Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Abirami Anthathi ಅಪಿರಾಮಿ ಪಟ್ಟರ್ ಅರುಳಿಯ ಅಪಿರಾಮಿ ಅನ್ತಾತಿ in Kannada language Audio

ಅಪಿರಾಮಿ ಪಟ್ಟರುಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಅಪಿರಾಮಿ ಅನ್ತಾತಿ
ಅಪಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮೈಪ್ ಪತಿಕಮ್ -(ಒನ಼್ಱು)
ಅಪಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮೈಪ್ ಪತಿಕಮ್ -(ಇರಣ್ಟಾವತು)
1 To gain wisdom and goodness ಞಾನ಼ಮುಮ್ ನಲ್ವಿತ್ತೈಯುಮ್ ಪೆಱ
2 Divorce join together ಪಿರಿನ್ತವರ್ ಒನ಼್ಱು ಚೇರ
3 Get rid of family worries ಕುಟುಮ್ಪಕ್ ಕವಲೈಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ
4 Achieve high positions ಉಯರ್ ಪತವಿಕಳೈ ಅಟೈಯ
5 Coast of Anxiety ಮನ಼ಕ್ಕವಲೈ ತೀರ
6 To get magical powers ಮನ್ತಿರ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ
7 The suffering that comes like a mountain is like snow ಮಲೈಯೆನ಼ ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಪನ಼ಿಯೆನ಼ ನೀಙ್ಕ
8 Remove desires and increase devotion ಪಱ್ಱುಕಳ್ ನೀಙ್ಕಿ ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕಿಟ
9 Everything is comfortable ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ವಚಮಾಕ
10 To get the liberation ಮೋಟ್ಚ ಚಾತನ಼ಮ್ ಪೆಱ
11 To enjoy life ಇಲ್ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಪೆಱ
12 To persevere in heart meditation ನೆಞ್ಚಮ್ ತಿಯಾನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿಲೈಪೆಱ
13 to be Zealous ವೈರಾಕ್ಕಿಯ ನಿಲೈ ಎಯ್ತ
14 To gain leadership ತಲೈಮೈ ಪೆಱ
15 To attain great wealth and bliss ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮುಮ್ ಪೇರಿನ಼್ಪಮುಮ್ ಪೆಱ
16 To gain ability to feel current, past and future ಮುಕ್ಕಾಲಮುಮ್ ಉಣರುಮ್ ತಿಱನ಼್ ಉಣ್ಟಾಕ
17 To get good groom or bridegrooms ಕನ಼್ನ಼ಿಕೈಕಳುಕ್ಕು ನಲ್ಲ ವರನ಼್ ಅಮೈಯ
18 To Get rid of the fear of death ಮರಣ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ
19 To remain blissful ಪೇರಿನ಼್ಪ ನಿಲೈಯಟೈಯ
20 To get Wealth such as land, house etc. ವೀಟು ವಾಚಲ್ ಮುತಲಿಯ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಉಣ್ಟಾಕ
21 To remove the sin of not worshiping ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ವೞಿಪಟಾಮಲ್ ಇರುನ್ತ ಪಾವಮ್ ತೊಲೈಯ
22 To achieve no future birth ಇನ಼ಿಪ್ ಪಿಱವಾ ನೆಱಿ ಅಟೈಯ
23 Always be happy ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿಯಾಯ್ ಇರುಕ್ಕ
24 Get rid of diseases ನೋಯ್ಕಳ್ ವಿಲಕ
25 To accomplish the thought thing ನಿನ಼ೈತ್ತ ಕಾರಿಯಮ್ ನಿಱೈವೇಱ
26 Grow influence ಚೊಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುಕ
27 The width of the psyche ಮನ಼ನೋಯ್ ಅಕಲ
28 To attain the pleasures of the hereafter ಇಮ್ಮೈ ಮಱುಮೈ ಇನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ಅಟೈಯ
29 To get Ashta Siddhis ಅಣಿಮಾತಿ ಅಷ್ಟ ಚಿತ್ತಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ
30 To get rid of Suffering ಅಟುತ್ತಟುತ್ತು ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ
31 Have fun in the hereafter ಮಱುಮೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಉಣ್ಟಾಕ
32 To prevent untimely death ಅಕಾಲ ಮರಣಮುಮ್ ತುರ್ಮರಣಮುಮ್ ವರಾಮಲಿರುಕ್ಕ
33 To be hopeful in the face of dying ಇಱಕ್ಕುಮ್ ನಿಲೈಯಿಲುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ನಿನ಼ೈವೋಟು ಇರುಕ್ಕ
34 To get fertile lands ಚಿಱನ್ತ ನನ಼್ಚೆಯ್ ನಿಲಙ್ಕಳ್ ಕಿಟೈಕ್ಕ
35 To fulfill the marriage ತಿರುಮಣಮ್ ನಿಱೈವೇಱ
36 Older deeds gain strength ಪೞೈಯ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ
37 To get new gems ನವಮಣಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ
38 To achieve what you want ವೇಣ್ಟಿಯತೈ ವೇಣ್ಟಿಯವಾಱು ಅಟೈಯ
39 To gain the strength to handle tools ಕರುವಿಕಳೈಕ್ ಕೈಯಾಳುಮ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ
40 Purva Punniyam is fruitful ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಪಲನ಼್ತರ
41 To be in the good group ನಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ನಟ್ಪುಪ್ ಪೆಱ
42 To subdue the world ಉಲಕಿನ಼ೈ ವಚಪ್ಪಟುತ್ತ
43 Except for the disadvantages ತೀಮೈಕಳ್ ಒೞಿಯ
44 To get rid of idiot ideas ಪೇತಪುತ್ತಿ ನೀಙ್ಕ
45 Get rid of the universal guilt ಉಲಕೋರ್ ಪೞಿಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ
46 To live with good manners ನಲ್ನಟತ್ತೈಯೋಟು ವಾೞ
47 to achieve yoga ಯೋಕನಿಲೈ ಅಟೈಯ
48 To get rid of body needs ಉಟಲ್ ಪಱ್ಱು ನೀಙ್ಕ
49 To avoid the suffering of death ಮರಣತ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಇಲ್ಲಾತಿರುಕ್ಕ
50 To see Ambika in person ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ನೇರಿಲ್ ಕಾಣ
51 To be lust free ಮೋಕಮ್ ನೀಙ್ಕ
52 To achieve great wealth in this world ಇಮ್ಮೈಯಿಲ್ ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮ್ ಅಟೈಯ
53 To remove from falsehood is you ಪೊಯ್ಯುಣರ್ವು ನೀಙ್ಕ
54 To be free from Debt Harassment ಕಟನ಼್ ತೊಲ್ಲೈಕಳ್ ತೀರ
55 To attain disgusting mood of liking ವಿರುಪ್ಪು ವೆಱುಪ್ಪಱ್ಱ ಮೋನ಼ನಿಲೈ ಎಯ್ತ
56 To have the energy to impress everyone ಯಾವರೈಯುಮ್ ವಚೀಕರಿಕ್ಕುಮ್ ಆಱ್ಱಲ್ ಉಣ್ಟಾಕ
57 To be away from poverty ವಱುಮೈ ಒೞಿಯ
58 To gain peace of mind ಮನ಼ಅಮೈತಿ ಪೆಱ
59 For the children grow up to be good ಪಿಳ್ಳೈಕಳ್ ನಲ್ಲವರ್ಕಳಾಕ ವಳರ
60 To gain consciousness ಮೆಯ್ಯುಣರ್ವು ಪೆಱ
61 To defeat the illusion ಮಾಯೈಯೈ ವೆಲ್ಲ
62 To become free from fear ಎತ್ತಕೈಯ ಅಚ್ಚಮುಮ್ ಅಕಲ
63 To be in conscious mind ಅಱಿವು ತೆಳಿವೋಟು ಇರುಕ್ಕ
64 Increase devotion ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕ
65 To achieve masculinity ಆಣ್ಮಕಪ್ಪೇಱು ಅಟೈಯ
66 As a poet ಕವಿಞರಾಕ
67 Destroy enemies ಪಕೈವರ್ಕಳ್ ಅೞಿಯ
68 Wealth abounds like land and house ನಿಲಮ್ ವೀಟು ಪೋನ಼್ಱ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಕ
69 Achieve all conveniences ಚಕಲ ಚௌಪಾಕ್ಕಿಯಙ್ಕಳುಮ್ ಅಟೈಯ
70 To get Siddhi in micro arts ನುಣ್ ಕಲೈಕಳಿಲ್ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ
71 Get rid of grievances and get pleasure ಮನ಼ಕ್ಕುಱೈಕಳ್ ತೀರ್ನ್ತು ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ಪೆಱ
72 To get liberated from birth ಪಿಱವಿಪ್ ಪಿಣಿ ತೀರ
73 To get children ಪೆಣ್ಕಳುಕ್ಕು ಕುೞನ್ತೈಪ್ ಪೇಱು ಉಣ್ಟಾಕ
74 Achieve excellence in the industry ತೊೞಿಲಿಲ್ ಮೇನ಼್ಮೈ ಅಟೈಯ
75 To defeat fate ವಿತಿಯೈ ವೆಲ್ಲ
76 To get what he deserves ತನ಼ಕ್ಕು ಉರಿಮೈಯಾನ಼ತೈಪ್ ಪೆಱ
77 Overcome the fear of enmity ಪಕೈ ಅಚ್ಚಮ್ ನೀಙ್ಕ
78 Achieve all the riches ಚಕಲ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳೈಯುಮ್ ಅಟೈಯ
79 Get rid of the bandages ಕಟ್ಟುಕಳಿಲ್ ಇರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ
80 To perpetuate constant bliss ನಿಲೈಯಾನ಼ ಮನ಼ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ನಿಲೈತ್ತಿಟ
81 Behave well ನನ಼್ನ಼ಟತ್ತೈ ಉಣ್ಟಾಕ
82 Achieve mental integrity ಮನ಼ ಒರುಮೈಪ್ಪಾಟು ಅಟೈಯ
83 To have servants ಏವಲರ್ ಪಲರ್ ಉಣ್ಟಾಕ
84 To get away from dharma embarrassments ತರ್ಮ ಚಙ್ಕಟಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ
85 To get away from sufferingyou ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ
86 Get rid of the fear of weapons ಆಯುತ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ
87 Get active and gain fame ಚೆಯಱ್ಕರಿಯ ಚೆಯ್ತು ಪುಕೞ್ ಪೆಱ
88 Always seek the grace of hope ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ಅರುಳ್ ಪೆಱ
89 Get Yoga Siddhi ಯೋಕ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ
90 Husband and wife agree ಕಣವನ಼್ ಮನ಼ೈವಿ ಕರುತ್ತು ವೇಱ್ಱುಮೈ ನೀಙ್ಕ
91 To succeed in government action ಅರಚಾಙ್ಕಚ್ ಚೆಯಲಿಲ್ ವೆಱ್ಱಿ ಪೆಱ
92 Maturity of mind ಮನ಼ನಿಲೈ ಪಕ್ಕುವಮಟೈಯ
93 Let the light shine inside ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ಒಳಿ ಉಣ್ಟಾಕ
94 The mood is pure ಮನ಼ನಿಲೈ ತೂಯ್ಮೈಯಾಕ
95 To get pure mood ತೂಯ ಮನ಼ನಿಲೈ ಪೆಱ
96 To gain leadership and fame everywhere ಎಙ್ಕುಮ್ ತಲೈಮೈಯುಮ್ ಪುಕೞುಮ್ ಪೆಱ
97 Grow in glory and virtue ಪುಕೞುಮ್ ಅಱಮುಮ್ ವಳರ
98 To seek protection from deceitful acts ವಞ್ಚಕರ್ ಚೆಯಲ್ಕಳಿಲಿರುನ್ತು ಪಾತುಕಾಪ್ಪು ಪೆಱ
99 Grow a sense of grace ಅರುಳ್ ಉಣರ್ವು ವಳರ
100 To see goddess in our mind ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ಕಾಣ
101 ನೂಱ್ಪಯನ಼್
201ಅಪಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮೈಪ್ ಪತಿಕಮ್ – ಕಲೈಯಾತ ಕಲ್ವಿಯುಮ್,


ಕಣಪತಿ ಕಾಪ್ಪು
ತಾರಮರ್ ಕೊನ಼್ಱೈಯುಮ್ ಚಣ್ಪಕಮಾಲೈಯುಮ್ ಚಾತ್ತುಮ್ ತಿಲ್ಲೈ
ಊರರ್ತಮ್ ಪಾಕತ್ತು ಉಮೈಮೈನ್ತನ಼ೇ! ಉಲಕೇೞುಮ್ ಪೆಱ್ಱ
ಚೀರ್ಅಪಿರಾಮಿ ಅನ್ತಾತಿ ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ
ಕಾರಮರ್ ಮೇನ಼ಿಕ್ ಕಣಪತಿಯೇ! ನಿಱ್ಕಕ್ ಕಟ್ಟುರೈಯೇ.

1. ಞಾನ಼ಮುಮ್ ನಲ್ವಿತ್ತೈಯುಮ್ ಪೆಱ
ಉತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಚೆಙ್ಕತಿರ್, ಉಚ್ಚಿತ್ತಿಲಕಮ್, ಉಣರ್ವುಟೈಯೋರ್
ಮತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಮಾಣಿಕ್ಕಮ್, ಮಾತುಳಮ್ ಪೋತು, ಮಲರ್ಕ್ಕಮಲೈ
ತುತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಮಿನ಼್ಕೊಟಿ, ಮೆನ಼್ಕಟಿಕ್ ಕುಙ್ಕುಮ ತೋಯಮೆನ಼್ನ಼
ವಿತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಮೇನ಼ಿ ಅಪಿರಾಮಿ ಎನ಼್ತನ಼್ ವಿೞಿತ್ತುಣೈಯೇ.

2. ಪಿರಿನ್ತವರ್ ಒನ಼್ಱು ಚೇರ
ತುಣೈಯುಮ್ ತೊೞುನ್ತೆಯ್ವಮುಮ್, ಪೆಱ್ಱ ತಾಯುಮ್ ಚುರುತಿಕಳಿನ಼್
ಪಣೈಯುಮ್, ಕೊೞುನ್ತುಮ್ ಪತಿಕೊಣ್ಟ ವೇರುಮ್ ಪನ಼ಿಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್
ಕಣೈಯುಮ್, ಕರುಪ್ಪುಚ್ಚಿಲೈಯುಮೆನ಼್ ಪಾಚಾಙ್ಕುಚಮುಮ್, ಕೈಯಿಲ್
ಅಣೈಯುಮ್ ತಿರಿಪುರ ಚುನ್ತರಿ ಆವತು ಅಱಿನ್ತನ಼ಮೇ.

3. ಕುಟುಮ್ಪಕ್ ಕವಲೈಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ
ಅಱಿನ್ತೇನ಼್ ಎವರುಮ್ ಅಱಿಯಾ ಮಱೈಯೈ, ಅಱಿನ್ತುಕೊಣ್ಟು
ಚೆಱಿನ್ತೇನ಼್ ಉನ಼ತು ತಿರುವಟಿಕ್ಕೇ, ತಿರುವೇ! ವೆರುವಿಪ್
ಪಿಱಿನ್ತೇನ಼್ ನಿನ಼್ಅನ಼್ಪರ್ ಪೆರುಮೈ ಎಣ್ಣಾತ ಕರುಮನೆಞ್ಚಾಲ್
ಮಱಿನ್ತೇ ವಿೞುಮ್ ನರಕುಕ್ಕುಱವಾಯ ಮನ಼ಿತರೈಯೇ.

4. ಉಯರ್ ಪತವಿಕಳೈ ಅಟೈಯ
ಮನ಼ಿತರುಮ್ ತೇವರುಮ್ ಮಾಯಾ ಮುನ಼ಿವರುಮ್ ವನ್ತು ಚೆನ಼್ನ಼ಿ
ಕುನ಼ಿತರುಮ್ ಚೇವಟಿಕ್ ಕೋಮಳಮೇ! ಕೊನ಼್ಱೈ ವಾರ್ಚಟೈಮೇಲ್
ಪನ಼ಿತರುಮ್ ತಿಙ್ಕಳುಮ್, ಪಾಮ್ಪುಮ್, ಪಕೀರತಿಯುಮ್ ಪಟೈತ್ತ
ಪುನ಼ಿತರುಮ್ ನೀಯುಮ್ ಎನ಼್ಪುನ್ತಿ ಎನ್ನಾಳುಮ್ ಪೊರುನ್ತುಕವೇ.

5. ಮನ಼ಕ್ಕವಲೈ ತೀರ
ಪೊರುನ್ತಿಯ ಮುಪ್ಪುರೈ! ಚೆಪ್ಪುರೈ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ಪುಣರ್ಮುಲೈಯಾಲ್
ವರುನ್ತಿಯ ವಞ್ಚಿ ಮರುಙ್ಕುಲ್ ಮನ಼ೋನ಼್ಮಣಿ! ವಾರ್ಚಟೈಯೋನ಼್
ಅರುನ್ತಿಯ ನಞ್ಚು ಅಮುತಾಕ್ಕಿಯ ಅಮ್ಪಿಕೈ! ಅಮ್ಪುಯಮೇಲ್
ತಿರುನ್ತಿಯ ಚುನ್ತರಿ ಅನ್ತರಿ ಪಾತಮ್ಎನ಼್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯತೇ.

6. ಮನ್ತಿರ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ
ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯತು ಉನ಼್ಪೊನ಼್ ತಿರುವಟಿತ್ ತಾಮರೈ; ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ
ಮನ಼್ನ಼ಿಯತು ಉನ಼್ ತಿರುಮನ್ತಿರಮ್; ಚಿನ್ತುರ ವಣ್ಣಪ್ಪೆಣ್ಣೇ!
ಮುನ಼್ನ಼ಿಯ ನಿನ಼್ ಅಟಿಯಾರುಟನ಼್ ಕೂಟಿ ಮುಱೈಮುಱೈಯೇ
ಪನ಼್ನ಼ಿಯತು ಎನ಼್ಱುಮ್ ಉನ಼್ತನ಼್ ಪರಮಾಕಮ ಪತ್ತತಿಯೇ.

7. ಮಲೈಯೆನ಼ ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಪನ಼ಿಯೆನ಼ ನೀಙ್ಕ
ತತಿಯುಱು ಮತ್ತಿಱ್ ಚುೞಲುಮ್ ಎನ಼್ಆವಿ ತಳರ್ವಿಲತೋರ್
ಕತಿಯುಱು ವಣ್ಣಮ್ ಕರುತು ಕಣ್ಟಾಯ್; ಕಮಲಾಲಯನ಼ುಮ್,
ಮತಿಯುಱು ವೇಣಿ ಮಕಿೞ್ನನ಼ುಮ್, ಮಾಲುಮ್ ವಣಙ್ಕಿಎನ಼್ಱುಮ್
ತುತಿಯುಱು ಚೇವಟಿಯಾಯ್! ಚಿನ್ತುರಾನ಼ನ಼ ಚುನ್ತರಿಯೇ.

8. ಪಱ್ಱುಕಳ್ ನೀಙ್ಕಿ ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕಿಟ
ಚುನ್ತರಿ! ಎನ್ತೈ ತುಣೈವಿ! ಎನ಼್ ಪಾಚತ್ ತೊಟರೈಯೆಲ್ಲಾಮ್
ವನ್ತರಿ; ಚಿನ್ತುರ ವಣ್ಣತ್ತಿನ಼ಾಳ್ ಮಕಿಟನ಼್ ತಲೈಮೇಲ್
ಅನ್ತರಿ; ನೀಲಿ; ಅೞಿಯಾತ ಕನ಼್ನ಼ಿಕೈ; ಆರಣತ್ತೋನ಼್
ಕನ್ತರಿ; ಕೈತ್ತಲತ್ತಾಳ್ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್ ಎನ಼್ ಕರುತ್ತನ಼ವೇ.

9. ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ವಚಮಾಕ
ಕರುತ್ತನ಼, ಎನ್ತೈತನ಼್ ಕಣ್ಣನ಼, ವಣ್ಣಕ್ ಕನ಼ಕವೆಱ್ಪಿಱ್
ಪೆರುತ್ತನ಼, ಪಾಲ್ಅೞುಮ್ ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕು ನಲ್ಕಿನ಼, ಪೇರರುಳ್ಕೂರ್
ತಿರುತ್ತನ಼ ಪಾರಮುಮ್ ಆರಮುಮ್, ಚೆಙ್ಕೈಚ್ ಚಿಲೈಯುಮ್, ಅಮ್ಪುಮ್
ಮುರುತ್ತನ಼ ಮೂರಲುಮ್, ನೀಯುಮ್, ಅಮ್ಮೇ! ವನ್ತುಎನ಼್ ಮುನ಼್ನಿಱ್ಕವೇ.
Back to Top


10. ಮೋಟ್ಚ ಚಾತನ಼ಮ್ ಪೆಱ
ನಿನ಼್ಱುಮ್, ಇರುನ್ತುಮ್, ಕಿಟನ್ತುಮ್, ನಟನ್ತುಮ್ ನಿನ಼ೈಪ್ಪತುಉನ಼್ನ಼ೈ;
ಎನ಼್ಱುಮ್ ವಣಙ್ಕುವತು ಉನ಼್ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್; ಎೞುತಾಮಱೈಯಿನ಼್
ಒನ಼್ಱುಮ್ ಅರುಮ್ಪೊರುಳೇ! ಅರುಳೇ! ಉಮೈಯೇ ಇಮಯತ್ತು
ಅನ಼್ಱುಮ್ ಪಿಱನ್ತವಳೇ! ಅೞಿಯಾ ಮುತ್ತಿ ಆನ಼ನ್ತಮೇ!

11. ಇಲ್ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಪೆಱ
ಆನ಼ನ್ತಮಾಯ್ ಎನ಼್ ಅಱಿವಾಯ್, ನಿಱೈನ್ತ ಅಮುತಮುಮಾಯ್,
ವಾನ಼ನ್ತ ಮಾನ಼ ವಟಿವುಟೈಯಾಳ್, ಮಱೈ ನಾನ಼್ಕಿನ಼ುಕ್ಕುಮ್
ತಾನ಼ನ್ತಮಾನ಼ ಚರಣಾರ ವಿನ್ತಮ್ ತವಳನಿಱಕ್
ಕಾನ಼ನ್ತಮ್ ಆಟರಙ್ಕಾಮ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಮುಟಿಕ್ ಕಣ್ಣಿಯತೇ.

12. ನೆಞ್ಚಮ್ ತಿಯಾನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿಲೈಪೆಱ
ಕಣ್ಣಿಯತು ಉನ಼್ಪುಕೞ್ ಕಱ್ಪತು ಉನ಼್; ನಾಮಮ್ ಕಚಿನ್ತು ಪತ್ತಿ
ಪಣ್ಣಿಯತು ಉನ಼್ ಇರುಪಾತಾಮ್ ಪುಯತ್ತಿಲ್; ಪಕಲ್ ಇರವಾ
ನಣ್ಣಿಯತು ಉನ಼್ನ಼ೈ ನಯನ್ತೋರ್ ಅವೈಯತ್ತು; ನಾನ಼್ ಮುನ಼್ಚೆಯ್ತ
ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಏತುಎನ಼್ ಅಮ್ಮೇ ಪುವಿ ಏೞೈಯುಮ್ ಪೂತ್ತವಳೇ.

13. ವೈರಾಕ್ಕಿಯ ನಿಲೈ ಎಯ್ತ
ಪೂತ್ತವಳೇ ಪುವನ಼ಮ್ ಪತಿನ಼ಾನ಼್ಕೈಯುಮ್; ಪೂತ್ತವಣ್ಣಮ್
ಕಾತ್ತವಳೇ ಪಿನ಼್ ಕರನ್ತವಳೇ! ಕಱೈಕ್ ಕಣ್ಟನ಼ುಕ್ಕು
ಮೂತ್ತವಳೇ! ಎನ಼್ಱುಮ್ ಮೂವಾ ಮುಕುನ್ತಱ್ಕು ಇಳೈಯವಳೇ!
ಮಾತ್ತವಳೇ ಉನ಼್ನ಼ೈ ಅನ಼್ಱಿ ಮಱ್ಱೋರ್ ತೆಯ್ವಮ್ ವನ್ತಿಪ್ಪತೇ!

14. ತಲೈಮೈ ಪೆಱ
ವನ್ತಿಪ್ಪವರ್ ಉನ಼್ನ಼ೈ ವಾನ಼ವರ್, ತಾನ಼ವರ್, ಆನ಼ವರ್ಕಳ್;
ಚಿನ್ತಿಪ್ಪವರ್ ನಲ್ ತಿಚೈಮುಕರ್ ನಾರಣರ್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ;
ಪನ್ತಿಪ್ಪವರ್ ಅೞಿಯಾಪ್ ಪರಮಾನ಼ನ್ತರ್; ಪಾರಿಲ್ ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್
ಚನ್ತಿಪ್ಪವರ್ಕ್ಕು ಎಳಿತಾಮ್ ಎಮ್ಪಿರಾಟ್ಟಿ ನಿನ಼್ ತಣ್ಣಳಿಯೇ.

15. ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮುಮ್ ಪೇರಿನ಼್ಪಮುಮ್ ಪೆಱ
ತಣ್ಣಳಿಕ್ ಕೆನ಼್ಱು ಮುನ಼್ನ಼ೇ ಪಲ ಕೋಟಿ ತವಙ್ಕಳ್ ಚೆಯ್ವಾರ್
ಮಣ್ಣಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಮೋ ಪೆಱುವಾರ್? ಮತಿ ವಾನ಼ವರ್ ತಮ್
ವಿಣ್ಣಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಮುಮ್ ಅೞಿಯಾ ಮುತ್ತಿ ವೀಟುಮನ಼್ಱೋ?
ಪಣ್ಣಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೊಱ್ ಪರಿಮಳ ಯಾಮಳೈಪ್ ಪೈಙ್ಕಿಳಿಯೇ.

16. ಮುಕ್ಕಾಲಮುಮ್ ಉಣರುಮ್ ತಿಱನ಼್ ಉಣ್ಟಾಕ
ಕಿಳಿಯೇ! ಕಿಳೈಞರ್ ಮನ಼ತ್ತೇ ಕಿಟನ್ತು, ಕಿಳರ್ನ್ತೊಳಿರುಮ್
ಒಳಿಯೇ! ಒಳಿರುಮ್ ಒಳಿಕ್ಕಿಟಮೇ ಎಣ್ಣಿಲ್ ಒನ಼್ಱುಮಿಲ್ಲಾ
ವೆಳಿಯೇ! ವೆಳಿಮುತಱ್ ಪೂತಙ್ಕಳಾಕಿ ವಿರಿನ್ತ ಅಮ್ಮೇ!
ಅಳಿಯೇನ಼್ ಅಱಿವಳವಿಱ್ಕು ಅಳವಾನ಼ತು ಅತಿಚಯಮೇ.

17. ಕನ಼್ನ಼ಿಕೈಕಳುಕ್ಕು ನಲ್ಲ ವರನ಼್ ಅಮೈಯ
ಅತಿಚಯಮಾನ಼ ವಟಿವುಟೈಯಾಳ್, ಅರವಿನ್ತಮೆಲ್ಲಾಮ್
ತುತಿಚಯ ಆನ಼ನ಼ ಚುನ್ತರವಲ್ಲಿ, ತುಣೈ ಇರತಿ
ಪತಿಚಯಮಾನ಼ತು ಅಪಚಯಮಾಕ ಮುನ಼್ ಪಾರ್ತ್ತವರ್ತಮ್
ಮತಿಚಯಮಾಕ ವನ಼್ಱೋ ವಾಮಪಾಕತ್ತೈ ವವ್ವಿಯತೇ.

18. ಮರಣ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ
ವವ್ವಿಯ ಪಾಕತ್ತಿಱೈವರುಮ್, ನೀಯುಮ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್
ಚೆವ್ವಿಯುಮ್, ಉಙ್ಕಳ್ ತಿರುಮಣಕ್ ಕೋಲಮುಮ್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ
ಅವ್ವಿಯಮ್ ತೀರ್ತ್ತೆನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಪೊಱ್ಪಾತಮುಮ್ ಆಕಿವನ್ತು
ವೆವ್ವಿಯ ಕಾಲನ಼್ ಎನ಼್ ಮೇಲ್ವರುಮ್ ಪೋತು ವೆಳಿನಿಱ್ಕವೇ.

19. ಪೇರಿನ಼್ಪ ನಿಲೈಯಟೈಯ
ವೆಳಿನಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ತಿರುಮೇನ಼ಿಯೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತೆನ಼್ ವಿೞಿಯುಮ್ ನೆಞ್ಚುಮ್,
ಕಳಿನಿನ಼್ಱ ವೆಳ್ಳಮ್ ಕರೈ ಕಣ್ಟತಿಲ್ಲೈ; ಕರುತ್ತಿನ಼ುಳ್ಳೇ
ತೆಳಿನಿನ಼್ಱ ಞಾನ಼ಮ್ ತಿಕೞ್ಕಿನ಼್ಱತೆನ಼್ನ಼ ತಿರುವುಳಮೋ?
ಒಳಿನಿನ಼್ಱ ಕೋಣಙ್ಕಳ್ ಒನ಼್ಪತುಮ್ ಮೇವಿ ಉಱೈಪವಳೇ.
Back to Top


20. ವೀಟು ವಾಚಲ್ ಮುತಲಿಯ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಉಣ್ಟಾಕ
ಉಱೈಕಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ನಿನ಼್ ಕೇಳ್ವರ್ ಒರುಪಕ್ಕಮೋ?
ಅಱೈಕಿನ಼್ಱ ನಾನ಼್ಮಱೈಯಿನ಼್ ಅಟಿಯೋ? ಮುಟಿಯೋ? ಅಮುತಮ್
ನಿಱೈಕಿನ಼್ಱ ವೆಣ್ತಿಙ್ಕಳೋ? ಕಞ್ಚಮೋ? ಎನ್ತನ಼್ ನೆಞ್ಚಕಮೋ?
ಮಱೈಕಿನ಼್ಱ ವಾರಿತಿಯೋ? ಪೂರಣಾಚಲ ಮಙ್ಕಲೈಯೇ.

21. ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ವೞಿಪಟಾಮಲ್ ಇರುನ್ತ ಪಾವಮ್ ತೊಲೈಯ
ಮಙ್ಕಲೈ! ಚೆಙ್ಕಲ ಚೆಮ್ಮುಲೈಯಾಳ್! ಮಲೈಯಾಳ್! ವರುಣಚ್
ಚಙ್ಕಲೈ ಚೆಙ್ಕೈಚ್! ಚಕಲ ಕಲಾಮಯಿಲ್! ತಾವುಕಙ್ಕೈ
ಪೊಙ್ಕಲೈ ತಙ್ಕುಮ್ ಪುರಿಚಟೈಯೋನ಼್ ಪುಟೈಯಾಳ್! ಉಟೈಯಾಳ್!
ಪಿಙ್ಕಲೈ! ನೀಲಿ! ಚೆಯ್ಯಾಳ್! ವೆಳಿಯಾಳ್! ಪಚುಮ್ಪೆಣ್ ಕೊಟಿಯೇ.

22. ಇನ಼ಿಪ್ ಪಿಱವಾ ನೆಱಿ ಅಟೈಯ
ಕೊಟಿಯೇ! ಇಳವಞ್ಚಿಕ್ ಕೊಮ್ಪೇ ಎನ಼ಕ್ಕುವಮ್ಪೇ ಪೞುತ್ತ
ಪಟಿಯೇ! ಮಱೈಯಿನ಼್ ಪರಿಮಳಮೇ! ಪನ಼ಿಮಾಲ್ ಇಮಯಪ್
ಪಿಟಿಯೇ! ಪಿರಮನ಼್ ಮುತಲಾಯ ತೇವರೈಪ್ ಪೆಱ್ಱ ಅಮ್ಮೇ!
ಅಟಿಯೇನ಼್ ಇಱನ್ತು ಇಙ್ಕು ಇನ಼ಿಪ್ಪಿಱವಾಮಲ್ ವನ್ತುಆಣ್ಟು ಕೊಳ್ಳೇ.

23. ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿಯಾಯ್ ಇರುಕ್ಕ
ಕೊಳ್ಳೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿನ಼್ ಕೋಲಮ್ ಅಲ್ಲಾತು; ಅನ಼್ಪರ್ ಕೂಟ್ಟನ್ ತನ಼್ನ಼ೈ
ವಿಳ್ಳೇನ಼್; ಪರಚಮಯಮ್ ವಿರುಮ್ಪೇನ಼್; ವಿಯನ಼್ ಮೂವುಲಕುಕ್ಕು
ಉಳ್ಳೇ, ಅನ಼ೈತ್ತಿನ಼ುಕ್ಕುಮ್ ಪುಱಮ್ಪೇ ಉಳ್ಳತ್ತೇ ವಿಳೈನ್ತ
ಕಳ್ಳೇ! ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಕಳಿಯೇ ಅಳಿಯ ಎನ಼್ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ.

24. ನೋಯ್ಕಳ್ ವಿಲಕ
ಮಣಿಯೇ! ಮಣಿಯಿನ಼್ ಒಳಿಯೇ! ಒಳಿರುಮ್ ಮಣಿಪುನ಼ೈನ್ತ
ಅಣಿಯೇ! ಅಣಿಯುಮ್ ಅಣಿಕ್ಕೞಕೇ! ಅಣುಕಾತವರ್ಕ್ಕುಪ್
ಪಿಣಿಯೇ! ಪಿಣಿಕ್ಕು ಮರುನ್ತೇ! ಅಮರರ್ ಪೆರುವಿರುನ್ತೇ!
ಪಣಿಯೇನ಼್ ಒರುವರೈ ನಿನ಼್ ಪತ್ಮಪಾತಮ್ ಪಣಿನ್ತಪಿನ಼್ನ಼ೇ.

25. ನಿನ಼ೈತ್ತ ಕಾರಿಯಮ್ ನಿಱೈವೇಱ
ಪಿನ಼್ನ಼ೇ ತಿರಿನ್ತು ಉನ಼್ ಅಟಿಯಾರೈಪ್ ಪೇಣಿಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕ
ಮುನ಼್ನ಼ೇ ತವಙ್ಕಳ್ ಮುಯನ಼್ಱು ಕೊಣ್ಟೇನ಼್; ಮುತಲ್ ಮೂವರುಕ್ಕುಮ್
ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಉಲಕುಕ್ಕು ಅಪಿರಾಮಿ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಅರುಮರುನ್ತೇ!
ಎನ಼್ನ಼ೇ! ಇನ಼ಿ ಉನ಼್ನ಼ೈಯಾನ಼್ ಮಱವಾಮಲ್ ನಿನ಼್ಱು ಏತ್ತುವನ಼ೇ.

26. ಚೊಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುಕ
ಏತ್ತುಮ್ ಅಟಿಯವರ್ ಈರೇೞುಲಕಿನ಼ೈಯುಮ್ ಪಟೈತ್ತುಮ್,
ಕಾತ್ತುಮ್, ಅೞಿತ್ತುಮ್ ತಿರಿಪವರಾಮ್; ಕಮೞ್ ಪೂಙ್ಕಟಮ್ಪು
ಚಾತ್ತುಮ್ ಕುೞಲ್ ಅಣಙ್ಕೇ! ಮಣಮ್ ನಾಱುಮ್ ನಿನ಼್ತಾಳ್ ಇಣೈಕ್ಕು ಎನ಼್
ನಾತ್ತಙ್ಕು ಪುನ಼್ಮೊೞಿ ಏಱಿಯವಾಱು ನಕೈಯುಟತ್ತೇ.

27. ಮನ಼ನೋಯ್ ಅಕಲ
ಉಟೈತ್ತನ಼ೈ ವಞ್ಚಪ್ ಪಿಱವಿಯೈ; ಉಳ್ಳಮ್ ಉರುಕುಮ್ ಅನ಼್ಪು
ಪಟೈತ್ತನ಼ೈ; ಪತ್ಮ ಪತಯುಕಮ್ ಚೂಟುಮ್ ಪಣಿ ಎನ಼ಕ್ಕೇ
ಅಟೈತ್ತನ಼ೈ; ನೆಞ್ಚತ್ತು ಅೞುಕ್ಕೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ ನಿನ಼್ ಅರುಟ್ಪುನ಼ಲಾಲ್
ತುಟೈತ್ತನ಼ೈ; ಚುನ್ತರಿ! ನಿನ಼್ನ಼ರುಳ್ ಏತೆನ಼್ಱು ಚೊಲ್ಲುವತೇ.

28. ಇಮ್ಮೈ ಮಱುಮೈ ಇನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ಅಟೈಯ
ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಪೊರುಳುಮ್ ಎನ಼ ನಟಮಾಟುಮ್ ತುಣೈವರುಟನ಼್
ಪುಲ್ಲುಮ್ ಪರಿಮಳಪ್ ಪೂಙ್ಕೊಟಿಯೇ ನಿನ಼್ ಪುತುಮಲರ್ತ್ತಾಳ್
ಅಲ್ಲುಮ್ ಪಕಲುಮ್ ತೊೞುಮ್ಅವರ್ಕ್ಕೇ ಅೞಿಯಾ ಅರಚುಮ್
ಚೆಲ್ಲುಮ್ ತವನೆಱಿಯುಮ್ ಚಿವಲೋಕಮುಮ್ ಚಿತ್ತಿಕ್ಕುಮೇ.

29. ಅಣಿಮಾತಿ ಅಷ್ಟ ಚಿತ್ತಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ
ಚಿತ್ತಿಯುಮ್, ಚಿತ್ತಿ ತರುಮ್ ತೆಯ್ವಮುಮ್ ಆಕಿತ್ ತಿಕೞುಮ್ ಪರಾ
ಚತ್ತಿಯುಮ್, ಚತ್ತಿ ತೞೈಕ್ಕುಮ್ ಚಿವಮುಮ್ ತವಮ್ ಮುಯಲ್ವಾರ್
ಮುತ್ತಿಯುಮ್, ಮುತ್ತಿಕ್ಕು ವಿತ್ತುಮ್, ವಿತ್ತಾಕಿ ಮುಳೈತ್ತೆೞುನ್ತ
ಪುತ್ತಿಯುಮ್, ಪುತ್ತಿಯಿನ಼್ ಉಳ್ಳೇ ಪುರಕ್ಕುಮ್ ಪುರತ್ತೈಯನ಼್ಱೇ.
Back to Top


30. ಅಟುತ್ತಟುತ್ತು ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ
ಅನ಼್ಱೇ ತಟುತ್ತು! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾಯ್; ಕೊಣ್ಟತು ಅಲ್ಲವೆನ಼್ಕೈ
ನನ಼್ಱೇ ಉನ಼ಕ್ಕು ಇನ಼ಿನಾನ಼್ ಎನ಼್ಚೆಯಿನ಼ುಮ್, ನಟುಕ್ಕಟಲುಳ್
ಚೆನ಼್ಱೇ ವಿೞಿನ಼ುಮ್ ಕರೈಯೇಱ್ಱುಕೈ ನಿನ಼್ ತಿರುವುಳಮೇ;
ಒನ಼್ಱೇ! ಪಲಉರುವೇ! ಅರುವೇ! ಎನ಼್ ಉಮೈಯವಳೇ!

31. ಮಱುಮೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಉಣ್ಟಾಕ
ಉಮೈಯುಮ್, ಉಮೈಯೊರು ಪಾಕನ಼ುಮ್ ಏಕ ಉರುವಿಲ್ ವನ್ತುಇಙ್ಕು
ಎಮೈಯುಮ್ ತಮಕ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಚೆಯ್ಯ ವೈತ್ತಾರ್; ಇನ಼ಿ ಎಣ್ಣುತಱ್ಕುಚ್
ಚಮಯಙ್ಕಳುಮ್ ಇಲ್ಲೈ; ಈನ಼್ಱೆಟುಪ್ಪಾಳ್ ಒರು ತಾಯುಮ್ ಇಲ್ಲೈ;
ಅಮೈಯುಮ್ ಅಮೈಯುಱು ತೋಳಿಯರ್ ಮೇಲ್ವೈತ್ತ ಆಚೈಯುಮೇ.

32. ಅಕಾಲ ಮರಣಮುಮ್ ತುರ್ಮರಣಮುಮ್ ವರಾಮಲಿರುಕ್ಕ
ಆಚೈಕ್ಕಟಲಿಲ್ ಅಕಪ್ಪಟ್ಟು ಅರುಳಱ್ಱ ಅನ್ತಕನ಼್ ಕೈಪ್
ಪಾಚತ್ತಿಲ್ ಅಲ್ಲಲಱ್ಪಟ ಇರುನ್ತೇನ಼ೈ, ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ವಾಚಕ್ಕಮಲಮ್ ತಲೈಮೇಲ್ ವಲಿಯವೈತ್ತು ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ
ನೇಚತ್ತೈ ಎನ಼್ ಚೊಲ್ಲುವೇನ಼್? ಈಚರ್ಪಾಕತ್ತು ನೇರಿೞೈಯೇ!

33. ಇಱಕ್ಕುಮ್ ನಿಲೈಯಿಲುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ನಿನ಼ೈವೋಟು ಇರುಕ್ಕ
ಇೞೈಕ್ಕುಮ್ ವಿನ಼ೈವೞಿಯೇ ಅಟುಮ್ ಕಾಲನ಼್ ಎನ಼ೈನಟುಙ್ಕ
ಅೞೈಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞುತುವನ್ತು ಅಞ್ಚಲ್ ಎನ಼್ಪಾಯ್; ಅತ್ತರ್ ಚಿತ್ತಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಕುೞೈಕ್ಕುಮ್ ಕಳಪಕ್ ಕುವಿಮುಲೈ ಯಾಮಳೈಕ್ ಕೋಮಳಮೇ!
ಉೞೈಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞುತು ಉನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಅನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಎನ಼್ಪನ಼್ ಓಟಿವನ್ತೇ.

34. ಚಿಱನ್ತ ನನ಼್ಚೆಯ್ ನಿಲಙ್ಕಳ್ ಕಿಟೈಕ್ಕ
ವನ್ತೇ ಚರಣಮ್ ಪುಕುಮ್ ಅಟಿಯಾರುಕ್ಕು ವಾನ಼ುಲಕಮ್
ತನ್ತೇ ಪರಿವೊಟು ತಾನ಼್ಪೋಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಚತುರ್ಮುಕಮುಮ್
ಪೈನ್ತೇನ಼್ ಅಲಙ್ಕಱ್ ಪರುಮಣಿ ಆಕಮುಮ್ ಪಾಕಮುಮ್ ಪೊನ಼್
ಚೆನ್ತೇನ಼್ ಮಲರುಮ್ ಅಲರ್ಕತಿರ್ ಞಾಯಿಱುಮ್ ತಿಙ್ಕಳುಮೇ.

35. ತಿರುಮಣಮ್ ನಿಱೈವೇಱ
ತಿಙ್ಕಟ್ ಪಕವಿನ಼್ ಮಣಮ್ನಾಱುಮ್ ಚೀಱಟಿ ಚೆನ಼್ನ಼ಿವೈಕ್ಕ
ಎಙ್ಕಟ್ಕು ಒರುತವಮ್ ಎಯ್ತಿಯವಾ! ಎಣ್ಣಿಱನ್ತ ವಿಣ್ಣோರ್
ತಙ್ಕಟ್ಕುಮ್ ಇನ್ತತ್ ತವಮ್ ಎಯ್ತುಮೋ? ತರಙ್ಕಕ್ ಕಟಲುಳ್
ವೆಙ್ಕಟ್ ಪಣಿಯಣೈಮೇಲ್ ತುಯಿಲ್ಕೂರುಮ್ ವಿೞುಪ್ಪೊರುಳೇ.

36. ಪೞೈಯ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ
ಪೊರುಳೇ! ಪೊರುಳ್ ಮುಟಿಕ್ಕುಮ್ ಪೋಕಮೇ! ಅರುಮ್ಪೋಕಮ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್
ಮರುಳೇ! ಮರುಳಿಲ್ ವರುಮ್ತೆರುಳೇ ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತು ವಞ್ಚತ್ತು
ಇರುಳೇತುಮ್ ಇನ಼್ಱಿ ಒಳಿವೆಳಿಯಾಕಿ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಉನ಼್ಱನ಼್
ಅರುಳೇತು ಅಱಿಕಿನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಅಮ್ಪುಯಾತನ಼ತ್ತು ಅಮ್ಪಿಕೈಯೇ!

37. ನವಮಣಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ
ಕೈಕ್ಕೇ ಅಣಿವತು ಕನ಼್ನ಼ಲುಮ್ ಪೂವುಮ್; ಕಮಲಮ್ ಅನ಼್ನ಼
ಮೆಯ್ಕ್ಕೇ ಅಣಿವತು ವೆಣ್ಮುತ್ತು ಮಾಲೈ; ವಿಟಅರವಿನ಼್
ಪೈಕ್ಕೇ ಅಣಿವತು ಪಣ್ಮಣಿಕ್ ಕೋವೈಯುಮ್ ಪಟ್ಟುಮ್, ಎಟ್ಟುತ್
ತಿಕ್ಕೇ ಅಣಿಯುಮ್ ತಿರುವುಟೈಯಾನ಼್ ಇಟಮ್ ಚೇರ್ಪವಳೇ!

38. ವೇಣ್ಟಿಯತೈ ವೇಣ್ಟಿಯವಾಱು ಅಟೈಯ
ಪವಳಕ್ ಕೊಟಿಯಿಲ್ ಪೞುತ್ತ ಚೆವ್ವಾಯುಮ್, ಪನ಼ಿಮುಱುವಲ್
ತವಳತ್ ತಿರುನಕೈಯುಮ್ ತುಣೈಯಾ ಎಙ್ಕಳ್ ಚಙ್ಕರನ಼ೈತ್
ತುವಳಪ್ ಪೊರುತು ತುಟಿಯಿಟೈ ಚಾಯ್ಕ್ಕುಮ್ ತುಣೈ ಮುಲೈಯಾಳ್
ಅವಳೈಪ್ ಪಣಿಮಿನ಼್ ಕಣ್ಟೀರ್ ಅಮರಾವತಿ ಆಳುಕೈಕ್ಕೇ.

39. ಕರುವಿಕಳೈಕ್ ಕೈಯಾಳುಮ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ
ಆಳುಕೈಕ್ಕು ಉನ಼್ತನ಼್ ಅಟಿತ್ತಾಮರೈಕಳ್ ಉಣ್ಟು; ಅನ್ತಕನ಼್ಪಾಲ್
ಮೀಳುಕೈಕ್ಕು ಉನ಼್ತನ಼್ ವಿೞಿಯಿನ಼್ ಕಟೈಯುಣ್ಟು; ಮೇಲ್ ಇವಱ್ಱಿನ಼್
ಮೂಳುಕೈಕ್ಕು ಎನ಼್ಕುಱೈ; ನಿನ಼್ಕುಱೈಯೇ ಅನ಼್ಱು; ಮುಪ್ಪುರಙ್ಕಳ್
ಮಾಳುಕೈಕ್ಕು ಅಮ್ಪು ತೊಟುತ್ತ ವಿಲ್ಲಾನ಼್ ಪಙ್ಕಿಲ್ ವಾಳ್ನುತಲೇ!
Back to Top


40. ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಪಲನ಼್ತರ
ವಾಣುತಲ್ ಕಣ್ಣಿಯೈ, ವಿಣ್ಣವರ್ ಯಾವರುಮ್ ವನ್ತಿಱೈಞ್ಚಿಪ್
ಪೇಣುತಱ್ಕು ಎಣ್ಣಿಯ ಎಮ್ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿಯೈಪ್ ಪೇತೈನೆಞ್ಚಿಲ್
ಕಾಣುತಱ್ಕು ಅಣ್ಣಿಯಳ್ ಅಲ್ಲಾತ ಕನ಼್ನ಼ಿಯೈಕ್ ಕಾಣುಮ್ ಅನ಼್ಪು
ಪೂಣುತಱ್ಕು ಎಣ್ಣಿಯ ಎಣ್ಣಮನ಼್ಱೋ ಮುನ಼್ಚೆಯ್ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ.

41. ನಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ನಟ್ಪುಪ್ ಪೆಱ
ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಚೆಯ್ತನ಼ಮೇ ಮನ಼ಮೇ! ಪುತುಪ್ಪೂಙ್ಕುವಳೈಕ್
ಕಣ್ಣಿಯುಮ್, ಚೆಯ್ಯ ಕಣವರುಮ್ ಕೂಟಿನಮ್ ಕಾರಣತ್ತಾಲ್
ನಣ್ಣಿ ಇಙ್ಕೇವನ್ತು ತಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕಳ್ ನಟುವಿರುಕ್ಕಪ್
ಪಣ್ಣಿ ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯಿನ಼್ ಮೇಲ್ ಪತ್ಮಪಾತಮ್ ಪತಿತ್ತಿಟವೇ.

42. ಉಲಕಿನ಼ೈ ವಚಪ್ಪಟುತ್ತ
ಇಟಙ್ಕೊಣ್ಟು ವಿಮ್ಮಿ, ಇಣೈಕೊಣ್ಟು ಇಱುಕಿ, ಇಳಕಿ, ಮುತ್ತು
ವಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕೊಙ್ಕೈ ಮಲೈಕೊಣ್ಟು, ಇಱೈವರ್ ವಲಿಯ ನೆಞ್ಚೈ
ನಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕೊಳ್ಕೈ ನಲಙ್ಕೊಣ್ಟ ನಾಯಕಿ ನಲ್ಲರವಿನ಼್
ಪಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಅಲ್ಕುಲ್ ಪನ಼ಿಮೊೞಿ ವೇತಪ್ ಪರಿಪುರೈಯೇ.

43. ತೀಮೈಕಳ್ ಒೞಿಯ
ಪರಿಪುರಚ್ ಚೀಱಟಿಪ್! ಪಾಚಾಙ್ಕುಚೈ! ಪಞ್ಚಪಾಣಿ! ಇನ಼್ಚೊಲ್
ತಿರಿಪುರ ಚುನ್ತರಿ ಚಿನ್ತುರ ಮೇನ಼ಿಯಳ್ ತೀಮೈನೆಞ್ಚಿಲ್
ಪುರಿಪುರ ವಞ್ಚರೈ ಅಞ್ಚಕ್ ಕುನ಼ಿಪೊರುಪ್ಪುಚ್ ಚಿಲೈಕ್ಕೈ
ಎರಿಪುರೈ ಮೇನ಼ಿ ಇಱೈವರ್ ಚೆಮ್ಪಾಕತ್ತು ಇರುನ್ತವಳೇ.

44. ಪೇತಪುತ್ತಿ ನೀಙ್ಕ
ತವಳೇ! ಇವಳ್ ಎಙ್ಕಳ್ ಚಙ್ಕರನ಼ಾರ್ ಮನ಼ೈಮಙ್ಕಲಮಾಮ್
ಅವಳೇ, ಅವರ್ತಮಕ್ಕು ಅನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಯಿನ಼ಳ್; ಆಕೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಇವಳೇ, ಕಟವುಳರ್ ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲೈ ಇಱೈವಿಯುಮಾಮ್
ತುವಳೇನ಼್, ಇನ಼ಿಯೊರು ತೆಯ್ವಮುಣ್ಟಾಕ ಮೆಯ್ತ್ತೊಣ್ಟು ಚೆಯ್ತೇ.

45. ಉಲಕೋರ್ ಪೞಿಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ
ತೊಣ್ಟು ಚೆಯ್ಯಾತು ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ತೊೞಾತು, ತುಣಿನ್ತಿಚ್ಚೈಯೇ
ಪಣ್ಟು ಚೆಯ್ತಾರ್ ಉಳರೋ? ಇಲರೋ? ಅಪ್ಪರಿಚು ಅಟಿಯೇನ಼್
ಕಣ್ಟು ಚೆಯ್ತಾಲ್ ಅತು ಕೈತವಮೋ? ಅನ಼್ಱಿಚ್ ಚೆಯ್ತವಮೋ?
ಮಿಣ್ಟು ಚೆಯ್ತಾಲುಮ್ ಪೊಱುಕ್ಕೈ ನನ಼್ಱೇ; ಪಿನ಼್ ವೆಱುಕ್ಕೈ ಅನ಼್ಱೇ.

46. ನಲ್ನಟತ್ತೈಯೋಟು ವಾೞ
ವೆಱುಕ್ಕುಮ್ ತಕೈಮೈಕಳ್ ಚೆಯ್ಯಿನ಼ುಮ್ ತಮ್ಮಟಿಯಾರೈ ಮಿಕ್ಕೋರ್
ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್ ತಕೈಮೈ ಪುತಿಯತನ಼್ಱೇ; ಪುತುನಞ್ಚೈ ಉಣ್ಟು
ಕಱುಕ್ಕುಮ್ ತಿರುಮಿಟಱ್ಱಾನ಼್ ಇಟಪ್ಪಾಕಮ್ ಕಲನ್ತ ಪೊನ಼್ನ಼ೇ!
ಮಱುಕ್ಕುಮ್ ತಕೈಮೈಕಳ್ ಚೆಯ್ಯಿನ಼ುಮ್, ಯಾನ಼್ ಉನ಼್ನ಼ೈ ವಾೞ್ತ್ತುವೇನ಼ೇ!

47. ಯೋಕನಿಲೈ ಅಟೈಯ
ವಾೞುಮ್ಪಟಿಯೊನ಼್ಱು ಕಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟೇನ಼್; ಮನ಼ತ್ತೇ ಒರುವರ್
ವೀೞುಮ್ಪಟಿಯನ಼್ಱು, ವಿಳ್ಳುಮ್ಪಟಿಯನ಼್ಱು, ವೇಲೈನಿಲಮ್
ಏೞುಮ್ ಪರುವರೈ ಎಟ್ಟುಮ್ ಎಟ್ಟಾಮಲ್ ಇರವುಪಕಲ್
ಚೂೞುಮ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕು ನಟುವೇ ಕಿಟನ್ತು ಚುಟರ್ಕಿನ಼್ಱತೇ.

48. ಉಟಲ್ ಪಱ್ಱು ನೀಙ್ಕ
ಚುಟರುಮ್ ಕಲೈಮತಿ ತುನ಼್ಱುಮ್ ಚಟೈಮುಟಿಕ್ ಕುನ಼್ಱಿಲ್ ಒನ಼್ಱಿಪ್
ಪಟರುಮ್ ಪರಿಮಳಪ್ ಪಚ್ಚೈಕ್ ಕೊಟಿಯೈಪ್ ಪತಿತ್ತು ನೆಞ್ಚಿಲ್
ಇಟರುಮ್ ತವಿರ್ತ್ತು ಇಮೈಪ್ಪೋತಿರುಪ್ಪಾರ್ ಪಿನ಼್ನ಼ುಮ್ ಎಯ್ತುವರೋ;
ಕುಟರುಮ್ ಕೊೞುವುಮ್ ಕುರುತಿಯುಮ್ ತೋಯುಮ್ ಕುರಮ್ಪೈಯಿಲೇ.

49. ಮರಣತ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಇಲ್ಲಾತಿರುಕ್ಕ
ಕುರಮ್ಪೈ ಅಟುತ್ತುಕ್ ಕುಟಿಪುಕ್ಕ ಆವಿ ವೆಙ್ಕೂಱ್ಱುಕ್ಕಿಟ್ಟ
ವರಮ್ಪೈ ಅಟುತ್ತು ಮಱುಕುಮ್ ಅಪ್ಪೋತು ವಳೈಕ್ಕೈ ಅಮೈತ್ತು
ಅರಮ್ಪೈಯಟುತ್ತ ಅರಿವೈಯರ್ ಚೂೞವನ್ತು ಅಞ್ಚಲ್ ಎನ಼್ಪಾಯ್;
ನರಮ್ಪೈ ಅಟುತ್ತ ಇಚೈವಟಿವಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ ನಾಯಕಿಯೇ.
Back to Top


50. ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ನೇರಿಲ್ ಕಾಣ
ನಾಯಕಿ; ನಾನ಼್ಮುಕಿ; ನಾರಾಯಣಿ; ಕೈ ನಳಿನ಼ ಪಞ್ಚ
ಚಾಯಕಿ; ಚಾಮ್ಪವಿ; ಚಙ್ಕರಿ; ಚಾಮಳೈ; ಚಾತಿನಚ್ಚು
ವಾಯಕಿ; ಮಾಲಿನ಼ಿ; ವಾರಾಕಿ; ಚೂಲಿನ಼ಿ; ಮಾತಙ್ಕಿ ಎನ಼್ಱು
ಆಯಕಿಯಾತಿ ಉಟೈಯಾಳ್ ಚರಣಮ್ ಅರಣ್ ನಮಕ್ಕೇ.

51. ಮೋಕಮ್ ನೀಙ್ಕ
ಅರಣಮ್ ಪೊರುಳ್ ಎನ಼್ಱು ಅರುಳ್ ಒನ಼್ಱಿಲಾತ ಅಚುರರ್ತಙ್ಕಳ್
ಮುರಣ್ಅನ಼್ಱು ಅೞಿಯ ಮುನ಼ಿನ್ತ ಪೆಮ್ಮಾನ಼ುಮ್, ಮುಕುನ್ತನ಼ುಮೇ
ಚರಣಮ್ ಚರಣಮ್ ಎನ಼ನಿನ಼್ಱ ನಾಯಕಿತನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್
ಮರಣಮ್, ಪಿಱವಿ ಇರಣ್ಟುಮ್ ಎಯ್ತಾರ್ ಇನ್ತ ವೈಯಕತ್ತೇ.

52. ಇಮ್ಮೈಯಿಲ್ ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮ್ ಅಟೈಯ
ವೈಯಮ್, ತುರಕಮ್, ಮತಕರಿ, ಮಾಮಕುಟಮ್, ಚಿವಿಕೈ
ಪೆಯ್ಯುಮ್ ಕನ಼ಕಮ್, ಪೆರುವಿಲೈ ಆರಮ್, ಪಿಱೈಮುಟಿತ್ತ
ಐಯನ಼್ ತಿರುಮನ಼ೈಯಾಳ್ ಅಟಿತ್ತಾಮರೈಕ್ಕು, ಅನ಼್ಪುಮುನ಼್ಪು
ಚೆಯ್ಯುಮ್ ತವಮುಟೈಯಾರ್ಕ್ಕು ಉಳವಾಕಿಯ ಚಿನ಼್ನ಼ಙ್ಕಳೇ.

53. ಪೊಯ್ಯುಣರ್ವು ನೀಙ್ಕ
ಚಿನ಼್ನ಼ಞ್ಚಿಱಿಯ ಮರುಙ್ಕಿನ಼ಿಲ್ ಚಾತ್ತಿಯ ಚೆಯ್ಯಪಟ್ಟುಮ್,
ಪೆನ಼್ನ಼ಮ್ ಪೆರಿಯ ಮುಲೈಯುಮ್, ಮುತ್ತಾರಮುಮ್ ಪಿಚ್ಚಿಮೊಯ್ತ್ತ
ಕನ಼್ನ಼ಙ್ಕರಿಯ ಕುೞಲುಮ್ ಕಣ್ ಮೂನ಼್ಱುಮ್ ಕರುತ್ತಿಲ್ ವೈತ್ತುತ್
ತನ಼್ನ಼ನ್ತನ಼ಿ ಇರುಪ್ಪಾರ್ಕ್ಕಿತು ಪೋಲುಮ್ ತವಮಿಲ್ಲೈಯೇ.

54. ಕಟನ಼್ ತೊಲ್ಲೈಕಳ್ ತೀರ
ಇಲ್ಲಾಮೈ ಚೊಲ್ಲಿ ಒರುವರ್ ತಮ್ಪಾಲ್ಚೆನ಼್ಱು ಇೞಿವುಪಟ್ಟು
ನಿಲ್ಲಾಮೈ ನೆಞ್ಚಿಲ್ ನಿನ಼ೈಕುವಿರೇಲ್, ನಿತ್ತಮ್ ನೀಟುತವಮ್
ಕಲ್ಲಾಮೈ ಕಱ್ಱ ಕಯವರ್ತಮ್ಪಾಲ್ ಒರು ಕಾಲತ್ತಿಲುಮ್
ಚೆಲ್ಲಾಮೈ ವೈತ್ತ ತಿರಿಪುರೈ ಪಾತಙ್ಕಳ್ ಚೇರ್ಮಿನ಼್ಕಳೇ.

55. ವಿರುಪ್ಪು ವೆಱುಪ್ಪಱ್ಱ ಮೋನ಼ನಿಲೈ ಎಯ್ತ
ಮಿನ಼್ನ಼ಾಯಿರಮ್ ಒರು ಮೆಯ್ವಟಿವಾಕಿ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱ
ಅನ಼್ನ಼ಾಳ್; ಅಕಮಕಿೞ್ ಆನ಼ನ್ತವಲ್ಲಿ; ಅರುಮಱೈಕ್ಕು
ಮುನ಼್ನ಼ಾಯ್ ನಟುವೆಙ್ಕುಮಾಯ್ ಮುಟಿವಾಯ ಮುತಲ್ವಿ ತನ಼್ನ಼ೈ
ಉನ಼್ನ಼ಾತು ಒೞಿಯಿನ಼ುಮ್, ಉನ಼್ನ಼ಿನ಼ುಮ್ ವೇಣ್ಟುವತು ಒನ಼್ಱಿಲ್ಲೈಯೇ.

56. ಯಾವರೈಯುಮ್ ವಚೀಕರಿಕ್ಕುಮ್ ಆಱ್ಱಲ್ ಉಣ್ಟಾಕ
ಒನ಼್ಱಾಯ್ ಅರುಮ್ಪಿಪ್ ಪಲವಾಯ್ ವಿರಿನ್ತು ಇವ್ವುಲಕೆಙ್ಕುಮಾಯ್
ನಿನ಼್ಱಾಳ್, ಅನ಼ೈತ್ತೈಯುಮ್ ನೀಙ್ಕಿ ನಿಱ್ಪಾಳ್ ಎನ಼್ಱನ಼್ ನೆಞ್ಚಿನ಼ುಳ್ಳೇ
ಪೊನ಼್ಱಾತು ನಿನ಼್ಱು ಪುರಿಕಿನ಼್ಱವಾ; ಇಪ್ಪೊರುಳ್ ಅಱಿವಾರ್
ಅನ಼್ಱು ಆಲಿಲೈಯಿಲ್ ತುಯಿನ಼್ಱ ಪೆಮ್ಮಾನ಼ುಮ್ ಎನ಼್ಐಯನ಼ುಮೇ.

57. ವಱುಮೈ ಒೞಿಯ
ಐಯನ಼್ ಅಳನ್ತಪಟಿ ಇರುನಾೞಿ ಕೊಣ್ಟು ಅಣ್ಟಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಉಯ್ಯ ಅಱಮ್ಚೆಯುಮ್ ಉನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಒರುವರ್ತಮ್ಪಾಲ್
ಚೆಯ್ಯ ಪಚುನ್ತಮಿೞ್ಪ್ ಪಾಮಾಲೈಯುಮ್ ಕೊಣ್ಟು ಚೆನ಼್ಱುಪೊಯ್ಯುಮ್
ಮೆಯ್ಯುಮ್ ಇಯಮ್ಪ ವೈತ್ತಾಯ್ ಇತುವೋ ಉನ಼್ಱನ಼್ ಮೆಯ್ಯರುಳೇ.

58. ಮನ಼ಅಮೈತಿ ಪೆಱ
ಅರುಣಾಮ್ ಪುಯತ್ತುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿತ್ತಾಮ್ ಪುಯತ್ತುಮ್ ಅಮರ್ನ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್
ತರುಣಾಮ್ ಪುಯಮುಲೈತ್ ತೈಯಲ್ ನಲ್ಲಾಳ್, ತಕೈ ಚೇರ್ನಯನ಼ಕ್
ಕರುಣಾಮ್ ಪುಯಮುಮ್ ವತನ಼ಾಮ್ ಪುಯಮುಮ್ ಕರಾಮ್ಪುಯಮುಮ್,
ಚರಣಾಮ್ ಪುಯಮುಮ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಕಣ್ಟಿಲೇನ಼್ ಒರುತಞ್ಚಮುಮೇ.

59. ಪಿಳ್ಳೈಕಳ್ ನಲ್ಲವರ್ಕಳಾಕ ವಳರ
ತಞ್ಚಮ್ ಪಿಱಿತಿಲ್ಲೈ ಈತಲ್ಲ ತೆನ಼್ಱುನ಼್ ತವನೆಱಿಕ್ಕೇ
ನೆಞ್ಚಮ್ ಪಯಿಲ ನಿನ಼ೈಕ್ಕಿನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಒಱ್ಱೈ; ನೀಳ್ ಚಿಲೈಯುಮ್
ಅಞ್ಚಮ್ಪುಮ್ ಇಕ್ಕುಅಲರಾಕ ನಿನ಼್ಱಾಯ್; ಅಱಿಯಾರ್ ಎನ಼ಿನ಼ುಮ್
ಪಞ್ಚುಅಞ್ಚು ಮೆಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಪೆಱ್ಱ ಪಾಲರೈಯೇ.
Back to Top


60. ಮೆಯ್ಯುಣರ್ವು ಪೆಱ
ಪಾಲಿನ಼ುಮ್ ಚೊಲ್ಇನ಼ಿಯಾಯ್! ಪನ಼ಿ ಮಾಮಲರ್ಪ್ಪಾತಮ್ ವೈಕ್ಕ
ಮಾಲಿನ಼ುಮ್ ತೇವರ್ ವಣಙ್ಕ ನಿನ಼್ಱೋನ಼್ ಕೊನ಼್ಱೈ ವಾರ್ಚಟೈಯಿನ಼್
ಮೇಲಿನ಼ುಮ್ ಕೀೞ್ನಿನ಼್ಱು ವೇತಙ್ಕಳ್ ಪಾಟುಮ್ಮೆಯ್ಪ್ ಪೀಟಮ್ ಒರು
ನಾಲಿನ಼ುಮ್ ಚಾಲನನ಼್ಱೋ ಅಟಿಯೇನ಼್ ಮುಟೈ ನಾಯ್ತ್ತಲೈಯೇ?

61. ಮಾಯೈಯೈ ವೆಲ್ಲ
ನಾಯೇನ಼ೈಯುಮ್ ಇಙ್ಕೊರು ಪೊರುಳಾಕ ನಯನ್ತುವನ್ತು
ನೀಯೇ ನಿನ಼ೈವಿನ಼್ಱಿ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾಯ್ ನಿನ಼್ನ಼ೈ ಉಳ್ಳವಣ್ಣಮ್
ಪೇಯೇನ಼್ ಅಱಿಯುಮ್ ಅಱಿವುತನ್ತಾಯ್ ಎನ಼್ನ಼ ಪೇಱುಪೆಱ್ಱೇನ಼್?
ತಾಯೇ! ಮಲೈಮಕಳೇ! ಚೆಙ್ಕಣ್ಮಾಲ್ ತಿರುತ್ತಙ್ಕಚ್ಚಿಯೇ.

62. ಎತ್ತಕೈಯ ಅಚ್ಚಮುಮ್ ಅಕಲ
ತಙ್ಕಚ್ಚಿಲೈ ಕೊಣ್ಟು ತಾನ಼ವರ್ ಮುಪ್ಪುರಮ್ ಚಾಯ್ತ್ತು, ಮತ
ವೆಙ್ಕಣ್ ಕರಿಯುರಿ ಪೋರ್ತ್ತ ಚೆಞ್ಚೇವಕನ಼್ ಮೆಯ್ಯಟೈಯಕ್
ಕೊಙ್ಕೈಕ್ ಕುರುಮ್ಪೈಕ್ ಕುಱಿಯಿಟ್ಟ ನಾಯಕಿ! ಕೋಕನ಼ಕಚ್
ಚೆಙ್ಕೈಕ್ ಕರುಮ್ಪುಮ್, ಮಲರುಮ್ ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯತೇ.

63. ಅಱಿವು ತೆಳಿವೋಟು ಇರುಕ್ಕ
ತೇಱುಮ್ಪಟಿ ಚಿಲ ಏತುವುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿಮುನ಼್ ಚೆಲ್ಕತಿಕ್ಕುಕ್
ಕೂಱುಮ್ ಪೊರುಳ್ ಕುನ಼್ಱಿಲ್ಕೊಟ್ಟುಮ್ ತಱಿ ಕುಱಿಕ್ಕುಮ್; ಚಮಯಮ್
ಆಱುಮ್ ತಲೈವಿ ಇವಳಾಯ್ ಇರುಪ್ಪತು ಅಱಿನ್ತಿರುನ್ತುಮ್
ವೇಱುಮ್ ಚಮಯಮ್ ಉಣ್ಟೆನ಼್ಱು ಕೊಣ್ಟಾಟಿಯ ವೀಣರುಕ್ಕೇ.

64. ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕ
ವೀಣೇ ಪಲಿಕವರ್ ತೆಯ್ವಙ್ಕಳ್ ಪಾಲ್ಚೆನ಼್ಱು ಮಿಕ್ಕ ಅನ಼್ಪು
ಪೂಣೇನ಼್; ಉನ಼ಕ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಪೂಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟೇನ಼್; ನಿನ಼್ಪುಕೞ್ಚ್ಚಿಯನ಼್ಱಿಪ್
ಪೇಣೇನ಼್; ಒರುಪೊೞುತುಮ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಪಿರಕಾಚಮಿನ಼್ಱಿಕ್
ಕಾಣೇನ಼್ ಇರುನಿಲಮುಮ್ ತಿಚೈ ನಾನ಼್ಕುಮ್ ಕಕನ಼ಮುಮೇ.

65. ಆಣ್ಮಕಪ್ಪೇಱು ಅಟೈಯ
ಕಕನ಼ಮುಮ್, ವಾನ಼ಮುಮ್, ಪುವನ಼ಮುಮ್ ಕಾಣವಿಱ್ ಕಾಮನ಼್ ಅಙ್ಕಮ್
ತಕನ಼ಮ್ಮುನ಼್ ಚೆಯ್ತ ತವಪ್ಪೆರುಮಾಱ್ಕುತ್ ತಟಕ್ಕೈಯುಮ್ ಚೆಮ್
ಮುಕನ಼ುಮ್ ಮುನ್ನಾನ಼್ಕಿರುಮೂನ಼್ಱೆನ಼ತ್ ತೋನ಼್ಱಿಯ ಮೂತಱಿವಿನ಼್
ಮಕನ಼ುಮ್ ಉಣ್ಟಾಯತನ಼್ಱೋ? ವಲ್ಲಿ ನೀಚೆಯ್ತ ವಲ್ಲಪಮೇ!

66. ಕವಿಞರಾಕ
ವಲ್ಲಪಮ್ ಒನ಼್ಱಱಿಯೇನ಼್; ಚಿಱಿಯೇನ಼್ ನಿನ಼್ ಮಲರಟಿಚ್ಚೆಮ್
ಪಲ್ಲವಮ್ ಅಲ್ಲತು ಪಱ್ಱೊನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಪಚುಮ್ ಪೊಱ್ಪೊರುಪ್ಪು
ವಿಲ್ಲವರ್ ತಮ್ಮುಟನ಼್ ವೀಱ್ಱಿರುಪ್ಪಾಯ್; ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ತೊಟುತ್ತ
ಚೊಲ್ ಅವಮಾಯಿನ಼ುಮ್ ನಿನ಼್ತಿರುನಾಮಙ್ಕಳ್ ತೋತ್ತಿರಮೇ.

67. ಪಕೈವರ್ಕಳ್ ಅೞಿಯ
ತೋತ್ತಿರಮ್ ಚೆಯ್ತು, ತೊೞುತು, ಮಿನ಼್ಪೋಲುಮ್ ನಿನ಼್ ತೋಱ್ಱಮ್ಒರು
ಮಾತ್ತಿರೈಪ್ ಪೋತುಮ್ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ವೈಯಾತವರ್ ವಣ್ಮೈ, ಕುಲಮ್
ಕೋತ್ತಿರಮ್, ಕಲ್ವಿ, ಕುಣಮ್ಕುನ಼್ಱಿ ನಾಳುಮ್ ಕುಟಿಲ್ಕಳ್ತೊಱುಮ್
ಪಾತ್ತಿರಮ್ ಕೊಣ್ಟು ಪಲಿಕ್ಕುೞಲಾ ನಿಱ್ಪರ್ ಪಾರೆಙ್ಕುಮೇ.

68. ನಿಲಮ್ ವೀಟು ಪೋನ಼್ಱ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಕ
ಪಾರುಮ್, ಪುನ಼ಲುಮ್, ಕನ಼ಲುಮ್, ವೆಙ್ಕಾಲುಮ್, ಪಟರ್ವಿಚುಮ್ಪುಮ್,
ಊರುಮ್ ಮುರುಕು ಚುವೈಯೊಳಿ ಊಱು ಒಲಿ ಒನ಼್ಱುಪಟಚ್
ಚೇರುಮ್ ತಲೈವಿ, ಚಿವಕಾಮಚುನ್ತರಿ ಚೀರಟಿಕ್ಕೇ
ಚಾರುಮ್ ತವಮುಟೈಯಾರ್ ಪಟೈಯಾತ ತನ಼ಮಿಲ್ಲೈಯೇ.

69. ಚಕಲ ಚௌಪಾಕ್ಕಿಯಙ್ಕಳುಮ್ ಅಟೈಯ
ತನ಼ಮ್ತರುಮ್; ಕಲ್ವಿತರುಮ್; ಒರುನಾಳುಮ್ ತಳರ್ವಱಿಯಾ
ಮನ಼ಮ್ತರುಮ್; ತೆಯ್ವ ವಟಿವುನ್ ತರುಮ್; ನೆಞ್ಚಿಲ್ ವಞ್ಚಮಿಲ್ಲಾ
ಇನ಼ಮ್ ತರುಮ್; ನಲ್ಲನ಼ ಎಲ್ಲಾಮ್ ತರುಮ್; ಅನ಼್ಪರ್ ಎನ಼್ಪವರ್ಕ್ಕೇ
ಕನ಼ಮ್ತರುಮ್ ಪೂಙ್ಕುೞಲಾಳ್ ಅಪಿರಾಮಿ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ಕಳೇ.
Back to Top


70. ನುಣ್ ಕಲೈಕಳಿಲ್ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ
ಕಣ್ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ಪಟಿ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟೇನ಼್ ಕಟಮ್ ಪಾಟವಿಯಿಲ್
ಪಣ್ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಕುರಲ್ ವೀಣೈಯುಮ್ ಕೈಯುಮ್ ಪಯೋತರಮುಮ್
ಮಣ್ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪಚ್ಚೈ ವಣ್ಣಮುಮ್ ಆಕಿ ಮತಙ್ಕರ್ಕುಲಪ್
ಪೆಣ್ಕಳಿಲ್ ತೋನ಼್ಱಿಯ ಎಮ್ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿತನ಼್ ಪೇರೞಕೇ.

71. ಮನ಼ಕ್ಕುಱೈಕಳ್ ತೀರ್ನ್ತು ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ಪೆಱ
ಅೞಕುಕ್ಕು ಒರುವರುಮ್ ಒವ್ವಾತವಲ್ಲಿ; ಅರುಮಱೈಕಳ್
ಪೞಕಿಚ್ ಚಿವನ್ತ ಪತಾಮ್ ಪುಯತ್ತಾಳ್; ಪನ಼ಿ ಮಾಮತಿಯಿನ಼್
ಕುೞವಿತ್ ತಿರುಮುಟಿಕ್ ಕೋಮಳ ಯಾಮಳೈಕ್ ಕೊಮ್ಪಿರುಕ್ಕ
ಇೞವುಱ್ಱು ನಿನ಼್ಱುನೆಞ್ಚೇ ಇರಙ್ಕೇಲ್ ಉನ಼ಕ್ಕೆನ಼್ ಕುಱೈಯೇ!

72. ಪಿಱವಿಪ್ ಪಿಣಿ ತೀರ
ಎನ಼್ಕುಱೈ ತೀರನಿನ಼್ಱು ಏತ್ತುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಇನ಼ಿ ಯಾನ಼್ ಪಿಱಕ್ಕಿನ಼್
ನಿನ಼್ಕುಱೈಯೇ ಅನ಼್ಱಿ ಯಾರ್ಕುಱೈ ಕಾಣ್; ಇರು ನೀಳ್ವಿಚುಮ್ಪಿನ಼್
ಮಿನ಼್ಕುಱೈ ಕಾಟ್ಟಿ ಮೆಲಿಕಿನ಼್ಱ ನೇರಿಟೈ ಮೆಲ್ಲಿಯಲಾಯ್?
ತನ಼್ಕುಱೈ ತೀರ ಎಙ್ಕೋನ಼್ ಚಟೈಮೇಲ್ವೈತ್ತ ತಾಮರೈಯೇ.

73. ಪೆಣ್ಕಳುಕ್ಕು ಕುೞನ್ತೈಪ್ ಪೇಱು ಉಣ್ಟಾಕ
ತಾಮಮ್ ಕಟಮ್ಪು; ಪಟೈಪಞ್ಚಪಾಣಮ್; ತನ಼ುಕ್ಕರುಮ್ಪು;
ಯಾಮಮ್ ವಯಿರವರ್ ಏತ್ತುಮ್ ಪೊೞುತು; ಎಮಕ್ಕೆನ಼್ಱು ವೈತ್ತ
ಚೇಮಮ್ ತಿರುವಟಿ; ಚೆಙ್ಕೈಕಳ್ ನಾನ಼್ಕು; ಒಳಿ ಚೆಮ್ಮೈಯಮ್ಮೈ
ನಾಮಮ್ ತಿರಿಪುರೈ; ಒನ಼್ಱೋಟು ಇರಣ್ಟು ನಯನ಼ಙ್ಕಳೇ.

74. ತೊೞಿಲಿಲ್ ಮೇನ಼್ಮೈ ಅಟೈಯ
ನಯನ಼ಙ್ಕಳ್ ಮೂನ಼್ಱುಟೈ ನಾತನ಼ುಮ್, ವೇತಮುಮ್, ನಾರಣನ಼ುಮ್
ಅಯನ಼ುಮ್ ಪರವುಮ್ ಅಪಿರಾಮವಲ್ಲಿ ಅಟಿಯಿಣೈಯಪ್
ಪಯನ಼್ಎನ಼್ಱು ಕೊಣ್ಟವರ್ ಪಾವೈಯರ್ ಆಟವುಮ್, ಪಾಟವುಮ್ ಪೊನ಼್
ಚಯನ಼ಮ್ ಪೊರುನ್ತು ತಮನ಼ಿಯಕ್ ಕಾವಿನ಼ಿಲ್ ತಙ್ಕುವರೇ.

75. ವಿತಿಯೈ ವೆಲ್ಲ
ತಙ್ಕುವರ್ ಕಱ್ಪಕತ್ ತಾರುವಿನ಼್ ನೀೞಲಿಲ್; ತಾಯರಿನ಼್ಱಿ
ಮಙ್ಕುವರ್, ಮಣ್ಣಿಲ್ ವೞುವಾಪ್ ಪಿಱವಿಯೈ; ಮಾಲ್ವರೈಯುಮ್
ಪೊಙ್ಕುವರ್ ಆೞಿಯುಮ್! ಈರೇೞ್ಪುವನ಼ಮುಮ್ ಪೂತ್ತ ಉನ್ತಿಕ್
ಕೊಙ್ಕಿವರ್ ಪೂಙ್ಕುೞಲಾಳ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಕುಱಿತ್ತವರೇ.

76. ತನ಼ಕ್ಕು ಉರಿಮೈಯಾನ಼ತೈಪ್ ಪೆಱ
ಕುಱಿತ್ತೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿನ಼್ಕೋಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್; ನಿನ಼್ ಕುಱಿಪ್ಪಱಿನ್ತು
ಮಱಿತ್ತೇನ಼್ ಮಱಲಿ ವರುಕಿನ಼್ಱ ನೇರ್ವೞಿ; ವಣ್ಟುಕಿಣ್ಟಿ
ವೆಱಿತ್ತೇನ಼್ ಅವಿೞ್ಕೊನ಼್ಱೈ ವೇಣಿಪ್ಪಿರಾನ಼್ ಒರುಕೂಱ್ಱೈ ಮೆಯ್ಯಿಲ್
ಪಱಿತ್ತೇ ಕುಟಿಪುಕುತುಮ್ ಪಞ್ಚಪಾಣ ಪಯಿರವಿಯೇ.

77. ಪಕೈ ಅಚ್ಚಮ್ ನೀಙ್ಕ
ಪಯಿರವಿ, ಪಞ್ಚಮಿ, ಪಾಚಾಙ್ಕುಚೈ, ಪಞ್ಚಪಾಣಿ, ವಞ್ಚರ್
ಉಯಿರವಿ ಉಣ್ಣುಮ್ ಉಯರ್ಚಣ್ಟಿ, ಕಾಳಿ ಒಳಿರುಮ್ಕಲಾ
ವಯಿರವಿ, ಮಣ್ಟಲಿ, ಮಾಲಿನ಼ಿ, ಚೂಲಿ ವರಾಕಿಯೆನ಼್ಱೇ
ಚೆಯಿರವಿ ನಾನ಼್ಮಱೈ ಚೇರ್ತಿರು ನಾಮಙ್ಕಳ್ ಚೆಪ್ಪುವರೇ.

78. ಚಕಲ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳೈಯುಮ್ ಅಟೈಯ
ಚೆಪ್ಪುಮ್, ಕನ಼ಕ ಕಲಚಮುಮ್ ಪೋಲುಮ್ ತಿರುಮುಲೈಮೇಲ್
ಅಪ್ಪುಮ್ ಕಳಪ ಅಪಿರಾಮ ವಲ್ಲಿ! ಅಣಿತರಳಕ್
ಕೊಪ್ಪುಮ್, ವಯಿರಕ್ ಕುೞೈಯುಮ್, ವಿೞಿಯಿನ಼್ ಕೊೞುಙ್ಕಟೈಯುಮ್
ತುಪ್ಪುಮ್ ನಿಲವುಮ್ ಎೞುತಿವೈತ್ತೇನ಼್ ಎನ಼್ ತುಣೈವಿೞಿಕ್ಕೇ.

79. ಕಟ್ಟುಕಳಿಲ್ ಇರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ
ವಿೞಿಕ್ಕೇ ಅರುಳುಣ್ಟು; ಅಪಿರಾಮ ವಲ್ಲಿಕ್ಕು ವೇತಮ್ಚೊನ಼್ನ಼
ವೞಿಕ್ಕೇ ವೞಿಪಟ ನೆಞ್ಚುಣ್ಟು; ಎಮಕ್ಕು ಅವ್ವೞಿ ಕಿಟಕ್ಕಪ್
ಪೞಿಕ್ಕೇ ಚುೞನ಼್ಱು ವೆಮ್ಪಾವಙ್ಕಳೇ ಚೆಯ್ತು ಪಾೞ್ನರಕಕ್
ಕುೞಿಕ್ಕೇ ಅೞುನ್ತುಮ್ ಕಯವರ್ತಮ್ ಮೋಟೆನ಼್ನ಼ ಕೂಟ್ಟಿನ಼ಿಯೇ.
Back to Top


80. ನಿಲೈಯಾನ಼ ಮನ಼ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ನಿಲೈತ್ತಿಟ
ಕೂಟ್ಟಿಯವಾ! ಎನ಼್ನ಼ೈತ್ ತನ಼್ ನ಼ಟಿಯಾರಿಲ್ ಕೊಟಿಯವಿನ಼ೈ
ಓಟ್ಟಿಯವಾ! ಎಣ್ಕಣ್ ಒಟಿಯವಾ! ತನ಼್ನ಼ೈ ಉಳ್ಳವಣ್ಣಮ್
ಕಾಟ್ಟಿಯವಾ! ಕಣ್ಟ ಕಣ್ಣುಮ್ ಮನ಼ಮುಮ್ ಕಳಿಕ್ಕಿನ಼್ಱವಾ!
ಆಟ್ಟಿಯವಾ ನಟಮ್ ಆಟಕತ್ತಾಮರೈ ಆರಣಙ್ಕೇ.

81. ನನ಼್ನ಼ಟತ್ತೈ ಉಣ್ಟಾಕ
ಅಣಙ್ಕೇ! ಅಣಙ್ಕುಕಳ್ ನಿನ಼್ ಪರಿವಾರಙ್ಕಳ್ ಆಕೈಯಿನ಼ಾಲ್
ವಣಙ್ಕೇನ಼್; ಒರುವರೈ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿಲೇನ಼್; ನೆಞ್ಚಿಲ್ ವಞ್ಚಕರೋಟು
ಇಣಙ್ಕೇನ಼್ ಎನ಼ತುಉನ಼ತು ಎನ಼್ಱು ಇರುಪ್ಪಾರ್ ಚಿಲರ್ ಯಾವರೊಟುಮ್
ಪಿಣಙ್ಕೇನ಼್; ಅಱಿವೊನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಎಣ್ಕಣ್ ನೀವೈತ್ತ ಪೇರಳಿಯೇ.

82. ಮನ಼ ಒರುಮೈಪ್ಪಾಟು ಅಟೈಯ
ಅಳಿಯಾರ್ ಕಮಲತ್ತಿಲ್ ಆರಣಙ್ಕೇ! ಅಕಿಲಾಣ್ಟಮುಮ್ ನಿನ಼್
ಒಳಿಯಾಕ ನಿನ಼್ಱ ಒಳಿರ್ತಿರು ಮೇನ಼ಿಯೈ ಉಳ್ಳುತೊಱುಮ್
ಕಳಿಯಾಕಿ, ಅನ್ತಕ್ ಕರಣಙ್ಕಳ್ ವಿಮ್ಮಿಕ್, ಕರೈಪುರಣ್ಟು,
ವೆಳಿಯಾಯ್ವಿಟಿನ಼್, ಎಙ್ಙನ಼ೇ ಮಱಪ್ಪೇನ಼್ ನಿನ಼್ ವಿರಕಿನ಼ೈಯೇ.

83. ಏವಲರ್ ಪಲರ್ ಉಣ್ಟಾಕ
ವಿರವುಮ್ ಪುತುಮಲರ್ ಇಟ್ಟು ನಿನ಼್ ಪಾತ ವಿರೈಕ್ಕಮಲಮ್
ಇರವುಮ್ ಪಕಲುಮ್ ಇಱೈಞ್ಚವಲ್ಲಾರ್, ಇಮೈಯೋರ್ ಎವರುಮ್
ಪರವುಮ್ ಪತಮುಮ್, ಅಯಿರಾವತಮುಮ್, ಪಕೀರತಿಯುಮ್
ಉರವುಮ್ ಕುಲಿಚಮುಮ್, ಕಱ್ಪಕಕ್ ಕಾವುಮ್ ಉಟೈಯವರೇ.

84. ತರ್ಮ ಚಙ್ಕಟಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ
ಉಟೈಯಾಳೈ, ಒಲ್ಕು ಚೆಮ್ಪಟ್ಟು ಉಟೈಯಾಳೈ; ಒಳಿರ್ಮತಿಚ್ಚೆಞ್
ಚಟೈಯಾಳೈ ವಞ್ಚಕರ್ ನೆಞ್ಚಟೈಯಾಳೈತ್, ತಯಙ್ಕುಮ್ ನುಣ್ಣೂಲ್
ಇಟೈಯಾಳೈ, ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್ ಇಟೈಯಾಳೈ, ಇಙ್ಕು ಎನ಼್ನ಼ೈ ಇನ಼ಿಪ್
ಪಟೈಯಾಳೈ, ಉಙ್ಕಳೈಯುಮ್ ಪಟೈಯಾವಣ್ಣಮ್ ಪಾರ್ತ್ತಿರುಮೇ.

85. ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ
ಪಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ತಿಚೈತೊಱುಮ್ ಪಾಚಾಙ್ಕುಚಮುಮ್, ಪನ಼ಿಚ್ಚಿಱೈವಣ್ಟು
ಆರ್ಕ್ಕುಮ್ ಪುತುಮಲರ್ ಐನ್ತುಮ್, ಕರುಮ್ಪುಮ್ ಎನ಼್ ಅಲ್ಲಲ್ಎಲ್ಲಾಮ್
ತೀರ್ಕ್ಕುಮ್ ತಿರಿಪುರೈಯಾಳ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿಯುಮ್ ಚಿಱ್ಱಿಟೈಯುಮ್,
ವಾರ್ಕ್ಕುಙ್ಕುಮ ಮುಲೈಯುಮ್, ಮುಲೈಮೇಲ್ ಮುತ್ತುಮಾಲೈಯುಮೇ.

86. ಆಯುತ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ
ಮಾಲಯನ಼್ ತೇಟ, ಮಱೈತೇಟ, ವಾನ಼ವರ್ ತೇಟ, ನಿನ಼್ಱ
ಕಾಲೈಯುಮ್, ಚೂಟಕಕ್ ಕೈಯೈಯುಮ್, ಕೊಣ್ಟು, ಕತಿತ್ತಕಪ್ಪು
ವೇಲೈ ವೆಙ್ಕಾಲನ಼್ ಎನ಼್ಮೇಲ್ ವಿಟುಮ್ಪೋತು ವೆಳಿನಿಲ್ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಪಾಲೈಯುಮ್ ತೇನ಼ೈಯುಮ್, ಪಾಕೈಯುಮ್ ಪೋಲುಮ್ ಪಣಿಮೊೞಿಯೇ.

87. ಚೆಯಱ್ಕರಿಯ ಚೆಯ್ತು ಪುಕೞ್ ಪೆಱ
ಮೊೞಿಕ್ಕುಮ್, ನಿನ಼ೈವುಕ್ಕುಮ್ ಎಟ್ಟಾತ ನಿನ಼್ ತಿರುಮೂರ್ತ್ತಿ ಎನ಼್ಱನ಼್
ವಿೞಿಕ್ಕುಮ್ ವಿನ಼ೈಕ್ಕುಮ್ ವೆಳಿನಿನ಼್ಱತಾಲ್! ವಿೞಿಯಾಲ್ ಮತನ಼ೈ
ಅೞಿಕ್ಕುಮ್ ತಲೈವರ್ ಅೞಿಯಾ ವಿರತತ್ತೈ ಅಣ್ಟಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಪೞಿಕ್ಕುಮ್ ಪಟಿಯೊರು ಪಾಕಮ್ ಕೊಣ್ಟಾಳುಮ್ ಪರಾಪರೈಯೇ.

88. ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ಅರುಳ್ ಪೆಱ
ಪರಮ್ ಎನ಼್ಱು ಉನ಼ೈ ಅಟೈನ್ತೇನ಼್ ತಮಿಯೇನ಼ುಮ್; ಉನ಼್ಪತ್ತರುಕ್ಕುಳ್
ತರಮನ಼್ಱು ಇವನ಼್ಎನ಼್ಱು ತಳ್ಳತ್ತಕಾತು; ತರಿಯಲರ್ತಮ್
ಪುರಮ್ಅನ಼್ಱು ಎರಿಯಪ್ ಪೊರುಪ್ಪುವಿಲ್ ವಾಙ್ಕಿಯ ಪೋತಿಲ್ ಅಯನ಼್
ಚಿರಮ್ ಒನ಼್ಱು ಚೆಱ್ಱ ಕೈಯಾನ಼್ ಇಟಪ್ಪಾಕಮ್ ಚಿಱನ್ತವಳೇ!

89. ಯೋಕ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ
ಚಿಱಕ್ಕುಮ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುವೇ! ನಿನ಼್ಚೇವಟಿ ಚೆನ಼್ನ಼ಿವೈಕ್ಕತ್
ತುಱಕ್ಕಮ್ ತರುಮ್, ನಿನ಼್ ತುಣೈವರುಮ್ ನೀಯುಮ್ ತುರಿಯಮ್ ಅಱ್ಱ
ಉಱಕ್ಕಮ್ ತರವನ್ತು ಉಟಮ್ಪೋಟು ಉಯಿರ್ಉಱ ವಱ್ಱಱಿವು
ಮಱಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞುತೆನ಼್ ಮುನ಼್ನ಼ೇ ವರಲ್ವೇಣ್ಟುಮ್ ವರುನ್ತಿಯುಮೇ.
Back to Top


90. ಕಣವನ಼್ ಮನ಼ೈವಿ ಕರುತ್ತು ವೇಱ್ಱುಮೈ ನೀಙ್ಕ
ವರುನ್ತಾ ವಕೈಎನ಼್ಮನ಼ತ್ ತಾಮರೈಯಿನ಼ಿಲ್ ವನ್ತುಪುತುನ್ತು
ಇರುನ್ತಾಳ್ ಪೞೈಯ ಇರುಪ್ಪಿಟಮಾಕ ಇನ಼ಿ ಎನ಼ಕ್ಕುಪ್
ಪೊರುನ್ತಾತು ಒರುಪೊರುಳ್ ಇಲ್ಲೈ; ವಿಣ್ಮೇವುಮ್ ಪುಲವರುಕ್ಕು
ವಿರುನ್ತಾಕ, ವೇಲೈ ಮರುನ್ತಾನ಼ತೈ ನಲ್ಕುಮ್ ಮೆಲ್ಲಿಯಲೇ.

91. ಅರಚಾಙ್ಕಚ್ ಚೆಯಲಿಲ್ ವೆಱ್ಱಿ ಪೆಱ
ಮೆಲ್ಲಿಯ ನುಣ್ಣಿಟೈ ಮಿನ಼್ ಅನ಼ೈಯಾಳೈ, ವಿರಿಚಟೈಯೋನ಼್
ಪುಲ್ಲಿಯ ಮೆನ಼್ಮುಲೈ ಪೊನ಼್ ಅನ಼ೈಯಾಳೈಪ್ ಪುಕೞ್ನ್ತು ಮಱೈ
ಚೊಲ್ಲಿಯ ವಣ್ಣಮ್ ತೊೞುಮಟಿ ಯಾರೈತ್ ತೊೞುಮವರ್ಕ್ಕುಪ್
ಪಲ್ಲಿಯಮ್ ಆರ್ತ್ತೆೞ ವೆಣ್ಪಕಟು ಊರುಮ್ ಪತಮ್ತರುಮೇ.

92. ಮನ಼ನಿಲೈ ಪಕ್ಕುವಮಟೈಯ
ಪತತ್ತೇ ಉರುಕಿ, ನಿನ಼್ಪಾತತ್ತಿಲೇ ಮನ಼ಮ್ಪಱ್ಱಿ, ಉನ಼್ಱನ಼್
ಇತತ್ತೇ ಒೞುಕ ಅಟಿಮೈಕೊಣ್ಟಾಯ್; ಇನ಼ಿಯಾನ಼್ ಒರುವರ್
ಮತತ್ತೇ ಮತಿಮಯಙ್ಕೇನ಼್; ಅವರ್ ಪೋನ಼ ವೞಿಯುಮ್ ಚೆಲ್ಲೇನ಼್;
ಮುತಲ್ತೇವರ್ ಮೂವರುಮ್, ಯಾವರುಮ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಮುಕಿೞ್ನಕೈಯೇ.

93. ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ಒಳಿ ಉಣ್ಟಾಕ
ನಕೈಯೇ ಇಃತಿನ್ತ ಞಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ಪೆಱ್ಱ ನಾಯಕಿಕ್ಕು
ಮುಕೈಯೇ ಮುಕಿೞ್ಮುಲೈ; ಮಾನ಼ೇ ಮುತುಕಣ್; ಮುಟಿವಿಲ್ ಅನ್ತ
ವಕೈಯೇ ಪಿಱವಿಯುಮ್ ವಮ್ಪೇ ಮಲೈಮಕಳ್ ಎನ಼್ಪತು; ನಾಮ್
ಮಿಕೈಯೇ ಇವಳ್ತನ಼್ ತಕೈಮೈಯೈ ನಾಟಿ ವಿರುಮ್ಪುವತೇ.

94. ಮನ಼ನಿಲೈ ತೂಯ್ಮೈಯಾಕ
ವಿರುಮ್ಪಿತ್ ತೊೞುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್, ವಿೞಿನೀರ್ಮಲ್ಕಿ ಮೆಯ್ಪುಳಕಮ್
ಅರುಮ್ಪಿತ್, ತತುಮ್ಪಿಯ ಆನ಼ನ್ತಮಾಕಿ; ಅಱಿವಿೞನ್ತು,
ಚುರುಮ್ಪಿಱ್ ಕಳಿತ್ತು ಮೊೞಿ ತಟುಮಾಱಿ, ಮುನ಼್ ಚೊನ಼್ನ಼ಎಲ್ಲಾಮ್
ತರುಮ್ಪಿತ್ತರ್ ಆವರೆನ಼್ಱಾಲ್, ಅಪಿರಾಮಿ ಚಮಯಮ್ನನ಼್ಱೇ.

95. ತೂಯ ಮನ಼ನಿಲೈ ಪೆಱ
ನನ಼್ಱೇ ವರುಕಿನ಼ುಮ್, ತೀತೇ ವಿಳೈಕಿನ಼ುಮ್, ನಾನ಼್ ಅಱಿವತು
ಒನ಼್ಱೇಯುಮ್ ಇಲ್ಲೈ; ಉನ಼ಕ್ಕೇ ಪರಮ್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಅನ಼್ಱೇ ಉನ಼ತೆನ಼್ಱು ಅಳಿತ್ತು ವಿಟ್ಟೇನ಼್; ಅೞಿಯಾತ ಕುಣಕ್
ಕುನ಼್ಱೇ! ಅರುಟ್ಕಟಲೇ! ಇಮವಾನ಼್ ಪೆಱ್ಱ ಕೋಮಳಮೇ!

96. ಎಙ್ಕುಮ್ ತಲೈಮೈಯುಮ್ ಪುಕೞುಮ್ ಪೆಱ
ಕೋಮಳ ವಲ್ಲಿಯೈ ಅಲ್ಲಿಯನ್ ತಾಮರೈಕ್ಕೋಯಿಲ್ ವೈಕುಮ್
ಯಾಮಳ ವಲ್ಲಿಯೈ, ಏತಮ್ ಇಲಾಳೈ, ಎೞುತರಿಯ
ಚಾಮಳ ಮೇನ಼ಿಚ್ ಚಕಲಕಲಾ ಮಯಿಲ್ ತನ಼್ನ಼ೈತ್ ತಮ್ಮಾಲ್
ಆಮಳವುಮ್ ತೊೞುವಾರ್ ಎೞುಪಾರುಕ್ಕುಮ್ ಆತಿಪರೇ.

97. ಪುಕೞುಮ್ ಅಱಮುಮ್ ವಳರ
ಆತಿತ್ತನ಼್, ಅಮ್ಪುಲಿ, ಅಙ್ಕಿ, ಕುಪೇರನ಼್, ಅಮರರ್ತಙ್ಕೋನ಼್
ಪೋತಿಱ್ ಪಿರಮನ಼್, ಪುರಾರಿ, ಮುರಾರಿ, ಪೊತಿಯಮುನ಼ಿ,
ಕಾತಿಪ್ ಪೊರುಪಟೈಕ್ ಕನ್ತನ಼್, ಕಣಪತಿ, ಕಾಮನ಼್ ಮುತಲ್
ಚಾತಿತ್ತ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ಎಣ್ಣಿಲರ್ ಪೋಱ್ಱುವರ್ ತೈಯಲೈಯೇ.

98. ವಞ್ಚಕರ್ ಚೆಯಲ್ಕಳಿಲಿರುನ್ತು ಪಾತುಕಾಪ್ಪು ಪೆಱ
ತೈವನ್ತು ನಿನ಼್ ಅಟಿತ್ತಾಮರೈ ಚೂಟಿಯ ಚಙ್ಕರಱ್ಕುಕ್
ಕೈವನ್ತ ತೀಯುಮ್, ತಲೈವನ್ತ ಆಱುಮ್ ಕರನ್ತತೆಙ್ಕೇ?
ಮೆಯ್ವನ್ತ ನೆಞ್ಚಿನ಼್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಒರುಕಾಲುಮ್ ವಿರಕರ್ತಙ್ಕಳ್
ಪೊಯ್ವನ್ತ ನೆಞ್ಚಿಲ್ ಪುಕಲಱಿಯಾ ಮಟಪ್ ಪೂಙ್ಕುಯಿಲೇ.

99. ಅರುಳ್ ಉಣರ್ವು ವಳರ
ಕುಯಿಲಾಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಕಟಮ್ಪಟಾವಿಯಿಟೈ; ಕೋಲವಿಯನ಼್
ಮಯಿಲಾಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಇಮಯಾಚಲತ್ ತಿಟೈ; ವನ್ತುತಿತ್ತ
ವೆಯಿಲಾಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ವಿಚುಮ್ಪಿಲ್; ಕಮಲತ್ತಿನ಼್ ಮೀತನ಼್ನ಼ಮಾಮ್
ಕಯಿಲಾಯರುಕ್ಕು ಅನ಼್ಱು ಇಮವಾನ಼್ ಅಳಿತ್ತ ಕನ಼ಙ್ಕುೞೈಯೇ.

100. ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ಕಾಣ
ಕುೞೈಯೈತ್ ತೞುವಿಯ ಕೊನ಼್ಱೈಯನ್ ತಾರ್ ಕಮೞ್ ಕೊಙ್ಕೈವಲ್ಲಿ
ಕೞೈಯೈಪ್ ಪೊರುತ ತಿರುನೆಟುನ್ ತೋಳುಮ್, ಕರುಮ್ಪುವಿಲ್ಲುಮ್
ವಿೞೈಯಪ್ ಪೊರುತಿಱಲ್ ವೇರಿಯಮ್ ಪಾಣಮುಮ್; ವೆಣ್ಣಕೈಯುಮ್,
ಉೞೈಯೈಪ್ ಪೊರುಕ್ಕಣ್ಣುಮ್, ನೆಞ್ಚಿಲ್ ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಉತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱನ಼ವೇ.

101. ನೂಱ್ಪಯನ಼್
ಆತ್ತಾಳೈ, ಎಙ್ಕಳ್ ಅಪಿರಾಮವಲ್ಲಿಯೈ, ಅಣ್ಟಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಪೂತ್ತಾಳೈ, ಮಾತುಳಮ್ ಪೂನಿಱತ್ತಾಳೈ, ಪುವಿಅಟಙ್ಕಕ್
ಕಾತ್ತಾಳೈ ಅಙ್ಕುಚ ಪಾಚಾಙ್ ಕುಚಮುಮ್ ಕರುಮ್ಪುಮ್ಅಙ್ಕೈ
ಚೇರ್ತ್ತಾಳೈ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣಿಯೈತ್ ತೊೞುವಾರ್ಕ್ಕು ಒರು ತೀಙ್ಕಿಲ್ಲೈಯೇ!

Back to Topಅಪಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮೈಪ್ ಪತಿಕಮ್ – ಒನ಼್ಱು
ಕಾಪ್ಪು

ತೂಯತಮಿೞ್ಪ್ ಪಾಮಾಲೈ ಚೂಟ್ಟುತಱ್ಕು ಮುಮ್ಮತಮ್, ನಾಲ್ವಾಯ್,
ಐಙ್ ಕರನ಼್ತಾಳ್ ವೞುತ್ತುವಾಮ್ – ನೇಯರ್ನಿತಮ್
ಎಣ್ಣುಮ್ ಪುಕೞ್ಕ್ಕಟವೂರ್ ಎಙ್ಕಳ್ಅಪಿ ರಾಮವಲ್ಲಿ
ನಣ್ಣುಮ್ಪೊಱ್ ಪಾತತ್ತಿಲ್ ನನ಼್ಕು

ನೂಲ್

ಕಲೈಯಾತ ಕಲ್ವಿಯುಮ್, ಕುಱೈಯಾತ ವಯತುಮ್,
ಓರ್ ಕಪಟು ವಾರಾತ ನಟ್ಪುಮ್, ಕನ಼್ಱಾತ ವಳಮೈಯುಮ್,
ಕುನ಼್ಱಾತ ಇಳಮೈಯುಮ್, ಕೞುಪಿಣಿ ಇಲಾತ ಉಟಲುಮ್,
ಚಲಿಯಾತ ಮನ಼ಮುಮ್, ಅನ಼್ಪು ಅಕಲಾತ ಮನ಼ೈವಿಯುಮ್,
ತವಱಾತ ಚನ್ತಾನ಼ಮುಮ್, ತಾೞಾತ ಕೀರ್ತ್ತಿಯುಮ್,
ಮಾಱಾತ ವಾರ್ತ್ತೈಯುಮ್, ತಟೈಕಳ್ ವಾರಾತ ಕೊಟೈಯುಮ್,
ತೊಲೈಯಾತ ನಿತಿಯಮುಮ್, ಕೋಣಾತ ಕೋಲುಮ್,
ಒರು ತುನ಼್ಪಮ್ ಇಲ್ಲಾತ ವಾೞ್ವುಮ್,
ತುಯ್ಯ ನಿನ಼್ಪಾತತ್ತಿಲ್ ಅನ಼್ಪುಮ್ ಉತವಿಪ್,
ಪೆರಿಯ ತೊಣ್ಟರೊಟು ಕೂಟ್ಟು ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಅಲೈಆೞಿ ಅಱಿ ತುಯಿಲ್ಕೊಳ್ ಮಾಯನ಼ತು ತಙ್ಕೈಯೇ!
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (1)

ಕಾರ್ ಅಳಕ ಪನ್ತಿಯುಮ್, ಪನ್ತಿಯಿನ಼್ ಅಲಙ್ಕಲುಮ್,
ಕರಿಯ ಪುರುವಚ್ ಚಿಲೈಕಳುಮ್,
ಕರ್ಣ ಕುಣ್ಟಲಮುಮ್, ಮತಿ ಮುಕ ಮಣ್ಟಲಮುಮ್,
ನುತಲ್ ಕತ್ತೂರಿಪ್ ಪೊಟ್ಟುಮ್ ಇಟ್ಟುಕ್,
ಕೂರ್ ಅಣಿನ್ತಿಟು ವಿೞಿಯುಮ್, ಅಮುತ ಮೊೞಿಯುಮ್,
ಚಿಱಿಯ ಕೊವ್ವೈಯಿನ಼್ ಕನ಼ಿ ಅತರಮುಮ್,
ಕುಮಿೞ್ ಅನ಼ೈಯ ನಾಚಿಯುಮ್, ಕುನ್ತ ನಿಕರ್
ತನ್ತಮುಮ್ ಕೋಟು ಚೋಟಾನ಼ ಕಳಮುಮ್,
ವಾರ್ ಅಣಿನ್ತು ಇಱುಮಾನ್ತ ವನ಼ಮುಲೈಯುಮ್,
ಮೇಕಲೈಯುಮ್, ಮಣಿ ನೂಪುರಪ್ ಪಾತಮುಮ್,
ವನ್ತು ಎನ಼ತು ಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱು, ಮನ್ತಕಾಚಮುಮಾಕ
ವಲ್ ವಿನ಼ೈಯೈ ಮಾಱ್ಱುವಾಯೇ;
ಆರ ಮಣಿ ವಾನ಼ಿಲ್ ಉಱೈ ತಾರಕೈಕಳ್ ಪೋಲ
ನಿಱೈ ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (2)

ಮಕರ ವಾರ್ ಕುೞೈ ಮೇಲ್ ಅಟರ್ನ್ತು, ಕುಮಿೞ್ ಮೀತಿನ಼ಿಲ್ ಮಱೈನ್ತು,
ವಾಳೈತ್ ತುಱನ್ತು, ಮೈಕ್ ಕಯಲೈ ವೆನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ಚೆಙ್ಕಮಲ
ವಿೞಿ ಅರುಳ್ ವರಮ್ ಪೆಱ್ಱ ಪೇರ್ಕಳ್ ಅನ಼್ಱೋ-
ಚೆಕಮ್ ಮುೞುತುಮ್ ಒಱ್ಱೈತ್ ತನ಼ಿಕ್ ಕುಟೈ ಕವಿತ್ತು,
ಮೇಲ್ ಚಿಙ್ಕ ಆತನ಼ತ್ತಿಲ್ ಉಱ್ಱುಚ್, ಚೆಙ್ಕೋಲುಮ್,
ಮನ಼ು ನೀತಿ ಮುಱೈಮೈಯುಮ್ ಪೆಱ್ಱು, ಮಿಕು ತಿಕಿರಿ ಉಲಕು ಆಣ್ಟು, ಪಿನ಼್ಪು
ಪುಕರ್ ಮುಕತ್ತು ಐರಾವತಪ್ ಪಾಕರ್ ಆಕಿ, ನಿಱೈ ಪುತ್ತೇಳಿರ್
ವನ್ತು ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪೋಕ ತೇವೇನ್ತಿರನ಼್ ಎನ಼ಪ್ ಪುಕೞ
ವಿಣ್ಣಿಲ್ ಪುಲೋಮಚೈಯೊಟುಮ್ ಚುಕಿಪ್ಪರ್;
ಅಕರ ಮುತಲ್ ಆಕಿ ವಳರ್ ಆನ಼ನ್ತ ರೂಪಿಯೇ!
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (3)

ಮಱಿ ಕಟಲ್ಕಳ್ ಏೞೈಯುಮ್, ತಿಕಿರಿ ಇರು ನಾನ಼್ಕೈಯುಮ್,
ಮಾತಿರಕ್ ಕರಿ ಎಟ್ಟೈಯುಮ್, ಮಾ ನಾಕಮ್ ಆನ಼ತೈಯುಮ್,
ಮಾ ಮೇರು ಎನ಼್ಪತೈಯುಮ್, ಮಾ ಕೂರ್ಮಮ್ ಆನ಼ತೈಯುಮ್, ಓರ್
ಪೊಱಿ ಅರವು ತಾಙ್ಕಿವರು ಪುವನ಼ಮ್ ಈರ್ ಏೞೈಯುಮ್,
ಪುತ್ತೇಳಿರ್ ಕೂಟ್ಟತ್ತೈಯುಮ್, ಪೂಮಕಳೈಯುಮ್, ತಿಕಿರಿ ಮಾಯವನ಼ೈಯುಮ್,
ಅರೈಯಿಲ್ ಪುಲಿ ಆಟೈ ಉಟೈಯಾನ಼ೈಯುಮ್,
ಮುಱೈ ಮುಱೈಕಳಾಯ್ ಈನ಼್ಱ ಮುತಿಯವಳಾಯ್ಪ್,
ಪೞೈಮೈ ಮುಱೈಮೈ ತೆರಿಯಾತ ನಿನ಼್ನ಼ೈ-
ಮೂವುಲಕಿಲ್ ಉಳ್ಳವರ್ಕಳ್ ವಾಲೈ ಎನ಼್ಱು ಅಱಿಯಾಮಲ್
ಮೊೞಿಕಿನ಼್ಱತು ಏತು ಚೊಲ್ವಾಯ್?
ಅಱಿವು ನಿಱೈ ವಿೞುಮಿಯರ್ತಮ್ ಆನ಼ನ್ತ ವಾರಿಯೇ!
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (4)

ವಾಟಾಮಲ್ ಉಯಿರ್ ಎನ಼ುಮ್ ಪಯಿರ್ ತೞೈತ್ತು ಓಙ್ಕಿ ವರ,
ಅರುಳ್ ಮೞೈ ಪೊೞಿನ್ತುಮ್,
ಇನ಼್ಪ ವಾರಿತಿಯಿಲೇ ನಿನ಼್ನ಼ತು ಅನ಼್ಪು ಎನ಼ುಮ್
ಚಿಱಕಿನ಼ಾಲ್ ವರುನ್ತಾಮಲೇ ಅಣೈತ್ತುಕ್,
ಕೋಟಾಮಲ್ ವಳರ್ ಚಿಱ್ಱೆಱುಮ್ಪು ಮುತಲ್ ಕುಞ್ಚರಕ್
ಕೂಟ್ಟಮ್ ಮುತಲಾನ಼ ಚೀವ ಕೋಟಿಕಳ್ ತಮಕ್ಕುಪ್ ಪುಚಿಕ್ಕುಮ್
ಪುಚಿಪ್ಪಿನ಼ೈಕ್ ಕುಱೈಯಾಮಲೇ ಕೊಟುತ್ತುಮ್,
ನೀಟಾೞಿ ಉಲಕಙ್ಕಳ್ ಯಾವೈಯುಮ್ ನೇಯಮಾಯ್ ನಿನ಼್
ಉತರ ಪನ್ತಿ ಪೂಕ್ಕುಮ್ ನಿನ಼್ಮಲೀ ಅಕಿಲಙ್ಕಳುಕ್ಕು ಅನ಼್ನ಼ೈ
ಎನ಼್ಱು ಓತುಮ್; ನೀಲಿ ಎನ಼್ಱು ಓತುವಾರೋ?
ಆಟಾಯ ನಾನ಼್ಮಱೈಯಿನ಼್ ವೇಳ್ವಿಯಾಲ್ ಓಙ್ಕು ಪುಕೞ್
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (5)

ಪಲ್ ಕುಞ್ಚರಮ್ ತೊಟ್ಟು ಎಱುಮ್ಪು ಕಟೈಯಾನ಼ತು ಒರು
ಪಲ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್, ಕಲ್ ಇಟೈಪ್ ಪಟ್ಟ ತೇರೈಕ್ಕುಮ್,
ಅನ಼್ಱು ಉಱ್ಪವಿತ್ತಿಟು ಕರುಪ್ ಪೈ ಉಱು ಚೀವನ಼ುಕ್ಕುಮ್,
ಮಲ್ಕುಮ್ ಚರಾಚರಪ್ ಪೊರುಳುಕ್ಕುಮ್, ಇಮೈಯಾತ ವಾನ಼ವರ್
ಕುೞಾತ್ತಿನ಼ುಕ್ಕುಮ್, ಮಱ್ಱುಮ್ ಒರು ಮೂವರುಕ್ಕುಮ್, ಯಾವರುಕ್ಕುಮ್,
ಅವರವರ್ ಮನ಼ಚ್ ಚಲಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಮಲೇ,
ನಲ್ಕುಮ್ ತೊೞಿಲ್ ಪೆರುಮೈ ಉಣ್ಟಾಯ್ ಇರುನ್ತುಮ್,
ಮಿಕು ನವ ನಿತಿ ಉನ಼ಕ್ಕು ಇರುನ್ತುಮ್,
ನಾನ಼್ ಒರುವನ಼್ ವಱುಮೈಯಿಲ್ ಚಿಱಿಯನ಼್ ಆನ಼ಾಲ್,
ಅನ್ ನಕೈಪ್ಪು ಉನ಼ಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲವೋ?
ಅಲ್ ಕಲನ್ತು, ಉಮ್ಪರ್ ನಾಟು ಅಳವು ಎಟುಕ್ಕುಮ್ ಚೋಲೈ,
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (6)

ನೀಟು ಉಲಕಙ್ಕಳುಕ್ಕು ಆತಾರಮಾಯ್ ನಿನ಼್ಱು, ನಿತ್ತಮಾಯ್,
ಮುತ್ತಿ ವಟಿವಾಯ್, ನಿಯಮಮುಟನ಼್ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಇರಣ್ಟು
ಅಱಮ್ ವಳರ್ಕ್ಕಿನ಼್ಱ ನೀ ಮನ಼ೈವಿಯಾಯ್ ಇರುನ್ತುಮ್,-
ವೀಟು ವೀಟುಕಳ್ ತೋಱುಮ್ ಓಟಿಪ್ ಪುಕುನ್ತು, ಕಾಲ್ ವೇಚಱ್ಱು,
ಇಲಚ್ಚೈಯುಮ್ ಪೋಯ್, ವೆಣ್ ತುಕಿಲ್ ಅರೈಕ್ಕು ಅಣಿಯ
ವಿತಿಯಱ್ಱು, ನಿರ್ವಾಣ ವೇಟಮುಮ್ ಕೊಣ್ಟು, ಕೈಕ್ಕು ಓರ್
ಓಟು ಏನ್ತಿ, ನಾಟು ಎಙ್ಕುಮ್ ಉಳ್ಳಮ್ ತಳರ್ನ್ತು ನಿನ಼್ಱು,
ಉನ಼್ಮತ್ತನ಼್ ಆಕಿ, ಅಮ್ಮಾ! ಉನ಼್ ಕಣವನ಼್ ಎಙ್ಕೆಙ್ಕುಮ್ ಐಯಮ್
ಪುಕುನ್ತು, ಏಙ್ಕಿ, ಉೞಲ್ಕಿನ಼್ಱತು ಏತು ಚೊಲ್ವಾಯ್?
ಆಟು ಕೊಟಿ ಮಾಟಮಿಚೈ ಮಾತರ್ ವಿಳೈಯಾಟಿ ವರುಮ್
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (7)

ಞಾನ಼ಮ್ ತೞೈತ್ತು, ಉನ಼್ ಚೊರೂಪತ್ತೈ ಅಱಿಕಿನ಼್ಱ
ನಲ್ಲೋರ್ ಇಟತ್ತಿನ಼ಿಲ್ ಪೋಯ್, ನಟುವಿನ಼ಿಲ್ ಇರುನ್ತು, ಉವನ್ತು,
ಅಟಿಮೈಯುಮ್ ಪೂಣ್ಟು, ಅವರ್ ನವಿಱ್ಱುಮ್ ಉಪತೇಚಮ್ ಉಟ್ಕೊಣ್ಟು,
ಈನ಼ಮ್ತನ಼ೈತ್ ತಳ್ಳಿ ಎನ಼ತು, ನಾನ಼್ ಎನ಼ುಮ್ ಮಾನ಼ಮ್
ಇಲ್ಲಾಮಲೇ ತುರತ್ತಿ, ಇನ್ತಿರಿಯ ವಾಯಿಲ್ಕಳೈ ಇಱುಕಪ್ ಪುತೈತ್ತು,
ನೆಞ್ಚು ಇರುಳ್ ಅಱ, ವಿಳಕ್ಕು ಏಱ್ಱಿಯೇ-
ವಾನ಼್ ಅನ್ತಮ್ ಆನ಼ ವಿೞಿ ಅನ಼್ನ಼ಮೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈ ಎನ಼್
ಅಕತ್ ತಾಮರೈಪ್ ಪೋತಿಲೇ ವೈತ್ತು, ವೇಱೇ ಕವಲೈ ಅಱ್ಱು,
ಮೇಲ್ ಉಱ್ಱ ಪರ ವಚಮ್ ಆಕಿ, ಅೞಿಯಾತತು ಓರ್
ಆನ಼ನ್ತ ವಾರಿತಿಯಿಲ್ ಆೞ್ಕಿನ಼್ಱತು ಎನ಼್ಱು ಕಾಣ್?
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ?
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (8)

ಚಲತಿ ಉಲಕತ್ತಿಲ್ ಚರಾಚರಙ್ಕಳೈ ಈನ಼್ಱ ತಾಯ್ ಆಕಿಲ್,
ಎನ಼ಕ್ಕುತ್ ತಾಯ್ ಅಲ್ಲವೋ? ಯಾನ಼್ ಉನ಼್ ಮೈನ್ತನ಼್ ಅನ಼್ಱೋ?
ಎನ಼ತು ಚಞ್ಚಲಮ್ ತೀರ್ತ್ತು, ನಿನ಼್ಱನ಼್
ಮುಲೈ ಚುರನ್ತು ಒೞುಕು ಪಾಲ್ ಊಟ್ಟಿ, ಎನ಼್ ಮುಕತ್ತೈ ಉನ಼್
ಮುನ್ತಾನ಼ೈಯಾಲ್ ತುಟೈತ್ತು, ಮೊೞಿಕಿನ಼್ಱ ಮೞಲೈಕ್ಕು
ಉಕನ್ತುಕೊಣ್ಟು, ಇಳ ನಿಲಾ ಮುಱುವಲ್ ಇನ಼್ಪುಱ್ಱು, ಅರುಕಿಲ್ ಯಾನ಼್
ಕುಲವಿ ವಿಳೈಯಾಟಲ್ ಕೊಣ್ಟು, ಅರುಳ್ ಮೞೈ ಪೊೞಿನ್ತು,
ಅಙ್ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿ, ವಾ ಎನ಼್ಱು ಅೞೈತ್ತುಕ್,
ಕುಞ್ಚರ ಮುಕನ಼್, ಕನ್ತನ಼ುಕ್ಕು ಇಳೈಯನ಼್ ಎನ಼್ಱು ಎನ಼ೈಕ್
ಕೂಱಿನ಼ಾಲ್, ಈನ಼ಮ್ ಉಣ್ಟೋ?
ಅಲೈ ಕಟಲಿಲೇ ತೋನ಼್ಱುಮ್ ಆರಾತ ಅಮುತಮೇ!
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (9)

ಕೈಪ್ ಪೋತು ಕೊಣ್ಟು, ಉನ಼್ ಪತಪ್ ಪೋತು ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಕಣಪ್
ಪೋತುಮ್ ಅರ್ಚ್ಚಿಕ್ಕಿಲೇನ಼್; ಕಣ್ ಪೋತಿನ಼ಾಲ್, ಉನ಼್ ಮುಕಪ್ ಪೋತು
ತನ಼್ನ಼ೈ, ಯಾನ಼್ ಕಣ್ಟು ತರಿಚನ಼ೈ ಪುರಿಕಿಲೇನ಼್;
ಮುಪ್ ಪೋತಿಲ್ ಒರು ಪೋತುಮ್, ಎನ಼್ ಮನ಼ಪ್ ಪೋತಿಲೇ ಮುನ಼್ನ಼ಿ,
ಉನ಼್ ಆಲಯತ್ತಿನ಼್ ಮುನ಼್ ಪೋತುವಾರ್ ತಮತು ಪಿನ಼್ ಪೋತ ನಿನ಼ೈಕಿಲೇನ಼್;
ಮೋಚಮೇ ಪೋಯ್ ಉೞನ಼್ಱೇನ಼್;
ಮೈಪ್ ಪೋತಕತ್ತಿಱ್ಕು ನಿಕರ್ ಎನ಼ಪ್ ಪೋತು ಎರು-
ಮೈಕ್ ಕಟಾ ಮೀತು ಏಱಿಯೇ, ಮಾ ಕೋರ ಕಾಲನ಼್ ವರುಮ್ಪೋತು,
ತಮಿಯೇನ಼್ ಮನ಼ಮ್ ಕಲಙ್ಕಿತ್ ತಿಯಙ್ಕುಮ್
ಅಪ್ ಪೋತು, ವನ್ತು ಉನ಼್ ಅರುಟ್ಪೋತು ತನ್ತು ಅರುಳ್;
;ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (10)

ಮಿಕೈಯುಮ್ ತುರತ್ತ, ವೆಮ್ ಪಿಣಿಯುಮ್ ತುರತ್ತ, ವೆಕುಳಿ
ಆನ಼ತುಮ್ ತುರತ್ತ, ಮಿಟಿಯುಮ್ ತುರತ್ತ, ನರೈ ತಿರೈಯುಮ್ ತುರತ್ತ,
ಮಿಕು ವೇತನ಼ೈಕಳುಮ್ ತುರತ್ತಪ್,
ಪಕೈಯುಮ್ ತುರತ್ತ, ವಞ್ಚನ಼ೈಯುಮ್ ತುರತ್ತಪ್, ಪಚಿ ಎನ಼್ಪತುಮ್
ತುರತ್ತಪ್, ಪಾವಮ್ ತುರತ್ತಪ್, ಪತಿ ಮೋಕಮ್ ತುರತ್ತಪ್,
ಪಲ ಕಾರಿಯಮುಮ್ ತುರತ್ತ,
ನಕೈಯುಮ್ ತುರತ್ತ, ಊೞ್ ವಿನ಼ೈಯುಮ್ ತುರತ್ತ, ಎನ಼್ ನಾಳುಮ್ ತುರತ್ತ,
ವೆಕುವಾಯ್ ನಾ ವಱಣ್ಟು ಓಟಿಕ್, ಕಾಲ್ ತಳರ್ನ್ತಿಟುಮ್ ಎನ಼್ನ಼ೈ
ನಮನ಼ುಮ್ ತುರತ್ತುವಾನ಼ೋ?
ಅಕಿಲ ಉಲಕಙ್ಕಟ್ಕುಮ್ ಆತಾರ ತೆಯ್ವಮೇ!
ಆತಿ ಕಟವೂರಿನ಼್ ವಾೞ್ವೇ!
ಅಮುತೀಚರ್ ಒರು ಪಾಕಮ್ ಅಕಲಾತ ಚುಕಪಾಣಿ!
ಅರುಳ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿಯೇ! (11)
ಅಪಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮೈಪ್ ಪತಿಕಮ್” -(ಇರಣ್ಟಾವತು)


ಕಙ್ಕೈಯೊಟು ತುಮ್ಪೈಯುಮ್ ಅಣಿನ್ತವರ್ ವಿಯಕ್ಕುಮ್
ಕಲಾ ಮತಿಯೈ ನಿಕರ್ ವತನ಼ಮುಮ್, ಕರುಣೈ ಪೊೞಿ ವಿೞಿಕಳುಮ್,
ವಿಣ್ ಮುಕಿಲ್ಕಳ್ ವೆಳಿಱೆನ಼ಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಕರುಮ್ ಕೂನ್ತಲುಮ್,
ಚಙ್ಕೈ ಇಲ್ಲಾತು ಒಳಿರುಮ್ ಮಾಙ್ಕಲ್ಯ ತಾರಣಮ್ ತಙ್ಕು
ಮಣಿ ಮಿಟಱುಮ್, ಮಿಕ್ಕ ಚತುರ್ ಪೆರುಕು ತುಙ್ಕ ಪಾಚಾಙ್ಕುಚಮ್
ಇಲಙ್ಕು ಕರ ತಲಮುಮ್, ವಿರಲ್ ಅಣಿಯುಮ್ ಅರವುಮ್,
ಪುಙ್ಕವರ್ಕ್ಕು ಅಮುತು ಅರುಳುಮ್ ಅನ್ತರ ಕುಚಙ್ಕಳುಮ್,
ಪೊಲಿಯುಮ್ ನವಮಣಿ ನೂಪುರಮ್ ಪೂಣ್ಟ ಚೆಞ್ ಚೇವಟಿಯೈ ನಾಳುಮ್
ಪುಕೞ್ನ್ತುಮೇ- ಪೋಱ್ಱಿ ಎನ಼ ವಾೞ್ತ್ತ, ವಿಟೈ ಮೇಲ್
ಮಙ್ಕಳಮ್ ಮಿಕುನ್ತ ನಿನ಼್ ಪತಿಯುಟನ಼್ ವನ್ತು, ಅರುಳ್ ಚೆಯ್;
ವಳರ್ ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (1)

ಚನ್ತಿರ ಚಟಾತರಿ! ಮುಕುನ್ತ ಚೋತರಿ! ತುಙ್ಕ ಚಲಚ
ಲೋಚನ಼ ಮಾತವಿ! ಚಮ್ಪ್ರಮ ಪಯೋತರಿ! ಚುಮಙ್ಕಲಿ!
ಚುಲಟ್ಚಣಿ! ಚಾಱ್ಱ ಅರುಮ್ ಕರುಣಾಕರಿ!
ಅನ್ತರಿ! ವರಾಕಿ! ಚಾಮ್ಪವಿ! ಅಮರ ತೋತ್ರಿ! ಅಮಲೈ!
ಚೆಕ ಚಾಲ ಚೂತ್ರಿ! ಅಕಿಲ ಆತ್ಮ ಕಾರಣಿ! ವಿನ಼ೋತ ಚಯ ನಾರಣಿ!
ಅಕಣ್ಟ ಚಿನ಼್ಮಯ ಪೂರಣಿ!
ಚುನ್ತರಿ! ನಿರನ್ತರಿ! ತುರನ್ತರಿ! ವರೈ ರಾಚ ಚುಕುಮಾರಿ!
ಕೌಮಾರಿ! ಉತ್ ತುಙ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ! ಪುಟ್ಪ ಅತ್ತಿರ ಅಮ್ಪುಯ
ಪಾಣಿ! ತೊಣ್ಟರ್ಕಟ್ಕು ಅರುಳ್ ಚರ್ವಾಣಿ!
ವನ್ತು ಅರಿ, ಮಲರ್ಪ್ ಪಿರಮರಾತಿ ತುತಿ, ವೇತ ಒಲಿ ವಳರ್
ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (2)

ವಾಚ ಮಲರ್ ಮರು ಅಳಕ ಪಾರಮುಮ್, ತಣ್ ಕಿರಣ ಮತಿ ಮುಕಮುಮ್,
ಅಯಿಲ್ ವಿೞಿಕಳುಮ್, ವಳ್ಳ ನಿಕರ್ ಮುಲೈಯುಮ್, ಮಾನ಼್ ನಟೈಯುಮ್,
ನಕೈ ಮೊೞಿಕಳುಮ್, ವಳಮುಟನ಼್ ಕಣ್ಟು, ಮಿನ಼್ನ಼ಾರ್
ಪಾಚ ಪನ್ತತ್ತಿಟೈ, ಮನ಼ಮ್ ಕಲಙ್ಕಿತ್, ತಿನ಼ಮ್ ಪಲ ವೞಿಯುಮ್
ಎಣ್ಣಿ, ಎಣ್ಣಿಪ್ ಪೞಿ ಪಾವಮ್ ಇನ಼್ನ಼ತು ಎನ಼್ಱು ಅಱಿಯಾಮಲ್,
ಮಾಯಪ್ರ- ಪಞ್ಚ ವಾೞ್ವು ಉಣ್ಮೈ ಎನ಼್ಱೇ,
ಆಚೈ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ವೀಣಾಕ, ನಾಯ್ ಪೋಲ್ ತಿರಿನ್ತು ಅಲೈವತು
ಅಲ್ಲಾಮಲ್, ಉನ಼್ಱನ಼್ ಅಮ್ಪುಯಪ್ ಪೋತು ಎನ಼ುಮ್ ಚೆಮ್ ಪತಮ್
ತುತಿಯಾತ ಅಚಟನ಼್ ಮೇಲ್ ಕರುಣೈ ವರುಮೋ?
ಮಾಚು ಇಲಾತು ಓಙ್ಕಿಯ ಕುಣಾಕರಿ! ಪವಾನ಼ಿ! ಚೀರ್ ವಳರ್ ತಿರುಕ್
ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ! ಚಿವ
ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (3)

ನನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು, ತೀತು ಎನ಼್ಱು ನವಿಲುಮ್ ಇವ್ ಇರಣ್ಟನ಼ುಳ್,
ನನ಼್ಱತೇ ಉಲಕಿಲ್ ಉಳ್ಳೋರ್ ನಾಟುವಾರ್ ಆತಲಿನ಼್,
ನಾನ಼ುಮೇ ಅವ್ವಿತಮ್ ನಾಟಿನ಼ೇನ಼್; ನಾಟಿನ಼ಾಲುಮ್
ಇನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು ಚೊಲ್ಲಾಮಲ್, ನಿನ಼ತು ತಿರು ಉಳ್ಳಮ್ ಅತು ಇರಙ್ಕಿ,
ಅರುಳ್ ಚೆಯ್ಕುವಾಯೇಲ್ ಏೞೈಯೇನ಼್ ಉಯ್ಕುವೇನ಼್,
ಮೆಯ್ಯಾನ಼ ಮೊೞಿ ಇ•ತು;ಉನ಼್ ಇತಯಮ್ ಅಱಿಯಾತತು ಉಣ್ಟೋ?
ಕುನ಼್ಱಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಉಱೈನ್ತು, ಎನ಼್ಱುಮ್ ಅನ಼್ಪರ್ಕ್ಕು ಅರುಳ್
ಕುಮಾರ ತೇವನ಼ೈ ಅಳಿತ್ತ ಕುಮರಿ! ಮರಕತ ವರುಣಿ!
ವಿಮಲಿ! ಪೈರವಿ! ಕರುಣೈ ಕುಲವು ಕಿರಿ ರಾಚ ಪುತ್ರಿ!
ಮನ಼್ಱಲ್ ಮಿಕು ನನ್ತನ಼ ವನ಼ಙ್ಕಳ್, ಚಿಱೈ ಅಳಿ ಮುರಲ,
ವಳರ್ ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (4)

ಒರು ನಾಳ್, ಇರಣ್ಟು ನಾಳ್ ಅಲ್ಲ; ನಾನ಼್ ಉಲಕತ್ತು
ಉತಿತ್ತ ಇನ್ ನಾಳ್ ವರೈಕ್ಕುಮ್ ಒೞಿಯಾತ ಕವಲೈಯಾಲ್,
ತೀರಾತ ಇನ಼್ನ಼ಲ್ ಕೊಣ್ಟು, ಉಳ್ಳಮ್ ತಳರ್ನ್ತು, ಮಿಕವುಮ್
ಅರು ನಾಣ್ ಅಱ್ಱಿಟ್ಟ ವಿಲ್ ಪೋಲ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಇವ್
ಅಟಿಮೈಪಾಲ್ ಕರುಣೈ ಕೂರ್ನ್ತು, ಇಙ್ಕು ಅಞ್ಚೇಲ್ ಎನ಼ಚ್ ಚೊಲ್ಲಿ,
ಆತರಿಪ್ಪವರ್ಕಳ್ ಉನ಼ೈ ಅನ಼್ಱಿ ಇಲೈ ಉಣ್ಮೈಯಾಕ;
ಇರು ನಾೞಿಕೈಪ್ ಪೋತುಮ್ ವೇಣ್ಟಾತು, ನಿಮಿಟತ್ತಿಲ್ ಇವ್ ಅಕಿಲ
ಪುವನ಼ತ್ತೈಯುಮ್ ಇಯಱ್ಱಿ, ಅರುಳುಮ್ ತಿಱಮ್ ಕೊಣ್ಟ ನೀ,
ಏೞೈಯೇನ಼್ ಇನ಼್ನ಼ಲ್ ತೀರ್ತ್ತು, ಅರುಳಲ್ ಅರಿತೋ?
ವರು ನಾವಲೂರರ್ ಮುತಲೋರ್ ಪರವುಮ್, ಇನ಼ಿಯ ಪುಕೞ್ ವಳರ್
ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (5)

ಎಣ್ಣಿಕ್ಕೈ ಇಲ್ಲಾತ ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ಮೇನ಼್ಮೇಲ್
ಏಱಿಟ್ಟು ಒಱುಕ್ಕ, ಅನ್ತೋ! ಎವ್ವಿತಮ್ ಉಳಮ್ ಚಕಿತ್ತು
ಉಯ್ಕುವೇನ಼್? ಇಪ್ಪೊೞುತು ಎಟುತ್ತಿಟ್ಟ ಚನ಼್ಮಮ್ ಇತನ಼ಿಲ್,
ನಣ್ಣಿ ಎಳ್ ಅಳವು ಚುಕಮ್ ಆನ಼ತು ಒರು ನಾಳಿನ಼ುಮ್ ನಾನ಼್
ಅನ಼ುಪವಿತ್ತತು ಇಲ್ಲೈ; ನಾಟು ಎಲಾಮ್ ಅಱಿಯುಮ್, ಇತು ಕೇಟ್ಪತು ಏನ಼್?
ನಿನ಼್ ಉಳಮುಮ್ ನನ಼್ಱಾಯ್ ಅಱಿನ್ತು ಇರುಕ್ಕುಮ್;
ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಪೂರ್ವ ಚನ಼ನ಼ತ್ತಿನ಼ಿಲ್ ಚೆಯ್ಯಾತ ಪುಲೈಯನ಼್
ಆನ಼ಾಲುಮ್, ನಿನ಼ತು ಪೂರಣ ಕಟಾಟ್ಚ ವೀಟ್ಚಣ್ಣಿಯಮ್ ಚೆಯ್ತು,
ಎನ಼ತು ಪುನ಼್ಮೈಯೈ ಅಕಱ್ಱಿ ಅರುಳ್ವಾಯ್;
ಮಣ್ಣವರ್ಕಳ್, ವಿಣ್ಣವರ್ಕಳ್ ನಿತ್ತಮುಮ್ ಪರವುಮ್,
ಇಚೈ ವಳರ್ ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (6)

ತೆರಿನ್ತೋ, ಅಲಾತು, ತೆರಿಯಾಮಲೋ, ಇವ್ ಅಟಿಮೈ
ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟ ಪಿೞೈ ಇರುನ್ತಾಲ್ ಚಿನ಼ಮ್ ಕೊಣ್ಟು ಅತು ಓರ್
ಕಣಕ್ಕಾಕ ವೈಯಾತು, ನಿನ಼್ ತಿರು ಉಳಮ್ ಇರಙ್ಕಿ, ಮಿಕವುಮ್
ಪರಿನ್ತು ವನ್ತು ಇನ಼ಿಯೇನ಼ುಮ್ ಪಾೞ್ ವಿನ಼ೈಯಿಲ್ ಆೞ್ನ್ತು,
ಇನ಼ಲ್ ಪಟಾತು, ನಲ್ ವರಮ್ಅಳಿತ್ತುಪ್, ಪಾತುಕಾತ್ತು ಅರುಳ್ ಚೆಯ್ಯ
ವೇಣ್ಟುಮ್; ಅಣ್ಟಾಣ್ಟ ಉಯಿರ್ ಪರಿವುಟನ಼್ ಅಳಿತ್ತ ಮುತಲ್ವಿ!
ಪುರನ್ತರನ಼್, ಪೋತನ಼್, ಮಾತವನ಼್ ಆಕಿಯೋರ್ಕಳ್ ತುತಿ ಪುರಿಯುಮ್
ಪತಾಮ್ಪುಯ ಮಲರ್ಪ್ ಪುಙ್ಕವಿ! ಪುರಾನ್ತಕಿ! ಪುರನ್ತರಿ! ಪುರಾತನ಼ಿ!
ಪುರಾಣಿ! ತಿರಿ ಪುವನ಼ೇಚುವರಿ!
ಮರುನ್ತಿನ಼ುಮ್ ನಯನ್ತ ಚೊಲ್ ಪೈಙ್ ಕಿಳಿ! ವರಾಕಿ! ಎೞಿಲ್
ವಳರ್ ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (7)

ವಞ್ಚಕಕ್ ಕೊಟಿಯೋರ್ಕಳ್ ನಟ್ಪು ವೇಣ್ಟಾಮಲುಮ್, ಮರುನ್ತಿನ಼ುಕ್ಕಾ
ವೇಣ್ಟಿನ಼ುಮ್, ಮಱನ್ತುಮ್ ಓರ್ ಪೊಯ್ಮ್ಮೊೞಿ ಚೊಲಾಮಲುಮ್,
ತೀಮೈ ಆಮ್ ವೞಿಯಿನ಼ಿಲ್ ಚೆಲ್ಲಾಮಲುಮ್,
ವಿಞ್ಚು ನೆಞ್ಚು ಅತನ಼ಿಲ್ ಪೊಱಾಮೈ ತರಿಯಾಮಲುಮ್, ವೀಣ್
ವಮ್ಪು ಪುರಿಯಾಮಲುಮ್, ಮಿಕ್ಕ ಪೆರಿಯೋರ್ಕಳ್ ಚೊಲುಮ್
ವಾರ್ತ್ತೈ ತಳ್ಳಾಮಲುಮ್, ವೆಕುಳಿ ಅವೈ ಕೊಳ್ಳಾಮಲುಮ್,
ತಞ್ಚಮ್ ಎನ಼ ನಿನ಼ತು ಉಪಯ ಕಞ್ಚಮ್ ತುತಿತ್ತಿಟತ್, ತಮಿಯೇನ಼ುಕ್ಕು
ಅರುಳ್ ಪುರಿನ್ತು, ಚರ್ವ ಕಾಲಮುಮ್ ಎನ಼ೈಕ್ ಕಾತ್ತು
ಅರುಳ ವೇಣ್ಟಿನ಼ೇನ಼್; ಚಲಕ್ ಕಯಲ್ಕಳ್ ವಿೞಿಯೈ ಅನ಼ೈಯ
ವಞ್ಚಿಯರ್ ಚೆವ್ವಾಯ್ ನಿಕರುಮ್ ವಾವಿ ಆಮ್ಪಲ್ ಮಲರುಮ್
ವಳರ್ ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (8)

ಎನ಼ತು ಇನ಼್ನ಼ಲ್ ಇನ಼್ನ಼ಪಟಿ ಎನ಼್ಱು ವೇಱು ಒರುವರ್ಕ್ಕು ಇಚೈತ್ತಿಟವುಮ್,
ಅವರ್ಕಳ್ ಕೇಟ್ಟು, ಇವ್ ಇನ಼್ನ಼ಲ್ ತೀರ್ತ್ತು, ಉಳ್ಳತ್ತು ಇರಙ್ಕಿ,
ನನ಼್ಮೈಕಳ್ ಚೆಯವುಮ್, ಎಳ್ ಅಳವುಮ್ ಮುಟಿಯಾತು; ನಿನ಼್
ಉನ಼ತಮ್ ಮರುವುಮ್ ಕಟೈಕ್ ಕಣ್ ಅರುಳ್ ಚಿಱಿತು ಚೆಯಿನ಼್, ಉತವಾತ
ನುಣ್ ಮಣಲ್ಕಳುಮ್ ಓಙ್ಕು ಮಾಱ್ಱು ಉಯರ್ ಚೊರ್ಣ ಮಲೈ ಆಕುಮ್;
ಅತು ಅನ಼್ಱಿ ಉಯರ್ ಅಕಿಲ ಪುವನ಼ಙ್ಕಳೈಕ್ ಕನ಼ಮುಟನ಼್ ಅಳಿತ್ತು,
ಮುಪ್ಪತ್ತು ಇರಣ್ಟು ಅಱಙ್ಕಳುಮ್ ಕವಿನ಼್ ಪೆಱಚ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್
ನಿನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕರುತು ನಲ್ ಅಟಿಯವರ್ಕ್ಕು ಎಳಿ ವನ್ತು, ಚಟುತಿಯಿಲ್
ಕಾತ್ತು, ರಟ್ಚಿತ್ತತು ಓರ್ನ್ತು,
ವನ಼ಚಮ್ ನಿಕರ್ ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ನಮ್ಪಿನ಼ೇನ಼್, ವನ್ತು ಅರುಳ್ ಚೆಯ್;
ವಳರ್ ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (9)

ಕರು ನೀಲ ವಟಿವಮಾರ್ ಮಾಟು ಏಱಿ, ಉತ್ತಣ್ಟ ಕನ಼ ತಣ್ಟ
ವೆಮ್ ಪಾಚಮುಮ್, ಕೈಕ್ ಕೊಣ್ಟು, ಚಣ್ಟ ಮಾ ಕಾಲನ಼್ ಮುನ಼್ ಎತಿರ್ಕ್ಕ,
ಮಾರ್ಕ್ಕಣ್ಟನ಼್ ವೆಕುಣ್ಟು ನೋಕ್ಕ,
ಇರು ನೀಲ ಕಣ್ಟನ಼್ ಎನ಼ುಮ್ ನಿನ಼್ ಪತಿಯೈ ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್
ಇನ಼್ಪು ಕೊಣ್ಟು, ಅರುಚ್ಚನ಼ೈ ಚೆಯ, ಈಚನ಼್, ಅವ್ ಇಲಿಙ್ಕಮ್ ಪಿಳಪ್ಪ,
ನಿನ಼್ನ಼ೊಟು ತೋನ಼್ಱಿ, ಯಮನ಼ೈಚ್ ಚೂಲತ್ತಿಲ್ ಊನ಼್ಱಿಪ್
ಪೆರು ನೀಲ ಮಲೈ ಎನ಼, ನಿಲತ್ತಿಲ್ ಅನ಼್ನ಼ವನ಼್ ವಿೞಪ್,
ಪಿಱಙ್ಕು ತಾಳಾಲ್ ಉತೈತ್ತುಪ್, ಪೇಚು ಮುನ಼ಿ ಮೈನ್ತನ಼ುಕ್ಕು ಅರುಳ್
ಚೆಯ್ತತು, ಉನ಼ತು ಅರಿಯ ಪೇರ್ ಅರುಳಿನ಼್ ವಣ್ಣಮ್ ಅಲವೋ?
ವರು ನೀಲ ಮಟ ಮಾತರ್ ವಿೞಿ ಎನ಼್ನ಼, ಮಲರ್ ವಾವಿ ವಳರ್
ತಿರುಕ್ ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (10)

ಚಕಲ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳುಮ್ ತರುಮ್ ಇಮಯ ಕಿರಿ ರಾಚ ತನ಼ಯೈ!
ಮಾ ತೇವಿ! ನಿನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚತ್ಯಮಾಯ್, ನಿತ್ಯಮ್ ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್
ತುತಿಕ್ಕುಮ್ ಉತ್ತಮರುಕ್ಕು ಇರಙ್ಕಿ, ಮಿಕವುಮ್
ಅಕಿಲಮತಿಲ್ ನೋಯ್ ಇನ಼್ಮೈ, ಕಲ್ವಿ, ತನ಼ ತಾನ಼ಿಯಮ್,
ಅೞಕು, ಪುಕೞ್, ಪೆರುಮೈ, ಇಳಮೈ, ಅಱಿವು, ಚನ್ತಾನ಼ಮ್, ವಲಿ,
ತುಣಿವು, ವಾೞ್ ನಾಳ್, ವೆಱ್ಱಿ, ಆಕು ನಲ್ಲೂೞ್, ನುಕರ್ಚ್ಚಿ
ತೊಕೈ ತರುಮ್ ಪತಿನ಼ಾಱು ಪೇಱುಮ್ ತನ್ತು ಅರುಳಿ, ನೀ ಚುಕ ಆನ಼ನ್ತ
ವಾೞ್ವು ಅಳಿಪ್ಪಾಯ್; ಚುಕಿರ್ತ ಕುಣ ಚಾಲಿ! ಪರಿ ಪಾಲಿ! ಅನು ಕೂಲಿ!
ತಿರಿ ಚೂಲಿ! ಮಙ್ಕಳ ವಿಚಾಲಿ!
ಮಕವು ನಾನ಼್, ನೀ ತಾಯ್, ಅಳಿಕ್ಕ ಒಣಾತೋ? ಮಕಿಮೈ ವಳರ್ ತಿರುಕ್
ಕಟವೂರಿಲ್ ವಾೞ್ ವಾಮಿ! ಚುಪ ನೇಮಿ! ಪುಕೞ್ ನಾಮಿ!
ಚಿವ ಚಾಮಿಮಕಿೞ್ ವಾಮಿ! ಅಪಿರಾಮಿ ಉಮೈಯೇ! (11)

Back to Top


This page was last modified on Tue, 20 Jul 2021 16:50:04 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org