Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ศฺรีมตฺ จตฺกุรุ จานฺตานนฺต จุวามิกฬฺ อรุฬิย กนฺต กุรุ กวจมฺ Audio


วินายกรฺ วาฬฺตฺตุ

กลิยุกตฺ เตะยฺวเม กนฺตนุกฺกุ มูตฺโตเน
มุษิก วากนเน มูลปฺ โปะรุโฬเน
สฺกนฺตกุรุ กวจตฺไต กลิโตษมฺ นีงฺกิฏเว
ติรุวฏิยินฺ ติรุวรุฬาลฺ เจะปฺปุกิเรนฺ กาตฺตรุฬฺวายฺ
จิตฺติ วินายก ชยมรุฬฺ โปรฺรุกิเรนฺ -- (5)

จิรฺปร กณปเต นรฺกติยุมฺ ตนฺตรุฬฺวายฺ
กณปติ ตาฬิไณไยกฺ กรุตฺตินิลฺ ไวตฺติฏฺเฏนฺ
อจฺจมฺ ตีรฺตฺตุ เอะนฺไน รกฺษิตฺติฏุวีเร.

เจะยฺยุฬฺ

สฺกนฺตา จรณมฺ สฺกนฺตา จรณมฺ
จรวณปว กุกา จรณมฺ จรณมฺ -- (10)

กุรุกุกา จรณมฺ กุรุปรา จรณมฺ
จรณมฺ อไฏนฺติฏฺเฏนฺ กนฺตา จรณมฺ
ตไนตฺ ตานรินฺตุ นานฺ ตนฺมยมากิฏเว
สฺกนฺตกิริ กุรุนาตา ตนฺติฏุวีรฺ ญานมุเม
ตตฺตกิริ กุรุนาตา วนฺติฏุวีรฺ วนฺติฏุวีรฺ -- (15)

อวตูต จตฺกุรุวายฺ อาณฺฏวเน วนฺติฏุวีรฺ
อนฺปุรุวายฺ วนฺเตะนฺไน อาฏฺโกะณฺฏ กุรุปรเน
อรมฺ โปะรุฬฺ อินฺปมฺ วีฏุเม ตนฺตรุฬฺวายฺ
ตนฺติฏุวายฺ วรมตไน สฺกนฺตกุรุนาตา
ษณฺมุกา จรณมฺ จรณมฺ สฺกนฺต กุโร -- (20)

กาตฺติฏุวายฺ กาตฺติฏุวายฺ สฺกนฺตกุรุ นาตา
โปรฺริฏุเวนฺ โปรฺริฏุเวนฺ ปุวนกุรุ นาตา
โปรฺริ โปรฺริ สฺกนฺตา โปรฺริ
โปรฺริ โปรฺริ มุรุกา โปรฺริ
อรุมุกา โปรฺริ อรุฏฺปตมฺ อรุฬฺวายฺ -- (25)

ตกปฺปนฺ สฺวามิเย เอะนฺ อิตยตฺตุฬฺ ตงฺกิฏุวายฺ
สฺวามิ มไลตนิลฺ โจะนฺนตไนจฺ โจะลฺลิฏุวายฺ
จิวกุรุ นาตา เจะปฺปิฏุวายฺ ปฺรณวมไต
อกกฺกณฺ ติรกฺก อรุฬฺวายฺ อุปเตจมฺ
ติกฺเกะลามฺ เวะนฺรุ ติรุจฺเจะนฺติลฺ อมรฺนฺโตเน -- (30)

อารุมุก สฺวามิ อุนฺไน อรุฏฺโชติยายฺกฺ กาณ
อกตฺตุฬฺเฬ กุมรา นี อนฺปุ มยมายฺ วรุวายฺ
อมรตฺ ตนฺไมยิไน อนุกฺกิรกิตฺติฏุวาเย
เวลุไฏกฺ กุมรา นี วิตฺไตยุมฺ ตนฺตรุฬฺวายฺ
เวลฺ โกะณฺฏุ วนฺติฏุวายฺ กาลไน วิรฏฺฏิฏเว -- (35)

เตวไรกฺ กาตฺต ติรุจฺเจะนฺติลฺ อาณฺฏวเน
ติรุมุรุกนฺ ปูณฺฏิยิเล ติวฺย โชติยาน กนฺตา
ปรญฺ โชติยุมฺ กาฏฺฏิ ปริปูรฺณมากฺกิฏุวายฺ
ติรุมไล มุรุกา นี ติฏญานมฺ อรุฬฺ ปุริวายฺ
เจะลฺวมุตฺตุกฺ กุมรา มุมฺมลมฺ อกรฺริฏุวายฺ -- (40)

อฏิมุฏิ ยริยโวะณา อณฺณา มไลโยเน
อรุณาจลกฺ กุมรา อรุณกิริกฺกุ อรุฬิยวา
ติรุปฺปรงฺกิริกฺ กุกเน ตีรฺตฺติฏุวายฺ วิไน มุฬุตุมฺ
ติรุตฺตณิ เวลฺมุรุกา ตีรนายฺ อากฺกิฏุวายฺ
เอะฏฺฏุกฺกุฏิกฺ กุมรา เอวลฺปิลฺลิ จูนิยตฺไต -- (45)

ปไกวรฺ จูตุวาตุกไฬ เวลฺโกะณฺฏุ วิรฏฺฏิฏุวายฺ
เอะลฺลาปฺ ปยนฺกฬุมฺ เอะนกฺกุกฺ กิไฏตฺติฏเว
เอะงฺกุมฺ นิไรนฺต กนฺตา เอะณฺกณฺ มุรุกา นี
เอะนฺนุฬฺ อริวายฺ นี อุฬฺโฬะฬิยายฺ วนฺตรุฬฺวายฺ
ติรุปฺโปรูรฺ มามุรุกา ติรุวฏิเย จรณมยฺยา -- (50)

อริโวะฬิยายฺ วนฺตุ นี อกกฺกณฺไณตฺ ติรนฺติฏุวายฺ
ติรุจฺเจะนฺตูรฺ ษณฺมุกเน ชกตฺกุรุวิรฺ กรุฬิยวา
ชกตฺกุโร จิวกุมรา จิตฺตมลมฺ อกรฺริฏุวายฺ
เจะงฺโกฏฺฏุ เวลวเน จิวานุปูติ ตารุมฺ
จิกฺกลฺ จิงฺการา ชีวไนจฺ จิวนากฺกิฏุวายฺ -- (55)

กุนฺรกฺกุฏิกฺ กุมรา กุรุกุกนายฺ วนฺติฏปฺปา
กุมรกิริปฺ เปะรุมาเน มนตฺไตยุมฺ มายฺตฺติฏุวีรฺ
ปจฺไจมไล มุรุกา อิจฺไจไยกฺ กไฬนฺติฏปฺปา
ปวฬมไล อาณฺฏวเน ปาวงฺกไฬปฺ โปกฺกิฏปฺปา
วิราลิมไล ษณฺมุกเน วิไรวิลฺ นี วนฺติฏปฺปา -- (60)

วยลูรฺ กุมารกุโร ญานวรเมะนกฺ กรุฬฺวีเร
เวะณฺไณมไล มุรุกา เมะยฺวีฏฺไฏตฺ ตนฺติฏุวีรฺ
กติรฺกฺกาม เวลวเน มนมาไย อกรฺริฏุวายฺ
กานฺต มไลกฺ กุมรา กรุตฺตุฬฺ วนฺติฏุวีรฺ
มยิลตฺตุ มุรุกา นี มนตฺตกตฺตุฬฺ วนฺติฏุวีรฺ -- (65)

กญฺจมไล จิตฺตกุโร กณฺโณะฬิยายฺ วนฺติฏุวีรฺ
กุมรมไล กุรุนาตา กวไลเยะลามฺ โปกฺกิฏุวีรฺ
วฬฺฬิมไล เวลฺมุรุกา เวลฺโกะณฺฏุ วนฺติฏุวีรฺ
วฏปฬนิ อาณฺฏวเน วลฺวิไนกฬฺ โปกฺกิฏุวีรฺ
เอฬุมไล อาณฺฏวเน เอะตฺติกฺกุมฺ กาตฺติฏุวีรฺ -- (70)

เอฬฺไม อกรฺริกฺ กนฺตา เอะมปยมฺ โปกฺกิฏุวีรฺ
อไจยาต เนะญฺจตฺติลฺ อริวาก นี อรุฬฺวายฺ
อรุปไฏกฺ กุมรา มยิเลริ วนฺติฏุวายฺ
ปณิวเต ปณิเยะนฺรุ ปณิตฺตไน นี เอะนกฺกุ
ปณินฺเตนฺ กนฺตา อุนฺปาตมฺ ปณินฺตุวปฺเปนฺ -- (75)

อรุฏฺเปะรุญฺ โชติเย อนฺเปะนกฺ กรุฬฺวาเย
ปฏรฺนฺต อนฺปิไน นี ปรปฺปิรมฺมมฺ เอะนฺรไนเย
อุลเกะงฺกุมฺ อุฬฺฬตุ โอะรุโปะรุฬฺ อนฺเปตานฺ
อุฬฺฬุยิรากิ อิรุปฺปตุมฺ อนฺเปะนฺปายฺ
อนฺเป กุมรนฺ อนฺเป สฺกนฺตนฺ -- (80)

อนฺเป โอมฺ เอะนฺนุมฺ อรุฬฺมนฺติรมฺ เอะนฺรายฺ
อนฺไป อุฬฺฬตฺติเล อไจยาตุ อมรฺตฺติฏุโมรฺ
จกฺติไยตฺ ตนฺตุ ตฏุตฺตาฏฺ โกะณฺฏิฏวุมฺ
วรุวายฺ อนฺปนายฺ วนฺตรุฬฺ สฺกนฺตกุโร
ยาวรฺกฺกุมฺ อินิยนฺ นี ยาวรฺกฺกุมฺ เอะฬิยนฺ นี -- (85)

ยาวรฺกฺกุมฺ วลิยนฺ นี ยาวรฺกฺกุมฺ อาโนยฺ นี
อุนกฺโกะรุ โกยิไล เอะนฺ อกตฺตุฬฺเฬ ปุไนเวเน
จิวจกฺติกฺ กุมรา จรณมฺ จรณมฺ ไอยา
อปายมฺ ตวิรฺตฺตุตฺ ตฏุตฺตาฏฺ โกะณฺฏรุฬฺวายฺ
นิฬลฺเวะยิลฺ นีรฺเนะรุปฺปุ มณฺการฺรุ วานติลุมฺ -- (90)

ปไกไมไย อกรฺริ อปยมฬิตฺติฏุวีรฺ
อุณรฺวิเล โอะนฺริ เอะนฺไน นิรฺมลมากฺกิฏุวายฺ
ยาเนะน ตรฺร เมะยฺญฺ ญานมตุ อรุฬฺวายฺ นี
มุกฺติกฺกุ วิตฺตาน มุรุกา กนฺตา
จตุรฺมไร โปรฺรุมฺ ษณฺมุก นาตา -- (95)

อากมมฺ เอตฺตุมฺ อมฺปิไก ปุตลฺวา
เอไฬไยกฺ กากฺก นี เวเลนฺติ วนฺติฏุวายฺ
ตายายฺตฺ ตนฺไตยายฺ มุรุกา ตกฺกณมฺ นี วรุวายฺ
จกฺติยุมฺ จิวนุมายฺจฺ จฏุติยิลฺ นี วรุวายฺ
ปรมฺโปะรุฬาน ปาลเน สฺกนฺตกุโร -- (100)

อาติมูลเม อรุวายฺ อุรุวายฺ นี
อฏิยไนกฺ กาตฺติฏ อริวายฺ วนฺตรุฬฺวายฺ
อุฬฺโฬะฬิยายฺ มุรุกา อุฏเน นี วา วา วา
เตวาติ เตวา จิวกุโร วา วา วา
เวลายุตตฺตุฏนฺ กุมรา วิไรวิลฺ นี วนฺติฏปฺปา -- (105)

กาณฺปน ยาวุมายฺกฺ กณฺกณฺฏ เตะยฺวมายฺ
เวตจฺ จุฏรายฺ เมะยฺกณฺฏ เตะยฺวเม
มิตฺไตยามฺ อิวฺวุลไก มิตฺไตเยะนฺรุ อรินฺติฏจฺเจะยฺ
อปยมฺ อปยมฺ กนฺตา อปยมฺ เอะนฺรุ อลรุกินฺเรนฺ
อไมติไย เวณฺฏิ อรุมุกวา วาเวะนฺเรนฺ -- (110)

อุนฺตุไณ เวณฺฏิเนนฺ อุไมยวฬฺ กุมรา เกฬฺ
อจฺจมฺ อกรฺริฏุวายฺ อไมติไยตฺ ตนฺติฏุวายฺ
เวณฺฏิยตุ อุนฺอรุเฬ อรุฬฺวตุ อุนฺ กฏเนยามฺ
อุนฺ อรุฬาเล อุนฺตาฬฺ วณงฺกิฏฺเฏนฺ
อฏฺฏมา จิตฺติกไฬ อฏิยนุกฺกุ อรุฬิฏปฺปา -- (115)

อชไป วฬิยิเล อไจยามลฺ อิรุตฺติวิฏุ
จิตฺตรฺกฬฺ โปรฺริฏุมฺ ญานจิตฺติยุมฺ ตนฺตุวิฏุ
จิวานนฺตตฺ เตนิลฺ ติไฬตฺติฏเว เจะยฺตุวิฏุ
อรุฬฺ โอะฬิกฺ กาฏฺจิไย อกตฺตุเฬ กาฏฺฏิวิฏุ
อริไว อรินฺติฏุมฺ อวฺวรุไฬยุมฺ นี ตนฺตุวิฏุ -- (120)

อนุกฺกิรกิตฺติฏุวายฺ อาติกุรุนาตา เกฬฺ
สฺกนฺตกุรุ นาตา สฺกนฺตกุรุ นาตา
ตตฺตุวมฺ มรนฺตุ ตนฺไนยุมฺ นานฺ มรนฺตุ
นลฺลตุมฺ เกะฏฺฏตุมฺ นานฺ เอะนฺปตุมฺ มรนฺตุ
ปาว ปุณฺณิยตฺโตฏุ ปรโลกมฺ มรนฺติฏจฺเจะยฺ -- (125)

อรุฬฺ เวะฬิวิฏฺฏุ อิวไน อกลาตุ อิรุตฺติฏุวายฺ
อฏิไมไยกฺ กาตฺติฏุวายฺ อารุมุกกฺ กนฺตกุโร
จิตฺติยิเล เปะริย ญานจิตฺติ นี อรุฬ
จีกฺกิรเม วรุวายฺ จิวานนฺตมฺ ตรุวายฺ
จิวานนฺตมฺ ตนฺตรุฬิ จิวจิตฺตรฺ อากฺกิฏุวายฺ -- (130)

จิวไนปฺ โปลฺ เอะนฺไนจฺ เจะยฺติฏุวตุ อุนฺ กฏเน
จิวจตฺ กุรุนาตา จิวจตฺ กุรุนาตา
สฺกนฺต กุรุนาตา กตรุกิเรนฺ เกฏฺฏิฏุวายฺ
ตาฬิไนปฺ ปิฏิตฺเตนฺ ตนฺติฏุ วรมฺ เอะนกฺกุ
ติรุวรุฏฺ จกฺติไยตฺ ตนฺตาฏฺ โกะณฺฏิฏุวายฺ -- (135)

จตฺรุปฺ ปไกวรฺกไฬ ษณฺมุกา โอะฬิตฺติฏฺฏุ
กิฬกฺกุตฺ ติไจยิลิรุนฺตุ กฺรุปากรา กาปฺปารฺรุมฺ
เตะนฺกิฬกฺกุตฺ ติไจยิลิรุนฺตุ ตีนปนฺโต กาปฺปารฺรุมฺ
เตะนฺติไจยิลุมฺ เอะนฺไนตฺ ติรุวรุฬาลฺ กาปฺปารฺรุมฺ
เตะนฺเมรฺกิลุมฺ เอะนฺไนตฺ ติรนฺเวลาลฺ กาปฺปารฺรุมฺ -- (140)

เมรฺกุตฺ ติกฺกิลฺ เอะนฺไน มาลฺมรุกา รกฺษิปฺปายฺ
วฏเมรฺกิลุมฺ เอะนฺไน มยิโลเน รกฺษิปฺปายฺ
วฏกฺกิลฺ เอะนฺไนกฺ กาปฺปารฺร วนฺติฏุวีรฺ จตฺกุรุวายฺ
วฏกิฬกฺกิลฺ เอะนกฺกาก มยิลฺมีตุ วรุวีเร
ปตฺตุตฺ ติกฺกุตฺ โตรุมฺ เอะไน ปรนฺตุวนฺตุ รกฺษิปฺปายฺ -- (145)

เอะนฺ จิไกไยยุมฺ จิรจิไนยุมฺ จิวกุโร รกฺษิปฺปายฺ
เนะรฺริยุมฺ ปุรุวมุมฺ นินตรุฬฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
ปุรุวงฺกฬุกฺกิไฏเย ปุรุษோตฺตมนฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
กณฺกฬฺ อิรณฺไฏยุมฺ กนฺตเวลฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
นาจิกฬฺ อิรณฺไฏยุมฺ นลฺลเวลฺ กากฺกฏฺฏุมฺ -- (150)

เจะวิกฬฺ อิรณฺไฏยุมฺ เจวรฺโกะฏิ กากฺกฏฺฏุมฺ
กนฺนงฺกฬฺ อิรณฺไฏยุมฺ กางฺเกยนฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
อุตฏฺฏิไนยุมฺ ตานฺ อุมาจุตนฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
นากฺไก นนฺ มุรุกนฺ นยมุฏนฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
ปรฺกไฬกฺ กนฺตนฺ ปลมฺโกะณฺฏุ กากฺกฏฺฏุมฺ -- (155)

กฬุตฺไตกฺ กนฺตนฺ ไกกฬาลฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
โตฬฺกฬฺ อิรณฺไฏยุมฺ ตูย เวลฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
ไกกฬฺ วิรลฺกไฬกฺ การฺตฺติเกยนฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
มารฺไปยุมฺ วยิรฺไรยุมฺ วฬฺฬิมณาฬนฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
มนตฺไต มุรุกนฺไก มาตฺตฏิตานฺ กากฺกฏฺฏุมฺ -- (160)

หฺรุตยตฺติลฺ กนฺตนฺ อินิตุ นิไลตฺติรุกฺกฏฺฏุมฺ
อุตรตฺไต เยะลฺลามฺ อุไมไมนฺตนฺ กากฺกฏฺฏุมฺ
นาปิกุหฺยมฺ ลิงฺกมฺ นวยุไฏกฺ กุตตฺโตฏุ
อิฏุปฺไป มุฬงฺกาไล อิไณยาน กาลฺกไฬยุมฺ
ปุรงฺกาลฺ วิรลฺกไฬยุมฺ โปะรุนฺตุมฺ อุกิรฺ อไนตฺไตยุเม -- (165)

อุโรมตฺ ตุวารมฺ เอะลฺลามฺ อุไมปาลา รกฺษิปฺปายฺ
โตลฺ รตฺตมฺ มชฺไชไยยุมฺ มามฺจเมะนฺปุ เมตไจยุมฺ
อรุมุกวา กาตฺติฏุวีรฺ อมรรฺ ตไลวา กาตฺติฏุวีรฺ
เอะนฺ อกงฺการมุมฺ อกรฺริ อริโวะฬิยายฺ อิรุนฺตุมฺ
มุรุกา เอะไนกฺ กากฺก เวลฺ โกะณฺฏุ วนฺติฏุวีรฺ -- (170)

ปาปตฺไตปฺ โปะจุกฺกิปฺ ปาเระลฺลามฺ จิรปฺปุรเว
โอมฺ เสะฬมฺ จรวณปว ศฺรีมฺ หฺรีมฺ กฺลีมฺ เอะนฺรุมฺ
กฺเละฬมฺ เสะฬมฺ นมห เอะนฺรุ เจรฺตฺติฏฏา นาฬฺโตรุมฺ
โอมิรุนฺตุ นมหวไร โอะนฺรากจฺ เจรฺตฺติฏฏา
โอะนฺรากกฺ กูฏฺฏิยุเม อุฬฺฬตฺติเล อิรุตฺติ -- (175)

โอะรุมนตฺ โตฏุ นี อุรุไวยุมฺ เอตฺติฏฏา
มุรุกนินฺ มูลมิตุ มุฬุมนตฺโตฏุ เอตฺติฏฺฏาลฺ
มุมฺมลมฺ อกนฺรุวิฏุมฺ มุกฺติยุนฺตนฺ ไกยิลุณฺฏามฺ
มุกฺติไย เวณฺฏิยุเม เอะตฺติกฺกุมฺ เจะลฺล เวณฺฏามฺ
มุรุกนฺ อิรุปฺปิฏเม มุกฺติตฺ ตลมฺ อากุมปฺปา -- (180)

หฺรุตยตฺติลฺ มุรุกไน อิรุตฺติวิฏุ อิกฺกณเม
อิกฺกณเม มูลมนฺตฺรมฺ เอตฺติวิฏุ เอตฺติวิฏุ
มุลมไต เอตฺตุโวรฺกฺกุ กาลปยมฺ อิลฺไลยฏา
กาลไน นี ชยิกฺก กนฺตไนปฺ ปรฺริฏฏา
โจะนฺนปฏิจฺ เจะยฺตาลฺ จุปฺรมณฺย กุรุนาตนฺ -- (185)

ตณฺโณะฬิปฺ เปะรุญฺจุฏรายฺ อุนฺนุฬฺเฬ ตานิรุปฺปานฺ
ชกมาไย ชยิตฺติฏเว เจะปฺปิเนนฺ มูลมุเม
มุลตฺไต นี ชปิตฺเต มุกฺตนุมากิฏฏา
อกฺษร ลกฺษมิไต อนฺปุฏนฺ ชปิตฺตุวิฏิลฺ
เอะณฺณิย เตะลามฺกิฏฺฏุมฺ เอะมปย มกนฺโรฏุมฺ -- (190)

มุวุลกุมฺ ปูชิกฺกุมฺ มุรุกนรุฬฺ มุนฺนิรฺกุมฺ
ปูวุลกิลฺ อิไณยรฺร ปูชฺยนุมาวายฺ นี
โกฏิตฺตรมฺ ชปิตฺตุกฺ โกฏิกาณ เวณฺฏุมปฺปา
โกฏิกาณจฺ โจะนฺนไต นี นาฏิฏุวายฺ มนเม
ชนฺมมฺ กไฏตฺเตร ชปิตฺติฏุวายฺ โกฏิยุเม -- (195)

เวตานฺต รกจิยมุมฺ เวะฬิยากุมฺ อุนฺนุฬฺเฬ
เวต จูฏฺจุมตฺไต วิไรวากปฺ ปรฺริฏลามฺ
จุปฺรมณฺยกุรุ โชติยายุฬฺ โตนฺริฏุวานฺ
อรุฏฺ เปะรุมฺ โชติยาน อารุมุก สฺวามิยุเม
อนฺตรฺ มุกมิรุนฺตุ อาฏฺโกะฬฺวานฺ จตฺติยมายฺ -- (200)

จิตฺติไยยุมฺ มุกฺติไยยุมฺ สฺกนฺตกุรุ ตนฺติฏุวานฺ
นินฺไนเย นานฺ เวณฺฏิ นิตฺตมุมฺ เอตฺตุกิเรนฺ
เมะยฺยริวากกฺ กนฺตา วนฺติฏุวายฺ อิวนุเฬ นี
วนฺติฏุวายฺ มรุวิฏุวายฺ ปกุตฺตริวากเว นี
ปกุตฺตริ โวฏิวไนปฺ ปารฺตฺติฏจฺ เจะยฺติฏปฺปา -- (205)

ปกุตฺตริวาน กนฺตนฺ ปรงฺกุนฺริลฺ อิรุกฺกินฺรานฺ
ปฬนิยิลฺ นียุมฺ ปฬมฺโชติ อานายฺ นี
ปิรมฺมนุกฺกุ อรุฬิยวา ปฺรณวปฺ โปะรุโฬเน
ปิรวา วรมรุฬิ ปฺรมฺม มยมากฺกิฏุวายฺ
ติรุจฺเจะนฺตูริลฺ นี จกฺติเวลฺ ตางฺกิ วิฏฺฏายฺ -- (210)

ปฬมุติรฺ โจไลยิลฺ นี ปรญฺโชติ มยมานายฺ
สฺวามิ มไลยิเล จิวสฺวามิกฺ กรุฬิย นี
กุนฺรุกฬฺ โตรุมฺ กุรุวายฺ อมรฺนฺติฏฺโฏยฺ
กนฺตกิริไย นี โจะนฺตมากฺกิกฺ โกะณฺฏไนเย
สฺกนฺต กุรุนาตา สฺกนฺตาสฺรม โชติเย -- (215)

ปิรปฺไปยุมฺ อิรปฺไปยุมฺ เปะยรฺตฺตุกฺ กาตฺติฏุวายฺ
ปิรวาไม เอะนฺกินฺร เปะรุวรมฺ นี ตนฺติฏุวายฺ
ตตฺตุวกฺ กุปฺไปไย มรนฺติฏจฺ เจะยฺติฏุวายฺ
เอะนฺต นิไนปฺไปยุมฺ เอะริตฺตุ นี กาตฺติฏุวายฺ
สฺกนฺตา จรณมฺ สฺกนฺตา จรณมฺ -- (220)

จรณมฺ อไฏนฺติฏฺเฏนฺ จฏุติยิลฺ วารุเม
จรวณ ปวเน จรวณ ปวเน
อุนฺนรุฬาเล นานฺ อุยิโรฏิรุกฺกินฺเรนฺ
อุยิรุกฺกุยิราน กนฺตา อุนฺนิเละนฺไนกฺ กไรตฺติฏปฺปา
เอะนฺนิลฺ อุนฺไนกฺ กาณ เอะนกฺกุ วรมรุฬฺวายฺ -- (225)

จีกฺกิรมฺ วนฺตุ จิวจกฺติยุมฺ ตนฺตรุฬฺวายฺ
อิฏกไล ปิงฺกไล เอตุมฺ อรินฺติเลนฺ นานฺ
อินฺติริยมฺ อฏกฺกิ อิรุนฺตุมฺ อริกิเลนฺ นานฺ
มนไต อฏกฺก วฬิ โอะนรุมฺ อรินฺติเลนฺ นานฺ
สฺกนฺตา อุนฺ ติรุวฏิไยปฺ ปรฺริเนนฺ จิกฺเกะนเว -- (230)

จิกฺเกะนปฺ ปรฺริเนนฺ เจะปฺปิฏุวีรฺ อุปเตจมฺ
กามกฺ กจฏุกฬฺ ยาไวยุมฺ กไฬนฺติฏุวายฺ
จิตฺต จุตฺติยุมฺ ชปมุมฺ ตนฺติฏุวายฺ
นิไนปฺปุ เอะลฺลามฺ นินฺไนเย นิไนนฺติฏจฺ เจะยฺติฏุวายฺ
ติรุมุรุกา อุนฺไนตฺ ติฏมุร นิไนตฺติฏเว -- (235)

ติรุวรุฬฺ ตนฺติฏุวายฺ ติรุวรุฬฺตานฺ โปะงฺกิฏเว
ติรุวรุฬฺ โอะนฺริเล นิไลเปะรจฺ เจะยฺติฏุวายฺ
นิไลเปะรจฺ เจะยฺติฏุวายฺ นิตฺยานนฺตมติลฺ
นิตฺยานนฺตเม นินฺนุรุ วาไกยินาลฺ
อตฺไวต อานนฺตตฺติลฺ อิไมปฺโปะฬุตุ อาฬฺตฺติฏุวายฺ -- (240)

ญาน ปณฺฏิตา นานฺมไร วิตฺตกา เกฬฺ
สฺกนฺต กุรุนาตา สฺกนฺต กุรุนาตา เกฬฺ
เมะยฺปฺโปะรุไฬกฺ กาฏฺฏิ เมนฺไม อไฏนฺติฏจฺเจะยฺ
วิไนกฬฺ ยาไวยุเม เวลฺโกะณฺฏุ วิรฏฺฏิฏุวายฺ
ตาริตฺติริยงฺกไฬ อุนฺ ตฏิ โกะณฺฏุ วิรฏฺฏิฏุวายฺ -- (245)

ตุกฺกงฺกฬฺ อไนตฺไตยุมฺ โตะไลตูรมฺ โปกฺกิฏุวายฺ
ปาป อุฏไลปฺ ปริจุตฺต มากฺกิฏุวายฺ
อินฺป ตุนฺปตฺไต อิรุวิฬิยาลฺ วิรฏฺฏิฏุวายฺ
อาไจปฺ เปยฺกไฬ อรเว นจุกฺกิฏุวายฺ
อกนฺไตปฺ ปิจาไจ อฬิตฺตุ โอะฬิตฺติฏฏา -- (250)

เมะยฺยรุฬามฺ อุนฺนรุฬิลฺ มุรุกา อิรุตฺติฏุวายฺ
กณฺกณฺฏ เตะยฺวเม กลิยุก วรตเน
อารุมุกมาน กุโร อรินฺติฏฺเฏนฺ อุนฺ มกิไม
อิกฺกณเม วรุวายฺ เอะนฺ สฺกนฺต กุรุเว นี
เอะนฺไนกฺ กาตฺติฏเว เอะนกฺกุ นี อรุฬิฏเว -- (255)

อไรกฺ กณตฺติลฺ นียุมฺ อาฏิ วรุวายปฺปา
วนฺเตะไนตฺ ตฏุตฺตุ วลิย อาฏฺโกะฬฺ วรตกุโร
อนฺปุตฺ เตะยฺวเม อารุมุก มานวเน
จุปฺรมณฺยเน โจกมฺ อกรฺริฏุวายฺ
ญาน สฺกนฺตเร ญานมฺ อรุฬฺวายฺ นี -- (260)

ญาน ตณฺฏ ปาณิเย เอะนฺไน ญาน ปณฺฏิตนกฺกิฏุวายฺ
อกนฺไตเยะลฺลามฺ อฬิตฺตุ อนฺปิไน อูฏฺฏิฏุวายฺ
อนฺปุ มยมากฺกิ อาฏฺโกะฬฺฬุ ไวยปฺปา
อนฺไป เอะนฺ อุฬฺฬตฺติลฺ อไจวินฺริ นิรุตฺติวิฏุ
อนฺไปเย กณฺณาก อากฺกิกฺ กาตฺติฏุวายฺ -- (265)

อุฬฺฬุมฺ ปุรมุมฺ อุนฺนรุฬามฺ อนฺไปเย
อุรุติยาก นานุมฺ ปรฺริฏ อุวนฺติฏุวายฺ
เอะลฺไล อิลฺลาต อนฺเป อิไรเวะฬิ เอะนฺรายฺ นี
องฺกิงฺเกะนาตปฏิ เอะงฺกุมฺ อนฺเปะนฺรายฺ
อนฺเป จิวมุมฺ อนฺเป จกฺติยุมฺ -- (270)

อนฺเป หริยุมฺ อนฺเป ปฺรมนุมฺ
อนฺเป เตวรุมฺ อนฺเป มนิตรุมฺ
อนฺเป นียุมฺ อนฺเป นานุมฺ
อนฺเป จตฺติยมฺ อนฺเป นิตฺติยมฺ
อนฺเป จานฺตมฺ อนฺเป อานนฺตมฺ -- (275)

อนฺเป เมะฬนมฺ อนฺเป โมกฺษมฺ
อนฺเป ปฺรมฺมมุมฺ อนฺเป อไนตฺตุมฺ เอะนฺรายฺ
อนฺปิลาต อิฏมฺ องฺกุมิงฺกุ มิลฺไล เอะนฺรายฺ
เอะงฺกุมฺ นิไรนฺต อนฺเป เอะนฺ กุรุนาตนปฺปา
อนฺปิลฺ อุไรยุมฺ อรุฏฺกุรุ นาตเร ตานฺ -- (280)

สฺกนฺตาสฺรมตฺติลฺ สฺกนฺตกุรุ วานานฺกาณฺ
มุวรุมฺ เตวรุมฺ มุนิวรุมฺ โปรฺริฏเว
สฺกนฺตาสฺรมมฺ ตนฺนิลฺ สฺกนฺต โชติยุมายฺ
อาตฺม โชติยุมายฺ อมรฺนฺติฏฺฏ สฺกนฺตกุรุ
อิรุไฬ อกรฺรเว เอะฬุนฺติฏฺฏ เอะงฺกฬฺ กุรุ -- (285)

เอะลฺไล อิลฺลาต อุนฺ อิไรเวะฬิไยกฺ กาฏฺฏิฏุวายฺ
มุกฺติไยตฺ ตนฺติฏุวายฺ มูวรุมฺ โปรฺริฏเว
นมฺปิเนนฺ อุ นฺไนเย นมฺปิเนนฺ สฺกนฺตกุโร
อุนฺไนยนฺริ อิวฺวุลกิลฺ โอะนฺรุมิลฺไล เอะนฺรุณรฺนฺเตนฺ
นนฺกรินฺตุ โกะณฺเฏนฺ นานุมฺ อุนตรุฬาลฺ -- (290)

วิฏฺฏิฏ มาฏฺเฏนฺ กนฺตา วีฏ ตรุฬฺวีเร
นฏุเนะรฺริตฺ ตานตฺตุ นานุไนตฺ ติยานิปฺเปนฺ
ปฺรมฺมมนฺติรตฺไตปฺ โปติตฺตุ วนฺติฏุวายฺ
จุฬุมุไน มารฺกฺกมายฺ โชติไย กาฏฺฏิฏุวายฺ
จิวโยกิยาก เอะไนจฺ เจะยฺติฏุมฺ กุรุนาตา -- (295)

อาไจ อรุตฺตุ อรนฏิไยกฺ กาฏฺฏิวิฏุมฺ
เมะยฺยฏิ ยรากฺกิ เมะยฺ วีฏฺฏิลฺ อิรุตฺติวิฏุมฺ
โกะงฺกุ นาฏฺฏิเล โกยิลฺ โกะณฺฏ สฺกนฺตกุโร
โกะลฺลิมไล เมเล กุมรกุรุ วานวเน
กญฺจมไล จิตฺตรฺ โปรฺรุมฺ สฺกนฺตกิริ กุรุนาตา -- (300)

กรุวูรารฺ โปรฺรุมฺ กางฺเกยา กนฺตกุโร
มรุตมไลจฺ จิตฺตนฺ มกิฬฺนฺตุปณิ ปรมกุโร
เจะนฺนิมไลกฺ กุมรา จิตฺตรฺกฺกุ อรุฬฺโวเน
จิววากฺกิยรฺ จิตฺตรฺ อุไนจฺ จิวนฺ มไลยิลฺ โปรฺรุวเร
ปฬนิยิลฺ โปกรุเม ปาโรรฺ วาฬปฺ ปิรติษฺฏิตฺตานฺ -- (305)

ปุลิปฺปาณิ จิตฺตรฺกฬาลฺ ปุไฏ จูฬฺนฺต กุมรกุโร
โกะงฺกิลฺ มลินฺติฏฺฏ สฺกนฺต กุรุนาตา
กฬฺฬมฺ กปฏมรฺร เวะฬฺไฬ อุฬฺฬมฺ อรุฬฺวีเร
กรฺรวรฺกโฬฏุ เอะนฺไนกฺ กฬิปฺปุรจฺ เจะยฺติฏุเม
อุลเกะงฺกุมฺ นิไรนฺติรุนฺตุมฺ กนฺตกุรุ อุฬฺฬอิฏมฺ -- (310)

สฺกนฺตกิริ เอะนฺปไต ตานฺ กณฺฏุโกะณฺเฏนฺ กณฺฏุโกะณฺเฏนฺ
นาลฺวรฺ อรุณกิริ นวมิรณฺฏุ จิตฺตรฺกฬุมฺ
ปกฺตรฺกฬุมฺ โปรฺรุมฺ ปฬนิมไล มุรุกา เกฬฺ
โกะงฺกุเตจตฺติลฺ กุนฺรุโตรุมฺ กุฏิโกะณฺโฏยฺ
จีลมฺ นิไรนฺต เจลมฺมา นกรตฺติลฺ -- (315)

กนฺนิมารฺ โอไฏยินฺเมลฺ สฺกนฺตกิริ อตนิลฺ
สฺกนฺตาสฺ รมตฺตินิเล ญานสฺกนฺต จตฺกุรุวายฺ
อมรฺนฺติรุกฺกุมฺ โชติเย อาติมุล มานกุโร
อยรฺจฺจิไย นีกฺกิฏุวายฺ เอะนฺ ตฬรฺจฺจิไย อกรฺริฏุวายฺ
จุกวเนจนฺ มกเน จุปฺรมณฺย โชติเย -- (320)

เปรินฺป มกิฬฺจฺจิไยยุมฺ เปะรุกิฏจฺ เจะยฺติฏปฺปา
ปรมานนฺตมติลฺ เอะไน มรกฺก ปาลิปฺปายฺ
มาลฺ มรุกา วฬฺฬิ มณวาฬา สฺกนฺตกุโร
จิวกุมรา อุนฺโกยิลฺ สฺกนฺตกิริ เอะนฺรุณรฺนฺเตนฺ
โชติปฺปิฬมฺปาน จุนฺตรเน ปฬนิยปฺปา -- (325)

จิวญานปฺ ปฬมาน สฺกนฺตกุรุนาตา
ปฬมฺ นี เอะนฺรตินาลฺ ปฬนิมไล ยิรุนฺตาโย
ติรุวาวินนฺ กุฏิยิลฺ ติรุมุรุกนฺ อานาโย
กุมรา มุรุกา กุรุกุกา เวลวเน
อกตฺติยรฺกฺกุตฺ ตนฺตุ อาฏฺโกะณฺฏายฺ ตมิฬกตฺไต -- (330)

กลิยุก วรตเนะนฺรุ กลจมุนิ อุไนปฺปุกฬฺนฺตานฺ
โอะฬไวกฺกุ อรุฬฺ เจะยฺต อรุมุกวา สฺกนฺตกุโร
โอะฬุกฺกโมะฏุ กรุไณไยยุมฺ ตวตฺไตยุมฺ ตนฺตรุฬฺวายฺ
โปกรุกฺกรุฬฺ เจะยฺต ปุวน จุนฺตรเน
ตณฺฏปาณิตฺ เตะยฺวเม ตฏุตฺตาฏฺ โกะณฺฏิฏปฺปา -- (335)

อาณฺฏิกฺ โกลตฺติลฺ อไณตฺติฏุวายฺ ตณฺฏุฏเน
เตะยฺวงฺกฬฺ โปรฺริฏุมฺ ตณฺฏายุต โชติเย
สฺกนฺตกิริ เมเล สฺกนฺตกิริ โชติ ยานวเน
กไฏกฺกณฺณาลฺ ปารฺตฺติฏปฺปา กรุไณยุฬฺฬ สฺกนฺตกุโร
เอไฬไยกฺ กาตฺติฏปฺปา เอตฺตุกิเรนฺ อุนฺนามมฺ -- (340)

อุนฺไน อนฺริ เวโระนฺไร โอะรุโปตุมฺ นมฺปุกิเลนฺ
กณฺกณฺฏ เตะยฺวเม กลิยุก วรตเน
กนฺตนฺ เอะนฺร เปรฺโจะนฺนาลฺ กฏิตาก โนยฺตีรุมฺ
ปุวเนสฺวริ ไมนฺตา โปรฺริเนนฺ ติรุวฏิไย
ติรุวฏิไย นมฺปิเนนฺ ติรุวฏิ จาฏฺจิยาก -- (345)

ปุวนมาตา ไมนฺตเน ปุณฺณิย มูรฺตฺติเย เกฬฺ
นินฺ นามมฺ เอตฺตุวเต นานฺ เจะยฺยุมฺ ตวมากุมฺ
นาตฺตฬุมฺ เปรเว เอตฺติฏุเวนฺ นินฺนามมฺ
มุรุกา มุรุกาเวะนฺเร มูจฺเจะลฺลามฺ วิฏฺฏิฏุเวนฺ
อุฬฺฬุมฺ ปุรมุมฺ โอะรุมุรุกไนเย กาณฺเปนฺ -- (350)

องฺกิงฺกุ เอะนาตปฏิ เอะงฺกุเม มุรุกนปฺปา
มุรุกนฺ อิลาวิฏฺฏาลฺ มูวุลก เมตปฺปา
อปฺปปฺปา มุรุกานินฺ อรุเฬ อุลกมปฺปา
อรุเฬะลฺลามฺ มุรุกนฺ อนฺเปะลฺลามฺ มุรุกนฺ
สฺตาวร ชงฺกมายฺ สฺกนฺตนายฺ อรุวุรุวายฺ -- (355)

มุรุกนายฺ มุตลฺวนายฺ อานวนฺ สฺกนฺตกุรุ
สฺกนฺตาสฺรมมฺ อิรุกฺกุมฺ สฺกนฺตกุรุ อฏิปรฺริจฺ
จรณมฺ อไฏนฺตวรฺกฬฺ จายุชฺยมฺ เปะรฺริฏุวรฺ
จตฺติยมฺ โจะลฺกินฺเรนฺ จนฺเตก มิลฺไลยปฺปา
เวตงฺกฬฺ โปรฺริฏุมฺ วฏิเวลนฺ มุรุกไน นี -- (360)

จนฺเตกมฺ อิลฺลามลฺ จตฺติยมายฺ นมฺปิฏุวายฺ
จตฺติย มานเตะยฺวมฺ สฺกนฺต กุรุนาตนฺ
จตฺติยมฺ กาณเว นี จตฺติยมายฺ นมฺปิฏปฺปา
จตฺติยมฺ เวรลฺล สฺกนฺตกุรุ เวรลฺล
สฺกนฺตกุรุเว จตฺติยมฺ จตฺติยเม สฺกนฺตกุรุ -- (365)

จตฺติยมายฺจฺ โจะนฺนไต จตฺติยมายฺ นมฺปิเย นี
จตฺติยมายฺ ญานมายฺ จตานนฺต มากิวิฏุ
อฬิวรฺร ปฺรมฺมมายฺ อากฺกิ วิฏุวานฺ มุรุกนฺ
ติรุมไรกฬฺ ติรุมุไรกฬฺ เจะปฺปุวตุมฺ อิตุเวตานฺ
สฺกนฺตกุรุ กวจมไต โจะนฺตมากฺกิกฺ โกะณฺฏุ นี -- (370)

โปะรุฬุณรฺนฺตุ เอตฺติฏปฺปา โปะลฺลาปฺปุ วิไนยกลุมฺ
ปิรวิปฺ ปิณิ อกลุมฺ ปฺรมฺมานนฺต มุณฺฏุ
อิมฺไมยิลุมฺ มรุไมยิลุมฺ อิไมโยรุนฺไนปฺ โปรฺริฏุวรฺ
มุวรุเม มุนฺนิรฺปรฺ ยาวรุเม ปูชิปฺปรฺ
อนุตินมุมฺ กวจตฺไต อนฺปุฏนฺ เอตฺติฏปฺปา -- (375)

จิรตฺตา ปกฺติยุฏนฺ จินฺไตโยะนฺริจฺ เจะปฺปิฏปฺปา
กวไลย กนฺริฏุเม กนฺตนรุฬฺ โปะงฺกิฏุเม
ปิรปฺปุมฺ อิรปฺปุมฺ ปิณิกฬุมฺ โตะไลนฺติฏุเม
กนฺตนฺ กวจเม กวจเมะนฺรุ อุณรฺนฺติฏุวายฺ
กวจมฺ เอตฺตุวีเรลฺ กลิไย เชะยิตฺติฏลามฺ -- (380)

กลิ เอะนฺร อรกฺกไนกฺ กวจมฺ วิรฏฺฏิฏุเม
โจะนฺนปฏิจฺ เจะยฺตุ จุกมไฏวายฺ มนเม นี
สฺกนฺตกุรุ กวจตฺไตกฺ กรุตฺตูนฺริ เอตฺตุโวรฺกฺกุ
อษฺฏ ไอสฺวรฺยมฺ ตรุมฺ อนฺตมิลฺลา อินฺปมฺ ตรุมฺ
อาลฺโปลฺ ตไฬตฺติฏุวนฺ อรุกุโปลฺ เวโรฏิฏุวนฺ -- (385)

วาไฬยฏิ วาไฬไยปฺโปลฺ วมฺจมไตปฺ เปะรฺริฏุวนฺ
ปตินารุมฺ เปะรฺรุปฺ ปลฺลาณฺฏุ วาฬฺนฺติฏุวนฺ
จานฺติยุมฺ เจะฬกฺยมุมฺ จรฺวมงฺกฬมุมฺ เปะรุกิฏุเม
สฺกนฺตกุรุ กวจมิไต กรุตฺตุ นิรุตฺติ เอรฺรุวีเรลฺ
กรฺวมฺ กามมฺ กุโรตมฺ กลิโตษมฺ อกรฺรุวิกฺกุมฺ -- (390)

มุนฺเจะยฺต วิไนยกนฺรุ มุรุกนรุฬฺ กิฏฺฏิวิฏุมฺ
อรมฺ โปะรุฬฺ อินฺปมฺ วีฏุ อติจุลปมายฺกฺ กิฏฺฏุมฺ
อาจารมฺ จีลมุฏนฺ อาติเนม นิษฺไฏยุฏนฺ
กฬฺฬมิลา อุฬฺฬตฺโตฏุ กนฺตกุรุ กวจมฺ ตนฺไน
จิรตฺตา ปกฺติยุฏนฺ จิวกุมรไน นิไนตฺตุปฺ -- (395)

ปารายณมฺ เจะยฺวีเรลฺ ปารฺกฺกลามฺ กนฺตไนยุมฺ
กนฺตกุรุ กวจมิไต โอะรุ มณฺฏลมฺ นิษฺไฏยุฏนฺ
ปกลิรวุ ปารามลฺ โอะรุมนตายฺ ปกรุวีเรลฺ
ติรุมุรุกนฺ เวลฺโกะณฺฏุ ติกฺกุกฬฺ โตรุมฺ นินฺรุ
กาตฺติฏุวานฺ กนฺตกุรุ กวไล อิลฺไล นิจฺจยมายฺ -- (400)

ญาน สฺกนฺตนินฺ ติรุวฏิไย นมฺปิเย นี
กนฺตกุรุ กวจมฺ ตนฺไน โอตุวเต ตวมฺ เอะนเว
อุณรฺนฺตุโกะณฺฏุ โอตุไวเยลฺ อุนกฺกุปฺ เปะริตาน
อิกปรจุกมฺ อุณฺฏามฺ เอะนฺนาฬุมฺ ตุนฺปมฺ อิลฺไล
ตุนฺปมฺ อกนฺรุ วิฏุมฺ โตะนฺตรวุกฬฺ นีงฺกิวิฏุมฺ -- (405)

อินฺปมฺ เปะรุกิวิฏุมฺ อิษฺฏจิตฺติ กูฏิวิฏุมฺ
ปิรวิปฺปิณิ อกรฺริ ปฺรมฺม นิษฺไฏยุมฺ ตนฺตุ
กาตฺตุ รกฺษิกฺกุมฺ กนฺตกุรุ กวจมุเม
กวไลไย วิฏฺฏุนี กนฺตกุรุ กวจมิไต
อิรุนฺต ปฏิยิรุนฺตุ เอรฺริวิฏุ เอรฺรินาลฺ -- (410)

เตะยฺวงฺกฬฺ เตวรฺกฬฺ จิตฺตรฺกฬฺ ปกฺตรฺกฬฺ
โปรฺริฏุวรฺ เอวลุเม ปุรินฺติฏุวรฺ นิจฺจยมายฺ
สฺกนฺตกุรุ กวจมฺ จมฺจยปฺ เปโยฏฺฏุมฺ
อญฺญานมุมฺ อกรฺริ อรุฬฺ โอะฬิยุมฺ กาฏฺฏุมฺ
ญาน สฺกนฺตกุรุ นาเนะนฺรุมฺ มุนฺนิรฺปนฺ -- (415)

อุฬฺโฬะฬิยายฺ อิรุนฺตุ อุนฺนิลฺ อวนากฺกิฏุวนฺ
ตนฺนิลฺ อุไนกฺกาฏฺฏิ อุนฺนิลฺ ตไนกฺกาฏฺฏิ
เอะงฺกุมฺ ตไนกฺกาฏฺฏิ เอะงฺกุมุไนกฺ กาฏฺฏิฏุวานฺ
สฺกนฺตโชติ ยานกนฺตนฺ กนฺตกิริ อิรุนฺตุ
ตณฺฏายุตมฺ ตางฺกิตฺ ตรุกินฺรานฺ กาฏฺจิยุเม -- (420)

กนฺตนฺ ปุกฬฺ ปาฏกฺ กนฺตกิริ วารุมิเน
กนฺตกิริ วนฺตุ นิตมฺ กณฺฏุยฺมฺมินฺ ชกตฺตีเร
กลิโตษมฺ อกรฺรุวิกฺกุมฺ กนฺตกุรุ กวจมิไต
ปารายณมฺ เจะยฺตุ ปาริลฺ ปุกฬฺ เปะรุมินฺ
สฺกนฺตกุรุ กวจ ปลนฺ ปรฺรรุตฺตุปฺ ปรมฺโกะฏุกฺกุมฺ -- (425)

โอะรุตรมฺ กวจมฺ โอตินฺ อุฬฺฬฬุกฺกุปฺ โปกุมฺ
อิรุตรมฺ เอรฺรุวีเรลฺ เอะณฺณิยเตะลฺลามฺ กิฏฺฏุมฺ
มุนฺรุตรมฺ โอตินฺ มุนฺนิรฺปนฺ สฺกนฺตกุรุ
นานฺกุมุไร ตินมฺ โอติ นลฺลวรมฺ เปะรุวีรฺ
ไอนฺตุมุไร ตินมฺ โอติ ปญฺจาฏฺจรมฺ เปะรฺรุ -- (430)

อารุมุไร โยติ อารุตไลปฺ เปะรฺริฏุวีรฺ
เอฬุ มุไร ตินมฺ โอตินฺ เอะลฺลามฺ วจมากุมฺ
เอะฏฺฏุมุไร เอตฺติลฺ อฏฺฏมา จิตฺติยุมฺ กิฏฺฏุมฺ
โอะนฺปตุตรมฺ โอตินฺ มรณปยมฺ โอะฬิยุมฺ
ปตฺตุตรมฺ โอติ นิตฺตมฺ ปรฺรรฺรุ วาฬฺวีเร -- (435)

กนฺนิมารฺ โอไฏยิเล นีราฏิ นีรุปูจิกฺ
กนฺตกุรุ กวจมฺ โอติ กนฺตกิริ เอริวิฏฺฏาลฺ
มุนฺไต วิไน เอะลฺลามฺ กนฺตนฺ อกรฺริฏุวานฺ
นินฺไตกฬฺ นีงฺกิวิฏุมฺ นิษฺไฏยุเม ไกกูฏุมฺ
กนฺนิมารฺ โอไฏ นีไร ไกกฬิลฺ นี เอะฏุตฺตุกฺ -- (440)

กนฺตนฺ เอะนฺร มนฺติรตฺไตกฺ กณฺมูฏิ อุรุเวรฺริ
อุจฺจิยิลุมฺ เตะฬิตฺตุ อุฏฺโกะณฺฏุ วิฏฺฏิฏฺฏาลฺ อุนฺ
จิตฺต มลมฺ อกนฺรุ จิตฺต จุตฺติยุมฺ โกะฏุกฺกุมฺ
กนฺนิมารฺ เตวิกไฬกฺ กนฺนิมารฺ โอไฏยิเล
กณฺฏุ วฬิปฏฺฏุ กนฺตกิริ เอริฏุวีรฺ -- (445)

กนฺตกิริ เอริ ญาน สฺกนฺตกุรุ กวจมิไตปฺ
ปารายณมฺ เจะยฺตุ อุลกิลฺ ปากฺกิยเมะลฺลามฺ เปะรฺรุฏุวีรฺ. -- (447)

Back to Top

This page was last modified on Sun, 10 Jul 2022 15:40:26 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org