sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ತಿರು ಅರುಣಕಿರಿನಾತರ್ ಅರುಳಿಯ ಕನ್ತರ್ ಅನುಪೂತಿ
Audio Link

ನೆಞ್ಚಕ್ ಕನ಼ಕಲ್ (ಕಾಪ್ಪು)

ನೆಞ್ಚಕ್ ಕನ಼ ಕಲ್ಲು ನೆಕಿೞ್ನ್ತು ಉರುಕತ್
ತಞ್ಚತ್ತು ಅರುಳ್ ಚಣ್ಮುಕನ಼ುಕ್ಕು ಇಯಲ್ಚೇರ್
ಚೆಞ್ಚೊಱ್ ಪುನ಼ೈ ಮಾಲೈ ಚಿಱನ್ತಿಟವೇ
ಪಞ್ಚಕ್ಕರ ಆನ಼ೈ ಪತಮ್ ಪಣಿವಾಮ್

1 ಆಟುಮ್ ಪರಿವೇಲ್
ಆಟುಮ್ ಪರಿ, ವೇಲ್, ಅಣಿಚೇವಲ್ ಎನ಼ಪ್
ಪಾಟುಮ್ ಪಣಿಯೇ ಪಣಿಯಾ ಅರುಳ್ವಾಯ್
ತೇಟುಮ್ ಕಯಮಾ ಮುಕನ಼ೈಚ್ ಚೆರುವಿಲ್
ಚಾಟುಮ್ ತನ಼ಿ ಯಾನ಼ೈಚ್ ಚಕೇாತರನ಼ೇ

2 ಉಲ್ಲಾಚ ನಿರಾಕುಲಮ್
ಉಲ್ಲಾಚ, ನಿರಾಕುಲ, ಯೋಕ ಇತಚ್
ಚಲ್ಲಾಪ, ವಿನೋತನ಼ುಮ್ ನೀ ಅಲೈಯೋ?
ಎಲ್ಲಾಮ್ ಅಱ, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಇೞನ್ತ ನಲಮ್
ಚೊಲ್ಲಾಯ್, ಮುರುಕಾ ಚುರಪೂ ಪತಿಯೇ

3 ವಾನ಼ೋ ಪುನ಼ಲ್ (ಆಱುಮುಕಮಾನ಼ ಪೊರುಳ್ ಎತು?)
ವಾನ಼ೋ? ಪುನ಼ಲ್ ಪಾರ್ ಕನ಼ಲ್ ಮಾರುತಮೋ?
ಞಾನ಼ೋ ತಯಮೋ? ನವಿಲ್ ನಾನ಼್ ಮಱೈಯೋ?
ಯಾನ಼ೋ? ಮನ಼ಮೋ? ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಇಟಮ್
ತಾನ಼ೋ? ಪೊರುಳಾವತು ಚಣ್ಮುಕನ಼ೇ

4 ವಳೈಪಟ್ಟ (ಮನ಼ೈ ಮಕ್ಕಳ್ ಎನ಼ುಮ್ ಮಾಯೈ ಅಕಲ ಅರುಳ್ವಾಯ್)
ವಳೈಪಟ್ಟ ಕೈಮ್ ಮಾತೊಟು, ಮಕ್ಕಳ್ ಎನ಼ುಮ್
ತಳೈಪಟ್ಟು ಅೞಿಯತ್ ತಕುಮೋ? ತಕುಮೋ?
ಕಿಳೈಪಟ್ಟು ಎೞು ಚೂರ್ ಉರಮುಮ್, ಕಿರಿಯುಮ್,
ತೊಳೈಪಟ್ಟು ಉರುವತ್ ತೊಟು ವೇಲವನ಼ೇ

5 ಮಕಮಾಯೈ (ಮಾಯೈ ಅಱ)
ಮಕ ಮಾಯೈ ಕಳೈನ್ತಿಟ ವಲ್ಲ ಪಿರಾನ಼್
ಮುಕಮ್ ಆಱುಮ್ ಮೊೞಿನ್ ತೊೞಿನ್ತಿಲನ಼ೇ
ಅಕಮ್ ಮಾಟೈ, ಮಟನ್ತೈಯರ್ ಎನ಼್(ಱು) ಅಯರುಮ್
ಚಕಮಾಯೈಯುಳ್ ನಿನ಼್ಱು ತಯಙ್ಕುವತೇ

6 ತಿಣಿಯಾನ಼ ಮನೋ (ಆಱುಮುಕನ಼್ ಅಟಿಯಾರೈ ಆಟ್ಕೊಳ್ವಾನ಼್)
ತಿಣಿಯಾನ಼ ಮನ಼ೋ ಚಿಲೈ ಮೀತು, ಉನ಼ತಾಳ್
ಅಣಿಯಾರ್, ಅರವಿನ್ತಮ್ ಅರುಮ್ಪು ಮತೋ?
ಪಣಿಯಾ? ಎನ಼, ವಳ್ಳಿ ಪತಮ್ ಪಣಿಯುಮ್
ತಣಿಯಾ ಅತಿಮೋಕ ತಯಾ ಪರನ಼ೇ

7 ಕೆಟುವಾಯ್ ಮನ಼ನ಼ೇ (ಈಕೈಯುಮ್ ತಿಯಾನ಼ಮುಮ್ ನಮ್ಮೈಕ್ ಕಾಕ್ಕುಮ್)
ಕೆಟುವಾಯ್ ಮನ಼ನ಼ೇ, ಕತಿ ಕೇಳ್, ಕರವಾತು
ಇಟುವಾಯ್, ವಟಿವೇಲ್ ಇಱೈತಾಳ್ ನಿನ಼ೈವಾಯ್
ಚುಟುವಾಯ್ ನೆಟು ವೇತನ಼ೈ ತೂಳ್ಪಟವೇ
ವಿಟುವಾಯ್ ವಿಟುವಾಯ್ ವಿನ಼ೈ ಯಾವೈಯುಮೇ

8 ಅಮರುಮ್ ಪತಿ (ಮಯಕ್ಕಮ್ ತೀರ್ಪ್ಪಾನ಼್ ಮುರುಕನ಼್)
ಅಮರುಮ್ ಪತಿ, ಕೇಳ್, ಅಕಮ್ ಆಮ್ ಎನ಼ುಮ್ ಇಪ್
ಪಿಮರಮ್ ಕೆಟ ಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳ್ ಪೇಚಿಯವಾ
ಕುಮರನ಼್ ಕಿರಿರಾಚ ಕುಮಾರಿ ಮಕನ಼್
ಚಮರಮ್ ಪೆರು ತಾನ಼ವ ನಾಚಕನ಼ೇ

9 ಮಟ್ಟು ಊರ್ (ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಮೈಯಲ್ ತೂರತ್ತೇಕ)
ಮಟ್ಟೂರ್ ಕುೞಲ್ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಮೈಯಲ್ ವಲೈಪ್
ಪಟ್ಟು, ಊಚಲ್ಪಟುಮ್ ಪರಿಚು ಎನ಼್ಱು ಒೞಿವೇನ಼್?
ತಟ್ಟು ಊಟು ಅಱ ವೇಲ್ ಚಯಿಲತ್ತು ಎಱಿಯುಮ್
ನಿಟ್ಟೂರ ನಿರಾಕುಲ, ನಿರ್ಪಯನ಼ೇ

10 ಕಾರ್ ಮಾ ಮಿಚೈ (ಕಾಲನ಼್ ಅಣುಕಾಮಲ್ ಕಾತ್ತಿಟುವಾನ಼್ ಕನ್ತನ಼್)
ಕಾರ್ ಮಾ ಮಿಚೈ ಕಾಲನ಼್ ವರಿಲ್, ಕಲಪತ್
ತೇರ್ಮಾ ಮಿಚೈ ವನ್ತು, ಎತಿರಪ್ ಪಟುವಾಯ್
ತಾರ್ ಮಾರ್ಪ, ವಲಾರಿ ತಲಾರಿ ಎನ಼ುಮ್
ಚೂರ್ಮಾ ಮಟಿಯತ್ ತೊಟುವೇ ಲವನ಼ೇ

11 ಕೂಕಾ ಎನ಼ (ಉಱವಿನ಼ರ್ ಅೞಪ್ ಪೋಕಾ ವಕೈ ಉಪತೇಚಮ್ ಪೆಱ್ಱತು)
ಕೂಕಾ ಎನ಼ ಎನ಼್ ಕಿಳೈ ಕೂಟಿ ಅೞಪ್
ಪೋಕಾ ವಕೈ, ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳ್ ಪೇಚಿಯವಾ
ನಾಕಾಚಲ ವೇಲವ ನಾಲು ಕವಿತ್
ತಿಯಾಕಾ ಚುರಲೋಕ ಚಿಕಾಮಣಿಯೇ

12 ಚೆಮ್ಮಾನ಼್ ಮಕಳೈ (ಚುಮ್ಮಾ ಇರು ಚೊಲ್ ಅಱ)
ಚೆಮ್ಮಾನ಼್ ಮಕಳೈತ್ ತಿರುಟುಮ್ ತಿರುಟನ಼್
ಪೆಮ್ಮಾನ಼್ ಮುರುಕನ಼್, ಪಿಱವಾನ಼್, ಇಱವಾನ಼್
ಚುಮ್ಮಾ ಇರು, ಚೊಲ್ ಅಱ ಎನ಼್ಱಲುಮೇ
ಅಮ್ಮಾ ಪೊರುಳ್ ಒನ಼್ಱುಮ್ ಅಱಿನ್ತಿಲನ಼ೇ

13 ಮುರುಕನ಼್ ತನ಼ಿ ವೇಲ್ (ಮುರುಕನ಼ಿನ಼್ ಅರುಳೈಕ್ ಕೊಣ್ಟು ಮಟ್ಟುಮೇ
ಅವನ಼ೈ ಅಱಿಯ ಮುಟಿಯುಮ್)

ಮುರುಕನ಼್, ತನ಼ಿವೇಲ್ ಮುನ಼ಿ, ನಮ್ ಕುರು ಎನ಼್ಱು
ಅರುಳ್ ಕೊಣ್ಟು ಅಱಿಯಾರ್ ಅಱಿಯುಮ್ ತರಮೋ
ಉರು ಅನ಼್ಱು, ಅರು ಅನ಼್ಱು, ಉಳತು ಅನ಼್ಱು, ಇಲತು ಅನ಼್ಱು,
ಇರುಳ್ ಅನ಼್ಱು, ಒಳಿ ಅನ಼್ಱು ಎನ಼ ನಿನ಼್ಱತುವೇ

14 ಕೈವಾಯ್ ಕತಿರ್ (ಮನ಼ತಿಱ್ಕು ಉಪತೇಚಮ್)
ಕೈವಾಯ್ ಕತಿರ್ವೇಲ್ ಮುರುಕನ಼್ ಕೞಲ್ಪೆಱ್ಱು
ಉಯ್ವಾಯ್, ಮನ಼ನ಼ೇ, ಒೞಿವಾಯ್ ಒೞಿವಾಯ್
ಮೆಯ್ ವಾಯ್ ವಿೞಿ ನಾಚಿಯೊಟುಮ್ ಚೆವಿ ಆಮ್
ಐವಾಯ್ ವೞಿ ಚೆಲ್ಲುಮ್ ಅವಾವಿನ಼ೈಯೇ

15 ಮುರುಕನ಼್ ಕುಮರನ಼್ (ನಾಮ ಮಕಿಮೈ)
ಮುರುಕನ಼್, ಕುಮರನ಼್, ಕುಕನ಼್, ಎನ಼್ಱು ಮೊೞಿನ್ತು
ಉರುಕುಮ್ ಚೆಯಲ್ ತನ್ತು, ಉಣರ್ವು ಎನ಼್ಱು ಅರುಳ್ವಾಯ್
ಪೊರು ಪುಙ್ಕವರುಮ್, ಪುವಿಯುಮ್ ಪರವುಮ್
ಕುರುಪುಙ್ಕವ, ಎಣ್ ಕುಣ ಪಞ್ಚರನ಼ೇ

16 ಪೇರಾಚೈ ಎನ಼ುಮ್ (ಪೇರಾಚೈಯಿಲ್ ಕಲಙ್ಕುವತು ನಿಯಾಯಮಾ ಮುರುಕಾ?)
ಪೇರಾಚೈ ಎನ಼ುಮ್ ಪಿಣಿಯಿಲ್ ಪಿಣಿಪಟ್ಟು
ಓರಾ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ಉೞಲತ್ ತಕುಮೋ?
ವೀರಾ, ಮುತು ಚೂರ್ ಪಟ ವೇಲ್ ಎಱಿಯುಮ್
ಚೂರಾ, ಚುರ ಲೋಕ ತುರನ್ತರನ಼ೇ

17 ಯಾಮ್ ಓತಿಯ (ಕಱ್ಱತನ಼್ ಪಲನ಼್ ಕನ್ತನ಼್ ಕೞಲಟಿಕ್ಕು ತನ಼್ನ಼ೈ ಅರ್ಪ್ಪಣಮ್ ಚೆಯ್ವತೇ)
ಯಾಮ್ ಓತಿಯ ಕಲ್ವಿಯುಮ್, ಎಮ್ ಅಱಿವುಮ್
ತಾಮೇ ಪೆಱ, ವೇಲವರ್ ತನ್ತತನ಼ಾಲ್
ಪೂ ಮೇಲ್ ಮಯಲ್ ಪೋಯ್ ಅಱಮ್ ಮೆಯ್ಪ್ ಪುಣರ್ವೀರ್
ನಾಮೇಲ್ ನಟವೀರ್, ನಟವೀರ್ ಇನ಼ಿಯೇ

18 ಉತಿಯಾ ಮರಿಯಾ (ತುತಿ ಮಯಮಾನ಼ ಅನುಪೂತಿ)
ಉತಿಯಾ, ಮರಿಯಾ, ಉಣರಾ, ಮಱವಾ,
ವಿತಿ ಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾ ವಿಮಲನ಼್ ಪುತಲ್ವಾ,
ಅತಿಕಾ, ಅನಕಾ, ಅಪಯಾ, ಅಮರಾ
ಪತಿ ಕಾವಲ, ಚೂರ ಪಯಙ್ ಕರನ಼ೇ

19 ವಟಿವುಮ್ (ವಱುಮೈಯೈ ನೀಕ್ಕಿ ಅರುಳ್ವಾಯ್)
ವಟಿವುಮ್ ತನ಼ಮುಮ್ ಮನ಼ಮುಮ್ ಕುಣಮುಮ್
ಕುಟಿಯುಮ್ ಕುಲಮುಮ್ ಕುಟಿಪೋ ಕಿಯವಾ
ಅಟಿ ಅನ್ತಮ್ ಇಲಾ ಅಯಿಲ್ ವೇಲ್ ಅರಚೇ
ಮಿಟಿ ಎನ಼್ಱು ಒರು ಪಾವಿ ವೆಳಿಪ್ಪಟಿನ಼ೇ

20 ಅರಿತಾಕಿಯ (ಉಪತೇಚಮ್ ಪೆಱ್ಱತೈ ವಿಯತ್ತಲ್)
ಅರಿತಾಕಿಯ ಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳುಕ್ಕು ಅಟಿಯೇನ಼್
ಉರಿತಾ ಉಪತೇಚಮ್ ಉಣರ್ತ್ತಿಯವಾ
ವಿರಿತಾರಣ, ವಿಕ್ರಮ ವೇಳ್, ಇಮೈಯೋರ್
ಪುರಿತಾರಕ, ನಾಕ ಪುರನ್ತರನ಼ೇ

21 ಕರುತಾ ಮಱವಾ (ತಿರುವಟಿ ತೀಟ್ಚೈ ಅರುಳ್ವಾಯ್)
ಕರುತಾ ಮಱವಾ ನೆಱಿಕಾಣ, ಎನ಼ಕ್ಕು
ಇರುತಾಳ್ ವನ಼ಚಮ್ ತರ ಎನ಼್ಱು ಇಚೈವಾಯ್
ವರತಾ, ಮುರುಕಾ, ಮಯಿಲ್ ವಾಕನ಼ನ಼ೇ
ವಿರತಾ, ಚುರ ಚೂರ ವಿಪಾಟಣನ಼ೇ

22 ಕಾಳೈಕ್ ಕುಮರೇಚನ಼್ (ತನ಼್ ತವಪ್ ಪೇಱ್ಱೈ ಎಣ್ಣಿ ಅತಿಚಯಿತ್ತಲ್)
ಕಾಳೈಕ್ ಕುಮರೇಚನ಼್ ಎನ಼ಕ್ ಕರುತಿತ್
ತಾಳೈಪ್ ಪಣಿಯತ್ ತವಮ್ ಎಯ್ತಿಯವಾ
ಪಾಳೈಕ್ ಕುೞಲ್ ವಳ್ಳಿ ಪತಮ್ ಪಣಿಯುಮ್
ವೇಳೈಚ್ ಚುರ ಪೂಪತಿ, ಮೇರುವೈಯೇ

23 ಅಟಿಯೈಕ್ ಕುಱಿಯಾತು
ಅಟಿಯೈಕ್ ಕುಱಿಯಾತು ಅಱಿಯಾ ಮೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಮುಟಿಯಕ್ ಕೆಟವೋ? ಮುಱೈಯೋ? ಮುಱೈಯೋ?
ವಟಿ ವಿಕ್ರಮ ವೇಲ್ ಮಕಿಪಾ, ಕುಱಮಿನ಼್
ಕೊಟಿಯೈಪ್ ಪುಣರುಮ್ ಕುಣ ಪೂತರನ಼ೇ

24 ಕೂರ್ ವೇಲ್ ವಿೞಿ (ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಮೋಕಮ್ ಕೆಟ, ತಿರುವರುಳ್ ಕೂಟ)
ಕೂರ್ವೇಲ್ ವಿೞಿ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಕೊಙ್ಕೈಯಿಲೇ
ಚೇರ್ವೇನ಼್, ಅರುಳ್ ಚೇರವುಮ್ ಎಣ್ಣುಮತೋ
ಚೂರ್ ವೇರೊಟು ಕುನ಼್ಱು ತೊಳೈತ್ತ ನೆಟುಮ್
ಪೋರ್ ವೇಲ, ಪುರನ್ತರ ಪೂಪತಿಯೇ

25 ಮೆಯ್ಯೇ ಎನ಼ (ವಿನ಼ೈ ಮಿಕುನ್ತ ವಾೞ್ವೈ ನೀಕ್ಕು ಮುರುಕಾ)
ಮೆಯ್ಯೇ ಎನ಼ ವೆವ್ವಿನ಼ೈ ವಾೞ್ವೈ ಉಕನ್ತು
ಐಯೋ, ಅಟಿಯೇನ಼್ ಅಲೈಯತ್ ತಕುಮೋ?
ಕೈಯೋ, ಅಯಿಲೋ, ಕೞಲೋ ಮುೞುತುಮ್
ಚೆಯ್ಯೋಯ್, ಮಯಿಲ್ ಏಱಿಯ ಚೇವಕನ಼ೇ

26 ಆತಾರಮ್ ಇಲೇನ಼್ (ತಿರು ಅರುಳ್ ಪೆಱ)
ಆತಾರಮ್ ಇಲೇನ಼್, ಅರುಳೈಪ್ ಪೆಱವೇ
ನೀತಾನ಼್ ಒರು ಚಱ್ಱುಮ್ ನಿನ಼ೈನ್ತಿಲೈಯೇ
ವೇತಾಕಮ ಞಾನ಼ ವಿನೋತ, ಮನ಼
ಅತೀತಾ ಚುರಲೋಕ ಚಿಕಾಮಣಿಯೇ

27 ಮಿನ಼್ನ಼ೇ ನಿಕರ್ (ವಿನ಼ೈಯಾಲ್ ವರುವತು ಪಿಱವಿ)
ಮಿನ಼್ನ಼ೇ ನಿಕರ್ ವಾೞ್ವೈ ವಿರುಮ್ಪಿಯ ಯಾನ಼್
ಎನ಼್ನ಼ೇ ವಿತಿಯಿನ಼್ ಪಯನ಼್ ಇಙ್ಕು ಇತುವೋ?
ಪೊನ಼್ನ಼ೇ, ಮಣಿಯೇ, ಪೊರುಳೇ, ಅರುಳೇ,
ಮನ಼್ನ಼ೇ, ಮಯಿಲ್ ಏಱಿಯ ವಾನ಼ವನ಼ೇ

28 ಆನ಼ಾ ಅಮುತೇ (ನೀಯುಮ್ ನಾನ಼ುಮಾಯ್ ಇರುನ್ತ ನಿಲೈ)
ಆನ಼ಾ ಅಮುತೇ, ಅಯಿಲ್ ವೇಲ್ ಅರಚೇ,
ಞಾನ಼ಾಕರನ಼ೇ, ನವಿಲತ್ ತಕುಮೋ?
ಯಾನ಼್ ಆಕಿಯ ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಿೞುಙ್ಕಿ, ವೆಱುಮ್
ತಾನ಼ಾಯ್ ನಿಲೈ ನಿನ಼್ಱತು ತಱ್ಪರಮೇ

29 ಇಲ್ಲೇ ಎನ಼ುಮ್ (ಅಱಿಯಾಮೈಯೈ ಪೊಱುತ್ತರುಳ್ ಮುರುಕಾ)
ಇಲ್ಲೇ ಎನ಼ುಮ್ ಮಾಯೈಯಿಲ್ ಇಟ್ಟನ಼ೈ ನೀ
ಪೊಲ್ಲೇನ಼್ ಅಱಿಯಾಮೈ ಪೊಱುತ್ತಿಲೈಯೇ
ಮಲ್ಲೇಪುರಿ ಪನ಼್ನ಼ಿರು ವಾಕುವಿಲ್ ಎನ಼್
ಚೊಲ್ಲೇ ಪುನ಼ೈಯುಮ್ ಚುಟರ್ ವೇಲವನ಼ೇ

30 ಚೆವ್ವಾನ಼್ (ಉಣರ್ತ್ತಿಯ ಞಾನ಼ಮ್ ಚೊಲ್ಲೊಣಾನ಼ತು)
ಚೆವ್ವಾನ಼್ ಉರುವಿಲ್ ತಿಕೞ್ ವೇಲವನ಼್, ಅನ಼್ಱು
ಒವ್ವಾತತು ಎನ಼ ಉಣರ್ವಿತ್ ತತುತಾನ಼್
ಅವ್ವಾಱು ಅಱಿವಾರ್ ಅಱಿಕಿನ಼್ಱತು ಅಲಾಲ್
ಎವ್ವಾಱು ಒರುವರ್ಕ್ಕು ಇಚೈವಿಪ್ಪತುವೇ

31 ಪಾೞ್ ವಾೞ್ವು (ಜೆಕಮಾಯೈಯಿಲ್ ಇಟ್ಟನ಼ೈಯೇ ನೀ ವಾೞ್ಕ)
ಪಾೞ್ವಾೞ್ವು ಎನ಼ುಮ್ ಇಪ್ ಪಟುಮಾಯೈಯಿಲೇ
ವೀೞ್ವಾಯ್ ಎನ಼ ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಿತಿತ್ತನ಼ೈಯೇ
ತಾೞ್ವಾನ಼ವೈ ಚೆಯ್ತನ಼ ತಾಮ್ ಉಳವೋ?
ವಾೞ್ವಾಯ್ ಇನ಼ಿ ನೀ ಮಯಿಲ್ ವಾಕನ಼ನ಼ೇ

32 ಕಲೈಯೇ ಪತಱಿ (ಕಲೈ ಞಾನ಼ಮ್ ವೇಣ್ಟಾಮ್)
ಕಲೈಯೇ ಪತಱಿಕ್, ಕತಱಿತ್ ತಲೈಯೂಟು
ಅಲೈಯೇ ಪಟುಮಾಱು, ಅತುವಾಯ್ ವಿಟವೋ?
ಕೊಲೈಯೇ ಪುರಿ ವೇಟರ್ ಕುಲಪ್ ಪಿಟಿತೋಯ್
ಮಲೈಯೇ, ಮಲೈ ಕೂಱಿಟು ವಾಕೈಯನ಼ೇ

33 ಚಿನ್ತಾ ಆಕುಲ (ಪನ್ತತ್ತಿನ಼್ಱು ಎನ಼ೈಕ್ ಕಾವಾಯ್)
ಚಿನ್ತಾಕುಲ ಇಲ್ಲೊಟು ಚೆಲ್ವಮ್ ಎನ಼ುಮ್
ವಿನ್ತಾಟವಿ ಎನ಼್ಱು ವಿಟಪ್ ಪೆಱುವೇನ಼್
ಮನ್ತಾಕಿನ಼ಿ ತನ್ತ ವರೋತಯನ಼ೇ
ಕನ್ತಾ, ಮುರುಕಾ, ಕರುಣಾಕರನ಼ೇ

34 ಚಿಙ್ಕಾರ ಮಟ (ತೀನೆಱಿಯಿನ಼ಿನ಼್ಱು ಎನ಼ೈಕ್ ಕಾವಾಯ್)
ಚಿಙ್ಕಾರ ಮಟನ್ತೈಯರ್ ತೀನೆಱಿ ಪೋಯ್
ಮಙ್ಕಾಮಲ್ ಎನ಼ಕ್ಕು ವರಮ್ ತರುವಾಯ್
ಚಙ್ಕ್ರಾಮ ಚಿಕಾವಲ, ಚಣ್ಮುಕನ಼ೇ
ಕಙ್ಕಾನತಿ ಪಾಲ, ಕ್ರುಪಾಕರನ಼ೇ

35 ವಿತಿ ಕಾಣು (ನಱ್ ಕತಿ ಕಾಣ ಅರುಳ್ವಾಯ್)
ವಿತಿಕಾಣುಮ್ ಉಟಮ್ಪೈ ವಿಟಾ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್
ಕತಿಕಾಣ ಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ ಎನ಼್ಱು ಅರುಳ್ವಾಯ್?
ಮತಿ ವಾಳ್ನುತಲ್ ವಳ್ಳಿಯೈ ಅಲ್ಲತು ಪಿನ಼್
ತುತಿಯಾ ವಿರತಾ, ಚುರ ಪೂಪತಿಯೇ

36 ನಾತಾ ಕುಮರಾ (ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ುಕ್ಕು ಉಪತೇಚಿತ್ತ ಪೊರುಳ್ ಎತು?)
ನಾತಾ, ಕುಮರಾ ನಮ ಎನ಼್ಱು ಅರನ಼ಾರ್
ಓತಾಯ್ ಎನ಼ ಓತಿಯತು ಎಪ್ಪೊರುಳ್ ತಾನ಼್?
ವೇತಾ ಮುತಲ್ ವಿಣ್ಣವರ್ ಚೂಟುಮ್ ಮಲರ್ಪ್
ಪಾತಾ ಕುಱಮಿನ಼್ ಪತ ಚೇಕರನ಼ೇ

37 ಕಿರಿವಾಯ್ ವಿಟು (ಉನ಼್ ತೊಣ್ಟನ಼ಾಕುಮ್ಪಟಿ ಅರುಳ್ವಾಯ್)
ಕಿರಿವಾಯ್ ವಿಟು ವಿಕ್ರಮ ವೇಲ್ ಇಱೈಯೋನ಼್
ಪರಿವಾರಮ್ ಎನ಼ುಮ್ ಪತಮ್ ಮೇವಲೈಯೇ
ಪುರಿವಾಯ್ ಮನ಼ನ಼ೇ ಪೊಱೈಯಾಮ್ ಅಱಿವಾಲ್
ಅರಿವಾಯ್ ಅಟಿಯೋಟುಮ್ ಅಕನ್ತೈಯೈಯೇ

38 ಆತಾಳಿಯೈ (ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಣ್ಟ ಕರುಣೈ)
ಆತಾಳಿಯೈ, ಒನ಼್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼ೈ ಅಱತ್
ತೀತು ಆಳಿಯೈ ಆಣ್ಟತು ಚೆಪ್ಪುಮತೋ
ಕೂತಾಳ ಕಿರಾತ ಕುಲಿಕ್ಕು ಇಱೈವಾ
ವೇತಾಳ ಕಣಮ್ ಪುಕೞ್ ವೇಲವನ಼ೇ

39 ಮಾವೇೞ್ ಚನ಼ನ಼ಮ್ (ಪಿಱಪ್ಪೈಯುಮ್ ಆಚೈಯೈಯುಮ್ ನೀಕ್ಕು ಮುರುಕಾ)
ಮಾಏೞ್ ಚನ಼ನ಼ಮ್ ಕೆಟ ಮಾಯೈವಿಟಾ
ಮೂಏಟಣೈ ಎನ಼್ಱು ಮುಟಿನ್ತಿಟುಮೋ
ಕೇாವೇ, ಕುಱಮಿನ಼್ ಕೊಟಿತೋಳ್ ಪುಣರುಮ್
ತೇವೇ ಚಿವ ಚಙ್ಕರ ತೇಚಿಕನ಼ೇ

40 ವಿನ಼ೈ ಓಟ (ವೇಲ್ ಮಱಾವತಿರುಪ್ಪತೇ ನಮತು ವೇಲೈ)
ವಿನ಼ೈ ಓಟ ವಿಟುಮ್ ಕತಿರ್ ವೇಲ್ ಮಱವೇನ಼್
ಮನ಼ೈಯೋಟು ತಿಯಙ್ಕಿ ಮಯಙ್ಕಿಟವೋ?
ಚುನ಼ೈಯೋಟು, ಅರುವಿತ್ ತುಱೈಯೋಟು, ಪಚುನ್
ತಿನ಼ೈಯೋಟು, ಇತಣೋಟು ತಿರಿನ್ತವನ಼ೇ

41 ಚಾಕಾತು ಎನ಼ೈಯೇ (ಕಾಲನ಼ಿಟತ್ತಿಲಿರುನ್ತು ಎನ಼ೈಕ್ ಕಾಪ್ಪಾಱ್ಱು)
ಚಾಕಾತು, ಎನ಼ೈಯೇ ಚರಣಙ್ ಕಳಿಲೇ
ಕಾ ಕಾ, ನಮನ಼ಾರ್ ಕಲಕಮ್ ಚೆಯುಮ್ ನಾಳ್
ವಾಕಾ, ಮುರುಕಾ, ಮಯಿಲ್ ವಾಕನ಼ನ಼ೇ
ಯೋಕಾ, ಚಿವ ಞಾನ಼ ಉಪತೇಚಿಕನ಼ೇ

42 ಕುಱಿಯೈ (ಎವ್ವೇಳೈಯುಮ್ ಚೆವ್ವೇಳೈಯೇ ನಿನ಼ೈ)
ಕುಱಿಯೈಕ್ ಕುಱಿಯಾತು ಕುಱಿತ್ತು ಅಱಿಯುಮ್
ನೆಱಿಯೈತ್ ತನ಼ಿವೇಲೈ ನಿಕೞ್ತ್ತಿಟಲುಮ್
ಚೆಱಿವು ಅಱ್ಱು, ಉಲಕೇாಟು ಉರೈ ಚಿನ್ತೈಯುಮ್ ಅಱ್ಱು
ಅಱಿವು ಅಱ್ಱು, ಅಱಿಯಾಮೈಯುಮ್ ಅಱ್ಱತುವೇ

43 ತೂಚಾ ಮಣಿಯುಮ್ (ಚೊಲ್ಲಱ ಎನ಼ುಮ್ ಆನ಼ನ್ತ ಮೆಳನ಼ಮ್)
ತೂಚಾ ಮಣಿಯುಮ್ ತುಕಿಲುಮ್ ಪುನ಼ೈವಾಳ್
ನೇಚಾ ಮುರುಕಾ ನಿನ಼ತು ಅನ಼್ಪು ಅರುಳಾಲ್
ಆಚಾ ನಿಕಳಮ್ ತುಕಳಾಯಿನ಼ ಪಿನ಼್
ಪೇಚಾ ಅನುಪೂತಿ ಪಿಱನ್ತತುವೇ

44 ಚಾಟುಮ್ ತನ಼ಿ (ಮುರುಕನ಼್ ತಿರುವಟಿ ತನ್ತಾನ಼್)
ಚಾಟುಮ್ ತನ಼ಿವೇಲ್ ಮುರುಕನ಼್ ಚರಣಮ್
ಚೂಟುಮ್ ಪಟಿ ತನ್ತತು ಚೊಲ್ಲು ಮತೋ?
ವೀಟುಮ್, ಚುರರ್ ಮಾಮುಟಿ, ವೇತಮುಮ್, ವೆಮ್
ಕಾಟುಮ್, ಪುನ಼ಮುಮ್ ಕಮೞುಮ್ ಕೞಲೇ

45 ಕರವಾಕಿಯ ಕಲ್ವಿ (ಮೆಯ್ ಪೊರುಳೇ, ಉನ಼್ ನಿಲೈಯೈ ಉಣರ್ತ್ತು)
ಕರವಾಕಿಯ ಕಲ್ವಿ ಉಳಾರ್ ಕಟೈ ಚೆನ಼್ಱು
ಇರವಾ ವಕೈ ಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳ್ ಈಕುವೈಯೋ?
ಕುರವಾ, ಕುಮರಾ, ಕುಲಿಚಾಯುತ, ಕುಞ್
ಚರವಾ, ಚಿವಯೋಕ ತಯಾಪರನ಼ೇ

46 ಎನ್ತಾಯುಮ್ (ಮಾತಾ ಪಿತಾವುಮ್ ಇನ಼ಿ ನೀಯೇ ಮನ಼ಕ್ ಕವಲೈ ತೀರಾಯ್)
ಎಮ್ ತಾಯುಮ್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳ್ ತನ್ತೈಯುಮ್ ನೀ
ಚಿನ್ತಾಕುಲಮ್ ಆನ಼ವೈ ತೀರ್ತ್ತು ಎನ಼ೈಯಾಳ್
ಕನ್ತಾ, ಕತಿರ್ ವೇಲವನ಼ೇ, ಉಮೈಯಾಳ್
ಮೈನ್ತಾ, ಕುಮರಾ, ಮಱೈ ನಾಯಕನ಼ೇ

47 ಆಱಾಱೈಯುಮ್ (ಮೇಲಾನ಼ ತವ ನಿಲೈ ಅರುಳ್ವಾಯ್, ಕಾವಲನ಼ೇ)
ಆಱು ಆಱೈಯುಮ್ ನೀತ್ತು ಅತನ಼್ ಮೇಲ್ ನಿಲೈಯೈಪ್
ಪೇಱಾ ಅಟಿಯೇನ಼್, ಪೆಱುಮಾಱು ಉಳತೋ?
ಚೀಱಾವರು ಚೂರ್ ಚಿತೈವಿತ್ತು, ಇಮೈಯೋರ್
ಕೂಱಾ ಉಲಕಮ್ ಕುಳಿರ್ವಿತ್ತವನ಼ೇ

48 ಅಱಿವು ಒನ಼್ಱು (ಮೇಲಾನ಼ ತವ ನಿಲೈ ಅರುಳ್ವಾಯ್, ಕಾವಲನ಼ೇ)
ಅಱಿವು ಒನ಼್ಱು ಅಱ ನಿನ಼್ಱು, ಅಱಿವಾರ್ ಅಱಿವಿಲ್
ಪಿಱಿವು ಒನ಼್ಱು ಅಱ ನಿನ಼್ಱ, ಪಿರಾನ಼್ ಅಲೈಯೋ?
ಚೆಱಿವು ಒನ಼್ಱು ಅಱ ವನ್ತು, ಇರುಳೇ ಚಿತೈಯ
ವೆಱಿ ವೆನ಼್ಱವರೋಟು ಉಱುಮ್ ವೇಲವನ಼ೇ

49 ತನ಼್ನ಼ಮ್ ತನ಼ಿ (ಇನ಼ಿಮೈ ತರುಮ್ ತನ಼ಿಮೈ ವಿಳಕ್ಕ ಮುಟಿಯುಮಾ?)

ತನ಼್ನ಼ನ್ ತನ಼ಿ ನಿನ಼್ಱತು, ತಾನ಼್ ಅಱಿಯ
ಇನ಼್ನ಼ಮ್ ಒರುವರ್ಕ್ಕು ಇಚೈವಿಪ್ ಪತುವೋ?
ಮಿನ಼್ನ಼ುಮ್ ಕತಿರ್ ವೇಲ್ ವಿಕಿರ್ತಾ, ನಿನ಼ೈವಾರ್
ಕಿನ಼್ನ಼ಮ್ ಕಳೈಯುಮ್ ಕ್ರುಪೈ ಚೂೞ್ ಚುಟರೇ

50 ಮತಿ ಕೆಟ್ಟು (ಮುರುಕನ಼್ ಅರುಳಾಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಪೆಱ್ಱೇನ಼್)
ಮತಿಕೆಟ್ಟು ಅಱವಾಟಿ, ಮಯಙ್ಕಿ, ಅಱಕ್
ಕತಿಕೆಟ್ಟು, ಅವಮೇ ಕೆಟವೋ ಕಟವೇನ಼್?
ನತಿ ಪುತ್ತಿರ, ಞಾನ಼ ಚುಕಾತಿಪ, ಅತ್
ತಿತಿ ಪುತ್ತಿರರ್ ವೀಱು ಅಟು ಚೇವಕನ಼ೇ

51 ಉರುವಾಯ್ ಅರುವಾಯ್ (ಕುರುವಾಕ ವನ್ತು ಅರುಳಿನ಼ಾನ಼್ ಕನ್ತನ಼್)
ಉರುವಾಯ್ ಅರುವಾಯ್, ಉಳತಾಯ್ ಇಲತಾಯ್
ಮರುವಾಯ್ ಮಲರಾಯ್, ಮಣಿಯಾಯ್ ಒಳಿಯಾಯ್ಕ್
ಕರುವಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ಕ್, ಕತಿಯಾಯ್ ವಿತಿಯಾಯ್ಕ್
ಕುರುವಾಯ್ ವರುವಾಯ್, ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಕುಕನ಼ೇ
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org