sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
1008 ಚಿವನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ

101 201 301 401 501 601 701 801 901

ನಕ್ಕೀರರ್

1 ಓಮ್ ಒರುತಲೈ ಮಕನ಼ಾಯ್ ಉಯರ್ನ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
2 ಓಮ್ ಮಱುತಲೈ ನೋಯ್ಕಳ್ ಅಱುಪ್ಪೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
3 ಓಮ್ ಕೊಟುವಿನ಼ೈ ತೀರ್ಕ್ಕುಮ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ  
4 ಓಮ್ ಮುಟಿಯಟಿ ತೆರಿಯಾ ಮುತಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
5 ಓಮ್ ಕೂಱ್ಱುವನ಼್ ಪಿಣಿಯಾಕ್ ಕೊಱ್ಱವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
6 ಓಮ್ ಏಱ್ಱನ಼ ಇಯಱ್ಱುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
7 ಓಮ್ ಇನ಼್ನ಼ತೆನ಼್ ಱಱಿಕಿಲಾ ಇಱೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
8 ಓಮ್ ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ನಿಲೈಯುಟೈ ಮಱೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
9 ಓಮ್ ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಉವನ್ತ ಮನ಼್ನ಼ನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
10 ಓಮ್ ಇನ಼್ನ಼ಲ್ ಅೞಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಕಾರೈಕ್ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮೈಯಾರ್ - ಮೂತ್ತ ತಿರುಪ್ಪತಿಕಮ್

11 ಓಮ್ ಅಱಿವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಅಱಿವಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
12 ಓಮ್ ಅಱಿವೈ ಅಱಿಯುಮ್ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
13 ಓಮ್ ಒಪ್ಪಿನ಼ೈ ಯಿಲ್ಲಾ ಉರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
14 ಓಮ್ ಎಪ್ಪೊೞುತುಮ್ ಎಮ್ಮನ಼ಮ್ ಇರುಪ್ಪೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
15 ಓಮ್ ಮಱವಾ ಮಕ್ಕಳೈ ಮತಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
16 ಓಮ್ ಪಿಱವಾಮೈ ಕಾಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುಮ ಪೋಱ್ಱಿ
17 ಓಮ್ ನಕೈಪ್ಪಿಲ್ ಉಲಕಮ್ ತುಕೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
18 ಓಮ್ ಅಕಪ್ಪೇಯ್ ಅಕನ್ತೈ ಅೞಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
19 ಓಮ್ ಆತಿಯಾ ನಿನ಼್ಱ ಅರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
20 ಓಮ್ ವೇತಿಯಾ ಉಣ್ಮೈಪ್ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ

21 ಓಮ್ ತೆನ಼್ಕುಟನ್ತೈ ಮೇವುಮ್ ತೇವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
22 ಓಮ್ ಪೆಣ್ಮಟನ್ತೈತ್ ತೋಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
23 ಓಮ್ ಐಯಾಱು ನಿನ಼್ಱ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
24 ಓಮ್ ಕೈಯಱು ತುಮ್ಪಮ್ ಕಳೈವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
25 ಓಮ್ ತಿರುತ್ತುರುತ್ತಿ ಕೊಣ್ಟ ತೆನ಼್ನ಼ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
26 ಓಮ್ ಚಿರಿತ್ತುಪ್ ಪಕೈ ವೆಲ್ಲುಮ್ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
27 ಓಮ್ ತಿರುಕ್ಕೋಟಿ ಕಾವುಟೈತ್ ತಿರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
28 ಓಮ್ ಅರುಟ್ಪಾ ಉರೈಪ್ಪಾರ್ಕ್ಕು ಅನ಼್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
29 ಓಮ್ ಪೞಿತುಟೈತ್ತು ಆಳುಮ್ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
30 ಓಮ್ ಕುೞಿತಣ್ಟಲೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

31 ಓಮ್ ಮಯಿಲೈಯಮ್ಪತಿ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
32 ಓಮ್ ಚೆಯಲೈ ಮುಱ್ಱಚ್ ಚೆಯ್ಕುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
33 ಓಮ್ ಕುಳತ್ತೂರ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
34 ಓಮ್ ಉಳತ್ತುಳ್ ಚಿಱಕ್ಕುಮ್ ಉಱವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
35 ಓಮ್ ಪೂಮ್ಪುಕಾರ್ಚ್ ಚಾಯ್ಕ್ಕಾಟು ಪುಕುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
36 ಓಮ್ ತೇಮ್ಪುವಾರ್ ಏಕ್ಕಮ್ ತೀರ್ಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
37 ಓಮ್ ಚಿರಾಮಲೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
38 ಓಮ್ ಇರಾಮಲ್ ಎಙ್ಕುಮ್ ಇರುಪ್ಪೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
39 ಓಮ್ ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ ಉಟೈಯ ಕೊಱ್ಱವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
40 ಓಮ್ ವೆಱ್ಱಿಯೇ ನಲ್ಕುಮ್ ವೀರಾ ಪೋಱ್ಱಿ

ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತರ್ - 1,2,3, ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈಕಳ್

41 ಓಮ್ ಕಾಟಿಟಙ್ ಕೊಣ್ಟ ಕಟವುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
42 ಓಮ್ ನಾಟಕಮ್ ನಟತ್ತುಮ್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
43 ಓಮ್ ಪಾಟಕಮ್ ಒಲಿಪ್ಪ ಆಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
44 ಓಮ್ ಕೂಟಲಮ್ ಪತಿಯುಱೈ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
45 ಓಮ್ ಞಾಲಮೇ ನಟತ್ತುಮ್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
46 ಓಮ್ ಆಲವಾಯ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಅಣ್ಣಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
47 ಓಮ್ ಪೂವಿಲ್ ಮಣಮಾಯ್ಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
48 ಓಮ್ ಕಾವಿನ಼್ ತೆನ಼್ಱಲೇ ಆವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
49 ಓಮ್ ನಾವಿಱ್ ಚೊಲ್ಲಾಯ್ ಮಲರ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 50

50 ಓಮ್ ನಲ್ಲವರ್ ಇತಯಮ್ ಆವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
51 ಓಮ್ ಮಣಿಯೊಲಿ ಚಙ್ಕೊಲಿ ಅಣಿವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
52 ಓಮ್ ನಣುಕುತಲ್ ಅರಿಯ ನಿಲೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
53 ಓಮ್ ಪಣಿಚೆಯ ಉವಕ್ಕುಮ್ ಪತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
54 ಓಮ್ ಅಣಿಕಿಳರ್ ಕೂಟಲ್ ಅಮರ್ನ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
55 ಓಮ್ ಅಣ್ಟವರ್ ಕಾಣಾ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
56 ಓಮ್ ಕಣ್ಟವರ್ ನೆಞ್ಚಮ್ ಕವರ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
57 ಓಮ್ ಪಣ್ಟುಮ್ ಇನ಼್ಱುಮ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
58 ಓಮ್ ತೊಣ್ಟವರ್ ಉಳ್ಳಮ್ ಆಣ್ಟವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
59 ಓಮ್ ಚೆಯ್ಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಐಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
60 ಓಮ್ ಚಿತ್ತನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಅತ್ತನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
61 ಓಮ್ ಚೊಕ್ಕನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಚಿಟ್ಟನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
62 ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಅಙ್ಕಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ
63 ಓಮ್ ಆಲವಾಯ್ ಅಪ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
64 ಓಮ್ ಅಟ್ಟ ಮೂರ್ತ್ತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
65 ಓಮ್ ಮತುರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಣಾಳನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
66 ಓಮ್ ಚತುರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಚಾಮಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
67 ಓಮ್ ಪಾತಿ ಮಾತು ಪರಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ
68 ಓಮ್ ಕೋಲ ನೀಱಣಿ ಕೋಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
69 ಓಮ್ ಕೋತಿಲಾರ್ ಮನ಼ತ್ತೇ ಮೇವುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
70 ಓಮ್ ಅಙ್ಕಯರ್ ಕಣ್ಣಿಯೋ ಟಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

71 ಓಮ್ ಅಱ್ಱವರ್ಕ್ಕು ಅಱ್ಱ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
72 ಓಮ್ ಪಾಣ್ಟಿ ಮಾತೇವಿಕ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
73 ಓಮ್ ಕುಲಚ್ಚಿಱೈ ಏತ್ತುಙ್ಕುನ಼್ಱೇ ಪೋಱ್ಱಿ
74 ಓಮ್ ತೋಟುಟೈಚ್ ಚೆವಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
75 ಓಮ್ ತೂವೆಣ್ ಮತಿಯೈಚ್ ಚೂಟಿನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
76 ಓಮ್ ಕಾಟುಟೈಪ್ ಪೊಟಿಯೈಪ್ ಪೂಚಿನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
77 ಓಮ್ ಎಙ್ಕುಮ್ ನಿಱೈನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
78 ಓಮ್ ಎನ಼್ಱುಮ್ ಇರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
79 ಓಮ್ ಉಳ್ಳಮ್ ಕವರ್ನ್ತ ವಳ್ಳಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
80 ಓಮ್ ಪೆಱ್ಱಮ್ ಊರ್ನ್ತ ಕೊಱ್ಱವಾ ಪೋಱ್ಱಿ

81 ಓಮ್ ಒರುಮೈ ಪೆಣ್ಮೈ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
82 ಓಮ್ ಅರುಮೈಯಾನ಼ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
83 ಓಮ್ ಪೆರುಮೈಕ್ಕುರಿಯ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
84 ಓಮ್ ಚಿಱುಮೈ ನೋಕ್ಕಿಚ್ ಚಿನ಼ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
85 ಓಮ್ ಮಱೈಯಾಯ್ ಒಲಿಕ್ಕುಮ್ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
86 ಓಮ್ ಇಱೈಯಾಯ್ ಎಙ್ಕುಮ್ ಇರುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
87 ಓಮ್ ಊೞಿಯಿನ಼್ ಮುಟಿವಿಲುಮ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
88 ಓಮ್ ಆೞಿಕಳ್ ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಅಣಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
89 ಓಮ್ ಅರುನೆಱಿ ಅರುಳುಮ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
90 ಓಮ್ ಪೆರುನೆಱಿ ಮೇವುಮ್ ಅರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ

91 ಓಮ್ ಒತ್ತ ಉಣರ್ವಿನ಼ೈ ಉವನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
92 ಓಮ್ ಕುಱಿಯಾಮ್ ಇಚೈಯಿಲ್ ಕುಳಿರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
93 ಓಮ್ ನೆಱಿಯಾಯ್ಕ್ ಕಲನ್ತ ನಿನ಼ೈವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
94 ಓಮ್ ಪಣ್ಣಿಲ್ ನಿಲವುಮ್ ಪಾಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
95 ಓಮ್ ಉಣ್ಣಿ ಲಾವಿಯ ಉಣರ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
96 ಓಮ್ ಮಣ್ಣಿಲ್ ನಿಲವುಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಾ ಪೋಱ್ಱಿ
97 ಓಮ್ ಕಣ್ಣಾರ್ ಅಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
98 ಓಮ್ ಯಾರಿನ಼ುಮ್ ಇನ಼ಿಯನ಼್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
99 ಓಮ್ ಪೇರಿಲುಮ್ ಪೆರಿಯನ಼್ ನೀಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
100 ಓಮ್ ಪೊಯ್ಯಿಲ್ಲಾತ ಮನ಼ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 100 Back to top

101 ಓಮ್ ಮೆಯ್ಯಿಲ್ ನಿನ಼್ಱ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
102 ಓಮ್ ಚೆಯ್ಯ ಮೇನ಼ಿಯಿನ಼್ ಅೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
103 ಓಮ್ ಪೈಯ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಪಱಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
104 ಓಮ್ ವಿೞವಿನ಼್ ಒಲಿಯೈ ವಿರುಮ್ಪುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
105 ಓಮ್ ಮುೞವಿನ಼್ ಮುೞಕ್ಕಿಲ್ ಮುಕಿೞ್ಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
106 ಓಮ್ ಕಳ್ಳ ಮನ಼ತ್ತೈಕ್ ಕಟನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
107 ಓಮ್ ಉಳ್ಳಮ್ ಆರ್ನ್ತ ಉರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
108 ಓಮ್ ತವತ್ತಿಲ್ ಕಾಟ್ಟುಮ್ ಮುಕತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
109 ಓಮ್ ಅವತ್ತೈ ಅಕಱ್ಱುಮ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
110 ಓಮ್ ಉವಪ್ಪಿಲ್ ಮಲರುಮ್ ಉಳಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ

111 ಓಮ್ ಉಣರ್ತಱ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
112 ಓಮ್ ಅನ಼್ಪಿಱ್ಕು ಇಣಙ್ಕುಮ್ ಐಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
113 ಓಮ್ ತುನ಼್ಪನ್ತುಟೈಕ್ಕುಮ್ ತೂಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
114 ಓಮ್ ಚೆಯ್ಯ ನೆಱಿಯಿಲ್ ಚೆಲುತ್ತುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
115 ಓಮ್ ಉಯ್ಯುಮ್ ವಣ್ಣಮ್ ಉಣರ್ತ್ತುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
116 ಓಮ್ ಒಱ್ಱೈ ವೆಳ್ಳೇಱು ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
117 ಓಮ್ ಪುಱ್ಱಿನ಼್ ಅರವಮ್ ಪುನ಼ೈನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
118 ಓಮ್ ಪಱ್ಱಿನ಼ಾರ್ ಪಱ್ಱಿನ಼ೈಪ್ ಪಱಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
119 ಓಮ್ ನಱ್ಱವಕ್ ಕೊೞುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
120 ಓಮ್ ಪುನ್ತಿಯೊನ಼್ಱಿನ಼ೋರ್ಪ್ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ

121 ಓಮ್ ಚಿನ್ತಿಯಾ ತವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಚೊನ್ತಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
122 ಓಮ್ ತೆರಿಯತ್ ತೇನ಼ಾಯ್ ಇನ಼ಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
123 ಓಮ್ ಅರಿಯನ಼ ವೆಲ್ಲಾಮ್ ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
124 ಓಮ್ ಉರಿಯನ಼ ವೆಲ್ಲಾಮ್ ಉವನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
125 ಓಮ್ ನುತಱ್ಕಣ್ ಕನ಼ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
126 ಓಮ್ ಉರುಕ್ಕಣ್ ಮಣಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
127 ಓಮ್ ಮಱೈಕ್ಕಣ್ ಣೊಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
128 ಓಮ್ ಉರೈಕ್ಕಣ್ ಕಟನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
129 ಓಮ್ ನಞ್ಚುಮ್ ಅರುನ್ತುಮ್ ನೆಞ್ಚಿನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
130 ಓಮ್ ಅಞ್ಚಿನ಼ಾರ್ ಉರುಕ ಅಣೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

131 ಓಮ್ ನೆಞ್ಚತ್ ತಾಮರೈ ನಿಲೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
132 ಓಮ್ ವಞ್ಚರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅರುಳುಮ್ ವಳ್ಳಾಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
133 ಓಮ್ ಕಲೈಕಳ್ ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಕಟನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
134 ಓಮ್ ನಿಲೈಯಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ ತಲೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
135 ಓಮ್ ಪೊಯ್ಮ್ಮೊೞಿಪ್ ಪೊರುಳೈಪ್ ಪೊಟಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
136 ಓಮ್ ಚೆಮ್ಮೊೞಿ ಅರುಳುಮ್ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
137 ಓಮ್ ಪೊಙ್ಕುಮ್ ಞಾನ಼ಮ್ ಪುರಿವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
138 ಓಮ್ ಎಮ್ಮಿಱೈ ಯಾನ಼ೇ ಏನ್ತಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
139 ಓಮ್ ಇಲಙ್ಕೆರಿ ಯೆಟುತ್ತೇ ಆಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
140 ಓಮ್ ಪುಲನ಼್ವಿಳೈ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಪೋಕ್ಕುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

141 ಓಮ್ ಕೋಯಿಱ್ ಕುಟಿಕೊಳುಮ್ ಕೊಱ್ಱವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
142 ಓಮ್ ನಾವಿನ಼್ ತುತಿಕೊಳುಮ್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
143 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ನಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
144 ಓಮ್ ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪೊರುಳುಮ್ ಇಯಕ್ಕುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
145 ಓಮ್ ಚೊಲ್ಲಿಲ್ ತೆಱಿಕ್ಕುಮ್ ಚುವೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
146 ಓಮ್ ನಲ್ಲವರ್ ಉಳ್ಳಮ್ ನಯಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
147 ಓಮ್ ನುಣ್ಣಱಿ ವಾಳರ್ ಕಣ್ಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
148 ಓಮ್ ಎಣ್ಣರುಮ್ ಞಾನ಼ತ್ ತಿನ಼್ಪಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
149 ಓಮ್ ಅರುವಿನ಼ೈ ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಅಱುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
150 ಓಮ್ ಪೆರುವಿನ಼ೈ ಇಯಱ್ಱುಮ್ ಪೆರುಮ ಪೋಱ್ಱಿ 150

151 ಓಮ್ ಕಱ್ಱವರ್ ಉಳ್ಳಮ್ ಉಱ್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
152 ಓಮ್ ಚೆಱ್ಱವರ್ ಚಿನ಼ತ್ತೈ ಎಱ್ಱುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
153 ಓಮ್ ಮಱ್ಱೆವರ್ ಮನ಼ತ್ತುಮ್ ಮಕಿೞ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
154 ಓಮ್ ನಱ್ಱವ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
155 ಓಮ್ ಚೊನ್ತಮುಮ್ ತುಣೈಯುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
156 ಓಮ್ ಚೆನ್ತಮಿೞುಳ್ಳುಮ್ ಚಿಱನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
157 ಓಮ್ ಮಲೈಮಕಳ್ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
158 ಓಮ್ ಕಲೈಪಯಿಲ್ ಅೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
159 ಓಮ್ ನಿಲೈಪೆಯರ್ ವಱಿಯಾತ್ ತಲೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
160 ಓಮ್ ನಿನ಼ೈವಾರ್ಕ್ಕುರಿಯ ತುಣೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ

161 ಓಮ್ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
162 ಓಮ್ ಪೋಱ್ಱುವಾರ್ ಪಾಟಲ್ ಪುನ಼ೈವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
163 ಓಮ್ ಪಣ್ಣಿಯಲ್ ಮಾಲೈ ನಣ್ಣುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
164 ಓಮ್ ಪಾಟುವಾರ್ ನಾವಿಲ್ ಆಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
165 ಓಮ್ ಮುತ್ತಿಯರ್ ಉವಕ್ಕುಮ್ ಉತ್ತಮ ಪೋಱ್ಱಿ
166 ಓಮ್ ಪತ್ತಿಮೈಪ್ ಪಾಟಲ್ ನತ್ತುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
167 ಓಮ್ ಎತ್ತಿಚೈ ಯುಳ್ಳುಮ್ ಇರುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
168 ಓಮ್ ಅತ್ತನ಼ೇ ಇಚೈಯಿಱ್ ಪಿತ್ತನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
169 ಓಮ್ ವನ್ತನ಼ೈನ್ತು ಏತ್ತುವಾರ್ ವರಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
170 ಓಮ್ ಚೊನ್ತಮೆನ಼್ಱು ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಚುಕಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ

171 ಓಮ್ ಕುಱ್ಱ ಮಱುತ್ತಾರ್ ಕುಣಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
172 ಓಮ್ ಚೊಱ್ಕವಿ ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಚೂೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
173 ಓಮ್ ವೆಱ್ಱಿಯಿನ಼್ ವಿಳೈವೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
174 ಓಮ್ ಕಣ್ಟವರ್ ಚಿನ್ತೈ ಕವರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
175 ಓಮ್ ಕರುತಿ ವನ್ತೋರ್ಕ್ಕು ಉಱುತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
176 ಓಮ್ ಕರಙ್ಕೂಪ್ಪ ನೇರುಮ್ ಕಾಟ್ಚಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
177 ಓಮ್ ವರಮೀನ್ತು ಉತವುಮ್ ವಳ್ಳಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
178 ಓಮ್ ಚೈವಮ್ ಅರುಳಿಯ ತೆಯ್ವಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
179 ಓಮ್ ವೈಯಕಮ್ ಕಾಕ್ಕುಮ್ ಐಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
180 ಓಮ್ ವಿತ್ತಾಯ್ ಅನ಼್ಪು ವಿತೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

181 ಓಮ್ ತತ್ತುವ ಞಾನ಼ತ್ ತಮಿೞೇ ಪೋಱ್ಱಿ
182 ಓಮ್ ಪೊನ಼್ನ಼ಿಯಲ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಪೂಣ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
183 ಓಮ್ ಇನ಼್ನ಼ಿಚೈ ಮಾಲೈ ಏನ್ತುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
184 ಓಮ್ ಕಾಱ್ಱಾಯ್ತ್ ತಿರಿಯುಮ್ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
185 ಓಮ್ ಕನ಼ಲಾಯ್ ಎರಿಯುಮ್ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
186 ಓಮ್ ಕಟಲಾಯ್ಪ್ ಪರಕ್ಕುಮ್ ಮುತಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
187 ಓಮ್ ಉಟಲಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
188 ಓಮ್ ಮಲೈಯಾಯ್ ನಿಲೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
189 ಓಮ್ ಮಣ್ಣಾಯ್ ವಳರ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
190 ಓಮ್ ವೆಳಿಯಾಯ್ ಇರುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

191 ಓಮ್ ವೇಣ್ಟುತಲ್ ವೆಱುಪ್ಪು ವೇಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
192 ಓಮ್ ಒಳಿಯಾಯ್ ನಿಱೈವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
193 ಓಮ್ ಉರುಕುವಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಇಱಙ್ಕುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
194 ಓಮ್ ಪೊರುನ್ತುಮ್ ಮಾನ಼ಮ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
195 ಓಮ್ ಪುಣ್ಣಿಯಪ್ ಪಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಪರಞ್ಚೋತಿ ಮುನ಼ಿವರ್ - ತಿರುವಿಳೈಯಾಟಱ್ ಪುರಾಣಮ್

196 ಓಮ್ ಪೂವಿನ಼್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
197 ಓಮ್ ಪೂಮಕಳ್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
198 ಓಮ್ ತಾವಿಲ್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
199 ಓಮ್ ತೇವಿ ನಾಯಕನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
200 ಓಮ್ ಪರಾಪರ ಮುತಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ 200 Back to top

201 ಓಮ್ ಪತ್ತಿಯಿಲ್ ವಿಳೈವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿಪೋಱ್ಱಿ
202 ಓಮ್ ಚರಾಚರಮಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
203 ಓಮ್ ವೆಳ್ಳಿ ಅಮ್ಪಲ ಆಟಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
204 ಓಮ್ ಕಯಲ್ವಿೞಿ ಪಾಕಮ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
205 ಓಮ್ ಪೆರಿಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪುನ಼ಿತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
206 ಓಮ್ ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಎಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
207 ಓಮ್ ಪೞೈಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪುತಿಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
208 ಓಮ್ ಇರುಳಾಯ್ ಒಳಿಯಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
209 ಓಮ್ ಅರುಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಅೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
210 ಓಮ್ ಅರಚಾಲ್ ಮತುರೈ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

211 ಓಮ್ ಕೂಟಱ್ ಕೋಯಿಲ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
212 ಓಮ್ ಆಟಲ್ ಅರಙ್ಕಾಯ್ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
213 ಓಮ್ ಚತ್ತಿಯುಮ್ ಚಿವಮುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
214 ಓಮ್ ಮುತ್ತಿಯಾನ಼ ಮುತಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ

ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ - ತಿರುವಾಚಕಮ್

215 ಓಮ್ ಆಟಕ ಮತುರೈ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
216 ಓಮ್ ಕೂಟಲ್ ಇಲಙ್ಕು ಕುರುಮಣಿ ಪೋಱ್ಱಿ
217 ಓಮ್ ತೆನ಼್ಱಿಲೈ ಮನ಼್ಱಿನ಼ುಳ್ ಆಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
218 ಓಮ್ ಇನ಼್ಱೆನ಼ಕ್ಕು ಆರಮುತು ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
219 ಓಮ್ ಮೂವಾ ನಾನ಼್ಮಱೈ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
220 ಓಮ್ ಚೇವಾರ್ ವೆಲ್ಕೊಟಿಚ್ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ

221 ಓಮ್ ಮಿನ಼್ನ಼ಾರ್ ಉರುವ ವಿಕಿರ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
222 ಓಮ್ ಕನ಼್ನ಼ಾರ್ ಉರಿತ್ತ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
223 ಓಮ್ ಆವಾ ವೆನ಼್ಱೆನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
224 ಓಮ್ ಪಟೈಪ್ಪಾಯ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ತುಟೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
225 ಓಮ್ ಇಟರೈಕ್ ಕಳೈಯುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
226 ಓಮ್ ಈಚ ಪೋಱ್ಱಿ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
227 ಓಮ್ ತೇಚಪ್ ಪಳಿಙ್ಕಿನ಼್ ತಿರಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
228 ಓಮ್ ಅರೈಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಅಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
229 ಓಮ್ ವಿರೈಚೇರ್ ಚರಣ ವಿತ್ತಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
230 ಓಮ್ ವೇತಿ ಪೋಱ್ಱಿ ವಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ

231 ಓಮ್ ಆತಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಅಱಿವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
232 ಓಮ್ ಕತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
233 ಓಮ್ ನತಿಚೇರ್ ಚೆಞ್ಚಟೈ ನಮ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
234 ಓಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಉಣರ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
235 ಓಮ್ ಕಟೈಯೇನ಼್ ಅಟಿಮೈ ಕಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
236 ಓಮ್ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಅಣುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
237 ಓಮ್ ಚೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ ತಲೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
238 ಓಮ್ ಕುಱಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಕುಣಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
239 ಓಮ್ ನೆಱಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ನಿನ಼ೈವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
240 ಓಮ್ ವಾನ಼ೋರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯ ಮರುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ

241 ಓಮ್ ಏನ಼ೋರ್ಕ್ಕು ಎಳಿಯ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
242 ಓಮ್ ಮೂವೇೞ್ ಚುಱ್ಱಮ್ ಮುರಣುರು ಪೋಱ್ಱಿ
243 ಓಮ್ ಆೞಾಮೇ ಅರುಳುಮ್ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
244 ಓಮ್ ತೋೞಾ ಪೋಱ್ಱಿ ತುಣೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
245 ಓಮ್ ವಾೞ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಎನ಼್ ವೈಪ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ
246 ಓಮ್ ಮುತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
247 ಓಮ್ ಅತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
248 ಓಮ್ ಉರೈಯುಣರ್ ವಿಱನ್ತ ಒರುವ ಪೋಱ್ಱಿ
249 ಓಮ್ ವಿರಿಕಟಲ್ ಉಲಕಿನ಼್ ವಿಳೈವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
250 ಓಮ್ ಅರುಮೈಯಿಲ್ ಎಳಿಯ ಅೞಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ 250

251 ಓಮ್ ಕರುಮುಕಿ ಲಾಕಿಯ ಕಣ್ಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
252 ಓಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ತಿರುವರುಣ್ ಮಲೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
253 ಓಮ್ ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಒರುವನ಼ಾಕ್ಕಿ ಯಿರುಙ್ಕೞಱ್ ಪೋಱ್ಱಿ
254 ಓಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯಿಲ್ ವೈತ್ತ ಚೇವಕ ಪೋಱ್ಱಿ
255 ಓಮ್ ತೊೞುತಕೈ ತುನ಼್ಪನ್ ತುಟೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
256 ಓಮ್ ಅೞಿವಿಲಾ ಆನ಼ನ್ತ ವಾರಿ ಪೋಱ್ಱಿ
257 ಓಮ್ ಅೞಿವತುಮ್ ಆವತುಙ್ ಕಟನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
258 ಓಮ್ ಮುೞುವತುಮ್ ಇಱನ್ತ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
259 ಓಮ್ ಮಾನ಼ೇರ್ ನೋಕ್ಕಿ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
260 ಓಮ್ ವಾನ಼ಕತ್ ತಮರರ್ ತಾಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ

261 ಓಮ್ ಪಾರಿಟೈ ಐನ್ತಾಯ್ಪ್ ಪರನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
262 ಓಮ್ ನೀರಿಟೈ ನಾನ಼್ಕಾಯ್ ನಿಕೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
263 ಓಮ್ ತೀಯಿಟೈ ಮೂನ಼್ಱಾಯ್ತ್ ತಿಕೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
264 ಓಮ್ ವಳಿಯಿಟೈ ಇರಣ್ಟಾಯ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
265 ಓಮ್ ವೆಳಿಯಿಟೈ ಒನ಼್ಱಾಯ್ ವಿಳೈನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
266 ಓಮ್ ಅಳಿಪವರ್ ಉಳ್ಳತ್ ತಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
267 ಓಮ್ ಕನ಼ವಿಲುನ್ ತೇವರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
268 ಓಮ್ ನನ಼ವಿಲುಮ್ ನಾಯೇಱ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ
269 ಓಮ್ ಇಟೈಮರು ತುಱೈಯುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
270 ಓಮ್ ಚಟೈಯಿಟೈಕ್ ಕಙ್ಕೈ ತರಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

271 ಓಮ್ ಆರೂರ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ x2
272 ಓಮ್ ಚೀರಾರ್ ತಿರುವೈ ಯಾಱಾ ಪೋಱ್ಱಿ
273 ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾ ಮಲೈಯೆಮ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
274 ಓಮ್ ಕಣ್ಣಾರ್ ಅಮುತಕ್ ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
275 ಓಮ್ ಏನ಼ಕ್ ಕುರುಳೈಕ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ
276 ಓಮ್ ಮಾನ಼ಕ್ ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
277 ಓಮ್ ಅರುಳಿಟತ್ ತೋನ಼್ಱುಮ್ ಅಮ್ಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
278 ಓಮ್ ಇರುಳ್ಕೆಟ ಅರುಳುಮ್ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
279 ಓಮ್ ಅಞ್ಚೇಲ್ ಎನ಼್ಱಿಙ್ಕು ಅರುಳ್ವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
280 ಓಮ್ ನಞ್ಚೇ ಅಮುತಾ ನಯನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

281 ಓಮ್ ನಿತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ನಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
282 ಓಮ್ ಪತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
283 ಓಮ್ ಪೆರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
284 ಓಮ್ ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಅಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
285 ಓಮ್ ಮಱೈಯೋರ್ ಕೋಲ ನೆಱಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
286 ಓಮ್ ಮುಱೈಯೇ ಅರುಳುಮ್ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
287 ಓಮ್ ಉಱವೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಉಯಿರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
288 ಓಮ್ ಚಿಱವೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಚಿವಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
289 ಓಮ್ ಮಞ್ಚಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
290 ಓಮ್ ಪಞ್ಚೇರ್ ಅಟಿಯಾಳ್ ಪಙ್ಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ

291 ಓಮ್ ಮಲಙ್ಕೆಟ ಅರುಳುಮ್ ಮನ಼್ನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
292 ಓಮ್ ಇಲಙ್ಕು ಚುಟರೆಮ್ ಈಚಾ ಪೋಱ್ಱಿ
293 ಓಮ್ ಚುವೈತ್ತಲೈ ಮೇವಿಯ ಕಣ್ಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
294 ಓಮ್ ಕುವೈಪ್ಪತಿ ಮಲಿನ್ತ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
295 ಓಮ್ ಮಲೈನಾಟುಟೈಯ ಮನ಼್ನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
296 ಓಮ್ ಕಲೈಯಾರ್ ಅರಿಕೇ ಚರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
297 ಓಮ್ ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ ಕುನ಼್ಱಿಱ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
298 ಓಮ್ ಪೊರುಪ್ಪಮರ್ ಪೂವಣತ್ ತರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
299 ಓಮ್ ಅರುವಮುಮ್ ಉರುವಮುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
300 ಓಮ್ ಮರುವಿಯ ಕರುಣೈ ಮಲೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ 300 Back to top

301 ಓಮ್ ತುರಿಯಮುಮ್ ಇಱನ್ತ ಚುಟರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
302 ಓಮ್ ತೆರಿವರಿತಾಕಿಯ ತೆಳಿವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
303 ಓಮ್ ತೋಳಾ ಮುತ್ತಚ್ ಚುಟರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
304 ಓಮ್ ಆಳಾನ಼ ವರ್ಕಟ್ಕು ಅನ಼್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
305 ಓಮ್ ಆರಾ ಅಮುತಾ ಅರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
306 ಓಮ್ ಪೇರಾ ಯಿರಮುಟೈಪ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
307 ಓಮ್ ತಾಳಿ ಯಱುಕಿನ಼್ ತಾರಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
308 ಓಮ್ ನೀಳೊಳಿ ಆಕಿಯ ನಿರುತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
309 ಓಮ್ ಚನ್ತನ಼ಚ್ ಚಾನ್ತಿನ಼್ ಚುನ್ತರ ಪೋಱ್ಱಿ
310 ಓಮ್ ಚಿನ್ತನ಼ೈಕ್ ಕರಿಯ ಚಿವಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ

311 ಓಮ್ ಮನ್ತಿರ ಮಾಮಲೈ ಮೇಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
312 ಓಮ್ ಎನ್ತಮೈ ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
313 ಓಮ್ ಪುಲಿಮುಲೈ ಪುಲ್ವಾಯ್ಕ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ
314 ಓಮ್ ಅಲೈಕಟನ಼್ ಮೀಮಿಚೈ ನಟನ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
315 ಓಮ್ ಕುರುವಿ ತನ಼ಕ್ಕುಮ್ ಅರುಳಿನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ
316 ಓಮ್ ಇರುಮ್ಪುಲನ಼್ ಪುಲರ ಇಚೈನ್ತನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ
317 ಓಮ್ ಪಟಿಯುಱಪ್ ಪಯಿನ಼್ಱ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
318 ಓಮ್ ಅಟಿಯೊಟು ನಟುವೀಱು ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
319 ಓಮ್ ನರಕುಱು ತುನ಼್ಪಮ್ ಅಱುತ್ತನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ
320 ಓಮ್ ಪರಕತಿ ಪಾಣ್ಟಿಯಱ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ

321 ಓಮ್ ಒೞಿವಱ ನಿಱೈನ್ತ ಒರುವ ಪೋಱ್ಱಿ
322 ಓಮ್ ಚೆೞುಮಲರ್ಚ್ ಚಿವಪುರತ್ ತರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
323 ಓಮ್ ಕೞುನೀರ್ ಮಾಲೈಕ್ ಕಟವುಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
324 ಓಮ್ ತೊೞುವಾರ್ ಮೈಯಲ್ ತುನ಼ಿಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
325 ಓಮ್ ಪಿೞೈಪ್ಪನ಼ ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್ ಪೆರಿಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
326 ಓಮ್ ಕುೞೈತ್ತಚೊನ಼್ ಮಾಲೈ ಕೊಳ್ವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
327 ಓಮ್ ಪುರಮ್ಪಲ ವೆರಿತ್ತ ಪುರಾಣ ಪೋಱ್ಱಿ
328 ಓಮ್ ಪರಮ್ಪರಞ್ ಚೋತಿಪ್ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
329 ಓಮ್ ಪುಯಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
330 ಓಮ್ ಪುರಾಣ ಕಾರಣ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಅಪ್ಪರ್ 4, 5, 6 - ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈಕಳ್

331 ಓಮ್ ಎಲ್ಲಾಞ್ ಚಿವನ಼ೆನ಼ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
332 ಓಮ್ ಎರಿಚುಟರ್ ಆನ಼ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
333 ಓಮ್ ಕೊಲ್ಲಾರ್ ಮೞುವಾಟ್ ಪಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
334 ಓಮ್ ಕೊಲ್ಲುಙ್ ಕೂಱ್ಱಿನ಼ೈ ಉತೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
335 ಓಮ್ ಪಾಟಲಿನ಼್ ಆಟಲಿನ಼್ ಪಣ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
336 ಓಮ್ ಪಲ್ಲೂೞಿ ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಪಟೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
337 ಓಮ್ ಒಟ್ಟಕತ್ತು ಊಣಾ ಉಕನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
338 ಓಮ್ ಉಳ್ಕುವಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಉಱೈವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
339 ಓಮ್ ಕಾಟ್ಟಕತ್ತೇ ಆಟಲ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
340 ಓಮ್ ಕಾರ್ಮೇಕಮ್ ಅನ಼್ನ಼ ಮಿಟಱ್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

341 ಓಮ್ ಮುಲ್ಲೈಯಙ್ ಕಣ್ಣಿ ಮುಟಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
342 ಓಮ್ ಮುೞುನೀಱು ಪೂಚಿಯ ಮೂರ್ತ್ತಿ ಪೋಱ್ಱಿ
343 ಓಮ್ ಎಲ್ಲೈ ನಿಱೈನ್ತ ಕುಣತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
344 ಓಮ್ ಏೞ್ನರಮ್ಪಿನ಼್ ಓಚೈ ಪಟೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
345 ಓಮ್ ಚಿಲ್ಲೈಚ್ ಚಿರೈತ್ತಲೈ ಊಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ
346 ಓಮ್ ಚೆನ಼್ಱಟೈನ್ತಾರ್ ತೀವಿನ಼ೈ ತೀರ್ಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
347 ಓಮ್ ತಿಲ್ಲೈಚ್ ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್ ಮೇಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
348 ಓಮ್ ತಿರುವೀರಟ್ಟಾನ಼ಚ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
349 ಓಮ್ ಚಾಮ್ಪರ್ ಅಕಲತ್ತು ಅಣಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
350 ಓಮ್ ತವನೆಱಿಕಳ್ ಚಾತಿತ್ತು ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 350

351 ಓಮ್ ಕೂಮ್ಪಿತ್ ತೊೞುವಾರ್ ಕುಱಿಪ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ
352 ಓಮ್ ಕುಱಿಕ್ಕೋಳ್ ಆಕುಮ್ ಕುೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
353 ಓಮ್ ಪಾಮ್ಪುಮ್ ಮತಿಯುಮ್ ಅಣಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
354 ಓಮ್ ಪಕೈಯಱಪ್ ಪುನ಼ಲುಮ್ ಚುಮನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
355 ಓಮ್ ನೀಱೇಱು ನೀಲ ಮಿಟಱ್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
356 ಓಮ್ ನಿೞಲ್ತಿಕೞ್ ಮೞುವಾಳ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
357 ಓಮ್ ಆಱೇಱು ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
358 ಓಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು ಆರಮುತಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
359 ಓಮ್ ಪಾಟುವಾರ್ ಪಾಟಲ್ ಉಕಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
360 ಓಮ್ ಪೞೈಯಾಱ್ಱುಪ್ ಪಟ್ಟೀಚ್ ಚುರತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

361 ಓಮ್ ವೀಟುವಾರ್ ವೀಟರುಳ ವಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
362 ಓಮ್ ವೇೞತ್ ತುರಿವೈಯುಮ್ ಪೋರ್ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
363 ಓಮ್ ನಾಟುವಾರ್ ನಾಟಱ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
364 ಓಮ್ ನಾಕಮ್ ಅಚೈತ್ತ ನಮ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
365 ಓಮ್ ಮಣ್ತುಳಙ್ಕ ಆಟಲ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
366 ಓಮ್ ಮಾಲ್ಕಟಲುಮ್ ಮಾಲ್ವಿಚುಮ್ಪುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
367 ಓಮ್ ವಿಣ್ ತುಳಙ್ಕ ಮುಮ್ಮತಿಲುಮ್ ಎಯ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
368 ಓಮ್ ವೇಣ್ಟುವ ಯಾವುಮ್ ತರುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
369 ಓಮ್ ಪಣ್ ತುಳಙ್ಕಪ್ ಪಾಟಲ್ ಪಯಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
370 ಓಮ್ ಪಾರ್ಮುೞುತುಮ್ ಆಯ ಪರಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ

371 ಓಮ್ ವೆಞ್ಚಿನ಼ವೆಳ್ ಏಱೂರ್ತಿ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
372 ಓಮ್ ವಿರಿಚಟೈಮೇಲ್ ವೆಳ್ಳಮ್ ಪಟೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
373 ಓಮ್ ತುಞ್ಚಾಪ್ ಪಲಿತೇರುನ್ ತೋನ಼್ಱಾಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
374 ಓಮ್ ತೊೞುತಕೈ ತುನ಼್ಪನ್ ತುಟೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
375 ಓಮ್ ನಞ್ಚೊಟುಙ್ಕುಙ್ ಕಣ್ಟತ್ತು ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
376 ಓಮ್ ನಾನ಼್ಮಱೈ ಆಱಙ್ಕಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
377 ಓಮ್ ಮುಕ್ಕಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
378 ಓಮ್ ಮುರುಕವೇಳ್ ತನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಯನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
379 ಓಮ್ ತಕ್ಕಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ ತರುಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ
380 ಓಮ್ ತತ್ತುವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ತಾತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

381 ಓಮ್ ಕಱ್ಱವರ್ ಉಣ್ಣುಙ್ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
382 ಓಮ್ ಕೞಲಟೈನ್ತಾರ್ ಚೆಲ್ಲುಙ್ ಕತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
383 ಓಮ್ ಅಱ್ಱವರ್ಕ್ಕು ಆರತಮುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
384 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಲಱುತ್ತು ಅಟಿಯೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
385 ಓಮ್ ಮಱ್ಱೊರುವರ್ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲಾ ಮೈನ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
386 ಓಮ್ ವಾನ಼ವರ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಮರುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
387 ಓಮ್ ವಙ್ಕಮಲಿ ಕಟಲ್ನಞ್ಚಮ್ ಉಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
388 ಓಮ್ ಮತಯಾನ಼ೈ ಈರುರಿವೈ ಪೋರ್ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
389 ಓಮ್ ಕೊಙ್ಕಲರುಮ್ ನಱುಙ್ಕೊನ಼್ಱೈತ್ ತಾರಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
390 ಓಮ್ ಪುಲಿತ್ತೋಲ್ ಆಟೈಕ್ ಕುೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ

391 ಓಮ್ ಅಙ್ಕಣನ಼ೇ ಅಮರರ್ತಮ್ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
392 ಓಮ್ ಆಲಮರ ನೀೞಲಱಞ್ ಚೊನ಼್ನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
393 ಓಮ್ ಮಲೈಯಾನ಼್ ಮಟನ್ತೈ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
394 ಓಮ್ ಮೞವಿಟೈಯಾಯ್ ನಿನ಼್ಪಾತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
395 ಓಮ್ ನಿಲೈಯಾಕ ನನ಼್ನ಼ೆಞ್ಚಿಲ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
396 ಓಮ್ ನೆಱ್ಱಿಮೇಲ್ ಒಱ್ಱೈಕ್ಕಣ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
397 ಓಮ್ ಇಲೈಯಾರ್ನ್ತ ಮೂವಿಲೈವೇಲ್ ಏನ್ತೀ ಪೋಱ್ಱಿ
398 ಓಮ್ ಏೞ್ಕಟಲುಮ್ ಏೞ್ಪೊೞಿಲುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
399 ಓಮ್ ಪೊನ಼್ನ಼ಿಯಲುಮ್ ಮೇನ಼ಿಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
400 ಓಮ್ ಪೂತಪ್ ಪಟೈಯುಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ 400 Back to top

401 ಓಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿಯಚೀರ್ ಮಱೈನಾನ಼್ಕುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
402 ಓಮ್ ಮಱಿಯೇನ್ತು ಕೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
403 ಓಮ್ ಉನ಼್ನ಼ುಮವರ್ಕ್ ಕುಣ್ಮೈಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
404 ಓಮ್ ಉಲಕುಕ್ಕು ಒರುವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
405 ಓಮ್ ನಞ್ಚುಟೈಯ ಕಣ್ಟನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
406 ಓಮ್ ನಱ್ಱವನ಼ೇ ನಿನ಼್ಪಾತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
407 ಓಮ್ ವೆಞ್ಚುಟರೋನ಼್ ಪಲ್ಲಿಱುತ್ತ ವೇನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
408 ಓಮ್ ವೆಣ್ಮತಿಯಙ್ ಕಣ್ಣಿ ವಿರುಮ್ಪಿನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ
409 ಓಮ್ ತುಞ್ಚಿರುಳಿಲ್ ಆಟಲ್ ಉಕನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
410 ಓಮ್ ತೂನೀಱು ಮೆಯ್ಕ್ಕಣಿನ್ತ ಚೋತೀ ಪೋಱ್ಱಿ

411 ಓಮ್ ಚಙ್ಕರನ಼ೇ ತತ್ತುವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
412 ಓಮ್ ಚತಾಚಿವನ಼ೇ ನನ಼್ಮೈಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
413 ಓಮ್ ಪೊಙ್ಕರವಾ ಅೞಕಿಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
414 ಓಮ್ ಪುಣ್ಣಿಯನ಼ೇ ತೆಳ್ಳಿಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
415 ಓಮ್ ಅಯನ಼್ಮಾಲುಮ್ ಕಾಣಾತ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
416 ಓಮ್ ಅನ಼ಲುರುವಾ ಅನ಼್ಪುರುವಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
417 ಓಮ್ ವಮ್ಪುಲವು ಕೊನ಼್ಱೈಚ್ ಚಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
418 ಓಮ್ ವಾನ಼್ಪಿಱೈಯುಮ್ ವಾಳರವುಮ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
419 ಓಮ್ ಕೊಮ್ಪನ಼ೈಯ ನುಣ್ಣಿಟೈಯಾಳ್ ಕೂಱಾ ಪೋಱ್ಱಿ
420 ಓಮ್ ಕುರೈಕೞಲಾಱ್ ಕೂಱ್ಱುತೈತ್ತ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ

421 ಓಮ್ ಉಳ್ಳಮಾಯ್ ಉಳ್ಳತ್ತೇ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
422 ಓಮ್ ಉಕಪ್ಪಾರ್ ಮನ಼ತ್ತೆನ಼್ಱುಮ್ ನೀಙ್ಕಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
423 ಓಮ್ ವಳ್ಳಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
424 ಓಮ್ ವಾನ಼ವರ್ಕೋನ಼್ ತೋಳ್ತುನ಼ಿತ್ತ ಮೈನ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
425 ಓಮ್ ಮೇಲೋರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲೋರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
426 ಓಮ್ ಪೂವಾರ್ನ್ತ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಪ್ ಪುನ಼ಿತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
427 ಓಮ್ ಪುತ್ತೇಳಿರ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
428 ಓಮ್ ತೇವಾರ್ನ್ತ ತೇವರ್ಕ್ಕುನ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
429 ಓಮ್ ತಿರುಮಾಲುಕ್ ಕಾೞಿ ಅಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
430 ಓಮ್ ಚಾವಾಮೇ ಕಾತ್ತೆನ಼್ನ಼ೈ ಯಾಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

431 ಓಮ್ ಚಙ್ಕೊತ್ತ ನೀಱ್ಱೆಞ್ ಚತುರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
432 ಓಮ್ ಪಿರಮನ಼್ತನ಼್ ಚಿರಮರಿನ್ತ ಪೆರಿಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
433 ಓಮ್ ಪೆಣ್ಣುರುವೋಟು ಆಣುರುವಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
434 ಓಮ್ ಕರನಾನ಼್ಕುಮ್ ಮುಕ್ಕಣ್ಣುಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
435 ಓಮ್ ಕಾತಲಿಪ್ಪಾರ್ ತಙ್ಕಟ್ಕು ಎಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
436 ಓಮ್ ಅರುಮನ್ತ ತೇವರ್ಕ್ಕು ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
437 ಓಮ್ ತಿರುಮೂಲಟ್ ಟಾನ಼ನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
438 ಓಮ್ ವೇಱ್ಱಾಕಿ ವಿಣ್ಣಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
439 ಓಮ್ ಮೀಳಾಮೇ ಆಳೆನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
440 ಓಮ್ ಊಱ್ಱಾಕಿ ಉಳ್ಳೇ ಒಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

441 ಓಮ್ ಓವಾತ ಚತ್ತತ್ತು ಒಲಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
442 ಓಮ್ ಕಾಱ್ಱಾಕಿ ಎಙ್ಕುಮ್ ಕಲನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
443 ಓಮ್ ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
444 ಓಮ್ ಪಿಚ್ಚಾಟಲ್ ಪೇಯೊಟು ಉಕನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
445 ಓಮ್ ಪಿಱವಿ ಯಱುತ್ತಿಟುಮ್ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
446 ಓಮ್ ವೈಚ್ಚಾಟಲ್ ನನ಼್ಱು ಮಕಿೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
447 ಓಮ್ ಮರುವಿಯೇ ಚಿನ್ತೈ ಪುಕುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
448 ಓಮ್ ಪೊಯ್ಚ್ಚಾರ್ ಪುರಮೂನ಼್ಱುಮ್ ಎಯ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
449 ಓಮ್ ಪೋಕಾತೆನ಼್ ನೆಞ್ಚಮ್ ಆಳ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
450 ಓಮ್ ಉರುವಾಕಿ ಎನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಟೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 450

451 ಓಮ್ ಉಳ್ಳಾವಿ ವಾಙ್ಕಿ ಒಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
452 ಓಮ್ ತಿರುವಾಕಿ ನಿನ಼್ಱ ತಿಱಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
453 ಓಮ್ ತೇಚಮ್ ಪರವಪ್ ಪಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
454 ಓಮ್ ವಾನ಼ತ್ತಾರ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಮರುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
455 ಓಮ್ ವನ್ತೆನ಼್ಱನ಼್ ಚಿನ್ತೈ ಉವನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
456 ಓಮ್ ಊನ಼ತ್ತೈ ನೀಕ್ಕುಮ್ ಉಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
457 ಓಮ್ ಊರಾಕಿ ನಿನ಼್ಱ ಉಲಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
458 ಓಮ್ ಓಙ್ಕಿ ಅೞಲಾಯ್ ನಿಮಿರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
459 ಓಮ್ ಪೇರಾಕಿ ಎಙ್ಕುಮ್ ಪರನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
460 ಓಮ್ ಪೆಯರಾತೆನ಼್ ಚಿನ್ತೈ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

461 ಓಮ್ ನೀರಾವಿ ಯಾನ಼ ನಿೞಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
462 ಓಮ್ ನೇರ್ವಾರ್ ಒರುವರೈಯುಮ್ ಇಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
463 ಓಮ್ ಪಲ್ಲುಯಿರಾಯ್ಪ್ ಪಾರ್ತೋಱುಮ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
464 ಓಮ್ ಪಱ್ಱಿಯುಲಕಿನ಼ೈ ವಿಟಾತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
465 ಓಮ್ ಪಣ್ಣಿನ಼್ ಇಚೈಯಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
466 ಓಮ್ ಪಾವಿಪ್ಪಾರ್ ಪಾಚಮ್ ಅಱುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
467 ಓಮ್ ಎಣ್ಣುಮ್ ಎೞುತ್ತುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
468 ಓಮ್ ವಿಣ್ಣುಮ್ ಮಣ್ಣುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
469 ಓಮ್ ಮೇಲವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
470 ಓಮ್ ಇಮೈಯಾತು ಉಯಿರಾತು ಇರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
471 ಓಮ್ ಉಮೈಯಾಳೈ ಅಕತ್ತು ಅಣೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
472 ಓಮ್ ಊೞಿ ಏೞಾನ಼ ಒರುವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
473 ಓಮ್ ಅಮೈಯಾವರು ನಞ್ಚಮ್ ಆರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
474 ಓಮ್ ಆತಿ ಪುರಾಣನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
475 ಓಮ್ ಮೂವಾಯ್ ಪಿಱವಾಯ್ ಇಱವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
476 ಓಮ್ ಮುನ಼್ನ಼ಮೇ ತೋನ಼್ಱಿ ಮುಳೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
477 ಓಮ್ ನೆಟಿಯ ವಿಚುಮ್ಪೊಟು ಕಣ್ಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
478 ಓಮ್ ನೀಳ ಅಕಲಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
479 ಓಮ್ ಅಟಿಯುಮ್ ಮುಟಿಯುಮ್ ಇಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
480 ಓಮ್ ಅಙ್ಕೊನ಼್ಱು ಅಱಿಯಾಮೈ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

481 ಓಮ್ ಕೊಟಿಯವನ಼್ ಕೂಱ್ಱಮ್ ಉತೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
482 ಓಮ್ ಕೋಯಿಲಾ ಎನ಼್ಚಿನ್ತೈ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
483 ಓಮ್ ಉಣ್ಣಾತು ಉಱಙ್ಕಾತು ಇರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
484 ಓಮ್ ಓತಾತೇ ವೇತಮ್ ಉಣರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
485 ಓಮ್ ಪಣ್ಣಾರ್ ಇಚೈಯಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
486 ಓಮ್ ಪಣ್ಟೇ ಎಮ್ಮೈ ಆಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
487 ಓಮ್ ಪೊಱೈಯುಟೈಯ ಪೂಮಿನೀರ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
488 ಓಮ್ ಪೂತಪ್ ಪಟೈಯಾಳ್ ಪುನ಼ಿತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
489 ಓಮ್ ನಿಱೈಯುಟೈಯ ನೆಞ್ಚಿನ಼್ ಇಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
490 ಓಮ್ ನೀಙ್ಕಾತೆನ಼್ ಉಳ್ಳತ್ ತಿರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

491 ಓಮ್ ಮಱೈಯುಟೈಯ ವೇತಮ್ ವಿರಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
492 ಓಮ್ ವಾನ಼ೋರ್ ವಣಙ್ಕಪ್ ಪಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
493 ಓಮ್ ಕಱೈಯುಟೈಯ ಕಣ್ಟಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
494 ಓಮ್ ಮುನ಼್ಪಾಕಿ ನಿನ಼್ಱ ಮುತಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
495 ಓಮ್ ಮೂವಾತ ಮೇನ಼ಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ
496 ಓಮ್ ಅನ಼್ಪಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾರ್ಕ್ಕು ಅಣಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
497 ಓಮ್ ಆಱೇಱು ಚೆನ಼್ನ಼ಿಚ್ ಚಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
498 ಓಮ್ ಮಾಲೈ ಎೞುನ್ತ ಮತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
499 ಓಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿಯೆನ಼್ ಚಿನ್ತೈ ಇರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
500 ಓಮ್ ಮೇಲೈ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಅಱುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 500 Back to top

501 ಓಮ್ ಮೇಲಾಟು ತಿಙ್ಕಳ್ ಮುಟಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
502 ಓಮ್ ಆಲೈಕ್ ಕರುಮ್ಪಿನ಼್ ತೆಳಿವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
503 ಓಮ್ ಉಟಲಿನ಼್ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಅಱುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
504 ಓಮ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ವೀಚುಮ್ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
505 ಓಮ್ ಪಟರುಞ್ ಚಟೈಮೇಲ್ ಮತಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
506 ಓಮ್ ಪಲ್ಕಣಕ್ ಕೂತ್ತಪ್ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
507 ಓಮ್ ಚುಟರಿಲ್ ತಿಕೞ್ಕಿನ಼್ಱ ಚೋತಿ ಪೋಱ್ಱಿ
508 ಓಮ್ ತೋನ಼್ಱಿಯೆನ಼್ ನ಼ುಳ್ಳತ್ ತಿರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
509 ಓಮ್ ಮೈಚೇರ್ನ್ತ ಕಣ್ಟಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
510 ಓಮ್ ಮಾಲುಕ್ಕೋರ್ ಆೞಿ ಈನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

511 ಓಮ್ ಪೊಯ್ಚೇರ್ನ್ತ ಚಿನ್ತೈ ಪೋಕಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
512 ಓಮ್ ಪೋಕಾತೆನ಼್ ನ಼ುಳ್ಳತ್ ತಿರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
513 ಓಮ್ ಮೆಯ್ಚೇರಪ್ ಪಾಲ್ವೆಣ್ಣೀ ಱಾಟೀ ಪೋಱ್ಱಿ
514 ಓಮ್ ಮಿಕ್ಕಾರ್ಕಳ್ ಏತ್ತುಮ್ ವಿಳಕ್ಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
515 ಓಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು ಆರಮುತಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
516 ಓಮ್ ಕೂಱೇಱಾ ಮಙ್ಕೈ ಮೞುವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
517 ಓಮ್ ಕೊಳ್ಳುಙ್ ಕಿೞಮೈ ಏೞಾನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
518 ಓಮ್ ಅಣ್ಟಮೇೞ್ ಅನ಼್ಱು ಕಟನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
519 ಓಮ್ ಆತಿ ಪುರಾಣನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
520 ಓಮ್ ಪಣ್ಟೈ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಅಱುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

521 ಓಮ್ ಪಾರೋರ್ ವಿಣ್ಣೇತ್ತಪ್ ಪಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
522 ಓಮ್ ತೊಣ್ಟರ್ ಪರವುಮ್ ಇಟತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
523 ಓಮ್ ತೊೞಿಲ್ ನೋಕ್ಕಿಯಾಳುಞ್ ಚುಟರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
524 ಓಮ್ ಪೆರುಕಿ ಯಲೈಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಆಱೇ ಪೋಱ್ಱಿ
525 ಓಮ್ ಪೇರಾನೋಯ್ ಪೇರ ವಿಟುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
526 ಓಮ್ ಉರುಕಿ ನಿನ಼ೈವಾರ್ಕ್ಕು ಉರುಕುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
527 ಓಮ್ ಊನ಼ನ್ ತವಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
528 ಓಮ್ ಅರುಕಿ ಮಿಳಿರುಮ್ ಪೊನ಼್ನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
529 ಓಮ್ ಆರುಮ್ ಇಕೞಪ್ ಪಟಾತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
530 ಓಮ್ ಪೊಯ್ಯಾ ನಞ್ಚುಣ್ಟ ಪೊಱೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ

531 ಓಮ್ ಪೊರುಳಾಕ ಎನ಼್ನ಼ೈಯಾಟ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
532 ಓಮ್ ಮೇಲ್ವೈತ್ತ ವಾನ಼ೋರ್ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
533 ಓಮ್ ಪಾಟ್ಟಾನ಼ ನಲ್ಲ ತೊಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
534 ಓಮ್ ಪರಿಚೈ ಯಱಿಯಾಮೈ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
535 ಓಮ್ ಚೂಟ್ಟಾನ಼ ತಿಙ್ಕಳ್ ಮುಟಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
536 ಓಮ್ ತೂಮಾಲೈ ಮತ್ತಮ್ ಅಣಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
537 ಓಮ್ ಆಟ್ಟಾನ಼ ಅಞ್ಚುಮ್ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
538 ಓಮ್ ಅತಿರಾ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಅಱುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
539 ಓಮ್ ಆಲ ನಿೞಱ್ಕೀೞ್ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
540 ಓಮ್ ಚತುರಾ ಚತುರಕ್ ಕುೞೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

541 ಓಮ್ ಚಾಮ್ಪರ್ ಮೆಯ್ಪಚುನ್ ತಲೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
542 ಓಮ್ ಎತಿರಾ ಉಲಕಮ್ ಅಮೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
543 ಓಮ್ ಎನ಼್ಱುಮ್ ಅರುಳೇ ಚೆಯ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
544 ಓಮ್ ಚೆಯ್ಯಾಯ್ ಕರಿಯಾಯ್ ವೆಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
545 ಓಮ್ ಚೆಲ್ಲಾಚ್ ಚೆಲ್ವಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
546 ಓಮ್ ಐಯಾಯ್ ಪೆರಿಯಾಯ್ ಚಿಱಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
547 ಓಮ್ ಆಕಾಯ ವಣ್ಣಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
548 ಓಮ್ ವೆಯ್ಯಾಯ್ ತಣಿಯಾಯ್ ಅಣಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
549 ಓಮ್ ವೇಳಾತ ವೇಳ್ವಿ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
550 ಓಮ್ ಆಟ್ಚಿ ಉಲಕೈ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 550

551 ಓಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು ಅಮುತೆಲಾಮ್ ಈವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
552 ಓಮ್ ಚೂೞ್ಚ್ಚಿ ಚಿಱಿತುಮ್ ಇಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
553 ಓಮ್ ಮಾಟ್ಚಿ ಪೆರಿತುಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
554 ಓಮ್ ಮುನ಼್ನ಼ಿಯಾ ನಿನ಼್ಱ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
555 ಓಮ್ ಮೂವಾ ಮೇನ಼ಿ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
556 ಓಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ಮಙ್ಕೈ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
557 ಓಮ್ ಮನ್ತಿರಮ್ ತನ್ತಿರಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
558 ಓಮ್ ಎಣ್ಮೇಲುಮ್ ಎಣ್ಣಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
559 ಓಮ್ ಏಱರಿಯ ಏಱುಙ್ ಕುಣತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
560 ಓಮ್ ಪಣ್ಮೇಲ್ ಪಾವಿತ್ತು ಇರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

561 ಓಮ್ ಪಣ್ಣೊಟು ವೀಣೈಯಾೞ್ ಪಯಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
562 ಓಮ್ ವಿಣ್ಮೇಲುಮ್ ಮೇಲುಮ್ ನಿಮಿರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
563 ಓಮ್ ಮುೞುನೀಱು ಪುನ಼ೈನ್ತ ಮೂರ್ತ್ತೀ ಪೋಱ್ಱಿ
564 ಓಮ್ ಚೋತಿತ್ತಾರ್ ಕಾಣಾಮೈ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
565 ಓಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಮೈ ಅಱಿವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
566 ಓಮ್ ಏಱ್ಱಿಚೈ ವಾನ಼್ಮೇಲ್ ಇರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
567 ಓಮ್ ಎಣ್ಣಾಯಿರ ನೂಱು ಪೆಯರಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
568 ಓಮ್ ನಾಱ್ಱಿಚೈಕ್ಕುಮ್ ವಿಳಕ್ಕಾಯ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
569 ಓಮ್ ನಾನ಼್ಮುಕಱ್ಕುಮ್ ಮಾಱ್ಕುಮ್ ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
570 ಓಮ್ ಚೂಲಪ್ ಪಟೈಯುಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

571 ಓಮ್ ಚುಟರ್ತ್ತಿಙ್ಕಟ್ ಕಣ್ಣಿ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
572 ಓಮ್ ಮಾಲೈಮಕಿೞ್ನ್ತು ಒರುಪಾಲ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
573 ಓಮ್ ಮೇಲ್ವಿನ಼ೈ ತೀರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮುನ಼ಿವ ಪೋಱ್ಱಿ
574 ಓಮ್ ಏಲಕ್ ಕುೞಲಿ ಪಾಕ ಪೋಱ್ಱಿ
575 ಓಮ್ ಇಟೈಮರುತು ಮೇವಿಯ ಈಚ ಪೋಱ್ಱಿ
576 ಓಮ್ ಪತ್ತುಪ್ ಪಲ್ಲೂೞಿಪ್ ಪರನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
577 ಓಮ್ ಚೀರಾಲ್ ವಣಙ್ಕಪ್ ಪಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
578 ಓಮ್ ತಿಚೈಯನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಪಿಱವುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
579 ಓಮ್ ವೇತಙ್ಕಳ್ ವೇಳ್ವಿ ಪಯನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
580 ಓಮ್ ವಿಣ್ಣುಲಕುಮ್ ಮಣ್ಣುಲಕುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

581 ಓಮ್ ಪೂತಙ್ಕಳ್ ಆಯ ಪುರಾಣ ಪೋಱ್ಱಿ
582 ಓಮ್ ಪುಕೞಪ್ ಪೇರೊಳಿಯಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
583 ಓಮ್ ಪತ್ತರ್ಕಳುಕ್ಕು ಇನ಼್ಪಮ್ ಪಯನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
584 ಓಮ್ ಮಾಕಮಟೈ ಮುಮ್ಮತಿಲುಮ್ ಎಯ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
585 ಓಮ್ ಚೆಯ್ವಿನ಼ೈಕಳ್ ನಲ್ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
586 ಓಮ್ ತಿಚೈಯನ಼ೈತ್ತುಮ್ ನಿಱೈನ್ತ ಚೆಲ್ವ ಪೋಱ್ಱಿ
587 ಓಮ್ ಕೊಯ್ಮಲರಙ್ ಕೊನ಼್ಱೈಚ್ ಚಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
588 ಓಮ್ ಕೂತ್ತಾಟ ವಲ್ಲ ಕುೞಕ ಪೋಱ್ಱಿ
589 ಓಮ್ ತೋಲಿಱ್ ಪೊಲಿನ್ತ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
590 ಓಮ್ ಚುಟರ್ವಾಯ್ ಅರವುಟೈಚ್ ಚೋತಿ ಪೋಱ್ಱಿ

591 ಓಮ್ ಕಯಿಲಾಯಮ್ ಇಟಮಾಕ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
592 ಓಮ್ ಅನ್ತಿವಾಯ್ ವಣ್ಣತ್ತು ಅೞಕ ಪೋಱ್ಱಿ
593 ಓಮ್ ಅಣಿನೀಲ ಕಣ್ಟಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
594 ಓಮ್ ಮುಟಿತ್ತಾಮರೈ ಅಣಿನ್ತ ಮೂರ್ತ್ತಿ ಪೋಱ್ಱಿ
595 ಓಮ್ ಮೂವುಲಕುಮ್ ತಾಮಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
596 ಓಮ್ ಕಟಿತ್ತಾಮರೈ ಏಯ್ನ್ತ ಕಣ್ಣಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
597 ಓಮ್ ಕಲ್ಲಲಕು ಪಾಣಿ ಪಯಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
598 ಓಮ್ ಅಟಿತ್ತಾಮರೈ ಮಲರ್ಮೇಲ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
599 ಓಮ್ ಆಕ್ಕೂರಿಲ್ ತೋನ಼್ಱಿಯ ಅಪ್ಪನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
600 ಓಮ್ ಪತಿಱ್ಱು ಒರುನಾಲುಮ್ ಇಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 600 Back to top

601 ಓಮ್ ಉಣರಪ್ ಪಟಾತತೊನ಼್ ಱಿಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
602 ಓಮ್ ಕಾತಿಱ್ ಕುೞೈಯುಮ್ ಪೆಯ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
603 ಓಮ್ ಕವಲೈಪ್ ಪಿಱಪ್ಪುಮ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
604 ಓಮ್ ನೆಯ್ಯಾರ್ ತಿರಿಚೂಲಮ್ ಕೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
605 ಓಮ್ ನೀಱೇಱು ತೋಳೆಟ್ಟು ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
606 ಓಮ್ ಮಾಲ್ಯಾನ಼ೈ ಮತ್ತಕತ್ತೈಕ್ ಕೀಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
607 ಓಮ್ ಮಾನ಼್ತೋಲ್ ಉಟೈಯಾ ಮಕಿೞ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
608 ಓಮ್ ಕೋಲಾನ಼ೈ ಅೞಲಾಲ್ ಕಾಯ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
609 ಓಮ್ ಕುೞವಿಪ್ ಪಿಱೈಚಟೈಮೇಲ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
610 ಓಮ್ ಊೞಿತ್ ತೀಯನ಼್ನ಼ ವೊಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

611 ಓಮ್ ಏಱೇಱಿಚ್ ಚೆಲ್ಲುಮ್ ಇಱೈವ ಪೋಱ್ಱಿ
612 ಓಮ್ ತೂಣ್ಟು ಚುಟರನ಼ೈಯ ಚೋತಿ ಪೋಱ್ಱಿ
613 ಓಮ್ ತೊಲ್ಲಮರರ್ ಚೂಳಾ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
614 ಓಮ್ ಕಾಣ್ಟಱ್ಕು ಅರಿಯವೊರು ಕಟವುಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
615 ಓಮ್ ಕರುತುವಾರ್ಕ್ಕು ಆಱ್ಱ ಎಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
616 ಓಮ್ ವೇಣ್ಟುವಾರ್ ವೇಣ್ಟುವತೇ ಈವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
617 ಓಮ್ ಮೆಯ್ಕಿಳರುಮ್ ಞಾನ಼ ವಿಳಕ್ಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
618 ಓಮ್ ಮೆಯ್ಯಟಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ವಿತ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
619 ಓಮ್ ಪೈಕಿಳರುಮ್ ನಾಕಮ್ ಅಚೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
620 ಓಮ್ ಪರಾಪರಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪಾಚೂರಾ ಪೋಱ್ಱಿ

621 ಓಮ್ ಚಿಲನ್ತಿಕ್ಕರುಳ್ ಮುನ಼್ನ಼ಮ್ ಚೆಯ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
622 ಓಮ್ ನಿಲನ್ತುಕ್ಕ ನೀರ್ವಳಿತೀ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
623 ಓಮ್ ಕಳ್ಳಿ ಮುತುಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಆಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
624 ಓಮ್ ಏರಿ ನಿಱೈನ್ತನ಼ೈಯ ಚೆಲ್ವ ಪೋಱ್ಱಿ
625 ಓಮ್ ಇನ಼್ನ಼ಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕಿನ಼್ಪಮ್ ವಿಳೈಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
626 ಓಮ್ ಆರಿಯನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ತಮಿೞನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
627 ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾ ಮಲೈಯೆಮ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
628 ಓಮ್ ಆಟಲ್ಮಾಲ್ ಯಾನ಼ೈ ಉರಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
629 ಓಮ್ ಅಕತ್ತಿಯನ಼್ ಪಳ್ಳಿ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
630 ಓಮ್ ಕೋಟಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಕುೞಕ ಪೋಱ್ಱಿ

631 ಓಮ್ ಕುನ಼ಿರಾರೂರ್ ಕೋಯಿಲಾಕ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
632 ಓಮ್ ನಾಟಿಯ ನನ಼್ಪೊರುಳ್ಕಳ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
633 ಓಮ್ ಅಮ್ಮೈ ಪಯಕ್ಕುಮ್ ಅಮಿರ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
634 ಓಮ್ ಇಮ್ಮೈ ಪಯಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವ ಪೋಱ್ಱಿ
635 ಓಮ್ ಎನ಼್ನ಼ೆಞ್ಚೇ ಯುನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಇನ಼ಿಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
636 ಓಮ್ ಮೆಯ್ಮ್ಮೈಯೇ ಞಾನ಼ ವಿಳಕ್ಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
637 ಓಮ್ ಮೂಲನೋಯ್ ತೀರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮುತಲ್ವ ಪೋಱ್ಱಿ
638 ಓಮ್ ಮುತ್ತಮಿೞುಮ್ ನಾನ಼್ಮಱೈಯುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
639 ಓಮ್ ಆಲಿನ಼್ಕೀೞ್ ನಾಲ್ವರ್ಕ್ಕು ಅಱತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
640 ಓಮ್ ಆತಿಯುಮ್ ಅನ್ತಮುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

641 ಓಮ್ ಪಾಲ ವಿರುತ್ತಣುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
642 ಓಮ್ ಪವಳತ್ ತಟವರೈ ಪೋಲ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
643 ಓಮ್ ನೀಱ್ಱಿನ಼ೈಯುಮ್ ನೆಱ್ಱಿಮೇಲ್ ಇಟ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
644 ಓಮ್ ನೀಙ್ಕಾಮೇ ವೆಳ್ಳೆಲುಮ್ಪು ಪೂಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
645 ಓಮ್ ಕಾಱ್ಱಿನ಼ುಮ್ ಕಟಿತಾಕ ನಟನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
646 ಓಮ್ ಕಣ್ಣಿನ಼್ಮೇಱ್ ಕಣ್ಣೊನ಼್ಱು ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
647 ಓಮ್ ಕೂಱ್ಱಿನ಼ೈಯುಮ್ ಕುರೈಕೞಲಾಲ್ ಉತೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
648 ಓಮ್ ಕೊಲ್ಪುಲಿತ್ ತೋಲಾಟೈಕ್ ಕುೞಕ ಪೋಱ್ಱಿ
649 ಓಮ್ ಆಱ್ಱಿನ಼ೈಯುಮ್ ಚೆಞ್ಚಟೈಮೇಲ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
650 ಓಮ್ ಅಣಿಯಾರೂರ್ತ್ ತಿರುಮೂಲಟ್ಟಾನ಼ನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ 650

651 ಓಮ್ ಪರಿಯತೋರ್ ಪಾಮ್ಪರೈಮೇಲ್ ಆರ್ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
652 ಓಮ್ ಪಾಚುಪತಮ್ ಪಾರ್ತ್ತಱ್ಕು ಅಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
653 ಓಮ್ ಪೆರಿಯತೋರ್ ಮಲೈವಿಲ್ಲಾ ಎಯ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
654 ಓಮ್ ಪೇರ್ನನ್ತಿ ಯೆನ಼್ನ಼ುಮ್ ಪೆಯರಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
655 ಓಮ್ ಪಿಣಿಯುಟೈಯ ಅಟಿಯಾರೈತ್ ತೀರ್ಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
656 ಓಮ್ ಪೇಚುವಾರ್ಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪೆರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
657 ಓಮ್ ಮಣಿಯುಟೈಯ ಮಾನಾಕಮ್ ಆರ್ಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
658 ಓಮ್ ವಾಚುಕಿಮಾ ನಾಣಾಕ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
659 ಓಮ್ ಕಱ್ಱವರ್ ವಿರುಮ್ಪುಙ್ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
660 ಓಮ್ ಓರುರುವಾಯ್ತ್ ತೋನ಼್ಱಿ ಉಯರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

661 ಓಮ್ ನಾಟ್ಟಕತ್ತೇ ನಟೈಪಲವುಮ್ ನವಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
662 ಓಮ್ ಞಾನ಼ಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಟಱ್ಕೋರ್ ನಾತ ಪೋಱ್ಱಿ
663 ಓಮ್ ಕಾಟ್ಟಕತ್ತೇ ಆಟಲ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
664 ಓಮ್ ಕಾಮರಙ್ಕಳ್ ಪಾಟಿತ್ ತಿರಿವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
665 ಓಮ್ ಏನ಼ತ್ ತಿಳಮರುಪ್ಪುಪ್ ಪೂಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
666 ಓಮ್ ಇಮೈಯವರ್ಕಳ್ ಏತ್ತ ಇರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
667 ಓಮ್ ಕಾನ಼ಕ್ ಕಲ್ಲಾಱ್ ಕೀೞ್ ನಿೞಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
668 ಓಮ್ ಕಟಲ್ನಞ್ಚಮ್ ಉಣ್ಟಿರುಣ್ಟ ಕಣ್ಟ ಪೋಱ್ಱಿ
669 ಓಮ್ ಕಾಮನ಼ೈಯುಮ್ ಕರಿಯಾಕಕ್ ಕಾಯ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
670 ಓಮ್ ಚೋಮನ಼ೈಯುಮ್ ಚೆಞ್ಚಟೈಮೇಲ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

671 ಓಮ್ ಚೊಲ್ಲಾಕಿಚ್ ಚೊಱ್ಪೊರುಳಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
672 ಓಮ್ ಇನ್ತಿರತ್ತೈ ಇನ಼ಿತಾಕ ಈನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
673 ಓಮ್ ಚುನ್ತರತ್ತ ಪೊಟಿತನ಼ೈತ್ ತುತೈನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
674 ಓಮ್ ತೂತ್ತೂಯ ತಿರುಮೇನ಼ಿತ್ ತೋನ಼್ಱಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
675 ಓಮ್ ಮನ್ತಿರತ್ತೈ ಮನ಼ತ್ತುಳ್ಳೇ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
676 ಓಮ್ ಪಿಣ್ಟತ್ತೈಕ್ ಕಾಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಾನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
677 ಓಮ್ ಪಿಱವಿ ಯಱವಿ ಇಲಾತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
678 ಓಮ್ ಒರುಕಾಲತ್ ತೊನ಼್ಱಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
679 ಓಮ್ ಊೞಿ ಪಲಕಣ್ಟಿರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
680 ಓಮ್ ಪೆರುಕಾಮೇ ವೆಳ್ಳನ್ ತವಿರ್ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

681 ಓಮ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಟುಮ್ಪೈ ಚಾಕ್ಕಾಟೊನ಼್ಱು ಇಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
682 ಓಮ್ ಉರುಕಾತಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ನಿಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
683 ಓಮ್ ಅರುಕಾಕ ವನ್ತೆನ಼್ನ಼ೈ ಆಳ್ವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
684 ಓಮ್ ನನ಼್ಱಾಕ ನಟೈಪಲವುಮ್ ನವಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
685 ಓಮ್ ಞಾನ಼ಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಟಱ್ಕೋರ್ ನಾತ ಪೋಱ್ಱಿ
686 ಓಮ್ ವೆಳ್ಳಮೊರು ಚಟೈಮೇಲ್ ಏಱ್ಱೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
687 ಓಮ್ ಮೇಲೋರ್ಕಣ್ ಮೇಲಾರ್ಕಣ್ ಮೇಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
688 ಓಮ್ ಕಳ್ಳಙ್ ಕಟಿನ್ತೆನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
689 ಓಮ್ ಕರುತ್ತುಟೈಯ ಪೂತಪ್ಪಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
690 ಓಮ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಉವಕೈ ತರುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

691 ಓಮ್ ಉಱುನೋಯ್ ಚಿಱುಪಿಣಿಕಳ್ ತೀರ್ಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
692 ಓಮ್ ಪಳ್ಳಪ್ ಪರವೈ ನಞ್ಚುಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
693 ಓಮ್ ಪೞನ಼ ನಕರೆಮ್ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
694 ಓಮ್ ಇರವುಮ್ ಪಕಲುಮಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
695 ಓಮ್ ಎಪ್ಪೊೞುತುಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಳ್ಳತ್ ತುಳ್ಳಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
696 ಓಮ್ ಅರವಮ್ ಅರೈಯಿಲ್ ಅಚೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
697 ಓಮ್ ಅನ಼ಲಾಟಿ ಯಙ್ಕೈ ಮಱಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
698 ಓಮ್ ಕುರವಙ್ ಕಮೞುಮ್ ಕುಱ್ಱಾಲ ಪೋಱ್ಱಿ
699 ಓಮ್ ಕೋಲಙ್ಕಳ್ ಮೇನ಼್ಮೇಲ್ ಉಕಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
700 ಓಮ್ ಚೀರಾಲ್ ವಣಙ್ಕಪ್ ಪಟುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 700 Back to top

701 ಓಮ್ ತಿಚೈಕ್ಕೆಲಾಮ್ ತೇವಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
702 ಓಮ್ ಆರಾ ಅಮುತಮ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
703 ಓಮ್ ನೀರಾರ್ ನಿಯಮಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
704 ಓಮ್ ಕೋಲಮ್ ಪಲವುಮ್ ಉಕಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
705 ಓಮ್ ನೀಲಮ್ ಪೊಲಿನ್ತ ಮಿಟಱ್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
706 ಓಮ್ ನೀಳ್ವರೈಯಿನ಼್ ಉಚ್ಚಿ ಯಿರುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
707 ಓಮ್ ಏಯ್ನ್ತ ವುಮೈನಙ್ಕೈ ಪಙ್ಕ ಪೋಱ್ಱಿ
708 ಓಮ್ ಏೞೂೞಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪುಱಮ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
709 ಓಮ್ ಆಯ್ನ್ತು ಮಲರ್ತೂವ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
710 ಓಮ್ ಅಳವಿಲ್ ಪೆರುಮೈ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

711 ಓಮ್ ಓರಾತಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ನಿಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
712 ಓಮ್ ಉಳ್ಳುಮ್ ಅನ಼್ಪರ್ ಮನ಼ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
713 ಓಮ್ ಪೇರಾತೆನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯಿರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
714 ಓಮ್ ಪಿಱರ್ಕ್ಕೆನ಼್ಱುಮ್ ಕಾಟ್ಚಿಕ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
715 ಓಮ್ ಊರಾರುಮ್ ಮೂವುಲಕತ್ ತುಳ್ಳಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
716 ಓಮ್ ಉಲಕೈ ನಟುಙ್ಕಾಮಱ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
717 ಓಮ್ ಆಣ್ಟುಲಕೇೞ್ ಅತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
718 ಓಮ್ ಅಙ್ಕಙ್ಕೇ ಚಿವಮಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
719 ಓಮ್ ಪಾಣ್ಟವರಿಱ್ ಪಾರ್ತ್ತನ಼ುಕ್ಕುಪ್ ಪರಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
720 ಓಮ್ ವಿಟೈಯೇಱಿ ವೇಣ್ಟುಲಕತ್ತು ಇರುಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

721 ಓಮ್ ವಿರಿಕತಿರೋನ಼್ ಚೋಱ್ಱುತ್ ತುಱೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
722 ಓಮ್ ಪುಟೈಚೂೞತ್ ತೇವರ್ ಕುೞಾತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
723 ಓಮ್ ಪೂನ್ತುರುತ್ತಿ ನೆಯ್ತ್ತಾನ಼ಮ್ ಮೇಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
724 ಓಮ್ ಅಟೈವೇ ಪುನ಼ಲ್ಚೂೞ್ ಐಯಾಱ್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
725 ಓಮ್ ಅರಕ್ಕನ಼ೈಯುಮ್ ಆಱ್ಱಲ್ ಅೞಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
726 ಓಮ್ ಪಟೈಯಾಪ್ ಪಲ್ಪೂತಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
727 ಓಮ್ ಪೞನ಼ ನಕರೆಮ್ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
728 ಓಮ್ ಉಲರ್ನ್ತಾರ್ ತಮ್ ಅಙ್ಕಮ್ ಅಣಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
729 ಓಮ್ ಉವಕೈಯೋಟು ಇನ಼್ನ಼ರುಳ್ ಚೆಯ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
730 ಓಮ್ ನಲನ್ತಿಕೞುಮ್ ಕೊನ಼್ಱೈಚ್ ಚಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

731 ಓಮ್ ತಾಮರೈಯಾನ಼್ ತಲೈಯೈಚ್ ಚಾಯ್ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
732 ಓಮ್ ತಕವುಟೈಯಾರ್ ನೆಞ್ಚಿರುಕ್ಕೈ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
733 ಓಮ್ ಪೂಮಲರಾನ಼್ ಏತ್ತುಮ್ ಪುನ಼ಿತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
734 ಓಮ್ ಪುಣರ್ಚ್ಚಿಪ್ ಪೊರುಳಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
735 ಓಮ್ ನೀರಾಕಿ ನೆಟುವರೈಕಳ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
736 ಓಮ್ ನಿೞಲಾಕಿ ನೀಳ್ವಿಚುಮ್ಪುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
737 ಓಮ್ ಪಾರಾಕಿಪ್ ಪௌವಮ್ ಏೞಾನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
738 ಓಮ್ ಪಕಲಾಕಿ ವಾನ಼ಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
739 ಓಮ್ ಅಣುವಾಕಿ ಆತಿಯಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
740 ಓಮ್ ಪೊನ಼್ನ಼ಿಯಲುಮ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

741 ಓಮ್ ಪೂಙ್ಕೊನ಼್ಱೈತ್ ತಾರೊನ಼್ ಱಣಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
742 ಓಮ್ ಮಿನ಼್ನ಼ಿಯಲುಮ್ ವಾರ್ಚಟೈಯೆಮ್ ಪೆರುಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ
743 ಓಮ್ ವೇೞತ್ತಿನ಼್ ಉರುವಿರುಮ್ಪಿಪ್ ಪೋರ್ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
744 ಓಮ್ ತನ಼್ನ಼ಿಯಲ್ಪಾರ್ ಮಱ್ಱೊರುವರ್ ಇಲ್ಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
745 ಓಮ್ ತಾಙ್ಕರಿಯ ಚಿವನ್ತಾನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
746 ಓಮ್ ಕಣ್ಣಪ್ಪರ್ಕ್ ಚಿವನ್ತಾನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
747 ಓಮ್ ಪಾಲಾರುಮ್ ಮೊೞಿಮಟವಾಳ್ ಪಾಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
748 ಓಮ್ ಪಚುವೇಱಿಪ್ ಪಲಿತಿರಿಯುಮ್ ಪಣ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
749 ಓಮ್ ಒರುಚುಟರಾಯ್ ಉಲಕೇೞುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
750 ಓಮ್ ಓಙ್ಕಾರತ್ತು ಉಟ್ಪೊರುಳಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ 750

751 ಓಮ್ ವಿರಿಚುಟರಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕೊಳಿಯಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
752 ಓಮ್ ವಿೞವೊಲಿ ವೇಳ್ವಿಯೊಲಿ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
753 ಓಮ್ ಕುಮರನ಼ೈಯುಮ್ ಮಕನ಼ಾಕ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
754 ಓಮ್ ಕುಳಿರ್ಟವೀೞಿ ಮಿೞಲೈಯಮರ್ ಕುೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
755 ಓಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼ೈ ಆಳುಟೈಯ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
756 ಓಮ್ ಕೈವೇೞ ಮುಕತ್ತವನ಼ೈಪ್ ಪಟೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
757 ಓಮ್ ಕಯಾಚೂರನ಼ೈ ಅವನ಼ಾಱ್ ಕೊನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
758 ಓಮ್ ಚೆಯ್ವೇಳ್ವಿತ್ ತಕ್ಕನ಼ೈಮುನ಼್ ಚಿತೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
759 ಓಮ್ ತಿಚೈಮುಕನ಼್ಱನ಼್ ಚಿರಮೊನ಼್ಱು ಚಿತೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
760 ಓಮ್ ಮೆಯ್ವೇಳ್ವಿ ಮೂರ್ತ್ತಿತಲೈ ಯಱುತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

761 ಓಮ್ ಪೊನ಼್ನ಼ೊತ್ತ ತಿರುಮೇನ಼ಿಪ್ ಪುನ಼ಿತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
762 ಓಮ್ ಪೂತಕಣಮ್ ಪುಟೈಚೂೞ ವರುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
763 ಓಮ್ ಕುಣ್ಟರೊಟು ಪಿರಿತ್ತೆನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
764 ಓಮ್ ಕುಟಮೂಕ್ಕಿಲ್ ಇಟಮಾಕಿಕ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
765 ಓಮ್ ವೆಣ್ಟಲೈಯಿಱ್ ಪಲಿಕೊಣ್ಟ ವಿಕಿರ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
766 ಓಮ್ ಮುತ್ತನ಼ೈಯ ಮುಕಿೞ್ಮುಱುವಲ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
767 ಓಮ್ ಮೊಯ್ಪವಳಕ್ ಕೊಟಿಯನ಼ೈಯ ಚಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
768 ಓಮ್ ಎತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ಪತ್ತಿಚೆಯ್ವಾರ್ಕ್ಕು ಇನ಼ಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
769 ಓಮ್ ಇರುನಾನ಼್ಕು ಮೂರ್ತ್ತಿಕಳುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
770 ಓಮ್ ಅತ್ತನ಼ೊಟುಮ್ ಅಮ್ಮೈಯೆನ಼ಕ್ಕು ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

771 ಓಮ್ ಅಟಿಯೇಮೈ ಆಳುಟೈಯ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ಚುನ್ತರರ್ - 7 -ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ

772 ಓಮ್ ಊನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಉಯಿರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
773 ಓಮ್ ವಾನ಼ಾಯ್ ನಿಲನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
774 ಓಮ್ ಅೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಆರೂರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
775 ಓಮ್ ತಲೈಕ್ಕುತ್ ತಲೈಮಾಲೈ ಯಣಿನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
776 ಓಮ್ ಇೞೈಕ್ಕುಮ್ ಎೞುತ್ತುಕ್ಕು ಉಯಿರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
777 ಓಮ್ ವನ಼್ನ಼ಿಮತಿ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಮಿಚೈ ವೈತ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
778 ಓಮ್ ವೇಲೈವಿಟಮ್ ಉಣ್ಟಮಣಿ ಕಣ್ಟಾ ಪೋಱ್ಱಿ
779 ಓಮ್ ಅಣ್ಟಮ ತಾಯ ಆತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
780 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ ಕಳೈನ್ತೇ ಆಳ್ವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

781 ಓಮ್ ನொನ್ತಾ ಒಣ್ಚುಟರೇ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
782 ಓಮ್ ತೇನ಼ೇ ಇನ಼್ನ಼ಮುತೇ ಕೋನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
783 ಓಮ್ ಪರಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪಾಚುಪತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
784 ಓಮ್ ಮೆಯ್ಯೇ ನಿನ಼್ಱೆರಿಯುಮ್ ವಿಳಕ್ಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
785 ಓಮ್ ಮನ಼್ನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಾಮಣಿ ಪೋಱ್ಱಿ
786 ಓಮ್ ಪೊನ಼್ನ಼ಾರ್ ಮೇನ಼ಿ ಅಣ್ಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ
787 ಓಮ್ ಇಮೈಯೋರ್ ನಾಯಕಾ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
788 ಓಮ್ ಉಮೈಯೋರ್ ಕೂಱುಟೈ ಉರುವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
789 ಓಮ್ ನೀಱಾರ್ ಮೇನ಼ಿ ನಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
790 ಓಮ್ ಕುೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಕುಣಕ್ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ

791 ಓಮ್ ಮುತ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ ವಿತ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
792 ಓಮ್ ಪಣ್ಣಿಟೈತ್ ತಮಿೞೈ ಒಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
793 ಓಮ್ ಪೞತ್ತಿನ಼ಿಱ್ ಚುವೈಯೇ ಒಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
794 ಓಮ್ ಕಣ್ಣಿಟೈ ಮಣಿಯೈ ಒಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
795 ಓಮ್ ಕಟುವಿರುಟ್ಚುಟರೈ ಒಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
796 ಓಮ್ ಮಣ್ಣಿಟೈ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
797 ಓಮ್ ಪಾಟುವಾರ್ ಪಚಿಯಿನ಼ೈತ್ ತೀರ್ಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
798 ಓಮ್ ಪರವುವಾರ್ ಪಿಣೈಕಳೈಕ್ ಕಳೈವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
799 ಓಮ್ ಅರುಮ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಅಲಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
800 ಓಮ್ ಅಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ ತೇನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ 800 Back to top

801 ಓಮ್ ವಾನ಼ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ...
802 ಓಮ್ ವೞಿತ್ತುಣೈ ಮರುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
803 ಓಮ್ ಮಾಚಿಲಾ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
804 ಓಮ್ ಮಱೈತರುಮ್ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
805 ಓಮ್ ಏೞಿಚೈ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
806 ಓಮ್ ಇಚೈಯಿನ಼್ ಪಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
807 ಓಮ್ ಇನ಼್ನ಼ಮುತು ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
808 ಓಮ್ ಕಾರ್ಕ್ಕುನ಼್ಱ ಮೞೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
809 ಓಮ್ ಕಲೈಕ್ಕೆಲಾಮ್ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
810 ಓಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಉಯಿರೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

811 ಓಮ್ ಪರಿನ್ತೆನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
812 ಓಮ್ ಪಕಲುಙ್ ಕಙ್ಕುಲುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
813 ಓಮ್ ಓಙ್ಕಾರತ್ ತುರುವಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
814 ಓಮ್ ವಾನ಼್ಅಙ್ಕತ್ತವರ್ ತಮ್ ವಳಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
815 ಓಮ್ ವಳಮಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ತಮ್ ಉಳಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
816 ಓಮ್ ಪಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ಪಣಿಕ್ಕುಪ್ ಪರಿವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
817 ಓಮ್ ಪಾಟಿಯಾಟುಮ್ ಪತ್ತರ್ಕ್ ಕನ಼ಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
818 ಓಮ್ ನಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ಮನ಼ತ್ತೂಱುಮ್ ನಱವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
819 ಓಮ್ ನಾಮುಱು ಕುಱೈನೀಕ್ಕುಮ್ ನಲಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
820 ಓಮ್ ಪಿತ್ತಾ ಪಿಱೈಚೂಟಿ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ

821 ಓಮ್ ತಟುತ್ತಾಟ್ ಕೊಣ್ಟ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
822 ಓಮ್ ಮಲೈಯಾನ಼್ ಮಟನ್ತೈ ಮಣವಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
823 ಓಮ್ ಪಲ್ಪಲ ವಣ್ಣತ್ ತರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
824 ಓಮ್ ಪಾರೋಟು ವಿಣ್ಣುಮ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
825 ಓಮ್ ಪಕಲುಮ್ ಇರವುಮ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
826 ಓಮ್ ಕಟಲುಮ್ ವರೈಯುಮ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
827 ಓಮ್ ನೀರುಮ್ ನೆರುಪ್ಪುಮ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
828 ಓಮ್ ಕಾಱ್ಱುಮ್ ವೆಳಿಯುಮ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
829 ಓಮ್ ಆಣುಮ್ ಪೆಣ್ಣುಮ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
830 ಓಮ್ ಆಲ ನೀೞಲಿಲ್ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

831 ಓಮ್ ಅಕರಮ್ ಮುತಲಿನ಼್ ಎೞುತ್ತಾನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
832 ಓಮ್ ಚೊಲ್ಲುವಾರ್ ಚೊಱ್ಪೊರುಳ್ ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
833 ಓಮ್ ಪಣ್ಣಿಱ್ ಪಾಟ್ಟು ಆನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
834 ಓಮ್ ಪತ್ತರ್ ಚಿತ್ತಮ್ ಪರವಿನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
835 ಓಮ್ ಪುಲವರ್ಕ್ ಕರುಳುಮ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
836 ಓಮ್ ಆಕ್ಕುಮ್ ಅೞಿವುಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
837 ಓಮ್ ಮೂವರ್ ಇರುವರ್ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
838 ಓಮ್ ಚೊಲ್ಲ ವೊಣ್ಣಾಚ್ ಚೋತೀ ಪೋಱ್ಱಿ
839 ಓಮ್ ಉಲಕಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
840 ಓಮ್ ಪಟಿಕ್ಕಾಚು ವೈತ್ತ ಪರಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ

841 ಓಮ್ ಕುಱ್ಱಮ್ ಪೊಱುತ್ತ ಈಚುವರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
842 ಓಮ್ ಚಿನ್ತಿಪ್ಪಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಕ್ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
843 ಓಮ್ ಚಿಱಿಯಾರ್ ಪೆರಿಯಾರ್ ತುಣೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
844 ಓಮ್ ನಞ್ಚುಣ್ಟ ಕಣ್ಟನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
845 ಓಮ್ ಕಙ್ಕೈಚ್ ಚಟೈಯೀರ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
846 ಓಮ್ ಕಣ್ಣು ಮೂನ಼್ಱುಟೈಯೀರ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
847 ಓಮ್ ಉಮೈಪಙ್ಕುಟೈಯೀರ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
848 ಓಮ್ ಪರಙ್ಕಿರಿ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
849 ಓಮ್ ಪೊಱಿವಾಯಿಲ್ ಐನ್ತವಿತ್ತಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
850 ಓಮ್ ಅಮರರ್ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ 850

851 ಓಮ್ ಅರತ್ತುಱೈ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
852 ಓಮ್ ಎೞುತ್ತಕ್ಕುಯಿರ್ ಪೋನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
853 ಓಮ್ ಪಿರಮಱ್ಕುಪ್ ಪಿರಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
854 ಓಮ್ ಅಞ್ಚೈಕ್ ಕಳತ್ತಪ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
855 ಓಮ್ ಓಣಕಾನ್ತೀಚುವರಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
856 ಓಮ್ ವೆಳ್ಳೈ ನೀಱ್ಱಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
857 ಓಮ್ ವನ಼್ಮೀಕ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
858 ಓಮ್ ಮತಕರಿ ಉರಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
859 ಓಮ್ ಮುಪ್ಪುರಮ್ ಎರಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
860 ಓಮ್ ಅರುಮಲರೋನ಼್ ಚಿರಮಱುತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

861 ಓಮ್ ಕಾವ ತೇಚುವರಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
862 ಓಮ್ ಪೂವಣ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
863 ಓಮ್ ತುಱೈಯೂರ್ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
864 ಓಮ್ ಮಾಱ್ಱಱಿ ವರತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
865 ಓಮ್ ಇರತ್ತಿನ಼ ಮಲೈನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
866 ಓಮ್ ಅಮಿೞ್ತ ಕಲೈನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
867 ಓಮ್ ನಾವಲ್ ಈಚುವರಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
868 ಓಮ್ ಮಾಲಟ್ಚುಮಿ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
869 ಓಮ್ ಕೋಳಿಲಿ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
870 ಓಮ್ ತಿರುಮೇಱ್ಱಳಿ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

871 ಓಮ್ ನೀಲಕಣ್ಟಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
872 ಓಮ್ ಪಾಲ್ವಣ್ಣನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
873 ಓಮ್ ವಚ್ಚಿರತ್ತಮ್ಪ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
874 ಓಮ್ ಪೞಮಲೈ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
875 ಓಮ್ ಕಾಳತ್ತಿ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
876 ಓಮ್ ವೆಳ್ಳಟೈಯಪ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
877 ಓಮ್ ಇಟೈಯಾಱ್ಱು ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
878 ಓಮ್ ನೆಱಿಕಾಟ್ಟುಮ್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
879 ಓಮ್ ವಿರುನ್ತಿಟ್ಟ ವರತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
880 ಓಮ್ ಅೞಕಿಯ ವರತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

881 ಓಮ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
882 ಓಮ್ ನಱ್ಱುಣೈಯಪ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್

ಚೇರಮಾನ಼್ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನ಼ಾರ್ 11- ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ

883 ಓಮ್ ವಞ್ಚಮ್ ಕಟಿನ್ತು ವಾೞ್ತ್ತುವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
884 ಓಮ್ ತಞ್ಚಮ್ ಕೊಟುತ್ತುತ್ ತಾಙ್ಕುವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
885 ಓಮ್ ಮುಕ್ಕಣನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಮುನ಼ಿವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
886 ಓಮ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿಪ್ಪೋರ್ ಚಿನ್ತೈಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
887 ಓಮ್ ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಪುರಿಯುಮ್ ತಿಣ್ಣಿಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
888 ಓಮ್ ಕಾರಣಙ್ ಕಾಟ್ಟುಮ್ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
889 ಓಮ್ ಕಾರಿಯಮ್ ನಟತ್ತುಮ್ ಕಟವುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
890 ಓಮ್ ಅಪ್ಪನ಼ುಮ್ ಅಮ್ಮೈಯುಮ್ ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

891 ಓಮ್ ಒಪ್ಪಳ ವಿಲ್ಲಾ ಉರುವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
892 ಓಮ್ ತೊಟಙ್ಕಿಯ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ತೊಟರ್ವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
893 ಓಮ್ ಅಟಙ್ಕಲುಮ್ ವೇಟ್ಕೈಯೈ ಅಱುಪ್ಪೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
894 ಓಮ್ ಚಿತ್ತಮ್ ತೆಳಿಯ ವೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
895 ಓಮ್ ಪತ್ತಿ ನೆಱಿಯಿನ಼ೈಪ್ ಪಟೈತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ಚೇಕ್ಕಿೞಾರ್ - 12- ಆಮ್ ತಿರುಮುಱೈ


896 ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಮೇಲ್ ಅಣಿಮಲೈ ಪೋಱ್ಱಿ
897 ಓಮ್ ಆರಾ ಅನ಼್ಪಿನ಼್ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
898 ಓಮ್ ಚಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಚಙ್ಕರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
899 ಓಮ್ ವಿಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ವೆಣ್ಣೀಱ್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
900 ಓಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಉತ್ತಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ 900 Back to top

901 ಓಮ್ ವಾನ಼ವರ್ ಉಯ್ಯ ನಞ್ಚುಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
902 ಓಮ್ ತಾನ಼ವರ್ ಪುರಙ್ಕಳ್ ಎರಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
903 ಓಮ್ ಕಾಲನ಼ೈಕ್ ಕಾಯ್ನ್ತು ನಟ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

 ನಿರಮ್ಪ ಅೞಕಿಯ ತೇಚಿಕರ್

904 ಓಮ್ ತಾಯೆನ಼ ಇರಙ್ಕುಮ್ ಉಳತ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
905 ಓಮ್ ಪನ಼ಿಮತಿ ಚೂಟುಚೆಞ್ ಚಟೈಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
906 ಓಮ್ ಅಳಿಯಿನ಼್ ನೀಟು ನಿತಿಯಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ
907 ಓಮ್ ಅಕಿಲ ಉಲಕ ನಾತನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
908 ಓಮ್ ಒಳಿಕೊಳ್ ತೇವ ತೇವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
909 ಓಮ್ ಅತ್ತನ಼ೇ ಅಕಿಲ ಅರಚನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
910 ಓಮ್ ತಿಙ್ಕಟ್ ಪಾತಿಚೇರ್ ಚಟೈಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

911 ಓಮ್ ಚೋತಿಯೇ ಅೞಿವಿ ಲಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
912 ಓಮ್ ಏಕನ಼ೇ ಅಮ್ಪಿಕಾ ಪತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
913 ಓಮ್ ಪುನ಼ಿತನ಼ೇ ಇರಾಮ ನಾತನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ

ಕುಲಚೇಕರ ಪಾಣ್ಟಿಯರ್ - ಇಲಿಙ್ಕ ಪುರಾಣಮ್

914 ಓಮ್ ಕಿಟೈತ್ತಱ್ಕು ಅರಿಯ ಪೊರುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
915 ಓಮ್ ಕೇಟಿನ಼್ಱು ಉಯರ್ನ್ತ ಚುಟರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
916 ಓಮ್ ಅನ಼್ಪರ್ ಪಟಿಯುಮ್ ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
917 ಓಮ್ ಎರಿಯುಙ್ ಕನ಼ಲಾಯ್ ಮತಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
918 ಓಮ್ ಉರುವೇ ಅರುವೇ ಚಿನ಼್ಮಯಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
919 ಓಮ್ ತುರಿಯಾ ತೀತಮಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
920 ಓಮ್ ಒನ಼್ಱಾಯ್ ಅನ಼ೈತ್ತುಮಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

921 ಓಮ್ ಅರುಮಱೈಕ್ ಕೊೞುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
922 ಓಮ್ ಎಙ್ಕುಮ್ ಉಱೈನ್ತರುಳ್ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
923 ಓಮ್ ವೆಳ್ಳಿಯಮ್ ಪೊರುಪ್ಪಿನ಼್ ವಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
924 ಓಮ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಙ್ಕಟಲೇ ಅಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
925 ಓಮ್ ಅಟಿಯವರ್ಕ್ಕು ಅರುಳುಮ್ ಅಣ್ಣಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
926 ಓಮ್ ಏಱ್ಱುಯರ್ ಕೊಟಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
927 ಓಮ್ ಈಱಿಲಾ ಮುತಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
928 ಓಮ್ ಮಲೈಮಕಳ್ ಕೊೞುನ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
929 ಓಮ್ ಚುಟರೊಳಿಪ್ ಪಿೞಮ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ


ಮಱೈಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತರ್ - ಚಿವತರುಮೋತ್ತರಮ್

930 ಓಮ್ ಕನ಼್ಱಿಯ ಕಾಲನ಼ೈಕ್ ಕಾಯ್ನ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
931 ಓಮ್ ವೆನ಼್ಱಿವೇಲ್ ವೇಟನ಼ೈ ವೀಟ್ಟಿನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
932 ಓಮ್ ಇಟುಪಲಿ ಕೊಣ್ಟುಣಿ ಎನ಼್ಪೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
933 ಓಮ್ ಇರುವಿನ಼ೈ ತೀರ್ನ್ತಿಟುಮ್ ಎನ಼್ಪೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
934 ಓಮ್ ನಟನವಿಲುನ್ ತೊೞಿಲಿನ಼್ ನಲ್ಲೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
935 ಓಮ್ ಮಟಲವಿೞ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಮಾಲೈಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
936 ಓಮ್ ಪಟಿತನ಼ಿಱ್ ಕಾಚಿಪ್ ಪತಿಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
937 ಓಮ್ ಪಲ್ಲುಯಿರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಮ್ ಪತಿಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ವರತುಙ್ಕರಾಮ ಪಾಣ್ಟಿಯರ್ - ಪಿರಮೋತ್ತರಕಾಣ್ಟಮ್

938 ಓಮ್ ಕೈಯಾರ್ ಮೞುವೆಮ್ ಪಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
939 ಓಮ್ ಪೈಯಾಟು ಅರವತ್ ತಣಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
940 ಓಮ್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ

941 ಓಮ್ ಪಟರ್ಚೆಞ್ ಚಟೈಯಾಯ್ ವಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
942 ಓಮ್ ತೊತ್ತತಾರ್ ಇತೞಿತ್ ತೊಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
943 ಓಮ್ ಚತ್ತಾಕಿಯ ಚಿಱ್ಕುಣನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
944 ಓಮ್ ಚುರುತಿಪ್ ಪೊರುಳೇ ಅತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
945 ಓಮ್ ಕಮಲಾಲಯನ಼ುಕ್ಕು ಅರುಳ್ವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
946 ಓಮ್ ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಕೋನ಼ೇರಿಯಪ್ಪ ನಾವಲರ್ - ಉಪತೇಚ ಕಾಣ್ಟಮ್

947 ಓಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
948 ಓಮ್ ತನ್ತೈ ಪೋಱ್ಱಿ ತರುಮಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
949 ಓಮ್ ಮುನ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಮುಕ್ಕಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ
950 ಓಮ್ ಚೆನ್ತೞಱ್ ಕೊೞುನ್ತೇ ಚೆಯ್ಯನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ 950

951 ಓಮ್ ಅರಿಯಯಱ್ಕು ಎಟ್ಟಾ ನಿರುತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
952 ಓಮ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್ ವರುಕಿನ಼್ಱ ಉಯರ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
953 ಓಮ್ ತಿರಿಪುರಮ್ ಎರಿತ್ತ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
954 ಓಮ್ ತವಮ್ಪುರಿ ತವಮೇ ತಲೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ

ಚಿವಞಾನ಼ ಚುವಾಮಿಕಳ್ ಕಾಞ್ಚಿಪ್ ಪುರಾಣಮ್

955 ಓಮ್ ಕಱೈಮಣಿ ಮಿಟಱ್ಱೋಯ್ ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
956 ಓಮ್ ಕಣ್ಣಿನ಼ುಳ್ ಮಣಿಯೇ ಕೊೞುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
957 ಓಮ್ ಪೂರಣ ಮುತಲೇ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
958 ಓಮ್ ನೆಞ್ಚಕ ವಿಳಕ್ಕೇ ವಳ್ಳಾಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
959 ಓಮ್ ನಿಱೈಪರಞ್ ಚುಟರೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ


ಇರಾಮಕಿರುಷ್ಣರ್ ಮಟಮ್ ತೊಕುಪ್ಪು ತಿರು ಅರುಳ್ ಮೊೞಿ

960 ಓಮ್ ಮಾಲೈ ಎೞುನ್ತ ಮತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ

961 ಓಮ್ ಕಾಲೈ ಮುಳೈತ್ತ ಕತಿರೇ ಪೋಱ್ಱಿ
962 ಓಮ್ ಕಣ್ಣಿಱ್ ಕರುಮಣಿ ಆವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
963 ಓಮ್ ಪಣ್ಣಿಚೈಯಾಕಿ ನಿಱ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
964 ಓಮ್ ಮೇಲೈ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಅಱುಪ್ಪೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
965 ಓಮ್ ಞಾಲತ್ತಾರ್ ತೊೞುಮ್ ನನ಼್ಮೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
966 ಓಮ್ ಚೆಲ್ಲಾಚ್ ಚೆಲ್ವಮ್ ಉಟೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
967 ಓಮ್ ನಲ್ಲೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ನನ಼್ಮಣಿ ಪೋಱ್ಱಿ
968 ಓಮ್ ಮಾಲ್ವರೈ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಾತವ ಪೋಱ್ಱಿ
969 ಓಮ್ ವೇಲವನ಼್ ತಾತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
970 ಓಮ್ ಚೊಲ್ಲುವಾರ್ ಚೊಱ್ಕಳೈಚ್ ಚೋತಿಪ್ಪಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ

971 ಓಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಾ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಱೈವಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
972 ಓಮ್ ಇನ಼್ನ಼ಮುತು ಪೋಱ್ಱಿ ಇಣೈಯಿಲೀ ಪೋಱ್ಱಿ
973 ಓಮ್ ಕನ಼್ನ಼ಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಕರುಮ್ಪು ಪೋಱ್ಱಿ
974 ಓಮ್ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಕತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
975 ಓಮ್ ಚಿಟ್ಟನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ಚೇಕರನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
976 ಓಮ್ ತೋಣಿಯುಮ್ ಏಣಿಯುಮ್ ಆನ಼ವನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
977 ಓಮ್ ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ನಾರಣನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
978 ಓಮ್ ತೇನ಼ನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ತೇವರ್ಪಿರಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
979 ಓಮ್ ತೆನ಼್ತಿಲ್ಲೈ ಮನ಼್ಱಿನ಼ುಳ್ ಆಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
980 ಓಮ್ ವೇಟ್ಕಳ ನನ಼್ನಕರ್ ಮೇಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

981 ಓಮ್ ನೆಲ್ವಾಯಿಲ್ ವಳರ್ ನಿತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
982 ಓಮ್ ಕೞಿಪ್ಪಾಲೈ ಉಱೈ ಕರುಮ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ
983 ಓಮ್ ನಲ್ಲೂರ್ಪ್ ಪೆರುಮಣ ನಮ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
984 ಓಮ್ ಮಯೇನ್ತಿರಪ್ ಪಳ್ಳಿ ಮನ಼್ನ಼ಾ ಪೋಱ್ಱಿ
985 ಓಮ್ ತೆನ಼್ತಿರು ಮುಲ್ಲೈ ವಾಯಿಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
986 ಓಮ್ ಇಟೈಚ್ಚುರಮ್ ಇರುನ್ತ ಎೞಿಲ್ವಣ ಪೋಱ್ಱಿ
987 ಓಮ್ ಅಚ್ಚಿಱು ಪಾಕ್ಕಮ್ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
988 ಓಮ್ ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ ಕುನ಼್ಱಿಱ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
989 ಓಮ್ ವಕ್ಕರೈ ಅಮರ್ನ್ತ ವರತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
990 ಓಮ್ ಅರಚಿಲಿ ನಾತಾ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ

991 ಓಮ್ ಇರುಮ್ಪೈಮಾ ಕಾಳತ್ ತಿಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
992 ಓಮ್ ಕೋಲಕ್ ಕೋಕರ್ಣಕ್ ಕೊೞುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
993 ಓಮ್ ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
994 ಓಮ್ ಏಕಮ್ಪತ್ತು ಉಱೈಯುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
995 ಓಮ್ ಪಾಕಮ್ ಪೆಣ್ಣುರು ಆನ಼ೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
996 ಓಮ್ ಪರಾಯ್ತ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
997 ಓಮ್ ಚಿರಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
998 ಓಮ್ ಪಱ್ಱೈ ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಕೊಱ್ಱವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
999 ಓಮ್ ಕುಱ್ಱಾಲತ್ ತೆಙ್ಕೂತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
1000 ಓಮ್ ಕೋಕೞಿ ಮೇವಿಯ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ

1001 ಓಮ್ ಈಙ್ಕೋಯ್ ಮಲೈಯೆಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
1002 ಓಮ್ ಪಾಙ್ಕಾರ್ ಪೞನ಼ತ್ ತೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
1003 ಓಮ್ ಕಟಮ್ಪೂರ್ ಮೇವಿಯ ವಿಟಙ್ಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
1004 ಓಮ್ ಅಟೈನ್ತವರ್ಕ್ಕು ಅರುಳುಮ್ ಅಪ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
1005 ಓಮ್ ತತ್ತುವ ಞಾನ಼ತ್ ತೆಳಿವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
1006 ಓಮ್ ಅತ್ತಿಕ್ ಕರುಳಿಯ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
1007 ಓಮ್ ತೆನ಼್ನ಼ಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
1008 ಓಮ್ ಎನ್ನಾಟ್ಟವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
Back to top
Added later
ಓಮ್ ವಾರಾಚ್ ಚೆಲ್ವಮ್ ವರುವಿಪ್ಪಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚಿಲನ್ತಿಕ್ ಕರುಳ್ಮುನ಼ಮ್ ಚೆಯ್ತಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಎಪ್ಪೊರುಟ್ಕುಮ್ ಪೊತುವಾನ಼ಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮುಳೈಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಮುತ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇಳೈಞಾ ಯಿಱ್ಱಿನ಼್ ಚೋತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಱ್ಱೋರ್ಕಳುಕ್ಕೋರ್ ಅಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಱ್ಱುಣೈ ಅರುಳುಮ್ ನಾಯಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪುಕೞೇಯಲ್ಲಾತು ಪೞಿಯಿಲಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕನ಼ಲೈಕ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ ಉಟೈಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪುನ಼ಲೈಚ್ ಚಟೈಯಿಲ್ ಪುನ಼ೈನ್ತೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಾಲ ಕಾಲನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಾಲ ಕಣ್ಟನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ತೇವಾರತ್ ತಲಪ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ಓಮ್ ಕಲಿಕ್ಕಾಮೂರ್ ವಳರ್ ಕಣ್ಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚಾಯ್ಕ್ಕಾಟಿನ಼ಿತುಱೈ ಚತುರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಲ್ಲವನ಼ೀಚ್ಚರಪ್ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೆಣ್ಕಾಟುಕನ್ತ ವಿಕಿರ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೀೞ್ತ್ತಿರುಕ್ ಕಾಟ್ಟುಪ್ ಪಳ್ಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುರುಕಾವೂರುಱೈ ಕುಣಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಾೞಿಯುಳ್ ಮೇಯ ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋಲಕ್ಕಾವಿಱ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೇಳೂರ್ ಮೇವಿಯ ವಿತ್ತಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಣ್ಣಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ವಾೞ್ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಟೈಮುಟಿಪ್ ಪರಮನಿನ಼್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಿನ಼್ಱಿಯೂರ್ ವಳರುಮ್ ನಿತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪುನ಼್ ಕೂರಮರ್ ತಿರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೀಟುರ್ ನಿರುತ್ತನಿನ಼್ ನೀಳಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅನ಼್ನ಼ಿಯೂರ್ ವಳರ್ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೇಳ್ವಿಕ್ಕುಟಿ ವಳರ್ ವೇತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಎತಿರ್ಕೊಳ್ಪಾಟಿ ಎಮ್ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಣಞ್ಚೇರಿ ವಾರ್ಚಟೈ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುಱುಕ್ಕೈ ವೀರಟ್ಟಕ್ ಕುೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕರುಪ್ಪಱಿಯಲ್ನಕರ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುರಕ್ಕುಕ್ಕಾವಿಱ್ ಕುರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಾೞೊಳಿಪುತ್ತೂರ್ ವಾೞ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಣ್ಣಿಪ್ಪಟಿಕ್ಕರೈ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಓಮಾಮ್ ಪುಲಿಯೂರ್ ಒರುವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಾನ಼ಾಟ್ಟು ಮುಳ್ಳೂರ್ಕ್ ಕಟವುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಾರೈಯೂರ್ ನನ಼್ನಕರ್ ನಲಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಟಮ್ಪೂರ್ ಮೇವಿಯ ವಿಟಙ್ಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪನ್ತಣೈ ನಲ್ಲೂರ್ಪ್ ಪಚುಪತೀ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಞ್ಚನ಼ೂರ್ ಆಣ್ಟಕಱ್ ಪಕಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋಟಿಕ್ಕಾವುಟೈಕ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಮಙ್ಕಲಕ್ಕುಟಿತ್ ತೇನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪನ಼ನ್ತಾಳ್ ತಾಟಕೇಚ್ ಚರಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆಪ್ಪಾ ಟಿಪ್ಪತಿ ಅಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೇಯ್ಞಲೂರ್ ಉಱೈಯುಞ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುನ್ತುತೇವನ಼್ಕುಟಿತ್ ತೇವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಿಯಲೂರ್ ಇರುನ್ತರುಳ್ ವಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೊಟ್ಟೈಯೂರಿಱ್ಕೋ ಟೀಚ್ಚರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇನ಼್ನ಼ಮ್ಪರ್ ಈಚನಿನ಼್ ಇಣೈಯಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪುಱಮ್ಪಯಪ್ ಪತಿವಾೞ್ ಪುಣ್ಣಿಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಿಚಯ ಮಙ್ಕೈ ವೇತಿಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುವೈಕಾಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಟಕುರಙ್ಕಾಟು ತುಱೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಾಙ್ಕಾರ್ ಪೞನ಼ತ್ ತೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೀರಾರ್ ತಿರುವೈ ಯಾಱಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೆಯ್ತ್ತಾನ಼ತ್ತು ನೆಯ್ ಆಟಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೆರುಮ್ಪುಲಿಯೂರ್ಪ್ಪೆರು ಮಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮೞಪಾಟಿ ವಯಿರತ್ ತೂಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೞುವೂರ್ ಮೇವಿಯ ಪಣ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಾನ಼ೂರ್ ಮೇಯಚೆಙ್ ಕರುಮ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅನ಼್ಪಿಲಾ ಲನ್ತುಱೈ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಟಕರೈ ಮಾನ್ತುಱೈ ವಳ್ಳಾಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪಾಱ್ ಱುಱೈಯುಱೈ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆನ಼ೈಕ್ ಕಾವುಱೈ ಆತೀ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೈಞ್ಞೀಲಿ ಅಣ್ಣಲ್ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಾಚ್ಚಿಲಾಚ್ ಚಿರಾಮಪ್ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಈಙ್ಕೋಯ್ಮಲೈ ಎಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಾಟ್ಪೋಕ್ಕಿ ಮಲೈಯುಱೈ ವಾೞ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಟಮ್ಪನ್ ತುಱೈವಳರ್ ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪರಾಯ್ತ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಱ್ಕುಟಿ ಮಾಮಲೈಕ್ ಕಣ್ಣುತಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮೂಕ್ಕಿಚ್ ಚರತ್ತು ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚಿರಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಎಱುಮ್ಪಿಯೂರ್ ಇರುನ್ತ ಎಮ್ಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೆಟುಙ್ಕಳಮ್ ಇನ಼ಿತಮರ್ ನಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮೇಲೈಕ್ಕಾಟ್ಟುಪ್ ಪಳ್ಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆಲಮ್ ಪೊೞಿಲುಱೈ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪೂನ್ತುರುತ್ತಿತ್ ತೇಚಿಕ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಣ್ಟಿವೀ ರಟ್ಟಕ್ ಕರುಮ್ಪೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೋಱ್ಱುತ್ ತುಱೈವಳರ್ ತೊಲ್ಲೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೇತಿ ಕುಟಿಯುಱೈ ವಿಜಯ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತೆನ಼್ಕುಟಿತ್ ತಿಟ್ಟೈತ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪುಳ್ಳ ಮಙ್ಕೈತ್ ತಿರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚಕ್ಕರಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಚಙ್ಕರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕರುಕಾವೂರುಱೈ ಕಟಮ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪಾಲೈತ್ತುಱೈಚ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಲ್ಲೂರ್ಪ್ ಪೆರುಮನಿನ಼್ ನಱ್ಪತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆವೂರ್ಪ್ಪಚುಪತೀಚ್ ಚರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚತ್ತಿಮುತ್ತಚ್ ಚತುರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಟ್ಟೀಚ್ಚರಮುಱೈ ಪರಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೞೈಯಾಱೈ ವಟತಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಲಞ್ಚುೞಿ ಮೇವಿಯ ವರತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುಟಮೂಕ್ ಕಮರ್ಕುಮ್ ಪೇಚಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೀೞ್ಕ್ಕೋಟ್ಟತ್ತೆಙ್ ಕೂತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುಟನ್ತೈಕ್ ಕಾರೋ ಣತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಾಕೇಚ್ಚರಮ್ವಾೞ್ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇಟೈಮರು ತುಱೈಯುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತೆನ಼್ಕುರಙ್ಕಾಟು ತುಱೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೀಲಕ್ ಕುಟಿಯುಱೈ ನಿರುತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೈಕಲ್ ಮಾಟಕ್ ಕೋಯಿಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಲ್ಲಮ್ ನಟಮ್ಪಯಿಲ್ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋೞಮ್ ಪತ್ತುಱೈ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆವಟು ತಣ್ತುಱೈ ಅಮರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತುರುತ್ತಿ ಈಚನಿನ಼್ ತುಣೈಯಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅೞುನ್ತೂರ್ ಆಳುಮ್ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಯಿಲಾಟುನ್ತುಱೈ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುವಿಳನಕರ್ ಉಱೈ ತಿರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪರಿಯಲ್ ವೀರಟ್ಟಪ್ ಪರಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೆಮ್ಪೊನ಼್ ಪಳ್ಳಿಚ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನನ಼ಿಪಳ್ಳಿ ವಳರುಮ್ ನಮ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಲಮ್ಪುರಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ವಾೞ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಲೈಚ್ಚಙ್ ಕಾಟಮರ್ ತತ್ತುವ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆಕ್ಕೂರ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಅಮ್ಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಟವೂರ್ಕ್ಕಾಲ ವೀರಟ್ಟಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಟವೂರ್ ಮಯಾನ಼ಕ್ ಕಟವುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೇಟ್ಟಕ್ ಕುಟಿಯಿನ಼್ ಮೇಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುತ್ತೆಳಿಚ್ಚೇರಿಚ್ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತರುಮ ಪುರಮ್ವಳರ್ ತಾಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಳ್ಳಾಱುಟೈಯ ನಾತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋಟ್ಟಾಱ ಮರುಙ್ಕುೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅಮ್ಪರ್ಕ್ ಪೆರುನ್ತಿರುಕ್ ಕೋಯಿಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅಮ್ಪರ್ಮಾಕಾಳತ್ ತರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮೀಯಚ್ ಚೂರುಱೈ ವಿಣ್ಣವ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮೀಯಚ್ ಚೂರಿಳಙ್ ಕೋಯಿಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿಲತೈಪ್ ಪತಿವಾೞ್ ತಿಲಕಮೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಾಮ್ಪುರ ನನ಼್ನಕರ್ಪ್ ಪರಮನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚಿಱುಕುಟಿಪ್ ಪಿಱೈಮುಟಿಚ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಿಣ್ಣಿೞಿ ವೀೞಿ ಮಿೞಲೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವನ಼್ನ಼ಿಯೂರ್ ಮೇವಿಯ ಮೈನ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕರುವಿಲಿ ಅಮರುಙ್ ಕಣ್ಣೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೇಣು ಪೆರುನ್ತುಱೈಪ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಱೈಯೂರ್ ಚಿತ್ತೀಚ್ ಚರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅರಿಚಿಱ್ಕರೈಪ್ಪುತ್ ತೂರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೆೞುಮಲರ್ಚ್ ಚಿವಪುರತ್ ತರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಲೈಯ ನಲ್ಲೂರ್ಕ್ ಕಟವುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕರುಕ್ಕುಟಿ ಅಣ್ಣಲ್ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುವಾಞ್ ಚಿಯಮ್ವಳರ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನನ಼್ನಿಲತ್ ತುಪ್ಪೆರುಙ್ ಕೋಯಿಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೊಣ್ಟೀಚ್ ಚರತ್ತುಕ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪನ಼ೈ ಯೂರ್ವಳರ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಿಱ್ಕುಟಿ ವೀರಟ್ಟಮ್ ಮೇಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪುಕಲೂರ್ ಮೇವಿಯ ಪುಣ್ಣಿಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪುಕಲೂರ್ ವರ್ತ್ತಮಾನ಼ೀಚ್ಚರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇರಾಮನ಼ ತೀಚ್ಚರತ್ ತಿಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಯಱ್ಱೂ ರುಱೈಯುಮ್ ಪಣ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೆಙ್ಕಾಟ್ಟಙ್ಕುಟಿಚ್ ಚೇವಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮರುಕಱ್ ಪೆರುಮನಿನ಼್ ಮಲರಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚಾತ್ತ ಮಙ್ಕೈಚ್ ಚಮ್ಪುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಾಕೈಕ್ಕಾ ರೋಣಮ್ ನಯನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚಿಕ್ಕಲ್ ನಕರ್ವಳರ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೀೞ್ವೇಳೂರಾನ಼್ ಕೇಟಿಲೀ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತೇವೂರ್ ಆತಿನಲ್ ತೇನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಳ್ಳಿಮುಕ್ ಕೂಟಱ್ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆರೂರ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆರೂರ್ ಅರನೆಱಿ ಅಪ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪರವೈಯುಣ್ ಮಣ್ತಳಿಪ್ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಿಳಮರ್ ಉಕನ್ತ ವಿತ್ತಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕರವೀ ರಚ್ಚಙ್ ಕರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೆರುವೇಳೂರುಱೈ ಪೆರುಮ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಲೈಯಾಲಙ್ಕಾ ಟಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುಟವಾಯಿಲ್ ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ಕುರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೇಱೈಚ್ ಚೆನ್ನೆಱಿಚ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಾಲೂರ್ ಮಯಾನ಼ ನಾಟಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಟುವಾಯ್ಕ್ ಕರೈಪ್ಪುತ್ ತೂರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಇರುಮ್ಪೂಳೈತ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅರತೈಪ್ ಪೆರುಮ್ಪತಿ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅವಳಿವಳ್ ನಲ್ಲೂರ್ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪರಿತಿ ನಿಯಮಪ್ ಪರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೆಣ್ಣಿವಾೞ್ ವಿಮಲನಿನ಼್ ಮೆಲ್ಲಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೂವನ಼ೂರ್ಪ್ ಪುನ಼ಿತನಿನ಼್ ಪೊನ಼್ನ಼ಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಾತಾಳೀಚ್ಚರಪ್ ಪರಮಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಕ್ಕಳರ್ ಮೇವಿಯ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಓಙ್ಕುಚಿಱ್ಱೇಮತ್ತು ಒರುವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಉಚಾತ್ತಾ ನ಼ತ್ತಮರ್ ಉಱವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇಟುಮ್ಪಾ ವನ಼ತ್ತುಱುಮ್ ಇಱೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಟಿಕ್ಕುಳತ್ ತುಱೈಕಟಲ್ ಅಮುತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಣ್ಟಲೈ ನೀಣೆಱಿತ್ ತಾಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋಟ್ಟೂರ್ ಮೇವಿಯ ಕೊೞುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೆಣ್ಟುಱೈ ಮೇವಿಯ ವೇತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೊಳ್ಳಮ್ ಪೂತೂರ್ಕ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೇರೆಯಿಲ್ ಪೆರುಮನಿನ಼್ ಪೆಯ್ಕೞಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಕಾಟಮರ್ ಕೊಱ್ಱವ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುತ್ತೆಙ್ಕೂರ್ ವಳರ್ ತೇನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೆಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಉಱೈ ನಿತ್ತಿಯ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಾಟ್ಟಿಯತ್ತಾನ಼್ಕುಟಿ ನಮ್ಪೀ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಕ್ಕಾಱಾಯಿಲ್ ತಿಯಾಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕನ಼್ಱಾಪ್ಪೂರ್ ನಟುತಱಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಲಿವಲಮ್ ವನ್ತರುಳ್ ವರತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೈಚ್ಚಿನ಼ ಮೇವಿಯ ಕಣ್ಣುತಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋಳಿಲಿ ಉಱೈಯುಙ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಾಯ್ಮೂರಟಿಕಳ್ ಇನ಼್ ಮಲರ್ಪ್ಪತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಱೈಕ್ಕಾಟುಱೈಯುಮ್ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅಕತ್ತಿಯಾನ಼್ ಪಳ್ಳಿ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋಟಿಕ್ ಕೋಯಿಱ್ ಕುೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುವಿಟೈ ವಾಯ್ವಳರ್ ತೇವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋಣಮಾಮಲೈಮಟಿ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅಣ್ಣಲ್ಕೇ ತೀಚ್ಚರತ್ತು ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆಟಕ ಮತುರೈ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆಪ್ಪನ಼ೂರ್ ವಳರ್ ಐಯಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪರಙ್ಕುನ಼್ಱಿಱ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಏಟಕತ್ತೆನ್ತೈ ನಿನ಼್ ಇಣೈಯಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೊಟುಙ್ಕುನ಼್ಱಮರುಙ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪುತ್ತೂರ್ತ್ತಿರುತ್ ತಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪುನ಼ವಾಯಿಲೆಮ್ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಾಲ್ಚೆಯ್ರಾಮೇಚ ವಾೞ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆಟಾನ಼ೈಯುಱೈ ಆತೀ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಾನ಼ಪ್ಪೇರುಱೈ ಕಾಳಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೊರುಪ್ಪಮರ್ ಪೂವಣತ್ ತರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚುೞಿಯಲ್ ವಳರುನ್ ತುಣೈವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುಱ್ಱಾಲತ್ ತೆಙ್ಕೂತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೆಲ್ವೇಲಿಯುಱೈ ಚೆಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅಞ್ಚೈಕ್ ಕಳತ್ತುಱೈ ಅಪ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅವಿನಾ ಚಿವ್ವಳರ್ ಅರನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮುರುಕನ಼್ ಪೂಣ್ಟಿ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುನಣಾ ವಳರುಮ್ ತಿರುವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೊಟಿಮಾಟಚ್ ಚೆಙ್ಕುನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೆಞ್ಚಮಾಕ್ ಕೂಟಲ್ ವಿಕಿರ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಾಣ್ಟಿಕ್ ಕೊಟುಮುಟಿಪ್ ಪೞೈಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕರುವೂರ್ ಆನ಼ಿಲೈಕ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೆಲ್ವಾಯಿಲ್ ಅರತ್ತುಱೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪೆಣ್ಣಾ ಕಟತ್ತುಪ್ ಪೆರುಮ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೂಟಲೈಯಾಱ್ಱೂರ್ಕ್ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಎರುಕ್ಕತ್ತಮ್ಪುಲಿಯೂರ್ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುತ್ತಿನ಼ೈ ನಕರಚ್ ಚಿವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಚೋಪುರ ಮೇವಿಯ ಚೊಕ್ಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅತಿಕೈವೀರಟ್ಟತ್ ತೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನಾವಲೂರ್ ಮೇವಿಯ ನಮ್ಪಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮುತುಕುನ಼್ಱಮರ್ನ್ತ ಮುನ಼ಿವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ನೆಲ್ವೆಣ್ಣೆಯ್ ಮೇವಿಯ ನಿರುತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೋವಲ್ವೀರಟ್ಟಕ್ ಕೋಮಾನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅಱೈಯಣಿ ನಲ್ಲೂರ್ ಅರಚೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇಟೈಯಾಱಿಟೈಯಮರ್ ಈಚಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೆಣ್ಣೆಯ್ನಲ್ಲೂರುಱೈ ಮೇಲೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತುಱೈಯೂರ್ ಅಮರ್ನ್ತ ತೂಯೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಟುಕೂರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಮಾಣಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಮಾಣಿ ಕುೞಿವಳರ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಾತಿರಿಪ್ ಪುಲಿಯೂರ್ಪ್ ಪರಮ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮುಣ್ಟೀಚ್ ಚರತ್ತು ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪುಱವಾರ್ ಪನ಼ಙ್ಕಾಟ್ಟೂರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಆಮಾತ್ತೂರ್ತ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಎಮ್ ಅಣ್ಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಏಕಮ್ ಪತ್ತುಱೈ ಎನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಚ್ಚಿಮೇಱ್ಱಳಿಯುಱೈ ಕಟಲೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಓಣಕಾನ್ತನ಼್ ತಳಿಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಚ್ಚಿಅನೇಕತಙ್ಕಾವತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಚ್ಚಿನೆಱಿಕ್ ಕಾರೈಕ್ ಕಾಟಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕುರಙ್ಕಣಿಲ್ ಮುಟ್ಟಙ್ ಕುಲವಿನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಾಕಱಲ್ ವಾೞುಮ್ ಮರುನ್ತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಓತ್ತೂರ್ ಮೇವಿಯ ಒಳಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವನ಼್ಪಾರ್ತ್ತಾನ಼್ ಪನ಼ಙ್ಕಾಟ್ಟೂರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುವಲ್ಲಮ್ ಮೇವಿಯ ತೀವಣಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಾಱ್ಪೇಱಾಳ್ಉಮೈ ಮಣಾಳಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುವೂಱಲ್ವಳರ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇಲಮ್ಪೈಯಙ್ ಕೋಟ್ರೂರ್ ಈಚಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಿಱ್ಕೋಲತ್ತುಱೈ ವೀರಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಆಲಙ್ಕಾಟ್ಟೆಮ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಪಾಚೂರ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಪಚುಪತೀ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೆಣ್ಪಾಕ್ಕತ್ತುಱೈ ವಿಮಲಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಳ್ಳಿಲ್ ಮೇಯ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಾಳತ್ತಿ ನಾತನಿನ಼್ ಕೞಲಿಣೈ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಒಱ್ಱಿ ಯೂರುಟೈ ಒರುವ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಲಿತಾ ಯಮ್ಉಱೈ ವಳ್ಳಾಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಟತಿರು ಮುಲ್ಲೈ ವಾಯಿಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವೇಱ್ಕಾಟ್ಟು ವೇತ ವಿತ್ತಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಮಯಿಲೈಕ್ ಕಪಾಲೀಚ್ ಚರತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ವಾನ಼್ಮಿಯೂ ರಮರ್ನ್ತ ವಾೞ್ವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕಚ್ಚೂ ರಾಲಕ್ ಕೋಯಿಲಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ತಿರುಪ್ಪರುಪ್ಪತತ್ತುತ್ ತೇವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಇನ್ತಿರನೀಲ ಮಲೈಯಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಅನೇಕತಙ್ ಕಾವತಮ್ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓಮ್ ಕೇತಾರಕ್ಕಿರಿಕ್ ಕಿೞವೋಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
Back to top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 13:24:10 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org