sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
തിരു അരുണകിരിനാതര് അരുളിയ കന്തര് അനുപൂതി
Audio Link

നെഞ്ചക് കനകല് (കാപ്പു)

നെഞ്ചക് കന കല്ലു നെകിഴ്ന്തു ഉരുകത്
തഞ്ചത്തു അരുള് ചണ്മുകനുക്കു ഇയല്ചേര്
ചെഞ്ചൊറ് പുനൈ മാലൈ ചിറന്തിടവേ
പഞ്ചക്കര ആനൈ പതമ് പണിവാമ്

1 ആടുമ് പരിവേല്
ആടുമ് പരി, വേല്, അണിചേവല് എനപ്
പാടുമ് പണിയേ പണിയാ അരുള്വായ്
തേടുമ് കയമാ മുകനൈച് ചെരുവില്
ചാടുമ് തനി യാനൈച് ചകേாതരനേ

2 ഉല്ലാച നിരാകുലമ്
ഉല്ലാച, നിരാകുല, യോക ഇതച്
ചല്ലാപ, വിനോതനുമ് നീ അലൈയോ?
എല്ലാമ് അറ, എന്നൈ ഇഴന്ത നലമ്
ചൊല്ലായ്, മുരുകാ ചുരപൂ പതിയേ

3 വാനോ പുനല് (ആറുമുകമാന പൊരുള് എതു?)
വാനോ? പുനല് പാര് കനല് മാരുതമോ?
ഞാനോ തയമോ? നവില് നാന് മറൈയോ?
യാനോ? മനമോ? എനൈ ആണ്ട ഇടമ്
താനോ? പൊരുളാവതു ചണ്മുകനേ

4 വളൈപട്ട (മനൈ മക്കള് എനുമ് മായൈ അകല അരുള്വായ്)
വളൈപട്ട കൈമ് മാതൊടു, മക്കള് എനുമ്
തളൈപട്ടു അഴിയത് തകുമോ? തകുമോ?
കിളൈപട്ടു എഴു ചൂര് ഉരമുമ്, കിരിയുമ്,
തൊളൈപട്ടു ഉരുവത് തൊടു വേലവനേ

5 മകമായൈ (മായൈ അറ)
മക മായൈ കളൈന്തിട വല്ല പിരാന്
മുകമ് ആറുമ് മൊഴിന് തൊഴിന്തിലനേ
അകമ് മാടൈ, മടന്തൈയര് എന്(റു) അയരുമ്
ചകമായൈയുള് നിന്റു തയങ്കുവതേ

6 തിണിയാന മനോ (ആറുമുകന് അടിയാരൈ ആട്കൊള്വാന്)
തിണിയാന മനോ ചിലൈ മീതു, ഉനതാള്
അണിയാര്, അരവിന്തമ് അരുമ്പു മതോ?
പണിയാ? എന, വള്ളി പതമ് പണിയുമ്
തണിയാ അതിമോക തയാ പരനേ

7 കെടുവായ് മനനേ (ഈകൈയുമ് തിയാനമുമ് നമ്മൈക് കാക്കുമ്)
കെടുവായ് മനനേ, കതി കേള്, കരവാതു
ഇടുവായ്, വടിവേല് ഇറൈതാള് നിനൈവായ്
ചുടുവായ് നെടു വേതനൈ തൂള്പടവേ
വിടുവായ് വിടുവായ് വിനൈ യാവൈയുമേ

8 അമരുമ് പതി (മയക്കമ് തീര്പ്പാന് മുരുകന്)
അമരുമ് പതി, കേള്, അകമ് ആമ് എനുമ് ഇപ്
പിമരമ് കെട മെയ്പ് പൊരുള് പേചിയവാ
കുമരന് കിരിരാച കുമാരി മകന്
ചമരമ് പെരു താനവ നാചകനേ

9 മട്ടു ഊര് (മങ്കൈയര് മൈയല് തൂരത്തേക)
മട്ടൂര് കുഴല് മങ്കൈയര് മൈയല് വലൈപ്
പട്ടു, ഊചല്പടുമ് പരിചു എന്റു ഒഴിവേന്?
തട്ടു ഊടു അറ വേല് ചയിലത്തു എറിയുമ്
നിട്ടൂര നിരാകുല, നിര്പയനേ

10 കാര് മാ മിചൈ (കാലന് അണുകാമല് കാത്തിടുവാന് കന്തന്)
കാര് മാ മിചൈ കാലന് വരില്, കലപത്
തേര്മാ മിചൈ വന്തു, എതിരപ് പടുവായ്
താര് മാര്പ, വലാരി തലാരി എനുമ്
ചൂര്മാ മടിയത് തൊടുവേ ലവനേ

11 കൂകാ എന (ഉറവിനര് അഴപ് പോകാ വകൈ ഉപതേചമ് പെറ്റതു)
കൂകാ എന എന് കിളൈ കൂടി അഴപ്
പോകാ വകൈ, മെയ്പ്പൊരുള് പേചിയവാ
നാകാചല വേലവ നാലു കവിത്
തിയാകാ ചുരലോക ചികാമണിയേ

12 ചെമ്മാന് മകളൈ (ചുമ്മാ ഇരു ചൊല് അറ)
ചെമ്മാന് മകളൈത് തിരുടുമ് തിരുടന്
പെമ്മാന് മുരുകന്, പിറവാന്, ഇറവാന്
ചുമ്മാ ഇരു, ചൊല് അറ എന്റലുമേ
അമ്മാ പൊരുള് ഒന്റുമ് അറിന്തിലനേ

13 മുരുകന് തനി വേല് (മുരുകനിന് അരുളൈക് കൊണ്ടു മട്ടുമേ
അവനൈ അറിയ മുടിയുമ്)

മുരുകന്, തനിവേല് മുനി, നമ് കുരു എന്റു
അരുള് കൊണ്ടു അറിയാര് അറിയുമ് തരമോ
ഉരു അന്റു, അരു അന്റു, ഉളതു അന്റു, ഇലതു അന്റു,
ഇരുള് അന്റു, ഒളി അന്റു എന നിന്റതുവേ

14 കൈവായ് കതിര് (മനതിറ്കു ഉപതേചമ്)
കൈവായ് കതിര്വേല് മുരുകന് കഴല്പെറ്റു
ഉയ്വായ്, മനനേ, ഒഴിവായ് ഒഴിവായ്
മെയ് വായ് വിഴി നാചിയൊടുമ് ചെവി ആമ്
ഐവായ് വഴി ചെല്ലുമ് അവാവിനൈയേ

15 മുരുകന് കുമരന് (നാമ മകിമൈ)
മുരുകന്, കുമരന്, കുകന്, എന്റു മൊഴിന്തു
ഉരുകുമ് ചെയല് തന്തു, ഉണര്വു എന്റു അരുള്വായ്
പൊരു പുങ്കവരുമ്, പുവിയുമ് പരവുമ്
കുരുപുങ്കവ, എണ് കുണ പഞ്ചരനേ

16 പേരാചൈ എനുമ് (പേരാചൈയില് കലങ്കുവതു നിയായമാ മുരുകാ?)
പേരാചൈ എനുമ് പിണിയില് പിണിപട്ടു
ഓരാ വിനൈയേന് ഉഴലത് തകുമോ?
വീരാ, മുതു ചൂര് പട വേല് എറിയുമ്
ചൂരാ, ചുര ലോക തുരന്തരനേ

17 യാമ് ഓതിയ (കറ്റതന് പലന് കന്തന് കഴലടിക്കു തന്നൈ അര്പ്പണമ് ചെയ്വതേ)
യാമ് ഓതിയ കല്വിയുമ്, എമ് അറിവുമ്
താമേ പെറ, വേലവര് തന്തതനാല്
പൂ മേല് മയല് പോയ് അറമ് മെയ്പ് പുണര്വീര്
നാമേല് നടവീര്, നടവീര് ഇനിയേ

18 ഉതിയാ മരിയാ (തുതി മയമാന അനുപൂതി)
ഉതിയാ, മരിയാ, ഉണരാ, മറവാ,
വിതി മാല് അറിയാ വിമലന് പുതല്വാ,
അതികാ, അനകാ, അപയാ, അമരാ
പതി കാവല, ചൂര പയങ് കരനേ

19 വടിവുമ് (വറുമൈയൈ നീക്കി അരുള്വായ്)
വടിവുമ് തനമുമ് മനമുമ് കുണമുമ്
കുടിയുമ് കുലമുമ് കുടിപോ കിയവാ
അടി അന്തമ് ഇലാ അയില് വേല് അരചേ
മിടി എന്റു ഒരു പാവി വെളിപ്പടിനേ

20 അരിതാകിയ (ഉപതേചമ് പെറ്റതൈ വിയത്തല്)
അരിതാകിയ മെയ്പ് പൊരുളുക്കു അടിയേന്
ഉരിതാ ഉപതേചമ് ഉണര്ത്തിയവാ
വിരിതാരണ, വിക്രമ വേള്, ഇമൈയോര്
പുരിതാരക, നാക പുരന്തരനേ

21 കരുതാ മറവാ (തിരുവടി തീട്ചൈ അരുള്വായ്)
കരുതാ മറവാ നെറികാണ, എനക്കു
ഇരുതാള് വനചമ് തര എന്റു ഇചൈവായ്
വരതാ, മുരുകാ, മയില് വാകനനേ
വിരതാ, ചുര ചൂര വിപാടണനേ

22 കാളൈക് കുമരേചന് (തന് തവപ് പേറ്റൈ എണ്ണി അതിചയിത്തല്)
കാളൈക് കുമരേചന് എനക് കരുതിത്
താളൈപ് പണിയത് തവമ് എയ്തിയവാ
പാളൈക് കുഴല് വള്ളി പതമ് പണിയുമ്
വേളൈച് ചുര പൂപതി, മേരുവൈയേ

23 അടിയൈക് കുറിയാതു
അടിയൈക് കുറിയാതു അറിയാ മൈയിനാല്
മുടിയക് കെടവോ? മുറൈയോ? മുറൈയോ?
വടി വിക്രമ വേല് മകിപാ, കുറമിന്
കൊടിയൈപ് പുണരുമ് കുണ പൂതരനേ

24 കൂര് വേല് വിഴി (മങ്കൈയര് മോകമ് കെട, തിരുവരുള് കൂട)
കൂര്വേല് വിഴി മങ്കൈയര് കൊങ്കൈയിലേ
ചേര്വേന്, അരുള് ചേരവുമ് എണ്ണുമതോ
ചൂര് വേരൊടു കുന്റു തൊളൈത്ത നെടുമ്
പോര് വേല, പുരന്തര പൂപതിയേ

25 മെയ്യേ എന (വിനൈ മികുന്ത വാഴ്വൈ നീക്കു മുരുകാ)
മെയ്യേ എന വെവ്വിനൈ വാഴ്വൈ ഉകന്തു
ഐയോ, അടിയേന് അലൈയത് തകുമോ?
കൈയോ, അയിലോ, കഴലോ മുഴുതുമ്
ചെയ്യോയ്, മയില് ഏറിയ ചേവകനേ

26 ആതാരമ് ഇലേന് (തിരു അരുള് പെറ)
ആതാരമ് ഇലേന്, അരുളൈപ് പെറവേ
നീതാന് ഒരു ചറ്റുമ് നിനൈന്തിലൈയേ
വേതാകമ ഞാന വിനോത, മന
അതീതാ ചുരലോക ചികാമണിയേ

27 മിന്നേ നികര് (വിനൈയാല് വരുവതു പിറവി)
മിന്നേ നികര് വാഴ്വൈ വിരുമ്പിയ യാന്
എന്നേ വിതിയിന് പയന് ഇങ്കു ഇതുവോ?
പൊന്നേ, മണിയേ, പൊരുളേ, അരുളേ,
മന്നേ, മയില് ഏറിയ വാനവനേ

28 ആനാ അമുതേ (നീയുമ് നാനുമായ് ഇരുന്ത നിലൈ)
ആനാ അമുതേ, അയില് വേല് അരചേ,
ഞാനാകരനേ, നവിലത് തകുമോ?
യാന് ആകിയ എന്നൈ വിഴുങ്കി, വെറുമ്
താനായ് നിലൈ നിന്റതു തറ്പരമേ

29 ഇല്ലേ എനുമ് (അറിയാമൈയൈ പൊറുത്തരുള് മുരുകാ)
ഇല്ലേ എനുമ് മായൈയില് ഇട്ടനൈ നീ
പൊല്ലേന് അറിയാമൈ പൊറുത്തിലൈയേ
മല്ലേപുരി പന്നിരു വാകുവില് എന്
ചൊല്ലേ പുനൈയുമ് ചുടര് വേലവനേ

30 ചെവ്വാന് (ഉണര്ത്തിയ ഞാനമ് ചൊല്ലൊണാനതു)
ചെവ്വാന് ഉരുവില് തികഴ് വേലവന്, അന്റു
ഒവ്വാതതു എന ഉണര്വിത് തതുതാന്
അവ്വാറു അറിവാര് അറികിന്റതു അലാല്
എവ്വാറു ഒരുവര്ക്കു ഇചൈവിപ്പതുവേ

31 പാഴ് വാഴ്വു (ജെകമായൈയില് ഇട്ടനൈയേ നീ വാഴ്ക)
പാഴ്വാഴ്വു എനുമ് ഇപ് പടുമായൈയിലേ
വീഴ്വായ് എന എന്നൈ വിതിത്തനൈയേ
താഴ്വാനവൈ ചെയ്തന താമ് ഉളവോ?
വാഴ്വായ് ഇനി നീ മയില് വാകനനേ

32 കലൈയേ പതറി (കലൈ ഞാനമ് വേണ്ടാമ്)
കലൈയേ പതറിക്, കതറിത് തലൈയൂടു
അലൈയേ പടുമാറു, അതുവായ് വിടവോ?
കൊലൈയേ പുരി വേടര് കുലപ് പിടിതോയ്
മലൈയേ, മലൈ കൂറിടു വാകൈയനേ

33 ചിന്താ ആകുല (പന്തത്തിന്റു എനൈക് കാവായ്)
ചിന്താകുല ഇല്ലൊടു ചെല്വമ് എനുമ്
വിന്താടവി എന്റു വിടപ് പെറുവേന്
മന്താകിനി തന്ത വരോതയനേ
കന്താ, മുരുകാ, കരുണാകരനേ

34 ചിങ്കാര മട (തീനെറിയിനിന്റു എനൈക് കാവായ്)
ചിങ്കാര മടന്തൈയര് തീനെറി പോയ്
മങ്കാമല് എനക്കു വരമ് തരുവായ്
ചങ്ക്രാമ ചികാവല, ചണ്മുകനേ
കങ്കാനതി പാല, ക്രുപാകരനേ

35 വിതി കാണു (നറ് കതി കാണ അരുള്വായ്)
വിതികാണുമ് ഉടമ്പൈ വിടാ വിനൈയേന്
കതികാണ മലര്ക് കഴല് എന്റു അരുള്വായ്?
മതി വാള്നുതല് വള്ളിയൈ അല്ലതു പിന്
തുതിയാ വിരതാ, ചുര പൂപതിയേ

36 നാതാ കുമരാ (ചിവപെരുമാനുക്കു ഉപതേചിത്ത പൊരുള് എതു?)
നാതാ, കുമരാ നമ എന്റു അരനാര്
ഓതായ് എന ഓതിയതു എപ്പൊരുള് താന്?
വേതാ മുതല് വിണ്ണവര് ചൂടുമ് മലര്പ്
പാതാ കുറമിന് പത ചേകരനേ

37 കിരിവായ് വിടു (ഉന് തൊണ്ടനാകുമ്പടി അരുള്വായ്)
കിരിവായ് വിടു വിക്രമ വേല് ഇറൈയോന്
പരിവാരമ് എനുമ് പതമ് മേവലൈയേ
പുരിവായ് മനനേ പൊറൈയാമ് അറിവാല്
അരിവായ് അടിയോടുമ് അകന്തൈയൈയേ

38 ആതാളിയൈ (എന്നൈയുമ് ആണ്ട കരുണൈ)
ആതാളിയൈ, ഒന്റു അറിയേനൈ അറത്
തീതു ആളിയൈ ആണ്ടതു ചെപ്പുമതോ
കൂതാള കിരാത കുലിക്കു ഇറൈവാ
വേതാള കണമ് പുകഴ് വേലവനേ

39 മാവേഴ് ചനനമ് (പിറപ്പൈയുമ് ആചൈയൈയുമ് നീക്കു മുരുകാ)
മാഏഴ് ചനനമ് കെട മായൈവിടാ
മൂഏടണൈ എന്റു മുടിന്തിടുമോ
കേாവേ, കുറമിന് കൊടിതോള് പുണരുമ്
തേവേ ചിവ ചങ്കര തേചികനേ

40 വിനൈ ഓട (വേല് മറാവതിരുപ്പതേ നമതു വേലൈ)
വിനൈ ഓട വിടുമ് കതിര് വേല് മറവേന്
മനൈയോടു തിയങ്കി മയങ്കിടവോ?
ചുനൈയോടു, അരുവിത് തുറൈയോടു, പചുന്
തിനൈയോടു, ഇതണോടു തിരിന്തവനേ

41 ചാകാതു എനൈയേ (കാലനിടത്തിലിരുന്തു എനൈക് കാപ്പാറ്റു)
ചാകാതു, എനൈയേ ചരണങ് കളിലേ
കാ കാ, നമനാര് കലകമ് ചെയുമ് നാള്
വാകാ, മുരുകാ, മയില് വാകനനേ
യോകാ, ചിവ ഞാന ഉപതേചികനേ

42 കുറിയൈ (എവ്വേളൈയുമ് ചെവ്വേളൈയേ നിനൈ)
കുറിയൈക് കുറിയാതു കുറിത്തു അറിയുമ്
നെറിയൈത് തനിവേലൈ നികഴ്ത്തിടലുമ്
ചെറിവു അറ്റു, ഉലകേாടു ഉരൈ ചിന്തൈയുമ് അറ്റു
അറിവു അറ്റു, അറിയാമൈയുമ് അറ്റതുവേ

43 തൂചാ മണിയുമ് (ചൊല്ലറ എനുമ് ആനന്ത മെളനമ്)
തൂചാ മണിയുമ് തുകിലുമ് പുനൈവാള്
നേചാ മുരുകാ നിനതു അന്പു അരുളാല്
ആചാ നികളമ് തുകളായിന പിന്
പേചാ അനുപൂതി പിറന്തതുവേ

44 ചാടുമ് തനി (മുരുകന് തിരുവടി തന്താന്)
ചാടുമ് തനിവേല് മുരുകന് ചരണമ്
ചൂടുമ് പടി തന്തതു ചൊല്ലു മതോ?
വീടുമ്, ചുരര് മാമുടി, വേതമുമ്, വെമ്
കാടുമ്, പുനമുമ് കമഴുമ് കഴലേ

45 കരവാകിയ കല്വി (മെയ് പൊരുളേ, ഉന് നിലൈയൈ ഉണര്ത്തു)
കരവാകിയ കല്വി ഉളാര് കടൈ ചെന്റു
ഇരവാ വകൈ മെയ്പ് പൊരുള് ഈകുവൈയോ?
കുരവാ, കുമരാ, കുലിചായുത, കുഞ്
ചരവാ, ചിവയോക തയാപരനേ

46 എന്തായുമ് (മാതാ പിതാവുമ് ഇനി നീയേ മനക് കവലൈ തീരായ്)
എമ് തായുമ് എനക്കു അരുള് തന്തൈയുമ് നീ
ചിന്താകുലമ് ആനവൈ തീര്ത്തു എനൈയാള്
കന്താ, കതിര് വേലവനേ, ഉമൈയാള്
മൈന്താ, കുമരാ, മറൈ നായകനേ

47 ആറാറൈയുമ് (മേലാന തവ നിലൈ അരുള്വായ്, കാവലനേ)
ആറു ആറൈയുമ് നീത്തു അതന് മേല് നിലൈയൈപ്
പേറാ അടിയേന്, പെറുമാറു ഉളതോ?
ചീറാവരു ചൂര് ചിതൈവിത്തു, ഇമൈയോര്
കൂറാ ഉലകമ് കുളിര്വിത്തവനേ

48 അറിവു ഒന്റു (മേലാന തവ നിലൈ അരുള്വായ്, കാവലനേ)
അറിവു ഒന്റു അറ നിന്റു, അറിവാര് അറിവില്
പിറിവു ഒന്റു അറ നിന്റ, പിരാന് അലൈയോ?
ചെറിവു ഒന്റു അറ വന്തു, ഇരുളേ ചിതൈയ
വെറി വെന്റവരോടു ഉറുമ് വേലവനേ

49 തന്നമ് തനി (ഇനിമൈ തരുമ് തനിമൈ വിളക്ക മുടിയുമാ?)

തന്നന് തനി നിന്റതു, താന് അറിയ
ഇന്നമ് ഒരുവര്ക്കു ഇചൈവിപ് പതുവോ?
മിന്നുമ് കതിര് വേല് വികിര്താ, നിനൈവാര്
കിന്നമ് കളൈയുമ് ക്രുപൈ ചൂഴ് ചുടരേ

50 മതി കെട്ടു (മുരുകന് അരുളാല് മുക്തി പെറ്റേന്)
മതികെട്ടു അറവാടി, മയങ്കി, അറക്
കതികെട്ടു, അവമേ കെടവോ കടവേന്?
നതി പുത്തിര, ഞാന ചുകാതിപ, അത്
തിതി പുത്തിരര് വീറു അടു ചേവകനേ

51 ഉരുവായ് അരുവായ് (കുരുവാക വന്തു അരുളിനാന് കന്തന്)
ഉരുവായ് അരുവായ്, ഉളതായ് ഇലതായ്
മരുവായ് മലരായ്, മണിയായ് ഒളിയായ്ക്
കരുവായ് ഉയിരായ്ക്, കതിയായ് വിതിയായ്ക്
കുരുവായ് വരുവായ്, അരുള്വായ് കുകനേ
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org