Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
શ્રીમત્ ચત્કુરુ ચાન્તાન઼ન્ત ચુવામિકળ્ અરુળિય કન્ત કુરુ કવચમ્ Audio


વિનાયકર્ વાળ઼્ત્તુ

કલિયુકત્ તેય્વમે કન્તન઼ુક્કુ મૂત્તોન઼ે
મુષિક વાકન઼ન઼ે મૂલપ્ પોરુળોન઼ે
સ્કન્તકુરુ કવચત્તૈ કલિતોષમ્ નીઙ્કિટવે
તિરુવટિયિન઼્ તિરુવરુળાલ્ ચેપ્પુકિર઼ેન઼્ કાત્તરુળ્વાય્
ચિત્તિ વિનાયક જયમરુળ્ પોર઼્ર઼ુકિર઼ેન઼્ -- (5)

ચિર઼્પર કણપતે નર઼્કતિયુમ્ તન્તરુળ્વાય્
કણપતિ તાળિણૈયૈક્ કરુત્તિન઼િલ્ વૈત્તિટ્ટેન઼્
અચ્ચમ્ તીર્ત્તુ એન઼્ન઼ૈ રક્ષિત્તિટુવીરે.

ચેય્યુળ્

સ્કન્તા ચરણમ્ સ્કન્તા ચરણમ્
ચરવણપવ કુકા ચરણમ્ ચરણમ્ -- (10)

કુરુકુકા ચરણમ્ કુરુપરા ચરણમ્
ચરણમ્ અટૈન્તિટ્ટેન઼્ કન્તા ચરણમ્
તન઼ૈત્ તાન઼ર઼િન્તુ નાન઼્ તન઼્મયમાકિટવે
સ્કન્તકિરિ કુરુનાતા તન્તિટુવીર્ ઞાન઼મુમે
તત્તકિરિ કુરુનાતા વન્તિટુવીર્ વન્તિટુવીર્ -- (15)

અવતૂત ચત્કુરુવાય્ આણ્ટવન઼ે વન્તિટુવીર્
અન઼્પુરુવાય્ વન્તેન઼્ન઼ૈ આટ્કોણ્ટ કુરુપરન઼ે
અર઼મ્ પોરુળ્ ઇન઼્પમ્ વીટુમે તન્તરુળ્વાય્
તન્તિટુવાય્ વરમતન઼ૈ સ્કન્તકુરુનાતા
ષણ્મુકા ચરણમ્ ચરણમ્ સ્કન્ત કુરો -- (20)

કાત્તિટુવાય્ કાત્તિટુવાય્ સ્કન્તકુરુ નાતા
પોર઼્ર઼િટુવેન઼્ પોર઼્ર઼િટુવેન઼્ પુવન઼કુરુ નાતા
પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ સ્કન્તા પોર઼્ર઼િ
પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ મુરુકા પોર઼્ર઼િ
અર઼ુમુકા પોર઼્ર઼િ અરુટ્પતમ્ અરુળ્વાય્ -- (25)

તકપ્પન઼્ સ્વામિયે એન઼્ ઇતયત્તુળ્ તઙ્કિટુવાય્
સ્વામિ મલૈતન઼િલ્ ચોન઼્ન઼તન઼ૈચ્ ચોલ્લિટુવાય્
ચિવકુરુ નાતા ચેપ્પિટુવાય્ પ્રણવમતૈ
અકક્કણ્ તિર઼ક્ક અરુળ્વાય્ ઉપતેચમ્
તિક્કેલામ્ વેન઼્ર઼ુ તિરુચ્ચેન્તિલ્ અમર્ન્તોન઼ે -- (30)

આર઼ુમુક સ્વામિ ઉન઼્ન઼ૈ અરુટ્જોતિયાય્ક્ કાણ
અકત્તુળ્ળે કુમરા ની અન઼્પુ મયમાય્ વરુવાય્
અમરત્ તન઼્મૈયિન઼ૈ અન઼ુક્કિરકિત્તિટુવાયે
વેલુટૈક્ કુમરા ની વિત્તૈયુમ્ તન્તરુળ્વાય્
વેલ્ કોણ્ટુ વન્તિટુવાય્ કાલન઼ૈ વિરટ્ટિટવે -- (35)

તેવરૈક્ કાત્ત તિરુચ્ચેન્તિલ્ આણ્ટવન઼ે
તિરુમુરુકન઼્ પૂણ્ટિયિલે તિવ્ય જોતિયાન઼ કન્તા
પરઞ્ જોતિયુમ્ કાટ્ટિ પરિપૂર્ણમાક્કિટુવાય્
તિરુમલૈ મુરુકા ની તિટઞાન઼મ્ અરુળ્ પુરિવાય્
ચેલ્વમુત્તુક્ કુમરા મુમ્મલમ્ અકર઼્ર઼િટુવાય્ -- (40)

અટિમુટિ યર઼િયવોણા અણ્ણા મલૈયોન઼ે
અરુણાચલક્ કુમરા અરુણકિરિક્કુ અરુળિયવા
તિરુપ્પરઙ્કિરિક્ કુકન઼ે તીર્ત્તિટુવાય્ વિન઼ૈ મુળ઼ુતુમ્
તિરુત્તણિ વેલ્મુરુકા તીરન઼ાય્ આક્કિટુવાય્
એટ્ટુક્કુટિક્ કુમરા એવલ્પિલ્લિ ચૂન઼િયત્તૈ -- (45)

પકૈવર્ ચૂતુવાતુકળૈ વેલ્કોણ્ટુ વિરટ્ટિટુવાય્
એલ્લાપ્ પયન઼્કળુમ્ એન઼ક્કુક્ કિટૈત્તિટવે
એઙ્કુમ્ નિર઼ૈન્ત કન્તા એણ્કણ્ મુરુકા ની
એન઼્ન઼ુળ્ અર઼િવાય્ ની ઉળ્ળોળિયાય્ વન્તરુળ્વાય્
તિરુપ્પોરૂર્ મામુરુકા તિરુવટિયે ચરણમય્યા -- (50)

અર઼િવોળિયાય્ વન્તુ ની અકક્કણ્ણૈત્ તિર઼ન્તિટુવાય્
તિરુચ્ચેન્તૂર્ ષણ્મુકન઼ે જકત્કુરુવિર઼્ કરુળિયવા
જકત્કુરો ચિવકુમરા ચિત્તમલમ્ અકર઼્ર઼િટુવાય્
ચેઙ્કોટ્ટુ વેલવન઼ે ચિવાન઼ુપૂતિ તારુમ્
ચિક્કલ્ ચિઙ્કારા જીવન઼ૈચ્ ચિવન઼ાક્કિટુવાય્ -- (55)

કુન઼્ર઼ક્કુટિક્ કુમરા કુરુકુકન઼ાય્ વન્તિટપ્પા
કુમરકિરિપ્ પેરુમાન઼ે મન઼ત્તૈયુમ્ માય્ત્તિટુવીર્
પચ્ચૈમલૈ મુરુકા ઇચ્ચૈયૈક્ કળૈન્તિટપ્પા
પવળ઼મલૈ આણ્ટવન઼ે પાવઙ્કળૈપ્ પોક્કિટપ્પા
વિરાલિમલૈ ષણ્મુકન઼ે વિરૈવિલ્ ની વન્તિટપ્પા -- (60)

વયલૂર્ કુમારકુરો ઞાન઼વરમેન઼ક્ કરુળ્વીરે
વેણ્ણૈમલૈ મુરુકા મેય્વીટ્ટૈત્ તન્તિટુવીર્
કતિર્ક્કામ વેલવન઼ે મન઼માયૈ અકર઼્ર઼િટુવાય્
કાન્ત મલૈક્ કુમરા કરુત્તુળ્ વન્તિટુવીર્
મયિલત્તુ મુરુકા ની મન઼ત્તકત્તુળ્ વન્તિટુવીર્ -- (65)

કઞ્ચમલૈ ચિત્તકુરો કણ્ણોળિયાય્ વન્તિટુવીર્
કુમરમલૈ કુરુનાતા કવલૈયેલામ્ પોક્કિટુવીર્
વળ્ળિમલૈ વેલ્મુરુકા વેલ્કોણ્ટુ વન્તિટુવીર્
વટપળ઼ન઼િ આણ્ટવન઼ે વલ્વિન઼ૈકળ્ પોક્કિટુવીર્
એળ઼ુમલૈ આણ્ટવન઼ે એત્તિક્કુમ્ કાત્તિટુવીર્ -- (70)

એળ઼્મૈ અકર઼્ર઼િક્ કન્તા એમપયમ્ પોક્કિટુવીર્
અચૈયાત નેઞ્ચત્તિલ્ અર઼િવાક ની અરુળ્વાય્
અર઼ુપટૈક્ કુમરા મયિલેર઼િ વન્તિટુવાય્
પણિવતે પણિયેન઼્ર઼ુ પણિત્તન઼ૈ ની એન઼ક્કુ
પણિન્તેન઼્ કન્તા ઉન઼્પાતમ્ પણિન્તુવપ્પેન઼્ -- (75)

અરુટ્પેરુઞ્ જોતિયે અન઼્પેન઼ક્ કરુળ્વાયે
પટર્ન્ત અન઼્પિન઼ૈ ની પરપ્પિરમ્મમ્ એન઼્ર઼ન઼ૈયે
ઉલકેઙ્કુમ્ ઉળ્ળતુ ઓરુપોરુળ્ અન઼્પેતાન઼્
ઉળ્ળુયિરાકિ ઇરુપ્પતુમ્ અન઼્પેન઼્પાય્
અન઼્પે કુમરન઼્ અન઼્પે સ્કન્તન઼્ -- (80)

અન઼્પે ઓમ્ એન઼્ન઼ુમ્ અરુળ્મન્તિરમ્ એન઼્ર઼ાય્
અન઼્પૈ ઉળ્ળત્તિલે અચૈયાતુ અમર્ત્તિટુમોર્
ચક્તિયૈત્ તન્તુ તટુત્તાટ્ કોણ્ટિટવુમ્
વરુવાય્ અન઼્પન઼ાય્ વન્તરુળ્ સ્કન્તકુરો
યાવર્ક્કુમ્ ઇન઼િયન઼્ ની યાવર્ક્કુમ્ એળિયન઼્ ની -- (85)

યાવર્ક્કુમ્ વલિયન઼્ ની યાવર્ક્કુમ્ આન઼ોય્ ની
ઉન઼ક્કોરુ કોયિલૈ એન઼્ અકત્તુળ્ળે પુન઼ૈવેન઼ે
ચિવચક્તિક્ કુમરા ચરણમ્ ચરણમ્ ઐયા
અપાયમ્ તવિર્ત્તુત્ તટુત્તાટ્ કોણ્ટરુળ્વાય્
નિળ઼લ્વેયિલ્ નીર્નેરુપ્પુ મણ્કાર઼્ર઼ુ વાન઼તિલુમ્ -- (90)

પકૈમૈયૈ અકર઼્ર઼િ અપયમળિત્તિટુવીર્
ઉણર્વિલે ઓન઼્ર઼િ એન઼્ન઼ૈ નિર્મલમાક્કિટુવાય્
યાન઼ેન઼ તર઼્ર઼ મેય્ઞ્ ઞાન઼મતુ અરુળ્વાય્ ની
મુક્તિક્કુ વિત્તાન઼ મુરુકા કન્તા
ચતુર્મર઼ૈ પોર઼્ર઼ુમ્ ષણ્મુક નાતા -- (95)

આકમમ્ એત્તુમ્ અમ્પિકૈ પુતલ્વા
એળ઼ૈયૈક્ કાક્ક ની વેલેન્તિ વન્તિટુવાય્
તાયાય્ત્ તન્તૈયાય્ મુરુકા તક્કણમ્ ની વરુવાય્
ચક્તિયુમ્ ચિવન઼ુમાય્ચ્ ચટુતિયિલ્ ની વરુવાય્
પરમ્પોરુળાન઼ પાલન઼ે સ્કન્તકુરો -- (100)

આતિમૂલમે અરુવાય્ ઉરુવાય્ ની
અટિયન઼ૈક્ કાત્તિટ અર઼િવાય્ વન્તરુળ્વાય્
ઉળ્ળોળિયાય્ મુરુકા ઉટન઼ે ની વા વા વા
તેવાતિ તેવા ચિવકુરો વા વા વા
વેલાયુતત્તુટન઼્ કુમરા વિરૈવિલ્ ની વન્તિટપ્પા -- (105)

કાણ્પન઼ યાવુમાય્ક્ કણ્કણ્ટ તેય્વમાય્
વેતચ્ ચુટરાય્ મેય્કણ્ટ તેય્વમે
મિત્તૈયામ્ ઇવ્વુલકૈ મિત્તૈયેન઼્ર઼ુ અર઼િન્તિટચ્ચેય્
અપયમ્ અપયમ્ કન્તા અપયમ્ એન઼્ર઼ુ અલર઼ુકિન઼્ર઼ેન઼્
અમૈતિયૈ વેણ્ટિ અર઼ુમુકવા વાવેન઼્ર઼ેન઼્ -- (110)

ઉન઼્તુણૈ વેણ્ટિન઼ેન઼્ ઉમૈયવળ્ કુમરા કેળ્
અચ્ચમ્ અકર઼્ર઼િટુવાય્ અમૈતિયૈત્ તન્તિટુવાય્
વેણ્ટિયતુ ઉન઼્અરુળે અરુળ્વતુ ઉન઼્ કટન઼ેયામ્
ઉન઼્ અરુળાલે ઉન઼્તાળ્ વણઙ્કિટ્ટેન઼્
અટ્ટમા ચિત્તિકળૈ અટિયન઼ુક્કુ અરુળિટપ્પા -- (115)

અજપૈ વળ઼િયિલે અચૈયામલ્ ઇરુત્તિવિટુ
ચિત્તર્કળ્ પોર઼્ર઼િટુમ્ ઞાન઼ચિત્તિયુમ્ તન્તુવિટુ
ચિવાન઼ન્તત્ તેન઼િલ્ તિળૈત્તિટવે ચેય્તુવિટુ
અરુળ્ ઓળિક્ કાટ્ચિયૈ અકત્તુળે કાટ્ટિવિટુ
અર઼િવૈ અર઼િન્તિટુમ્ અવ્વરુળૈયુમ્ ની તન્તુવિટુ -- (120)

અન઼ુક્કિરકિત્તિટુવાય્ આતિકુરુનાતા કેળ્
સ્કન્તકુરુ નાતા સ્કન્તકુરુ નાતા
તત્તુવમ્ મર઼ન્તુ તન઼્ન઼ૈયુમ્ નાન઼્ મર઼ન્તુ
નલ્લતુમ્ કેટ્ટતુમ્ નાન઼્ એન઼્પતુમ્ મર઼ન્તુ
પાવ પુણ્ણિયત્તોટુ પરલોકમ્ મર઼ન્તિટચ્ચેય્ -- (125)

અરુળ્ વેળિવિટ્ટુ ઇવન઼ૈ અકલાતુ ઇરુત્તિટુવાય્
અટિમૈયૈક્ કાત્તિટુવાય્ આર઼ુમુકક્ કન્તકુરો
ચિત્તિયિલે પેરિય ઞાન઼ચિત્તિ ની અરુળ
ચીક્કિરમે વરુવાય્ ચિવાન઼ન્તમ્ તરુવાય્
ચિવાન઼ન્તમ્ તન્તરુળિ ચિવચિત્તર્ આક્કિટુવાય્ -- (130)

ચિવન઼ૈપ્ પોલ્ એન઼્ન઼ૈચ્ ચેય્તિટુવતુ ઉન઼્ કટન઼ે
ચિવચત્ કુરુનાતા ચિવચત્ કુરુનાતા
સ્કન્ત કુરુનાતા કતર઼ુકિર઼ેન઼્ કેટ્ટિટુવાય્
તાળિન઼ૈપ્ પિટિત્તેન઼્ તન્તિટુ વરમ્ એન઼ક્કુ
તિરુવરુટ્ ચક્તિયૈત્ તન્તાટ્ કોણ્ટિટુવાય્ -- (135)

ચત્રુપ્ પકૈવર્કળૈ ષણ્મુકા ઓળ઼િત્તિટ્ટુ
કિળ઼ક્કુત્ તિચૈયિલિરુન્તુ ક્રુપાકરા કાપ્પાર઼્ર઼ુમ્
તેન઼્કિળ઼ક્કુત્ તિચૈયિલિરુન્તુ તીન઼પન્તો કાપ્પાર઼્ર઼ુમ્
તેન઼્તિચૈયિલુમ્ એન઼્ન઼ૈત્ તિરુવરુળાલ્ કાપ્પાર઼્ર઼ુમ્
તેન઼્મેર઼્કિલુમ્ એન઼્ન઼ૈત્ તિર઼ન઼્વેલાલ્ કાપ્પાર઼્ર઼ુમ્ -- (140)

મેર઼્કુત્ તિક્કિલ્ એન઼્ન઼ૈ માલ્મરુકા રક્ષિપ્પાય્
વટમેર઼્કિલુમ્ એન઼્ન઼ૈ મયિલોન઼ે રક્ષિપ્પાય્
વટક્કિલ્ એન઼્ન઼ૈક્ કાપ્પાર઼્ર઼ વન્તિટુવીર્ ચત્કુરુવાય્
વટકિળ઼ક્કિલ્ એન઼ક્કાક મયિલ્મીતુ વરુવીરે
પત્તુત્ તિક્કુત્ તોર઼ુમ્ એન઼ૈ પર઼ન્તુવન્તુ રક્ષિપ્પાય્ -- (145)

એન઼્ ચિકૈયૈયુમ્ ચિરચિન઼ૈયુમ્ ચિવકુરો રક્ષિપ્પાય્
નેર઼્ર઼િયુમ્ પુરુવમુમ્ નિન઼તરુળ્ કાક્કટ્ટુમ્
પુરુવઙ્કળુક્કિટૈયે પુરુષோત્તમન઼્ કાક્કટ્ટુમ્
કણ્કળ્ ઇરણ્ટૈયુમ્ કન્તવેલ્ કાક્કટ્ટુમ્
નાચિકળ્ ઇરણ્ટૈયુમ્ નલ્લવેલ્ કાક્કટ્ટુમ્ -- (150)

ચેવિકળ્ ઇરણ્ટૈયુમ્ ચેવર઼્કોટિ કાક્કટ્ટુમ્
કન઼્ન઼ઙ્કળ્ ઇરણ્ટૈયુમ્ કાઙ્કેયન઼્ કાક્કટ્ટુમ્
ઉતટ્ટિન઼ૈયુમ્ તાન઼્ ઉમાચુતન઼્ કાક્કટ્ટુમ્
નાક્કૈ નન઼્ મુરુકન઼્ નયમુટન઼્ કાક્કટ્ટુમ્
પર઼્કળૈક્ કન્તન઼્ પલમ્કોણ્ટુ કાક્કટ્ટુમ્ -- (155)

કળ઼ુત્તૈક્ કન્તન઼્ કૈકળાલ્ કાક્કટ્ટુમ્
તોળ્કળ્ ઇરણ્ટૈયુમ્ તૂય વેલ્ કાક્કટ્ટુમ્
કૈકળ્ વિરલ્કળૈક્ કાર્ત્તિકેયન઼્ કાક્કટ્ટુમ્
માર્પૈયુમ્ વયિર઼્ર઼ૈયુમ્ વળ્ળિમણાળન઼્ કાક્કટ્ટુમ્
મન઼ત્તૈ મુરુકન઼્કૈ માત્તટિતાન઼્ કાક્કટ્ટુમ્ -- (160)

હ્રુતયત્તિલ્ કન્તન઼્ ઇન઼િતુ નિલૈત્તિરુક્કટ્ટુમ્
ઉતરત્તૈ યેલ્લામ્ ઉમૈમૈન્તન઼્ કાક્કટ્ટુમ્
નાપિકુહ્યમ્ લિઙ્કમ્ નવયુટૈક્ કુતત્તોટુ
ઇટુપ્પૈ મુળ઼ઙ્કાલૈ ઇણૈયાન઼ કાલ્કળૈયુમ્
પુર઼ઙ્કાલ્ વિરલ્કળૈયુમ્ પોરુન્તુમ્ ઉકિર્ અન઼ૈત્તૈયુમે -- (165)

ઉરોમત્ તુવારમ્ એલ્લામ્ ઉમૈપાલા રક્ષિપ્પાય્
તોલ્ રત્તમ્ મજ્જૈયૈયુમ્ મામ્ચમેન઼્પુ મેતચૈયુમ્
અર઼ુમુકવા કાત્તિટુવીર્ અમરર્ તલૈવા કાત્તિટુવીર્
એન઼્ અકઙ્કારમુમ્ અકર઼્ર઼િ અર઼િવોળિયાય્ ઇરુન્તુમ્
મુરુકા એન઼ૈક્ કાક્ક વેલ્ કોણ્ટુ વન્તિટુવીર્ -- (170)

પાપત્તૈપ્ પોચુક્કિપ્ પારેલ્લામ્ ચિર઼પ્પુર઼વે
ઓમ્ સેળમ્ ચરવણપવ શ્રીમ્ હ્રીમ્ ક્લીમ્ એન઼્ર઼ુમ્
ક્લેળમ્ સેળમ્ નમહ એન઼્ર઼ુ ચેર્ત્તિટટા નાળ્તોર઼ુમ્
ઓમિરુન્તુ નમહવરૈ ઓન઼્ર઼ાકચ્ ચેર્ત્તિટટા
ઓન઼્ર઼ાકક્ કૂટ્ટિયુમે ઉળ્ળત્તિલે ઇરુત્તિ -- (175)

ઓરુમન઼ત્ તોટુ ની ઉરુવૈયુમ્ એત્તિટટા
મુરુકન઼િન઼્ મૂલમિતુ મુળ઼ુમન઼ત્તોટુ એત્તિટ્ટાલ્
મુમ્મલમ્ અકન઼્ર઼ુવિટુમ્ મુક્તિયુન્તન઼્ કૈયિલુણ્ટામ્
મુક્તિયૈ વેણ્ટિયુમે એત્તિક્કુમ્ ચેલ્લ વેણ્ટામ્
મુરુકન઼્ ઇરુપ્પિટમે મુક્તિત્ તલમ્ આકુમપ્પા -- (180)

હ્રુતયત્તિલ્ મુરુકન઼ૈ ઇરુત્તિવિટુ ઇક્કણમે
ઇક્કણમે મૂલમન્ત્રમ્ એત્તિવિટુ એત્તિવિટુ
મુલમતૈ એત્તુવોર્ક્કુ કાલપયમ્ ઇલ્લૈયટા
કાલન઼ૈ ની જયિક્ક કન્તન઼ૈપ્ પર઼્ર઼િટટા
ચોન઼્ન઼પટિચ્ ચેય્તાલ્ ચુપ્રમણ્ય કુરુનાતન઼્ -- (185)

તણ્ણોળિપ્ પેરુઞ્ચુટરાય્ ઉન઼્ન઼ુળ્ળે તાન઼િરુપ્પાન઼્
જકમાયૈ જયિત્તિટવે ચેપ્પિન઼ેન઼્ મૂલમુમે
મુલત્તૈ ની જપિત્તે મુક્તન઼ુમાકિટટા
અક્ષર લક્ષમિતૈ અન઼્પુટન઼્ જપિત્તુવિટિલ્
એણ્ણિય તેલામ્કિટ્ટુમ્ એમપય મકન઼્ર઼ોટુમ્ -- (190)

મુવુલકુમ્ પૂજિક્કુમ્ મુરુકન઼રુળ્ મુન઼્ન઼િર઼્કુમ્
પૂવુલકિલ્ ઇણૈયર઼્ર઼ પૂજ્યન઼ુમાવાય્ ની
કોટિત્તરમ્ જપિત્તુક્ કોટિકાણ વેણ્ટુમપ્પા
કોટિકાણચ્ ચોન઼્ન઼તૈ ની નાટિટુવાય્ મન઼મે
જન઼્મમ્ કટૈત્તેર઼ જપિત્તિટુવાય્ કોટિયુમે -- (195)

વેતાન્ત રકચિયમુમ્ વેળિયાકુમ્ ઉન઼્ન઼ુળ્ળે
વેત ચૂટ્ચુમત્તૈ વિરૈવાકપ્ પર઼્ર઼િટલામ્
ચુપ્રમણ્યકુરુ જોતિયાયુળ્ તોન઼્ર઼િટુવાન઼્
અરુટ્ પેરુમ્ જોતિયાન઼ આર઼ુમુક સ્વામિયુમે
અન્તર્ મુકમિરુન્તુ આટ્કોળ્વાન઼્ ચત્તિયમાય્ -- (200)

ચિત્તિયૈયુમ્ મુક્તિયૈયુમ્ સ્કન્તકુરુ તન્તિટુવાન઼્
નિન઼્ન઼ૈયે નાન઼્ વેણ્ટિ નિત્તમુમ્ એત્તુકિર઼ેન઼્
મેય્યર઼િવાકક્ કન્તા વન્તિટુવાય્ ઇવન઼ુળે ની
વન્તિટુવાય્ મરુવિટુવાય્ પકુત્તર઼િવાકવે ની
પકુત્તર઼િ વોટિવન઼ૈપ્ પાર્ત્તિટચ્ ચેય્તિટપ્પા -- (205)

પકુત્તર઼િવાન઼ કન્તન઼્ પરઙ્કુન઼્ર઼િલ્ ઇરુક્કિન઼્ર઼ાન઼્
પળ઼ન઼િયિલ્ નીયુમ્ પળ઼મ્જોતિ આન઼ાય્ ની
પિરમ્મન઼ુક્કુ અરુળિયવા પ્રણવપ્ પોરુળોન઼ે
પિર઼વા વરમરુળિ પ્રમ્મ મયમાક્કિટુવાય્
તિરુચ્ચેન્તૂરિલ્ ની ચક્તિવેલ્ તાઙ્કિ વિટ્ટાય્ -- (210)

પળ઼મુતિર્ ચોલૈયિલ્ ની પરઞ્જોતિ મયમાન઼ાય્
સ્વામિ મલૈયિલે ચિવસ્વામિક્ કરુળિય ની
કુન઼્ર઼ુકળ્ તોર઼ુમ્ કુરુવાય્ અમર્ન્તિટ્ટોય્
કન્તકિરિયૈ ની ચોન્તમાક્કિક્ કોણ્ટન઼ૈયે
સ્કન્ત કુરુનાતા સ્કન્તાસ્રમ જોતિયે -- (215)

પિર઼પ્પૈયુમ્ ઇર઼પ્પૈયુમ્ પેયર્ત્તુક્ કાત્તિટુવાય્
પિર઼વામૈ એન઼્કિન઼્ર઼ પેરુવરમ્ ની તન્તિટુવાય્
તત્તુવક્ કુપ્પૈયૈ મર઼ન્તિટચ્ ચેય્તિટુવાય્
એન્ત નિન઼ૈપ્પૈયુમ્ એરિત્તુ ની કાત્તિટુવાય્
સ્કન્તા ચરણમ્ સ્કન્તા ચરણમ્ -- (220)

ચરણમ્ અટૈન્તિટ્ટેન઼્ ચટુતિયિલ્ વારુમે
ચરવણ પવન઼ે ચરવણ પવન઼ે
ઉન઼્ન઼રુળાલે નાન઼્ ઉયિરોટિરુક્કિન઼્ર઼ેન઼્
ઉયિરુક્કુયિરાન઼ કન્તા ઉન઼્ન઼િલેન઼્ન઼ૈક્ કરૈત્તિટપ્પા
એન઼્ન઼િલ્ ઉન઼્ન઼ૈક્ કાણ એન઼ક્કુ વરમરુળ્વાય્ -- (225)

ચીક્કિરમ્ વન્તુ ચિવચક્તિયુમ્ તન્તરુળ્વાય્
ઇટકલૈ પિઙ્કલૈ એતુમ્ અર઼િન્તિલેન઼્ નાન઼્
ઇન્તિરિયમ્ અટક્કિ ઇરુન્તુમ્ અર઼િકિલેન઼્ નાન઼્
મન઼તૈ અટક્ક વળ઼િ ઓન઼ર઼ુમ્ અર઼િન્તિલેન઼્ નાન઼્
સ્કન્તા ઉન઼્ તિરુવટિયૈપ્ પર઼્ર઼િન઼ેન઼્ ચિક્કેન઼વે -- (230)

ચિક્કેન઼પ્ પર઼્ર઼િન઼ેન઼્ ચેપ્પિટુવીર્ ઉપતેચમ્
કામક્ કચટુકળ્ યાવૈયુમ્ કળૈન્તિટુવાય્
ચિત્ત ચુત્તિયુમ્ જપમુમ્ તન્તિટુવાય્
નિન઼ૈપ્પુ એલ્લામ્ નિન઼્ન઼ૈયે નિન઼ૈન્તિટચ્ ચેય્તિટુવાય્
તિરુમુરુકા ઉન઼્ન઼ૈત્ તિટમુર઼ નિન઼ૈત્તિટવે -- (235)

તિરુવરુળ્ તન્તિટુવાય્ તિરુવરુળ્તાન઼્ પોઙ્કિટવે
તિરુવરુળ્ ઓન઼્ર઼િલે નિલૈપેર઼ચ્ ચેય્તિટુવાય્
નિલૈપેર઼ચ્ ચેય્તિટુવાય્ નિત્યાન઼ન્તમતિલ્
નિત્યાન઼ન્તમે નિન઼્ન઼ુરુ વાકૈયિન઼ાલ્
અત્વૈત આન઼ન્તત્તિલ્ ઇમૈપ્પોળ઼ુતુ આળ઼્ત્તિટુવાય્ -- (240)

ઞાન઼ પણ્ટિતા નાન઼્મર઼ૈ વિત્તકા કેળ્
સ્કન્ત કુરુનાતા સ્કન્ત કુરુનાતા કેળ્
મેય્પ્પોરુળૈક્ કાટ્ટિ મેન઼્મૈ અટૈન્તિટચ્ચેય્
વિન઼ૈકળ્ યાવૈયુમે વેલ્કોણ્ટુ વિરટ્ટિટુવાય્
તારિત્તિરિયઙ્કળૈ ઉન઼્ તટિ કોણ્ટુ વિરટ્ટિટુવાય્ -- (245)

તુક્કઙ્કળ્ અન઼ૈત્તૈયુમ્ તોલૈતૂરમ્ પોક્કિટુવાય્
પાપ ઉટલૈપ્ પરિચુત્ત માક્કિટુવાય્
ઇન઼્પ તુન઼્પત્તૈ ઇરુવિળ઼િયાલ્ વિરટ્ટિટુવાય્
આચૈપ્ પેય્કળૈ અર઼વે નચુક્કિટુવાય્
અકન્તૈપ્ પિચાચૈ અળ઼િત્તુ ઓળ઼િત્તિટટા -- (250)

મેય્યરુળામ્ ઉન઼્ન઼રુળિલ્ મુરુકા ઇરુત્તિટુવાય્
કણ્કણ્ટ તેય્વમે કલિયુક વરતન઼ે
આર઼ુમુકમાન઼ કુરો અર઼િન્તિટ્ટેન઼્ ઉન઼્ મકિમૈ
ઇક્કણમે વરુવાય્ એન઼્ સ્કન્ત કુરુવે ની
એન઼્ન઼ૈક્ કાત્તિટવે એન઼ક્કુ ની અરુળિટવે -- (255)

અરૈક્ કણત્તિલ્ નીયુમ્ આટિ વરુવાયપ્પા
વન્તેન઼ૈત્ તટુત્તુ વલિય આટ્કોળ્ વરતકુરો
અન઼્પુત્ તેય્વમે આર઼ુમુક માન઼વન઼ે
ચુપ્રમણ્યન઼ે ચોકમ્ અકર઼્ર઼િટુવાય્
ઞાન઼ સ્કન્તરે ઞાન઼મ્ અરુળ્વાય્ ની -- (260)

ઞાન઼ તણ્ટ પાણિયે એન઼્ન઼ૈ ઞાન઼ પણ્ટિતન઼ક્કિટુવાય્
અકન્તૈયેલ્લામ્ અળ઼િત્તુ અન઼્પિન઼ૈ ઊટ્ટિટુવાય્
અન઼્પુ મયમાક્કિ આટ્કોળ્ળુ વૈયપ્પા
અન઼્પૈ એન઼્ ઉળ્ળત્તિલ્ અચૈવિન઼્ર઼િ નિર઼ુત્તિવિટુ
અન઼્પૈયે કણ્ણાક આક્કિક્ કાત્તિટુવાય્ -- (265)

ઉળ્ળુમ્ પુર઼મુમ્ ઉન઼્ન઼રુળામ્ અન઼્પૈયે
ઉર઼ુતિયાક નાન઼ુમ્ પર઼્ર઼િટ ઉવન્તિટુવાય્
એલ્લૈ ઇલ્લાત અન઼્પે ઇર઼ૈવેળિ એન઼્ર઼ાય્ ની
અઙ્કિઙ્કેન઼ાતપટિ એઙ્કુમ્ અન઼્પેન઼્ર઼ાય્
અન઼્પે ચિવમુમ્ અન઼્પે ચક્તિયુમ્ -- (270)

અન઼્પે હરિયુમ્ અન઼્પે પ્રમન઼ુમ્
અન઼્પે તેવરુમ્ અન઼્પે મન઼િતરુમ્
અન઼્પે નીયુમ્ અન઼્પે નાન઼ુમ્
અન઼્પે ચત્તિયમ્ અન઼્પે નિત્તિયમ્
અન઼્પે ચાન્તમ્ અન઼્પે આન઼ન્તમ્ -- (275)

અન઼્પે મેળન઼મ્ અન઼્પે મોક્ષમ્
અન઼્પે પ્રમ્મમુમ્ અન઼્પે અન઼ૈત્તુમ્ એન઼્ર઼ાય્
અન઼્પિલાત ઇટમ્ અઙ્કુમિઙ્કુ મિલ્લૈ એન઼્ર઼ાય્
એઙ્કુમ્ નિર઼ૈન્ત અન઼્પે એન઼્ કુરુનાતન઼પ્પા
અન઼્પિલ્ ઉર઼ૈયુમ્ અરુટ્કુરુ નાતરે તાન઼્ -- (280)

સ્કન્તાસ્રમત્તિલ્ સ્કન્તકુરુ વાન઼ાન઼્કાણ્
મુવરુમ્ તેવરુમ્ મુન઼િવરુમ્ પોર઼્ર઼િટવે
સ્કન્તાસ્રમમ્ તન઼્ન઼િલ્ સ્કન્ત જોતિયુમાય્
આત્મ જોતિયુમાય્ અમર્ન્તિટ્ટ સ્કન્તકુરુ
ઇરુળૈ અકર઼્ર઼વે એળ઼ુન્તિટ્ટ એઙ્કળ્ કુરુ -- (285)

એલ્લૈ ઇલ્લાત ઉન઼્ ઇર઼ૈવેળિયૈક્ કાટ્ટિટુવાય્
મુક્તિયૈત્ તન્તિટુવાય્ મૂવરુમ્ પોર઼્ર઼િટવે
નમ્પિન઼ેન઼્ ઉ ન઼્ન઼ૈયે નમ્પિન઼ેન઼્ સ્કન્તકુરો
ઉન઼્ન઼ૈયન઼્ર઼િ ઇવ્વુલકિલ્ ઓન઼્ર઼ુમિલ્લૈ એન઼્ર઼ુણર્ન્તેન઼્
નન઼્કર઼િન્તુ કોણ્ટેન઼્ નાન઼ુમ્ ઉન઼તરુળાલ્ -- (290)

વિટ્ટિટ માટ્ટેન઼્ કન્તા વીટ તરુળ્વીરે
નટુન઼ેર઼્ર઼િત્ તાન઼ત્તુ નાન઼ુન઼ૈત્ તિયાન઼િપ્પેન઼્
પ્રમ્મમન્તિરત્તૈપ્ પોતિત્તુ વન્તિટુવાય્
ચુળ઼ુમુન઼ૈ માર્ક્કમાય્ જોતિયૈ કાટ્ટિટુવાય્
ચિવયોકિયાક એન઼ૈચ્ ચેય્તિટુમ્ કુરુનાતા -- (295)

આચૈ અર઼ુત્તુ અરન઼ટિયૈક્ કાટ્ટિવિટુમ્
મેય્યટિ યરાક્કિ મેય્ વીટ્ટિલ્ ઇરુત્તિવિટુમ્
કોઙ્કુ નાટ્ટિલે કોયિલ્ કોણ્ટ સ્કન્તકુરો
કોલ્લિમલૈ મેલે કુમરકુરુ વાન઼વન઼ે
કઞ્ચમલૈ ચિત્તર્ પોર઼્ર઼ુમ્ સ્કન્તકિરિ કુરુનાતા -- (300)

કરુવૂરાર્ પોર઼્ર઼ુમ્ કાઙ્કેયા કન્તકુરો
મરુતમલૈચ્ ચિત્તન઼્ મકિળ઼્ન્તુપણિ પરમકુરો
ચેન઼્ન઼િમલૈક્ કુમરા ચિત્તર્ક્કુ અરુળ્વોન઼ે
ચિવવાક્કિયર્ ચિત્તર્ ઉન઼ૈચ્ ચિવન઼્ મલૈયિલ્ પોર઼્ર઼ુવરે
પળ઼ન઼િયિલ્ પોકરુમે પારોર્ વાળ઼પ્ પિરતિષ્ટિત્તાન઼્ -- (305)

પુલિપ્પાણિ ચિત્તર્કળાલ્ પુટૈ ચૂળ઼્ન્ત કુમરકુરો
કોઙ્કિલ્ મલિન્તિટ્ટ સ્કન્ત કુરુનાતા
કળ્ળમ્ કપટમર઼્ર઼ વેળ્ળૈ ઉળ્ળમ્ અરુળ્વીરે
કર઼્ર઼વર્કળોટુ એન઼્ન઼ૈક્ કળિપ્પુર઼ચ્ ચેય્તિટુમે
ઉલકેઙ્કુમ્ નિર઼ૈન્તિરુન્તુમ્ કન્તકુરુ ઉળ્ળઇટમ્ -- (310)

સ્કન્તકિરિ એન઼્પતૈ તાન઼્ કણ્ટુકોણ્ટેન઼્ કણ્ટુકોણ્ટેન઼્
નાલ્વર્ અરુણકિરિ નવમિરણ્ટુ ચિત્તર્કળુમ્
પક્તર્કળુમ્ પોર઼્ર઼ુમ્ પળ઼નિમલૈ મુરુકા કેળ્
કોઙ્કુતેચત્તિલ્ કુન઼્ર઼ુતોર઼ુમ્ કુટિકોણ્ટોય્
ચીલમ્ નિર઼ૈન્ત ચેલમ્મા નકરત્તિલ્ -- (315)

કન઼્ન઼િમાર્ ઓટૈયિન઼્મેલ્ સ્કન્તકિરિ અતન઼િલ્
સ્કન્તાસ્ રમત્તિન઼િલે ઞાન઼સ્કન્ત ચત્કુરુવાય્
અમર્ન્તિરુક્કુમ્ જોતિયે આતિમુલ માન઼કુરો
અયર્ચ્ચિયૈ નીક્કિટુવાય્ એન઼્ તળર્ચ્ચિયૈ અકર઼્ર઼િટુવાય્
ચુકવન઼ેચન઼્ મકન઼ે ચુપ્રમણ્ય જોતિયે -- (320)

પેરિન઼્પ મકિળ઼્ચ્ચિયૈયુમ્ પેરુકિટચ્ ચેય્તિટપ્પા
પરમાન઼ન્તમતિલ્ એન઼ૈ મર઼ક્ક પાલિપ્પાય્
માલ્ મરુકા વળ્ળિ મણવાળા સ્કન્તકુરો
ચિવકુમરા ઉન઼્કોયિલ્ સ્કન્તકિરિ એન઼્ર઼ુણર્ન્તેન઼્
જોતિપ્પિળ઼મ્પાન઼ ચુન્તરન઼ે પળ઼ન઼િયપ્પા -- (325)

ચિવઞાન઼પ્ પળ઼માન઼ સ્કન્તકુરુનાતા
પળ઼મ્ ની એન઼્ર઼તિન઼ાલ્ પળ઼ન઼િમલૈ યિરુન્તાયો
તિરુવાવિન઼ન઼્ કુટિયિલ્ તિરુમુરુકન઼્ આન઼ાયો
કુમરા મુરુકા કુરુકુકા વેલવન઼ે
અકત્તિયર્ક્કુત્ તન્તુ આટ્કોણ્ટાય્ તમિળ઼કત્તૈ -- (330)

કલિયુક વરતન઼ેન઼્ર઼ુ કલચમુન઼િ ઉન઼ૈપ્પુકળ઼્ન્તાન઼્
ઓળવૈક્કુ અરુળ્ ચેય્ત અર઼ુમુકવા સ્કન્તકુરો
ઓળ઼ુક્કમોટુ કરુણૈયૈયુમ્ તવત્તૈયુમ્ તન્તરુળ્વાય્
પોકરુક્કરુળ્ ચેય્ત પુવન઼ ચુન્તરન઼ે
તણ્ટપાણિત્ તેય્વમે તટુત્તાટ્ કોણ્ટિટપ્પા -- (335)

આણ્ટિક્ કોલત્તિલ્ અણૈત્તિટુવાય્ તણ્ટુટન઼ે
તેય્વઙ્કળ્ પોર઼્ર઼િટુમ્ તણ્ટાયુત જોતિયે
સ્કન્તકિરિ મેલે સ્કન્તકિરિ જોતિ યાન઼વન઼ે
કટૈક્કણ્ણાલ્ પાર્ત્તિટપ્પા કરુણૈયુળ્ળ સ્કન્તકુરો
એળ઼ૈયૈક્ કાત્તિટપ્પા એત્તુકિર઼ેન઼્ ઉન઼્નામમ્ -- (340)

ઉન઼્ન઼ૈ અન઼્ર઼િ વેર઼ોન઼્ર઼ૈ ઓરુપોતુમ્ નમ્પુકિલેન઼્
કણ્કણ્ટ તેય્વમે કલિયુક વરતન઼ે
કન્તન઼્ એન઼્ર઼ પેર્ચોન઼્ન઼ાલ્ કટિતાક નોય્તીરુમ્
પુવન઼ેસ્વરિ મૈન્તા પોર઼્ર઼િન઼ેન઼્ તિરુવટિયૈ
તિરુવટિયૈ નમ્પિન઼ેન઼્ તિરુવટિ ચાટ્ચિયાક -- (345)

પુવન઼માતા મૈન્તન઼ે પુણ્ણિય મૂર્ત્તિયે કેળ્
નિન઼્ નામમ્ એત્તુવતે નાન઼્ ચેય્યુમ્ તવમાકુમ્
નાત્તળ઼ુમ્ પેર઼વે એત્તિટુવેન઼્ નિન઼્નામમ્
મુરુકા મુરુકાવેન઼્ર઼ે મૂચ્ચેલ્લામ્ વિટ્ટિટુવેન઼્
ઉળ્ળુમ્ પુર઼મુમ્ ઓરુમુરુકન઼ૈયે કાણ્પેન઼્ -- (350)

અઙ્કિઙ્કુ એન઼ાતપટિ એઙ્કુમે મુરુકન઼પ્પા
મુરુકન઼્ ઇલાવિટ્ટાલ્ મૂવુલક મેતપ્પા
અપ્પપ્પા મુરુકાનિન઼્ અરુળે ઉલકમપ્પા
અરુળેલ્લામ્ મુરુકન઼્ અન઼્પેલ્લામ્ મુરુકન઼્
સ્તાવર જઙ્કમાય્ સ્કન્તન઼ાય્ અરુવુરુવાય્ -- (355)

મુરુકન઼ાય્ મુતલ્વન઼ાય્ આન઼વન઼્ સ્કન્તકુરુ
સ્કન્તાસ્રમમ્ ઇરુક્કુમ્ સ્કન્તકુરુ અટિપર઼્ર઼િચ્
ચરણમ્ અટૈન્તવર્કળ્ ચાયુજ્યમ્ પેર઼્ર઼િટુવર્
ચત્તિયમ્ ચોલ્કિન઼્ર઼ેન઼્ ચન્તેક મિલ્લૈયપ્પા
વેતઙ્કળ્ પોર઼્ર઼િટુમ્ વટિવેલન઼્ મુરુકન઼ૈ ની -- (360)

ચન્તેકમ્ ઇલ્લામલ્ ચત્તિયમાય્ નમ્પિટુવાય્
ચત્તિય માન઼તેય્વમ્ સ્કન્ત કુરુનાતન઼્
ચત્તિયમ્ કાણવે ની ચત્તિયમાય્ નમ્પિટપ્પા
ચત્તિયમ્ વેર઼લ્લ સ્કન્તકુરુ વેર઼લ્લ
સ્કન્તકુરુવે ચત્તિયમ્ ચત્તિયમે સ્કન્તકુરુ -- (365)

ચત્તિયમાય્ચ્ ચોન઼્ન઼તૈ ચત્તિયમાય્ નમ્પિયે ની
ચત્તિયમાય્ ઞાન઼માય્ ચતાન઼ન્ત માકિવિટુ
અળ઼િવર઼્ર઼ પ્રમ્મમાય્ આક્કિ વિટુવાન઼્ મુરુકન઼્
તિરુમર઼ૈકળ્ તિરુમુર઼ૈકળ્ ચેપ્પુવતુમ્ ઇતુવેતાન઼્
સ્કન્તકુરુ કવચમતૈ ચોન્તમાક્કિક્ કોણ્ટુ ની -- (370)

પોરુળુણર્ન્તુ એત્તિટપ્પા પોલ્લાપ્પુ વિન઼ૈયકલુમ્
પિર઼વિપ્ પિણિ અકલુમ્ પ્રમ્માન઼ન્ત મુણ્ટુ
ઇમ્મૈયિલુમ્ મર઼ુમૈયિલુમ્ ઇમૈયોરુન઼્ન઼ૈપ્ પોર઼્ર઼િટુવર્
મુવરુમે મુન઼્ન઼િર઼્પર્ યાવરુમે પૂજિપ્પર્
અન઼ુતિન઼મુમ્ કવચત્તૈ અન઼્પુટન઼્ એત્તિટપ્પા -- (375)

ચિરત્તા પક્તિયુટન઼્ ચિન્તૈયોન઼્ર઼િચ્ ચેપ્પિટપ્પા
કવલૈય કન઼્ર઼િટુમે કન્તન઼રુળ્ પોઙ્કિટુમે
પિર઼પ્પુમ્ ઇર઼પ્પુમ્ પિણિકળુમ્ તોલૈન્તિટુમે
કન્તન઼્ કવચમે કવચમેન઼્ર઼ુ ઉણર્ન્તિટુવાય્
કવચમ્ એત્તુવીરેલ્ કલિયૈ જેયિત્તિટલામ્ -- (380)

કલિ એન઼્ર઼ અરક્કન઼ૈક્ કવચમ્ વિરટ્ટિટુમે
ચોન઼્ન઼પટિચ્ ચેય્તુ ચુકમટૈવાય્ મન઼મે ની
સ્કન્તકુરુ કવચત્તૈક્ કરુત્તૂન઼્ર઼િ એત્તુવોર્ક્કુ
અષ્ટ ઐસ્વર્યમ્ તરુમ્ અન્તમિલ્લા ઇન઼્પમ્ તરુમ્
આલ્પોલ્ તળ઼ૈત્તિટુવન઼્ અર઼ુકુપોલ્ વેરોટિટુવન઼્ -- (385)

વાળ઼ૈયટિ વાળ઼ૈયૈપ્પોલ્ વમ્ચમતૈપ્ પેર઼્ર઼િટુવન઼્
પતિન઼ાર઼ુમ્ પેર઼્ર઼ુપ્ પલ્લાણ્ટુ વાળ઼્ન્તિટુવન઼્
ચાન્તિયુમ્ ચેળક્યમુમ્ ચર્વમઙ્કળમુમ્ પેરુકિટુમે
સ્કન્તકુરુ કવચમિતૈ કરુત્તુ નિર઼ુત્તિ એર઼્ર઼ુવીરેલ્
કર્વમ્ કામમ્ કુરોતમ્ કલિતોષમ્ અકર઼્ર઼ુવિક્કુમ્ -- (390)

મુન઼્ચેય્ત વિન઼ૈયકન઼્ર઼ુ મુરુકન઼રુળ્ કિટ્ટિવિટુમ્
અર઼મ્ પોરુળ્ ઇન઼્પમ્ વીટુ અતિચુલપમાય્ક્ કિટ્ટુમ્
આચારમ્ ચીલમુટન઼્ આતિનેમ નિષ્ટૈયુટન઼્
કળ્ળમિલા ઉળ્ળત્તોટુ કન્તકુરુ કવચમ્ તન઼્ન઼ૈ
ચિરત્તા પક્તિયુટન઼્ ચિવકુમરન઼ૈ નિન઼ૈત્તુપ્ -- (395)

પારાયણમ્ ચેય્વીરેલ્ પાર્ક્કલામ્ કન્તન઼ૈયુમ્
કન્તકુરુ કવચમિતૈ ઓરુ મણ્ટલમ્ નિષ્ટૈયુટન઼્
પકલિરવુ પારામલ્ ઓરુમન઼તાય્ પકરુવીરેલ્
તિરુમુરુકન઼્ વેલ્કોણ્ટુ તિક્કુકળ્ તોર઼ુમ્ નિન઼્ર઼ુ
કાત્તિટુવાન઼્ કન્તકુરુ કવલૈ ઇલ્લૈ નિચ્ચયમાય્ -- (400)

ઞાન઼ સ્કન્તન઼િન઼્ તિરુવટિયૈ નમ્પિયે ની
કન્તકુરુ કવચમ્ તન઼્ન઼ૈ ઓતુવતે તવમ્ એન઼વે
ઉણર્ન્તુકોણ્ટુ ઓતુવૈયેલ્ ઉન઼ક્કુપ્ પેરિતાન઼
ઇકપરચુકમ્ ઉણ્ટામ્ એન્નાળુમ્ તુન઼્પમ્ ઇલ્લૈ
તુન઼્પમ્ અકન઼્ર઼ુ વિટુમ્ તોન્તરવુકળ્ નીઙ્કિવિટુમ્ -- (405)

ઇન઼્પમ્ પેરુકિવિટુમ્ ઇષ્ટચિત્તિ કૂટિવિટુમ્
પિર઼વિપ્પિણિ અકર઼્ર઼િ પ્રમ્મ નિષ્ટૈયુમ્ તન્તુ
કાત્તુ રક્ષિક્કુમ્ કન્તકુરુ કવચમુમે
કવલૈયૈ વિટ્ટુની કન્તકુરુ કવચમિતૈ
ઇરુન્ત પટિયિરુન્તુ એર઼્ર઼િવિટુ એર઼્ર઼િન઼ાલ્ -- (410)

તેય્વઙ્કળ્ તેવર્કળ્ ચિત્તર્કળ્ પક્તર્કળ્
પોર઼્ર઼િટુવર્ એવલુમે પુરિન્તિટુવર્ નિચ્ચયમાય્
સ્કન્તકુરુ કવચમ્ ચમ્ચયપ્ પેયોટ્ટુમ્
અઞ્ઞાન઼મુમ્ અકર઼્ર઼િ અરુળ્ ઓળિયુમ્ કાટ્ટુમ્
ઞાન઼ સ્કન્તકુરુ નાન઼ેન઼્ર઼ુમ્ મુન઼્નિર઼્પન઼્ -- (415)

ઉળ્ળોળિયાય્ ઇરુન્તુ ઉન઼્ન઼િલ્ અવન઼ાક્કિટુવન઼્
તન઼્ન઼િલ્ ઉન઼ૈક્કાટ્ટિ ઉન઼્ન઼િલ્ તન઼ૈક્કાટ્ટિ
એઙ્કુમ્ તન઼ૈક્કાટ્ટિ એઙ્કુમુન઼ૈક્ કાટ્ટિટુવાન઼્
સ્કન્તજોતિ યાન઼કન્તન઼્ કન્તકિરિ ઇરુન્તુ
તણ્ટાયુતમ્ તાઙ્કિત્ તરુકિન઼્ર઼ાન઼્ કાટ્ચિયુમે -- (420)

કન્તન઼્ પુકળ઼્ પાટક્ કન્તકિરિ વારુમિન઼ે
કન્તકિરિ વન્તુ નિતમ્ કણ્ટુય્મ્મિન઼્ જકત્તીરે
કલિતોષમ્ અકર઼્ર઼ુવિક્કુમ્ કન્તકુરુ કવચમિતૈ
પારાયણમ્ ચેય્તુ પારિલ્ પુકળ઼્ પેર઼ુમિન઼્
સ્કન્તકુરુ કવચ પલન઼્ પર઼્ર઼ર઼ુત્તુપ્ પરમ્કોટુક્કુમ્ -- (425)

ઓરુતરમ્ કવચમ્ ઓતિન઼્ ઉળ્ળળ઼ુક્કુપ્ પોકુમ્
ઇરુતરમ્ એર઼્ર઼ુવીરેલ્ એણ્ણિયતેલ્લામ્ કિટ્ટુમ્
મુન઼્ર઼ુતરમ્ ઓતિન઼્ મુન઼્ન઼િર઼્પન઼્ સ્કન્તકુરુ
નાન઼્કુમુર઼ૈ તિન઼મ્ ઓતિ નલ્લવરમ્ પેર઼ુવીર્
ઐન્તુમુર઼ૈ તિન઼મ્ ઓતિ પઞ્ચાટ્ચરમ્ પેર઼્ર઼ુ -- (430)

આર઼ુમુર઼ૈ યોતિ આર઼ુતલૈપ્ પેર઼્ર઼િટુવીર્
એળ઼ુ મુર઼ૈ તિન઼મ્ ઓતિન઼્ એલ્લામ્ વચમાકુમ્
એટ્ટુમુર઼ૈ એત્તિલ્ અટ્ટમા ચિત્તિયુમ્ કિટ્ટુમ્
ઓન઼્પતુતરમ્ ઓતિન઼્ મરણપયમ્ ઓળ઼િયુમ્
પત્તુતરમ્ ઓતિ નિત્તમ્ પર઼્ર઼ર઼્ર઼ુ વાળ઼્વીરે -- (435)

કન઼્ન઼િમાર્ ઓટૈયિલે નીરાટિ નીર઼ુપૂચિક્
કન્તકુરુ કવચમ્ ઓતિ કન્તકિરિ એર઼િવિટ્ટાલ્
મુન્તૈ વિન઼ૈ એલ્લામ્ કન્તન઼્ અકર઼્ર઼િટુવાન઼્
નિન્તૈકળ્ નીઙ્કિવિટુમ્ નિષ્ટૈયુમે કૈકૂટુમ્
કન઼્ન઼િમાર્ ઓટૈ નીરૈ કૈકળિલ્ ની એટુત્તુક્ -- (440)

કન્તન઼્ એન઼્ર઼ મન્તિરત્તૈક્ કણ્મૂટિ ઉરુવેર઼્ર઼િ
ઉચ્ચિયિલુમ્ તેળિત્તુ ઉટ્કોણ્ટુ વિટ્ટિટ્ટાલ્ ઉન઼્
ચિત્ત મલમ્ અકન઼્ર઼ુ ચિત્ત ચુત્તિયુમ્ કોટુક્કુમ્
કન઼્ન઼િમાર્ તેવિકળૈક્ કન઼્ન઼િમાર્ ઓટૈયિલે
કણ્ટુ વળ઼િપટ્ટુ કન્તકિરિ એર઼િટુવીર્ -- (445)

કન્તકિરિ એર઼િ ઞાન઼ સ્કન્તકુરુ કવચમિતૈપ્
પારાયણમ્ ચેય્તુ ઉલકિલ્ પાક્કિયમેલ્લામ્ પેર઼્ર઼ુટુવીર્. -- (447)

Back to Top

This page was last modified on Sun, 10 Jul 2022 15:40:26 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org