Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
अपिरामि अम्मैप् पतिकम् -(ऒऩ्ऱु)
01 कलैयात कल्वियुम्, कुऱैयात वयतुम्,
02 कार् अळक पन्तियुम्, पन्तियिऩ् अलङ्कलुम्,
03 मकर वार् कुऴै मेल् अटर्न्तु, कुमिऴ् मीतिऩिल् मऱैन्तु,
04 मऱि कटल्कळ् एऴैयुम्, तिकिरि इरु नाऩ्कैयुम्,
05 वाटामल् उयिर् ऎऩुम् पयिर् तऴैत्तु ओङ्कि वर,
06 पल् कुञ्चरम् तॊट्टु ऎऱुम्पु कटैयाऩतु ऒरु
07 नीटु उलकङ्कळुक्कु आतारमाय् निऩ्ऱु, नित्तमाय्,
08 ञाऩम् तऴैत्तु, उऩ् चॊरूपत्तै अऱिकिऩ्ऱ
09 चलति उलकत्तिल् चराचरङ्कळै ईऩ्ऱ ताय् आकिल्,
10 कैप् पोतु कॊण्टु, उऩ् पतप् पोतु तऩ्ऩिल् कणप्
11 मिकैयुम् तुरत्त, वॆम् पिणियुम् तुरत्त, वॆकुळि

अपिरामि अम्मैप् पतिकम् -(इरण्टावतु)
01 कङ्कैयॊटु तुम्पैयुम् अणिन्तवर् वियक्कुम्
02 चन्तिर चटातरि! मुकुन्त चोतरि! तुङ्क चलच
03 वाच मलर् मरु अळक पारमुम्, तण् किरण मति मुकमुम्,
04 नऩ्ऱु ऎऩ्ऱु, तीतु ऎऩ्ऱु नविलुम् इव् इरण्टऩुळ्,
05 ऒरु नाळ्, इरण्टु नाळ् अल्ल; नाऩ् उलकत्तु
06 ऎण्णिक्कै इल्लात तुऩ्पङ्कळ् मेऩ्मेल्
07 तॆरिन्तो, अलातु, तॆरियामलो, इव् अटिमै
08 वञ्चकक् कॊटियोर्कळ् नट्पु वेण्टामलुम्, मरुन्तिऩुक्का
09 ऎऩतु इऩ्ऩल् इऩ्ऩपटि ऎऩ्ऱु वेऱु ऒरुवर्क्कु इचैत्तिटवुम्,
10 करु नील वटिवमार् माटु एऱि, उत्तण्ट कऩ तण्ट
11 चकल चॆल्वङ्कळुम् तरुम् इमय किरि राच तऩयै!
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

वॆऱ्‌ऱि वेल् मुरुकऩुक्कु! अरोकरा
आति पराचक्तिक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

अपिरामि पट्टरुक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि


अपिरामि अम्मैप् पतिकम् – ऒऩ्ऱु
काप्पु

तूयतमिऴ्प् पामालै चूट्टुतऱ्‌कु मुम्मतम्, नाल्वाय्,
ऐङ् करऩ्ताळ् वऴुत्तुवाम् – नेयर्नितम्
ऎण्णुम् पुकऴ्क्कटवूर् ऎङ्कळ्अपि रामवल्लि
नण्णुम्पॊऱ्‌ पातत्तिल् नऩ्कु

नूल्

कलैयात कल्वियुम्, कुऱैयात वयतुम्,
ओर् कपटु वारात नट्पुम्, कऩ्ऱात वळमैयुम्,
कुऩ्ऱात इळमैयुम्, कऴुपिणि इलात उटलुम्,
चलियात मऩमुम्, अऩ्पु अकलात मऩैवियुम्,
तवऱात चन्ताऩमुम्, ताऴात कीर्त्तियुम्,
माऱात वार्त्तैयुम्, तटैकळ् वारात कॊटैयुम्,
तॊलैयात नितियमुम्, कोणात कोलुम्,
ऒरु तुऩ्पम् इल्लात वाऴ्वुम्,
तुय्य निऩ्पातत्तिल् अऩ्पुम् उतविप्,
पॆरिय तॊण्टरॊटु कूट्टु कण्टाय्;
अलैआऴि अऱि तुयिल्कॊळ् मायऩतु तङ्कैये!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (1)

कार् अळक पन्तियुम्, पन्तियिऩ् अलङ्कलुम्,
करिय पुरुवच् चिलैकळुम्,
कर्ण कुण्टलमुम्, मति मुक मण्टलमुम्,
नुतल् कत्तूरिप् पॊट्टुम् इट्टुक्,
कूर् अणिन्तिटु विऴियुम्, अमुत मॊऴियुम्,
चिऱिय कॊव्वैयिऩ् कऩि अतरमुम्,
कुमिऴ् अऩैय नाचियुम्, कुन्त निकर्
तन्तमुम् कोटु चोटाऩ कळमुम्,
वार् अणिन्तु इऱुमान्त वऩमुलैयुम्,
मेकलैयुम्, मणि नूपुरप् पातमुम्,
वन्तु ऎऩतु मुऩ् निऩ्ऱु, मन्तकाचमुमाक
वल् विऩैयै माऱ्‌ऱुवाये;
आर मणि वाऩिल् उऱै तारकैकळ् पोल
निऱै आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (2)

मकर वार् कुऴै मेल् अटर्न्तु, कुमिऴ् मीतिऩिल् मऱैन्तु,
वाळैत् तुऱन्तु, मैक् कयलै वॆऩ्ऱ निऩ् चॆङ्कमल
विऴि अरुळ् वरम् पॆऱ्‌ऱ पेर्कळ् अऩ्ऱो-
चॆकम् मुऴुतुम् ऒऱ्‌ऱैत् तऩिक् कुटै कवित्तु,
मेल् चिङ्क आतऩत्तिल् उऱ्‌ऱुच्, चॆङ्कोलुम्,
मऩु नीति मुऱैमैयुम् पॆऱ्‌ऱु, मिकु तिकिरि उलकु आण्टु, पिऩ्पु
पुकर् मुकत्तु ऐरावतप् पाकर् आकि, निऱै पुत्तेळिर्
वन्तु पोऱ्‌ऱिप् पोक तेवेन्तिरऩ् ऎऩप् पुकऴ
विण्णिल् पुलोमचैयॊटुम् चुकिप्पर्;
अकर मुतल् आकि वळर् आऩन्त रूपिये!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (3)

मऱि कटल्कळ् एऴैयुम्, तिकिरि इरु नाऩ्कैयुम्,
मातिरक् करि ऎट्टैयुम्, मा नाकम् आऩतैयुम्,
मा मेरु ऎऩ्पतैयुम्, मा कूर्मम् आऩतैयुम्, ओर्
पॊऱि अरवु ताङ्किवरु पुवऩम् ईर् एऴैयुम्,
पुत्तेळिर् कूट्टत्तैयुम्, पूमकळैयुम्, तिकिरि मायवऩैयुम्,
अरैयिल् पुलि आटै उटैयाऩैयुम्,
मुऱै मुऱैकळाय् ईऩ्ऱ मुतियवळाय्प्,
पऴैमै मुऱैमै तॆरियात निऩ्ऩै-
मूवुलकिल् उळ्ळवर्कळ् वालै ऎऩ्ऱु अऱियामल्
मॊऴिकिऩ्ऱतु एतु चॊल्वाय्?
अऱिवु निऱै विऴुमियर्तम् आऩन्त वारिये!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (4)

वाटामल् उयिर् ऎऩुम् पयिर् तऴैत्तु ओङ्कि वर,
अरुळ् मऴै पॊऴिन्तुम्,
इऩ्प वारितियिले निऩ्ऩतु अऩ्पु ऎऩुम्
चिऱकिऩाल् वरुन्तामले अणैत्तुक्,
कोटामल् वळर् चिऱ्‌ऱॆऱुम्पु मुतल् कुञ्चरक्
कूट्टम् मुतलाऩ चीव कोटिकळ् तमक्कुप् पुचिक्कुम्
पुचिप्पिऩैक् कुऱैयामले कॊटुत्तुम्,
नीटाऴि उलकङ्कळ् यावैयुम् नेयमाय् निऩ्
उतर पन्ति पूक्कुम् निऩ्मली अकिलङ्कळुक्कु अऩ्ऩै
ऎऩ्ऱु ओतुम्; नीलि ऎऩ्ऱु ओतुवारो?
आटाय नाऩ्मऱैयिऩ् वेळ्वियाल् ओङ्कु पुकऴ्
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (5)

पल् कुञ्चरम् तॊट्टु ऎऱुम्पु कटैयाऩतु ऒरु
पल् उयिर्क्कुम्, कल् इटैप् पट्ट तेरैक्कुम्,
अऩ्ऱु उऱ्‌पवित्तिटु करुप् पै उऱु चीवऩुक्कुम्,
मल्कुम् चराचरप् पॊरुळुक्कुम्, इमैयात वाऩवर्
कुऴात्तिऩुक्कुम्, मऱ्‌ऱुम् ऒरु मूवरुक्कुम्, यावरुक्कुम्,
अवरवर् मऩच् चलिप्पु इल्लामले,
नल्कुम् तॊऴिल् पॆरुमै उण्टाय् इरुन्तुम्,
मिकु नव निति उऩक्कु इरुन्तुम्,
नाऩ् ऒरुवऩ् वऱुमैयिल् चिऱियऩ् आऩाल्,
अन् नकैप्पु उऩक्के अल्लवो?
अल् कलन्तु, उम्पर् नाटु अळवु ऎटुक्कुम् चोलै,
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (6)

नीटु उलकङ्कळुक्कु आतारमाय् निऩ्ऱु, नित्तमाय्,
मुत्ति वटिवाय्, नियममुटऩ् मुप्पत्तु इरण्टु
अऱम् वळर्क्किऩ्ऱ नी मऩैवियाय् इरुन्तुम्,-
वीटु वीटुकळ् तोऱुम् ओटिप् पुकुन्तु, काल् वेचऱ्‌ऱु,
इलच्चैयुम् पोय्, वॆण् तुकिल् अरैक्कु अणिय
वितियऱ्‌ऱु, निर्वाण वेटमुम् कॊण्टु, कैक्कु ओर्
ओटु एन्ति, नाटु ऎङ्कुम् उळ्ळम् तळर्न्तु निऩ्ऱु,
उऩ्मत्तऩ् आकि, अम्मा! उऩ् कणवऩ् ऎङ्कॆङ्कुम् ऐयम्
पुकुन्तु, एङ्कि, उऴल्किऩ्ऱतु एतु चॊल्वाय्?
आटु कॊटि माटमिचै मातर् विळैयाटि वरुम्
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (7)

ञाऩम् तऴैत्तु, उऩ् चॊरूपत्तै अऱिकिऩ्ऱ
नल्लोर् इटत्तिऩिल् पोय्, नटुविऩिल् इरुन्तु, उवन्तु,
अटिमैयुम् पूण्टु, अवर् नविऱ्‌ऱुम् उपतेचम् उट्कॊण्टु,
ईऩम्तऩैत् तळ्ळि ऎऩतु, नाऩ् ऎऩुम् माऩम्
इल्लामले तुरत्ति, इन्तिरिय वायिल्कळै इऱुकप् पुतैत्तु,
नॆञ्चु इरुळ् अऱ, विळक्कु एऱ्‌ऱिये-
वाऩ् अन्तम् आऩ विऴि अऩ्ऩमे! उऩ्ऩै ऎऩ्
अकत् तामरैप् पोतिले वैत्तु, वेऱे कवलै अऱ्‌ऱु,
मेल् उऱ्‌ऱ पर वचम् आकि, अऴियाततु ओर्
आऩन्त वारितियिल् आऴ्किऩ्ऱतु ऎऩ्ऱु काण्?
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे?
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (8)

चलति उलकत्तिल् चराचरङ्कळै ईऩ्ऱ ताय् आकिल्,
ऎऩक्कुत् ताय् अल्लवो? याऩ् उऩ् मैन्तऩ् अऩ्ऱो?
ऎऩतु चञ्चलम् तीर्त्तु, निऩ्ऱऩ्
मुलै चुरन्तु ऒऴुकु पाल् ऊट्टि, ऎऩ् मुकत्तै उऩ्
मुन्ताऩैयाल् तुटैत्तु, मॊऴिकिऩ्ऱ मऴलैक्कु
उकन्तुकॊण्टु, इळ निला मुऱुवल् इऩ्पुऱ्‌ऱु, अरुकिल् याऩ्
कुलवि विळैयाटल् कॊण्टु, अरुळ् मऴै पॊऴिन्तु,
अङ्कै कॊट्टि, वा ऎऩ्ऱु अऴैत्तुक्,
कुञ्चर मुकऩ्, कन्तऩुक्कु इळैयऩ् ऎऩ्ऱु ऎऩैक्
कूऱिऩाल्, ईऩम् उण्टो?
अलै कटलिले तोऩ्ऱुम् आरात अमुतमे!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (9)

कैप् पोतु कॊण्टु, उऩ् पतप् पोतु तऩ्ऩिल् कणप्
पोतुम् अर्च्चिक्किलेऩ्; कण् पोतिऩाल्, उऩ् मुकप् पोतु
तऩ्ऩै, याऩ् कण्टु तरिचऩै पुरिकिलेऩ्;
मुप् पोतिल् ऒरु पोतुम्, ऎऩ् मऩप् पोतिले मुऩ्ऩि,
उऩ् आलयत्तिऩ् मुऩ् पोतुवार् तमतु पिऩ् पोत निऩैकिलेऩ्;
मोचमे पोय् उऴऩ्ऱेऩ्;
मैप् पोतकत्तिऱ्‌कु निकर् ऎऩप् पोतु ऎरु-
मैक् कटा मीतु एऱिये, मा कोर कालऩ् वरुम्पोतु,
तमियेऩ् मऩम् कलङ्कित् तियङ्कुम्
अप् पोतु, वन्तु उऩ् अरुट्पोतु तन्तु अरुळ्;
;आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (10)

मिकैयुम् तुरत्त, वॆम् पिणियुम् तुरत्त, वॆकुळि
आऩतुम् तुरत्त, मिटियुम् तुरत्त, नरै तिरैयुम् तुरत्त,
मिकु वेतऩैकळुम् तुरत्तप्,
पकैयुम् तुरत्त, वञ्चऩैयुम् तुरत्तप्, पचि ऎऩ्पतुम्
तुरत्तप्, पावम् तुरत्तप्, पति मोकम् तुरत्तप्,
पल कारियमुम् तुरत्त,
नकैयुम् तुरत्त, ऊऴ् विऩैयुम् तुरत्त, ऎऩ् नाळुम् तुरत्त,
वॆकुवाय् ना वऱण्टु ओटिक्, काल् तळर्न्तिटुम् ऎऩ्ऩै
नमऩुम् तुरत्तुवाऩो?
अकिल उलकङ्कट्कुम् आतार तॆय्वमे!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये! (11)
अपिरामि अम्मैप् पतिकम्” -(इरण्टावतु)


कङ्कैयॊटु तुम्पैयुम् अणिन्तवर् वियक्कुम्
कला मतियै निकर् वतऩमुम्, करुणै पॊऴि विऴिकळुम्,
विण् मुकिल्कळ् वॆळिऱॆऩक् काट्टिय करुम् कून्तलुम्,
चङ्कै इल्लातु ऒळिरुम् माङ्कल्य तारणम् तङ्कु
मणि मिटऱुम्, मिक्क चतुर् पॆरुकु तुङ्क पाचाङ्कुचम्
इलङ्कु कर तलमुम्, विरल् अणियुम् अरवुम्,
पुङ्कवर्क्कु अमुतु अरुळुम् अन्तर कुचङ्कळुम्,
पॊलियुम् नवमणि नूपुरम् पूण्ट चॆञ् चेवटियै नाळुम्
पुकऴ्न्तुमे- पोऱ्‌ऱि ऎऩ वाऴ्त्त, विटै मेल्
मङ्कळम् मिकुन्त निऩ् पतियुटऩ् वन्तु, अरुळ् चॆय्;
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (1)

चन्तिर चटातरि! मुकुन्त चोतरि! तुङ्क चलच
लोचऩ मातवि! चम्प्रम पयोतरि! चुमङ्कलि!
चुलट्चणि! चाऱ्‌ऱ अरुम् करुणाकरि!
अन्तरि! वराकि! चाम्पवि! अमर तोत्रि! अमलै!
चॆक चाल चूत्रि! अकिल आत्म कारणि! विऩोत चय नारणि!
अकण्ट चिऩ्मय पूरणि!
चुन्तरि! निरन्तरि! तुरन्तरि! वरै राच चुकुमारि!
कौमारि! उत् तुङ्क कल्याणि! पुट्प अत्तिर अम्पुय
पाणि! तॊण्टर्कट्कु अरुळ् चर्वाणि!
वन्तु अरि, मलर्प् पिरमराति तुति, वेत ऒलि वळर्
तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (2)

वाच मलर् मरु अळक पारमुम्, तण् किरण मति मुकमुम्,
अयिल् विऴिकळुम्, वळ्ळ निकर् मुलैयुम्, माऩ् नटैयुम्,
नकै मॊऴिकळुम्, वळमुटऩ् कण्टु, मिऩ्ऩार्
पाच पन्तत्तिटै, मऩम् कलङ्कित्, तिऩम् पल वऴियुम्
ऎण्णि, ऎण्णिप् पऴि पावम् इऩ्ऩतु ऎऩ्ऱु अऱियामल्,
मायप्र- पञ्च वाऴ्वु उण्मै ऎऩ्ऱे,
आचै मेलिट्टु, वीणाक, नाय् पोल् तिरिन्तु अलैवतु
अल्लामल्, उऩ्ऱऩ् अम्पुयप् पोतु ऎऩुम् चॆम् पतम्
तुतियात अचटऩ् मेल् करुणै वरुमो?
माचु इलातु ओङ्किय कुणाकरि! पवाऩि! चीर् वळर् तिरुक्
कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि! चिव
चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (3)

नऩ्ऱु ऎऩ्ऱु, तीतु ऎऩ्ऱु नविलुम् इव् इरण्टऩुळ्,
नऩ्ऱते उलकिल् उळ्ळोर् नाटुवार् आतलिऩ्,
नाऩुमे अव्वितम् नाटिऩेऩ्; नाटिऩालुम्
इऩ्ऱु ऎऩ्ऱु चॊल्लामल्, निऩतु तिरु उळ्ळम् अतु इरङ्कि,
अरुळ् चॆय्कुवायेल् एऴैयेऩ् उय्कुवेऩ्,
मॆय्याऩ मॊऴि इ•तु;उऩ् इतयम् अऱियाततु उण्टो?
कुऩ्ऱम् ऎल्लाम् उऱैन्तु, ऎऩ्ऱुम् अऩ्पर्क्कु अरुळ्
कुमार तेवऩै अळित्त कुमरि! मरकत वरुणि!
विमलि! पैरवि! करुणै कुलवु किरि राच पुत्रि!
मऩ्ऱल् मिकु नन्तऩ वऩङ्कळ्, चिऱै अळि मुरल,
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (4)

ऒरु नाळ्, इरण्टु नाळ् अल्ल; नाऩ् उलकत्तु
उतित्त इन् नाळ् वरैक्कुम् ऒऴियात कवलैयाल्,
तीरात इऩ्ऩल् कॊण्टु, उळ्ळम् तळर्न्तु, मिकवुम्
अरु नाण् अऱ्‌ऱिट्ट विल् पोल् इरुक्कुम् इव्
अटिमैपाल् करुणै कूर्न्तु, इङ्कु अञ्चेल् ऎऩच् चॊल्लि,
आतरिप्पवर्कळ् उऩै अऩ्ऱि इलै उण्मैयाक;
इरु नाऴिकैप् पोतुम् वेण्टातु, निमिटत्तिल् इव् अकिल
पुवऩत्तैयुम् इयऱ्‌ऱि, अरुळुम् तिऱम् कॊण्ट नी,
एऴैयेऩ् इऩ्ऩल् तीर्त्तु, अरुळल् अरितो?
वरु नावलूरर् मुतलोर् परवुम्, इऩिय पुकऴ् वळर्
तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (5)

ऎण्णिक्कै इल्लात तुऩ्पङ्कळ् मेऩ्मेल्
एऱिट्टु ऒऱुक्क, अन्तो! ऎव्वितम् उळम् चकित्तु
उय्कुवेऩ्? इप्पॊऴुतु ऎटुत्तिट्ट चऩ्मम् इतऩिल्,
नण्णि ऎळ् अळवु चुकम् आऩतु ऒरु नाळिऩुम् नाऩ्
अऩुपवित्ततु इल्लै; नाटु ऎलाम् अऱियुम्, इतु केट्पतु एऩ्?
निऩ् उळमुम् नऩ्ऱाय् अऱिन्तु इरुक्कुम्;
पुण्णियम् पूर्व चऩऩत्तिऩिल् चॆय्यात पुलैयऩ्
आऩालुम्, निऩतु पूरण कटाट्च वीट्चण्णियम् चॆय्तु,
ऎऩतु पुऩ्मैयै अकऱ्‌ऱि अरुळ्वाय्;
मण्णवर्कळ्, विण्णवर्कळ् नित्तमुम् परवुम्,
इचै वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (6)

तॆरिन्तो, अलातु, तॆरियामलो, इव् अटिमै
चॆय्तिट्ट पिऴै इरुन्ताल् चिऩम् कॊण्टु अतु ओर्
कणक्काक वैयातु, निऩ् तिरु उळम् इरङ्कि, मिकवुम्
परिन्तु वन्तु इऩियेऩुम् पाऴ् विऩैयिल् आऴ्न्तु,
इऩल् पटातु, नल् वरम्अळित्तुप्, पातुकात्तु अरुळ् चॆय्य
वेण्टुम्; अण्टाण्ट उयिर् परिवुटऩ् अळित्त मुतल्वि!
पुरन्तरऩ्, पोतऩ्, मातवऩ् आकियोर्कळ् तुति पुरियुम्
पताम्पुय मलर्प् पुङ्कवि! पुरान्तकि! पुरन्तरि! पुरातऩि!
पुराणि! तिरि पुवऩेचुवरि!
मरुन्तिऩुम् नयन्त चॊल् पैङ् किळि! वराकि! ऎऴिल्
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (7)

वञ्चकक् कॊटियोर्कळ् नट्पु वेण्टामलुम्, मरुन्तिऩुक्का
वेण्टिऩुम्, मऱन्तुम् ओर् पॊय्म्मॊऴि चॊलामलुम्,
तीमै आम् वऴियिऩिल् चॆल्लामलुम्,
विञ्चु नॆञ्चु अतऩिल् पॊऱामै तरियामलुम्, वीण्
वम्पु पुरियामलुम्, मिक्क पॆरियोर्कळ् चॊलुम्
वार्त्तै तळ्ळामलुम्, वॆकुळि अवै कॊळ्ळामलुम्,
तञ्चम् ऎऩ निऩतु उपय कञ्चम् तुतित्तिटत्, तमियेऩुक्कु
अरुळ् पुरिन्तु, चर्व कालमुम् ऎऩैक् कात्तु
अरुळ वेण्टिऩेऩ्; चलक् कयल्कळ् विऴियै अऩैय
वञ्चियर् चॆव्वाय् निकरुम् वावि आम्पल् मलरुम्
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (8)

ऎऩतु इऩ्ऩल् इऩ्ऩपटि ऎऩ्ऱु वेऱु ऒरुवर्क्कु इचैत्तिटवुम्,
अवर्कळ् केट्टु, इव् इऩ्ऩल् तीर्त्तु, उळ्ळत्तु इरङ्कि,
नऩ्मैकळ् चॆयवुम्, ऎळ् अळवुम् मुटियातु; निऩ्
उऩतम् मरुवुम् कटैक् कण् अरुळ् चिऱितु चॆयिऩ्, उतवात
नुण् मणल्कळुम् ओङ्कु माऱ्‌ऱु उयर् चॊर्ण मलै आकुम्;
अतु अऩ्ऱि उयर् अकिल पुवऩङ्कळैक् कऩमुटऩ् अळित्तु,
मुप्पत्तु इरण्टु अऱङ्कळुम् कविऩ् पॆऱच् चॆय्युम्
निऩ्ऩैक् करुतु नल् अटियवर्क्कु ऎळि वन्तु, चटुतियिल्
कात्तु, रट्चित्ततु ओर्न्तु,
वऩचम् निकर् निऩ् पातम् नम्पिऩेऩ्, वन्तु अरुळ् चॆय्;
वळर् तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (9)

करु नील वटिवमार् माटु एऱि, उत्तण्ट कऩ तण्ट
वॆम् पाचमुम्, कैक् कॊण्टु, चण्ट मा कालऩ् मुऩ् ऎतिर्क्क,
मार्क्कण्टऩ् वॆकुण्टु नोक्क,
इरु नील कण्टऩ् ऎऩुम् निऩ् पतियै उळ्ळत्तिल्
इऩ्पु कॊण्टु, अरुच्चऩै चॆय, ईचऩ्, अव् इलिङ्कम् पिळप्प,
निऩ्ऩॊटु तोऩ्ऱि, यमऩैच् चूलत्तिल् ऊऩ्ऱिप्
पॆरु नील मलै ऎऩ, निलत्तिल् अऩ्ऩवऩ् विऴप्,
पिऱङ्कु ताळाल् उतैत्तुप्, पेचु मुऩि मैन्तऩुक्कु अरुळ्
चॆय्ततु, उऩतु अरिय पेर् अरुळिऩ् वण्णम् अलवो?
वरु नील मट मातर् विऴि ऎऩ्ऩ, मलर् वावि वळर्
तिरुक् कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (10)

चकल चॆल्वङ्कळुम् तरुम् इमय किरि राच तऩयै!
मा तेवि! निऩ्ऩैच् चत्यमाय्, नित्यम् उळ्ळत्तिल्
तुतिक्कुम् उत्तमरुक्कु इरङ्कि, मिकवुम्
अकिलमतिल् नोय् इऩ्मै, कल्वि, तऩ ताऩियम्,
अऴकु, पुकऴ्, पॆरुमै, इळमै, अऱिवु, चन्ताऩम्, वलि,
तुणिवु, वाऴ् नाळ्, वॆऱ्‌ऱि, आकु नल्लूऴ्, नुकर्च्चि
तॊकै तरुम् पतिऩाऱु पेऱुम् तन्तु अरुळि, नी चुक आऩन्त
वाऴ्वु अळिप्पाय्; चुकिर्त कुण चालि! परि पालि! अनु कूलि!
तिरि चूलि! मङ्कळ विचालि!
मकवु नाऩ्, नी ताय्, अळिक्क ऒणातो? मकिमै वळर् तिरुक्
कटवूरिल् वाऴ् वामि! चुप नेमि! पुकऴ् नामि!
चिव चामिमकिऴ् वामि! अपिरामि उमैये! (11)

Back to Top

?>

This page was last modified on Wed, 21 Jul 2021 19:35:03 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org