Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
શ્રી કુમર કુરુપર ચુવામિકળ્ અરુળિય
તિરુચ્ચેન્તૂર્ કન્તર્ કલિ વેણ્પા


પૂમેવુ ચેઙ્કમલપ્ પુત્તેળુમ્ તેર઼રિય
પામેવુ તેય્વપ્ પળ઼મર઼ૈયુમ્ - તેમેવુ
નાતમુમ્ નાતાન્ત મુટિવુમ્ નવૈતીર્ન્ત
પોતમુમ્ કાણાત પોતમાય્ - આતિનટુ --- 1

અન્તમ્ કટન્તનિત્તિ યાન઼ન્ત પોતમાય્પ્
પન્તમ્ તણન્ત પરઞ્ચુટરાય્ - વન્ત
કુર઼િયુમ્ કુણમુમોરુ કોલમુમર઼્ર઼ુ એઙ્કુમ્
ચેર઼િયુમ્ પરમ ચિવમાય્ - અર઼િવુક્કુ --- 2

અન઼ાતિયાય્ ઐન્તોળ઼િર઼્કુમ્ અપ્પુર઼માય્ અન઼્ર઼ે
મન઼ાતિકળુક્કુ એટ્ટા વટિવાય્ત્ - તન઼ાતરુળિન઼્
પઞ્ચવિત રૂપ પરચુકમાય્ એવ્વુયિર્ક્કુમ્
તઞ્ચમેન઼ નિર઼્કુમ્ તન઼િપ્પોરુળાય્ - એઞ્ચાત --- 3

પૂરણમાય્ નિત્તમાય્પ્ પોક્કુવરવુમ્ પુણર્વુમ્
કારણમુમ્ ઇલ્લાક્ કતિયાકિત્ - તારણિયિલ્
ઇન્તિરચાલમ્ પુરિવોન઼્ યાવરૈયુમ્ તાન઼્મયક્કુમ્
તન્તિરત્તિલ્ ચારાતુ ચાર્વતુપોલ્ - મુન્તુમ્ --- 4

કરુવિન઼્ર઼િ નિન઼્ર઼ કરુવાય્ અરુળે
ઉરુવિન઼્ર઼િ નિન઼્ર઼ ઉરુવાય્ત્ - તિરિકરણમ્
આકવરુમ્ ઇચ્ચૈ અર઼િવુ ઇયર઼્ર઼ લાલ્ ઇલય
પોકઅતિ કારપ્ પોરુળાકિ - એકત્તુ --- 5

ઉરુવુમ્ અરુવુમ્ ઉરુઅરુવુમ્ આકિપ્
પરુવ વટિવમ્ પલવાય્ - ઇરુળ્મલત્તુળ્
મોકમુર઼ુમ્ પલ્લુયિર્ક્કુ મુત્તિઅળિત્ તર઼્કુમલ
પાકમુર઼વે કટૈક્કણ્ પાલિત્તુત્ - તેકમુર઼ત્ --- 6

તન્ત અરુવુરુવમ્ ચાર્ન્તવિન્તુ મોકિન઼િમાન઼્
પેન્ત મુર઼વે પિણિપ્પિત્તુ - મન્ત્રમુતલ્
આર઼ત્તુ વાવુમ્ અણ્ટત્તુ આર્ન્તઅત્તુ વાક્કળુમ્મુર઼્
કૂર઼ત્ તકુમ્ ચિમિળ઼્પ્પિલ્ કૂટ્ટુવિત્તુ - માર઼િવરુમ્ --- 7

ઈરિરણ્ટુ તોર઼્ર઼ત્તુ એળ઼ુપિર઼પ્પુળ્ યોન઼િએન઼્પાન઼્
આરવન્ત નાન઼્કુનૂ ર઼ાયિરત્તુળ્ - તીર્વરિય
કન઼્મત્તુક્કુ ઈટાય્ક્ કર઼ઙ્કુમ્ ચકટમુમ્ પોર઼્
ચેન઼્મિત્તુ ઉળ઼લત્ તિરોતિત્તુ - વેન્નિરય --- 8

ચોર્ક્કાતિ પોકમેલામ્ તુય્પ્પિત્તુપ્ પક્કુવત્તાલ્
નર઼્કારણમ્ ચિર઼િતુ નણ્ણુતલુમ્ - તર્ક્કમિટુમ્
તોન઼્ન઼ૂલ્ પરચમયમ્ તોર઼ુમ્ અતુવતુવે
નન઼્ન઼ૂલ્ એન઼ત્તેરિન્તુ નાટ્ટુવિત્તુ - મુન઼્ન઼ૂલ્ --- 9

વિરતમુત લાયપલ મેય્ત્તવત્તિન઼્ ઉણ્મૈત્
ચરિયૈકિરિ યાયોકમ્ ચાર્વિત્તુ - અરુળ્પેરુકુ
ચાલોક ચામીપ ચારૂપમુમ્ પુચિપ્પિત્તુ
આલોકમ્ તન઼્ન઼ૈ અકર઼્ર઼ુવિત્તુ - નાલ્વકૈયામ્ --- 10
Back to Top

ચત્તિનિ પાતમ્ તરુતર઼્કુ ઇરુવિન઼ૈયુમ્
ઓત્તુવરુમ્ કાલમ્ ઉળવાકિપ્ - પેત્ત
મલપરિ પાકમ્ વરુમળવિલ્ પન઼્ન઼ાળ્
અલમરુતલ્ કણ્ણુર઼્ર઼ુ અરુળિ - ઉલવાતુ --- 11

અર઼િવુક્કુ અર઼િવાકિ અવ્વર઼િવુક્કુ એટ્ટા
નેર઼િયિલ્ ચેર઼િન્તનિલૈ નીઙ્કિપ્ - પિરિયાક્
કરુણૈ તિરુઉરુવાય્ક્ કાચિન઼િક્કે તોન઼્ર઼િક્
કુરુપરન઼ેન઼્ર઼ુ ઓર્તિરુપ્પેર્ કોણ્ટુ - તિરુનોક્કાલ્ --- 12

ઊળ઼્વિન઼ૈયૈપ્ પોક્કિ ઉટલર઼ુપત્ તેટ્ટુનિલમ્
એળ઼ુમ્ અત્તુવાક્કળ્ ઇરુમૂન઼્ર઼ુમ્ - પાળ઼ાક
આણવમાન઼ પટલમ્ કિળ઼િત્તુ અર઼િવિલ્
કાણરિય મેય્ઞ્ઞાન઼ક્ કણ્કાટ્ટિપ્ - પૂણુમ્ --- 13

અટિઞાન઼ત્ તાર઼્પોરુળુમ્ આન઼્માવુમ્ કાટ્ટિક્
કટિયાર્ પુવન઼મુર઼્ર઼ુમ્ કાટ્ટિ - મુટિયાતુ
તેક્કુપર માન઼ન્તમ્ તેળ્ળમુતમ્ આકિએઙ્કુમ્
નીક્કમર઼ નિન઼્ર઼ નિલૈકાટ્ટિપ્ - પોક્કુમ્ --- 14

વરવુમ્ નિન઼ૈપ્પુમ્ મર઼પ્પુમ્ પકલુમ્
ઇરવુમ્ કટન્તુલવા ઇન઼્પમ્ - મરુવુવિત્તુક્
કન઼્મમલત્ તાર્ક્કુમલર્ક્ કણ્મૂન઼્ર઼ુમ્ તાળ઼્ચટૈયુમ્
વન઼્મળ઼ુવુમ્ માન઼ુમુટન઼્ માલ્વિટૈમેલ્ - મિન઼્ન઼િટત્તુપ્ --- 15

પૂત્ત પવળપ્ પોરુપ્પુ ઓન઼્ર઼ુ વેળ્ળિવેર઼્પિલ્
વાય્ત્તન઼ૈય તેય્વ વટિવાકિ - મૂત્ત
કરુમમલક્ કટ્ટર઼ુત્તુક્ કણ્ણરુળ્ ચેય્તુ ઉળ્નિન઼્ર઼ુ
ઓરુમલર્ત્તાર્ક્કુ ઇન઼્પમ્ ઉતવિપ્ - પેરુકિયેળ઼ુ --- 16

મૂન઼્ર઼વત્તૈ યુમ્કળ઼ર઼્ર઼િ મુત્તરુટ ન઼ેઇરુત્તિ
આન઼્ર઼પર મુત્તિ અટૈવિત્તુત્ - તોન઼્ર઼વરુમ્
યાન઼ેન઼તેન઼્ર઼ુ અર઼્ર઼ ઇટમે તિરુવટિયા
મોન઼પરા ન઼ન્તમ્ મુટિયાક - ઞાન઼મ્ --- 17

તિરુઉરુવા ઇચ્ચૈ ચેયલર઼િવુ કણ્ણા
અરુળતુવે ચેઙ્કૈ અલરા - ઇરુનિલમે
ચન્નિતિયા નિર઼્કુમ્ તન઼િચ્ચુટરે એવ્વુયિર્ક્કુમ્
પિન઼્ન઼મર઼ નિન઼્ર઼ પેરુમાન઼ે - મિન઼્ન઼ુરુવમ્ --- 18

તોય્ન્ત નવરત્નચ્ ચુટર્મણિયાલ્ ચેય્ત પૈમ્પોન઼્
વાય્ન્ત કિરણ મણિમુટિયુમ્ - તેય્ન્તપિર઼ૈત્
તુણ્ટમ્ઇરુ મૂન઼્ર઼ુનિરૈ તોન઼્ર઼પ્ પતિત્તન઼ૈય
પુણ્ટરમ્ પૂત્તનુતલ્ પોટ્ટળ઼કુમ્ - વિણ્ટ --- 19

પરુવમલર્પ્ પુણ્ટરિકમ્ પન઼્ન઼િરણ્ટુ પૂત્તાઙ્કુ
અરુળ્પોળ઼િયુમ્ કણ્મલર્ ઈરાર઼ુમ્ - પરુતિ
પલવુમ્ એળ઼ુન્તુચુટર્ પાલિત્તાર઼્ પોલક્
કુલવુ મકરક્ કુળ઼ૈયુમ્ - નિલવુમિળ઼ુમ્ --- 20
Back to Top

પુન઼્મુર઼ુવલ્ પૂત્તલર્ન્ત પૂઙ્કુમુતચ્ ચેવ્વાયુમ્
ચેન઼્મવિટાય્ તીર્ક્કુમ્ તિરુમોળ઼િયુમ્ - વિન઼્મલિતોળ્
વેવ્વચુરર્ પોર઼્ર઼િચૈક્કુમ્ વેઞ્ચૂર ન઼ૈત્તટિન્તુ
તેવ્વરુયિર્ ચિન્તુમ્ તિરુમુકમુમ્ - એવ્વુયિર્ક્કુમ્ --- 21

ઊળ઼્વિન઼ૈયૈ માર઼્ર઼િ ઉલવાત પેરિન઼્પ
વાળ઼્વુતરુમ્ ચેય્ય મલર્મુકમુમ્ - ચૂળ઼્વોર્
વટિક્કુમ્ પળ઼મર઼ૈકળ્ આકમઙ્કળ્ યાવુમ્
મુટિક્કુમ્ કમલ મુકમુમ્ - વિટુત્તકલાપ્ --- 22

પાચ ઇરુળ્તુરન્તુ પલ્કતિરિલ્ ચોતિવિટુમ્
વાચ મલર્વતન઼ મણ્ટલમુમ્ - નેચમુટન઼્
પોકમુર઼ુમ્ વળ્ળિક્કુમ્ પુત્તેળિર્ પૂઙ્કોટિક્કુમ્
મોકમ્ અળિક્કુમ્ મુકમતિયુમ્ - તાકમુટન઼્ --- 23

વન્તટિયિલ્ ચેર્ન્તોર્ મકિળ઼ વરમ્પલવુમ્
તન્તરુળુમ્ તેય્વમુકત્ તામરૈયુમ્ - કોન્તવિળ઼્ન્ત
વેરિક્ કટમ્પુમ્ વિરૈક્કુરવુમ્ પૂત્તલર્ન્ત
પારપ્ પુયચયિલમ્ પન઼્ન઼િરણ્ટુમ્ - આરમુતમ્ --- 24

તેવર્ક્કુ ઉતવુમ્ તિરુક્કરમુમ્ ચૂર્મકળિર્
મેવક્ કુળ઼ૈન્તણૈન્ત મેન઼્કરમુમ્ - ઓવાતુ
મારિ પોળ઼િન્ત મલર્ક્કરમુમ્ પૂન્તોટૈયલ્
ચેર અણિન્ત તિરુક્કરમુમ્ - માર્પકત્તિલ્ --- 25

વૈત્ત કરતલમુમ્ વામમરુઙ્ કિર઼્કરમુમ્
ઉય્ત્ત કુર઼ઙ્કિલ્ ઓરુકરમુમ્ - મોય્ત્ત
ચિર઼ુતોટિચેર્ કૈયુમ્મણિ ચેર્ ન્તતટઙ્ કૈયુમ્
કર઼ુવુચમર્ અઙ્કુચમ્ચેર્ કૈયુમ્ - તેર઼ુપોર્--- 26

અતિર્કે ટકમ્ ચુળ઼ર઼્ર઼ુમ્ અઙ્કૈત્ તલમુમ્
કતિર્વાળ્ વિતિર્ક્કુમ્ કરમુમ્ - મુતિરાત
કુમ્પમુલૈચ્ ચેવ્વાય્ક્ કોટિયિટૈયાર્ વેટ્ ટણૈન્ત
અમ્પોન઼્ મણિપ્પૂણ્ અકન઼્માર્પુમ્ - પૈમ્પોન઼્ --- 27

પુરિનૂલુમ્ કણ્ટિકૈયુમ્ પૂમ્પટ્ ટુટૈયુમ્
અરૈઞાણુમ્ કચ્ચૈ અળ઼કુમ્ - તિરુવરૈયુમ્
નાતક્કળ઼લુમ્ નકુમણિપ્ પોર઼્ કિણ્કિણિયુમ્
પાતત્તુ અણિન્ત પરિપુરમુમ્ - ચોતિ --- 28

ઇળમ્પરુતિ નૂર઼ા યિરઙ્કોટિ પોલ
વળન્તરુ તેય્વીક વટિવુમ્ - ઉળન્તન઼િલ્કણ્ટુ
આતરિપ્પોર્ક્કુ આરુયિરાય્ અન઼્પરકત્ તામરૈયિન઼્
મીતિરુક્કુમ્ તેય્વ વિળક્કોળિયે - ઓતિયઐન્તુ --- 29

ઓઙ્કારત્તુ ઉળ્ળોળિક્કુમ્ ઉળ્ળોળિયાય્ ઐન્તોળ઼િર઼્કુમ્
નીઙ્કાત પેરુરુવાય્ નિન઼્ર઼ોન઼ે - તાઙ્કરિય
મન્તિરમે ચોરિયા વાન઼્પતમે મામુટિયાત્
તોન્તમુર઼ુમ્ વન઼્ન઼મે તોક્કાકપ્ - પન્તન઼ૈયાલ્ --- 30
Back to Top

ઓત્ત પુવન઼ત્ તુરુવે ઉરોમમાત્
તત્તુવઙ્ક ળેચત્ત તાતુવા - વૈત્ત
કલૈયે અવયવમાક્ કાટ્ટુમ્ અત્તુ વાવિન઼્
નિલૈયે વટિવમા નિન઼્ર઼ોય્ - પલકોટિ --- 31

અણ્ટમ્ ઉરુવાકિ અઙ્કમ્ ચરાચરમાય્ક્
કણ્ટચક્તિ મૂન઼્ર઼ુટ્ કરણમાય્ત્ - તોણ્ટુપટુમ્
આવિપ્ પુલન઼ુક્કુ અર઼િવુ અળિપ્પ ઐન્તોળ઼િલુમ્
એવિત્ તન઼િનટત્તુમ્ એઙ્કોવે - મેવ --- 32

વરુમ્અટ્ટ મૂર્ત્તમામ્ વાળ઼્વેમેય્ઞ્ ઞાન઼મ્
તરુમ્અટ્ટ યોકત્ તવમે - પરુવત્તુ
અકલાત પેરન઼્પુ અટૈન્તોર્ અકત્તુળ્
પુકલાકુમ્ ઇન઼્પપ્ પોરુપ્પુમ્ - ચુકલળિતપ્ --- 33

પેરિન઼્પ વેળ્ળપ્ પેરુક્કાર઼ુ મીતાન઼મ્
તેરિન઼્પ નલ્કુમ્ તિરુનાટુમ્ - પારિન઼્પમ્
એલ્લામ્ કટન્ત ઇરુનિલત્તુળ્ પોક્કુવરવુ
અલ્લાતુ ઉયર્ન્ત અણિનકરુમ્ - તોલ્લુલકિલ્ --- 34

ઈર઼ુમ્ મુતલુમકન઼્ર઼ુ એઙ્કુનિર઼ૈન્તુ ઐન્તેળ઼ુત્તૈક્
કૂર઼િ નટાત્તુમ્ કુરકતમુમ્ - એર઼ુમતમ્
તોય્ન્તુ કળિત્તોર્ તુતિક્કૈયિન઼ાલ્ પઞ્ચમલમ્
કાય્ન્ત ચિવઞાન઼ક્ કટાક્કળિર઼ુમ્ - વાય્ન્તચિવ --- 35

પૂરણત્તુળ્ પૂરણમામ્ પોતમ્ પુતુમલરા
નારકત્તુળ્ કટ્ટુ નર઼ુન્તોટૈયુમ્ - કારણત્તુળ્
ઐન્તોળ઼િલુમ્ ઓવાતુ અળિત્તુયર્ન્ત વાન઼્કોટિયુમ્
વન્તનવ નાત મણિમુરચુમ્ - ચન્તતમુમ્ --- 36

નીક્કમિન઼્ર઼િ આટિ નિળ઼લચૈપ્પાન઼્ પોલ્પુવન઼મ્
આક્કિ અચૈત્તરુળુમ્ આણૈયુમ્ - તેક્કમળ઼્ન્તુ
વીચુમ્ પન઼ુવલ્ વિપુતર્ તન઼િત્તન઼િયે
પેચુમ્ તચાઙ્કમેન઼પ્ પેર઼્ર઼ોન઼ે - તેચુતિકળ઼્ --- 37

પૂઙ્કયિલૈ વેર઼્પિલ્ પુન઼ૈમલર્પ્પૂઙ્ કોતૈયિટપ્
પાઙ્કુર઼ૈયુમ્ મુક્કણ્ પરઞ્ચોતિ - આઙ્કોરુનાળ્
વેન્તકુવર્ક્કુ આર઼્ર઼ાત વિણ્ણோર્ મુર઼ૈક્કિરઙ્કિ
ઐન્તુ મુકત્તોટુ અતોમુકમુમ્ - તન્તુ --- 38

તિરુમુકઙ્કળ્ આર઼ાકિચ્ ચેન્તળ઼ર઼્કણ્ આર઼ુમ્
ઓરુમુકમાય્ત્ તીપ્પોર઼િયાર઼ુ ઉય્પ્પ - વિરિપુવન઼મ્
એઙ્કુમ્ પરક્ક ઇમૈયોર્ કણ્ટુ અઞ્ચુતલુમ્
પોઙ્કુમ્ તળ઼લ્પિળ઼મ્પૈપ્ પોર઼્કરત્તાલ્ - અઙ્કણ્ --- 39

એટુત્તમૈત્તુ વાયુવૈક્કોણ્ટુ એકુતિયેન઼્ર઼ુ એમ્માન઼્
કોટુત્તળિપ્પ મેલ્લક્ કોટુપોય્ - અટુત્તતોરુ
પૂતત્ તલૈવકોટુ પોતિએન઼ત્ તીક્કટવુળ્
ચીતપ્ પકીરતિક્કે ચેન઼્ર઼ુય્પ્પપ્ - પોતોરુચર઼્ર઼ુ --- 40
Back to Top

અન઼્ન઼વળુમ્ કોણ્ટમૈતર઼્કુ આર઼્ર઼ાળ્ ચરવણત્તિલ્
ચેન઼્ન઼િયિલ્ કોણ્ટુ ઉય્પ્પત્ તિરુઉરુવાય્ - મુન઼્ન઼ર્
અર઼ુમીન઼્ મુલૈયુણ્ટુ અળ઼ુતુવિળૈ યાટિ
નર઼ુનીર્ મુટિક્કણિન્ત નાતન઼્ - કુર઼ુમુર઼ુવલ્ --- 41

કન઼્ન઼િયોટુમ્ ચેન઼્ર઼ુ અવટ્કુક્ કાતલુરુક્ કાટ્ટુતલુમ્
અન઼્ન઼વળ્કણ્ટુ અવ્વુરુવમ્ આર઼િન઼ૈયુમ્ - તન઼્ન઼િરણ્ટુ
કૈયાલ્ એટુત્તણૈત્તુક્ કન્તન઼ેન઼પ્ પેર્પુન઼ૈન્તુ
મેય્યાર઼ુમ્ ઓન઼્ર઼ાક મેવુવિત્તુચ્ - ચેય્ય --- 42

મુકત્તિલ્ અણૈત્તુચ્ ચિ મોન્તુ મુલૈપ્પાલ્
અકત્તુળ્ મકિળ઼્પૂત્તુ અળિત્તુચ્ - ચકત્તળન્ત
વેળ્ળૈ વિટૈમેલ્ વિમલન઼્ કરત્તિલ્ અળિત્તુ
ઉળ્ળમ્ ઉવપ્પ ઉયર્ન્તોન઼ે - કિળ્ળૈમોળ઼િ --- 43

મઙ્કૈ ચિલમ્પિન઼્ મણિઓન઼્પ તિલ્તોન઼્ર઼ુમ્
તુઙ્ક મટવાર્ તુયર્તીર્ન્તુ - તઙ્કળ્
વિરુપ્પાલ્ અળિત્તનવ વીરરુક્કુળ્ મુન઼્ન઼ોન઼્
મરુપ્પાયુમ્ તાર્વીર વાકુ - નેરુપ્પિલુતિત્તુ --- 44

અઙ્કણ્ પુવન઼મ્ અન઼ૈત્તુમ્ અળ઼િત્તુલવુમ્
ચેઙ્કણ્ કટા અતન઼ૈચ્ ચેન઼્ર઼ુ કોણર્ન્તુ - એઙ્કોન઼્
વિટુક્કુતિ એન઼્ર઼ુ ઉય્પ્પ અતન઼્ મીતિવર્ન્તુ એણ્ટિક્કુમ્
નટત્તિ વિળૈયાટુમ્ નાતા - પટૈપ્પોન઼્ --- 45

અકન્તૈ ઉરૈપ્પમર઼ૈ આતિ એળ઼ુત્તોન઼્ર઼ુ
ઉકન્ત પિરણવત્તિન઼્ ઉણ્મૈ - પુકન઼્ર઼િલૈયાલ્
ચિટ્ટિત્ તોળ઼િલતન઼ૈચ્ ચેય્વતેઙ્કન઼્ એન઼્ર઼ુમુન઼મ્
કુટ્ટિચ્ ચિર઼ૈયિરુત્તુમ્ કોમાન઼ે - મટ્ટવિળ઼ુમ્ --- 46

પોન઼્ન઼મ્ કટુક્કૈપ્ પુરિચટૈયોન઼્ પોર઼્ર઼િચૈપ્પ
મુન઼્ન઼મ્ પિરમમ્ મોળ઼િન્તોન઼ે - કોન઼્ન઼ેટુવેલ્
તારકન઼ુમ્ માયત્ તટઙ્કિરિયુમ્ તૂળાક
વીરવટિ વેલ્ વિટુત્તોન઼ે - ચીરલૈવાય્ત્ --- 47

તેળ્ળુ તિરૈ કોળ઼િક્કુમ્ ચેન્તૂરિલ્ પોય્ક્કરુણૈ
વેળ્ળમ્ એન઼ત્તવિચિન઼્ વીર઼્ર઼િરુન્તુ - વેળ્ળૈક્
કયેન્તિરન઼ુક્કુ અઞ્ચલ્ અળિત્તુક્ કટલ્ચૂળ઼્
મયેન્તિરત્તિલ્ પુક્કુ ઇમૈયોર્ વાળ઼ચ્ - ચયેન્તિરન઼ામ્ --- 48

ચૂરન઼ૈચ્ ચોતિત્તુવરુ કેન઼્ર઼ુતટમ્ તોળ્વિચય
વીરન઼ૈત્ તૂતાક વિટુત્તોન઼ે - કારવુણન઼્
વાન઼વરૈ વિટ્ટુ વણઙ્કામૈ યાલ્ કોટિય
તાન઼વર્કળ્ નાર઼્પટૈયુમ્ ચઙ્કરિત્તુપ્ - પાન઼ુ --- 49

પકૈવન઼્ મુતલાય પાલરુટન઼્ ચિઙ્ક
મુકન઼ૈવેન઼્ર઼ુ વાકૈ મુટિત્તોય્ - ચકમુટુત્ત
વારિતન઼િલ્ પુતિય માવાય્ક્ કિટન્તનેટુમ્
ચૂરુટલમ્ કીણ્ટ ચુટર્ વેલોય્ - પોરવુણન઼્ --- 50
Back to Top

અઙ્કમ્ઇરુ કૂર઼ાય્ અટન઼્મયિલુમ્ ચેવલુમાય્ત્
તુઙ્કમુટન઼્ આર્ત્તેળ઼ુન્તુ તોન઼્ર઼ુતલુમ્ - અઙ્કવર઼્ર઼ુળ્
ચીર઼ુમ્અર વૈપ્પોરુત ચિત્રમયિલ્ વાકન઼મા
એર઼િ નટાત્તુમ્ ઇળૈયોન઼ે - માર઼િવરુ --- 51

ચેવલ્ પકૈયૈત્ તિર઼લ્ચેર્ પતાકૈએન઼
મેવત્ તન઼િત્તુયર્ત્ત મેલોન઼ે - મૂવર્
કુર઼ૈમુટિત્તુ વિણ્ણમ્ કુટિયેર઼્ર઼િત્ તેવર્
ચિર઼ૈવિટુત્તુ આટ્ કોણ્ટળિત્ત તેવે - મર઼ૈમુટિવામ્ --- 52

ચૈવક્કોળ઼ુન્તે તવક્કટલે વાન઼ુતવુમ્
તેય્વક્ કળિર઼્ર઼ૈ મણમ્ચેય્તોન઼ે - પોય્વિરવુ
કામમ્ મુન઼િન્ત કલૈમુન઼િવન઼્ કણ્ણરુળાલ્
વામમટ માન઼િન઼્ વયિર઼્ર઼ુતિત્તપ્ - પૂમરુવુ --- 53

કાન઼ક્ કુર઼વર્ કળિકૂરપ્ પૂઙ્કુયિલ્પોલ્
એન઼ર઼્ પુન઼ઙ્કાત્તુ ઇન઼િતિરુન્તુ - મેન઼્મૈપેર઼ત્
તેળ્ળિત્ તિન઼ૈમાવુમ્ તેન઼ુમ્ પરિન્તળિત્ત
વળ્ળિક્ કોટિયૈ મણન્તોન઼ે - ઉળ્ળમ્ ઉવન્તુ --- 54

આર઼ુતિરુપ્ પતિકણ્ટુ આર઼ેળ઼ુત્તુમ્ અન઼્પિન઼ુટન઼્
કૂર઼ુમ્ અવર્ ચિન્તૈકુટિ કોણ્ટોન઼ે - નાર઼ુમલર્ક્
કન્તિપ્ પોતુમ્પર્એળ઼ુ કારલૈક્કુમ્ ચીરલૈવાય્ચ્
ચેન્તિલ્ પતિપુરક્કુમ્ ચેવ્વેળે - ચન્તતમુમ્ --- 55

પલ્કોટિ ચન઼્મપ્ પકૈયુમ્ અવમિરુત્તુમ્
પલ્કોટિ વિક્કિન઼મુમ્ પલ્પિણિયુમ્ - પલ્કોટિ
પાતકમુમ્ ચેય્વિન઼ૈયુમ્ પામ્પુમ્ પચાચુમ્અટલ્
પૂતમુમ્ તી નીરુમ્ પોરુપટૈયુમ્ - તીતુ અકલા --- 56

વેવ્વિટમુમ્ તુટ્ટ મિરુકમુતલામ્ એવૈયુમ્
એવ્વિટમ્ વન્તુ એમ્મૈ એતિર્ન્તાલુમ્ - અવ્વિટત્તિલ્
પચ્ચૈમયિલ્ વાકન઼મુમ્ પન઼્ન઼િરણ્ટુ તિણ્તોળુમ્
અચ્ચમ્ અકર઼્ર઼ુમ્ અયિલ્વેલુમ્ - કચ્ચૈત્ --- 57

તિરુવરૈયુમ્ ચીર઼ટિયુમ્ ચેઙ્કૈયુમ્ ઈરાર઼ુ
અરુળ્વિળ઼િયુમ્ મામુકઙ્કળ્ આર઼ુમ્ - વિરિકિરણમ્
ચિન્તપ્ પુન઼ૈન્ત તિરુમુટિકળ્ ઓરાર઼ુમ્
એન્તત્ તિચૈયુમ્ એતિર્તોન઼્ર઼ - વન્તિટુક્કણ્ --- 58

એલ્લામ્ પોટિપટુત્તિ એવ્વરમુમ્ તન્તુપુકુન્તુ
ઉલ્લાચમાક ઉળત્તિરુન્તુ - પલ્વિતમામ્
આચુમુતલ્ નાર઼્કવિયુમ્ અટ્ટાવ તાન઼મુમ્ચીર્પ્
પેચુમ્ ઇયલ્ પલ્કાપ્ પિયત્ તોકૈયુમ્ - ઓચૈ --- 59

એળ઼ુત્તુમુત લામ્ ઐન્તુ ઇલક્કણમુમ્ તોય્ન્તુ
પળ઼ુત્ત તમિળ઼્પ્પુલમૈ પાલિત્તુ - ઓળ઼ુક્કમુટન઼્
ઇમ્મૈપ્ પિર઼પ્પિલ્ ઇરુવા તન઼ૈ અકર઼્ર઼િ
મુમ્મૈપ્ પેરુમલઙ્કળ્ મોચિત્તુત્ - તમ્મૈવિટુત્તુ --- 60

આયુમ્ પળ઼ૈય અટિયા રુટન઼્કૂટ્ટિત્
તોયુમ્ પરપોકમ્ તુય્પ્પિત્તુચ્ - ચેય
કટિયેર઼્કુમ્ પૂઙ્કમલક્ કાલ્કાટ્ટિ આટ્કોણ્ટુ
અટિયેર઼્કુ મુન઼્ન઼િન઼્ર઼ુ અરુળ્. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 00:45:01 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org