Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ශ්‍රී කුමර කුරුපර චුවාමිකළ් අරුළිය
තිරුච්චෙන්තූර් කන්තර් කලි වෙණ්පා


පූමේවු චෙඞ්කමලප් පුත්තේළුම් තේරරිය
පාමේවු තෙය්වප් පළමරෛයුම් - තේමේවු
නාතමුම් නාතාන්ත මුටිවුම් නවෛතීර්න්ත
පෝතමුම් කාණාත පෝතමාය් - ආතිනටු --- 1

අන්තම් කටන්තනිත්ති යානන්ත පෝතමාය්ප්
පන්තම් තණන්ත පරඤ්චුටරාය් - වන්ත
කුරියුම් කුණමුමොරු කෝලමුමර්රු එඞ්කුම්
චෙරියුම් පරම චිවමාය් - අරිවුක්කු --- 2

අනාතියාය් ඓන්තොළිර්කුම් අප්පුරමාය් අන්රේ
මනාතිකළුක්කු එට්ටා වටිවාය්ත් - තනාතරුළින්
පඤ්චවිත රූප පරචුකමාය් එව්වුයිර්ක්කුම්
තඤ්චමෙන නිර්කුම් තනිප්පොරුළාය් - එඤ්චාත --- 3

පූරණමාය් නිත්තමාය්ප් පෝක්කුවරවුම් පුණර්වුම්
කාරණමුම් ඉල්ලාක් කතියාකිත් - තාරණියිල්
ඉන්තිරචාලම් පුරිවෝන් යාවරෛයුම් තාන්මයක්කුම්
තන්තිරත්තිල් චාරාතු චාර්වතුපෝල් - මුන්තුම් --- 4

කරුවින්රි නින්ර කරුවාය් අරුළේ
උරුවින්රි නින්ර උරුවාය්ත් - තිරිකරණම්
ආකවරුම් ඉච්චෛ අරිවු ඉයර්ර ලාල් ඉලය
පෝකඅති කාරප් පොරුළාකි - ඒකත්තු --- 5

උරුවුම් අරුවුම් උරුඅරුවුම් ආකිප්
පරුව වටිවම් පලවාය් - ඉරුළ්මලත්තුළ්
මෝකමුරුම් පල්ලුයිර්ක්කු මුත්තිඅළිත් තර්කුමල
පාකමුරවේ කටෛක්කණ් පාලිත්තුත් - තේකමුරත් --- 6

තන්ත අරුවුරුවම් චාර්න්තවින්තු මෝකිනිමාන්
පෙන්ත මුරවේ පිණිප්පිත්තු - මන්ත්රමුතල්
ආරත්තු වාවුම් අණ්ටත්තු ආර්න්තඅත්තු වාක්කළුම්මුර්
කූරත් තකුම් චිමිළ්ප්පිල් කූට්ටුවිත්තු - මාරිවරුම් --- 7

ඊරිරණ්ටු තෝර්රත්තු එළුපිරප්පුළ් යෝනිඑන්පාන්
ආරවන්ත නාන්කුනූ රායිරත්තුළ් - තීර්වරිය
කන්මත්තුක්කු ඊටාය්ක් කරඞ්කුම් චකටමුම් පෝර්
චෙන්මිත්තු උළලත් තිරෝතිත්තු - වෙන්නිරය --- 8

චොර්ක්කාති පෝකමෙලාම් තුය්ප්පිත්තුප් පක්කුවත්තාල්
නර්කාරණම් චිරිතු නණ්ණුතලුම් - තර්ක්කමිටුම්
තොන්නූල් පරචමයම් තෝරුම් අතුවතුවේ
නන්නූල් එනත්තෙරින්තු නාට්ටුවිත්තු - මුන්නූල් --- 9

විරතමුත ලායපල මෙය්ත්තවත්තින් උණ්මෛත්
චරියෛකිරි යායෝකම් චාර්විත්තු - අරුළ්පෙරුකු
චාලෝක චාමීප චාරූපමුම් පුචිප්පිත්තු
ආලෝකම් තන්නෛ අකර්රුවිත්තු - නාල්වකෛයාම් --- 10
Back to Top

චත්තිනි පාතම් තරුතර්කු ඉරුවිනෛයුම්
ඔත්තුවරුම් කාලම් උළවාකිප් - පෙත්ත
මලපරි පාකම් වරුමළවිල් පන්නාළ්
අලමරුතල් කණ්ණුර්රු අරුළි - උලවාතු --- 11

අරිවුක්කු අරිවාකි අව්වරිවුක්කු එට්ටා
නෙරියිල් චෙරින්තනිලෛ නීඞ්කිප් - පිරියාක්
කරුණෛ තිරුඋරුවාය්ක් කාචිනික්කේ තෝන්රික්
කුරුපරනෙන්රු ඕර්තිරුප්පේර් කොණ්ටු - තිරුනෝක්කාල් --- 12

ඌළ්විනෛයෛප් පෝක්කි උටලරුපත් තෙට්ටුනිලම්
ඒළුම් අත්තුවාක්කළ් ඉරුමූන්රුම් - පාළාක
ආණවමාන පටලම් කිළිත්තු අරිවිල්
කාණරිය මෙය්ඤ්ඤානක් කණ්කාට්ටිප් - පූණුම් --- 13

අටිඤානත් තාර්පොරුළුම් ආන්මාවුම් කාට්ටික්
කටියාර් පුවනමුර්රුම් කාට්ටි - මුටියාතු
තේක්කුපර මානන්තම් තෙළ්ළමුතම් ආකිඑඞ්කුම්
නීක්කමර නින්ර නිලෛකාට්ටිප් - පෝක්කුම් --- 14

වරවුම් නිනෛප්පුම් මරප්පුම් පකලුම්
ඉරවුම් කටන්තුලවා ඉන්පම් - මරුවුවිත්තුක්
කන්මමලත් තාර්ක්කුමලර්ක් කණ්මූන්රුම් තාළ්චටෛයුම්
වන්මළුවුම් මානුමුටන් මාල්විටෛමේල් - මින්නිටත්තුප් --- 15

පූත්ත පවළප් පොරුප්පු ඔන්රු වෙළ්ළිවෙර්පිල්
වාය්ත්තනෛය තෙය්ව වටිවාකි - මූත්ත
කරුමමලක් කට්ටරුත්තුක් කණ්ණරුළ් චෙය්තු උළ්නින්රු
ඔරුමලර්ත්තාර්ක්කු ඉන්පම් උතවිප් - පෙරුකියෙළු --- 16

මූන්රවත්තෛ යුම්කළර්රි මුත්තරුට නේඉරුත්ති
ආන්රපර මුත්ති අටෛවිත්තුත් - තෝන්රවරුම්
යානෙනතෙන්රු අර්ර ඉටමේ තිරුවටියා
මෝනපරා නන්තම් මුටියාක - ඤානම් --- 17

තිරුඋරුවා ඉච්චෛ චෙයලරිවු කණ්ණා
අරුළතුවේ චෙඞ්කෛ අලරා - ඉරුනිලමේ
චන්නිතියා නිර්කුම් තනිච්චුටරේ එව්වුයිර්ක්කුම්
පින්නමර නින්ර පෙරුමානේ - මින්නුරුවම් --- 18

තෝය්න්ත නවරත්නච් චුටර්මණියාල් චෙය්ත පෛම්පොන්
වාය්න්ත කිරණ මණිමුටියුම් - තේය්න්තපිරෛත්
තුණ්ටම්ඉරු මූන්රුනිරෛ තෝන්රප් පතිත්තනෛය
පුණ්ටරම් පූත්තනුතල් පොට්ටළකුම් - විණ්ට --- 19

පරුවමලර්ප් පුණ්ටරිකම් පන්නිරණ්ටු පූත්තාඞ්කු
අරුළ්පොළියුම් කණ්මලර් ඊරාරුම් - පරුති
පලවුම් එළුන්තුචුටර් පාලිත්තාර් පෝලක්
කුලවු මකරක් කුළෛයුම් - නිලවුමිළුම් --- 20
Back to Top

පුන්මුරුවල් පූත්තලර්න්ත පූඞ්කුමුතච් චෙව්වායුම්
චෙන්මවිටාය් තීර්ක්කුම් තිරුමොළියුම් - වින්මලිතෝළ්
වෙව්වචුරර් පෝර්රිචෛක්කුම් වෙඤ්චූර නෛත්තටින්තු
තෙව්වරුයිර් චින්තුම් තිරුමුකමුම් - එව්වුයිර්ක්කුම් --- 21

ඌළ්විනෛයෛ මාර්රි උලවාත පේරින්ප
වාළ්වුතරුම් චෙය්ය මලර්මුකමුම් - චූළ්වෝර්
වටික්කුම් පළමරෛකළ් ආකමඞ්කළ් යාවුම්
මුටික්කුම් කමල මුකමුම් - විටුත්තකලාප් --- 22

පාච ඉරුළ්තුරන්තු පල්කතිරිල් චෝතිවිටුම්
වාච මලර්වතන මණ්ටලමුම් - නේචමුටන්
පෝකමුරුම් වළ්ළික්කුම් පුත්තේළිර් පූඞ්කොටික්කුම්
මෝකම් අළික්කුම් මුකමතියුම් - තාකමුටන් --- 23

වන්තටියිල් චේර්න්තෝර් මකිළ වරම්පලවුම්
තන්තරුළුම් තෙය්වමුකත් තාමරෛයුම් - කොන්තවිළ්න්ත
වේරික් කටම්පුම් විරෛක්කුරවුම් පූත්තලර්න්ත
පාරප් පුයචයිලම් පන්නිරණ්ටුම් - ආරමුතම් --- 24

තේවර්ක්කු උතවුම් තිරුක්කරමුම් චූර්මකළිර්
මේවක් කුළෛන්තණෛන්ත මෙන්කරමුම් - ඕවාතු
මාරි පොළින්ත මලර්ක්කරමුම් පූන්තොටෛයල්
චේර අණින්ත තිරුක්කරමුම් - මාර්පකත්තිල් --- 25

වෛත්ත කරතලමුම් වාමමරුඞ් කිර්කරමුම්
උය්ත්ත කුරඞ්කිල් ඔරුකරමුම් - මොය්ත්ත
චිරුතොටිචේර් කෛයුම්මණි චේර් න්තතටඞ් කෛයුම්
කරුවුචමර් අඞ්කුචම්චේර් කෛයුම් - තෙරුපෝර්--- 26

අතිර්කේ ටකම් චුළර්රුම් අඞ්කෛත් තලමුම්
කතිර්වාළ් විතිර්ක්කුම් කරමුම් - මුතිරාත
කුම්පමුලෛච් චෙව්වාය්ක් කොටියිටෛයාර් වේට් ටණෛන්ත
අම්පොන් මණිප්පූණ් අකන්මාර්පුම් - පෛම්පොන් --- 27

පුරිනූලුම් කණ්ටිකෛයුම් පූම්පට් ටුටෛයුම්
අරෛඤාණුම් කච්චෛ අළකුම් - තිරුවරෛයුම්
නාතක්කළලුම් නකුමණිප් පොර් කිණ්කිණියුම්
පාතත්තු අණින්ත පරිපුරමුම් - චෝති --- 28

ඉළම්පරුති නූරා යිරඞ්කෝටි පෝල
වළන්තරු තෙය්වීක වටිවුම් - උළන්තනිල්කණ්ටු
ආතරිප්පෝර්ක්කු ආරුයිරාය් අන්පරකත් තාමරෛයින්
මීතිරුක්කුම් තෙය්ව විළක්කොළියේ - ඕතියඓන්තු --- 29

ඕඞ්කාරත්තු උළ්ළොළික්කුම් උළ්ළොළියාය් ඓන්තොළිර්කුම්
නීඞ්කාත පේරුරුවාය් නින්රෝනේ - තාඞ්කරිය
මන්තිරමේ චෝරියා වාන්පතමේ මාමුටියාත්
තොන්තමුරුම් වන්නමේ තොක්කාකප් - පන්තනෛයාල් --- 30
Back to Top

ඔත්ත පුවනත් තුරුවේ උරෝමමාත්
තත්තුවඞ්ක ළේචත්ත තාතුවා - වෛත්ත
කලෛයේ අවයවමාක් කාට්ටුම් අත්තු වාවින්
නිලෛයේ වටිවමා නින්රෝය් - පලකෝටි --- 31

අණ්ටම් උරුවාකි අඞ්කම් චරාචරමාය්ක්
කණ්ටචක්ති මූන්රුට් කරණමාය්ත් - තොණ්ටුපටුම්
ආවිප් පුලනුක්කු අරිවු අළිප්ප ඓන්තොළිලුම්
ඒවිත් තනිනටත්තුම් එඞ්කෝවේ - මේව --- 32

වරුම්අට්ට මූර්ත්තමාම් වාළ්වේමෙය්ඤ් ඤානම්
තරුම්අට්ට යෝකත් තවමේ - පරුවත්තු
අකලාත පේරන්පු අටෛන්තෝර් අකත්තුළ්
පුකලාකුම් ඉන්පප් පොරුප්පුම් - චුකලළිතප් --- 33

පේරින්ප වෙළ්ළප් පෙරුක්කාරු මීතානම්
තේරින්ප නල්කුම් තිරුනාටුම් - පාරින්පම්
එල්ලාම් කටන්ත ඉරුනිලත්තුළ් පෝක්කුවරවු
අල්ලාතු උයර්න්ත අණිනකරුම් - තොල්ලුලකිල් --- 34

ඊරුම් මුතලුමකන්රු එඞ්කුනිරෛන්තු ඓන්තෙළුත්තෛක්
කූරි නටාත්තුම් කුරකතමුම් - ඒරුමතම්
තෝය්න්තු කළිත්තෝර් තුතික්කෛයිනාල් පඤ්චමලම්
කාය්න්ත චිවඤානක් කටාක්කළිරුම් - වාය්න්තචිව --- 35

පූරණත්තුළ් පූරණමාම් පෝතම් පුතුමලරා
නාරකත්තුළ් කට්ටු නරුන්තොටෛයුම් - කාරණත්තුළ්
ඓන්තොළිලුම් ඕවාතු අළිත්තුයර්න්ත වාන්කොටියුම්
වන්තනව නාත මණිමුරචුම් - චන්තතමුම් --- 36

නීක්කමින්රි ආටි නිළලචෛප්පාන් පෝල්පුවනම්
ආක්කි අචෛත්තරුළුම් ආණෛයුම් - තේක්කමළ්න්තු
වීචුම් පනුවල් විපුතර් තනිත්තනියේ
පේචුම් තචාඞ්කමෙනප් පෙර්රෝනේ - තේචුතිකළ් --- 37

පූඞ්කයිලෛ වෙර්පිල් පුනෛමලර්ප්පූඞ් කෝතෛයිටප්
පාඞ්කුරෛයුම් මුක්කණ් පරඤ්චෝති - ආඞ්කොරුනාළ්
වෙන්තකුවර්ක්කු ආර්රාත විණ්ණோර් මුරෛක්කිරඞ්කි
ඓන්තු මුකත්තෝටු අතෝමුකමුම් - තන්තු --- 38

තිරුමුකඞ්කළ් ආරාකිච් චෙන්තළර්කණ් ආරුම්
ඔරුමුකමාය්ත් තීප්පොරියාරු උය්ප්ප - විරිපුවනම්
එඞ්කුම් පරක්ක ඉමෛයෝර් කණ්ටු අඤ්චුතලුම්
පොඞ්කුම් තළල්පිළම්පෛප් පොර්කරත්තාල් - අඞ්කණ් --- 39

එටුත්තමෛත්තු වායුවෛක්කොණ්ටු ඒකුතියෙන්රු එම්මාන්
කොටුත්තළිප්ප මෙල්ලක් කොටුපෝය් - අටුත්තතොරු
පූතත් තලෛවකොටු පෝතිඑනත් තීක්කටවුළ්
චීතප් පකීරතික්කේ චෙන්රුය්ප්පප් - පෝතොරුචර්රු --- 40
Back to Top

අන්නවළුම් කොණ්ටමෛතර්කු ආර්රාළ් චරවණත්තිල්
චෙන්නියිල් කොණ්ටු උය්ප්පත් තිරුඋරුවාය් - මුන්නර්
අරුමීන් මුලෛයුණ්ටු අළුතුවිළෛ යාටි
නරුනීර් මුටික්කණින්ත නාතන් - කුරුමුරුවල් --- 41

කන්නියොටුම් චෙන්රු අවට්කුක් කාතලුරුක් කාට්ටුතලුම්
අන්නවළ්කණ්ටු අව්වුරුවම් ආරිනෛයුම් - තන්නිරණ්ටු
කෛයාල් එටුත්තණෛත්තුක් කන්තනෙනප් පේර්පුනෛන්තු
මෙය්යාරුම් ඔන්රාක මේවුවිත්තුච් - චෙය්ය --- 42

මුකත්තිල් අණෛත්තුච් චි මෝන්තු මුලෛප්පාල්
අකත්තුළ් මකිළ්පූත්තු අළිත්තුච් - චකත්තළන්ත
වෙළ්ළෛ විටෛමේල් විමලන් කරත්තිල් අළිත්තු
උළ්ළම් උවප්ප උයර්න්තෝනේ - කිළ්ළෛමොළි --- 43

මඞ්කෛ චිලම්පින් මණිඔන්ප තිල්තෝන්රුම්
තුඞ්ක මටවාර් තුයර්තීර්න්තු - තඞ්කළ්
විරුප්පාල් අළිත්තනව වීරරුක්කුළ් මුන්නෝන්
මරුප්පායුම් තාර්වීර වාකු - නෙරුප්පිලුතිත්තු --- 44

අඞ්කණ් පුවනම් අනෛත්තුම් අළිත්තුලවුම්
චෙඞ්කණ් කටා අතනෛච් චෙන්රු කොණර්න්තු - එඞ්කෝන්
විටුක්කුති එන්රු උය්ප්ප අතන් මීතිවර්න්තු එණ්ටික්කුම්
නටත්ති විළෛයාටුම් නාතා - පටෛප්පෝන් --- 45

අකන්තෛ උරෛප්පමරෛ ආති එළුත්තොන්රු
උකන්ත පිරණවත්තින් උණ්මෛ - පුකන්රිලෛයාල්
චිට්ටිත් තොළිලතනෛච් චෙය්වතෙඞ්කන් එන්රුමුනම්
කුට්ටිච් චිරෛයිරුත්තුම් කෝමානේ - මට්ටවිළුම් --- 46

පොන්නම් කටුක්කෛප් පුරිචටෛයෝන් පෝර්රිචෛප්ප
මුන්නම් පිරමම් මොළින්තෝනේ - කොන්නෙටුවේල්
තාරකනුම් මායත් තටඞ්කිරියුම් තූළාක
වීරවටි වේල් විටුත්තෝනේ - චීරලෛවාය්ත් --- 47

තෙළ්ළු තිරෛ කොළික්කුම් චෙන්තූරිල් පෝය්ක්කරුණෛ
වෙළ්ළම් එනත්තවිචින් වීර්රිරුන්තු - වෙළ්ළෛක්
කයේන්තිරනුක්කු අඤ්චල් අළිත්තුක් කටල්චූළ්
මයේන්තිරත්තිල් පුක්කු ඉමෛයෝර් වාළච් - චයේන්තිරනාම් --- 48

චූරනෛච් චෝතිත්තුවරු කෙන්රුතටම් තෝළ්විචය
වීරනෛත් තූතාක විටුත්තෝනේ - කාරවුණන්
වානවරෛ විට්ටු වණඞ්කාමෛ යාල් කොටිය
තානවර්කළ් නාර්පටෛයුම් චඞ්කරිත්තුප් - පානු --- 49

පකෛවන් මුතලාය පාලරුටන් චිඞ්ක
මුකනෛවෙන්රු වාකෛ මුටිත්තෝය් - චකමුටුත්ත
වාරිතනිල් පුතිය මාවාය්ක් කිටන්තනෙටුම්
චූරුටලම් කීණ්ට චුටර් වේලෝය් - පෝරවුණන් --- 50
Back to Top

අඞ්කම්ඉරු කූරාය් අටන්මයිලුම් චේවලුමාය්ත්
තුඞ්කමුටන් ආර්ත්තෙළුන්තු තෝන්රුතලුම් - අඞ්කවර්රුළ්
චීරුම්අර වෛප්පොරුත චිත්රමයිල් වාකනමා
ඒරි නටාත්තුම් ඉළෛයෝනේ - මාරිවරු --- 51

චේවල් පකෛයෛත් තිරල්චේර් පතාකෛඑන
මේවත් තනිත්තුයර්ත්ත මේලෝනේ - මූවර්
කුරෛමුටිත්තු විණ්ණම් කුටියේර්රිත් තේවර්
චිරෛවිටුත්තු ආට් කොණ්ටළිත්ත තේවේ - මරෛමුටිවාම් --- 52

චෛවක්කොළුන්තේ තවක්කටලේ වානුතවුම්
තෙය්වක් කළිර්රෛ මණම්චෙය්තෝනේ - පොය්විරවු
කාමම් මුනින්ත කලෛමුනිවන් කණ්ණරුළාල්
වාමමට මානින් වයිර්රුතිත්තප් - පූමරුවු --- 53

කානක් කුරවර් කළිකූරප් පූඞ්කුයිල්පෝල්
ඒනර් පුනඞ්කාත්තු ඉනිතිරුන්තු - මේන්මෛපෙරත්
තෙළ්ළිත් තිනෛමාවුම් තේනුම් පරින්තළිත්ත
වළ්ළික් කොටියෛ මණන්තෝනේ - උළ්ළම් උවන්තු --- 54

ආරුතිරුප් පතිකණ්ටු ආරෙළුත්තුම් අන්පිනුටන්
කූරුම් අවර් චින්තෛකුටි කොණ්ටෝනේ - නාරුමලර්ක්
කන්තිප් පොතුම්පර්එළු කාරලෛක්කුම් චීරලෛවාය්ච්
චෙන්තිල් පතිපුරක්කුම් චෙව්වේළේ - චන්තතමුම් --- 55

පල්කෝටි චන්මප් පකෛයුම් අවමිරුත්තුම්
පල්කෝටි වික්කිනමුම් පල්පිණියුම් - පල්කෝටි
පාතකමුම් චෙය්විනෛයුම් පාම්පුම් පචාචුම්අටල්
පූතමුම් තී නීරුම් පොරුපටෛයුම් - තීතු අකලා --- 56

වෙව්විටමුම් තුට්ට මිරුකමුතලාම් එවෛයුම්
එව්විටම් වන්තු එම්මෛ එතිර්න්තාලුම් - අව්විටත්තිල්
පච්චෛමයිල් වාකනමුම් පන්නිරණ්ටු තිණ්තෝළුම්
අච්චම් අකර්රුම් අයිල්වේලුම් - කච්චෛත් --- 57

තිරුවරෛයුම් චීරටියුම් චෙඞ්කෛයුම් ඊරාරු
අරුළ්විළියුම් මාමුකඞ්කළ් ආරුම් - විරිකිරණම්
චින්තප් පුනෛන්ත තිරුමුටිකළ් ඕරාරුම්
එන්තත් තිචෛයුම් එතිර්තෝන්ර - වන්තිටුක්කණ් --- 58

එල්ලාම් පොටිපටුත්ති එව්වරමුම් තන්තුපුකුන්තු
උල්ලාචමාක උළත්තිරුන්තු - පල්විතමාම්
ආචුමුතල් නාර්කවියුම් අට්ටාව තානමුම්චීර්ප්
පේචුම් ඉයල් පල්කාප් පියත් තොකෛයුම් - ඕචෛ --- 59

එළුත්තුමුත ලාම් ඓන්තු ඉලක්කණමුම් තෝය්න්තු
පළුත්ත තමිළ්ප්පුලමෛ පාලිත්තු - ඔළුක්කමුටන්
ඉම්මෛප් පිරප්පිල් ඉරුවා තනෛ අකර්රි
මුම්මෛප් පෙරුමලඞ්කළ් මෝචිත්තුත් - තම්මෛවිටුත්තු --- 60

ආයුම් පළෛය අටියා රුටන්කූට්ටිත්
තෝයුම් පරපෝකම් තුය්ප්පිත්තුච් - චේය
කටියේර්කුම් පූඞ්කමලක් කාල්කාට්ටි ආට්කොණ්ටු
අටියේර්කු මුන්නින්රු අරුළ්. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 00:45:01 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org