sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ಅಪಿರಾಮಿ ಪಟ್ಟರ್ ಅರುಳಿಯ ಅಪಿರಾಮಿ ಅನ್ತಾತಿ Audio

ಕಱ್ಪಕ ವಿನಾಯಕರ್ ಮಲರಟಿ! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾ ತೇವಾ
ತೆನ಼್ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಾವಾಯ್ ಕನ಼ಕತ್ ತಿರಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ವೆಱ್ಱಿ ವೇಲ್ ಮುರುಕನ಼ುಕ್ಕು! ಅರೋಕರಾ
ಆತಿ ಪರಾಚಕ್ತಿಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ಅಪಿರಾಮಿ ಪಟ್ಟರುಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

# 0   - Ganapati Prayer - ಕಣಪತಿ ಕಾಪ್ಪು  
# 1   - To gain wisdom and goodness - ಞಾನ಼ಮುಮ್ ನಲ್ವಿತ್ತೈಯುಮ್ ಪೆಱ  
# 2   - Divorce join together - ಪಿರಿನ್ತವರ್ ಒನ಼್ಱು ಚೇರ  
# 3   - Get rid of family worries - ಕುಟುಮ್ಪಕ್ ಕವಲೈಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ  
# 4   - Achieve high positions - ಉಯರ್ ಪತವಿಕಳೈ ಅಟೈಯ  
# 5   - Free from Anxiety - ಮನ಼ಕ್ಕವಲೈ ತೀರ  
# 6   - To get magical power - ಮನ್ತಿರ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ  
# 7   - The suffering that comes like a mountain is like snow - ಮಲೈಯೆನ಼ ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಪನ಼ಿಯೆನ಼ ನೀಙ್ಕ  
# 8   - Remove wordly bondings and increase devotion - ಪಱ್ಱುಕಳ್ ನೀಙ್ಕಿ ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕಿಟ  
# 9   - Everything is under control - ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ವಚಮಾಕ  
# 10   - To get the liberation - ಮೋಟ್ಚ ಚಾತನ಼ಮ್ ಪೆಱ  
# 11   - To get pleasure in life - ಇಲ್ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಪೆಱ  
# 12   - To persevere in heart meditation - ನೆಞ್ಚಮ್ ತಿಯಾನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿಲೈಪೆಱ  
# 13   - Zealous - ವೈರಾಕ್ಕಿಯ ನಿಲೈ ಎಯ್ತ  
# 14   - To gain leadership - ತಲೈಮೈ ಪೆಱ  
# 15   - To attain great wealth and bliss - ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮುಮ್ ಪೇರಿನ಼್ಪಮುಮ್ ಪೆಱ  
# 16   - The ability to feel past, present and future - ಮುಕ್ಕಾಲಮುಮ್ ಉಣರುಮ್ ತಿಱನ಼್ ಉಣ್ಟಾಕ  
# 17   - To get good spouse - ನಲ್ಲ ವರನ಼್ ಅಮೈಯ  
# 18   - Get rid of the fear of death - ಮರಣ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ  
# 19   - To remain blissful - ಪೇರಿನ಼್ಪ ನಿಲೈಯಟೈಯ  
# 20   - To gain Wealthy - ವೀಟು ವಾಚಲ್ ಮುತಲಿಯ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
# 21   - The sin of not worshiping hope is gone - ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ವೞಿಪಟಾಮಲ್ ಇರುನ್ತ ಪಾವಮ್ ತೊಲೈಯ  
# 22   - No longer to achieve the norm - ಇನ಼ಿಪ್ ಪಿಱವಾ ನೆಱಿ ಅಟೈಯ  
# 23   - Always be happy - ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿಯಾಯ್ ಇರುಕ್ಕ  
# 24   - Get rid of diseases - ನೋಯ್ಕಳ್ ವಿಲಕ  
# 25   - To accomplish the thought thing - ನಿನ಼ೈತ್ತ ಕಾರಿಯಮ್ ನಿಱೈವೇಱ  
# 26   - Grow influence and influence - ಚೊಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುಕ  
# 27   - The width of the psyche - ಮನ಼ನೋಯ್ ಅಕಲ  
# 28   - To attain the pleasures of the hereafter - ಇಮ್ಮೈ ಮಱುಮೈ ಇನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ಅಟೈಯ  
# 29   - To get Ashta Siddhis - ಅಣಿಮಾತಿ ಅಷ್ಟ ಚಿತ್ತಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ  
# 30   - To get rid of Suffering - ಅಟುತ್ತಟುತ್ತು ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ  
# 31   - To be happy in next life - ಮಱುಮೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
# 32   - To prevent untimely death - ಅಕಾಲ ಮರಣಮುಮ್ ತುರ್ಮರಣಮುಮ್ ವರಾಮಲಿರುಕ್ಕ  
# 33   - To be hopeful in the face of dying - ಇಱಕ್ಕುಮ್ ನಿಲೈಯಿಲುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ನಿನ಼ೈವೋಟು ಇರುಕ್ಕ  
# 34   - To get fertile lands - ಚಿಱನ್ತ ನನ಼್ಚೆಯ್ ನಿಲಙ್ಕಳ್ ಕಿಟೈಕ್ಕ  
# 35   - To get married - ತಿರುಮಣಮ್ ನಿಱೈವೇಱ  
# 36   - Older deeds gain strength - ಪೞೈಯ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ  
# 37   - To get new gems - ನವಮಣಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ  
# 38   - To achieve what you want - ವೇಣ್ಟಿಯತೈ ವೇಣ್ಟಿಯವಾಱು ಅಟೈಯ  
# 39   - To gain the strength to handle tools - ಕರುವಿಕಳೈಕ್ ಕೈಯಾಳುಮ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ  
# 40   - Purva Punniyam is fruitful - ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಪಲನ಼್ತರ  
# 41   - To be in the good group - ನಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ನಟ್ಪುಪ್ ಪೆಱ  
# 42   - To subdue the world - ಉಲಕಿನ಼ೈ ವಚಪ್ಪಟುತ್ತ  
# 43   - Except for the disadvantages - ತೀಮೈಕಳ್ ಒೞಿಯ  
# 44   - To get rid of idiot ideas - ಪೇತಪುತ್ತಿ ನೀಙ್ಕ  
# 45   - Get rid of the universal guilt - ಉಲಕೋರ್ ಪೞಿಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ  
# 46   - To live with good manners - ನಲ್ನಟತ್ತೈಯೋಟು ವಾೞ  
# 47   - to achieve yoga - ಯೋಕನಿಲೈ ಅಟೈಯ  
# 48   - To get rid of body needs - ಉಟಲ್ ಪಱ್ಱು ನೀಙ್ಕ  
# 49   - To avoid the suffering of death - ಮರಣತ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಇಲ್ಲಾತಿರುಕ್ಕ  
# 50   - To see Ambika in person - ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ನೇರಿಲ್ ಕಾಣ  
# 51   - To be lust free - ಮೋಕಮ್ ನೀಙ್ಕ  
# 52   - To achieve great wealth in this world - ಇಮ್ಮೈಯಿಲ್ ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮ್ ಅಟೈಯ  
# 53   - To remove from falsehood is you - ಪೊಯ್ಯುಣರ್ವು ನೀಙ್ಕ  
# 54   - To be free from Debt Harassment - ಕಟನ಼್ ತೊಲ್ಲೈಕಳ್ ತೀರ  
# 55   - To attain disgusting mood of liking - ವಿರುಪ್ಪು ವೆಱುಪ್ಪಱ್ಱ ಮೋನ಼ನಿಲೈ ಎಯ್ತ  
# 56   - To have the energy to impress everyone - ಯಾವರೈಯುಮ್ ವಚೀಕರಿಕ್ಕುಮ್ ಆಱ್ಱಲ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
# 57   - To be away from poverty - ವಱುಮೈ ಒೞಿಯ  
# 58   - To gain peace of mind - ಮನ಼ಅಮೈತಿ ಪೆಱ  
# 59   - For the children grow up to be good - ಪಿಳ್ಳೈಕಳ್ ನಲ್ಲವರ್ಕಳಾಕ ವಳರ  
# 60   - To gain consciousness - ಮೆಯ್ಯುಣರ್ವು ಪೆಱ  
# 61   - To defeat the illusion - ಮಾಯೈಯೈ ವೆಲ್ಲ  
# 62   - To become free from fear - ಎತ್ತಕೈಯ ಅಚ್ಚಮುಮ್ ಅಕಲ  
# 63   - To be in conscious mind - ಅಱಿವು ತೆಳಿವೋಟು ಇರುಕ್ಕ  
# 64   - Increase devotion - ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕ  
# 65   - To get children - ಮಕಪ್ಪೇಱು ಅಟೈಯ  
# 66   - To become poet - ಕವಿಞರಾಕ  
# 67   - Destroy enemies - ಪಕೈವರ್ಕಳ್ ಅೞಿಯ  
# 68   - Wealth abounds like land and house - ನಿಲಮ್ ವೀಟು ಪೋನ಼್ಱ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಕ  
# 69   - Achieve all conveniences - ಚಕಲ ಚௌಪಾಕ್ಕಿಯಙ್ಕಳುಮ್ ಅಟೈಯ  
# 70   - To get Siddhi in micro arts - ಕಲೈಕಳಿಲ್ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ  
# 71   - Get rid of grievances and get pleasure - ಮನ಼ಕ್ಕುಱೈಕಳ್ ತೀರ್ನ್ತು ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ಪೆಱ  
# 72   - To get liberated from birth - ಪಿಱವಿಪ್ ಪಿಣಿ ತೀರ  
# 73   - To get children - ಕುೞನ್ತೈಪ್ ಪೇಱು ಉಣ್ಟಾಕ  
# 74   - Achieve excellence in the industry - ತೊೞಿಲಿಲ್ ಮೇನ಼್ಮೈ ಅಟೈಯ  
# 75   - To defeat fate - ವಿತಿಯೈ ವೆಲ್ಲ  
# 76   - To get what he deserves - ತನ಼ಕ್ಕು ಉರಿಮೈಯಾನ಼ತೈಪ್ ಪೆಱ  
# 77   - Overcome the fear of enmity - ಪಕೈ ಅಚ್ಚಮ್ ನೀಙ್ಕ  
# 78   - Achieve all the riches - ಚಕಲ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳೈಯುಮ್ ಅಟೈಯ  
# 79   - Get rid of the wordly bondages - ಕಟ್ಟುಕಳಿಲ್ ಇರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ  
# 80   - To perpetuate constant bliss - ನಿಲೈಯಾನ಼ ಮನ಼ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ನಿಲೈತ್ತಿಟ  
# 81   - Behave well - ನನ಼್ನ಼ಟತ್ತೈ ಉಣ್ಟಾಕ  
# 82   - Achieve mental integrity - ಮನ಼ ಒರುಮೈಪ್ಪಾಟು ಅಟೈಯ  
# 83   - To have servants - ಏವಲರ್ ಪಲರ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
# 84   - To get away from dharma embarrassments - ತರ್ಮ ಚಙ್ಕಟಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ  
# 85   - To get away from sufferingyou - ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ  
# 86   - Get rid of the fear of weapons - ಆಯುತ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ  
# 87   - Get active and gain fame - ಚೆಯಱ್ಕರಿಯ ಚೆಯ್ತು ಪುಕೞ್ ಪೆಱ  
# 88   - Always seek the grace of hope - ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ಅರುಳ್ ಪೆಱ  
# 89   - Get Yoga Siddhi - ಯೋಕ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ  
# 90   - Harmonious married life - ಕಣವನ಼್ ಮನ಼ೈವಿ ಕರುತ್ತು ವೇಱ್ಱುಮೈ ನೀಙ್ಕ  
# 91   - To succeed in government action - ಅರಚಾಙ್ಕಚ್ ಚೆಯಲಿಲ್ ವೆಱ್ಱಿ ಪೆಱ  
# 92   - Maturity of mind - ಮನ಼ನಿಲೈ ಪಕ್ಕುವಮಟೈಯ  
# 93   - Let the light shine inside - ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ಒಳಿ ಉಣ್ಟಾಕ  
# 94   - The mood is pure - ಮನ಼ನಿಲೈ ತೂಯ್ಮೈಯಾಕ  
# 95   - To get pure mood - ತೂಯ ಮನ಼ನಿಲೈ ಪೆಱ  
# 96   - To gain leadership and fame everywhere - ಎಙ್ಕುಮ್ ತಲೈಮೈಯುಮ್ ಪುಕೞುಮ್ ಪೆಱ  
# 97   - Grow in glory and virtue - ಪುಕೞುಮ್ ಅಱಮುಮ್ ವಳರ  
# 98   - To seek protection from deceitful acts - ವಞ್ಚಕರ್ ಚೆಯಲ್ಕಳಿಲಿರುನ್ತು ಪಾತುಕಾಪ್ಪು ಪೆಱ  
# 99   - Grow a sense of grace - ಅರುಳ್ ಉಣರ್ವು ವಳರ  
# 100   - To see goddess in our mind - ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ಕಾಣ  
# 101   - - ನೂಱ್ಪಯನ಼್  
0   Ganapati Prayer - ಕಣಪತಿ ಕಾಪ್ಪು  
ತಾರಮರ್ ಕೊನ಼್ಱೈಯುಮ್ ಚಣ್ಪಕಮಾಲೈಯುಮ್ ಚಾತ್ತುಮ್ ತಿಲ್ಲೈ
ಊರರ್ತಮ್ ಪಾಕತ್ತು ಉಮೈಮೈನ್ತನ಼ೇ! ಉಲಕೇೞುಮ್ ಪೆಱ್ಱ
ಚೀರ್ಅಪಿರಾಮಿ ಅನ್ತಾತಿ ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ
ಕಾರಮರ್ ಮೇನ಼ಿಕ್ ಕಣಪತಿಯೇ! ನಿಱ್ಕಕ್ ಕಟ್ಟುರೈಯೇ.

Back to Top
1   To gain wisdom and goodness - ಞಾನ಼ಮುಮ್ ನಲ್ವಿತ್ತೈಯುಮ್ ಪೆಱ  
ಉತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಚೆಙ್ಕತಿರ್, ಉಚ್ಚಿತ್ತಿಲಕಮ್, ಉಣರ್ವುಟೈಯೋರ್
ಮತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಮಾಣಿಕ್ಕಮ್, ಮಾತುಳಮ್ ಪೋತು, ಮಲರ್ಕ್ಕಮಲೈ
ತುತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಮಿನ಼್ಕೊಟಿ, ಮೆನ಼್ಕಟಿಕ್ ಕುಙ್ಕುಮ ತೋಯಮೆನ಼್ನ಼
ವಿತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಮೇನ಼ಿ ಅಪಿರಾಮಿ ಎನ಼್ತನ಼್ ವಿೞಿತ್ತುಣೈಯೇ.

2   Divorce join together - ಪಿರಿನ್ತವರ್ ಒನ಼್ಱು ಚೇರ  
ತುಣೈಯುಮ್ ತೊೞುನ್ತೆಯ್ವಮುಮ್, ಪೆಱ್ಱ ತಾಯುಮ್ ಚುರುತಿಕಳಿನ಼್
ಪಣೈಯುಮ್, ಕೊೞುನ್ತುಮ್ ಪತಿಕೊಣ್ಟ ವೇರುಮ್ ಪನ಼ಿಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್
ಕಣೈಯುಮ್, ಕರುಪ್ಪುಚ್ಚಿಲೈಯುಮೆನ಼್ ಪಾಚಾಙ್ಕುಚಮುಮ್, ಕೈಯಿಲ್
ಅಣೈಯುಮ್ ತಿರಿಪುರ ಚುನ್ತರಿ ಆವತು ಅಱಿನ್ತನ಼ಮೇ.

3   Get rid of family worries - ಕುಟುಮ್ಪಕ್ ಕವಲೈಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ  
ಅಱಿನ್ತೇನ಼್ ಎವರುಮ್ ಅಱಿಯಾ ಮಱೈಯೈ, ಅಱಿನ್ತುಕೊಣ್ಟು
ಚೆಱಿನ್ತೇನ಼್ ಉನ಼ತು ತಿರುವಟಿಕ್ಕೇ, ತಿರುವೇ! ವೆರುವಿಪ್
ಪಿಱಿನ್ತೇನ಼್ ನಿನ಼್ಅನ಼್ಪರ್ ಪೆರುಮೈ ಎಣ್ಣಾತ ಕರುಮನೆಞ್ಚಾಲ್
ಮಱಿನ್ತೇ ವಿೞುಮ್ ನರಕುಕ್ಕುಱವಾಯ ಮನ಼ಿತರೈಯೇ.

4   Achieve high positions - ಉಯರ್ ಪತವಿಕಳೈ ಅಟೈಯ  
ಮನ಼ಿತರುಮ್ ತೇವರುಮ್ ಮಾಯಾ ಮುನ಼ಿವರುಮ್ ವನ್ತು ಚೆನ಼್ನ಼ಿ
ಕುನ಼ಿತರುಮ್ ಚೇವಟಿಕ್ ಕೋಮಳಮೇ! ಕೊನ಼್ಱೈ ವಾರ್ಚಟೈಮೇಲ್
ಪನ಼ಿತರುಮ್ ತಿಙ್ಕಳುಮ್, ಪಾಮ್ಪುಮ್, ಪಕೀರತಿಯುಮ್ ಪಟೈತ್ತ
ಪುನ಼ಿತರುಮ್ ನೀಯುಮ್ ಎನ಼್ಪುನ್ತಿ ಎನ್ನಾಳುಮ್ ಪೊರುನ್ತುಕವೇ.

Back to Top
5   Free from Anxiety - ಮನ಼ಕ್ಕವಲೈ ತೀರ  
ಪೊರುನ್ತಿಯ ಮುಪ್ಪುರೈ! ಚೆಪ್ಪುರೈ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ಪುಣರ್ಮುಲೈಯಾಲ್
ವರುನ್ತಿಯ ವಞ್ಚಿ ಮರುಙ್ಕುಲ್ ಮನ಼ೋನ಼್ಮಣಿ! ವಾರ್ಚಟೈಯೋನ಼್
ಅರುನ್ತಿಯ ನಞ್ಚು ಅಮುತಾಕ್ಕಿಯ ಅಮ್ಪಿಕೈ! ಅಮ್ಪುಯಮೇಲ್
ತಿರುನ್ತಿಯ ಚುನ್ತರಿ ಅನ್ತರಿ ಪಾತಮ್ಎನ಼್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯತೇ.

6   To get magical power - ಮನ್ತಿರ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ  
ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯತು ಉನ಼್ಪೊನ಼್ ತಿರುವಟಿತ್ ತಾಮರೈ; ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ
ಮನ಼್ನ಼ಿಯತು ಉನ಼್ ತಿರುಮನ್ತಿರಮ್; ಚಿನ್ತುರ ವಣ್ಣಪ್ಪೆಣ್ಣೇ!
ಮುನ಼್ನ಼ಿಯ ನಿನ಼್ ಅಟಿಯಾರುಟನ಼್ ಕೂಟಿ ಮುಱೈಮುಱೈಯೇ
ಪನ಼್ನ಼ಿಯತು ಎನ಼್ಱುಮ್ ಉನ಼್ತನ಼್ ಪರಮಾಕಮ ಪತ್ತತಿಯೇ.

7   The suffering that comes like a mountain is like snow - ಮಲೈಯೆನ಼ ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಪನ಼ಿಯೆನ಼ ನೀಙ್ಕ  
ತತಿಯುಱು ಮತ್ತಿಱ್ ಚುೞಲುಮ್ ಎನ಼್ಆವಿ ತಳರ್ವಿಲತೋರ್
ಕತಿಯುಱು ವಣ್ಣಮ್ ಕರುತು ಕಣ್ಟಾಯ್; ಕಮಲಾಲಯನ಼ುಮ್,
ಮತಿಯುಱು ವೇಣಿ ಮಕಿೞ್ನನ಼ುಮ್, ಮಾಲುಮ್ ವಣಙ್ಕಿಎನ಼್ಱುಮ್
ತುತಿಯುಱು ಚೇವಟಿಯಾಯ್! ಚಿನ್ತುರಾನ಼ನ಼ ಚುನ್ತರಿಯೇ.

8   Remove wordly bondings and increase devotion - ಪಱ್ಱುಕಳ್ ನೀಙ್ಕಿ ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕಿಟ  
ಚುನ್ತರಿ! ಎನ್ತೈ ತುಣೈವಿ! ಎನ಼್ ಪಾಚತ್ ತೊಟರೈಯೆಲ್ಲಾಮ್
ವನ್ತರಿ; ಚಿನ್ತುರ ವಣ್ಣತ್ತಿನ಼ಾಳ್ ಮಕಿಟನ಼್ ತಲೈಮೇಲ್
ಅನ್ತರಿ; ನೀಲಿ; ಅೞಿಯಾತ ಕನ಼್ನ಼ಿಕೈ; ಆರಣತ್ತೋನ಼್
ಕನ್ತರಿ; ಕೈತ್ತಲತ್ತಾಳ್ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್ ಎನ಼್ ಕರುತ್ತನ಼ವೇ.

Back to Top
9   Everything is under control - ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ವಚಮಾಕ  
ಕರುತ್ತನ಼, ಎನ್ತೈತನ಼್ ಕಣ್ಣನ಼, ವಣ್ಣಕ್ ಕನ಼ಕವೆಱ್ಪಿಱ್
ಪೆರುತ್ತನ಼, ಪಾಲ್ಅೞುಮ್ ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕು ನಲ್ಕಿನ಼, ಪೇರರುಳ್ಕೂರ್
ತಿರುತ್ತನ಼ ಪಾರಮುಮ್ ಆರಮುಮ್, ಚೆಙ್ಕೈಚ್ ಚಿಲೈಯುಮ್, ಅಮ್ಪುಮ್
ಮುರುತ್ತನ಼ ಮೂರಲುಮ್, ನೀಯುಮ್, ಅಮ್ಮೇ! ವನ್ತುಎನ಼್ ಮುನ಼್ನಿಱ್ಕವೇ.

10   To get the liberation - ಮೋಟ್ಚ ಚಾತನ಼ಮ್ ಪೆಱ  
ನಿನ಼್ಱುಮ್, ಇರುನ್ತುಮ್, ಕಿಟನ್ತುಮ್, ನಟನ್ತುಮ್ ನಿನ಼ೈಪ್ಪತುಉನ಼್ನ಼ೈ;
ಎನ಼್ಱುಮ್ ವಣಙ್ಕುವತು ಉನ಼್ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್; ಎೞುತಾಮಱೈಯಿನ಼್
ಒನ಼್ಱುಮ್ ಅರುಮ್ಪೊರುಳೇ! ಅರುಳೇ! ಉಮೈಯೇ ಇಮಯತ್ತು
ಅನ಼್ಱುಮ್ ಪಿಱನ್ತವಳೇ! ಅೞಿಯಾ ಮುತ್ತಿ ಆನ಼ನ್ತಮೇ!

11   To get pleasure in life - ಇಲ್ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಪೆಱ  
ಆನ಼ನ್ತಮಾಯ್ ಎನ಼್ ಅಱಿವಾಯ್, ನಿಱೈನ್ತ ಅಮುತಮುಮಾಯ್,
ವಾನ಼ನ್ತ ಮಾನ಼ ವಟಿವುಟೈಯಾಳ್, ಮಱೈ ನಾನ಼್ಕಿನ಼ುಕ್ಕುಮ್
ತಾನ಼ನ್ತಮಾನ಼ ಚರಣಾರ ವಿನ್ತಮ್ ತವಳನಿಱಕ್
ಕಾನ಼ನ್ತಮ್ ಆಟರಙ್ಕಾಮ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಮುಟಿಕ್ ಕಣ್ಣಿಯತೇ.

12   To persevere in heart meditation - ನೆಞ್ಚಮ್ ತಿಯಾನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿಲೈಪೆಱ  
ಕಣ್ಣಿಯತು ಉನ಼್ಪುಕೞ್ ಕಱ್ಪತು ಉನ಼್; ನಾಮಮ್ ಕಚಿನ್ತು ಪತ್ತಿ
ಪಣ್ಣಿಯತು ಉನ಼್ ಇರುಪಾತಾಮ್ ಪುಯತ್ತಿಲ್; ಪಕಲ್ ಇರವಾ
ನಣ್ಣಿಯತು ಉನ಼್ನ಼ೈ ನಯನ್ತೋರ್ ಅವೈಯತ್ತು; ನಾನ಼್ ಮುನ಼್ಚೆಯ್ತ
ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಏತುಎನ಼್ ಅಮ್ಮೇ ಪುವಿ ಏೞೈಯುಮ್ ಪೂತ್ತವಳೇ.

Back to Top
13   Zealous - ವೈರಾಕ್ಕಿಯ ನಿಲೈ ಎಯ್ತ  
ಪೂತ್ತವಳೇ ಪುವನ಼ಮ್ ಪತಿನ಼ಾನ಼್ಕೈಯುಮ್; ಪೂತ್ತವಣ್ಣಮ್
ಕಾತ್ತವಳೇ ಪಿನ಼್ ಕರನ್ತವಳೇ! ಕಱೈಕ್ ಕಣ್ಟನ಼ುಕ್ಕು
ಮೂತ್ತವಳೇ! ಎನ಼್ಱುಮ್ ಮೂವಾ ಮುಕುನ್ತಱ್ಕು ಇಳೈಯವಳೇ!
ಮಾತ್ತವಳೇ ಉನ಼್ನ಼ೈ ಅನ಼್ಱಿ ಮಱ್ಱೋರ್ ತೆಯ್ವಮ್ ವನ್ತಿಪ್ಪತೇ!

14   To gain leadership - ತಲೈಮೈ ಪೆಱ  
ವನ್ತಿಪ್ಪವರ್ ಉನ಼್ನ಼ೈ ವಾನ಼ವರ್, ತಾನ಼ವರ್, ಆನ಼ವರ್ಕಳ್;
ಚಿನ್ತಿಪ್ಪವರ್ ನಲ್ ತಿಚೈಮುಕರ್ ನಾರಣರ್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ;
ಪನ್ತಿಪ್ಪವರ್ ಅೞಿಯಾಪ್ ಪರಮಾನ಼ನ್ತರ್; ಪಾರಿಲ್ ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್
ಚನ್ತಿಪ್ಪವರ್ಕ್ಕು ಎಳಿತಾಮ್ ಎಮ್ಪಿರಾಟ್ಟಿ ನಿನ಼್ ತಣ್ಣಳಿಯೇ.

15   To attain great wealth and bliss - ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮುಮ್ ಪೇರಿನ಼್ಪಮುಮ್ ಪೆಱ  
ತಣ್ಣಳಿಕ್ ಕೆನ಼್ಱು ಮುನ಼್ನ಼ೇ ಪಲ ಕೋಟಿ ತವಙ್ಕಳ್ ಚೆಯ್ವಾರ್
ಮಣ್ಣಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಮೋ ಪೆಱುವಾರ್? ಮತಿ ವಾನ಼ವರ್ ತಮ್
ವಿಣ್ಣಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಮುಮ್ ಅೞಿಯಾ ಮುತ್ತಿ ವೀಟುಮನ಼್ಱೋ?
ಪಣ್ಣಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೊಱ್ ಪರಿಮಳ ಯಾಮಳೈಪ್ ಪೈಙ್ಕಿಳಿಯೇ.

16   The ability to feel past, present and future - ಮುಕ್ಕಾಲಮುಮ್ ಉಣರುಮ್ ತಿಱನ಼್ ಉಣ್ಟಾಕ  
ಕಿಳಿಯೇ! ಕಿಳೈಞರ್ ಮನ಼ತ್ತೇ ಕಿಟನ್ತು, ಕಿಳರ್ನ್ತೊಳಿರುಮ್
ಒಳಿಯೇ! ಒಳಿರುಮ್ ಒಳಿಕ್ಕಿಟಮೇ ಎಣ್ಣಿಲ್ ಒನ಼್ಱುಮಿಲ್ಲಾ
ವೆಳಿಯೇ! ವೆಳಿಮುತಱ್ ಪೂತಙ್ಕಳಾಕಿ ವಿರಿನ್ತ ಅಮ್ಮೇ!
ಅಳಿಯೇನ಼್ ಅಱಿವಳವಿಱ್ಕು ಅಳವಾನ಼ತು ಅತಿಚಯಮೇ.

Back to Top
17   To get good spouse - ನಲ್ಲ ವರನ಼್ ಅಮೈಯ  
ಅತಿಚಯಮಾನ಼ ವಟಿವುಟೈಯಾಳ್, ಅರವಿನ್ತಮೆಲ್ಲಾಮ್
ತುತಿಚಯ ಆನ಼ನ಼ ಚುನ್ತರವಲ್ಲಿ, ತುಣೈ ಇರತಿ
ಪತಿಚಯಮಾನ಼ತು ಅಪಚಯಮಾಕ ಮುನ಼್ ಪಾರ್ತ್ತವರ್ತಮ್
ಮತಿಚಯಮಾಕ ವನ಼್ಱೋ ವಾಮಪಾಕತ್ತೈ ವವ್ವಿಯತೇ.

18   Get rid of the fear of death - ಮರಣ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ  
ವವ್ವಿಯ ಪಾಕತ್ತಿಱೈವರುಮ್, ನೀಯುಮ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್
ಚೆವ್ವಿಯುಮ್, ಉಙ್ಕಳ್ ತಿರುಮಣಕ್ ಕೋಲಮುಮ್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ಳೇ
ಅವ್ವಿಯಮ್ ತೀರ್ತ್ತೆನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಪೊಱ್ಪಾತಮುಮ್ ಆಕಿವನ್ತು
ವೆವ್ವಿಯ ಕಾಲನ಼್ ಎನ಼್ ಮೇಲ್ವರುಮ್ ಪೋತು ವೆಳಿನಿಱ್ಕವೇ.

19   To remain blissful - ಪೇರಿನ಼್ಪ ನಿಲೈಯಟೈಯ  
ವೆಳಿನಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ತಿರುಮೇನ಼ಿಯೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತೆನ಼್ ವಿೞಿಯುಮ್ ನೆಞ್ಚುಮ್,
ಕಳಿನಿನ಼್ಱ ವೆಳ್ಳಮ್ ಕರೈ ಕಣ್ಟತಿಲ್ಲೈ; ಕರುತ್ತಿನ಼ುಳ್ಳೇ
ತೆಳಿನಿನ಼್ಱ ಞಾನ಼ಮ್ ತಿಕೞ್ಕಿನ಼್ಱತೆನ಼್ನ಼ ತಿರುವುಳಮೋ?
ಒಳಿನಿನ಼್ಱ ಕೋಣಙ್ಕಳ್ ಒನ಼್ಪತುಮ್ ಮೇವಿ ಉಱೈಪವಳೇ.

20   To gain Wealthy - ವೀಟು ವಾಚಲ್ ಮುತಲಿಯ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
ಉಱೈಕಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ನಿನ಼್ ಕೇಳ್ವರ್ ಒರುಪಕ್ಕಮೋ?
ಅಱೈಕಿನ಼್ಱ ನಾನ಼್ಮಱೈಯಿನ಼್ ಅಟಿಯೋ? ಮುಟಿಯೋ? ಅಮುತಮ್
ನಿಱೈಕಿನ಼್ಱ ವೆಣ್ತಿಙ್ಕಳೋ? ಕಞ್ಚಮೋ? ಎನ್ತನ಼್ ನೆಞ್ಚಕಮೋ?
ಮಱೈಕಿನ಼್ಱ ವಾರಿತಿಯೋ? ಪೂರಣಾಚಲ ಮಙ್ಕಲೈಯೇ.

Back to Top
21   The sin of not worshiping hope is gone - ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ವೞಿಪಟಾಮಲ್ ಇರುನ್ತ ಪಾವಮ್ ತೊಲೈಯ  
ಮಙ್ಕಲೈ! ಚೆಙ್ಕಲ ಚೆಮ್ಮುಲೈಯಾಳ್! ಮಲೈಯಾಳ್! ವರುಣಚ್
ಚಙ್ಕಲೈ ಚೆಙ್ಕೈಚ್! ಚಕಲ ಕಲಾಮಯಿಲ್! ತಾವುಕಙ್ಕೈ
ಪೊಙ್ಕಲೈ ತಙ್ಕುಮ್ ಪುರಿಚಟೈಯೋನ಼್ ಪುಟೈಯಾಳ್! ಉಟೈಯಾಳ್!
ಪಿಙ್ಕಲೈ! ನೀಲಿ! ಚೆಯ್ಯಾಳ್! ವೆಳಿಯಾಳ್! ಪಚುಮ್ಪೆಣ್ ಕೊಟಿಯೇ.

22   No longer to achieve the norm - ಇನ಼ಿಪ್ ಪಿಱವಾ ನೆಱಿ ಅಟೈಯ  
ಕೊಟಿಯೇ! ಇಳವಞ್ಚಿಕ್ ಕೊಮ್ಪೇ ಎನ಼ಕ್ಕುವಮ್ಪೇ ಪೞುತ್ತ
ಪಟಿಯೇ! ಮಱೈಯಿನ಼್ ಪರಿಮಳಮೇ! ಪನ಼ಿಮಾಲ್ ಇಮಯಪ್
ಪಿಟಿಯೇ! ಪಿರಮನ಼್ ಮುತಲಾಯ ತೇವರೈಪ್ ಪೆಱ್ಱ ಅಮ್ಮೇ!
ಅಟಿಯೇನ಼್ ಇಱನ್ತು ಇಙ್ಕು ಇನ಼ಿಪ್ಪಿಱವಾಮಲ್ ವನ್ತುಆಣ್ಟು ಕೊಳ್ಳೇ.

23   Always be happy - ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿಯಾಯ್ ಇರುಕ್ಕ  
ಕೊಳ್ಳೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿನ಼್ ಕೋಲಮ್ ಅಲ್ಲಾತು; ಅನ಼್ಪರ್ ಕೂಟ್ಟನ್ ತನ಼್ನ಼ೈ
ವಿಳ್ಳೇನ಼್; ಪರಚಮಯಮ್ ವಿರುಮ್ಪೇನ಼್; ವಿಯನ಼್ ಮೂವುಲಕುಕ್ಕು
ಉಳ್ಳೇ, ಅನ಼ೈತ್ತಿನ಼ುಕ್ಕುಮ್ ಪುಱಮ್ಪೇ ಉಳ್ಳತ್ತೇ ವಿಳೈನ್ತ
ಕಳ್ಳೇ! ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಕಳಿಯೇ ಅಳಿಯ ಎನ಼್ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ.

24   Get rid of diseases - ನೋಯ್ಕಳ್ ವಿಲಕ  
ಮಣಿಯೇ! ಮಣಿಯಿನ಼್ ಒಳಿಯೇ! ಒಳಿರುಮ್ ಮಣಿಪುನ಼ೈನ್ತ
ಅಣಿಯೇ! ಅಣಿಯುಮ್ ಅಣಿಕ್ಕೞಕೇ! ಅಣುಕಾತವರ್ಕ್ಕುಪ್
ಪಿಣಿಯೇ! ಪಿಣಿಕ್ಕು ಮರುನ್ತೇ! ಅಮರರ್ ಪೆರುವಿರುನ್ತೇ!
ಪಣಿಯೇನ಼್ ಒರುವರೈ ನಿನ಼್ ಪತ್ಮಪಾತಮ್ ಪಣಿನ್ತಪಿನ಼್ನ಼ೇ.

Back to Top
25   To accomplish the thought thing - ನಿನ಼ೈತ್ತ ಕಾರಿಯಮ್ ನಿಱೈವೇಱ  
ಪಿನ಼್ನ಼ೇ ತಿರಿನ್ತು ಉನ಼್ ಅಟಿಯಾರೈಪ್ ಪೇಣಿಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಱುಕ್ಕ
ಮುನ಼್ನ಼ೇ ತವಙ್ಕಳ್ ಮುಯನ಼್ಱು ಕೊಣ್ಟೇನ಼್; ಮುತಲ್ ಮೂವರುಕ್ಕುಮ್
ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಉಲಕುಕ್ಕು ಅಪಿರಾಮಿ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಅರುಮರುನ್ತೇ!
ಎನ಼್ನ಼ೇ! ಇನ಼ಿ ಉನ಼್ನ಼ೈಯಾನ಼್ ಮಱವಾಮಲ್ ನಿನ಼್ಱು ಏತ್ತುವನ಼ೇ.

26   Grow influence and influence - ಚೊಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಚೆಲ್ವಾಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುಕ  
ಏತ್ತುಮ್ ಅಟಿಯವರ್ ಈರೇೞುಲಕಿನ಼ೈಯುಮ್ ಪಟೈತ್ತುಮ್,
ಕಾತ್ತುಮ್, ಅೞಿತ್ತುಮ್ ತಿರಿಪವರಾಮ್; ಕಮೞ್ ಪೂಙ್ಕಟಮ್ಪು
ಚಾತ್ತುಮ್ ಕುೞಲ್ ಅಣಙ್ಕೇ! ಮಣಮ್ ನಾಱುಮ್ ನಿನ಼್ತಾಳ್ ಇಣೈಕ್ಕು ಎನ಼್
ನಾತ್ತಙ್ಕು ಪುನ಼್ಮೊೞಿ ಏಱಿಯವಾಱು ನಕೈಯುಟತ್ತೇ.

27   The width of the psyche - ಮನ಼ನೋಯ್ ಅಕಲ  
ಉಟೈತ್ತನ಼ೈ ವಞ್ಚಪ್ ಪಿಱವಿಯೈ; ಉಳ್ಳಮ್ ಉರುಕುಮ್ ಅನ಼್ಪು
ಪಟೈತ್ತನ಼ೈ; ಪತ್ಮ ಪತಯುಕಮ್ ಚೂಟುಮ್ ಪಣಿ ಎನ಼ಕ್ಕೇ
ಅಟೈತ್ತನ಼ೈ; ನೆಞ್ಚತ್ತು ಅೞುಕ್ಕೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ ನಿನ಼್ ಅರುಟ್ಪುನ಼ಲಾಲ್
ತುಟೈತ್ತನ಼ೈ; ಚುನ್ತರಿ! ನಿನ಼್ನ಼ರುಳ್ ಏತೆನ಼್ಱು ಚೊಲ್ಲುವತೇ.

28   To attain the pleasures of the hereafter - ಇಮ್ಮೈ ಮಱುಮೈ ಇನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ಅಟೈಯ  
ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಪೊರುಳುಮ್ ಎನ಼ ನಟಮಾಟುಮ್ ತುಣೈವರುಟನ಼್
ಪುಲ್ಲುಮ್ ಪರಿಮಳಪ್ ಪೂಙ್ಕೊಟಿಯೇ ನಿನ಼್ ಪುತುಮಲರ್ತ್ತಾಳ್
ಅಲ್ಲುಮ್ ಪಕಲುಮ್ ತೊೞುಮ್ಅವರ್ಕ್ಕೇ ಅೞಿಯಾ ಅರಚುಮ್
ಚೆಲ್ಲುಮ್ ತವನೆಱಿಯುಮ್ ಚಿವಲೋಕಮುಮ್ ಚಿತ್ತಿಕ್ಕುಮೇ.

Back to Top
29   To get Ashta Siddhis - ಅಣಿಮಾತಿ ಅಷ್ಟ ಚಿತ್ತಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ  
ಚಿತ್ತಿಯುಮ್, ಚಿತ್ತಿ ತರುಮ್ ತೆಯ್ವಮುಮ್ ಆಕಿತ್ ತಿಕೞುಮ್ ಪರಾ
ಚತ್ತಿಯುಮ್, ಚತ್ತಿ ತೞೈಕ್ಕುಮ್ ಚಿವಮುಮ್ ತವಮ್ ಮುಯಲ್ವಾರ್
ಮುತ್ತಿಯುಮ್, ಮುತ್ತಿಕ್ಕು ವಿತ್ತುಮ್, ವಿತ್ತಾಕಿ ಮುಳೈತ್ತೆೞುನ್ತ
ಪುತ್ತಿಯುಮ್, ಪುತ್ತಿಯಿನ಼್ ಉಳ್ಳೇ ಪುರಕ್ಕುಮ್ ಪುರತ್ತೈಯನ಼್ಱೇ.

30   To get rid of Suffering - ಅಟುತ್ತಟುತ್ತು ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ  
ಅನ಼್ಱೇ ತಟುತ್ತು! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾಯ್; ಕೊಣ್ಟತು ಅಲ್ಲವೆನ಼್ಕೈ
ನನ಼್ಱೇ ಉನ಼ಕ್ಕು ಇನ಼ಿನಾನ಼್ ಎನ಼್ಚೆಯಿನ಼ುಮ್, ನಟುಕ್ಕಟಲುಳ್
ಚೆನ಼್ಱೇ ವಿೞಿನ಼ುಮ್ ಕರೈಯೇಱ್ಱುಕೈ ನಿನ಼್ ತಿರುವುಳಮೇ;
ಒನ಼್ಱೇ! ಪಲಉರುವೇ! ಅರುವೇ! ಎನ಼್ ಉಮೈಯವಳೇ!

31   To be happy in next life - ಮಱುಮೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
ಉಮೈಯುಮ್, ಉಮೈಯೊರು ಪಾಕನ಼ುಮ್ ಏಕ ಉರುವಿಲ್ ವನ್ತುಇಙ್ಕು
ಎಮೈಯುಮ್ ತಮಕ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಚೆಯ್ಯ ವೈತ್ತಾರ್; ಇನ಼ಿ ಎಣ್ಣುತಱ್ಕುಚ್
ಚಮಯಙ್ಕಳುಮ್ ಇಲ್ಲೈ; ಈನ಼್ಱೆಟುಪ್ಪಾಳ್ ಒರು ತಾಯುಮ್ ಇಲ್ಲೈ;
ಅಮೈಯುಮ್ ಅಮೈಯುಱು ತೋಳಿಯರ್ ಮೇಲ್ವೈತ್ತ ಆಚೈಯುಮೇ.

32   To prevent untimely death - ಅಕಾಲ ಮರಣಮುಮ್ ತುರ್ಮರಣಮುಮ್ ವರಾಮಲಿರುಕ್ಕ  
ಆಚೈಕ್ಕಟಲಿಲ್ ಅಕಪ್ಪಟ್ಟು ಅರುಳಱ್ಱ ಅನ್ತಕನ಼್ ಕೈಪ್
ಪಾಚತ್ತಿಲ್ ಅಲ್ಲಲಱ್ಪಟ ಇರುನ್ತೇನ಼ೈ, ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ವಾಚಕ್ಕಮಲಮ್ ತಲೈಮೇಲ್ ವಲಿಯವೈತ್ತು ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ
ನೇಚತ್ತೈ ಎನ಼್ ಚೊಲ್ಲುವೇನ಼್? ಈಚರ್ಪಾಕತ್ತು ನೇರಿೞೈಯೇ!

Back to Top
33   To be hopeful in the face of dying - ಇಱಕ್ಕುಮ್ ನಿಲೈಯಿಲುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ನಿನ಼ೈವೋಟು ಇರುಕ್ಕ  
ಇೞೈಕ್ಕುಮ್ ವಿನ಼ೈವೞಿಯೇ ಅಟುಮ್ ಕಾಲನ಼್ ಎನ಼ೈನಟುಙ್ಕ
ಅೞೈಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞುತುವನ್ತು ಅಞ್ಚಲ್ ಎನ಼್ಪಾಯ್; ಅತ್ತರ್ ಚಿತ್ತಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಕುೞೈಕ್ಕುಮ್ ಕಳಪಕ್ ಕುವಿಮುಲೈ ಯಾಮಳೈಕ್ ಕೋಮಳಮೇ!
ಉೞೈಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞುತು ಉನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಅನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಎನ಼್ಪನ಼್ ಓಟಿವನ್ತೇ.

34   To get fertile lands - ಚಿಱನ್ತ ನನ಼್ಚೆಯ್ ನಿಲಙ್ಕಳ್ ಕಿಟೈಕ್ಕ  
ವನ್ತೇ ಚರಣಮ್ ಪುಕುಮ್ ಅಟಿಯಾರುಕ್ಕು ವಾನ಼ುಲಕಮ್
ತನ್ತೇ ಪರಿವೊಟು ತಾನ಼್ಪೋಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಚತುರ್ಮುಕಮುಮ್
ಪೈನ್ತೇನ಼್ ಅಲಙ್ಕಱ್ ಪರುಮಣಿ ಆಕಮುಮ್ ಪಾಕಮುಮ್ ಪೊನ಼್
ಚೆನ್ತೇನ಼್ ಮಲರುಮ್ ಅಲರ್ಕತಿರ್ ಞಾಯಿಱುಮ್ ತಿಙ್ಕಳುಮೇ.

35   To get married - ತಿರುಮಣಮ್ ನಿಱೈವೇಱ  
ತಿಙ್ಕಟ್ ಪಕವಿನ಼್ ಮಣಮ್ನಾಱುಮ್ ಚೀಱಟಿ ಚೆನ಼್ನ಼ಿವೈಕ್ಕ
ಎಙ್ಕಟ್ಕು ಒರುತವಮ್ ಎಯ್ತಿಯವಾ! ಎಣ್ಣಿಱನ್ತ ವಿಣ್ಣோರ್
ತಙ್ಕಟ್ಕುಮ್ ಇನ್ತತ್ ತವಮ್ ಎಯ್ತುಮೋ? ತರಙ್ಕಕ್ ಕಟಲುಳ್
ವೆಙ್ಕಟ್ ಪಣಿಯಣೈಮೇಲ್ ತುಯಿಲ್ಕೂರುಮ್ ವಿೞುಪ್ಪೊರುಳೇ.

36   Older deeds gain strength - ಪೞೈಯ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ  
ಪೊರುಳೇ! ಪೊರುಳ್ ಮುಟಿಕ್ಕುಮ್ ಪೋಕಮೇ! ಅರುಮ್ಪೋಕಮ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್
ಮರುಳೇ! ಮರುಳಿಲ್ ವರುಮ್ತೆರುಳೇ ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತು ವಞ್ಚತ್ತು
ಇರುಳೇತುಮ್ ಇನ಼್ಱಿ ಒಳಿವೆಳಿಯಾಕಿ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಉನ಼್ಱನ಼್
ಅರುಳೇತು ಅಱಿಕಿನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಅಮ್ಪುಯಾತನ಼ತ್ತು ಅಮ್ಪಿಕೈಯೇ!

Back to Top
37   To get new gems - ನವಮಣಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ  
ಕೈಕ್ಕೇ ಅಣಿವತು ಕನ಼್ನ಼ಲುಮ್ ಪೂವುಮ್; ಕಮಲಮ್ ಅನ಼್ನ಼
ಮೆಯ್ಕ್ಕೇ ಅಣಿವತು ವೆಣ್ಮುತ್ತು ಮಾಲೈ; ವಿಟಅರವಿನ಼್
ಪೈಕ್ಕೇ ಅಣಿವತು ಪಣ್ಮಣಿಕ್ ಕೋವೈಯುಮ್ ಪಟ್ಟುಮ್, ಎಟ್ಟುತ್
ತಿಕ್ಕೇ ಅಣಿಯುಮ್ ತಿರುವುಟೈಯಾನ಼್ ಇಟಮ್ ಚೇರ್ಪವಳೇ!

38   To achieve what you want - ವೇಣ್ಟಿಯತೈ ವೇಣ್ಟಿಯವಾಱು ಅಟೈಯ  
ಪವಳಕ್ ಕೊಟಿಯಿಲ್ ಪೞುತ್ತ ಚೆವ್ವಾಯುಮ್, ಪನ಼ಿಮುಱುವಲ್
ತವಳತ್ ತಿರುನಕೈಯುಮ್ ತುಣೈಯಾ ಎಙ್ಕಳ್ ಚಙ್ಕರನ಼ೈತ್
ತುವಳಪ್ ಪೊರುತು ತುಟಿಯಿಟೈ ಚಾಯ್ಕ್ಕುಮ್ ತುಣೈ ಮುಲೈಯಾಳ್
ಅವಳೈಪ್ ಪಣಿಮಿನ಼್ ಕಣ್ಟೀರ್ ಅಮರಾವತಿ ಆಳುಕೈಕ್ಕೇ.

39   To gain the strength to handle tools - ಕರುವಿಕಳೈಕ್ ಕೈಯಾಳುಮ್ ವಲಿಮೈ ಪೆಱ  
ಆಳುಕೈಕ್ಕು ಉನ಼್ತನ಼್ ಅಟಿತ್ತಾಮರೈಕಳ್ ಉಣ್ಟು; ಅನ್ತಕನ಼್ಪಾಲ್
ಮೀಳುಕೈಕ್ಕು ಉನ಼್ತನ಼್ ವಿೞಿಯಿನ಼್ ಕಟೈಯುಣ್ಟು; ಮೇಲ್ ಇವಱ್ಱಿನ಼್
ಮೂಳುಕೈಕ್ಕು ಎನ಼್ಕುಱೈ; ನಿನ಼್ಕುಱೈಯೇ ಅನ಼್ಱು; ಮುಪ್ಪುರಙ್ಕಳ್
ಮಾಳುಕೈಕ್ಕು ಅಮ್ಪು ತೊಟುತ್ತ ವಿಲ್ಲಾನ಼್ ಪಙ್ಕಿಲ್ ವಾಳ್ನುತಲೇ!

40   Purva Punniyam is fruitful - ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಪಲನ಼್ತರ  
ವಾಣುತಲ್ ಕಣ್ಣಿಯೈ, ವಿಣ್ಣವರ್ ಯಾವರುಮ್ ವನ್ತಿಱೈಞ್ಚಿಪ್
ಪೇಣುತಱ್ಕು ಎಣ್ಣಿಯ ಎಮ್ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿಯೈಪ್ ಪೇತೈನೆಞ್ಚಿಲ್
ಕಾಣುತಱ್ಕು ಅಣ್ಣಿಯಳ್ ಅಲ್ಲಾತ ಕನ಼್ನ಼ಿಯೈಕ್ ಕಾಣುಮ್ ಅನ಼್ಪು
ಪೂಣುತಱ್ಕು ಎಣ್ಣಿಯ ಎಣ್ಣಮನ಼್ಱೋ ಮುನ಼್ಚೆಯ್ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ.

Back to Top
41   To be in the good group - ನಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ನಟ್ಪುಪ್ ಪೆಱ  
ಪುಣ್ಣಿಯಮ್ ಚೆಯ್ತನ಼ಮೇ ಮನ಼ಮೇ! ಪುತುಪ್ಪೂಙ್ಕುವಳೈಕ್
ಕಣ್ಣಿಯುಮ್, ಚೆಯ್ಯ ಕಣವರುಮ್ ಕೂಟಿನಮ್ ಕಾರಣತ್ತಾಲ್
ನಣ್ಣಿ ಇಙ್ಕೇವನ್ತು ತಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕಳ್ ನಟುವಿರುಕ್ಕಪ್
ಪಣ್ಣಿ ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯಿನ಼್ ಮೇಲ್ ಪತ್ಮಪಾತಮ್ ಪತಿತ್ತಿಟವೇ.

42   To subdue the world - ಉಲಕಿನ಼ೈ ವಚಪ್ಪಟುತ್ತ  
ಇಟಙ್ಕೊಣ್ಟು ವಿಮ್ಮಿ, ಇಣೈಕೊಣ್ಟು ಇಱುಕಿ, ಇಳಕಿ, ಮುತ್ತು
ವಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕೊಙ್ಕೈ ಮಲೈಕೊಣ್ಟು, ಇಱೈವರ್ ವಲಿಯ ನೆಞ್ಚೈ
ನಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕೊಳ್ಕೈ ನಲಙ್ಕೊಣ್ಟ ನಾಯಕಿ ನಲ್ಲರವಿನ಼್
ಪಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಅಲ್ಕುಲ್ ಪನ಼ಿಮೊೞಿ ವೇತಪ್ ಪರಿಪುರೈಯೇ.

43   Except for the disadvantages - ತೀಮೈಕಳ್ ಒೞಿಯ  
ಪರಿಪುರಚ್ ಚೀಱಟಿಪ್! ಪಾಚಾಙ್ಕುಚೈ! ಪಞ್ಚಪಾಣಿ! ಇನ಼್ಚೊಲ್
ತಿರಿಪುರ ಚುನ್ತರಿ ಚಿನ್ತುರ ಮೇನ಼ಿಯಳ್ ತೀಮೈನೆಞ್ಚಿಲ್
ಪುರಿಪುರ ವಞ್ಚರೈ ಅಞ್ಚಕ್ ಕುನ಼ಿಪೊರುಪ್ಪುಚ್ ಚಿಲೈಕ್ಕೈ
ಎರಿಪುರೈ ಮೇನ಼ಿ ಇಱೈವರ್ ಚೆಮ್ಪಾಕತ್ತು ಇರುನ್ತವಳೇ.

44   To get rid of idiot ideas - ಪೇತಪುತ್ತಿ ನೀಙ್ಕ  
ತವಳೇ! ಇವಳ್ ಎಙ್ಕಳ್ ಚಙ್ಕರನ಼ಾರ್ ಮನ಼ೈಮಙ್ಕಲಮಾಮ್
ಅವಳೇ, ಅವರ್ತಮಕ್ಕು ಅನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಯಿನ಼ಳ್; ಆಕೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಇವಳೇ, ಕಟವುಳರ್ ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲೈ ಇಱೈವಿಯುಮಾಮ್
ತುವಳೇನ಼್, ಇನ಼ಿಯೊರು ತೆಯ್ವಮುಣ್ಟಾಕ ಮೆಯ್ತ್ತೊಣ್ಟು ಚೆಯ್ತೇ.

Back to Top
45   Get rid of the universal guilt - ಉಲಕೋರ್ ಪೞಿಯಿಲಿರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ  
ತೊಣ್ಟು ಚೆಯ್ಯಾತು ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ತೊೞಾತು, ತುಣಿನ್ತಿಚ್ಚೈಯೇ
ಪಣ್ಟು ಚೆಯ್ತಾರ್ ಉಳರೋ? ಇಲರೋ? ಅಪ್ಪರಿಚು ಅಟಿಯೇನ಼್
ಕಣ್ಟು ಚೆಯ್ತಾಲ್ ಅತು ಕೈತವಮೋ? ಅನ಼್ಱಿಚ್ ಚೆಯ್ತವಮೋ?
ಮಿಣ್ಟು ಚೆಯ್ತಾಲುಮ್ ಪೊಱುಕ್ಕೈ ನನ಼್ಱೇ; ಪಿನ಼್ ವೆಱುಕ್ಕೈ ಅನ಼್ಱೇ.

46   To live with good manners - ನಲ್ನಟತ್ತೈಯೋಟು ವಾೞ  
ವೆಱುಕ್ಕುಮ್ ತಕೈಮೈಕಳ್ ಚೆಯ್ಯಿನ಼ುಮ್ ತಮ್ಮಟಿಯಾರೈ ಮಿಕ್ಕೋರ್
ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್ ತಕೈಮೈ ಪುತಿಯತನ಼್ಱೇ; ಪುತುನಞ್ಚೈ ಉಣ್ಟು
ಕಱುಕ್ಕುಮ್ ತಿರುಮಿಟಱ್ಱಾನ಼್ ಇಟಪ್ಪಾಕಮ್ ಕಲನ್ತ ಪೊನ಼್ನ಼ೇ!
ಮಱುಕ್ಕುಮ್ ತಕೈಮೈಕಳ್ ಚೆಯ್ಯಿನ಼ುಮ್, ಯಾನ಼್ ಉನ಼್ನ಼ೈ ವಾೞ್ತ್ತುವೇನ಼ೇ!

47   to achieve yoga - ಯೋಕನಿಲೈ ಅಟೈಯ  
ವಾೞುಮ್ಪಟಿಯೊನ಼್ಱು ಕಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟೇನ಼್; ಮನ಼ತ್ತೇ ಒರುವರ್
ವೀೞುಮ್ಪಟಿಯನ಼್ಱು, ವಿಳ್ಳುಮ್ಪಟಿಯನ಼್ಱು, ವೇಲೈನಿಲಮ್
ಏೞುಮ್ ಪರುವರೈ ಎಟ್ಟುಮ್ ಎಟ್ಟಾಮಲ್ ಇರವುಪಕಲ್
ಚೂೞುಮ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕು ನಟುವೇ ಕಿಟನ್ತು ಚುಟರ್ಕಿನ಼್ಱತೇ.

48   To get rid of body needs - ಉಟಲ್ ಪಱ್ಱು ನೀಙ್ಕ  
ಚುಟರುಮ್ ಕಲೈಮತಿ ತುನ಼್ಱುಮ್ ಚಟೈಮುಟಿಕ್ ಕುನ಼್ಱಿಲ್ ಒನ಼್ಱಿಪ್
ಪಟರುಮ್ ಪರಿಮಳಪ್ ಪಚ್ಚೈಕ್ ಕೊಟಿಯೈಪ್ ಪತಿತ್ತು ನೆಞ್ಚಿಲ್
ಇಟರುಮ್ ತವಿರ್ತ್ತು ಇಮೈಪ್ಪೋತಿರುಪ್ಪಾರ್ ಪಿನ಼್ನ಼ುಮ್ ಎಯ್ತುವರೋ;
ಕುಟರುಮ್ ಕೊೞುವುಮ್ ಕುರುತಿಯುಮ್ ತೋಯುಮ್ ಕುರಮ್ಪೈಯಿಲೇ.

Back to Top
49   To avoid the suffering of death - ಮರಣತ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಇಲ್ಲಾತಿರುಕ್ಕ  
ಕುರಮ್ಪೈ ಅಟುತ್ತುಕ್ ಕುಟಿಪುಕ್ಕ ಆವಿ ವೆಙ್ಕೂಱ್ಱುಕ್ಕಿಟ್ಟ
ವರಮ್ಪೈ ಅಟುತ್ತು ಮಱುಕುಮ್ ಅಪ್ಪೋತು ವಳೈಕ್ಕೈ ಅಮೈತ್ತು
ಅರಮ್ಪೈಯಟುತ್ತ ಅರಿವೈಯರ್ ಚೂೞವನ್ತು ಅಞ್ಚಲ್ ಎನ಼್ಪಾಯ್;
ನರಮ್ಪೈ ಅಟುತ್ತ ಇಚೈವಟಿವಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ ನಾಯಕಿಯೇ.

50   To see Ambika in person - ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ನೇರಿಲ್ ಕಾಣ  
ನಾಯಕಿ; ನಾನ಼್ಮುಕಿ; ನಾರಾಯಣಿ; ಕೈ ನಳಿನ಼ ಪಞ್ಚ
ಚಾಯಕಿ; ಚಾಮ್ಪವಿ; ಚಙ್ಕರಿ; ಚಾಮಳೈ; ಚಾತಿನಚ್ಚು
ವಾಯಕಿ; ಮಾಲಿನ಼ಿ; ವಾರಾಕಿ; ಚೂಲಿನ಼ಿ; ಮಾತಙ್ಕಿ ಎನ಼್ಱು
ಆಯಕಿಯಾತಿ ಉಟೈಯಾಳ್ ಚರಣಮ್ ಅರಣ್ ನಮಕ್ಕೇ.

51   To be lust free - ಮೋಕಮ್ ನೀಙ್ಕ  
ಅರಣಮ್ ಪೊರುಳ್ ಎನ಼್ಱು ಅರುಳ್ ಒನ಼್ಱಿಲಾತ ಅಚುರರ್ತಙ್ಕಳ್
ಮುರಣ್ಅನ಼್ಱು ಅೞಿಯ ಮುನ಼ಿನ್ತ ಪೆಮ್ಮಾನ಼ುಮ್, ಮುಕುನ್ತನ಼ುಮೇ
ಚರಣಮ್ ಚರಣಮ್ ಎನ಼ನಿನ಼್ಱ ನಾಯಕಿತನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್
ಮರಣಮ್, ಪಿಱವಿ ಇರಣ್ಟುಮ್ ಎಯ್ತಾರ್ ಇನ್ತ ವೈಯಕತ್ತೇ.

52   To achieve great wealth in this world - ಇಮ್ಮೈಯಿಲ್ ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಮ್ ಅಟೈಯ  
ವೈಯಮ್, ತುರಕಮ್, ಮತಕರಿ, ಮಾಮಕುಟಮ್, ಚಿವಿಕೈ
ಪೆಯ್ಯುಮ್ ಕನ಼ಕಮ್, ಪೆರುವಿಲೈ ಆರಮ್, ಪಿಱೈಮುಟಿತ್ತ
ಐಯನ಼್ ತಿರುಮನ಼ೈಯಾಳ್ ಅಟಿತ್ತಾಮರೈಕ್ಕು, ಅನ಼್ಪುಮುನ಼್ಪು
ಚೆಯ್ಯುಮ್ ತವಮುಟೈಯಾರ್ಕ್ಕು ಉಳವಾಕಿಯ ಚಿನ಼್ನ಼ಙ್ಕಳೇ.

Back to Top
53   To remove from falsehood is you - ಪೊಯ್ಯುಣರ್ವು ನೀಙ್ಕ  
ಚಿನ಼್ನ಼ಞ್ಚಿಱಿಯ ಮರುಙ್ಕಿನ಼ಿಲ್ ಚಾತ್ತಿಯ ಚೆಯ್ಯಪಟ್ಟುಮ್,
ಪೆನ಼್ನ಼ಮ್ ಪೆರಿಯ ಮುಲೈಯುಮ್, ಮುತ್ತಾರಮುಮ್ ಪಿಚ್ಚಿಮೊಯ್ತ್ತ
ಕನ಼್ನ಼ಙ್ಕರಿಯ ಕುೞಲುಮ್ ಕಣ್ ಮೂನ಼್ಱುಮ್ ಕರುತ್ತಿಲ್ ವೈತ್ತುತ್
ತನ಼್ನ಼ನ್ತನ಼ಿ ಇರುಪ್ಪಾರ್ಕ್ಕಿತು ಪೋಲುಮ್ ತವಮಿಲ್ಲೈಯೇ.

54   To be free from Debt Harassment - ಕಟನ಼್ ತೊಲ್ಲೈಕಳ್ ತೀರ  
ಇಲ್ಲಾಮೈ ಚೊಲ್ಲಿ ಒರುವರ್ ತಮ್ಪಾಲ್ಚೆನ಼್ಱು ಇೞಿವುಪಟ್ಟು
ನಿಲ್ಲಾಮೈ ನೆಞ್ಚಿಲ್ ನಿನ಼ೈಕುವಿರೇಲ್, ನಿತ್ತಮ್ ನೀಟುತವಮ್
ಕಲ್ಲಾಮೈ ಕಱ್ಱ ಕಯವರ್ತಮ್ಪಾಲ್ ಒರು ಕಾಲತ್ತಿಲುಮ್
ಚೆಲ್ಲಾಮೈ ವೈತ್ತ ತಿರಿಪುರೈ ಪಾತಙ್ಕಳ್ ಚೇರ್ಮಿನ಼್ಕಳೇ.

55   To attain disgusting mood of liking - ವಿರುಪ್ಪು ವೆಱುಪ್ಪಱ್ಱ ಮೋನ಼ನಿಲೈ ಎಯ್ತ  
ಮಿನ಼್ನ಼ಾಯಿರಮ್ ಒರು ಮೆಯ್ವಟಿವಾಕಿ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱ
ಅನ಼್ನ಼ಾಳ್; ಅಕಮಕಿೞ್ ಆನ಼ನ್ತವಲ್ಲಿ; ಅರುಮಱೈಕ್ಕು
ಮುನ಼್ನ಼ಾಯ್ ನಟುವೆಙ್ಕುಮಾಯ್ ಮುಟಿವಾಯ ಮುತಲ್ವಿ ತನ಼್ನ಼ೈ
ಉನ಼್ನ಼ಾತು ಒೞಿಯಿನ಼ುಮ್, ಉನ಼್ನ಼ಿನ಼ುಮ್ ವೇಣ್ಟುವತು ಒನ಼್ಱಿಲ್ಲೈಯೇ.

56   To have the energy to impress everyone - ಯಾವರೈಯುಮ್ ವಚೀಕರಿಕ್ಕುಮ್ ಆಱ್ಱಲ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
ಒನ಼್ಱಾಯ್ ಅರುಮ್ಪಿಪ್ ಪಲವಾಯ್ ವಿರಿನ್ತು ಇವ್ವುಲಕೆಙ್ಕುಮಾಯ್
ನಿನ಼್ಱಾಳ್, ಅನ಼ೈತ್ತೈಯುಮ್ ನೀಙ್ಕಿ ನಿಱ್ಪಾಳ್ ಎನ಼್ಱನ಼್ ನೆಞ್ಚಿನ಼ುಳ್ಳೇ
ಪೊನ಼್ಱಾತು ನಿನ಼್ಱು ಪುರಿಕಿನ಼್ಱವಾ; ಇಪ್ಪೊರುಳ್ ಅಱಿವಾರ್
ಅನ಼್ಱು ಆಲಿಲೈಯಿಲ್ ತುಯಿನ಼್ಱ ಪೆಮ್ಮಾನ಼ುಮ್ ಎನ಼್ಐಯನ಼ುಮೇ.

Back to Top
57   To be away from poverty - ವಱುಮೈ ಒೞಿಯ  
ಐಯನ಼್ ಅಳನ್ತಪಟಿ ಇರುನಾೞಿ ಕೊಣ್ಟು ಅಣ್ಟಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಉಯ್ಯ ಅಱಮ್ಚೆಯುಮ್ ಉನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಒರುವರ್ತಮ್ಪಾಲ್
ಚೆಯ್ಯ ಪಚುನ್ತಮಿೞ್ಪ್ ಪಾಮಾಲೈಯುಮ್ ಕೊಣ್ಟು ಚೆನ಼್ಱುಪೊಯ್ಯುಮ್
ಮೆಯ್ಯುಮ್ ಇಯಮ್ಪ ವೈತ್ತಾಯ್ ಇತುವೋ ಉನ಼್ಱನ಼್ ಮೆಯ್ಯರುಳೇ.

58   To gain peace of mind - ಮನ಼ಅಮೈತಿ ಪೆಱ  
ಅರುಣಾಮ್ ಪುಯತ್ತುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿತ್ತಾಮ್ ಪುಯತ್ತುಮ್ ಅಮರ್ನ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್
ತರುಣಾಮ್ ಪುಯಮುಲೈತ್ ತೈಯಲ್ ನಲ್ಲಾಳ್, ತಕೈ ಚೇರ್ನಯನ಼ಕ್
ಕರುಣಾಮ್ ಪುಯಮುಮ್ ವತನ಼ಾಮ್ ಪುಯಮುಮ್ ಕರಾಮ್ಪುಯಮುಮ್,
ಚರಣಾಮ್ ಪುಯಮುಮ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಕಣ್ಟಿಲೇನ಼್ ಒರುತಞ್ಚಮುಮೇ.

59   For the children grow up to be good - ಪಿಳ್ಳೈಕಳ್ ನಲ್ಲವರ್ಕಳಾಕ ವಳರ  
ತಞ್ಚಮ್ ಪಿಱಿತಿಲ್ಲೈ ಈತಲ್ಲ ತೆನ಼್ಱುನ಼್ ತವನೆಱಿಕ್ಕೇ
ನೆಞ್ಚಮ್ ಪಯಿಲ ನಿನ಼ೈಕ್ಕಿನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಒಱ್ಱೈ; ನೀಳ್ ಚಿಲೈಯುಮ್
ಅಞ್ಚಮ್ಪುಮ್ ಇಕ್ಕುಅಲರಾಕ ನಿನ಼್ಱಾಯ್; ಅಱಿಯಾರ್ ಎನ಼ಿನ಼ುಮ್
ಪಞ್ಚುಅಞ್ಚು ಮೆಲ್ಲಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಪೆಱ್ಱ ಪಾಲರೈಯೇ.

60   To gain consciousness - ಮೆಯ್ಯುಣರ್ವು ಪೆಱ  
ಪಾಲಿನ಼ುಮ್ ಚೊಲ್ಇನ಼ಿಯಾಯ್! ಪನ಼ಿ ಮಾಮಲರ್ಪ್ಪಾತಮ್ ವೈಕ್ಕ
ಮಾಲಿನ಼ುಮ್ ತೇವರ್ ವಣಙ್ಕ ನಿನ಼್ಱೋನ಼್ ಕೊನ಼್ಱೈ ವಾರ್ಚಟೈಯಿನ಼್
ಮೇಲಿನ಼ುಮ್ ಕೀೞ್ನಿನ಼್ಱು ವೇತಙ್ಕಳ್ ಪಾಟುಮ್ಮೆಯ್ಪ್ ಪೀಟಮ್ ಒರು
ನಾಲಿನ಼ುಮ್ ಚಾಲನನ಼್ಱೋ ಅಟಿಯೇನ಼್ ಮುಟೈ ನಾಯ್ತ್ತಲೈಯೇ?

Back to Top
61   To defeat the illusion - ಮಾಯೈಯೈ ವೆಲ್ಲ  
ನಾಯೇನ಼ೈಯುಮ್ ಇಙ್ಕೊರು ಪೊರುಳಾಕ ನಯನ್ತುವನ್ತು
ನೀಯೇ ನಿನ಼ೈವಿನ಼್ಱಿ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾಯ್ ನಿನ಼್ನ಼ೈ ಉಳ್ಳವಣ್ಣಮ್
ಪೇಯೇನ಼್ ಅಱಿಯುಮ್ ಅಱಿವುತನ್ತಾಯ್ ಎನ಼್ನ಼ ಪೇಱುಪೆಱ್ಱೇನ಼್?
ತಾಯೇ! ಮಲೈಮಕಳೇ! ಚೆಙ್ಕಣ್ಮಾಲ್ ತಿರುತ್ತಙ್ಕಚ್ಚಿಯೇ.

62   To become free from fear - ಎತ್ತಕೈಯ ಅಚ್ಚಮುಮ್ ಅಕಲ  
ತಙ್ಕಚ್ಚಿಲೈ ಕೊಣ್ಟು ತಾನ಼ವರ್ ಮುಪ್ಪುರಮ್ ಚಾಯ್ತ್ತು, ಮತ
ವೆಙ್ಕಣ್ ಕರಿಯುರಿ ಪೋರ್ತ್ತ ಚೆಞ್ಚೇವಕನ಼್ ಮೆಯ್ಯಟೈಯಕ್
ಕೊಙ್ಕೈಕ್ ಕುರುಮ್ಪೈಕ್ ಕುಱಿಯಿಟ್ಟ ನಾಯಕಿ! ಕೋಕನ಼ಕಚ್
ಚೆಙ್ಕೈಕ್ ಕರುಮ್ಪುಮ್, ಮಲರುಮ್ ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯತೇ.

63   To be in conscious mind - ಅಱಿವು ತೆಳಿವೋಟು ಇರುಕ್ಕ  
ತೇಱುಮ್ಪಟಿ ಚಿಲ ಏತುವುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿಮುನ಼್ ಚೆಲ್ಕತಿಕ್ಕುಕ್
ಕೂಱುಮ್ ಪೊರುಳ್ ಕುನ಼್ಱಿಲ್ಕೊಟ್ಟುಮ್ ತಱಿ ಕುಱಿಕ್ಕುಮ್; ಚಮಯಮ್
ಆಱುಮ್ ತಲೈವಿ ಇವಳಾಯ್ ಇರುಪ್ಪತು ಅಱಿನ್ತಿರುನ್ತುಮ್
ವೇಱುಮ್ ಚಮಯಮ್ ಉಣ್ಟೆನ಼್ಱು ಕೊಣ್ಟಾಟಿಯ ವೀಣರುಕ್ಕೇ.

64   Increase devotion - ಪಕ್ತಿ ಪೆರುಕ  
ವೀಣೇ ಪಲಿಕವರ್ ತೆಯ್ವಙ್ಕಳ್ ಪಾಲ್ಚೆನ಼್ಱು ಮಿಕ್ಕ ಅನ಼್ಪು
ಪೂಣೇನ಼್; ಉನ಼ಕ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಪೂಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟೇನ಼್; ನಿನ಼್ಪುಕೞ್ಚ್ಚಿಯನ಼್ಱಿಪ್
ಪೇಣೇನ಼್; ಒರುಪೊೞುತುಮ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಪಿರಕಾಚಮಿನ಼್ಱಿಕ್
ಕಾಣೇನ಼್ ಇರುನಿಲಮುಮ್ ತಿಚೈ ನಾನ಼್ಕುಮ್ ಕಕನ಼ಮುಮೇ.

Back to Top
65   To get children - ಮಕಪ್ಪೇಱು ಅಟೈಯ  
ಕಕನ಼ಮುಮ್, ವಾನ಼ಮುಮ್, ಪುವನ಼ಮುಮ್ ಕಾಣವಿಱ್ ಕಾಮನ಼್ ಅಙ್ಕಮ್
ತಕನ಼ಮ್ಮುನ಼್ ಚೆಯ್ತ ತವಪ್ಪೆರುಮಾಱ್ಕುತ್ ತಟಕ್ಕೈಯುಮ್ ಚೆಮ್
ಮುಕನ಼ುಮ್ ಮುನ್ನಾನ಼್ಕಿರುಮೂನ಼್ಱೆನ಼ತ್ ತೋನ಼್ಱಿಯ ಮೂತಱಿವಿನ಼್
ಮಕನ಼ುಮ್ ಉಣ್ಟಾಯತನ಼್ಱೋ? ವಲ್ಲಿ ನೀಚೆಯ್ತ ವಲ್ಲಪಮೇ!

66   To become poet - ಕವಿಞರಾಕ  
ವಲ್ಲಪಮ್ ಒನ಼್ಱಱಿಯೇನ಼್; ಚಿಱಿಯೇನ಼್ ನಿನ಼್ ಮಲರಟಿಚ್ಚೆಮ್
ಪಲ್ಲವಮ್ ಅಲ್ಲತು ಪಱ್ಱೊನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಪಚುಮ್ ಪೊಱ್ಪೊರುಪ್ಪು
ವಿಲ್ಲವರ್ ತಮ್ಮುಟನ಼್ ವೀಱ್ಱಿರುಪ್ಪಾಯ್; ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ತೊಟುತ್ತ
ಚೊಲ್ ಅವಮಾಯಿನ಼ುಮ್ ನಿನ಼್ತಿರುನಾಮಙ್ಕಳ್ ತೋತ್ತಿರಮೇ.

67   Destroy enemies - ಪಕೈವರ್ಕಳ್ ಅೞಿಯ  
ತೋತ್ತಿರಮ್ ಚೆಯ್ತು, ತೊೞುತು, ಮಿನ಼್ಪೋಲುಮ್ ನಿನ಼್ ತೋಱ್ಱಮ್ಒರು
ಮಾತ್ತಿರೈಪ್ ಪೋತುಮ್ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ವೈಯಾತವರ್ ವಣ್ಮೈ, ಕುಲಮ್
ಕೋತ್ತಿರಮ್, ಕಲ್ವಿ, ಕುಣಮ್ಕುನ಼್ಱಿ ನಾಳುಮ್ ಕುಟಿಲ್ಕಳ್ತೊಱುಮ್
ಪಾತ್ತಿರಮ್ ಕೊಣ್ಟು ಪಲಿಕ್ಕುೞಲಾ ನಿಱ್ಪರ್ ಪಾರೆಙ್ಕುಮೇ.

68   Wealth abounds like land and house - ನಿಲಮ್ ವೀಟು ಪೋನ಼್ಱ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಕ  
ಪಾರುಮ್, ಪುನ಼ಲುಮ್, ಕನ಼ಲುಮ್, ವೆಙ್ಕಾಲುಮ್, ಪಟರ್ವಿಚುಮ್ಪುಮ್,
ಊರುಮ್ ಮುರುಕು ಚುವೈಯೊಳಿ ಊಱು ಒಲಿ ಒನ಼್ಱುಪಟಚ್
ಚೇರುಮ್ ತಲೈವಿ, ಚಿವಕಾಮಚುನ್ತರಿ ಚೀರಟಿಕ್ಕೇ
ಚಾರುಮ್ ತವಮುಟೈಯಾರ್ ಪಟೈಯಾತ ತನ಼ಮಿಲ್ಲೈಯೇ.

Back to Top
69   Achieve all conveniences - ಚಕಲ ಚௌಪಾಕ್ಕಿಯಙ್ಕಳುಮ್ ಅಟೈಯ  
ತನ಼ಮ್ತರುಮ್; ಕಲ್ವಿತರುಮ್; ಒರುನಾಳುಮ್ ತಳರ್ವಱಿಯಾ
ಮನ಼ಮ್ತರುಮ್; ತೆಯ್ವ ವಟಿವುನ್ ತರುಮ್; ನೆಞ್ಚಿಲ್ ವಞ್ಚಮಿಲ್ಲಾ
ಇನ಼ಮ್ ತರುಮ್; ನಲ್ಲನ಼ ಎಲ್ಲಾಮ್ ತರುಮ್; ಅನ಼್ಪರ್ ಎನ಼್ಪವರ್ಕ್ಕೇ
ಕನ಼ಮ್ತರುಮ್ ಪೂಙ್ಕುೞಲಾಳ್ ಅಪಿರಾಮಿ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ಕಳೇ.

70   To get Siddhi in micro arts - ಕಲೈಕಳಿಲ್ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ  
ಕಣ್ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ಪಟಿ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟೇನ಼್ ಕಟಮ್ ಪಾಟವಿಯಿಲ್
ಪಣ್ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಕುರಲ್ ವೀಣೈಯುಮ್ ಕೈಯುಮ್ ಪಯೋತರಮುಮ್
ಮಣ್ಕಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪಚ್ಚೈ ವಣ್ಣಮುಮ್ ಆಕಿ ಮತಙ್ಕರ್ಕುಲಪ್
ಪೆಣ್ಕಳಿಲ್ ತೋನ಼್ಱಿಯ ಎಮ್ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿತನ಼್ ಪೇರೞಕೇ.

71   Get rid of grievances and get pleasure - ಮನ಼ಕ್ಕುಱೈಕಳ್ ತೀರ್ನ್ತು ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ಪೆಱ  
ಅೞಕುಕ್ಕು ಒರುವರುಮ್ ಒವ್ವಾತವಲ್ಲಿ; ಅರುಮಱೈಕಳ್
ಪೞಕಿಚ್ ಚಿವನ್ತ ಪತಾಮ್ ಪುಯತ್ತಾಳ್; ಪನ಼ಿ ಮಾಮತಿಯಿನ಼್
ಕುೞವಿತ್ ತಿರುಮುಟಿಕ್ ಕೋಮಳ ಯಾಮಳೈಕ್ ಕೊಮ್ಪಿರುಕ್ಕ
ಇೞವುಱ್ಱು ನಿನ಼್ಱುನೆಞ್ಚೇ ಇರಙ್ಕೇಲ್ ಉನ಼ಕ್ಕೆನ಼್ ಕುಱೈಯೇ!

72   To get liberated from birth - ಪಿಱವಿಪ್ ಪಿಣಿ ತೀರ  
ಎನ಼್ಕುಱೈ ತೀರನಿನ಼್ಱು ಏತ್ತುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಇನ಼ಿ ಯಾನ಼್ ಪಿಱಕ್ಕಿನ಼್
ನಿನ಼್ಕುಱೈಯೇ ಅನ಼್ಱಿ ಯಾರ್ಕುಱೈ ಕಾಣ್; ಇರು ನೀಳ್ವಿಚುಮ್ಪಿನ಼್
ಮಿನ಼್ಕುಱೈ ಕಾಟ್ಟಿ ಮೆಲಿಕಿನ಼್ಱ ನೇರಿಟೈ ಮೆಲ್ಲಿಯಲಾಯ್?
ತನ಼್ಕುಱೈ ತೀರ ಎಙ್ಕೋನ಼್ ಚಟೈಮೇಲ್ವೈತ್ತ ತಾಮರೈಯೇ.

Back to Top
73   To get children - ಕುೞನ್ತೈಪ್ ಪೇಱು ಉಣ್ಟಾಕ  
ತಾಮಮ್ ಕಟಮ್ಪು; ಪಟೈಪಞ್ಚಪಾಣಮ್; ತನ಼ುಕ್ಕರುಮ್ಪು;
ಯಾಮಮ್ ವಯಿರವರ್ ಏತ್ತುಮ್ ಪೊೞುತು; ಎಮಕ್ಕೆನ಼್ಱು ವೈತ್ತ
ಚೇಮಮ್ ತಿರುವಟಿ; ಚೆಙ್ಕೈಕಳ್ ನಾನ಼್ಕು; ಒಳಿ ಚೆಮ್ಮೈಯಮ್ಮೈ
ನಾಮಮ್ ತಿರಿಪುರೈ; ಒನ಼್ಱೋಟು ಇರಣ್ಟು ನಯನ಼ಙ್ಕಳೇ.

74   Achieve excellence in the industry - ತೊೞಿಲಿಲ್ ಮೇನ಼್ಮೈ ಅಟೈಯ  
ನಯನ಼ಙ್ಕಳ್ ಮೂನ಼್ಱುಟೈ ನಾತನ಼ುಮ್, ವೇತಮುಮ್, ನಾರಣನ಼ುಮ್
ಅಯನ಼ುಮ್ ಪರವುಮ್ ಅಪಿರಾಮವಲ್ಲಿ ಅಟಿಯಿಣೈಯಪ್
ಪಯನ಼್ಎನ಼್ಱು ಕೊಣ್ಟವರ್ ಪಾವೈಯರ್ ಆಟವುಮ್, ಪಾಟವುಮ್ ಪೊನ಼್
ಚಯನ಼ಮ್ ಪೊರುನ್ತು ತಮನ಼ಿಯಕ್ ಕಾವಿನ಼ಿಲ್ ತಙ್ಕುವರೇ.

75   To defeat fate - ವಿತಿಯೈ ವೆಲ್ಲ  
ತಙ್ಕುವರ್ ಕಱ್ಪಕತ್ ತಾರುವಿನ಼್ ನೀೞಲಿಲ್; ತಾಯರಿನ಼್ಱಿ
ಮಙ್ಕುವರ್, ಮಣ್ಣಿಲ್ ವೞುವಾಪ್ ಪಿಱವಿಯೈ; ಮಾಲ್ವರೈಯುಮ್
ಪೊಙ್ಕುವರ್ ಆೞಿಯುಮ್! ಈರೇೞ್ಪುವನ಼ಮುಮ್ ಪೂತ್ತ ಉನ್ತಿಕ್
ಕೊಙ್ಕಿವರ್ ಪೂಙ್ಕುೞಲಾಳ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಕುಱಿತ್ತವರೇ.

76   To get what he deserves - ತನ಼ಕ್ಕು ಉರಿಮೈಯಾನ಼ತೈಪ್ ಪೆಱ  
ಕುಱಿತ್ತೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ನಿನ಼್ಕೋಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್; ನಿನ಼್ ಕುಱಿಪ್ಪಱಿನ್ತು
ಮಱಿತ್ತೇನ಼್ ಮಱಲಿ ವರುಕಿನ಼್ಱ ನೇರ್ವೞಿ; ವಣ್ಟುಕಿಣ್ಟಿ
ವೆಱಿತ್ತೇನ಼್ ಅವಿೞ್ಕೊನ಼್ಱೈ ವೇಣಿಪ್ಪಿರಾನ಼್ ಒರುಕೂಱ್ಱೈ ಮೆಯ್ಯಿಲ್
ಪಱಿತ್ತೇ ಕುಟಿಪುಕುತುಮ್ ಪಞ್ಚಪಾಣ ಪಯಿರವಿಯೇ.

Back to Top
77   Overcome the fear of enmity - ಪಕೈ ಅಚ್ಚಮ್ ನೀಙ್ಕ  
ಪಯಿರವಿ, ಪಞ್ಚಮಿ, ಪಾಚಾಙ್ಕುಚೈ, ಪಞ್ಚಪಾಣಿ, ವಞ್ಚರ್
ಉಯಿರವಿ ಉಣ್ಣುಮ್ ಉಯರ್ಚಣ್ಟಿ, ಕಾಳಿ ಒಳಿರುಮ್ಕಲಾ
ವಯಿರವಿ, ಮಣ್ಟಲಿ, ಮಾಲಿನ಼ಿ, ಚೂಲಿ ವರಾಕಿಯೆನ಼್ಱೇ
ಚೆಯಿರವಿ ನಾನ಼್ಮಱೈ ಚೇರ್ತಿರು ನಾಮಙ್ಕಳ್ ಚೆಪ್ಪುವರೇ.

78   Achieve all the riches - ಚಕಲ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳೈಯುಮ್ ಅಟೈಯ  
ಚೆಪ್ಪುಮ್, ಕನ಼ಕ ಕಲಚಮುಮ್ ಪೋಲುಮ್ ತಿರುಮುಲೈಮೇಲ್
ಅಪ್ಪುಮ್ ಕಳಪ ಅಪಿರಾಮ ವಲ್ಲಿ! ಅಣಿತರಳಕ್
ಕೊಪ್ಪುಮ್, ವಯಿರಕ್ ಕುೞೈಯುಮ್, ವಿೞಿಯಿನ಼್ ಕೊೞುಙ್ಕಟೈಯುಮ್
ತುಪ್ಪುಮ್ ನಿಲವುಮ್ ಎೞುತಿವೈತ್ತೇನ಼್ ಎನ಼್ ತುಣೈವಿೞಿಕ್ಕೇ.

79   Get rid of the wordly bondages - ಕಟ್ಟುಕಳಿಲ್ ಇರುನ್ತು ವಿಟುಪಟ  
ವಿೞಿಕ್ಕೇ ಅರುಳುಣ್ಟು; ಅಪಿರಾಮ ವಲ್ಲಿಕ್ಕು ವೇತಮ್ಚೊನ಼್ನ಼
ವೞಿಕ್ಕೇ ವೞಿಪಟ ನೆಞ್ಚುಣ್ಟು; ಎಮಕ್ಕು ಅವ್ವೞಿ ಕಿಟಕ್ಕಪ್
ಪೞಿಕ್ಕೇ ಚುೞನ಼್ಱು ವೆಮ್ಪಾವಙ್ಕಳೇ ಚೆಯ್ತು ಪಾೞ್ನರಕಕ್
ಕುೞಿಕ್ಕೇ ಅೞುನ್ತುಮ್ ಕಯವರ್ತಮ್ ಮೋಟೆನ಼್ನ಼ ಕೂಟ್ಟಿನ಼ಿಯೇ.

80   To perpetuate constant bliss - ನಿಲೈಯಾನ಼ ಮನ಼ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ ನಿಲೈತ್ತಿಟ  
ಕೂಟ್ಟಿಯವಾ! ಎನ಼್ನ಼ೈತ್ ತನ಼್ ನ಼ಟಿಯಾರಿಲ್ ಕೊಟಿಯವಿನ಼ೈ
ಓಟ್ಟಿಯವಾ! ಎಣ್ಕಣ್ ಒಟಿಯವಾ! ತನ಼್ನ಼ೈ ಉಳ್ಳವಣ್ಣಮ್
ಕಾಟ್ಟಿಯವಾ! ಕಣ್ಟ ಕಣ್ಣುಮ್ ಮನ಼ಮುಮ್ ಕಳಿಕ್ಕಿನ಼್ಱವಾ!
ಆಟ್ಟಿಯವಾ ನಟಮ್ ಆಟಕತ್ತಾಮರೈ ಆರಣಙ್ಕೇ.

Back to Top
81   Behave well - ನನ಼್ನ಼ಟತ್ತೈ ಉಣ್ಟಾಕ  
ಅಣಙ್ಕೇ! ಅಣಙ್ಕುಕಳ್ ನಿನ಼್ ಪರಿವಾರಙ್ಕಳ್ ಆಕೈಯಿನ಼ಾಲ್
ವಣಙ್ಕೇನ಼್; ಒರುವರೈ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿಲೇನ಼್; ನೆಞ್ಚಿಲ್ ವಞ್ಚಕರೋಟು
ಇಣಙ್ಕೇನ಼್ ಎನ಼ತುಉನ಼ತು ಎನ಼್ಱು ಇರುಪ್ಪಾರ್ ಚಿಲರ್ ಯಾವರೊಟುಮ್
ಪಿಣಙ್ಕೇನ಼್; ಅಱಿವೊನ಼್ಱಿಲೇನ಼್ ಎಣ್ಕಣ್ ನೀವೈತ್ತ ಪೇರಳಿಯೇ.

82   Achieve mental integrity - ಮನ಼ ಒರುಮೈಪ್ಪಾಟು ಅಟೈಯ  
ಅಳಿಯಾರ್ ಕಮಲತ್ತಿಲ್ ಆರಣಙ್ಕೇ! ಅಕಿಲಾಣ್ಟಮುಮ್ ನಿನ಼್
ಒಳಿಯಾಕ ನಿನ಼್ಱ ಒಳಿರ್ತಿರು ಮೇನ಼ಿಯೈ ಉಳ್ಳುತೊಱುಮ್
ಕಳಿಯಾಕಿ, ಅನ್ತಕ್ ಕರಣಙ್ಕಳ್ ವಿಮ್ಮಿಕ್, ಕರೈಪುರಣ್ಟು,
ವೆಳಿಯಾಯ್ವಿಟಿನ಼್, ಎಙ್ಙನ಼ೇ ಮಱಪ್ಪೇನ಼್ ನಿನ಼್ ವಿರಕಿನ಼ೈಯೇ.

83   To have servants - ಏವಲರ್ ಪಲರ್ ಉಣ್ಟಾಕ  
ವಿರವುಮ್ ಪುತುಮಲರ್ ಇಟ್ಟು ನಿನ಼್ ಪಾತ ವಿರೈಕ್ಕಮಲಮ್
ಇರವುಮ್ ಪಕಲುಮ್ ಇಱೈಞ್ಚವಲ್ಲಾರ್, ಇಮೈಯೋರ್ ಎವರುಮ್
ಪರವುಮ್ ಪತಮುಮ್, ಅಯಿರಾವತಮುಮ್, ಪಕೀರತಿಯುಮ್
ಉರವುಮ್ ಕುಲಿಚಮುಮ್, ಕಱ್ಪಕಕ್ ಕಾವುಮ್ ಉಟೈಯವರೇ.

84   To get away from dharma embarrassments - ತರ್ಮ ಚಙ್ಕಟಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ  
ಉಟೈಯಾಳೈ, ಒಲ್ಕು ಚೆಮ್ಪಟ್ಟು ಉಟೈಯಾಳೈ; ಒಳಿರ್ಮತಿಚ್ಚೆಞ್
ಚಟೈಯಾಳೈ ವಞ್ಚಕರ್ ನೆಞ್ಚಟೈಯಾಳೈತ್, ತಯಙ್ಕುಮ್ ನುಣ್ಣೂಲ್
ಇಟೈಯಾಳೈ, ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್ ಇಟೈಯಾಳೈ, ಇಙ್ಕು ಎನ಼್ನ಼ೈ ಇನ಼ಿಪ್
ಪಟೈಯಾಳೈ, ಉಙ್ಕಳೈಯುಮ್ ಪಟೈಯಾವಣ್ಣಮ್ ಪಾರ್ತ್ತಿರುಮೇ.

Back to Top
85   To get away from sufferingyou - ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ನೀಙ್ಕ  
ಪಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ತಿಚೈತೊಱುಮ್ ಪಾಚಾಙ್ಕುಚಮುಮ್, ಪನ಼ಿಚ್ಚಿಱೈವಣ್ಟು
ಆರ್ಕ್ಕುಮ್ ಪುತುಮಲರ್ ಐನ್ತುಮ್, ಕರುಮ್ಪುಮ್ ಎನ಼್ ಅಲ್ಲಲ್ಎಲ್ಲಾಮ್
ತೀರ್ಕ್ಕುಮ್ ತಿರಿಪುರೈಯಾಳ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿಯುಮ್ ಚಿಱ್ಱಿಟೈಯುಮ್,
ವಾರ್ಕ್ಕುಙ್ಕುಮ ಮುಲೈಯುಮ್, ಮುಲೈಮೇಲ್ ಮುತ್ತುಮಾಲೈಯುಮೇ.

86   Get rid of the fear of weapons - ಆಯುತ ಪಯಮ್ ನೀಙ್ಕ  
ಮಾಲಯನ಼್ ತೇಟ, ಮಱೈತೇಟ, ವಾನ಼ವರ್ ತೇಟ, ನಿನ಼್ಱ
ಕಾಲೈಯುಮ್, ಚೂಟಕಕ್ ಕೈಯೈಯುಮ್, ಕೊಣ್ಟು, ಕತಿತ್ತಕಪ್ಪು
ವೇಲೈ ವೆಙ್ಕಾಲನ಼್ ಎನ಼್ಮೇಲ್ ವಿಟುಮ್ಪೋತು ವೆಳಿನಿಲ್ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಪಾಲೈಯುಮ್ ತೇನ಼ೈಯುಮ್, ಪಾಕೈಯುಮ್ ಪೋಲುಮ್ ಪಣಿಮೊೞಿಯೇ.

87   Get active and gain fame - ಚೆಯಱ್ಕರಿಯ ಚೆಯ್ತು ಪುಕೞ್ ಪೆಱ  
ಮೊೞಿಕ್ಕುಮ್, ನಿನ಼ೈವುಕ್ಕುಮ್ ಎಟ್ಟಾತ ನಿನ಼್ ತಿರುಮೂರ್ತ್ತಿ ಎನ಼್ಱನ಼್
ವಿೞಿಕ್ಕುಮ್ ವಿನ಼ೈಕ್ಕುಮ್ ವೆಳಿನಿನ಼್ಱತಾಲ್! ವಿೞಿಯಾಲ್ ಮತನ಼ೈ
ಅೞಿಕ್ಕುಮ್ ತಲೈವರ್ ಅೞಿಯಾ ವಿರತತ್ತೈ ಅಣ್ಟಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಪೞಿಕ್ಕುಮ್ ಪಟಿಯೊರು ಪಾಕಮ್ ಕೊಣ್ಟಾಳುಮ್ ಪರಾಪರೈಯೇ.

88   Always seek the grace of hope - ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಅಮ್ಪಿಕೈ ಅರುಳ್ ಪೆಱ  
ಪರಮ್ ಎನ಼್ಱು ಉನ಼ೈ ಅಟೈನ್ತೇನ಼್ ತಮಿಯೇನ಼ುಮ್; ಉನ಼್ಪತ್ತರುಕ್ಕುಳ್
ತರಮನ಼್ಱು ಇವನ಼್ಎನ಼್ಱು ತಳ್ಳತ್ತಕಾತು; ತರಿಯಲರ್ತಮ್
ಪುರಮ್ಅನ಼್ಱು ಎರಿಯಪ್ ಪೊರುಪ್ಪುವಿಲ್ ವಾಙ್ಕಿಯ ಪೋತಿಲ್ ಅಯನ಼್
ಚಿರಮ್ ಒನ಼್ಱು ಚೆಱ್ಱ ಕೈಯಾನ಼್ ಇಟಪ್ಪಾಕಮ್ ಚಿಱನ್ತವಳೇ!

Back to Top
89   Get Yoga Siddhi - ಯೋಕ ಚಿತ್ತಿ ಪೆಱ  
ಚಿಱಕ್ಕುಮ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುವೇ! ನಿನ಼್ಚೇವಟಿ ಚೆನ಼್ನ಼ಿವೈಕ್ಕತ್
ತುಱಕ್ಕಮ್ ತರುಮ್, ನಿನ಼್ ತುಣೈವರುಮ್ ನೀಯುಮ್ ತುರಿಯಮ್ ಅಱ್ಱ
ಉಱಕ್ಕಮ್ ತರವನ್ತು ಉಟಮ್ಪೋಟು ಉಯಿರ್ಉಱ ವಱ್ಱಱಿವು
ಮಱಕ್ಕುಮ್ ಪೊೞುತೆನ಼್ ಮುನ಼್ನ಼ೇ ವರಲ್ವೇಣ್ಟುಮ್ ವರುನ್ತಿಯುಮೇ.

90   Harmonious married life - ಕಣವನ಼್ ಮನ಼ೈವಿ ಕರುತ್ತು ವೇಱ್ಱುಮೈ ನೀಙ್ಕ  
ವರುನ್ತಾ ವಕೈಎನ಼್ಮನ಼ತ್ ತಾಮರೈಯಿನ಼ಿಲ್ ವನ್ತುಪುತುನ್ತು
ಇರುನ್ತಾಳ್ ಪೞೈಯ ಇರುಪ್ಪಿಟಮಾಕ ಇನ಼ಿ ಎನ಼ಕ್ಕುಪ್
ಪೊರುನ್ತಾತು ಒರುಪೊರುಳ್ ಇಲ್ಲೈ; ವಿಣ್ಮೇವುಮ್ ಪುಲವರುಕ್ಕು
ವಿರುನ್ತಾಕ, ವೇಲೈ ಮರುನ್ತಾನ಼ತೈ ನಲ್ಕುಮ್ ಮೆಲ್ಲಿಯಲೇ.

91   To succeed in government action - ಅರಚಾಙ್ಕಚ್ ಚೆಯಲಿಲ್ ವೆಱ್ಱಿ ಪೆಱ  
ಮೆಲ್ಲಿಯ ನುಣ್ಣಿಟೈ ಮಿನ಼್ ಅನ಼ೈಯಾಳೈ, ವಿರಿಚಟೈಯೋನ಼್
ಪುಲ್ಲಿಯ ಮೆನ಼್ಮುಲೈ ಪೊನ಼್ ಅನ಼ೈಯಾಳೈಪ್ ಪುಕೞ್ನ್ತು ಮಱೈ
ಚೊಲ್ಲಿಯ ವಣ್ಣಮ್ ತೊೞುಮಟಿ ಯಾರೈತ್ ತೊೞುಮವರ್ಕ್ಕುಪ್
ಪಲ್ಲಿಯಮ್ ಆರ್ತ್ತೆೞ ವೆಣ್ಪಕಟು ಊರುಮ್ ಪತಮ್ತರುಮೇ.

92   Maturity of mind - ಮನ಼ನಿಲೈ ಪಕ್ಕುವಮಟೈಯ  
ಪತತ್ತೇ ಉರುಕಿ, ನಿನ಼್ಪಾತತ್ತಿಲೇ ಮನ಼ಮ್ಪಱ್ಱಿ, ಉನ಼್ಱನ಼್
ಇತತ್ತೇ ಒೞುಕ ಅಟಿಮೈಕೊಣ್ಟಾಯ್; ಇನ಼ಿಯಾನ಼್ ಒರುವರ್
ಮತತ್ತೇ ಮತಿಮಯಙ್ಕೇನ಼್; ಅವರ್ ಪೋನ಼ ವೞಿಯುಮ್ ಚೆಲ್ಲೇನ಼್;
ಮುತಲ್ತೇವರ್ ಮೂವರುಮ್, ಯಾವರುಮ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಮುಕಿೞ್ನಕೈಯೇ.

Back to Top
93   Let the light shine inside - ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ಒಳಿ ಉಣ್ಟಾಕ  
ನಕೈಯೇ ಇಃತಿನ್ತ ಞಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ಪೆಱ್ಱ ನಾಯಕಿಕ್ಕು
ಮುಕೈಯೇ ಮುಕಿೞ್ಮುಲೈ; ಮಾನ಼ೇ ಮುತುಕಣ್; ಮುಟಿವಿಲ್ ಅನ್ತ
ವಕೈಯೇ ಪಿಱವಿಯುಮ್ ವಮ್ಪೇ ಮಲೈಮಕಳ್ ಎನ಼್ಪತು; ನಾಮ್
ಮಿಕೈಯೇ ಇವಳ್ತನ಼್ ತಕೈಮೈಯೈ ನಾಟಿ ವಿರುಮ್ಪುವತೇ.

94   The mood is pure - ಮನ಼ನಿಲೈ ತೂಯ್ಮೈಯಾಕ  
ವಿರುಮ್ಪಿತ್ ತೊೞುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್, ವಿೞಿನೀರ್ಮಲ್ಕಿ ಮೆಯ್ಪುಳಕಮ್
ಅರುಮ್ಪಿತ್, ತತುಮ್ಪಿಯ ಆನ಼ನ್ತಮಾಕಿ; ಅಱಿವಿೞನ್ತು,
ಚುರುಮ್ಪಿಱ್ ಕಳಿತ್ತು ಮೊೞಿ ತಟುಮಾಱಿ, ಮುನ಼್ ಚೊನ಼್ನ಼ಎಲ್ಲಾಮ್
ತರುಮ್ಪಿತ್ತರ್ ಆವರೆನ಼್ಱಾಲ್, ಅಪಿರಾಮಿ ಚಮಯಮ್ನನ಼್ಱೇ.

95   To get pure mood - ತೂಯ ಮನ಼ನಿಲೈ ಪೆಱ  
ನನ಼್ಱೇ ವರುಕಿನ಼ುಮ್, ತೀತೇ ವಿಳೈಕಿನ಼ುಮ್, ನಾನ಼್ ಅಱಿವತು
ಒನ಼್ಱೇಯುಮ್ ಇಲ್ಲೈ; ಉನ಼ಕ್ಕೇ ಪರಮ್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಅನ಼್ಱೇ ಉನ಼ತೆನ಼್ಱು ಅಳಿತ್ತು ವಿಟ್ಟೇನ಼್; ಅೞಿಯಾತ ಕುಣಕ್
ಕುನ಼್ಱೇ! ಅರುಟ್ಕಟಲೇ! ಇಮವಾನ಼್ ಪೆಱ್ಱ ಕೋಮಳಮೇ!

96   To gain leadership and fame everywhere - ಎಙ್ಕುಮ್ ತಲೈಮೈಯುಮ್ ಪುಕೞುಮ್ ಪೆಱ  
ಕೋಮಳ ವಲ್ಲಿಯೈ ಅಲ್ಲಿಯನ್ ತಾಮರೈಕ್ಕೋಯಿಲ್ ವೈಕುಮ್
ಯಾಮಳ ವಲ್ಲಿಯೈ, ಏತಮ್ ಇಲಾಳೈ, ಎೞುತರಿಯ
ಚಾಮಳ ಮೇನ಼ಿಚ್ ಚಕಲಕಲಾ ಮಯಿಲ್ ತನ಼್ನ಼ೈತ್ ತಮ್ಮಾಲ್
ಆಮಳವುಮ್ ತೊೞುವಾರ್ ಎೞುಪಾರುಕ್ಕುಮ್ ಆತಿಪರೇ.

Back to Top
97   Grow in glory and virtue - ಪುಕೞುಮ್ ಅಱಮುಮ್ ವಳರ  
ಆತಿತ್ತನ಼್, ಅಮ್ಪುಲಿ, ಅಙ್ಕಿ, ಕುಪೇರನ಼್, ಅಮರರ್ತಙ್ಕೋನ಼್
ಪೋತಿಱ್ ಪಿರಮನ಼್, ಪುರಾರಿ, ಮುರಾರಿ, ಪೊತಿಯಮುನ಼ಿ,
ಕಾತಿಪ್ ಪೊರುಪಟೈಕ್ ಕನ್ತನ಼್, ಕಣಪತಿ, ಕಾಮನ಼್ ಮುತಲ್
ಚಾತಿತ್ತ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ಎಣ್ಣಿಲರ್ ಪೋಱ್ಱುವರ್ ತೈಯಲೈಯೇ.

98   To seek protection from deceitful acts - ವಞ್ಚಕರ್ ಚೆಯಲ್ಕಳಿಲಿರುನ್ತು ಪಾತುಕಾಪ್ಪು ಪೆಱ  
ತೈವನ್ತು ನಿನ಼್ ಅಟಿತ್ತಾಮರೈ ಚೂಟಿಯ ಚಙ್ಕರಱ್ಕುಕ್
ಕೈವನ್ತ ತೀಯುಮ್, ತಲೈವನ್ತ ಆಱುಮ್ ಕರನ್ತತೆಙ್ಕೇ?
ಮೆಯ್ವನ್ತ ನೆಞ್ಚಿನ಼್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಒರುಕಾಲುಮ್ ವಿರಕರ್ತಙ್ಕಳ್
ಪೊಯ್ವನ್ತ ನೆಞ್ಚಿಲ್ ಪುಕಲಱಿಯಾ ಮಟಪ್ ಪೂಙ್ಕುಯಿಲೇ.

99   Grow a sense of grace - ಅರುಳ್ ಉಣರ್ವು ವಳರ  
ಕುಯಿಲಾಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಕಟಮ್ಪಟಾವಿಯಿಟೈ; ಕೋಲವಿಯನ಼್
ಮಯಿಲಾಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಇಮಯಾಚಲತ್ ತಿಟೈ; ವನ್ತುತಿತ್ತ
ವೆಯಿಲಾಯ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ವಿಚುಮ್ಪಿಲ್; ಕಮಲತ್ತಿನ಼್ ಮೀತನ಼್ನ಼ಮಾಮ್
ಕಯಿಲಾಯರುಕ್ಕು ಅನ಼್ಱು ಇಮವಾನ಼್ ಅಳಿತ್ತ ಕನ಼ಙ್ಕುೞೈಯೇ.

100   To see goddess in our mind - ಅಮ್ಪಿಕೈಯೈ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ಕಾಣ  
ಕುೞೈಯೈತ್ ತೞುವಿಯ ಕೊನ಼್ಱೈಯನ್ ತಾರ್ ಕಮೞ್ ಕೊಙ್ಕೈವಲ್ಲಿ
ಕೞೈಯೈಪ್ ಪೊರುತ ತಿರುನೆಟುನ್ ತೋಳುಮ್, ಕರುಮ್ಪುವಿಲ್ಲುಮ್
ವಿೞೈಯಪ್ ಪೊರುತಿಱಲ್ ವೇರಿಯಮ್ ಪಾಣಮುಮ್; ವೆಣ್ಣಕೈಯುಮ್,
ಉೞೈಯೈಪ್ ಪೊರುಕ್ಕಣ್ಣುಮ್, ನೆಞ್ಚಿಲ್ ಎಪ್ಪೋತುಮ್ ಉತಿಕ್ಕಿನ಼್ಱನ಼ವೇ.

Back to Top
101   - ನೂಱ್ಪಯನ಼್  
ಆತ್ತಾಳೈ, ಎಙ್ಕಳ್ ಅಪಿರಾಮವಲ್ಲಿಯೈ, ಅಣ್ಟಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಪೂತ್ತಾಳೈ, ಮಾತುಳಮ್ ಪೂನಿಱತ್ತಾಳೈ, ಪುವಿಅಟಙ್ಕಕ್
ಕಾತ್ತಾಳೈ ಅಙ್ಕುಚ ಪಾಚಾಙ್ ಕುಚಮುಮ್ ಕರುಮ್ಪುಮ್ಅಙ್ಕೈ
ಚೇರ್ತ್ತಾಳೈ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣಿಯೈತ್ ತೊೞುವಾರ್ಕ್ಕು ಒರು ತೀಙ್ಕಿಲ್ಲೈಯೇ!
This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org