Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Abirami Anthathi అపిరామి పట్టర్ అరుళియ అపిరామి అన్తాతి in Telugu language Audio

అపిరామి పట్టరుక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

అపిరామి అన్తాతి
అపిరామి అమ్మైప్ పతికమ్ -(ఒన్ఱు)
అపిరామి అమ్మైప్ పతికమ్ -(ఇరణ్టావతు)
1 To gain wisdom and goodness ఞానముమ్ నల్విత్తైయుమ్ పెఱ
2 Divorce join together పిరిన్తవర్ ఒన్ఱు చేర
3 Get rid of family worries కుటుమ్పక్ కవలైయిలిరున్తు విటుపట
4 Achieve high positions ఉయర్ పతవికళై అటైయ
5 Coast of Anxiety మనక్కవలై తీర
6 To get magical powers మన్తిర చిత్తి పెఱ
7 The suffering that comes like a mountain is like snow మలైయెన వరుమ్ తున్పమ్ పనియెన నీఙ్క
8 Remove desires and increase devotion పఱ్ఱుకళ్ నీఙ్కి పక్తి పెరుకిట
9 Everything is comfortable అనైత్తుమ్ వచమాక
10 To get the liberation మోట్చ చాతనమ్ పెఱ
11 To enjoy life ఇల్వాఴ్క్కైయిల్ ఇన్పమ్ పెఱ
12 To persevere in heart meditation నెఞ్చమ్ తియానత్తిల్ నిలైపెఱ
13 to be Zealous వైరాక్కియ నిలై ఎయ్త
14 To gain leadership తలైమై పెఱ
15 To attain great wealth and bliss పెరుఞ్చెల్వముమ్ పేరిన్పముమ్ పెఱ
16 To gain ability to feel current, past and future ముక్కాలముమ్ ఉణరుమ్ తిఱన్ ఉణ్టాక
17 To get good groom or bridegrooms కన్నికైకళుక్కు నల్ల వరన్ అమైయ
18 To Get rid of the fear of death మరణ పయమ్ నీఙ్క
19 To remain blissful పేరిన్ప నిలైయటైయ
20 To get Wealth such as land, house etc. వీటు వాచల్ ముతలియ చెల్వఙ్కళ్ ఉణ్టాక
21 To remove the sin of not worshiping అమ్పికైయై వఴిపటామల్ ఇరున్త పావమ్ తొలైయ
22 To achieve no future birth ఇనిప్ పిఱవా నెఱి అటైయ
23 Always be happy ఎప్పోతుమ్ మకిఴ్చ్చియాయ్ ఇరుక్క
24 Get rid of diseases నోయ్కళ్ విలక
25 To accomplish the thought thing నినైత్త కారియమ్ నిఱైవేఱ
26 Grow influence చొల్వాక్కుమ్ చెల్వాక్కుమ్ పెరుక
27 The width of the psyche మననోయ్ అకల
28 To attain the pleasures of the hereafter ఇమ్మై మఱుమై ఇన్పఙ్కళ్ అటైయ
29 To get Ashta Siddhis అణిమాతి అష్ట చిత్తికళైప్ పెఱ
30 To get rid of Suffering అటుత్తటుత్తు వరుమ్ తున్పఙ్కళ్ నీఙ్క
31 Have fun in the hereafter మఱుమైయిల్ ఇన్పమ్ ఉణ్టాక
32 To prevent untimely death అకాల మరణముమ్ తుర్మరణముమ్ వరామలిరుక్క
33 To be hopeful in the face of dying ఇఱక్కుమ్ నిలైయిలుమ్ అమ్పికై నినైవోటు ఇరుక్క
34 To get fertile lands చిఱన్త నన్చెయ్ నిలఙ్కళ్ కిటైక్క
35 To fulfill the marriage తిరుమణమ్ నిఱైవేఱ
36 Older deeds gain strength పఴైయ వినైకళ్ వలిమై పెఱ
37 To get new gems నవమణికళైప్ పెఱ
38 To achieve what you want వేణ్టియతై వేణ్టియవాఱు అటైయ
39 To gain the strength to handle tools కరువికళైక్ కైయాళుమ్ వలిమై పెఱ
40 Purva Punniyam is fruitful పూర్వ పుణ్ణియమ్ పలన్తర
41 To be in the good group నల్లటియార్ నట్పుప్ పెఱ
42 To subdue the world ఉలకినై వచప్పటుత్త
43 Except for the disadvantages తీమైకళ్ ఒఴియ
44 To get rid of idiot ideas పేతపుత్తి నీఙ్క
45 Get rid of the universal guilt ఉలకోర్ పఴియిలిరున్తు విటుపట
46 To live with good manners నల్నటత్తైయోటు వాఴ
47 to achieve yoga యోకనిలై అటైయ
48 To get rid of body needs ఉటల్ పఱ్ఱు నీఙ్క
49 To avoid the suffering of death మరణత్ తున్పమ్ ఇల్లాతిరుక్క
50 To see Ambika in person అమ్పికైయై నేరిల్ కాణ
51 To be lust free మోకమ్ నీఙ్క
52 To achieve great wealth in this world ఇమ్మైయిల్ పెరుఞ్చెల్వమ్ అటైయ
53 To remove from falsehood is you పొయ్యుణర్వు నీఙ్క
54 To be free from Debt Harassment కటన్ తొల్లైకళ్ తీర
55 To attain disgusting mood of liking విరుప్పు వెఱుప్పఱ్ఱ మోననిలై ఎయ్త
56 To have the energy to impress everyone యావరైయుమ్ వచీకరిక్కుమ్ ఆఱ్ఱల్ ఉణ్టాక
57 To be away from poverty వఱుమై ఒఴియ
58 To gain peace of mind మనఅమైతి పెఱ
59 For the children grow up to be good పిళ్ళైకళ్ నల్లవర్కళాక వళర
60 To gain consciousness మెయ్యుణర్వు పెఱ
61 To defeat the illusion మాయైయై వెల్ల
62 To become free from fear ఎత్తకైయ అచ్చముమ్ అకల
63 To be in conscious mind అఱివు తెళివోటు ఇరుక్క
64 Increase devotion పక్తి పెరుక
65 To achieve masculinity ఆణ్మకప్పేఱు అటైయ
66 As a poet కవిఞరాక
67 Destroy enemies పకైవర్కళ్ అఴియ
68 Wealth abounds like land and house నిలమ్ వీటు పోన్ఱ చెల్వఙ్కళ్ పెరుక
69 Achieve all conveniences చకల చௌపాక్కియఙ్కళుమ్ అటైయ
70 To get Siddhi in micro arts నుణ్ కలైకళిల్ చిత్తి పెఱ
71 Get rid of grievances and get pleasure మనక్కుఱైకళ్ తీర్న్తు మకిఴ్చ్చి పెఱ
72 To get liberated from birth పిఱవిప్ పిణి తీర
73 To get children పెణ్కళుక్కు కుఴన్తైప్ పేఱు ఉణ్టాక
74 Achieve excellence in the industry తొఴిలిల్ మేన్మై అటైయ
75 To defeat fate వితియై వెల్ల
76 To get what he deserves తనక్కు ఉరిమైయానతైప్ పెఱ
77 Overcome the fear of enmity పకై అచ్చమ్ నీఙ్క
78 Achieve all the riches చకల చెల్వఙ్కళైయుమ్ అటైయ
79 Get rid of the bandages కట్టుకళిల్ ఇరున్తు విటుపట
80 To perpetuate constant bliss నిలైయాన మనమకిఴ్చ్చి నిలైత్తిట
81 Behave well నన్నటత్తై ఉణ్టాక
82 Achieve mental integrity మన ఒరుమైప్పాటు అటైయ
83 To have servants ఏవలర్ పలర్ ఉణ్టాక
84 To get away from dharma embarrassments తర్మ చఙ్కటఙ్కళ్ నీఙ్క
85 To get away from sufferingyou తున్పఙ్కళ్ నీఙ్క
86 Get rid of the fear of weapons ఆయుత పయమ్ నీఙ్క
87 Get active and gain fame చెయఱ్కరియ చెయ్తు పుకఴ్ పెఱ
88 Always seek the grace of hope ఎప్పోతుమ్ అమ్పికై అరుళ్ పెఱ
89 Get Yoga Siddhi యోక చిత్తి పెఱ
90 Husband and wife agree కణవన్ మనైవి కరుత్తు వేఱ్ఱుమై నీఙ్క
91 To succeed in government action అరచాఙ్కచ్ చెయలిల్ వెఱ్ఱి పెఱ
92 Maturity of mind మననిలై పక్కువమటైయ
93 Let the light shine inside ఉళ్ళత్తిల్ ఒళి ఉణ్టాక
94 The mood is pure మననిలై తూయ్మైయాక
95 To get pure mood తూయ మననిలై పెఱ
96 To gain leadership and fame everywhere ఎఙ్కుమ్ తలైమైయుమ్ పుకఴుమ్ పెఱ
97 Grow in glory and virtue పుకఴుమ్ అఱముమ్ వళర
98 To seek protection from deceitful acts వఞ్చకర్ చెయల్కళిలిరున్తు పాతుకాప్పు పెఱ
99 Grow a sense of grace అరుళ్ ఉణర్వు వళర
100 To see goddess in our mind అమ్పికైయై మనత్తిల్ కాణ
101 నూఱ్పయన్
201అపిరామి అమ్మైప్ పతికమ్ – కలైయాత కల్వియుమ్,


కణపతి కాప్పు
తారమర్ కొన్ఱైయుమ్ చణ్పకమాలైయుమ్ చాత్తుమ్ తిల్లై
ఊరర్తమ్ పాకత్తు ఉమైమైన్తనే! ఉలకేఴుమ్ పెఱ్ఱ
చీర్అపిరామి అన్తాతి ఎప్పోతుమ్ ఎన్ చిన్తైయుళ్ళే
కారమర్ మేనిక్ కణపతియే! నిఱ్కక్ కట్టురైయే.

1. ఞానముమ్ నల్విత్తైయుమ్ పెఱ
ఉతిక్కిన్ఱ చెఙ్కతిర్, ఉచ్చిత్తిలకమ్, ఉణర్వుటైయోర్
మతిక్కిన్ఱ మాణిక్కమ్, మాతుళమ్ పోతు, మలర్క్కమలై
తుతిక్కిన్ఱ మిన్కొటి, మెన్కటిక్ కుఙ్కుమ తోయమెన్న
వితిక్కిన్ఱ మేని అపిరామి ఎన్తన్ విఴిత్తుణైయే.

2. పిరిన్తవర్ ఒన్ఱు చేర
తుణైయుమ్ తొఴున్తెయ్వముమ్, పెఱ్ఱ తాయుమ్ చురుతికళిన్
పణైయుమ్, కొఴున్తుమ్ పతికొణ్ట వేరుమ్ పనిమలర్ప్పూఙ్
కణైయుమ్, కరుప్పుచ్చిలైయుమెన్ పాచాఙ్కుచముమ్, కైయిల్
అణైయుమ్ తిరిపుర చున్తరి ఆవతు అఱిన్తనమే.

3. కుటుమ్పక్ కవలైయిలిరున్తు విటుపట
అఱిన్తేన్ ఎవరుమ్ అఱియా మఱైయై, అఱిన్తుకొణ్టు
చెఱిన్తేన్ ఉనతు తిరువటిక్కే, తిరువే! వెరువిప్
పిఱిన్తేన్ నిన్అన్పర్ పెరుమై ఎణ్ణాత కరుమనెఞ్చాల్
మఱిన్తే విఴుమ్ నరకుక్కుఱవాయ మనితరైయే.

4. ఉయర్ పతవికళై అటైయ
మనితరుమ్ తేవరుమ్ మాయా మునివరుమ్ వన్తు చెన్ని
కునితరుమ్ చేవటిక్ కోమళమే! కొన్ఱై వార్చటైమేల్
పనితరుమ్ తిఙ్కళుమ్, పామ్పుమ్, పకీరతియుమ్ పటైత్త
పునితరుమ్ నీయుమ్ ఎన్పున్తి ఎన్నాళుమ్ పొరున్తుకవే.

5. మనక్కవలై తీర
పొరున్తియ ముప్పురై! చెప్పురై చెయ్యుమ్ పుణర్ములైయాల్
వరున్తియ వఞ్చి మరుఙ్కుల్ మనోన్మణి! వార్చటైయోన్
అరున్తియ నఞ్చు అముతాక్కియ అమ్పికై! అమ్పుయమేల్
తిరున్తియ చున్తరి అన్తరి పాతమ్ఎన్ చెన్నియతే.

6. మన్తిర చిత్తి పెఱ
చెన్నియతు ఉన్పొన్ తిరువటిత్ తామరై; చిన్తైయుళ్ళే
మన్నియతు ఉన్ తిరుమన్తిరమ్; చిన్తుర వణ్ణప్పెణ్ణే!
మున్నియ నిన్ అటియారుటన్ కూటి ముఱైముఱైయే
పన్నియతు ఎన్ఱుమ్ ఉన్తన్ పరమాకమ పత్తతియే.

7. మలైయెన వరుమ్ తున్పమ్ పనియెన నీఙ్క
తతియుఱు మత్తిఱ్ చుఴలుమ్ ఎన్ఆవి తళర్విలతోర్
కతియుఱు వణ్ణమ్ కరుతు కణ్టాయ్; కమలాలయనుమ్,
మతియుఱు వేణి మకిఴ్ననుమ్, మాలుమ్ వణఙ్కిఎన్ఱుమ్
తుతియుఱు చేవటియాయ్! చిన్తురానన చున్తరియే.

8. పఱ్ఱుకళ్ నీఙ్కి పక్తి పెరుకిట
చున్తరి! ఎన్తై తుణైవి! ఎన్ పాచత్ తొటరైయెల్లామ్
వన్తరి; చిన్తుర వణ్ణత్తినాళ్ మకిటన్ తలైమేల్
అన్తరి; నీలి; అఴియాత కన్నికై; ఆరణత్తోన్
కన్తరి; కైత్తలత్తాళ్ మలర్త్తాళ్ ఎన్ కరుత్తనవే.

9. అనైత్తుమ్ వచమాక
కరుత్తన, ఎన్తైతన్ కణ్ణన, వణ్ణక్ కనకవెఱ్పిఱ్
పెరుత్తన, పాల్అఴుమ్ పిళ్ళైక్కు నల్కిన, పేరరుళ్కూర్
తిరుత్తన పారముమ్ ఆరముమ్, చెఙ్కైచ్ చిలైయుమ్, అమ్పుమ్
మురుత్తన మూరలుమ్, నీయుమ్, అమ్మే! వన్తుఎన్ మున్నిఱ్కవే.
Back to Top


10. మోట్చ చాతనమ్ పెఱ
నిన్ఱుమ్, ఇరున్తుమ్, కిటన్తుమ్, నటన్తుమ్ నినైప్పతుఉన్నై;
ఎన్ఱుమ్ వణఙ్కువతు ఉన్మలర్త్ తాళ్; ఎఴుతామఱైయిన్
ఒన్ఱుమ్ అరుమ్పొరుళే! అరుళే! ఉమైయే ఇమయత్తు
అన్ఱుమ్ పిఱన్తవళే! అఴియా ముత్తి ఆనన్తమే!

11. ఇల్వాఴ్క్కైయిల్ ఇన్పమ్ పెఱ
ఆనన్తమాయ్ ఎన్ అఱివాయ్, నిఱైన్త అముతముమాయ్,
వానన్త మాన వటివుటైయాళ్, మఱై నాన్కినుక్కుమ్
తానన్తమాన చరణార విన్తమ్ తవళనిఱక్
కానన్తమ్ ఆటరఙ్కామ్ ఎమ్పిరాన్ ముటిక్ కణ్ణియతే.

12. నెఞ్చమ్ తియానత్తిల్ నిలైపెఱ
కణ్ణియతు ఉన్పుకఴ్ కఱ్పతు ఉన్; నామమ్ కచిన్తు పత్తి
పణ్ణియతు ఉన్ ఇరుపాతామ్ పుయత్తిల్; పకల్ ఇరవా
నణ్ణియతు ఉన్నై నయన్తోర్ అవైయత్తు; నాన్ మున్చెయ్త
పుణ్ణియమ్ ఏతుఎన్ అమ్మే పువి ఏఴైయుమ్ పూత్తవళే.

13. వైరాక్కియ నిలై ఎయ్త
పూత్తవళే పువనమ్ పతినాన్కైయుమ్; పూత్తవణ్ణమ్
కాత్తవళే పిన్ కరన్తవళే! కఱైక్ కణ్టనుక్కు
మూత్తవళే! ఎన్ఱుమ్ మూవా ముకున్తఱ్కు ఇళైయవళే!
మాత్తవళే ఉన్నై అన్ఱి మఱ్ఱోర్ తెయ్వమ్ వన్తిప్పతే!

14. తలైమై పెఱ
వన్తిప్పవర్ ఉన్నై వానవర్, తానవర్, ఆనవర్కళ్;
చిన్తిప్పవర్ నల్ తిచైముకర్ నారణర్ చిన్తైయుళ్ళే;
పన్తిప్పవర్ అఴియాప్ పరమానన్తర్; పారిల్ ఉన్నైచ్
చన్తిప్పవర్క్కు ఎళితామ్ ఎమ్పిరాట్టి నిన్ తణ్ణళియే.

15. పెరుఞ్చెల్వముమ్ పేరిన్పముమ్ పెఱ
తణ్ణళిక్ కెన్ఱు మున్నే పల కోటి తవఙ్కళ్ చెయ్వార్
మణ్ణళిక్కుమ్ చెల్వమో పెఱువార్? మతి వానవర్ తమ్
విణ్ణళిక్కుమ్ చెల్వముమ్ అఴియా ముత్తి వీటుమన్ఱో?
పణ్ణళిక్కుమ్ చొఱ్ పరిమళ యామళైప్ పైఙ్కిళియే.

16. ముక్కాలముమ్ ఉణరుమ్ తిఱన్ ఉణ్టాక
కిళియే! కిళైఞర్ మనత్తే కిటన్తు, కిళర్న్తొళిరుమ్
ఒళియే! ఒళిరుమ్ ఒళిక్కిటమే ఎణ్ణిల్ ఒన్ఱుమిల్లా
వెళియే! వెళిముతఱ్ పూతఙ్కళాకి విరిన్త అమ్మే!
అళియేన్ అఱివళవిఱ్కు అళవానతు అతిచయమే.

17. కన్నికైకళుక్కు నల్ల వరన్ అమైయ
అతిచయమాన వటివుటైయాళ్, అరవిన్తమెల్లామ్
తుతిచయ ఆనన చున్తరవల్లి, తుణై ఇరతి
పతిచయమానతు అపచయమాక మున్ పార్త్తవర్తమ్
మతిచయమాక వన్ఱో వామపాకత్తై వవ్వియతే.

18. మరణ పయమ్ నీఙ్క
వవ్వియ పాకత్తిఱైవరుమ్, నీయుమ్ మకిఴ్న్తిరుక్కుమ్
చెవ్వియుమ్, ఉఙ్కళ్ తిరుమణక్ కోలముమ్ చిన్తైయుళ్ళే
అవ్వియమ్ తీర్త్తెన్నై ఆణ్ట పొఱ్పాతముమ్ ఆకివన్తు
వెవ్వియ కాలన్ ఎన్ మేల్వరుమ్ పోతు వెళినిఱ్కవే.

19. పేరిన్ప నిలైయటైయ
వెళినిన్ఱ నిన్ తిరుమేనియైప్ పార్త్తెన్ విఴియుమ్ నెఞ్చుమ్,
కళినిన్ఱ వెళ్ళమ్ కరై కణ్టతిల్లై; కరుత్తినుళ్ళే
తెళినిన్ఱ ఞానమ్ తికఴ్కిన్ఱతెన్న తిరువుళమో?
ఒళినిన్ఱ కోణఙ్కళ్ ఒన్పతుమ్ మేవి ఉఱైపవళే.
Back to Top


20. వీటు వాచల్ ముతలియ చెల్వఙ్కళ్ ఉణ్టాక
ఉఱైకిన్ఱ నిన్ తిరుక్కోయిల్నిన్ కేళ్వర్ ఒరుపక్కమో?
అఱైకిన్ఱ నాన్మఱైయిన్ అటియో? ముటియో? అముతమ్
నిఱైకిన్ఱ వెణ్తిఙ్కళో? కఞ్చమో? ఎన్తన్ నెఞ్చకమో?
మఱైకిన్ఱ వారితియో? పూరణాచల మఙ్కలైయే.

21. అమ్పికైయై వఴిపటామల్ ఇరున్త పావమ్ తొలైయ
మఙ్కలై! చెఙ్కల చెమ్ములైయాళ్! మలైయాళ్! వరుణచ్
చఙ్కలై చెఙ్కైచ్! చకల కలామయిల్! తావుకఙ్కై
పొఙ్కలై తఙ్కుమ్ పురిచటైయోన్ పుటైయాళ్! ఉటైయాళ్!
పిఙ్కలై! నీలి! చెయ్యాళ్! వెళియాళ్! పచుమ్పెణ్ కొటియే.

22. ఇనిప్ పిఱవా నెఱి అటైయ
కొటియే! ఇళవఞ్చిక్ కొమ్పే ఎనక్కువమ్పే పఴుత్త
పటియే! మఱైయిన్ పరిమళమే! పనిమాల్ ఇమయప్
పిటియే! పిరమన్ ముతలాయ తేవరైప్ పెఱ్ఱ అమ్మే!
అటియేన్ ఇఱన్తు ఇఙ్కు ఇనిప్పిఱవామల్ వన్తుఆణ్టు కొళ్ళే.

23. ఎప్పోతుమ్ మకిఴ్చ్చియాయ్ ఇరుక్క
కొళ్ళేన్ మనత్తిల్ నిన్ కోలమ్ అల్లాతు; అన్పర్ కూట్టన్ తన్నై
విళ్ళేన్; పరచమయమ్ విరుమ్పేన్; వియన్ మూవులకుక్కు
ఉళ్ళే, అనైత్తినుక్కుమ్ పుఱమ్పే ఉళ్ళత్తే విళైన్త
కళ్ళే! కళిక్కుమ్ కళియే అళియ ఎన్ కణ్మణియే.

24. నోయ్కళ్ విలక
మణియే! మణియిన్ ఒళియే! ఒళిరుమ్ మణిపునైన్త
అణియే! అణియుమ్ అణిక్కఴకే! అణుకాతవర్క్కుప్
పిణియే! పిణిక్కు మరున్తే! అమరర్ పెరువిరున్తే!
పణియేన్ ఒరువరై నిన్ పత్మపాతమ్ పణిన్తపిన్నే.

25. నినైత్త కారియమ్ నిఱైవేఱ
పిన్నే తిరిన్తు ఉన్ అటియారైప్ పేణిప్ పిఱప్పఱుక్క
మున్నే తవఙ్కళ్ ముయన్ఱు కొణ్టేన్; ముతల్ మూవరుక్కుమ్
అన్నే! ఉలకుక్కు అపిరామి ఎన్నుమ్ అరుమరున్తే!
ఎన్నే! ఇని ఉన్నైయాన్ మఱవామల్ నిన్ఱు ఏత్తువనే.

26. చొల్వాక్కుమ్ చెల్వాక్కుమ్ పెరుక
ఏత్తుమ్ అటియవర్ ఈరేఴులకినైయుమ్ పటైత్తుమ్,
కాత్తుమ్, అఴిత్తుమ్ తిరిపవరామ్; కమఴ్ పూఙ్కటమ్పు
చాత్తుమ్ కుఴల్ అణఙ్కే! మణమ్ నాఱుమ్ నిన్తాళ్ ఇణైక్కు ఎన్
నాత్తఙ్కు పున్మొఴి ఏఱియవాఱు నకైయుటత్తే.

27. మననోయ్ అకల
ఉటైత్తనై వఞ్చప్ పిఱవియై; ఉళ్ళమ్ ఉరుకుమ్ అన్పు
పటైత్తనై; పత్మ పతయుకమ్ చూటుమ్ పణి ఎనక్కే
అటైత్తనై; నెఞ్చత్తు అఴుక్కై ఎల్లామ్ నిన్ అరుట్పునలాల్
తుటైత్తనై; చున్తరి! నిన్నరుళ్ ఏతెన్ఱు చొల్లువతే.

28. ఇమ్మై మఱుమై ఇన్పఙ్కళ్ అటైయ
చొల్లుమ్ పొరుళుమ్ ఎన నటమాటుమ్ తుణైవరుటన్
పుల్లుమ్ పరిమళప్ పూఙ్కొటియే నిన్ పుతుమలర్త్తాళ్
అల్లుమ్ పకలుమ్ తొఴుమ్అవర్క్కే అఴియా అరచుమ్
చెల్లుమ్ తవనెఱియుమ్ చివలోకముమ్ చిత్తిక్కుమే.

29. అణిమాతి అష్ట చిత్తికళైప్ పెఱ
చిత్తియుమ్, చిత్తి తరుమ్ తెయ్వముమ్ ఆకిత్ తికఴుమ్ పరా
చత్తియుమ్, చత్తి తఴైక్కుమ్ చివముమ్ తవమ్ ముయల్వార్
ముత్తియుమ్, ముత్తిక్కు విత్తుమ్, విత్తాకి ముళైత్తెఴున్త
పుత్తియుమ్, పుత్తియిన్ ఉళ్ళే పురక్కుమ్ పురత్తైయన్ఱే.
Back to Top


30. అటుత్తటుత్తు వరుమ్ తున్పఙ్కళ్ నీఙ్క
అన్ఱే తటుత్తు! ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్టాయ్; కొణ్టతు అల్లవెన్కై
నన్ఱే ఉనక్కు ఇనినాన్ ఎన్చెయినుమ్, నటుక్కటలుళ్
చెన్ఱే విఴినుమ్ కరైయేఱ్ఱుకై నిన్ తిరువుళమే;
ఒన్ఱే! పలఉరువే! అరువే! ఎన్ ఉమైయవళే!

31. మఱుమైయిల్ ఇన్పమ్ ఉణ్టాక
ఉమైయుమ్, ఉమైయొరు పాకనుమ్ ఏక ఉరువిల్ వన్తుఇఙ్కు
ఎమైయుమ్ తమక్కు అన్పు చెయ్య వైత్తార్; ఇని ఎణ్ణుతఱ్కుచ్
చమయఙ్కళుమ్ ఇల్లై; ఈన్ఱెటుప్పాళ్ ఒరు తాయుమ్ ఇల్లై;
అమైయుమ్ అమైయుఱు తోళియర్ మేల్వైత్త ఆచైయుమే.

32. అకాల మరణముమ్ తుర్మరణముమ్ వరామలిరుక్క
ఆచైక్కటలిల్ అకప్పట్టు అరుళఱ్ఱ అన్తకన్ కైప్
పాచత్తిల్ అల్లలఱ్పట ఇరున్తేనై, నిన్ పాతమ్ ఎన్నుమ్
వాచక్కమలమ్ తలైమేల్ వలియవైత్తు ఆణ్టుకొణ్ట
నేచత్తై ఎన్ చొల్లువేన్? ఈచర్పాకత్తు నేరిఴైయే!

33. ఇఱక్కుమ్ నిలైయిలుమ్ అమ్పికై నినైవోటు ఇరుక్క
ఇఴైక్కుమ్ వినైవఴియే అటుమ్ కాలన్ ఎనైనటుఙ్క
అఴైక్కుమ్ పొఴుతువన్తు అఞ్చల్ ఎన్పాయ్; అత్తర్ చిత్తమెల్లామ్
కుఴైక్కుమ్ కళపక్ కువిములై యామళైక్ కోమళమే!
ఉఴైక్కుమ్ పొఴుతు ఉన్నైయే అన్నైయే ఎన్పన్ ఓటివన్తే.

34. చిఱన్త నన్చెయ్ నిలఙ్కళ్ కిటైక్క
వన్తే చరణమ్ పుకుమ్ అటియారుక్కు వానులకమ్
తన్తే పరివొటు తాన్పోయ్ ఇరుక్కుమ్ చతుర్ముకముమ్
పైన్తేన్ అలఙ్కఱ్ పరుమణి ఆకముమ్ పాకముమ్ పొన్
చెన్తేన్ మలరుమ్ అలర్కతిర్ ఞాయిఱుమ్ తిఙ్కళుమే.

35. తిరుమణమ్ నిఱైవేఱ
తిఙ్కట్ పకవిన్ మణమ్నాఱుమ్ చీఱటి చెన్నివైక్క
ఎఙ్కట్కు ఒరుతవమ్ ఎయ్తియవా! ఎణ్ణిఱన్త విణ్ణோర్
తఙ్కట్కుమ్ ఇన్తత్ తవమ్ ఎయ్తుమో? తరఙ్కక్ కటలుళ్
వెఙ్కట్ పణియణైమేల్ తుయిల్కూరుమ్ విఴుప్పొరుళే.

36. పఴైయ వినైకళ్ వలిమై పెఱ
పొరుళే! పొరుళ్ ముటిక్కుమ్ పోకమే! అరుమ్పోకమ్ చెయ్యుమ్
మరుళే! మరుళిల్ వరుమ్తెరుళే ఎన్ మనత్తు వఞ్చత్తు
ఇరుళేతుమ్ ఇన్ఱి ఒళివెళియాకి ఇరుక్కుమ్ ఉన్ఱన్
అరుళేతు అఱికిన్ఱిలేన్ అమ్పుయాతనత్తు అమ్పికైయే!

37. నవమణికళైప్ పెఱ
కైక్కే అణివతు కన్నలుమ్ పూవుమ్; కమలమ్ అన్న
మెయ్క్కే అణివతు వెణ్ముత్తు మాలై; విటఅరవిన్
పైక్కే అణివతు పణ్మణిక్ కోవైయుమ్ పట్టుమ్, ఎట్టుత్
తిక్కే అణియుమ్ తిరువుటైయాన్ ఇటమ్ చేర్పవళే!

38. వేణ్టియతై వేణ్టియవాఱు అటైయ
పవళక్ కొటియిల్ పఴుత్త చెవ్వాయుమ్, పనిముఱువల్
తవళత్ తిరునకైయుమ్ తుణైయా ఎఙ్కళ్ చఙ్కరనైత్
తువళప్ పొరుతు తుటియిటై చాయ్క్కుమ్ తుణై ములైయాళ్
అవళైప్ పణిమిన్ కణ్టీర్ అమరావతి ఆళుకైక్కే.

39. కరువికళైక్ కైయాళుమ్ వలిమై పెఱ
ఆళుకైక్కు ఉన్తన్ అటిత్తామరైకళ్ ఉణ్టు; అన్తకన్పాల్
మీళుకైక్కు ఉన్తన్ విఴియిన్ కటైయుణ్టు; మేల్ ఇవఱ్ఱిన్
మూళుకైక్కు ఎన్కుఱై; నిన్కుఱైయే అన్ఱు; ముప్పురఙ్కళ్
మాళుకైక్కు అమ్పు తొటుత్త విల్లాన్ పఙ్కిల్ వాళ్నుతలే!
Back to Top


40. పూర్వ పుణ్ణియమ్ పలన్తర
వాణుతల్ కణ్ణియై, విణ్ణవర్ యావరుమ్ వన్తిఱైఞ్చిప్
పేణుతఱ్కు ఎణ్ణియ ఎమ్పెరుమాట్టియైప్ పేతైనెఞ్చిల్
కాణుతఱ్కు అణ్ణియళ్ అల్లాత కన్నియైక్ కాణుమ్ అన్పు
పూణుతఱ్కు ఎణ్ణియ ఎణ్ణమన్ఱో మున్చెయ్ పుణ్ణియమే.

41. నల్లటియార్ నట్పుప్ పెఱ
పుణ్ణియమ్ చెయ్తనమే మనమే! పుతుప్పూఙ్కువళైక్
కణ్ణియుమ్, చెయ్య కణవరుమ్ కూటినమ్ కారణత్తాల్
నణ్ణి ఇఙ్కేవన్తు తమ్ అటియార్కళ్ నటువిరుక్కప్
పణ్ణి నమ్ చెన్నియిన్ మేల్ పత్మపాతమ్ పతిత్తిటవే.

42. ఉలకినై వచప్పటుత్త
ఇటఙ్కొణ్టు విమ్మి, ఇణైకొణ్టు ఇఱుకి, ఇళకి, ముత్తు
వటఙ్కొణ్ట కొఙ్కై మలైకొణ్టు, ఇఱైవర్ వలియ నెఞ్చై
నటఙ్కొణ్ట కొళ్కై నలఙ్కొణ్ట నాయకి నల్లరవిన్
పటఙ్కొణ్ట అల్కుల్ పనిమొఴి వేతప్ పరిపురైయే.

43. తీమైకళ్ ఒఴియ
పరిపురచ్ చీఱటిప్! పాచాఙ్కుచై! పఞ్చపాణి! ఇన్చొల్
తిరిపుర చున్తరి చిన్తుర మేనియళ్ తీమైనెఞ్చిల్
పురిపుర వఞ్చరై అఞ్చక్ కునిపొరుప్పుచ్ చిలైక్కై
ఎరిపురై మేని ఇఱైవర్ చెమ్పాకత్తు ఇరున్తవళే.

44. పేతపుత్తి నీఙ్క
తవళే! ఇవళ్ ఎఙ్కళ్ చఙ్కరనార్ మనైమఙ్కలమామ్
అవళే, అవర్తమక్కు అన్నైయుమ్ ఆయినళ్; ఆకైయినాల్
ఇవళే, కటవుళర్ యావర్క్కుమ్ మేలై ఇఱైవియుమామ్
తువళేన్, ఇనియొరు తెయ్వముణ్టాక మెయ్త్తొణ్టు చెయ్తే.

45. ఉలకోర్ పఴియిలిరున్తు విటుపట
తొణ్టు చెయ్యాతు నిన్ పాతమ్ తొఴాతు, తుణిన్తిచ్చైయే
పణ్టు చెయ్తార్ ఉళరో? ఇలరో? అప్పరిచు అటియేన్
కణ్టు చెయ్తాల్ అతు కైతవమో? అన్ఱిచ్ చెయ్తవమో?
మిణ్టు చెయ్తాలుమ్ పొఱుక్కై నన్ఱే; పిన్ వెఱుక్కై అన్ఱే.

46. నల్నటత్తైయోటు వాఴ
వెఱుక్కుమ్ తకైమైకళ్ చెయ్యినుమ్ తమ్మటియారై మిక్కోర్
పొఱుక్కుమ్ తకైమై పుతియతన్ఱే; పుతునఞ్చై ఉణ్టు
కఱుక్కుమ్ తిరుమిటఱ్ఱాన్ ఇటప్పాకమ్ కలన్త పొన్నే!
మఱుక్కుమ్ తకైమైకళ్ చెయ్యినుమ్, యాన్ ఉన్నై వాఴ్త్తువేనే!

47. యోకనిలై అటైయ
వాఴుమ్పటియొన్ఱు కణ్టు కొణ్టేన్; మనత్తే ఒరువర్
వీఴుమ్పటియన్ఱు, విళ్ళుమ్పటియన్ఱు, వేలైనిలమ్
ఏఴుమ్ పరువరై ఎట్టుమ్ ఎట్టామల్ ఇరవుపకల్
చూఴుమ్ చుటర్క్కు నటువే కిటన్తు చుటర్కిన్ఱతే.

48. ఉటల్ పఱ్ఱు నీఙ్క
చుటరుమ్ కలైమతి తున్ఱుమ్ చటైముటిక్ కున్ఱిల్ ఒన్ఱిప్
పటరుమ్ పరిమళప్ పచ్చైక్ కొటియైప్ పతిత్తు నెఞ్చిల్
ఇటరుమ్ తవిర్త్తు ఇమైప్పోతిరుప్పార్ పిన్నుమ్ ఎయ్తువరో;
కుటరుమ్ కొఴువుమ్ కురుతియుమ్ తోయుమ్ కురమ్పైయిలే.

49. మరణత్ తున్పమ్ ఇల్లాతిరుక్క
కురమ్పై అటుత్తుక్ కుటిపుక్క ఆవి వెఙ్కూఱ్ఱుక్కిట్ట
వరమ్పై అటుత్తు మఱుకుమ్ అప్పోతు వళైక్కై అమైత్తు
అరమ్పైయటుత్త అరివైయర్ చూఴవన్తు అఞ్చల్ ఎన్పాయ్;
నరమ్పై అటుత్త ఇచైవటివాయ్ నిన్ఱ నాయకియే.
Back to Top


50. అమ్పికైయై నేరిల్ కాణ
నాయకి; నాన్ముకి; నారాయణి; కై నళిన పఞ్చ
చాయకి; చామ్పవి; చఙ్కరి; చామళై; చాతినచ్చు
వాయకి; మాలిని; వారాకి; చూలిని; మాతఙ్కి ఎన్ఱు
ఆయకియాతి ఉటైయాళ్ చరణమ్ అరణ్ నమక్కే.

51. మోకమ్ నీఙ్క
అరణమ్ పొరుళ్ ఎన్ఱు అరుళ్ ఒన్ఱిలాత అచురర్తఙ్కళ్
మురణ్అన్ఱు అఴియ మునిన్త పెమ్మానుమ్, ముకున్తనుమే
చరణమ్ చరణమ్ ఎననిన్ఱ నాయకితన్ అటియార్
మరణమ్, పిఱవి ఇరణ్టుమ్ ఎయ్తార్ ఇన్త వైయకత్తే.

52. ఇమ్మైయిల్ పెరుఞ్చెల్వమ్ అటైయ
వైయమ్, తురకమ్, మతకరి, మామకుటమ్, చివికై
పెయ్యుమ్ కనకమ్, పెరువిలై ఆరమ్, పిఱైముటిత్త
ఐయన్ తిరుమనైయాళ్ అటిత్తామరైక్కు, అన్పుమున్పు
చెయ్యుమ్ తవముటైయార్క్కు ఉళవాకియ చిన్నఙ్కళే.

53. పొయ్యుణర్వు నీఙ్క
చిన్నఞ్చిఱియ మరుఙ్కినిల్ చాత్తియ చెయ్యపట్టుమ్,
పెన్నమ్ పెరియ ములైయుమ్, ముత్తారముమ్ పిచ్చిమొయ్త్త
కన్నఙ్కరియ కుఴలుమ్ కణ్ మూన్ఱుమ్ కరుత్తిల్ వైత్తుత్
తన్నన్తని ఇరుప్పార్క్కితు పోలుమ్ తవమిల్లైయే.

54. కటన్ తొల్లైకళ్ తీర
ఇల్లామై చొల్లి ఒరువర్ తమ్పాల్చెన్ఱు ఇఴివుపట్టు
నిల్లామై నెఞ్చిల్ నినైకువిరేల్, నిత్తమ్ నీటుతవమ్
కల్లామై కఱ్ఱ కయవర్తమ్పాల్ ఒరు కాలత్తిలుమ్
చెల్లామై వైత్త తిరిపురై పాతఙ్కళ్ చేర్మిన్కళే.

55. విరుప్పు వెఱుప్పఱ్ఱ మోననిలై ఎయ్త
మిన్నాయిరమ్ ఒరు మెయ్వటివాకి విళఙ్కుకిన్ఱ
అన్నాళ్; అకమకిఴ్ ఆనన్తవల్లి; అరుమఱైక్కు
మున్నాయ్ నటువెఙ్కుమాయ్ ముటివాయ ముతల్వి తన్నై
ఉన్నాతు ఒఴియినుమ్, ఉన్నినుమ్ వేణ్టువతు ఒన్ఱిల్లైయే.

56. యావరైయుమ్ వచీకరిక్కుమ్ ఆఱ్ఱల్ ఉణ్టాక
ఒన్ఱాయ్ అరుమ్పిప్ పలవాయ్ విరిన్తు ఇవ్వులకెఙ్కుమాయ్
నిన్ఱాళ్, అనైత్తైయుమ్ నీఙ్కి నిఱ్పాళ్ ఎన్ఱన్ నెఞ్చినుళ్ళే
పొన్ఱాతు నిన్ఱు పురికిన్ఱవా; ఇప్పొరుళ్ అఱివార్
అన్ఱు ఆలిలైయిల్ తుయిన్ఱ పెమ్మానుమ్ ఎన్ఐయనుమే.

57. వఱుమై ఒఴియ
ఐయన్ అళన్తపటి ఇరునాఴి కొణ్టు అణ్టమెల్లామ్
ఉయ్య అఱమ్చెయుమ్ ఉన్నైయుమ్ పోఱ్ఱి ఒరువర్తమ్పాల్
చెయ్య పచున్తమిఴ్ప్ పామాలైయుమ్ కొణ్టు చెన్ఱుపొయ్యుమ్
మెయ్యుమ్ ఇయమ్ప వైత్తాయ్ ఇతువో ఉన్ఱన్ మెయ్యరుళే.

58. మనఅమైతి పెఱ
అరుణామ్ పుయత్తుమ్ ఎన్ చిత్తామ్ పుయత్తుమ్ అమర్న్తిరుక్కుమ్
తరుణామ్ పుయములైత్ తైయల్ నల్లాళ్, తకై చేర్నయనక్
కరుణామ్ పుయముమ్ వతనామ్ పుయముమ్ కరామ్పుయముమ్,
చరణామ్ పుయముమ్ అల్లాల్ కణ్టిలేన్ ఒరుతఞ్చముమే.

59. పిళ్ళైకళ్ నల్లవర్కళాక వళర
తఞ్చమ్ పిఱితిల్లై ఈతల్ల తెన్ఱున్ తవనెఱిక్కే
నెఞ్చమ్ పయిల నినైక్కిన్ఱిలేన్ ఒఱ్ఱై; నీళ్ చిలైయుమ్
అఞ్చమ్పుమ్ ఇక్కుఅలరాక నిన్ఱాయ్; అఱియార్ ఎనినుమ్
పఞ్చుఅఞ్చు మెల్లటియార్ అటియార్ పెఱ్ఱ పాలరైయే.
Back to Top


60. మెయ్యుణర్వు పెఱ
పాలినుమ్ చొల్ఇనియాయ్! పని మామలర్ప్పాతమ్ వైక్క
మాలినుమ్ తేవర్ వణఙ్క నిన్ఱోన్ కొన్ఱై వార్చటైయిన్
మేలినుమ్ కీఴ్నిన్ఱు వేతఙ్కళ్ పాటుమ్మెయ్ప్ పీటమ్ ఒరు
నాలినుమ్ చాలనన్ఱో అటియేన్ ముటై నాయ్త్తలైయే?

61. మాయైయై వెల్ల
నాయేనైయుమ్ ఇఙ్కొరు పొరుళాక నయన్తువన్తు
నీయే నినైవిన్ఱి ఆణ్టుకొణ్టాయ్ నిన్నై ఉళ్ళవణ్ణమ్
పేయేన్ అఱియుమ్ అఱివుతన్తాయ్ ఎన్న పేఱుపెఱ్ఱేన్?
తాయే! మలైమకళే! చెఙ్కణ్మాల్ తిరుత్తఙ్కచ్చియే.

62. ఎత్తకైయ అచ్చముమ్ అకల
తఙ్కచ్చిలై కొణ్టు తానవర్ ముప్పురమ్ చాయ్త్తు, మత
వెఙ్కణ్ కరియురి పోర్త్త చెఞ్చేవకన్ మెయ్యటైయక్
కొఙ్కైక్ కురుమ్పైక్ కుఱియిట్ట నాయకి! కోకనకచ్
చెఙ్కైక్ కరుమ్పుమ్, మలరుమ్ ఎప్పోతుమ్ ఎన్ చిన్తైయతే.

63. అఱివు తెళివోటు ఇరుక్క
తేఱుమ్పటి చిల ఏతువుమ్ కాట్టిమున్ చెల్కతిక్కుక్
కూఱుమ్ పొరుళ్ కున్ఱిల్కొట్టుమ్ తఱి కుఱిక్కుమ్; చమయమ్
ఆఱుమ్ తలైవి ఇవళాయ్ ఇరుప్పతు అఱిన్తిరున్తుమ్
వేఱుమ్ చమయమ్ ఉణ్టెన్ఱు కొణ్టాటియ వీణరుక్కే.

64. పక్తి పెరుక
వీణే పలికవర్ తెయ్వఙ్కళ్ పాల్చెన్ఱు మిక్క అన్పు
పూణేన్; ఉనక్కు అన్పు పూణ్టు కొణ్టేన్; నిన్పుకఴ్చ్చియన్ఱిప్
పేణేన్; ఒరుపొఴుతుమ్ తిరుమేని పిరకాచమిన్ఱిక్
కాణేన్ ఇరునిలముమ్ తిచై నాన్కుమ్ కకనముమే.

65. ఆణ్మకప్పేఱు అటైయ
కకనముమ్, వానముమ్, పువనముమ్ కాణవిఱ్ కామన్ అఙ్కమ్
తకనమ్మున్ చెయ్త తవప్పెరుమాఱ్కుత్ తటక్కైయుమ్ చెమ్
ముకనుమ్ మున్నాన్కిరుమూన్ఱెనత్ తోన్ఱియ మూతఱివిన్
మకనుమ్ ఉణ్టాయతన్ఱో? వల్లి నీచెయ్త వల్లపమే!

66. కవిఞరాక
వల్లపమ్ ఒన్ఱఱియేన్; చిఱియేన్ నిన్ మలరటిచ్చెమ్
పల్లవమ్ అల్లతు పఱ్ఱొన్ఱిలేన్ పచుమ్ పొఱ్పొరుప్పు
విల్లవర్ తమ్ముటన్ వీఱ్ఱిరుప్పాయ్; వినైయేన్ తొటుత్త
చొల్ అవమాయినుమ్ నిన్తిరునామఙ్కళ్ తోత్తిరమే.

67. పకైవర్కళ్ అఴియ
తోత్తిరమ్ చెయ్తు, తొఴుతు, మిన్పోలుమ్ నిన్ తోఱ్ఱమ్ఒరు
మాత్తిరైప్ పోతుమ్ మనత్తిల్ వైయాతవర్ వణ్మై, కులమ్
కోత్తిరమ్, కల్వి, కుణమ్కున్ఱి నాళుమ్ కుటిల్కళ్తొఱుమ్
పాత్తిరమ్ కొణ్టు పలిక్కుఴలా నిఱ్పర్ పారెఙ్కుమే.

68. నిలమ్ వీటు పోన్ఱ చెల్వఙ్కళ్ పెరుక
పారుమ్, పునలుమ్, కనలుమ్, వెఙ్కాలుమ్, పటర్విచుమ్పుమ్,
ఊరుమ్ మురుకు చువైయొళి ఊఱు ఒలి ఒన్ఱుపటచ్
చేరుమ్ తలైవి, చివకామచున్తరి చీరటిక్కే
చారుమ్ తవముటైయార్ పటైయాత తనమిల్లైయే.

69. చకల చௌపాక్కియఙ్కళుమ్ అటైయ
తనమ్తరుమ్; కల్వితరుమ్; ఒరునాళుమ్ తళర్వఱియా
మనమ్తరుమ్; తెయ్వ వటివున్ తరుమ్; నెఞ్చిల్ వఞ్చమిల్లా
ఇనమ్ తరుమ్; నల్లన ఎల్లామ్ తరుమ్; అన్పర్ ఎన్పవర్క్కే
కనమ్తరుమ్ పూఙ్కుఴలాళ్ అపిరామి కటైక్కణ్కళే.
Back to Top


70. నుణ్ కలైకళిల్ చిత్తి పెఱ
కణ్కళిక్కుమ్పటి కణ్టుకొణ్టేన్ కటమ్ పాటవియిల్
పణ్కళిక్కుమ్ కురల్ వీణైయుమ్ కైయుమ్ పయోతరముమ్
మణ్కళిక్కుమ్ పచ్చై వణ్ణముమ్ ఆకి మతఙ్కర్కులప్
పెణ్కళిల్ తోన్ఱియ ఎమ్పెరుమాట్టితన్ పేరఴకే.

71. మనక్కుఱైకళ్ తీర్న్తు మకిఴ్చ్చి పెఱ
అఴకుక్కు ఒరువరుమ్ ఒవ్వాతవల్లి; అరుమఱైకళ్
పఴకిచ్ చివన్త పతామ్ పుయత్తాళ్; పని మామతియిన్
కుఴవిత్ తిరుముటిక్ కోమళ యామళైక్ కొమ్పిరుక్క
ఇఴవుఱ్ఱు నిన్ఱునెఞ్చే ఇరఙ్కేల్ ఉనక్కెన్ కుఱైయే!

72. పిఱవిప్ పిణి తీర
ఎన్కుఱై తీరనిన్ఱు ఏత్తుకిన్ఱేన్; ఇని యాన్ పిఱక్కిన్
నిన్కుఱైయే అన్ఱి యార్కుఱై కాణ్; ఇరు నీళ్విచుమ్పిన్
మిన్కుఱై కాట్టి మెలికిన్ఱ నేరిటై మెల్లియలాయ్?
తన్కుఱై తీర ఎఙ్కోన్ చటైమేల్వైత్త తామరైయే.

73. పెణ్కళుక్కు కుఴన్తైప్ పేఱు ఉణ్టాక
తామమ్ కటమ్పు; పటైపఞ్చపాణమ్; తనుక్కరుమ్పు;
యామమ్ వయిరవర్ ఏత్తుమ్ పొఴుతు; ఎమక్కెన్ఱు వైత్త
చేమమ్ తిరువటి; చెఙ్కైకళ్ నాన్కు; ఒళి చెమ్మైయమ్మై
నామమ్ తిరిపురై; ఒన్ఱోటు ఇరణ్టు నయనఙ్కళే.

74. తొఴిలిల్ మేన్మై అటైయ
నయనఙ్కళ్ మూన్ఱుటై నాతనుమ్, వేతముమ్, నారణనుమ్
అయనుమ్ పరవుమ్ అపిరామవల్లి అటియిణైయప్
పయన్ఎన్ఱు కొణ్టవర్ పావైయర్ ఆటవుమ్, పాటవుమ్ పొన్
చయనమ్ పొరున్తు తమనియక్ కావినిల్ తఙ్కువరే.

75. వితియై వెల్ల
తఙ్కువర్ కఱ్పకత్ తారువిన్ నీఴలిల్; తాయరిన్ఱి
మఙ్కువర్, మణ్ణిల్ వఴువాప్ పిఱవియై; మాల్వరైయుమ్
పొఙ్కువర్ ఆఴియుమ్! ఈరేఴ్పువనముమ్ పూత్త ఉన్తిక్
కొఙ్కివర్ పూఙ్కుఴలాళ్ తిరుమేని కుఱిత్తవరే.

76. తనక్కు ఉరిమైయానతైప్ పెఱ
కుఱిత్తేన్ మనత్తిల్ నిన్కోలమ్ ఎల్లామ్; నిన్ కుఱిప్పఱిన్తు
మఱిత్తేన్ మఱలి వరుకిన్ఱ నేర్వఴి; వణ్టుకిణ్టి
వెఱిత్తేన్ అవిఴ్కొన్ఱై వేణిప్పిరాన్ ఒరుకూఱ్ఱై మెయ్యిల్
పఱిత్తే కుటిపుకుతుమ్ పఞ్చపాణ పయిరవియే.

77. పకై అచ్చమ్ నీఙ్క
పయిరవి, పఞ్చమి, పాచాఙ్కుచై, పఞ్చపాణి, వఞ్చర్
ఉయిరవి ఉణ్ణుమ్ ఉయర్చణ్టి, కాళి ఒళిరుమ్కలా
వయిరవి, మణ్టలి, మాలిని, చూలి వరాకియెన్ఱే
చెయిరవి నాన్మఱై చేర్తిరు నామఙ్కళ్ చెప్పువరే.

78. చకల చెల్వఙ్కళైయుమ్ అటైయ
చెప్పుమ్, కనక కలచముమ్ పోలుమ్ తిరుములైమేల్
అప్పుమ్ కళప అపిరామ వల్లి! అణితరళక్
కొప్పుమ్, వయిరక్ కుఴైయుమ్, విఴియిన్ కొఴుఙ్కటైయుమ్
తుప్పుమ్ నిలవుమ్ ఎఴుతివైత్తేన్ ఎన్ తుణైవిఴిక్కే.

79. కట్టుకళిల్ ఇరున్తు విటుపట
విఴిక్కే అరుళుణ్టు; అపిరామ వల్లిక్కు వేతమ్చొన్న
వఴిక్కే వఴిపట నెఞ్చుణ్టు; ఎమక్కు అవ్వఴి కిటక్కప్
పఴిక్కే చుఴన్ఱు వెమ్పావఙ్కళే చెయ్తు పాఴ్నరకక్
కుఴిక్కే అఴున్తుమ్ కయవర్తమ్ మోటెన్న కూట్టినియే.
Back to Top


80. నిలైయాన మనమకిఴ్చ్చి నిలైత్తిట
కూట్టియవా! ఎన్నైత్ తన్ నటియారిల్ కొటియవినై
ఓట్టియవా! ఎణ్కణ్ ఒటియవా! తన్నై ఉళ్ళవణ్ణమ్
కాట్టియవా! కణ్ట కణ్ణుమ్ మనముమ్ కళిక్కిన్ఱవా!
ఆట్టియవా నటమ్ ఆటకత్తామరై ఆరణఙ్కే.

81. నన్నటత్తై ఉణ్టాక
అణఙ్కే! అణఙ్కుకళ్ నిన్ పరివారఙ్కళ్ ఆకైయినాల్
వణఙ్కేన్; ఒరువరై వాఴ్త్తుకిలేన్; నెఞ్చిల్ వఞ్చకరోటు
ఇణఙ్కేన్ ఎనతుఉనతు ఎన్ఱు ఇరుప్పార్ చిలర్ యావరొటుమ్
పిణఙ్కేన్; అఱివొన్ఱిలేన్ ఎణ్కణ్ నీవైత్త పేరళియే.

82. మన ఒరుమైప్పాటు అటైయ
అళియార్ కమలత్తిల్ ఆరణఙ్కే! అకిలాణ్టముమ్ నిన్
ఒళియాక నిన్ఱ ఒళిర్తిరు మేనియై ఉళ్ళుతొఱుమ్
కళియాకి, అన్తక్ కరణఙ్కళ్ విమ్మిక్, కరైపురణ్టు,
వెళియాయ్విటిన్, ఎఙ్ఙనే మఱప్పేన్ నిన్ విరకినైయే.

83. ఏవలర్ పలర్ ఉణ్టాక
విరవుమ్ పుతుమలర్ ఇట్టు నిన్ పాత విరైక్కమలమ్
ఇరవుమ్ పకలుమ్ ఇఱైఞ్చవల్లార్, ఇమైయోర్ ఎవరుమ్
పరవుమ్ పతముమ్, అయిరావతముమ్, పకీరతియుమ్
ఉరవుమ్ కులిచముమ్, కఱ్పకక్ కావుమ్ ఉటైయవరే.

84. తర్మ చఙ్కటఙ్కళ్ నీఙ్క
ఉటైయాళై, ఒల్కు చెమ్పట్టు ఉటైయాళై; ఒళిర్మతిచ్చెఞ్
చటైయాళై వఞ్చకర్ నెఞ్చటైయాళైత్, తయఙ్కుమ్ నుణ్ణూల్
ఇటైయాళై, ఎఙ్కళ్ పెమ్మాన్ ఇటైయాళై, ఇఙ్కు ఎన్నై ఇనిప్
పటైయాళై, ఉఙ్కళైయుమ్ పటైయావణ్ణమ్ పార్త్తిరుమే.

85. తున్పఙ్కళ్ నీఙ్క
పార్క్కుమ్ తిచైతొఱుమ్ పాచాఙ్కుచముమ్, పనిచ్చిఱైవణ్టు
ఆర్క్కుమ్ పుతుమలర్ ఐన్తుమ్, కరుమ్పుమ్ ఎన్ అల్లల్ఎల్లామ్
తీర్క్కుమ్ తిరిపురైయాళ్ తిరుమేనియుమ్ చిఱ్ఱిటైయుమ్,
వార్క్కుఙ్కుమ ములైయుమ్, ములైమేల్ ముత్తుమాలైయుమే.

86. ఆయుత పయమ్ నీఙ్క
మాలయన్ తేట, మఱైతేట, వానవర్ తేట, నిన్ఱ
కాలైయుమ్, చూటకక్ కైయైయుమ్, కొణ్టు, కతిత్తకప్పు
వేలై వెఙ్కాలన్ ఎన్మేల్ విటుమ్పోతు వెళినిల్కణ్టాయ్;
పాలైయుమ్ తేనైయుమ్, పాకైయుమ్ పోలుమ్ పణిమొఴియే.

87. చెయఱ్కరియ చెయ్తు పుకఴ్ పెఱ
మొఴిక్కుమ్, నినైవుక్కుమ్ ఎట్టాత నిన్ తిరుమూర్త్తి ఎన్ఱన్
విఴిక్కుమ్ వినైక్కుమ్ వెళినిన్ఱతాల్! విఴియాల్ మతనై
అఴిక్కుమ్ తలైవర్ అఴియా విరతత్తై అణ్టమెల్లామ్
పఴిక్కుమ్ పటియొరు పాకమ్ కొణ్టాళుమ్ పరాపరైయే.

88. ఎప్పోతుమ్ అమ్పికై అరుళ్ పెఱ
పరమ్ ఎన్ఱు ఉనై అటైన్తేన్ తమియేనుమ్; ఉన్పత్తరుక్కుళ్
తరమన్ఱు ఇవన్ఎన్ఱు తళ్ళత్తకాతు; తరియలర్తమ్
పురమ్అన్ఱు ఎరియప్ పొరుప్పువిల్ వాఙ్కియ పోతిల్ అయన్
చిరమ్ ఒన్ఱు చెఱ్ఱ కైయాన్ ఇటప్పాకమ్ చిఱన్తవళే!

89. యోక చిత్తి పెఱ
చిఱక్కుమ్ కమలత్ తిరువే! నిన్చేవటి చెన్నివైక్కత్
తుఱక్కమ్ తరుమ్, నిన్ తుణైవరుమ్ నీయుమ్ తురియమ్ అఱ్ఱ
ఉఱక్కమ్ తరవన్తు ఉటమ్పోటు ఉయిర్ఉఱ వఱ్ఱఱివు
మఱక్కుమ్ పొఴుతెన్ మున్నే వరల్వేణ్టుమ్ వరున్తియుమే.
Back to Top


90. కణవన్ మనైవి కరుత్తు వేఱ్ఱుమై నీఙ్క
వరున్తా వకైఎన్మనత్ తామరైయినిల్ వన్తుపుతున్తు
ఇరున్తాళ్ పఴైయ ఇరుప్పిటమాక ఇని ఎనక్కుప్
పొరున్తాతు ఒరుపొరుళ్ ఇల్లై; విణ్మేవుమ్ పులవరుక్కు
విరున్తాక, వేలై మరున్తానతై నల్కుమ్ మెల్లియలే.

91. అరచాఙ్కచ్ చెయలిల్ వెఱ్ఱి పెఱ
మెల్లియ నుణ్ణిటై మిన్ అనైయాళై, విరిచటైయోన్
పుల్లియ మెన్ములై పొన్ అనైయాళైప్ పుకఴ్న్తు మఱై
చొల్లియ వణ్ణమ్ తొఴుమటి యారైత్ తొఴుమవర్క్కుప్
పల్లియమ్ ఆర్త్తెఴ వెణ్పకటు ఊరుమ్ పతమ్తరుమే.

92. మననిలై పక్కువమటైయ
పతత్తే ఉరుకి, నిన్పాతత్తిలే మనమ్పఱ్ఱి, ఉన్ఱన్
ఇతత్తే ఒఴుక అటిమైకొణ్టాయ్; ఇనియాన్ ఒరువర్
మతత్తే మతిమయఙ్కేన్; అవర్ పోన వఴియుమ్ చెల్లేన్;
ముతల్తేవర్ మూవరుమ్, యావరుమ్ పోఱ్ఱుమ్ ముకిఴ్నకైయే.

93. ఉళ్ళత్తిల్ ఒళి ఉణ్టాక
నకైయే ఇఃతిన్త ఞాలమ్ ఎల్లామ్పెఱ్ఱ నాయకిక్కు
ముకైయే ముకిఴ్ములై; మానే ముతుకణ్; ముటివిల్ అన్త
వకైయే పిఱవియుమ్ వమ్పే మలైమకళ్ ఎన్పతు; నామ్
మికైయే ఇవళ్తన్ తకైమైయై నాటి విరుమ్పువతే.

94. మననిలై తూయ్మైయాక
విరుమ్పిత్ తొఴుమ్ అటియార్, విఴినీర్మల్కి మెయ్పుళకమ్
అరుమ్పిత్, తతుమ్పియ ఆనన్తమాకి; అఱివిఴన్తు,
చురుమ్పిఱ్ కళిత్తు మొఴి తటుమాఱి, మున్ చొన్నఎల్లామ్
తరుమ్పిత్తర్ ఆవరెన్ఱాల్, అపిరామి చమయమ్నన్ఱే.

95. తూయ మననిలై పెఱ
నన్ఱే వరుకినుమ్, తీతే విళైకినుమ్, నాన్ అఱివతు
ఒన్ఱేయుమ్ ఇల్లై; ఉనక్కే పరమ్ ఎనక్కు ఉళ్ళ ఎల్లామ్
అన్ఱే ఉనతెన్ఱు అళిత్తు విట్టేన్; అఴియాత కుణక్
కున్ఱే! అరుట్కటలే! ఇమవాన్ పెఱ్ఱ కోమళమే!

96. ఎఙ్కుమ్ తలైమైయుమ్ పుకఴుమ్ పెఱ
కోమళ వల్లియై అల్లియన్ తామరైక్కోయిల్ వైకుమ్
యామళ వల్లియై, ఏతమ్ ఇలాళై, ఎఴుతరియ
చామళ మేనిచ్ చకలకలా మయిల్ తన్నైత్ తమ్మాల్
ఆమళవుమ్ తొఴువార్ ఎఴుపారుక్కుమ్ ఆతిపరే.

97. పుకఴుమ్ అఱముమ్ వళర
ఆతిత్తన్, అమ్పులి, అఙ్కి, కుపేరన్, అమరర్తఙ్కోన్
పోతిఱ్ పిరమన్, పురారి, మురారి, పొతియముని,
కాతిప్ పొరుపటైక్ కన్తన్, కణపతి, కామన్ ముతల్
చాతిత్త పుణ్ణియర్ ఎణ్ణిలర్ పోఱ్ఱువర్ తైయలైయే.

98. వఞ్చకర్ చెయల్కళిలిరున్తు పాతుకాప్పు పెఱ
తైవన్తు నిన్ అటిత్తామరై చూటియ చఙ్కరఱ్కుక్
కైవన్త తీయుమ్, తలైవన్త ఆఱుమ్ కరన్తతెఙ్కే?
మెయ్వన్త నెఞ్చిన్ అల్లాల్ ఒరుకాలుమ్ విరకర్తఙ్కళ్
పొయ్వన్త నెఞ్చిల్ పుకలఱియా మటప్ పూఙ్కుయిలే.

99. అరుళ్ ఉణర్వు వళర
కుయిలాయ్ ఇరుక్కుమ్ కటమ్పటావియిటై; కోలవియన్
మయిలాయ్ ఇరుక్కుమ్ ఇమయాచలత్ తిటై; వన్తుతిత్త
వెయిలాయ్ ఇరుక్కుమ్ విచుమ్పిల్; కమలత్తిన్ మీతన్నమామ్
కయిలాయరుక్కు అన్ఱు ఇమవాన్ అళిత్త కనఙ్కుఴైయే.

100. అమ్పికైయై మనత్తిల్ కాణ
కుఴైయైత్ తఴువియ కొన్ఱైయన్ తార్ కమఴ్ కొఙ్కైవల్లి
కఴైయైప్ పొరుత తిరునెటున్ తోళుమ్, కరుమ్పువిల్లుమ్
విఴైయప్ పొరుతిఱల్ వేరియమ్ పాణముమ్; వెణ్ణకైయుమ్,
ఉఴైయైప్ పొరుక్కణ్ణుమ్, నెఞ్చిల్ ఎప్పోతుమ్ ఉతిక్కిన్ఱనవే.

101. నూఱ్పయన్
ఆత్తాళై, ఎఙ్కళ్ అపిరామవల్లియై, అణ్టమెల్లామ్
పూత్తాళై, మాతుళమ్ పూనిఱత్తాళై, పువిఅటఙ్కక్
కాత్తాళై అఙ్కుచ పాచాఙ్ కుచముమ్ కరుమ్పుమ్అఙ్కై
చేర్త్తాళై, ముక్కణ్ణియైత్ తొఴువార్క్కు ఒరు తీఙ్కిల్లైయే!

Back to Topఅపిరామి అమ్మైప్ పతికమ్ – ఒన్ఱు
కాప్పు

తూయతమిఴ్ప్ పామాలై చూట్టుతఱ్కు ముమ్మతమ్, నాల్వాయ్,
ఐఙ్ కరన్తాళ్ వఴుత్తువామ్ – నేయర్నితమ్
ఎణ్ణుమ్ పుకఴ్క్కటవూర్ ఎఙ్కళ్అపి రామవల్లి
నణ్ణుమ్పొఱ్ పాతత్తిల్ నన్కు

నూల్

కలైయాత కల్వియుమ్, కుఱైయాత వయతుమ్,
ఓర్ కపటు వారాత నట్పుమ్, కన్ఱాత వళమైయుమ్,
కున్ఱాత ఇళమైయుమ్, కఴుపిణి ఇలాత ఉటలుమ్,
చలియాత మనముమ్, అన్పు అకలాత మనైవియుమ్,
తవఱాత చన్తానముమ్, తాఴాత కీర్త్తియుమ్,
మాఱాత వార్త్తైయుమ్, తటైకళ్ వారాత కొటైయుమ్,
తొలైయాత నితియముమ్, కోణాత కోలుమ్,
ఒరు తున్పమ్ ఇల్లాత వాఴ్వుమ్,
తుయ్య నిన్పాతత్తిల్ అన్పుమ్ ఉతవిప్,
పెరియ తొణ్టరొటు కూట్టు కణ్టాయ్;
అలైఆఴి అఱి తుయిల్కొళ్ మాయనతు తఙ్కైయే!
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (1)

కార్ అళక పన్తియుమ్, పన్తియిన్ అలఙ్కలుమ్,
కరియ పురువచ్ చిలైకళుమ్,
కర్ణ కుణ్టలముమ్, మతి ముక మణ్టలముమ్,
నుతల్ కత్తూరిప్ పొట్టుమ్ ఇట్టుక్,
కూర్ అణిన్తిటు విఴియుమ్, అముత మొఴియుమ్,
చిఱియ కొవ్వైయిన్ కని అతరముమ్,
కుమిఴ్ అనైయ నాచియుమ్, కున్త నికర్
తన్తముమ్ కోటు చోటాన కళముమ్,
వార్ అణిన్తు ఇఱుమాన్త వనములైయుమ్,
మేకలైయుమ్, మణి నూపురప్ పాతముమ్,
వన్తు ఎనతు మున్ నిన్ఱు, మన్తకాచముమాక
వల్ వినైయై మాఱ్ఱువాయే;
ఆర మణి వానిల్ ఉఱై తారకైకళ్ పోల
నిఱై ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (2)

మకర వార్ కుఴై మేల్ అటర్న్తు, కుమిఴ్ మీతినిల్ మఱైన్తు,
వాళైత్ తుఱన్తు, మైక్ కయలై వెన్ఱ నిన్ చెఙ్కమల
విఴి అరుళ్ వరమ్ పెఱ్ఱ పేర్కళ్ అన్ఱో-
చెకమ్ ముఴుతుమ్ ఒఱ్ఱైత్ తనిక్ కుటై కవిత్తు,
మేల్ చిఙ్క ఆతనత్తిల్ ఉఱ్ఱుచ్, చెఙ్కోలుమ్,
మను నీతి ముఱైమైయుమ్ పెఱ్ఱు, మికు తికిరి ఉలకు ఆణ్టు, పిన్పు
పుకర్ ముకత్తు ఐరావతప్ పాకర్ ఆకి, నిఱై పుత్తేళిర్
వన్తు పోఱ్ఱిప్ పోక తేవేన్తిరన్ ఎనప్ పుకఴ
విణ్ణిల్ పులోమచైయొటుమ్ చుకిప్పర్;
అకర ముతల్ ఆకి వళర్ ఆనన్త రూపియే!
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (3)

మఱి కటల్కళ్ ఏఴైయుమ్, తికిరి ఇరు నాన్కైయుమ్,
మాతిరక్ కరి ఎట్టైయుమ్, మా నాకమ్ ఆనతైయుమ్,
మా మేరు ఎన్పతైయుమ్, మా కూర్మమ్ ఆనతైయుమ్, ఓర్
పొఱి అరవు తాఙ్కివరు పువనమ్ ఈర్ ఏఴైయుమ్,
పుత్తేళిర్ కూట్టత్తైయుమ్, పూమకళైయుమ్, తికిరి మాయవనైయుమ్,
అరైయిల్ పులి ఆటై ఉటైయానైయుమ్,
ముఱై ముఱైకళాయ్ ఈన్ఱ ముతియవళాయ్ప్,
పఴైమై ముఱైమై తెరియాత నిన్నై-
మూవులకిల్ ఉళ్ళవర్కళ్ వాలై ఎన్ఱు అఱియామల్
మొఴికిన్ఱతు ఏతు చొల్వాయ్?
అఱివు నిఱై విఴుమియర్తమ్ ఆనన్త వారియే!
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (4)

వాటామల్ ఉయిర్ ఎనుమ్ పయిర్ తఴైత్తు ఓఙ్కి వర,
అరుళ్ మఴై పొఴిన్తుమ్,
ఇన్ప వారితియిలే నిన్నతు అన్పు ఎనుమ్
చిఱకినాల్ వరున్తామలే అణైత్తుక్,
కోటామల్ వళర్ చిఱ్ఱెఱుమ్పు ముతల్ కుఞ్చరక్
కూట్టమ్ ముతలాన చీవ కోటికళ్ తమక్కుప్ పుచిక్కుమ్
పుచిప్పినైక్ కుఱైయామలే కొటుత్తుమ్,
నీటాఴి ఉలకఙ్కళ్ యావైయుమ్ నేయమాయ్ నిన్
ఉతర పన్తి పూక్కుమ్ నిన్మలీ అకిలఙ్కళుక్కు అన్నై
ఎన్ఱు ఓతుమ్; నీలి ఎన్ఱు ఓతువారో?
ఆటాయ నాన్మఱైయిన్ వేళ్వియాల్ ఓఙ్కు పుకఴ్
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (5)

పల్ కుఞ్చరమ్ తొట్టు ఎఱుమ్పు కటైయానతు ఒరు
పల్ ఉయిర్క్కుమ్, కల్ ఇటైప్ పట్ట తేరైక్కుమ్,
అన్ఱు ఉఱ్పవిత్తిటు కరుప్ పై ఉఱు చీవనుక్కుమ్,
మల్కుమ్ చరాచరప్ పొరుళుక్కుమ్, ఇమైయాత వానవర్
కుఴాత్తినుక్కుమ్, మఱ్ఱుమ్ ఒరు మూవరుక్కుమ్, యావరుక్కుమ్,
అవరవర్ మనచ్ చలిప్పు ఇల్లామలే,
నల్కుమ్ తొఴిల్ పెరుమై ఉణ్టాయ్ ఇరున్తుమ్,
మికు నవ నితి ఉనక్కు ఇరున్తుమ్,
నాన్ ఒరువన్ వఱుమైయిల్ చిఱియన్ ఆనాల్,
అన్ నకైప్పు ఉనక్కే అల్లవో?
అల్ కలన్తు, ఉమ్పర్ నాటు అళవు ఎటుక్కుమ్ చోలై,
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (6)

నీటు ఉలకఙ్కళుక్కు ఆతారమాయ్ నిన్ఱు, నిత్తమాయ్,
ముత్తి వటివాయ్, నియమముటన్ ముప్పత్తు ఇరణ్టు
అఱమ్ వళర్క్కిన్ఱ నీ మనైవియాయ్ ఇరున్తుమ్,-
వీటు వీటుకళ్ తోఱుమ్ ఓటిప్ పుకున్తు, కాల్ వేచఱ్ఱు,
ఇలచ్చైయుమ్ పోయ్, వెణ్ తుకిల్ అరైక్కు అణియ
వితియఱ్ఱు, నిర్వాణ వేటముమ్ కొణ్టు, కైక్కు ఓర్
ఓటు ఏన్తి, నాటు ఎఙ్కుమ్ ఉళ్ళమ్ తళర్న్తు నిన్ఱు,
ఉన్మత్తన్ ఆకి, అమ్మా! ఉన్ కణవన్ ఎఙ్కెఙ్కుమ్ ఐయమ్
పుకున్తు, ఏఙ్కి, ఉఴల్కిన్ఱతు ఏతు చొల్వాయ్?
ఆటు కొటి మాటమిచై మాతర్ విళైయాటి వరుమ్
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (7)

ఞానమ్ తఴైత్తు, ఉన్ చొరూపత్తై అఱికిన్ఱ
నల్లోర్ ఇటత్తినిల్ పోయ్, నటువినిల్ ఇరున్తు, ఉవన్తు,
అటిమైయుమ్ పూణ్టు, అవర్ నవిఱ్ఱుమ్ ఉపతేచమ్ ఉట్కొణ్టు,
ఈనమ్తనైత్ తళ్ళి ఎనతు, నాన్ ఎనుమ్ మానమ్
ఇల్లామలే తురత్తి, ఇన్తిరియ వాయిల్కళై ఇఱుకప్ పుతైత్తు,
నెఞ్చు ఇరుళ్ అఱ, విళక్కు ఏఱ్ఱియే-
వాన్ అన్తమ్ ఆన విఴి అన్నమే! ఉన్నై ఎన్
అకత్ తామరైప్ పోతిలే వైత్తు, వేఱే కవలై అఱ్ఱు,
మేల్ ఉఱ్ఱ పర వచమ్ ఆకి, అఴియాతతు ఓర్
ఆనన్త వారితియిల్ ఆఴ్కిన్ఱతు ఎన్ఱు కాణ్?
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే?
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (8)

చలతి ఉలకత్తిల్ చరాచరఙ్కళై ఈన్ఱ తాయ్ ఆకిల్,
ఎనక్కుత్ తాయ్ అల్లవో? యాన్ ఉన్ మైన్తన్ అన్ఱో?
ఎనతు చఞ్చలమ్ తీర్త్తు, నిన్ఱన్
ములై చురన్తు ఒఴుకు పాల్ ఊట్టి, ఎన్ ముకత్తై ఉన్
మున్తానైయాల్ తుటైత్తు, మొఴికిన్ఱ మఴలైక్కు
ఉకన్తుకొణ్టు, ఇళ నిలా ముఱువల్ ఇన్పుఱ్ఱు, అరుకిల్ యాన్
కులవి విళైయాటల్ కొణ్టు, అరుళ్ మఴై పొఴిన్తు,
అఙ్కై కొట్టి, వా ఎన్ఱు అఴైత్తుక్,
కుఞ్చర ముకన్, కన్తనుక్కు ఇళైయన్ ఎన్ఱు ఎనైక్
కూఱినాల్, ఈనమ్ ఉణ్టో?
అలై కటలిలే తోన్ఱుమ్ ఆరాత అముతమే!
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (9)

కైప్ పోతు కొణ్టు, ఉన్ పతప్ పోతు తన్నిల్ కణప్
పోతుమ్ అర్చ్చిక్కిలేన్; కణ్ పోతినాల్, ఉన్ ముకప్ పోతు
తన్నై, యాన్ కణ్టు తరిచనై పురికిలేన్;
ముప్ పోతిల్ ఒరు పోతుమ్, ఎన్ మనప్ పోతిలే మున్ని,
ఉన్ ఆలయత్తిన్ మున్ పోతువార్ తమతు పిన్ పోత నినైకిలేన్;
మోచమే పోయ్ ఉఴన్ఱేన్;
మైప్ పోతకత్తిఱ్కు నికర్ ఎనప్ పోతు ఎరు-
మైక్ కటా మీతు ఏఱియే, మా కోర కాలన్ వరుమ్పోతు,
తమియేన్ మనమ్ కలఙ్కిత్ తియఙ్కుమ్
అప్ పోతు, వన్తు ఉన్ అరుట్పోతు తన్తు అరుళ్;
;ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (10)

మికైయుమ్ తురత్త, వెమ్ పిణియుమ్ తురత్త, వెకుళి
ఆనతుమ్ తురత్త, మిటియుమ్ తురత్త, నరై తిరైయుమ్ తురత్త,
మికు వేతనైకళుమ్ తురత్తప్,
పకైయుమ్ తురత్త, వఞ్చనైయుమ్ తురత్తప్, పచి ఎన్పతుమ్
తురత్తప్, పావమ్ తురత్తప్, పతి మోకమ్ తురత్తప్,
పల కారియముమ్ తురత్త,
నకైయుమ్ తురత్త, ఊఴ్ వినైయుమ్ తురత్త, ఎన్ నాళుమ్ తురత్త,
వెకువాయ్ నా వఱణ్టు ఓటిక్, కాల్ తళర్న్తిటుమ్ ఎన్నై
నమనుమ్ తురత్తువానో?
అకిల ఉలకఙ్కట్కుమ్ ఆతార తెయ్వమే!
ఆతి కటవూరిన్ వాఴ్వే!
అముతీచర్ ఒరు పాకమ్ అకలాత చుకపాణి!
అరుళ్ వామి! అపిరామియే! (11)
అపిరామి అమ్మైప్ పతికమ్” -(ఇరణ్టావతు)


కఙ్కైయొటు తుమ్పైయుమ్ అణిన్తవర్ వియక్కుమ్
కలా మతియై నికర్ వతనముమ్, కరుణై పొఴి విఴికళుమ్,
విణ్ ముకిల్కళ్ వెళిఱెనక్ కాట్టియ కరుమ్ కూన్తలుమ్,
చఙ్కై ఇల్లాతు ఒళిరుమ్ మాఙ్కల్య తారణమ్ తఙ్కు
మణి మిటఱుమ్, మిక్క చతుర్ పెరుకు తుఙ్క పాచాఙ్కుచమ్
ఇలఙ్కు కర తలముమ్, విరల్ అణియుమ్ అరవుమ్,
పుఙ్కవర్క్కు అముతు అరుళుమ్ అన్తర కుచఙ్కళుమ్,
పొలియుమ్ నవమణి నూపురమ్ పూణ్ట చెఞ్ చేవటియై నాళుమ్
పుకఴ్న్తుమే- పోఱ్ఱి ఎన వాఴ్త్త, విటై మేల్
మఙ్కళమ్ మికున్త నిన్ పతియుటన్ వన్తు, అరుళ్ చెయ్;
వళర్ తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (1)

చన్తిర చటాతరి! ముకున్త చోతరి! తుఙ్క చలచ
లోచన మాతవి! చమ్ప్రమ పయోతరి! చుమఙ్కలి!
చులట్చణి! చాఱ్ఱ అరుమ్ కరుణాకరి!
అన్తరి! వరాకి! చామ్పవి! అమర తోత్రి! అమలై!
చెక చాల చూత్రి! అకిల ఆత్మ కారణి! వినోత చయ నారణి!
అకణ్ట చిన్మయ పూరణి!
చున్తరి! నిరన్తరి! తురన్తరి! వరై రాచ చుకుమారి!
కౌమారి! ఉత్ తుఙ్క కల్యాణి! పుట్ప అత్తిర అమ్పుయ
పాణి! తొణ్టర్కట్కు అరుళ్ చర్వాణి!
వన్తు అరి, మలర్ప్ పిరమరాతి తుతి, వేత ఒలి వళర్
తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (2)

వాచ మలర్ మరు అళక పారముమ్, తణ్ కిరణ మతి ముకముమ్,
అయిల్ విఴికళుమ్, వళ్ళ నికర్ ములైయుమ్, మాన్ నటైయుమ్,
నకై మొఴికళుమ్, వళముటన్ కణ్టు, మిన్నార్
పాచ పన్తత్తిటై, మనమ్ కలఙ్కిత్, తినమ్ పల వఴియుమ్
ఎణ్ణి, ఎణ్ణిప్ పఴి పావమ్ ఇన్నతు ఎన్ఱు అఱియామల్,
మాయప్ర- పఞ్చ వాఴ్వు ఉణ్మై ఎన్ఱే,
ఆచై మేలిట్టు, వీణాక, నాయ్ పోల్ తిరిన్తు అలైవతు
అల్లామల్, ఉన్ఱన్ అమ్పుయప్ పోతు ఎనుమ్ చెమ్ పతమ్
తుతియాత అచటన్ మేల్ కరుణై వరుమో?
మాచు ఇలాతు ఓఙ్కియ కుణాకరి! పవాని! చీర్ వళర్ తిరుక్
కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి! చివ
చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (3)

నన్ఱు ఎన్ఱు, తీతు ఎన్ఱు నవిలుమ్ ఇవ్ ఇరణ్టనుళ్,
నన్ఱతే ఉలకిల్ ఉళ్ళోర్ నాటువార్ ఆతలిన్,
నానుమే అవ్వితమ్ నాటినేన్; నాటినాలుమ్
ఇన్ఱు ఎన్ఱు చొల్లామల్, నినతు తిరు ఉళ్ళమ్ అతు ఇరఙ్కి,
అరుళ్ చెయ్కువాయేల్ ఏఴైయేన్ ఉయ్కువేన్,
మెయ్యాన మొఴి ఇ•తు;ఉన్ ఇతయమ్ అఱియాతతు ఉణ్టో?
కున్ఱమ్ ఎల్లామ్ ఉఱైన్తు, ఎన్ఱుమ్ అన్పర్క్కు అరుళ్
కుమార తేవనై అళిత్త కుమరి! మరకత వరుణి!
విమలి! పైరవి! కరుణై కులవు కిరి రాచ పుత్రి!
మన్ఱల్ మికు నన్తన వనఙ్కళ్, చిఱై అళి మురల,
వళర్ తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (4)

ఒరు నాళ్, ఇరణ్టు నాళ్ అల్ల; నాన్ ఉలకత్తు
ఉతిత్త ఇన్ నాళ్ వరైక్కుమ్ ఒఴియాత కవలైయాల్,
తీరాత ఇన్నల్ కొణ్టు, ఉళ్ళమ్ తళర్న్తు, మికవుమ్
అరు నాణ్ అఱ్ఱిట్ట విల్ పోల్ ఇరుక్కుమ్ ఇవ్
అటిమైపాల్ కరుణై కూర్న్తు, ఇఙ్కు అఞ్చేల్ ఎనచ్ చొల్లి,
ఆతరిప్పవర్కళ్ ఉనై అన్ఱి ఇలై ఉణ్మైయాక;
ఇరు నాఴికైప్ పోతుమ్ వేణ్టాతు, నిమిటత్తిల్ ఇవ్ అకిల
పువనత్తైయుమ్ ఇయఱ్ఱి, అరుళుమ్ తిఱమ్ కొణ్ట నీ,
ఏఴైయేన్ ఇన్నల్ తీర్త్తు, అరుళల్ అరితో?
వరు నావలూరర్ ముతలోర్ పరవుమ్, ఇనియ పుకఴ్ వళర్
తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (5)

ఎణ్ణిక్కై ఇల్లాత తున్పఙ్కళ్ మేన్మేల్
ఏఱిట్టు ఒఱుక్క, అన్తో! ఎవ్వితమ్ ఉళమ్ చకిత్తు
ఉయ్కువేన్? ఇప్పొఴుతు ఎటుత్తిట్ట చన్మమ్ ఇతనిల్,
నణ్ణి ఎళ్ అళవు చుకమ్ ఆనతు ఒరు నాళినుమ్ నాన్
అనుపవిత్తతు ఇల్లై; నాటు ఎలామ్ అఱియుమ్, ఇతు కేట్పతు ఏన్?
నిన్ ఉళముమ్ నన్ఱాయ్ అఱిన్తు ఇరుక్కుమ్;
పుణ్ణియమ్ పూర్వ చననత్తినిల్ చెయ్యాత పులైయన్
ఆనాలుమ్, నినతు పూరణ కటాట్చ వీట్చణ్ణియమ్ చెయ్తు,
ఎనతు పున్మైయై అకఱ్ఱి అరుళ్వాయ్;
మణ్ణవర్కళ్, విణ్ణవర్కళ్ నిత్తముమ్ పరవుమ్,
ఇచై వళర్ తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (6)

తెరిన్తో, అలాతు, తెరియామలో, ఇవ్ అటిమై
చెయ్తిట్ట పిఴై ఇరున్తాల్ చినమ్ కొణ్టు అతు ఓర్
కణక్కాక వైయాతు, నిన్ తిరు ఉళమ్ ఇరఙ్కి, మికవుమ్
పరిన్తు వన్తు ఇనియేనుమ్ పాఴ్ వినైయిల్ ఆఴ్న్తు,
ఇనల్ పటాతు, నల్ వరమ్అళిత్తుప్, పాతుకాత్తు అరుళ్ చెయ్య
వేణ్టుమ్; అణ్టాణ్ట ఉయిర్ పరివుటన్ అళిత్త ముతల్వి!
పురన్తరన్, పోతన్, మాతవన్ ఆకియోర్కళ్ తుతి పురియుమ్
పతామ్పుయ మలర్ప్ పుఙ్కవి! పురాన్తకి! పురన్తరి! పురాతని!
పురాణి! తిరి పువనేచువరి!
మరున్తినుమ్ నయన్త చొల్ పైఙ్ కిళి! వరాకి! ఎఴిల్
వళర్ తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (7)

వఞ్చకక్ కొటియోర్కళ్ నట్పు వేణ్టామలుమ్, మరున్తినుక్కా
వేణ్టినుమ్, మఱన్తుమ్ ఓర్ పొయ్మ్మొఴి చొలామలుమ్,
తీమై ఆమ్ వఴియినిల్ చెల్లామలుమ్,
విఞ్చు నెఞ్చు అతనిల్ పొఱామై తరియామలుమ్, వీణ్
వమ్పు పురియామలుమ్, మిక్క పెరియోర్కళ్ చొలుమ్
వార్త్తై తళ్ళామలుమ్, వెకుళి అవై కొళ్ళామలుమ్,
తఞ్చమ్ ఎన నినతు ఉపయ కఞ్చమ్ తుతిత్తిటత్, తమియేనుక్కు
అరుళ్ పురిన్తు, చర్వ కాలముమ్ ఎనైక్ కాత్తు
అరుళ వేణ్టినేన్; చలక్ కయల్కళ్ విఴియై అనైయ
వఞ్చియర్ చెవ్వాయ్ నికరుమ్ వావి ఆమ్పల్ మలరుమ్
వళర్ తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (8)

ఎనతు ఇన్నల్ ఇన్నపటి ఎన్ఱు వేఱు ఒరువర్క్కు ఇచైత్తిటవుమ్,
అవర్కళ్ కేట్టు, ఇవ్ ఇన్నల్ తీర్త్తు, ఉళ్ళత్తు ఇరఙ్కి,
నన్మైకళ్ చెయవుమ్, ఎళ్ అళవుమ్ ముటియాతు; నిన్
ఉనతమ్ మరువుమ్ కటైక్ కణ్ అరుళ్ చిఱితు చెయిన్, ఉతవాత
నుణ్ మణల్కళుమ్ ఓఙ్కు మాఱ్ఱు ఉయర్ చొర్ణ మలై ఆకుమ్;
అతు అన్ఱి ఉయర్ అకిల పువనఙ్కళైక్ కనముటన్ అళిత్తు,
ముప్పత్తు ఇరణ్టు అఱఙ్కళుమ్ కవిన్ పెఱచ్ చెయ్యుమ్
నిన్నైక్ కరుతు నల్ అటియవర్క్కు ఎళి వన్తు, చటుతియిల్
కాత్తు, రట్చిత్తతు ఓర్న్తు,
వనచమ్ నికర్ నిన్ పాతమ్ నమ్పినేన్, వన్తు అరుళ్ చెయ్;
వళర్ తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (9)

కరు నీల వటివమార్ మాటు ఏఱి, ఉత్తణ్ట కన తణ్ట
వెమ్ పాచముమ్, కైక్ కొణ్టు, చణ్ట మా కాలన్ మున్ ఎతిర్క్క,
మార్క్కణ్టన్ వెకుణ్టు నోక్క,
ఇరు నీల కణ్టన్ ఎనుమ్ నిన్ పతియై ఉళ్ళత్తిల్
ఇన్పు కొణ్టు, అరుచ్చనై చెయ, ఈచన్, అవ్ ఇలిఙ్కమ్ పిళప్ప,
నిన్నొటు తోన్ఱి, యమనైచ్ చూలత్తిల్ ఊన్ఱిప్
పెరు నీల మలై ఎన, నిలత్తిల్ అన్నవన్ విఴప్,
పిఱఙ్కు తాళాల్ ఉతైత్తుప్, పేచు ముని మైన్తనుక్కు అరుళ్
చెయ్తతు, ఉనతు అరియ పేర్ అరుళిన్ వణ్ణమ్ అలవో?
వరు నీల మట మాతర్ విఴి ఎన్న, మలర్ వావి వళర్
తిరుక్ కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (10)

చకల చెల్వఙ్కళుమ్ తరుమ్ ఇమయ కిరి రాచ తనయై!
మా తేవి! నిన్నైచ్ చత్యమాయ్, నిత్యమ్ ఉళ్ళత్తిల్
తుతిక్కుమ్ ఉత్తమరుక్కు ఇరఙ్కి, మికవుమ్
అకిలమతిల్ నోయ్ ఇన్మై, కల్వి, తన తానియమ్,
అఴకు, పుకఴ్, పెరుమై, ఇళమై, అఱివు, చన్తానమ్, వలి,
తుణివు, వాఴ్ నాళ్, వెఱ్ఱి, ఆకు నల్లూఴ్, నుకర్చ్చి
తొకై తరుమ్ పతినాఱు పేఱుమ్ తన్తు అరుళి, నీ చుక ఆనన్త
వాఴ్వు అళిప్పాయ్; చుకిర్త కుణ చాలి! పరి పాలి! అను కూలి!
తిరి చూలి! మఙ్కళ విచాలి!
మకవు నాన్, నీ తాయ్, అళిక్క ఒణాతో? మకిమై వళర్ తిరుక్
కటవూరిల్ వాఴ్ వామి! చుప నేమి! పుకఴ్ నామి!
చివ చామిమకిఴ్ వామి! అపిరామి ఉమైయే! (11)

Back to Top


This page was last modified on Tue, 20 Jul 2021 16:50:04 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org