Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

108 จิตฺตรฺกฬฺ โปรฺริ
001 โอมฺ อกตฺติยรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
002 โอมฺ อกปฺไปจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
003 โอมฺ อจุวินิตฺเตวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
004 โอมฺ อตฺติริมกริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
005 โอมฺ อนุมานฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
006 โอมฺ อมฺปิกานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
007 โอมฺ อรุณกิรินาตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
008 โอมฺ อรุฬฺนนฺติ จิวาจฺจาริยารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
009 โอมฺ อลฺลมาปิรปุ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
010 โอมฺ อฬุกณฺณิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
011 โอมฺ อิไฏกฺกาฏรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
012 โอมฺ อิรามลิงฺก จุวามิกฬฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
013 โอมฺ อิรามเตวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
014 โอมฺ อิรามานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
015 โอมฺ อุมาปติ จิวาจฺจาริยารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
016 โอมฺ โอะฬไวยารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
017 โอมฺ กญฺจมไลจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
018 โอมฺ กไฏปฺปิฬฺไฬจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
019 โอมฺ กฏุเวะฬิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
020 โอมฺ กณฺณานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
021 โอมฺ กณฺณิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
022 โอมฺ กนนาตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
023 โอมฺ กณปติตาจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
024 โอมฺ กตมฺปมกริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
025 โอมฺ กปิลรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
026 โอมฺ กมลมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
027 โอมฺ กรุวูรฺเตวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
028 โอมฺ กลฺลุฬิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
029 โอมฺ กไลกฺโกฏฺฏุ มุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
030 โอมฺ กวุปาลจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
031 โอมฺ กนรามรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
032 โอมฺ กากปุชณฺฏรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
033 โอมฺ กาจิปรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
034 โอมฺ กาลางฺกินาตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
035 โอมฺ กุไก นมจฺจิวายรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
036 โอมฺ กุตมฺไปจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
037 โอมฺ กุมรกุรุปรรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
038 โอมฺ กุรุตฏฺจณามูรฺตฺติ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
039 โอมฺ กุรุราชรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
040 โอมฺ กุรุมฺไปจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
041 โอมฺ กูรฺมานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
042 โอมฺ โกะงฺกเณสฺวรรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
043 โอมฺ โกรกฺกรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
044 โอมฺ เกาจิกรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
045 โอมฺ เกาตมรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
046 โอมฺ จงฺกมุนิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
047 โอมฺ จงฺกร มกริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
048 โอมฺ จงฺกิลิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
049 โอมฺ จจฺจิตานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
050 โอมฺ จฏฺฏนาตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
051 โอมฺ จณฺฏิเกจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
052 โอมฺ จตฺยานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
053 โอมฺ จิวโยกมามุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
054 โอมฺ จิววากฺกิยรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
055 โอมฺ จิวานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
056 โอมฺ จุกปิรมฺมรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
057 โอมฺ จุนฺตรานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
058 โอมฺ จุนฺตรมูรฺตฺติ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
059 โอมฺ จูตมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
060 โอมฺ จูริยานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
061 โอมฺ จูลมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
062 โอมฺ เจตุมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
063 โอมฺ โจะรูปานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
064 โอมฺ ชมฺปุมกริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
065 โอมฺ ชมตกฺนิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
066 โอมฺ ชนกรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
067 โอมฺ ชนนฺตนรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
068 โอมฺ ชนาตนรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
069 โอมฺ ชนกฺกุมารรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
070 โอมฺ เชะกนาตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
071 โอมฺ เชะยมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
072 โอมฺ ญานจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
073 โอมฺ ฏมารานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
074 โอมฺ ตนฺวนฺติริ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
075 โอมฺ ตายุมาน จุวามิกฬฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
076 โอมฺ ตานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
077 โอมฺ ติรุโกณจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
078 โอมฺ ติรุญานจมฺปนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
079 โอมฺ ติรุนาวุกฺกรจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
080 โอมฺ ติรุมาฬิไกเตวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
081 โอมฺ ติรุมูลเตวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
082 โอมฺ ติรุวฬฺฬุวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
083 โอมฺ ตูรฺวาจมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
084 โอมฺ เตไรยรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
085 โอมฺ นนฺตนารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
086 โอมฺ นนฺตีสฺวรรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
087 โอมฺ นาตานฺตจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
088 โอมฺ นารตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
089 โอมฺ นொณฺฏิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
090 โอมฺ ปฏฺฏินตฺตารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
091 โอมฺ ปตฺรกิริยารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
092 โอมฺ ปตญฺจลิยารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
093 โอมฺ ปรตฺตุวาจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
094 โอมฺ ปรมานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
095 โอมฺ ปราจริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
096 โอมฺ ปามฺปาฏฺฏิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
097 โอมฺ ปิงฺกฬมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
098 โอมฺ ปิฏินากีจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
099 โอมฺ ปิรุกุมกริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
100 โอมฺ ปิรุมฺมมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
101 โอมฺ ปีรฺมุกมตุ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
102 โอมฺ ปุณฺณากฺกีจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
103 โอมฺ ปุลตฺตีจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
104 โอมฺ ปุลิปฺปาณิจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
105 โอมฺ ปูไนกฺกณฺณารฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
106 โอมฺ โปกมกริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
107 โอมฺ มจฺจมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
108 โอมฺ มสฺตานฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
109 โอมฺ มยูเรจรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
110 โอมฺ มาณิกฺกวาจกรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
111 โอมฺ มารฺกฺกณฺเฏยรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
112 โอมฺ มาลางฺกนฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
113 โอมฺ มิรุกณฺฏริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
114 โอมฺ มุตฺตานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
115 โอมฺ เมะยฺกณฺฏเตวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
116 โอมฺ เมานจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
117 โอมฺ ยาโกปุ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
118 โอมฺ ยูกิมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
119 โอมฺ โยกจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
120 โอมฺ โยกานนฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
121 โอมฺ โรมริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
122 โอมฺ วจิษฺฏมกริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
123 โอมฺ วรตริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
124 โอมฺ วรริษิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
125 โอมฺ วรากิมิกิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
126 โอมฺ วาลฺมีกิ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
127 โอมฺ วิจุวามิตฺติรรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
128 โอมฺ วิยากฺรมรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
129 โอมฺ วิยาจมุนิวรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
130 โอมฺ วิไฬยาฏฺฏุจฺจิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
131 โอมฺ เอะณฺณิลา โกฏิ จิตฺตริษิ กณงฺกฬฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ โปรฺริ
132 โอมฺ เวตานฺต จิตฺตรฺ ติรุวฏิกฬฺ โปรฺริ
นิไรวุปฺปาฏลฺ

วาฬฺกเว วาฬฺกเอะนฺนนฺติ ติรุวฏิ
วาฬฺกเว วาฬฺก มลมรุตฺ ตานฺปตมฺ
วาฬฺกเว วาฬฺกเมะยฺญฺ ญานตฺ ตวนฺตาฬฺ
วาฬฺกเว วาฬฺก มลมิลานฺ ปาตเม.

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:14:00 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org