Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
અપિરામિ અમ્મૈપ્ પતિકમ્ -(ઓન઼્ર઼ુ)
01 કલૈયાત કલ્વિયુમ્, કુર઼ૈયાત વયતુમ્,
02 કાર્ અળક પન્તિયુમ્, પન્તિયિન઼્ અલઙ્કલુમ્,
03 મકર વાર્ કુળ઼ૈ મેલ્ અટર્ન્તુ, કુમિળ઼્ મીતિન઼િલ્ મર઼ૈન્તુ,
04 મર઼િ કટલ્કળ્ એળ઼ૈયુમ્, તિકિરિ ઇરુ નાન઼્કૈયુમ્,
05 વાટામલ્ ઉયિર્ એન઼ુમ્ પયિર્ તળ઼ૈત્તુ ઓઙ્કિ વર,
06 પલ્ કુઞ્ચરમ્ તોટ્ટુ એર઼ુમ્પુ કટૈયાન઼તુ ઓરુ
07 નીટુ ઉલકઙ્કળુક્કુ આતારમાય્ નિન઼્ર઼ુ, નિત્તમાય્,
08 ઞાન઼મ્ તળ઼ૈત્તુ, ઉન઼્ ચોરૂપત્તૈ અર઼િકિન઼્ર઼
09 ચલતિ ઉલકત્તિલ્ ચરાચરઙ્કળૈ ઈન઼્ર઼ તાય્ આકિલ્,
10 કૈપ્ પોતુ કોણ્ટુ, ઉન઼્ પતપ્ પોતુ તન઼્ન઼િલ્ કણપ્
11 મિકૈયુમ્ તુરત્ત, વેમ્ પિણિયુમ્ તુરત્ત, વેકુળિ

અપિરામિ અમ્મૈપ્ પતિકમ્ -(ઇરણ્ટાવતુ)
01 કઙ્કૈયોટુ તુમ્પૈયુમ્ અણિન્તવર્ વિયક્કુમ્
02 ચન્તિર ચટાતરિ! મુકુન્ત ચોતરિ! તુઙ્ક ચલચ
03 વાચ મલર્ મરુ અળક પારમુમ્, તણ્ કિરણ મતિ મુકમુમ્,
04 નન઼્ર઼ુ એન઼્ર઼ુ, તીતુ એન઼્ર઼ુ નવિલુમ્ ઇવ્ ઇરણ્ટન઼ુળ્,
05 ઓરુ નાળ્, ઇરણ્ટુ નાળ્ અલ્લ; નાન઼્ ઉલકત્તુ
06 એણ્ણિક્કૈ ઇલ્લાત તુન઼્પઙ્કળ્ મેન઼્મેલ્
07 તેરિન્તો, અલાતુ, તેરિયામલો, ઇવ્ અટિમૈ
08 વઞ્ચકક્ કોટિયોર્કળ્ નટ્પુ વેણ્ટામલુમ્, મરુન્તિન઼ુક્કા
09 એન઼તુ ઇન઼્ન઼લ્ ઇન઼્ન઼પટિ એન઼્ર઼ુ વેર઼ુ ઓરુવર્ક્કુ ઇચૈત્તિટવુમ્,
10 કરુ નીલ વટિવમાર્ માટુ એર઼િ, ઉત્તણ્ટ કન઼ તણ્ટ
11 ચકલ ચેલ્વઙ્કળુમ્ તરુમ્ ઇમય કિરિ રાચ તન઼યૈ!
તેન઼્ નાટુ ઉટૈય ચિવન઼ે, પોર઼્ર઼િ!
કાવાય્ કન઼કત્ તિરળે પોર઼્ર઼િ!
કયિલૈ મલૈયાન઼ે પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

વેર઼્ર઼િ વેલ્ મુરુકન઼ુક્કુ! અરોકરા
આતિ પરાચક્તિક્કુ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

અપિરામિ પટ્ટરુક્કુ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ


અપિરામિ અમ્મૈપ્ પતિકમ્ – ઓન઼્ર઼ુ
કાપ્પુ

તૂયતમિળ઼્પ્ પામાલૈ ચૂટ્ટુતર઼્કુ મુમ્મતમ્, નાલ્વાય્,
ઐઙ્ કરન઼્તાળ્ વળ઼ુત્તુવામ્ – નેયર્નિતમ્
એણ્ણુમ્ પુકળ઼્ક્કટવૂર્ એઙ્કળ્અપિ રામવલ્લિ
નણ્ણુમ્પોર઼્ પાતત્તિલ્ નન઼્કુ

નૂલ્

કલૈયાત કલ્વિયુમ્, કુર઼ૈયાત વયતુમ્,
ઓર્ કપટુ વારાત નટ્પુમ્, કન઼્ર઼ાત વળમૈયુમ્,
કુન઼્ર઼ાત ઇળમૈયુમ્, કળ઼ુપિણિ ઇલાત ઉટલુમ્,
ચલિયાત મન઼મુમ્, અન઼્પુ અકલાત મન઼ૈવિયુમ્,
તવર઼ાત ચન્તાન઼મુમ્, તાળ઼ાત કીર્ત્તિયુમ્,
માર઼ાત વાર્ત્તૈયુમ્, તટૈકળ્ વારાત કોટૈયુમ્,
તોલૈયાત નિતિયમુમ્, કોણાત કોલુમ્,
ઓરુ તુન઼્પમ્ ઇલ્લાત વાળ઼્વુમ્,
તુય્ય નિન઼્પાતત્તિલ્ અન઼્પુમ્ ઉતવિપ્,
પેરિય તોણ્ટરોટુ કૂટ્ટુ કણ્ટાય્;
અલૈઆળ઼િ અર઼િ તુયિલ્કોળ્ માયન઼તુ તઙ્કૈયે!
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (1)

કાર્ અળક પન્તિયુમ્, પન્તિયિન઼્ અલઙ્કલુમ્,
કરિય પુરુવચ્ ચિલૈકળુમ્,
કર્ણ કુણ્ટલમુમ્, મતિ મુક મણ્ટલમુમ્,
નુતલ્ કત્તૂરિપ્ પોટ્ટુમ્ ઇટ્ટુક્,
કૂર્ અણિન્તિટુ વિળ઼િયુમ્, અમુત મોળ઼િયુમ્,
ચિર઼િય કોવ્વૈયિન઼્ કન઼િ અતરમુમ્,
કુમિળ઼્ અન઼ૈય નાચિયુમ્, કુન્ત નિકર્
તન્તમુમ્ કોટુ ચોટાન઼ કળમુમ્,
વાર્ અણિન્તુ ઇર઼ુમાન્ત વન઼મુલૈયુમ્,
મેકલૈયુમ્, મણિ નૂપુરપ્ પાતમુમ્,
વન્તુ એન઼તુ મુન઼્ નિન઼્ર઼ુ, મન્તકાચમુમાક
વલ્ વિન઼ૈયૈ માર઼્ર઼ુવાયે;
આર મણિ વાન઼િલ્ ઉર઼ૈ તારકૈકળ્ પોલ
નિર઼ૈ આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (2)

મકર વાર્ કુળ઼ૈ મેલ્ અટર્ન્તુ, કુમિળ઼્ મીતિન઼િલ્ મર઼ૈન્તુ,
વાળૈત્ તુર઼ન્તુ, મૈક્ કયલૈ વેન઼્ર઼ નિન઼્ ચેઙ્કમલ
વિળ઼િ અરુળ્ વરમ્ પેર઼્ર઼ પેર્કળ્ અન઼્ર઼ો-
ચેકમ્ મુળ઼ુતુમ્ ઓર઼્ર઼ૈત્ તન઼િક્ કુટૈ કવિત્તુ,
મેલ્ ચિઙ્ક આતન઼ત્તિલ્ ઉર઼્ર઼ુચ્, ચેઙ્કોલુમ્,
મન઼ુ નીતિ મુર઼ૈમૈયુમ્ પેર઼્ર઼ુ, મિકુ તિકિરિ ઉલકુ આણ્ટુ, પિન઼્પુ
પુકર્ મુકત્તુ ઐરાવતપ્ પાકર્ આકિ, નિર઼ૈ પુત્તેળિર્
વન્તુ પોર઼્ર઼િપ્ પોક તેવેન્તિરન઼્ એન઼પ્ પુકળ઼
વિણ્ણિલ્ પુલોમચૈયોટુમ્ ચુકિપ્પર્;
અકર મુતલ્ આકિ વળર્ આન઼ન્ત રૂપિયે!
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (3)

મર઼િ કટલ્કળ્ એળ઼ૈયુમ્, તિકિરિ ઇરુ નાન઼્કૈયુમ્,
માતિરક્ કરિ એટ્ટૈયુમ્, મા નાકમ્ આન઼તૈયુમ્,
મા મેરુ એન઼્પતૈયુમ્, મા કૂર્મમ્ આન઼તૈયુમ્, ઓર્
પોર઼િ અરવુ તાઙ્કિવરુ પુવન઼મ્ ઈર્ એળ઼ૈયુમ્,
પુત્તેળિર્ કૂટ્ટત્તૈયુમ્, પૂમકળૈયુમ્, તિકિરિ માયવન઼ૈયુમ્,
અરૈયિલ્ પુલિ આટૈ ઉટૈયાન઼ૈયુમ્,
મુર઼ૈ મુર઼ૈકળાય્ ઈન઼્ર઼ મુતિયવળાય્પ્,
પળ઼ૈમૈ મુર઼ૈમૈ તેરિયાત નિન઼્ન઼ૈ-
મૂવુલકિલ્ ઉળ્ળવર્કળ્ વાલૈ એન઼્ર઼ુ અર઼િયામલ્
મોળ઼િકિન઼્ર઼તુ એતુ ચોલ્વાય્?
અર઼િવુ નિર઼ૈ વિળ઼ુમિયર્તમ્ આન઼ન્ત વારિયે!
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (4)

વાટામલ્ ઉયિર્ એન઼ુમ્ પયિર્ તળ઼ૈત્તુ ઓઙ્કિ વર,
અરુળ્ મળ઼ૈ પોળ઼િન્તુમ્,
ઇન઼્પ વારિતિયિલે નિન઼્ન઼તુ અન઼્પુ એન઼ુમ્
ચિર઼કિન઼ાલ્ વરુન્તામલે અણૈત્તુક્,
કોટામલ્ વળર્ ચિર઼્ર઼ેર઼ુમ્પુ મુતલ્ કુઞ્ચરક્
કૂટ્ટમ્ મુતલાન઼ ચીવ કોટિકળ્ તમક્કુપ્ પુચિક્કુમ્
પુચિપ્પિન઼ૈક્ કુર઼ૈયામલે કોટુત્તુમ્,
નીટાળ઼િ ઉલકઙ્કળ્ યાવૈયુમ્ નેયમાય્ નિન઼્
ઉતર પન્તિ પૂક્કુમ્ નિન઼્મલી અકિલઙ્કળુક્કુ અન઼્ન઼ૈ
એન઼્ર઼ુ ઓતુમ્; નીલિ એન઼્ર઼ુ ઓતુવારો?
આટાય નાન઼્મર઼ૈયિન઼્ વેળ્વિયાલ્ ઓઙ્કુ પુકળ઼્
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (5)

પલ્ કુઞ્ચરમ્ તોટ્ટુ એર઼ુમ્પુ કટૈયાન઼તુ ઓરુ
પલ્ ઉયિર્ક્કુમ્, કલ્ ઇટૈપ્ પટ્ટ તેરૈક્કુમ્,
અન઼્ર઼ુ ઉર઼્પવિત્તિટુ કરુપ્ પૈ ઉર઼ુ ચીવન઼ુક્કુમ્,
મલ્કુમ્ ચરાચરપ્ પોરુળુક્કુમ્, ઇમૈયાત વાન઼વર્
કુળ઼ાત્તિન઼ુક્કુમ્, મર઼્ર઼ુમ્ ઓરુ મૂવરુક્કુમ્, યાવરુક્કુમ્,
અવરવર્ મન઼ચ્ ચલિપ્પુ ઇલ્લામલે,
નલ્કુમ્ તોળ઼િલ્ પેરુમૈ ઉણ્ટાય્ ઇરુન્તુમ્,
મિકુ નવ નિતિ ઉન઼ક્કુ ઇરુન્તુમ્,
નાન઼્ ઓરુવન઼્ વર઼ુમૈયિલ્ ચિર઼િયન઼્ આન઼ાલ્,
અન્ નકૈપ્પુ ઉન઼ક્કે અલ્લવો?
અલ્ કલન્તુ, ઉમ્પર્ નાટુ અળવુ એટુક્કુમ્ ચોલૈ,
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (6)

નીટુ ઉલકઙ્કળુક્કુ આતારમાય્ નિન઼્ર઼ુ, નિત્તમાય્,
મુત્તિ વટિવાય્, નિયમમુટન઼્ મુપ્પત્તુ ઇરણ્ટુ
અર઼મ્ વળર્ક્કિન઼્ર઼ ની મન઼ૈવિયાય્ ઇરુન્તુમ્,-
વીટુ વીટુકળ્ તોર઼ુમ્ ઓટિપ્ પુકુન્તુ, કાલ્ વેચર઼્ર઼ુ,
ઇલચ્ચૈયુમ્ પોય્, વેણ્ તુકિલ્ અરૈક્કુ અણિય
વિતિયર઼્ર઼ુ, નિર્વાણ વેટમુમ્ કોણ્ટુ, કૈક્કુ ઓર્
ઓટુ એન્તિ, નાટુ એઙ્કુમ્ ઉળ્ળમ્ તળર્ન્તુ નિન઼્ર઼ુ,
ઉન઼્મત્તન઼્ આકિ, અમ્મા! ઉન઼્ કણવન઼્ એઙ્કેઙ્કુમ્ ઐયમ્
પુકુન્તુ, એઙ્કિ, ઉળ઼લ્કિન઼્ર઼તુ એતુ ચોલ્વાય્?
આટુ કોટિ માટમિચૈ માતર્ વિળૈયાટિ વરુમ્
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (7)

ઞાન઼મ્ તળ઼ૈત્તુ, ઉન઼્ ચોરૂપત્તૈ અર઼િકિન઼્ર઼
નલ્લોર્ ઇટત્તિન઼િલ્ પોય્, નટુવિન઼િલ્ ઇરુન્તુ, ઉવન્તુ,
અટિમૈયુમ્ પૂણ્ટુ, અવર્ નવિર઼્ર઼ુમ્ ઉપતેચમ્ ઉટ્કોણ્ટુ,
ઈન઼મ્તન઼ૈત્ તળ્ળિ એન઼તુ, નાન઼્ એન઼ુમ્ માન઼મ્
ઇલ્લામલે તુરત્તિ, ઇન્તિરિય વાયિલ્કળૈ ઇર઼ુકપ્ પુતૈત્તુ,
નેઞ્ચુ ઇરુળ્ અર઼, વિળક્કુ એર઼્ર઼િયે-
વાન઼્ અન્તમ્ આન઼ વિળ઼િ અન઼્ન઼મે! ઉન઼્ન઼ૈ એન઼્
અકત્ તામરૈપ્ પોતિલે વૈત્તુ, વેર઼ે કવલૈ અર઼્ર઼ુ,
મેલ્ ઉર઼્ર઼ પર વચમ્ આકિ, અળ઼િયાતતુ ઓર્
આન઼ન્ત વારિતિયિલ્ આળ઼્કિન઼્ર઼તુ એન઼્ર઼ુ કાણ્?
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે?
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (8)

ચલતિ ઉલકત્તિલ્ ચરાચરઙ્કળૈ ઈન઼્ર઼ તાય્ આકિલ્,
એન઼ક્કુત્ તાય્ અલ્લવો? યાન઼્ ઉન઼્ મૈન્તન઼્ અન઼્ર઼ો?
એન઼તુ ચઞ્ચલમ્ તીર્ત્તુ, નિન઼્ર઼ન઼્
મુલૈ ચુરન્તુ ઓળ઼ુકુ પાલ્ ઊટ્ટિ, એન઼્ મુકત્તૈ ઉન઼્
મુન્તાન઼ૈયાલ્ તુટૈત્તુ, મોળ઼િકિન઼્ર઼ મળ઼લૈક્કુ
ઉકન્તુકોણ્ટુ, ઇળ નિલા મુર઼ુવલ્ ઇન઼્પુર઼્ર઼ુ, અરુકિલ્ યાન઼્
કુલવિ વિળૈયાટલ્ કોણ્ટુ, અરુળ્ મળ઼ૈ પોળ઼િન્તુ,
અઙ્કૈ કોટ્ટિ, વા એન઼્ર઼ુ અળ઼ૈત્તુક્,
કુઞ્ચર મુકન઼્, કન્તન઼ુક્કુ ઇળૈયન઼્ એન઼્ર઼ુ એન઼ૈક્
કૂર઼િન઼ાલ્, ઈન઼મ્ ઉણ્ટો?
અલૈ કટલિલે તોન઼્ર઼ુમ્ આરાત અમુતમે!
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (9)

કૈપ્ પોતુ કોણ્ટુ, ઉન઼્ પતપ્ પોતુ તન઼્ન઼િલ્ કણપ્
પોતુમ્ અર્ચ્ચિક્કિલેન઼્; કણ્ પોતિન઼ાલ્, ઉન઼્ મુકપ્ પોતુ
તન઼્ન઼ૈ, યાન઼્ કણ્ટુ તરિચન઼ૈ પુરિકિલેન઼્;
મુપ્ પોતિલ્ ઓરુ પોતુમ્, એન઼્ મન઼પ્ પોતિલે મુન઼્ન઼િ,
ઉન઼્ આલયત્તિન઼્ મુન઼્ પોતુવાર્ તમતુ પિન઼્ પોત નિન઼ૈકિલેન઼્;
મોચમે પોય્ ઉળ઼ન઼્ર઼ેન઼્;
મૈપ્ પોતકત્તિર઼્કુ નિકર્ એન઼પ્ પોતુ એરુ-
મૈક્ કટા મીતુ એર઼િયે, મા કોર કાલન઼્ વરુમ્પોતુ,
તમિયેન઼્ મન઼મ્ કલઙ્કિત્ તિયઙ્કુમ્
અપ્ પોતુ, વન્તુ ઉન઼્ અરુટ્પોતુ તન્તુ અરુળ્;
;આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (10)

મિકૈયુમ્ તુરત્ત, વેમ્ પિણિયુમ્ તુરત્ત, વેકુળિ
આન઼તુમ્ તુરત્ત, મિટિયુમ્ તુરત્ત, નરૈ તિરૈયુમ્ તુરત્ત,
મિકુ વેતન઼ૈકળુમ્ તુરત્તપ્,
પકૈયુમ્ તુરત્ત, વઞ્ચન઼ૈયુમ્ તુરત્તપ્, પચિ એન઼્પતુમ્
તુરત્તપ્, પાવમ્ તુરત્તપ્, પતિ મોકમ્ તુરત્તપ્,
પલ કારિયમુમ્ તુરત્ત,
નકૈયુમ્ તુરત્ત, ઊળ઼્ વિન઼ૈયુમ્ તુરત્ત, એન઼્ નાળુમ્ તુરત્ત,
વેકુવાય્ ના વર઼ણ્ટુ ઓટિક્, કાલ્ તળર્ન્તિટુમ્ એન઼્ન઼ૈ
નમન઼ુમ્ તુરત્તુવાન઼ો?
અકિલ ઉલકઙ્કટ્કુમ્ આતાર તેય્વમે!
આતિ કટવૂરિન઼્ વાળ઼્વે!
અમુતીચર્ ઓરુ પાકમ્ અકલાત ચુકપાણિ!
અરુળ્ વામિ! અપિરામિયે! (11)
અપિરામિ અમ્મૈપ્ પતિકમ્” -(ઇરણ્ટાવતુ)


કઙ્કૈયોટુ તુમ્પૈયુમ્ અણિન્તવર્ વિયક્કુમ્
કલા મતિયૈ નિકર્ વતન઼મુમ્, કરુણૈ પોળ઼િ વિળ઼િકળુમ્,
વિણ્ મુકિલ્કળ્ વેળિર઼ેન઼ક્ કાટ્ટિય કરુમ્ કૂન્તલુમ્,
ચઙ્કૈ ઇલ્લાતુ ઓળિરુમ્ માઙ્કલ્ય તારણમ્ તઙ્કુ
મણિ મિટર઼ુમ્, મિક્ક ચતુર્ પેરુકુ તુઙ્ક પાચાઙ્કુચમ્
ઇલઙ્કુ કર તલમુમ્, વિરલ્ અણિયુમ્ અરવુમ્,
પુઙ્કવર્ક્કુ અમુતુ અરુળુમ્ અન્તર કુચઙ્કળુમ્,
પોલિયુમ્ નવમણિ નૂપુરમ્ પૂણ્ટ ચેઞ્ ચેવટિયૈ નાળુમ્
પુકળ઼્ન્તુમે- પોર઼્ર઼િ એન઼ વાળ઼્ત્ત, વિટૈ મેલ્
મઙ્કળમ્ મિકુન્ત નિન઼્ પતિયુટન઼્ વન્તુ, અરુળ્ ચેય્;
વળર્ તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (1)

ચન્તિર ચટાતરિ! મુકુન્ત ચોતરિ! તુઙ્ક ચલચ
લોચન઼ માતવિ! ચમ્પ્રમ પયોતરિ! ચુમઙ્કલિ!
ચુલટ્ચણિ! ચાર઼્ર઼ અરુમ્ કરુણાકરિ!
અન્તરિ! વરાકિ! ચામ્પવિ! અમર તોત્રિ! અમલૈ!
ચેક ચાલ ચૂત્રિ! અકિલ આત્મ કારણિ! વિન઼ોત ચય નારણિ!
અકણ્ટ ચિન઼્મય પૂરણિ!
ચુન્તરિ! નિરન્તરિ! તુરન્તરિ! વરૈ રાચ ચુકુમારિ!
કૌમારિ! ઉત્ તુઙ્ક કલ્યાણિ! પુટ્પ અત્તિર અમ્પુય
પાણિ! તોણ્ટર્કટ્કુ અરુળ્ ચર્વાણિ!
વન્તુ અરિ, મલર્પ્ પિરમરાતિ તુતિ, વેત ઓલિ વળર્
તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (2)

વાચ મલર્ મરુ અળક પારમુમ્, તણ્ કિરણ મતિ મુકમુમ્,
અયિલ્ વિળ઼િકળુમ્, વળ્ળ નિકર્ મુલૈયુમ્, માન઼્ નટૈયુમ્,
નકૈ મોળ઼િકળુમ્, વળમુટન઼્ કણ્ટુ, મિન઼્ન઼ાર્
પાચ પન્તત્તિટૈ, મન઼મ્ કલઙ્કિત્, તિન઼મ્ પલ વળ઼િયુમ્
એણ્ણિ, એણ્ણિપ્ પળ઼િ પાવમ્ ઇન઼્ન઼તુ એન઼્ર઼ુ અર઼િયામલ્,
માયપ્ર- પઞ્ચ વાળ઼્વુ ઉણ્મૈ એન઼્ર઼ે,
આચૈ મેલિટ્ટુ, વીણાક, નાય્ પોલ્ તિરિન્તુ અલૈવતુ
અલ્લામલ્, ઉન઼્ર઼ન઼્ અમ્પુયપ્ પોતુ એન઼ુમ્ ચેમ્ પતમ્
તુતિયાત અચટન઼્ મેલ્ કરુણૈ વરુમો?
માચુ ઇલાતુ ઓઙ્કિય કુણાકરિ! પવાન઼િ! ચીર્ વળર્ તિરુક્
કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ! ચિવ
ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (3)

નન઼્ર઼ુ એન઼્ર઼ુ, તીતુ એન઼્ર઼ુ નવિલુમ્ ઇવ્ ઇરણ્ટન઼ુળ્,
નન઼્ર઼તે ઉલકિલ્ ઉળ્ળોર્ નાટુવાર્ આતલિન઼્,
નાન઼ુમે અવ્વિતમ્ નાટિન઼ેન઼્; નાટિન઼ાલુમ્
ઇન઼્ર઼ુ એન઼્ર઼ુ ચોલ્લામલ્, નિન઼તુ તિરુ ઉળ્ળમ્ અતુ ઇરઙ્કિ,
અરુળ્ ચેય્કુવાયેલ્ એળ઼ૈયેન઼્ ઉય્કુવેન઼્,
મેય્યાન઼ મોળ઼િ ઇ•તુ;ઉન઼્ ઇતયમ્ અર઼િયાતતુ ઉણ્ટો?
કુન઼્ર઼મ્ એલ્લામ્ ઉર઼ૈન્તુ, એન઼્ર઼ુમ્ અન઼્પર્ક્કુ અરુળ્
કુમાર તેવન઼ૈ અળિત્ત કુમરિ! મરકત વરુણિ!
વિમલિ! પૈરવિ! કરુણૈ કુલવુ કિરિ રાચ પુત્રિ!
મન઼્ર઼લ્ મિકુ નન્તન઼ વન઼ઙ્કળ્, ચિર઼ૈ અળિ મુરલ,
વળર્ તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (4)

ઓરુ નાળ્, ઇરણ્ટુ નાળ્ અલ્લ; નાન઼્ ઉલકત્તુ
ઉતિત્ત ઇન્ નાળ્ વરૈક્કુમ્ ઓળ઼િયાત કવલૈયાલ્,
તીરાત ઇન઼્ન઼લ્ કોણ્ટુ, ઉળ્ળમ્ તળર્ન્તુ, મિકવુમ્
અરુ નાણ્ અર઼્ર઼િટ્ટ વિલ્ પોલ્ ઇરુક્કુમ્ ઇવ્
અટિમૈપાલ્ કરુણૈ કૂર્ન્તુ, ઇઙ્કુ અઞ્ચેલ્ એન઼ચ્ ચોલ્લિ,
આતરિપ્પવર્કળ્ ઉન઼ૈ અન઼્ર઼િ ઇલૈ ઉણ્મૈયાક;
ઇરુ નાળ઼િકૈપ્ પોતુમ્ વેણ્ટાતુ, નિમિટત્તિલ્ ઇવ્ અકિલ
પુવન઼ત્તૈયુમ્ ઇયર઼્ર઼િ, અરુળુમ્ તિર઼મ્ કોણ્ટ ની,
એળ઼ૈયેન઼્ ઇન઼્ન઼લ્ તીર્ત્તુ, અરુળલ્ અરિતો?
વરુ નાવલૂરર્ મુતલોર્ પરવુમ્, ઇન઼િય પુકળ઼્ વળર્
તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (5)

એણ્ણિક્કૈ ઇલ્લાત તુન઼્પઙ્કળ્ મેન઼્મેલ્
એર઼િટ્ટુ ઓર઼ુક્ક, અન્તો! એવ્વિતમ્ ઉળમ્ ચકિત્તુ
ઉય્કુવેન઼્? ઇપ્પોળ઼ુતુ એટુત્તિટ્ટ ચન઼્મમ્ ઇતન઼િલ્,
નણ્ણિ એળ્ અળવુ ચુકમ્ આન઼તુ ઓરુ નાળિન઼ુમ્ નાન઼્
અન઼ુપવિત્તતુ ઇલ્લૈ; નાટુ એલામ્ અર઼િયુમ્, ઇતુ કેટ્પતુ એન઼્?
નિન઼્ ઉળમુમ્ નન઼્ર઼ાય્ અર઼િન્તુ ઇરુક્કુમ્;
પુણ્ણિયમ્ પૂર્વ ચન઼ન઼ત્તિન઼િલ્ ચેય્યાત પુલૈયન઼્
આન઼ાલુમ્, નિન઼તુ પૂરણ કટાટ્ચ વીટ્ચણ્ણિયમ્ ચેય્તુ,
એન઼તુ પુન઼્મૈયૈ અકર઼્ર઼િ અરુળ્વાય્;
મણ્ણવર્કળ્, વિણ્ણવર્કળ્ નિત્તમુમ્ પરવુમ્,
ઇચૈ વળર્ તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (6)

તેરિન્તો, અલાતુ, તેરિયામલો, ઇવ્ અટિમૈ
ચેય્તિટ્ટ પિળ઼ૈ ઇરુન્તાલ્ ચિન઼મ્ કોણ્ટુ અતુ ઓર્
કણક્કાક વૈયાતુ, નિન઼્ તિરુ ઉળમ્ ઇરઙ્કિ, મિકવુમ્
પરિન્તુ વન્તુ ઇન઼િયેન઼ુમ્ પાળ઼્ વિન઼ૈયિલ્ આળ઼્ન્તુ,
ઇન઼લ્ પટાતુ, નલ્ વરમ્અળિત્તુપ્, પાતુકાત્તુ અરુળ્ ચેય્ય
વેણ્ટુમ્; અણ્ટાણ્ટ ઉયિર્ પરિવુટન઼્ અળિત્ત મુતલ્વિ!
પુરન્તરન઼્, પોતન઼્, માતવન઼્ આકિયોર્કળ્ તુતિ પુરિયુમ્
પતામ્પુય મલર્પ્ પુઙ્કવિ! પુરાન્તકિ! પુરન્તરિ! પુરાતન઼િ!
પુરાણિ! તિરિ પુવન઼ેચુવરિ!
મરુન્તિન઼ુમ્ નયન્ત ચોલ્ પૈઙ્ કિળિ! વરાકિ! એળ઼િલ્
વળર્ તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (7)

વઞ્ચકક્ કોટિયોર્કળ્ નટ્પુ વેણ્ટામલુમ્, મરુન્તિન઼ુક્કા
વેણ્ટિન઼ુમ્, મર઼ન્તુમ્ ઓર્ પોય્મ્મોળ઼િ ચોલામલુમ્,
તીમૈ આમ્ વળ઼િયિન઼િલ્ ચેલ્લામલુમ્,
વિઞ્ચુ નેઞ્ચુ અતન઼િલ્ પોર઼ામૈ તરિયામલુમ્, વીણ્
વમ્પુ પુરિયામલુમ્, મિક્ક પેરિયોર્કળ્ ચોલુમ્
વાર્ત્તૈ તળ્ળામલુમ્, વેકુળિ અવૈ કોળ્ળામલુમ્,
તઞ્ચમ્ એન઼ નિન઼તુ ઉપય કઞ્ચમ્ તુતિત્તિટત્, તમિયેન઼ુક્કુ
અરુળ્ પુરિન્તુ, ચર્વ કાલમુમ્ એન઼ૈક્ કાત્તુ
અરુળ વેણ્ટિન઼ેન઼્; ચલક્ કયલ્કળ્ વિળ઼િયૈ અન઼ૈય
વઞ્ચિયર્ ચેવ્વાય્ નિકરુમ્ વાવિ આમ્પલ્ મલરુમ્
વળર્ તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (8)

એન઼તુ ઇન઼્ન઼લ્ ઇન઼્ન઼પટિ એન઼્ર઼ુ વેર઼ુ ઓરુવર્ક્કુ ઇચૈત્તિટવુમ્,
અવર્કળ્ કેટ્ટુ, ઇવ્ ઇન઼્ન઼લ્ તીર્ત્તુ, ઉળ્ળત્તુ ઇરઙ્કિ,
નન઼્મૈકળ્ ચેયવુમ્, એળ્ અળવુમ્ મુટિયાતુ; નિન઼્
ઉન઼તમ્ મરુવુમ્ કટૈક્ કણ્ અરુળ્ ચિર઼િતુ ચેયિન઼્, ઉતવાત
નુણ્ મણલ્કળુમ્ ઓઙ્કુ માર઼્ર઼ુ ઉયર્ ચોર્ણ મલૈ આકુમ્;
અતુ અન઼્ર઼િ ઉયર્ અકિલ પુવન઼ઙ્કળૈક્ કન઼મુટન઼્ અળિત્તુ,
મુપ્પત્તુ ઇરણ્ટુ અર઼ઙ્કળુમ્ કવિન઼્ પેર઼ચ્ ચેય્યુમ્
નિન઼્ન઼ૈક્ કરુતુ નલ્ અટિયવર્ક્કુ એળિ વન્તુ, ચટુતિયિલ્
કાત્તુ, રટ્ચિત્તતુ ઓર્ન્તુ,
વન઼ચમ્ નિકર્ નિન઼્ પાતમ્ નમ્પિન઼ેન઼્, વન્તુ અરુળ્ ચેય્;
વળર્ તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (9)

કરુ નીલ વટિવમાર્ માટુ એર઼િ, ઉત્તણ્ટ કન઼ તણ્ટ
વેમ્ પાચમુમ્, કૈક્ કોણ્ટુ, ચણ્ટ મા કાલન઼્ મુન઼્ એતિર્ક્ક,
માર્ક્કણ્ટન઼્ વેકુણ્ટુ નોક્ક,
ઇરુ નીલ કણ્ટન઼્ એન઼ુમ્ નિન઼્ પતિયૈ ઉળ્ળત્તિલ્
ઇન઼્પુ કોણ્ટુ, અરુચ્ચન઼ૈ ચેય, ઈચન઼્, અવ્ ઇલિઙ્કમ્ પિળપ્પ,
નિન઼્ન઼ોટુ તોન઼્ર઼િ, યમન઼ૈચ્ ચૂલત્તિલ્ ઊન઼્ર઼િપ્
પેરુ નીલ મલૈ એન઼, નિલત્તિલ્ અન઼્ન઼વન઼્ વિળ઼પ્,
પિર઼ઙ્કુ તાળાલ્ ઉતૈત્તુપ્, પેચુ મુન઼િ મૈન્તન઼ુક્કુ અરુળ્
ચેય્તતુ, ઉન઼તુ અરિય પેર્ અરુળિન઼્ વણ્ણમ્ અલવો?
વરુ નીલ મટ માતર્ વિળ઼િ એન઼્ન઼, મલર્ વાવિ વળર્
તિરુક્ કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (10)

ચકલ ચેલ્વઙ્કળુમ્ તરુમ્ ઇમય કિરિ રાચ તન઼યૈ!
મા તેવિ! નિન઼્ન઼ૈચ્ ચત્યમાય્, નિત્યમ્ ઉળ્ળત્તિલ્
તુતિક્કુમ્ ઉત્તમરુક્કુ ઇરઙ્કિ, મિકવુમ્
અકિલમતિલ્ નોય્ ઇન઼્મૈ, કલ્વિ, તન઼ તાન઼િયમ્,
અળ઼કુ, પુકળ઼્, પેરુમૈ, ઇળમૈ, અર઼િવુ, ચન્તાન઼મ્, વલિ,
તુણિવુ, વાળ઼્ નાળ્, વેર઼્ર઼િ, આકુ નલ્લૂળ઼્, નુકર્ચ્ચિ
તોકૈ તરુમ્ પતિન઼ાર઼ુ પેર઼ુમ્ તન્તુ અરુળિ, ની ચુક આન઼ન્ત
વાળ઼્વુ અળિપ્પાય્; ચુકિર્ત કુણ ચાલિ! પરિ પાલિ! અનુ કૂલિ!
તિરિ ચૂલિ! મઙ્કળ વિચાલિ!
મકવુ નાન઼્, ની તાય્, અળિક્ક ઓણાતો? મકિમૈ વળર્ તિરુક્
કટવૂરિલ્ વાળ઼્ વામિ! ચુપ નેમિ! પુકળ઼્ નામિ!
ચિવ ચામિમકિળ઼્ વામિ! અપિરામિ ઉમૈયે! (11)

Back to Top

?>

This page was last modified on Wed, 21 Jul 2021 19:35:03 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org