Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ශ්‍රීමත් චත්කුරු චාන්තානන්ත චුවාමිකළ් අරුළිය කන්ත කුරු කවචම් Audio


විනායකර් වාළ්ත්තු

කලියුකත් තෙය්වමේ කන්තනුක්කු මූත්තෝනේ
මුෂික වාකනනේ මූලප් පොරුළෝනේ
ස්කන්තකුරු කවචත්තෛ කලිතෝෂම් නීඞ්කිටවේ
තිරුවටියින් තිරුවරුළාල් චෙප්පුකිරේන් කාත්තරුළ්වාය්
චිත්ති විනායක ජයමරුළ් පෝර්රුකිරේන් -- (5)

චිර්පර කණපතේ නර්කතියුම් තන්තරුළ්වාය්
කණපති තාළිණෛයෛක් කරුත්තිනිල් වෛත්තිට්ටේන්
අච්චම් තීර්ත්තු එන්නෛ රක්ෂිත්තිටුවීරේ.

චෙය්යුළ්

ස්කන්තා චරණම් ස්කන්තා චරණම්
චරවණපව කුකා චරණම් චරණම් -- (10)

කුරුකුකා චරණම් කුරුපරා චරණම්
චරණම් අටෛන්තිට්ටේන් කන්තා චරණම්
තනෛත් තානරින්තු නාන් තන්මයමාකිටවේ
ස්කන්තකිරි කුරුනාතා තන්තිටුවීර් ඤානමුමේ
තත්තකිරි කුරුනාතා වන්තිටුවීර් වන්තිටුවීර් -- (15)

අවතූත චත්කුරුවාය් ආණ්ටවනේ වන්තිටුවීර්
අන්පුරුවාය් වන්තෙන්නෛ ආට්කොණ්ට කුරුපරනේ
අරම් පොරුළ් ඉන්පම් වීටුමේ තන්තරුළ්වාය්
තන්තිටුවාය් වරමතනෛ ස්කන්තකුරුනාතා
ෂණ්මුකා චරණම් චරණම් ස්කන්ත කුරෝ -- (20)

කාත්තිටුවාය් කාත්තිටුවාය් ස්කන්තකුරු නාතා
පෝර්රිටුවේන් පෝර්රිටුවේන් පුවනකුරු නාතා
පෝර්රි පෝර්රි ස්කන්තා පෝර්රි
පෝර්රි පෝර්රි මුරුකා පෝර්රි
අරුමුකා පෝර්රි අරුට්පතම් අරුළ්වාය් -- (25)

තකප්පන් ස්වාමියේ එන් ඉතයත්තුළ් තඞ්කිටුවාය්
ස්වාමි මලෛතනිල් චොන්නතනෛච් චොල්ලිටුවාය්
චිවකුරු නාතා චෙප්පිටුවාය් ප්රණවමතෛ
අකක්කණ් තිරක්ක අරුළ්වාය් උපතේචම්
තික්කෙලාම් වෙන්රු තිරුච්චෙන්තිල් අමර්න්තෝනේ -- (30)

ආරුමුක ස්වාමි උන්නෛ අරුට්ජෝතියාය්ක් කාණ
අකත්තුළ්ළේ කුමරා නී අන්පු මයමාය් වරුවාය්
අමරත් තන්මෛයිනෛ අනුක්කිරකිත්තිටුවායේ
වේලුටෛක් කුමරා නී විත්තෛයුම් තන්තරුළ්වාය්
වේල් කොණ්ටු වන්තිටුවාය් කාලනෛ විරට්ටිටවේ -- (35)

තේවරෛක් කාත්ත තිරුච්චෙන්තිල් ආණ්ටවනේ
තිරුමුරුකන් පූණ්ටියිලේ තිව්ය ජෝතියාන කන්තා
පරඤ් ජෝතියුම් කාට්ටි පරිපූර්ණමාක්කිටුවාය්
තිරුමලෛ මුරුකා නී තිටඤානම් අරුළ් පුරිවාය්
චෙල්වමුත්තුක් කුමරා මුම්මලම් අකර්රිටුවාය් -- (40)

අටිමුටි යරියවොණා අණ්ණා මලෛයෝනේ
අරුණාචලක් කුමරා අරුණකිරික්කු අරුළියවා
තිරුප්පරඞ්කිරික් කුකනේ තීර්ත්තිටුවාය් විනෛ මුළුතුම්
තිරුත්තණි වේල්මුරුකා තීරනාය් ආක්කිටුවාය්
එට්ටුක්කුටික් කුමරා ඒවල්පිල්ලි චූනියත්තෛ -- (45)

පකෛවර් චූතුවාතුකළෛ වේල්කොණ්ටු විරට්ටිටුවාය්
එල්ලාප් පයන්කළුම් එනක්කුක් කිටෛත්තිටවේ
එඞ්කුම් නිරෛන්ත කන්තා එණ්කණ් මුරුකා නී
එන්නුළ් අරිවාය් නී උළ්ළොළියාය් වන්තරුළ්වාය්
තිරුප්පෝරූර් මාමුරුකා තිරුවටියේ චරණමය්යා -- (50)

අරිවොළියාය් වන්තු නී අකක්කණ්ණෛත් තිරන්තිටුවාය්
තිරුච්චෙන්තූර් ෂණ්මුකනේ ජකත්කුරුවිර් කරුළියවා
ජකත්කුරෝ චිවකුමරා චිත්තමලම් අකර්රිටුවාය්
චෙඞ්කෝට්ටු වේලවනේ චිවානුපූති තාරුම්
චික්කල් චිඞ්කාරා ජීවනෛච් චිවනාක්කිටුවාය් -- (55)

කුන්රක්කුටික් කුමරා කුරුකුකනාය් වන්තිටප්පා
කුමරකිරිප් පෙරුමානේ මනත්තෛයුම් මාය්ත්තිටුවීර්
පච්චෛමලෛ මුරුකා ඉච්චෛයෛක් කළෛන්තිටප්පා
පවළමලෛ ආණ්ටවනේ පාවඞ්කළෛප් පෝක්කිටප්පා
විරාලිමලෛ ෂණ්මුකනේ විරෛවිල් නී වන්තිටප්පා -- (60)

වයලූර් කුමාරකුරෝ ඤානවරමෙනක් කරුළ්වීරේ
වෙණ්ණෛමලෛ මුරුකා මෙය්වීට්ටෛත් තන්තිටුවීර්
කතිර්ක්කාම වේලවනේ මනමායෛ අකර්රිටුවාය්
කාන්ත මලෛක් කුමරා කරුත්තුළ් වන්තිටුවීර්
මයිලත්තු මුරුකා නී මනත්තකත්තුළ් වන්තිටුවීර් -- (65)

කඤ්චමලෛ චිත්තකුරෝ කණ්ණොළියාය් වන්තිටුවීර්
කුමරමලෛ කුරුනාතා කවලෛයෙලාම් පෝක්කිටුවීර්
වළ්ළිමලෛ වේල්මුරුකා වේල්කොණ්ටු වන්තිටුවීර්
වටපළනි ආණ්ටවනේ වල්විනෛකළ් පෝක්කිටුවීර්
ඒළුමලෛ ආණ්ටවනේ එත්තික්කුම් කාත්තිටුවීර් -- (70)

ඒළ්මෛ අකර්රික් කන්තා එමපයම් පෝක්කිටුවීර්
අචෛයාත නෙඤ්චත්තිල් අරිවාක නී අරුළ්වාය්
අරුපටෛක් කුමරා මයිලේරි වන්තිටුවාය්
පණිවතේ පණියෙන්රු පණිත්තනෛ නී එනක්කු
පණින්තේන් කන්තා උන්පාතම් පණින්තුවප්පේන් -- (75)

අරුට්පෙරුඤ් ජෝතියේ අන්පෙනක් කරුළ්වායේ
පටර්න්ත අන්පිනෛ නී පරප්පිරම්මම් එන්රනෛයේ
උලකෙඞ්කුම් උළ්ළතු ඔරුපොරුළ් අන්පේතාන්
උළ්ළුයිරාකි ඉරුප්පතුම් අන්පෙන්පාය්
අන්පේ කුමරන් අන්පේ ස්කන්තන් -- (80)

අන්පේ ඕම් එන්නුම් අරුළ්මන්තිරම් එන්රාය්
අන්පෛ උළ්ළත්තිලේ අචෛයාතු අමර්ත්තිටුමෝර්
චක්තියෛත් තන්තු තටුත්තාට් කොණ්ටිටවුම්
වරුවාය් අන්පනාය් වන්තරුළ් ස්කන්තකුරෝ
යාවර්ක්කුම් ඉනියන් නී යාවර්ක්කුම් එළියන් නී -- (85)

යාවර්ක්කුම් වලියන් නී යාවර්ක්කුම් ආනෝය් නී
උනක්කොරු කෝයිලෛ එන් අකත්තුළ්ළේ පුනෛවේනේ
චිවචක්තික් කුමරා චරණම් චරණම් ඓයා
අපායම් තවිර්ත්තුත් තටුත්තාට් කොණ්ටරුළ්වාය්
නිළල්වෙයිල් නීර්නෙරුප්පු මණ්කාර්රු වානතිලුම් -- (90)

පකෛමෛයෛ අකර්රි අපයමළිත්තිටුවීර්
උණර්විලේ ඔන්රි එන්නෛ නිර්මලමාක්කිටුවාය්
යානෙන තර්ර මෙය්ඤ් ඤානමතු අරුළ්වාය් නී
මුක්තික්කු විත්තාන මුරුකා කන්තා
චතුර්මරෛ පෝර්රුම් ෂණ්මුක නාතා -- (95)

ආකමම් ඒත්තුම් අම්පිකෛ පුතල්වා
ඒළෛයෛක් කාක්ක නී වේලේන්ති වන්තිටුවාය්
තායාය්ත් තන්තෛයාය් මුරුකා තක්කණම් නී වරුවාය්
චක්තියුම් චිවනුමාය්ච් චටුතියිල් නී වරුවාය්
පරම්පොරුළාන පාලනේ ස්කන්තකුරෝ -- (100)

ආතිමූලමේ අරුවාය් උරුවාය් නී
අටියනෛක් කාත්තිට අරිවාය් වන්තරුළ්වාය්
උළ්ළොළියාය් මුරුකා උටනේ නී වා වා වා
තේවාති තේවා චිවකුරෝ වා වා වා
වේලායුතත්තුටන් කුමරා විරෛවිල් නී වන්තිටප්පා -- (105)

කාණ්පන යාවුමාය්ක් කණ්කණ්ට තෙය්වමාය්
වේතච් චුටරාය් මෙය්කණ්ට තෙය්වමේ
මිත්තෛයාම් ඉව්වුලකෛ මිත්තෛයෙන්රු අරින්තිටච්චෙය්
අපයම් අපයම් කන්තා අපයම් එන්රු අලරුකින්රේන්
අමෛතියෛ වේණ්ටි අරුමුකවා වාවෙන්රේන් -- (110)

උන්තුණෛ වේණ්ටිනේන් උමෛයවළ් කුමරා කේළ්
අච්චම් අකර්රිටුවාය් අමෛතියෛත් තන්තිටුවාය්
වේණ්ටියතු උන්අරුළේ අරුළ්වතු උන් කටනේයාම්
උන් අරුළාලේ උන්තාළ් වණඞ්කිට්ටේන්
අට්ටමා චිත්තිකළෛ අටියනුක්කු අරුළිටප්පා -- (115)

අජපෛ වළියිලේ අචෛයාමල් ඉරුත්තිවිටු
චිත්තර්කළ් පෝර්රිටුම් ඤානචිත්තියුම් තන්තුවිටු
චිවානන්තත් තේනිල් තිළෛත්තිටවේ චෙය්තුවිටු
අරුළ් ඔළික් කාට්චියෛ අකත්තුළේ කාට්ටිවිටු
අරිවෛ අරින්තිටුම් අව්වරුළෛයුම් නී තන්තුවිටු -- (120)

අනුක්කිරකිත්තිටුවාය් ආතිකුරුනාතා කේළ්
ස්කන්තකුරු නාතා ස්කන්තකුරු නාතා
තත්තුවම් මරන්තු තන්නෛයුම් නාන් මරන්තු
නල්ලතුම් කෙට්ටතුම් නාන් එන්පතුම් මරන්තු
පාව පුණ්ණියත්තෝටු පරලෝකම් මරන්තිටච්චෙය් -- (125)

අරුළ් වෙළිවිට්ටු ඉවනෛ අකලාතු ඉරුත්තිටුවාය්
අටිමෛයෛක් කාත්තිටුවාය් ආරුමුකක් කන්තකුරෝ
චිත්තියිලේ පෙරිය ඤානචිත්ති නී අරුළ
චීක්කිරමේ වරුවාය් චිවානන්තම් තරුවාය්
චිවානන්තම් තන්තරුළි චිවචිත්තර් ආක්කිටුවාය් -- (130)

චිවනෛප් පෝල් එන්නෛච් චෙය්තිටුවතු උන් කටනේ
චිවචත් කුරුනාතා චිවචත් කුරුනාතා
ස්කන්ත කුරුනාතා කතරුකිරේන් කේට්ටිටුවාය්
තාළිනෛප් පිටිත්තේන් තන්තිටු වරම් එනක්කු
තිරුවරුට් චක්තියෛත් තන්තාට් කොණ්ටිටුවාය් -- (135)

චත්රුප් පකෛවර්කළෛ ෂණ්මුකා ඔළිත්තිට්ටු
කිළක්කුත් තිචෛයිලිරුන්තු ක්රුපාකරා කාප්පාර්රුම්
තෙන්කිළක්කුත් තිචෛයිලිරුන්තු තීනපන්තෝ කාප්පාර්රුම්
තෙන්තිචෛයිලුම් එන්නෛත් තිරුවරුළාල් කාප්පාර්රුම්
තෙන්මේර්කිලුම් එන්නෛත් තිරන්වේලාල් කාප්පාර්රුම් -- (140)

මේර්කුත් තික්කිල් එන්නෛ මාල්මරුකා රක්ෂිප්පාය්
වටමේර්කිලුම් එන්නෛ මයිලෝනේ රක්ෂිප්පාය්
වටක්කිල් එන්නෛක් කාප්පාර්ර වන්තිටුවීර් චත්කුරුවාය්
වටකිළක්කිල් එනක්කාක මයිල්මීතු වරුවීරේ
පත්තුත් තික්කුත් තෝරුම් එනෛ පරන්තුවන්තු රක්ෂිප්පාය් -- (145)

එන් චිකෛයෛයුම් චිරචිනෛයුම් චිවකුරෝ රක්ෂිප්පාය්
නෙර්රියුම් පුරුවමුම් නිනතරුළ් කාක්කට්ටුම්
පුරුවඞ්කළුක්කිටෛයේ පුරුෂோත්තමන් කාක්කට්ටුම්
කණ්කළ් ඉරණ්ටෛයුම් කන්තවේල් කාක්කට්ටුම්
නාචිකළ් ඉරණ්ටෛයුම් නල්ලවේල් කාක්කට්ටුම් -- (150)

චෙවිකළ් ඉරණ්ටෛයුම් චේවර්කොටි කාක්කට්ටුම්
කන්නඞ්කළ් ඉරණ්ටෛයුම් කාඞ්කේයන් කාක්කට්ටුම්
උතට්ටිනෛයුම් තාන් උමාචුතන් කාක්කට්ටුම්
නාක්කෛ නන් මුරුකන් නයමුටන් කාක්කට්ටුම්
පර්කළෛක් කන්තන් පලම්කොණ්ටු කාක්කට්ටුම් -- (155)

කළුත්තෛක් කන්තන් කෛකළාල් කාක්කට්ටුම්
තෝළ්කළ් ඉරණ්ටෛයුම් තූය වේල් කාක්කට්ටුම්
කෛකළ් විරල්කළෛක් කාර්ත්තිකේයන් කාක්කට්ටුම්
මාර්පෛයුම් වයිර්රෛයුම් වළ්ළිමණාළන් කාක්කට්ටුම්
මනත්තෛ මුරුකන්කෛ මාත්තටිතාන් කාක්කට්ටුම් -- (160)

හ්රුතයත්තිල් කන්තන් ඉනිතු නිලෛත්තිරුක්කට්ටුම්
උතරත්තෛ යෙල්ලාම් උමෛමෛන්තන් කාක්කට්ටුම්
නාපිකුහ්යම් ලිඞ්කම් නවයුටෛක් කුතත්තෝටු
ඉටුප්පෛ මුළඞ්කාලෛ ඉණෛයාන කාල්කළෛයුම්
පුරඞ්කාල් විරල්කළෛයුම් පොරුන්තුම් උකිර් අනෛත්තෛයුමේ -- (165)

උරෝමත් තුවාරම් එල්ලාම් උමෛපාලා රක්ෂිප්පාය්
තෝල් රත්තම් මජ්ජෛයෛයුම් මාම්චමෙන්පු මේතචෛයුම්
අරුමුකවා කාත්තිටුවීර් අමරර් තලෛවා කාත්තිටුවීර්
එන් අකඞ්කාරමුම් අකර්රි අරිවොළියාය් ඉරුන්තුම්
මුරුකා එනෛක් කාක්ක වේල් කොණ්ටු වන්තිටුවීර් -- (170)

පාපත්තෛප් පොචුක්කිප් පාරෙල්ලාම් චිරප්පුරවේ
ඕම් සෙළම් චරවණපව ශ්‍රීම් හ්රීම් ක්ලීම් එන්රුම්
ක්ලෙළම් සෙළම් නමහ එන්රු චේර්ත්තිටටා නාළ්තෝරුම්
ඕමිරුන්තු නමහවරෛ ඔන්රාකච් චේර්ත්තිටටා
ඔන්රාකක් කූට්ටියුමේ උළ්ළත්තිලේ ඉරුත්ති -- (175)

ඔරුමනත් තෝටු නී උරුවෛයුම් ඒත්තිටටා
මුරුකනින් මූලමිතු මුළුමනත්තෝටු ඒත්තිට්ටාල්
මුම්මලම් අකන්රුවිටුම් මුක්තියුන්තන් කෛයිලුණ්ටාම්
මුක්තියෛ වේණ්ටියුමේ එත්තික්කුම් චෙල්ල වේණ්ටාම්
මුරුකන් ඉරුප්පිටමේ මුක්තිත් තලම් ආකුමප්පා -- (180)

හ්රුතයත්තිල් මුරුකනෛ ඉරුත්තිවිටු ඉක්කණමේ
ඉක්කණමේ මූලමන්ත්රම් ඒත්තිවිටු ඒත්තිවිටු
මුලමතෛ ඒත්තුවෝර්ක්කු කාලපයම් ඉල්ලෛයටා
කාලනෛ නී ජයික්ක කන්තනෛප් පර්රිටටා
චොන්නපටිච් චෙය්තාල් චුප්රමණ්ය කුරුනාතන් -- (185)

තණ්ණොළිප් පෙරුඤ්චුටරාය් උන්නුළ්ළේ තානිරුප්පාන්
ජකමායෛ ජයිත්තිටවේ චෙප්පිනේන් මූලමුමේ
මුලත්තෛ නී ජපිත්තේ මුක්තනුමාකිටටා
අක්ෂර ලක්ෂමිතෛ අන්පුටන් ජපිත්තුවිටිල්
එණ්ණිය තෙලාම්කිට්ටුම් එමපය මකන්රෝටුම් -- (190)

මුවුලකුම් පූජික්කුම් මුරුකනරුළ් මුන්නිර්කුම්
පූවුලකිල් ඉණෛයර්ර පූජ්යනුමාවාය් නී
කෝටිත්තරම් ජපිත්තුක් කෝටිකාණ වේණ්ටුමප්පා
කෝටිකාණච් චොන්නතෛ නී නාටිටුවාය් මනමේ
ජන්මම් කටෛත්තේර ජපිත්තිටුවාය් කෝටියුමේ -- (195)

වේතාන්ත රකචියමුම් වෙළියාකුම් උන්නුළ්ළේ
වේත චූට්චුමත්තෛ විරෛවාකප් පර්රිටලාම්
චුප්රමණ්යකුරු ජෝතියායුළ් තෝන්රිටුවාන්
අරුට් පෙරුම් ජෝතියාන ආරුමුක ස්වාමියුමේ
අන්තර් මුකමිරුන්තු ආට්කොළ්වාන් චත්තියමාය් -- (200)

චිත්තියෛයුම් මුක්තියෛයුම් ස්කන්තකුරු තන්තිටුවාන්
නින්නෛයේ නාන් වේණ්ටි නිත්තමුම් ඒත්තුකිරේන්
මෙය්යරිවාකක් කන්තා වන්තිටුවාය් ඉවනුළේ නී
වන්තිටුවාය් මරුවිටුවාය් පකුත්තරිවාකවේ නී
පකුත්තරි වෝටිවනෛප් පාර්ත්තිටච් චෙය්තිටප්පා -- (205)

පකුත්තරිවාන කන්තන් පරඞ්කුන්රිල් ඉරුක්කින්රාන්
පළනියිල් නීයුම් පළම්ජෝති ආනාය් නී
පිරම්මනුක්කු අරුළියවා ප්රණවප් පොරුළෝනේ
පිරවා වරමරුළි ප්රම්ම මයමාක්කිටුවාය්
තිරුච්චෙන්තූරිල් නී චක්තිවේල් තාඞ්කි විට්ටාය් -- (210)

පළමුතිර් චෝලෛයිල් නී පරඤ්ජෝති මයමානාය්
ස්වාමි මලෛයිලේ චිවස්වාමික් කරුළිය නී
කුන්රුකළ් තෝරුම් කුරුවාය් අමර්න්තිට්ටෝය්
කන්තකිරියෛ නී චොන්තමාක්කික් කොණ්ටනෛයේ
ස්කන්ත කුරුනාතා ස්කන්තාස්රම ජෝතියේ -- (215)

පිරප්පෛයුම් ඉරප්පෛයුම් පෙයර්ත්තුක් කාත්තිටුවාය්
පිරවාමෛ එන්කින්ර පෙරුවරම් නී තන්තිටුවාය්
තත්තුවක් කුප්පෛයෛ මරන්තිටච් චෙය්තිටුවාය්
එන්ත නිනෛප්පෛයුම් එරිත්තු නී කාත්තිටුවාය්
ස්කන්තා චරණම් ස්කන්තා චරණම් -- (220)

චරණම් අටෛන්තිට්ටේන් චටුතියිල් වාරුමේ
චරවණ පවනේ චරවණ පවනේ
උන්නරුළාලේ නාන් උයිරෝටිරුක්කින්රේන්
උයිරුක්කුයිරාන කන්තා උන්නිලෙන්නෛක් කරෛත්තිටප්පා
එන්නිල් උන්නෛක් කාණ එනක්කු වරමරුළ්වාය් -- (225)

චීක්කිරම් වන්තු චිවචක්තියුම් තන්තරුළ්වාය්
ඉටකලෛ පිඞ්කලෛ ඒතුම් අරින්තිලේන් නාන්
ඉන්තිරියම් අටක්කි ඉරුන්තුම් අරිකිලේන් නාන්
මනතෛ අටක්ක වළි ඔනරුම් අරින්තිලේන් නාන්
ස්කන්තා උන් තිරුවටියෛප් පර්රිනේන් චික්කෙනවේ -- (230)

චික්කෙනප් පර්රිනේන් චෙප්පිටුවීර් උපතේචම්
කාමක් කචටුකළ් යාවෛයුම් කළෛන්තිටුවාය්
චිත්ත චුත්තියුම් ජපමුම් තන්තිටුවාය්
නිනෛප්පු එල්ලාම් නින්නෛයේ නිනෛන්තිටච් චෙය්තිටුවාය්
තිරුමුරුකා උන්නෛත් තිටමුර නිනෛත්තිටවේ -- (235)

තිරුවරුළ් තන්තිටුවාය් තිරුවරුළ්තාන් පොඞ්කිටවේ
තිරුවරුළ් ඔන්රිලේ නිලෛපෙරච් චෙය්තිටුවාය්
නිලෛපෙරච් චෙය්තිටුවාය් නිත්යානන්තමතිල්
නිත්යානන්තමේ නින්නුරු වාකෛයිනාල්
අත්වෛත ආනන්තත්තිල් ඉමෛප්පොළුතු ආළ්ත්තිටුවාය් -- (240)

ඤාන පණ්ටිතා නාන්මරෛ විත්තකා කේළ්
ස්කන්ත කුරුනාතා ස්කන්ත කුරුනාතා කේළ්
මෙය්ප්පොරුළෛක් කාට්ටි මේන්මෛ අටෛන්තිටච්චෙය්
විනෛකළ් යාවෛයුමේ වේල්කොණ්ටු විරට්ටිටුවාය්
තාරිත්තිරියඞ්කළෛ උන් තටි කොණ්ටු විරට්ටිටුවාය් -- (245)

තුක්කඞ්කළ් අනෛත්තෛයුම් තොලෛතූරම් පෝක්කිටුවාය්
පාප උටලෛප් පරිචුත්ත මාක්කිටුවාය්
ඉන්ප තුන්පත්තෛ ඉරුවිළියාල් විරට්ටිටුවාය්
ආචෛප් පේය්කළෛ අරවේ නචුක්කිටුවාය්
අකන්තෛප් පිචාචෛ අළිත්තු ඔළිත්තිටටා -- (250)

මෙය්යරුළාම් උන්නරුළිල් මුරුකා ඉරුත්තිටුවාය්
කණ්කණ්ට තෙය්වමේ කලියුක වරතනේ
ආරුමුකමාන කුරෝ අරින්තිට්ටේන් උන් මකිමෛ
ඉක්කණමේ වරුවාය් එන් ස්කන්ත කුරුවේ නී
එන්නෛක් කාත්තිටවේ එනක්කු නී අරුළිටවේ -- (255)

අරෛක් කණත්තිල් නීයුම් ආටි වරුවායප්පා
වන්තෙනෛත් තටුත්තු වලිය ආට්කොළ් වරතකුරෝ
අන්පුත් තෙය්වමේ ආරුමුක මානවනේ
චුප්රමණ්යනේ චෝකම් අකර්රිටුවාය්
ඤාන ස්කන්තරේ ඤානම් අරුළ්වාය් නී -- (260)

ඤාන තණ්ට පාණියේ එන්නෛ ඤාන පණ්ටිතනක්කිටුවාය්
අකන්තෛයෙල්ලාම් අළිත්තු අන්පිනෛ ඌට්ටිටුවාය්
අන්පු මයමාක්කි ආට්කොළ්ළු වෛයප්පා
අන්පෛ එන් උළ්ළත්තිල් අචෛවින්රි නිරුත්තිවිටු
අන්පෛයේ කණ්ණාක ආක්කික් කාත්තිටුවාය් -- (265)

උළ්ළුම් පුරමුම් උන්නරුළාම් අන්පෛයේ
උරුතියාක නානුම් පර්රිට උවන්තිටුවාය්
එල්ලෛ ඉල්ලාත අන්පේ ඉරෛවෙළි එන්රාය් නී
අඞ්කිඞ්කෙනාතපටි එඞ්කුම් අන්පෙන්රාය්
අන්පේ චිවමුම් අන්පේ චක්තියුම් -- (270)

අන්පේ හරියුම් අන්පේ ප්රමනුම්
අන්පේ තේවරුම් අන්පේ මනිතරුම්
අන්පේ නීයුම් අන්පේ නානුම්
අන්පේ චත්තියම් අන්පේ නිත්තියම්
අන්පේ චාන්තම් අන්පේ ආනන්තම් -- (275)

අන්පේ මෙළනම් අන්පේ මෝක්ෂම්
අන්පේ ප්රම්මමුම් අන්පේ අනෛත්තුම් එන්රාය්
අන්පිලාත ඉටම් අඞ්කුමිඞ්කු මිල්ලෛ එන්රාය්
එඞ්කුම් නිරෛන්ත අන්පේ එන් කුරුනාතනප්පා
අන්පිල් උරෛයුම් අරුට්කුරු නාතරේ තාන් -- (280)

ස්කන්තාස්රමත්තිල් ස්කන්තකුරු වානාන්කාණ්
මුවරුම් තේවරුම් මුනිවරුම් පෝර්රිටවේ
ස්කන්තාස්රමම් තන්නිල් ස්කන්ත ජෝතියුමාය්
ආත්ම ජෝතියුමාය් අමර්න්තිට්ට ස්කන්තකුරු
ඉරුළෛ අකර්රවේ එළුන්තිට්ට එඞ්කළ් කුරු -- (285)

එල්ලෛ ඉල්ලාත උන් ඉරෛවෙළියෛක් කාට්ටිටුවාය්
මුක්තියෛත් තන්තිටුවාය් මූවරුම් පෝර්රිටවේ
නම්පිනේන් උ න්නෛයේ නම්පිනේන් ස්කන්තකුරෝ
උන්නෛයන්රි ඉව්වුලකිල් ඔන්රුමිල්ලෛ එන්රුණර්න්තේන්
නන්කරින්තු කොණ්ටේන් නානුම් උනතරුළාල් -- (290)

විට්ටිට මාට්ටේන් කන්තා වීට තරුළ්වීරේ
නටුනෙර්රිත් තානත්තු නානුනෛත් තියානිප්පේන්
ප්රම්මමන්තිරත්තෛප් පෝතිත්තු වන්තිටුවාය්
චුළුමුනෛ මාර්ක්කමාය් ජෝතියෛ කාට්ටිටුවාය්
චිවයෝකියාක එනෛච් චෙය්තිටුම් කුරුනාතා -- (295)

ආචෛ අරුත්තු අරනටියෛක් කාට්ටිවිටුම්
මෙය්යටි යරාක්කි මෙය් වීට්ටිල් ඉරුත්තිවිටුම්
කොඞ්කු නාට්ටිලේ කෝයිල් කොණ්ට ස්කන්තකුරෝ
කොල්ලිමලෛ මේලේ කුමරකුරු වානවනේ
කඤ්චමලෛ චිත්තර් පෝර්රුම් ස්කන්තකිරි කුරුනාතා -- (300)

කරුවූරාර් පෝර්රුම් කාඞ්කේයා කන්තකුරෝ
මරුතමලෛච් චිත්තන් මකිළ්න්තුපණි පරමකුරෝ
චෙන්නිමලෛක් කුමරා චිත්තර්ක්කු අරුළ්වෝනේ
චිවවාක්කියර් චිත්තර් උනෛච් චිවන් මලෛයිල් පෝර්රුවරේ
පළනියිල් පෝකරුමේ පාරෝර් වාළප් පිරතිෂ්ටිත්තාන් -- (305)

පුලිප්පාණි චිත්තර්කළාල් පුටෛ චූළ්න්ත කුමරකුරෝ
කොඞ්කිල් මලින්තිට්ට ස්කන්ත කුරුනාතා
කළ්ළම් කපටමර්ර වෙළ්ළෛ උළ්ළම් අරුළ්වීරේ
කර්රවර්කළෝටු එන්නෛක් කළිප්පුරච් චෙය්තිටුමේ
උලකෙඞ්කුම් නිරෛන්තිරුන්තුම් කන්තකුරු උළ්ළඉටම් -- (310)

ස්කන්තකිරි එන්පතෛ තාන් කණ්ටුකොණ්ටේන් කණ්ටුකොණ්ටේන්
නාල්වර් අරුණකිරි නවමිරණ්ටු චිත්තර්කළුම්
පක්තර්කළුම් පෝර්රුම් පළනිමලෛ මුරුකා කේළ්
කොඞ්කුතේචත්තිල් කුන්රුතෝරුම් කුටිකොණ්ටෝය්
චීලම් නිරෛන්ත චේලම්මා නකරත්තිල් -- (315)

කන්නිමාර් ඕටෛයින්මේල් ස්කන්තකිරි අතනිල්
ස්කන්තාස් රමත්තිනිලේ ඤානස්කන්ත චත්කුරුවාය්
අමර්න්තිරුක්කුම් ජෝතියේ ආතිමුල මානකුරෝ
අයර්ච්චියෛ නීක්කිටුවාය් එන් තළර්ච්චියෛ අකර්රිටුවාය්
චුකවනේචන් මකනේ චුප්රමණ්ය ජෝතියේ -- (320)

පේරින්ප මකිළ්ච්චියෛයුම් පෙරුකිටච් චෙය්තිටප්පා
පරමානන්තමතිල් එනෛ මරක්ක පාලිප්පාය්
මාල් මරුකා වළ්ළි මණවාළා ස්කන්තකුරෝ
චිවකුමරා උන්කෝයිල් ස්කන්තකිරි එන්රුණර්න්තේන්
ජෝතිප්පිළම්පාන චුන්තරනේ පළනියප්පා -- (325)

චිවඤානප් පළමාන ස්කන්තකුරුනාතා
පළම් නී එන්රතිනාල් පළනිමලෛ යිරුන්තායෝ
තිරුවාවිනන් කුටියිල් තිරුමුරුකන් ආනායෝ
කුමරා මුරුකා කුරුකුකා වේලවනේ
අකත්තියර්ක්කුත් තන්තු ආට්කොණ්ටාය් තමිළකත්තෛ -- (330)

කලියුක වරතනෙන්රු කලචමුනි උනෛප්පුකළ්න්තාන්
ඔළවෛක්කු අරුළ් චෙය්ත අරුමුකවා ස්කන්තකුරෝ
ඔළුක්කමොටු කරුණෛයෛයුම් තවත්තෛයුම් තන්තරුළ්වාය්
පෝකරුක්කරුළ් චෙය්ත පුවන චුන්තරනේ
තණ්ටපාණිත් තෙය්වමේ තටුත්තාට් කොණ්ටිටප්පා -- (335)

ආණ්ටික් කෝලත්තිල් අණෛත්තිටුවාය් තණ්ටුටනේ
තෙය්වඞ්කළ් පෝර්රිටුම් තණ්ටායුත ජෝතියේ
ස්කන්තකිරි මේලේ ස්කන්තකිරි ජෝති යානවනේ
කටෛක්කණ්ණාල් පාර්ත්තිටප්පා කරුණෛයුළ්ළ ස්කන්තකුරෝ
ඒළෛයෛක් කාත්තිටප්පා ඒත්තුකිරේන් උන්නාමම් -- (340)

උන්නෛ අන්රි වේරොන්රෛ ඔරුපෝතුම් නම්පුකිලේන්
කණ්කණ්ට තෙය්වමේ කලියුක වරතනේ
කන්තන් එන්ර පේර්චොන්නාල් කටිතාක නෝය්තීරුම්
පුවනේස්වරි මෛන්තා පෝර්රිනේන් තිරුවටියෛ
තිරුවටියෛ නම්පිනේන් තිරුවටි චාට්චියාක -- (345)

පුවනමාතා මෛන්තනේ පුණ්ණිය මූර්ත්තියේ කේළ්
නින් නාමම් ඒත්තුවතේ නාන් චෙය්යුම් තවමාකුම්
නාත්තළුම් පේරවේ ඒත්තිටුවේන් නින්නාමම්
මුරුකා මුරුකාවෙන්රේ මූච්චෙල්ලාම් විට්ටිටුවේන්
උළ්ළුම් පුරමුම් ඔරුමුරුකනෛයේ කාණ්පේන් -- (350)

අඞ්කිඞ්කු එනාතපටි එඞ්කුමේ මුරුකනප්පා
මුරුකන් ඉලාවිට්ටාල් මූවුලක මේතප්පා
අප්පප්පා මුරුකානින් අරුළේ උලකමප්පා
අරුළෙල්ලාම් මුරුකන් අන්පෙල්ලාම් මුරුකන්
ස්තාවර ජඞ්කමාය් ස්කන්තනාය් අරුවුරුවාය් -- (355)

මුරුකනාය් මුතල්වනාය් ආනවන් ස්කන්තකුරු
ස්කන්තාස්රමම් ඉරුක්කුම් ස්කන්තකුරු අටිපර්රිච්
චරණම් අටෛන්තවර්කළ් චායුජ්යම් පෙර්රිටුවර්
චත්තියම් චොල්කින්රේන් චන්තේක මිල්ලෛයප්පා
වේතඞ්කළ් පෝර්රිටුම් වටිවේලන් මුරුකනෛ නී -- (360)

චන්තේකම් ඉල්ලාමල් චත්තියමාය් නම්පිටුවාය්
චත්තිය මානතෙය්වම් ස්කන්ත කුරුනාතන්
චත්තියම් කාණවේ නී චත්තියමාය් නම්පිටප්පා
චත්තියම් වේරල්ල ස්කන්තකුරු වේරල්ල
ස්කන්තකුරුවේ චත්තියම් චත්තියමේ ස්කන්තකුරු -- (365)

චත්තියමාය්ච් චොන්නතෛ චත්තියමාය් නම්පියේ නී
චත්තියමාය් ඤානමාය් චතානන්ත මාකිවිටු
අළිවර්ර ප්රම්මමාය් ආක්කි විටුවාන් මුරුකන්
තිරුමරෛකළ් තිරුමුරෛකළ් චෙප්පුවතුම් ඉතුවේතාන්
ස්කන්තකුරු කවචමතෛ චොන්තමාක්කික් කොණ්ටු නී -- (370)

පොරුළුණර්න්තු ඒත්තිටප්පා පොල්ලාප්පු විනෛයකලුම්
පිරවිප් පිණි අකලුම් ප්රම්මානන්ත මුණ්ටු
ඉම්මෛයිලුම් මරුමෛයිලුම් ඉමෛයෝරුන්නෛප් පෝර්රිටුවර්
මුවරුමේ මුන්නිර්පර් යාවරුමේ පූජිප්පර්
අනුතිනමුම් කවචත්තෛ අන්පුටන් ඒත්තිටප්පා -- (375)

චිරත්තා පක්තියුටන් චින්තෛයොන්රිච් චෙප්පිටප්පා
කවලෛය කන්රිටුමේ කන්තනරුළ් පොඞ්කිටුමේ
පිරප්පුම් ඉරප්පුම් පිණිකළුම් තොලෛන්තිටුමේ
කන්තන් කවචමේ කවචමෙන්රු උණර්න්තිටුවාය්
කවචම් ඒත්තුවීරේල් කලියෛ ජෙයිත්තිටලාම් -- (380)

කලි එන්ර අරක්කනෛක් කවචම් විරට්ටිටුමේ
චොන්නපටිච් චෙය්තු චුකමටෛවාය් මනමේ නී
ස්කන්තකුරු කවචත්තෛක් කරුත්තූන්රි ඒත්තුවෝර්ක්කු
අෂ්ට ඓස්වර්යම් තරුම් අන්තමිල්ලා ඉන්පම් තරුම්
ආල්පෝල් තළෛත්තිටුවන් අරුකුපෝල් වේරෝටිටුවන් -- (385)

වාළෛයටි වාළෛයෛප්පෝල් වම්චමතෛප් පෙර්රිටුවන්
පතිනාරුම් පෙර්රුප් පල්ලාණ්ටු වාළ්න්තිටුවන්
චාන්තියුම් චෙළක්යමුම් චර්වමඞ්කළමුම් පෙරුකිටුමේ
ස්කන්තකුරු කවචමිතෛ කරුත්තු නිරුත්ති ඒර්රුවීරේල්
කර්වම් කාමම් කුරෝතම් කලිතෝෂම් අකර්රුවික්කුම් -- (390)

මුන්චෙය්ත විනෛයකන්රු මුරුකනරුළ් කිට්ටිවිටුම්
අරම් පොරුළ් ඉන්පම් වීටු අතිචුලපමාය්ක් කිට්ටුම්
ආචාරම් චීලමුටන් ආතිනේම නිෂ්ටෛයුටන්
කළ්ළමිලා උළ්ළත්තෝටු කන්තකුරු කවචම් තන්නෛ
චිරත්තා පක්තියුටන් චිවකුමරනෛ නිනෛත්තුප් -- (395)

පාරායණම් චෙය්වීරේල් පාර්ක්කලාම් කන්තනෛයුම්
කන්තකුරු කවචමිතෛ ඔරු මණ්ටලම් නිෂ්ටෛයුටන්
පකලිරවු පාරාමල් ඔරුමනතාය් පකරුවීරේල්
තිරුමුරුකන් වේල්කොණ්ටු තික්කුකළ් තෝරුම් නින්රු
කාත්තිටුවාන් කන්තකුරු කවලෛ ඉල්ලෛ නිච්චයමාය් -- (400)

ඤාන ස්කන්තනින් තිරුවටියෛ නම්පියේ නී
කන්තකුරු කවචම් තන්නෛ ඕතුවතේ තවම් එනවේ
උණර්න්තුකොණ්ටු ඕතුවෛයේල් උනක්කුප් පෙරිතාන
ඉකපරචුකම් උණ්ටාම් එන්නාළුම් තුන්පම් ඉල්ලෛ
තුන්පම් අකන්රු විටුම් තොන්තරවුකළ් නීඞ්කිවිටුම් -- (405)

ඉන්පම් පෙරුකිවිටුම් ඉෂ්ටචිත්ති කූටිවිටුම්
පිරවිප්පිණි අකර්රි ප්රම්ම නිෂ්ටෛයුම් තන්තු
කාත්තු රක්ෂික්කුම් කන්තකුරු කවචමුමේ
කවලෛයෛ විට්ටුනී කන්තකුරු කවචමිතෛ
ඉරුන්ත පටියිරුන්තු ඒර්රිවිටු ඒර්රිනාල් -- (410)

තෙය්වඞ්කළ් තේවර්කළ් චිත්තර්කළ් පක්තර්කළ්
පෝර්රිටුවර් ඒවලුමේ පුරින්තිටුවර් නිච්චයමාය්
ස්කන්තකුරු කවචම් චම්චයප් පේයෝට්ටුම්
අඤ්ඤානමුම් අකර්රි අරුළ් ඔළියුම් කාට්ටුම්
ඤාන ස්කන්තකුරු නානෙන්රුම් මුන්නිර්පන් -- (415)

උළ්ළොළියාය් ඉරුන්තු උන්නිල් අවනාක්කිටුවන්
තන්නිල් උනෛක්කාට්ටි උන්නිල් තනෛක්කාට්ටි
එඞ්කුම් තනෛක්කාට්ටි එඞ්කුමුනෛක් කාට්ටිටුවාන්
ස්කන්තජෝති යානකන්තන් කන්තකිරි ඉරුන්තු
තණ්ටායුතම් තාඞ්කිත් තරුකින්රාන් කාට්චියුමේ -- (420)

කන්තන් පුකළ් පාටක් කන්තකිරි වාරුමිනේ
කන්තකිරි වන්තු නිතම් කණ්ටුය්ම්මින් ජකත්තීරේ
කලිතෝෂම් අකර්රුවික්කුම් කන්තකුරු කවචමිතෛ
පාරායණම් චෙය්තු පාරිල් පුකළ් පෙරුමින්
ස්කන්තකුරු කවච පලන් පර්රරුත්තුප් පරම්කොටුක්කුම් -- (425)

ඔරුතරම් කවචම් ඕතින් උළ්ළළුක්කුප් පෝකුම්
ඉරුතරම් ඒර්රුවීරේල් එණ්ණියතෙල්ලාම් කිට්ටුම්
මුන්රුතරම් ඕතින් මුන්නිර්පන් ස්කන්තකුරු
නාන්කුමුරෛ තිනම් ඕති නල්ලවරම් පෙරුවීර්
ඓන්තුමුරෛ තිනම් ඕති පඤ්චාට්චරම් පෙර්රු -- (430)

ආරුමුරෛ යෝති ආරුතලෛප් පෙර්රිටුවීර්
ඒළු මුරෛ තිනම් ඕතින් එල්ලාම් වචමාකුම්
එට්ටුමුරෛ ඒත්තිල් අට්ටමා චිත්තියුම් කිට්ටුම්
ඔන්පතුතරම් ඕතින් මරණපයම් ඔළියුම්
පත්තුතරම් ඕති නිත්තම් පර්රර්රු වාළ්වීරේ -- (435)

කන්නිමාර් ඕටෛයිලේ නීරාටි නීරුපූචික්
කන්තකුරු කවචම් ඕති කන්තකිරි ඒරිවිට්ටාල්
මුන්තෛ විනෛ එල්ලාම් කන්තන් අකර්රිටුවාන්
නින්තෛකළ් නීඞ්කිවිටුම් නිෂ්ටෛයුමේ කෛකූටුම්
කන්නිමාර් ඕටෛ නීරෛ කෛකළිල් නී එටුත්තුක් -- (440)

කන්තන් එන්ර මන්තිරත්තෛක් කණ්මූටි උරුවේර්රි
උච්චියිලුම් තෙළිත්තු උට්කොණ්ටු විට්ටිට්ටාල් උන්
චිත්ත මලම් අකන්රු චිත්ත චුත්තියුම් කොටුක්කුම්
කන්නිමාර් තේවිකළෛක් කන්නිමාර් ඕටෛයිලේ
කණ්ටු වළිපට්ටු කන්තකිරි ඒරිටුවීර් -- (445)

කන්තකිරි ඒරි ඤාන ස්කන්තකුරු කවචමිතෛප්
පාරායණම් චෙය්තු උලකිල් පාක්කියමෙල්ලාම් පෙර්රුටුවීර්. -- (447)

Back to Top

This page was last modified on Sun, 10 Jul 2022 15:40:26 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org