12 Thirumurai
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
चमय कुरवर् तुति
पुऱच्चन्ताऩ कुरवर् तुति
पिटियत ऩुरुवुमै
1 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
2 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  (तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि))  
3 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  (तिरुनळ्ळाऱु)  
4 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  (तिरुनॆटुङ्कळम्)  
5 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 (तिरुवीऴिमिऴलै)  
6 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अव् विऩैक्कु इव् विऩै  (पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम्)  
7 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्,  (चीर्काऴि)  
8 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर्  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
9 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्,  (तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्))  
10 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  (तिरुवावटुतुऱै)  
11 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु
 (चीर्काऴि)  
12 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  (तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि))  
13 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  (नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
14 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  (तिरुमाकऱल्)  
15 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -यामामा नी यामामा याऴीकामा  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
16 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  (तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्))  
17 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल
 (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम्)  
18 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु  (पॊतु - तिरुअङ्कमालै)  
19 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत्
 (पॊतु - नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
20 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर्  (पॊतु - विटन्तीर्त्तत् तिरुप्पतिकम्)  
21 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
22 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -माचु इल् वीणैयुम्, मालै  (पॊतु -तऩित् तिरुक्कुऱुन्तॊकै)  
23 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
 (तिरुवारूर्)  
24 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि  (तिरुक्कयिलायम्)  
25 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि,  (पॊतु -क्षेत्तिरक्कोवै)  
26 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -इरु निलऩ् आय्, ती  (निऩ्ऱत् तिरुत्ताण्टकम्)  
27 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अप्पऩ् नी, अम्मै नी,  (पॊतु -तऩित् तिरुत्ताण्टकम्)  
28 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -नाम् आर्क्कुम् कुटि अल्लोम्;  (पॊतु - मऱुमाऱ्‌ऱम्)  
29 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल्
 (तिरुवॆण्णॆय्नल्लूर्)  
30 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
31 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम्  (तिरुवारूर्)  
32 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये!  (तिरुवारूर्)  
33 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि,  (तिरुप्पाण्टिक्कॊटुमुटि)  
34 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु  (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्))  
35 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्;  (तिरुक्कयिलायम्)  
36 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
37 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु  (कोयिल् (चितम्परम्))  
38 तिरुमाळिकैत् तेवर् - तिरुविचैप्पा -तिरुमाळिकैत् तेवर् - कोयिल् - ऒळिवळर् विळक्के  (कोयिल् (चितम्परम्))  
39 चेन्तऩार् - तिरुप्पल्लाण्टु -चेन्तऩार् - कोयिल्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
पत्ताम् तिरुमुऱै - तिरुमूलर्
तिरुआलङ्काट्टु मूत्त तिरुप्पतिकम् कारैक्काल् अम्मैयार्
पऩ्ऩिरण्टाम् तिरुमुऱै - चेक्किऴार् पॆरियपुराणम्
वाऴ्त्तु
कन्तर् अलङ्कारम् - अरुणकिरि नातर्

नम पार्वति पतये हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!

अण्णामलै ऎम् अण्णा, पोऱ्‌ऱि!
कण् आर् अमुतक् कटले, पोऱ्‌ऱि!
चीरार्प्पॆरुन्तुऱै नम् तेवऩटि पोऱ्‌ऱि!
आरात इऩ्पम् अरुळुम् मलै पोऱ्‌ऱि
पराय्त्तुऱै मेविय परऩे, पोऱ्‌ऱि!
चिराप्पळ्ळि मेविय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
एकम्पत्तु उऱै ऎन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पाकम् पॆण् उरु आऩाय्, पोऱ्‌ऱि
आटक मतुरै अरचे, पोऱ्‌ऱि!
कूटल् इलङ्कु कुरुमणि, पोऱ्‌ऱि!
आरूर् अमर्न्त अरचे, पोऱ्‌ऱि!
चीर् आर् तिरुवैयाऱा, पोऱ्‌ऱि!
कुऱ्‌ऱालत्तु ऎम् कूत्ता, पोऱ्‌ऱि!
कोकऴि मेविय कोवे, पोऱ्‌ऱि!
कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि


वॆऱ्‌ऱि वेल् मुरुकऩुक्कु! अरोकरा
आति पराचक्तिक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

चमय कुरवर् तुति

पूऴियर् कोऩ् वॆप्पॊऴित्त पुकलियर् कोऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱि
आऴिमिचै कल्मितप्पिल् अणैन्तपिराऩ् अटि पोऱ्‌ऱि
वाऴितिरु नावलूर् वऩ्ऱॊण्टर् पतम् पोऱ्‌ऱि
ऊऴिमलि तिरुवातवूरर् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

पुऱच्चन्ताऩ कुरवर् तुति

ईराण्टिऱ्‌ चिवञाऩम् पॆऱ्‌ऱुयर्न्त मॆय्कण्टार् इणैत्ताळ् पोऱ्‌ऱि
नाराण्ट पल्लटियार्क् करुळ्पुरिन्त अरुणन्ति नऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
नीराण्ट कटन्तैनकर् मऱैञाऩ चम्पन्तर् निऴऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
चीराण्ट तिल्लैनकर् उमापतियार् चॆम्पतुमत् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु 1 -आम् तिरुमुऱै 1.123 पण् - वियाऴक्कुऱिञ्चि (तिरुवलिवलम् मऩत्तुणैनातर् वाळैयङ्कण्णियम्मै)
पिटियत ऩुरुवुमै कॊळमिकु करियतु
वटिकॊटु तऩतटि वऴिपटु मवरिटर्
कटिकण पतिवर वरुळिऩऩ् मिकुकॊटै
वटिविऩर् पयिल्वलि वलमुऱै यिऱैये.

तिरुवरुणैक् कलम्पकम्
चैवत्तिऩ् मेऱ्‌चमयम् वेऱिल्लै यतिऱ्‌चार् चिवमाम्
तॆय्वत्तिऩ् मेऱ्‌तॆय्व मिल्लैयॆऩुम् नाऩ्मऱैच् चॆम्पॊरुळ्
वाय्मै वैत्त चीर्तिरुत् तेवारमुम् तिरुवाचकमुम्
उय्वैत् तरच्चॆय्त नाल्वर् पॊऱ्‌ऱाळ् ऎम् उयिर्त्तुणैये.

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.001  
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Yq-NOZQxd64
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[1]
मुऱ्‌ऱल् आमै इळ नाकमॊटु एऩमुळैक् कॊम्पु अवै पूण्टु,
वऱ्‌ऱल् ओटु कलऩाप् पलि तेर्न्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
कऱ्‌ऱल् केट्टल् उटैयार् पॆरियार् कऴल् कैयाल् तॊऴुतु एत्त,
पॆऱ्‌ऱम् ऊर्न्त, पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[2]
नीर् परन्त निमिर् पुऩ् चटै मेल् ऒर् निला वॆण्मति चूटि,
एर् परन्त इऩ वॆळ् वळै चोर, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
ऊर् परन्त उलकिऩ् मुतल् आकिय ओर् ऊर् इतु ऎऩ्ऩप्
पेर् परन्त पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[3]
विण् मकिऴ्न्त मतिल् ऎय्ततुम् अऩ्ऱि, विळङ्कु तलै ओट्टिल्
उळ् मकिऴ्न्तु, पलि तेरिय वन्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
मण् मकिऴ्न्त अरवम्, मलर्क् कॊऩ्ऱै, मलिन्त वरैमार्पिल्
पॆण् मकिऴ्न्त, पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[4]
ऒरुमै पॆण्मै उटैयऩ्! चटैयऩ्! विटै ऊरुम् इवऩ्! ऎऩ्ऩ
अरुमै आक उरै चॆय्य अमर्न्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
करुमै पॆऱ्‌ऱ कटल् कॊळ्ळ, मितन्ततु ऒर् कालम् इतु ऎऩ्ऩप्
पॆरुमै पॆऱ्‌ऱ पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[5]
मऱै कलन्त ऒलिपाटलॊटु आटलर् आकि, मऴु एन्ति,
इऱै कलन्त इऩवॆळ्वळै चोर, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
कऱै कलन्त कटि आर् पॊऴिल्, नीटु उयर् चोलै, कतिर् चिन्तप्
पिऱै कलन्त, पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[6]
चटै मुयङ्कु पुऩलऩ्, अऩलऩ्, ऎरि वीचिच् चतिर्वु ऎय्त,
उटै मुयङ्कुम् अरवोटु उऴितन्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
कटल् मुयङ्कु कऴि चूऴ् कुळिर्काऩल् अम् पॊऩ् अम् चिऱकु अऩ्ऩम्
पॆटै मुयङ्कु पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ् इवऩ् अऩ्ऱे!

[7]
वियर् इलङ्कु वरै उन्तिय तोळ्कळै वीरम् विळैवित्त
उयर् इलङ्कै अरैयऩ् वलि चॆऱ्‌ऱु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
तुयर् इलङ्कुम् उलकिल् पल ऊऴिकळ् तोऩ्ऱुम् पॊऴुतु ऎल्लाम्
पॆयर् इलङ्कु पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[8]
ताळ् नुतल् चॆय्तु, इऱै काणिय, मालॊटु तण्तामरै याऩुम्,
नीणुतल् चॆय्तु ऒऴिय निमिर्न्ताऩ्, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
वाळ्नुतल् चॆय् मकळीर् मुतल् आकिय वैयत्तवर् एत्त,
पेणुतल् चॆय् पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[9]
पुत्तरोटु पॊऱि इल् चमणुम् पुऱम् कूऱ, नॆऱि निल्ला
ऒत्त चॊल्ल, उलकम् पलि तेर्न्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
मत्तयाऩै मऱुक, उरि पोर्त्ततु ऒर्मायम् इतु! ऎऩ्ऩ,
पित्तर् पोलुम्, पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[10]
अरुनॆऱिय मऱै वल्ल मुऩि अकऩ् पॊय्कै अलर् मेय,
पॆरु नॆऱिय, पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ् इवऩ् तऩ्ऩै,
ऒरु नॆऱिय मऩम् वैत्तु उणर् ञाऩचम्पन्तऩ् उरै चॆय्त
तिरु नॆऱिय तमिऴ् वल्लवर् तॊल्विऩै तीर्तल् ऎळितुआमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.044  
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि) God: माऱ्‌ऱऱिवरतर् Goddess: पालचुन्तरनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Ieof1SKHvNQ
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[1]
कलै पुऩै माऩुरि-तोल् उटै आटै; कऩल् चुटराल् इवर् कण्कळ्;
तलै अणि चॆऩ्ऩियर्; तार् अणि मार्पर्; तम् अटिकळ् इवर् ऎऩ्ऩ,
अलै पुऩल् पूम् पॊऴिल् चूऴ्न्तु अमर् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
इलै पुऩै वेलरो, एऴैयै वाट इटर् चॆय्वतो इवर् ईटे?

[2]
वॆञ्चुटर् आटुवर्, तुञ्चु इरुळ्; मालै वेण्टुवर्; पूण्पतु वॆण्नूल्;
नञ्चु अटै कण्टर्; नॆञ्चु इटम् आक नण्णुवर्, नम्मै नयन्तु;
मञ्चु अटै माळिकै चूऴ्तरु पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
चॆञ्चुटर् वण्णरो, पैन्तॊटि वाटच् चितै चॆय्वतो इवर् चीरे?

[3]
कऩ मलर्क्कॊऩ्ऱै अलङ्कल् इलङ्क, कऩल् तरु तूमतिक्कण्णि
पुऩ मलर् मालै अणिन्तु, अऴकु आय पुऩितर् कॊल् आम् इवर् ऎऩ्ऩ,
वऩमलि वण्पॊऴिल् चूऴ् तरु पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मऩमलि मैन्तरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[4]
मान्तर् तम् पाल् नऱुनॆय् मकिऴ्न्तु आटि, वळर्चटै मेल् पुऩल् वैत्तु,
मोन्तै, मुऴा, कुऴल्, ताळम्, ऒर् वीणै, मुतिर ओर् वाय् मूरि पाटि,
आन्तैविऴिच् चिऱु पूतत्तार् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
चान्तु अणि मार्परो, तैयलै वाटच् चतुर् चॆय्वतो इवर् चार्वे?

[5]
नीऱु मॆय् पूचि, निऱै चटै ताऴ, नॆऱ्‌ऱिक्कण्णाल् उऱ्‌ऱु नोक्कि,
आऱुअतु चूटि, आटु अरवु आट्टि, ऐविरल् कोवण आटै
पाल् तरु मेऩियर् पूतत्तर्; पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
एऱु अतु एऱियर्; एऴैयै वाट इटर् चॆय्वतो इवर् ईटे?

[6]
पॊङ्कु इळ नाकम्, ओर् एकवटत्तोटु, आमै, वॆण्नूल्, पुऩै कॊऩ्ऱै,
कॊङ्कु इळ मालै, पुऩैन्तु अऴकु आय कुऴकर्कॊल् आम् इवर् ऎऩ्ऩ,
अङ्कु इळमङ्कै ओर् पङ्किऩर्; पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
चङ्कु ऒळि वण्णरो, ताऴ्कुऴल् वाटच् चतिर् चॆय्वतो इवर् चार्वे?

[7]
ए वलत्ताल् विचयऱ्‌कु अरुळ्चॆय्तु, इरावणऩ्तऩ्ऩै ईटु अऴित्तु,
मूवरिलुम् मुतल् आय् नटु आय मूर्त्तियै अऩ्ऱि मॊऴियाळ्;
यावर्कळुम् परवुम् ऎऴिल् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
तेवर्कळ् तेवरो, चेयिऴै वाटच् चितैचॆय्वतो इवर् चेर्वे?

[8]
मेलतु नाऩ्मुकऩ् ऎय्तियतु इल्लै, कीऴतु चेवटि तऩ्ऩै
नील् अतु वण्णऩुम् ऎय्तियतु इल्लै, ऎऩ इवर् निऩ्ऱतुम् अल्लाल्,
आल् अतु मा मति तोय् पॊऴिल् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
पाल् अतु वण्णरो, पैन्तॊटि वाटप् पऴि चॆय्वतो इवर् पण्पे?

[9]
नाणॊटु कूटिय चायिऩरेऩुम् नकुवर्, अवर् इरुपोतुम्;
ऊणॊटु कूटिय उट्कुम् नकैयाल् उरैकळ् अवै कॊळ वेण्टा;
आणॊटु पॆण्वटिवु आयिऩर्, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
पूण् नॆटु मार्परो, पूङ्कॊटि वाटप् पुऩै चॆय्वतो इवर् पॊऱ्‌पे?

[10]
अकम् मलि अऩ्पॊटु तॊण्टर् वणङ्क, आच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
पुकै मलि मालै पुऩैन्तु अऴकु आय पुऩितर् कॊल् आम् इवर् ऎऩ्ऩ,
नकै मलि तण्पॊऴिल् चूऴ्तरु काऴि नल्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्
तकै मलि तण् तमिऴ् कॊण्टु इवै एत्त, चारकिला, विऩैताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.049  
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुनळ्ळाऱु God: तॆर्प्पारणियर् Goddess: पोकमार्त्तपूण्मुलैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ba-MJnMHA28
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[1]
तोटु उटैय कातु उटैयऩ्, तोल् उटैयऩ्, तॊलैयाप्
पीटु उटैय पोर् विटैयऩ्, पॆण्णुम् ओर्पाल् उटैयऩ्,
एटु उटैय मेल् उलकोटु एऴ्कटलुम् चूऴ्न्त
नाटु उटैय नम् पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[2]
आऩ् मुऱैयाल् आऱ्‌ऱ वॆण् नीऱु आटि, अणियिऴै ओर्
पाल् मुऱैयाल् वैत्त पातम् पत्तर् पणिन्तु एत्त,
माऩ्मऱियुम् वॆण्मऴुवुम् चूलमुम् पऱ्‌ऱिय कै
नाल् मऱैयाऩ्, नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[3]
पुल्क वल्ल वार्चटैमेल् पूम्पुऩल् पॆय्तु, अयले
मल्क वल्ल कॊऩ्ऱै मालै मतियोटु उटऩ् चूटि,
पल्क वल्ल तॊण्टर् तम् पॊऩ्पात निऴल् चेर,
नल्क वल्ल नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[4]
एऱु ताङ्कि, ऊर्ति पेणि, एर् कॊळ् इळमतियम्
आऱु ताङ्कुम् चॆऩ्ऩिमेल् ओर् आटु अरवम् चूटि,
नीऱु ताङ्कि नूल् किटन्त मार्पिल् निरै कॊऩ्ऱै
नाऱु ताङ्कु नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[5]
तिङ्कळ् उच्चिमेल् विळङ्कुम् तेवऩ्-इमैयोर्कळ्,
ऎङ्कळ् उच्चि ऎम् इऱैवऩ्! ऎऩ्ऱु अटिये इऱैञ्च,
तङ्कळ् उच्चियाल् वणङ्कुम् तऩ् अटियार्कट्कु ऎल्लाम्
नङ्कळ् उच्चि नम्पॆरुमाऩ्-मेयतु नळ्ळाऱे.

[6]
वॆञ्चुटर्त् ती अङ्कै एन्ति, विण् कॊळ् मुऴवु अतिर,
अञ्चु इटत्तु ओर् आटल् पाटल् पेणुवतु अऩ्ऱियुम्, पोय्,
चॆञ्चटैक्कु ओर् तिङ्कळ् चूटि, तिकऴ्तरु कण्टत्तुळ्ळे
नञ्चु अटैत्त नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[7]
चिट्टम् आर्न्त मुम्मतिलुम् चिलैवरैत् ती अम्पिऩाल्
चुट्टु माट्टि, चुण्ण वॆण् नीऱु आटुवतु अऩ्ऱियुम्, पोय्प्
पट्टम् आर्न्त चॆऩ्ऩिमेल् ओर् पाल् मतियम् चूटि,
नट्टम् आटुम् नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[8]
उण्णल् आका नञ्चु कण्टत्तु उण्टु, उटऩे ऒटुक्कि,
अण्णल् आका अण्णल् नीऴल् आर् अऴल् पोल् उरुवम्
ऎण्णल् आका, उळ् विऩै ऎऩ्ऱु ऎळ्क वलित्तु, इरुवर्
नण्णल् आका नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[9]
माचु मॆय्यर्, मण्टैत् तेरर्, कुण्टर् कुणम् इलिकळ्
पेचुम् पेच्चै मॆय् ऎऩ्ऱु ऎण्णि, अन् नॆऱि चॆल्लऩ्मिऩ्!
मूचु वण्टु आर् कॊऩ्ऱै चूटि, मुम्मतिलुम् उटऩे
नाचम् चॆय्त नम् पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[10]
तण्पुऩलुम् वॆण्पिऱैयुम् ताङ्किय ताऴ्चटैयऩ्,
नण्पु नल्लार् मल्कु काऴि ञाऩचम्पन्तऩ्, नल्ल
पण्पु नळ्ळाऱु एत्तु पाटल् पत्तुम् इवै वल्लार्
उण्पु नीङ्कि, वाऩवरोटु उलकिल् उऱैवारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.052  
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुनॆटुङ्कळम् God: नित्तियचुन्तरर् Goddess: ऒप्पिलानायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=u5teN1hhIxI
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[1]
कऩैत्तु ऎऴुन्त वॆण्तिरै चूऴ् कटल् इटै नञ्चु तऩ्ऩैत्
तिऩैत्तऩैया मिटऱ्‌ऱिल् वैत्त तिरुन्तिय तेव! निऩ्ऩै
मऩत्तु अकत्तोर् पाटल् आटल् पेणि, इराप्पकलुम्
निऩैत्तु ऎऴुवार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[2]
निऩ् अटिये वऴिपटुवाऩ्, निमला! निऩैक् करुत,
ऎऩ् अटियाऩ् उयिरै वव्वेल्! ऎऩ्ऱु अटल् कूऱ्‌ऱु उतैत्त
पॊऩ् अटिये परवि, नाळुम् पूवॊटु नीर् चुमक्कुम्
निऩ् अटियार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[3]
मलै पुरिन्त मऩ्ऩवऩ्तऩ् मकळै ओर्पाल् मकिऴ्न्ताय्!
अलै पुरिन्त कङ्कै तङ्कुम् अविर् चटै आरूरा!
तलै पुरिन्त पलि मकिऴ्वाय्! तलैव! निऩ् ताळ् निऴल् कीऴ्
निलै पुरिन्तार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[4]
पाङ्किऩ् नल्लार्, पटिमम् चॆय्वार्, पारिटमुम् पलि चेर्
तूङ्कि नल्लार् पाटलोटु तॊऴु कऴले वणङ्कि,
ताङ्कि निल्ला अऩ्पिऩोटुम् तलैव! निऩ् ताळ् निऴल् कीऴ्
नीङ्कि निल्लार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[5]
विरुत्तऩ् आकि, पालऩ् आकि, वेतम् ओर् नाऩ्कु उणर्न्तु,
करुत्तऩ् आकि, कङ्कैयाळैक् कमऴ् चटैमेल् करन्ताय्!
अरुत्तऩ् आय आतितेवऩ् अटि इणैये परवुम्
निरुत्तर् कीतर् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[6]
कूऱु कॊण्टाय्! मूऩ्ऱुम् ऒऩ्ऱाक् कूट्टि ओर् वॆङ्कणैयाल्
माऱु कॊण्टार् पुरम् ऎरित्त मऩ्ऩवऩे! कॊटिमेल्
एऱु कॊण्टाय्! चान्तम् ईतु ऎऩ्ऱु ऎम्पॆरुमाऩ् अणिन्त
नीऱु कॊण्टार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[7]
कुऩ्ऱिऩ् उच्चिमेल् विळङ्कुम् कॊटि मतिल् चूऴ् इलङ्कै,
अऩ्ऱि निऩ्ऱ, अरक्कर् कोऩै अरु वरैक्कीऴ् अटर्त्ताय्!
ऎऩ्ऱु नल्ल वाय्मॊऴियाल् एत्ति, इराप्पकलुम्,
निऩ्ऱु नैवार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[8]
वेऴ वॆण्कॊम्पु ऒचित्त मालुम्, विळङ्किय नाऩ्मुकऩुम्,
चूऴ ऎङ्कुम् नेट, आङ्कु ओर् चोतियुळ् आकि निऩ्ऱाय्!
केऴल् वॆण् कॊम्पु अणिन्त पॆम्माऩ्! केटु इलाप् पॊऩ् अटियिऩ्
नीऴल् वाऴ्वार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[9]
वॆञ्चॊल् तम् चॊल् आक्कि निऩ्ऱ वेटम् इलाच् चमणुम्,
तञ्चम् इल्लाच् चाक्कियरुम्, तत्तुवम् ऒऩ्ऱु अऱियार्;
तुञ्चल् इल्ला वाय्मॊऴियाल् तोत्तिरम् निऩ् अटिये
नॆञ्चिल् वैप्पार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[10]
नीट वल्ल वार् चटैयाऩ् मेय नॆटुङ्कळत्तैच्
चेटर् वाऴुम् मा मऱुकिल् चिरपुरक् कोऩ् नलत्ताल्
नाट वल्ल पऩुवल्मालै, ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
पाटल् पत्तुम्, पाट वल्लार् पावम् पऱैयुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.092  
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=jNtQljtdzhE
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[1]
इऱैवर् आयिऩीर्! मऱै कॊळ् मिऴलैयीर्!
कऱै कॊळ् काचिऩै मुऱैमै नल्कुमे!

[2]
चॆय्यमेऩियीर्! मॆय् कॊळ् मिऴलैयीर्!
पै कॊळ् अरविऩीर्! उय्य, नल्कुमे!

[3]
नीऱु पूचिऩीर्! एऱु अतु एऱिऩीर्!
कूऱु मिऴलैयीर्! पेऱुम् अरुळुमे!

[4]
कामऩ् वेव, ओर् तूमक् कण्णिऩीर्!
नाम मिऴलैयीर्! चेमम् नल्कुमे!

[5]
पिणि कॊळ् चटैयिऩीर्! मणि कॊळ् मिटऱिऩीर्!
अणि कॊळ् मिऴलैयीर्! पणिकॊण्टु अरुळुमे!

[6]
मङ्कै पङ्किऩीर्! तुङ्क मिऴलैयीर्!
कङ्कै मुटियिऩीर्! चङ्कै तविर्मिऩे!

[7]
अरक्कऩ् नॆरितर, इरक्कम् ऎय्तिऩीर्!
परक्कुम् मिऴलैयीर्! करक्कै तविर्मिऩे!

[8]
अयऩुम् मालुम् आय् मुयलुम् मुटियिऩीर्!
इयलुम् मिऴलैयीर्! पयऩुम् अरुळुमे!

[9]
पऱिकॊळ् तलैयिऩार् अऱिवतु अऱिकिलार्;
वॆऱि कॊळ् मिऴलैयीर्! पिऱिवु अतु अरियते.

[10]
काऴि मा नकर् वाऴि चम्पन्तऩ्
वीऴिमिऴलैमेल्-ताऴुम् मॊऴिकळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.116  
अव् विऩैक्कु इव् विऩै  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=EELVXS3xdRY
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[1]
काविऩै इट्टुम्, कुळम्पल तॊट्टुम्, कऩि मऩत्ताल्,
ए विऩैयाल् ऎयिल् मूऩ्ऱु ऎरित्तीर् ऎऩ्ऱु, इरुपॊऴुतुम्,
पूविऩैक् कॊय्तु, मलर् अटि पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
तीविऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[2]
मुलैत्तटम् मूऴ्किय पोकङ्कळुम् मऱ्‌ऱु ऎवैयुम् ऎल्लाम्,
विलैत्तलै आवणम् कॊण्टु ऎमै आण्ट विरिचटैयीर्!
इलैत्तलैच् चूलमुम् तण्टुम् मऴुवुम् इवै उटैयीर्!
चिलैत्तु ऎमैत् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरु नीलकण्टम्!

[3]
विण्णुलकु आळ्किऩ्ऱ विच्चातरर्कळुम् वेतियरुम्,
पुण्णियर् ऎऩ्ऱु इरु पोतुम् तॊऴप्पटुम् पुण्णियरे!
कण् इमैयातऩ मूऩ्ऱु उटैयीर्! उम् कऴल् अटैन्तोम्;
तिण्णिय तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरु नीलकण्टम्!

[4]
मऱ्‌ऱु इणै इल्ला मलै तिरण्टऩ्ऩ तिण्तोळ् उटैयीर्!
किऱ्‌ऱु ऎमै आट्कॊण्टु केळातु ऒऴिवतुम् तऩ्मैकॊल्लो?
चॊल्-तुणै वाऴ्क्कै तुऱन्तु उम् तिरुवटिये अटैन्तोम्;
चॆऱ्‌ऱु ऎमैत् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[5]
मऱक्कुम् मऩत्तिऩै माऱ्‌ऱि, ऎम् आवियै वऱ्‌पुऱुत्ति,
पिऱप्पु इल् पॆरुमाऩ् तिरुन्तु अटिक्कीऴ्प् पिऴैयात वण्णम्,
पऱित्त मलर् कॊटुवन्तु, उमै एत्तुम् पणि अटियोम्;
चिऱप्पु इलित् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[6]
करुवैक् कऴित्तिट्टु, वाऴ्क्कै कटिन्तु, उम् कऴल् अटिक्के
उरुकि, मलर् कॊटुवन्तु, उमै एत्तुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆरु इल् अरक्कऩैच् चीरिल् अटर्त्तु अरुळ्चॆय्तवरे!
तिरु इलित् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[7]
नाऱ्‌ऱमलर् मिचै नाऩ्मुकऩ् नारणऩ् वातुचॆय्तु,
तोऱ्‌ऱम् उटैय अटियुम् मुटियुम् तॊटर्वु अरियीर्!
तोऱ्‌ऱिऩुम् तोऱ्‌ऱुम्, तॊऴुतु वणङ्कुतुम्, नाम् अटियोम्;
चीऱ्‌ऱम् अतु आम् विऩै तीण्टप् पॆऱा; तिरु नीलकण्टम्!

[8]
चाक्कियप्पट्टुम्, चमण् उरु आकि उटै ऒऴिन्तुम्,
पाक्कियम् इऩ्ऱि इरुतलैप् पोकमुम् पऱ्‌ऱुविट्टार्;
पूक्कमऴ् कॊऩ्ऱैप् पुरिचटैयीर्! अटि पोऱ्‌ऱुकिऩ्ऱोम्;
तीक्कुऴित् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[9]
पिऱन्त पिऱवियिल् पेणि ऎम् चॆल्वऩ् कऴल् अटैवाऩ्,
इऱन्त पिऱवि उण्टाकिल्, इमैयवर्कोऩ् अटिक्कण्
तिऱम् पयिल् ञाऩचम्पन्तऩ् चॆन्तमिऴ् पत्तुम् वल्लार्
निऱैन्त उलकिऩिल् वाऩवर्कोऩॊटुम् कूटुवरे.

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.039  
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्,  
Tune - इन्तळम्   (Location: चीर्काऴि God: Goddess: )

आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[1]
अण्णामलै, ईङ्कोयुम्, अत्ति मुत्ताऱु
अकला मुतुकुऩ्ऱम्, कॊटुङ्कुऩ्ऱमुम्
कण् आर् कऴुक्कुऩ्ऱम्, कयिलै, कोणम्
पयिल् कऱ्‌कुटि, काळत्ति, वाट्पोक्कियुम्,
पण् आर् मॊऴि मङ्कै ओर्पङ्कु उटैयाऩ्
परङ्कुऩ्ऱम्, परुप्पतम्, पेणि निऩ्ऱे,
ऎण्णाय्, इरवुम् पकलुम्! इटुम्पैक्
कटल् नीन्तल् आम्, कारणमे.

[2]
अट्टाऩम् ऎऩ्ऱु ओतिय नाल् इरण्टुम्,
अऴकऩ् उऱै का अऩैत्तुम्, तुऱैकळ्
ऎट्टु आम्, तिरुमूर्त्तियिऩ् काटु ऒऩ्पतुम्,
कुळम् मूऩ्ऱुम्, कळम् अञ्चुम्, पाटि नाऩ्कुम्,
मट्टु आर् कुऴलाळ् मलैमङ्कै पङ्कऩ्
मतिक्कुम् इटम् आकिय पाऴिमूऩ्ऱुम्,
चिट्टाऩवऩ् पाचूर् ऎऩ्ऱे विरुम्पाय्,
अरुम्पावङ्कळ् आयिऩ तेय्न्तु अऱवे!

[3]
अऱप्पळ्ळि, अकत्तियाऩ्पळ्ळि, वॆळ्ळैप्
पॊटि पूचि आऱु अणिवाऩ् अमर् काट्टुप्पळ्ळि
चिऱप्पळ्ळि, चिराप्पळ्ळि, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि,
तिरु नऩिपळ्ळि, चीर् मकेन्तिरत्तुप्
पिऱप्पु इल्लवऩ् पळ्ळि, वॆळ्ळच् चटैयाऩ्
विरुम्पुम् इटैप्पळ्ळि, वण् चक्करम् माल्
उऱैप्पाल् अटि पोऱ्‌ऱक् कॊटुत्त पळ्ळि,
उणराय्, मट नॆञ्चमे, उऩ्ऩि निऩ्ऱे!

[4]
आऱै, वटमाकऱल्, अम्पर्, ऐयाऱु,
अणि आर् पॆरुवेळूर्, विळमर्, तॆङ्कूर्,
चेऱै, तुलै पुकलूर्, अकलातु
इवै कातलित्ताऩ् अवऩ् चेर् पतिये.

[5]
मऩ वञ्चर् मऱ्‌ऱु ओट, मुऩ् मातर् आरुम्
मति कूर् तिरुक्कूटलिल् आलवायुम्,
इऩ वञ्चॊल् इला इटैमामरुतुम्,
इरुम्पैप्पतिमाकाळम्, वॆऱ्‌ऱियूरुम्,
कऩम् अम् चिऩ माल्विटैयाऩ् विरुम्पुम्
करुकावूर्, नल्लूर्, पॆरुम्पुलियूर्,
तऩ मॆऩ्चॊलिल् तञ्चम् ऎऩ्ऱे निऩैमिऩ्!
तवम् आम्; मलम् आयिऩताऩ् अऱुमे.

[6]
माट्टूर्, मटप् पाच्चिलाच्चिरमम्,
मयिण्टीच्चरम्, वातवूर्, वारणाचि,
काट्टूर्, कटम्पूर्, पटम्पक्कम् कॊट्टुम्
कटल् ऒऱ्‌ऱियूर्, मऱ्‌ऱु उऱैयूर् अवैयुम्,
कोट्टूर्, तिरु आमात्तूर्, कोऴम्पमुम्,
कॊतुङ्कोवलूर्, तिरुक्कुणवायिल्,


[7]
कुलावु तिङ्कळ् चटैयाऩ् कुळिरुम् परिति नियमम्,
पोऱ्‌ऱु ऊर् अटियार् वऴिपाटु ऒऴियात् तॆऩ्
पुऱम्पयम्, पूवणम्, पूऴियूरुम्,
काऱ्‌ऱु ऊर् वरै अऩ्ऱु ऎटुत्ताऩ् मुटितोळ्
नॆरित्ताऩ् उऱै कोयिल् ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु नी करुते!

[8]
नॆऱ्‌कुऩ्ऱम्, ओत्तूर्, निऱै नीर् मरुकल्,
नॆटुवायिल्, कुऱुम्पला, नीटु तिरु
नऱ्‌कुऩ्ऱम्, वलम्पुरम्, नाकेच्चुरम्,
नळिर्चोलै उञ्चेऩैमाकाळम्, वाय्मूर्,
कल्कुऩ्ऱम् ऒऩ्ऱु एन्ति मऴै तटुत्त
कटल्वण्णऩुम् मामलरोऩुम् काणाच्
चॊऱ्‌कु ऎऩ्ऱुम् तॊलैवु इलाताऩ् उऱैयुम्
कुटमूक्कु, ऎऩ्ऱु चॊल्लिक् कुलावुमिऩे!

[9]
कुत्तङ्कुटि, वेतिकुटि, पुऩल् चूऴ्
कुरुन्तङ्कुटि, तेवऩ्कुटि, मरुवुम्
अत्तङ्कुटि, तण् तिरु वण्कुटियुम्
अलम्पुम् चलम् तऩ् चटै वैत्तु उकन्त
नित्तऩ्, निमलऩ्, उमैयोटुम् कूट
नॆटुङ् कालम् उऱैवु इटम् ऎऩ्ऱु चॊल्लाप्
पुत्तर्, पुऱम्कूऱिय पुऩ् चमणर्,
नॆटुम् पॊय्कळै विट्टु, निऩैन्तु उय्म्मिऩे!

[10]
अम्माऩै, अरुन्तवम् आकिनिऩ्ऱ
अमरर्पॆरुमाऩ्, पति आऩ उऩ्ऩि,
कॊय्म् मा मलर्च्चोलै कुलावु कॊच्चैक्कु
इऱैवऩ् चिव ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
इम् मालै ईर् ऐन्तुम् इरु निलत्तिल्
इरवुम् पकलुम् निऩैन्तु एत्ति निऩ्ऱु,
विम्मा, वॆरुवा, विरुम्पुम्(म्) अटियार्,
वितियार् पिरियार् चिवऩ् चेवटिक्के.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.066  
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर्  
Tune - कान्तारम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=n2Uf5Es4A10
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[1]
वेतत्तिल् उळ्ळतु नीऱु; वॆन्तुयर् तीर्प्पतु नीऱु;
पोतम् तरुवतु नीऱु; पुऩ्मै तविर्प्पतु नीऱु;
ओतत् तकुवतु नीऱु; उण्मैयिल् उळ्ळतु नीऱु;
चीतप्पुऩल् वयल् चूऴ्न्त तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[2]
मुत्ति तरुवतु नीऱु; मुऩिवर् अणिवतु नीऱु;
चत्तियम् आवतु नीऱु; तक्कोर् पुकऴ्वतु नीऱु;
पत्ति तरुवतु नीऱु; परव इऩियतु नीऱु;
चित्ति तरुवतु नीऱु; तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[3]
काण इऩियतु नीऱु; कविऩैत् तरुवतु नीऱु;
पेणि अणिपवर्क्कु ऎल्लाम् पॆरुमै कॊटुप्पतु नीऱु;
माणम् तकैवतु नीऱु; मतियैत् तरुवतु नीऱु;
चेणम् तरुवतु नीऱु; तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[4]
पूच इऩियतु नीऱु; पुण्णियम् आवतु नीऱु;
पेच इऩियतु नीऱु; पॆरुन् तवत्तोर्कळुक्कु ऎल्लाम्
आचै कॆटुप्पतु नीऱु; अन्तम् अतु आवतु नीऱु;
तेचम् पुकऴ्वतु नीऱु; तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[5]
अरुत्तम् अतु आवतु नीऱु; अवलम् अऱुप्पतु नीऱु;
वरुत्तम् तणिप्पतु नीऱु; वाऩम् अळिप्पतु नीऱु;
पॊरुत्तम् अतु आवतु नीऱु; पुण्णियर् पूचुम् वॆण् नीऱु;
तिरुत् तकु माळिकै चूऴ्न्त तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[6]
ऎयिल् अतु अट्टतु नीऱु; इरुमैक्कुम् उळ्ळतु नीऱु;
पयिलप्पटुवतु नीऱु; पाक्कियम् आवतु नीऱु;
तुयिलैत् तटुप्पतु नीऱु; चुत्तम् अतु आवतु नीऱु;
अयिलैप् पॊलितरु चूलत्तु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[7]
इरावणऩ् मेलतु नीऱु; ऎण्णत् तकुवतु नीऱु;
परावणम् आवतु नीऱु; पावम् अऱुप्पतु नीऱु;
तरावणम् आवतु नीऱु; तत्तुवम् आवतु नीऱु;
अरा अणङ्कुम् तिरुमेऩि आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[8]
मालॊटु अयऩ् अऱियात वण्णमुम् उळ्ळतु नीऱु;
मेल् उऱै तेवर्कळ् तङ्कळ् मॆय्यतु वॆण्पॊटि नीऱु;
एल उटम्पु इटर् तीर्क्कुम् इऩ्पम् तरुवतु नीऱु;
आलम् अतु उण्ट मिटऱ्‌ऱु ऎम् आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[9]
कुण्टिकैक् कैयर्कळोटु चाक्कियर् कूट्टमुम् कूट,
कण् तिकैप्पिप्पतु नीऱु; करुत इऩियतु नीऱु;
ऎण्तिचैप्पट्ट पॊरुळार् एत्तुम् तकैयतु नीऱु;
अण्टत्तवर् पणिन्तु एत्तुम् आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[10]
आऱ्‌ऱल् अटल् विटै एऱुम् आलवायाऩ् तिरुनीऱ्‌ऱैप्
पोऱ्‌ऱि, पुकलि निलावुम् पूचुरऩ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
तेऱ्‌ऱि, तॆऩ्ऩऩ् उटल् उऱ्‌ऱ तीप्पिणि आयिऩ तीरच्
चाऱ्‌ऱिय पाटल्कळ् पत्तुम् वल्लवर् नल्लवर् तामे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.085  
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्,  
Tune - पियन्तैक्कान्तारम्   (Location: तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=oF4wlCt8je0
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्,
मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि,
चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[1]
ऎऩ्पॊटु कॊम्पॊटु आमै इवै मार्पु इलङ्क,
ऎरुतु एऱि, एऴै उटऩे,
पॊऩ् पॊति मत्तमालै पुऩल् चूटि वन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ऒऩ्पतॊटु, ऒऩ्ऱॊटु, एऴु, पतिऩॆट्टॊटु, आऱुम्,
उटऩ् आय नाळ्कळ् अवैताम्,
अऩ्पॊटु नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[2]
उरु वळर् पवळ मेऩि ऒळि नीऱु अणिन्तु,
उमैयोटुम्, वॆळ्ळै विटै मेल्,
मुरुकु अलर् कॊऩ्ऱै तिङ्कळ् मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
तिरुमकळ्, कलै अतु ऊर्ति, चॆयमातु, पूमि,
तिचै तॆय्वम् आऩ पलवुम्,
अरु नॆति नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[3]
मति नुतल् मङ्कैयोटु, वट पाल् इरुन्तु
मऱै ओतुम् ऎङ्कळ् परमऩ्,
नतियॊटु कॊऩ्ऱै मालै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
कॊति उऱु कालऩ्, अङ्कि, नमऩोटु तूतर्,
कॊटु नोय्कळ् आऩपलवुम्,
अतिकुणम् नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[4]
नञ्चु अणि कण्टऩ्, ऎन्तै, मटवाळ् तऩोटुम्
विटै एऱुम् नङ्कळ् परमऩ्,
तुञ्चु इरुळ् वऩ्ऩि, कॊऩ्ऱै, मुटिमेल् अणिन्तु ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
वॆञ्चिऩ अवुणरोटुम्, उरुम् इटियुम्, मिऩ्ऩुम्,
मिकै आऩ पूतम् अवैयुम्,
अञ्चिटुम्; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[5]
वाळ्वरि अतळ् अतु आटै वरि कोवणत्तर्
मटवाळ् तऩोटुम् उटऩ् आय्,
नाण्मलर् वऩ्ऩि कॊऩ्ऱै नति चूटि वन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
कोळ् अरि, उऴुवैयोटु, कॊलै याऩै, केऴल्,
कॊटु नाकमोटु, करटि,
आळ् अरि, नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[6]
चॆप्पु इळमुलै नल् मङ्कै ऒरुपाकम् आक
विटै एऱु चॆल्वऩ्, अटैवु आर्
ऒप्पु इळमतियुम् अप्पुम् मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
वॆप्पॊटु, कुळिरुम्, वातम्, मिकै आऩ पित्तुम्,
विऩै आऩ, वन्तु नलिया;
अप्पटि नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[7]
वेळ् पट विऴि चॆय्तु, अऩ्ऱु, विटैमेल् इरुन्तु,
मटवाळ् तऩोटुम् उटऩ् आय्,
वाण्मति वऩ्ऩि कॊऩ्ऱैमलर् चूटि वन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
एऴ्कटल् चूऴ् इलङ्कै अरैयऩ् तऩोटुम्
इटर् आऩ वन्तु नलिया;
आऴ् कटल् नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[8]
पल पल वेटम् आकुम् परऩ्, नारिपाकऩ्, पचु एऱुम्
ऎङ्कळ् परमऩ्,
चल मकळोटु ऎरुक्कु मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
मलर् मिचैयोऩुम् मालुम् मऱैयोटु तेवर्
वरु कालम् आऩ पलवुम्,
अलैकटल्, मेरु, नल्ल; अवै नल्ल नल्ल
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[9]
कॊत्तु अलर् कुऴलियोटु विचयऱ्‌कु नल्कु
कुणम् आय वेट विकिर्तऩ्,
मत्तमुम् मतियुम् नाकम् मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
पुत्तरॊटु अमणै वातिल् अऴिविक्कुम् अण्णल्
तिरुनिरु चॆम्मै तिटमे;
अत्तकु नल्लनल्ल; अवै नल्लनल्ल, अटियार् अवर्क्कु
मिकवे.

[10]
तेऩ् अमर् पॊऴिल् कॊळ् आलै विळै चॆन्नॆल् तुऩ्ऩि,
वळर् चॆम्पॊऩ् ऎङ्कुम् निकऴ,
नाऩ्मुकऩ् आति आय पिरमापुरत्तु
मऱैञाऩ ञाऩमुऩिवऩ्,
ताऩ् उऱु कोळुम् नाळुम् अटियारै वन्तु
नलियात वण्णम् उरै चॆय्
आऩ चॊल् मालै ओतुम् अटियार्कळ्, वाऩिल्
अरचु आळ्वर्; आणै नमते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.004  
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुवावटुतुऱै God: माचिलामणियीचुवरर् Goddess: ऒप्पिलामुलैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=HR13vYitroI
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[1]
वाऴिऩुम्, चाविऩुम्, वरुन्तिऩुम्, पोय्
वीऴिऩुम्, उऩ कऴल् विटुवेऩ् अल्लेऩ्;
ताऴ् इळन् तटम्पुऩल् तयङ्कु चॆऩ्ऩिप्
पोऴ् इळमति वैत्त पुण्णियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[2]
नऩविऩुम्, कऩविऩुम्, नम्पा! उऩ्ऩै,
मऩविऩुम्, वऴिपटल् मऱवेऩ्; अम्माऩ्!
पुऩल् विरि नऱुङ्कॊऩ्ऱैप्पोतु अणिन्त,
कऩल् ऎरि-अऩल् पुल्कु कैयवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[3]
तुम्मलॊटु अरुन्तुयर् तोऩ्ऱिटिऩुम्,
अम् मलर् अटि अलाल् अरऱ्‌ऱातु, ऎऩ् ना;
कैम् मल्कु वरिचिलैक् कणै ऒऩ्ऱिऩाल्
मुम्मतिल् ऎरि ऎऴ मुऩिन्तवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[4]
कैयतु वीऴिऩुम्, कऴिवु उऱिऩुम्,
चॆय् कऴल् अटि अलाल् चिन्तै चॆय्येऩ्;-
कॊय् अणि नऱुमलर् कुलाय चॆऩ्ऩि
मै अणि मिटऱु उटै मऱैयवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[5]
वॆन्तुयर् तोऩ्ऱि ओर् वॆरु उऱिऩुम्,
ऎन्ताय्! उऩ् अटि अलाल् एत्तातु, ऎऩ् ना;
ऐन्तलै अरवु कॊण्टु अरैक्कु अचैत्त
चन्त वॆण्पॊटि अणि चङ्करऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[6]
वॆप्पॊटु विरवि ओर् विऩै वरिऩुम्,
अप्पा! उऩ् अटि अलाल् अरऱ्‌ऱातु, ऎऩ् ना;
ऒप्पु उटै ऒरुवऩै उरु अऴिय
अप्पटि अऴल् ऎऴ विऴित्तवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[7]
पेर् इटर् पॆरुकि, ओर् पिणि वरिऩुम्,
चीर् उटैक् कऴल् अलाल् चिन्तै चॆय्येऩ्;
एर् उटै मणि मुटि इरावणऩै
आर् इटर् पट वरै अटर्त्तवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[8]
उण्णिऩुम्, पचिप्पिऩुम्, उऱङ्किऩुम्, निऩ्
ऒण् मलर् अटि अलाल् उरैयातु, ऎऩ् ना;
कण्णऩुम्, कटि कमऴ् तामरै मेल्
अण्णलुम्, अळप्पु अरितु आयवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[9]
पित्तॊटु मयङ्कि ओर् पिणि वरिऩुम्,
अत्ता! उऩ् अटिअलाल् अरऱ्‌ऱातु, ऎऩ् ना;
पुत्तरुम् चमणरुम् पुऱऩ् उरैक्क,
पत्तर्कट्कु अरुळ्चॆय्तु पयिऩ्ऱवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[10]
अलै पुऩल् आवटुतुऱै अमर्न्त
इलै नुऩै वेल्पटै ऎम् इऱैयै,
नलम् मिकु ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
विलै उटै अरुन्तमिऴ्मालै वल्लार्,
विऩै आयिऩ नीङ्किप् पोय्, विण्णवर् वियऩ् उलकम्
निलै आक मुऩ् एऱुवर्; निलम्मिचै निलै इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.022  
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु
 
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: चीर्काऴि God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Pi5cJXxeoVQ
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उटैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[1]
मन्तिर नाल्मऱै आकि, वाऩवर्
चिन्तैयुळ् निऩ्ऱवर्, अवर् तम्मै आळ्वऩ
चॆन्तऴल् ओम्पिय चॆम्मै वेतियर्क्कु
अन्तियुळ् मन्तिरम्, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[2]
ऊऩिल् उयिर्प्पै ऒटुक्कि, ऒण् चुटर्
ञाऩविळक्किऩै एऱ्‌ऱि, नऩ् पुलत्तु
एऩै वऴि तिऱन्तु, एत्तुवार्क्कु इटर्
आऩ कॆटुप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[3]
नल्लवर् तीयवर् ऎऩातु, नच्चिऩर्
चॆल्लल् कॆट, चिवमुत्ति काट्टुव;
कॊल्ल नमऩ्तमर् कॊण्टु पोम् इटत्तु
अल्लल् कॆटुप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[4]
कॊङ्कु अलर् वऩ्मतऩ् वाळि ऐन्तु; अकत्तु
अङ्कु उळ पूतमुम् अञ्च; ऐम् पॊऴिल्;
तङ्कु अरविऩ् पटम् अञ्चु; तम् उटै
अम् कैयिल् ऐविरल्; अञ्चु, ऎऴुत्तुमे.

[5]
तुम्मल् इरुमल् तॊटर्न्त पोऴ्तिऩुम्,
वॆम्मै नरकम् विळैन्त पोऴ्तिऩुम्,
इम्मै विऩै अटर्त्तु ऎय्तुम् पोऴ्तिऩुम्,
अम्मैयिऩुम्, तुणै अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[6]
वीटु पिऱप्पै अऱुत्तु, मॆच्चिऩर्
पीटै कॆटुप्पऩ; पिऩ्ऩै, नाळ्तॊऱुम्
माटु कॊटुप्पऩ; मऩ्ऩु मा नटम्
आटि उकप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[7]
वण्टु अमर् ओति मटन्तै पेणिऩ;
पण्टै इरावणऩ् पाटि उय्न्तऩ;
तॊण्टर्कळ् कॊण्टु तुतित्तपिऩ्, अवर्क्कु
अण्टम् अळिप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[8]
कार्वणऩ्, नाऩ्मुकऩ्, काणुतऱ्‌कु ऒणाच्
चीर् वणच् चेवटि चॆव्वि, नाळ्तॊऱुम्,
पेर् वणम् पेचिप् पितऱ्‌ऱुम् पित्तर्कट्कु
आर् वणम् आवऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[9]
पुत्तर्, चमण् कऴुक् कैयर्, पॊय् कॊळाच्
चित्तत्तवर्कळ् तॆळिन्तु तेऱिऩ;
वित्तक नीऱु अणिवार् विऩैप्पकैक्कु
अत्तिरम् आवऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[10]
नल्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-नाल्मऱै
कऱ्‌ऱवऩ्, काऴियर् मऩ्ऩऩ्-उऩ्ऩिय
अऱ्‌ऱम् इल् मालैईर् ऐन्तुम्, अञ्चु ऎऴुत्तु
उऱ्‌ऱऩ, वल्लवर् उम्पर् आवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.024  
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=zpZCGZOpaeY
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[1]
पोतै आर् पॊऩ् किण्णत्तु अटिचिल् पॊल्लातु ऎऩत्
तातैयार् मुऩिवु उऱ, ताऩ् ऎऩै आण्टवऩ्;
कातै आर् कुऴैयिऩऩ्; कऴुमल वळ नकर्
पेतैयाळ् अवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[2]
तॊण्टु अणैचॆय् तॊऴिल्-तुयर् अऱुत्तु उय्यल् आम्
वण्टु अणै कॊऩ्ऱैयाऩ्, मतुमलर्च् चटैमुटि;
कण् तुणै नॆऱ्‌ऱियाऩ्; कऴुमल वळ नकर्
पॆण् तुणै आक ओर् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[3]
अयर्वु उळोम्! ऎऩ्ऱु नी अचैवु ऒऴि, नॆञ्चमे!
नियर् वळै मुऩ्कैयाळ् नेरिऴै अवळॊटुम्,
कयल् वयल् कुतिकॊळुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆयर् पल तुतिचॆय, पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[4]
अटैवु इलोम् ऎऩ्ऱु नी अयर्वु ऒऴि, नॆञ्चमे!
विटै अमर् कॊटियिऩाऩ्, विण्णवर् तॊऴुतु ऎऴुम्,
कटै उयर् माटम् आर् कऴुमल वळ नकर्
पॆटै नटै अवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[5]
मऱ्‌ऱु ऒरु पऱ्‌ऱु इलै, नॆञ्चमे! मऱैपल
कऱ्‌ऱ नल् वेतियर् कऴुमल वळ नकर्,
चिऱ्‌ऱिटैप् पेर् अल्कुल् तिरुन्तिऴै अवळॊटुम्
पॆऱ्‌ऱु ऎऩै आळ् उटैप् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[6]
कुऱैवळै वतुमॊऴि कुऱैवु ऒऴि, नॆञ्चमे!
निऱैवळै मुऩ्कैयाळ् नेरिऴै अवळॊटुम्,
कऱैवळर् पॊऴिल्अणि कऴुमल वळनकर्प्
पिऱैवळर् चटैमुटिप् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[7]
अरक्कऩार् अरु वरै ऎटुत्तवऩ्-अलऱिट,
नॆरुक्किऩार्, विरलिऩाल्; नीटु याऴ् पाटवे,
करुक्कु वाळ् अरुळ् चॆय्ताऩ्; कऴुमल वळ नकर्
पॆरुक्कुम् नीरवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[8]
नॆटियवऩ्, पिरमऩुम्, निऩैप्पु अरितु आय्, अवर्
अटियॊटु मुटि अऱिया अऴल् उरुविऩऩ्;
कटि कमऴ् पॊऴिल् अणि कऴुमल वळ नकर्
पिटि नटै अवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[9]
तार् उऱु तट्टु उटैच् चमणर् चाक्कियर्कळ् तम्
आर् उऱु चॊल् कळैन्तु, अटि इणै अटैन्तु उय्म्मिऩ्!
कार् उऱु पॊऴिल् वळर् कऴुमल वळ नकर्
पेर् अऱत्ताळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[10]
करुन् तटन् तेऩ् मल्कु कऴुमल वळ नकर्प्
पॆरुन्तटङ् कॊङ्कैयॊटु इरुन्त ऎम्पिराऩ् तऩै
अरुन्तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ चॆन्तमिऴ्
विरुम्पुवार् अवर्कळ्, पोय्, विण्णुलकु आळ्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.049  
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  
Tune - कौचिकम्   (Location: नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=RYMXxRvZB8I
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[1]
नम्पुवार् अवर् नाविऩ् नविऱ्‌ऱिऩाल्,
वम्पु नाळ्मलर् वार् मतु ऒप्पतु;
चॆम्पॊऩ् आर् तिलकम्, उलकुक्कु ऎल्लाम्;
नम्पऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[2]
नॆक्कु उळ्, आर्वम् मिकप् पॆरुकि(न्) निऩैन्तु
अक्कु मालै कॊटु अङ्कैयिल् ऎण्णुवार्
तक्क वाऩवरात् तकुविप्पतु
नक्कऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[3]
इयमऩ् तूतरुम् अञ्चुवर्, इऩ्चॊलाल्
नयम् वन्तु ओत वल्लार्तमै नण्णिऩाल्;
नियमम्ताऩ् निऩैवार्क्कु इऩियाऩ् नॆऱ्‌ऱि
नयऩऩ्, नामम् नमच्चिवायवे.

[4]
कॊल्वारेऩुम्, कुणम् पल नऩ्मैकळ्
इल्लारेऩुम्, इयम्पुवर् आयिटिऩ्,
ऎल्लात् तीङ्कैयुम् नीङ्कुवर् ऎऩ्पराल्
नल्लार् नामम् नमच्चिवायवे.

[5]
मन्तरम्(म्) अऩ पावङ्कळ् मेविय
पन्तऩैयवर् तामुम् पकर्वरेल्,
चिन्तुम् वल्विऩै; चॆल्वमुम् मल्कुमाल्
नन्ति नामम् नमच्चिवायवे.

[6]
नरकम् एऴ् पुक नाटिऩर् आयिऩुम्,
उरैचॆय् वायिऩर् आयिऩ्, उरुत्तिरर्
विरविये पुकुवित्तिटुम् ऎऩ्पराल्-
वरतऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[7]
इलङ्कै मऩ्ऩऩ् ऎटुत्त अटुक्कल् मेल्
तलम् कॊळ् काल्विरल् चङ्करऩ् ऊऩ्ऱलुम्,
मलङ्कि, वाय्मॊऴि चॆय्तवऩ् उय् वकै
नलम् कॊळ् नामम् नमच्चिवायवे.

[8]
पोतऩ्, पोतु अऩ कण्णऩुम्, अण्णल्तऩ्
पातम् ताऩ् मुटि नेटिय पण्पराय्,
यातुम् काण्पु अरितु आकि, अलन्तवर्
ओतुम् नामम् नमच्चिवायवे.

[9]
कञ्चि मण्टैयर्, कैयिल् उण् कैयर्कळ्
वॆञ् चॊल् मिण्टर् विरविलर् ऎऩ्पराल्-
विञ्चै अण्टर्कळ् वेण्ट, अमुतु चॆय्
नञ्चुउण् कण्टऩ् नमच्चिवायवे.

[10]
नन्ति नामम् नमच्चिवाय! ऎऩ्ऩुम्
चन्तैयाल्,-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्
चिन्तैयाल् मकिऴ्न्तु एत्त वल्लार् ऎलाम्
पन्तपाचम् अऱुक्क वल्लार्कळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.072  
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुमाकऱल् God: अटैक्कलङ्कात्तनातर् Goddess: पुवऩनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=KazBwKsulkI
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[1]
कलैयिऩ् ऒलि, मङ्कैयर्कळ् पाटल् ऒलि, आटल्, कविऩ् ऎय्ति, अऴकु आर्
मलैयिऩ् निकर् माटम्, उयर् नीळ्कॊटिकळ् वीचुम् मलि माकऱल् उळाऩ्-
इलैयिऩ् मलि वेल् नुऩैय चूलम् वलऩ् एन्ति, ऎरिपुऩ् चटैयिऩुळ्
अलै कॊळ् पुऩल् एन्तु पॆरुमाऩ्-अटियै एत्त, विऩै अकलुम्, मिकवे.

[2]
कालैयॊटु तुन्तुपिकळ्, चङ्कु, कुऴल्, याऴ्, मुऴवु, कामरुवु चीर्
मालै वऴिपाटु चॆय्तु, मातवर्कळ् एत्ति मकिऴ् माकऱल् उळाऩ्-
तोलै उटै पेणि, अतऩ्मेल् ऒर् चुटर् नाकम् अचैया, अऴकिताप्
पालै अऩ नीऱु पुऩैवाऩ्-अटियै एत्त, विऩै पऱैयुम्, उटऩे.

[3]
इङ्कु कतिर् मुत्तिऩॊटु पॊऩ्मणिकळ् उन्ति, ऎऴिल् मॆय्युळ् उटऩे,
मङ्कैयरुम् मैन्तर्कळुम् मऩ्ऩु पुऩल् आटि, मकिऴ् माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु, वळर् कॊऩ्ऱै, कुळिर्तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्-अटियैये
नुङ्कळ् विऩै तीर, मिक एत्ति, वऴिपाटु नुकरा, ऎऴुमिऩे!

[4]
तुञ्चु नऱु नीलम्, इरुळ् नीङ्क, ऒळि तोऩ्ऱुम् मतु वार् कऴऩिवाय्,
मञ्चु मलि पूम्पॊऴिलिल्, मयिल्कळ् नटम् आटल् मलि माकऱल् उळाऩ्-
वञ्च मतयाऩै उरि पोर्त्तु मकिऴ्वाऩ्, ऒर् मऴुवाळऩ्, वळरुम्
नञ्चम् इरुळ् कण्टम् उटै नातऩ्-अटियारै नलिया, विऩैकळे

[5]
मऩ्ऩुम् मऱैयोर्कळॊटु पल्पटिम मा तवर्कळ् कूटि उटऩ् आय्
इऩ्ऩ वकैयाल् इऩितु इऱैञ्चि, इमैयोरिल् ऎऴु माकऱल् उळाऩ्-
मिऩ्ऩै विरि पुऩ्चटैयिऩ् मेल् मलर्कळ् कङ्कैयॊटु तिङ्कळ् ऎऩवे
उऩ्ऩुमवर्, तॊल्विऩैकळ् ऒल्क, उयर् वाऩ् उलकम् एऱल् ऎळिते.

[6]
वॆय्य विऩै नॆऱिकळ् चॆल, वन्तु अणैयुम् मेल्विऩैकळ् वीट्टल् उऱुवीर्
मै कॊळ् विरि काऩल्, मतु वार् कऴऩि माकऱल् उळाऩ्-ऎऴिल् अतु आर्
कैय करि काल्वरैयिऩ् मेलतु उरि-तोल् उटैय मेऩि अऴकु आर्
ऐयऩ्-अटि चेर्पवरै अञ्चि अटैया, विऩैकळ्; अकलुम्, मिकवे.

[7]
तूचु तुकिल् नीळ्कॊटिकळ् मेकमॊटु तोय्वऩ, पॊऩ् माटमिचैये,
माचु पटु चॆय्कै मिक, मातवर्कळ् ओति मलि माकऱल् उळाऩ्;
पाचुपत! इच्चै वरि नच्चु अरवु कच्चै उटै पेणि, अऴकु आर्
पूचु पॊटि ईचऩ्! ऎऩ एत्त, विऩै निऱ्‌ऱल् इल, पोकुम्, उटऩे.

[8]
तूय विरितामरैकळ्, नॆय्तल्, कऴुनीर्, कुवळै, तोऩ्ऱ, मतु उण्
पाय वरिवण्टु पलपण् मुरलुम् ओचै पयिल् माकऱल् उळाऩ्-
चाय विरल् ऊऩ्ऱिय इरावणऩ् तऩ्मै कॆट निऩ्ऱ पॆरुमाऩ्-
आय पुकऴ् एत्तुम् अटियार्कळ् विऩै आयिऩवुम् अकल्वतु ऎळिते.

[9]
कालिऩ् नल पैङ्कऴल्कळ् नीळ् मुटियिऩ् मेल् उणर्वु कामुऱविऩार्
मालुम् मलराऩुम्, अऱियामै ऎरि आकि, उयर् माकऱल् उळाऩ्-
नालुम् ऎरि, तोलुम् उरि, मा मणिय नाकमॊटु कूटि उटऩ् आय्,
आलुम् विटै ऊर्ति उटै अटिकळ् अटियारै अटैया, विऩैकळे.

[10]
कटै कॊळ् नॆटुमाटम् मिक ओङ्कु कमऴ् वीति मलि काऴियवर्कोऩ्-
अटैयुम् वकैयाल् परवि अरऩै अटि कूटु चम्पन्तऩ्-उरैयाल्,
मटै कॊळ् पुऩलोटु वयल् कूटु पॊऴिल् माकऱल् उळाऩ् अटियैये
उटैय तमिऴ् पत्तुम् उणर्वार् अवर्कळ् तॊल्विऩैकळ्
ऒल्कुम्, उटऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.117  
यामामा नी यामामा याऴीकामा  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=wEt3BJdWfIo
यामामा नी यामामा याऴीकामा काणाका
काणाकामा काऴीया मामायानी मामाया,
याम् आमा? नी आम् आम्; मायाऴी! कामा! काण् नाका!
काणा कामा! काऴीया! मा माया! नी, मा माया!

[1]
याकायाऴी कायाका तायारारा तायाया
यायातारा रायाता कायाकाऴी याकाया,
याका! याऴी! काया! काता! यार् आर् आ ताय् आयाय्!
आया! तार् आर् आया! ताक आया! काऴीया! का, या!

[2]
तावामूवा ताचाका ऴीनातानी यामामा
मामायानी तानाऴी काचातावा मूवाता,
तावा मूवा ताचा! काऴी नाता! नी यामा! मा!
मा मा यानी! ताऩ आऴी! काचा! ता! वा! मू वाता!

[3]
नीवावाया कायाऴी कावावाऩो वारामे
मेरावाऩो वावाका ऴीयाकाया वावानी.
नीवा वाया! का याऴी! का, वा, वाऩ् नो वारामे!
मेरा, वाऩ् नोवावा! काऴीया! काया! वा वा, नी!

[4]
याकालामे याकाऴी यामेतावी तायावी
वीयातावी तामेया ऴीकायामे लाकाया,
या काला! मेया! काऴीया! मेतावी! ताय्, आवी!
वीयाता! वी ताम् मे याऴी! का, याम् मेल् आकु
आया!

[5]
मेलापोका मेतेऴी कालालेका लाऩाये
येऩालाका लेलाका ऴीतेमेका पोलेमे,
मेले पोकामे, तेऴी, कालाले काल् आऩाये!
एल् नाल् आकि आल् एला! काऴी ते! मेका!
पोलेमे?

[6]
नीयामानी येयामा तावेऴीका नीताऩे
नेतानीका ऴीवेता मायायेनी मायानी,
नीया माऩी! एया माता! एऴी! का,नीताऩे!
ने तानी! काऴी वेता! मायाये नी, माय् आनी?

[7]
नेणवराविऴ याचैऴिये वेकतळेरिय ळायुऴिका
काऴियुळायरि ळेतकवे येऴिचैयाऴवि रावणऩे,
ने(अ)णवर् आ विऴ या (आ)चै इऴिये! वेक
(अ)तळ् एरि! अळाय उऴि का!
काऴिउळाय्! अरु इळवु एतु अ(क़्)कवे; एऴ् इचै
याऴ इरावणऩे.

[8]
कालेमेले काणीका ऴीकालेमा लेमेपू
पूमेलेमा लेकाऴी काणीकाले मेलेका,
काले मेले काण् नी काऴी! काले! माले! मेपू
पूमेल् ए(य्), माले, काऴी! काण्! ई, काले! मेले का!

[9]
वेरियुमेणव काऴियॊये येऩै निणेमट ळोकरते
तेरकळोटम णे निऩैये येयॊऴिकावण मेयुरिवे.
वेरियुम् एण् नव काऴियॊये! एऩै नीळ् नेम् अटु अळ् ओकरते;
तेर(र्)कळोटु अमणे निऩै ए एय् ऒऴि! का वणमे उरिवे.

[10]
नेरकऴामित याचऴिता येऩऩियेऩऩि ळायुऴिका
काऴियुळाऩिऩ येऩिऩये ताऴिचयातमि ऴाकरऩे,
नेर् अकऴ् आम् इतय आचु अऴि! ताय् एल् नऩ् नीये;
नऩ् नीळ्! आय् उऴि का!
काऴि उळाऩ् इऩ् नैये निऩैये, ताऴ् इचैया, तमिऴ् आकरऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.125  
कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  
Tune - अन्ताळिक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्) God: चिवलोकत्तियाकेचर् Goddess: नङ्कैयुमैनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=28Azl8Dg42c
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[1]
तरु मणल् ओतम् चेर् तण्कटल् नित्तिलम्
परु मणलाक् कॊण्टु, पावै नल्लार्कळ्,
वरुम् मणम् कूट्टि, मणम् चॆयुम् नल्लूर्प्-
पॆरुमणत्ताऩ् पॆण् ओर्पाकम् कॊण्टाऩे!

[2]
अऩ्पु उऱु चिन्तैयराकि, अटियवर्
नऩ्पु उऱु नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेवि निऩ्ऱु,
इऩ्पु उऱुम् ऎन्तै इणै अटि एत्तुवार्
तुऩ्पु उऱुवार् अल्लर्; तॊण्टु चॆय्तारे.

[3]
वल्लियन्तोल् उटै आर्प्पतु; पोर्प्पतु
कॊल् इयल् वेऴत्तु उरि; विरि कोवणम्
नल् इयलार् तॊऴु नल्लूर्प्पॆरुमणम्
पुल्किय वाऴ्क्कै ऎम् पुण्णियऩार्क्के.

[4]
एऱु उकन्तीर्; इटुकाट्टु ऎरि आटि, वॆण्-
नीऱु उकन्तीर्; निरै आर् विरि तेऩ् कॊऩ्ऱै
नाऱु उकन्तीर् तिरु नल्लूर्प्पॆरुमणम्
वेऱु उकन्तीर्! उमै कूऱु उकन्तीरे!

[5]
चिट्टप्पट्टार्क्कु ऎळियाऩ्, चॆङ्कण् वेट्टुवप्-
पट्टम् कट्टुम् चॆऩ्ऩियाऩ्, पति आवतु
नट्टक्कॊट्टु आट्टु अऱा नल्लूर्प्पॆरुमणत्तु
इट्टप्पट्टाल् ऒत्तिराल् ऎम्पिराऩीरे!

[6]
मेकत्त कण्टऩ्, ऎण्तोळऩ्, वॆण् नीऱ्‌ऱु उमै
पाकत्तऩ्, पाय् पुलित्तोलॊटु पन्तित्त
नाकत्तऩ्-नल्लूर्प्पॆरुमणत्ताऩ्; नल्ल
पोकत्तऩ्, योकत्तैये पुरिन्ताऩे.

[7]
तक्कु इरुन्तीर्! अऩ्ऱु ताळाल् अरक्कऩै
उक्कु इरुन्तु ऒल्क उयर्वरैक्कीऴ् इट्टु
नक्कु इरुन्तीर्; इऩ्ऱु नल्लूर्प्पॆरुमणम्
पुक्कु इरुन्तीर्! ऎमैप् पोक्कु अरुळीरे!

[8]
एलुम् तण् तामरैयाऩुम् इयल्पु उटै
मालुम् तम् माण्पु अऱिकिऩ्ऱिलर्; मामऱै-
नालुम् तम् पाट्टु ऎऩ्पर्; नल्लूर्प्पॆरुमणम्-
पोलुम्, तम् कोयिल् पुरिचटैयार्क्के.

[9]
आतर् अमणॊटु, चाक्कियर्, ताम् चॊल्लुम्
पेतैमै केट्टुप् पिणक्कु उऱुवीर्! वम्मिऩ्!
नातऩै, नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेविय
वेतऩ, ताळ् तॊऴ, वीटु ऎळितु आमे.

[10]
नऱुम्पॊऴिल् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
पॆऱुम् पत नल्लूर्प्पॆरुमणत्ताऩै,
उऱुम् पॊरुळाल् चॊऩ्ऩ ऒण्तमिऴ् वल्लार्क्कु
अऱुम्, पऴि पावम्; अवलम् इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.001  
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल
 
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुवतिकै वीरट्टाऩम् God: वीरट्टाऩेचुवरर् Goddess: तिरुवतिकैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=MKE6sESuM58
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[1]
नॆञ्चम् उमक्के इटम् आक वैत्तेऩ्;
निऩैयातु ऒरुपोतुम् इरुन्तु अऱियेऩ्;
वञ्चम् इतु ऒप्पतु कण्टु अऱियेऩ्;
वयिऱ्‌ऱोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
नञ्चु आकि वन्तु ऎऩ्ऩै नलिवतऩै
नणुकामल् तुरन्तु करन्तुम् इटीर्
अञ्चेलुम्! ऎऩ्ऩीर्-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[2]
पणिन्तारऩ पावङ्कळ् पाऱ्‌ऱ वल्लीर्!
पटु वॆण् तलैयिल् पलि कॊण्टु उऴल्वीर्
तुणिन्ते उमक्कु आट्चॆय्तु वाऴल् उऱ्‌ऱाल्,
चुटुकिऩ्ऱतुचूलै तविर्त्तु अरुळि
पिणिन्तार् पॊटि कॊण्टु मॆय् पूच वल्लीर्!
पॆऱ्‌ऱम् एऱ्‌ऱु उकन्तीर्! चुऱ्‌ऱुम् वॆण् तलै  कॊण्टु
अणिन्तीर्! अटिकेळ्! अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[3]
मुऩ्ऩम्, अटियेऩ् अऱियामैयिऩाल्
मुऩिन्तु, ऎऩ्ऩै नलिन्तु मुटक्कियिटप्,
पिऩ्ऩै, अटियेऩ् उमक्कु आळुम् पट्टेऩ्;
चुटु किऩ्ऱतु चूलै तविर्त्तु अरुळीर्
तऩ्ऩै अटैन्तार् विऩै तीर्प्पतु अऩ्ऱो,
तलैआयवर् अम् कटऩ् आवतुताऩ्?
अऩ्ऩ नटैयार् अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[4]
कात्तु आळ्पवर् कावल् इकऴ्न्तमैयाल्,
करै निऩ्ऱवर्, कण्टुकॊळ्! ऎऩ्ऱु चॊल्लि,
नीत्तु आय कयम् पुक नूक्कियिट,
निलैक् कॊळ्ळुम् वऴित्तुऱै ऒऩ्ऱु अऱियेऩ्;
वार्त्तै इतु ऒप्पतु केट्टु अऱियेऩ्;
वयिऱ्‌ऱोटु तुटक्कि मुटक्कियिट
आर्त्तार्-पुऩल् आर् अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[5]
चलम्, पूवॊटु, तूपम्, मऱन्तु अऱियेऩ्;
तमिऴोटु इचैपाटल्मऱन्तु अऱियेऩ्;
नलम् तीङ्किलुम् उऩ्ऩै मऱन्तु अऱियेऩ्;
उऩ् नामम् ऎऩ् नाविल् मऱन्तु अऱियेऩ्;
उलन्तार् तलैयिल् पलि कॊण्टु उऴल्वाय्!
उटलुळ् उऱु चूलै तविर्त्तु अरुळाय्!
अलन्तेऩ्, अटियेऩ्;-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[6]
उयर्न्तेऩ्, मऩै वाऴ्क्कैयुम् ऒण् पॊरुळुम्,
ऒरुवर् तलै कावल् इलामैयिऩाल्;
वयन्ते उमक्कु आट्चॆय्तु वाऴल् उऱ्‌ऱाल्,
वलिक्किऩ्ऱतु चूलै तविर्त्तु अरुळीर्
पयन्ते ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
पऱित्तुप् पुरट्टि अऱुत्तु ईर्त्तिट, नाऩ्
अयर्न्तेऩ्, अटियेऩ्;-अतिकैक्कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[7]
वलित्तेऩ् मऩै वाऴ्क्कै, मकिऴ्न्तु अटियेऩ्,
वञ्चम् मऩम् ऒऩ्ऱुम् इलामैयिऩाल्;
चलित्ताल् ऒरुवर् तुणै यारुम् इल्लै;
चङ्कवॆण् कुऴैक् कातु उटै ऎम्पॆरुमाऩ्!
कलित्ते ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कलक्कि मलक्किट्टुक् कवर्न्तु तिऩ्ऩ,
अलुत्तेऩ्, अटियेऩ्;-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[8]
पॊऩ् पोल मिळिर्वतु ऒर् मेऩियिऩीर्!
पुरि पुऩ् चटैयीर्! मॆलियुम् पिऱैयीर्
तुऩ्पे, कवलै, पिणि, ऎऩ्ऱु इवऱ्‌ऱै
नणुकामल् तुरन्तु करन्तुम् इटीर्
ऎऩ्पोलिकळ् उम्मै इऩित् तॆळियार्,
अटियार् पटुवतु इतुवे आकिल्;
अऩ्पे अमैयुम्-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[9]
पोर्त्ताय्, अङ्कु ऒर् आऩैयिऩ् ईर् उरि-तोल्!
पुऱङ्काटु अरङ्का नटम् आट वल्लाय्!
आर्त्ताऩ् अरक्कऩ् तऩै माल् वरैक् कीऴ्
अटर्त्तिट्टु, अरुळ् चॆय्त अतु करुताय्;
वेर्त्तुम् पुरण्टुम् विऴुन्तुम् ऎऴुन्ताल्,
ऎऩ् वेतऩै आऩ विलक्कियिटाय्-
आर्त्तु आर् पुऩल् चूऴ् अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.009  
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु  
Tune - चातारि   (Location: पॊतु - तिरुअङ्कमालै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=YNtyl_vCMWI
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[1]
कण्काळ्, काण् मिऩ्कळो!-कटल् नञ्चु उण्ट कण्टऩ् तऩ्ऩै,
ऎण्तोळ् वीचि निऩ्ऱु आटुम् पिराऩ् तऩ्ऩै,-कण्काळ्, काण्मिऩ्कळो!

[2]
चॆविकाळ्, केण्मिऩ्कळो!-चिवऩ्, ऎम् इऱै, चॆम्पवळ
ऎरि पोल्, मेऩिप् पिराऩ्, तिऱम् ऎप्पोतुम्, चॆविकाळ्, केण्मिऩ्कळो!

[3]
मूक्के, नी मुरलाय्!-मुतुकाटु उऱै मुक्कण्णऩै,
वाक्के नोक्किय मङ्कै मणाळऩै,-मूक्के, नी मुरलाय्!

[4]
वाये, वाऴ्त्तुक् कण्टाय्!-मतयाऩै उरि पोर्त्तु,
पेय् वाऴ् काट्टु अकत्तु आटुम् पिराऩ् तऩ्ऩै- वाये, वाऴ्त्तु कण्टाय्!

[5]
नॆञ्चे, नी निऩैयाय्!-निमिर् पुऩ् चटै निऩ् मलऩै,
मञ्चु आटुम् मलै मङ्कै मणाळऩै,-नॆञ्चे, नी निऩैयाय्!

[6]
कैकाळ्, कूप्पित् तॊऴीर्!-कटि मा मलर् तूवि निऩ्ऱु,
पैवाय्प् पाम्पु अरै आर्त्त परमऩै-कैकाळ्, कूप्पित् तॊऴीर्!

[7]
आक्कैयाल् पयऩ् ऎऩ्?- अरऩ् कोयिल् वलम्वन्तु.
पूक् कैयाल् अट्टि, पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्ऩात इव् आक्कैयाल् पयऩ् ऎऩ्?

[8]
काल्कळाल् पयऩ् ऎऩ्? -कऱैक् कण्टऩ् उऱै कोयिल्
कोलक् कोपुरक् कोकरणम् चूऴाक् काल्कळाल् पयऩ् ऎऩ्?

[9]
उऱ्‌ऱार् आर् उळरो?-उयिर् कॊण्टु पोम्पॊऴुतु,
कुऱ्‌ऱालत्तु उऱै कूत्तऩ् अल्लाल्, नमक्कु उऱ्‌ऱार् आर् उळरो?

[10]
इऱुमान्तु इरुप्पऩ् कॊलो?-ईचऩ् पल् कणत्तु ऎण्णप् पट्टु,
चिऱुमाऩ् एन्ति तऩ् चेवटिक् कीऴ्च् चॆऩ्ऱु, अङ्कु इऱुमान्तु इरुप्पऩ् कॊलो?

[11]
तेटिक् कण्टु कॊण्टेऩ्!-तिरुमालॊटु नाऩ्मुकऩुम्
तेटित् तेट ऒणात् तेवऩै, ऎऩ् उळ्ळे, तेटिक् कण्टु कॊण्टेऩ्!

[12]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.011  
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत्
 
Tune - कान्तारम्   (Location: पॊतु - नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=GcaDjvjf6fA
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[1]
पूविऩुक्कु अरुङ् कलम् पॊङ्कु तामरै;
आविऩुक्कु अरुङ् कलम् अरऩ् अञ्चु आटुतल्;
कोविऩुक्कु अरुङ् कलम् कोट्टम् इल्लतु;
नाविऩुक्कु अरुङ् कलम् नमच्चिवायवे!

[2]
विण् उऱ अटुक्किय विऱकिऩ् वॆव् अऴल्
उण्णिय पुकिल्, अवै ऒऩ्ऱुम् इल्लै आम्;
पण्णिय उलकिऩिल् पयिऩ्ऱ पावत्तै
नण्णि निऩ्ऱु अऱुप्पतु नमच्चिवायवे!

[3]
इटुक्कण् पट्टु इरुक्किऩुम्, इरन्तु यारैयुम्,
विटुक्किऱ्‌पिराऩ्! ऎऩ्ऱु विऩवुवोम् अल्लोम्;
अटुक्कऱ्‌ कीऴ्क् किटक्किऩुम्, अरुळिऩ्, नाम् उऱ्‌ऱ
नटुक्कत्तैक् कॆटुप्पतु नमच्चिवायवे!

[4]
वॆन्त नीऱु अरुङ् कलम्, विरतिकट्कु ऎलाम्;
अन्तणर्क्कु अरुङ् कलम् अरुमऱै, आऱु अङ्कम्;
तिङ्कळुक्कु अरुङ् कलम् तिकऴुम् नीळ् मुटि
नङ्कळुक्कु अरुङ् कलम् नमच्चिवायवे.!

[5]
चलम् इलऩ्; चङ्करऩ्; चार्न्तवर्क्कु अलाल्
नलम् इलऩ्; नाळ्तॊऱुम् नल्कुवाऩ्, नलऩ्;
कुलम् इलर् आकिलुम्, कुलत्तिऱ्‌कु एऱ्‌पतु ओर्
नलम् मिकक् कॊटुप्पतु नमच्चिवायवे!

[6]
वीटिऩार्, उलकिऩिल् विऴुमिय तॊण्टर्कळ्
कूटिऩार्, अन् नॆऱि; कूटिच् चॆऩ्ऱलुम्,
ओटिऩेऩ्; ओटिच् चॆऩ्ऱु उरुवम् काण्टलुम्,
नाटिऩेऩ्; नाटिऱ्‌ऱु, नमच्चिवायवे!

[7]
इल् अक विळक्कु अतु इरुळ् कॆटुप्पतु;
चॊल् अक विळक्कु अतु चोति उळ्ळतु
पल् अक विळक्कु अतु पलरुम् काण्पतु;
नल् अक विळक्कु अतु नमच्चिवायवे!

[8]
मुऩ्नॆऱि आकिय मुतल्वऩ् मुक्कणऩ्-
तऩ् नॆऱिये चरण् आतल् तिण्णमे;
अन् नॆऱिये चॆऩ्ऱु अङ्कु अटैन्तवर्क्कु ऎलाम्
नऩ् नॆऱि आवतु नमच्चिवायवे!

[9]
माप्पिणै तऴुविय मातु ओर् पाकत्तऩ्
पूप् पिणै तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
नाप् पिणै तऴुविय नमच्चिवायप् पत्तु
एत्त वल्लार्तमक्कु इटुक्कण् इल्लैये.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.018  
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर्  
Tune - इन्तळम्   (Location: पॊतु - विटन्तीर्त्तत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=cT31jKOzFW0
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[1]
इरण्टु कॊल् आम् इमैयोर् तॊऴु पातम्;
इरण्टु कॊल् आम् इलङ्कुम् कुऴै; पॆण्, आण्,
इरण्टु कॊल् आम् उरुवम्; चिऱु माऩ्, मऴु,
इरण्टु कॊल् आम् अवर् एन्तिऩ तामे.

[2]
मूऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् कण् नुतल् आवऩ;
मूऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चूलत्तिऩ् मॊय् इलै;
मूऩ्ऱु कॊल् आम् कणै, कैयतु विल्, नाण्;
मूऩ्ऱु कॊल् आम् पुरम् ऎय्तऩ तामे.

[3]
नालु कॊल् आम् अवर्तम् मुकम् आवऩ;
नालु कॊल् आम् चऩऩम् मुतल्- तोऱ्‌ऱमुम्;
नालु कॊल् आम् अवर् ऊर्तियिऩ् पातङ्कळ्
नालु कॊल् आम् मऱै पाटिऩतामे.

[4]
अञ्चु कॊल् आम् अवर् आटु अरविऩ् पटम्;
अञ्चु कॊल् आम् अवर् वॆल् पुलऩ् आवऩ;
अञ्चु कॊल् आम् अवर् कायप्पट्टाऩ् कणै;
अञ्चु कॊल् आम् अवर् आटिऩ तामे.

[5]
आऱु कॊल् आम् अवर् अङ्कम् पटैत्तऩ;
आऱु कॊल् आम् अवर् तम् मकऩार् मुकम्;
आऱु कॊल् आम् तार्मिचै वण्टिऩ् काल्;
आऱु कॊल् आम् चुवै आक्किऩतामे.

[6]
एऴु कॊल् आम् अवर् ऊऴि पटैत्तऩ;
एऴु कॊल् आम् अवर् कण्ट इरुङ् कटल्;
एऴु कॊल् आम् अवर् आळुम् उलकङ्कळ्
एऴु कॊल् आम् इचै आक्किऩतामे.

[7]
ऎट्टुक् कॊल् आम् अवर् ईऱु इल् पॆरुङ् कुणम्;
ऎट्टुक् कॊल् आम् अवर् चूटुम् इऩ मलर्;
ऎट्टुक् कॊल् आम् अवर् तोळ् इणै आवऩ;
ऎट्टुक् कॊल् आम् तिचै आक्किऩतामे.

[8]
ऒऩ्पतु पोल् अवर् वाचल् वकुत्तऩ;
ऒऩ्पतु पोल् अवर् मार्पिऩिल् नूल्-इऴै;
ऒऩ्पतु पोल् अवर् कोलक् कुऴल् चटै;
ऒऩ्पतु पोल् अवर् पार् इटम्ताऩे.

[9]
पत्तुक् कॊल् आम् अवर् पाम्पिऩ् कण्, पाम्पिऩ् पल्;
पत्तुक् कॊल् आम् ऎयिऱु(न्) नॆरिन्तु उक्कऩ;
पत्तुक् कॊल् आम् अवर् कायप्पट्टाऩ् तलै;
पत्तुक् कॊल् आम् अटियार् चॆय्कै ताऩे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.001  
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् Goddess: चिवकामियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=X012Z-pSPW4
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[1]
अरुम्पु अऱ्‌ऱप् पट आय् मलर् कॊण्टु, नीर्,
चुरुम्पु अऱ्‌ऱप् पटत् तूवि, तॊऴुमिऩो-
करुम्पु अऱ्‌ऱच् चिलैक् कामऩैक् काय्न्तवऩ्,
पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूर् ऎम्पिराऩैये!

[2]
अरिच्चु उऱ्‌ऱ(व्) विऩैयाल् अटर्प्पुण्टु, नीर्,
ऎरिच् चुऱ्‌ऱक् किटन्तार् ऎऩ्ऱु अयलवर्
चिरिच्चु उऱ्‌ऱुप् पल पेचप्पटामुऩम्,
तिरुच् चिऱ्‌ऱम्पलम् चॆऩ्ऱु अटैन्तु उय्म्मिऩे!

[3]
अल्लल् ऎऩ् चॆयुम्? अरुविऩै ऎऩ् चॆयुम्?
तॊल्लै वल्विऩैत् तॊन्तम् ताऩ् ऎऩ्चॆयुम्?-
तिल्लै मा नकर्च् चिऱ्‌ऱम्पलवऩार्क्कु
ऎल्लै इल्लतु ओर् अटिमै पूण्टेऩुक्के.

[4]
ऊऩिल् आवि उयिर्क्कुम् पॊऴुतुऎलाम्
नाऩ् निलावि इरुप्पऩ्, ऎऩ् नातऩै;
तेऩ् निलाविय चिऱ्‌ऱम्पलवऩार्
वाऩ् निलावि इरुक्कवुम् वैप्परे.

[5]
चिट्टर्, वाऩवर्, चॆऩ्ऱु वरम् कॊळुम्
चिट्टर् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलत्तु उऱै
चिट्टऩ् चेवटि कैतॊऴच् चॆल्लुम् अच्
चिट्टर्पाल् अणुकाऩ्, चॆऱु कालऩे.

[6]
ऒरुत्तऩार्, उलकङ्कट्कु ऒरु चुटर्,
तिरुत्तऩार्, तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩार्,
विरुत्तऩार्, इळैयार्, विटम् उण्ट ऎम्
अरुत्तऩार्, अटियारै अऱिवरे.

[7]
विण् निऱैन्ततु ओर् वॆव् अऴलिऩ् उरु
ऎण् निऱैन्त इरुवर्क्कु अऱिवु ऒणा
कण् निऱैन्त कटिपॊऴिल् अम्पलत्तु
उळ्-निऱैन्तु निऩ्ऱु आटुम्, ऒरुवऩे.

[8]
विल्लै वट्टप्पट वाङ्कि अवुणर्तम्
वल्लै वट्टम् मतिल् मूऩ्ऱु उटऩ्माय्त्तवऩ्
तिल्लै वट्टम् तिचै कैतॊऴुवार् विऩै
ऒल्लै, वट्टम् कटन्तु, ओटुतल् उण्मैये.

[9]
नाटि, नारणऩ् नाऩ्मुकऩ् ऎऩ्ऱु इवर्
तेटियुम्, तिरिन्तुम्, काण वल्लरो-
माट माळिकै चूऴ् तिल्लै अम्पलत्तु-
आटि पातम् ऎऩ् नॆञ्चुळ् इरुक्कवे?

[10]
मतुर वाय्मॊऴि मङ्कै ओर् पङ्किऩऩ्,
चतुरऩ्, चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्, तिरुमलै
अतिर आर्त्तु ऎटुत्ताऩ् मुटिपत्तु इऱ
मितिकॊळ् चेवटि चॆऩ्ऱु अटैन्तु उय्म्मिऩे!

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.090  
माचु इल् वीणैयुम्, मालै  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: पॊतु -तऩित् तिरुक्कुऱुन्तॊकै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=J7MfBAIcQ04
माचु इल् वीणैयुम्, मालै मतियमुम्,
वीचु तॆऩ्ऱलुम्, वीङ्कु इळवेऩिलुम्,
मूचु वण्टु अऱै पॊय्कैयुम्, पोऩ्ऱते-
ईचऩ्, ऎन्तै, इणैअटि नीऴले.

[1]
नमच्चिवायवे ञाऩमुम् कल्वियुम्;
नमच्चिवायवे नाऩ् अऱि विच्चैयुम्;
नमच्चिवायवे ना नविऩ्ऱु एत्तुमे;
नमच्चिवायवे नऩ्नॆऱि काट्टुमे.

[2]
आळ् आकार्; आळ् आऩारै अटैन्तु उय्यार्;
मीळा आट्चॆय्तु मॆय्म्मैयुळ् निऱ्‌किलार्;
तोळात(च्) चुरैयो, तॊऴुम्पर् चॆवि?
वाळा माय्न्तु मण् आकिक् कऴिवरे!

[3]
नटलै वाऴ्वुकॊण्टु ऎऩ् चॆय्तिर्? नाण् इलीर्?
चुटलै चेर्वतु चॊल् पिरमाणमे;
कटलिऩ् नञ्चु अमुतु उण्टवर् कैविट्टाल्,
उटलिऩार् किटन्तु ऊर् मुऩि पण्टमे!

[4]
पूक् कैक् कॊण्टु अरऩ् पॊऩ् अटि पोऱ्‌ऱिलार्;
नाक्कैक् कॊण्टु अरऩ् नामम् नविल्किलार्;
आक्कैक्के इरै तेटि, अलमन्तु,
काक्कैक्के इरै आकि, कऴिवरे!

[5]
कुऱिकळुम्(म्), अटैयाळमुम्, कोयिलुम्,
नॆऱिकळुम्(म्), अवर् निऩ्ऱतु ओर् नेर्मैयुम्,
अऱिय आयिरम् आरणम् ओतिलुम्,
पॊऱि इलीर्! मऩम् ऎऩ्कॊल्, पुकातते?

[6]
वाऴ्त्त वायुम्, निऩैक्क मट नॆञ्चुम्,
ताऴ्त्तच् चॆऩ्ऩियुम्, तन्त तलैवऩैच्
चूऴ्त्त मा मलर् तूवित् तुतियाते
वीऴ्त्तवा, विऩैयेऩ् नॆटुङ् कालमे!

[7]
ऎऴुतु पावै नल्लार् तिऱम् विट्टु, नाऩ्,
तॊऴुतु पोऱ्‌ऱि, निऩ्ऱेऩैयुम् चूऴ्न्तु कॊण्टु,
उऴुत चाल्वऴिये उऴुवाऩ् पॊरुट्टु
इऴुतै नॆञ्चम् इतु ऎऩ् पटुकिऩ्ऱते!

[8]
नॆक्कुनॆक्कु निऩैपवर् नॆञ्चुळे
पुक्कु निऱ्‌कुम् पॊऩ् आर् चटैप् पुण्णियऩ्,
पॊक्कम् मिक्कवर् पूवुम् नीरुम् कण्टु
नक्कु निऱ्‌पवर्, अवर्तम्मै नाणिये.

[9]
विऱकिल्-तीयिऩऩ्, पालिल् पटु नॆय् पोल्
मऱैय निऩ्ऱुळऩ्मा मणिच्चोतियाऩ्;
उऱवुकोल् नट्टु, उणर्वु कयिऱ्‌ऱिऩाल्
मुऱुक वाङ्किक् कटैय, मुऩ् निऱ्‌कुमे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.032  
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
 
Tune - पोऱ्‌ऱित्तिरुत्ताण्टकम्   (Location: तिरुवारूर् God: मुल्लैवऩेचुवरर् Goddess: करुम्पऩैयाळम्मै)

कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
वङ्कम् मलि कटल् नञ्चम् उण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मतयाऩै ईर् उरिवै पोर्त्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊङ्कु अलरुम् नऱुङ्कॊऩ्ऱैत् ताराय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् पुलित् तोल् आटैक् कुऴका, पोऱ्‌ऱि!
अङ्कणऩे, अमरर्कळ् तम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
आलमर नीऴल् अऱम् चॊऩ्ऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
चॆङ्कऩकत् तऩिक् कुऩ्ऱे, चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
मलैयाऩ् मटन्तै मणाळा, पोऱ्‌ऱि!
मऴविटैयाय्! निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
निलै आक ऎऩ् नॆञ्चिल् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
नॆऱ्‌ऱिमेल् ऒऱ्‌ऱैक् कण् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
इलै आर्न्त मू इलै वेल् एन्ती, पोऱ्‌ऱि!
एऴ्कटलुम् एऴ् पॊऴिलुम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
चिलैयाल् अऩ्ऱु ऎयिल् ऎरित्त चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
पॊऩ् इयलुम् मेऩियऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
मऩ्ऩिय चीर् मऱै नाऩ्कुम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱि एन्तु कैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
उऩ्ऩुमवर्क्कु उण्मैयऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
उलकुक्कु ऒरुवऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
चॆऩ्ऩि मिचै वॆण् पिऱैयाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
नञ्चु उटैय कण्टऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
नल्-तवऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
वॆञ्चुटरोऩ् पल् इऱुत्त वेन्ते, पोऱ्‌ऱि!
वॆण्मति अम् कण्णि विकिर्ता, पोऱ्‌ऱि!
तुञ्चु इरुळिल् आटल् उकन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तू नीऱु मॆय्क्कु अणिन्त चोती, पोऱ्‌ऱि!
चॆञ्चटैयाय्, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
चङ्करऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
चताचिवऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
पॊङ्कु अरवा, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
पुण्णियऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
अम् कमलत्तु अयऩोटु मालुम् काणा
अऩल् उरुवा, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
चॆङ्कमलत् तिरुप्पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
वम्पु उलवु कॊऩ्ऱैच् चटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩ् पिऱैयुम् वाळ् अरवुम् वैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊम्पु अऩैय नुण् इटैयाळ् कूऱा, पोऱ्‌ऱि!
कुरै कऴलाल् कूऱ्‌ऱु उतैत्त कोवे, पोऱ्‌ऱि!
नम्पुमवर्क्कु अरुम्पॊरुळे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
नाल्वेतम् आऱु अङ्कम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
चॆम्पॊऩे, मरकतमे, मणिये, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
उळ्ळम् आय् उळ्ळत्ते निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
उकप्पार् मऩत्तु ऎऩ्ऱुम् नीङ्काय्, पोऱ्‌ऱि!
वळ्ळले, पोऱ्‌ऱि! मणाळा, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर् कोऩ् तोळ् तुणित्त मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वॆळ्ळै एऱु एऱुम् विकिर्ता, पोऱ्‌ऱि!
मेलोर्क्कुम् मेलोर्क्कुम् मेलाय्, पोऱ्‌ऱि!
तॆळ्ळु नीर्क् कङ्कैच् चटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
पू आर्न्त चॆऩ्ऩिप् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
पुत्तेळिर्   पोऱ्‌ऱुम् पॊरुळे, पोऱ्‌ऱि!
ते आर्न्त तेवर्क्कुम् तेवे, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमालुक्कु आऴि अळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
चावामे कात्तु ऎऩ्ऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
चङ्कु ऒत्त नीऱ्‌ऱु ऎम् चतुरा, पोऱ्‌ऱि!
चे आर्न्त वॆल् कॊटियाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]
पिरमऩ् तऩ् चिरम् अरिन्त पॆरियोय्, पोऱ्‌ऱि!
पॆण् उरुवोटु आण् उरु आय् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
करम् नाऩ्कुम् मुक्कण्णुम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कातलिप्पार्क्कु आऱ्‌ऱ ऎळियाय्, पोऱ्‌ऱि!
अरुमन्त तेवर्क्कु अरचे, पोऱ्‌ऱि!
अऩ्ऱु अरक्कऩ् ऐन् नाऩ्कु तोळुम्, ताळुम्,
चिरम्, नॆरित्त चेवटियाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.055  
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कयिलायम् God: कयिलायनातर् Goddess: पार्वतियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=7qLrT5FepJ0
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
पिच्चु आटल् पेयोटु उकन्ताय् पोऱ्‌ऱि!
पिऱवि अऱुक्कुम् पिराऩे, पोऱ्‌ऱि!
वैच्चु आटल् नऩ्ऱु मकिऴ्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मरुवि ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पॊय्च् चार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पोकातु ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कच्चु आक नाकम् अचैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
मरुवार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मरुवि ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
उरु आकि ऎऩ्ऩैप् पटैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
उळ् आवि वाङ्कि ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तिरु आकि निऩ्ऱ तिऱमे, पोऱ्‌ऱि!
तेचम् परवप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
करु आकि ओटुम् मुकिले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
वाऩत्तार् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
वन्तु ऎऩ्तऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऩत्तै नीक्कुम् उटले, पोऱ्‌ऱि!
ओङ्कि अऴल् आय् निमिर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तेऩ(त्)त्तै वार्त्त तॆळिवे, पोऱ्‌ऱि!
तेवर्क्कुम् तेवऩाय् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऩत् ती आटल् उकन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
ऊर् आकि निऩ्ऱ उलके, पोऱ्‌ऱि!
ओङ्कि अऴल् आय् निमिर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पेर् आकि ऎङ्कुम् परन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पॆयरातु ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
नीर् आवि आऩ निऴले, पोऱ्‌ऱि!
नेर्वार् ऒरुवरैयुम् इल्लाय्, पोऱ्‌ऱि!
कार् आकि निऩ्ऱ मुकिले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
चिल् उरु आय्च् चॆऩ्ऱु तिरण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
तेवर् अऱियात तेवे, पोऱ्‌ऱि!
पुल् उयिर्क्कुम् पूट्चि पुणर्त्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पोकातु ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पल् उयिर् आय्प् पार्तोऱुम् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
पऱ्‌ऱि उलकै विटाताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल् उयिर् आय् निऩ्ऱ कऩले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
पण्णिऩ् इचै आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
पाविप्पार् पावम् अऱुप्पाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎण्णुम् ऎऴुत्तुम् चॊल् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎऩ् चिन्तै नीङ्का इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
विण्णुम् निलऩुम् ती आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
मेलवर्क्कुम् मेल् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कण्णिऩ् मणि आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
इमैयातु उयिरातु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎऩ् चिन्तै नीङ्का इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
उमै पाकम् आकत्तु अणैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऴि एऴ् आऩ ऒरुवा, पोऱ्‌ऱि!
अमैया अरु नञ्चम् आर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आति पुराणऩाय् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कमै आकि निऩ्ऱ कऩले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
मूवाय्, पिऱवाय्, इऱवाय्, पोऱ्‌ऱि!
मुऩ्ऩमे तोऩ्ऱि मुळैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तेवाति तेवर् तॊऴुम् तेवे, पोऱ्‌ऱि!
चॆऩ्ऱु एऱि ऎङ्कुम् परन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आवा! अटियेऩुक्कु ऎल्लाम्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् नलिय अलन्तेऩ्, पोऱ्‌ऱि!
कावाय्! कऩकत्तिरळे, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]
नॆटिय विचुम्पोटु कण्णे, पोऱ्‌ऱि!
नीळ अकलम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
अटियुम् मुटियुम् इकलि, पोऱ्‌ऱि!
अङ्कु ऒऩ्ऱु अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊटिय वऩ् कूऱ्‌ऱम् उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कोयिला ऎऩ् चिन्तै कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
कटिय उरुमॊटु मिऩ्ऩे, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[10]
उण्णातु उऱङ्कातु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओताते वेतम् उणर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎण्णा इलङ्कैक्कोऩ् तऩ्ऩैप् पोऱ्‌ऱि!
इऱै विरलाल् वैत्तु उकन्त ईचा, पोऱ्‌ऱि!
पण् आर् इचै इऩ्चॊल् केट्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
पण्टे ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कण् आय् उलकुक्कु निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.070  
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि,  
Tune - तक्केचि   (Location: पॊतु -क्षेत्तिरक्कोवै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=fvw53cffuNU
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[1]
आरूर् मूलट्टाऩम्, आऩैक्कावुम्, आक्कूरिल्-ताऩ् तोऩ्ऱि माटम्, आवूर्,
पेरूर्, पिरमपुरम्, पेरावूरुम्, पॆरुन्तुऱै,   काम्पीलि, पिटवूर्, पेणुम्
कूर् आर् कुऱुक्कै वीरट्टाऩ(म्)मुम्, कोट्टूर्, कुटमूक्कु, कोऴम्प(म्)मुम्,
कार् आर् कऴुक्कुऩ्ऱुम्, काऩप्पेरुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[2]
इटै मरुतु, ईङ्कोय्, इरामेच्चुरम्, इऩ्ऩम्पर्, एर् इटवै, एमप्पेऱूर्,
चटैमुटि, चालैक्कुटि, तक्क(ळ्)ळूर्, तलैयालङ्काटु, तलैच्चङ्काटु,
कॊटुमुटि, कुऱ्‌ऱालम्, कॊळ्ळम्पूतूर्, कोत्तिट्टै, कोट्टाऱु, कोट्टुक्काटु,
कटैमुटि, काऩूर्, कटम्पन्तुऱै, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[3]
ऎच्चिल् इळमर्, एमनल्लूर्, इलम्पैयङ्कोट्टूर्, इऱैयाऩ् चेरि,
अच्चिऱुपाक्कम्, अळप्पूर्, अम्पर्, आवटुतण्तुऱै, अऴुन्तूर्, आऱै,
कच्चिऩम्, कऱ्‌कुटि, कच्चूर् आलक्कोयिल्, करवीरम्, काट्टुप्पळ्ळि,
कच्चिप् पलतळियुम्, एकम्पत्तुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[4]
कॊटुङ्कोळूर्, अञ्चैक्कळम्, चॆङ्कुऩ्ऱूर्, कॊङ्कणम्, कुऩ्ऱियूर्, कुरक्कुक्कावुम्,
नॆटुङ्कळम्, नऩ्ऩिलम्, नॆल्लिक्कावुम्, निऩ्ऱियूर्, नीटूर्, नियमनल्लूर्,
इटुम्पावऩम्, ऎऴुमूर्, एऴूर्, तोऴूर्, ऎऱुम्पियूर्, एर् आरुम् एमकूटम्,
कटम्पै, इळङ्कोयिल् तऩ्ऩिलुळ्ळुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[5]
मण्णिप् पटिक्करै, वाऴ्कॊळिपुत्तूर्,   वक्करै, मन्तारम्, वारणाचि,
वॆण्णि, विळत्तॊट्टि, वेळ्विक्कुटि, विळमर्, विराटपुरम्, वेट्कळत्तुम्,
पॆण्णै अरुळ्-तुऱै, तण् पॆण्णाकटम्, पिरम्पिल्, पॆरुम्पुलियूर्, पॆरु वेळूरुम्,
कण्णै, कळर्क् काऱै, कऴिप्पालैयुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[6]
वीऴिमिऴलै, वॆण्काटु, वेङ्कूर्, वेतिकुटि, विचयमङ्कै, वियलूर्,
आऴि अकत्तियाऩ्पळ्ळि, अण्णामलै, आलङ्काटुम्, अरतैप्पॆरुम्-
पाऴि, पऴऩम्, पऩन्ताळ्, पाताळम्, पराय्त्तुऱै, पैञ्ञीलि, पऩङ्काट्टूर्, तण्
काऴि, कटल् नाकैक्कारोणत्तुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[7]
उञ्चेऩै माकाळम्, ऊऱल्, ओत्तूर्, उरुत्तिरकोटि, मऱैक्काट्टुळ्ळुम्,
मञ्चु आर् पॊतियिल् मलै, तञ्चै, वऴुवूर्-वीरट्टम्, माताऩम्, केतारत्तुम्,
वॆञ्चमाक्कूटल्, मीयच्चूर्, वैका, वेतीच्चुरम्, विवीच्चुरम्, वॆऱ्‌ऱियूरुम्,
कञ्चऩूर्, कञ्चाऱु, पञ्चाक्कैयुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[8]
तिण्टीच्चुरम्, चेय्ञलूर्, चॆम्पॊऩ् पळ्ळि, तेवूर्, चिरपुरम्, चिऱ्‌ऱेमम्, चेऱै,
कॊण्टीच्चुरम्, कून्तलूर्, कूऴैयूर्, कूटल्, कुरुकावूर् वॆळ्ळटै, कुमरि, कॊङ्कु(व्),
अण्टर् तॊऴुम् अतिकै वीरट्टाऩम्,   ऐयाऱु, अचोकन्ति, आमात्तूरुम्,
कण्टियूर् वीरट्टम्, करुकावूरुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[9]
नऱैयूरिल् चित्तीच्चुरम्, नळ्ळाऱु, नारैयूर्, नाकेच्चुरम्, नल्लूर्, नल्ल
तुऱैयूर्, चोऱ्‌ऱुत्तुऱै, चूलमङ्कै, तोणिपुरम्, तुरुत्ति, चोमीच्चुरम्,
उऱैयूर्, कटल् ऒऱ्‌ऱियूर्, ऊऱ्‌ऱत्तूर्,   ओमाम्पुलियूर्, ओर् एटकत्तुम्,
कऱैयूर्, करुप्पऱियल्, कऩ्ऱाप्पूरुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[10]
पुलि वलम्, पुत्तूर्, पुकलूर्, पुऩ्कूर्, पुऱम्पयम्, पूवणम्, पॊय्कै नल्लूर्,
वलिवलम्, माऱ्‌पेऱु, वाय्मूर्, वैकल्, वलञ्चुऴि, वाञ्चियम्, मरुकल्, वऩ्ऩि
निलम् मलि नॆय्त्ताऩत्तोटु, ऎत्ताऩत्तुम् निलवु पॆरुङ्कोयिल्, पल कण्टाल्, तॊण्टीर्!
कलि वलि मिक्कोऩैक् काल्विरलाल् चॆऱ्‌ऱ कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.094  
इरु निलऩ् आय्, ती  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: निऩ्ऱत् तिरुत्ताण्टकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=9kNln4y0aWI
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[1]
मण् आकि, विण् आकि, मलैयुम् आकि, वयिरमुम् आय्, माणिक्कम् ताऩे आकि,
कण् आकि, कण्णुक्कु ओर् मणियुम् आकि, कलै आकि,   कलै ञाऩम् ताऩे आकि,
पॆण् आकि, पॆण्णुक्कु ओर् आणुम् आकि, पिरळयत्तुक्कु अप्पाल् ओर् अण्टम् आकि,
ऎण् आकि ऎण्णुक्कु ओर् ऎऴुत्तुम् आकि, ऎऴुम् चुटर् आय् ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[2]
कल् आकि, कळऱु आकि, काऩुम् आकि, काविरि आय्, काल् आऱु आय्, कऴियुम् आकि,
पुल् आकि, पुतल् आकि, पूटुम् आकि, पुरम् आकि, पुरम् मूऩ्ऱुम् कॆटुत्ताऩ् आकि,
चॊल् आकि, चॊल्लुक्कु ओर् पॊरुळुम् आकि, चुलावु आकि, चुलावुक्कु ओर् चूऴल् आकि,
नॆल् आकि, निलऩ् आकि, नीरुम् आकि, नॆटुञ्चुटर् आय्   निमिर्न्तु, अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[3]
काऱ्‌ऱु आकि, कार् मुकिल् आय्, कालम् मूऩ्ऱु आय्, कऩवु आकि, नऩवु आकि, कङ्कुल् आकि,
कूऱ्‌ऱु आकि, कूऱ्‌ऱु उतैत्त कॊल् कळिऱुम् आकि, कुरै कटल् आय्, कुरै कटऱ्‌कु ओर् कोमाऩुम्(म्) आय्,
नीऱ्‌ऱाऩाय्, नीऱु एऱ्‌ऱ मेऩि आकि, नीळ् विचुम्पु आय्, नीळ् विचुम्पिऩ् उच्चि आकि,
एऱ्‌ऱाऩाय्, एऱु ऊर्न्त चॆल्वऩ् आकि, ऎऴुम् चुटर् आय्, ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे.

[4]
ती आकि, नीर् आकि, तिण्मै आकि, तिचै आकि, अत् तिचैक्कु ओर् तॆय्वम् आकि,
ताय् आकि, तन्तैयाय्, चार्वुम् आकि, तारकैयुम् ञायिऱुम् तण् मतियुम् आकि,
काय् आकि, पऴम् आकि, पऴत्तिल् निऩ्ऱ इरतङ्कळ् नुकर्वाऩुम् ताऩे आकि,
नी आकि, नाऩ् आकि, नेर्मै आकि, नॆटुञ्चुटर् आय्,   निमिर्न्तु अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे.

[5]
अङ्कम् आय्, आति आय्, वेतम् आकि, अरुमऱैयोटु ऐम्पूतम् ताऩे आकि,
पङ्कम् आय्, पल चॊल्लुम् ताऩे आकि, पाल् मतियोटु   आति आय्, पाऩ्मै आकि,
कङ्कै आय्, काविरि आय्, कऩ्ऩि आकि, कटल् आकि, मलै आकि, कऴियुम् आकि,
ऎङ्कुम् आय्, एऱु ऊर्न्त चॆल्वऩ् आकि, ऎऴुम् चुटर् आय्, ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे.

[6]
माता पिता आकि, मक्कळ् आकि, मऱि कटलुम् माल् विचुम्पुम् ताऩे आकि,
कोताविरि आय्, कुमरि आकि, कॊल् पुलित् तोल् आटैक् कुऴकऩ् आकि,
पोतु आय् मलर् कॊण्टु पोऱ्‌ऱि निऩ्ऱु पुऩैवार् पिऱप्पु अऱुक्कुम् पुऩितऩ् आकि,
आताऩुम् ऎऩ निऩैन्तार्क्कु ऎळिते आकि, अऴल् वण्ण वण्णर् ताम् निऩ्ऱ आऱे!.

[7]
आ आकि, आविऩिल् ऐन्तुम् आकि, अऱिवु आकि,   अऴल् आकि, अवियुम् आकि,
ना आकि, नावुक्कु ओर् उरैयुम् आकि, नातऩाय्, वेतत्तिऩ् उळ्ळोऩ् आकि,
पू आकि, पूवुक्कु ओर् नाऱ्‌ऱम् आकि, पुक्कुळाल्   वाचम् आय् निऩ्ऱाऩ् आकि,
ते आकि, तेवर् मुतलुम् आकि, चॆऴुञ्चुटर् आय्, चॆऩ्ऱु अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[8]
नीर् आकि, नीळ् अकलम् ताऩे आकि, निऴल् आकि, नीळ् विचुम्पिऩ् उच्चि आकि,
पेर् आकि, पेरुक्कु ओर् पॆरुमै आकि, पॆरु   मतिल्कळ् मूऩ्ऱिऩैयुम् ऎय्ताऩ् आकि,
आरेऩुम् तऩ् अटैन्तार् तम्मै ऎल्लाम् आट्कॊळ्ळ वल्ल ऎम् ईचऩार् ताम्
पार् आकि, पण् आकि, पाटल् आकि, परञ्चुटर् आय्, चॆऩ्ऱु अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[9]
माल् आकि, नाऩ्मुकऩाय्, मा पूतम्(म्) आय्, मरुक्कम् आय्, अरुक्कम् आय्, मकिऴ्वुम् आकि,
पाल् आकि, ऎण्तिचैक्कुम् ऎल्लै आकि, परप्पु आकि, परलोकम् ताऩे आकि,
पूलोक पुवलोक चुवलोकम्(म्) आय्, पूतङ्कळ् आय्, पुराणऩ् ताऩे आकि,
एलातऩ ऎलाम् एल्विप्पाऩाय्, ऎऴुम् चुटर् आय्, ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.095  
अप्पऩ् नी, अम्मै नी,  
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (Location: पॊतु -तऩित् तिरुत्ताण्टकम् God: Goddess: )

अप्पऩ् नी, अम्मै नी, ऐयऩुम् नी, अऩ्पु उटैय मामऩुम् मामियुम् नी,
ऒप्पु उटैय मातरुम् ऒण् पॊरुळुम् नी, ऒरु कुलमुम् चुऱ्‌ऱमुम् ओर् ऊरुम् नी,
तुय्प्पऩवुम् उय्प्पऩवुम् तोऱ्‌ऱुवाय् नी, तुणै आय् ऎऩ् नॆञ्चम् तुऱप्पिप्पाय् नी,
इप् पॊऩ् नी, इम् मणि नी, इम् मुत्तु(न्)नी, इऱैवऩ् नी-एऱु ऊर्न्त चॆल्वऩ् नीये.

[1]
वॆम्प वरुकिऱ्‌पतु अऩ्ऱु, कूऱ्‌ऱम् नम्मेल्; वॆय्य विऩैप् पकैयुम् पैय नैयुम्;
ऎम् परिवु तीर्न्तोम्; इटुक्कण् इल्लोम्; ऎङ्कु ऎऴिल् ऎऩ् ञायिऱु? ऎळियोम् अल्लोम्
अम् पवळच् चॆञ्चटै मेल् आऱु चूटि, अऩल् आटि, आऩ् अञ्चुम् आट्टु उकन्त
चॆम्पवळ वण्णर्, चॆङ्कुऩ्ऱ वण्णर्, चॆव्वाऩ वण्णर्, ऎऩ् चिन्तैयारे.

[2]
आट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् आटातारे? अटक्कुवित्ताल्   आर् ऒरुवर् अटङ्कातारे?
ओट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् ओटातारे? उरुकुवित्ताल् आर् ऒरुवर् उरुकातारे?
पाट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् पाटातारे? पणिवित्ताल् आर् ऒरुवर् पणियातारे?
काट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् काणातारे? काण्पार् आर्, कण्णुतलाय्! काट्टाक्काले?.

[3]
नल् पतत्तार् नल् पतमे! ञाऩमूर्त्ती! नलञ्चुटरे! नाल् वेतत्तु अप्पाल् निऩ्ऱ
चॊल् पतत्तार् चॊल् पतमुम् कटन्तु निऩ्ऱ चॊलऱ्‌कु अरिय चूऴलाय्! इतु उऩ् तऩ्मै;
निऱ्‌पतु ऒत्तु निलै इला नॆञ्चम् तऩ्ऩुळ् निलावात पुलाल् उटम्पे पुकुन्तु निऩ्ऱ
कऱ्‌पकमे! याऩ् उऩ्ऩै विटुवेऩ् अल्लेऩ्-कऩकम्, मा मणि, निऱत्तु ऎम् कटवुळाऩे!.

[4]
तिरुक्कोयिल् इल्लात तिरु इल् ऊरुम्, तिरु वॆण् नीऱु अणियात तिरु इल् ऊरुम्,
परुक्कु ओटिप् पत्तिमैयाल् पाटा ऊरुम्, पाङ्किऩॊटु पल तळिकळ् इल्ला ऊरुम्,
विरुप्पोटु वॆण् चङ्कम् ऊता ऊरुम्, विताऩमुम् वॆण्कॊटियुम् इल्ला ऊरुम्,
अरुप्पोटु मलर् पऱित्तु इट्टु उण्णा ऊरुम्, अवै ऎल्लाम् ऊर् अल्ल; अटवि- काटे!.

[5]
तिरुनामम् अञ्चु ऎऴुत्तुम् चॆप्पार् आकिल्, ती वण्णर् तिऱम् ऒरु काल् पेचार् आकिल्,
ऒरुकालुम् तिरुक्कोयिल् चूऴार् आकिल्, उण्पतऩ् मुऩ् मलर् पऱित्तु इट्टु उण्णार् आकिल्,
अरुनोय्कळ् कॆट वॆण्नीऱु अणियार् आकिल्, अळि अऱ्‌ऱार्; पिऱन्त आऱु एतो ऎऩ्ऩिल्,
पॆरु नोय्कळ् मिक नलिय, पॆयर्त्तुम् चॆत्तुम्   पिऱप्पतऱ्‌के तॊऴिल् आकि, इऱक्किऩ्ऱारे!.

[6]
निऩ् आवार् पिऱर् इऩ्ऱि नीये आऩाय्; निऩैप्पार्कळ् मऩत्तुक्कु ओर् वित्तुम् आऩाय्;
मऩ् आऩाय्; मऩ्ऩवर्क्कु ओर् अमुतम् आऩाय्; मऱै   नाऩ्कुम् आऩाय्; आऱु अङ्कम् आऩाय्;
पॊऩ् आऩाय्; मणि आऩाय्; पोकम् आऩाय्; पूमिमेल् पुकऴ् तक्क पॊरुळे! उऩ्ऩै,
ऎऩ् आऩाय्! ऎऩ् आऩाय्! ऎऩ्ऩिऩ् अल्लाल्, एऴैयेऩ् ऎऩ् चॊल्लि एत्तुकेऩे?.

[7]
अत्ता! उऩ् अटियेऩै अऩ्पाल् आर्त्ताय्; अरुळ् नोक्किल्-तीर्त्त नीर् आट्टिक् कॊण्टाय्;
ऎत्तऩैयुम् अरियै नी ऎळियै आऩाय्; ऎऩै आण्टु कॊण्टु इरङ्कि एऩ्ऱु कॊण्टाय्;
पित्तऩेऩ्, पेतैयेऩ्, पेयेऩ्, नायेऩ्, पिऴैत् तऩकळ् अत्तऩैयुम् पॊऱुत्ताय् अऩ्ऱे!
इत्तऩैयुम् ऎम् परमो? ऐय! ऐयो! ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुक्करुणै इरुन्त आऱे!.

[8]
कुलम् पॊल्लेऩ्; कुणम् पॊल्लेऩ्; कुऱियुम् पॊल्लेऩ्; कुऱ्‌ऱमे पॆरितु उटैयेऩ्; कोलम् आय
नलम् पॊल्लेऩ्; नाऩ् पॊल्लेऩ्; ञाऩि अल्लेऩ्; नल्लारोटु इचैन्तिलेऩ्; नटुवे निऩ्ऱ
विलङ्कु अल्लेऩ्; विलङ्कु अल्लातु ऒऴिन्तेऩ् अल्लेऩ्; वॆऱुप्पऩवुम् मिकप् पॆरितुम् पेच वल्लेऩ्;
इलम् पॊल्लेऩ्; इरप्पते ईय माट्टेऩ्; ऎऩ् चॆय्वाऩ् तोऩ्ऱिऩेऩ्, एऴैयेऩे?.

[9]
चङ्क निति पतुम निति इरण्टुम् तत्तु तरणियॊटु वाऩ् आळत् तरुवरेऩुम्,
मङ्कुवार् अवर् चॆल्वम् मतिप्पोम् अल्लोम्, मातेवर्क्कु एकान्तर् अल्लार् आकिल्
अङ्कम् ऎलाम् कुऱैन्तु अऴुकु तॊऴुनोयरा(अ)य् आ उरित्तुत् तिऩ्ऱु उऴलुम् पुलैयरेऩुम्,
कङ्कै वार् चटैक् करन्तार्क्कु अऩ्पर् आकिल्, अवर् कण्टीर्, नाम् वणङ्कुम् कटवुळारे!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.098  
नाम् आर्क्कुम् कुटि अल्लोम्;  
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (Location: पॊतु - मऱुमाऱ्‌ऱम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ySLUSOx0X50
नाम् आर्क्कुम् कुटि अल्लोम्; नमऩै अञ्चोम्; नरकत्तिल् इटर्प्पटोम्; नटलै इल्लोम्;
एमाप्पोम्; पिणि अऱियोम्; पणिवोम् अल्लोम्; इऩ्पमे, ऎन्नाळुम्, तुऩ्पम् इल्लै;
ताम् आर्क्कुम् कुटि अल्लात् तऩ्मै आऩ चङ्करऩ्, नल् चङ्क वॆण्कुऴै ओर् कातिऩ्
कोमाऱ्‌के, नाम् ऎऩ्ऱुम् मीळा आळ् आय्क् कॊय्म्मलर्च् चेवटि इणैये कुऱुकिऩोमे.

[1]
अकलिटमे इटम् आक ऊर्कळ् तोऱुम् अट्टु उण्पार्, इट्टु उण्पार्, विलक्कार्, ऐयम्;
पुकल् इटम् आम् अम्पलङ्कळ्; पूमितेवि उटऩ् किटन्ताल् पुरट्टाळ्; पॊय् अऩ्ऱु, मॆय्ये;
इकल् उटैय विटै उटैयाऩ् एऩ्ऱु कॊण्टाऩ्;
इऩि एतुम् कुऱैवु इलोम्; इटर्कळ् तीर्न्तोम्;
तुकिल् उटुत्तुप् पॊऩ् पूण्टु तिरिवार् चॊल्लुम् चॊल् केट्कक् कटवोमो? तुरिचु अऱ्‌ऱोमे.

[2]
वार् आण्ट कॊङ्कैयर् चेर् मऩैयिल् चेरोम्; मातेवा! मातेवा! ऎऩ्ऱु वाऴ्त्ति,
नीर् आण्ट पुरोतायम् आटप् पॆऱ्‌ऱोम्; नीऱु अणियुम् कोलमे निकऴप् पॆऱ्‌ऱोम्;
कार् आण्ट मऴै पोलक् कण्णीर् चोरक् कल् मऩमे नल् मऩमाक् करैयप् पॆऱ्‌ऱोम्;
पार् आण्टु पकटु एऱित् तिरिवार् चॊल्लुम् पणि केट्कक् कटवोमो? पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱोमे.

[3]
उऱवु आवार्, उरुत्तिर पल् कणत्तिऩोर्कळ्;
उटुप्पऩ कोवणत्तॊटु कीळ् उळ आम् अऩ्ऱे;
चॆऱु वारुम् चॆऱ माट्टार्; तीमै ताऩुम् नऩ्मै   आय्च् चिऱप्पते; पिऱप्पिल् चॆल्लोम्;
नऱवु आर् पॊऩ् इतऴि नऱुन् तारोऩ् चीर् आर् नमच्चिवायम् चॊल्ल वल्लोम्, नावाल्;
चुऱवु आरुम् कॊटियाऩैप् पॊटियाक् कण्ट चुटर् नयऩच् चोतियैये तॊटर्वु उऱ्‌ऱोमे.

[4]
ऎऩ्ऱुम् नाम् यावर्क्कुम् इटैवोम् अल्लोम्; इरु निलत्तिल् ऎमक्कु ऎतिर् आवारुम् इल्लै;
चॆऩ्ऱु नाम् चिऱु तॆय्वम् चेर्वोम् अल्लोम्; चिवपॆरुमाऩ् तिरुवटिये चेरप् पॆऱ्‌ऱोम्;
ऒऩ्ऱिऩाल् कुऱै उटैयोम् अल्लोम् अऩ्ऱे;
उऱु पिणियार् चॆऱल् ऒऴिन्तिट्टु ओटिप् पोऩार्;
पॊऩ्ऱिऩार् तलै मालै अणिन्त चॆऩ्ऩिप् पुण्णियऩै नण्णिय पुण्णियत्तु उळोमे.

[5]
मू उरुविल् मुतल् उरुवाय्, इरु-नाऩ्कु आऩ मूर्त्तिये! ऎऩ्ऱु मुप्पत्तु मूवर्-
तेवर्कळुम् मिक्कोरुम् चिऱन्तु वाऴ्त्तुम् चॆम्पवळत् तिरुमेऩिच् चिवऩे! ऎऩ्ऩुम्
ना उटैयार् नमै आळ उटैयार् अऩ्ऱे; नावल् अम् तीवु अकत्तिऩुक्कु नातर् आऩ
कावलरे एवि विटुत्तारेऩुम्, कटवम् अलोम्; कटुमैयॊटु कळवु अऱ्‌ऱोमे.

[6]
निऱ्‌पऩवुम्, नटप्पऩवुम्, निलऩुम्, नीरुम्, नॆरुप्पिऩॊटु, काऱ्‌ऱु आकि, नॆटु वाऩ् आकि,
अऱ्‌पमॊटु पॆरुमैयुम् आय्, अरुमै आकि, अऩ्पु
उटैयार्क्कु ऎळिमैयतु आय्, अळक्कल् आकात्
तऱ्‌परम् आय्, चताचिवम् आय्, ताऩुम् याऩुम् आकिऩ्ऱ तऩ्मैयऩै नऩ्मैयोटुम्
पॊऱ्‌पु उटैय पेचक् कटवोम्; पेयर् पेचुवऩ पेचुतुमो? पिऴै अऱ्‌ऱोमे.

[7]
ईचऩै, ऎव् उलकिऩुक्कुम् इऱैवऩ् तऩ्ऩै, इमैयवर् तम् पॆरुमाऩै, ऎरि आय् मिक्क
तेचऩै, चॆम्मेऩि वॆण् नीऱ्‌ऱाऩै, चिलम्पु अरैयऩ् पॊऩ् पावै नलम् चॆय्किऩ्ऱ
नेचऩै, नित्तलुम् निऩैयप् पॆऱ्‌ऱोम्; निऩ्ऱु उण्पार् ऎम्मै निऩैयच् चॊऩ्ऩ
वाचकम् ऎल्लाम् मऱन्तोम् अऩ्ऱे; वन्तीर् आर्? मऩ्ऩवऩ् आवाऩ् ताऩ् आरे?.

[8]
चटै उटैयाऩ्; चङ्कक् कुऴै ओर् कातऩ्; चाम्पलुम् पाम्पुम् अणिन्त मेऩि,
विटै उटैयाऩ्; वेङ्कै अतळ् मेल् आटै,
वॆळ्ळि पोल् पुळ्ळि उऴै- माऩ्तोल् चार्न्त
उटै, उटैयाऩ्; नम्मै उटैयाऩ् कण्टीर्; उम्मोटु मऱ्‌ऱुम् उळराय् निऩ्ऱ
पटै उटैयाऩ् पणि केट्कुम् पणियोम् अल्लोम्; पाचम् अऱ वीचुम् पटियोम्, नामे.

[9]
ना आर नम्पऩैये पाटप् पॆऱ्‌ऱोम्; नाण् अऱ्‌ऱार् नळ्ळामे विळ्ळप् पॆऱ्‌ऱोम्;
आवा! ऎऩ्ऱु ऎमै आळ्वाऩ्, अमरर् नातऩ्,
अयऩॊटु माऱ्‌कु अऱिवु अरिय अऩल् आय् नीण्ट
तेवाति तेवऩ्, चिवऩ्, ऎऩ् चिन्तै चेर्न्तु इरुन्ताऩ्; तॆऩ् तिचैक्कोऩ् ताऩे वन्तु,
को आटि, कुऱ्‌ऱेवल् चॆय्कु ऎऩ्ऱालुम्, कुणम् आकक् कॊळ्ळोम्; ऎण् कुणत्तु उळोमे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.001  
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल्
 
Tune - इन्तळम्.   (Location: तिरुवॆण्णॆय्नल्लूर् God: तटुत्ताट्कॊण्टवीचुवरर् Goddess: वेऱ्‌कण्मङ्कैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=g5cyWyIOPY8
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[1]
नायेऩ् पल नाळुम् निऩैप्पु इऩ्ऱि, मऩत्तु उऩ्ऩै,
पेय् आय्त् तिरिन्तु ऎय्त्तेऩ्; पॆऱल् आका अरुळ् पॆऱ्‌ऱेऩ्;
वेय् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आया! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[2]
मऩ्ऩे! मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्, मऩत्तु उऩ्ऩै;
पॊऩ्ऩे, मणिताऩे, वयिर(म्)मे, पॊरुतु उन्ति
मिऩ् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अऩ्ऩे! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[3]
मुटियेऩ्; इऩिप् पिऱवेऩ्; पॆऱिऩ् मूवेऩ्; पॆऱ्‌ऱम् ऊर्ती!
कॊटियेऩ् पल पॊय्ये उरैप्पेऩैक् कुऱिक्कॊळ्, नी!
चॆटिआर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अटिकेळ्! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[4]
पातम् पणिवार्कळ् पॆऱुम् पण्टम्(म्) अतु पणियाय्!
आतऩ् पॊरुळ् आऩेऩ्; अऱिवु इल्लेऩ्; अरुळाळा!
तातु आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आती! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[5]
तण् आर् मतिचूटी! तऴल् पोलुम् तिरुमेऩी!
ऎण्णार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎरियुण्ण(न्) नकै चॆय्ताय्!
मण् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अण्णा! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[6]
ऊऩ् आय्, उयिर् आऩाय्; उटल् आऩाय्; उलकु आऩाय्;
वाऩ् आय्, निलऩ् आऩाय्; कटल् आऩाय्; मलै आऩाय्;
तेऩ् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आऩाय्! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[7]
एऱ्‌ऱार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎरियुण्णच् चिलै तॊट्टाय्!
तेऱ्‌ऱातऩ चॊल्लित् तिरिवेऩो? चॆक्कर् वाऩ् नीर्
एऱ्‌ऱाय्! पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आऱ्‌ऱाय्! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[8]
मऴुवाळ् वलऩ् एन्ती! मऱै ओती! मङ्कै पङ्का!
तॊऴुवार् अवर् तुयर् आयिऩ तीर्त्तल् उऩ तॊऴिले;
चॆऴु वार् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अऴका! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[9]
कार् ऊर् पुऩल् ऎय्ति, करै कल्लित् तिरैक् कैयाल्
पार् ऊर् पुकऴ् ऎय्ति, तिकऴ् पल् मा मणि उन्ति,
चीर् ऊर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आरूरऩ् ऎम्पॆरुमाऱ्‌कु आळ् अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.025  
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै  
Tune - नट्टराकम्   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=J0kKlrUj_Pk
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[1]
उम्परुम् वाऩवरुम्(म्) उटऩे निऱ्‌कवे, ऎऩक्कुच्
चॆम्पॊऩैत् तन्तु अरुळि, तिकऴुम् मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
वम्पु अमरुम् कुऴलाळ् परवै इवळ् वाटुकिऩ्ऱाळ्;
ऎम्पॆरुमाऩ्! अरुळीर्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[2]
पत्ता! पत्तर्कळुक्कु अरुळ् चॆय्युम् परम्परऩे!
मुत्ता! मुक्कणऩे! मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
मैत्तु आरुम् तटङ्कण् परवै इवळ् वाटामे,
अत्ता! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[3]
मङ्कै ओर् कूऱु अमर्न्तीर्; मऱै नाऩ्कुम् विरित्तु उकन्तीर्;
तिङ्कळ् चटैक्कु अणिन्तीर्; तिकऴुम् मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
कॊङ्कै नल्लाळ् परवै कुणम् कॊण्टु इरुन्ताळ् मुकप्पे,
अङ्कणऩे! अरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[4]
मै आरुम् मिटऱ्‌ऱाय्! मरुवार् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरित्त
चॆय्यार् मेऩियऩे! तिकऴुम् मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्ताय्!
पै आरुम्(म्) अरवु एर् अल्कुलाळ् इवळ् वाटुकिऩ्ऱाळ्;
ऐया! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[5]
नॆटियाऩ्, नाऩ्मुकऩुम्(म्), इरवि(य्)यॊटुम्, इन्तिरऩुम्,
मुटियाल् वन्तु इऱैञ्च(म्) मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
पटि आरुम्(म्) इयलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
अटिकेळ्! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[6]
कॊन्तु अणवुम् पॊऴिल् चूऴ् कुळिर् मा मतिल् माळिकै मेल्
वन्तु अणवुम् मति चेर्, चटै मा मुतुकुऩ्ऱु उटैयाय्!
पन्तु अणवुम् विरलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
अन्तणऩे! अरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[7]
परचु आरुम् करवा! पतिऩॆण् कणमुम् चूऴ
मुरचार् वन्तु अतिर(म्), मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
विरै चेरुम् कुऴलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
अरचे! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[8]
एत्तातु इरुन्तु अऱियेऩ्; इमैयोर् तऩि नायकऩे!
मूत्ताय्, उलकुक्कु ऎल्लाम्; मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
पूत्तु आरुम् कुऴलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
कूत्ता! तन्तु अरुळाय्, कॊटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[9]
पिऱै आरुम् चटै ऎम्पॆरुमाऩ्! अरुळाय् ऎऩ्ऱु,
मुऱैयाल् वन्तु अमरर् वणङ्कुम् मुतुकुऩ्ऱर् तम्मै
मऱैयार् तम् कुरिचिल् वयल् नावल् आरूरऩ्-चॊऩ्ऩ
इऱै आर् पाटल् वल्लार्क्कु ऎळितु आम्, चिवलोकम् अते .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.039  
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम्  
Tune - कॊल्लिक्कौवाणम्   (Location: तिरुवारूर् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=_zkB_VBtE0A
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[1]
इलै मलिन्त वेल् नम्पि ऎऱिपत्तऱ्‌कु अटियेऩ्;
एऩाति नातऩ् तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
कलै मलिन्त चीर् नम्पि कण्णप्पर्क्कु अटियेऩ्;
कटवूरिल् कलयऩ् तऩ् अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
मलै मलिन्त तोळ् वळ्ळल् माऩक्कञ्चाऱऩ्,
ऎञ्चात वाळ्-तायऩ्, अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
अलै मलिन्त पुऩल् मङ्कै आऩायऱ्‌कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[2]
मुम्मैयाल् उलकु आण्ट मूर्त्तिक्कुम् अटियेऩ्;
मुरुकऩुक्कुम्, उरुत्तिर पचुपतिक्कुम्, अटियेऩ्;
चॆम्मैये तिरु नाळैप् पोवार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरुक्कुऱिप्पुत् तॊण्टर् तम्    अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
मॆय्म्मैये तिरुमेऩि वऴिपटा निऱ्‌क,
वॆकुण्टु ऎऴुन्त तातैताळ् मऴुविऩाल्  ऎऱिन्त,
अम्मैयाऩ् अटि चण्टिप् पॆरुमाऩुक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[3]
तिरु निऩ्ऱ चॆम्मैये चॆम्मैयाक् कॊण्ट
तिरुनावुक्करैयऩ् तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
पॆरु नम्पि कुलच्चिऱै तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
पॆरु मिऴलैक् कुऱुम्पऱ्‌कुम्,   पेयार्क्कुम्, अटियेऩ्;
ऒरु नम्पि अप्पूति अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
ऒलि पुऩल् चूऴ् चात्त मङ्कै नील नक्कऱ्‌कु  अटियेऩ्;
अरु नम्पि नमि नन्ति अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[4]
वम्पु अऱा वरिवण्टु मणम् नाऱ मलरुम्
मतु मलर् नल् कॊऩ्ऱैयाऩ् अटि अलाल् पेणा
ऎम्पिराऩ्-चम्पन्तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
एयर्कोऩ् कलिक्कामऩ् अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
नम्पिराऩ्-तिरुमूलऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
नाट्टम् मिकु तण्टिक्कुम्, मूर्क्कऱ्‌कुम्,  अटियेऩ्;
अम्पराऩ्-चोमाचिमाऱऩुक्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु आळे .

[5]
वार् कॊण्ट वऩ मुलैयाळ् उमै पङ्कऩ् कऴले
मऱवातु कल् ऎऱिन्त चाक्कियऱ्‌कुम् अटियेऩ्;
चीर् कॊण्ट पुकऴ् वळ्ळल् चिऱप्पुलिक्कुम् अटियेऩ्;
चॆङ्काट्टङ्कुटि मेय  चिऱुत्तॊण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
कार् कॊण्ट कॊटै कऴऱिऱ्‌ऱऱिवाऱ्‌कुम् अटियेऩ्;
कटल् काऴि कणनातऩ्  अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आर् कॊण्ट वेल् कूऱ्‌ऱऩ्-कळन्तैक् कोऩ्-अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल्   अम्माऩुक्कु आळे .

[6]
पॊय् अटिमै इल्लात पुलवर्क्कुम् अटियेऩ्;
पॊऴिल् करुवूर्त् तुञ्चिय  पुकऴ्च्चोऴऱ्‌कु अटियेऩ्;
मॆय् अटियाऩ्-नरचिङ्क मुऩैयरैयऱ्‌कु अटियेऩ्;
विरि तिरै चूऴ् कटल् नाकै  अतिपत्तऱ्‌कु अटियेऩ्;
कै तटिन्त वरिचिलैयाऩ्-कलिक् कम्पऩ्, कलियऩ्,
कऴल् चत्ति-वरिञ्चैयर्कोऩ्,-  अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
ऐयटिकळ् काटवर् कोऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[7]
कऱैक् कण्टऩ् कऴल् अटिये काप्पुक् कॊण्टिरुन्त
कणम् पुल्ल नम्पिक्कुम्, कारिक्कुम्, अटियेऩ्;
निऱैक् कॊण्ट चिन्तैयाऩ्, नॆल्वेलि वॆऩ्ऱ
निऩ्ऱ चीर् नॆटुमाऱऩ् अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
तुऱैक् कॊण्ट चॆम्पवळम् इरुळ् अकऱ्‌ऱुम् चोतित्
तॊल् मयिलै वायिलाऩ्   अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
अऱैक् कॊण्ट वेल् नम्पि मुऩैयटुवाऱ्‌कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल्अम्माऩुक्कु आळे .

[8]
कटल् चूऴ्न्त उलकु ऎलाम् काक्किऩ्ऱ पॆरुमाऩ्-
काटवर् कोऩ्-कऴऱ्‌चिङ्कऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
मटल् चूऴ्न्त तार् नम्पि इटङ्कऴिक्कुम्, तञ्चै
मऩ्ऩवऩ् आम्चॆरुत्तुणै तऩ्  अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
पुटै चूऴ्न्त पुलि अतळ् मेल् अरवु आट आटि
पॊऩ् अटिक्के मऩम् वैत्त पुकऴ्त्   तुणैक्कुम् अटियेऩ्;
अटल् चूऴ्न्त वेल् नम्पि कोट्पुलिक्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[9]
पत्तराय्प् पणिवार्कळ् ऎल्लार्क्कुम् अटियेऩ्;
परमऩैये पाटुवार् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
चित्तत्तैच् चिवऩ् पाले वैत्तार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु आरूर्प् पिऱन्तार्कळ्  ऎल्लार्क्कुम् अटियेऩ्;
मुप्पोतुम् तिरुमेऩि तीण्टुवार्क्कु अटियेऩ्;
मुऴुनीऱु पूचिय मुऩिवर्क्कुम् अटियेऩ्;
अप्पालुम् अटिच् चार्न्त अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[10]
मऩ्ऩिय चीर् मऱै नावऩ्निऩ्ऱवूर् पूचल्,
वरिवळैयाळ् माऩिक्कुम्, नेचऩुक्कुम्, अटियेऩ्;
तॆऩ्ऩवऩाय् उलकु आण्ट चॆङ्कणाऱ्‌कु अटियेऩ्;
तिरुनील कण्टत्तुप्  पाणऩार्क्कु अटियेऩ्;
ऎऩ्ऩवऩ् आम् अरऩ् अटिये अटैन्तिट्ट चटैयऩ्,
इचैञाऩि, कातलऩ्-तिरु   नावलूर्क् कोऩ्,
अऩ्ऩवऩ् आम् आरूरऩ्-अटिमै केट्टु उवप्पार्
आरूरिल् अम्माऩुक्कु अऩ्पर्  आवारे .

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.047  
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये!  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुवारूर् God: Goddess: )

काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[1]
कॊङ्किल् कुऱुम्पिल् कुरक्कुत् तळियाय्! कुऴका! कुऱ्‌ऱाला!
मङ्कुल्-तिरिवाय्! वाऩोर् तलैवा! वाय्मूर् मणवाळा!
चङ्कक् कुऴै आर् चॆविया! अऴका! अविया अऩल् एन्तिक्
कङ्कुल् पुऱङ्काट्टु आटी! अटियार् कवलै कळैयाये!

[2]
निऱैक् काट्टाऩे! नॆञ्चत्ताऩे! निऩ्ऱियूराऩे!
मिऱै(क्)क् काट्टाऩे! पुऩल् चेर् चटैयाय्! अऩल् चेर् कैयाऩे!
मऱैक्काट्टाऩे! तिरु मान्तुऱैयाय्! माकोणत्ताऩे!
इऱैक्(क्) काट्टाये, ऎङ्कट्कु उऩ्ऩै! ऎम्माऩ् तम्माऩे!

[3]
आरूर् अत्ता! ऐयाऱ्‌ऱु अमुते! अळप्पूर् अम्माऩे!
कार् ऊर् पॊऴिल्कळ् पुटै चूऴ् पुऱविल् करुकावूराऩे!
पेरूर् उऱैवाय्! पट्टिप् पॆरुमाऩ्! पिऱवा नॆऱियाऩे!
पार् ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पारूर् अम्माऩे!

[4]
मरुकल् उऱैवाय्! माकाळत्ताय्! मतियम् चटैयाऩे!
अरुकल् पिणि निऩ् अटियार् मेल अकल अरुळाये!
करुकल् कुरलाय्! वॆण्णिक् करुम्पे! काऩूर्क् कट्टिये!
परुकप् पणियाय्, अटियार्क्कु उऩ्ऩै! पवळप्पटियाऩे!

[5]
ताम् कूर् पिणि निऩ् अटियार् मेल अकल अरुळाये
वेङ्कूर् उऱैवाय्! विळमर् नकराय्! विटै आर् कॊटियाऩे!
नाङ्कूर् उऱैवाय्! तेङ्कूर् नकराय्! नल्लूर् नम्पाऩे!
पाङ्कु ऊर् पलि तेर् परऩे! परमा! पऴऩप्पतियाऩे!

[6]
तेऩैक् कावल् कॊण्टु विण्ट कॊऩ्ऱैच् चॆऴुन् ताराय्!
वाऩैक् कावल् कॊण्टु निऩ्ऱार् अऱिया नॆऱियाऩे!
आऩैक्काविल् अरऩे! परऩे! अण्णामलैयाऩे!
ऊऩैक् कावल् कैविट्टु, उऩ्ऩै उकप्पार् उणर्वारे.

[7]
तुरुत्तिच् चुटरे! नॆय्त्ताऩत्ताय्! चॊल्लाय्, कल्लाला!
परुत्(त्)ति नियमत्तु उऱैवाय्! वॆयिल् आय्, पल आय्, काऱ्‌ऱु आऩाय्;
तिरुत्तित् तिरुत्ति वन्तु, ऎऩ् चिन्तै इटम् कॊळ् कयिलाया!
अरुत्तित्तु, उऩ्ऩै अटैन्तार् विऩैकळ् अकल अरुळाये!

[8]
पुलियूर्च् चिऱ्‌ऱम्पलत्ताय्! पुकलूर्प् पोता! मूतूरा!
पॊलि चेर् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरियच् चॆऱ्‌ऱ पुरि पुऩ्चटैयाऩे!
वलि चेर् अरक्कऩ् तटक्कै ऐञ्ञाऩ्कु अटर्त्त मतिचूटी!
कलि चेर् पुऱविल् कटवूर् आळी! काण अरुळाये!

[9]
कैम्मा उरिवै अम्माऩ् काक्कुम् पल ऊर् करुत्तु उऩ्ऩि,
मैम् मान् तटङ्कण् मतुरम् अऩ्ऩ मॊऴियाळ् मटच् चिङ्कटि-
तम्माऩ्-ऊरऩ्, चटैयऩ् चिऱुवऩ्, अटियऩ्-तमिऴ् मालै
चॆम्मान्तु इरुन्तु तिरुवाय् तिऱप्पार् चिवलोकत्तारे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.048  
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि,  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुप्पाण्टिक्कॊटुमुटि God: कॊटुमुटिनातर् Goddess: पण्मॊऴियाळम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=y6YX15hV58I
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[1]
इट्टऩ् नुम् अटि एत्तुवार् इकऴ्न्तिट्ट नाळ्, मऱन्तिट्ट नाळ्,
कॆट्ट नाळ् इवै ऎऩ्ऱु अलाल् करुतेऩ्; किळर् पुऩल् काविरि
वट्ट वाचिकै कॊण्टु अटि तॊऴुतु एत्तु पाण्टिक् कॊटुमुटि
नट्टवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[2]
ओवु नाळ्, उणर्वु अऴियुम् नाळ्, उयिर् पोकुम् नाळ्, उयर् पाटै मेल्
कावु नाळ् इवै ऎऩ्ऱु अलाल् करुतेऩ्, किळर् पुऩल् काविरिप्
पावु तण्पुऩल् वन्तु इऴि परञ्चोति! पाण्टिक् कॊटुमुटि
नावला! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[3]
ऎल्लै इल् पुकऴ् ऎम्पिराऩ्, ऎन्तै तम्पिराऩ्, ऎऩ् पॊऩ् मामणि,
कल्लै उन्ति वळम् पॊऴिन्तु इऴि काविरि अतऩ् वाय्क् करै,
नल्लवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
वल्लवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[4]
अञ्चिऩार्क्कु अरण् आति ऎऩ्ऱु अटियेऩुम् नाऩ् मिक अञ्चिऩेऩ्;
अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अटित् तॊण्टऩेऱ्‌कु अरुळ् नल्किऩाय्क्कु अऴिकिऩ्ऱतु ऎऩ्?
पञ्चिऩ् मॆल् अटिप् पावै मार् कुटैन्तु आटु पाण्टिक् कॊटुमुटि
नञ्चु अणि कण्ट! नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[5]
एटु वाऩ् इळन्तिङ्कळ् चूटिऩै; ऎऩ्, पिऩ्? कॊल् पुलित् तोलिऩ् मेल्
आटु पाम्पु अतु अरैक्कु अचैत्त अऴकऩे! अम् तण् काविरिप्
पाटु तण् पुऩल् वन्तु इऴि परञ्चोति! पाण्टिक् कॊटुमुटि
चेटऩे! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[6]
विरुम्पि निऩ् मलर्प् पातमे निऩैन्तेऩ्; विऩैकळुम् विण्टऩऩ्;
नॆरुङ्कि वण् पॊऴिल् चूऴ्न्तु ऎऴिल् पॆऱ निऩ्ऱ काविरिक् कोट्टु इटै
कुरुम्पै मॆऩ्मुलैक् कोतैमार् कुटैन्तु आटु पाण्टिक् कॊटुमुटि
विरुम्पऩे! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[7]
चॆम्पॊऩ् नेर् चटैयाय्! तिरिपुरम् ती ऎऴच् चिलै कोलिऩाय्!
वम्पु उलाम् कुऴलाळैप् पाकम् अमर्न्तु काविरिक्कोट्टिटै
कॊम्पिऩ् मेल् कुयिल् कूव, मा मयिल् आटु पाण्टिक् कॊटुमुटि
नम्पऩे! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[8]
चारणऩ्, तन्तै, ऎम्पिराऩ्, ऎन्तै तम्पिराऩ्, ऎऩ् पॊऩ्, मामणि ऎऩ्ऱु
पेर् ऎण् आयिर कोटि तेवर् पितऱ्‌ऱि निऩ्ऱु पिरिकिलार्;
नारणऩ्, पिरमऩ्, तॊऴुम् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटिक्
कारणा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[9]
कोणिय पिऱै चूटियै, कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
पेणिय पॆरुमाऩै, पिञ्ञकप्पित्तऩै, पिऱप्पु इ (ल्)लियै,
पाण् उला वरिवण्टु अऱै कॊऩ्ऱैत् तारऩै, पटप्पाम्पु अरै-
नाणऩै, तॊण्टऩ् ऊरऩ् चॊल् इवै चॊल्लुवार्क्कु इल्लै, तुऩ्पमे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.061  
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु  
Tune - तक्केचि   (Location: कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्) God: एकाम्परनातर् Goddess: कामाट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=w8tRfonamJU
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[1]
उऱ्‌ऱवर्क्कु उतवुम् पॆरुमाऩै, ऊर्वतु ऒऩ्ऱु उटैयाऩ्, उम्पर् कोऩै,
पऱ्‌ऱिऩार्क्कु ऎऩ्ऱुम् पऱ्‌ऱवऩ् तऩ्ऩै, पाविप्पार् मऩम् पाविक् कॊण्टाऩै,
अऱ्‌ऱम् इल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै आतरित्तु वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कऱ्‌ऱै वार् चटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[2]
तिरियुम् मुप्पुरम् तीप्पिऴम्पु आकच् चॆङ्कण् माल् विटैमेल्-तिकऴ्वाऩै,
करियिऩ् ईर् उरि पोर्त्तु उकन्ताऩै, कामऩैक् कऩला विऴित्ताऩै,
वरि कॊळ् वॆळ्वळैयाळ् उमै नङ्कै मरुवि एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
पॆरिय कम्पऩै, ऎङ्कळ् पिराऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[3]
कुण्टलम् तिकऴ् कातु उटैयाऩै, कूऱ्‌ऱु उतैत्त कॊटुन्तॊऴिलाऩै,
वण्टु अलम्पुम् मलर्क् कॊऩ्ऱैयिऩाऩै, वाळ् अरा मति चेर् चटैयाऩै,
कॆण्टै अम् तटङ्कण् उमै नङ्कै कॆऴुमि एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कण्टम् नञ्चु उटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[4]
वॆल्लुम् वॆण्मऴु ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, वेलै नञ्चु उण्ट वित्तकऩ् तऩ्ऩै,
अल्लल् तीर्त्तु अरुळ्चॆय्य वल्लाऩै, अरुमऱै अवै अङ्कम् वल्लाऩै,
ऎल्लै इल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱु एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
नल्ल कम्पऩै, ऎङ्कळ् पिराऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[5]
तिङ्कळ् तङ्किय चटै उटैयाऩै, तेवतेवऩै, चॆऴुङ् कटल् वळरुम्
चङ्क वॆण्कुऴैक् कातु उटैयाऩै, चाम वेतम् पॆरितु उकप्पाऩै,
मङ्कै नङ्कै मलै मकळ् कण्टु मरुवि एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कङ्कैयाळऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[6]
विण्णवर् तॊऴुतु एत्त निऩ्ऱाऩै, वेतम् ताऩ् विरित्तु ओत वल्लाऩै,
नण्णिऩार्क्कु ऎऩ्ऱुम् नल्लवऩ् तऩ्ऩै, नाळुम् नाम् उकक्किऩ्ऱ पिराऩै,
ऎण् इल् तॊल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कण्णुम् मूऩ्ऱु उटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[7]
चिन्तित्तु ऎऩ्ऱुम् निऩैन्तु ऎऴुवार्कळ् चिन्तैयिल्-तिकऴुम् चिवऩ् तऩ्ऩै,
पन्तित्त(व्) विऩैप्पऱ्‌ऱु अऱुप्पाऩै, पालॊटु आऩ् अञ्चुम् आट्टु उकन्ताऩै,
अन्तम् इल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै आतरित्तु वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कन्त वार्चटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[8]
वरङ्कळ् पॆऱ्‌ऱु उऴल् वाळ् अरक्कर् तम् वालिय(प्) पुरम् मूऩ्ऱु ऎरित्ताऩै,
निरम्पिय तक्कऩ् तऩ् पॆरुवेळ्वि निर्न्तरम् चॆय्त निट्कण्टऩै,
परन्त तॊल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै परवि एत्ति वऴिपटप्पॆऱ्‌ऱ
करङ्कळ् ऎट्टु उटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[9]
ऎळ्कल् इऩ्ऱि इमैयवर् कोऩै, ईचऩै, वऴिपाटु चॆय्वाळ् पोल्
उळ्ळत्तु उळ्कि, उकन्तु, उमै नङ्कै वऴिपटच् चॆऩ्ऱु निऩ्ऱवा कण्टु,
वॆळ्ळम् काट्टि वॆरुट्टिट, अञ्चि वॆरुवि ओटित् तऴुव वॆळिप्पट्ट
कळ्ळक् कम्पऩै, ऎङ्कळ् पिराऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[10]
पॆऱ्‌ऱम् एऱु उकन्तु एऱ वल्लाऩै, पॆरिय ऎम्पॆरुमाऩ् ऎऩ्ऱु ऎप्पोतुम्
कऱ्‌ऱवर् परवप्पटुवाऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱतु ऎऩ्ऱु
कॊऱ्‌ऱवऩ्, कम्पऩ्, कूत्तऩ् ऎम्माऩै, कुळिर् पॊऴिल्-तिरु नावल् आरूरऩ्
नल्-तमिऴ् इवै ईर्-ऐन्तुम् वल्लार्, नऩ्नॆऱि(य्) उलकु ऎय्तुवर् तामे .

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.100  
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्;  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुक्कयिलायम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=qhtteaiYfA4
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[1]
आऩै उरित्त पकै अटियेऩॊटु मीळक्कॊलो-
ऊऩै उयिर् वॆरुट्टि ऒळ्ळियाऩै निऩैन्तिरुन्तेऩ्,
वाऩै मतित्त(अ)मरर् वलम्चॆय्तु, ऎऩै एऱ वैक्क
आऩै अरुळ् पुरिन्ताऩ्, नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे?

[2]
मन्तिरम् ऒऩ्ऱु अऱियेऩ्, मऩैवाऴ्क्कै मकिऴ्न्तु, अटियेऩ्;
चुन्तर वेटङ्कळाल्-तुरिचे चॆयुम् तॊण्टऩ् ऎऩै
अन्तर माल्विचुम्पिल्(ल्) अऴकु आऩै अरुळ्पुरिन्ततु-
उम्तरमो? नॆञ्चमे!-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[3]
वाऴ्वै उकन्त नॆञ्चे! मटवार् तङ्कळ् वल्विऩैप् पट्टु,
आऴ मुकन्त ऎऩ्ऩै अतु माऱ्‌ऱि, अमरर् ऎल्लाम्
चूऴ अरुळ् पुरिन्तु(त्), तॊण्टऩेऩ् परम् अल्लतु ऒरु
वेऴम् अरुळ् पुरिन्ताऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[4]
मण्णुलकिल् पिऱन्तु(न्) नुम्मै वाऴ्त्तुम् वऴि अटियार्
पॊऩ्ऩुलकम् पॆऱुतल् तॊण्टऩेऩ् इऩ्ऱु कण्टॊऴिन्तेऩ्;
विण्णुलकत्तवर्कळ् विरुम्प(व्) वॆळ्ळैयाऩैयिऩ् मेल्
ऎऩ् उटल् काट्टुवित्ताऩ् नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[5]
अञ्चिऩै ऒऩ्ऱि निऩ्ऱु(व्) अलर् कॊण्टु अटि चेर्वु अऱिया
वञ्चऩै ऎऩ् मऩमे वैकि, वाऩ नऩ् नाटर् मुऩ्ऩे!
तुञ्चुतल् माऱ्‌ऱुवित्तु, तॊण्टऩेऩ् परम् अल्लतु ऒरु
वॆञ्चिऩ आऩै तन्ताऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[6]
निलै कॆट, विण् अतिर(न्), निलम् ऎङ्कुम् अतिर्न्तु अचैय,
मलै इटै याऩै एऱि(व्) वऴिये वरुवेऩ् ऎतिरे,
अलैकटल् आल् अरैयऩ्(ऩ्) अलर् कॊण्टु मुऩ् वन्तु इऱैञ्च,
उलै अणैयात वण्णम्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[7]
अर ऒलि, आकमङ्कळ्(ळ्) अऱिवार् अऱि तोत्तिरङ्कळ्,
विरविय वेत ऒलि, विण् ऎलाम् वन्तु ऎतिर्न्तु इचैप्प,
वरम् मलि वाणऩ् वन्तु(व्) वऴितन्तु, ऎऩक्कु एऱुवतु ओर्
चिरम् मलि याऩै तन्ताऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[8]
इन्तिरऩ्, माल्, पिरमऩ्(ऩ्), ऎऴिल् आर् मिकु तेवर्, ऎल्लाम्
वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, ऎऩ्ऩै मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु,
मन्तिर मा मुऩिवर्, इवऩ् आर्? ऎऩ,-ऎम्पॆरुमाऩ्
नम्तमर् ऊरऩ् ऎऩ्ऱाऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[9]
ऊऴितॊऱु ऊऴि मुऱ्‌ऱुम्(म्) उयर् पॊऩ् नொटित्ताऩ्मलैयै,
चूऴ् इचै इऩ् करुम्पिऩ् चुवै नावल ऊरऩ् चॊऩ्ऩ,
एऴ् इचै इऩ् तमिऴाल् इचैन्तु एत्तिय पत्तिऩैयुम्,
आऴि-कटल्(ल्) अरैया! अञ्चैयप्पर्क्कु अऱिविप्पते!

[10]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.101  
चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क  
Tune - कन्तर् षस्टि कवचम्   (Location: तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/01 Sivapuranam Thiruvasagam.mp3 Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/01SivapuranamThiruvasagam.mp3 Audio: https://www.youtube.com/watch?v=sWctcbxSOis
नमच्चिवाय वाअऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[1]
वेकम् कॆटुत्तु आण्ट वेन्तऩ् अटि वॆल्क!
पिऱप्पु अऱुक्कुम् पिञ्ञकऩ् तऩ् पॆय् कऴल्कळ् वॆल्क!
पुऱत्तार्क्कुच् चेयोऩ् तऩ् पूम् कऴल्कळ् वॆल्क!
करम् कुविवार् उळ् मकिऴुम् कोऩ् कऴल्कळ् वॆल्क!
चिरम् कुविवार् ओङ्कुविक्कुम् चीरोऩ् कऴल् वॆल्क!

[2]
ईचऩ् अटि पोऱ्‌ऱि! ऎन्तै अटि पोऱ्‌ऱि!
तेचऩ् अटि पोऱ्‌ऱि! चिवऩ् चेवटि पोऱ्‌ऱि!
नेयत्ते निऩ्ऱ निमलऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!
मायप् पिऱप्पु अऱुक्कुम् मऩ्ऩऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!
चीर् आर् पॆरुन्तुऱै नम् तेवऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!

[3]
आरात इऩ्पम् अरुळुम् मलै पोऱ्‌ऱि!
चिवऩ्, अवऩ् ऎऩ् चिन्तैयुळ् निऩ्ऱ अतऩाल्,
अवऩ् अरुळाले अवऩ् ताळ् वणङ्कि,
चिन्तै मकिऴ, चिवपुराणम् तऩ्ऩै,
मुन्तै विऩै मुऴुतुम् मोय उरैप्पऩ् याऩ्:

[4]
कण्णुतलाऩ्, तऩ् करुणैक् कण् काट्ट, वन्तु ऎय्ति,
ऎण्णुतऱ्‌कु ऎट्टा ऎऴिल् आर् कऴल् इऱैञ्चि;
विण् निऱैन्तु, मण् निऱैन्तु, मिक्काय्, विळङ्कु ऒळियाय्!
ऎण् इऱन्तु, ऎल्लै इलाताऩे! निऩ् पॆरुम् चीर्,
पॊल्ला विऩैयेऩ्, पुकऴुम् आऱु ऒऩ्ऱु अऱियेऩ्;

[5]
पुल् आकि, पूटु आय्, पुऴु आय्, मरम् आकि,
पल् विरुकम् आकि, पऱवै आय्, पाम्पु आकि,
कल् आय्, मऩितर् आय्, पेय् आय्, कणङ्कळ् आय्,
वल् अचुरर् आकि, मुऩिवर् आय्, तेवर् आय्,
चॆल्ला निऩ्ऱ इत् तावर चङ्कमत्तुळ्,

[6]
ऎल्लाप् पिऱप्पुम् पिऱन्तु इळैत्तेऩ्; ऎम्पॆरुमाऩ्!
मॆय्ये, उऩ् पॊऩ् अटिकळ् कण्टु, इऩ्ऱु वीटु उऱ्‌ऱेऩ्;
उय्य, ऎऩ् उळ्ळत्तुळ्, ओङ्कारम् आय् निऩ्ऱ
मॆय्या! विमला! विटैप् पाका! वेतङ्कळ्
ऐया ऎऩ, ओङ्कि, आऴ्न्तु, अकऩ्ऱ, नुण्णियऩे!

[7]
वॆय्याय्! तणियाय्! इयमाऩऩ् आम् विमला!
पॊय् आयिऩ ऎल्लाम् पोय् अकल, वन्तरुळि,
मॆय्ञ्ञाऩम् आकि, मिळिर्किऩ्ऱ मॆय्च् चुटरे!
ऎञ्ञाऩम् इल्लातेऩ् इऩ्पप् पॆरुमाऩे!
अञ्ञाऩम् तऩ्ऩै अकल्विक्कुम् नल् अऱिवे!

[8]
आक्कम्, अळवु, इऱुति, इल्लाय्! अऩैत्तु उलकुम्
आक्कुवाय्, काप्पाय्, अऴिप्पाय्, अरुळ् तरुवाय्,
पोक्कुवाय्, ऎऩ्ऩैप् पुकुविप्पाय् निऩ् तॊऴुम्पिल्;
नाऱ्‌ऱत्तिऩ् नेरियाय्! चेयाय्! नणियाऩे!
माऱ्‌ऱम्, मऩम्, कऴिय निऩ्ऱ मऱैयोऩे!

[9]
कऱन्त पाल्, कऩ्ऩलॊटु, नॆय् कलन्ताल् पोलच्
चिऱन्तु, अटियार् चिन्तऩैयुळ् तेऩ् ऊऱिनिऩ्ऱु,
पिऱन्त पिऱप्पु अऱुक्कुम् ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ्!
निऱङ्कळ् ओर् ऐन्तु उटैयाय्! विण्णோर्कळ् एत्त
मऱैन्तु इरुन्ताय्, ऎम्पॆरुमाऩ्! वल्विऩैयेऩ् तऩ्ऩै

[10]
मऱैन्तिट मूटिय माय इरुळै,
अऱम्, पावम्, ऎऩ्ऩुम् अरुम् कयिऱ्‌ऱाल् कट्टि,
पुऱम् तोल् पोर्त्तु, ऎङ्कुम् पुऴु अऴुक्कु मूटि,
मलम् चोरुम् ऒऩ्पतु वायिल् कुटिलै
मलङ्क, पुलऩ् ऐन्तुम् वञ्चऩैयैच् चॆय्य,

[11]
विलङ्कु मऩत्ताल्, विमला! उऩक्कुक्
कलन्त अऩ्पु आकि, कचिन्तु उळ् उरुकुम्
नलम् ताऩ् इलात चिऱियेऱ्‌कु नल्कि,
निलम् तऩ् मेल् वन्तरुळि, नीळ् कऴल्कळ् काट्टि,
नायिऩ् कटैयाय्क् किटन्त अटियेऱ्‌कु,

[12]
तायिऩ् चिऱन्त तया आऩ तत्तुवऩे!
माचु अऱ्‌ऱ चोति मलर्न्त मलर्च् चुटरे!
तेचऩे! तेऩ् आर् अमुते! चिवपुरऩे!
पाचम् आम् पऱ्‌ऱु अऱुत्तु, पारिक्कुम् आरियऩे!
नेच अरुळ् पुरिन्तु, नॆञ्चिल् वञ्चम् कॆट,

[13]
पेरातु निऩ्ऱ पॆरुम् करुणैप् पेर् आऱे!
आरा अमुते! अळवु इलाप् पॆम्माऩे!
ओरातार् उळ्ळत्तु ऒळिक्कुम् ऒळियाऩे!
नीराय् उरुक्कि, ऎऩ् आर् उयिर् आय् निऩ्ऱाऩे!
इऩ्पमुम् तुऩ्पमुम् इल्लाऩे! उळ्ळाऩे!

[14]
अऩ्परुक्कु अऩ्पऩे! यावैयुम् आय्, अल्लैयुम् आम्
चोतियऩे! तुऩ् इरुळे! तोऩ्ऱाप् पॆरुमैयऩे!
आतियऩे! अन्तम्, नटु, आकि, अल्लाऩे!
ईर्त्तु ऎऩ्ऩै, आट्कॊण्ट ऎन्तै पॆरुमाऩे!
कूर्त्त मॆय्ञ्ञाऩत्ताल् कॊण्टु उणर्वार् तम् करुत्तिऩ्

[15]
नोक्कु अरिय नोक्के! नुणुक्कु अरिय नुण् उणर्वे!
पोक्कुम्, वरवुम्, पुणर्वुम्, इलाप् पुण्णियऩे!
काक्कुम् ऎम् कावलऩे! काण्पु अरिय पेर् ऒळिये!
आऱ्‌ऱु इऩ्प वॆळ्ळमे! अत्ता! मिक्काय्! निऩ्ऱ
तोऱ्‌ऱच् चुटर् ऒळि आय्, चॊल्लात नुण् उणर्वु आय्,

[16]
माऱ्‌ऱम् आम् वैयकत्तिऩ् वॆव्वेऱे वन्तु, अऱिवु आम्
तेऱ्‌ऱऩे! तेऱ्‌ऱत् तॆळिवे! ऎऩ् चिन्तऩैयुळ्
ऊऱ्‌ऱु आऩ उण् आर् अमुते! उटैयाऩे!
वेऱ्‌ऱु विकार विटक्कु उटम्पिऩ् उळ् किटप्प
आऱ्‌ऱेऩ्; ऎम् ऐया, अरऩे! ओ! ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु

[17]
पोऱ्‌ऱि, पुकऴ्न्तिरुन्तु, पॊय् कॆट्टु, मॆय् आऩार्
मीट्टु इङ्कु वन्तु, विऩैप् पिऱवि चारामे,
कळ्ळप् पुलक् कुरम्पै कट्टऴिक्क वल्लाऩे!
नळ् इरुळिल् नट्टम् पयिऩ्ऱु आटुम् नातऩे!
तिल्लैयुळ् कूत्तऩे! तॆऩ्पाण्टि नाट्टाऩे!

[18]
अल्लल् पिऱवि अऱुप्पाऩे! ओ!' ऎऩ्ऱु,
चॊल्लऱ्‌कु अरियाऩैच् चॊल्लि, तिरुवटिक् कीऴ्च्
चॊल्लिय पाट्टिऩ् पॊरुळ् उणर्न्तु चॊल्लुवार्
चॆल्वर् चिवपुरत्तिऩ् उळ्ळार् चिवऩ् अटिक् कीऴ्,
पल्लोरुम् एत्तप् पणिन्तु. (95)
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[19]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.112  
तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु  
Tune - पूवेऱु कोऩुम् पुरन्तरऩुम्   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/12 Thiruchalal Thiruvasagam.mp3
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[1]
ऎऩ् अप्पऩ्, ऎम्पिराऩ्, ऎल्लार्क्कुम् ताऩ् ईचऩ्;
तुऩ्ऩम् पॆय् कोवणमाक् कॊळ्ळुम्अतु ऎऩ्? एटी!
मऩ्ऩु कलै, तुऩ्ऩु पॊरुळ् मऱै नाऩ्के, वाऩ् चरटा,
तऩ्ऩैये कोवणमा, चात्तिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[2]
कोयिल् चुटुकाटु, कॊल् पुलित् तोल् नल् आटै,
तायुम् इलि, तन्तै इलि, ताऩ् तऩियऩ् काण्; एटी!
तायुम् इलि, तन्तै ऒलि, ताऩ् तऩियऩ्; आयिटिऩुम्,
कायिल्, उलकु अऩैत्तुम् कल् पॊटि, काण्; चाऴलो!

[3]
अयऩै, अऩङ्कऩै, अन्तकऩै, चन्तिरऩै,
वयऩङ्कळ् माया वटुच् चॆय्ताऩ्; काण्, एटी!
नयऩङ्कळ् मूऩ्ऱु उटैय नायकऩे तण्टित्ताल्,
चयम् अऩ्ऱो वाऩवर्क्कु, ताऴ् कुऴलाय्? चाऴलो!

[4]
तक्कऩैयुम्, ऎच्चऩैयुम्, तलै अऱुत्तु, तेवर् कणम्
तॊक्कॆऩ वन्तवर्तम्मैत् तॊलैत्ततुताऩ् ऎऩ्? एटी!
तॊक्कॆऩ वन्तवर् तम्मैत् तॊलैत्तरुळि अरुळ् कॊटुत्तु, अङ्कु
ऎच्चऩुक्कु मिकैत् तलै मऱ्‌ऱु अरुळिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[5]
अलरवऩुम्, मालवऩुम्, अऱियामे, अऴल् उरु आय्,
निलम् मुतल्, कीऴ् अण्टम् उऱ, निऩ्ऱतुताऩ् ऎऩ्? एटी!
निलम् मुतल्, कीऴ् अण्टम् उऱ, निऩ्ऱिलऩेल् इरुवरुम् तम्
चलम् मुकत्ताल् आङ्कारम् तविरार् काण् चाऴलो!

[6]
मलै मकळै ऒरु पाकम् वैत्तलुमे मऱ्‌ऱु ऒरुत्ति
चलम् मुकत्ताल् अवऩ् चटैयिल् पायुम् अतु ऎऩ् एटी
चलम् मुकत्ताल् अवऩ् चटैयिल् पाय्न्तिलळेल् तरणि ऎल्लाम्
पिल मुकत्ते पुकप्पाय्न्तु पॆरुङ्केटु आम् चाऴलो!

[7]
कोलालम् आकिक् कुरै कटल्वाय् अऩ्ऱु ऎऴुन्त
आलालम् उण्टाऩ् अवऩ् चतुर् ताऩ् ऎऩ् एटी
आलालम् उण्टिलऩेल् अऩ्ऱु अयऩ् माल् उळ्ळिट्ट
मेल् आय तेवर् ऎल्लाम् वीटुवर् काण् चाऴलो!

[8]
तॆऩ् पाल् उकन्तु आटुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्
पॆण् पाल् उकन्ताऩ्; पॆरुम् पित्तऩ्, काण्; एटी!
पॆण् पाल् उकन्तिलऩेल्, पेताय्! इरु निलत्तोर्
विण् पाल् योकु ऎय्ति, वीटुवर्, काण्; चाऴलो!

[9]
ताऩ् अन्तम् इल्लाऩ्, तऩै अटैन्त नायेऩै
आऩन्त वॆळ्ळत्तु अऴुन्तुवित्ताऩ्, काण्; एटी!
आऩन्त वॆळ्ळत्तु अऴुन्तुवित्त तिरुवटिकळ्,
वाऩ् उन्तु तेवर्कट्कु ओर् वाऩ् पॊरुळ्, काण्; चाऴलो!

[10]
नङ्काय्! इतु ऎऩ्ऩ तवम्? नरम्पोटु, ऎलुम्पु, अणिन्तु,
कङ्काळम् तोळ्मेले कातलित्ताऩ्, काण्; एटी!
कङ्काळम् आमा केळ्; काल अन्तरत्तु इरुवर्
तम् कालम् चॆय्यत् तरित्तऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[11]
काऩ् आर् पुलित् तोल् उटै; तलै ऊण्; काटु पति;
आऩाल्, अवऩुक्कु इङ्कु आट्पटुवार् आर्? एटी!
आऩालुम्, केळाय्; अयऩुम् तिरुमालुम्,
वाऩ् नाटर् कोवुम्, वऴि अटियार्; चाऴलो!

[12]
मलै अरैयऩ् पॊऩ् पावै, वाळ् नुतलाळ्, पॆण् तिरुवै
उलकु अऱिय, ती वेट्टाऩ् ऎऩ्ऩुम्अतु ऎऩ्? एटी
उलकु अऱिय, ती वेळातु ऒऴिन्तऩऩेल्, उलकु अऩैत्तुम्,
कलै नविऩ्ऱ पॊरुळ्कळ् ऎल्लाम् कलङ्किटुम्, काण्; चाऴलो!

[13]
तेऩ् पुक्क तण् पणै चूऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्,
ताऩ् पुक्कु नट्टम् पयिलुम्अतु ऎऩ्? एटी!
ताऩ् पुक्कु नट्टम् पयिऩ्ऱिलऩेल्, तरणि ऎल्लाम्,
ऊऩ् पुक्क वेल् काळिक्कु ऊट्टु आम्, काण्; चाऴलो!

[14]
कट करियुम्, परि मावुम्, तेरुम्, उकन्तु एऱाते,
इटपम् उकन्तु एऱिय आऱु, ऎऩक्कु अऱिय इयम्पु; एटी!
तट मतिल्कळ् अवै मूऩ्ऱुम् तऴल् ऎरित्त अन् नाळिल्
इटपम् अतु आय्त् ताङ्किऩाऩ् तिरुमाल्, काण्; चाऴलो!

[15]
नऩ्ऱाक नाल्वर्क्कुम् नाऩ्मऱैयिऩ् उट्पॊरुळै,
अऩ्ऱु, आलिऩ् कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु, अऱम् उरैत्ताऩ्, काण्; एटी!
अऩ्ऱु, आलिऩ् कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु, अऱम् उरैत्ताऩ्, आयिटिऩुम्,
कॊऩ्ऱाऩ्, काण्, पुरम् मूऩ्ऱुम् कूट्टोटे; चाऴलो!

[16]
अम्पलत्ते कूत्तु आटि, अमुतु चॆय्यप् पलि तिरियुम्
नम्पऩैयुम् तेवऩ् ऎऩ्ऱु नण्णुम्अतु ऎऩ्? एटी!
नम्पऩैयुम् आमा केळ्; नाऩ्मऱैकळ् ताम् अऱिया,
ऎम्पॆरुमाऩ्, ईचा' ऎऩ्ऱु एत्तिऩ, काण्; चाऴलो!

[17]
चलम् उटैय चलन्तरऩ् तऩ् उटल् तटिन्त नल् आऴि,
नलम् उटैय नारणऱ्‌कु, अऩ्ऱु, अरुळिय आऱु ऎऩ्? एटी!
नलम् उटैय नारणऩ्, तऩ् नयऩम् इटन्तु, अरऩ् अटिक्कीऴ्
अलर् आक इट, आऴि अरुळिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[18]
अम्परम् आम्, पुळ्ळित् तोल्; आलालम्, आर् अमुतम्;
ऎम्पॆरुमाऩ् उण्ट चतिर्, ऎऩक्कु अऱिय इयम्पुल् एटी!
ऎम्पॆरुमाऩ् एतु उटुत्तु, अङ्कु एतु अमुतु चॆय्तिटिऩुम्,
तम् पॆरुमै ताऩ् अऱियात् तऩ्मैयऩ्, काण्; चाऴलो!

[19]
अरुम् तवरुक्कु, आलिऩ् कीऴ्, अऱम् मुतला नाऩ्किऩैयुम्
इरुन्तु, अवरुक्कु अरुळुम्अतु ऎऩक्कु अऱिय इयम्पु; एटी!
अरुम् तवरुक्कु, अऱम् मुतल् नाऩ्कु अऩ्ऱु अरुळिच्चॆय्तिलऩेल्,
तिरुन्त, अवरुक्कु, उलकु इयऱ्‌कै तॆरिया, काण्; चाऴलो!

[20]

Back to Top
तिरुमाळिकैत् तेवर्   तिरुविचैप्पा  
9 -Thirumurai   Pathigam 9.001  
तिरुमाळिकैत् तेवर् - कोयिल् - ऒळिवळर् विळक्के  
Tune -   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: Goddess: )

ऒळिवळर् विळक्के उलप्पिला ऒऩ्ऱे
   उणर्वुचूऴ् कटन्ततोर् उणर्वे
तॆळिवळर् पळिङ्किऩ् तिरळ्मणिक् कुऩ्ऱे
   चित्तत्तुळ् तित्तिक्कुन् तेऩे
अळिवळर् उळ्ळत् ताऩन्तक् कऩिये
   अम्पलम् आटरङ् काक
वॆळिवळर् तॆय्वक् कूत्तुकन् तायैत्
   तॊण्टऩेऩ् विळम्पुमा विळम्पे.

[1]
इटर्कॆटुत् तॆऩ्ऩै आण्टुकॊण् टॆऩ्ऩुळ्
   इरुट्पिऴम् पऱऎऱिन् तॆऴुन्त
चुटर्मणि विळक्कि ऩुळ्ऒळि विळङ्कुन्
   तूयनऱ्‌ चोतियुट् चोती
अटल्विटैप् पाका अम्पलक् कूत्ता
   अयऩॊटु माल्अऱि यामैप्
पटरॊळि परप्पिप् परन्तुनिऩ् ऱायैत्
   तॊण्टऩेऩ् पणियुमा पणिये.

[2]
तऱ्‌परम् पॊरुळे चचिकण्ट चिकण्टा
   चामकण् टा अण्ट वाणा
नऱ्‌पॆरुम् पॊरुळाय् उरैकलन् तुऩ्ऩै
   ऎऩ्ऩुटै नाविऩाल् नविल्वाऩ्
अऱ्‌पऩ्ऎऩ् उळ्ळत् तळविला उऩ्ऩैत्
   तन्तपॊऩ् ऩम्पलत् तरचे
कऱ्‌पमाय् उलकाय् अल्लैआ ऩायैत्
   तॊण्टऩेऩ् करुतुमा करुते.

[3]
पॆरुमैयिऱ्‌ चिऱुमै पॆण्णॊटा णाय्ऎऩ्
   पिऱप्पिऱप् पऱुत्तपे रॊळिये
करुमैयिऩ् वॆळिये कयऱ्‌कणाळ् इमवाऩ्
   मकळ्उमै यवळ्कळै कण्णे
अरुमैयिऩ् मऱैनाऩ् कोलमिट् टरऱ्‌ऱुम्
   अप्पऩे अम्पलत् तमुते
ऒरुमैयिऱ्‌ पलपुक् कुरुविनिऩ् ऱायैत्
   तॊण्टऩेऩ् उरैक्कुमा ऱुरैये.

[4]
कोलमे मेलै वाऩवर् कोवे
   कुणङ्कुऱि इऱन्ततोर् कुणमे
कालमे कङ्कै नायका ऎङ्कळ्
   कालकाला काम नाचा
आलमे अमुतुण् टम्पलम् चॆम्पॊऱ्‌
   कोयिल्कॊण् टाटवल् लाऩे
ञालमे तमियेऩ् नऱ्‌ऱवत् तायैत्
   तॊण्टऩेऩ् नणुकुमा नणुके.

[5]
नीऱणि पवळक् कुऩ्ऱमे निऩ्ऱ
   नॆऱ्‌ऱिक्कण् उटैयतोर् नॆरुप्पे
वेऱणि पुवऩ पोकमे योक
   वॆळ्ळमे मेरुविल् वीरा
आऱणि चटैऎम् अऱ्‌पुतक् कूत्ता
   अम्पॊऩ्चॆय् अम्पलत् तरचे
एऱणि कॊटिऎम् ईचऩे उऩ्ऩैत्
   तॊण्टऩेऩ् इचैयुमा ऱिचैय.

[6]
तऩतऩ्नऱ्‌ ऱोऴा चङ्करा चूल
   पाणिये ताणुवे चिवऩे
कऩकनऱ्‌ ऱूणे कऱ्‌पकक् कॊऴुन्ते
   कण्कळ्मूऩ् ऱुटैयतोर् करुम्पे
अऩकऩे कुमर विनायक चऩक
   अम्पलत् तमरर्चे करऩे
नुऩकऴ लिणैयॆऩ् नॆञ्चिऩुळ् इऩितात्
   तॊण्टऩेऩ् नुकरुमा नुकरे.

[7]
तिऱम्पिय पिऱविच् चिलतॆय्व नॆऱिक्के
   तिकैक्किऩ्ऱेऩ् ऱऩैत्तिकै यामे
निऱम्पॊऩ्ऩुम् मिऩ्ऩुम् निऱैन्तचे वटिक्कीऴ्
   निकऴ्वित्त निकरिला मणिये
अऱम्पल तिऱङ्कण् टरुन्तवर्क् करचाय्
   आलिऩ्कीऴ् इरुन्तअम् पलवा
पुऱञ्चमण् पुत्तर् पॊय्कळ्कण् टायैत्
   तॊण्टऩेऩ् पुणरुमा पुणरे

[8]
तक्कऩ्नऱ्‌ ऱलैयुम् ऎच्चऩ्वऩ् ऱलैयुम्
   तामरै नाऩ्मुकऩ् तलैयुम्
ऒक्कविण् टुरुळ ऒण्टिरुप् पुरुवम्
   नॆऱित्तरु ळियउरुत् तिरऩे
अक्कणि पुलित्तो लाटैमेल् आट
   आटप्पॊऩ् ऩम्पलत् ताटुम्
चॊक्कऩे ऎवर्क्कुम् तॊटर्वरि यायैत्
   तॊण्टऩेऩ् तॊटरुमा तॊटरे.

[9]
मटङ्कलाय्क् कऩकऩ् मार्पुकीण् टाऩुक्
   करुळ्पुरि वळ्ळले मरुळार्
इटङ्कॊळ्मुप् पुरम्वॆन् तवियवै तिकत्तेर्
   एऱिय एऱुचे वकऩे
अटङ्कवल् लरक्कऩ् अरट्टिरु वरैक्कीऴ्
   अटर्त्तपॊऩ् ऩम्पलत् तरचे
विटङ्कॊळ्कण् टत्तॆम् विटङ्कऩे उऩ्ऩैत्
   तॊण्टऩेऩ् विरुम्पुमा विरुम्पे.?

[10]
मऱैकळुम् अमरर् कूट्टमुम् माट्टा
   तयऩ्तिरु मालॊटु मयङ्कि
मुऱैमुऱै मुऱैयिट् टोर्वरि यायै
   मूर्क्कऩेऩ् मॊऴिन्तपुऩ् मॊऴिकळ्
अऱैकऴल् अरऩ्चीर् अऱिविला वॆऱुमैच्
   चिऱुमैयिऱ्‌ पॊऱुक्कुम्अम् पलत्तुळ्
निऱैतरु करुणा निलयमे उऩ्ऩैत्
   तॊण्टऩेऩ् निऩैयुमा निऩैये.?

[11]

Back to Top
चेन्तऩार्   तिरुप्पल्लाण्टु  
9 -Thirumurai   Pathigam 9.029  
चेन्तऩार् - कोयिल्  
Tune -   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=6hE5FaTnKMk
मऩ्ऩुक तिल्लै वळर्कनम् पत्तर्कळ्
   वञ्चकर् पोयकलप्
पॊऩ्ऩिऩ्चॆय् मण्टपत् तुळ्ळे पुकुन्तु
   पुवऩियॆल् लाम्विळङ्क
अऩ्ऩ नटैमट वाळ्उमै कोऩ्अटि
   योमुक् करुळ्पुरिन्तु
पिऩ्ऩैप् पिऱवि यऱुक्क नॆऱितन्त पित्तऱ्‌कुप्
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[1]
मिण्टु मऩत्तवर् पोमिऩ्कळ्
   मॆय्यटियार्कळ् विरैन्तु वम्मिऩ्
कॊण्टुम् कॊटुत्तुम् कुटिकुटि यीचऱ्‌काट्
   चॆय्मिऩ् कुऴाम्पुकुन्
तण्टङ्कटन्त पॊरुळ्अळ विल्लतोर्
   आऩन्त वॆळ्ळप्पॊरुळ्
पण्टुम् इऩ्ऱुम् ऎऩ्ऱुम् उळ्ळपॊरुळ् ऎऩ्ऱे
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[2]
निट्टैयि लाउटल् नीत्तॆऩ्ऩै आण्ट
   निकरिला वण्णङ्कळुम्
चिट्टऩ् चिवऩटि यारैच्ची राट्टुन्
   तिऱङ्कळु मेचिन्तित्
तट्टमूर्त् तिक्कॆऩ् अकम्नॆक ऊऱुम्
   अमिर्तिऩुक् कालनिऴऱ्‌
पट्टऩुक् कॆऩ्ऩैत्तऩ् पाऱ्‌पटुत् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[3]
चॊल्लाण्ट चुरुतिप्पॊरुळ् चोतित्त
   तूय्मऩत् तॊण्टरुळ्ळीर्
चिल्लाण् टिऱ्‌चितै युम्चिल तेवर्
   चिऱुनॆऱि चेरामे
विल्लाण्टकऩ कत्तिरळ् मेरु
   विटङ्कऩ् विटैप्पाकऩ्
पल्लाण् टॆऩ्ऩुम् पतङ्कटन् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[4]
पुरन्तरऩ् माल् अयऩ् पूचलिट् टोलमिट्
   टिऩ्ऩम् पुकलरिताय्
इरन्तिरन् तऴैप्पऎऩ् उयिर्आण्ट कोविऩुक्
   कॆऩ्चॆय वल्लम्ऎऩ्ऱुम्
करन्तुङ् करवात कऱ्‌पक ऩाकिक्
   करैयिल् करुणैक्कटल्
परन्तुम् निरन्तुम् वरम्पिलाप् पाङ्कऱ्‌के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[5]
चेविक्क वन्तयऩ् इन्तिरऩ् चॆङ्कण्माल्
   ऎङ्कुन् तिचैतिचैयऩ
कूविक् कवर्न्तु नॆरुङ्किक् कुऴाङ्कुऴा
   माय्निऩ्ऱु कूत्ताटुम्
आविक् कमुतैऎऩ् आर्वत् तऩत्तिऩै
   अप्पऩै ऒप्पमरर्
पाविक्कुम् पावकत् तप्पुऱत् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[6]
चीरुम् तिरुवुम् पॊलियच् चिवलोक
   नायकऩ् चेवटिक्कीऴ्
आरुम् पॆऱात अऱिवुपॆऱ्‌ ऱेऩ्पॆऱ्‌ऱ
   तार्पॆऱु वार्उलकिल्
ऊरुम् उलकुम् कऴऱ उऴऱि
   उमैमण वाळऩुक्काट्
पारुम् विचुम्पुम् अऱियुम् परिचुनाम्
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[7]
चेलुम् कयलुम् तिळैक्कुङ्कण् णार्इळङ्
   कॊङ्कैयिऱ्‌ चॆङ्कुङ्कुमम्
पोलुम् पॊटियणि मार्पिलङ् कुम्मॆऩ्ऱु
   पुण्णियर् पोऱ्‌ऱिचैप्प
मालुम् अयऩुम् अऱिया नॆऱितन्तु
   वन्तॆऩ् मऩत्तकत्ते
पालुम् अमुतमुम् ऒत्तुनिऩ् ऱाऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[8]
पालुक्कुप् पालकऩ् वेण्टि अऴुतिटप्
   पाऱ्‌कटल् ईन्तपिराऩ्
मालुक्कुच् चक्करम् अऩ्ऱरुळ् चॆय्तवऩ्
   मऩ्ऩिय तिल्लैतऩ्ऩुळ्
आलिक्कुम् अन्तणर् वाऴ्किऩ्ऱ चिऱ्‌ऱम्
   पलमे इटमाकप्
पालित्तु नट्टम् पयिलवल् लाऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[9]
तातैयैत् ताळ्अऱ वीचिय चण्टिक्कव्
   वण्टत् तॊटुमुटऩे
पूतलत् तोरुम् वणङ्कप्पॊऱ्‌ कोयिलुम्
   पोऩक मुम् अरुळिच्
चोति मणिमुटित् ताममुम् नाममुम्
   तॊण्टर्क्कु नायकमुम्
पातकत् तुक्कुप् परिचुवैत् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[10]
कुऴल् ऒलि याऴ्ऒलि कूत्तॊलि एत्तॊलि
   ऎङ्कुम् कुऴाम्पॆरुकि
विऴवॊलि विण्णळ वुञ्चॆऩ्ऱु विम्मि
   मिकुतिरु वारूरिऩ्
मऴविटै याऱ्‌कु वऴिवऴि आळाय्
   मणञ्चॆय् कुटिप्पिऱन्त
पऴवटि यारॊटुङ् कूटिऎम् माऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[11]
आरार् वन्तार् अमरर् कुऴात्तिल्
   अणियुटै आतिरैनाळ्
नारा यणऩॊटु नाऩ्मुकऩ् अङ्कि
   इरवियुम् इन्तिरऩुम्
तेरार् वीतियिल् तेवर् कुऴाङ्कळ्
   तिचैयऩैत्तुम् निऱैन्तु
पारार् तॊल्पुकऴ् पाटियुम् आटियुम्
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[12]
ऎन्तैऎन् ताय्चुऱ्‌ऱम् मुऱ्‌ऱुम् ऎमक्कमु
   ताम्मॆम् पिराऩ्ऎऩ् ऱॆऩ्ऱु
चिन्तै चॆय्युम् चिवऩ् चीरटियार्
   अटिनाय् चॆप्पुरै
अन्तमिल् आऩन्तच् चेन्तऩ् ऎऩैप्पुकुन्
   ताण्टुकॊण् टारुयिर्मेऱ्‌
पन्तम् पिरियप् परिन्तव ऩेऎऩ्ऱु
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[13]
Back to Top
पत्ताम् तिरुमुऱै - तिरुमूलर्
ऒऩ्ऱवऩ् ताऩे इरण्टवऩ् इऩ्ऩरुळ्
निऩ्ऱऩऩ् मूऩ्ऱिऩुळ् नाऩ्कुणर्न् ताऩ्ऐन्तु
वॆऩ्ऱऩऩ् आऱु विरिन्तऩऩ् एऴुम्पर्च्
चॆऩ्ऱऩऩ् ताऩिरुन् ताऩ्उणर्न् तॆट्टे.

चिवऩॊटुऒक् कुम्तॆय्वम् तेटिऩुम् इल्लै
अवऩॊटुऒप् पार् इङ्कु यावरुम् इल्लै
पुवऩम् कटन्तऩ्ऱु पॊऩ्ऩॊळि मिऩ्ऩुम्
तवऩच् चटैमुटित् तामरै याऩे.

चिवचिव ऎऩ्किलर् तीविऩै याळर्
चिवचिव ऎऩ्ऱिटत् तीविऩै माळुम्
चिवचिव ऎऩ्ऱिटत् तेवरु मावर्
चिवचिव ऎऩ्ऩच् चिवकति ताऩे.

नन्ति अरुळाले नातऩाम् पेर्पॆऱ्‌ऱोम्
नन्ति अरुळाले मूलऩै नाटिऩोम्
नन्ति अरुळाव तॆऩ्चॆयुम् नाट्टिऩिल्
नन्ति वऴिकाट्ट नाऩिरुन् तेऩे.

इरुन्तेऩ् इक्कायत्ते ऎण्णिलि कोटि
इरुन्तेऩ् इराप्पकल् अऱ्‌ऱ इटत्ते
इरुन्तेऩ् इमैयवर् एत्तुम् पतत्ते
इरुन्तेऩ् ऎऩ्नन्ति इणैयटिक् कीऴे.

पिऩ्ऩैनिऩ्ऱु ऎऩ्ऩे पिऱवि पॆऱुवतु
मुऩ्ऩैनऩ् ऱाक मुयल्तवम् चॆय्किलर्
ऎऩ्ऩैनऩ् ऱाक इऱैवऩ् पटैत्तऩऩ्
तऩ्ऩैनऩ् ऱाकत् तमिऴ्चॆय्यु माऱे.

पतिपचु पाचम् ऎऩप्पकर् मूऩ्ऱिल्
पतियिऩैप् पोऱ्‌पचु पाचम् अऩाति
पतियिऩैच् चॆऩ्ऱणु काप्पचु पाचम्
पतियणु किऱ्‌पचु पाचम् निल् लावे.

अण्णल् अरुळाल् अरुळुम् चिवाकमम्
ऎण्णिलि कोटि. तॊकुत्तिटुम् आयिऩुम्
अण्णल् अऱिन्त अऱिवु अऱियाविटिल्
ऎण्णिलि कोटियुम् नीर्मेल् ऎऴुत्ते.

वाऴ्त्तवल् लार्मऩत् तुळ्ळुऱु चोतियैत्
तीर्त्तऩै अङ्के तिळैक्किऩ्ऱ तेवऩै
एत्तियुम् ऎम्पॆरु माऩॆऩ् ऱिऱैञ्चियुम्
आत्तञ्चॆय् तीचऩ् अरुळ्पॆऱ लामे

तॆळिवु कुरुविऩ् तिरुमेऩि काण्टल्
तॆळिवु कुरुविऩ् तिरुनामञ् चॆप्पल्
तॆळिवु कुरुविऩ् तिरुवार्त्तै केट्टल्
तॆळिवु कुरुवुरु चिन्तित्तल् ताऩे.

ऊरॆलाम् कूटि ऒलिक्क अऴुतिट्टुप्
पेरिऩै नीक्किप् पिणमॆऩ्ऱु पेरिट्टुच्
चूरैयङ् काट्टिटैक् कॊण्टुपोय्च् चुट्टिट्टु
नीरिऩिल् मूऴ्कि निऩैप्पॊऴिन् तार्कळे.

मुट्टै पिऱन्ततु मुन्_ऱु नाळिऩिल्
इट्टतु ताऩिलै एतेऩुम् एऴैकाळ्
पट्टतु पार्मणम् पऩ्ऩिरण्टु आण्टिऩिल्
कॆट्टतु ऎऴुपतिल् केटऱि यीरे.

उटम्पोटु उयिरिटै विट्टो टुम् पोतु
अटुम्परिचु ऒऩ्ऱिल्लै अण्णलै ऎण्णुम्
विटुम्परि चाय्निऩ्ऱ मॆय्न्नमऩ् तूतर्
चुटुम्परि चत्तैयुञ् चूऴकि लारे

अऩ्पु चिवम् इरण्टु ऎऩ्पर् अऱिविलार्
अऩ्पे चिवमावतु आरुम् अऱिकिलार्
अऩ्पे चिवमावतु आरुम् अऱिन्तपिऩ्
अऩ्पे चिवमाय् अमर्न्तिरुन् तारे.

यावर्क्कु माम्इऱै वऱ्‌कॊरु पच्चिलै
यावर्क्कु माम्पचु वुक्कॊरु वायुऱै
यावर्क्कु माम्उण्णुम् पोतॊरु कैप्पिटि
यावर्क्कु माम्पिऱर्क् किऩ्ऩुरै ताऩे.

इयम नियममे ऎण्णिला आतऩम्
नयमुऱु पिराणायामम् पिरत्ति याकारञ्
चयमिकु तारणै तियाऩञ् चमाति
अयमुऱुम् अट्टाङ्क मावतु मामे

पुळ्ळिऩुम् मिक्क पुरवियै मेऱ्‌कॊण्टाऱ्‌
कळ्ळुण्ण वेण्टान् ताऩे कळितरुन्
तुळ्ळि नटप्पिक्कुञ् चोम्पु तविर्प्पिक्कुम्
उळ्ळतु चॊऩ्ऩोम् उणर्वुटै योरुक्के

पार्प्पाऩ् अकत्तिले पाऱ्‌पचु ऐन्तुण्टु
मेय्पारुमिऩ्ऱि वॆऱित्तु तिरिवऩ
मेय्प्पारुम् उण्टाय् वॆऱियुम् अटङ्किऩाल्
पार्प्पाऩ् पचुअय्न्तुम् पालाय्च् चॊरियुमे

नामम् ओर् आयिरम् ओतुमिऩ् नातऩै
एमम् ओर् आयिरत् तुळ्ळे इचैवीर्कळ्
ओमम्ओर् आयिरम् ओतवल् लार्अवर्
कामम् ओर् आयिरम् कण्टॊऴिन् तारे.

कङ्काळऩ् पूचुम् कवचत् तिरुनीऱ्‌ऱै
मङ्कामऱ्‌ पूचि मकिऴ्वरे यामाकिल्
तङ्का विऩैकळुम् चारुम् चिवकति
चिङ्कार माऩ तिरुवटि चेर्वरे.

उळ्ळम् पॆरुङ्कोयिल् ऊऩुटम् पालयम्
वळ्ळऱ्‌ पिराऩार्क्कु वाय्को पुरवाचल्
तॆळ्ळत् तॆळिन्तार्क्कुच् चीवऩ् चिवलिङ्कम्
कळ्ळप् पुलऩैन्तुम् काळा मणिविळक्के

पुण्णियम् चॆय्वार्क्कुप् पूवुण्टु नीरुण्टु
अण्णल् अतुकण् टरुळ्पुरि यानिऱ्‌कुम्
ऎण्णिलि पाविकळ् ऎम्मिऱै ईचऩै
नण्णऱि यामल् नऴुवुकिऩ् ऱार्कळे

Back to Top

तिरुआलङ्काट्टु मूत्त तिरुप्पतिकम् कारैक्काल् अम्मैयार्
कॊङ्कै तिरङ्कि नरम्पॆऴुन्तु कुण्टुकण् वॆण्पऱ्‌ कुऴिवयिऱ्‌ऱुप्
पङ्कि चिवन्तिरु पऱ्‌कळ्नीण्टु परटुयर् नीळ्कणैक् कालोर्पॆण्पेय्
तङ्कि अलऱि उलऱुकाट्टिल् ताऴ्चटै ऎट्टुत् तिचैयुम्वीचि
अङ्कङ् कुळिर्न्तऩल् आटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 1

कळ्ळिक् कवट्टिटैक् कालैनीट्टिक् कटैक्कॊळ्ळि वाङ्कि मचित्तुमैयै
विळ्ळ ऎऴुति वॆटुवॆटॆऩ्ऩ नक्कु वॆरुण्टु विलङ्कुपार्त्तुत्
तुळ्ळिच् चुटलैच् चुटुपिणत्तीच् चुट्टिट मुऱ्‌ऱुञ् चुळिन्तुपूऴ्ति
अळ्ळि अविक्कनिऩ् ऱाटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 2

वाकै विरिन्तुवॆण् णॆऱ्‌ऱॊलिप्प मयङ्किरुळ् कूर्नटु नाळैयाङ्के
कूकैयॊ टाण्टलै पाटआन्तै कोटतऩ् मेऱ्‌कुतित् तोटवीचि
ईकै पटर्तॊटर् कळ्ळिनीऴल् ईमम् इटुचुटु काट्टकत्ते
आकङ् कुळिर्न्तऩल् आटुम् ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 3

कुण्टिलो मक्कुऴिच् चोऱ्‌ऱैवाङ्किक् कुऱुनरि तिऩ्ऩ अतऩैमुऩ्ऩे
कण्टिलोम् ऎऩ्ऱु कऩऩ्ऱुपेय्कळ् कैयटित् तोटिटु काटरङ्का
मण्टलम् निऩ्ऱङ् कुळाळम्इट्टु वातित्तु वीचि ऎटुत्तपातम्
अण्टम् उऱनिमिर्न् ताटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 4

विऴुतु निणत्तै विऴुङ्कियिट्टु वॆण्तलै मालै विरवप्पूट्टिक्
कऴुतुतऩ् पिळ्ळैयैक् काळियॆऩ्ऱु पेरिट्टुच् चीरुटैत् तावळर्त्तुप्
पुऴुति तुटैत्तु मुलैकॊटुत्तुप् पोयिऩ तायै वरवुकाणा
तऴुतुऱङ् कुम्पुऱङ् काट्टिल्आटुम् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 5

पट्टटि नॆट्टुकिर्प् पाऱुकाऱ्‌पेय् परुन्तॊटु कूकै पकण्टैआन्तै
कुट्टि यिटमुट्टै कूकैपेय्कळ् कुऱुनरि चॆऩ्ऱणङ् काटुकाट्टिल्
पिट्टटित् तुप्पुऱङ् काट्टिल्इट्ट पिणत्तिऩैप् पेरप् पुरट्टिआङ्के
अट्टमे पायनिऩ् ऱाटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 6

चुऴलुम् अऴल्विऴिक् कॊळ्ळिवाय्प्पेय् चूऴ्न्तु तुणङ्कैयिट् टोटिआटित्
तऴलुळ् ऎरियुम् पिणत्तैवाङ्कित् ताऩ्तटि तिऩ्ऱणङ् काटुकाट्टिऱ्‌
कऴल्ऒलि ओचैच् चिलम्पॊलिप्पक् कालुयर् वट्टणै इट्टुनट्टम्
अऴल्उमिऴ्न् तोरि कतिक्कआटुम् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 7

नाटुम् नकरुम् तिरिन्तुचॆऩ्ऱु नऩ्ऩॆऱि नाटि नयन्तवरै
मूटि मुतुपिणत् तिट्टमाटे मुऩ्ऩिय पेय्क्कणम् चूऴच्चूऴक्
काटुङ् कटलुम् मलैयुम् मण्णुम् विण्णुञ् चुऴल अऩल्कैयेन्ति
आटुम् अरवप् पुयङ्कऩ्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 8

तुत्तङ् कैक्किळ्ळै विळरितारम् उऴैइळि ओचैपण् कॆऴुमप्पाटिच्
चच्चरि कॊक्करै तक्कैयोटु तकुणितम् तुन्तुपि ताळम्वीणै
मत्तळङ् करटिकै वऩ्कैमॆऩ्ऱोल् तमरुकङ् कुटमुऴा मॊन्तै वाचित्
तत्तऩै विरविऩो टाटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 9

पुन्ति कलङ्कि मतिमयङ्कि इऱन्तव रैप्पुऱङ् काट्टिल्इट्टुच्
चन्तियिल् वैत्तुक् कटमैचॆय्तु तक्कवर् इट्टचॆन् तीविळक्का
मुन्ति अमरर् मुऴविऩ्ओचै तिचैकतु वच्चिलम् पार्क्कआर्क्क
अन्तियिल् मानटम् आटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 10

ऒप्पिऩै इल्लवऩ् पेय्कळ्कूटि ऒऩ्ऱिऩै ऒऩ्ऱटित् तॊक्कलित्तुप्
पप्पिऩै यिट्टुप् पकण्टै याटप् पाटिरुन् तन्नरि याऴ्अमैप्प
अप्पऩै अणितिरु आलङ्काट्टुळ् अटिकळैच् चॆटितलैक् कारैक्काऱ्‌पेय्
चॆप्पिय चॆन्तमिऴ् पत्तुम्वल्लार् चिवकति चेर्न्तिऩ्पम् ऎय्तुवारे. 11
Back to Top

पऩ्ऩिरण्टाम् तिरुमुऱै - चेक्किऴार् पॆरियपुराणम्
उलकॆलाम् उणर्न् तोतऱ्‌ करियवऩ्;
निलवु लाविय नीर्मलि वेणियऩ्,
अलकिल् चोतियऩ् अम्पलत्ताटुवाऩ्;
मलर् चिलम्पटि वाऴ्त्ति वणङ्कुवाम्.

कऱ्‌पऩै कटन्त चोति करुणैये युरुव माकि
अऱ्‌पुतक् कोल नीटि यरुमऱैच् चिरत्तिऩ् मेलाञ्
चिऱ्‌पर वियोम माकुन् तिरुच्चिऱ्‌ऱम् पलत्तुळ् निऩ्ऱु
पॊऱ्‌पुटऩ् नटञ्चॆय् किऩ्ऱ पूङ्कऴल् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

वेतनॆऱि तऴैत् तोङ्क मिकुचैवत् तुऱैविळङ्कप्
पूतपरम्प रैपॊलियप् पुऩितवाय् मलर्न्तऴुत
चीतवळ वयऱ्‌पुकलित् तिरुञाऩ चम्पन्तर्
पातमलर् तलैक्कॊण्टु तिरुत्तॊण्टु परवुवाम्

चॆऩ्ऱका लत्तिऩ् पऴुतिलात् तिऱमुम् इऩिऎतिर् कालत्तिऩ् चिऱप्पुम्
इऩ्ऱॆऴुन् तरुळप् पॆऱ्‌ऱपे ऱितऩाल् ऎऱ्‌ऱैक्कुन् तिरुवरुळ् उटैयेम्
नऩ्ऱियिल् नॆऱियिल् अऴुन्तिय नाटुम् नऱ्‌ऱमिऴ् वेन्तऩुम् उय्न्तु
वॆऩ्ऱिकॊळ् तिरुनीऱ्‌ ऱॊळियिऩिल् विळङ्कुम् मेऩ्मैयुम् पटैत्तऩम् ऎऩ्पार्

तिरुनावुक्कु अरचर्वळर् तिरुत्तॊण्टिऩ् नॆऱिवाऴ
वरुञाऩत् तवमुऩिवर् वाकीचर् वाय्मैतिकऴ्
पॆरुनामच् चीर्परवल् उऱुकिऩ्ऱेऩ् पेरुलकिल्
ऒरुनावुक्कु उरैचॆय्य ऒण्णामै उणरातेऩ्.

चिलन्तिक् करुळुङ् कऴल्वणङ्किच् चॆञ्चॊल् मालै पलपाटि
इलङ्कु चटैयार् ऎऱुम्पियूर् मलैयुम् इऱैञ्चिप् पाटियपिऩ्
मलर्न्त चोति तिरुच्चिराप् पळ्ळि मलैयुङ् कऱ्‌कुटियुम्
नलङ्कॊळ् चॆल्वत् तिरुप्पराय्त् तुऱैयुन् तॊऴुवाऩ् नण्णिऩार्

अण्ण लेऎऩै आण्टुकॊण् टरुळिय अमुते
विण्णि लेमऱैन् तरुळ्पुरि वेतना यकऩे
कण्णि ऩाल्तिरुक् कयिलैयिल् इरुन्तनिऩ् कोलम्
नण्णि नाऩ्तॊऴ नयन्तरुळ् पुरिऎऩप् पणिन्तार्

चीर् मऩ्ऩु चॆल्वक्कुटि मल्कु चिऱप्पिऩ् ओङ्कुम्
कार् मऩ्ऩु चॆऩ्ऩिक् कतिर् मामणि माट वैप्पु
नार् मऩ्ऩु चिन्तैप् पल नऱ्‌ऱुऱै मान्तर् पोऱ्‌ऱुम्
पार् मऩ्ऩु तॊऩ्मैप् पुकऴ् पूण्टतु पाण्टि नाटु

इऱवात इऩ्प अऩ्पु वेण्टिप्पिऩ् वेण्टु किऩ्ऱार्
पिऱवामै वेण्टुम् मीण्टुम् पिऱप्पुण्टेल् उऩ्ऩै ऎऩ्ऱुम्
मऱवामै वेण्टुम् इऩ्ऩुम् वेण्टुम्नाऩ् मकिऴ्न्तु पाटि
अऱवानी आटुम् पोतुऩ् अटियिऩ्कीऴ् इरुक्क ऎऩ्ऱार्

ऎऩ्ऱुम् इऩ्पम् पॆरुकुम् इयल्पिऩाल्
ऒऩ्ऱु कातलित्तु उळ्ळमुम् ओङ्किट
मऩ्ऱु ळार्अटि यारवर् वाऩ्पुकऴ्
निऩ्ऱतु ऎङ्कुम् निलवि उलकॆलाम्
Back to Top

वाऴ्त्तु
वाऩ्मुकिल् वऴातु पॆय्क मलिवळञ् चुरक्क मऩ्ऩऩ्
कोऩ्मुऱै यरचु चॆय्क कुऱैविला तुयिर्कळ् वाऴ्क
नाऩ्मऱै यऱङ्क ळोङ्क नऱ्‌ऱवम् वेळ्वि मल्क
मेऩ्मैकॊळ् चैव नीति विळङ्कुक वुलक मॆल्लाम्.

वैयम् नीटुक मामऴै मऩ्ऩुक
मॆय् विरुम्पिय अऩ्पर् विळङ्कुक
चैव नऩ्ऩॆऱि ताऩ्तऴैत् तोङ्कुक
तॆय्व वॆण्तिरु नीऱु चिऱक्कवे.

तिरुत्तॊण्टर्कळ्
अण्टरु नाऩ्मुकत् तयऩुम् यावरुङ्
कण्टिट वरियतोर् काट्चिक् कण्णवाय्
ऎण्टकु चिवऩटि यॆय्ति वाऴ्तिरुत्
तॊण्टर्तम् पतमलर् तॊऴुतु पोऱ्‌ऱुवाम्.
Back to Top

कन्तर् अलङ्कारम् - अरुणकिरि नातर्
नाळॆऩ् चॆयुम्विऩै ताऩॆऩ् चॆयुमॆऩै नाटिवन्त
कोळॆऩ् चॆयुङ्कॊटुङ् कूऱ्‌ऱॆऩ् चॆयुङ्कुम रेचरिरु
ताळुञ् चिलम्पुञ् चतङ्कैयुन् तण्टैयुञ् चण्मुकमुन्
तोळुङ् कटम्पु मॆऩक्कु मुऩ्ऩे वन्तु तोऩ्ऱिटिऩे

चेल्पट् टऴिन्ततु चॆन्तूर् वयऱ्‌पॊऴिल् तेङ्कटम्पिऩ्
माल्पट् टऴिन्ततु पूङ्कॊटि यार्मऩम् मामयिलोऩ्
वेल्पट् टऴिन्ततु वेलैयुञ् चूरऩुम् वॆऱ्‌पुमवऩ्
काल्पट् टऴिन्ततिङ् कॆऩ्ऱलै मेलयऩ् कैयॆऴुत्ते.

पत्तित् तिरुमुक माऱुटऩ् पऩ्ऩिरु तोळ्कळुमाय्त्
तित्तित् तिरुक्कु ममुतुकण् टेऩ्चॆयऩ् माण्टटङ्कप्
पुत्तिक् कमलत् तुरुकिप् पॆरुकिप् पुवऩमॆऱ्‌ऱित्
तत्तिक् करैपुर ळुम्पर मानन्त चाकरत्ते.

चेन्तऩैक् कन्तऩैच् चॆङ्कोट्टु वॆऱ्‌पऩैच् चॆञ्चुटर्वेल्
वेन्तऩैच् चॆन्तमिऴ् नूल्विरित् तोऩै विळङ्कुवळ्ळि
कान्तऩैक् कन्तक् कटम्पऩैक् कार्मयिल् वाकऩऩैच्
चान्तुणैप् पोतु मऱवा तवर्क्कॊरु ताऴ्विल्लैये.

मालोऩ् मरुकऩै मऩ्ऱाटि मैन्तऩै वाऩवर्क्कु
मेलाऩ तेवऩै मॆय्ञ्ञाऩ तॆय्वत्तै मेतिऩियिल्
चेलार् वयऱ्‌पॊऴिऱ्‌ चॆङ्कोटऩैच् चॆऩ्ऱु कण्टुतॊऴ
नाला यिरङ्कण् पटैत्तिल ऩेयन्त नाऩ्मुकऩे.

मूविरु मुकङ्कळ् पोऱ्‌ऱि मुकम्पॊऴि करुणै पोऱ्‌ऱि
एवरुन् तुतिक्क निऩ्ऱ विराऱुतोळ् पोऱ्‌ऱि काञ्चि
मावटि वैकुञ् चॆव्वेळ् मलरटि पोऱ्‌ऱि यऩ्ऩाऩ्
चेवलु मयिलुम् पोऱ्‌ऱि तिरुक्कैवेल् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

पट्टिऩत्तार् - - पिऴैपॊऱुत्तल् पतिकम्
कल्लाप् पिऴैयुम् करुताप् पिऴैयुम् कचिन्तुरुकि
निल्लाप् पिऴैयुम् निऩैयाप् पिऴैयुम्
निऩञ्चॆऴुत्तैच् चॊल्लाप् पिऴैयुम्
तुतियाप् पिऴैयुम् तॊऴाप् पिऴैयुम्
ऎल्लाप् पिऴैयुम् पॊऱुत्तु अरुळ्वाय् कच्चि एकम्पऩे

नम पार्वति पतये हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!

कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि! कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:19:37 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org