sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
apiraami pattar aruLiya apiraami anhthaathi Audio

kaRpaka vinhaayakar malarati! poaRRi poaRRi!
nhama paarvathi pathayae hara hara mahaa thaevaa
then nhaatu utaiya chivanae, poaRRi!
kaavaay kanakath thiraLae poaRRi!
kayilai malaiyaanae poaRRi poaRRi

veRRi vael murukanukku! aroakaraa
aathi paraachakthikku! poaRRi poaRRi
apiraami pattarukku! poaRRi poaRRi

# 0   - Ganapati Prayer - kaNapathi kaappu  
# 1   - To gain wisdom and goodness - Gnaanamum nhalviththaiyum peRa  
# 2   - Divorce join together - pirinhthavar onRu chaera  
# 3   - Get rid of family worries - kutumpak kavalaiyilirunhthu vitupata  
# 4   - Achieve high positions - uyar pathavikaLai ataiya  
# 5   - Free from Anxiety - manakkavalai theera  
# 6   - To get magical power - manhthira chiththi peRa  
# 7   - The suffering that comes like a mountain is like snow - malaiyena varum thunpam paniyena nheenGka  
# 8   - Remove wordly bondings and increase devotion - paRRukaL nheenGki pakthi perukita  
# 9   - Everything is under control - anaiththum vachamaaka  
# 10   - To get the liberation - moatcha chaathanam peRa  
# 11   - To get pleasure in life - ilvaalzhkkaiyil inpam peRa  
# 12   - To persevere in heart meditation - nheGncham thiyaanaththil nhilaipeRa  
# 13   - Zealous - vairaakkiya nhilai eytha  
# 14   - To gain leadership - thalaimai peRa  
# 15   - To attain great wealth and bliss - peruGnchelvamum paerinpamum peRa  
# 16   - The ability to feel past, present and future - mukkaalamum uNarum thiRan uNtaaka  
# 17   - To get good spouse - nhalla varan amaiya  
# 18   - Get rid of the fear of death - maraNa payam nheenGka  
# 19   - To remain blissful - paerinpa nhilaiyataiya  
# 20   - To gain Wealthy - veetu vaachal muthaliya chelvanGkaL uNtaaka  
# 21   - The sin of not worshiping hope is gone - ampikaiyai valzhipataamal irunhtha paavam tholaiya  
# 22   - No longer to achieve the norm - inip piRavaa nheRi ataiya  
# 23   - Always be happy - eppoathum makilzhchchiyaay irukka  
# 24   - Get rid of diseases - nhoaykaL vilaka  
# 25   - To accomplish the thought thing - nhinaiththa kaariyam nhiRaivaeRa  
# 26   - Grow influence and influence - choalvaakkum chelvaakkum peruka  
# 27   - The width of the psyche - mananhoay akala  
# 28   - To attain the pleasures of the hereafter - immai maRumai inpanGkaL ataiya  
# 29   - To get Ashta Siddhis - aNimaathi ashta chiththikaLaip peRa  
# 30   - To get rid of Suffering - atuththatuththu varum thunpanGkaL nheenGka  
# 31   - To be happy in next life - maRumaiyil inpam uNtaaka  
# 32   - To prevent untimely death - akaala maraNamum thurmaraNamum varaamalirukka  
# 33   - To be hopeful in the face of dying - iRakkum nhilaiyilum ampikai nhinaivoatu irukka  
# 34   - To get fertile lands - chiRanhtha nhanchey nhilanGkaL kitaikka  
# 35   - To get married - thirumaNam nhiRaivaeRa  
# 36   - Older deeds gain strength - palzaiya vinaikaL valimai peRa  
# 37   - To get new gems - nhavamaNikaLaip peRa  
# 38   - To achieve what you want - vaeNtiyathai vaeNtiyavaaRu ataiya  
# 39   - To gain the strength to handle tools - karuvikaLaik kaiyaaLum valimai peRa  
# 40   - Purva Punniyam is fruitful - puurva puNNiyam palanthara  
# 41   - To be in the good group - nhallatiyaar nhatpup peRa  
# 42   - To subdue the world - ulakinai vachappatuththa  
# 43   - Except for the disadvantages - theemaikaL olzhiya  
# 44   - To get rid of idiot ideas - paethapuththi nheenGka  
# 45   - Get rid of the universal guilt - ulakoar palzhiyilirunhthu vitupata  
# 46   - To live with good manners - nhalnhataththaiyoatu vaalzha  
# 47   - to achieve yoga - yoakanhilai ataiya  
# 48   - To get rid of body needs - utal paRRu nheenGka  
# 49   - To avoid the suffering of death - maraNath thunpam illaathirukka  
# 50   - To see Ambika in person - ampikaiyai nhaeril kaaNa  
# 51   - To be lust free - moakam nheenGka  
# 52   - To achieve great wealth in this world - immaiyil peruGnchelvam ataiya  
# 53   - To remove from falsehood is you - poyyuNarvu nheenGka  
# 54   - To be free from Debt Harassment - katan thollaikaL theera  
# 55   - To attain disgusting mood of liking - viruppu veRuppaRRa moananhilai eytha  
# 56   - To have the energy to impress everyone - yaavaraiyum vacheekarikkum aaRRal uNtaaka  
# 57   - To be away from poverty - vaRumai olzhiya  
# 58   - To gain peace of mind - manaamaithi peRa  
# 59   - For the children grow up to be good - piLLaikaL nhallavarkaLaaka vaLara  
# 60   - To gain consciousness - meyyuNarvu peRa  
# 61   - To defeat the illusion - maayaiyai vella  
# 62   - To become free from fear - eththakaiya achchamum akala  
# 63   - To be in conscious mind - aRivu theLivoatu irukka  
# 64   - Increase devotion - pakthi peruka  
# 65   - To get children - makappaeRu ataiya  
# 66   - To become poet - kaviGnaraaka  
# 67   - Destroy enemies - pakaivarkaL alzhiya  
# 68   - Wealth abounds like land and house - nhilam veetu poanRa chelvanGkaL peruka  
# 69   - Achieve all conveniences - chakala chaௌpaakkiyanGkaLum ataiya  
# 70   - To get Siddhi in micro arts - kalaikaLil chiththi peRa  
# 71   - Get rid of grievances and get pleasure - manakkuRaikaL theernhthu makilzhchchi peRa  
# 72   - To get liberated from birth - piRavip piNi theera  
# 73   - To get children - kulzhanhthaip paeRu uNtaaka  
# 74   - Achieve excellence in the industry - tholzhilil maenmai ataiya  
# 75   - To defeat fate - vithiyai vella  
# 76   - To get what he deserves - thanakku urimaiyaanathaip peRa  
# 77   - Overcome the fear of enmity - pakai achcham nheenGka  
# 78   - Achieve all the riches - chakala chelvanGkaLaiyum ataiya  
# 79   - Get rid of the wordly bondages - kattukaLil irunhthu vitupata  
# 80   - To perpetuate constant bliss - nhilaiyaana manamakilzhchchi nhilaiththita  
# 81   - Behave well - nhannataththai uNtaaka  
# 82   - Achieve mental integrity - mana orumaippaatu ataiya  
# 83   - To have servants - aevalar palar uNtaaka  
# 84   - To get away from dharma embarrassments - tharma chanGkatanGkaL nheenGka  
# 85   - To get away from sufferingyou - thunpanGkaL nheenGka  
# 86   - Get rid of the fear of weapons - aayutha payam nheenGka  
# 87   - Get active and gain fame - cheyaRkariya cheythu pukalzh peRa  
# 88   - Always seek the grace of hope - eppoathum ampikai aruL peRa  
# 89   - Get Yoga Siddhi - yoaka chiththi peRa  
# 90   - Harmonious married life - kaNavan manaivi karuththu vaeRRumai nheenGka  
# 91   - To succeed in government action - arachaanGkach cheyalil veRRi peRa  
# 92   - Maturity of mind - mananhilai pakkuvamataiya  
# 93   - Let the light shine inside - uLLaththil oLi uNtaaka  
# 94   - The mood is pure - mananhilai thuuymaiyaaka  
# 95   - To get pure mood - thuuya mananhilai peRa  
# 96   - To gain leadership and fame everywhere - enGkum thalaimaiyum pukalzhum peRa  
# 97   - Grow in glory and virtue - pukalzhum aRamum vaLara  
# 98   - To seek protection from deceitful acts - vaGnchakar cheyalkaLilirunhthu paathukaappu peRa  
# 99   - Grow a sense of grace - aruL uNarvu vaLara  
# 100   - To see goddess in our mind - ampikaiyai manaththil kaaNa  
# 101   - - nhuuRpayan  
0   Ganapati Prayer - kaNapathi kaappu  
thaaramar konRaiyum chaNpakamaalaiyum chaaththum thillai
uurartham paakaththu umaimainhthanae! ulakaelzhum peRRa
cheerapiraami anhthaathi eppoathum en chinhthaiyuLLae
kaaramar maenik kaNapathiyae! nhiRkak katturaiyae.

Back to Top
1   To gain wisdom and goodness - Gnaanamum nhalviththaiyum peRa  
uthikkinRa chenGkathir, uchchiththilakam, uNarvutaiyoar
mathikkinRa maaNikkam, maathuLam poathu, malarkkamalai
thuthikkinRa minkoti, menkatik kunGkuma thoayamenna
vithikkinRa maeni apiraami enthan vilzhiththuNaiyae.

2   Divorce join together - pirinhthavar onRu chaera  
thuNaiyum tholzhunhtheyvamum, peRRa thaayum churuthikaLin
paNaiyum, kolzhunhthum pathikoNta vaerum panimalarppuunG
kaNaiyum, karuppuchchilaiyumen paachaanGkuchamum, kaiyil
aNaiyum thiripura chunhthari aavathu aRinhthanamae.

3   Get rid of family worries - kutumpak kavalaiyilirunhthu vitupata  
aRinhthaen evarum aRiyaa maRaiyai, aRinhthukoNtu
cheRinhthaen unathu thiruvatikkae, thiruvae! veruvip
piRinhthaen nhinanpar perumai eNNaatha karumanheGnchaal
maRinhthae vilzhum nharakukkuRavaaya manitharaiyae.

4   Achieve high positions - uyar pathavikaLai ataiya  
manitharum thaevarum maayaa munivarum vanhthu chenni
kunitharum chaevatik koamaLamae! konRai vaarchataimael
panitharum thinGkaLum, paampum, pakeerathiyum pataiththa
punitharum nheeyum enpunhthi enhnhaaLum porunhthukavae.

Back to Top
5   Free from Anxiety - manakkavalai theera  
porunhthiya muppurai! cheppurai cheyyum puNarmulaiyaal
varunhthiya vaGnchi marunGkul manoanmaNi! vaarchataiyoan
arunhthiya nhaGnchu amuthaakkiya ampikai! ampuyamael
thirunhthiya chunhthari anhthari paathamen chenniyathae.

6   To get magical power - manhthira chiththi peRa  
chenniyathu unpon thiruvatith thaamarai; chinhthaiyuLLae
manniyathu un thirumanhthiram; chinhthura vaNNappeNNae!
munniya nhin atiyaarutan kuuti muRaimuRaiyae
panniyathu enRum unthan paramaakama paththathiyae.

7   The suffering that comes like a mountain is like snow - malaiyena varum thunpam paniyena nheenGka  
thathiyuRu maththiR chulzhalum enaavi thaLarvilathoar
kathiyuRu vaNNam karuthu kaNtaay; kamalaalayanum,
mathiyuRu vaeNi makilzhnhanum, maalum vaNanGkienRum
thuthiyuRu chaevatiyaay! chinhthuraanana chunhthariyae.

8   Remove wordly bondings and increase devotion - paRRukaL nheenGki pakthi perukita  
chunhthari! enhthai thuNaivi! en paachath thotaraiyellaam
vanhthari; chinhthura vaNNaththinaaL makitan thalaimael
anhthari; nheeli; alzhiyaatha kannikai; aaraNaththoan
kanhthari; kaiththalaththaaL malarththaaL en karuththanavae.

Back to Top
9   Everything is under control - anaiththum vachamaaka  
karuththana, enhthaithan kaNNana, vaNNak kanakaveRpiR
peruththana, paalalzhum piLLaikku nhalkina, paeraruLkuur
thiruththana paaramum aaramum, chenGkaich chilaiyum, ampum
muruththana muuralum, nheeyum, ammae! vanhthuen munnhiRkavae.

10   To get the liberation - moatcha chaathanam peRa  
nhinRum, irunhthum, kitanhthum, nhatanhthum nhinaippathuunnai;
enRum vaNanGkuvathu unmalarth thaaL; elzhuthaamaRaiyin
onRum arumporuLae! aruLae! umaiyae imayaththu
anRum piRanhthavaLae! alzhiyaa muththi aananhthamae!

11   To get pleasure in life - ilvaalzhkkaiyil inpam peRa  
aananhthamaay en aRivaay, nhiRainhtha amuthamumaay,
vaananhtha maana vativutaiyaaL, maRai nhaankinukkum
thaananhthamaana charaNaara vinhtham thavaLanhiRak
kaananhtham aataranGkaam empiraan mutik kaNNiyathae.

12   To persevere in heart meditation - nheGncham thiyaanaththil nhilaipeRa  
kaNNiyathu unpukalzh kaRpathu un; nhaamam kachinhthu paththi
paNNiyathu un irupaathaam puyaththil; pakal iravaa
nhaNNiyathu unnai nhayanhthoar avaiyaththu; nhaan muncheytha
puNNiyam aethuen ammae puvi aelzaiyum puuththavaLae.

Back to Top
13   Zealous - vairaakkiya nhilai eytha  
puuththavaLae puvanam pathinaankaiyum; puuththavaNNam
kaaththavaLae pin karanhthavaLae! kaRaik kaNtanukku
muuththavaLae! enRum muuvaa mukunhthaRku iLaiyavaLae!
maaththavaLae unnai anRi maRRoar theyvam vanhthippathae!

14   To gain leadership - thalaimai peRa  
vanhthippavar unnai vaanavar, thaanavar, aanavarkaL;
chinhthippavar nhal thichaimukar nhaaraNar chinhthaiyuLLae;
panhthippavar alzhiyaap paramaananhthar; paaril unnaich
chanhthippavarkku eLithaam empiraatti nhin thaNNaLiyae.

15   To attain great wealth and bliss - peruGnchelvamum paerinpamum peRa  
thaNNaLik kenRu munnae pala koati thavanGkaL cheyvaar
maNNaLikkum chelvamoa peRuvaar? mathi vaanavar tham
viNNaLikkum chelvamum alzhiyaa muththi veetumanRoa?
paNNaLikkum choaR parimaLa yaamaLaip painGkiLiyae.

16   The ability to feel past, present and future - mukkaalamum uNarum thiRan uNtaaka  
kiLiyae! kiLaiGnar manaththae kitanhthu, kiLarnhthoLirum
oLiyae! oLirum oLikkitamae eNNil onRumillaa
veLiyae! veLimuthaR puuthanGkaLaaki virinhtha ammae!
aLiyaen aRivaLaviRku aLavaanathu athichayamae.

Back to Top
17   To get good spouse - nhalla varan amaiya  
athichayamaana vativutaiyaaL, aravinhthamellaam
thuthichaya aanana chunhtharavalli, thuNai irathi
pathichayamaanathu apachayamaaka mun paarththavartham
mathichayamaaka vanRoa vaamapaakaththai vavviyathae.

18   Get rid of the fear of death - maraNa payam nheenGka  
vavviya paakaththiRaivarum, nheeyum makilzhnhthirukkum
chevviyum, unGkaL thirumaNak koalamum chinhthaiyuLLae
avviyam theerththennai aaNta poRpaathamum aakivanhthu
vevviya kaalan en maelvarum poathu veLinhiRkavae.

19   To remain blissful - paerinpa nhilaiyataiya  
veLinhinRa nhin thirumaeniyaip paarththen vilzhiyum nheGnchum,
kaLinhinRa veLLam karai kaNtathillai; karuththinuLLae
theLinhinRa Gnaanam thikalzhkinRathenna thiruvuLamoa?
oLinhinRa koaNanGkaL onpathum maevi uRaipavaLae.

20   To gain Wealthy - veetu vaachal muthaliya chelvanGkaL uNtaaka  
uRaikinRa nhin thirukkoayilnhin kaeLvar orupakkamoa?
aRaikinRa nhaanmaRaiyin atiyoa? mutiyoa? amutham
nhiRaikinRa veNthinGkaLoa? kaGnchamoa? enhthan nheGnchakamoa?
maRaikinRa vaarithiyoa? puuraNaachala manGkalaiyae.

Back to Top
21   The sin of not worshiping hope is gone - ampikaiyai valzhipataamal irunhtha paavam tholaiya  
manGkalai! chenGkala chemmulaiyaaL! malaiyaaL! varuNach
chanGkalai chenGkaich! chakala kalaamayil! thaavukanGkai
ponGkalai thanGkum purichataiyoan putaiyaaL! utaiyaaL!
pinGkalai! nheeli! cheyyaaL! veLiyaaL! pachumpeN kotiyae.

22   No longer to achieve the norm - inip piRavaa nheRi ataiya  
kotiyae! iLavaGnchik kompae enakkuvampae palzhuththa
patiyae! maRaiyin parimaLamae! panimaal imayap
pitiyae! piraman muthalaaya thaevaraip peRRa ammae!
atiyaen iRanhthu inGku inippiRavaamal vanhthuaaNtu koLLae.

23   Always be happy - eppoathum makilzhchchiyaay irukka  
koLLaen manaththil nhin koalam allaathu; anpar kuuttanh thannai
viLLaen; parachamayam virumpaen; viyan muuvulakukku
uLLae, anaiththinukkum puRampae uLLaththae viLainhtha
kaLLae! kaLikkum kaLiyae aLiya en kaNmaNiyae.

24   Get rid of diseases - nhoaykaL vilaka  
maNiyae! maNiyin oLiyae! oLirum maNipunainhtha
aNiyae! aNiyum aNikkalzhakae! aNukaathavarkkup
piNiyae! piNikku marunhthae! amarar peruvirunhthae!
paNiyaen oruvarai nhin pathmapaatham paNinhthapinnae.

Back to Top
25   To accomplish the thought thing - nhinaiththa kaariyam nhiRaivaeRa  
pinnae thirinhthu un atiyaaraip paeNip piRappaRukka
munnae thavanGkaL muyanRu koNtaen; muthal muuvarukkum
annae! ulakukku apiraami ennum arumarunhthae!
ennae! ini unnaiyaan maRavaamal nhinRu aeththuvanae.

26   Grow influence and influence - choalvaakkum chelvaakkum peruka  
aeththum atiyavar eeraelzhulakinaiyum pataiththum,
kaaththum, alzhiththum thiripavaraam; kamalzh puunGkatampu
chaaththum kulzhal aNanGkae! maNam nhaaRum nhinthaaL iNaikku en
nhaaththanGku punmolzhi aeRiyavaaRu nhakaiyutaththae.

27   The width of the psyche - mananhoay akala  
utaiththanai vaGnchap piRaviyai; uLLam urukum anpu
pataiththanai; pathma pathayukam chuutum paNi enakkae
ataiththanai; nheGnchaththu alzhukkai ellaam nhin arutpunalaal
thutaiththanai; chunhthari! nhinnaruL aethenRu choalluvathae.

28   To attain the pleasures of the hereafter - immai maRumai inpanGkaL ataiya  
choallum poruLum ena nhatamaatum thuNaivarutan
pullum parimaLap puunGkotiyae nhin puthumalarththaaL
allum pakalum tholzhumavarkkae alzhiyaa arachum
chellum thavanheRiyum chivaloakamum chiththikkumae.

Back to Top
29   To get Ashta Siddhis - aNimaathi ashta chiththikaLaip peRa  
chiththiyum, chiththi tharum theyvamum aakith thikalzhum paraa
chaththiyum, chaththi thalzaikkum chivamum thavam muyalvaar
muththiyum, muththikku viththum, viththaaki muLaiththelzhunhtha
puththiyum, puththiyin uLLae purakkum puraththaiyanRae.

30   To get rid of Suffering - atuththatuththu varum thunpanGkaL nheenGka  
anRae thatuththu! ennai aaNtukoNtaay; koNtathu allavenkai
nhanRae unakku ininhaan encheyinum, nhatukkataluL
chenRae vilzhinum karaiyaeRRukai nhin thiruvuLamae;
onRae! palauruvae! aruvae! en umaiyavaLae!

31   To be happy in next life - maRumaiyil inpam uNtaaka  
umaiyum, umaiyoru paakanum aeka uruvil vanhthuinGku
emaiyum thamakku anpu cheyya vaiththaar; ini eNNuthaRkuch
chamayanGkaLum illai; eenRetuppaaL oru thaayum illai;
amaiyum amaiyuRu thoaLiyar maelvaiththa aachaiyumae.

32   To prevent untimely death - akaala maraNamum thurmaraNamum varaamalirukka  
aachaikkatalil akappattu aruLaRRa anhthakan kaip
paachaththil allalaRpata irunhthaenai, nhin paatham ennum
vaachakkamalam thalaimael valiyavaiththu aaNtukoNta
nhaechaththai en choalluvaen? eecharpaakaththu nhaerilzaiyae!

Back to Top
33   To be hopeful in the face of dying - iRakkum nhilaiyilum ampikai nhinaivoatu irukka  
ilzaikkum vinaivalzhiyae atum kaalan enainhatunGka
alzaikkum polzhuthuvanhthu aGnchal enpaay; aththar chiththamellaam
kulzaikkum kaLapak kuvimulai yaamaLaik koamaLamae!
ulzaikkum polzhuthu unnaiyae annaiyae enpan oativanhthae.

34   To get fertile lands - chiRanhtha nhanchey nhilanGkaL kitaikka  
vanhthae charaNam pukum atiyaarukku vaanulakam
thanhthae parivotu thaanpoay irukkum chathurmukamum
painhthaen alanGkaR parumaNi aakamum paakamum pon
chenhthaen malarum alarkathir GnaayiRum thinGkaLumae.

35   To get married - thirumaNam nhiRaivaeRa  
thinGkat pakavin maNamnhaaRum cheeRati chennivaikka
enGkatku oruthavam eythiyavaa! eNNiRanhtha viNNaோr
thanGkatkum inhthath thavam eythumoa? tharanGkak kataluL
venGkat paNiyaNaimael thuyilkuurum vilzhupporuLae.

36   Older deeds gain strength - palzaiya vinaikaL valimai peRa  
poruLae! poruL mutikkum poakamae! arumpoakam cheyyum
maruLae! maruLil varumtheruLae en manaththu vaGnchaththu
iruLaethum inRi oLiveLiyaaki irukkum unRan
aruLaethu aRikinRilaen ampuyaathanaththu ampikaiyae!

Back to Top
37   To get new gems - nhavamaNikaLaip peRa  
kaikkae aNivathu kannalum puuvum; kamalam anna
meykkae aNivathu veNmuththu maalai; vitaaravin
paikkae aNivathu paNmaNik koavaiyum pattum, ettuth
thikkae aNiyum thiruvutaiyaan itam chaerpavaLae!

38   To achieve what you want - vaeNtiyathai vaeNtiyavaaRu ataiya  
pavaLak kotiyil palzhuththa chevvaayum, panimuRuval
thavaLath thirunhakaiyum thuNaiyaa enGkaL chanGkaranaith
thuvaLap poruthu thutiyitai chaaykkum thuNai mulaiyaaL
avaLaip paNimin kaNteer amaraavathi aaLukaikkae.

39   To gain the strength to handle tools - karuvikaLaik kaiyaaLum valimai peRa  
aaLukaikku unthan atiththaamaraikaL uNtu; anhthakanpaal
meeLukaikku unthan vilzhiyin kataiyuNtu; mael ivaRRin
muuLukaikku enkuRai; nhinkuRaiyae anRu; muppuranGkaL
maaLukaikku ampu thotuththa villaan panGkil vaaLnhuthalae!

40   Purva Punniyam is fruitful - puurva puNNiyam palanthara  
vaaNuthal kaNNiyai, viNNavar yaavarum vanhthiRaiGnchip
paeNuthaRku eNNiya emperumaattiyaip paethainheGnchil
kaaNuthaRku aNNiyaL allaatha kanniyaik kaaNum anpu
puuNuthaRku eNNiya eNNamanRoa munchey puNNiyamae.

Back to Top
41   To be in the good group - nhallatiyaar nhatpup peRa  
puNNiyam cheythanamae manamae! puthuppuunGkuvaLaik
kaNNiyum, cheyya kaNavarum kuutinham kaaraNaththaal
nhaNNi inGkaevanhthu tham atiyaarkaL nhatuvirukkap
paNNi nham chenniyin mael pathmapaatham pathiththitavae.

42   To subdue the world - ulakinai vachappatuththa  
itanGkoNtu vimmi, iNaikoNtu iRuki, iLaki, muththu
vatanGkoNta konGkai malaikoNtu, iRaivar valiya nheGnchai
nhatanGkoNta koLkai nhalanGkoNta nhaayaki nhallaravin
patanGkoNta alkul panimolzhi vaethap paripuraiyae.

43   Except for the disadvantages - theemaikaL olzhiya  
paripurach cheeRatip! paachaanGkuchai! paGnchapaaNi! inchoal
thiripura chunhthari chinhthura maeniyaL theemainheGnchil
puripura vaGncharai aGnchak kuniporuppuch chilaikkai
eripurai maeni iRaivar chempaakaththu irunhthavaLae.

44   To get rid of idiot ideas - paethapuththi nheenGka  
thavaLae! ivaL enGkaL chanGkaranaar manaimanGkalamaam
avaLae, avarthamakku annaiyum aayinaL; aakaiyinaal
ivaLae, katavuLar yaavarkkum maelai iRaiviyumaam
thuvaLaen, iniyoru theyvamuNtaaka meyththoNtu cheythae.

Back to Top
45   Get rid of the universal guilt - ulakoar palzhiyilirunhthu vitupata  
thoNtu cheyyaathu nhin paatham tholzhaathu, thuNinhthichchaiyae
paNtu cheythaar uLaroa? ilaroa? apparichu atiyaen
kaNtu cheythaal athu kaithavamoa? anRich cheythavamoa?
miNtu cheythaalum poRukkai nhanRae; pin veRukkai anRae.

46   To live with good manners - nhalnhataththaiyoatu vaalzha  
veRukkum thakaimaikaL cheyyinum thammatiyaarai mikkoar
poRukkum thakaimai puthiyathanRae; puthunhaGnchai uNtu
kaRukkum thirumitaRRaan itappaakam kalanhtha ponnae!
maRukkum thakaimaikaL cheyyinum, yaan unnai vaalzhththuvaenae!

47   to achieve yoga - yoakanhilai ataiya  
vaalzhumpatiyonRu kaNtu koNtaen; manaththae oruvar
veelzhumpatiyanRu, viLLumpatiyanRu, vaelainhilam
aelzhum paruvarai ettum ettaamal iravupakal
chuulzhum chutarkku nhatuvae kitanhthu chutarkinRathae.

48   To get rid of body needs - utal paRRu nheenGka  
chutarum kalaimathi thunRum chataimutik kunRil onRip
patarum parimaLap pachchaik kotiyaip pathiththu nheGnchil
itarum thavirththu imaippoathiruppaar pinnum eythuvaroa;
kutarum kolzhuvum kuruthiyum thoayum kurampaiyilae.

Back to Top
49   To avoid the suffering of death - maraNath thunpam illaathirukka  
kurampai atuththuk kutipukka aavi venGkuuRRukkitta
varampai atuththu maRukum appoathu vaLaikkai amaiththu
arampaiyatuththa arivaiyar chuulzhavanhthu aGnchal enpaay;
nharampai atuththa ichaivativaay nhinRa nhaayakiyae.

50   To see Ambika in person - ampikaiyai nhaeril kaaNa  
nhaayaki; nhaanmuki; nhaaraayaNi; kai nhaLina paGncha
chaayaki; chaampavi; chanGkari; chaamaLai; chaathinhachchu
vaayaki; maalini; vaaraaki; chuulini; maathanGki enRu
aayakiyaathi utaiyaaL charaNam araN nhamakkae.

51   To be lust free - moakam nheenGka  
araNam poruL enRu aruL onRilaatha achurarthanGkaL
muraNanRu alzhiya muninhtha pemmaanum, mukunhthanumae
charaNam charaNam enanhinRa nhaayakithan atiyaar
maraNam, piRavi iraNtum eythaar inhtha vaiyakaththae.

52   To achieve great wealth in this world - immaiyil peruGnchelvam ataiya  
vaiyam, thurakam, mathakari, maamakutam, chivikai
peyyum kanakam, peruvilai aaram, piRaimutiththa
aiyan thirumanaiyaaL atiththaamaraikku, anpumunpu
cheyyum thavamutaiyaarkku uLavaakiya chinnanGkaLae.

Back to Top
53   To remove from falsehood is you - poyyuNarvu nheenGka  
chinnaGnchiRiya marunGkinil chaaththiya cheyyapattum,
pennam periya mulaiyum, muththaaramum pichchimoyththa
kannanGkariya kulzhalum kaN muunRum karuththil vaiththuth
thannanhthani iruppaarkkithu poalum thavamillaiyae.

54   To be free from Debt Harassment - katan thollaikaL theera  
illaamai choalli oruvar thampaalchenRu ilzhivupattu
nhillaamai nheGnchil nhinaikuvirael, nhiththam nheetuthavam
kallaamai kaRRa kayavarthampaal oru kaalaththilum
chellaamai vaiththa thiripurai paathanGkaL chaerminkaLae.

55   To attain disgusting mood of liking - viruppu veRuppaRRa moananhilai eytha  
minnaayiram oru meyvativaaki viLanGkukinRa
annaaL; akamakilzh aananhthavalli; arumaRaikku
munnaay nhatuvenGkumaay mutivaaya muthalvi thannai
unnaathu olzhiyinum, unninum vaeNtuvathu onRillaiyae.

56   To have the energy to impress everyone - yaavaraiyum vacheekarikkum aaRRal uNtaaka  
onRaay arumpip palavaay virinhthu ivvulakenGkumaay
nhinRaaL, anaiththaiyum nheenGki nhiRpaaL enRan nheGnchinuLLae
ponRaathu nhinRu purikinRavaa; ipporuL aRivaar
anRu aalilaiyil thuyinRa pemmaanum enaiyanumae.

Back to Top
57   To be away from poverty - vaRumai olzhiya  
aiyan aLanhthapati irunhaalzhi koNtu aNtamellaam
uyya aRamcheyum unnaiyum poaRRi oruvarthampaal
cheyya pachunhthamilzhp paamaalaiyum koNtu chenRupoyyum
meyyum iyampa vaiththaay ithuvoa unRan meyyaruLae.

58   To gain peace of mind - manaamaithi peRa  
aruNaam puyaththum en chiththaam puyaththum amarnhthirukkum
tharuNaam puyamulaith thaiyal nhallaaL, thakai chaernhayanak
karuNaam puyamum vathanaam puyamum karaampuyamum,
charaNaam puyamum allaal kaNtilaen oruthaGnchamumae.

59   For the children grow up to be good - piLLaikaL nhallavarkaLaaka vaLara  
thaGncham piRithillai eethalla thenRun thavanheRikkae
nheGncham payila nhinaikkinRilaen oRRai; nheeL chilaiyum
aGnchampum ikkualaraaka nhinRaay; aRiyaar eninum
paGnchuaGnchu mellatiyaar atiyaar peRRa paalaraiyae.

60   To gain consciousness - meyyuNarvu peRa  
paalinum choaliniyaay! pani maamalarppaatham vaikka
maalinum thaevar vaNanGka nhinRoan konRai vaarchataiyin
maelinum keelzhnhinRu vaethanGkaL paatummeyp peetam oru
nhaalinum chaalanhanRoa atiyaen mutai nhaayththalaiyae?

Back to Top
61   To defeat the illusion - maayaiyai vella  
nhaayaenaiyum inGkoru poruLaaka nhayanhthuvanhthu
nheeyae nhinaivinRi aaNtukoNtaay nhinnai uLLavaNNam
paeyaen aRiyum aRivuthanhthaay enna paeRupeRRaen?
thaayae! malaimakaLae! chenGkaNmaal thiruththanGkachchiyae.

62   To become free from fear - eththakaiya achchamum akala  
thanGkachchilai koNtu thaanavar muppuram chaayththu, matha
venGkaN kariyuri poarththa cheGnchaevakan meyyataiyak
konGkaik kurumpaik kuRiyitta nhaayaki! koakanakach
chenGkaik karumpum, malarum eppoathum en chinhthaiyathae.

63   To be in conscious mind - aRivu theLivoatu irukka  
thaeRumpati chila aethuvum kaattimun chelkathikkuk
kuuRum poruL kunRilkottum thaRi kuRikkum; chamayam
aaRum thalaivi ivaLaay iruppathu aRinhthirunhthum
vaeRum chamayam uNtenRu koNtaatiya veeNarukkae.

64   Increase devotion - pakthi peruka  
veeNae palikavar theyvanGkaL paalchenRu mikka anpu
puuNaen; unakku anpu puuNtu koNtaen; nhinpukalzhchchiyanRip
paeNaen; orupolzhuthum thirumaeni pirakaachaminRik
kaaNaen irunhilamum thichai nhaankum kakanamumae.

Back to Top
65   To get children - makappaeRu ataiya  
kakanamum, vaanamum, puvanamum kaaNaviR kaaman anGkam
thakanammun cheytha thavapperumaaRkuth thatakkaiyum chem
mukanum munhnhaankirumuunRenath thoanRiya muuthaRivin
makanum uNtaayathanRoa? valli nheecheytha vallapamae!

66   To become poet - kaviGnaraaka  
vallapam onRaRiyaen; chiRiyaen nhin malaratichchem
pallavam allathu paRRonRilaen pachum poRporuppu
villavar thammutan veeRRiruppaay; vinaiyaen thotuththa
choal avamaayinum nhinthirunhaamanGkaL thoaththiramae.

67   Destroy enemies - pakaivarkaL alzhiya  
thoaththiram cheythu, tholzhuthu, minpoalum nhin thoaRRamoru
maaththiraip poathum manaththil vaiyaathavar vaNmai, kulam
koaththiram, kalvi, kuNamkunRi nhaaLum kutilkaLthoRum
paaththiram koNtu palikkulzhalaa nhiRpar paarenGkumae.

68   Wealth abounds like land and house - nhilam veetu poanRa chelvanGkaL peruka  
paarum, punalum, kanalum, venGkaalum, patarvichumpum,
uurum muruku chuvaiyoLi uuRu oli onRupatach
chaerum thalaivi, chivakaamachunhthari cheeratikkae
chaarum thavamutaiyaar pataiyaatha thanamillaiyae.

Back to Top
69   Achieve all conveniences - chakala chaௌpaakkiyanGkaLum ataiya  
thanamtharum; kalvitharum; orunhaaLum thaLarvaRiyaa
manamtharum; theyva vativunh tharum; nheGnchil vaGnchamillaa
inam tharum; nhallana ellaam tharum; anpar enpavarkkae
kanamtharum puunGkulzhalaaL apiraami kataikkaNkaLae.

70   To get Siddhi in micro arts - kalaikaLil chiththi peRa  
kaNkaLikkumpati kaNtukoNtaen katam paataviyil
paNkaLikkum kural veeNaiyum kaiyum payoatharamum
maNkaLikkum pachchai vaNNamum aaki mathanGkarkulap
peNkaLil thoanRiya emperumaattithan paeralzhakae.

71   Get rid of grievances and get pleasure - manakkuRaikaL theernhthu makilzhchchi peRa  
alzhakukku oruvarum ovvaathavalli; arumaRaikaL
palzhakich chivanhtha pathaam puyaththaaL; pani maamathiyin
kulzhavith thirumutik koamaLa yaamaLaik kompirukka
ilzhavuRRu nhinRunheGnchae iranGkael unakken kuRaiyae!

72   To get liberated from birth - piRavip piNi theera  
enkuRai theeranhinRu aeththukinRaen; ini yaan piRakkin
nhinkuRaiyae anRi yaarkuRai kaaN; iru nheeLvichumpin
minkuRai kaatti melikinRa nhaeritai melliyalaay?
thankuRai theera enGkoan chataimaelvaiththa thaamaraiyae.

Back to Top
73   To get children - kulzhanhthaip paeRu uNtaaka  
thaamam katampu; pataipaGnchapaaNam; thanukkarumpu;
yaamam vayiravar aeththum polzhuthu; emakkenRu vaiththa
chaemam thiruvati; chenGkaikaL nhaanku; oLi chemmaiyammai
nhaamam thiripurai; onRoatu iraNtu nhayananGkaLae.

74   Achieve excellence in the industry - tholzhilil maenmai ataiya  
nhayananGkaL muunRutai nhaathanum, vaethamum, nhaaraNanum
ayanum paravum apiraamavalli atiyiNaiyap
payanenRu koNtavar paavaiyar aatavum, paatavum pon
chayanam porunhthu thamaniyak kaavinil thanGkuvarae.

75   To defeat fate - vithiyai vella  
thanGkuvar kaRpakath thaaruvin nheelzhalil; thaayarinRi
manGkuvar, maNNil valzhuvaap piRaviyai; maalvaraiyum
ponGkuvar aalzhiyum! eeraelzhpuvanamum puuththa unhthik
konGkivar puunGkulzhalaaL thirumaeni kuRiththavarae.

76   To get what he deserves - thanakku urimaiyaanathaip peRa  
kuRiththaen manaththil nhinkoalam ellaam; nhin kuRippaRinhthu
maRiththaen maRali varukinRa nhaervalzhi; vaNtukiNti
veRiththaen avilzhkonRai vaeNippiraan orukuuRRai meyyil
paRiththae kutipukuthum paGnchapaaNa payiraviyae.

Back to Top
77   Overcome the fear of enmity - pakai achcham nheenGka  
payiravi, paGnchami, paachaanGkuchai, paGnchapaaNi, vaGnchar
uyiravi uNNum uyarchaNti, kaaLi oLirumkalaa
vayiravi, maNtali, maalini, chuuli varaakiyenRae
cheyiravi nhaanmaRai chaerthiru nhaamanGkaL cheppuvarae.

78   Achieve all the riches - chakala chelvanGkaLaiyum ataiya  
cheppum, kanaka kalachamum poalum thirumulaimael
appum kaLapa apiraama valli! aNitharaLak
koppum, vayirak kulzaiyum, vilzhiyin kolzhunGkataiyum
thuppum nhilavum elzhuthivaiththaen en thuNaivilzhikkae.

79   Get rid of the wordly bondages - kattukaLil irunhthu vitupata  
vilzhikkae aruLuNtu; apiraama vallikku vaethamchoanna
valzhikkae valzhipata nheGnchuNtu; emakku avvalzhi kitakkap
palzhikkae chulzhanRu vempaavanGkaLae cheythu paalzhnharakak
kulzhikkae alzhunhthum kayavartham moatenna kuuttiniyae.

80   To perpetuate constant bliss - nhilaiyaana manamakilzhchchi nhilaiththita  
kuuttiyavaa! ennaith than natiyaaril kotiyavinai
oattiyavaa! eNkaN otiyavaa! thannai uLLavaNNam
kaattiyavaa! kaNta kaNNum manamum kaLikkinRavaa!
aattiyavaa nhatam aatakaththaamarai aaraNanGkae.

Back to Top
81   Behave well - nhannataththai uNtaaka  
aNanGkae! aNanGkukaL nhin parivaaranGkaL aakaiyinaal
vaNanGkaen; oruvarai vaalzhththukilaen; nheGnchil vaGnchakaroatu
iNanGkaen enathuunathu enRu iruppaar chilar yaavarotum
piNanGkaen; aRivonRilaen eNkaN nheevaiththa paeraLiyae.

82   Achieve mental integrity - mana orumaippaatu ataiya  
aLiyaar kamalaththil aaraNanGkae! akilaaNtamum nhin
oLiyaaka nhinRa oLirthiru maeniyai uLLuthoRum
kaLiyaaki, anhthak karaNanGkaL vimmik, karaipuraNtu,
veLiyaayvitin, enGnGanae maRappaen nhin virakinaiyae.

83   To have servants - aevalar palar uNtaaka  
viravum puthumalar ittu nhin paatha viraikkamalam
iravum pakalum iRaiGnchavallaar, imaiyoar evarum
paravum pathamum, ayiraavathamum, pakeerathiyum
uravum kulichamum, kaRpakak kaavum utaiyavarae.

84   To get away from dharma embarrassments - tharma chanGkatanGkaL nheenGka  
utaiyaaLai, olku chempattu utaiyaaLai; oLirmathichcheGn
chataiyaaLai vaGnchakar nheGnchataiyaaLaith, thayanGkum nhuNNuul
itaiyaaLai, enGkaL pemmaan itaiyaaLai, inGku ennai inip
pataiyaaLai, unGkaLaiyum pataiyaavaNNam paarththirumae.

Back to Top
85   To get away from sufferingyou - thunpanGkaL nheenGka  
paarkkum thichaithoRum paachaanGkuchamum, panichchiRaivaNtu
aarkkum puthumalar ainhthum, karumpum en allalellaam
theerkkum thiripuraiyaaL thirumaeniyum chiRRitaiyum,
vaarkkunGkuma mulaiyum, mulaimael muththumaalaiyumae.

86   Get rid of the fear of weapons - aayutha payam nheenGka  
maalayan thaeta, maRaithaeta, vaanavar thaeta, nhinRa
kaalaiyum, chuutakak kaiyaiyum, koNtu, kathiththakappu
vaelai venGkaalan enmael vitumpoathu veLinhilkaNtaay;
paalaiyum thaenaiyum, paakaiyum poalum paNimolzhiyae.

87   Get active and gain fame - cheyaRkariya cheythu pukalzh peRa  
molzhikkum, nhinaivukkum ettaatha nhin thirumuurththi enRan
vilzhikkum vinaikkum veLinhinRathaal! vilzhiyaal mathanai
alzhikkum thalaivar alzhiyaa virathaththai aNtamellaam
palzhikkum patiyoru paakam koNtaaLum paraaparaiyae.

88   Always seek the grace of hope - eppoathum ampikai aruL peRa  
param enRu unai atainhthaen thamiyaenum; unpaththarukkuL
tharamanRu ivanenRu thaLLaththakaathu; thariyalartham
puramanRu eriyap poruppuvil vaanGkiya poathil ayan
chiram onRu cheRRa kaiyaan itappaakam chiRanhthavaLae!

Back to Top
89   Get Yoga Siddhi - yoaka chiththi peRa  
chiRakkum kamalath thiruvae! nhinchaevati chennivaikkath
thuRakkam tharum, nhin thuNaivarum nheeyum thuriyam aRRa
uRakkam tharavanhthu utampoatu uyiruRa vaRRaRivu
maRakkum polzhuthen munnae varalvaeNtum varunhthiyumae.

90   Harmonious married life - kaNavan manaivi karuththu vaeRRumai nheenGka  
varunhthaa vakaienmanath thaamaraiyinil vanhthuputhunhthu
irunhthaaL palzaiya iruppitamaaka ini enakkup
porunhthaathu oruporuL illai; viNmaevum pulavarukku
virunhthaaka, vaelai marunhthaanathai nhalkum melliyalae.

91   To succeed in government action - arachaanGkach cheyalil veRRi peRa  
melliya nhuNNitai min anaiyaaLai, virichataiyoan
pulliya menmulai pon anaiyaaLaip pukalzhnhthu maRai
choalliya vaNNam tholzhumati yaaraith tholzhumavarkkup
palliyam aarththelzha veNpakatu uurum pathamtharumae.

92   Maturity of mind - mananhilai pakkuvamataiya  
pathaththae uruki, nhinpaathaththilae manampaRRi, unRan
ithaththae olzhuka atimaikoNtaay; iniyaan oruvar
mathaththae mathimayanGkaen; avar poana valzhiyum chellaen;
muthalthaevar muuvarum, yaavarum poaRRum mukilzhnhakaiyae.

Back to Top
93   Let the light shine inside - uLLaththil oLi uNtaaka  
nhakaiyae iqthinhtha Gnaalam ellaampeRRa nhaayakikku
mukaiyae mukilzhmulai; maanae muthukaN; mutivil anhtha
vakaiyae piRaviyum vampae malaimakaL enpathu; nhaam
mikaiyae ivaLthan thakaimaiyai nhaati virumpuvathae.

94   The mood is pure - mananhilai thuuymaiyaaka  
virumpith tholzhum atiyaar, vilzhinheermalki meypuLakam
arumpith, thathumpiya aananhthamaaki; aRivilzhanhthu,
churumpiR kaLiththu molzhi thatumaaRi, mun choannaellaam
tharumpiththar aavarenRaal, apiraami chamayamnhanRae.

95   To get pure mood - thuuya mananhilai peRa  
nhanRae varukinum, theethae viLaikinum, nhaan aRivathu
onRaeyum illai; unakkae param enakku uLLa ellaam
anRae unathenRu aLiththu vittaen; alzhiyaatha kuNak
kunRae! arutkatalae! imavaan peRRa koamaLamae!

96   To gain leadership and fame everywhere - enGkum thalaimaiyum pukalzhum peRa  
koamaLa valliyai alliyanh thaamaraikkoayil vaikum
yaamaLa valliyai, aetham ilaaLai, elzhuthariya
chaamaLa maenich chakalakalaa mayil thannaith thammaal
aamaLavum tholzhuvaar elzhupaarukkum aathiparae.

Back to Top
97   Grow in glory and virtue - pukalzhum aRamum vaLara  
aathiththan, ampuli, anGki, kupaeran, amararthanGkoan
poathiR piraman, puraari, muraari, pothiyamuni,
kaathip porupataik kanhthan, kaNapathi, kaaman muthal
chaathiththa puNNiyar eNNilar poaRRuvar thaiyalaiyae.

98   To seek protection from deceitful acts - vaGnchakar cheyalkaLilirunhthu paathukaappu peRa  
thaivanhthu nhin atiththaamarai chuutiya chanGkaraRkuk
kaivanhtha theeyum, thalaivanhtha aaRum karanhthathenGkae?
meyvanhtha nheGnchin allaal orukaalum virakarthanGkaL
poyvanhtha nheGnchil pukalaRiyaa matap puunGkuyilae.

99   Grow a sense of grace - aruL uNarvu vaLara  
kuyilaay irukkum katampataaviyitai; koalaviyan
mayilaay irukkum imayaachalath thitai; vanhthuthiththa
veyilaay irukkum vichumpil; kamalaththin meethannamaam
kayilaayarukku anRu imavaan aLiththa kananGkulzaiyae.

100   To see goddess in our mind - ampikaiyai manaththil kaaNa  
kulzaiyaith thalzhuviya konRaiyanh thaar kamalzh konGkaivalli
kalzaiyaip porutha thirunhetunh thoaLum, karumpuvillum
vilzaiyap poruthiRal vaeriyam paaNamum; veNNakaiyum,
ulzaiyaip porukkaNNum, nheGnchil eppoathum uthikkinRanavae.

Back to Top
101   - nhuuRpayan  
aaththaaLai, enGkaL apiraamavalliyai, aNtamellaam
puuththaaLai, maathuLam puunhiRaththaaLai, puviatanGkak
kaaththaaLai anGkucha paachaanG kuchamum karumpumanGkai
chaerththaaLai, mukkaNNiyaith tholzhuvaarkku oru theenGkillaiyae!
This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 13:25:38 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org