sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
श्रीमत् चत्कुरु चान्ताऩन्त चुवामिकळ् अरुळिय कन्त कुरु कवचम् Audio


विनायकर् वाऴ्त्तु

कलियुकत् तॆय्वमे कन्तऩुक्कु मूत्तोऩे
मुषिक वाकऩऩे मूलप् पॊरुळोऩे
स्कन्तकुरु कवचत्तै कलितोषम् नीङ्किटवे
तिरुवटियिऩ् तिरुवरुळाल् चॆप्पुकिऱेऩ् कात्तरुळ्वाय्
चित्ति विनायक जयमरुळ् पोऱ्‌ऱुकिऱेऩ् -- (5)

चिऱ्‌पर कणपते नऱ्‌कतियुम् तन्तरुळ्वाय्
कणपति ताळिणैयैक् करुत्तिऩिल् वैत्तिट्टेऩ्
अच्चम् तीर्त्तु ऎऩ्ऩै रक्षित्तिटुवीरे.

चॆय्युळ्

स्कन्ता चरणम् स्कन्ता चरणम्
चरवणपव कुका चरणम् चरणम् -- (10)

कुरुकुका चरणम् कुरुपरा चरणम्
चरणम् अटैन्तिट्टेऩ् कन्ता चरणम्
तऩैत् ताऩऱिन्तु नाऩ् तऩ्मयमाकिटवे
स्कन्तकिरि कुरुनाता तन्तिटुवीर् ञाऩमुमे
तत्तकिरि कुरुनाता वन्तिटुवीर् वन्तिटुवीर् -- (15)

अवतूत चत्कुरुवाय् आण्टवऩे वन्तिटुवीर्
अऩ्पुरुवाय् वन्तॆऩ्ऩै आट्कॊण्ट कुरुपरऩे
अऱम् पॊरुळ् इऩ्पम् वीटुमे तन्तरुळ्वाय्
तन्तिटुवाय् वरमतऩै स्कन्तकुरुनाता
षण्मुका चरणम् चरणम् स्कन्त कुरो -- (20)

कात्तिटुवाय् कात्तिटुवाय् स्कन्तकुरु नाता
पोऱ्‌ऱिटुवेऩ् पोऱ्‌ऱिटुवेऩ् पुवऩकुरु नाता
पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि स्कन्ता पोऱ्‌ऱि
पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि मुरुका पोऱ्‌ऱि
अऱुमुका पोऱ्‌ऱि अरुट्पतम् अरुळ्वाय् -- (25)

तकप्पऩ् स्वामिये ऎऩ् इतयत्तुळ् तङ्किटुवाय्
स्वामि मलैतऩिल् चॊऩ्ऩतऩैच् चॊल्लिटुवाय्
चिवकुरु नाता चॆप्पिटुवाय् प्रणवमतै
अकक्कण् तिऱक्क अरुळ्वाय् उपतेचम्
तिक्कॆलाम् वॆऩ्ऱु तिरुच्चॆन्तिल् अमर्न्तोऩे -- (30)

आऱुमुक स्वामि उऩ्ऩै अरुट्जोतियाय्क् काण
अकत्तुळ्ळे कुमरा नी अऩ्पु मयमाय् वरुवाय्
अमरत् तऩ्मैयिऩै अऩुक्किरकित्तिटुवाये
वेलुटैक् कुमरा नी वित्तैयुम् तन्तरुळ्वाय्
वेल् कॊण्टु वन्तिटुवाय् कालऩै विरट्टिटवे -- (35)

तेवरैक् कात्त तिरुच्चॆन्तिल् आण्टवऩे
तिरुमुरुकऩ् पूण्टियिले तिव्य जोतियाऩ कन्ता
परञ् जोतियुम् काट्टि परिपूर्णमाक्किटुवाय्
तिरुमलै मुरुका नी तिटञाऩम् अरुळ् पुरिवाय्
चॆल्वमुत्तुक् कुमरा मुम्मलम् अकऱ्‌ऱिटुवाय् -- (40)

अटिमुटि यऱियवॊणा अण्णा मलैयोऩे
अरुणाचलक् कुमरा अरुणकिरिक्कु अरुळियवा
तिरुप्परङ्किरिक् कुकऩे तीर्त्तिटुवाय् विऩै मुऴुतुम्
तिरुत्तणि वेल्मुरुका तीरऩाय् आक्किटुवाय्
ऎट्टुक्कुटिक् कुमरा एवल्पिल्लि चूऩियत्तै -- (45)

पकैवर् चूतुवातुकळै वेल्कॊण्टु विरट्टिटुवाय्
ऎल्लाप् पयऩ्कळुम् ऎऩक्कुक् किटैत्तिटवे
ऎङ्कुम् निऱैन्त कन्ता ऎण्कण् मुरुका नी
ऎऩ्ऩुळ् अऱिवाय् नी उळ्ळॊळियाय् वन्तरुळ्वाय्
तिरुप्पोरूर् मामुरुका तिरुवटिये चरणमय्या -- (50)

अऱिवॊळियाय् वन्तु नी अकक्कण्णैत् तिऱन्तिटुवाय्
तिरुच्चॆन्तूर् षण्मुकऩे जकत्कुरुविऱ्‌ करुळियवा
जकत्कुरो चिवकुमरा चित्तमलम् अकऱ्‌ऱिटुवाय्
चॆङ्कोट्टु वेलवऩे चिवाऩुपूति तारुम्
चिक्कल् चिङ्कारा जीवऩैच् चिवऩाक्किटुवाय् -- (55)

कुऩ्ऱक्कुटिक् कुमरा कुरुकुकऩाय् वन्तिटप्पा
कुमरकिरिप् पॆरुमाऩे मऩत्तैयुम् माय्त्तिटुवीर्
पच्चैमलै मुरुका इच्चैयैक् कळैन्तिटप्पा
पवऴमलै आण्टवऩे पावङ्कळैप् पोक्किटप्पा
विरालिमलै षण्मुकऩे विरैविल् नी वन्तिटप्पा -- (60)

वयलूर् कुमारकुरो ञाऩवरमॆऩक् करुळ्वीरे
वॆण्णैमलै मुरुका मॆय्वीट्टैत् तन्तिटुवीर्
कतिर्क्काम वेलवऩे मऩमायै अकऱ्‌ऱिटुवाय्
कान्त मलैक् कुमरा करुत्तुळ् वन्तिटुवीर्
मयिलत्तु मुरुका नी मऩत्तकत्तुळ् वन्तिटुवीर् -- (65)

कञ्चमलै चित्तकुरो कण्णॊळियाय् वन्तिटुवीर्
कुमरमलै कुरुनाता कवलैयॆलाम् पोक्किटुवीर्
वळ्ळिमलै वेल्मुरुका वेल्कॊण्टु वन्तिटुवीर्
वटपऴऩि आण्टवऩे वल्विऩैकळ् पोक्किटुवीर्
एऴुमलै आण्टवऩे ऎत्तिक्कुम् कात्तिटुवीर् -- (70)

एऴ्मै अकऱ्‌ऱिक् कन्ता ऎमपयम् पोक्किटुवीर्
अचैयात नॆञ्चत्तिल् अऱिवाक नी अरुळ्वाय्
अऱुपटैक् कुमरा मयिलेऱि वन्तिटुवाय्
पणिवते पणियॆऩ्ऱु पणित्तऩै नी ऎऩक्कु
पणिन्तेऩ् कन्ता उऩ्पातम् पणिन्तुवप्पेऩ् -- (75)

अरुट्पॆरुञ् जोतिये अऩ्पॆऩक् करुळ्वाये
पटर्न्त अऩ्पिऩै नी परप्पिरम्मम् ऎऩ्ऱऩैये
उलकॆङ्कुम् उळ्ळतु ऒरुपॊरुळ् अऩ्पेताऩ्
उळ्ळुयिराकि इरुप्पतुम् अऩ्पॆऩ्पाय्
अऩ्पे कुमरऩ् अऩ्पे स्कन्तऩ् -- (80)

अऩ्पे ओम् ऎऩ्ऩुम् अरुळ्मन्तिरम् ऎऩ्ऱाय्
अऩ्पै उळ्ळत्तिले अचैयातु अमर्त्तिटुमोर्
चक्तियैत् तन्तु तटुत्ताट् कॊण्टिटवुम्
वरुवाय् अऩ्पऩाय् वन्तरुळ् स्कन्तकुरो
यावर्क्कुम् इऩियऩ् नी यावर्क्कुम् ऎळियऩ् नी -- (85)

यावर्क्कुम् वलियऩ् नी यावर्क्कुम् आऩोय् नी
उऩक्कॊरु कोयिलै ऎऩ् अकत्तुळ्ळे पुऩैवेऩे
चिवचक्तिक् कुमरा चरणम् चरणम् ऐया
अपायम् तविर्त्तुत् तटुत्ताट् कॊण्टरुळ्वाय्
निऴल्वॆयिल् नीर्नॆरुप्पु मण्काऱ्‌ऱु वाऩतिलुम् -- (90)

पकैमैयै अकऱ्‌ऱि अपयमळित्तिटुवीर्
उणर्विले ऒऩ्ऱि ऎऩ्ऩै निर्मलमाक्किटुवाय्
याऩॆऩ तऱ्‌ऱ मॆय्ञ् ञाऩमतु अरुळ्वाय् नी
मुक्तिक्कु वित्ताऩ मुरुका कन्ता
चतुर्मऱै पोऱ्‌ऱुम् षण्मुक नाता -- (95)

आकमम् एत्तुम् अम्पिकै पुतल्वा
एऴैयैक् काक्क नी वेलेन्ति वन्तिटुवाय्
तायाय्त् तन्तैयाय् मुरुका तक्कणम् नी वरुवाय्
चक्तियुम् चिवऩुमाय्च् चटुतियिल् नी वरुवाय्
परम्पॊरुळाऩ पालऩे स्कन्तकुरो -- (100)

आतिमूलमे अरुवाय् उरुवाय् नी
अटियऩैक् कात्तिट अऱिवाय् वन्तरुळ्वाय्
उळ्ळॊळियाय् मुरुका उटऩे नी वा वा वा
तेवाति तेवा चिवकुरो वा वा वा
वेलायुतत्तुटऩ् कुमरा विरैविल् नी वन्तिटप्पा -- (105)

काण्पऩ यावुमाय्क् कण्कण्ट तॆय्वमाय्
वेतच् चुटराय् मॆय्कण्ट तॆय्वमे
मित्तैयाम् इव्वुलकै मित्तैयॆऩ्ऱु अऱिन्तिटच्चॆय्
अपयम् अपयम् कन्ता अपयम् ऎऩ्ऱु अलऱुकिऩ्ऱेऩ्
अमैतियै वेण्टि अऱुमुकवा वावॆऩ्ऱेऩ् -- (110)

उऩ्तुणै वेण्टिऩेऩ् उमैयवळ् कुमरा केळ्
अच्चम् अकऱ्‌ऱिटुवाय् अमैतियैत् तन्तिटुवाय्
वेण्टियतु उऩ्अरुळे अरुळ्वतु उऩ् कटऩेयाम्
उऩ् अरुळाले उऩ्ताळ् वणङ्किट्टेऩ्
अट्टमा चित्तिकळै अटियऩुक्कु अरुळिटप्पा -- (115)

अजपै वऴियिले अचैयामल् इरुत्तिविटु
चित्तर्कळ् पोऱ्‌ऱिटुम् ञाऩचित्तियुम् तन्तुविटु
चिवाऩन्तत् तेऩिल् तिळैत्तिटवे चॆय्तुविटु
अरुळ् ऒळिक् काट्चियै अकत्तुळे काट्टिविटु
अऱिवै अऱिन्तिटुम् अव्वरुळैयुम् नी तन्तुविटु -- (120)

अऩुक्किरकित्तिटुवाय् आतिकुरुनाता केळ्
स्कन्तकुरु नाता स्कन्तकुरु नाता
तत्तुवम् मऱन्तु तऩ्ऩैयुम् नाऩ् मऱन्तु
नल्लतुम् कॆट्टतुम् नाऩ् ऎऩ्पतुम् मऱन्तु
पाव पुण्णियत्तोटु परलोकम् मऱन्तिटच्चॆय् -- (125)

अरुळ् वॆळिविट्टु इवऩै अकलातु इरुत्तिटुवाय्
अटिमैयैक् कात्तिटुवाय् आऱुमुकक् कन्तकुरो
चित्तियिले पॆरिय ञाऩचित्ति नी अरुळ
चीक्किरमे वरुवाय् चिवाऩन्तम् तरुवाय्
चिवाऩन्तम् तन्तरुळि चिवचित्तर् आक्किटुवाय् -- (130)

चिवऩैप् पोल् ऎऩ्ऩैच् चॆय्तिटुवतु उऩ् कटऩे
चिवचत् कुरुनाता चिवचत् कुरुनाता
स्कन्त कुरुनाता कतऱुकिऱेऩ् केट्टिटुवाय्
ताळिऩैप् पिटित्तेऩ् तन्तिटु वरम् ऎऩक्कु
तिरुवरुट् चक्तियैत् तन्ताट् कॊण्टिटुवाय् -- (135)

चत्रुप् पकैवर्कळै षण्मुका ऒऴित्तिट्टु
किऴक्कुत् तिचैयिलिरुन्तु क्रुपाकरा काप्पाऱ्‌ऱुम्
तॆऩ्किऴक्कुत् तिचैयिलिरुन्तु तीऩपन्तो काप्पाऱ्‌ऱुम्
तॆऩ्तिचैयिलुम् ऎऩ्ऩैत् तिरुवरुळाल् काप्पाऱ्‌ऱुम्
तॆऩ्मेऱ्‌किलुम् ऎऩ्ऩैत् तिऱऩ्वेलाल् काप्पाऱ्‌ऱुम् -- (140)

मेऱ्‌कुत् तिक्किल् ऎऩ्ऩै माल्मरुका रक्षिप्पाय्
वटमेऱ्‌किलुम् ऎऩ्ऩै मयिलोऩे रक्षिप्पाय्
वटक्किल् ऎऩ्ऩैक् काप्पाऱ्‌ऱ वन्तिटुवीर् चत्कुरुवाय्
वटकिऴक्किल् ऎऩक्काक मयिल्मीतु वरुवीरे
पत्तुत् तिक्कुत् तोऱुम् ऎऩै पऱन्तुवन्तु रक्षिप्पाय् -- (145)

ऎऩ् चिकैयैयुम् चिरचिऩैयुम् चिवकुरो रक्षिप्पाय्
नॆऱ्‌ऱियुम् पुरुवमुम् निऩतरुळ् काक्कट्टुम्
पुरुवङ्कळुक्किटैये पुरुषோत्तमऩ् काक्कट्टुम्
कण्कळ् इरण्टैयुम् कन्तवेल् काक्कट्टुम्
नाचिकळ् इरण्टैयुम् नल्लवेल् काक्कट्टुम् -- (150)

चॆविकळ् इरण्टैयुम् चेवऱ्‌कॊटि काक्कट्टुम्
कऩ्ऩङ्कळ् इरण्टैयुम् काङ्केयऩ् काक्कट्टुम्
उतट्टिऩैयुम् ताऩ् उमाचुतऩ् काक्कट्टुम्
नाक्कै नऩ् मुरुकऩ् नयमुटऩ् काक्कट्टुम्
पऱ्‌कळैक् कन्तऩ् पलम्कॊण्टु काक्कट्टुम् -- (155)

कऴुत्तैक् कन्तऩ् कैकळाल् काक्कट्टुम्
तोळ्कळ् इरण्टैयुम् तूय वेल् काक्कट्टुम्
कैकळ् विरल्कळैक् कार्त्तिकेयऩ् काक्कट्टुम्
मार्पैयुम् वयिऱ्‌ऱैयुम् वळ्ळिमणाळऩ् काक्कट्टुम्
मऩत्तै मुरुकऩ्कै मात्तटिताऩ् काक्कट्टुम् -- (160)

ह्रुतयत्तिल् कन्तऩ् इऩितु निलैत्तिरुक्कट्टुम्
उतरत्तै यॆल्लाम् उमैमैन्तऩ् काक्कट्टुम्
नापिकुह्यम् लिङ्कम् नवयुटैक् कुतत्तोटु
इटुप्पै मुऴङ्कालै इणैयाऩ काल्कळैयुम्
पुऱङ्काल् विरल्कळैयुम् पॊरुन्तुम् उकिर् अऩैत्तैयुमे -- (165)

उरोमत् तुवारम् ऎल्लाम् उमैपाला रक्षिप्पाय्
तोल् रत्तम् मज्जैयैयुम् माम्चमॆऩ्पु मेतचैयुम्
अऱुमुकवा कात्तिटुवीर् अमरर् तलैवा कात्तिटुवीर्
ऎऩ् अकङ्कारमुम् अकऱ्‌ऱि अऱिवॊळियाय् इरुन्तुम्
मुरुका ऎऩैक् काक्क वेल् कॊण्टु वन्तिटुवीर् -- (170)

पापत्तैप् पॊचुक्किप् पारॆल्लाम् चिऱप्पुऱवे
ओम् सॆळम् चरवणपव श्रीम् ह्रीम् क्लीम् ऎऩ्ऱुम्
क्लॆळम् सॆळम् नमह ऎऩ्ऱु चेर्त्तिटटा नाळ्तोऱुम्
ओमिरुन्तु नमहवरै ऒऩ्ऱाकच् चेर्त्तिटटा
ऒऩ्ऱाकक् कूट्टियुमे उळ्ळत्तिले इरुत्ति -- (175)

ऒरुमऩत् तोटु नी उरुवैयुम् एत्तिटटा
मुरुकऩिऩ् मूलमितु मुऴुमऩत्तोटु एत्तिट्टाल्
मुम्मलम् अकऩ्ऱुविटुम् मुक्तियुन्तऩ् कैयिलुण्टाम्
मुक्तियै वेण्टियुमे ऎत्तिक्कुम् चॆल्ल वेण्टाम्
मुरुकऩ् इरुप्पिटमे मुक्तित् तलम् आकुमप्पा -- (180)

ह्रुतयत्तिल् मुरुकऩै इरुत्तिविटु इक्कणमे
इक्कणमे मूलमन्त्रम् एत्तिविटु एत्तिविटु
मुलमतै एत्तुवोर्क्कु कालपयम् इल्लैयटा
कालऩै नी जयिक्क कन्तऩैप् पऱ्‌ऱिटटा
चॊऩ्ऩपटिच् चॆय्ताल् चुप्रमण्य कुरुनातऩ् -- (185)

तण्णॊळिप् पॆरुञ्चुटराय् उऩ्ऩुळ्ळे ताऩिरुप्पाऩ्
जकमायै जयित्तिटवे चॆप्पिऩेऩ् मूलमुमे
मुलत्तै नी जपित्ते मुक्तऩुमाकिटटा
अक्षर लक्षमितै अऩ्पुटऩ् जपित्तुविटिल्
ऎण्णिय तॆलाम्किट्टुम् ऎमपय मकऩ्ऱोटुम् -- (190)

मुवुलकुम् पूजिक्कुम् मुरुकऩरुळ् मुऩ्ऩिऱ्‌कुम्
पूवुलकिल् इणैयऱ्‌ऱ पूज्यऩुमावाय् नी
कोटित्तरम् जपित्तुक् कोटिकाण वेण्टुमप्पा
कोटिकाणच् चॊऩ्ऩतै नी नाटिटुवाय् मऩमे
जऩ्मम् कटैत्तेऱ जपित्तिटुवाय् कोटियुमे -- (195)

वेतान्त रकचियमुम् वॆळियाकुम् उऩ्ऩुळ्ळे
वेत चूट्चुमत्तै विरैवाकप् पऱ्‌ऱिटलाम्
चुप्रमण्यकुरु जोतियायुळ् तोऩ्ऱिटुवाऩ्
अरुट् पॆरुम् जोतियाऩ आऱुमुक स्वामियुमे
अन्तर् मुकमिरुन्तु आट्कॊळ्वाऩ् चत्तियमाय् -- (200)

चित्तियैयुम् मुक्तियैयुम् स्कन्तकुरु तन्तिटुवाऩ्
निऩ्ऩैये नाऩ् वेण्टि नित्तमुम् एत्तुकिऱेऩ्
मॆय्यऱिवाकक् कन्ता वन्तिटुवाय् इवऩुळे नी
वन्तिटुवाय् मरुविटुवाय् पकुत्तऱिवाकवे नी
पकुत्तऱि वोटिवऩैप् पार्त्तिटच् चॆय्तिटप्पा -- (205)

पकुत्तऱिवाऩ कन्तऩ् परङ्कुऩ्ऱिल् इरुक्किऩ्ऱाऩ्
पऴऩियिल् नीयुम् पऴम्जोति आऩाय् नी
पिरम्मऩुक्कु अरुळियवा प्रणवप् पॊरुळोऩे
पिऱवा वरमरुळि प्रम्म मयमाक्किटुवाय्
तिरुच्चॆन्तूरिल् नी चक्तिवेल् ताङ्कि विट्टाय् -- (210)

पऴमुतिर् चोलैयिल् नी परञ्जोति मयमाऩाय्
स्वामि मलैयिले चिवस्वामिक् करुळिय नी
कुऩ्ऱुकळ् तोऱुम् कुरुवाय् अमर्न्तिट्टोय्
कन्तकिरियै नी चॊन्तमाक्किक् कॊण्टऩैये
स्कन्त कुरुनाता स्कन्तास्रम जोतिये -- (215)

पिऱप्पैयुम् इऱप्पैयुम् पॆयर्त्तुक् कात्तिटुवाय्
पिऱवामै ऎऩ्किऩ्ऱ पॆरुवरम् नी तन्तिटुवाय्
तत्तुवक् कुप्पैयै मऱन्तिटच् चॆय्तिटुवाय्
ऎन्त निऩैप्पैयुम् ऎरित्तु नी कात्तिटुवाय्
स्कन्ता चरणम् स्कन्ता चरणम् -- (220)

चरणम् अटैन्तिट्टेऩ् चटुतियिल् वारुमे
चरवण पवऩे चरवण पवऩे
उऩ्ऩरुळाले नाऩ् उयिरोटिरुक्किऩ्ऱेऩ्
उयिरुक्कुयिराऩ कन्ता उऩ्ऩिलॆऩ्ऩैक् करैत्तिटप्पा
ऎऩ्ऩिल् उऩ्ऩैक् काण ऎऩक्कु वरमरुळ्वाय् -- (225)

चीक्किरम् वन्तु चिवचक्तियुम् तन्तरुळ्वाय्
इटकलै पिङ्कलै एतुम् अऱिन्तिलेऩ् नाऩ्
इन्तिरियम् अटक्कि इरुन्तुम् अऱिकिलेऩ् नाऩ्
मऩतै अटक्क वऴि ऒऩऱुम् अऱिन्तिलेऩ् नाऩ्
स्कन्ता उऩ् तिरुवटियैप् पऱ्‌ऱिऩेऩ् चिक्कॆऩवे -- (230)

चिक्कॆऩप् पऱ्‌ऱिऩेऩ् चॆप्पिटुवीर् उपतेचम्
कामक् कचटुकळ् यावैयुम् कळैन्तिटुवाय्
चित्त चुत्तियुम् जपमुम् तन्तिटुवाय्
निऩैप्पु ऎल्लाम् निऩ्ऩैये निऩैन्तिटच् चॆय्तिटुवाय्
तिरुमुरुका उऩ्ऩैत् तिटमुऱ निऩैत्तिटवे -- (235)

तिरुवरुळ् तन्तिटुवाय् तिरुवरुळ्ताऩ् पॊङ्किटवे
तिरुवरुळ् ऒऩ्ऱिले निलैपॆऱच् चॆय्तिटुवाय्
निलैपॆऱच् चॆय्तिटुवाय् नित्याऩन्तमतिल्
नित्याऩन्तमे निऩ्ऩुरु वाकैयिऩाल्
अत्वैत आऩन्तत्तिल् इमैप्पॊऴुतु आऴ्त्तिटुवाय् -- (240)

ञाऩ पण्टिता नाऩ्मऱै वित्तका केळ्
स्कन्त कुरुनाता स्कन्त कुरुनाता केळ्
मॆय्प्पॊरुळैक् काट्टि मेऩ्मै अटैन्तिटच्चॆय्
विऩैकळ् यावैयुमे वेल्कॊण्टु विरट्टिटुवाय्
तारित्तिरियङ्कळै उऩ् तटि कॊण्टु विरट्टिटुवाय् -- (245)

तुक्कङ्कळ् अऩैत्तैयुम् तॊलैतूरम् पोक्किटुवाय्
पाप उटलैप् परिचुत्त माक्किटुवाय्
इऩ्प तुऩ्पत्तै इरुविऴियाल् विरट्टिटुवाय्
आचैप् पेय्कळै अऱवे नचुक्किटुवाय्
अकन्तैप् पिचाचै अऴित्तु ऒऴित्तिटटा -- (250)

मॆय्यरुळाम् उऩ्ऩरुळिल् मुरुका इरुत्तिटुवाय्
कण्कण्ट तॆय्वमे कलियुक वरतऩे
आऱुमुकमाऩ कुरो अऱिन्तिट्टेऩ् उऩ् मकिमै
इक्कणमे वरुवाय् ऎऩ् स्कन्त कुरुवे नी
ऎऩ्ऩैक् कात्तिटवे ऎऩक्कु नी अरुळिटवे -- (255)

अरैक् कणत्तिल् नीयुम् आटि वरुवायप्पा
वन्तॆऩैत् तटुत्तु वलिय आट्कॊळ् वरतकुरो
अऩ्पुत् तॆय्वमे आऱुमुक माऩवऩे
चुप्रमण्यऩे चोकम् अकऱ्‌ऱिटुवाय्
ञाऩ स्कन्तरे ञाऩम् अरुळ्वाय् नी -- (260)

ञाऩ तण्ट पाणिये ऎऩ्ऩै ञाऩ पण्टितऩक्किटुवाय्
अकन्तैयॆल्लाम् अऴित्तु अऩ्पिऩै ऊट्टिटुवाय्
अऩ्पु मयमाक्कि आट्कॊळ्ळु वैयप्पा
अऩ्पै ऎऩ् उळ्ळत्तिल् अचैविऩ्ऱि निऱुत्तिविटु
अऩ्पैये कण्णाक आक्किक् कात्तिटुवाय् -- (265)

उळ्ळुम् पुऱमुम् उऩ्ऩरुळाम् अऩ्पैये
उऱुतियाक नाऩुम् पऱ्‌ऱिट उवन्तिटुवाय्
ऎल्लै इल्लात अऩ्पे इऱैवॆळि ऎऩ्ऱाय् नी
अङ्किङ्कॆऩातपटि ऎङ्कुम् अऩ्पॆऩ्ऱाय्
अऩ्पे चिवमुम् अऩ्पे चक्तियुम् -- (270)

अऩ्पे हरियुम् अऩ्पे प्रमऩुम्
अऩ्पे तेवरुम् अऩ्पे मऩितरुम्
अऩ्पे नीयुम् अऩ्पे नाऩुम्
अऩ्पे चत्तियम् अऩ्पे नित्तियम्
अऩ्पे चान्तम् अऩ्पे आऩन्तम् -- (275)

अऩ्पे मॆळऩम् अऩ्पे मोक्षम्
अऩ्पे प्रम्ममुम् अऩ्पे अऩैत्तुम् ऎऩ्ऱाय्
अऩ्पिलात इटम् अङ्कुमिङ्कु मिल्लै ऎऩ्ऱाय्
ऎङ्कुम् निऱैन्त अऩ्पे ऎऩ् कुरुनातऩप्पा
अऩ्पिल् उऱैयुम् अरुट्कुरु नातरे ताऩ् -- (280)

स्कन्तास्रमत्तिल् स्कन्तकुरु वाऩाऩ्काण्
मुवरुम् तेवरुम् मुऩिवरुम् पोऱ्‌ऱिटवे
स्कन्तास्रमम् तऩ्ऩिल् स्कन्त जोतियुमाय्
आत्म जोतियुमाय् अमर्न्तिट्ट स्कन्तकुरु
इरुळै अकऱ्‌ऱवे ऎऴुन्तिट्ट ऎङ्कळ् कुरु -- (285)

ऎल्लै इल्लात उऩ् इऱैवॆळियैक् काट्टिटुवाय्
मुक्तियैत् तन्तिटुवाय् मूवरुम् पोऱ्‌ऱिटवे
नम्पिऩेऩ् उ ऩ्ऩैये नम्पिऩेऩ् स्कन्तकुरो
उऩ्ऩैयऩ्ऱि इव्वुलकिल् ऒऩ्ऱुमिल्लै ऎऩ्ऱुणर्न्तेऩ्
नऩ्कऱिन्तु कॊण्टेऩ् नाऩुम् उऩतरुळाल् -- (290)

विट्टिट माट्टेऩ् कन्ता वीट तरुळ्वीरे
नटुऩॆऱ्‌ऱित् ताऩत्तु नाऩुऩैत् तियाऩिप्पेऩ्
प्रम्ममन्तिरत्तैप् पोतित्तु वन्तिटुवाय्
चुऴुमुऩै मार्क्कमाय् जोतियै काट्टिटुवाय्
चिवयोकियाक ऎऩैच् चॆय्तिटुम् कुरुनाता -- (295)

आचै अऱुत्तु अरऩटियैक् काट्टिविटुम्
मॆय्यटि यराक्कि मॆय् वीट्टिल् इरुत्तिविटुम्
कॊङ्कु नाट्टिले कोयिल् कॊण्ट स्कन्तकुरो
कॊल्लिमलै मेले कुमरकुरु वाऩवऩे
कञ्चमलै चित्तर् पोऱ्‌ऱुम् स्कन्तकिरि कुरुनाता -- (300)

करुवूरार् पोऱ्‌ऱुम् काङ्केया कन्तकुरो
मरुतमलैच् चित्तऩ् मकिऴ्न्तुपणि परमकुरो
चॆऩ्ऩिमलैक् कुमरा चित्तर्क्कु अरुळ्वोऩे
चिववाक्कियर् चित्तर् उऩैच् चिवऩ् मलैयिल् पोऱ्‌ऱुवरे
पऴऩियिल् पोकरुमे पारोर् वाऴप् पिरतिष्टित्ताऩ् -- (305)

पुलिप्पाणि चित्तर्कळाल् पुटै चूऴ्न्त कुमरकुरो
कॊङ्किल् मलिन्तिट्ट स्कन्त कुरुनाता
कळ्ळम् कपटमऱ्‌ऱ वॆळ्ळै उळ्ळम् अरुळ्वीरे
कऱ्‌ऱवर्कळोटु ऎऩ्ऩैक् कळिप्पुऱच् चॆय्तिटुमे
उलकॆङ्कुम् निऱैन्तिरुन्तुम् कन्तकुरु उळ्ळइटम् -- (310)

स्कन्तकिरि ऎऩ्पतै ताऩ् कण्टुकॊण्टेऩ् कण्टुकॊण्टेऩ्
नाल्वर् अरुणकिरि नवमिरण्टु चित्तर्कळुम्
पक्तर्कळुम् पोऱ्‌ऱुम् पऴनिमलै मुरुका केळ्
कॊङ्कुतेचत्तिल् कुऩ्ऱुतोऱुम् कुटिकॊण्टोय्
चीलम् निऱैन्त चेलम्मा नकरत्तिल् -- (315)

कऩ्ऩिमार् ओटैयिऩ्मेल् स्कन्तकिरि अतऩिल्
स्कन्तास् रमत्तिऩिले ञाऩस्कन्त चत्कुरुवाय्
अमर्न्तिरुक्कुम् जोतिये आतिमुल माऩकुरो
अयर्च्चियै नीक्किटुवाय् ऎऩ् तळर्च्चियै अकऱ्‌ऱिटुवाय्
चुकवऩेचऩ् मकऩे चुप्रमण्य जोतिये -- (320)

पेरिऩ्प मकिऴ्च्चियैयुम् पॆरुकिटच् चॆय्तिटप्पा
परमाऩन्तमतिल् ऎऩै मऱक्क पालिप्पाय्
माल् मरुका वळ्ळि मणवाळा स्कन्तकुरो
चिवकुमरा उऩ्कोयिल् स्कन्तकिरि ऎऩ्ऱुणर्न्तेऩ्
जोतिप्पिऴम्पाऩ चुन्तरऩे पऴऩियप्पा -- (325)

चिवञाऩप् पऴमाऩ स्कन्तकुरुनाता
पऴम् नी ऎऩ्ऱतिऩाल् पऴऩिमलै यिरुन्तायो
तिरुवाविऩऩ् कुटियिल् तिरुमुरुकऩ् आऩायो
कुमरा मुरुका कुरुकुका वेलवऩे
अकत्तियर्क्कुत् तन्तु आट्कॊण्टाय् तमिऴकत्तै -- (330)

कलियुक वरतऩॆऩ्ऱु कलचमुऩि उऩैप्पुकऴ्न्ताऩ्
ऒळवैक्कु अरुळ् चॆय्त अऱुमुकवा स्कन्तकुरो
ऒऴुक्कमॊटु करुणैयैयुम् तवत्तैयुम् तन्तरुळ्वाय्
पोकरुक्करुळ् चॆय्त पुवऩ चुन्तरऩे
तण्टपाणित् तॆय्वमे तटुत्ताट् कॊण्टिटप्पा -- (335)

आण्टिक् कोलत्तिल् अणैत्तिटुवाय् तण्टुटऩे
तॆय्वङ्कळ् पोऱ्‌ऱिटुम् तण्टायुत जोतिये
स्कन्तकिरि मेले स्कन्तकिरि जोति याऩवऩे
कटैक्कण्णाल् पार्त्तिटप्पा करुणैयुळ्ळ स्कन्तकुरो
एऴैयैक् कात्तिटप्पा एत्तुकिऱेऩ् उऩ्नामम् -- (340)

उऩ्ऩै अऩ्ऱि वेऱॊऩ्ऱै ऒरुपोतुम् नम्पुकिलेऩ्
कण्कण्ट तॆय्वमे कलियुक वरतऩे
कन्तऩ् ऎऩ्ऱ पेर्चॊऩ्ऩाल् कटिताक नोय्तीरुम्
पुवऩेस्वरि मैन्ता पोऱ्‌ऱिऩेऩ् तिरुवटियै
तिरुवटियै नम्पिऩेऩ् तिरुवटि चाट्चियाक -- (345)

पुवऩमाता मैन्तऩे पुण्णिय मूर्त्तिये केळ्
निऩ् नामम् एत्तुवते नाऩ् चॆय्युम् तवमाकुम्
नात्तऴुम् पेऱवे एत्तिटुवेऩ् निऩ्नामम्
मुरुका मुरुकावॆऩ्ऱे मूच्चॆल्लाम् विट्टिटुवेऩ्
उळ्ळुम् पुऱमुम् ऒरुमुरुकऩैये काण्पेऩ् -- (350)

अङ्किङ्कु ऎऩातपटि ऎङ्कुमे मुरुकऩप्पा
मुरुकऩ् इलाविट्टाल् मूवुलक मेतप्पा
अप्पप्पा मुरुकानिऩ् अरुळे उलकमप्पा
अरुळॆल्लाम् मुरुकऩ् अऩ्पॆल्लाम् मुरुकऩ्
स्तावर जङ्कमाय् स्कन्तऩाय् अरुवुरुवाय् -- (355)

मुरुकऩाय् मुतल्वऩाय् आऩवऩ् स्कन्तकुरु
स्कन्तास्रमम् इरुक्कुम् स्कन्तकुरु अटिपऱ्‌ऱिच्
चरणम् अटैन्तवर्कळ् चायुज्यम् पॆऱ्‌ऱिटुवर्
चत्तियम् चॊल्किऩ्ऱेऩ् चन्तेक मिल्लैयप्पा
वेतङ्कळ् पोऱ्‌ऱिटुम् वटिवेलऩ् मुरुकऩै नी -- (360)

चन्तेकम् इल्लामल् चत्तियमाय् नम्पिटुवाय्
चत्तिय माऩतॆय्वम् स्कन्त कुरुनातऩ्
चत्तियम् काणवे नी चत्तियमाय् नम्पिटप्पा
चत्तियम् वेऱल्ल स्कन्तकुरु वेऱल्ल
स्कन्तकुरुवे चत्तियम् चत्तियमे स्कन्तकुरु -- (365)

चत्तियमाय्च् चॊऩ्ऩतै चत्तियमाय् नम्पिये नी
चत्तियमाय् ञाऩमाय् चताऩन्त माकिविटु
अऴिवऱ्‌ऱ प्रम्ममाय् आक्कि विटुवाऩ् मुरुकऩ्
तिरुमऱैकळ् तिरुमुऱैकळ् चॆप्पुवतुम् इतुवेताऩ्
स्कन्तकुरु कवचमतै चॊन्तमाक्किक् कॊण्टु नी -- (370)

पॊरुळुणर्न्तु एत्तिटप्पा पॊल्लाप्पु विऩैयकलुम्
पिऱविप् पिणि अकलुम् प्रम्माऩन्त मुण्टु
इम्मैयिलुम् मऱुमैयिलुम् इमैयोरुऩ्ऩैप् पोऱ्‌ऱिटुवर्
मुवरुमे मुऩ्ऩिऱ्‌पर् यावरुमे पूजिप्पर्
अऩुतिऩमुम् कवचत्तै अऩ्पुटऩ् एत्तिटप्पा -- (375)

चिरत्ता पक्तियुटऩ् चिन्तैयॊऩ्ऱिच् चॆप्पिटप्पा
कवलैय कऩ्ऱिटुमे कन्तऩरुळ् पॊङ्किटुमे
पिऱप्पुम् इऱप्पुम् पिणिकळुम् तॊलैन्तिटुमे
कन्तऩ् कवचमे कवचमॆऩ्ऱु उणर्न्तिटुवाय्
कवचम् एत्तुवीरेल् कलियै जॆयित्तिटलाम् -- (380)

कलि ऎऩ्ऱ अरक्कऩैक् कवचम् विरट्टिटुमे
चॊऩ्ऩपटिच् चॆय्तु चुकमटैवाय् मऩमे नी
स्कन्तकुरु कवचत्तैक् करुत्तूऩ्ऱि एत्तुवोर्क्कु
अष्ट ऐस्वर्यम् तरुम् अन्तमिल्ला इऩ्पम् तरुम्
आल्पोल् तऴैत्तिटुवऩ् अऱुकुपोल् वेरोटिटुवऩ् -- (385)

वाऴैयटि वाऴैयैप्पोल् वम्चमतैप् पॆऱ्‌ऱिटुवऩ्
पतिऩाऱुम् पॆऱ्‌ऱुप् पल्लाण्टु वाऴ्न्तिटुवऩ्
चान्तियुम् चॆळक्यमुम् चर्वमङ्कळमुम् पॆरुकिटुमे
स्कन्तकुरु कवचमितै करुत्तु निऱुत्ति एऱ्‌ऱुवीरेल्
कर्वम् कामम् कुरोतम् कलितोषम् अकऱ्‌ऱुविक्कुम् -- (390)

मुऩ्चॆय्त विऩैयकऩ्ऱु मुरुकऩरुळ् किट्टिविटुम्
अऱम् पॊरुळ् इऩ्पम् वीटु अतिचुलपमाय्क् किट्टुम्
आचारम् चीलमुटऩ् आतिनेम निष्टैयुटऩ्
कळ्ळमिला उळ्ळत्तोटु कन्तकुरु कवचम् तऩ्ऩै
चिरत्ता पक्तियुटऩ् चिवकुमरऩै निऩैत्तुप् -- (395)

पारायणम् चॆय्वीरेल् पार्क्कलाम् कन्तऩैयुम्
कन्तकुरु कवचमितै ऒरु मण्टलम् निष्टैयुटऩ्
पकलिरवु पारामल् ऒरुमऩताय् पकरुवीरेल्
तिरुमुरुकऩ् वेल्कॊण्टु तिक्कुकळ् तोऱुम् निऩ्ऱु
कात्तिटुवाऩ् कन्तकुरु कवलै इल्लै निच्चयमाय् -- (400)

ञाऩ स्कन्तऩिऩ् तिरुवटियै नम्पिये नी
कन्तकुरु कवचम् तऩ्ऩै ओतुवते तवम् ऎऩवे
उणर्न्तुकॊण्टु ओतुवैयेल् उऩक्कुप् पॆरिताऩ
इकपरचुकम् उण्टाम् ऎन्नाळुम् तुऩ्पम् इल्लै
तुऩ्पम् अकऩ्ऱु विटुम् तॊन्तरवुकळ् नीङ्किविटुम् -- (405)

इऩ्पम् पॆरुकिविटुम् इष्टचित्ति कूटिविटुम्
पिऱविप्पिणि अकऱ्‌ऱि प्रम्म निष्टैयुम् तन्तु
कात्तु रक्षिक्कुम् कन्तकुरु कवचमुमे
कवलैयै विट्टुनी कन्तकुरु कवचमितै
इरुन्त पटियिरुन्तु एऱ्‌ऱिविटु एऱ्‌ऱिऩाल् -- (410)

तॆय्वङ्कळ् तेवर्कळ् चित्तर्कळ् पक्तर्कळ्
पोऱ्‌ऱिटुवर् एवलुमे पुरिन्तिटुवर् निच्चयमाय्
स्कन्तकुरु कवचम् चम्चयप् पेयोट्टुम्
अञ्ञाऩमुम् अकऱ्‌ऱि अरुळ् ऒळियुम् काट्टुम्
ञाऩ स्कन्तकुरु नाऩॆऩ्ऱुम् मुऩ्निऱ्‌पऩ् -- (415)

उळ्ळॊळियाय् इरुन्तु उऩ्ऩिल् अवऩाक्किटुवऩ्
तऩ्ऩिल् उऩैक्काट्टि उऩ्ऩिल् तऩैक्काट्टि
ऎङ्कुम् तऩैक्काट्टि ऎङ्कुमुऩैक् काट्टिटुवाऩ्
स्कन्तजोति याऩकन्तऩ् कन्तकिरि इरुन्तु
तण्टायुतम् ताङ्कित् तरुकिऩ्ऱाऩ् काट्चियुमे -- (420)

कन्तऩ् पुकऴ् पाटक् कन्तकिरि वारुमिऩे
कन्तकिरि वन्तु नितम् कण्टुय्म्मिऩ् जकत्तीरे
कलितोषम् अकऱ्‌ऱुविक्कुम् कन्तकुरु कवचमितै
पारायणम् चॆय्तु पारिल् पुकऴ् पॆऱुमिऩ्
स्कन्तकुरु कवच पलऩ् पऱ्‌ऱऱुत्तुप् परम्कॊटुक्कुम् -- (425)

ऒरुतरम् कवचम् ओतिऩ् उळ्ळऴुक्कुप् पोकुम्
इरुतरम् एऱ्‌ऱुवीरेल् ऎण्णियतॆल्लाम् किट्टुम्
मुऩ्ऱुतरम् ओतिऩ् मुऩ्ऩिऱ्‌पऩ् स्कन्तकुरु
नाऩ्कुमुऱै तिऩम् ओति नल्लवरम् पॆऱुवीर्
ऐन्तुमुऱै तिऩम् ओति पञ्चाट्चरम् पॆऱ्‌ऱु -- (430)

आऱुमुऱै योति आऱुतलैप् पॆऱ्‌ऱिटुवीर्
एऴु मुऱै तिऩम् ओतिऩ् ऎल्लाम् वचमाकुम्
ऎट्टुमुऱै एत्तिल् अट्टमा चित्तियुम् किट्टुम्
ऒऩ्पतुतरम् ओतिऩ् मरणपयम् ऒऴियुम्
पत्तुतरम् ओति नित्तम् पऱ्‌ऱऱ्‌ऱु वाऴ्वीरे -- (435)

कऩ्ऩिमार् ओटैयिले नीराटि नीऱुपूचिक्
कन्तकुरु कवचम् ओति कन्तकिरि एऱिविट्टाल्
मुन्तै विऩै ऎल्लाम् कन्तऩ् अकऱ्‌ऱिटुवाऩ्
निन्तैकळ् नीङ्किविटुम् निष्टैयुमे कैकूटुम्
कऩ्ऩिमार् ओटै नीरै कैकळिल् नी ऎटुत्तुक् -- (440)

कन्तऩ् ऎऩ्ऱ मन्तिरत्तैक् कण्मूटि उरुवेऱ्‌ऱि
उच्चियिलुम् तॆळित्तु उट्कॊण्टु विट्टिट्टाल् उऩ्
चित्त मलम् अकऩ्ऱु चित्त चुत्तियुम् कॊटुक्कुम्
कऩ्ऩिमार् तेविकळैक् कऩ्ऩिमार् ओटैयिले
कण्टु वऴिपट्टु कन्तकिरि एऱिटुवीर् -- (445)

कन्तकिरि एऱि ञाऩ स्कन्तकुरु कवचमितैप्
पारायणम् चॆय्तु उलकिल् पाक्कियमॆल्लाम् पॆऱ्‌ऱुटुवीर्. -- (447)

Back to Top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 16:59:25 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org