Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Abirami Anthathi അപിരാമി പട്ടര് അരുളിയ അപിരാമി അന്താതി in Malayalam language Audio

അപിരാമി പട്ടരുക്കു! പോറ്റി പോറ്റി

അപിരാമി അന്താതി
അപിരാമി അമ്മൈപ് പതികമ് -(ഒന്റു)
അപിരാമി അമ്മൈപ് പതികമ് -(ഇരണ്ടാവതു)
1 To gain wisdom and goodness ഞാനമുമ് നല്വിത്തൈയുമ് പെറ
2 Divorce join together പിരിന്തവര് ഒന്റു ചേര
3 Get rid of family worries കുടുമ്പക് കവലൈയിലിരുന്തു വിടുപട
4 Achieve high positions ഉയര് പതവികളൈ അടൈയ
5 Coast of Anxiety മനക്കവലൈ തീര
6 To get magical powers മന്തിര ചിത്തി പെറ
7 The suffering that comes like a mountain is like snow മലൈയെന വരുമ് തുന്പമ് പനിയെന നീങ്ക
8 Remove desires and increase devotion പറ്റുകള് നീങ്കി പക്തി പെരുകിട
9 Everything is comfortable അനൈത്തുമ് വചമാക
10 To get the liberation മോട്ച ചാതനമ് പെറ
11 To enjoy life ഇല്വാഴ്ക്കൈയില് ഇന്പമ് പെറ
12 To persevere in heart meditation നെഞ്ചമ് തിയാനത്തില് നിലൈപെറ
13 to be Zealous വൈരാക്കിയ നിലൈ എയ്ത
14 To gain leadership തലൈമൈ പെറ
15 To attain great wealth and bliss പെരുഞ്ചെല്വമുമ് പേരിന്പമുമ് പെറ
16 To gain ability to feel current, past and future മുക്കാലമുമ് ഉണരുമ് തിറന് ഉണ്ടാക
17 To get good groom or bridegrooms കന്നികൈകളുക്കു നല്ല വരന് അമൈയ
18 To Get rid of the fear of death മരണ പയമ് നീങ്ക
19 To remain blissful പേരിന്പ നിലൈയടൈയ
20 To get Wealth such as land, house etc. വീടു വാചല് മുതലിയ ചെല്വങ്കള് ഉണ്ടാക
21 To remove the sin of not worshiping അമ്പികൈയൈ വഴിപടാമല് ഇരുന്ത പാവമ് തൊലൈയ
22 To achieve no future birth ഇനിപ് പിറവാ നെറി അടൈയ
23 Always be happy എപ്പോതുമ് മകിഴ്ച്ചിയായ് ഇരുക്ക
24 Get rid of diseases നോയ്കള് വിലക
25 To accomplish the thought thing നിനൈത്ത കാരിയമ് നിറൈവേറ
26 Grow influence ചൊല്വാക്കുമ് ചെല്വാക്കുമ് പെരുക
27 The width of the psyche മനനോയ് അകല
28 To attain the pleasures of the hereafter ഇമ്മൈ മറുമൈ ഇന്പങ്കള് അടൈയ
29 To get Ashta Siddhis അണിമാതി അഷ്ട ചിത്തികളൈപ് പെറ
30 To get rid of Suffering അടുത്തടുത്തു വരുമ് തുന്പങ്കള് നീങ്ക
31 Have fun in the hereafter മറുമൈയില് ഇന്പമ് ഉണ്ടാക
32 To prevent untimely death അകാല മരണമുമ് തുര്മരണമുമ് വരാമലിരുക്ക
33 To be hopeful in the face of dying ഇറക്കുമ് നിലൈയിലുമ് അമ്പികൈ നിനൈവോടു ഇരുക്ക
34 To get fertile lands ചിറന്ത നന്ചെയ് നിലങ്കള് കിടൈക്ക
35 To fulfill the marriage തിരുമണമ് നിറൈവേറ
36 Older deeds gain strength പഴൈയ വിനൈകള് വലിമൈ പെറ
37 To get new gems നവമണികളൈപ് പെറ
38 To achieve what you want വേണ്ടിയതൈ വേണ്ടിയവാറു അടൈയ
39 To gain the strength to handle tools കരുവികളൈക് കൈയാളുമ് വലിമൈ പെറ
40 Purva Punniyam is fruitful പൂര്വ പുണ്ണിയമ് പലന്തര
41 To be in the good group നല്ലടിയാര് നട്പുപ് പെറ
42 To subdue the world ഉലകിനൈ വചപ്പടുത്ത
43 Except for the disadvantages തീമൈകള് ഒഴിയ
44 To get rid of idiot ideas പേതപുത്തി നീങ്ക
45 Get rid of the universal guilt ഉലകോര് പഴിയിലിരുന്തു വിടുപട
46 To live with good manners നല്നടത്തൈയോടു വാഴ
47 to achieve yoga യോകനിലൈ അടൈയ
48 To get rid of body needs ഉടല് പറ്റു നീങ്ക
49 To avoid the suffering of death മരണത് തുന്പമ് ഇല്ലാതിരുക്ക
50 To see Ambika in person അമ്പികൈയൈ നേരില് കാണ
51 To be lust free മോകമ് നീങ്ക
52 To achieve great wealth in this world ഇമ്മൈയില് പെരുഞ്ചെല്വമ് അടൈയ
53 To remove from falsehood is you പൊയ്യുണര്വു നീങ്ക
54 To be free from Debt Harassment കടന് തൊല്ലൈകള് തീര
55 To attain disgusting mood of liking വിരുപ്പു വെറുപ്പറ്റ മോനനിലൈ എയ്ത
56 To have the energy to impress everyone യാവരൈയുമ് വചീകരിക്കുമ് ആറ്റല് ഉണ്ടാക
57 To be away from poverty വറുമൈ ഒഴിയ
58 To gain peace of mind മനഅമൈതി പെറ
59 For the children grow up to be good പിള്ളൈകള് നല്ലവര്കളാക വളര
60 To gain consciousness മെയ്യുണര്വു പെറ
61 To defeat the illusion മായൈയൈ വെല്ല
62 To become free from fear എത്തകൈയ അച്ചമുമ് അകല
63 To be in conscious mind അറിവു തെളിവോടു ഇരുക്ക
64 Increase devotion പക്തി പെരുക
65 To achieve masculinity ആണ്മകപ്പേറു അടൈയ
66 As a poet കവിഞരാക
67 Destroy enemies പകൈവര്കള് അഴിയ
68 Wealth abounds like land and house നിലമ് വീടു പോന്റ ചെല്വങ്കള് പെരുക
69 Achieve all conveniences ചകല ചௌപാക്കിയങ്കളുമ് അടൈയ
70 To get Siddhi in micro arts നുണ് കലൈകളില് ചിത്തി പെറ
71 Get rid of grievances and get pleasure മനക്കുറൈകള് തീര്ന്തു മകിഴ്ച്ചി പെറ
72 To get liberated from birth പിറവിപ് പിണി തീര
73 To get children പെണ്കളുക്കു കുഴന്തൈപ് പേറു ഉണ്ടാക
74 Achieve excellence in the industry തൊഴിലില് മേന്മൈ അടൈയ
75 To defeat fate വിതിയൈ വെല്ല
76 To get what he deserves തനക്കു ഉരിമൈയാനതൈപ് പെറ
77 Overcome the fear of enmity പകൈ അച്ചമ് നീങ്ക
78 Achieve all the riches ചകല ചെല്വങ്കളൈയുമ് അടൈയ
79 Get rid of the bandages കട്ടുകളില് ഇരുന്തു വിടുപട
80 To perpetuate constant bliss നിലൈയാന മനമകിഴ്ച്ചി നിലൈത്തിട
81 Behave well നന്നടത്തൈ ഉണ്ടാക
82 Achieve mental integrity മന ഒരുമൈപ്പാടു അടൈയ
83 To have servants ഏവലര് പലര് ഉണ്ടാക
84 To get away from dharma embarrassments തര്മ ചങ്കടങ്കള് നീങ്ക
85 To get away from sufferingyou തുന്പങ്കള് നീങ്ക
86 Get rid of the fear of weapons ആയുത പയമ് നീങ്ക
87 Get active and gain fame ചെയറ്കരിയ ചെയ്തു പുകഴ് പെറ
88 Always seek the grace of hope എപ്പോതുമ് അമ്പികൈ അരുള് പെറ
89 Get Yoga Siddhi യോക ചിത്തി പെറ
90 Husband and wife agree കണവന് മനൈവി കരുത്തു വേറ്റുമൈ നീങ്ക
91 To succeed in government action അരചാങ്കച് ചെയലില് വെറ്റി പെറ
92 Maturity of mind മനനിലൈ പക്കുവമടൈയ
93 Let the light shine inside ഉള്ളത്തില് ഒളി ഉണ്ടാക
94 The mood is pure മനനിലൈ തൂയ്മൈയാക
95 To get pure mood തൂയ മനനിലൈ പെറ
96 To gain leadership and fame everywhere എങ്കുമ് തലൈമൈയുമ് പുകഴുമ് പെറ
97 Grow in glory and virtue പുകഴുമ് അറമുമ് വളര
98 To seek protection from deceitful acts വഞ്ചകര് ചെയല്കളിലിരുന്തു പാതുകാപ്പു പെറ
99 Grow a sense of grace അരുള് ഉണര്വു വളര
100 To see goddess in our mind അമ്പികൈയൈ മനത്തില് കാണ
101 നൂറ്പയന്
201അപിരാമി അമ്മൈപ് പതികമ് – കലൈയാത കല്വിയുമ്,


കണപതി കാപ്പു
താരമര് കൊന്റൈയുമ് ചണ്പകമാലൈയുമ് ചാത്തുമ് തില്ലൈ
ഊരര്തമ് പാകത്തു ഉമൈമൈന്തനേ! ഉലകേഴുമ് പെറ്റ
ചീര്അപിരാമി അന്താതി എപ്പോതുമ് എന് ചിന്തൈയുള്ളേ
കാരമര് മേനിക് കണപതിയേ! നിറ്കക് കട്ടുരൈയേ.

1. ഞാനമുമ് നല്വിത്തൈയുമ് പെറ
ഉതിക്കിന്റ ചെങ്കതിര്, ഉച്ചിത്തിലകമ്, ഉണര്വുടൈയോര്
മതിക്കിന്റ മാണിക്കമ്, മാതുളമ് പോതു, മലര്ക്കമലൈ
തുതിക്കിന്റ മിന്കൊടി, മെന്കടിക് കുങ്കുമ തോയമെന്ന
വിതിക്കിന്റ മേനി അപിരാമി എന്തന് വിഴിത്തുണൈയേ.

2. പിരിന്തവര് ഒന്റു ചേര
തുണൈയുമ് തൊഴുന്തെയ്വമുമ്, പെറ്റ തായുമ് ചുരുതികളിന്
പണൈയുമ്, കൊഴുന്തുമ് പതികൊണ്ട വേരുമ് പനിമലര്പ്പൂങ്
കണൈയുമ്, കരുപ്പുച്ചിലൈയുമെന് പാചാങ്കുചമുമ്, കൈയില്
അണൈയുമ് തിരിപുര ചുന്തരി ആവതു അറിന്തനമേ.

3. കുടുമ്പക് കവലൈയിലിരുന്തു വിടുപട
അറിന്തേന് എവരുമ് അറിയാ മറൈയൈ, അറിന്തുകൊണ്ടു
ചെറിന്തേന് ഉനതു തിരുവടിക്കേ, തിരുവേ! വെരുവിപ്
പിറിന്തേന് നിന്അന്പര് പെരുമൈ എണ്ണാത കരുമനെഞ്ചാല്
മറിന്തേ വിഴുമ് നരകുക്കുറവായ മനിതരൈയേ.

4. ഉയര് പതവികളൈ അടൈയ
മനിതരുമ് തേവരുമ് മായാ മുനിവരുമ് വന്തു ചെന്നി
കുനിതരുമ് ചേവടിക് കോമളമേ! കൊന്റൈ വാര്ചടൈമേല്
പനിതരുമ് തിങ്കളുമ്, പാമ്പുമ്, പകീരതിയുമ് പടൈത്ത
പുനിതരുമ് നീയുമ് എന്പുന്തി എന്നാളുമ് പൊരുന്തുകവേ.

5. മനക്കവലൈ തീര
പൊരുന്തിയ മുപ്പുരൈ! ചെപ്പുരൈ ചെയ്യുമ് പുണര്മുലൈയാല്
വരുന്തിയ വഞ്ചി മരുങ്കുല് മനോന്മണി! വാര്ചടൈയോന്
അരുന്തിയ നഞ്ചു അമുതാക്കിയ അമ്പികൈ! അമ്പുയമേല്
തിരുന്തിയ ചുന്തരി അന്തരി പാതമ്എന് ചെന്നിയതേ.

6. മന്തിര ചിത്തി പെറ
ചെന്നിയതു ഉന്പൊന് തിരുവടിത് താമരൈ; ചിന്തൈയുള്ളേ
മന്നിയതു ഉന് തിരുമന്തിരമ്; ചിന്തുര വണ്ണപ്പെണ്ണേ!
മുന്നിയ നിന് അടിയാരുടന് കൂടി മുറൈമുറൈയേ
പന്നിയതു എന്റുമ് ഉന്തന് പരമാകമ പത്തതിയേ.

7. മലൈയെന വരുമ് തുന്പമ് പനിയെന നീങ്ക
തതിയുറു മത്തിറ് ചുഴലുമ് എന്ആവി തളര്വിലതോര്
കതിയുറു വണ്ണമ് കരുതു കണ്ടായ്; കമലാലയനുമ്,
മതിയുറു വേണി മകിഴ്നനുമ്, മാലുമ് വണങ്കിഎന്റുമ്
തുതിയുറു ചേവടിയായ്! ചിന്തുരാനന ചുന്തരിയേ.

8. പറ്റുകള് നീങ്കി പക്തി പെരുകിട
ചുന്തരി! എന്തൈ തുണൈവി! എന് പാചത് തൊടരൈയെല്ലാമ്
വന്തരി; ചിന്തുര വണ്ണത്തിനാള് മകിടന് തലൈമേല്
അന്തരി; നീലി; അഴിയാത കന്നികൈ; ആരണത്തോന്
കന്തരി; കൈത്തലത്താള് മലര്ത്താള് എന് കരുത്തനവേ.

9. അനൈത്തുമ് വചമാക
കരുത്തന, എന്തൈതന് കണ്ണന, വണ്ണക് കനകവെറ്പിറ്
പെരുത്തന, പാല്അഴുമ് പിള്ളൈക്കു നല്കിന, പേരരുള്കൂര്
തിരുത്തന പാരമുമ് ആരമുമ്, ചെങ്കൈച് ചിലൈയുമ്, അമ്പുമ്
മുരുത്തന മൂരലുമ്, നീയുമ്, അമ്മേ! വന്തുഎന് മുന്നിറ്കവേ.
Back to Top


10. മോട്ച ചാതനമ് പെറ
നിന്റുമ്, ഇരുന്തുമ്, കിടന്തുമ്, നടന്തുമ് നിനൈപ്പതുഉന്നൈ;
എന്റുമ് വണങ്കുവതു ഉന്മലര്ത് താള്; എഴുതാമറൈയിന്
ഒന്റുമ് അരുമ്പൊരുളേ! അരുളേ! ഉമൈയേ ഇമയത്തു
അന്റുമ് പിറന്തവളേ! അഴിയാ മുത്തി ആനന്തമേ!

11. ഇല്വാഴ്ക്കൈയില് ഇന്പമ് പെറ
ആനന്തമായ് എന് അറിവായ്, നിറൈന്ത അമുതമുമായ്,
വാനന്ത മാന വടിവുടൈയാള്, മറൈ നാന്കിനുക്കുമ്
താനന്തമാന ചരണാര വിന്തമ് തവളനിറക്
കാനന്തമ് ആടരങ്കാമ് എമ്പിരാന് മുടിക് കണ്ണിയതേ.

12. നെഞ്ചമ് തിയാനത്തില് നിലൈപെറ
കണ്ണിയതു ഉന്പുകഴ് കറ്പതു ഉന്; നാമമ് കചിന്തു പത്തി
പണ്ണിയതു ഉന് ഇരുപാതാമ് പുയത്തില്; പകല് ഇരവാ
നണ്ണിയതു ഉന്നൈ നയന്തോര് അവൈയത്തു; നാന് മുന്ചെയ്ത
പുണ്ണിയമ് ഏതുഎന് അമ്മേ പുവി ഏഴൈയുമ് പൂത്തവളേ.

13. വൈരാക്കിയ നിലൈ എയ്ത
പൂത്തവളേ പുവനമ് പതിനാന്കൈയുമ്; പൂത്തവണ്ണമ്
കാത്തവളേ പിന് കരന്തവളേ! കറൈക് കണ്ടനുക്കു
മൂത്തവളേ! എന്റുമ് മൂവാ മുകുന്തറ്കു ഇളൈയവളേ!
മാത്തവളേ ഉന്നൈ അന്റി മറ്റോര് തെയ്വമ് വന്തിപ്പതേ!

14. തലൈമൈ പെറ
വന്തിപ്പവര് ഉന്നൈ വാനവര്, താനവര്, ആനവര്കള്;
ചിന്തിപ്പവര് നല് തിചൈമുകര് നാരണര് ചിന്തൈയുള്ളേ;
പന്തിപ്പവര് അഴിയാപ് പരമാനന്തര്; പാരില് ഉന്നൈച്
ചന്തിപ്പവര്ക്കു എളിതാമ് എമ്പിരാട്ടി നിന് തണ്ണളിയേ.

15. പെരുഞ്ചെല്വമുമ് പേരിന്പമുമ് പെറ
തണ്ണളിക് കെന്റു മുന്നേ പല കോടി തവങ്കള് ചെയ്വാര്
മണ്ണളിക്കുമ് ചെല്വമോ പെറുവാര്? മതി വാനവര് തമ്
വിണ്ണളിക്കുമ് ചെല്വമുമ് അഴിയാ മുത്തി വീടുമന്റോ?
പണ്ണളിക്കുമ് ചൊറ് പരിമള യാമളൈപ് പൈങ്കിളിയേ.

16. മുക്കാലമുമ് ഉണരുമ് തിറന് ഉണ്ടാക
കിളിയേ! കിളൈഞര് മനത്തേ കിടന്തു, കിളര്ന്തൊളിരുമ്
ഒളിയേ! ഒളിരുമ് ഒളിക്കിടമേ എണ്ണില് ഒന്റുമില്ലാ
വെളിയേ! വെളിമുതറ് പൂതങ്കളാകി വിരിന്ത അമ്മേ!
അളിയേന് അറിവളവിറ്കു അളവാനതു അതിചയമേ.

17. കന്നികൈകളുക്കു നല്ല വരന് അമൈയ
അതിചയമാന വടിവുടൈയാള്, അരവിന്തമെല്ലാമ്
തുതിചയ ആനന ചുന്തരവല്ലി, തുണൈ ഇരതി
പതിചയമാനതു അപചയമാക മുന് പാര്ത്തവര്തമ്
മതിചയമാക വന്റോ വാമപാകത്തൈ വവ്വിയതേ.

18. മരണ പയമ് നീങ്ക
വവ്വിയ പാകത്തിറൈവരുമ്, നീയുമ് മകിഴ്ന്തിരുക്കുമ്
ചെവ്വിയുമ്, ഉങ്കള് തിരുമണക് കോലമുമ് ചിന്തൈയുള്ളേ
അവ്വിയമ് തീര്ത്തെന്നൈ ആണ്ട പൊറ്പാതമുമ് ആകിവന്തു
വെവ്വിയ കാലന് എന് മേല്വരുമ് പോതു വെളിനിറ്കവേ.

19. പേരിന്പ നിലൈയടൈയ
വെളിനിന്റ നിന് തിരുമേനിയൈപ് പാര്ത്തെന് വിഴിയുമ് നെഞ്ചുമ്,
കളിനിന്റ വെള്ളമ് കരൈ കണ്ടതില്ലൈ; കരുത്തിനുള്ളേ
തെളിനിന്റ ഞാനമ് തികഴ്കിന്റതെന്ന തിരുവുളമോ?
ഒളിനിന്റ കോണങ്കള് ഒന്പതുമ് മേവി ഉറൈപവളേ.
Back to Top


20. വീടു വാചല് മുതലിയ ചെല്വങ്കള് ഉണ്ടാക
ഉറൈകിന്റ നിന് തിരുക്കോയില്നിന് കേള്വര് ഒരുപക്കമോ?
അറൈകിന്റ നാന്മറൈയിന് അടിയോ? മുടിയോ? അമുതമ്
നിറൈകിന്റ വെണ്തിങ്കളോ? കഞ്ചമോ? എന്തന് നെഞ്ചകമോ?
മറൈകിന്റ വാരിതിയോ? പൂരണാചല മങ്കലൈയേ.

21. അമ്പികൈയൈ വഴിപടാമല് ഇരുന്ത പാവമ് തൊലൈയ
മങ്കലൈ! ചെങ്കല ചെമ്മുലൈയാള്! മലൈയാള്! വരുണച്
ചങ്കലൈ ചെങ്കൈച്! ചകല കലാമയില്! താവുകങ്കൈ
പൊങ്കലൈ തങ്കുമ് പുരിചടൈയോന് പുടൈയാള്! ഉടൈയാള്!
പിങ്കലൈ! നീലി! ചെയ്യാള്! വെളിയാള്! പചുമ്പെണ് കൊടിയേ.

22. ഇനിപ് പിറവാ നെറി അടൈയ
കൊടിയേ! ഇളവഞ്ചിക് കൊമ്പേ എനക്കുവമ്പേ പഴുത്ത
പടിയേ! മറൈയിന് പരിമളമേ! പനിമാല് ഇമയപ്
പിടിയേ! പിരമന് മുതലായ തേവരൈപ് പെറ്റ അമ്മേ!
അടിയേന് ഇറന്തു ഇങ്കു ഇനിപ്പിറവാമല് വന്തുആണ്ടു കൊള്ളേ.

23. എപ്പോതുമ് മകിഴ്ച്ചിയായ് ഇരുക്ക
കൊള്ളേന് മനത്തില് നിന് കോലമ് അല്ലാതു; അന്പര് കൂട്ടന് തന്നൈ
വിള്ളേന്; പരചമയമ് വിരുമ്പേന്; വിയന് മൂവുലകുക്കു
ഉള്ളേ, അനൈത്തിനുക്കുമ് പുറമ്പേ ഉള്ളത്തേ വിളൈന്ത
കള്ളേ! കളിക്കുമ് കളിയേ അളിയ എന് കണ്മണിയേ.

24. നോയ്കള് വിലക
മണിയേ! മണിയിന് ഒളിയേ! ഒളിരുമ് മണിപുനൈന്ത
അണിയേ! അണിയുമ് അണിക്കഴകേ! അണുകാതവര്ക്കുപ്
പിണിയേ! പിണിക്കു മരുന്തേ! അമരര് പെരുവിരുന്തേ!
പണിയേന് ഒരുവരൈ നിന് പത്മപാതമ് പണിന്തപിന്നേ.

25. നിനൈത്ത കാരിയമ് നിറൈവേറ
പിന്നേ തിരിന്തു ഉന് അടിയാരൈപ് പേണിപ് പിറപ്പറുക്ക
മുന്നേ തവങ്കള് മുയന്റു കൊണ്ടേന്; മുതല് മൂവരുക്കുമ്
അന്നേ! ഉലകുക്കു അപിരാമി എന്നുമ് അരുമരുന്തേ!
എന്നേ! ഇനി ഉന്നൈയാന് മറവാമല് നിന്റു ഏത്തുവനേ.

26. ചൊല്വാക്കുമ് ചെല്വാക്കുമ് പെരുക
ഏത്തുമ് അടിയവര് ഈരേഴുലകിനൈയുമ് പടൈത്തുമ്,
കാത്തുമ്, അഴിത്തുമ് തിരിപവരാമ്; കമഴ് പൂങ്കടമ്പു
ചാത്തുമ് കുഴല് അണങ്കേ! മണമ് നാറുമ് നിന്താള് ഇണൈക്കു എന്
നാത്തങ്കു പുന്മൊഴി ഏറിയവാറു നകൈയുടത്തേ.

27. മനനോയ് അകല
ഉടൈത്തനൈ വഞ്ചപ് പിറവിയൈ; ഉള്ളമ് ഉരുകുമ് അന്പു
പടൈത്തനൈ; പത്മ പതയുകമ് ചൂടുമ് പണി എനക്കേ
അടൈത്തനൈ; നെഞ്ചത്തു അഴുക്കൈ എല്ലാമ് നിന് അരുട്പുനലാല്
തുടൈത്തനൈ; ചുന്തരി! നിന്നരുള് ഏതെന്റു ചൊല്ലുവതേ.

28. ഇമ്മൈ മറുമൈ ഇന്പങ്കള് അടൈയ
ചൊല്ലുമ് പൊരുളുമ് എന നടമാടുമ് തുണൈവരുടന്
പുല്ലുമ് പരിമളപ് പൂങ്കൊടിയേ നിന് പുതുമലര്ത്താള്
അല്ലുമ് പകലുമ് തൊഴുമ്അവര്ക്കേ അഴിയാ അരചുമ്
ചെല്ലുമ് തവനെറിയുമ് ചിവലോകമുമ് ചിത്തിക്കുമേ.

29. അണിമാതി അഷ്ട ചിത്തികളൈപ് പെറ
ചിത്തിയുമ്, ചിത്തി തരുമ് തെയ്വമുമ് ആകിത് തികഴുമ് പരാ
ചത്തിയുമ്, ചത്തി തഴൈക്കുമ് ചിവമുമ് തവമ് മുയല്വാര്
മുത്തിയുമ്, മുത്തിക്കു വിത്തുമ്, വിത്താകി മുളൈത്തെഴുന്ത
പുത്തിയുമ്, പുത്തിയിന് ഉള്ളേ പുരക്കുമ് പുരത്തൈയന്റേ.
Back to Top


30. അടുത്തടുത്തു വരുമ് തുന്പങ്കള് നീങ്ക
അന്റേ തടുത്തു! എന്നൈ ആണ്ടുകൊണ്ടായ്; കൊണ്ടതു അല്ലവെന്കൈ
നന്റേ ഉനക്കു ഇനിനാന് എന്ചെയിനുമ്, നടുക്കടലുള്
ചെന്റേ വിഴിനുമ് കരൈയേറ്റുകൈ നിന് തിരുവുളമേ;
ഒന്റേ! പലഉരുവേ! അരുവേ! എന് ഉമൈയവളേ!

31. മറുമൈയില് ഇന്പമ് ഉണ്ടാക
ഉമൈയുമ്, ഉമൈയൊരു പാകനുമ് ഏക ഉരുവില് വന്തുഇങ്കു
എമൈയുമ് തമക്കു അന്പു ചെയ്യ വൈത്താര്; ഇനി എണ്ണുതറ്കുച്
ചമയങ്കളുമ് ഇല്ലൈ; ഈന്റെടുപ്പാള് ഒരു തായുമ് ഇല്ലൈ;
അമൈയുമ് അമൈയുറു തോളിയര് മേല്വൈത്ത ആചൈയുമേ.

32. അകാല മരണമുമ് തുര്മരണമുമ് വരാമലിരുക്ക
ആചൈക്കടലില് അകപ്പട്ടു അരുളറ്റ അന്തകന് കൈപ്
പാചത്തില് അല്ലലറ്പട ഇരുന്തേനൈ, നിന് പാതമ് എന്നുമ്
വാചക്കമലമ് തലൈമേല് വലിയവൈത്തു ആണ്ടുകൊണ്ട
നേചത്തൈ എന് ചൊല്ലുവേന്? ഈചര്പാകത്തു നേരിഴൈയേ!

33. ഇറക്കുമ് നിലൈയിലുമ് അമ്പികൈ നിനൈവോടു ഇരുക്ക
ഇഴൈക്കുമ് വിനൈവഴിയേ അടുമ് കാലന് എനൈനടുങ്ക
അഴൈക്കുമ് പൊഴുതുവന്തു അഞ്ചല് എന്പായ്; അത്തര് ചിത്തമെല്ലാമ്
കുഴൈക്കുമ് കളപക് കുവിമുലൈ യാമളൈക് കോമളമേ!
ഉഴൈക്കുമ് പൊഴുതു ഉന്നൈയേ അന്നൈയേ എന്പന് ഓടിവന്തേ.

34. ചിറന്ത നന്ചെയ് നിലങ്കള് കിടൈക്ക
വന്തേ ചരണമ് പുകുമ് അടിയാരുക്കു വാനുലകമ്
തന്തേ പരിവൊടു താന്പോയ് ഇരുക്കുമ് ചതുര്മുകമുമ്
പൈന്തേന് അലങ്കറ് പരുമണി ആകമുമ് പാകമുമ് പൊന്
ചെന്തേന് മലരുമ് അലര്കതിര് ഞായിറുമ് തിങ്കളുമേ.

35. തിരുമണമ് നിറൈവേറ
തിങ്കട് പകവിന് മണമ്നാറുമ് ചീറടി ചെന്നിവൈക്ക
എങ്കട്കു ഒരുതവമ് എയ്തിയവാ! എണ്ണിറന്ത വിണ്ണோര്
തങ്കട്കുമ് ഇന്തത് തവമ് എയ്തുമോ? തരങ്കക് കടലുള്
വെങ്കട് പണിയണൈമേല് തുയില്കൂരുമ് വിഴുപ്പൊരുളേ.

36. പഴൈയ വിനൈകള് വലിമൈ പെറ
പൊരുളേ! പൊരുള് മുടിക്കുമ് പോകമേ! അരുമ്പോകമ് ചെയ്യുമ്
മരുളേ! മരുളില് വരുമ്തെരുളേ എന് മനത്തു വഞ്ചത്തു
ഇരുളേതുമ് ഇന്റി ഒളിവെളിയാകി ഇരുക്കുമ് ഉന്റന്
അരുളേതു അറികിന്റിലേന് അമ്പുയാതനത്തു അമ്പികൈയേ!

37. നവമണികളൈപ് പെറ
കൈക്കേ അണിവതു കന്നലുമ് പൂവുമ്; കമലമ് അന്ന
മെയ്ക്കേ അണിവതു വെണ്മുത്തു മാലൈ; വിടഅരവിന്
പൈക്കേ അണിവതു പണ്മണിക് കോവൈയുമ് പട്ടുമ്, എട്ടുത്
തിക്കേ അണിയുമ് തിരുവുടൈയാന് ഇടമ് ചേര്പവളേ!

38. വേണ്ടിയതൈ വേണ്ടിയവാറു അടൈയ
പവളക് കൊടിയില് പഴുത്ത ചെവ്വായുമ്, പനിമുറുവല്
തവളത് തിരുനകൈയുമ് തുണൈയാ എങ്കള് ചങ്കരനൈത്
തുവളപ് പൊരുതു തുടിയിടൈ ചായ്ക്കുമ് തുണൈ മുലൈയാള്
അവളൈപ് പണിമിന് കണ്ടീര് അമരാവതി ആളുകൈക്കേ.

39. കരുവികളൈക് കൈയാളുമ് വലിമൈ പെറ
ആളുകൈക്കു ഉന്തന് അടിത്താമരൈകള് ഉണ്ടു; അന്തകന്പാല്
മീളുകൈക്കു ഉന്തന് വിഴിയിന് കടൈയുണ്ടു; മേല് ഇവറ്റിന്
മൂളുകൈക്കു എന്കുറൈ; നിന്കുറൈയേ അന്റു; മുപ്പുരങ്കള്
മാളുകൈക്കു അമ്പു തൊടുത്ത വില്ലാന് പങ്കില് വാള്നുതലേ!
Back to Top


40. പൂര്വ പുണ്ണിയമ് പലന്തര
വാണുതല് കണ്ണിയൈ, വിണ്ണവര് യാവരുമ് വന്തിറൈഞ്ചിപ്
പേണുതറ്കു എണ്ണിയ എമ്പെരുമാട്ടിയൈപ് പേതൈനെഞ്ചില്
കാണുതറ്കു അണ്ണിയള് അല്ലാത കന്നിയൈക് കാണുമ് അന്പു
പൂണുതറ്കു എണ്ണിയ എണ്ണമന്റോ മുന്ചെയ് പുണ്ണിയമേ.

41. നല്ലടിയാര് നട്പുപ് പെറ
പുണ്ണിയമ് ചെയ്തനമേ മനമേ! പുതുപ്പൂങ്കുവളൈക്
കണ്ണിയുമ്, ചെയ്യ കണവരുമ് കൂടിനമ് കാരണത്താല്
നണ്ണി ഇങ്കേവന്തു തമ് അടിയാര്കള് നടുവിരുക്കപ്
പണ്ണി നമ് ചെന്നിയിന് മേല് പത്മപാതമ് പതിത്തിടവേ.

42. ഉലകിനൈ വചപ്പടുത്ത
ഇടങ്കൊണ്ടു വിമ്മി, ഇണൈകൊണ്ടു ഇറുകി, ഇളകി, മുത്തു
വടങ്കൊണ്ട കൊങ്കൈ മലൈകൊണ്ടു, ഇറൈവര് വലിയ നെഞ്ചൈ
നടങ്കൊണ്ട കൊള്കൈ നലങ്കൊണ്ട നായകി നല്ലരവിന്
പടങ്കൊണ്ട അല്കുല് പനിമൊഴി വേതപ് പരിപുരൈയേ.

43. തീമൈകള് ഒഴിയ
പരിപുരച് ചീറടിപ്! പാചാങ്കുചൈ! പഞ്ചപാണി! ഇന്ചൊല്
തിരിപുര ചുന്തരി ചിന്തുര മേനിയള് തീമൈനെഞ്ചില്
പുരിപുര വഞ്ചരൈ അഞ്ചക് കുനിപൊരുപ്പുച് ചിലൈക്കൈ
എരിപുരൈ മേനി ഇറൈവര് ചെമ്പാകത്തു ഇരുന്തവളേ.

44. പേതപുത്തി നീങ്ക
തവളേ! ഇവള് എങ്കള് ചങ്കരനാര് മനൈമങ്കലമാമ്
അവളേ, അവര്തമക്കു അന്നൈയുമ് ആയിനള്; ആകൈയിനാല്
ഇവളേ, കടവുളര് യാവര്ക്കുമ് മേലൈ ഇറൈവിയുമാമ്
തുവളേന്, ഇനിയൊരു തെയ്വമുണ്ടാക മെയ്ത്തൊണ്ടു ചെയ്തേ.

45. ഉലകോര് പഴിയിലിരുന്തു വിടുപട
തൊണ്ടു ചെയ്യാതു നിന് പാതമ് തൊഴാതു, തുണിന്തിച്ചൈയേ
പണ്ടു ചെയ്താര് ഉളരോ? ഇലരോ? അപ്പരിചു അടിയേന്
കണ്ടു ചെയ്താല് അതു കൈതവമോ? അന്റിച് ചെയ്തവമോ?
മിണ്ടു ചെയ്താലുമ് പൊറുക്കൈ നന്റേ; പിന് വെറുക്കൈ അന്റേ.

46. നല്നടത്തൈയോടു വാഴ
വെറുക്കുമ് തകൈമൈകള് ചെയ്യിനുമ് തമ്മടിയാരൈ മിക്കോര്
പൊറുക്കുമ് തകൈമൈ പുതിയതന്റേ; പുതുനഞ്ചൈ ഉണ്ടു
കറുക്കുമ് തിരുമിടറ്റാന് ഇടപ്പാകമ് കലന്ത പൊന്നേ!
മറുക്കുമ് തകൈമൈകള് ചെയ്യിനുമ്, യാന് ഉന്നൈ വാഴ്ത്തുവേനേ!

47. യോകനിലൈ അടൈയ
വാഴുമ്പടിയൊന്റു കണ്ടു കൊണ്ടേന്; മനത്തേ ഒരുവര്
വീഴുമ്പടിയന്റു, വിള്ളുമ്പടിയന്റു, വേലൈനിലമ്
ഏഴുമ് പരുവരൈ എട്ടുമ് എട്ടാമല് ഇരവുപകല്
ചൂഴുമ് ചുടര്ക്കു നടുവേ കിടന്തു ചുടര്കിന്റതേ.

48. ഉടല് പറ്റു നീങ്ക
ചുടരുമ് കലൈമതി തുന്റുമ് ചടൈമുടിക് കുന്റില് ഒന്റിപ്
പടരുമ് പരിമളപ് പച്ചൈക് കൊടിയൈപ് പതിത്തു നെഞ്ചില്
ഇടരുമ് തവിര്ത്തു ഇമൈപ്പോതിരുപ്പാര് പിന്നുമ് എയ്തുവരോ;
കുടരുമ് കൊഴുവുമ് കുരുതിയുമ് തോയുമ് കുരമ്പൈയിലേ.

49. മരണത് തുന്പമ് ഇല്ലാതിരുക്ക
കുരമ്പൈ അടുത്തുക് കുടിപുക്ക ആവി വെങ്കൂറ്റുക്കിട്ട
വരമ്പൈ അടുത്തു മറുകുമ് അപ്പോതു വളൈക്കൈ അമൈത്തു
അരമ്പൈയടുത്ത അരിവൈയര് ചൂഴവന്തു അഞ്ചല് എന്പായ്;
നരമ്പൈ അടുത്ത ഇചൈവടിവായ് നിന്റ നായകിയേ.
Back to Top


50. അമ്പികൈയൈ നേരില് കാണ
നായകി; നാന്മുകി; നാരായണി; കൈ നളിന പഞ്ച
ചായകി; ചാമ്പവി; ചങ്കരി; ചാമളൈ; ചാതിനച്ചു
വായകി; മാലിനി; വാരാകി; ചൂലിനി; മാതങ്കി എന്റു
ആയകിയാതി ഉടൈയാള് ചരണമ് അരണ് നമക്കേ.

51. മോകമ് നീങ്ക
അരണമ് പൊരുള് എന്റു അരുള് ഒന്റിലാത അചുരര്തങ്കള്
മുരണ്അന്റു അഴിയ മുനിന്ത പെമ്മാനുമ്, മുകുന്തനുമേ
ചരണമ് ചരണമ് എനനിന്റ നായകിതന് അടിയാര്
മരണമ്, പിറവി ഇരണ്ടുമ് എയ്താര് ഇന്ത വൈയകത്തേ.

52. ഇമ്മൈയില് പെരുഞ്ചെല്വമ് അടൈയ
വൈയമ്, തുരകമ്, മതകരി, മാമകുടമ്, ചിവികൈ
പെയ്യുമ് കനകമ്, പെരുവിലൈ ആരമ്, പിറൈമുടിത്ത
ഐയന് തിരുമനൈയാള് അടിത്താമരൈക്കു, അന്പുമുന്പു
ചെയ്യുമ് തവമുടൈയാര്ക്കു ഉളവാകിയ ചിന്നങ്കളേ.

53. പൊയ്യുണര്വു നീങ്ക
ചിന്നഞ്ചിറിയ മരുങ്കിനില് ചാത്തിയ ചെയ്യപട്ടുമ്,
പെന്നമ് പെരിയ മുലൈയുമ്, മുത്താരമുമ് പിച്ചിമൊയ്ത്ത
കന്നങ്കരിയ കുഴലുമ് കണ് മൂന്റുമ് കരുത്തില് വൈത്തുത്
തന്നന്തനി ഇരുപ്പാര്ക്കിതു പോലുമ് തവമില്ലൈയേ.

54. കടന് തൊല്ലൈകള് തീര
ഇല്ലാമൈ ചൊല്ലി ഒരുവര് തമ്പാല്ചെന്റു ഇഴിവുപട്ടു
നില്ലാമൈ നെഞ്ചില് നിനൈകുവിരേല്, നിത്തമ് നീടുതവമ്
കല്ലാമൈ കറ്റ കയവര്തമ്പാല് ഒരു കാലത്തിലുമ്
ചെല്ലാമൈ വൈത്ത തിരിപുരൈ പാതങ്കള് ചേര്മിന്കളേ.

55. വിരുപ്പു വെറുപ്പറ്റ മോനനിലൈ എയ്ത
മിന്നായിരമ് ഒരു മെയ്വടിവാകി വിളങ്കുകിന്റ
അന്നാള്; അകമകിഴ് ആനന്തവല്ലി; അരുമറൈക്കു
മുന്നായ് നടുവെങ്കുമായ് മുടിവായ മുതല്വി തന്നൈ
ഉന്നാതു ഒഴിയിനുമ്, ഉന്നിനുമ് വേണ്ടുവതു ഒന്റില്ലൈയേ.

56. യാവരൈയുമ് വചീകരിക്കുമ് ആറ്റല് ഉണ്ടാക
ഒന്റായ് അരുമ്പിപ് പലവായ് വിരിന്തു ഇവ്വുലകെങ്കുമായ്
നിന്റാള്, അനൈത്തൈയുമ് നീങ്കി നിറ്പാള് എന്റന് നെഞ്ചിനുള്ളേ
പൊന്റാതു നിന്റു പുരികിന്റവാ; ഇപ്പൊരുള് അറിവാര്
അന്റു ആലിലൈയില് തുയിന്റ പെമ്മാനുമ് എന്ഐയനുമേ.

57. വറുമൈ ഒഴിയ
ഐയന് അളന്തപടി ഇരുനാഴി കൊണ്ടു അണ്ടമെല്ലാമ്
ഉയ്യ അറമ്ചെയുമ് ഉന്നൈയുമ് പോറ്റി ഒരുവര്തമ്പാല്
ചെയ്യ പചുന്തമിഴ്പ് പാമാലൈയുമ് കൊണ്ടു ചെന്റുപൊയ്യുമ്
മെയ്യുമ് ഇയമ്പ വൈത്തായ് ഇതുവോ ഉന്റന് മെയ്യരുളേ.

58. മനഅമൈതി പെറ
അരുണാമ് പുയത്തുമ് എന് ചിത്താമ് പുയത്തുമ് അമര്ന്തിരുക്കുമ്
തരുണാമ് പുയമുലൈത് തൈയല് നല്ലാള്, തകൈ ചേര്നയനക്
കരുണാമ് പുയമുമ് വതനാമ് പുയമുമ് കരാമ്പുയമുമ്,
ചരണാമ് പുയമുമ് അല്ലാല് കണ്ടിലേന് ഒരുതഞ്ചമുമേ.

59. പിള്ളൈകള് നല്ലവര്കളാക വളര
തഞ്ചമ് പിറിതില്ലൈ ഈതല്ല തെന്റുന് തവനെറിക്കേ
നെഞ്ചമ് പയില നിനൈക്കിന്റിലേന് ഒറ്റൈ; നീള് ചിലൈയുമ്
അഞ്ചമ്പുമ് ഇക്കുഅലരാക നിന്റായ്; അറിയാര് എനിനുമ്
പഞ്ചുഅഞ്ചു മെല്ലടിയാര് അടിയാര് പെറ്റ പാലരൈയേ.
Back to Top


60. മെയ്യുണര്വു പെറ
പാലിനുമ് ചൊല്ഇനിയായ്! പനി മാമലര്പ്പാതമ് വൈക്ക
മാലിനുമ് തേവര് വണങ്ക നിന്റോന് കൊന്റൈ വാര്ചടൈയിന്
മേലിനുമ് കീഴ്നിന്റു വേതങ്കള് പാടുമ്മെയ്പ് പീടമ് ഒരു
നാലിനുമ് ചാലനന്റോ അടിയേന് മുടൈ നായ്ത്തലൈയേ?

61. മായൈയൈ വെല്ല
നായേനൈയുമ് ഇങ്കൊരു പൊരുളാക നയന്തുവന്തു
നീയേ നിനൈവിന്റി ആണ്ടുകൊണ്ടായ് നിന്നൈ ഉള്ളവണ്ണമ്
പേയേന് അറിയുമ് അറിവുതന്തായ് എന്ന പേറുപെറ്റേന്?
തായേ! മലൈമകളേ! ചെങ്കണ്മാല് തിരുത്തങ്കച്ചിയേ.

62. എത്തകൈയ അച്ചമുമ് അകല
തങ്കച്ചിലൈ കൊണ്ടു താനവര് മുപ്പുരമ് ചായ്ത്തു, മത
വെങ്കണ് കരിയുരി പോര്ത്ത ചെഞ്ചേവകന് മെയ്യടൈയക്
കൊങ്കൈക് കുരുമ്പൈക് കുറിയിട്ട നായകി! കോകനകച്
ചെങ്കൈക് കരുമ്പുമ്, മലരുമ് എപ്പോതുമ് എന് ചിന്തൈയതേ.

63. അറിവു തെളിവോടു ഇരുക്ക
തേറുമ്പടി ചില ഏതുവുമ് കാട്ടിമുന് ചെല്കതിക്കുക്
കൂറുമ് പൊരുള് കുന്റില്കൊട്ടുമ് തറി കുറിക്കുമ്; ചമയമ്
ആറുമ് തലൈവി ഇവളായ് ഇരുപ്പതു അറിന്തിരുന്തുമ്
വേറുമ് ചമയമ് ഉണ്ടെന്റു കൊണ്ടാടിയ വീണരുക്കേ.

64. പക്തി പെരുക
വീണേ പലികവര് തെയ്വങ്കള് പാല്ചെന്റു മിക്ക അന്പു
പൂണേന്; ഉനക്കു അന്പു പൂണ്ടു കൊണ്ടേന്; നിന്പുകഴ്ച്ചിയന്റിപ്
പേണേന്; ഒരുപൊഴുതുമ് തിരുമേനി പിരകാചമിന്റിക്
കാണേന് ഇരുനിലമുമ് തിചൈ നാന്കുമ് കകനമുമേ.

65. ആണ്മകപ്പേറു അടൈയ
കകനമുമ്, വാനമുമ്, പുവനമുമ് കാണവിറ് കാമന് അങ്കമ്
തകനമ്മുന് ചെയ്ത തവപ്പെരുമാറ്കുത് തടക്കൈയുമ് ചെമ്
മുകനുമ് മുന്നാന്കിരുമൂന്റെനത് തോന്റിയ മൂതറിവിന്
മകനുമ് ഉണ്ടായതന്റോ? വല്ലി നീചെയ്ത വല്ലപമേ!

66. കവിഞരാക
വല്ലപമ് ഒന്ററിയേന്; ചിറിയേന് നിന് മലരടിച്ചെമ്
പല്ലവമ് അല്ലതു പറ്റൊന്റിലേന് പചുമ് പൊറ്പൊരുപ്പു
വില്ലവര് തമ്മുടന് വീറ്റിരുപ്പായ്; വിനൈയേന് തൊടുത്ത
ചൊല് അവമായിനുമ് നിന്തിരുനാമങ്കള് തോത്തിരമേ.

67. പകൈവര്കള് അഴിയ
തോത്തിരമ് ചെയ്തു, തൊഴുതു, മിന്പോലുമ് നിന് തോറ്റമ്ഒരു
മാത്തിരൈപ് പോതുമ് മനത്തില് വൈയാതവര് വണ്മൈ, കുലമ്
കോത്തിരമ്, കല്വി, കുണമ്കുന്റി നാളുമ് കുടില്കള്തൊറുമ്
പാത്തിരമ് കൊണ്ടു പലിക്കുഴലാ നിറ്പര് പാരെങ്കുമേ.

68. നിലമ് വീടു പോന്റ ചെല്വങ്കള് പെരുക
പാരുമ്, പുനലുമ്, കനലുമ്, വെങ്കാലുമ്, പടര്വിചുമ്പുമ്,
ഊരുമ് മുരുകു ചുവൈയൊളി ഊറു ഒലി ഒന്റുപടച്
ചേരുമ് തലൈവി, ചിവകാമചുന്തരി ചീരടിക്കേ
ചാരുമ് തവമുടൈയാര് പടൈയാത തനമില്ലൈയേ.

69. ചകല ചௌപാക്കിയങ്കളുമ് അടൈയ
തനമ്തരുമ്; കല്വിതരുമ്; ഒരുനാളുമ് തളര്വറിയാ
മനമ്തരുമ്; തെയ്വ വടിവുന് തരുമ്; നെഞ്ചില് വഞ്ചമില്ലാ
ഇനമ് തരുമ്; നല്ലന എല്ലാമ് തരുമ്; അന്പര് എന്പവര്ക്കേ
കനമ്തരുമ് പൂങ്കുഴലാള് അപിരാമി കടൈക്കണ്കളേ.
Back to Top


70. നുണ് കലൈകളില് ചിത്തി പെറ
കണ്കളിക്കുമ്പടി കണ്ടുകൊണ്ടേന് കടമ് പാടവിയില്
പണ്കളിക്കുമ് കുരല് വീണൈയുമ് കൈയുമ് പയോതരമുമ്
മണ്കളിക്കുമ് പച്ചൈ വണ്ണമുമ് ആകി മതങ്കര്കുലപ്
പെണ്കളില് തോന്റിയ എമ്പെരുമാട്ടിതന് പേരഴകേ.

71. മനക്കുറൈകള് തീര്ന്തു മകിഴ്ച്ചി പെറ
അഴകുക്കു ഒരുവരുമ് ഒവ്വാതവല്ലി; അരുമറൈകള്
പഴകിച് ചിവന്ത പതാമ് പുയത്താള്; പനി മാമതിയിന്
കുഴവിത് തിരുമുടിക് കോമള യാമളൈക് കൊമ്പിരുക്ക
ഇഴവുറ്റു നിന്റുനെഞ്ചേ ഇരങ്കേല് ഉനക്കെന് കുറൈയേ!

72. പിറവിപ് പിണി തീര
എന്കുറൈ തീരനിന്റു ഏത്തുകിന്റേന്; ഇനി യാന് പിറക്കിന്
നിന്കുറൈയേ അന്റി യാര്കുറൈ കാണ്; ഇരു നീള്വിചുമ്പിന്
മിന്കുറൈ കാട്ടി മെലികിന്റ നേരിടൈ മെല്ലിയലായ്?
തന്കുറൈ തീര എങ്കോന് ചടൈമേല്വൈത്ത താമരൈയേ.

73. പെണ്കളുക്കു കുഴന്തൈപ് പേറു ഉണ്ടാക
താമമ് കടമ്പു; പടൈപഞ്ചപാണമ്; തനുക്കരുമ്പു;
യാമമ് വയിരവര് ഏത്തുമ് പൊഴുതു; എമക്കെന്റു വൈത്ത
ചേമമ് തിരുവടി; ചെങ്കൈകള് നാന്കു; ഒളി ചെമ്മൈയമ്മൈ
നാമമ് തിരിപുരൈ; ഒന്റോടു ഇരണ്ടു നയനങ്കളേ.

74. തൊഴിലില് മേന്മൈ അടൈയ
നയനങ്കള് മൂന്റുടൈ നാതനുമ്, വേതമുമ്, നാരണനുമ്
അയനുമ് പരവുമ് അപിരാമവല്ലി അടിയിണൈയപ്
പയന്എന്റു കൊണ്ടവര് പാവൈയര് ആടവുമ്, പാടവുമ് പൊന്
ചയനമ് പൊരുന്തു തമനിയക് കാവിനില് തങ്കുവരേ.

75. വിതിയൈ വെല്ല
തങ്കുവര് കറ്പകത് താരുവിന് നീഴലില്; തായരിന്റി
മങ്കുവര്, മണ്ണില് വഴുവാപ് പിറവിയൈ; മാല്വരൈയുമ്
പൊങ്കുവര് ആഴിയുമ്! ഈരേഴ്പുവനമുമ് പൂത്ത ഉന്തിക്
കൊങ്കിവര് പൂങ്കുഴലാള് തിരുമേനി കുറിത്തവരേ.

76. തനക്കു ഉരിമൈയാനതൈപ് പെറ
കുറിത്തേന് മനത്തില് നിന്കോലമ് എല്ലാമ്; നിന് കുറിപ്പറിന്തു
മറിത്തേന് മറലി വരുകിന്റ നേര്വഴി; വണ്ടുകിണ്ടി
വെറിത്തേന് അവിഴ്കൊന്റൈ വേണിപ്പിരാന് ഒരുകൂറ്റൈ മെയ്യില്
പറിത്തേ കുടിപുകുതുമ് പഞ്ചപാണ പയിരവിയേ.

77. പകൈ അച്ചമ് നീങ്ക
പയിരവി, പഞ്ചമി, പാചാങ്കുചൈ, പഞ്ചപാണി, വഞ്ചര്
ഉയിരവി ഉണ്ണുമ് ഉയര്ചണ്ടി, കാളി ഒളിരുമ്കലാ
വയിരവി, മണ്ടലി, മാലിനി, ചൂലി വരാകിയെന്റേ
ചെയിരവി നാന്മറൈ ചേര്തിരു നാമങ്കള് ചെപ്പുവരേ.

78. ചകല ചെല്വങ്കളൈയുമ് അടൈയ
ചെപ്പുമ്, കനക കലചമുമ് പോലുമ് തിരുമുലൈമേല്
അപ്പുമ് കളപ അപിരാമ വല്ലി! അണിതരളക്
കൊപ്പുമ്, വയിരക് കുഴൈയുമ്, വിഴിയിന് കൊഴുങ്കടൈയുമ്
തുപ്പുമ് നിലവുമ് എഴുതിവൈത്തേന് എന് തുണൈവിഴിക്കേ.

79. കട്ടുകളില് ഇരുന്തു വിടുപട
വിഴിക്കേ അരുളുണ്ടു; അപിരാമ വല്ലിക്കു വേതമ്ചൊന്ന
വഴിക്കേ വഴിപട നെഞ്ചുണ്ടു; എമക്കു അവ്വഴി കിടക്കപ്
പഴിക്കേ ചുഴന്റു വെമ്പാവങ്കളേ ചെയ്തു പാഴ്നരകക്
കുഴിക്കേ അഴുന്തുമ് കയവര്തമ് മോടെന്ന കൂട്ടിനിയേ.
Back to Top


80. നിലൈയാന മനമകിഴ്ച്ചി നിലൈത്തിട
കൂട്ടിയവാ! എന്നൈത് തന് നടിയാരില് കൊടിയവിനൈ
ഓട്ടിയവാ! എണ്കണ് ഒടിയവാ! തന്നൈ ഉള്ളവണ്ണമ്
കാട്ടിയവാ! കണ്ട കണ്ണുമ് മനമുമ് കളിക്കിന്റവാ!
ആട്ടിയവാ നടമ് ആടകത്താമരൈ ആരണങ്കേ.

81. നന്നടത്തൈ ഉണ്ടാക
അണങ്കേ! അണങ്കുകള് നിന് പരിവാരങ്കള് ആകൈയിനാല്
വണങ്കേന്; ഒരുവരൈ വാഴ്ത്തുകിലേന്; നെഞ്ചില് വഞ്ചകരോടു
ഇണങ്കേന് എനതുഉനതു എന്റു ഇരുപ്പാര് ചിലര് യാവരൊടുമ്
പിണങ്കേന്; അറിവൊന്റിലേന് എണ്കണ് നീവൈത്ത പേരളിയേ.

82. മന ഒരുമൈപ്പാടു അടൈയ
അളിയാര് കമലത്തില് ആരണങ്കേ! അകിലാണ്ടമുമ് നിന്
ഒളിയാക നിന്റ ഒളിര്തിരു മേനിയൈ ഉള്ളുതൊറുമ്
കളിയാകി, അന്തക് കരണങ്കള് വിമ്മിക്, കരൈപുരണ്ടു,
വെളിയായ്വിടിന്, എങ്ങനേ മറപ്പേന് നിന് വിരകിനൈയേ.

83. ഏവലര് പലര് ഉണ്ടാക
വിരവുമ് പുതുമലര് ഇട്ടു നിന് പാത വിരൈക്കമലമ്
ഇരവുമ് പകലുമ് ഇറൈഞ്ചവല്ലാര്, ഇമൈയോര് എവരുമ്
പരവുമ് പതമുമ്, അയിരാവതമുമ്, പകീരതിയുമ്
ഉരവുമ് കുലിചമുമ്, കറ്പകക് കാവുമ് ഉടൈയവരേ.

84. തര്മ ചങ്കടങ്കള് നീങ്ക
ഉടൈയാളൈ, ഒല്കു ചെമ്പട്ടു ഉടൈയാളൈ; ഒളിര്മതിച്ചെഞ്
ചടൈയാളൈ വഞ്ചകര് നെഞ്ചടൈയാളൈത്, തയങ്കുമ് നുണ്ണൂല്
ഇടൈയാളൈ, എങ്കള് പെമ്മാന് ഇടൈയാളൈ, ഇങ്കു എന്നൈ ഇനിപ്
പടൈയാളൈ, ഉങ്കളൈയുമ് പടൈയാവണ്ണമ് പാര്ത്തിരുമേ.

85. തുന്പങ്കള് നീങ്ക
പാര്ക്കുമ് തിചൈതൊറുമ് പാചാങ്കുചമുമ്, പനിച്ചിറൈവണ്ടു
ആര്ക്കുമ് പുതുമലര് ഐന്തുമ്, കരുമ്പുമ് എന് അല്ലല്എല്ലാമ്
തീര്ക്കുമ് തിരിപുരൈയാള് തിരുമേനിയുമ് ചിറ്റിടൈയുമ്,
വാര്ക്കുങ്കുമ മുലൈയുമ്, മുലൈമേല് മുത്തുമാലൈയുമേ.

86. ആയുത പയമ് നീങ്ക
മാലയന് തേട, മറൈതേട, വാനവര് തേട, നിന്റ
കാലൈയുമ്, ചൂടകക് കൈയൈയുമ്, കൊണ്ടു, കതിത്തകപ്പു
വേലൈ വെങ്കാലന് എന്മേല് വിടുമ്പോതു വെളിനില്കണ്ടായ്;
പാലൈയുമ് തേനൈയുമ്, പാകൈയുമ് പോലുമ് പണിമൊഴിയേ.

87. ചെയറ്കരിയ ചെയ്തു പുകഴ് പെറ
മൊഴിക്കുമ്, നിനൈവുക്കുമ് എട്ടാത നിന് തിരുമൂര്ത്തി എന്റന്
വിഴിക്കുമ് വിനൈക്കുമ് വെളിനിന്റതാല്! വിഴിയാല് മതനൈ
അഴിക്കുമ് തലൈവര് അഴിയാ വിരതത്തൈ അണ്ടമെല്ലാമ്
പഴിക്കുമ് പടിയൊരു പാകമ് കൊണ്ടാളുമ് പരാപരൈയേ.

88. എപ്പോതുമ് അമ്പികൈ അരുള് പെറ
പരമ് എന്റു ഉനൈ അടൈന്തേന് തമിയേനുമ്; ഉന്പത്തരുക്കുള്
തരമന്റു ഇവന്എന്റു തള്ളത്തകാതു; തരിയലര്തമ്
പുരമ്അന്റു എരിയപ് പൊരുപ്പുവില് വാങ്കിയ പോതില് അയന്
ചിരമ് ഒന്റു ചെറ്റ കൈയാന് ഇടപ്പാകമ് ചിറന്തവളേ!

89. യോക ചിത്തി പെറ
ചിറക്കുമ് കമലത് തിരുവേ! നിന്ചേവടി ചെന്നിവൈക്കത്
തുറക്കമ് തരുമ്, നിന് തുണൈവരുമ് നീയുമ് തുരിയമ് അറ്റ
ഉറക്കമ് തരവന്തു ഉടമ്പോടു ഉയിര്ഉറ വറ്ററിവു
മറക്കുമ് പൊഴുതെന് മുന്നേ വരല്വേണ്ടുമ് വരുന്തിയുമേ.
Back to Top


90. കണവന് മനൈവി കരുത്തു വേറ്റുമൈ നീങ്ക
വരുന്താ വകൈഎന്മനത് താമരൈയിനില് വന്തുപുതുന്തു
ഇരുന്താള് പഴൈയ ഇരുപ്പിടമാക ഇനി എനക്കുപ്
പൊരുന്താതു ഒരുപൊരുള് ഇല്ലൈ; വിണ്മേവുമ് പുലവരുക്കു
വിരുന്താക, വേലൈ മരുന്താനതൈ നല്കുമ് മെല്ലിയലേ.

91. അരചാങ്കച് ചെയലില് വെറ്റി പെറ
മെല്ലിയ നുണ്ണിടൈ മിന് അനൈയാളൈ, വിരിചടൈയോന്
പുല്ലിയ മെന്മുലൈ പൊന് അനൈയാളൈപ് പുകഴ്ന്തു മറൈ
ചൊല്ലിയ വണ്ണമ് തൊഴുമടി യാരൈത് തൊഴുമവര്ക്കുപ്
പല്ലിയമ് ആര്ത്തെഴ വെണ്പകടു ഊരുമ് പതമ്തരുമേ.

92. മനനിലൈ പക്കുവമടൈയ
പതത്തേ ഉരുകി, നിന്പാതത്തിലേ മനമ്പറ്റി, ഉന്റന്
ഇതത്തേ ഒഴുക അടിമൈകൊണ്ടായ്; ഇനിയാന് ഒരുവര്
മതത്തേ മതിമയങ്കേന്; അവര് പോന വഴിയുമ് ചെല്ലേന്;
മുതല്തേവര് മൂവരുമ്, യാവരുമ് പോറ്റുമ് മുകിഴ്നകൈയേ.

93. ഉള്ളത്തില് ഒളി ഉണ്ടാക
നകൈയേ ഇഃതിന്ത ഞാലമ് എല്ലാമ്പെറ്റ നായകിക്കു
മുകൈയേ മുകിഴ്മുലൈ; മാനേ മുതുകണ്; മുടിവില് അന്ത
വകൈയേ പിറവിയുമ് വമ്പേ മലൈമകള് എന്പതു; നാമ്
മികൈയേ ഇവള്തന് തകൈമൈയൈ നാടി വിരുമ്പുവതേ.

94. മനനിലൈ തൂയ്മൈയാക
വിരുമ്പിത് തൊഴുമ് അടിയാര്, വിഴിനീര്മല്കി മെയ്പുളകമ്
അരുമ്പിത്, തതുമ്പിയ ആനന്തമാകി; അറിവിഴന്തു,
ചുരുമ്പിറ് കളിത്തു മൊഴി തടുമാറി, മുന് ചൊന്നഎല്ലാമ്
തരുമ്പിത്തര് ആവരെന്റാല്, അപിരാമി ചമയമ്നന്റേ.

95. തൂയ മനനിലൈ പെറ
നന്റേ വരുകിനുമ്, തീതേ വിളൈകിനുമ്, നാന് അറിവതു
ഒന്റേയുമ് ഇല്ലൈ; ഉനക്കേ പരമ് എനക്കു ഉള്ള എല്ലാമ്
അന്റേ ഉനതെന്റു അളിത്തു വിട്ടേന്; അഴിയാത കുണക്
കുന്റേ! അരുട്കടലേ! ഇമവാന് പെറ്റ കോമളമേ!

96. എങ്കുമ് തലൈമൈയുമ് പുകഴുമ് പെറ
കോമള വല്ലിയൈ അല്ലിയന് താമരൈക്കോയില് വൈകുമ്
യാമള വല്ലിയൈ, ഏതമ് ഇലാളൈ, എഴുതരിയ
ചാമള മേനിച് ചകലകലാ മയില് തന്നൈത് തമ്മാല്
ആമളവുമ് തൊഴുവാര് എഴുപാരുക്കുമ് ആതിപരേ.

97. പുകഴുമ് അറമുമ് വളര
ആതിത്തന്, അമ്പുലി, അങ്കി, കുപേരന്, അമരര്തങ്കോന്
പോതിറ് പിരമന്, പുരാരി, മുരാരി, പൊതിയമുനി,
കാതിപ് പൊരുപടൈക് കന്തന്, കണപതി, കാമന് മുതല്
ചാതിത്ത പുണ്ണിയര് എണ്ണിലര് പോറ്റുവര് തൈയലൈയേ.

98. വഞ്ചകര് ചെയല്കളിലിരുന്തു പാതുകാപ്പു പെറ
തൈവന്തു നിന് അടിത്താമരൈ ചൂടിയ ചങ്കരറ്കുക്
കൈവന്ത തീയുമ്, തലൈവന്ത ആറുമ് കരന്തതെങ്കേ?
മെയ്വന്ത നെഞ്ചിന് അല്ലാല് ഒരുകാലുമ് വിരകര്തങ്കള്
പൊയ്വന്ത നെഞ്ചില് പുകലറിയാ മടപ് പൂങ്കുയിലേ.

99. അരുള് ഉണര്വു വളര
കുയിലായ് ഇരുക്കുമ് കടമ്പടാവിയിടൈ; കോലവിയന്
മയിലായ് ഇരുക്കുമ് ഇമയാചലത് തിടൈ; വന്തുതിത്ത
വെയിലായ് ഇരുക്കുമ് വിചുമ്പില്; കമലത്തിന് മീതന്നമാമ്
കയിലായരുക്കു അന്റു ഇമവാന് അളിത്ത കനങ്കുഴൈയേ.

100. അമ്പികൈയൈ മനത്തില് കാണ
കുഴൈയൈത് തഴുവിയ കൊന്റൈയന് താര് കമഴ് കൊങ്കൈവല്ലി
കഴൈയൈപ് പൊരുത തിരുനെടുന് തോളുമ്, കരുമ്പുവില്ലുമ്
വിഴൈയപ് പൊരുതിറല് വേരിയമ് പാണമുമ്; വെണ്ണകൈയുമ്,
ഉഴൈയൈപ് പൊരുക്കണ്ണുമ്, നെഞ്ചില് എപ്പോതുമ് ഉതിക്കിന്റനവേ.

101. നൂറ്പയന്
ആത്താളൈ, എങ്കള് അപിരാമവല്ലിയൈ, അണ്ടമെല്ലാമ്
പൂത്താളൈ, മാതുളമ് പൂനിറത്താളൈ, പുവിഅടങ്കക്
കാത്താളൈ അങ്കുച പാചാങ് കുചമുമ് കരുമ്പുമ്അങ്കൈ
ചേര്ത്താളൈ, മുക്കണ്ണിയൈത് തൊഴുവാര്ക്കു ഒരു തീങ്കില്ലൈയേ!

Back to Topഅപിരാമി അമ്മൈപ് പതികമ് – ഒന്റു
കാപ്പു

തൂയതമിഴ്പ് പാമാലൈ ചൂട്ടുതറ്കു മുമ്മതമ്, നാല്വായ്,
ഐങ് കരന്താള് വഴുത്തുവാമ് – നേയര്നിതമ്
എണ്ണുമ് പുകഴ്ക്കടവൂര് എങ്കള്അപി രാമവല്ലി
നണ്ണുമ്പൊറ് പാതത്തില് നന്കു

നൂല്

കലൈയാത കല്വിയുമ്, കുറൈയാത വയതുമ്,
ഓര് കപടു വാരാത നട്പുമ്, കന്റാത വളമൈയുമ്,
കുന്റാത ഇളമൈയുമ്, കഴുപിണി ഇലാത ഉടലുമ്,
ചലിയാത മനമുമ്, അന്പു അകലാത മനൈവിയുമ്,
തവറാത ചന്താനമുമ്, താഴാത കീര്ത്തിയുമ്,
മാറാത വാര്ത്തൈയുമ്, തടൈകള് വാരാത കൊടൈയുമ്,
തൊലൈയാത നിതിയമുമ്, കോണാത കോലുമ്,
ഒരു തുന്പമ് ഇല്ലാത വാഴ്വുമ്,
തുയ്യ നിന്പാതത്തില് അന്പുമ് ഉതവിപ്,
പെരിയ തൊണ്ടരൊടു കൂട്ടു കണ്ടായ്;
അലൈആഴി അറി തുയില്കൊള് മായനതു തങ്കൈയേ!
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (1)

കാര് അളക പന്തിയുമ്, പന്തിയിന് അലങ്കലുമ്,
കരിയ പുരുവച് ചിലൈകളുമ്,
കര്ണ കുണ്ടലമുമ്, മതി മുക മണ്ടലമുമ്,
നുതല് കത്തൂരിപ് പൊട്ടുമ് ഇട്ടുക്,
കൂര് അണിന്തിടു വിഴിയുമ്, അമുത മൊഴിയുമ്,
ചിറിയ കൊവ്വൈയിന് കനി അതരമുമ്,
കുമിഴ് അനൈയ നാചിയുമ്, കുന്ത നികര്
തന്തമുമ് കോടു ചോടാന കളമുമ്,
വാര് അണിന്തു ഇറുമാന്ത വനമുലൈയുമ്,
മേകലൈയുമ്, മണി നൂപുരപ് പാതമുമ്,
വന്തു എനതു മുന് നിന്റു, മന്തകാചമുമാക
വല് വിനൈയൈ മാറ്റുവായേ;
ആര മണി വാനില് ഉറൈ താരകൈകള് പോല
നിറൈ ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (2)

മകര വാര് കുഴൈ മേല് അടര്ന്തു, കുമിഴ് മീതിനില് മറൈന്തു,
വാളൈത് തുറന്തു, മൈക് കയലൈ വെന്റ നിന് ചെങ്കമല
വിഴി അരുള് വരമ് പെറ്റ പേര്കള് അന്റോ-
ചെകമ് മുഴുതുമ് ഒറ്റൈത് തനിക് കുടൈ കവിത്തു,
മേല് ചിങ്ക ആതനത്തില് ഉറ്റുച്, ചെങ്കോലുമ്,
മനു നീതി മുറൈമൈയുമ് പെറ്റു, മികു തികിരി ഉലകു ആണ്ടു, പിന്പു
പുകര് മുകത്തു ഐരാവതപ് പാകര് ആകി, നിറൈ പുത്തേളിര്
വന്തു പോറ്റിപ് പോക തേവേന്തിരന് എനപ് പുകഴ
വിണ്ണില് പുലോമചൈയൊടുമ് ചുകിപ്പര്;
അകര മുതല് ആകി വളര് ആനന്ത രൂപിയേ!
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (3)

മറി കടല്കള് ഏഴൈയുമ്, തികിരി ഇരു നാന്കൈയുമ്,
മാതിരക് കരി എട്ടൈയുമ്, മാ നാകമ് ആനതൈയുമ്,
മാ മേരു എന്പതൈയുമ്, മാ കൂര്മമ് ആനതൈയുമ്, ഓര്
പൊറി അരവു താങ്കിവരു പുവനമ് ഈര് ഏഴൈയുമ്,
പുത്തേളിര് കൂട്ടത്തൈയുമ്, പൂമകളൈയുമ്, തികിരി മായവനൈയുമ്,
അരൈയില് പുലി ആടൈ ഉടൈയാനൈയുമ്,
മുറൈ മുറൈകളായ് ഈന്റ മുതിയവളായ്പ്,
പഴൈമൈ മുറൈമൈ തെരിയാത നിന്നൈ-
മൂവുലകില് ഉള്ളവര്കള് വാലൈ എന്റു അറിയാമല്
മൊഴികിന്റതു ഏതു ചൊല്വായ്?
അറിവു നിറൈ വിഴുമിയര്തമ് ആനന്ത വാരിയേ!
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (4)

വാടാമല് ഉയിര് എനുമ് പയിര് തഴൈത്തു ഓങ്കി വര,
അരുള് മഴൈ പൊഴിന്തുമ്,
ഇന്പ വാരിതിയിലേ നിന്നതു അന്പു എനുമ്
ചിറകിനാല് വരുന്താമലേ അണൈത്തുക്,
കോടാമല് വളര് ചിറ്റെറുമ്പു മുതല് കുഞ്ചരക്
കൂട്ടമ് മുതലാന ചീവ കോടികള് തമക്കുപ് പുചിക്കുമ്
പുചിപ്പിനൈക് കുറൈയാമലേ കൊടുത്തുമ്,
നീടാഴി ഉലകങ്കള് യാവൈയുമ് നേയമായ് നിന്
ഉതര പന്തി പൂക്കുമ് നിന്മലീ അകിലങ്കളുക്കു അന്നൈ
എന്റു ഓതുമ്; നീലി എന്റു ഓതുവാരോ?
ആടായ നാന്മറൈയിന് വേള്വിയാല് ഓങ്കു പുകഴ്
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (5)

പല് കുഞ്ചരമ് തൊട്ടു എറുമ്പു കടൈയാനതു ഒരു
പല് ഉയിര്ക്കുമ്, കല് ഇടൈപ് പട്ട തേരൈക്കുമ്,
അന്റു ഉറ്പവിത്തിടു കരുപ് പൈ ഉറു ചീവനുക്കുമ്,
മല്കുമ് ചരാചരപ് പൊരുളുക്കുമ്, ഇമൈയാത വാനവര്
കുഴാത്തിനുക്കുമ്, മറ്റുമ് ഒരു മൂവരുക്കുമ്, യാവരുക്കുമ്,
അവരവര് മനച് ചലിപ്പു ഇല്ലാമലേ,
നല്കുമ് തൊഴില് പെരുമൈ ഉണ്ടായ് ഇരുന്തുമ്,
മികു നവ നിതി ഉനക്കു ഇരുന്തുമ്,
നാന് ഒരുവന് വറുമൈയില് ചിറിയന് ആനാല്,
അന് നകൈപ്പു ഉനക്കേ അല്ലവോ?
അല് കലന്തു, ഉമ്പര് നാടു അളവു എടുക്കുമ് ചോലൈ,
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (6)

നീടു ഉലകങ്കളുക്കു ആതാരമായ് നിന്റു, നിത്തമായ്,
മുത്തി വടിവായ്, നിയമമുടന് മുപ്പത്തു ഇരണ്ടു
അറമ് വളര്ക്കിന്റ നീ മനൈവിയായ് ഇരുന്തുമ്,-
വീടു വീടുകള് തോറുമ് ഓടിപ് പുകുന്തു, കാല് വേചറ്റു,
ഇലച്ചൈയുമ് പോയ്, വെണ് തുകില് അരൈക്കു അണിയ
വിതിയറ്റു, നിര്വാണ വേടമുമ് കൊണ്ടു, കൈക്കു ഓര്
ഓടു ഏന്തി, നാടു എങ്കുമ് ഉള്ളമ് തളര്ന്തു നിന്റു,
ഉന്മത്തന് ആകി, അമ്മാ! ഉന് കണവന് എങ്കെങ്കുമ് ഐയമ്
പുകുന്തു, ഏങ്കി, ഉഴല്കിന്റതു ഏതു ചൊല്വായ്?
ആടു കൊടി മാടമിചൈ മാതര് വിളൈയാടി വരുമ്
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (7)

ഞാനമ് തഴൈത്തു, ഉന് ചൊരൂപത്തൈ അറികിന്റ
നല്ലോര് ഇടത്തിനില് പോയ്, നടുവിനില് ഇരുന്തു, ഉവന്തു,
അടിമൈയുമ് പൂണ്ടു, അവര് നവിറ്റുമ് ഉപതേചമ് ഉട്കൊണ്ടു,
ഈനമ്തനൈത് തള്ളി എനതു, നാന് എനുമ് മാനമ്
ഇല്ലാമലേ തുരത്തി, ഇന്തിരിയ വായില്കളൈ ഇറുകപ് പുതൈത്തു,
നെഞ്ചു ഇരുള് അറ, വിളക്കു ഏറ്റിയേ-
വാന് അന്തമ് ആന വിഴി അന്നമേ! ഉന്നൈ എന്
അകത് താമരൈപ് പോതിലേ വൈത്തു, വേറേ കവലൈ അറ്റു,
മേല് ഉറ്റ പര വചമ് ആകി, അഴിയാതതു ഓര്
ആനന്ത വാരിതിയില് ആഴ്കിന്റതു എന്റു കാണ്?
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ?
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (8)

ചലതി ഉലകത്തില് ചരാചരങ്കളൈ ഈന്റ തായ് ആകില്,
എനക്കുത് തായ് അല്ലവോ? യാന് ഉന് മൈന്തന് അന്റോ?
എനതു ചഞ്ചലമ് തീര്ത്തു, നിന്റന്
മുലൈ ചുരന്തു ഒഴുകു പാല് ഊട്ടി, എന് മുകത്തൈ ഉന്
മുന്താനൈയാല് തുടൈത്തു, മൊഴികിന്റ മഴലൈക്കു
ഉകന്തുകൊണ്ടു, ഇള നിലാ മുറുവല് ഇന്പുറ്റു, അരുകില് യാന്
കുലവി വിളൈയാടല് കൊണ്ടു, അരുള് മഴൈ പൊഴിന്തു,
അങ്കൈ കൊട്ടി, വാ എന്റു അഴൈത്തുക്,
കുഞ്ചര മുകന്, കന്തനുക്കു ഇളൈയന് എന്റു എനൈക്
കൂറിനാല്, ഈനമ് ഉണ്ടോ?
അലൈ കടലിലേ തോന്റുമ് ആരാത അമുതമേ!
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (9)

കൈപ് പോതു കൊണ്ടു, ഉന് പതപ് പോതു തന്നില് കണപ്
പോതുമ് അര്ച്ചിക്കിലേന്; കണ് പോതിനാല്, ഉന് മുകപ് പോതു
തന്നൈ, യാന് കണ്ടു തരിചനൈ പുരികിലേന്;
മുപ് പോതില് ഒരു പോതുമ്, എന് മനപ് പോതിലേ മുന്നി,
ഉന് ആലയത്തിന് മുന് പോതുവാര് തമതു പിന് പോത നിനൈകിലേന്;
മോചമേ പോയ് ഉഴന്റേന്;
മൈപ് പോതകത്തിറ്കു നികര് എനപ് പോതു എരു-
മൈക് കടാ മീതു ഏറിയേ, മാ കോര കാലന് വരുമ്പോതു,
തമിയേന് മനമ് കലങ്കിത് തിയങ്കുമ്
അപ് പോതു, വന്തു ഉന് അരുട്പോതു തന്തു അരുള്;
;ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (10)

മികൈയുമ് തുരത്ത, വെമ് പിണിയുമ് തുരത്ത, വെകുളി
ആനതുമ് തുരത്ത, മിടിയുമ് തുരത്ത, നരൈ തിരൈയുമ് തുരത്ത,
മികു വേതനൈകളുമ് തുരത്തപ്,
പകൈയുമ് തുരത്ത, വഞ്ചനൈയുമ് തുരത്തപ്, പചി എന്പതുമ്
തുരത്തപ്, പാവമ് തുരത്തപ്, പതി മോകമ് തുരത്തപ്,
പല കാരിയമുമ് തുരത്ത,
നകൈയുമ് തുരത്ത, ഊഴ് വിനൈയുമ് തുരത്ത, എന് നാളുമ് തുരത്ത,
വെകുവായ് നാ വറണ്ടു ഓടിക്, കാല് തളര്ന്തിടുമ് എന്നൈ
നമനുമ് തുരത്തുവാനോ?
അകില ഉലകങ്കട്കുമ് ആതാര തെയ്വമേ!
ആതി കടവൂരിന് വാഴ്വേ!
അമുതീചര് ഒരു പാകമ് അകലാത ചുകപാണി!
അരുള് വാമി! അപിരാമിയേ! (11)
അപിരാമി അമ്മൈപ് പതികമ്” -(ഇരണ്ടാവതു)


കങ്കൈയൊടു തുമ്പൈയുമ് അണിന്തവര് വിയക്കുമ്
കലാ മതിയൈ നികര് വതനമുമ്, കരുണൈ പൊഴി വിഴികളുമ്,
വിണ് മുകില്കള് വെളിറെനക് കാട്ടിയ കരുമ് കൂന്തലുമ്,
ചങ്കൈ ഇല്ലാതു ഒളിരുമ് മാങ്കല്യ താരണമ് തങ്കു
മണി മിടറുമ്, മിക്ക ചതുര് പെരുകു തുങ്ക പാചാങ്കുചമ്
ഇലങ്കു കര തലമുമ്, വിരല് അണിയുമ് അരവുമ്,
പുങ്കവര്ക്കു അമുതു അരുളുമ് അന്തര കുചങ്കളുമ്,
പൊലിയുമ് നവമണി നൂപുരമ് പൂണ്ട ചെഞ് ചേവടിയൈ നാളുമ്
പുകഴ്ന്തുമേ- പോറ്റി എന വാഴ്ത്ത, വിടൈ മേല്
മങ്കളമ് മികുന്ത നിന് പതിയുടന് വന്തു, അരുള് ചെയ്;
വളര് തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (1)

ചന്തിര ചടാതരി! മുകുന്ത ചോതരി! തുങ്ക ചലച
ലോചന മാതവി! ചമ്പ്രമ പയോതരി! ചുമങ്കലി!
ചുലട്ചണി! ചാറ്റ അരുമ് കരുണാകരി!
അന്തരി! വരാകി! ചാമ്പവി! അമര തോത്രി! അമലൈ!
ചെക ചാല ചൂത്രി! അകില ആത്മ കാരണി! വിനോത ചയ നാരണി!
അകണ്ട ചിന്മയ പൂരണി!
ചുന്തരി! നിരന്തരി! തുരന്തരി! വരൈ രാച ചുകുമാരി!
കൗമാരി! ഉത് തുങ്ക കല്യാണി! പുട്പ അത്തിര അമ്പുയ
പാണി! തൊണ്ടര്കട്കു അരുള് ചര്വാണി!
വന്തു അരി, മലര്പ് പിരമരാതി തുതി, വേത ഒലി വളര്
തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (2)

വാച മലര് മരു അളക പാരമുമ്, തണ് കിരണ മതി മുകമുമ്,
അയില് വിഴികളുമ്, വള്ള നികര് മുലൈയുമ്, മാന് നടൈയുമ്,
നകൈ മൊഴികളുമ്, വളമുടന് കണ്ടു, മിന്നാര്
പാച പന്തത്തിടൈ, മനമ് കലങ്കിത്, തിനമ് പല വഴിയുമ്
എണ്ണി, എണ്ണിപ് പഴി പാവമ് ഇന്നതു എന്റു അറിയാമല്,
മായപ്ര- പഞ്ച വാഴ്വു ഉണ്മൈ എന്റേ,
ആചൈ മേലിട്ടു, വീണാക, നായ് പോല് തിരിന്തു അലൈവതു
അല്ലാമല്, ഉന്റന് അമ്പുയപ് പോതു എനുമ് ചെമ് പതമ്
തുതിയാത അചടന് മേല് കരുണൈ വരുമോ?
മാചു ഇലാതു ഓങ്കിയ കുണാകരി! പവാനി! ചീര് വളര് തിരുക്
കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി! ചിവ
ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (3)

നന്റു എന്റു, തീതു എന്റു നവിലുമ് ഇവ് ഇരണ്ടനുള്,
നന്റതേ ഉലകില് ഉള്ളോര് നാടുവാര് ആതലിന്,
നാനുമേ അവ്വിതമ് നാടിനേന്; നാടിനാലുമ്
ഇന്റു എന്റു ചൊല്ലാമല്, നിനതു തിരു ഉള്ളമ് അതു ഇരങ്കി,
അരുള് ചെയ്കുവായേല് ഏഴൈയേന് ഉയ്കുവേന്,
മെയ്യാന മൊഴി ഇ•തു;ഉന് ഇതയമ് അറിയാതതു ഉണ്ടോ?
കുന്റമ് എല്ലാമ് ഉറൈന്തു, എന്റുമ് അന്പര്ക്കു അരുള്
കുമാര തേവനൈ അളിത്ത കുമരി! മരകത വരുണി!
വിമലി! പൈരവി! കരുണൈ കുലവു കിരി രാച പുത്രി!
മന്റല് മികു നന്തന വനങ്കള്, ചിറൈ അളി മുരല,
വളര് തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (4)

ഒരു നാള്, ഇരണ്ടു നാള് അല്ല; നാന് ഉലകത്തു
ഉതിത്ത ഇന് നാള് വരൈക്കുമ് ഒഴിയാത കവലൈയാല്,
തീരാത ഇന്നല് കൊണ്ടു, ഉള്ളമ് തളര്ന്തു, മികവുമ്
അരു നാണ് അറ്റിട്ട വില് പോല് ഇരുക്കുമ് ഇവ്
അടിമൈപാല് കരുണൈ കൂര്ന്തു, ഇങ്കു അഞ്ചേല് എനച് ചൊല്ലി,
ആതരിപ്പവര്കള് ഉനൈ അന്റി ഇലൈ ഉണ്മൈയാക;
ഇരു നാഴികൈപ് പോതുമ് വേണ്ടാതു, നിമിടത്തില് ഇവ് അകില
പുവനത്തൈയുമ് ഇയറ്റി, അരുളുമ് തിറമ് കൊണ്ട നീ,
ഏഴൈയേന് ഇന്നല് തീര്ത്തു, അരുളല് അരിതോ?
വരു നാവലൂരര് മുതലോര് പരവുമ്, ഇനിയ പുകഴ് വളര്
തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (5)

എണ്ണിക്കൈ ഇല്ലാത തുന്പങ്കള് മേന്മേല്
ഏറിട്ടു ഒറുക്ക, അന്തോ! എവ്വിതമ് ഉളമ് ചകിത്തു
ഉയ്കുവേന്? ഇപ്പൊഴുതു എടുത്തിട്ട ചന്മമ് ഇതനില്,
നണ്ണി എള് അളവു ചുകമ് ആനതു ഒരു നാളിനുമ് നാന്
അനുപവിത്തതു ഇല്ലൈ; നാടു എലാമ് അറിയുമ്, ഇതു കേട്പതു ഏന്?
നിന് ഉളമുമ് നന്റായ് അറിന്തു ഇരുക്കുമ്;
പുണ്ണിയമ് പൂര്വ ചനനത്തിനില് ചെയ്യാത പുലൈയന്
ആനാലുമ്, നിനതു പൂരണ കടാട്ച വീട്ചണ്ണിയമ് ചെയ്തു,
എനതു പുന്മൈയൈ അകറ്റി അരുള്വായ്;
മണ്ണവര്കള്, വിണ്ണവര്കള് നിത്തമുമ് പരവുമ്,
ഇചൈ വളര് തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (6)

തെരിന്തോ, അലാതു, തെരിയാമലോ, ഇവ് അടിമൈ
ചെയ്തിട്ട പിഴൈ ഇരുന്താല് ചിനമ് കൊണ്ടു അതു ഓര്
കണക്കാക വൈയാതു, നിന് തിരു ഉളമ് ഇരങ്കി, മികവുമ്
പരിന്തു വന്തു ഇനിയേനുമ് പാഴ് വിനൈയില് ആഴ്ന്തു,
ഇനല് പടാതു, നല് വരമ്അളിത്തുപ്, പാതുകാത്തു അരുള് ചെയ്യ
വേണ്ടുമ്; അണ്ടാണ്ട ഉയിര് പരിവുടന് അളിത്ത മുതല്വി!
പുരന്തരന്, പോതന്, മാതവന് ആകിയോര്കള് തുതി പുരിയുമ്
പതാമ്പുയ മലര്പ് പുങ്കവി! പുരാന്തകി! പുരന്തരി! പുരാതനി!
പുരാണി! തിരി പുവനേചുവരി!
മരുന്തിനുമ് നയന്ത ചൊല് പൈങ് കിളി! വരാകി! എഴില്
വളര് തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (7)

വഞ്ചകക് കൊടിയോര്കള് നട്പു വേണ്ടാമലുമ്, മരുന്തിനുക്കാ
വേണ്ടിനുമ്, മറന്തുമ് ഓര് പൊയ്മ്മൊഴി ചൊലാമലുമ്,
തീമൈ ആമ് വഴിയിനില് ചെല്ലാമലുമ്,
വിഞ്ചു നെഞ്ചു അതനില് പൊറാമൈ തരിയാമലുമ്, വീണ്
വമ്പു പുരിയാമലുമ്, മിക്ക പെരിയോര്കള് ചൊലുമ്
വാര്ത്തൈ തള്ളാമലുമ്, വെകുളി അവൈ കൊള്ളാമലുമ്,
തഞ്ചമ് എന നിനതു ഉപയ കഞ്ചമ് തുതിത്തിടത്, തമിയേനുക്കു
അരുള് പുരിന്തു, ചര്വ കാലമുമ് എനൈക് കാത്തു
അരുള വേണ്ടിനേന്; ചലക് കയല്കള് വിഴിയൈ അനൈയ
വഞ്ചിയര് ചെവ്വായ് നികരുമ് വാവി ആമ്പല് മലരുമ്
വളര് തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (8)

എനതു ഇന്നല് ഇന്നപടി എന്റു വേറു ഒരുവര്ക്കു ഇചൈത്തിടവുമ്,
അവര്കള് കേട്ടു, ഇവ് ഇന്നല് തീര്ത്തു, ഉള്ളത്തു ഇരങ്കി,
നന്മൈകള് ചെയവുമ്, എള് അളവുമ് മുടിയാതു; നിന്
ഉനതമ് മരുവുമ് കടൈക് കണ് അരുള് ചിറിതു ചെയിന്, ഉതവാത
നുണ് മണല്കളുമ് ഓങ്കു മാറ്റു ഉയര് ചൊര്ണ മലൈ ആകുമ്;
അതു അന്റി ഉയര് അകില പുവനങ്കളൈക് കനമുടന് അളിത്തു,
മുപ്പത്തു ഇരണ്ടു അറങ്കളുമ് കവിന് പെറച് ചെയ്യുമ്
നിന്നൈക് കരുതു നല് അടിയവര്ക്കു എളി വന്തു, ചടുതിയില്
കാത്തു, രട്ചിത്തതു ഓര്ന്തു,
വനചമ് നികര് നിന് പാതമ് നമ്പിനേന്, വന്തു അരുള് ചെയ്;
വളര് തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (9)

കരു നീല വടിവമാര് മാടു ഏറി, ഉത്തണ്ട കന തണ്ട
വെമ് പാചമുമ്, കൈക് കൊണ്ടു, ചണ്ട മാ കാലന് മുന് എതിര്ക്ക,
മാര്ക്കണ്ടന് വെകുണ്ടു നോക്ക,
ഇരു നീല കണ്ടന് എനുമ് നിന് പതിയൈ ഉള്ളത്തില്
ഇന്പു കൊണ്ടു, അരുച്ചനൈ ചെയ, ഈചന്, അവ് ഇലിങ്കമ് പിളപ്പ,
നിന്നൊടു തോന്റി, യമനൈച് ചൂലത്തില് ഊന്റിപ്
പെരു നീല മലൈ എന, നിലത്തില് അന്നവന് വിഴപ്,
പിറങ്കു താളാല് ഉതൈത്തുപ്, പേചു മുനി മൈന്തനുക്കു അരുള്
ചെയ്തതു, ഉനതു അരിയ പേര് അരുളിന് വണ്ണമ് അലവോ?
വരു നീല മട മാതര് വിഴി എന്ന, മലര് വാവി വളര്
തിരുക് കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (10)

ചകല ചെല്വങ്കളുമ് തരുമ് ഇമയ കിരി രാച തനയൈ!
മാ തേവി! നിന്നൈച് ചത്യമായ്, നിത്യമ് ഉള്ളത്തില്
തുതിക്കുമ് ഉത്തമരുക്കു ഇരങ്കി, മികവുമ്
അകിലമതില് നോയ് ഇന്മൈ, കല്വി, തന താനിയമ്,
അഴകു, പുകഴ്, പെരുമൈ, ഇളമൈ, അറിവു, ചന്താനമ്, വലി,
തുണിവു, വാഴ് നാള്, വെറ്റി, ആകു നല്ലൂഴ്, നുകര്ച്ചി
തൊകൈ തരുമ് പതിനാറു പേറുമ് തന്തു അരുളി, നീ ചുക ആനന്ത
വാഴ്വു അളിപ്പായ്; ചുകിര്ത കുണ ചാലി! പരി പാലി! അനു കൂലി!
തിരി ചൂലി! മങ്കള വിചാലി!
മകവു നാന്, നീ തായ്, അളിക്ക ഒണാതോ? മകിമൈ വളര് തിരുക്
കടവൂരില് വാഴ് വാമി! ചുപ നേമി! പുകഴ് നാമി!
ചിവ ചാമിമകിഴ് വാമി! അപിരാമി ഉമൈയേ! (11)

Back to Top


This page was last modified on Tue, 20 Jul 2021 16:50:04 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org