Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Abirami Anthathi अपिरामि पट्टर् अरुळिय अपिरामि अन्ताति in Hindi language Audio

अपिरामि पट्टरुक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

अपिरामि अन्ताति
अपिरामि अम्मैप् पतिकम् -(ऒऩ्ऱु)
अपिरामि अम्मैप् पतिकम् -(इरण्टावतु)
1 To gain wisdom and goodness ञाऩमुम् नल्वित्तैयुम् पॆऱ
2 Divorce join together पिरिन्तवर् ऒऩ्ऱु चेर
3 Get rid of family worries कुटुम्पक् कवलैयिलिरुन्तु विटुपट
4 Achieve high positions उयर् पतविकळै अटैय
5 Coast of Anxiety मऩक्कवलै तीर
6 To get magical powers मन्तिर चित्ति पॆऱ
7 The suffering that comes like a mountain is like snow मलैयॆऩ वरुम् तुऩ्पम् पऩियॆऩ नीङ्क
8 Remove desires and increase devotion पऱ्‌ऱुकळ् नीङ्कि पक्ति पॆरुकिट
9 Everything is comfortable अऩैत्तुम् वचमाक
10 To get the liberation मोट्च चातऩम् पॆऱ
11 To enjoy life इल्वाऴ्क्कैयिल् इऩ्पम् पॆऱ
12 To persevere in heart meditation नॆञ्चम् तियाऩत्तिल् निलैपॆऱ
13 to be Zealous वैराक्किय निलै ऎय्त
14 To gain leadership तलैमै पॆऱ
15 To attain great wealth and bliss पॆरुञ्चॆल्वमुम् पेरिऩ्पमुम् पॆऱ
16 To gain ability to feel current, past and future मुक्कालमुम् उणरुम् तिऱऩ् उण्टाक
17 To get good groom or bridegrooms कऩ्ऩिकैकळुक्कु नल्ल वरऩ् अमैय
18 To Get rid of the fear of death मरण पयम् नीङ्क
19 To remain blissful पेरिऩ्प निलैयटैय
20 To get Wealth such as land, house etc. वीटु वाचल् मुतलिय चॆल्वङ्कळ् उण्टाक
21 To remove the sin of not worshiping अम्पिकैयै वऴिपटामल् इरुन्त पावम् तॊलैय
22 To achieve no future birth इऩिप् पिऱवा नॆऱि अटैय
23 Always be happy ऎप्पोतुम् मकिऴ्च्चियाय् इरुक्क
24 Get rid of diseases नोय्कळ् विलक
25 To accomplish the thought thing निऩैत्त कारियम् निऱैवेऱ
26 Grow influence चॊल्वाक्कुम् चॆल्वाक्कुम् पॆरुक
27 The width of the psyche मऩनोय् अकल
28 To attain the pleasures of the hereafter इम्मै मऱुमै इऩ्पङ्कळ् अटैय
29 To get Ashta Siddhis अणिमाति अष्ट चित्तिकळैप् पॆऱ
30 To get rid of Suffering अटुत्तटुत्तु वरुम् तुऩ्पङ्कळ् नीङ्क
31 Have fun in the hereafter मऱुमैयिल् इऩ्पम् उण्टाक
32 To prevent untimely death अकाल मरणमुम् तुर्मरणमुम् वरामलिरुक्क
33 To be hopeful in the face of dying इऱक्कुम् निलैयिलुम् अम्पिकै निऩैवोटु इरुक्क
34 To get fertile lands चिऱन्त नऩ्चॆय् निलङ्कळ् किटैक्क
35 To fulfill the marriage तिरुमणम् निऱैवेऱ
36 Older deeds gain strength पऴैय विऩैकळ् वलिमै पॆऱ
37 To get new gems नवमणिकळैप् पॆऱ
38 To achieve what you want वेण्टियतै वेण्टियवाऱु अटैय
39 To gain the strength to handle tools करुविकळैक् कैयाळुम् वलिमै पॆऱ
40 Purva Punniyam is fruitful पूर्व पुण्णियम् पलऩ्तर
41 To be in the good group नल्लटियार् नट्पुप् पॆऱ
42 To subdue the world उलकिऩै वचप्पटुत्त
43 Except for the disadvantages तीमैकळ् ऒऴिय
44 To get rid of idiot ideas पेतपुत्ति नीङ्क
45 Get rid of the universal guilt उलकोर् पऴियिलिरुन्तु विटुपट
46 To live with good manners नल्नटत्तैयोटु वाऴ
47 to achieve yoga योकनिलै अटैय
48 To get rid of body needs उटल् पऱ्‌ऱु नीङ्क
49 To avoid the suffering of death मरणत् तुऩ्पम् इल्लातिरुक्क
50 To see Ambika in person अम्पिकैयै नेरिल् काण
51 To be lust free मोकम् नीङ्क
52 To achieve great wealth in this world इम्मैयिल् पॆरुञ्चॆल्वम् अटैय
53 To remove from falsehood is you पॊय्युणर्वु नीङ्क
54 To be free from Debt Harassment कटऩ् तॊल्लैकळ् तीर
55 To attain disgusting mood of liking विरुप्पु वॆऱुप्पऱ्‌ऱ मोऩनिलै ऎय्त
56 To have the energy to impress everyone यावरैयुम् वचीकरिक्कुम् आऱ्‌ऱल् उण्टाक
57 To be away from poverty वऱुमै ऒऴिय
58 To gain peace of mind मऩअमैति पॆऱ
59 For the children grow up to be good पिळ्ळैकळ् नल्लवर्कळाक वळर
60 To gain consciousness मॆय्युणर्वु पॆऱ
61 To defeat the illusion मायैयै वॆल्ल
62 To become free from fear ऎत्तकैय अच्चमुम् अकल
63 To be in conscious mind अऱिवु तॆळिवोटु इरुक्क
64 Increase devotion पक्ति पॆरुक
65 To achieve masculinity आण्मकप्पेऱु अटैय
66 As a poet कविञराक
67 Destroy enemies पकैवर्कळ् अऴिय
68 Wealth abounds like land and house निलम् वीटु पोऩ्ऱ चॆल्वङ्कळ् पॆरुक
69 Achieve all conveniences चकल चௌपाक्कियङ्कळुम् अटैय
70 To get Siddhi in micro arts नुण् कलैकळिल् चित्ति पॆऱ
71 Get rid of grievances and get pleasure मऩक्कुऱैकळ् तीर्न्तु मकिऴ्च्चि पॆऱ
72 To get liberated from birth पिऱविप् पिणि तीर
73 To get children पॆण्कळुक्कु कुऴन्तैप् पेऱु उण्टाक
74 Achieve excellence in the industry तॊऴिलिल् मेऩ्मै अटैय
75 To defeat fate वितियै वॆल्ल
76 To get what he deserves तऩक्कु उरिमैयाऩतैप् पॆऱ
77 Overcome the fear of enmity पकै अच्चम् नीङ्क
78 Achieve all the riches चकल चॆल्वङ्कळैयुम् अटैय
79 Get rid of the bandages कट्टुकळिल् इरुन्तु विटुपट
80 To perpetuate constant bliss निलैयाऩ मऩमकिऴ्च्चि निलैत्तिट
81 Behave well नऩ्ऩटत्तै उण्टाक
82 Achieve mental integrity मऩ ऒरुमैप्पाटु अटैय
83 To have servants एवलर् पलर् उण्टाक
84 To get away from dharma embarrassments तर्म चङ्कटङ्कळ् नीङ्क
85 To get away from sufferingyou तुऩ्पङ्कळ् नीङ्क
86 Get rid of the fear of weapons आयुत पयम् नीङ्क
87 Get active and gain fame चॆयऱ्‌करिय चॆय्तु पुकऴ् पॆऱ
88 Always seek the grace of hope ऎप्पोतुम् अम्पिकै अरुळ् पॆऱ
89 Get Yoga Siddhi योक चित्ति पॆऱ
90 Husband and wife agree कणवऩ् मऩैवि करुत्तु वेऱ्‌ऱुमै नीङ्क
91 To succeed in government action अरचाङ्कच् चॆयलिल् वॆऱ्‌ऱि पॆऱ
92 Maturity of mind मऩनिलै पक्कुवमटैय
93 Let the light shine inside उळ्ळत्तिल् ऒळि उण्टाक
94 The mood is pure मऩनिलै तूय्मैयाक
95 To get pure mood तूय मऩनिलै पॆऱ
96 To gain leadership and fame everywhere ऎङ्कुम् तलैमैयुम् पुकऴुम् पॆऱ
97 Grow in glory and virtue पुकऴुम् अऱमुम् वळर
98 To seek protection from deceitful acts वञ्चकर् चॆयल्कळिलिरुन्तु पातुकाप्पु पॆऱ
99 Grow a sense of grace अरुळ् उणर्वु वळर
100 To see goddess in our mind अम्पिकैयै मऩत्तिल् काण
101 नूऱ्‌पयऩ्
201अपिरामि अम्मैप् पतिकम् – कलैयात कल्वियुम्,


कणपति काप्पु
तारमर् कॊऩ्ऱैयुम् चण्पकमालैयुम् चात्तुम् तिल्लै
ऊरर्तम् पाकत्तु उमैमैन्तऩे! उलकेऴुम् पॆऱ्‌ऱ
चीर्अपिरामि अन्ताति ऎप्पोतुम् ऎऩ् चिन्तैयुळ्ळे
कारमर् मेऩिक् कणपतिये! निऱ्‌कक् कट्टुरैये.

1. ञाऩमुम् नल्वित्तैयुम् पॆऱ
उतिक्किऩ्ऱ चॆङ्कतिर्, उच्चित्तिलकम्, उणर्वुटैयोर्
मतिक्किऩ्ऱ माणिक्कम्, मातुळम् पोतु, मलर्क्कमलै
तुतिक्किऩ्ऱ मिऩ्कॊटि, मॆऩ्कटिक् कुङ्कुम तोयमॆऩ्ऩ
वितिक्किऩ्ऱ मेऩि अपिरामि ऎऩ्तऩ् विऴित्तुणैये.

2. पिरिन्तवर् ऒऩ्ऱु चेर
तुणैयुम् तॊऴुन्तॆय्वमुम्, पॆऱ्‌ऱ तायुम् चुरुतिकळिऩ्
पणैयुम्, कॊऴुन्तुम् पतिकॊण्ट वेरुम् पऩिमलर्प्पूङ्
कणैयुम्, करुप्पुच्चिलैयुमॆऩ् पाचाङ्कुचमुम्, कैयिल्
अणैयुम् तिरिपुर चुन्तरि आवतु अऱिन्तऩमे.

3. कुटुम्पक् कवलैयिलिरुन्तु विटुपट
अऱिन्तेऩ् ऎवरुम् अऱिया मऱैयै, अऱिन्तुकॊण्टु
चॆऱिन्तेऩ् उऩतु तिरुवटिक्के, तिरुवे! वॆरुविप्
पिऱिन्तेऩ् निऩ्अऩ्पर् पॆरुमै ऎण्णात करुमनॆञ्चाल्
मऱिन्ते विऴुम् नरकुक्कुऱवाय मऩितरैये.

4. उयर् पतविकळै अटैय
मऩितरुम् तेवरुम् माया मुऩिवरुम् वन्तु चॆऩ्ऩि
कुऩितरुम् चेवटिक् कोमळमे! कॊऩ्ऱै वार्चटैमेल्
पऩितरुम् तिङ्कळुम्, पाम्पुम्, पकीरतियुम् पटैत्त
पुऩितरुम् नीयुम् ऎऩ्पुन्ति ऎन्नाळुम् पॊरुन्तुकवे.

5. मऩक्कवलै तीर
पॊरुन्तिय मुप्पुरै! चॆप्पुरै चॆय्युम् पुणर्मुलैयाल्
वरुन्तिय वञ्चि मरुङ्कुल् मऩोऩ्मणि! वार्चटैयोऩ्
अरुन्तिय नञ्चु अमुताक्किय अम्पिकै! अम्पुयमेल्
तिरुन्तिय चुन्तरि अन्तरि पातम्ऎऩ् चॆऩ्ऩियते.

6. मन्तिर चित्ति पॆऱ
चॆऩ्ऩियतु उऩ्पॊऩ् तिरुवटित् तामरै; चिन्तैयुळ्ळे
मऩ्ऩियतु उऩ् तिरुमन्तिरम्; चिन्तुर वण्णप्पॆण्णे!
मुऩ्ऩिय निऩ् अटियारुटऩ् कूटि मुऱैमुऱैये
पऩ्ऩियतु ऎऩ्ऱुम् उऩ्तऩ् परमाकम पत्ततिये.

7. मलैयॆऩ वरुम् तुऩ्पम् पऩियॆऩ नीङ्क
ततियुऱु मत्तिऱ्‌ चुऴलुम् ऎऩ्आवि तळर्विलतोर्
कतियुऱु वण्णम् करुतु कण्टाय्; कमलालयऩुम्,
मतियुऱु वेणि मकिऴ्नऩुम्, मालुम् वणङ्किऎऩ्ऱुम्
तुतियुऱु चेवटियाय्! चिन्तुराऩऩ चुन्तरिये.

8. पऱ्‌ऱुकळ् नीङ्कि पक्ति पॆरुकिट
चुन्तरि! ऎन्तै तुणैवि! ऎऩ् पाचत् तॊटरैयॆल्लाम्
वन्तरि; चिन्तुर वण्णत्तिऩाळ् मकिटऩ् तलैमेल्
अन्तरि; नीलि; अऴियात कऩ्ऩिकै; आरणत्तोऩ्
कन्तरि; कैत्तलत्ताळ् मलर्त्ताळ् ऎऩ् करुत्तऩवे.

9. अऩैत्तुम् वचमाक
करुत्तऩ, ऎन्तैतऩ् कण्णऩ, वण्णक् कऩकवॆऱ्‌पिऱ्‌
पॆरुत्तऩ, पाल्अऴुम् पिळ्ळैक्कु नल्किऩ, पेररुळ्कूर्
तिरुत्तऩ पारमुम् आरमुम्, चॆङ्कैच् चिलैयुम्, अम्पुम्
मुरुत्तऩ मूरलुम्, नीयुम्, अम्मे! वन्तुऎऩ् मुऩ्निऱ्‌कवे.
Back to Top


10. मोट्च चातऩम् पॆऱ
निऩ्ऱुम्, इरुन्तुम्, किटन्तुम्, नटन्तुम् निऩैप्पतुउऩ्ऩै;
ऎऩ्ऱुम् वणङ्कुवतु उऩ्मलर्त् ताळ्; ऎऴुतामऱैयिऩ्
ऒऩ्ऱुम् अरुम्पॊरुळे! अरुळे! उमैये इमयत्तु
अऩ्ऱुम् पिऱन्तवळे! अऴिया मुत्ति आऩन्तमे!

11. इल्वाऴ्क्कैयिल् इऩ्पम् पॆऱ
आऩन्तमाय् ऎऩ् अऱिवाय्, निऱैन्त अमुतमुमाय्,
वाऩन्त माऩ वटिवुटैयाळ्, मऱै नाऩ्किऩुक्कुम्
ताऩन्तमाऩ चरणार विन्तम् तवळनिऱक्
काऩन्तम् आटरङ्काम् ऎम्पिराऩ् मुटिक् कण्णियते.

12. नॆञ्चम् तियाऩत्तिल् निलैपॆऱ
कण्णियतु उऩ्पुकऴ् कऱ्‌पतु उऩ्; नामम् कचिन्तु पत्ति
पण्णियतु उऩ् इरुपाताम् पुयत्तिल्; पकल् इरवा
नण्णियतु उऩ्ऩै नयन्तोर् अवैयत्तु; नाऩ् मुऩ्चॆय्त
पुण्णियम् एतुऎऩ् अम्मे पुवि एऴैयुम् पूत्तवळे.

13. वैराक्किय निलै ऎय्त
पूत्तवळे पुवऩम् पतिऩाऩ्कैयुम्; पूत्तवण्णम्
कात्तवळे पिऩ् करन्तवळे! कऱैक् कण्टऩुक्कु
मूत्तवळे! ऎऩ्ऱुम् मूवा मुकुन्तऱ्‌कु इळैयवळे!
मात्तवळे उऩ्ऩै अऩ्ऱि मऱ्‌ऱोर् तॆय्वम् वन्तिप्पते!

14. तलैमै पॆऱ
वन्तिप्पवर् उऩ्ऩै वाऩवर्, ताऩवर्, आऩवर्कळ्;
चिन्तिप्पवर् नल् तिचैमुकर् नारणर् चिन्तैयुळ्ळे;
पन्तिप्पवर् अऴियाप् परमाऩन्तर्; पारिल् उऩ्ऩैच्
चन्तिप्पवर्क्कु ऎळिताम् ऎम्पिराट्टि निऩ् तण्णळिये.

15. पॆरुञ्चॆल्वमुम् पेरिऩ्पमुम् पॆऱ
तण्णळिक् कॆऩ्ऱु मुऩ्ऩे पल कोटि तवङ्कळ् चॆय्वार्
मण्णळिक्कुम् चॆल्वमो पॆऱुवार्? मति वाऩवर् तम्
विण्णळिक्कुम् चॆल्वमुम् अऴिया मुत्ति वीटुमऩ्ऱो?
पण्णळिक्कुम् चॊऱ्‌ परिमळ यामळैप् पैङ्किळिये.

16. मुक्कालमुम् उणरुम् तिऱऩ् उण्टाक
किळिये! किळैञर् मऩत्ते किटन्तु, किळर्न्तॊळिरुम्
ऒळिये! ऒळिरुम् ऒळिक्किटमे ऎण्णिल् ऒऩ्ऱुमिल्ला
वॆळिये! वॆळिमुतऱ्‌ पूतङ्कळाकि विरिन्त अम्मे!
अळियेऩ् अऱिवळविऱ्‌कु अळवाऩतु अतिचयमे.

17. कऩ्ऩिकैकळुक्कु नल्ल वरऩ् अमैय
अतिचयमाऩ वटिवुटैयाळ्, अरविन्तमॆल्लाम्
तुतिचय आऩऩ चुन्तरवल्लि, तुणै इरति
पतिचयमाऩतु अपचयमाक मुऩ् पार्त्तवर्तम्
मतिचयमाक वऩ्ऱो वामपाकत्तै वव्वियते.

18. मरण पयम् नीङ्क
वव्विय पाकत्तिऱैवरुम्, नीयुम् मकिऴ्न्तिरुक्कुम्
चॆव्वियुम्, उङ्कळ् तिरुमणक् कोलमुम् चिन्तैयुळ्ळे
अव्वियम् तीर्त्तॆऩ्ऩै आण्ट पॊऱ्‌पातमुम् आकिवन्तु
वॆव्विय कालऩ् ऎऩ् मेल्वरुम् पोतु वॆळिनिऱ्‌कवे.

19. पेरिऩ्प निलैयटैय
वॆळिनिऩ्ऱ निऩ् तिरुमेऩियैप् पार्त्तॆऩ् विऴियुम् नॆञ्चुम्,
कळिनिऩ्ऱ वॆळ्ळम् करै कण्टतिल्लै; करुत्तिऩुळ्ळे
तॆळिनिऩ्ऱ ञाऩम् तिकऴ्किऩ्ऱतॆऩ्ऩ तिरुवुळमो?
ऒळिनिऩ्ऱ कोणङ्कळ् ऒऩ्पतुम् मेवि उऱैपवळे.
Back to Top


20. वीटु वाचल् मुतलिय चॆल्वङ्कळ् उण्टाक
उऱैकिऩ्ऱ निऩ् तिरुक्कोयिल्निऩ् केळ्वर् ऒरुपक्कमो?
अऱैकिऩ्ऱ नाऩ्मऱैयिऩ् अटियो? मुटियो? अमुतम्
निऱैकिऩ्ऱ वॆण्तिङ्कळो? कञ्चमो? ऎन्तऩ् नॆञ्चकमो?
मऱैकिऩ्ऱ वारितियो? पूरणाचल मङ्कलैये.

21. अम्पिकैयै वऴिपटामल् इरुन्त पावम् तॊलैय
मङ्कलै! चॆङ्कल चॆम्मुलैयाळ्! मलैयाळ्! वरुणच्
चङ्कलै चॆङ्कैच्! चकल कलामयिल्! तावुकङ्कै
पॊङ्कलै तङ्कुम् पुरिचटैयोऩ् पुटैयाळ्! उटैयाळ्!
पिङ्कलै! नीलि! चॆय्याळ्! वॆळियाळ्! पचुम्पॆण् कॊटिये.

22. इऩिप् पिऱवा नॆऱि अटैय
कॊटिये! इळवञ्चिक् कॊम्पे ऎऩक्कुवम्पे पऴुत्त
पटिये! मऱैयिऩ् परिमळमे! पऩिमाल् इमयप्
पिटिये! पिरमऩ् मुतलाय तेवरैप् पॆऱ्‌ऱ अम्मे!
अटियेऩ् इऱन्तु इङ्कु इऩिप्पिऱवामल् वन्तुआण्टु कॊळ्ळे.

23. ऎप्पोतुम् मकिऴ्च्चियाय् इरुक्क
कॊळ्ळेऩ् मऩत्तिल् निऩ् कोलम् अल्लातु; अऩ्पर् कूट्टन् तऩ्ऩै
विळ्ळेऩ्; परचमयम् विरुम्पेऩ्; वियऩ् मूवुलकुक्कु
उळ्ळे, अऩैत्तिऩुक्कुम् पुऱम्पे उळ्ळत्ते विळैन्त
कळ्ळे! कळिक्कुम् कळिये अळिय ऎऩ् कण्मणिये.

24. नोय्कळ् विलक
मणिये! मणियिऩ् ऒळिये! ऒळिरुम् मणिपुऩैन्त
अणिये! अणियुम् अणिक्कऴके! अणुकातवर्क्कुप्
पिणिये! पिणिक्कु मरुन्ते! अमरर् पॆरुविरुन्ते!
पणियेऩ् ऒरुवरै निऩ् पत्मपातम् पणिन्तपिऩ्ऩे.

25. निऩैत्त कारियम् निऱैवेऱ
पिऩ्ऩे तिरिन्तु उऩ् अटियारैप् पेणिप् पिऱप्पऱुक्क
मुऩ्ऩे तवङ्कळ् मुयऩ्ऱु कॊण्टेऩ्; मुतल् मूवरुक्कुम्
अऩ्ऩे! उलकुक्कु अपिरामि ऎऩ्ऩुम् अरुमरुन्ते!
ऎऩ्ऩे! इऩि उऩ्ऩैयाऩ् मऱवामल् निऩ्ऱु एत्तुवऩे.

26. चॊल्वाक्कुम् चॆल्वाक्कुम् पॆरुक
एत्तुम् अटियवर् ईरेऴुलकिऩैयुम् पटैत्तुम्,
कात्तुम्, अऴित्तुम् तिरिपवराम्; कमऴ् पूङ्कटम्पु
चात्तुम् कुऴल् अणङ्के! मणम् नाऱुम् निऩ्ताळ् इणैक्कु ऎऩ्
नात्तङ्कु पुऩ्मॊऴि एऱियवाऱु नकैयुटत्ते.

27. मऩनोय् अकल
उटैत्तऩै वञ्चप् पिऱवियै; उळ्ळम् उरुकुम् अऩ्पु
पटैत्तऩै; पत्म पतयुकम् चूटुम् पणि ऎऩक्के
अटैत्तऩै; नॆञ्चत्तु अऴुक्कै ऎल्लाम् निऩ् अरुट्पुऩलाल्
तुटैत्तऩै; चुन्तरि! निऩ्ऩरुळ् एतॆऩ्ऱु चॊल्लुवते.

28. इम्मै मऱुमै इऩ्पङ्कळ् अटैय
चॊल्लुम् पॊरुळुम् ऎऩ नटमाटुम् तुणैवरुटऩ्
पुल्लुम् परिमळप् पूङ्कॊटिये निऩ् पुतुमलर्त्ताळ्
अल्लुम् पकलुम् तॊऴुम्अवर्क्के अऴिया अरचुम्
चॆल्लुम् तवनॆऱियुम् चिवलोकमुम् चित्तिक्कुमे.

29. अणिमाति अष्ट चित्तिकळैप् पॆऱ
चित्तियुम्, चित्ति तरुम् तॆय्वमुम् आकित् तिकऴुम् परा
चत्तियुम्, चत्ति तऴैक्कुम् चिवमुम् तवम् मुयल्वार्
मुत्तियुम्, मुत्तिक्कु वित्तुम्, वित्ताकि मुळैत्तॆऴुन्त
पुत्तियुम्, पुत्तियिऩ् उळ्ळे पुरक्कुम् पुरत्तैयऩ्ऱे.
Back to Top


30. अटुत्तटुत्तु वरुम् तुऩ्पङ्कळ् नीङ्क
अऩ्ऱे तटुत्तु! ऎऩ्ऩै आण्टुकॊण्टाय्; कॊण्टतु अल्लवॆऩ्कै
नऩ्ऱे उऩक्कु इऩिनाऩ् ऎऩ्चॆयिऩुम्, नटुक्कटलुळ्
चॆऩ्ऱे विऴिऩुम् करैयेऱ्‌ऱुकै निऩ् तिरुवुळमे;
ऒऩ्ऱे! पलउरुवे! अरुवे! ऎऩ् उमैयवळे!

31. मऱुमैयिल् इऩ्पम् उण्टाक
उमैयुम्, उमैयॊरु पाकऩुम् एक उरुविल् वन्तुइङ्कु
ऎमैयुम् तमक्कु अऩ्पु चॆय्य वैत्तार्; इऩि ऎण्णुतऱ्‌कुच्
चमयङ्कळुम् इल्लै; ईऩ्ऱॆटुप्पाळ् ऒरु तायुम् इल्लै;
अमैयुम् अमैयुऱु तोळियर् मेल्वैत्त आचैयुमे.

32. अकाल मरणमुम् तुर्मरणमुम् वरामलिरुक्क
आचैक्कटलिल् अकप्पट्टु अरुळऱ्‌ऱ अन्तकऩ् कैप्
पाचत्तिल् अल्ललऱ्‌पट इरुन्तेऩै, निऩ् पातम् ऎऩ्ऩुम्
वाचक्कमलम् तलैमेल् वलियवैत्तु आण्टुकॊण्ट
नेचत्तै ऎऩ् चॊल्लुवेऩ्? ईचर्पाकत्तु नेरिऴैये!

33. इऱक्कुम् निलैयिलुम् अम्पिकै निऩैवोटु इरुक्क
इऴैक्कुम् विऩैवऴिये अटुम् कालऩ् ऎऩैनटुङ्क
अऴैक्कुम् पॊऴुतुवन्तु अञ्चल् ऎऩ्पाय्; अत्तर् चित्तमॆल्लाम्
कुऴैक्कुम् कळपक् कुविमुलै यामळैक् कोमळमे!
उऴैक्कुम् पॊऴुतु उऩ्ऩैये अऩ्ऩैये ऎऩ्पऩ् ओटिवन्ते.

34. चिऱन्त नऩ्चॆय् निलङ्कळ् किटैक्क
वन्ते चरणम् पुकुम् अटियारुक्कु वाऩुलकम्
तन्ते परिवॊटु ताऩ्पोय् इरुक्कुम् चतुर्मुकमुम्
पैन्तेऩ् अलङ्कऱ्‌ परुमणि आकमुम् पाकमुम् पॊऩ्
चॆन्तेऩ् मलरुम् अलर्कतिर् ञायिऱुम् तिङ्कळुमे.

35. तिरुमणम् निऱैवेऱ
तिङ्कट् पकविऩ् मणम्नाऱुम् चीऱटि चॆऩ्ऩिवैक्क
ऎङ्कट्कु ऒरुतवम् ऎय्तियवा! ऎण्णिऱन्त विण्णோर्
तङ्कट्कुम् इन्तत् तवम् ऎय्तुमो? तरङ्कक् कटलुळ्
वॆङ्कट् पणियणैमेल् तुयिल्कूरुम् विऴुप्पॊरुळे.

36. पऴैय विऩैकळ् वलिमै पॆऱ
पॊरुळे! पॊरुळ् मुटिक्कुम् पोकमे! अरुम्पोकम् चॆय्युम्
मरुळे! मरुळिल् वरुम्तॆरुळे ऎऩ् मऩत्तु वञ्चत्तु
इरुळेतुम् इऩ्ऱि ऒळिवॆळियाकि इरुक्कुम् उऩ्ऱऩ्
अरुळेतु अऱिकिऩ्ऱिलेऩ् अम्पुयातऩत्तु अम्पिकैये!

37. नवमणिकळैप् पॆऱ
कैक्के अणिवतु कऩ्ऩलुम् पूवुम्; कमलम् अऩ्ऩ
मॆय्क्के अणिवतु वॆण्मुत्तु मालै; विटअरविऩ्
पैक्के अणिवतु पण्मणिक् कोवैयुम् पट्टुम्, ऎट्टुत्
तिक्के अणियुम् तिरुवुटैयाऩ् इटम् चेर्पवळे!

38. वेण्टियतै वेण्टियवाऱु अटैय
पवळक् कॊटियिल् पऴुत्त चॆव्वायुम्, पऩिमुऱुवल्
तवळत् तिरुनकैयुम् तुणैया ऎङ्कळ् चङ्करऩैत्
तुवळप् पॊरुतु तुटियिटै चाय्क्कुम् तुणै मुलैयाळ्
अवळैप् पणिमिऩ् कण्टीर् अमरावति आळुकैक्के.

39. करुविकळैक् कैयाळुम् वलिमै पॆऱ
आळुकैक्कु उऩ्तऩ् अटित्तामरैकळ् उण्टु; अन्तकऩ्पाल्
मीळुकैक्कु उऩ्तऩ् विऴियिऩ् कटैयुण्टु; मेल् इवऱ्‌ऱिऩ्
मूळुकैक्कु ऎऩ्कुऱै; निऩ्कुऱैये अऩ्ऱु; मुप्पुरङ्कळ्
माळुकैक्कु अम्पु तॊटुत्त विल्लाऩ् पङ्किल् वाळ्नुतले!
Back to Top


40. पूर्व पुण्णियम् पलऩ्तर
वाणुतल् कण्णियै, विण्णवर् यावरुम् वन्तिऱैञ्चिप्
पेणुतऱ्‌कु ऎण्णिय ऎम्पॆरुमाट्टियैप् पेतैनॆञ्चिल्
काणुतऱ्‌कु अण्णियळ् अल्लात कऩ्ऩियैक् काणुम् अऩ्पु
पूणुतऱ्‌कु ऎण्णिय ऎण्णमऩ्ऱो मुऩ्चॆय् पुण्णियमे.

41. नल्लटियार् नट्पुप् पॆऱ
पुण्णियम् चॆय्तऩमे मऩमे! पुतुप्पूङ्कुवळैक्
कण्णियुम्, चॆय्य कणवरुम् कूटिनम् कारणत्ताल्
नण्णि इङ्केवन्तु तम् अटियार्कळ् नटुविरुक्कप्
पण्णि नम् चॆऩ्ऩियिऩ् मेल् पत्मपातम् पतित्तिटवे.

42. उलकिऩै वचप्पटुत्त
इटङ्कॊण्टु विम्मि, इणैकॊण्टु इऱुकि, इळकि, मुत्तु
वटङ्कॊण्ट कॊङ्कै मलैकॊण्टु, इऱैवर् वलिय नॆञ्चै
नटङ्कॊण्ट कॊळ्कै नलङ्कॊण्ट नायकि नल्लरविऩ्
पटङ्कॊण्ट अल्कुल् पऩिमॊऴि वेतप् परिपुरैये.

43. तीमैकळ् ऒऴिय
परिपुरच् चीऱटिप्! पाचाङ्कुचै! पञ्चपाणि! इऩ्चॊल्
तिरिपुर चुन्तरि चिन्तुर मेऩियळ् तीमैनॆञ्चिल्
पुरिपुर वञ्चरै अञ्चक् कुऩिपॊरुप्पुच् चिलैक्कै
ऎरिपुरै मेऩि इऱैवर् चॆम्पाकत्तु इरुन्तवळे.

44. पेतपुत्ति नीङ्क
तवळे! इवळ् ऎङ्कळ् चङ्करऩार् मऩैमङ्कलमाम्
अवळे, अवर्तमक्कु अऩ्ऩैयुम् आयिऩळ्; आकैयिऩाल्
इवळे, कटवुळर् यावर्क्कुम् मेलै इऱैवियुमाम्
तुवळेऩ्, इऩियॊरु तॆय्वमुण्टाक मॆय्त्तॊण्टु चॆय्ते.

45. उलकोर् पऴियिलिरुन्तु विटुपट
तॊण्टु चॆय्यातु निऩ् पातम् तॊऴातु, तुणिन्तिच्चैये
पण्टु चॆय्तार् उळरो? इलरो? अप्परिचु अटियेऩ्
कण्टु चॆय्ताल् अतु कैतवमो? अऩ्ऱिच् चॆय्तवमो?
मिण्टु चॆय्तालुम् पॊऱुक्कै नऩ्ऱे; पिऩ् वॆऱुक्कै अऩ्ऱे.

46. नल्नटत्तैयोटु वाऴ
वॆऱुक्कुम् तकैमैकळ् चॆय्यिऩुम् तम्मटियारै मिक्कोर्
पॊऱुक्कुम् तकैमै पुतियतऩ्ऱे; पुतुनञ्चै उण्टु
कऱुक्कुम् तिरुमिटऱ्‌ऱाऩ् इटप्पाकम् कलन्त पॊऩ्ऩे!
मऱुक्कुम् तकैमैकळ् चॆय्यिऩुम्, याऩ् उऩ्ऩै वाऴ्त्तुवेऩे!

47. योकनिलै अटैय
वाऴुम्पटियॊऩ्ऱु कण्टु कॊण्टेऩ्; मऩत्ते ऒरुवर्
वीऴुम्पटियऩ्ऱु, विळ्ळुम्पटियऩ्ऱु, वेलैनिलम्
एऴुम् परुवरै ऎट्टुम् ऎट्टामल् इरवुपकल्
चूऴुम् चुटर्क्कु नटुवे किटन्तु चुटर्किऩ्ऱते.

48. उटल् पऱ्‌ऱु नीङ्क
चुटरुम् कलैमति तुऩ्ऱुम् चटैमुटिक् कुऩ्ऱिल् ऒऩ्ऱिप्
पटरुम् परिमळप् पच्चैक् कॊटियैप् पतित्तु नॆञ्चिल्
इटरुम् तविर्त्तु इमैप्पोतिरुप्पार् पिऩ्ऩुम् ऎय्तुवरो;
कुटरुम् कॊऴुवुम् कुरुतियुम् तोयुम् कुरम्पैयिले.

49. मरणत् तुऩ्पम् इल्लातिरुक्क
कुरम्पै अटुत्तुक् कुटिपुक्क आवि वॆङ्कूऱ्‌ऱुक्किट्ट
वरम्पै अटुत्तु मऱुकुम् अप्पोतु वळैक्कै अमैत्तु
अरम्पैयटुत्त अरिवैयर् चूऴवन्तु अञ्चल् ऎऩ्पाय्;
नरम्पै अटुत्त इचैवटिवाय् निऩ्ऱ नायकिये.
Back to Top


50. अम्पिकैयै नेरिल् काण
नायकि; नाऩ्मुकि; नारायणि; कै नळिऩ पञ्च
चायकि; चाम्पवि; चङ्करि; चामळै; चातिनच्चु
वायकि; मालिऩि; वाराकि; चूलिऩि; मातङ्कि ऎऩ्ऱु
आयकियाति उटैयाळ् चरणम् अरण् नमक्के.

51. मोकम् नीङ्क
अरणम् पॊरुळ् ऎऩ्ऱु अरुळ् ऒऩ्ऱिलात अचुरर्तङ्कळ्
मुरण्अऩ्ऱु अऴिय मुऩिन्त पॆम्माऩुम्, मुकुन्तऩुमे
चरणम् चरणम् ऎऩनिऩ्ऱ नायकितऩ् अटियार्
मरणम्, पिऱवि इरण्टुम् ऎय्तार् इन्त वैयकत्ते.

52. इम्मैयिल् पॆरुञ्चॆल्वम् अटैय
वैयम्, तुरकम्, मतकरि, मामकुटम्, चिविकै
पॆय्युम् कऩकम्, पॆरुविलै आरम्, पिऱैमुटित्त
ऐयऩ् तिरुमऩैयाळ् अटित्तामरैक्कु, अऩ्पुमुऩ्पु
चॆय्युम् तवमुटैयार्क्कु उळवाकिय चिऩ्ऩङ्कळे.

53. पॊय्युणर्वु नीङ्क
चिऩ्ऩञ्चिऱिय मरुङ्किऩिल् चात्तिय चॆय्यपट्टुम्,
पॆऩ्ऩम् पॆरिय मुलैयुम्, मुत्तारमुम् पिच्चिमॊय्त्त
कऩ्ऩङ्करिय कुऴलुम् कण् मूऩ्ऱुम् करुत्तिल् वैत्तुत्
तऩ्ऩन्तऩि इरुप्पार्क्कितु पोलुम् तवमिल्लैये.

54. कटऩ् तॊल्लैकळ् तीर
इल्लामै चॊल्लि ऒरुवर् तम्पाल्चॆऩ्ऱु इऴिवुपट्टु
निल्लामै नॆञ्चिल् निऩैकुविरेल्, नित्तम् नीटुतवम्
कल्लामै कऱ्‌ऱ कयवर्तम्पाल् ऒरु कालत्तिलुम्
चॆल्लामै वैत्त तिरिपुरै पातङ्कळ् चेर्मिऩ्कळे.

55. विरुप्पु वॆऱुप्पऱ्‌ऱ मोऩनिलै ऎय्त
मिऩ्ऩायिरम् ऒरु मॆय्वटिवाकि विळङ्कुकिऩ्ऱ
अऩ्ऩाळ्; अकमकिऴ् आऩन्तवल्लि; अरुमऱैक्कु
मुऩ्ऩाय् नटुवॆङ्कुमाय् मुटिवाय मुतल्वि तऩ्ऩै
उऩ्ऩातु ऒऴियिऩुम्, उऩ्ऩिऩुम् वेण्टुवतु ऒऩ्ऱिल्लैये.

56. यावरैयुम् वचीकरिक्कुम् आऱ्‌ऱल् उण्टाक
ऒऩ्ऱाय् अरुम्पिप् पलवाय् विरिन्तु इव्वुलकॆङ्कुमाय्
निऩ्ऱाळ्, अऩैत्तैयुम् नीङ्कि निऱ्‌पाळ् ऎऩ्ऱऩ् नॆञ्चिऩुळ्ळे
पॊऩ्ऱातु निऩ्ऱु पुरिकिऩ्ऱवा; इप्पॊरुळ् अऱिवार्
अऩ्ऱु आलिलैयिल् तुयिऩ्ऱ पॆम्माऩुम् ऎऩ्ऐयऩुमे.

57. वऱुमै ऒऴिय
ऐयऩ् अळन्तपटि इरुनाऴि कॊण्टु अण्टमॆल्लाम्
उय्य अऱम्चॆयुम् उऩ्ऩैयुम् पोऱ्‌ऱि ऒरुवर्तम्पाल्
चॆय्य पचुन्तमिऴ्प् पामालैयुम् कॊण्टु चॆऩ्ऱुपॊय्युम्
मॆय्युम् इयम्प वैत्ताय् इतुवो उऩ्ऱऩ् मॆय्यरुळे.

58. मऩअमैति पॆऱ
अरुणाम् पुयत्तुम् ऎऩ् चित्ताम् पुयत्तुम् अमर्न्तिरुक्कुम्
तरुणाम् पुयमुलैत् तैयल् नल्लाळ्, तकै चेर्नयऩक्
करुणाम् पुयमुम् वतऩाम् पुयमुम् कराम्पुयमुम्,
चरणाम् पुयमुम् अल्लाल् कण्टिलेऩ् ऒरुतञ्चमुमे.

59. पिळ्ळैकळ् नल्लवर्कळाक वळर
तञ्चम् पिऱितिल्लै ईतल्ल तॆऩ्ऱुऩ् तवनॆऱिक्के
नॆञ्चम् पयिल निऩैक्किऩ्ऱिलेऩ् ऒऱ्‌ऱै; नीळ् चिलैयुम्
अञ्चम्पुम् इक्कुअलराक निऩ्ऱाय्; अऱियार् ऎऩिऩुम्
पञ्चुअञ्चु मॆल्लटियार् अटियार् पॆऱ्‌ऱ पालरैये.
Back to Top


60. मॆय्युणर्वु पॆऱ
पालिऩुम् चॊल्इऩियाय्! पऩि मामलर्प्पातम् वैक्क
मालिऩुम् तेवर् वणङ्क निऩ्ऱोऩ् कॊऩ्ऱै वार्चटैयिऩ्
मेलिऩुम् कीऴ्निऩ्ऱु वेतङ्कळ् पाटुम्मॆय्प् पीटम् ऒरु
नालिऩुम् चालनऩ्ऱो अटियेऩ् मुटै नाय्त्तलैये?

61. मायैयै वॆल्ल
नायेऩैयुम् इङ्कॊरु पॊरुळाक नयन्तुवन्तु
नीये निऩैविऩ्ऱि आण्टुकॊण्टाय् निऩ्ऩै उळ्ळवण्णम्
पेयेऩ् अऱियुम् अऱिवुतन्ताय् ऎऩ्ऩ पेऱुपॆऱ्‌ऱेऩ्?
ताये! मलैमकळे! चॆङ्कण्माल् तिरुत्तङ्कच्चिये.

62. ऎत्तकैय अच्चमुम् अकल
तङ्कच्चिलै कॊण्टु ताऩवर् मुप्पुरम् चाय्त्तु, मत
वॆङ्कण् करियुरि पोर्त्त चॆञ्चेवकऩ् मॆय्यटैयक्
कॊङ्कैक् कुरुम्पैक् कुऱियिट्ट नायकि! कोकऩकच्
चॆङ्कैक् करुम्पुम्, मलरुम् ऎप्पोतुम् ऎऩ् चिन्तैयते.

63. अऱिवु तॆळिवोटु इरुक्क
तेऱुम्पटि चिल एतुवुम् काट्टिमुऩ् चॆल्कतिक्कुक्
कूऱुम् पॊरुळ् कुऩ्ऱिल्कॊट्टुम् तऱि कुऱिक्कुम्; चमयम्
आऱुम् तलैवि इवळाय् इरुप्पतु अऱिन्तिरुन्तुम्
वेऱुम् चमयम् उण्टॆऩ्ऱु कॊण्टाटिय वीणरुक्के.

64. पक्ति पॆरुक
वीणे पलिकवर् तॆय्वङ्कळ् पाल्चॆऩ्ऱु मिक्क अऩ्पु
पूणेऩ्; उऩक्कु अऩ्पु पूण्टु कॊण्टेऩ्; निऩ्पुकऴ्च्चियऩ्ऱिप्
पेणेऩ्; ऒरुपॊऴुतुम् तिरुमेऩि पिरकाचमिऩ्ऱिक्
काणेऩ् इरुनिलमुम् तिचै नाऩ्कुम् ककऩमुमे.

65. आण्मकप्पेऱु अटैय
ककऩमुम्, वाऩमुम्, पुवऩमुम् काणविऱ्‌ कामऩ् अङ्कम्
तकऩम्मुऩ् चॆय्त तवप्पॆरुमाऱ्‌कुत् तटक्कैयुम् चॆम्
मुकऩुम् मुन्नाऩ्किरुमूऩ्ऱॆऩत् तोऩ्ऱिय मूतऱिविऩ्
मकऩुम् उण्टायतऩ्ऱो? वल्लि नीचॆय्त वल्लपमे!

66. कविञराक
वल्लपम् ऒऩ्ऱऱियेऩ्; चिऱियेऩ् निऩ् मलरटिच्चॆम्
पल्लवम् अल्लतु पऱ्‌ऱॊऩ्ऱिलेऩ् पचुम् पॊऱ्‌पॊरुप्पु
विल्लवर् तम्मुटऩ् वीऱ्‌ऱिरुप्पाय्; विऩैयेऩ् तॊटुत्त
चॊल् अवमायिऩुम् निऩ्तिरुनामङ्कळ् तोत्तिरमे.

67. पकैवर्कळ् अऴिय
तोत्तिरम् चॆय्तु, तॊऴुतु, मिऩ्पोलुम् निऩ् तोऱ्‌ऱम्ऒरु
मात्तिरैप् पोतुम् मऩत्तिल् वैयातवर् वण्मै, कुलम्
कोत्तिरम्, कल्वि, कुणम्कुऩ्ऱि नाळुम् कुटिल्कळ्तॊऱुम्
पात्तिरम् कॊण्टु पलिक्कुऴला निऱ्‌पर् पारॆङ्कुमे.

68. निलम् वीटु पोऩ्ऱ चॆल्वङ्कळ् पॆरुक
पारुम्, पुऩलुम्, कऩलुम्, वॆङ्कालुम्, पटर्विचुम्पुम्,
ऊरुम् मुरुकु चुवैयॊळि ऊऱु ऒलि ऒऩ्ऱुपटच्
चेरुम् तलैवि, चिवकामचुन्तरि चीरटिक्के
चारुम् तवमुटैयार् पटैयात तऩमिल्लैये.

69. चकल चௌपाक्कियङ्कळुम् अटैय
तऩम्तरुम्; कल्वितरुम्; ऒरुनाळुम् तळर्वऱिया
मऩम्तरुम्; तॆय्व वटिवुन् तरुम्; नॆञ्चिल् वञ्चमिल्ला
इऩम् तरुम्; नल्लऩ ऎल्लाम् तरुम्; अऩ्पर् ऎऩ्पवर्क्के
कऩम्तरुम् पूङ्कुऴलाळ् अपिरामि कटैक्कण्कळे.
Back to Top


70. नुण् कलैकळिल् चित्ति पॆऱ
कण्कळिक्कुम्पटि कण्टुकॊण्टेऩ् कटम् पाटवियिल्
पण्कळिक्कुम् कुरल् वीणैयुम् कैयुम् पयोतरमुम्
मण्कळिक्कुम् पच्चै वण्णमुम् आकि मतङ्कर्कुलप्
पॆण्कळिल् तोऩ्ऱिय ऎम्पॆरुमाट्टितऩ् पेरऴके.

71. मऩक्कुऱैकळ् तीर्न्तु मकिऴ्च्चि पॆऱ
अऴकुक्कु ऒरुवरुम् ऒव्वातवल्लि; अरुमऱैकळ्
पऴकिच् चिवन्त पताम् पुयत्ताळ्; पऩि मामतियिऩ्
कुऴवित् तिरुमुटिक् कोमळ यामळैक् कॊम्पिरुक्क
इऴवुऱ्‌ऱु निऩ्ऱुनॆञ्चे इरङ्केल् उऩक्कॆऩ् कुऱैये!

72. पिऱविप् पिणि तीर
ऎऩ्कुऱै तीरनिऩ्ऱु एत्तुकिऩ्ऱेऩ्; इऩि याऩ् पिऱक्किऩ्
निऩ्कुऱैये अऩ्ऱि यार्कुऱै काण्; इरु नीळ्विचुम्पिऩ्
मिऩ्कुऱै काट्टि मॆलिकिऩ्ऱ नेरिटै मॆल्लियलाय्?
तऩ्कुऱै तीर ऎङ्कोऩ् चटैमेल्वैत्त तामरैये.

73. पॆण्कळुक्कु कुऴन्तैप् पेऱु उण्टाक
तामम् कटम्पु; पटैपञ्चपाणम्; तऩुक्करुम्पु;
यामम् वयिरवर् एत्तुम् पॊऴुतु; ऎमक्कॆऩ्ऱु वैत्त
चेमम् तिरुवटि; चॆङ्कैकळ् नाऩ्कु; ऒळि चॆम्मैयम्मै
नामम् तिरिपुरै; ऒऩ्ऱोटु इरण्टु नयऩङ्कळे.

74. तॊऴिलिल् मेऩ्मै अटैय
नयऩङ्कळ् मूऩ्ऱुटै नातऩुम्, वेतमुम्, नारणऩुम्
अयऩुम् परवुम् अपिरामवल्लि अटियिणैयप्
पयऩ्ऎऩ्ऱु कॊण्टवर् पावैयर् आटवुम्, पाटवुम् पॊऩ्
चयऩम् पॊरुन्तु तमऩियक् काविऩिल् तङ्कुवरे.

75. वितियै वॆल्ल
तङ्कुवर् कऱ्‌पकत् तारुविऩ् नीऴलिल्; तायरिऩ्ऱि
मङ्कुवर्, मण्णिल् वऴुवाप् पिऱवियै; माल्वरैयुम्
पॊङ्कुवर् आऴियुम्! ईरेऴ्पुवऩमुम् पूत्त उन्तिक्
कॊङ्किवर् पूङ्कुऴलाळ् तिरुमेऩि कुऱित्तवरे.

76. तऩक्कु उरिमैयाऩतैप् पॆऱ
कुऱित्तेऩ् मऩत्तिल् निऩ्कोलम् ऎल्लाम्; निऩ् कुऱिप्पऱिन्तु
मऱित्तेऩ् मऱलि वरुकिऩ्ऱ नेर्वऴि; वण्टुकिण्टि
वॆऱित्तेऩ् अविऴ्कॊऩ्ऱै वेणिप्पिराऩ् ऒरुकूऱ्‌ऱै मॆय्यिल्
पऱित्ते कुटिपुकुतुम् पञ्चपाण पयिरविये.

77. पकै अच्चम् नीङ्क
पयिरवि, पञ्चमि, पाचाङ्कुचै, पञ्चपाणि, वञ्चर्
उयिरवि उण्णुम् उयर्चण्टि, काळि ऒळिरुम्कला
वयिरवि, मण्टलि, मालिऩि, चूलि वराकियॆऩ्ऱे
चॆयिरवि नाऩ्मऱै चेर्तिरु नामङ्कळ् चॆप्पुवरे.

78. चकल चॆल्वङ्कळैयुम् अटैय
चॆप्पुम्, कऩक कलचमुम् पोलुम् तिरुमुलैमेल्
अप्पुम् कळप अपिराम वल्लि! अणितरळक्
कॊप्पुम्, वयिरक् कुऴैयुम्, विऴियिऩ् कॊऴुङ्कटैयुम्
तुप्पुम् निलवुम् ऎऴुतिवैत्तेऩ् ऎऩ् तुणैविऴिक्के.

79. कट्टुकळिल् इरुन्तु विटुपट
विऴिक्के अरुळुण्टु; अपिराम वल्लिक्कु वेतम्चॊऩ्ऩ
वऴिक्के वऴिपट नॆञ्चुण्टु; ऎमक्कु अव्वऴि किटक्कप्
पऴिक्के चुऴऩ्ऱु वॆम्पावङ्कळे चॆय्तु पाऴ्नरकक्
कुऴिक्के अऴुन्तुम् कयवर्तम् मोटॆऩ्ऩ कूट्टिऩिये.
Back to Top


80. निलैयाऩ मऩमकिऴ्च्चि निलैत्तिट
कूट्टियवा! ऎऩ्ऩैत् तऩ् ऩटियारिल् कॊटियविऩै
ओट्टियवा! ऎण्कण् ऒटियवा! तऩ्ऩै उळ्ळवण्णम्
काट्टियवा! कण्ट कण्णुम् मऩमुम् कळिक्किऩ्ऱवा!
आट्टियवा नटम् आटकत्तामरै आरणङ्के.

81. नऩ्ऩटत्तै उण्टाक
अणङ्के! अणङ्कुकळ् निऩ् परिवारङ्कळ् आकैयिऩाल्
वणङ्केऩ्; ऒरुवरै वाऴ्त्तुकिलेऩ्; नॆञ्चिल् वञ्चकरोटु
इणङ्केऩ् ऎऩतुउऩतु ऎऩ्ऱु इरुप्पार् चिलर् यावरॊटुम्
पिणङ्केऩ्; अऱिवॊऩ्ऱिलेऩ् ऎण्कण् नीवैत्त पेरळिये.

82. मऩ ऒरुमैप्पाटु अटैय
अळियार् कमलत्तिल् आरणङ्के! अकिलाण्टमुम् निऩ्
ऒळियाक निऩ्ऱ ऒळिर्तिरु मेऩियै उळ्ळुतॊऱुम्
कळियाकि, अन्तक् करणङ्कळ् विम्मिक्, करैपुरण्टु,
वॆळियाय्विटिऩ्, ऎङ्ङऩे मऱप्पेऩ् निऩ् विरकिऩैये.

83. एवलर् पलर् उण्टाक
विरवुम् पुतुमलर् इट्टु निऩ् पात विरैक्कमलम्
इरवुम् पकलुम् इऱैञ्चवल्लार्, इमैयोर् ऎवरुम्
परवुम् पतमुम्, अयिरावतमुम्, पकीरतियुम्
उरवुम् कुलिचमुम्, कऱ्‌पकक् कावुम् उटैयवरे.

84. तर्म चङ्कटङ्कळ् नीङ्क
उटैयाळै, ऒल्कु चॆम्पट्टु उटैयाळै; ऒळिर्मतिच्चॆञ्
चटैयाळै वञ्चकर् नॆञ्चटैयाळैत्, तयङ्कुम् नुण्णूल्
इटैयाळै, ऎङ्कळ् पॆम्माऩ् इटैयाळै, इङ्कु ऎऩ्ऩै इऩिप्
पटैयाळै, उङ्कळैयुम् पटैयावण्णम् पार्त्तिरुमे.

85. तुऩ्पङ्कळ् नीङ्क
पार्क्कुम् तिचैतॊऱुम् पाचाङ्कुचमुम्, पऩिच्चिऱैवण्टु
आर्क्कुम् पुतुमलर् ऐन्तुम्, करुम्पुम् ऎऩ् अल्लल्ऎल्लाम्
तीर्क्कुम् तिरिपुरैयाळ् तिरुमेऩियुम् चिऱ्‌ऱिटैयुम्,
वार्क्कुङ्कुम मुलैयुम्, मुलैमेल् मुत्तुमालैयुमे.

86. आयुत पयम् नीङ्क
मालयऩ् तेट, मऱैतेट, वाऩवर् तेट, निऩ्ऱ
कालैयुम्, चूटकक् कैयैयुम्, कॊण्टु, कतित्तकप्पु
वेलै वॆङ्कालऩ् ऎऩ्मेल् विटुम्पोतु वॆळिनिल्कण्टाय्;
पालैयुम् तेऩैयुम्, पाकैयुम् पोलुम् पणिमॊऴिये.

87. चॆयऱ्‌करिय चॆय्तु पुकऴ् पॆऱ
मॊऴिक्कुम्, निऩैवुक्कुम् ऎट्टात निऩ् तिरुमूर्त्ति ऎऩ्ऱऩ्
विऴिक्कुम् विऩैक्कुम् वॆळिनिऩ्ऱताल्! विऴियाल् मतऩै
अऴिक्कुम् तलैवर् अऴिया विरतत्तै अण्टमॆल्लाम्
पऴिक्कुम् पटियॊरु पाकम् कॊण्टाळुम् परापरैये.

88. ऎप्पोतुम् अम्पिकै अरुळ् पॆऱ
परम् ऎऩ्ऱु उऩै अटैन्तेऩ् तमियेऩुम्; उऩ्पत्तरुक्कुळ्
तरमऩ्ऱु इवऩ्ऎऩ्ऱु तळ्ळत्तकातु; तरियलर्तम्
पुरम्अऩ्ऱु ऎरियप् पॊरुप्पुविल् वाङ्किय पोतिल् अयऩ्
चिरम् ऒऩ्ऱु चॆऱ्‌ऱ कैयाऩ् इटप्पाकम् चिऱन्तवळे!

89. योक चित्ति पॆऱ
चिऱक्कुम् कमलत् तिरुवे! निऩ्चेवटि चॆऩ्ऩिवैक्कत्
तुऱक्कम् तरुम्, निऩ् तुणैवरुम् नीयुम् तुरियम् अऱ्‌ऱ
उऱक्कम् तरवन्तु उटम्पोटु उयिर्उऱ वऱ्‌ऱऱिवु
मऱक्कुम् पॊऴुतॆऩ् मुऩ्ऩे वरल्वेण्टुम् वरुन्तियुमे.
Back to Top


90. कणवऩ् मऩैवि करुत्तु वेऱ्‌ऱुमै नीङ्क
वरुन्ता वकैऎऩ्मऩत् तामरैयिऩिल् वन्तुपुतुन्तु
इरुन्ताळ् पऴैय इरुप्पिटमाक इऩि ऎऩक्कुप्
पॊरुन्तातु ऒरुपॊरुळ् इल्लै; विण्मेवुम् पुलवरुक्कु
विरुन्ताक, वेलै मरुन्ताऩतै नल्कुम् मॆल्लियले.

91. अरचाङ्कच् चॆयलिल् वॆऱ्‌ऱि पॆऱ
मॆल्लिय नुण्णिटै मिऩ् अऩैयाळै, विरिचटैयोऩ्
पुल्लिय मॆऩ्मुलै पॊऩ् अऩैयाळैप् पुकऴ्न्तु मऱै
चॊल्लिय वण्णम् तॊऴुमटि यारैत् तॊऴुमवर्क्कुप्
पल्लियम् आर्त्तॆऴ वॆण्पकटु ऊरुम् पतम्तरुमे.

92. मऩनिलै पक्कुवमटैय
पतत्ते उरुकि, निऩ्पातत्तिले मऩम्पऱ्‌ऱि, उऩ्ऱऩ्
इतत्ते ऒऴुक अटिमैकॊण्टाय्; इऩियाऩ् ऒरुवर्
मतत्ते मतिमयङ्केऩ्; अवर् पोऩ वऴियुम् चॆल्लेऩ्;
मुतल्तेवर् मूवरुम्, यावरुम् पोऱ्‌ऱुम् मुकिऴ्नकैये.

93. उळ्ळत्तिल् ऒळि उण्टाक
नकैये इक़्तिन्त ञालम् ऎल्लाम्पॆऱ्‌ऱ नायकिक्कु
मुकैये मुकिऴ्मुलै; माऩे मुतुकण्; मुटिविल् अन्त
वकैये पिऱवियुम् वम्पे मलैमकळ् ऎऩ्पतु; नाम्
मिकैये इवळ्तऩ् तकैमैयै नाटि विरुम्पुवते.

94. मऩनिलै तूय्मैयाक
विरुम्पित् तॊऴुम् अटियार्, विऴिनीर्मल्कि मॆय्पुळकम्
अरुम्पित्, ततुम्पिय आऩन्तमाकि; अऱिविऴन्तु,
चुरुम्पिऱ्‌ कळित्तु मॊऴि तटुमाऱि, मुऩ् चॊऩ्ऩऎल्लाम्
तरुम्पित्तर् आवरॆऩ्ऱाल्, अपिरामि चमयम्नऩ्ऱे.

95. तूय मऩनिलै पॆऱ
नऩ्ऱे वरुकिऩुम्, तीते विळैकिऩुम्, नाऩ् अऱिवतु
ऒऩ्ऱेयुम् इल्लै; उऩक्के परम् ऎऩक्कु उळ्ळ ऎल्लाम्
अऩ्ऱे उऩतॆऩ्ऱु अळित्तु विट्टेऩ्; अऴियात कुणक्
कुऩ्ऱे! अरुट्कटले! इमवाऩ् पॆऱ्‌ऱ कोमळमे!

96. ऎङ्कुम् तलैमैयुम् पुकऴुम् पॆऱ
कोमळ वल्लियै अल्लियन् तामरैक्कोयिल् वैकुम्
यामळ वल्लियै, एतम् इलाळै, ऎऴुतरिय
चामळ मेऩिच् चकलकला मयिल् तऩ्ऩैत् तम्माल्
आमळवुम् तॊऴुवार् ऎऴुपारुक्कुम् आतिपरे.

97. पुकऴुम् अऱमुम् वळर
आतित्तऩ्, अम्पुलि, अङ्कि, कुपेरऩ्, अमरर्तङ्कोऩ्
पोतिऱ्‌ पिरमऩ्, पुरारि, मुरारि, पॊतियमुऩि,
कातिप् पॊरुपटैक् कन्तऩ्, कणपति, कामऩ् मुतल्
चातित्त पुण्णियर् ऎण्णिलर् पोऱ्‌ऱुवर् तैयलैये.

98. वञ्चकर् चॆयल्कळिलिरुन्तु पातुकाप्पु पॆऱ
तैवन्तु निऩ् अटित्तामरै चूटिय चङ्करऱ्‌कुक्
कैवन्त तीयुम्, तलैवन्त आऱुम् करन्ततॆङ्के?
मॆय्वन्त नॆञ्चिऩ् अल्लाल् ऒरुकालुम् विरकर्तङ्कळ्
पॊय्वन्त नॆञ्चिल् पुकलऱिया मटप् पूङ्कुयिले.

99. अरुळ् उणर्वु वळर
कुयिलाय् इरुक्कुम् कटम्पटावियिटै; कोलवियऩ्
मयिलाय् इरुक्कुम् इमयाचलत् तिटै; वन्तुतित्त
वॆयिलाय् इरुक्कुम् विचुम्पिल्; कमलत्तिऩ् मीतऩ्ऩमाम्
कयिलायरुक्कु अऩ्ऱु इमवाऩ् अळित्त कऩङ्कुऴैये.

100. अम्पिकैयै मऩत्तिल् काण
कुऴैयैत् तऴुविय कॊऩ्ऱैयन् तार् कमऴ् कॊङ्कैवल्लि
कऴैयैप् पॊरुत तिरुनॆटुन् तोळुम्, करुम्पुविल्लुम्
विऴैयप् पॊरुतिऱल् वेरियम् पाणमुम्; वॆण्णकैयुम्,
उऴैयैप् पॊरुक्कण्णुम्, नॆञ्चिल् ऎप्पोतुम् उतिक्किऩ्ऱऩवे.

101. नूऱ्‌पयऩ्
आत्ताळै, ऎङ्कळ् अपिरामवल्लियै, अण्टमॆल्लाम्
पूत्ताळै, मातुळम् पूनिऱत्ताळै, पुविअटङ्कक्
कात्ताळै अङ्कुच पाचाङ् कुचमुम् करुम्पुम्अङ्कै
चेर्त्ताळै, मुक्कण्णियैत् तॊऴुवार्क्कु ऒरु तीङ्किल्लैये!

Back to Topअपिरामि अम्मैप् पतिकम् – ऒऩ्ऱु
काप्पु

तूयतमिऴ्प् पामालै चूट्टुतऱ्‌कु मुम्मतम्, नाल्वाय्,
ऐङ् करऩ्ताळ् वऴुत्तुवाम् – नेयर्नितम्
ऎण्णुम् पुकऴ्क्कटवूर् ऎङ्कळ्अपि रामवल्लि
नण्णुम्पॊऱ्‌ पातत्तिल् नऩ्कु

नूल्

कलैयात कल्वियुम्, कुऱैयात वयतुम्,
ओर् कपटु वारात नट्पुम्, कऩ्ऱात वळमैयुम्,
कुऩ्ऱात इळमैयुम्, कऴुपिणि इलात उटलुम्,
चलियात मऩमुम्, अऩ्पु अकलात मऩैवियुम्,
तवऱात चन्ताऩमुम्, ताऴात कीर्त्तियुम्,
माऱात वार्त्तैयुम्, तटैकळ् वारात कॊटैयुम्,
तॊलैयात नितियमुम्, कोणात कोलुम्,
ऒरु तुऩ्पम् इल्लात वाऴ्वुम्,
तुय्य निऩ्पातत्तिल् अऩ्पुम् उतविप्,
पॆरिय तॊण्टरॊटु कूट्टु कण्टाय्;
अलैआऴि अऱि तुयिल्कॊळ् मायऩतु तङ्कैये!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (1)

कार् अळक पन्तियुम्, पन्तियिऩ् अलङ्कलुम्,
करिय पुरुवच् चिलैकळुम्,
कर्ण कुण्टलमुम्, मति मुक मण्टलमुम्,
नुतल् कत्तूरिप् पॊट्टुम् इट्टुक्,
कूर् अणिन्तिटु विऴियुम्, अमुत मॊऴियुम्,
चिऱिय कॊव्वैयिऩ् कऩि अतरमुम्,
कुमिऴ् अऩैय नाचियुम्, कुन्त निकर्
तन्तमुम् कोटु चोटाऩ कळमुम्,
वार् अणिन्तु इऱुमान्त वऩमुलैयुम्,
मेकलैयुम्, मणि नूपुरप् पातमुम्,
वन्तु ऎऩतु मुऩ् निऩ्ऱु, मन्तकाचमुमाक
वल् विऩैयै माऱ्‌ऱुवाये;
आर मणि वाऩिल् उऱै तारकैकळ् पोल
निऱै आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (2)

मकर वार् कुऴै मेल् अटर्न्तु, कुमिऴ् मीतिऩिल् मऱैन्तु,
वाळैत् तुऱन्तु, मैक् कयलै वॆऩ्ऱ निऩ् चॆङ्कमल
विऴि अरुळ् वरम् पॆऱ्‌ऱ पेर्कळ् अऩ्ऱो-
चॆकम् मुऴुतुम् ऒऱ्‌ऱैत् तऩिक् कुटै कवित्तु,
मेल् चिङ्क आतऩत्तिल् उऱ्‌ऱुच्, चॆङ्कोलुम्,
मऩु नीति मुऱैमैयुम् पॆऱ्‌ऱु, मिकु तिकिरि उलकु आण्टु, पिऩ्पु
पुकर् मुकत्तु ऐरावतप् पाकर् आकि, निऱै पुत्तेळिर्
वन्तु पोऱ्‌ऱिप् पोक तेवेन्तिरऩ् ऎऩप् पुकऴ
विण्णिल् पुलोमचैयॊटुम् चुकिप्पर्;
अकर मुतल् आकि वळर् आऩन्त रूपिये!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (3)

मऱि कटल्कळ् एऴैयुम्, तिकिरि इरु नाऩ्कैयुम्,
मातिरक् करि ऎट्टैयुम्, मा नाकम् आऩतैयुम्,
मा मेरु ऎऩ्पतैयुम्, मा कूर्मम् आऩतैयुम्, ओर्
पॊऱि अरवु ताङ्किवरु पुवऩम् ईर् एऴैयुम्,
पुत्तेळिर् कूट्टत्तैयुम्, पूमकळैयुम्, तिकिरि मायवऩैयुम्,
अरैयिल् पुलि आटै उटैयाऩैयुम्,
मुऱै मुऱैकळाय् ईऩ्ऱ मुतियवळाय्प्,
पऴैमै मुऱैमै तॆरियात निऩ्ऩै-
मूवुलकिल् उळ्ळवर्कळ् वालै ऎऩ्ऱु अऱियामल्
मॊऴिकिऩ्ऱतु एतु चॊल्वाय्?
अऱिवु निऱै विऴुमियर्तम् आऩन्त वारिये!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (4)

वाटामल् उयिर् ऎऩुम् पयिर् तऴैत्तु ओङ्कि वर,
अरुळ् मऴै पॊऴिन्तुम्,
इऩ्प वारितियिले निऩ्ऩतु अऩ्पु ऎऩुम्
चिऱकिऩाल् वरुन्तामले अणैत्तुक्,
कोटामल् वळर् चिऱ्‌ऱॆऱुम्पु मुतल् कुञ्चरक्
कूट्टम् मुतलाऩ चीव कोटिकळ् तमक्कुप् पुचिक्कुम्
पुचिप्पिऩैक् कुऱैयामले कॊटुत्तुम्,
नीटाऴि उलकङ्कळ् यावैयुम् नेयमाय् निऩ्
उतर पन्ति पूक्कुम् निऩ्मली अकिलङ्कळुक्कु अऩ्ऩै
ऎऩ्ऱु ओतुम्; नीलि ऎऩ्ऱु ओतुवारो?
आटाय नाऩ्मऱैयिऩ् वेळ्वियाल् ओङ्कु पुकऴ्
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (5)

पल् कुञ्चरम् तॊट्टु ऎऱुम्पु कटैयाऩतु ऒरु
पल् उयिर्क्कुम्, कल् इटैप् पट्ट तेरैक्कुम्,
अऩ्ऱु उऱ्‌पवित्तिटु करुप् पै उऱु चीवऩुक्कुम्,
मल्कुम् चराचरप् पॊरुळुक्कुम्, इमैयात वाऩवर्
कुऴात्तिऩुक्कुम्, मऱ्‌ऱुम् ऒरु मूवरुक्कुम्, यावरुक्कुम्,
अवरवर् मऩच् चलिप्पु इल्लामले,
नल्कुम् तॊऴिल् पॆरुमै उण्टाय् इरुन्तुम्,
मिकु नव निति उऩक्कु इरुन्तुम्,
नाऩ् ऒरुवऩ् वऱुमैयिल् चिऱियऩ् आऩाल्,
अन् नकैप्पु उऩक्के अल्लवो?
अल् कलन्तु, उम्पर् नाटु अळवु ऎटुक्कुम् चोलै,
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (6)

नीटु उलकङ्कळुक्कु आतारमाय् निऩ्ऱु, नित्तमाय्,
मुत्ति वटिवाय्, नियममुटऩ् मुप्पत्तु इरण्टु
अऱम् वळर्क्किऩ्ऱ नी मऩैवियाय् इरुन्तुम्,-
वीटु वीटुकळ् तोऱुम् ओटिप् पुकुन्तु, काल् वेचऱ्‌ऱु,
इलच्चैयुम् पोय्, वॆण् तुकिल् अरैक्कु अणिय
वितियऱ्‌ऱु, निर्वाण वेटमुम् कॊण्टु, कैक्कु ओर्
ओटु एन्ति, नाटु ऎङ्कुम् उळ्ळम् तळर्न्तु निऩ्ऱु,
उऩ्मत्तऩ् आकि, अम्मा! उऩ् कणवऩ् ऎङ्कॆङ्कुम् ऐयम्
पुकुन्तु, एङ्कि, उऴल्किऩ्ऱतु एतु चॊल्वाय्?
आटु कॊटि माटमिचै मातर् विळैयाटि वरुम्
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (7)

ञाऩम् तऴैत्तु, उऩ् चॊरूपत्तै अऱिकिऩ्ऱ
नल्लोर् इटत्तिऩिल् पोय्, नटुविऩिल् इरुन्तु, उवन्तु,
अटिमैयुम् पूण्टु, अवर् नविऱ्‌ऱुम् उपतेचम् उट्कॊण्टु,
ईऩम्तऩैत् तळ्ळि ऎऩतु, नाऩ् ऎऩुम् माऩम्
इल्लामले तुरत्ति, इन्तिरिय वायिल्कळै इऱुकप् पुतैत्तु,
नॆञ्चु इरुळ् अऱ, विळक्कु एऱ्‌ऱिये-
वाऩ् अन्तम् आऩ विऴि अऩ्ऩमे! उऩ्ऩै ऎऩ्
अकत् तामरैप् पोतिले वैत्तु, वेऱे कवलै अऱ्‌ऱु,
मेल् उऱ्‌ऱ पर वचम् आकि, अऴियाततु ओर्
आऩन्त वारितियिल् आऴ्किऩ्ऱतु ऎऩ्ऱु काण्?
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे?
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (8)

चलति उलकत्तिल् चराचरङ्कळै ईऩ्ऱ ताय् आकिल्,
ऎऩक्कुत् ताय् अल्लवो? याऩ् उऩ् मैन्तऩ् अऩ्ऱो?
ऎऩतु चञ्चलम् तीर्त्तु, निऩ्ऱऩ्
मुलै चुरन्तु ऒऴुकु पाल् ऊट्टि, ऎऩ् मुकत्तै उऩ्
मुन्ताऩैयाल् तुटैत्तु, मॊऴिकिऩ्ऱ मऴलैक्कु
उकन्तुकॊण्टु, इळ निला मुऱुवल् इऩ्पुऱ्‌ऱु, अरुकिल् याऩ्
कुलवि विळैयाटल् कॊण्टु, अरुळ् मऴै पॊऴिन्तु,
अङ्कै कॊट्टि, वा ऎऩ्ऱु अऴैत्तुक्,
कुञ्चर मुकऩ्, कन्तऩुक्कु इळैयऩ् ऎऩ्ऱु ऎऩैक्
कूऱिऩाल्, ईऩम् उण्टो?
अलै कटलिले तोऩ्ऱुम् आरात अमुतमे!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (9)

कैप् पोतु कॊण्टु, उऩ् पतप् पोतु तऩ्ऩिल् कणप्
पोतुम् अर्च्चिक्किलेऩ्; कण् पोतिऩाल्, उऩ् मुकप् पोतु
तऩ्ऩै, याऩ् कण्टु तरिचऩै पुरिकिलेऩ्;
मुप् पोतिल् ऒरु पोतुम्, ऎऩ् मऩप् पोतिले मुऩ्ऩि,
उऩ् आलयत्तिऩ् मुऩ् पोतुवार् तमतु पिऩ् पोत निऩैकिलेऩ्;
मोचमे पोय् उऴऩ्ऱेऩ्;
मैप् पोतकत्तिऱ्‌कु निकर् ऎऩप् पोतु ऎरु-
मैक् कटा मीतु एऱिये, मा कोर कालऩ् वरुम्पोतु,
तमियेऩ् मऩम् कलङ्कित् तियङ्कुम्
अप् पोतु, वन्तु उऩ् अरुट्पोतु तन्तु अरुळ्;
;आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (10)

मिकैयुम् तुरत्त, वॆम् पिणियुम् तुरत्त, वॆकुळि
आऩतुम् तुरत्त, मिटियुम् तुरत्त, नरै तिरैयुम् तुरत्त,
मिकु वेतऩैकळुम् तुरत्तप्,
पकैयुम् तुरत्त, वञ्चऩैयुम् तुरत्तप्, पचि ऎऩ्पतुम्
तुरत्तप्, पावम् तुरत्तप्, पति मोकम् तुरत्तप्,
पल कारियमुम् तुरत्त,
नकैयुम् तुरत्त, ऊऴ् विऩैयुम् तुरत्त, ऎऩ् नाळुम् तुरत्त,
वॆकुवाय् ना वऱण्टु ओटिक्, काल् तळर्न्तिटुम् ऎऩ्ऩै
नमऩुम् तुरत्तुवाऩो?
अकिल उलकङ्कट्कुम् आतार तॆय्वमे!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (11)
अपिरामि अम्मैप् पतिकम्” -(इरण्टावतु)


कङ्कैयॊटु तुम्पैयुम् अणिन्तवर् वियक्कुम्
कला मतियै निकर् वतऩमुम्, करुणै पॊऴि विऴिकळुम्,
विण् मुकिल्कळ् वॆळिऱॆऩक् काट्टिय करुम् कून्तलुम्,
चङ्कै इल्लातु ऒळिरुम् माङ्कल्य तारणम् तङ्कु
मणि मिटऱुम्, मिक्क चतुर् पॆरुकु तुङ्क पाचाङ्कुचम्
इलङ्कु कर तलमुम्, विरल् अणियुम् अरवुम्,
पुङ्कवर्क्कु अमुतु अरुळुम् अन्तर कुचङ्कळुम्,
पॊलियुम् नवमणि नूपुरम् पूण्ट चॆञ् चेवटियै नाळुम्
पुकऴ्न्तुमे- पोऱ्‌ऱि ऎऩ वाऴ्त्त, विटै मेल्
मङ्कळम् मिकुन्त निऩ् पतियुटऩ् वन्तु, अरुळ् चॆय्;
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (1)

चन्तिर चटातरि! मुकुन्त चोतरि! तुङ्क चलच
लोचऩ मातवि! चम्प्रम पयोतरि! चुमङ्कलि!
चुलट्चणि! चाऱ्‌ऱ अरुम् करुणाकरि!
अन्तरि! वराकि! चाम्पवि! अमर तोत्रि! अमलै!
चॆक चाल चूत्रि! अकिल आत्म कारणि! विऩोत चय नारणि!
अकण्ट चिऩ्मय पूरणि!
चुन्तरि! निरन्तरि! तुरन्तरि! वरै राच चुकुमारि!
कौमारि! उत् तुङ्क कल्याणि! पुट्प अत्तिर अम्पुय
पाणि! तॊण्टर्कट्कु अरुळ् चर्वाणि!
वन्तु अरि, मलर्प् पिरमराति तुति, वेत ऒलि वळर्
तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (2)

वाच मलर् मरु अळक पारमुम्, तण् किरण मति मुकमुम्,
अयिल् विऴिकळुम्, वळ्ळ निकर् मुलैयुम्, माऩ् नटैयुम्,
नकै मॊऴिकळुम्, वळमुटऩ् कण्टु, मिऩ्ऩार्
पाच पन्तत्तिटै, मऩम् कलङ्कित्, तिऩम् पल वऴियुम्
ऎण्णि, ऎण्णिप् पऴि पावम् इऩ्ऩतु ऎऩ्ऱु अऱियामल्,
मायप्र- पञ्च वाऴ्वु उण्मै ऎऩ्ऱे,
आचै मेलिट्टु, वीणाक, नाय् पोल् तिरिन्तु अलैवतु
अल्लामल्, उऩ्ऱऩ् अम्पुयप् पोतु ऎऩुम् चॆम् पतम्
तुतियात अचटऩ् मेल् करुणै वरुमो?
माचु इलातु ओङ्किय कुणाकरि! पवाऩि! चीर् वळर् तिरुक्
कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि! चिव
चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (3)

नऩ्ऱु ऎऩ्ऱु, तीतु ऎऩ्ऱु नविलुम् इव् इरण्टऩुळ्,
नऩ्ऱते उलकिल् उळ्ळोर् नाटुवार् आतलिऩ्,
नाऩुमे अव्वितम् नाटिऩेऩ्; नाटिऩालुम्
इऩ्ऱु ऎऩ्ऱु चॊल्लामल्, निऩतु तिरु उळ्ळम् अतु इरङ्कि,
अरुळ् चॆय्कुवायेल् एऴैयेऩ् उय्कुवेऩ्,
मॆय्याऩ मॊऴि इ•तु;उऩ् इतयम् अऱियाततु उण्टो?
कुऩ्ऱम् ऎल्लाम् उऱैन्तु, ऎऩ्ऱुम् अऩ्पर्क्कु अरुळ्
कुमार तेवऩै अळित्त कुमरि! मरकत वरुणि!
विमलि! पैरवि! करुणै कुलवु किरि राच पुत्रि!
मऩ्ऱल् मिकु नन्तऩ वऩङ्कळ्, चिऱै अळि मुरल,
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (4)

ऒरु नाळ्, इरण्टु नाळ् अल्ल; नाऩ् उलकत्तु
उतित्त इन् नाळ् वरैक्कुम् ऒऴियात कवलैयाल्,
तीरात इऩ्ऩल् कॊण्टु, उळ्ळम् तळर्न्तु, मिकवुम्
अरु नाण् अऱ्‌ऱिट्ट विल् पोल् इरुक्कुम् इव्
अटिमैपाल् करुणै कूर्न्तु, इङ्कु अञ्चेल् ऎऩच् चॊल्लि,
आतरिप्पवर्कळ् उऩै अऩ्ऱि इलै उण्मैयाक;
इरु नाऴिकैप् पोतुम् वेण्टातु, निमिटत्तिल् इव् अकिल
पुवऩत्तैयुम् इयऱ्‌ऱि, अरुळुम् तिऱम् कॊण्ट नी,
एऴैयेऩ् इऩ्ऩल् तीर्त्तु, अरुळल् अरितो?
वरु नावलूरर् मुतलोर् परवुम्, इऩिय पुकऴ् वळर्
तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (5)

ऎण्णिक्कै इल्लात तुऩ्पङ्कळ् मेऩ्मेल्
एऱिट्टु ऒऱुक्क, अन्तो! ऎव्वितम् उळम् चकित्तु
उय्कुवेऩ्? इप्पॊऴुतु ऎटुत्तिट्ट चऩ्मम् इतऩिल्,
नण्णि ऎळ् अळवु चुकम् आऩतु ऒरु नाळिऩुम् नाऩ्
अऩुपवित्ततु इल्लै; नाटु ऎलाम् अऱियुम्, इतु केट्पतु एऩ्?
निऩ् उळमुम् नऩ्ऱाय् अऱिन्तु इरुक्कुम्;
पुण्णियम् पूर्व चऩऩत्तिऩिल् चॆय्यात पुलैयऩ्
आऩालुम्, निऩतु पूरण कटाट्च वीट्चण्णियम् चॆय्तु,
ऎऩतु पुऩ्मैयै अकऱ्‌ऱि अरुळ्वाय्;
मण्णवर्कळ्, विण्णवर्कळ् नित्तमुम् परवुम्,
इचै वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (6)

तॆरिन्तो, अलातु, तॆरियामलो, इव् अटिमै
चॆय्तिट्ट पिऴै इरुन्ताल् चिऩम् कॊण्टु अतु ओर्
कणक्काक वैयातु, निऩ् तिरु उळम् इरङ्कि, मिकवुम्
परिन्तु वन्तु इऩियेऩुम् पाऴ् विऩैयिल् आऴ्न्तु,
इऩल् पटातु, नल् वरम्अळित्तुप्, पातुकात्तु अरुळ् चॆय्य
वेण्टुम्; अण्टाण्ट उयिर् परिवुटऩ् अळित्त मुतल्वि!
पुरन्तरऩ्, पोतऩ्, मातवऩ् आकियोर्कळ् तुति पुरियुम्
पताम्पुय मलर्प् पुङ्कवि! पुरान्तकि! पुरन्तरि! पुरातऩि!
पुराणि! तिरि पुवऩेचुवरि!
मरुन्तिऩुम् नयन्त चॊल् पैङ् किळि! वराकि! ऎऴिल्
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (7)

वञ्चकक् कॊटियोर्कळ् नट्पु वेण्टामलुम्, मरुन्तिऩुक्का
वेण्टिऩुम्, मऱन्तुम् ओर् पॊय्म्मॊऴि चॊलामलुम्,
तीमै आम् वऴियिऩिल् चॆल्लामलुम्,
विञ्चु नॆञ्चु अतऩिल् पॊऱामै तरियामलुम्, वीण्
वम्पु पुरियामलुम्, मिक्क पॆरियोर्कळ् चॊलुम्
वार्त्तै तळ्ळामलुम्, वॆकुळि अवै कॊळ्ळामलुम्,
तञ्चम् ऎऩ निऩतु उपय कञ्चम् तुतित्तिटत्, तमियेऩुक्कु
अरुळ् पुरिन्तु, चर्व कालमुम् ऎऩैक् कात्तु
अरुळ वेण्टिऩेऩ्; चलक् कयल्कळ् विऴियै अऩैय
वञ्चियर् चॆव्वाय् निकरुम् वावि आम्पल् मलरुम्
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (8)

ऎऩतु इऩ्ऩल् इऩ्ऩपटि ऎऩ्ऱु वेऱु ऒरुवर्क्कु इचैत्तिटवुम्,
अवर्कळ् केट्टु, इव् इऩ्ऩल् तीर्त्तु, उळ्ळत्तु इरङ्कि,
नऩ्मैकळ् चॆयवुम्, ऎळ् अळवुम् मुटियातु; निऩ्
उऩतम् मरुवुम् कटैक् कण् अरुळ् चिऱितु चॆयिऩ्, उतवात
नुण् मणल्कळुम् ओङ्कु माऱ्‌ऱु उयर् चॊर्ण मलै आकुम्;
अतु अऩ्ऱि उयर् अकिल पुवऩङ्कळैक् कऩमुटऩ् अळित्तु,
मुप्पत्तु इरण्टु अऱङ्कळुम् कविऩ् पॆऱच् चॆय्युम्
निऩ्ऩैक् करुतु नल् अटियवर्क्कु ऎळि वन्तु, चटुतियिल्
कात्तु, रट्चित्ततु ओर्न्तु,
वऩचम् निकर् निऩ् पातम् नम्पिऩेऩ्, वन्तु अरुळ् चॆय्;
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (9)

करु नील वटिवमार् माटु एऱि, उत्तण्ट कऩ तण्ट
वॆम् पाचमुम्, कैक् कॊण्टु, चण्ट मा कालऩ् मुऩ् ऎतिर्क्क,
मार्क्कण्टऩ् वॆकुण्टु नोक्क,
इरु नील कण्टऩ् ऎऩुम् निऩ् पतियै उळ्ळत्तिल्
इऩ्पु कॊण्टु, अरुच्चऩै चॆय, ईचऩ्, अव् इलिङ्कम् पिळप्प,
निऩ्ऩॊटु तोऩ्ऱि, यमऩैच् चूलत्तिल् ऊऩ्ऱिप्
पॆरु नील मलै ऎऩ, निलत्तिल् अऩ्ऩवऩ् विऴप्,
पिऱङ्कु ताळाल् उतैत्तुप्, पेचु मुऩि मैन्तऩुक्कु अरुळ्
चॆय्ततु, उऩतु अरिय पेर् अरुळिऩ् वण्णम् अलवो?
वरु नील मट मातर् विऴि ऎऩ्ऩ, मलर् वावि वळर्
तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (10)

चकल चॆल्वङ्कळुम् तरुम् इमय किरि राच तऩयै!
मा तेवि! निऩ्ऩैच् चत्यमाय्, नित्यम् उळ्ळत्तिल्
तुतिक्कुम् उत्तमरुक्कु इरङ्कि, मिकवुम्
अकिलमतिल् नोय् इऩ्मै, कल्वि, तऩ ताऩियम्,
अऴकु, पुकऴ्, पॆरुमै, इळमै, अऱिवु, चन्ताऩम्, वलि,
तुणिवु, वाऴ् नाळ्, वॆऱ्‌ऱि, आकु नल्लूऴ्, नुकर्च्चि
तॊकै तरुम् पतिऩाऱु पेऱुम् तन्तु अरुळि, नी चुक आऩन्त
वाऴ्वु अळिप्पाय्; चुकिर्त कुण चालि! परि पालि! अनु कूलि!
तिरि चूलि! मङ्कळ विचालि!
मकवु नाऩ्, नी ताय्, अळिक्क ऒणातो? मकिमै वळर् तिरुक्
कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (11)

Back to Top


This page was last modified on Tue, 20 Jul 2021 16:50:04 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org