Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
shrI kumara kurupara chuvAmikaL aruLiya
tiruchch^entUr kantar kali v^eNpA


pUmevu ch^e~Nkamalap putteLum teRariya
pAmevu t^eyvap pazhamaRaiyum - temevu
nAtamum nAtAnta muTivum navaitIrnta
potamum kANAta potamAy - AtinaTu --- 1

antam kaTantanitti yA^nanta potamAyp
pantam taNanta para~nchuTarAy - vanta
kuRiyum kuNamum^oru kolamumaRRu ^e~Nkum
ch^eRiyum parama chivamAy - aRivukku --- 2

a^nAtiyAy aint^ozhiRkum appuRamAy a^nRe
ma^nAtikaLukku ^eTTA vaTivAyt - ta^nAtaruLi^n
pa~nchavita rUpa parachukamAy ^evvuyirkkum
ta~ncham^e^na niRkum ta^nipp^oruLAy - ^e~nchAta --- 3

pUraNamAy nittamAyp pokkuvaravum puNarvum
kAraNamum illAk katiyAkit - tAraNiyil
intirachAlam purivo^n yAvaraiyum tA^nmayakkum
tantirattil chArAtu chArvatupol - muntum --- 4

karuvi^nRi ni^nRa karuvAy aruLe
uruvi^nRi ni^nRa uruvAyt - tirikaraNam
Akavarum ichchai aRivu iyaRRa lAl ilaya
pokaati kArap p^oruLAki - ekattu --- 5

uruvum aruvum uruaruvum Akip
paruva vaTivam palavAy - iruLmalattuL
mokamuRum palluyirkku muttiaLit taRkumala
pAkamuRave kaTaikkaN pAlittut - tekamuRat --- 6

tanta aruvuruvam chArntavintu moki^nimA^n
p^enta muRave piNippittu - mantramutal
ARattu vAvum aNTattu Arntaattu vAkkaLummuR
kURat takum chimizhppil kUTTuvittu - mARivarum --- 7

IriraNTu toRRattu ^ezhupiRappuL yo^ni^e^npA^n
Aravanta nA^nkunU RAyirattuL - tIrvariya
ka^nmattukku ITAyk kaRa~Nkum chakaTamum poR
ch^e^nmittu uzhalat tirotittu - v^enniraya --- 8

ch^orkkAti pokam^elAm tuyppittup pakkuvattAl
naRkAraNam chiRitu naNNutalum - tarkkamiTum
t^o^n^nUl parachamayam toRum atuvatuve
na^n^nUl ^e^natt^erintu nATTuvittu - mu^n^nUl --- 9

viratamuta lAyapala m^eyttavatti^n uNmait
chariyaikiri yAyokam chArvittu - aruLp^eruku
chAloka chAmIpa chArUpamum puchippittu
Alokam ta^n^nai akaRRuvittu - nAlvakaiyAm --- 10
Back to Top

chattini pAtam tarutaRku iruvi^naiyum
^ottuvarum kAlam uLavAkip - p^etta
malapari pAkam varumaLavil pa^n^nAL
alamarutal kaNNuRRu aruLi - ulavAtu --- 11

aRivukku aRivAki avvaRivukku ^eTTA
n^eRiyil ch^eRintanilai nI~Nkip - piriyAk
karuNai tiruuruvAyk kAchi^nikke to^nRik
kurupara^n^e^nRu ortirupper k^oNTu - tirunokkAl --- 12

Uzhvi^naiyaip pokki uTalaRupat t^eTTunilam
ezhum attuvAkkaL irumU^nRum - pAzhAka
ANavamA^na paTalam kizhittu aRivil
kANariya m^ey~n~nA^nak kaNkATTip - pUNum --- 13

aTi~nA^nat tARp^oruLum A^nmAvum kATTik
kaTiyAr puva^namuRRum kATTi - muTiyAtu
tekkupara mA^nantam t^eLLamutam Aki^e~Nkum
nIkkamaRa ni^nRa nilaikATTip - pokkum --- 14

varavum ni^naippum maRappum pakalum
iravum kaTantulavA i^npam - maruvuvittuk
ka^nmamalat tArkkumalark kaNmU^nRum tAzhchaTaiyum
va^nmazhuvum mA^numuTa^n mAlviTaimel - mi^n^niTattup --- 15

pUtta pavaLap p^oruppu ^o^nRu v^eLLiv^eRpil
vAytta^naiya t^eyva vaTivAki - mUtta
karumamalak kaTTaRuttuk kaNNaruL ch^eytu uLni^nRu
^orumalarttArkku i^npam utavip - p^erukiy^ezhu --- 16

mU^nRavattai yumkazhaRRi muttaruTa ^neirutti
A^nRapara mutti aTaivittut - to^nRavarum
yA^n^e^nat^e^nRu aRRa iTame tiruvaTiyA
mo^naparA ^nantam muTiyAka - ~nA^nam --- 17

tiruuruvA ichchai ch^eyalaRivu kaNNA
aruLatuve ch^e~Nkai alarA - irunilame
channitiyA niRkum ta^nichchuTare ^evvuyirkkum
pi^n^namaRa ni^nRa p^erumA^ne - mi^n^nuruvam --- 18

toynta navaratnach chuTarmaNiyAl ch^eyta paimp^o^n
vAynta kiraNa maNimuTiyum - teyntapiRait
tuNTamiru mU^nRunirai to^nRap patitta^naiya
puNTaram pUttanutal p^oTTazhakum - viNTa --- 19

paruvamalarp puNTarikam pa^n^niraNTu pUttA~Nku
aruLp^ozhiyum kaNmalar IrARum - paruti
palavum ^ezhuntuchuTar pAlittAR polak
kulavu makarak kuzhaiyum - nilavumizhum --- 20
Back to Top

pu^nmuRuval pUttalarnta pU~Nkumutach ch^evvAyum
ch^e^nmaviTAy tIrkkum tirum^ozhiyum - vi^nmalitoL
v^evvachurar poRRichaikkum v^e~nchUra ^naittaTintu
t^evvaruyir chintum tirumukamum - ^evvuyirkkum --- 21

Uzhvi^naiyai mARRi ulavAta peri^npa
vAzhvutarum ch^eyya malarmukamum - chUzhvor
vaTikkum pazhamaRaikaL Akama~NkaL yAvum
muTikkum kamala mukamum - viTuttakalAp --- 22

pAcha iruLturantu palkatiril chotiviTum
vAcha malarvata^na maNTalamum - nechamuTa^n
pokamuRum vaLLikkum putteLir pU~Nk^oTikkum
mokam aLikkum mukamatiyum - tAkamuTa^n --- 23

vantaTiyil cherntor makizha varampalavum
tantaruLum t^eyvamukat tAmaraiyum - k^ontavizhnta
verik kaTampum viraikkuravum pUttalarnta
pArap puyachayilam pa^n^niraNTum - Aramutam --- 24

tevarkku utavum tirukkaramum chUrmakaLir
mevak kuzhaintaNainta m^e^nkaramum - ovAtu
mAri p^ozhinta malarkkaramum pUnt^oTaiyal
chera aNinta tirukkaramum - mArpakattil --- 25

vaitta karatalamum vAmamaru~N kiRkaramum
uytta kuRa~Nkil ^orukaramum - m^oytta
chiRut^oTicher kaiyummaNi cher ntataTa~N kaiyum
kaRuvuchamar a~Nkuchamcher kaiyum - t^eRupor--- 26

atirke Takam chuzhaRRum a~Nkait talamum
katirvAL vitirkkum karamum - mutirAta
kumpamulaich ch^evvAyk k^oTiyiTaiyAr veT TaNainta
amp^o^n maNippUN aka^nmArpum - paimp^o^n --- 27

purinUlum kaNTikaiyum pUmpaT TuTaiyum
arai~nANum kachchai azhakum - tiruvaraiyum
nAtakkazhalum nakumaNip p^oR kiNkiNiyum
pAtattu aNinta paripuramum - choti --- 28

iLamparuti nURA yira~NkoTi pola
vaLantaru t^eyvIka vaTivum - uLanta^nilkaNTu
Ataripporkku AruyirAy a^nparakat tAmaraiyi^n
mItirukkum t^eyva viLakk^oLiye - otiyaaintu --- 29

o~NkArattu uLL^oLikkum uLL^oLiyAy aint^ozhiRkum
nI~NkAta peruruvAy ni^nRo^ne - tA~Nkariya
mantirame choriyA vA^npatame mAmuTiyAt
t^ontamuRum va^n^name t^okkAkap - panta^naiyAl --- 30
Back to Top

^otta puva^nat turuve uromamAt
tattuva~Nka Lechatta tAtuvA - vaitta
kalaiye avayavamAk kATTum attu vAvi^n
nilaiye vaTivamA ni^nRoy - palakoTi --- 31

aNTam uruvAki a~Nkam charAcharamAyk
kaNTachakti mU^nRuT karaNamAyt - t^oNTupaTum
Avip pula^nukku aRivu aLippa aint^ozhilum
evit ta^ninaTattum ^e~Nkove - meva --- 32

varumaTTa mUrttamAm vAzhvem^ey~n ~nA^nam
tarumaTTa yokat tavame - paruvattu
akalAta pera^npu aTaintor akattuL
pukalAkum i^npap p^oruppum - chukalaLitap --- 33

peri^npa v^eLLap p^erukkARu mItA^nam
teri^npa nalkum tirunATum - pAri^npam
^ellAm kaTanta irunilattuL pokkuvaravu
allAtu uyarnta aNinakarum - t^ollulakil --- 34

IRum mutalumaka^nRu ^e~NkuniRaintu aint^ezhuttaik
kURi naTAttum kurakatamum - eRumatam
toyntu kaLittor tutikkaiyi^nAl pa~nchamalam
kAynta chiva~nA^nak kaTAkkaLiRum - vAyntachiva --- 35

pUraNattuL pUraNamAm potam putumalarA
nArakattuL kaTTu naRunt^oTaiyum - kAraNattuL
aint^ozhilum ovAtu aLittuyarnta vA^nk^oTiyum
vantanava nAta maNimurachum - chantatamum --- 36

nIkkami^nRi ATi nizhalachaippA^n polpuva^nam
Akki achaittaruLum ANaiyum - tekkamazhntu
vIchum pa^nuval viputar ta^nitta^niye
pechum tachA~Nkam^e^nap p^eRRo^ne - techutikazh --- 37

pU~Nkayilai v^eRpil pu^naimalarppU~N kotaiyiTap
pA~NkuRaiyum mukkaN para~nchoti - A~Nk^orunAL
v^entakuvarkku ARRAta viNNaோr muRaikkira~Nki
aintu mukattoTu atomukamum - tantu --- 38

tirumuka~NkaL ARAkich ch^entazhaRkaN ARum
^orumukamAyt tIpp^oRiyARu uyppa - viripuva^nam
^e~Nkum parakka imaiyor kaNTu a~nchutalum
p^o~Nkum tazhalpizhampaip p^oRkarattAl - a~NkaN --- 39

^eTuttamaittu vAyuvaikk^oNTu ekutiy^e^nRu ^emmA^n
k^oTuttaLippa m^ellak k^oTupoy - aTuttat^oru
pUtat talaivak^oTu poti^e^nat tIkkaTavuL
chItap pakIratikke ch^e^nRuyppap - pot^oruchaRRu --- 40
Back to Top

a^n^navaLum k^oNTamaitaRku ARRAL charavaNattil
ch^e^n^niyil k^oNTu uyppat tiruuruvAy - mu^n^nar
aRumI^n mulaiyuNTu azhutuviLai yATi
naRunIr muTikkaNinta nAta^n - kuRumuRuval --- 41

ka^n^niy^oTum ch^e^nRu avaTkuk kAtaluruk kATTutalum
a^n^navaLkaNTu avvuruvam ARi^naiyum - ta^n^niraNTu
kaiyAl ^eTuttaNaittuk kanta^n^e^nap perpu^naintu
m^eyyARum ^o^nRAka mevuvittuch - ch^eyya --- 42

mukattil aNaittuch chi montu mulaippAl
akattuL makizhpUttu aLittuch - chakattaLanta
v^eLLai viTaimel vimala^n karattil aLittu
uLLam uvappa uyarnto^ne - kiLLaim^ozhi --- 43

ma~Nkai chilampi^n maNi^o^npa tilto^nRum
tu~Nka maTavAr tuyartIrntu - ta~NkaL
viruppAl aLittanava vIrarukkuL mu^n^no^n
maruppAyum tArvIra vAku - n^eruppilutittu --- 44

a~NkaN puva^nam a^naittum azhittulavum
ch^e~NkaN kaTA ata^naich ch^e^nRu k^oNarntu - ^e~Nko^n
viTukkuti ^e^nRu uyppa ata^n mItivarntu ^eNTikkum
naTatti viLaiyATum nAtA - paTaippo^n --- 45

akantai uraippamaRai Ati ^ezhutt^o^nRu
ukanta piraNavatti^n uNmai - puka^nRilaiyAl
chiTTit t^ozhilata^naich ch^eyvat^e~Nka^n ^e^nRumu^nam
kuTTich chiRaiyiruttum komA^ne - maTTavizhum --- 46

p^o^n^nam kaTukkaip purichaTaiyo^n poRRichaippa
mu^n^nam piramam m^ozhinto^ne - k^o^n^n^eTuvel
tAraka^num mAyat taTa~Nkiriyum tULAka
vIravaTi vel viTutto^ne - chIralaivAyt --- 47

t^eLLu tirai k^ozhikkum ch^entUril poykkaruNai
v^eLLam ^e^nattavichi^n vIRRiruntu - v^eLLaik
kayentira^nukku a~nchal aLittuk kaTalchUzh
mayentirattil pukku imaiyor vAzhach - chayentira^nAm --- 48

chUra^naich chotittuvaru k^e^nRutaTam toLvichaya
vIra^nait tUtAka viTutto^ne - kAravuNa^n
vA^navarai viTTu vaNa~NkAmai yAl k^oTiya
tA^navarkaL nARpaTaiyum cha~Nkarittup - pA^nu --- 49

pakaiva^n mutalAya pAlaruTa^n chi~Nka
muka^naiv^e^nRu vAkai muTittoy - chakamuTutta
vArita^nil putiya mAvAyk kiTantan^eTum
chUruTalam kINTa chuTar veloy - poravuNa^n --- 50
Back to Top

a~Nkamiru kURAy aTa^nmayilum chevalumAyt
tu~NkamuTa^n Artt^ezhuntu to^nRutalum - a~NkavaRRuL
chIRumara vaipp^oruta chitramayil vAka^namA
eRi naTAttum iLaiyo^ne - mARivaru --- 51

cheval pakaiyait tiRalcher patAkai^e^na
mevat ta^nittuyartta melo^ne - mUvar
kuRaimuTittu viNNam kuTiyeRRit tevar
chiRaiviTuttu AT k^oNTaLitta teve - maRaimuTivAm --- 52

chaivakk^ozhunte tavakkaTale vA^nutavum
t^eyvak kaLiRRai maNamch^eyto^ne - p^oyviravu
kAmam mu^ninta kalaimu^niva^n kaNNaruLAl
vAmamaTa mA^ni^n vayiRRutittap - pUmaruvu --- 53

kA^nak kuRavar kaLikUrap pU~Nkuyilpol
e^naR pu^na~NkAttu i^nitiruntu - me^nmaip^eRat
t^eLLit ti^naimAvum te^num parintaLitta
vaLLik k^oTiyai maNanto^ne - uLLam uvantu --- 54

ARutirup patikaNTu AR^ezhuttum a^npi^nuTa^n
kURum avar chintaikuTi k^oNTo^ne - nARumalark
kantip p^otumpar^ezhu kAralaikkum chIralaivAych
ch^entil patipurakkum ch^evveLe - chantatamum --- 55

palkoTi cha^nmap pakaiyum avamiruttum
palkoTi vikki^namum palpiNiyum - palkoTi
pAtakamum ch^eyvi^naiyum pAmpum pachAchumaTal
pUtamum tI nIrum p^orupaTaiyum - tItu akalA --- 56

v^evviTamum tuTTa mirukamutalAm ^evaiyum
^evviTam vantu ^emmai ^etirntAlum - avviTattil
pachchaimayil vAka^namum pa^n^niraNTu tiNtoLum
achcham akaRRum ayilvelum - kachchait --- 57

tiruvaraiyum chIRaTiyum ch^e~Nkaiyum IrARu
aruLvizhiyum mAmuka~NkaL ARum - virikiraNam
chintap pu^nainta tirumuTikaL orARum
^entat tichaiyum ^etirto^nRa - vantiTukkaN --- 58

^ellAm p^oTipaTutti ^evvaramum tantupukuntu
ullAchamAka uLattiruntu - palvitamAm
Achumutal nARkaviyum aTTAva tA^namumchIrp
pechum iyal palkAp piyat t^okaiyum - ochai --- 59

^ezhuttumuta lAm aintu ilakkaNamum toyntu
pazhutta tamizhppulamai pAlittu - ^ozhukkamuTa^n
immaip piRappil iruvA ta^nai akaRRi
mummaip p^erumala~NkaL mochittut - tammaiviTuttu --- 60

Ayum pazhaiya aTiyA ruTa^nkUTTit
toyum parapokam tuyppittuch - cheya
kaTiyeRkum pU~Nkamalak kAlkATTi ATk^oNTu
aTiyeRku mu^n^ni^nRu aruL. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 00:45:01 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org