Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

Divya Prabandham songs                                                    
Aayiram Aazhvaar Thalam Prabandham Song # from Song # to Counts
मुतल् आयिरम् पॆरियाऴ्वार् तिरुविल्लिपुत्तूर् तिरुप्पल्लाण्टु 1.0 12.0 12
मुतल् आयिरम् पॆरियाऴ्वार् तिरुविल्लिपुत्तूर् पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि 13.0 473.0 461
मुतल् आयिरम् आण्टाळ् तिरुविल्लिपुत्तूर् तिरुप्पावै 474.0 503.0 30
मुतल् आयिरम् आण्टाळ् तिरुविल्लिपुत्तूर् नाच्चियार् तिरुमॊऴि 504.0 646.0 143
मुतल् आयिरम् कुलचेकराऴ्वार् पॆरुमाळ् तिरुमॊऴि 647.0 751.0 105
मुतल् आयिरम् तिरुमऴिचै आऴ्वार् तिरुच्चन्त विरुत्तम् 752.0 871.0 120
मुतल् आयिरम् तॊण्टर् अटिप्पॊटि आऴ्वार् तिरुमालै 872.0 916.0 45
मुतल् आयिरम् तॊण्टर् अटिप्पॊटि आऴ्वार् तिरुप्पळ्ळि ऎऴुच्चि 917.0 926.0 10
मुतल् आयिरम् तिरुप्पाणाऴ्वार् उऱैयूर् अमलऩ् आतिपिराऩ् 927.0 936.0 10
मुतल् आयिरम् मतुरकवि आऴ्वार् कण्णि नुण् चिऱुत्ताम्पु 937.0 947.0 11
इरण्टाम् आयिरम् तिरुमङ्कै आऴ्वार् पॆरिय तिरुमॊऴि 948.0 2031.0 1084
इरण्टाम् आयिरम् तिरुमङ्कै आऴ्वार् तिरुक्कुऱुन् ताण्टकम् 2032.0 2051.0 20
इरण्टाम् आयिरम् तिरुमङ्कै आऴ्वार् तिरु नॆटुन्ताण्टकम् 2052.0 2081.0 30
मूऩ्ऱाम् आयिरम् पॊय्कै आऴ्वार् काञ्चिपुरम् मुतल् तिरुवन्ताति 2082.0 2181.0 100
मूऩ्ऱाम् आयिरम् पूतत्ताऴ्वार् मामल्लपुरम् इरण्टाम् तिरुवन्ताति 2182.0 2281.0 100
मूऩ्ऱाम् आयिरम् पेयाऴ्वार् मयिलाप्पूर् मूऩ्ऱाम् तिरुवन्ताति 2282.0 2381.0 100
मूऩ्ऱाम् आयिरम् तिरुमऴिचै आऴ्वार् नाऩ्मुकऩ् तिरुवन्ताति 2382.0 2477.0 96
मूऩ्ऱाम् आयिरम् नम्माऴ्वार् आऴ्वार्तिरुनकरि तिरुविरुत्तम् 2478.0 2577.0 100
मूऩ्ऱाम् आयिरम् नम्माऴ्वार् आऴ्वार्तिरुनकरि तिरुवाचिरियम् 2578.0 2584.0 7
मूऩ्ऱाम् आयिरम् तिरुमऴिचै आऴ्वार् काञ्चिपुरम् पॆरिय तिरुवन्ताति 2585.0 2589.0 5
मूऩ्ऱाम् आयिरम् इयऱ्‌पा काञ्चिपुरम् नम्माऴ्वार् 2590.0 2671.0 82
मूऩ्ऱाम् आयिरम् तिरुमङ्कै आऴ्वार् तिरु ऎऴु कूऱ्‌ऱिरुक्कै 2672.0 2672.0 1
मूऩ्ऱाम् आयिरम् तिरुमङ्कै आऴ्वार् चिऱिय तिरुमटल् 2673.0 2712.0 40
मूऩ्ऱाम् आयिरम् तिरुमङ्कै आऴ्वार् पॆरिय तिरुमटल् 2713.0 2790.0 78
मूऩ्ऱाम् आयिरम् तिरुवरङ्कत्तमुतऩार् इरामाऩुच नूऱ्‌ऱन्ताति 2791.0 2898.0 108
नाऩ्काम् आयिरम् नम्माऴ्वार् तिरुवाय् मॊऴि 2899.0 4000.0 1102

Total counts 4000
0.1   -Paasuram   Song # 0      
तऩियऩ्कळ्

वेतान्त तेचिकऩ् तऩियऩ्
(प्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र जीयर् अरुळिच्चॆय्ततु)
वटकलै सम्प्रतायम्
रामानुज तयापात्रम् ज्ञाऩ वैराक्य पूषऩम्
श्रीमत् वेङ्कटनातार्यम् वन्ते वेतान्त तेचिकम्

0.2   -Paasuram   Song # 0      
तऩियऩ्कळ्

(अऴकिय मणवाळऩ् अरुळिच्चॆय्ततु)
तॆऩ्कलै सम्प्रतायम्
श्रीचैलेच तयापात्रम् तीपक्त्याति कुणार्णवम्
यतीन्त्र प्रवणम् वन्ते रम्यजामातरम् मुनिम्

0.3   -Paasuram   Song # 0      
तऩियऩ्कळ्

कुरु परम्पैरतऩियऩ्
(कूरत्ताऴ्वाऩ् अरुळिच्चॆय्ततु)
लष्मी नात समारम्पाम् नातयामुन मत्यमाम्
अस्मताचार्य पर्यन्ताम् वन्ते कुरु परम्पराम्

0.4   -Paasuram   Song # 0      
तऩियऩ्कळ्

आऴ्वार्कळ् उटैयवर्तऩियऩ्
(श्रीपराचर पट्टर् अरुळिच्चॆय्ततु)
पूतम् सरस्च महताह्वय पट्ट नात
श्रीपक्तिसार कुलेचकर योकिवाहान्
पक्ताङ्क्रिरेणु परकाल यतीन्त्रमिस्रान्
श्रीमत् पराङ्कुसनिम् प्रणेतास्मि नित्यम्

0.5   -Paasuram   Song # 0      
इयऱ्‌पा

नऩ्ऩकरम् पुक्कु नयन्तिऩितु वाऴ्न्ततुवुम्,
मुऩ्ऩुरैयिल् केट्टऱिव तिल्लैये?, - चूऴ्कटलुळ्,
पॊऩ्ऩकरम् चॆऱ्‌ऱ पुरन्तरऩो टेरॊक्कुम्,
मऩ्ऩवऩ् वाणऩ् अवुणर्क्कु वाळ्वेन्तऩ्,.0
2742.0
0.5   -Paasuram   Song # 0      
तऩियऩ्कळ्

नम्माऴ्वार्तऩियऩ्
(आळवन्तार् अरुळिच्चॆय्ततु)
माता पिता युवतयस् तनया विपूति:
सर्वम् यतेव नियेमन मतन्वयानाम्
आत्यस्य न: कुलपेतर् वकुळापिरामम्
श्रीमत् ततङ्क्रि युकळम् प्रणमामि मूर्त्ना

1.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 1   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

पल्लाण्टु पल्लाण्टु पल्लायिरत्ताण्टु
पलकोटिनूऱायिरम्
मल्लाण्टतिण्तोळ्मणिवण्णा. उऩ्
चॆव्वटिचॆव्वितिरुक्काप्पु.
1.1   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 0     तिरुप्पल्लाण्टु  
तऩियऩ्कळ्

नातमुऩिकळ् अरुळिच् चॆय्ततु 
कुरुमुक मऩतीत्य प्राक वेताऩचेषाऩ् 
नरपतिपरिक्लुप्तम् चूल्कमातातुकामक
च्वचुरममरवन्त्यम् रङ्कऩातच्य चाक्षात् 
त्विजकुलतिलकम् तम् विष्णुचित्तम् नमामि

1.2   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 0     तिरुप्पल्लाण्टु  
तऩियऩ्कळ्

पाण्टिय पट्टर् अरुळिच् चॆय्तवै 
मिऩ्ऩार्तटमतिळ्चूऴ् विल्लिपुत्तूरॆऩ्ऱु ऒरुकाल् 
चॊऩ्ऩार्कऴऱ्‌कमलम्चूटिऩोम् - मुऩ्ऩाळ् 
किऴियऱुत्ताऩॆऩ्ऱुरैत्तोम्, कीऴ्मैयिऩिऱ्‌चेरुम् 
वऴियऱुत्तोम् नॆञ्चमे. वन्तु 

1.3   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 0     तिरुप्पल्लाण्टु  
तऩियऩ्कळ्

पाण्टियऩ्कॊण्टाटप् पट्टर्पिराऩ्वन्ताऩॆऩ्ऱु 
ईण्टियचङ्कमॆटुत्तूत - वेण्टिय 
वेतङ्कळोति विरैन्तुकिऴियऱुत्ताऩ् 
पातङ्कळ्यामुटैयपऱ्‌ऱु. 

2.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 2   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

अटियोमोटुम् निऩ्ऩॊटुम् पिरिवु इऩ्ऱि
      आयिरम् पल्लाण्टु
विटिवाय् निऩ् वल मार्विऩिल् वाऴ्किऩ्ऱ
      मङ्कैयुम् पल्लाण्टु
वटिवार् चोति वलत्तु उऱैयुम् चुटर्
      आऴियुम् पल्लाण्टु
पटैपोर् पुक्कु मुऴङ्कुम् अप् पाञ्च
      चऩ्ऩियमुम् पल्लाण्टे
3.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 3   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

वाऴाट्पट्टु निऩ्ऱीर् उळ्ळीरेल् वन्तु
      मण्णुम् मणमुम् कॊण्मिऩ्
कूऴाट्पट्टु निऩ्ऱीर्कळै ऎङ्कळ्
      कुऴुविऩिऱ्‌ पुकुतलॊट्टोम्
एऴाट्कालुम् पऴिप्पु इलोम् नाङ्कळ्
      इराक्कतर् वाऴ् इलङ्कै
पाऴाळ् आकप् पटै पॊरुताऩुक्कुप्
      पल्लाण्टु कूऱुतुमे
4.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 4   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

एटु निलत्तिल् इटुवतऩ् मुऩ्ऩम् वन्तु
      ऎङ्कळ् कुऴाम् पुकुन्तु
कूटु मऩम् उटैयीर्कळ् वरम्पु ऒऴि
      वन्तु ऒल्लैक् कूटुमिऩो
नाटुम् नकरमुम् नऩ्कु अऱिय नमो
      नारायणाय ऎऩ्ऱु
पाटु मऩम् उटैप् पत्तरुळ्ळीर् वन्तु
      पल्लाण्टु कूऱुमिऩे
5.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 5   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

अण्टक् कुलत्तुक्कु अतिपति आकि
      अचुरर् इराक्कतरै
इण्टक् कुलत्तै ऎटुत्तुक् कळैन्त
      इरुटिकेचऩ् तऩक्कु
तॊण्टक् कुलत्तिल् उळ्ळीर् वन्तु अटितॊऴुतु
      आयिर नामम् चॊल्लिप्
पण्टैक् कुलत्तैत् तविर्न्तु पल्लाण्टु पल्
      लायिरत्ताण्टु ऎऩ्मिऩे
6.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 6   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

ऎन्तै तन्तै तन्तै तन्तै तम् मूत्तप्पऩ्
      एऴ्पटिकाल् तॊटङ्कि
वन्तु वऴिवऴि आट्चॆय्किऩ्ऱोम् तिरु
      वोणत् तिरुविऴविल्
अन्तियम् पोतिल् अरियुरु आकि
      अरियै अऴित्तवऩैप्
पन्तऩै तीरप् पल्लाण्टु पल्लायिरत्
      ताण्टु ऎऩ्ऱु पाटुतुमे
7.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 7   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

तीयिऱ्‌ पॊलिकिऩ्ऱ चॆञ्चुटर् आऴि
      तिकऴ् तिरुच्चक्करत्तिऩ्
कोयिऱ्‌ पॊऱियाले ऒऱ्‌ऱुण्टु निऩ्ऱु
      कुटिकुटि आट्चॆय्किऩ्ऱोम्
मायप् पॊरुपटै वाणऩै आयिरन्
      तोळुम् पॊऴि कुरुति
पायच् चुऴऱ्‌ऱिय आऴि वल्लाऩुक्कुप्
      पल्लाण्टु कूऱुतुमे
8.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 8   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

नॆय्यिटै नल्लतोर् चोऱुम् नियतमुम्
      अत्ताणिच् चेवकमुम्
कै अटैक्कायुम् कऴुत्तुक्कुप् पूणॊटु
      कातुक्कुक् कुण्टलमुम्
मॆय्यिट नल्लतोर् चान्तमुम् तन्तु ऎऩ्ऩै
      वॆळ्ळुयिर् आक्कवल्ल
पैयुटै नाकप्पकैक् कॊटियाऩुक्कुप्
      पल्लाण्टु कूऱुवऩे
9.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 9   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

उटुत्तुक् कळैन्त निऩ् पीतक आटै
      उटुत्तु कलत्ततु उण्टु
तॊटुत्त तुऴाय्मलर्चूटिक् कळैन्तऩ
      चूटुम् इत्तॊण्टर्कळोम्
विटुत्त तिचैक् करुमम् तिरुत्तित् तिरु
      वोणत् तिरुविऴविल्
पटुत्त पैन् नाकऩैप् पळ्ळि कॊण्टाऩुक्कुप्
      पल्लाण्टु कूऱुतुमे
10.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 10   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

ऎन्नाळ् ऎम्पॆरुमाऩ् उऩ्तऩक्कु अटि
      योम् ऎऩ्ऱु ऎऴुत्तुप्पट्ट
अन्नाळे अटियोङ्कळ् अटिक्कुटिल्
      वीटुपॆऱ्‌ऱु उय्न्ततु काण्
चॆन्नाळ् तोऱ्‌ऱित् तिरु मतुरैयिऱ्‌
      चिलै कुऩित्तु ऐन्तलैय
पैन्नाकत् तलैप् पाय्न्तवऩे उऩ्ऩैप्
      पल्लाण्टु कूऱुतुमे
11.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 11   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

अल्वऴक्कु ऒऩ्ऱुम् इल्ला अणि कोट्टियर्
      कोऩ् अपिमाऩतुङ्कऩ्
चॆल्वऩैप् पोल तिरुमाले नाऩुम्
      उऩक्कुप् पऴ अटियेऩ्
नल् वकैयाल् नमो नारायणा ऎऩ्ऱु
      नामम् पल परवि
पल् वकैयालुम् पवित्तिरऩे उऩ्ऩैप्
      पल्लाण्टु कूऱुवऩे
12.0   तिरुप्पल्लाण्टु -Paasuram   Song # 12   पॆरियाऴ्वार्   तिरुप्पल्लाण्टु  

पल्लाण्टु ऎऩ्ऱु पवित्तिरऩैप् पर
      मेट्टियैच् चार्ङ्कम् ऎऩ्ऩुम्
विल् आण्टाऩ् तऩ्ऩै विल्लिपुत्तूर् विट्टु
      चित्तऩ् विरुम्पिय चॊल्
नल् आण्टु ऎऩ्ऱु नविऩ्ऱु उरैप्पार् नमो
      नारायणाय ऎऩ्ऱु
पल्लाण्टुम् परमात्मऩैच् चूऴ्न्तिरुन्तु
      एत्तुवर् पल्लाण्टे
13.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 1   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

वण्ण माटङ्कळ् चूऴ् तिरुक्कोट्टियूर्क्
कण्णऩ् केचवऩ् नम्पि पिऱन्तिऩिल्
ऎण्णॆय् चुण्णम् ऎतिरॆतिर् तूविटक्
कण्णऩ् मुऱ्‌ऱम् कलन्तु अळऱु आयिऱ्‌ऱे
14.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 2   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

ओटुवार् विऴुवार् उकन्तु आलिप्पार्
नाटुवार् नम्पिराऩ् ऎङ्कुत्ताऩ् ऎऩ्पार्
पाटुवार्कळुम् पल्पऱै कॊट्ट निऩ्ऱु
आटुवार्कळुम् आयिऱ्‌ऱु आय्प्पाटिये
15.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 3   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

पेणिच् चीर् उटैप् पिळ्ळै पिऱन्तिऩिल्
काणत् ताम् पुकुवार् पुक्कुप् पोतुवार्
आण् ऒप्पार् इवऩ् नेर् इल्लै काण् तिरु-
वोणत्ताऩ् उलकु आळुम् ऎऩ्पार्कळे
16.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 4   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

उऱियै मुऱ्‌ऱत्तु उरुट्टि निऩ्ऱु आटुवार्
नऱुनॆय् पाल् तयिर् नऩ्ऱाकत् तूवुवार्
चॆऱि मॆऩ् कून्तल् अविऴत् तिळैत्तु ऎङ्कुम्
अऱिवु अऴिन्तऩर् आय्प्पाटि आयरे   
17.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 5   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

कॊण्ट ताळ् उऱि कोलक् कॊटुमऴुत्
तण्टिऩर् पऱियोलैच् चयऩत्तर्
विण्ट मुल्लैयरुम्पु अऩ्ऩ पल्लिऩर्
अण्टर् मिण्टिप् पुकुन्तु नॆय्याटिऩार्   
18.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 6   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

कैयुम् कालुम् निमिर्त्तुक् कटार नीर्
पैय आट्टिप् पचुञ् चिऱु मञ्चळाल्
ऐय ना वऴित्ताळुक्कु अङ्कान्तिट
वैयम् एऴुम् कण्टाळ् पिळ्ळै वायुळे
19.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 7   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

वायुळ् वैयकम् कण्ट मटनल्लार्
आयर् पुत्तिरऩ् अल्लऩ् अरुन्तॆय्वम्
पाय चीर् उटैप् पण्पु उटैप् पालकऩ्
मायऩ् ऎऩ्ऱु मकिऴ्न्तऩर् मातरे   
20.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 8   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

पत्तु नाळुम् कटन्त इरण्टाम् नाळ्
ऎत् तिचैयुम् चयमरम् कोटित्तु
मत्त मा मलै ताङ्किय मैन्तऩै
उत्ताऩम् चॆय्तु उकन्तऩर् आयरे
21.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 9   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

किटक्किल् तॊट्टिल् किऴिय उतैत्तिटुम्
ऎटुत्तुक् कॊळ्ळिल् मरुङ्कै इऱुत्तिटुम्
ऒटुक्किप् पुल्किल् उतरत्ते पाय्न्तिटुम्
मिटुक्कु इलामैयाल् नाऩ् मॆलिन्तेऩ् नङ्काय
22.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 10   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩ्तिरुववतारम्

चॆन्नॆल् आर् वयल् चूऴ् तिरुक्कोट्टियूर्
मऩ्ऩु नारणऩ् नम्पि पिऱन्तमै
मिऩ्ऩु नूल् विट्टुचित्तऩ् विरित्त इप्
पऩ्ऩु पाटल् वल्लार्क्कु इल्लै पावमे
23.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 1   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

चीतक् कटलुळ् अमुतु अऩ्ऩ तेवकि
कोतैक् कुऴलाळ् अचोतैक्कुप् पोत्तन्त
पेतैक् कुऴवि पिटित्तुच् चुवैत्तु उण्णुम्
पातक् कमलङ्कळ् काणीरे
      पवळ वायीर् वन्तु काणीरे
24.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 2   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

मुत्तुम् मणियुम् वयिरमुम् नऩ्पॊऩ्ऩुम्
तत्तिप् पतित्तुत् तलैप्पॆय्ताऱ्‌ पोल् ऎङ्कुम्
पत्तु विरलुम् मणिवण्णऩ् पातङ्कळ्
ऒत्तिट्टु इरुन्तवा काणीरे
      ऒण्णुतलीर् वन्तु काणीरे
25.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 3   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

पणैत्तोळ् इळ आय्च्चि पाल् पाय्न्त कॊङ्कै
अणैत्तु आर उण्टु किटन्त इप् पिळ्ळै
इणैक्कालिल् वॆळ्ळित् तळै निऩ्ऱु इलङ्कुम्
कणैक्काल् इरुन्तवा काणीरे
      कारिकैयीर् वन्तु काणीरे
26.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 4   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

उऴन्ताळ् नऱुनॆय् ऒरोर् तटा उण्ण
इऴन्ताळ् ऎरिविऩाल् ईर्त्तु ऎऴिल् मत्तिऩ्
पऴन्ताम्पाल् ओच्च पयत्ताल् तवऴ्न्ताऩ्
मुऴन्ताळ् इरुन्तवा काणीरे
      मुकिऴ्मुलैयीर् वन्तु काणीरे
27.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 5   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

पिऱङ्किय पेय्च्चि मुलै चुवैत्तु उण्टिट्टु
उऱङ्कुवाऩ् पोले किटन्त इप्पिळ्ळै
मऱम् कॊळ् इरणियऩ् मार्वै मुऩ् कीण्टाऩ्
कुऱङ्कुकळै वन्तु काणीरे
      कुविमुलैयीर् वन्तु काणीरे
28.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 6   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

मत्तक् कळिऱ्‌ऱु वचुतेवर् तम्मुटैच्
चित्तम् पिरियात तेवकितऩ् वयिऱ्‌ऱिल्
अत्तत्तिऩ् पत्ताम् नाळ् तोऩ्ऱिय अच्चुतऩ्
मुत्तम् इरुन्तवा काणीरे
      मुकिऴ्नकैयीर् वन्तु काणीरे
29.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 7   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

इरुङ्कै मतकळिऱु ईर्क्किऩ्ऱवऩैप्
परुङ्किप् पऱित्तुक्कॊण्टु ओटुम् परमऩ्तऩ्
नॆरुङ्कु पवळमुम् नेर्नाणुम् मुत्तुम्
मरुङ्कुम् इरुन्तवा काणीरे
      वाणुतलीर् वन्तु काणीरे
30.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 8   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

वन्त मतलैक् कुऴात्तै वलिचॆय्तु
तन्तक् कळिऱु पोल् ताऩे विळैयाटुम्
नन्तऩ् मतलैक्कु नऩ्ऱुम् अऴकिय
उन्ति इरुन्तवा काणीरे
      ऒळियिऴैयीर् वन्तु काणीरे
31.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 9   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

अतिरुङ् कटल्निऱ वण्णऩै आय्च्चि
मतुरमुलै ऊट्टि वञ्चित्तु वैत्तुप्
पतऱप् पटामे पऴन् ताम्पाल् आर्त्त
उतरम् इरुन्तवा काणीरे
      ऒळिवळैयीर् वन्तु काणीरे
32.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 10   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

पॆरु मा उरलिऱ्‌ पिणिप्पुण्टु इरुन्तु अङ्कु
इरु मा मरुतम् इऱुत्त इप् पिळ्ळै
कुरु मा मणिप्पूण् कुलावित् तिकऴुम्
तिरुमार्वु इरुन्तवा काणीरे
      चेयिऴैयीर् वन्तु काणीरे
33.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 11   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

नाळ्कळ् ओर् नालैन्तु तिङ्कळ् अळविले
ताळै निमिर्त्तुच् चकटत्तैच् चाटिप्पोय्
वाळ् कॊळ् वळैऎयिऱ्‌ऱु आरुयिर् वव्विऩाऩ्
तोळ्कळ् इरुन्तवा काणीरे
      चुरिकुऴलीर् वन्तु काणीरे
34.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 12   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

मैत् तटङ्कण्णि यचोतै वळर्क्किऩ्ऱ
चॆय्त्तलै नील निऱत्तुच् चिऱुप्पिळ्ळै
नॆय्त्तलै नेमियुम् चङ्कुम् निलाविय
कैत्तलङ्कळ् वन्तु काणीरे
      कऩङ्कुऴैयीर् वन्तु काणीरे
35.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 13   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

वण्टु अमर् पूङ्कुऴल् आय्च्चि मकऩाकक्
कॊण्टु वळर्क्किऩ्ऱ कोवलक् कुट्टऱ्‌कु
अण्टमुम् नाटुम् अटङ्क विऴुङ्किय
कण्टम् इरुन्तवा काणीरे
      कारिकैयीर् वन्तु काणीरे
36.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 14   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

ऎम् तॊण्टै वाय्च् चिङ्कम् वा ऎऩ्ऱु ऎटुत्तुक्कॊण्टु
अन् तॊण्टै वाय् अमुतु आतरित्तु आय्च्चियर्
तम् तॊण्टै वायाल् तरुक्किप् परुकुम् इच्
चॆन् तॊण्टै वाय् वन्तु काणीरे
      चेयिऴैयीर् वन्तु काणीरे
37.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 15   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

नोक्कि यचोतै नुणुक्किय मञ्चळाल्
नाक्कु वऴित्तु नीराट्टुम् इन् नम्पिक्कु
वाक्कुम् नयऩमुम् वायुम् मुऱुवलुम्
मूक्कुम् इरुन्तवा काणीरे
      मॊय्कुऴलीर् वन्तु काणीरे
38.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 16   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

विण् कॊळ् अमरर्कळ् वेतऩै तीर मुऩ्
मण् कॊळ् वचुतेवर्तम् मकऩाय् वन्तु
तिण् कॊळ् अचुररैत् तेय वळर्किऩ्ऱाऩ्
कण्कळ् इरुन्तवा काणीरे
      कऩवळैयीर् वन्तु काणीरे
39.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 17   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

परुवम् निरम्पामे पारॆल्लाम् उय्यत्
तिरुविऩ् वटिवु ऒक्कुम् तेवकि पॆऱ्‌ऱ
उरुवु करिय ऒळि मणिवण्णऩ्
पुरुवम् इरुन्तवा काणीरे
      पूण्मुलैयीर् वन्तु काणीरे
40.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 18   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

मण्णुम् मलैयुम् कटलुम् उलकु एऴुम्
उण्णुन् तिऱत्तु मकिऴ्न्तु उण्णुम् पिळ्ळैक्कु
वण्णम् ऎऴिल्कॊळ् मकरक्कुऴै इवै
तिण्णम् इरुन्तवा काणीरे
      चेयिऴैयीर् वन्तु काणीरे
41.0   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि -Paasuram   Song # 19   पॆरियाऴ्वार्   पॆरियाऴ्वार् तिरुमॊऴि  
कण्णऩतु तिरुमेऩियऴकु

मुऱ्‌ऱिलुम् तूतैयुम् मुऩ्कैमेल् पूवैयुम्
चिऱ्‌ऱिल् इऴैत्तुत् तिरितरुवोर्कळैप्
पऱ्‌ऱिप् पऱित्तुक्कॊण्टु ओटुम् परमऩ्तऩ्
नॆऱ्‌ऱि इरुन्तवा काणीरे
      नेरिऴैयीर् वन्तु काणीरे

This page was last modified on Mon, 27 Dec 2021 19:53:42 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org