Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
shrImat chatkuru chAntA^nanta chuvAmikaL aruLiya kanta kuru kavacham Audio


vinAyakar vAzhttu

kaliyukat t^eyvame kanta^nukku mUtto^ne
muShika vAka^na^ne mUlap p^oruLo^ne
skantakuru kavachattai kalitoSham nI~NkiTave
tiruvaTiyi^n tiruvaruLAl ch^eppukiRe^n kAttaruLvAy
chitti vinAyaka jayamaruL poRRukiRe^n -- (5)

chiRpara kaNapate naRkatiyum tantaruLvAy
kaNapati tALiNaiyaik karutti^nil vaittiTTe^n
achcham tIrttu ^e^n^nai rakShittiTuvIre.

ch^eyyuL

skantA charaNam skantA charaNam
charavaNapava kukA charaNam charaNam -- (10)

kurukukA charaNam kuruparA charaNam
charaNam aTaintiTTe^n kantA charaNam
ta^nait tA^naRintu nA^n ta^nmayamAkiTave
skantakiri kurunAtA tantiTuvIr ~nA^namume
tattakiri kurunAtA vantiTuvIr vantiTuvIr -- (15)

avatUta chatkuruvAy ANTava^ne vantiTuvIr
a^npuruvAy vant^e^n^nai ATk^oNTa kurupara^ne
aRam p^oruL i^npam vITume tantaruLvAy
tantiTuvAy varamata^nai skantakurunAtA
ShaNmukA charaNam charaNam skanta kuro -- (20)

kAttiTuvAy kAttiTuvAy skantakuru nAtA
poRRiTuve^n poRRiTuve^n puva^nakuru nAtA
poRRi poRRi skantA poRRi
poRRi poRRi murukA poRRi
aRumukA poRRi aruTpatam aruLvAy -- (25)

takappa^n svAmiye ^e^n itayattuL ta~NkiTuvAy
svAmi malaita^nil ch^o^n^nata^naich ch^olliTuvAy
chivakuru nAtA ch^eppiTuvAy praNavamatai
akakkaN tiRakka aruLvAy upatecham
tikk^elAm v^e^nRu tiruchch^entil amarnto^ne -- (30)

ARumuka svAmi u^n^nai aruTjotiyAyk kANa
akattuLLe kumarA nI a^npu mayamAy varuvAy
amarat ta^nmaiyi^nai a^nukkirakittiTuvAye
veluTaik kumarA nI vittaiyum tantaruLvAy
vel k^oNTu vantiTuvAy kAla^nai viraTTiTave -- (35)

tevaraik kAtta tiruchch^entil ANTava^ne
tirumuruka^n pUNTiyile tivya jotiyA^na kantA
para~n jotiyum kATTi paripUrNamAkkiTuvAy
tirumalai murukA nI tiTa~nA^nam aruL purivAy
ch^elvamuttuk kumarA mummalam akaRRiTuvAy -- (40)

aTimuTi yaRiyav^oNA aNNA malaiyo^ne
aruNAchalak kumarA aruNakirikku aruLiyavA
tiruppara~Nkirik kuka^ne tIrttiTuvAy vi^nai muzhutum
tiruttaNi velmurukA tIra^nAy AkkiTuvAy
^eTTukkuTik kumarA evalpilli chU^niyattai -- (45)

pakaivar chUtuvAtukaLai velk^oNTu viraTTiTuvAy
^ellAp paya^nkaLum ^e^nakkuk kiTaittiTave
^e~Nkum niRainta kantA ^eNkaN murukA nI
^e^n^nuL aRivAy nI uLL^oLiyAy vantaruLvAy
tirupporUr mAmurukA tiruvaTiye charaNamayyA -- (50)

aRiv^oLiyAy vantu nI akakkaNNait tiRantiTuvAy
tiruchch^entUr ShaNmuka^ne jakatkuruviR karuLiyavA
jakatkuro chivakumarA chittamalam akaRRiTuvAy
ch^e~NkoTTu velava^ne chivA^nupUti tArum
chikkal chi~NkArA jIva^naich chiva^nAkkiTuvAy -- (55)

ku^nRakkuTik kumarA kurukuka^nAy vantiTappA
kumarakirip p^erumA^ne ma^nattaiyum mAyttiTuvIr
pachchaimalai murukA ichchaiyaik kaLaintiTappA
pavazhamalai ANTava^ne pAva~NkaLaip pokkiTappA
virAlimalai ShaNmuka^ne viraivil nI vantiTappA -- (60)

vayalUr kumArakuro ~nA^navaram^e^nak karuLvIre
v^eNNaimalai murukA m^eyvITTait tantiTuvIr
katirkkAma velava^ne ma^namAyai akaRRiTuvAy
kAnta malaik kumarA karuttuL vantiTuvIr
mayilattu murukA nI ma^nattakattuL vantiTuvIr -- (65)

ka~nchamalai chittakuro kaNN^oLiyAy vantiTuvIr
kumaramalai kurunAtA kavalaiy^elAm pokkiTuvIr
vaLLimalai velmurukA velk^oNTu vantiTuvIr
vaTapazha^ni ANTava^ne valvi^naikaL pokkiTuvIr
ezhumalai ANTava^ne ^ettikkum kAttiTuvIr -- (70)

ezhmai akaRRik kantA ^emapayam pokkiTuvIr
achaiyAta n^e~nchattil aRivAka nI aruLvAy
aRupaTaik kumarA mayileRi vantiTuvAy
paNivate paNiy^e^nRu paNitta^nai nI ^e^nakku
paNinte^n kantA u^npAtam paNintuvappe^n -- (75)

aruTp^eru~n jotiye a^np^e^nak karuLvAye
paTarnta a^npi^nai nI parappirammam ^e^nRa^naiye
ulak^e~Nkum uLLatu ^orup^oruL a^npetA^n
uLLuyirAki iruppatum a^np^e^npAy
a^npe kumara^n a^npe skanta^n -- (80)

a^npe om ^e^n^num aruLmantiram ^e^nRAy
a^npai uLLattile achaiyAtu amarttiTumor
chaktiyait tantu taTuttAT k^oNTiTavum
varuvAy a^npa^nAy vantaruL skantakuro
yAvarkkum i^niya^n nI yAvarkkum ^eLiya^n nI -- (85)

yAvarkkum valiya^n nI yAvarkkum A^noy nI
u^nakk^oru koyilai ^e^n akattuLLe pu^naive^ne
chivachaktik kumarA charaNam charaNam aiyA
apAyam tavirttut taTuttAT k^oNTaruLvAy
nizhalv^eyil nIrn^eruppu maNkARRu vA^natilum -- (90)

pakaimaiyai akaRRi apayamaLittiTuvIr
uNarvile ^o^nRi ^e^n^nai nirmalamAkkiTuvAy
yA^n^e^na taRRa m^ey~n ~nA^namatu aruLvAy nI
muktikku vittA^na murukA kantA
chaturmaRai poRRum ShaNmuka nAtA -- (95)

Akamam ettum ampikai putalvA
ezhaiyaik kAkka nI velenti vantiTuvAy
tAyAyt tantaiyAy murukA takkaNam nI varuvAy
chaktiyum chiva^numAych chaTutiyil nI varuvAy
paramp^oruLA^na pAla^ne skantakuro -- (100)

AtimUlame aruvAy uruvAy nI
aTiya^naik kAttiTa aRivAy vantaruLvAy
uLL^oLiyAy murukA uTa^ne nI vA vA vA
tevAti tevA chivakuro vA vA vA
velAyutattuTa^n kumarA viraivil nI vantiTappA -- (105)

kANpa^na yAvumAyk kaNkaNTa t^eyvamAy
vetach chuTarAy m^eykaNTa t^eyvame
mittaiyAm ivvulakai mittaiy^e^nRu aRintiTachch^ey
apayam apayam kantA apayam ^e^nRu alaRuki^nRe^n
amaitiyai veNTi aRumukavA vAv^e^nRe^n -- (110)

u^ntuNai veNTi^ne^n umaiyavaL kumarA keL
achcham akaRRiTuvAy amaitiyait tantiTuvAy
veNTiyatu u^naruLe aruLvatu u^n kaTa^neyAm
u^n aruLAle u^ntAL vaNa~NkiTTe^n
aTTamA chittikaLai aTiya^nukku aruLiTappA -- (115)

ajapai vazhiyile achaiyAmal iruttiviTu
chittarkaL poRRiTum ~nA^nachittiyum tantuviTu
chivA^nantat te^nil tiLaittiTave ch^eytuviTu
aruL ^oLik kATchiyai akattuLe kATTiviTu
aRivai aRintiTum avvaruLaiyum nI tantuviTu -- (120)

a^nukkirakittiTuvAy AtikurunAtA keL
skantakuru nAtA skantakuru nAtA
tattuvam maRantu ta^n^naiyum nA^n maRantu
nallatum k^eTTatum nA^n ^e^npatum maRantu
pAva puNNiyattoTu paralokam maRantiTachch^ey -- (125)

aruL v^eLiviTTu iva^nai akalAtu iruttiTuvAy
aTimaiyaik kAttiTuvAy ARumukak kantakuro
chittiyile p^eriya ~nA^nachitti nI aruLa
chIkkirame varuvAy chivA^nantam taruvAy
chivA^nantam tantaruLi chivachittar AkkiTuvAy -- (130)

chiva^naip pol ^e^n^naich ch^eytiTuvatu u^n kaTa^ne
chivachat kurunAtA chivachat kurunAtA
skanta kurunAtA kataRukiRe^n keTTiTuvAy
tALi^naip piTitte^n tantiTu varam ^e^nakku
tiruvaruT chaktiyait tantAT k^oNTiTuvAy -- (135)

chatrup pakaivarkaLai ShaNmukA ^ozhittiTTu
kizhakkut tichaiyiliruntu krupAkarA kAppARRum
t^e^nkizhakkut tichaiyiliruntu tI^napanto kAppARRum
t^e^ntichaiyilum ^e^n^nait tiruvaruLAl kAppARRum
t^e^nmeRkilum ^e^n^nait tiRa^nvelAl kAppARRum -- (140)

meRkut tikkil ^e^n^nai mAlmarukA rakShippAy
vaTameRkilum ^e^n^nai mayilo^ne rakShippAy
vaTakkil ^e^n^naik kAppARRa vantiTuvIr chatkuruvAy
vaTakizhakkil ^e^nakkAka mayilmItu varuvIre
pattut tikkut toRum ^e^nai paRantuvantu rakShippAy -- (145)

^e^n chikaiyaiyum chirachi^naiyum chivakuro rakShippAy
n^eRRiyum puruvamum ni^nataruL kAkkaTTum
puruva~NkaLukkiTaiye puruShaோttama^n kAkkaTTum
kaNkaL iraNTaiyum kantavel kAkkaTTum
nAchikaL iraNTaiyum nallavel kAkkaTTum -- (150)

ch^evikaL iraNTaiyum chevaRk^oTi kAkkaTTum
ka^n^na~NkaL iraNTaiyum kA~Nkeya^n kAkkaTTum
utaTTi^naiyum tA^n umAchuta^n kAkkaTTum
nAkkai na^n muruka^n nayamuTa^n kAkkaTTum
paRkaLaik kanta^n palamk^oNTu kAkkaTTum -- (155)

kazhuttaik kanta^n kaikaLAl kAkkaTTum
toLkaL iraNTaiyum tUya vel kAkkaTTum
kaikaL viralkaLaik kArttikeya^n kAkkaTTum
mArpaiyum vayiRRaiyum vaLLimaNALa^n kAkkaTTum
ma^nattai muruka^nkai mAttaTitA^n kAkkaTTum -- (160)

hrutayattil kanta^n i^nitu nilaittirukkaTTum
utarattai y^ellAm umaimainta^n kAkkaTTum
nApikuhyam li~Nkam navayuTaik kutattoTu
iTuppai muzha~NkAlai iNaiyA^na kAlkaLaiyum
puRa~NkAl viralkaLaiyum p^oruntum ukir a^naittaiyume -- (165)

uromat tuvAram ^ellAm umaipAlA rakShippAy
tol rattam majjaiyaiyum mAmcham^e^npu metachaiyum
aRumukavA kAttiTuvIr amarar talaivA kAttiTuvIr
^e^n aka~NkAramum akaRRi aRiv^oLiyAy iruntum
murukA ^e^naik kAkka vel k^oNTu vantiTuvIr -- (170)

pApattaip p^ochukkip pAr^ellAm chiRappuRave
om s^eLam charavaNapava shrIm hrIm klIm ^e^nRum
kl^eLam s^eLam namaha ^e^nRu cherttiTaTA nALtoRum
omiruntu namahavarai ^o^nRAkach cherttiTaTA
^o^nRAkak kUTTiyume uLLattile irutti -- (175)

^oruma^nat toTu nI uruvaiyum ettiTaTA
muruka^ni^n mUlamitu muzhuma^nattoTu ettiTTAl
mummalam aka^nRuviTum muktiyunta^n kaiyiluNTAm
muktiyai veNTiyume ^ettikkum ch^ella veNTAm
muruka^n iruppiTame muktit talam AkumappA -- (180)

hrutayattil muruka^nai iruttiviTu ikkaName
ikkaName mUlamantram ettiviTu ettiviTu
mulamatai ettuvorkku kAlapayam illaiyaTA
kAla^nai nI jayikka kanta^naip paRRiTaTA
ch^o^n^napaTich ch^eytAl chupramaNya kurunAta^n -- (185)

taNN^oLip p^eru~nchuTarAy u^n^nuLLe tA^niruppA^n
jakamAyai jayittiTave ch^eppi^ne^n mUlamume
mulattai nI japitte mukta^numAkiTaTA
akShara lakShamitai a^npuTa^n japittuviTil
^eNNiya t^elAmkiTTum ^emapaya maka^nRoTum -- (190)

muvulakum pUjikkum muruka^naruL mu^n^niRkum
pUvulakil iNaiyaRRa pUjya^numAvAy nI
koTittaram japittuk koTikANa veNTumappA
koTikANach ch^o^n^natai nI nATiTuvAy ma^name
ja^nmam kaTaitteRa japittiTuvAy koTiyume -- (195)

vetAnta rakachiyamum v^eLiyAkum u^n^nuLLe
veta chUTchumattai viraivAkap paRRiTalAm
chupramaNyakuru jotiyAyuL to^nRiTuvA^n
aruT p^erum jotiyA^na ARumuka svAmiyume
antar mukamiruntu ATk^oLvA^n chattiyamAy -- (200)

chittiyaiyum muktiyaiyum skantakuru tantiTuvA^n
ni^n^naiye nA^n veNTi nittamum ettukiRe^n
m^eyyaRivAkak kantA vantiTuvAy iva^nuLe nI
vantiTuvAy maruviTuvAy pakuttaRivAkave nI
pakuttaRi voTiva^naip pArttiTach ch^eytiTappA -- (205)

pakuttaRivA^na kanta^n para~Nku^nRil irukki^nRA^n
pazha^niyil nIyum pazhamjoti A^nAy nI
piramma^nukku aruLiyavA praNavap p^oruLo^ne
piRavA varamaruLi pramma mayamAkkiTuvAy
tiruchch^entUril nI chaktivel tA~Nki viTTAy -- (210)

pazhamutir cholaiyil nI para~njoti mayamA^nAy
svAmi malaiyile chivasvAmik karuLiya nI
ku^nRukaL toRum kuruvAy amarntiTToy
kantakiriyai nI ch^ontamAkkik k^oNTa^naiye
skanta kurunAtA skantAsrama jotiye -- (215)

piRappaiyum iRappaiyum p^eyarttuk kAttiTuvAy
piRavAmai ^e^nki^nRa p^eruvaram nI tantiTuvAy
tattuvak kuppaiyai maRantiTach ch^eytiTuvAy
^enta ni^naippaiyum ^erittu nI kAttiTuvAy
skantA charaNam skantA charaNam -- (220)

charaNam aTaintiTTe^n chaTutiyil vArume
charavaNa pava^ne charavaNa pava^ne
u^n^naruLAle nA^n uyiroTirukki^nRe^n
uyirukkuyirA^na kantA u^n^nil^e^n^naik karaittiTappA
^e^n^nil u^n^naik kANa ^e^nakku varamaruLvAy -- (225)

chIkkiram vantu chivachaktiyum tantaruLvAy
iTakalai pi~Nkalai etum aRintile^n nA^n
intiriyam aTakki iruntum aRikile^n nA^n
ma^natai aTakka vazhi ^o^naRum aRintile^n nA^n
skantA u^n tiruvaTiyaip paRRi^ne^n chikk^e^nave -- (230)

chikk^e^nap paRRi^ne^n ch^eppiTuvIr upatecham
kAmak kachaTukaL yAvaiyum kaLaintiTuvAy
chitta chuttiyum japamum tantiTuvAy
ni^naippu ^ellAm ni^n^naiye ni^naintiTach ch^eytiTuvAy
tirumurukA u^n^nait tiTamuRa ni^naittiTave -- (235)

tiruvaruL tantiTuvAy tiruvaruLtA^n p^o~NkiTave
tiruvaruL ^o^nRile nilaip^eRach ch^eytiTuvAy
nilaip^eRach ch^eytiTuvAy nityA^nantamatil
nityA^nantame ni^n^nuru vAkaiyi^nAl
atvaita A^nantattil imaipp^ozhutu AzhttiTuvAy -- (240)

~nA^na paNTitA nA^nmaRai vittakA keL
skanta kurunAtA skanta kurunAtA keL
m^eypp^oruLaik kATTi me^nmai aTaintiTachch^ey
vi^naikaL yAvaiyume velk^oNTu viraTTiTuvAy
tArittiriya~NkaLai u^n taTi k^oNTu viraTTiTuvAy -- (245)

tukka~NkaL a^naittaiyum t^olaitUram pokkiTuvAy
pApa uTalaip parichutta mAkkiTuvAy
i^npa tu^npattai iruvizhiyAl viraTTiTuvAy
Achaip peykaLai aRave nachukkiTuvAy
akantaip pichAchai azhittu ^ozhittiTaTA -- (250)

m^eyyaruLAm u^n^naruLil murukA iruttiTuvAy
kaNkaNTa t^eyvame kaliyuka varata^ne
ARumukamA^na kuro aRintiTTe^n u^n makimai
ikkaName varuvAy ^e^n skanta kuruve nI
^e^n^naik kAttiTave ^e^nakku nI aruLiTave -- (255)

araik kaNattil nIyum ATi varuvAyappA
vant^e^nait taTuttu valiya ATk^oL varatakuro
a^nput t^eyvame ARumuka mA^nava^ne
chupramaNya^ne chokam akaRRiTuvAy
~nA^na skantare ~nA^nam aruLvAy nI -- (260)

~nA^na taNTa pANiye ^e^n^nai ~nA^na paNTita^nakkiTuvAy
akantaiy^ellAm azhittu a^npi^nai UTTiTuvAy
a^npu mayamAkki ATk^oLLu vaiyappA
a^npai ^e^n uLLattil achaivi^nRi niRuttiviTu
a^npaiye kaNNAka Akkik kAttiTuvAy -- (265)

uLLum puRamum u^n^naruLAm a^npaiye
uRutiyAka nA^num paRRiTa uvantiTuvAy
^ellai illAta a^npe iRaiv^eLi ^e^nRAy nI
a~Nki~Nk^e^nAtapaTi ^e~Nkum a^np^e^nRAy
a^npe chivamum a^npe chaktiyum -- (270)

a^npe hariyum a^npe prama^num
a^npe tevarum a^npe ma^nitarum
a^npe nIyum a^npe nA^num
a^npe chattiyam a^npe nittiyam
a^npe chAntam a^npe A^nantam -- (275)

a^npe m^eLa^nam a^npe mokSham
a^npe prammamum a^npe a^naittum ^e^nRAy
a^npilAta iTam a~Nkumi~Nku millai ^e^nRAy
^e~Nkum niRainta a^npe ^e^n kurunAta^nappA
a^npil uRaiyum aruTkuru nAtare tA^n -- (280)

skantAsramattil skantakuru vA^nA^nkAN
muvarum tevarum mu^nivarum poRRiTave
skantAsramam ta^n^nil skanta jotiyumAy
Atma jotiyumAy amarntiTTa skantakuru
iruLai akaRRave ^ezhuntiTTa ^e~NkaL kuru -- (285)

^ellai illAta u^n iRaiv^eLiyaik kATTiTuvAy
muktiyait tantiTuvAy mUvarum poRRiTave
nampi^ne^n u ^n^naiye nampi^ne^n skantakuro
u^n^naiya^nRi ivvulakil ^o^nRumillai ^e^nRuNarnte^n
na^nkaRintu k^oNTe^n nA^num u^nataruLAl -- (290)

viTTiTa mATTe^n kantA vITa taruLvIre
naTu^n^eRRit tA^nattu nA^nu^nait tiyA^nippe^n
prammamantirattaip potittu vantiTuvAy
chuzhumu^nai mArkkamAy jotiyai kATTiTuvAy
chivayokiyAka ^e^naich ch^eytiTum kurunAtA -- (295)

Achai aRuttu ara^naTiyaik kATTiviTum
m^eyyaTi yarAkki m^ey vITTil iruttiviTum
k^o~Nku nATTile koyil k^oNTa skantakuro
k^ollimalai mele kumarakuru vA^nava^ne
ka~nchamalai chittar poRRum skantakiri kurunAtA -- (300)

karuvUrAr poRRum kA~NkeyA kantakuro
marutamalaich chitta^n makizhntupaNi paramakuro
ch^e^n^nimalaik kumarA chittarkku aruLvo^ne
chivavAkkiyar chittar u^naich chiva^n malaiyil poRRuvare
pazha^niyil pokarume pAror vAzhap piratiShTittA^n -- (305)

pulippANi chittarkaLAl puTai chUzhnta kumarakuro
k^o~Nkil malintiTTa skanta kurunAtA
kaLLam kapaTamaRRa v^eLLai uLLam aruLvIre
kaRRavarkaLoTu ^e^n^naik kaLippuRach ch^eytiTume
ulak^e~Nkum niRaintiruntum kantakuru uLLaiTam -- (310)

skantakiri ^e^npatai tA^n kaNTuk^oNTe^n kaNTuk^oNTe^n
nAlvar aruNakiri navamiraNTu chittarkaLum
paktarkaLum poRRum pazhanimalai murukA keL
k^o~Nkutechattil ku^nRutoRum kuTik^oNToy
chIlam niRainta chelammA nakarattil -- (315)

ka^n^nimAr oTaiyi^nmel skantakiri ata^nil
skantAs ramatti^nile ~nA^naskanta chatkuruvAy
amarntirukkum jotiye Atimula mA^nakuro
ayarchchiyai nIkkiTuvAy ^e^n taLarchchiyai akaRRiTuvAy
chukava^necha^n maka^ne chupramaNya jotiye -- (320)

peri^npa makizhchchiyaiyum p^erukiTach ch^eytiTappA
paramA^nantamatil ^e^nai maRakka pAlippAy
mAl marukA vaLLi maNavALA skantakuro
chivakumarA u^nkoyil skantakiri ^e^nRuNarnte^n
jotippizhampA^na chuntara^ne pazha^niyappA -- (325)

chiva~nA^nap pazhamA^na skantakurunAtA
pazham nI ^e^nRati^nAl pazha^nimalai yiruntAyo
tiruvAvi^na^n kuTiyil tirumuruka^n A^nAyo
kumarA murukA kurukukA velava^ne
akattiyarkkut tantu ATk^oNTAy tamizhakattai -- (330)

kaliyuka varata^n^e^nRu kalachamu^ni u^naippukazhntA^n
^oLavaikku aruL ch^eyta aRumukavA skantakuro
^ozhukkam^oTu karuNaiyaiyum tavattaiyum tantaruLvAy
pokarukkaruL ch^eyta puva^na chuntara^ne
taNTapANit t^eyvame taTuttAT k^oNTiTappA -- (335)

ANTik kolattil aNaittiTuvAy taNTuTa^ne
t^eyva~NkaL poRRiTum taNTAyuta jotiye
skantakiri mele skantakiri joti yA^nava^ne
kaTaikkaNNAl pArttiTappA karuNaiyuLLa skantakuro
ezhaiyaik kAttiTappA ettukiRe^n u^nnAmam -- (340)

u^n^nai a^nRi veR^o^nRai ^orupotum nampukile^n
kaNkaNTa t^eyvame kaliyuka varata^ne
kanta^n ^e^nRa perch^o^n^nAl kaTitAka noytIrum
puva^nesvari maintA poRRi^ne^n tiruvaTiyai
tiruvaTiyai nampi^ne^n tiruvaTi chATchiyAka -- (345)

puva^namAtA mainta^ne puNNiya mUrttiye keL
ni^n nAmam ettuvate nA^n ch^eyyum tavamAkum
nAttazhum peRave ettiTuve^n ni^nnAmam
murukA murukAv^e^nRe mUchch^ellAm viTTiTuve^n
uLLum puRamum ^orumuruka^naiye kANpe^n -- (350)

a~Nki~Nku ^e^nAtapaTi ^e~Nkume muruka^nappA
muruka^n ilAviTTAl mUvulaka metappA
appappA murukAni^n aruLe ulakamappA
aruL^ellAm muruka^n a^np^ellAm muruka^n
stAvara ja~NkamAy skanta^nAy aruvuruvAy -- (355)

muruka^nAy mutalva^nAy A^nava^n skantakuru
skantAsramam irukkum skantakuru aTipaRRich
charaNam aTaintavarkaL chAyujyam p^eRRiTuvar
chattiyam ch^olki^nRe^n chanteka millaiyappA
veta~NkaL poRRiTum vaTivela^n muruka^nai nI -- (360)

chantekam illAmal chattiyamAy nampiTuvAy
chattiya mA^nat^eyvam skanta kurunAta^n
chattiyam kANave nI chattiyamAy nampiTappA
chattiyam veRalla skantakuru veRalla
skantakuruve chattiyam chattiyame skantakuru -- (365)

chattiyamAych ch^o^n^natai chattiyamAy nampiye nI
chattiyamAy ~nA^namAy chatA^nanta mAkiviTu
azhivaRRa prammamAy Akki viTuvA^n muruka^n
tirumaRaikaL tirumuRaikaL ch^eppuvatum ituvetA^n
skantakuru kavachamatai ch^ontamAkkik k^oNTu nI -- (370)

p^oruLuNarntu ettiTappA p^ollAppu vi^naiyakalum
piRavip piNi akalum prammA^nanta muNTu
immaiyilum maRumaiyilum imaiyoru^n^naip poRRiTuvar
muvarume mu^n^niRpar yAvarume pUjippar
a^nuti^namum kavachattai a^npuTa^n ettiTappA -- (375)

chirattA paktiyuTa^n chintaiy^o^nRich ch^eppiTappA
kavalaiya ka^nRiTume kanta^naruL p^o~NkiTume
piRappum iRappum piNikaLum t^olaintiTume
kanta^n kavachame kavacham^e^nRu uNarntiTuvAy
kavacham ettuvIrel kaliyai j^eyittiTalAm -- (380)

kali ^e^nRa arakka^naik kavacham viraTTiTume
ch^o^n^napaTich ch^eytu chukamaTaivAy ma^name nI
skantakuru kavachattaik karuttU^nRi ettuvorkku
aShTa aisvaryam tarum antamillA i^npam tarum
Alpol tazhaittiTuva^n aRukupol veroTiTuva^n -- (385)

vAzhaiyaTi vAzhaiyaippol vamchamataip p^eRRiTuva^n
pati^nARum p^eRRup pallANTu vAzhntiTuva^n
chAntiyum ch^eLakyamum charvama~NkaLamum p^erukiTume
skantakuru kavachamitai karuttu niRutti eRRuvIrel
karvam kAmam kurotam kalitoSham akaRRuvikkum -- (390)

mu^nch^eyta vi^naiyaka^nRu muruka^naruL kiTTiviTum
aRam p^oruL i^npam vITu atichulapamAyk kiTTum
AchAram chIlamuTa^n Atinema niShTaiyuTa^n
kaLLamilA uLLattoTu kantakuru kavacham ta^n^nai
chirattA paktiyuTa^n chivakumara^nai ni^naittup -- (395)

pArAyaNam ch^eyvIrel pArkkalAm kanta^naiyum
kantakuru kavachamitai ^oru maNTalam niShTaiyuTa^n
pakaliravu pArAmal ^oruma^natAy pakaruvIrel
tirumuruka^n velk^oNTu tikkukaL toRum ni^nRu
kAttiTuvA^n kantakuru kavalai illai nichchayamAy -- (400)

~nA^na skanta^ni^n tiruvaTiyai nampiye nI
kantakuru kavacham ta^n^nai otuvate tavam ^e^nave
uNarntuk^oNTu otuvaiyel u^nakkup p^eritA^na
ikaparachukam uNTAm ^ennALum tu^npam illai
tu^npam aka^nRu viTum t^ontaravukaL nI~NkiviTum -- (405)

i^npam p^erukiviTum iShTachitti kUTiviTum
piRavippiNi akaRRi pramma niShTaiyum tantu
kAttu rakShikkum kantakuru kavachamume
kavalaiyai viTTunI kantakuru kavachamitai
irunta paTiyiruntu eRRiviTu eRRi^nAl -- (410)

t^eyva~NkaL tevarkaL chittarkaL paktarkaL
poRRiTuvar evalume purintiTuvar nichchayamAy
skantakuru kavacham chamchayap peyoTTum
a~n~nA^namum akaRRi aruL ^oLiyum kATTum
~nA^na skantakuru nA^n^e^nRum mu^nniRpa^n -- (415)

uLL^oLiyAy iruntu u^n^nil ava^nAkkiTuva^n
ta^n^nil u^naikkATTi u^n^nil ta^naikkATTi
^e~Nkum ta^naikkATTi ^e~Nkumu^naik kATTiTuvA^n
skantajoti yA^nakanta^n kantakiri iruntu
taNTAyutam tA~Nkit taruki^nRA^n kATchiyume -- (420)

kanta^n pukazh pATak kantakiri vArumi^ne
kantakiri vantu nitam kaNTuymmi^n jakattIre
kalitoSham akaRRuvikkum kantakuru kavachamitai
pArAyaNam ch^eytu pAril pukazh p^eRumi^n
skantakuru kavacha pala^n paRRaRuttup paramk^oTukkum -- (425)

^orutaram kavacham oti^n uLLazhukkup pokum
irutaram eRRuvIrel ^eNNiyat^ellAm kiTTum
mu^nRutaram oti^n mu^n^niRpa^n skantakuru
nA^nkumuRai ti^nam oti nallavaram p^eRuvIr
aintumuRai ti^nam oti pa~nchATcharam p^eRRu -- (430)

ARumuRai yoti ARutalaip p^eRRiTuvIr
ezhu muRai ti^nam oti^n ^ellAm vachamAkum
^eTTumuRai ettil aTTamA chittiyum kiTTum
^o^npatutaram oti^n maraNapayam ^ozhiyum
pattutaram oti nittam paRRaRRu vAzhvIre -- (435)

ka^n^nimAr oTaiyile nIrATi nIRupUchik
kantakuru kavacham oti kantakiri eRiviTTAl
muntai vi^nai ^ellAm kanta^n akaRRiTuvA^n
nintaikaL nI~NkiviTum niShTaiyume kaikUTum
ka^n^nimAr oTai nIrai kaikaLil nI ^eTuttuk -- (440)

kanta^n ^e^nRa mantirattaik kaNmUTi uruveRRi
uchchiyilum t^eLittu uTk^oNTu viTTiTTAl u^n
chitta malam aka^nRu chitta chuttiyum k^oTukkum
ka^n^nimAr tevikaLaik ka^n^nimAr oTaiyile
kaNTu vazhipaTTu kantakiri eRiTuvIr -- (445)

kantakiri eRi ~nA^na skantakuru kavachamitaip
pArAyaNam ch^eytu ulakil pAkkiyam^ellAm p^eRRuTuvIr. -- (447)

Back to Top

This page was last modified on Sun, 10 Jul 2022 15:40:26 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org