Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
විනායකර් අකවල්

චීතක් කළපච් චෙන්තාමරෛප්පූම්
පාතච් චිලම්පු පලඉචෛ පාටප්
පොන්නරෛ ඤාණුම් පූන්තුකි ලාටෛයුම්
වන්න මරුඞ්කිල් වළර්න්තළ කෙරිප්පප්
පේළෛ වයිරුම් පෙරුම්පාරක් කෝටුම්
වේළ මුකමුම් විළඞ්කුචින් තූරමුම්
අඤ්චුකරමුම් අඞ්කුච පාචමුම්
නෙඤ්චිර් කුටිකොණ්ට නීලමේනියුම්
නාන්ර වායුම් නාලිරු පුයමුම්
මූන්රු කණ්ණුම් මුම්මතච් චුවටුම් 10

ඉරණ්ටු චෙවියුම් ඉලඞ්කුපොන් මුටියුම්
තිරණ්ටමුප් පුරිනූල් තිකළොළි මාර්පුම්
චොර්පතඞ් කටන්ත තුරියමෙය්ඤ් ඤාන
අර්පුතම් ඊන්ර කර්පකක් කළිරේ
මුප්පළම් නුකරුම් මූෂික වාකන
ඉප්පොළු තෙන්නෛ යාට්කොළ වේණ්ටිත්
තායාය් එනක්කුත් තානෙළුන් තරුළි
මායාප් පිරවි මයක්ක මරුත්තේ
තිරුන්තිය මුතල් ඓන්තෙළුත්තුන් තෙළිවාය්ප්
පොරුන්තවේ වන්තෙන් උළන්තනිර් පුකුන්තු 20

කුරුවටි වාකික් කුවලයන් තන්නිල්
තිරුවටි වෛත්තුත් තිරම්ඉතුපොරුළ් එන
වාටා වකෛතාන් මකිළ්න්තෙනක් කරුළික්
කෝටා යුතත්තාර් කොටුවිනෛ කළෛන්තේ
උවට්ටා උපතේචම් පුකට්ටි එන් චෙවියිල්
තෙවිට්ටාත ඤානත් තෙළිවෛයුඞ් කාට්ටි
ඓම්පුලන් තන්නෛ අටක්කු මුපායම්
ඉන්පුරු කරුණෛයින් ඉනිතෙනක් කරුළික්
කරුවික ළටුඞ්කුඞ් කරුත්තිනෛ යරිවිත්තු
ඉරුවිනෛ තන්නෛ අරුත්තිරුළ් කටින්තු 30

තලමොරු නාන්කුම් තන්තෙනක් කරුළි
මලමොරු මූන්රින් මයක්කම් අරුත්තේ
ඔන්පතු වායිල් ඔරුමන් තිරත්තාල්
ඓම්පුලක් කතවෛ අටෛප්පතුඞ් කාට්ටි
ආරා තාරත්තු අඞ්කුච නිලෛයුම්
පේරා නිරුත්තිප් පේච්චුරෛ යරුත්තේ
ඉටෛපිඞ් කලෛයින් එළුත්තරි විත්තුක්
කටෛයිර් චුළුමුනෛක් කපාලමුම් කාට්ටි
මූන්රු මණ්ටලත්තින් මුට්ටිය තූණින්
නාන්රෙළු පාම්පින් නාවිල් උණර්ත්තික් 40

කුණ්ටලි යතනිර් කූටිය අචපෛ
විණ්ටෙළු මන්තිරම් වෙළිප්පට උරෛත්තු
මූලා තාරත්තින් මූණ්ටෙළු කනලෛක්
කාලාල් එළුප්පුඞ් කරුත්තරි විත්තේ
අමුත නිලෛයුම් ආතිත්තන් ඉයක්කමුම්
කුමුත චකායන් කුණත්තෛයුඞ් කූරි
ඉටෛච්චක් කරත්තින් ඊරෙට්ටු නිලෛයුම්
උටර්චක් කරත්තින් උරුප්පෛයුඞ් කාට්ටිච්
චණ්මුක තූලමුඤ් චතුර්මුක චූට්චමුම්
එණ්මුකමාක ඉනිතෙනක් කරුළිප් 50

පුරියට්ට කායම් පුලප්පට එනක්කුත්
තෙරියෙට්ටු නිලෛයුම් තෙරිචනප්පටුත්තික්
කරුත්තිනිර් කපාල වායිල් කාට්ටි
ඉරුත්ති මුත්ති ඉනිතෙනක් කරුළි
එන්නෛ අරිවිත්තු එනක්කරුළ් චෙය්තු
මුන්නෛ විනෛයින් මුතලෛක් කළෛන්තේ
වාක්කුම් මනමුම් ඉල්ලා මනෝලයම්
තේක්කියේ එන්රන් චින්තෛ තෙළිවිත්තු
ඉරුළ් වෙළියිරණ්ටිර් කොන්රිට මෙන්න
අරුළ් තරුම් ආනන්තත් තළුත්ති එන් චෙවියිල් 60

එල්ලෛ ඉල්ලා ආනන් තමළිත්තු
අල්ලල් කළෛන්තේ අරුළ්වළි කාට්ටිච්
චත්තත්ති නුළ්ළේ චතාචිවම් කාට්ටිච්
චිත්තත්ති නුළ්ළේ චිවලිඞ්කඞ් කාට්ටි
අණුවිර් කණුවාය් අප්පාලුක් කප්පාලාය්ක්
කණුමුර්රි නින්ර කරුම්පුළ්ළේ කාට්ටි
වේටමුම් නීරුම් විළඞ්ක නිරුත්තික්
කූටුමෙය්ත් තොණ්ටර් කුළාත්තුටන් කූට්ටි
අඤ්චක් කරත්තින් අරුම් පොරුළ් තන්නෛ
නෙඤ්චක් කරත්තින් නිලෛයරි විත්තුත් 70

තත්තුව නිලෛයෛත් තන්තෙනෛ ආණ්ට

විනායක විරෛකළල් චරණේ
Back to Top

This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org