Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
අපිරාමි අම්මෛප් පතිකම් -(ඔන්රු)
01 කලෛයාත කල්වියුම්, කුරෛයාත වයතුම්,
02 කාර් අළක පන්තියුම්, පන්තියින් අලඞ්කලුම්,
03 මකර වාර් කුළෛ මේල් අටර්න්තු, කුමිළ් මීතිනිල් මරෛන්තු,
04 මරි කටල්කළ් ඒළෛයුම්, තිකිරි ඉරු නාන්කෛයුම්,
05 වාටාමල් උයිර් එනුම් පයිර් තළෛත්තු ඕඞ්කි වර,
06 පල් කුඤ්චරම් තොට්ටු එරුම්පු කටෛයානතු ඔරු
07 නීටු උලකඞ්කළුක්කු ආතාරමාය් නින්රු, නිත්තමාය්,
08 ඤානම් තළෛත්තු, උන් චොරූපත්තෛ අරිකින්ර
09 චලති උලකත්තිල් චරාචරඞ්කළෛ ඊන්ර තාය් ආකිල්,
10 කෛප් පෝතු කොණ්ටු, උන් පතප් පෝතු තන්නිල් කණප්
11 මිකෛයුම් තුරත්ත, වෙම් පිණියුම් තුරත්ත, වෙකුළි

අපිරාමි අම්මෛප් පතිකම් -(ඉරණ්ටාවතු)
01 කඞ්කෛයොටු තුම්පෛයුම් අණින්තවර් වියක්කුම්
02 චන්තිර චටාතරි! මුකුන්ත චෝතරි! තුඞ්ක චලච
03 වාච මලර් මරු අළක පාරමුම්, තණ් කිරණ මති මුකමුම්,
04 නන්රු එන්රු, තීතු එන්රු නවිලුම් ඉව් ඉරණ්ටනුළ්,
05 ඔරු නාළ්, ඉරණ්ටු නාළ් අල්ල; නාන් උලකත්තු
06 එණ්ණික්කෛ ඉල්ලාත තුන්පඞ්කළ් මේන්මේල්
07 තෙරින්තෝ, අලාතු, තෙරියාමලෝ, ඉව් අටිමෛ
08 වඤ්චකක් කොටියෝර්කළ් නට්පු වේණ්ටාමලුම්, මරුන්තිනුක්කා
09 එනතු ඉන්නල් ඉන්නපටි එන්රු වේරු ඔරුවර්ක්කු ඉචෛත්තිටවුම්,
10 කරු නීල වටිවමාර් මාටු ඒරි, උත්තණ්ට කන තණ්ට
11 චකල චෙල්වඞ්කළුම් තරුම් ඉමය කිරි රාච තනයෛ!
තෙන් නාටු උටෛය චිවනේ, පෝර්රි!
කාවාය් කනකත් තිරළේ පෝර්රි!
කයිලෛ මලෛයානේ පෝර්රි පෝර්රි

වෙර්රි වේල් මුරුකනුක්කු! අරෝකරා
ආති පරාචක්තික්කු! පෝර්රි පෝර්රි

අපිරාමි පට්ටරුක්කු! පෝර්රි පෝර්රි


අපිරාමි අම්මෛප් පතිකම් – ඔන්රු
කාප්පු

තූයතමිළ්ප් පාමාලෛ චූට්ටුතර්කු මුම්මතම්, නාල්වාය්,
ඓඞ් කරන්තාළ් වළුත්තුවාම් – නේයර්නිතම්
එණ්ණුම් පුකළ්ක්කටවූර් එඞ්කළ්අපි රාමවල්ලි
නණ්ණුම්පොර් පාතත්තිල් නන්කු

නූල්

කලෛයාත කල්වියුම්, කුරෛයාත වයතුම්,
ඕර් කපටු වාරාත නට්පුම්, කන්රාත වළමෛයුම්,
කුන්රාත ඉළමෛයුම්, කළුපිණි ඉලාත උටලුම්,
චලියාත මනමුම්, අන්පු අකලාත මනෛවියුම්,
තවරාත චන්තානමුම්, තාළාත කීර්ත්තියුම්,
මාරාත වාර්ත්තෛයුම්, තටෛකළ් වාරාත කොටෛයුම්,
තොලෛයාත නිතියමුම්, කෝණාත කෝලුම්,
ඔරු තුන්පම් ඉල්ලාත වාළ්වුම්,
තුය්ය නින්පාතත්තිල් අන්පුම් උතවිප්,
පෙරිය තොණ්ටරොටු කූට්ටු කණ්ටාය්;
අලෛආළි අරි තුයිල්කොළ් මායනතු තඞ්කෛයේ!
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (1)

කාර් අළක පන්තියුම්, පන්තියින් අලඞ්කලුම්,
කරිය පුරුවච් චිලෛකළුම්,
කර්ණ කුණ්ටලමුම්, මති මුක මණ්ටලමුම්,
නුතල් කත්තූරිප් පොට්ටුම් ඉට්ටුක්,
කූර් අණින්තිටු විළියුම්, අමුත මොළියුම්,
චිරිය කොව්වෛයින් කනි අතරමුම්,
කුමිළ් අනෛය නාචියුම්, කුන්ත නිකර්
තන්තමුම් කෝටු චෝටාන කළමුම්,
වාර් අණින්තු ඉරුමාන්ත වනමුලෛයුම්,
මේකලෛයුම්, මණි නූපුරප් පාතමුම්,
වන්තු එනතු මුන් නින්රු, මන්තකාචමුමාක
වල් විනෛයෛ මාර්රුවායේ;
ආර මණි වානිල් උරෛ තාරකෛකළ් පෝල
නිරෛ ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (2)

මකර වාර් කුළෛ මේල් අටර්න්තු, කුමිළ් මීතිනිල් මරෛන්තු,
වාළෛත් තුරන්තු, මෛක් කයලෛ වෙන්ර නින් චෙඞ්කමල
විළි අරුළ් වරම් පෙර්ර පේර්කළ් අන්රෝ-
චෙකම් මුළුතුම් ඔර්රෛත් තනික් කුටෛ කවිත්තු,
මේල් චිඞ්ක ආතනත්තිල් උර්රුච්, චෙඞ්කෝලුම්,
මනු නීති මුරෛමෛයුම් පෙර්රු, මිකු තිකිරි උලකු ආණ්ටු, පින්පු
පුකර් මුකත්තු ඓරාවතප් පාකර් ආකි, නිරෛ පුත්තේළිර්
වන්තු පෝර්රිප් පෝක තේවේන්තිරන් එනප් පුකළ
විණ්ණිල් පුලෝමචෛයොටුම් චුකිප්පර්;
අකර මුතල් ආකි වළර් ආනන්ත රූපියේ!
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (3)

මරි කටල්කළ් ඒළෛයුම්, තිකිරි ඉරු නාන්කෛයුම්,
මාතිරක් කරි එට්ටෛයුම්, මා නාකම් ආනතෛයුම්,
මා මේරු එන්පතෛයුම්, මා කූර්මම් ආනතෛයුම්, ඕර්
පොරි අරවු තාඞ්කිවරු පුවනම් ඊර් ඒළෛයුම්,
පුත්තේළිර් කූට්ටත්තෛයුම්, පූමකළෛයුම්, තිකිරි මායවනෛයුම්,
අරෛයිල් පුලි ආටෛ උටෛයානෛයුම්,
මුරෛ මුරෛකළාය් ඊන්ර මුතියවළාය්ප්,
පළෛමෛ මුරෛමෛ තෙරියාත නින්නෛ-
මූවුලකිල් උළ්ළවර්කළ් වාලෛ එන්රු අරියාමල්
මොළිකින්රතු ඒතු චොල්වාය්?
අරිවු නිරෛ විළුමියර්තම් ආනන්ත වාරියේ!
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (4)

වාටාමල් උයිර් එනුම් පයිර් තළෛත්තු ඕඞ්කි වර,
අරුළ් මළෛ පොළින්තුම්,
ඉන්ප වාරිතියිලේ නින්නතු අන්පු එනුම්
චිරකිනාල් වරුන්තාමලේ අණෛත්තුක්,
කෝටාමල් වළර් චිර්රෙරුම්පු මුතල් කුඤ්චරක්
කූට්ටම් මුතලාන චීව කෝටිකළ් තමක්කුප් පුචික්කුම්
පුචිප්පිනෛක් කුරෛයාමලේ කොටුත්තුම්,
නීටාළි උලකඞ්කළ් යාවෛයුම් නේයමාය් නින්
උතර පන්ති පූක්කුම් නින්මලී අකිලඞ්කළුක්කු අන්නෛ
එන්රු ඕතුම්; නීලි එන්රු ඕතුවාරෝ?
ආටාය නාන්මරෛයින් වේළ්වියාල් ඕඞ්කු පුකළ්
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (5)

පල් කුඤ්චරම් තොට්ටු එරුම්පු කටෛයානතු ඔරු
පල් උයිර්ක්කුම්, කල් ඉටෛප් පට්ට තේරෛක්කුම්,
අන්රු උර්පවිත්තිටු කරුප් පෛ උරු චීවනුක්කුම්,
මල්කුම් චරාචරප් පොරුළුක්කුම්, ඉමෛයාත වානවර්
කුළාත්තිනුක්කුම්, මර්රුම් ඔරු මූවරුක්කුම්, යාවරුක්කුම්,
අවරවර් මනච් චලිප්පු ඉල්ලාමලේ,
නල්කුම් තොළිල් පෙරුමෛ උණ්ටාය් ඉරුන්තුම්,
මිකු නව නිති උනක්කු ඉරුන්තුම්,
නාන් ඔරුවන් වරුමෛයිල් චිරියන් ආනාල්,
අන් නකෛප්පු උනක්කේ අල්ලවෝ?
අල් කලන්තු, උම්පර් නාටු අළවු එටුක්කුම් චෝලෛ,
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (6)

නීටු උලකඞ්කළුක්කු ආතාරමාය් නින්රු, නිත්තමාය්,
මුත්ති වටිවාය්, නියමමුටන් මුප්පත්තු ඉරණ්ටු
අරම් වළර්ක්කින්ර නී මනෛවියාය් ඉරුන්තුම්,-
වීටු වීටුකළ් තෝරුම් ඕටිප් පුකුන්තු, කාල් වේචර්රු,
ඉලච්චෛයුම් පෝය්, වෙණ් තුකිල් අරෛක්කු අණිය
විතියර්රු, නිර්වාණ වේටමුම් කොණ්ටු, කෛක්කු ඕර්
ඕටු ඒන්ති, නාටු එඞ්කුම් උළ්ළම් තළර්න්තු නින්රු,
උන්මත්තන් ආකි, අම්මා! උන් කණවන් එඞ්කෙඞ්කුම් ඓයම්
පුකුන්තු, ඒඞ්කි, උළල්කින්රතු ඒතු චොල්වාය්?
ආටු කොටි මාටමිචෛ මාතර් විළෛයාටි වරුම්
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (7)

ඤානම් තළෛත්තු, උන් චොරූපත්තෛ අරිකින්ර
නල්ලෝර් ඉටත්තිනිල් පෝය්, නටුවිනිල් ඉරුන්තු, උවන්තු,
අටිමෛයුම් පූණ්ටු, අවර් නවිර්රුම් උපතේචම් උට්කොණ්ටු,
ඊනම්තනෛත් තළ්ළි එනතු, නාන් එනුම් මානම්
ඉල්ලාමලේ තුරත්ති, ඉන්තිරිය වායිල්කළෛ ඉරුකප් පුතෛත්තු,
නෙඤ්චු ඉරුළ් අර, විළක්කු ඒර්රියේ-
වාන් අන්තම් ආන විළි අන්නමේ! උන්නෛ එන්
අකත් තාමරෛප් පෝතිලේ වෛත්තු, වේරේ කවලෛ අර්රු,
මේල් උර්ර පර වචම් ආකි, අළියාතතු ඕර්
ආනන්ත වාරිතියිල් ආළ්කින්රතු එන්රු කාණ්?
ආති කටවූරින් වාළ්වේ?
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (8)

චලති උලකත්තිල් චරාචරඞ්කළෛ ඊන්ර තාය් ආකිල්,
එනක්කුත් තාය් අල්ලවෝ? යාන් උන් මෛන්තන් අන්රෝ?
එනතු චඤ්චලම් තීර්ත්තු, නින්රන්
මුලෛ චුරන්තු ඔළුකු පාල් ඌට්ටි, එන් මුකත්තෛ උන්
මුන්තානෛයාල් තුටෛත්තු, මොළිකින්ර මළලෛක්කු
උකන්තුකොණ්ටු, ඉළ නිලා මුරුවල් ඉන්පුර්රු, අරුකිල් යාන්
කුලවි විළෛයාටල් කොණ්ටු, අරුළ් මළෛ පොළින්තු,
අඞ්කෛ කොට්ටි, වා එන්රු අළෛත්තුක්,
කුඤ්චර මුකන්, කන්තනුක්කු ඉළෛයන් එන්රු එනෛක්
කූරිනාල්, ඊනම් උණ්ටෝ?
අලෛ කටලිලේ තෝන්රුම් ආරාත අමුතමේ!
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (9)

කෛප් පෝතු කොණ්ටු, උන් පතප් පෝතු තන්නිල් කණප්
පෝතුම් අර්ච්චික්කිලේන්; කණ් පෝතිනාල්, උන් මුකප් පෝතු
තන්නෛ, යාන් කණ්ටු තරිචනෛ පුරිකිලේන්;
මුප් පෝතිල් ඔරු පෝතුම්, එන් මනප් පෝතිලේ මුන්නි,
උන් ආලයත්තින් මුන් පෝතුවාර් තමතු පින් පෝත නිනෛකිලේන්;
මෝචමේ පෝය් උළන්රේන්;
මෛප් පෝතකත්තිර්කු නිකර් එනප් පෝතු එරු-
මෛක් කටා මීතු ඒරියේ, මා කෝර කාලන් වරුම්පෝතු,
තමියේන් මනම් කලඞ්කිත් තියඞ්කුම්
අප් පෝතු, වන්තු උන් අරුට්පෝතු තන්තු අරුළ්;
;ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (10)

මිකෛයුම් තුරත්ත, වෙම් පිණියුම් තුරත්ත, වෙකුළි
ආනතුම් තුරත්ත, මිටියුම් තුරත්ත, නරෛ තිරෛයුම් තුරත්ත,
මිකු වේතනෛකළුම් තුරත්තප්,
පකෛයුම් තුරත්ත, වඤ්චනෛයුම් තුරත්තප්, පචි එන්පතුම්
තුරත්තප්, පාවම් තුරත්තප්, පති මෝකම් තුරත්තප්,
පල කාරියමුම් තුරත්ත,
නකෛයුම් තුරත්ත, ඌළ් විනෛයුම් තුරත්ත, එන් නාළුම් තුරත්ත,
වෙකුවාය් නා වරණ්ටු ඕටික්, කාල් තළර්න්තිටුම් එන්නෛ
නමනුම් තුරත්තුවානෝ?
අකිල උලකඞ්කට්කුම් ආතාර තෙය්වමේ!
ආති කටවූරින් වාළ්වේ!
අමුතීචර් ඔරු පාකම් අකලාත චුකපාණි!
අරුළ් වාමි! අපිරාමියේ! (11)
අපිරාමි අම්මෛප් පතිකම්” -(ඉරණ්ටාවතු)


කඞ්කෛයොටු තුම්පෛයුම් අණින්තවර් වියක්කුම්
කලා මතියෛ නිකර් වතනමුම්, කරුණෛ පොළි විළිකළුම්,
විණ් මුකිල්කළ් වෙළිරෙනක් කාට්ටිය කරුම් කූන්තලුම්,
චඞ්කෛ ඉල්ලාතු ඔළිරුම් මාඞ්කල්ය තාරණම් තඞ්කු
මණි මිටරුම්, මික්ක චතුර් පෙරුකු තුඞ්ක පාචාඞ්කුචම්
ඉලඞ්කු කර තලමුම්, විරල් අණියුම් අරවුම්,
පුඞ්කවර්ක්කු අමුතු අරුළුම් අන්තර කුචඞ්කළුම්,
පොලියුම් නවමණි නූපුරම් පූණ්ට චෙඤ් චේවටියෛ නාළුම්
පුකළ්න්තුමේ- පෝර්රි එන වාළ්ත්ත, විටෛ මේල්
මඞ්කළම් මිකුන්ත නින් පතියුටන් වන්තු, අරුළ් චෙය්;
වළර් තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (1)

චන්තිර චටාතරි! මුකුන්ත චෝතරි! තුඞ්ක චලච
ලෝචන මාතවි! චම්ප්රම පයෝතරි! චුමඞ්කලි!
චුලට්චණි! චාර්ර අරුම් කරුණාකරි!
අන්තරි! වරාකි! චාම්පවි! අමර තෝත්රි! අමලෛ!
චෙක චාල චූත්රි! අකිල ආත්ම කාරණි! විනෝත චය නාරණි!
අකණ්ට චින්මය පූරණි!
චුන්තරි! නිරන්තරි! තුරන්තරි! වරෛ රාච චුකුමාරි!
කෞමාරි! උත් තුඞ්ක කල්යාණි! පුට්ප අත්තිර අම්පුය
පාණි! තොණ්ටර්කට්කු අරුළ් චර්වාණි!
වන්තු අරි, මලර්ප් පිරමරාති තුති, වේත ඔලි වළර්
තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (2)

වාච මලර් මරු අළක පාරමුම්, තණ් කිරණ මති මුකමුම්,
අයිල් විළිකළුම්, වළ්ළ නිකර් මුලෛයුම්, මාන් නටෛයුම්,
නකෛ මොළිකළුම්, වළමුටන් කණ්ටු, මින්නාර්
පාච පන්තත්තිටෛ, මනම් කලඞ්කිත්, තිනම් පල වළියුම්
එණ්ණි, එණ්ණිප් පළි පාවම් ඉන්නතු එන්රු අරියාමල්,
මායප්ර- පඤ්ච වාළ්වු උණ්මෛ එන්රේ,
ආචෛ මේලිට්ටු, වීණාක, නාය් පෝල් තිරින්තු අලෛවතු
අල්ලාමල්, උන්රන් අම්පුයප් පෝතු එනුම් චෙම් පතම්
තුතියාත අචටන් මේල් කරුණෛ වරුමෝ?
මාචු ඉලාතු ඕඞ්කිය කුණාකරි! පවානි! චීර් වළර් තිරුක්
කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි! චිව
චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (3)

නන්රු එන්රු, තීතු එන්රු නවිලුම් ඉව් ඉරණ්ටනුළ්,
නන්රතේ උලකිල් උළ්ළෝර් නාටුවාර් ආතලින්,
නානුමේ අව්විතම් නාටිනේන්; නාටිනාලුම්
ඉන්රු එන්රු චොල්ලාමල්, නිනතු තිරු උළ්ළම් අතු ඉරඞ්කි,
අරුළ් චෙය්කුවායේල් ඒළෛයේන් උය්කුවේන්,
මෙය්යාන මොළි ඉ•තු;උන් ඉතයම් අරියාතතු උණ්ටෝ?
කුන්රම් එල්ලාම් උරෛන්තු, එන්රුම් අන්පර්ක්කු අරුළ්
කුමාර තේවනෛ අළිත්ත කුමරි! මරකත වරුණි!
විමලි! පෛරවි! කරුණෛ කුලවු කිරි රාච පුත්රි!
මන්රල් මිකු නන්තන වනඞ්කළ්, චිරෛ අළි මුරල,
වළර් තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (4)

ඔරු නාළ්, ඉරණ්ටු නාළ් අල්ල; නාන් උලකත්තු
උතිත්ත ඉන් නාළ් වරෛක්කුම් ඔළියාත කවලෛයාල්,
තීරාත ඉන්නල් කොණ්ටු, උළ්ළම් තළර්න්තු, මිකවුම්
අරු නාණ් අර්රිට්ට විල් පෝල් ඉරුක්කුම් ඉව්
අටිමෛපාල් කරුණෛ කූර්න්තු, ඉඞ්කු අඤ්චේල් එනච් චොල්ලි,
ආතරිප්පවර්කළ් උනෛ අන්රි ඉලෛ උණ්මෛයාක;
ඉරු නාළිකෛප් පෝතුම් වේණ්ටාතු, නිමිටත්තිල් ඉව් අකිල
පුවනත්තෛයුම් ඉයර්රි, අරුළුම් තිරම් කොණ්ට නී,
ඒළෛයේන් ඉන්නල් තීර්ත්තු, අරුළල් අරිතෝ?
වරු නාවලූරර් මුතලෝර් පරවුම්, ඉනිය පුකළ් වළර්
තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (5)

එණ්ණික්කෛ ඉල්ලාත තුන්පඞ්කළ් මේන්මේල්
ඒරිට්ටු ඔරුක්ක, අන්තෝ! එව්විතම් උළම් චකිත්තු
උය්කුවේන්? ඉප්පොළුතු එටුත්තිට්ට චන්මම් ඉතනිල්,
නණ්ණි එළ් අළවු චුකම් ආනතු ඔරු නාළිනුම් නාන්
අනුපවිත්තතු ඉල්ලෛ; නාටු එලාම් අරියුම්, ඉතු කේට්පතු ඒන්?
නින් උළමුම් නන්රාය් අරින්තු ඉරුක්කුම්;
පුණ්ණියම් පූර්ව චනනත්තිනිල් චෙය්යාත පුලෛයන්
ආනාලුම්, නිනතු පූරණ කටාට්ච වීට්චණ්ණියම් චෙය්තු,
එනතු පුන්මෛයෛ අකර්රි අරුළ්වාය්;
මණ්ණවර්කළ්, විණ්ණවර්කළ් නිත්තමුම් පරවුම්,
ඉචෛ වළර් තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (6)

තෙරින්තෝ, අලාතු, තෙරියාමලෝ, ඉව් අටිමෛ
චෙය්තිට්ට පිළෛ ඉරුන්තාල් චිනම් කොණ්ටු අතු ඕර්
කණක්කාක වෛයාතු, නින් තිරු උළම් ඉරඞ්කි, මිකවුම්
පරින්තු වන්තු ඉනියේනුම් පාළ් විනෛයිල් ආළ්න්තු,
ඉනල් පටාතු, නල් වරම්අළිත්තුප්, පාතුකාත්තු අරුළ් චෙය්ය
වේණ්ටුම්; අණ්ටාණ්ට උයිර් පරිවුටන් අළිත්ත මුතල්වි!
පුරන්තරන්, පෝතන්, මාතවන් ආකියෝර්කළ් තුති පුරියුම්
පතාම්පුය මලර්ප් පුඞ්කවි! පුරාන්තකි! පුරන්තරි! පුරාතනි!
පුරාණි! තිරි පුවනේචුවරි!
මරුන්තිනුම් නයන්ත චොල් පෛඞ් කිළි! වරාකි! එළිල්
වළර් තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (7)

වඤ්චකක් කොටියෝර්කළ් නට්පු වේණ්ටාමලුම්, මරුන්තිනුක්කා
වේණ්ටිනුම්, මරන්තුම් ඕර් පොය්ම්මොළි චොලාමලුම්,
තීමෛ ආම් වළියිනිල් චෙල්ලාමලුම්,
විඤ්චු නෙඤ්චු අතනිල් පොරාමෛ තරියාමලුම්, වීණ්
වම්පු පුරියාමලුම්, මික්ක පෙරියෝර්කළ් චොලුම්
වාර්ත්තෛ තළ්ළාමලුම්, වෙකුළි අවෛ කොළ්ළාමලුම්,
තඤ්චම් එන නිනතු උපය කඤ්චම් තුතිත්තිටත්, තමියේනුක්කු
අරුළ් පුරින්තු, චර්ව කාලමුම් එනෛක් කාත්තු
අරුළ වේණ්ටිනේන්; චලක් කයල්කළ් විළියෛ අනෛය
වඤ්චියර් චෙව්වාය් නිකරුම් වාවි ආම්පල් මලරුම්
වළර් තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (8)

එනතු ඉන්නල් ඉන්නපටි එන්රු වේරු ඔරුවර්ක්කු ඉචෛත්තිටවුම්,
අවර්කළ් කේට්ටු, ඉව් ඉන්නල් තීර්ත්තු, උළ්ළත්තු ඉරඞ්කි,
නන්මෛකළ් චෙයවුම්, එළ් අළවුම් මුටියාතු; නින්
උනතම් මරුවුම් කටෛක් කණ් අරුළ් චිරිතු චෙයින්, උතවාත
නුණ් මණල්කළුම් ඕඞ්කු මාර්රු උයර් චොර්ණ මලෛ ආකුම්;
අතු අන්රි උයර් අකිල පුවනඞ්කළෛක් කනමුටන් අළිත්තු,
මුප්පත්තු ඉරණ්ටු අරඞ්කළුම් කවින් පෙරච් චෙය්යුම්
නින්නෛක් කරුතු නල් අටියවර්ක්කු එළි වන්තු, චටුතියිල්
කාත්තු, රට්චිත්තතු ඕර්න්තු,
වනචම් නිකර් නින් පාතම් නම්පිනේන්, වන්තු අරුළ් චෙය්;
වළර් තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (9)

කරු නීල වටිවමාර් මාටු ඒරි, උත්තණ්ට කන තණ්ට
වෙම් පාචමුම්, කෛක් කොණ්ටු, චණ්ට මා කාලන් මුන් එතිර්ක්ක,
මාර්ක්කණ්ටන් වෙකුණ්ටු නෝක්ක,
ඉරු නීල කණ්ටන් එනුම් නින් පතියෛ උළ්ළත්තිල්
ඉන්පු කොණ්ටු, අරුච්චනෛ චෙය, ඊචන්, අව් ඉලිඞ්කම් පිළප්ප,
නින්නොටු තෝන්රි, යමනෛච් චූලත්තිල් ඌන්රිප්
පෙරු නීල මලෛ එන, නිලත්තිල් අන්නවන් විළප්,
පිරඞ්කු තාළාල් උතෛත්තුප්, පේචු මුනි මෛන්තනුක්කු අරුළ්
චෙය්තතු, උනතු අරිය පේර් අරුළින් වණ්ණම් අලවෝ?
වරු නීල මට මාතර් විළි එන්න, මලර් වාවි වළර්
තිරුක් කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (10)

චකල චෙල්වඞ්කළුම් තරුම් ඉමය කිරි රාච තනයෛ!
මා තේවි! නින්නෛච් චත්යමාය්, නිත්යම් උළ්ළත්තිල්
තුතික්කුම් උත්තමරුක්කු ඉරඞ්කි, මිකවුම්
අකිලමතිල් නෝය් ඉන්මෛ, කල්වි, තන තානියම්,
අළකු, පුකළ්, පෙරුමෛ, ඉළමෛ, අරිවු, චන්තානම්, වලි,
තුණිවු, වාළ් නාළ්, වෙර්රි, ආකු නල්ලූළ්, නුකර්ච්චි
තොකෛ තරුම් පතිනාරු පේරුම් තන්තු අරුළි, නී චුක ආනන්ත
වාළ්වු අළිප්පාය්; චුකිර්ත කුණ චාලි! පරි පාලි! අනු කූලි!
තිරි චූලි! මඞ්කළ විචාලි!
මකවු නාන්, නී තාය්, අළික්ක ඔණාතෝ? මකිමෛ වළර් තිරුක්
කටවූරිල් වාළ් වාමි! චුප නේමි! පුකළ් නාමි!
චිව චාමිමකිළ් වාමි! අපිරාමි උමෛයේ! (11)

Back to Top

?>

This page was last modified on Wed, 21 Jul 2021 19:35:03 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org