Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ศฺรี กุมร กุรุปร จุวามิกฬฺ อรุฬิย
ติรุจฺเจะนฺตูรฺ กนฺตรฺ กลิ เวะณฺปา


ปูเมวุ เจะงฺกมลปฺ ปุตฺเตฬุมฺ เตรริย
ปาเมวุ เตะยฺวปฺ ปฬมไรยุมฺ - เตเมวุ
นาตมุมฺ นาตานฺต มุฏิวุมฺ นไวตีรฺนฺต
โปตมุมฺ กาณาต โปตมายฺ - อาตินฏุ --- 1

อนฺตมฺ กฏนฺตนิตฺติ ยานนฺต โปตมายฺปฺ
ปนฺตมฺ ตณนฺต ปรญฺจุฏรายฺ - วนฺต
กุริยุมฺ กุณมุโมะรุ โกลมุมรฺรุ เอะงฺกุมฺ
เจะริยุมฺ ปรม จิวมายฺ - อริวุกฺกุ --- 2

อนาติยายฺ ไอนฺโตะฬิรฺกุมฺ อปฺปุรมายฺ อนฺเร
มนาติกฬุกฺกุ เอะฏฺฏา วฏิวายฺตฺ - ตนาตรุฬินฺ
ปญฺจวิต รูป ปรจุกมายฺ เอะวฺวุยิรฺกฺกุมฺ
ตญฺจเมะน นิรฺกุมฺ ตนิปฺโปะรุฬายฺ - เอะญฺจาต --- 3

ปูรณมายฺ นิตฺตมายฺปฺ โปกฺกุวรวุมฺ ปุณรฺวุมฺ
การณมุมฺ อิลฺลากฺ กติยากิตฺ - ตารณิยิลฺ
อินฺติรจาลมฺ ปุริโวนฺ ยาวไรยุมฺ ตานฺมยกฺกุมฺ
ตนฺติรตฺติลฺ จาราตุ จารฺวตุโปลฺ - มุนฺตุมฺ --- 4

กรุวินฺริ นินฺร กรุวายฺ อรุเฬ
อุรุวินฺริ นินฺร อุรุวายฺตฺ - ติริกรณมฺ
อากวรุมฺ อิจฺไจ อริวุ อิยรฺร ลาลฺ อิลย
โปกอติ การปฺ โปะรุฬากิ - เอกตฺตุ --- 5

อุรุวุมฺ อรุวุมฺ อุรุอรุวุมฺ อากิปฺ
ปรุว วฏิวมฺ ปลวายฺ - อิรุฬฺมลตฺตุฬฺ
โมกมุรุมฺ ปลฺลุยิรฺกฺกุ มุตฺติอฬิตฺ ตรฺกุมล
ปากมุรเว กไฏกฺกณฺ ปาลิตฺตุตฺ - เตกมุรตฺ --- 6

ตนฺต อรุวุรุวมฺ จารฺนฺตวินฺตุ โมกินิมานฺ
เปะนฺต มุรเว ปิณิปฺปิตฺตุ - มนฺตฺรมุตลฺ
อารตฺตุ วาวุมฺ อณฺฏตฺตุ อารฺนฺตอตฺตุ วากฺกฬุมฺมุรฺ
กูรตฺ ตกุมฺ จิมิฬฺปฺปิลฺ กูฏฺฏุวิตฺตุ - มาริวรุมฺ --- 7

อีริรณฺฏุ โตรฺรตฺตุ เอะฬุปิรปฺปุฬฺ โยนิเอะนฺปานฺ
อารวนฺต นานฺกุนู รายิรตฺตุฬฺ - ตีรฺวริย
กนฺมตฺตุกฺกุ อีฏายฺกฺ กรงฺกุมฺ จกฏมุมฺ โปรฺ
เจะนฺมิตฺตุ อุฬลตฺ ติโรติตฺตุ - เวะนฺนิรย --- 8

โจะรฺกฺกาติ โปกเมะลามฺ ตุยฺปฺปิตฺตุปฺ ปกฺกุวตฺตาลฺ
นรฺการณมฺ จิริตุ นณฺณุตลุมฺ - ตรฺกฺกมิฏุมฺ
โตะนฺนูลฺ ปรจมยมฺ โตรุมฺ อตุวตุเว
นนฺนูลฺ เอะนตฺเตะรินฺตุ นาฏฺฏุวิตฺตุ - มุนฺนูลฺ --- 9

วิรตมุต ลายปล เมะยฺตฺตวตฺตินฺ อุณฺไมตฺ
จริไยกิริ ยาโยกมฺ จารฺวิตฺตุ - อรุฬฺเปะรุกุ
จาโลก จามีป จารูปมุมฺ ปุจิปฺปิตฺตุ
อาโลกมฺ ตนฺไน อกรฺรุวิตฺตุ - นาลฺวไกยามฺ --- 10
Back to Top

จตฺตินิ ปาตมฺ ตรุตรฺกุ อิรุวิไนยุมฺ
โอะตฺตุวรุมฺ กาลมฺ อุฬวากิปฺ - เปะตฺต
มลปริ ปากมฺ วรุมฬวิลฺ ปนฺนาฬฺ
อลมรุตลฺ กณฺณุรฺรุ อรุฬิ - อุลวาตุ --- 11

อริวุกฺกุ อริวากิ อวฺวริวุกฺกุ เอะฏฺฏา
เนะริยิลฺ เจะรินฺตนิไล นีงฺกิปฺ - ปิริยากฺ
กรุไณ ติรุอุรุวายฺกฺ กาจินิกฺเก โตนฺริกฺ
กุรุปรเนะนฺรุ โอรฺติรุปฺเปรฺ โกะณฺฏุ - ติรุโนกฺกาลฺ --- 12

อูฬฺวิไนไยปฺ โปกฺกิ อุฏลรุปตฺ เตะฏฺฏุนิลมฺ
เอฬุมฺ อตฺตุวากฺกฬฺ อิรุมูนฺรุมฺ - ปาฬาก
อาณวมาน ปฏลมฺ กิฬิตฺตุ อริวิลฺ
กาณริย เมะยฺญฺญานกฺ กณฺกาฏฺฏิปฺ - ปูณุมฺ --- 13

อฏิญานตฺ ตารฺโปะรุฬุมฺ อานฺมาวุมฺ กาฏฺฏิกฺ
กฏิยารฺ ปุวนมุรฺรุมฺ กาฏฺฏิ - มุฏิยาตุ
เตกฺกุปร มานนฺตมฺ เตะฬฺฬมุตมฺ อากิเอะงฺกุมฺ
นีกฺกมร นินฺร นิไลกาฏฺฏิปฺ - โปกฺกุมฺ --- 14

วรวุมฺ นิไนปฺปุมฺ มรปฺปุมฺ ปกลุมฺ
อิรวุมฺ กฏนฺตุลวา อินฺปมฺ - มรุวุวิตฺตุกฺ
กนฺมมลตฺ ตารฺกฺกุมลรฺกฺ กณฺมูนฺรุมฺ ตาฬฺจไฏยุมฺ
วนฺมฬุวุมฺ มานุมุฏนฺ มาลฺวิไฏเมลฺ - มินฺนิฏตฺตุปฺ --- 15

ปูตฺต ปวฬปฺ โปะรุปฺปุ โอะนฺรุ เวะฬฺฬิเวะรฺปิลฺ
วายฺตฺตไนย เตะยฺว วฏิวากิ - มูตฺต
กรุมมลกฺ กฏฺฏรุตฺตุกฺ กณฺณรุฬฺ เจะยฺตุ อุฬฺนินฺรุ
โอะรุมลรฺตฺตารฺกฺกุ อินฺปมฺ อุตวิปฺ - เปะรุกิเยะฬุ --- 16

มูนฺรวตฺไต ยุมฺกฬรฺริ มุตฺตรุฏ เนอิรุตฺติ
อานฺรปร มุตฺติ อไฏวิตฺตุตฺ - โตนฺรวรุมฺ
ยาเนะนเตะนฺรุ อรฺร อิฏเม ติรุวฏิยา
โมนปรา นนฺตมฺ มุฏิยาก - ญานมฺ --- 17

ติรุอุรุวา อิจฺไจ เจะยลริวุ กณฺณา
อรุฬตุเว เจะงฺไก อลรา - อิรุนิลเม
จนฺนิติยา นิรฺกุมฺ ตนิจฺจุฏเร เอะวฺวุยิรฺกฺกุมฺ
ปินฺนมร นินฺร เปะรุมาเน - มินฺนุรุวมฺ --- 18

โตยฺนฺต นวรตฺนจฺ จุฏรฺมณิยาลฺ เจะยฺต ไปมฺโปะนฺ
วายฺนฺต กิรณ มณิมุฏิยุมฺ - เตยฺนฺตปิไรตฺ
ตุณฺฏมฺอิรุ มูนฺรุนิไร โตนฺรปฺ ปติตฺตไนย
ปุณฺฏรมฺ ปูตฺตนุตลฺ โปะฏฺฏฬกุมฺ - วิณฺฏ --- 19

ปรุวมลรฺปฺ ปุณฺฏริกมฺ ปนฺนิรณฺฏุ ปูตฺตางฺกุ
อรุฬฺโปะฬิยุมฺ กณฺมลรฺ อีรารุมฺ - ปรุติ
ปลวุมฺ เอะฬุนฺตุจุฏรฺ ปาลิตฺตารฺ โปลกฺ
กุลวุ มกรกฺ กุไฬยุมฺ - นิลวุมิฬุมฺ --- 20
Back to Top

ปุนฺมุรุวลฺ ปูตฺตลรฺนฺต ปูงฺกุมุตจฺ เจะวฺวายุมฺ
เจะนฺมวิฏายฺ ตีรฺกฺกุมฺ ติรุโมะฬิยุมฺ - วินฺมลิโตฬฺ
เวะวฺวจุรรฺ โปรฺริไจกฺกุมฺ เวะญฺจูร ไนตฺตฏินฺตุ
เตะวฺวรุยิรฺ จินฺตุมฺ ติรุมุกมุมฺ - เอะวฺวุยิรฺกฺกุมฺ --- 21

อูฬฺวิไนไย มารฺริ อุลวาต เปรินฺป
วาฬฺวุตรุมฺ เจะยฺย มลรฺมุกมุมฺ - จูฬฺโวรฺ
วฏิกฺกุมฺ ปฬมไรกฬฺ อากมงฺกฬฺ ยาวุมฺ
มุฏิกฺกุมฺ กมล มุกมุมฺ - วิฏุตฺตกลาปฺ --- 22

ปาจ อิรุฬฺตุรนฺตุ ปลฺกติริลฺ โจติวิฏุมฺ
วาจ มลรฺวตน มณฺฏลมุมฺ - เนจมุฏนฺ
โปกมุรุมฺ วฬฺฬิกฺกุมฺ ปุตฺเตฬิรฺ ปูงฺโกะฏิกฺกุมฺ
โมกมฺ อฬิกฺกุมฺ มุกมติยุมฺ - ตากมุฏนฺ --- 23

วนฺตฏิยิลฺ เจรฺนฺโตรฺ มกิฬ วรมฺปลวุมฺ
ตนฺตรุฬุมฺ เตะยฺวมุกตฺ ตามไรยุมฺ - โกะนฺตวิฬฺนฺต
เวริกฺ กฏมฺปุมฺ วิไรกฺกุรวุมฺ ปูตฺตลรฺนฺต
ปารปฺ ปุยจยิลมฺ ปนฺนิรณฺฏุมฺ - อารมุตมฺ --- 24

เตวรฺกฺกุ อุตวุมฺ ติรุกฺกรมุมฺ จูรฺมกฬิรฺ
เมวกฺ กุไฬนฺตไณนฺต เมะนฺกรมุมฺ - โอวาตุ
มาริ โปะฬินฺต มลรฺกฺกรมุมฺ ปูนฺโตะไฏยลฺ
เจร อณินฺต ติรุกฺกรมุมฺ - มารฺปกตฺติลฺ --- 25

ไวตฺต กรตลมุมฺ วามมรุงฺ กิรฺกรมุมฺ
อุยฺตฺต กุรงฺกิลฺ โอะรุกรมุมฺ - โมะยฺตฺต
จิรุโตะฏิเจรฺ ไกยุมฺมณิ เจรฺ นฺตตฏงฺ ไกยุมฺ
กรุวุจมรฺ องฺกุจมฺเจรฺ ไกยุมฺ - เตะรุโปรฺ--- 26

อติรฺเก ฏกมฺ จุฬรฺรุมฺ องฺไกตฺ ตลมุมฺ
กติรฺวาฬฺ วิติรฺกฺกุมฺ กรมุมฺ - มุติราต
กุมฺปมุไลจฺ เจะวฺวายฺกฺ โกะฏิยิไฏยารฺ เวฏฺ ฏไณนฺต
อมฺโปะนฺ มณิปฺปูณฺ อกนฺมารฺปุมฺ - ไปมฺโปะนฺ --- 27

ปุรินูลุมฺ กณฺฏิไกยุมฺ ปูมฺปฏฺ ฏุไฏยุมฺ
อไรญาณุมฺ กจฺไจ อฬกุมฺ - ติรุวไรยุมฺ
นาตกฺกฬลุมฺ นกุมณิปฺ โปะรฺ กิณฺกิณิยุมฺ
ปาตตฺตุ อณินฺต ปริปุรมุมฺ - โจติ --- 28

อิฬมฺปรุติ นูรา ยิรงฺโกฏิ โปล
วฬนฺตรุ เตะยฺวีก วฏิวุมฺ - อุฬนฺตนิลฺกณฺฏุ
อาตริปฺโปรฺกฺกุ อารุยิรายฺ อนฺปรกตฺ ตามไรยินฺ
มีติรุกฺกุมฺ เตะยฺว วิฬกฺโกะฬิเย - โอติยไอนฺตุ --- 29

โองฺการตฺตุ อุฬฺโฬะฬิกฺกุมฺ อุฬฺโฬะฬิยายฺ ไอนฺโตะฬิรฺกุมฺ
นีงฺกาต เปรุรุวายฺ นินฺโรเน - ตางฺกริย
มนฺติรเม โจริยา วานฺปตเม มามุฏิยาตฺ
โตะนฺตมุรุมฺ วนฺนเม โตะกฺกากปฺ - ปนฺตไนยาลฺ --- 30
Back to Top

โอะตฺต ปุวนตฺ ตุรุเว อุโรมมาตฺ
ตตฺตุวงฺก เฬจตฺต ตาตุวา - ไวตฺต
กไลเย อวยวมากฺ กาฏฺฏุมฺ อตฺตุ วาวินฺ
นิไลเย วฏิวมา นินฺโรยฺ - ปลโกฏิ --- 31

อณฺฏมฺ อุรุวากิ องฺกมฺ จราจรมายฺกฺ
กณฺฏจกฺติ มูนฺรุฏฺ กรณมายฺตฺ - โตะณฺฏุปฏุมฺ
อาวิปฺ ปุลนุกฺกุ อริวุ อฬิปฺป ไอนฺโตะฬิลุมฺ
เอวิตฺ ตนินฏตฺตุมฺ เอะงฺโกเว - เมว --- 32

วรุมฺอฏฺฏ มูรฺตฺตมามฺ วาฬฺเวเมะยฺญฺ ญานมฺ
ตรุมฺอฏฺฏ โยกตฺ ตวเม - ปรุวตฺตุ
อกลาต เปรนฺปุ อไฏนฺโตรฺ อกตฺตุฬฺ
ปุกลากุมฺ อินฺปปฺ โปะรุปฺปุมฺ - จุกลฬิตปฺ --- 33

เปรินฺป เวะฬฺฬปฺ เปะรุกฺการุ มีตานมฺ
เตรินฺป นลฺกุมฺ ติรุนาฏุมฺ - ปารินฺปมฺ
เอะลฺลามฺ กฏนฺต อิรุนิลตฺตุฬฺ โปกฺกุวรวุ
อลฺลาตุ อุยรฺนฺต อณินกรุมฺ - โตะลฺลุลกิลฺ --- 34

อีรุมฺ มุตลุมกนฺรุ เอะงฺกุนิไรนฺตุ ไอนฺเตะฬุตฺไตกฺ
กูริ นฏาตฺตุมฺ กุรกตมุมฺ - เอรุมตมฺ
โตยฺนฺตุ กฬิตฺโตรฺ ตุติกฺไกยินาลฺ ปญฺจมลมฺ
กายฺนฺต จิวญานกฺ กฏากฺกฬิรุมฺ - วายฺนฺตจิว --- 35

ปูรณตฺตุฬฺ ปูรณมามฺ โปตมฺ ปุตุมลรา
นารกตฺตุฬฺ กฏฺฏุ นรุนฺโตะไฏยุมฺ - การณตฺตุฬฺ
ไอนฺโตะฬิลุมฺ โอวาตุ อฬิตฺตุยรฺนฺต วานฺโกะฏิยุมฺ
วนฺตนว นาต มณิมุรจุมฺ - จนฺตตมุมฺ --- 36

นีกฺกมินฺริ อาฏิ นิฬลไจปฺปานฺ โปลฺปุวนมฺ
อากฺกิ อไจตฺตรุฬุมฺ อาไณยุมฺ - เตกฺกมฬฺนฺตุ
วีจุมฺ ปนุวลฺ วิปุตรฺ ตนิตฺตนิเย
เปจุมฺ ตจางฺกเมะนปฺ เปะรฺโรเน - เตจุติกฬฺ --- 37

ปูงฺกยิไล เวะรฺปิลฺ ปุไนมลรฺปฺปูงฺ โกไตยิฏปฺ
ปางฺกุไรยุมฺ มุกฺกณฺ ปรญฺโจติ - อางฺโกะรุนาฬฺ
เวะนฺตกุวรฺกฺกุ อารฺราต วิณฺณோรฺ มุไรกฺกิรงฺกิ
ไอนฺตุ มุกตฺโตฏุ อโตมุกมุมฺ - ตนฺตุ --- 38

ติรุมุกงฺกฬฺ อารากิจฺ เจะนฺตฬรฺกณฺ อารุมฺ
โอะรุมุกมายฺตฺ ตีปฺโปะริยารุ อุยฺปฺป - วิริปุวนมฺ
เอะงฺกุมฺ ปรกฺก อิไมโยรฺ กณฺฏุ อญฺจุตลุมฺ
โปะงฺกุมฺ ตฬลฺปิฬมฺไปปฺ โปะรฺกรตฺตาลฺ - องฺกณฺ --- 39

เอะฏุตฺตไมตฺตุ วายุไวกฺโกะณฺฏุ เอกุติเยะนฺรุ เอะมฺมานฺ
โกะฏุตฺตฬิปฺป เมะลฺลกฺ โกะฏุโปยฺ - อฏุตฺตโตะรุ
ปูตตฺ ตไลวโกะฏุ โปติเอะนตฺ ตีกฺกฏวุฬฺ
จีตปฺ ปกีรติกฺเก เจะนฺรุยฺปฺปปฺ - โปโตะรุจรฺรุ --- 40
Back to Top

อนฺนวฬุมฺ โกะณฺฏไมตรฺกุ อารฺราฬฺ จรวณตฺติลฺ
เจะนฺนิยิลฺ โกะณฺฏุ อุยฺปฺปตฺ ติรุอุรุวายฺ - มุนฺนรฺ
อรุมีนฺ มุไลยุณฺฏุ อฬุตุวิไฬ ยาฏิ
นรุนีรฺ มุฏิกฺกณินฺต นาตนฺ - กุรุมุรุวลฺ --- 41

กนฺนิโยะฏุมฺ เจะนฺรุ อวฏฺกุกฺ กาตลุรุกฺ กาฏฺฏุตลุมฺ
อนฺนวฬฺกณฺฏุ อวฺวุรุวมฺ อาริไนยุมฺ - ตนฺนิรณฺฏุ
ไกยาลฺ เอะฏุตฺตไณตฺตุกฺ กนฺตเนะนปฺ เปรฺปุไนนฺตุ
เมะยฺยารุมฺ โอะนฺราก เมวุวิตฺตุจฺ - เจะยฺย --- 42

มุกตฺติลฺ อไณตฺตุจฺ จิ โมนฺตุ มุไลปฺปาลฺ
อกตฺตุฬฺ มกิฬฺปูตฺตุ อฬิตฺตุจฺ - จกตฺตฬนฺต
เวะฬฺไฬ วิไฏเมลฺ วิมลนฺ กรตฺติลฺ อฬิตฺตุ
อุฬฺฬมฺ อุวปฺป อุยรฺนฺโตเน - กิฬฺไฬโมะฬิ --- 43

มงฺไก จิลมฺปินฺ มณิโอะนฺป ติลฺโตนฺรุมฺ
ตุงฺก มฏวารฺ ตุยรฺตีรฺนฺตุ - ตงฺกฬฺ
วิรุปฺปาลฺ อฬิตฺตนว วีรรุกฺกุฬฺ มุนฺโนนฺ
มรุปฺปายุมฺ ตารฺวีร วากุ - เนะรุปฺปิลุติตฺตุ --- 44

องฺกณฺ ปุวนมฺ อไนตฺตุมฺ อฬิตฺตุลวุมฺ
เจะงฺกณฺ กฏา อตไนจฺ เจะนฺรุ โกะณรฺนฺตุ - เอะงฺโกนฺ
วิฏุกฺกุติ เอะนฺรุ อุยฺปฺป อตนฺ มีติวรฺนฺตุ เอะณฺฏิกฺกุมฺ
นฏตฺติ วิไฬยาฏุมฺ นาตา - ปไฏปฺโปนฺ --- 45

อกนฺไต อุไรปฺปมไร อาติ เอะฬุตฺโตะนฺรุ
อุกนฺต ปิรณวตฺตินฺ อุณฺไม - ปุกนฺริไลยาลฺ
จิฏฺฏิตฺ โตะฬิลตไนจฺ เจะยฺวเตะงฺกนฺ เอะนฺรุมุนมฺ
กุฏฺฏิจฺ จิไรยิรุตฺตุมฺ โกมาเน - มฏฺฏวิฬุมฺ --- 46

โปะนฺนมฺ กฏุกฺไกปฺ ปุริจไฏโยนฺ โปรฺริไจปฺป
มุนฺนมฺ ปิรมมฺ โมะฬินฺโตเน - โกะนฺเนะฏุเวลฺ
ตารกนุมฺ มายตฺ ตฏงฺกิริยุมฺ ตูฬาก
วีรวฏิ เวลฺ วิฏุตฺโตเน - จีรไลวายฺตฺ --- 47

เตะฬฺฬุ ติไร โกะฬิกฺกุมฺ เจะนฺตูริลฺ โปยฺกฺกรุไณ
เวะฬฺฬมฺ เอะนตฺตวิจินฺ วีรฺริรุนฺตุ - เวะฬฺไฬกฺ
กเยนฺติรนุกฺกุ อญฺจลฺ อฬิตฺตุกฺ กฏลฺจูฬฺ
มเยนฺติรตฺติลฺ ปุกฺกุ อิไมโยรฺ วาฬจฺ - จเยนฺติรนามฺ --- 48

จูรไนจฺ โจติตฺตุวรุ เกะนฺรุตฏมฺ โตฬฺวิจย
วีรไนตฺ ตูตาก วิฏุตฺโตเน - การวุณนฺ
วานวไร วิฏฺฏุ วณงฺกาไม ยาลฺ โกะฏิย
ตานวรฺกฬฺ นารฺปไฏยุมฺ จงฺกริตฺตุปฺ - ปานุ --- 49

ปไกวนฺ มุตลาย ปาลรุฏนฺ จิงฺก
มุกไนเวะนฺรุ วาไก มุฏิตฺโตยฺ - จกมุฏุตฺต
วาริตนิลฺ ปุติย มาวายฺกฺ กิฏนฺตเนะฏุมฺ
จูรุฏลมฺ กีณฺฏ จุฏรฺ เวโลยฺ - โปรวุณนฺ --- 50
Back to Top

องฺกมฺอิรุ กูรายฺ อฏนฺมยิลุมฺ เจวลุมายฺตฺ
ตุงฺกมุฏนฺ อารฺตฺเตะฬุนฺตุ โตนฺรุตลุมฺ - องฺกวรฺรุฬฺ
จีรุมฺอร ไวปฺโปะรุต จิตฺรมยิลฺ วากนมา
เอริ นฏาตฺตุมฺ อิไฬโยเน - มาริวรุ --- 51

เจวลฺ ปไกไยตฺ ติรลฺเจรฺ ปตาไกเอะน
เมวตฺ ตนิตฺตุยรฺตฺต เมโลเน - มูวรฺ
กุไรมุฏิตฺตุ วิณฺณมฺ กุฏิเยรฺริตฺ เตวรฺ
จิไรวิฏุตฺตุ อาฏฺ โกะณฺฏฬิตฺต เตเว - มไรมุฏิวามฺ --- 52

ไจวกฺโกะฬุนฺเต ตวกฺกฏเล วานุตวุมฺ
เตะยฺวกฺ กฬิรฺไร มณมฺเจะยฺโตเน - โปะยฺวิรวุ
กามมฺ มุนินฺต กไลมุนิวนฺ กณฺณรุฬาลฺ
วามมฏ มานินฺ วยิรฺรุติตฺตปฺ - ปูมรุวุ --- 53

กานกฺ กุรวรฺ กฬิกูรปฺ ปูงฺกุยิลฺโปลฺ
เอนรฺ ปุนงฺกาตฺตุ อินิติรุนฺตุ - เมนฺไมเปะรตฺ
เตะฬฺฬิตฺ ติไนมาวุมฺ เตนุมฺ ปรินฺตฬิตฺต
วฬฺฬิกฺ โกะฏิไย มณนฺโตเน - อุฬฺฬมฺ อุวนฺตุ --- 54

อารุติรุปฺ ปติกณฺฏุ อาเระฬุตฺตุมฺ อนฺปินุฏนฺ
กูรุมฺ อวรฺ จินฺไตกุฏิ โกะณฺโฏเน - นารุมลรฺกฺ
กนฺติปฺ โปะตุมฺปรฺเอะฬุ การไลกฺกุมฺ จีรไลวายฺจฺ
เจะนฺติลฺ ปติปุรกฺกุมฺ เจะวฺเวเฬ - จนฺตตมุมฺ --- 55

ปลฺโกฏิ จนฺมปฺ ปไกยุมฺ อวมิรุตฺตุมฺ
ปลฺโกฏิ วิกฺกินมุมฺ ปลฺปิณิยุมฺ - ปลฺโกฏิ
ปาตกมุมฺ เจะยฺวิไนยุมฺ ปามฺปุมฺ ปจาจุมฺอฏลฺ
ปูตมุมฺ ตี นีรุมฺ โปะรุปไฏยุมฺ - ตีตุ อกลา --- 56

เวะวฺวิฏมุมฺ ตุฏฺฏ มิรุกมุตลามฺ เอะไวยุมฺ
เอะวฺวิฏมฺ วนฺตุ เอะมฺไม เอะติรฺนฺตาลุมฺ - อวฺวิฏตฺติลฺ
ปจฺไจมยิลฺ วากนมุมฺ ปนฺนิรณฺฏุ ติณฺโตฬุมฺ
อจฺจมฺ อกรฺรุมฺ อยิลฺเวลุมฺ - กจฺไจตฺ --- 57

ติรุวไรยุมฺ จีรฏิยุมฺ เจะงฺไกยุมฺ อีรารุ
อรุฬฺวิฬิยุมฺ มามุกงฺกฬฺ อารุมฺ - วิริกิรณมฺ
จินฺตปฺ ปุไนนฺต ติรุมุฏิกฬฺ โอรารุมฺ
เอะนฺตตฺ ติไจยุมฺ เอะติรฺโตนฺร - วนฺติฏุกฺกณฺ --- 58

เอะลฺลามฺ โปะฏิปฏุตฺติ เอะวฺวรมุมฺ ตนฺตุปุกุนฺตุ
อุลฺลาจมาก อุฬตฺติรุนฺตุ - ปลฺวิตมามฺ
อาจุมุตลฺ นารฺกวิยุมฺ อฏฺฏาว ตานมุมฺจีรฺปฺ
เปจุมฺ อิยลฺ ปลฺกาปฺ ปิยตฺ โตะไกยุมฺ - โอไจ --- 59

เอะฬุตฺตุมุต ลามฺ ไอนฺตุ อิลกฺกณมุมฺ โตยฺนฺตุ
ปฬุตฺต ตมิฬฺปฺปุลไม ปาลิตฺตุ - โอะฬุกฺกมุฏนฺ
อิมฺไมปฺ ปิรปฺปิลฺ อิรุวา ตไน อกรฺริ
มุมฺไมปฺ เปะรุมลงฺกฬฺ โมจิตฺตุตฺ - ตมฺไมวิฏุตฺตุ --- 60

อายุมฺ ปไฬย อฏิยา รุฏนฺกูฏฺฏิตฺ
โตยุมฺ ปรโปกมฺ ตุยฺปฺปิตฺตุจฺ - เจย
กฏิเยรฺกุมฺ ปูงฺกมลกฺ กาลฺกาฏฺฏิ อาฏฺโกะณฺฏุ
อฏิเยรฺกุ มุนฺนินฺรุ อรุฬฺ. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 00:45:01 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org