Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

இரண்டாவதாயிரம்   திருமங்கையாழ்வார்  
திருநெடுந்தாண்டகம்  

Songs from 2052 to 2081   ( )
Pages:    1    2  Next

மின்னுருவாய்முன்னுருவில்வேதம்நான்காய் 
விளக்கொளியாய்முளைத்தெழுந்ததிங்கள்தானாய் | 
பின்னுருவாய்முன்னுருவில்பிணிமூப்பில்லாப் 
பிறப்பிலியாய்இறப்பதற்கேஎண்ணாது | எண்ணும் 
பொன்னுருவாய் மணியுருவில்பூதம்ஐந்தாய்ப் 
புனலுருவாய் அனலுருவில்திகழும்சோதி | 
தன்னுருவாய்என்னுருவில்நின்றஎந்தை 
தளிர்புரையும்திருவடிஎன்தலைமேலவ்வே.  [2052.0]
மேலே செல்

பாருருவில்நீரெரிகால்விசும்புமாகிப் 
பல்வேறுசமயமுமாய்ப்பரந்துநின்ற | 
ஏருருவில்மூவருமேயென்னநின்ற
இமையவர்தந்திருவுருவேறெண்ணும்போது | 
ஓருருவம்பொன்னுருவம்ஒன்றுசெந்தீ 
ஒன்றுமாகடலுருவம்ஒத்துநின்ற | 
மூவுருவும்கண்டபோதுஒன்றாம்சோதி 
முகிலுருவம்எம்மடிகளுருவந்தானே. [2053.0]

திருவடிவில்கருநெடுமால்சேயனென்றும் 
திரேதைக்கண்வளையுருவாய்த்திகழ்ந்தானென்றும் | 
பொருவடிவில்கடலமுதம்கொண்டகாலம் 
பெருமானைக்கருநீலவண்ணன்தன்னை | 
ஒருவடிவத்தோருருவென்றுஉணரலாகாது 
ஊழிதோறூழிநின்றேத்தலல்லால் | 
கருவடிவிற் செங்கண்ணவண்ணன்தன்னைக் 
கட்டுரையேயாரொருவர் காண்கிற்பாரே? [2054.0]

இந்திரற்கும்பிரமற்கும்முதல்வன்தன்னை 
இருநிலம்கால்தீநீர்விண்பூதமைந்தாய் | 
செந்திறத்ததமிழோசைவடசொல்லாகித் 
திசைநான்குமாய்த்திங்கள்ஞாயிறாகி | 
அந்தரத்தில்தேவர்க்கும்அறியலாகா 
அந்தணனை அந்தணர்மாட்டுஅந்திவைத்த 
மந்திரத்தை | மந்திரத்தால்மறவாது என்றும் 
வாழுதியேல் வாழலாம்மடநெஞ்சம்மே![2055.0]
மேலே செல்

ஒண்மிதியிற்புனலுருவிஒருகால்நிற்ப 
ஒருகாலும்காமருசீரவுணனுள்ளத்து | 
எண்மதியும்கடந்துஅண்டமீதுபோகி 
இருவிசும்பினூடுபோயெழுந்து | மேலைத் 
தண்மதியும்கதிரவனும்தவிரவோடித் 
தாரகையின்புறம்தடவிஅப்பால்மிக்கு | 
மண்முழுதும்அகப்படுத்துநின்றஎந்தை 
மலர்புரையும்திருவடியேவணங்கினேனே.[2056.0]

அலம்புரிந்தநெடுந்தடக்கைஅமரர்வேந்தன் 
அஞ்சிறைப்புள்தனிப்பாகன், அவுணர்க்கு என்றும் | 
சலம்புரிந்தங்கருளில்லாத்தன்மையாளன் 
தானுகந்தஊரெல்லாம்தன்தாள்பாடி | 
நிலம்பரந்துவரும்கலுழிப்பெண்ணையீர்த்த 
நெடுவேய்கள்படுமுத்தமுந்தவுந்தி | 
புலம்பரந்தபொன்விளைக்கும்பொய்கைவேலிப் 
பூங்கோவலூர்த்தொழுதும்போதுநெஞ்சே! [2057.0]

வற்புடையவரைநெடுந்தோள்மன்னர்மாள 
வடிவாயமழுவேந்திஉலகமாண்டு | 
வெற்புடையநெடுங்கடலுள்தனிவேலுய்த்த 
வேள்முதலாவென்றானூர், விந்தம்மேய | 
கற்புடையமடக்கன்னிகாவல்பூண்ட 
கடிபொழில்சூழ்நெடுமறுகில்கமலவேலி | 
பொற்புடையமலையரையன்பணியநின்ற 
பூங்கோவலூர்த் தொழுதும்போதுநெஞ்சே![2058.0]
மேலே செல்

நீரகத்தாய் நெடுவரையி னுச்சிமேலாய்!
நிலாத்திங்கள்துண்டகத்தாய்! நிறைந்தகச்சி 
ஊரகத்தாய்! | ஒண்துரைநீர்வெஃகாவுள்ளாய் 
உள்ளுவாருள்ளத்தாய்! | உலகமேத்தும் 
காரகத்தாய்! கார்வானத்துள்ளாய்! கள்வா! 
காமருபூங்காவிரியின்தென்பால்மன்னு 
பேரகத்தாய்! | பேராதுஎன்நெஞ்சினுள்ளாய்! 
பெருமான்உன்திருவடியேபேணினேனே.  [2059.0]

வங்கத்தால்மாமணிவந்துந்துமுந்நீர் 
மல்லையாய்! மதிள்கச்சியூராய்! பேராய்! | 
கொங்கத்தார்வளங்கொன்றையலங்கல்மார்வன் 
குலவரையன்மடப்பாவைஇடப்பால்கொண்டான் 
பங்கத்தாய்! | பாற்கடலாய்! பாரின்மேலாய்! 
பனிவரையினுச்சியாய்! பவளவண்ணா! | 
எங்குற்றாய்? எம்பெருமான்! உன்னைநாடி 
ஏழையேன்இங்ஙனமேஉழிதருகேனே.[2060.0]

பொன்னானாய்! பொழிலேழும்காவல்பூண்ட 
புகழானாய்! இகழ்வாயதொண்டனேன்நான் | 
என்னானாய்! என்னானாய்! என்னலல்லால் 
என்னறிவன்ஏழையேன் | உலகமேத்தும் 
தென்னானாய்! வடவானாய்! குடபாலானாய்! 
குணபாலமதாயனாய்! இமையோர்க்குஎன்றும் 
முன்னானாய்! | பின்னானார்வணங்கும்சோதி! 
திருமூழிக்களத்தானாய்! முதலானாயே!  [2061.0]
மேலே செல்

பட்டுடுக்கும் அயர்ந்திரங்கும்பாவைபேணாள் 
பனிநெடுங்கண்ணீர்ததும்பப்பள்ளிகொள்ளாள் | 
எள்துணைப்போது என்குடங்காலிருக்ககில்லாள் 
எம்பெருமான்திருவரங்கம்எங்கே? என்னும் |
மட்டுவிக்கிமணிவண்டுமுரலும்கூந்தல் 
மடமானைஇதுசெய்தார் தம்மை | மெய்யே 
கட்டுவிச்சிசொல்லென்னச்சொன்னாள் நங்காய்! 
கடல்வண்ணர்இதுசெய்தார்காப்பாராரே? [2062.0]

நெஞ்சுருகிக்கண்பனிப்பநிற்கும்சோரும் 
நெடிதுயிர்க்கும்உண்டறியாள்உறக்கம்பேணாள் | 
நஞ்சரவில்துயிலமர்ந்தநம்பீ! என்னும் 
வம்பார்பூம்வயலாலிமைந்தா! என்னும் | 
அஞ்சிறையபுட்கொடியேஆடும்பாடும் 
அணியரங்கமாடுதுமோ? தோழீ! என்னும் | 
எஞ்சிறகின்கீழடங்காப்பெண்ணைப்பெற்றேன் 
இருநிலத்துஓர்பழிபடைத்தேன் ஏ! பாவமே.[2063.0]

கல்லெடுத்துக்கல்மாரிகாத்தாய்! என்றும் 
காமருபூங்கச்சியூரகத்தாய் என்றும் | 
வில்லிறுத்துமெல்லியல்தோள்தோய்ந்தாய்! என்றும் 
வெஃகாவில்துயிலமர்ந்தவேந்தே! என்றும் | 
மல்லடர்த்துமல்லரைஅன்றுஅட்டாய்! என்றும் | 
மாகீண்டகைத்தலத்துஎன்மைந்தா! என்றும் | 
சொல்லெடுத்துத்தன்கிளியைச்சொல்லேயென்று 
துணைமுலைமேல்துளிசோரச்சோர்கின்றாளே. [2064.0]
மேலே செல்

முளைக்கதிரைக்குறுங்குடியுள்முகிலை மூவா 
மூவுலகும்கடந்துஅப்பால்முதலாய்நின்ற | 
அளப்பரியஆரமுதை அரங்கம்மேய 
அந்தணனை அந்தணர்தம்சிந்தையானை | 
விளக்கொளியைமரகதத்தைத்திருத்தண்காவில் 
வெஃகாவில்திருமாலைப்பாடக்கேட்டு |
வளர்த்ததனால்பயன்பெற்றேன்வருகவென்று 
மடக்கிளியைக்கைகூப்பிவங்கினாளே. [2065.0]

கல்லுயர்ந்தநெடுமதிள்சூழ்கச்சிமேய 
களிறு! என்றும் கடல்கிடந்தகனியே! என்றும் | 
அல்லியம்பூமலர்ப்பொய்கைப்பழனவேலி 
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅம்மான்! என்றும் | 
சொல்லுயர்ந்தநெடுவீணைமுலைமேல்தாங்கித் 
தூமுறுவல்நகைஇறையேதோன்றநக்கு | 
மெல்விரல்கள்சிவப்பெய்தத்தடவிஆங்கே 
மென்கிளிபோல்மிகமிழற்றும்என்பேதையே. [2066.0]

கன்றுமேய்த்துஇனிதுகந்தகாளாய்! என்றும் | 
கடிபொழில்சூழ்கணபுரத்துஎன்கனியே! என்றும் | 
மன்றமரக்கூத்தாடிமகிழ்ந்தாய்! என்றும் | 
வடதிருவேங்கடம்மேயமைந்தா! என்றும் | 
வென்றசுரர்குலங்களைந்தவேந்தே! என்றும் | 
விரிபொழில்சூழ்திருநறையூர்நின்றாய்! என்றும் | 
துன்றுகுழல்கருநிறத்தென்துணையே! என்றும் 
துணைமுலைமேல்துளிசோரச்சோர்கின்றாளே. [2067.0]
மேலே செல்

பொங்கார்மெல்லிளங்கொங்கைபொன்னேபூப்பப் 
பொருகயல்கண்ணீரரும்பப்போந்துநின்று |
செங்காலமடப்புறவம்பெடைக்குப்பேசும் 
சிறுகுரலுக்குஉடலுருகிச்சிந்தித்து | ஆங்கே 
தண்காலும்தண்குடந்தைநகரும்பாடித் 
தண்கோவலூர்ப்பாடியாடக்கேட்டு | 
நங்காய்! நங்குடிக்குஇதுவோநன்மை? என்ன 
நறையூரும்பாடுவாள்நவில்கின்றாளே. [2068.0]

கார்வண்ணம்திருமேனிகண்ணும்வாயும் 
கைத்தலமும்அடியிணையும்கமலவண்ணம் | 
பார்வண்ணமடமங்கைபித்தர் பித்தர் 
பனிமலர்மேற்பாவைக்குப்பாவம்செய்தேன் | 
ஏர்வண்ணவென்பேதைஎன்சொல்கேளாள் 
எம்பெருமான்திருவரங்கம்எங்கே? என்னும் | 
நீர்வண்ணன்நீர்மலைக்கேபோவேனென்னும் 
இதுவன்றோ நிறையழிந்தார்நிற்குமாறே! [2069.0]

முற்றாராவனமுலையாள்பாவை மாயன் 
மொய்யகலத்துள்ளிருப்பாள் அஃதும்கண்டு
அற்றாள் | தன் நிறையழிந்தாள் ஆவிக்கின்றாள் 
அணியரங்கமாடுதுமோ? தோழீ! என்னும் | 
பெற்றேன்வாய்ச்சொல்இறையும்பேசக்கேளாள் 
பேர்ப்பாடித்தண்குடந்தைநகரும்பாடி | 
பொற்றாமரைக்கயம்நீராடப்போனாள் 
பொருவற்றாள்என்மகள்உம்பொன்னும்அஃதே.[2070.0]
மேலே செல்

தேராளும்வாளரக்கன்செல்வம்மாளத் 
தென்னிலங்கைமுன்மலங்கச்செந்தீயொல்கி | 
பேராளனாயிரந்தோள்வாணன்மாளப் 
பொருகடலைஅரண்கடந்துபுக்குமிக்க 
பாராளன் | பாரிடந்துபாரையுண்டு 
பாருமிழ்ந்துபாரளந்து பாரையாண்ட 
பேராளன் | பேரோதும்பெண்ணைமண்மேல் 
பெருந்தவத்தளென்றல்லால்பேசலாமே?[2071.0]


Other Prabandhams:
திருப்பல்லாண்டு     திருமொழி     திருப்பாவை     நாச்சியார் திருமொழி     பெருமாள் திருமொழி     திருச்சந்தவிருத்தம்     திருமாலை     திருப்பள்ளி எழுச்சி     அமலனாதிபிரான்     கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு     பெரிய திருமொழி     திருக்குறுந்தாண்டகம்     திருநெடுந்தாண்டகம்     முதல் திருவந்தாதி     இரண்டாம் திருவந்தாதி     மூன்றாம் திருவந்தாதி     நான்முகன் திருவந்தாதி     திருவிருத்தம்     திருவாசிரியம்     பெரிய திருவந்தாதி     திருஎழுகூற்றிருக்கை     சிறிய திருமடல்     பெரிய திருமடல்     இராமானுச நூற்றந்தாதி     திருவாய்மொழி    
This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:06 -0500
 
   
    send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org