sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
తిరు అరుణకిరినాతర్ అరుళియ కన్తర్ అనుపూతి
Audio Link

నెఞ్చక్ కనకల్ (కాప్పు)

నెఞ్చక్ కన కల్లు నెకిఴ్న్తు ఉరుకత్
తఞ్చత్తు అరుళ్ చణ్ముకనుక్కు ఇయల్చేర్
చెఞ్చొఱ్ పునై మాలై చిఱన్తిటవే
పఞ్చక్కర ఆనై పతమ్ పణివామ్

1 ఆటుమ్ పరివేల్
ఆటుమ్ పరి, వేల్, అణిచేవల్ ఎనప్
పాటుమ్ పణియే పణియా అరుళ్వాయ్
తేటుమ్ కయమా ముకనైచ్ చెరువిల్
చాటుమ్ తని యానైచ్ చకేாతరనే

2 ఉల్లాచ నిరాకులమ్
ఉల్లాచ, నిరాకుల, యోక ఇతచ్
చల్లాప, వినోతనుమ్ నీ అలైయో?
ఎల్లామ్ అఱ, ఎన్నై ఇఴన్త నలమ్
చొల్లాయ్, మురుకా చురపూ పతియే

3 వానో పునల్ (ఆఱుముకమాన పొరుళ్ ఎతు?)
వానో? పునల్ పార్ కనల్ మారుతమో?
ఞానో తయమో? నవిల్ నాన్ మఱైయో?
యానో? మనమో? ఎనై ఆణ్ట ఇటమ్
తానో? పొరుళావతు చణ్ముకనే

4 వళైపట్ట (మనై మక్కళ్ ఎనుమ్ మాయై అకల అరుళ్వాయ్)
వళైపట్ట కైమ్ మాతొటు, మక్కళ్ ఎనుమ్
తళైపట్టు అఴియత్ తకుమో? తకుమో?
కిళైపట్టు ఎఴు చూర్ ఉరముమ్, కిరియుమ్,
తొళైపట్టు ఉరువత్ తొటు వేలవనే

5 మకమాయై (మాయై అఱ)
మక మాయై కళైన్తిట వల్ల పిరాన్
ముకమ్ ఆఱుమ్ మొఴిన్ తొఴిన్తిలనే
అకమ్ మాటై, మటన్తైయర్ ఎన్(ఱు) అయరుమ్
చకమాయైయుళ్ నిన్ఱు తయఙ్కువతే

6 తిణియాన మనో (ఆఱుముకన్ అటియారై ఆట్కొళ్వాన్)
తిణియాన మనో చిలై మీతు, ఉనతాళ్
అణియార్, అరవిన్తమ్ అరుమ్పు మతో?
పణియా? ఎన, వళ్ళి పతమ్ పణియుమ్
తణియా అతిమోక తయా పరనే

7 కెటువాయ్ మననే (ఈకైయుమ్ తియానముమ్ నమ్మైక్ కాక్కుమ్)
కెటువాయ్ మననే, కతి కేళ్, కరవాతు
ఇటువాయ్, వటివేల్ ఇఱైతాళ్ నినైవాయ్
చుటువాయ్ నెటు వేతనై తూళ్పటవే
విటువాయ్ విటువాయ్ వినై యావైయుమే

8 అమరుమ్ పతి (మయక్కమ్ తీర్ప్పాన్ మురుకన్)
అమరుమ్ పతి, కేళ్, అకమ్ ఆమ్ ఎనుమ్ ఇప్
పిమరమ్ కెట మెయ్ప్ పొరుళ్ పేచియవా
కుమరన్ కిరిరాచ కుమారి మకన్
చమరమ్ పెరు తానవ నాచకనే

9 మట్టు ఊర్ (మఙ్కైయర్ మైయల్ తూరత్తేక)
మట్టూర్ కుఴల్ మఙ్కైయర్ మైయల్ వలైప్
పట్టు, ఊచల్పటుమ్ పరిచు ఎన్ఱు ఒఴివేన్?
తట్టు ఊటు అఱ వేల్ చయిలత్తు ఎఱియుమ్
నిట్టూర నిరాకుల, నిర్పయనే

10 కార్ మా మిచై (కాలన్ అణుకామల్ కాత్తిటువాన్ కన్తన్)
కార్ మా మిచై కాలన్ వరిల్, కలపత్
తేర్మా మిచై వన్తు, ఎతిరప్ పటువాయ్
తార్ మార్ప, వలారి తలారి ఎనుమ్
చూర్మా మటియత్ తొటువే లవనే

11 కూకా ఎన (ఉఱవినర్ అఴప్ పోకా వకై ఉపతేచమ్ పెఱ్ఱతు)
కూకా ఎన ఎన్ కిళై కూటి అఴప్
పోకా వకై, మెయ్ప్పొరుళ్ పేచియవా
నాకాచల వేలవ నాలు కవిత్
తియాకా చురలోక చికామణియే

12 చెమ్మాన్ మకళై (చుమ్మా ఇరు చొల్ అఱ)
చెమ్మాన్ మకళైత్ తిరుటుమ్ తిరుటన్
పెమ్మాన్ మురుకన్, పిఱవాన్, ఇఱవాన్
చుమ్మా ఇరు, చొల్ అఱ ఎన్ఱలుమే
అమ్మా పొరుళ్ ఒన్ఱుమ్ అఱిన్తిలనే

13 మురుకన్ తని వేల్ (మురుకనిన్ అరుళైక్ కొణ్టు మట్టుమే
అవనై అఱియ ముటియుమ్)

మురుకన్, తనివేల్ ముని, నమ్ కురు ఎన్ఱు
అరుళ్ కొణ్టు అఱియార్ అఱియుమ్ తరమో
ఉరు అన్ఱు, అరు అన్ఱు, ఉళతు అన్ఱు, ఇలతు అన్ఱు,
ఇరుళ్ అన్ఱు, ఒళి అన్ఱు ఎన నిన్ఱతువే

14 కైవాయ్ కతిర్ (మనతిఱ్కు ఉపతేచమ్)
కైవాయ్ కతిర్వేల్ మురుకన్ కఴల్పెఱ్ఱు
ఉయ్వాయ్, మననే, ఒఴివాయ్ ఒఴివాయ్
మెయ్ వాయ్ విఴి నాచియొటుమ్ చెవి ఆమ్
ఐవాయ్ వఴి చెల్లుమ్ అవావినైయే

15 మురుకన్ కుమరన్ (నామ మకిమై)
మురుకన్, కుమరన్, కుకన్, ఎన్ఱు మొఴిన్తు
ఉరుకుమ్ చెయల్ తన్తు, ఉణర్వు ఎన్ఱు అరుళ్వాయ్
పొరు పుఙ్కవరుమ్, పువియుమ్ పరవుమ్
కురుపుఙ్కవ, ఎణ్ కుణ పఞ్చరనే

16 పేరాచై ఎనుమ్ (పేరాచైయిల్ కలఙ్కువతు నియాయమా మురుకా?)
పేరాచై ఎనుమ్ పిణియిల్ పిణిపట్టు
ఓరా వినైయేన్ ఉఴలత్ తకుమో?
వీరా, ముతు చూర్ పట వేల్ ఎఱియుమ్
చూరా, చుర లోక తురన్తరనే

17 యామ్ ఓతియ (కఱ్ఱతన్ పలన్ కన్తన్ కఴలటిక్కు తన్నై అర్ప్పణమ్ చెయ్వతే)
యామ్ ఓతియ కల్వియుమ్, ఎమ్ అఱివుమ్
తామే పెఱ, వేలవర్ తన్తతనాల్
పూ మేల్ మయల్ పోయ్ అఱమ్ మెయ్ప్ పుణర్వీర్
నామేల్ నటవీర్, నటవీర్ ఇనియే

18 ఉతియా మరియా (తుతి మయమాన అనుపూతి)
ఉతియా, మరియా, ఉణరా, మఱవా,
వితి మాల్ అఱియా విమలన్ పుతల్వా,
అతికా, అనకా, అపయా, అమరా
పతి కావల, చూర పయఙ్ కరనే

19 వటివుమ్ (వఱుమైయై నీక్కి అరుళ్వాయ్)
వటివుమ్ తనముమ్ మనముమ్ కుణముమ్
కుటియుమ్ కులముమ్ కుటిపో కియవా
అటి అన్తమ్ ఇలా అయిల్ వేల్ అరచే
మిటి ఎన్ఱు ఒరు పావి వెళిప్పటినే

20 అరితాకియ (ఉపతేచమ్ పెఱ్ఱతై వియత్తల్)
అరితాకియ మెయ్ప్ పొరుళుక్కు అటియేన్
ఉరితా ఉపతేచమ్ ఉణర్త్తియవా
విరితారణ, విక్రమ వేళ్, ఇమైయోర్
పురితారక, నాక పురన్తరనే

21 కరుతా మఱవా (తిరువటి తీట్చై అరుళ్వాయ్)
కరుతా మఱవా నెఱికాణ, ఎనక్కు
ఇరుతాళ్ వనచమ్ తర ఎన్ఱు ఇచైవాయ్
వరతా, మురుకా, మయిల్ వాకననే
విరతా, చుర చూర విపాటణనే

22 కాళైక్ కుమరేచన్ (తన్ తవప్ పేఱ్ఱై ఎణ్ణి అతిచయిత్తల్)
కాళైక్ కుమరేచన్ ఎనక్ కరుతిత్
తాళైప్ పణియత్ తవమ్ ఎయ్తియవా
పాళైక్ కుఴల్ వళ్ళి పతమ్ పణియుమ్
వేళైచ్ చుర పూపతి, మేరువైయే

23 అటియైక్ కుఱియాతు
అటియైక్ కుఱియాతు అఱియా మైయినాల్
ముటియక్ కెటవో? ముఱైయో? ముఱైయో?
వటి విక్రమ వేల్ మకిపా, కుఱమిన్
కొటియైప్ పుణరుమ్ కుణ పూతరనే

24 కూర్ వేల్ విఴి (మఙ్కైయర్ మోకమ్ కెట, తిరువరుళ్ కూట)
కూర్వేల్ విఴి మఙ్కైయర్ కొఙ్కైయిలే
చేర్వేన్, అరుళ్ చేరవుమ్ ఎణ్ణుమతో
చూర్ వేరొటు కున్ఱు తొళైత్త నెటుమ్
పోర్ వేల, పురన్తర పూపతియే

25 మెయ్యే ఎన (వినై మికున్త వాఴ్వై నీక్కు మురుకా)
మెయ్యే ఎన వెవ్వినై వాఴ్వై ఉకన్తు
ఐయో, అటియేన్ అలైయత్ తకుమో?
కైయో, అయిలో, కఴలో ముఴుతుమ్
చెయ్యోయ్, మయిల్ ఏఱియ చేవకనే

26 ఆతారమ్ ఇలేన్ (తిరు అరుళ్ పెఱ)
ఆతారమ్ ఇలేన్, అరుళైప్ పెఱవే
నీతాన్ ఒరు చఱ్ఱుమ్ నినైన్తిలైయే
వేతాకమ ఞాన వినోత, మన
అతీతా చురలోక చికామణియే

27 మిన్నే నికర్ (వినైయాల్ వరువతు పిఱవి)
మిన్నే నికర్ వాఴ్వై విరుమ్పియ యాన్
ఎన్నే వితియిన్ పయన్ ఇఙ్కు ఇతువో?
పొన్నే, మణియే, పొరుళే, అరుళే,
మన్నే, మయిల్ ఏఱియ వానవనే

28 ఆనా అముతే (నీయుమ్ నానుమాయ్ ఇరున్త నిలై)
ఆనా అముతే, అయిల్ వేల్ అరచే,
ఞానాకరనే, నవిలత్ తకుమో?
యాన్ ఆకియ ఎన్నై విఴుఙ్కి, వెఱుమ్
తానాయ్ నిలై నిన్ఱతు తఱ్పరమే

29 ఇల్లే ఎనుమ్ (అఱియామైయై పొఱుత్తరుళ్ మురుకా)
ఇల్లే ఎనుమ్ మాయైయిల్ ఇట్టనై నీ
పొల్లేన్ అఱియామై పొఱుత్తిలైయే
మల్లేపురి పన్నిరు వాకువిల్ ఎన్
చొల్లే పునైయుమ్ చుటర్ వేలవనే

30 చెవ్వాన్ (ఉణర్త్తియ ఞానమ్ చొల్లొణానతు)
చెవ్వాన్ ఉరువిల్ తికఴ్ వేలవన్, అన్ఱు
ఒవ్వాతతు ఎన ఉణర్విత్ తతుతాన్
అవ్వాఱు అఱివార్ అఱికిన్ఱతు అలాల్
ఎవ్వాఱు ఒరువర్క్కు ఇచైవిప్పతువే

31 పాఴ్ వాఴ్వు (జెకమాయైయిల్ ఇట్టనైయే నీ వాఴ్క)
పాఴ్వాఴ్వు ఎనుమ్ ఇప్ పటుమాయైయిలే
వీఴ్వాయ్ ఎన ఎన్నై వితిత్తనైయే
తాఴ్వానవై చెయ్తన తామ్ ఉళవో?
వాఴ్వాయ్ ఇని నీ మయిల్ వాకననే

32 కలైయే పతఱి (కలై ఞానమ్ వేణ్టామ్)
కలైయే పతఱిక్, కతఱిత్ తలైయూటు
అలైయే పటుమాఱు, అతువాయ్ విటవో?
కొలైయే పురి వేటర్ కులప్ పిటితోయ్
మలైయే, మలై కూఱిటు వాకైయనే

33 చిన్తా ఆకుల (పన్తత్తిన్ఱు ఎనైక్ కావాయ్)
చిన్తాకుల ఇల్లొటు చెల్వమ్ ఎనుమ్
విన్తాటవి ఎన్ఱు విటప్ పెఱువేన్
మన్తాకిని తన్త వరోతయనే
కన్తా, మురుకా, కరుణాకరనే

34 చిఙ్కార మట (తీనెఱియినిన్ఱు ఎనైక్ కావాయ్)
చిఙ్కార మటన్తైయర్ తీనెఱి పోయ్
మఙ్కామల్ ఎనక్కు వరమ్ తరువాయ్
చఙ్క్రామ చికావల, చణ్ముకనే
కఙ్కానతి పాల, క్రుపాకరనే

35 వితి కాణు (నఱ్ కతి కాణ అరుళ్వాయ్)
వితికాణుమ్ ఉటమ్పై విటా వినైయేన్
కతికాణ మలర్క్ కఴల్ ఎన్ఱు అరుళ్వాయ్?
మతి వాళ్నుతల్ వళ్ళియై అల్లతు పిన్
తుతియా విరతా, చుర పూపతియే

36 నాతా కుమరా (చివపెరుమానుక్కు ఉపతేచిత్త పొరుళ్ ఎతు?)
నాతా, కుమరా నమ ఎన్ఱు అరనార్
ఓతాయ్ ఎన ఓతియతు ఎప్పొరుళ్ తాన్?
వేతా ముతల్ విణ్ణవర్ చూటుమ్ మలర్ప్
పాతా కుఱమిన్ పత చేకరనే

37 కిరివాయ్ విటు (ఉన్ తొణ్టనాకుమ్పటి అరుళ్వాయ్)
కిరివాయ్ విటు విక్రమ వేల్ ఇఱైయోన్
పరివారమ్ ఎనుమ్ పతమ్ మేవలైయే
పురివాయ్ మననే పొఱైయామ్ అఱివాల్
అరివాయ్ అటియోటుమ్ అకన్తైయైయే

38 ఆతాళియై (ఎన్నైయుమ్ ఆణ్ట కరుణై)
ఆతాళియై, ఒన్ఱు అఱియేనై అఱత్
తీతు ఆళియై ఆణ్టతు చెప్పుమతో
కూతాళ కిరాత కులిక్కు ఇఱైవా
వేతాళ కణమ్ పుకఴ్ వేలవనే

39 మావేఴ్ చననమ్ (పిఱప్పైయుమ్ ఆచైయైయుమ్ నీక్కు మురుకా)
మాఏఴ్ చననమ్ కెట మాయైవిటా
మూఏటణై ఎన్ఱు ముటిన్తిటుమో
కేாవే, కుఱమిన్ కొటితోళ్ పుణరుమ్
తేవే చివ చఙ్కర తేచికనే

40 వినై ఓట (వేల్ మఱావతిరుప్పతే నమతు వేలై)
వినై ఓట విటుమ్ కతిర్ వేల్ మఱవేన్
మనైయోటు తియఙ్కి మయఙ్కిటవో?
చునైయోటు, అరువిత్ తుఱైయోటు, పచున్
తినైయోటు, ఇతణోటు తిరిన్తవనే

41 చాకాతు ఎనైయే (కాలనిటత్తిలిరున్తు ఎనైక్ కాప్పాఱ్ఱు)
చాకాతు, ఎనైయే చరణఙ్ కళిలే
కా కా, నమనార్ కలకమ్ చెయుమ్ నాళ్
వాకా, మురుకా, మయిల్ వాకననే
యోకా, చివ ఞాన ఉపతేచికనే

42 కుఱియై (ఎవ్వేళైయుమ్ చెవ్వేళైయే నినై)
కుఱియైక్ కుఱియాతు కుఱిత్తు అఱియుమ్
నెఱియైత్ తనివేలై నికఴ్త్తిటలుమ్
చెఱివు అఱ్ఱు, ఉలకేாటు ఉరై చిన్తైయుమ్ అఱ్ఱు
అఱివు అఱ్ఱు, అఱియామైయుమ్ అఱ్ఱతువే

43 తూచా మణియుమ్ (చొల్లఱ ఎనుమ్ ఆనన్త మెళనమ్)
తూచా మణియుమ్ తుకిలుమ్ పునైవాళ్
నేచా మురుకా నినతు అన్పు అరుళాల్
ఆచా నికళమ్ తుకళాయిన పిన్
పేచా అనుపూతి పిఱన్తతువే

44 చాటుమ్ తని (మురుకన్ తిరువటి తన్తాన్)
చాటుమ్ తనివేల్ మురుకన్ చరణమ్
చూటుమ్ పటి తన్తతు చొల్లు మతో?
వీటుమ్, చురర్ మాముటి, వేతముమ్, వెమ్
కాటుమ్, పునముమ్ కమఴుమ్ కఴలే

45 కరవాకియ కల్వి (మెయ్ పొరుళే, ఉన్ నిలైయై ఉణర్త్తు)
కరవాకియ కల్వి ఉళార్ కటై చెన్ఱు
ఇరవా వకై మెయ్ప్ పొరుళ్ ఈకువైయో?
కురవా, కుమరా, కులిచాయుత, కుఞ్
చరవా, చివయోక తయాపరనే

46 ఎన్తాయుమ్ (మాతా పితావుమ్ ఇని నీయే మనక్ కవలై తీరాయ్)
ఎమ్ తాయుమ్ ఎనక్కు అరుళ్ తన్తైయుమ్ నీ
చిన్తాకులమ్ ఆనవై తీర్త్తు ఎనైయాళ్
కన్తా, కతిర్ వేలవనే, ఉమైయాళ్
మైన్తా, కుమరా, మఱై నాయకనే

47 ఆఱాఱైయుమ్ (మేలాన తవ నిలై అరుళ్వాయ్, కావలనే)
ఆఱు ఆఱైయుమ్ నీత్తు అతన్ మేల్ నిలైయైప్
పేఱా అటియేన్, పెఱుమాఱు ఉళతో?
చీఱావరు చూర్ చితైవిత్తు, ఇమైయోర్
కూఱా ఉలకమ్ కుళిర్విత్తవనే

48 అఱివు ఒన్ఱు (మేలాన తవ నిలై అరుళ్వాయ్, కావలనే)
అఱివు ఒన్ఱు అఱ నిన్ఱు, అఱివార్ అఱివిల్
పిఱివు ఒన్ఱు అఱ నిన్ఱ, పిరాన్ అలైయో?
చెఱివు ఒన్ఱు అఱ వన్తు, ఇరుళే చితైయ
వెఱి వెన్ఱవరోటు ఉఱుమ్ వేలవనే

49 తన్నమ్ తని (ఇనిమై తరుమ్ తనిమై విళక్క ముటియుమా?)

తన్నన్ తని నిన్ఱతు, తాన్ అఱియ
ఇన్నమ్ ఒరువర్క్కు ఇచైవిప్ పతువో?
మిన్నుమ్ కతిర్ వేల్ వికిర్తా, నినైవార్
కిన్నమ్ కళైయుమ్ క్రుపై చూఴ్ చుటరే

50 మతి కెట్టు (మురుకన్ అరుళాల్ ముక్తి పెఱ్ఱేన్)
మతికెట్టు అఱవాటి, మయఙ్కి, అఱక్
కతికెట్టు, అవమే కెటవో కటవేన్?
నతి పుత్తిర, ఞాన చుకాతిప, అత్
తితి పుత్తిరర్ వీఱు అటు చేవకనే

51 ఉరువాయ్ అరువాయ్ (కురువాక వన్తు అరుళినాన్ కన్తన్)
ఉరువాయ్ అరువాయ్, ఉళతాయ్ ఇలతాయ్
మరువాయ్ మలరాయ్, మణియాయ్ ఒళియాయ్క్
కరువాయ్ ఉయిరాయ్క్, కతియాయ్ వితియాయ్క్
కురువాయ్ వరువాయ్, అరుళ్వాయ్ కుకనే
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org