sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
श्री कुमर कुरुपर चुवामिकळ् अरुळिय
तिरुच्चॆन्तूर् कन्तर् कलि वॆण्पा


पूमेवु चॆङ्कमलप् पुत्तेळुम् तेऱरिय
पामेवु तॆय्वप् पऴमऱैयुम् - तेमेवु
नातमुम् नातान्त मुटिवुम् नवैतीर्न्त
पोतमुम् काणात पोतमाय् - आतिनटु --- 1

अन्तम् कटन्तनित्ति याऩन्त पोतमाय्प्
पन्तम् तणन्त परञ्चुटराय् - वन्त
कुऱियुम् कुणमुमॊरु कोलमुमऱ्‌ऱु ऎङ्कुम्
चॆऱियुम् परम चिवमाय् - अऱिवुक्कु --- 2

अऩातियाय् ऐन्तॊऴिऱ्‌कुम् अप्पुऱमाय् अऩ्ऱे
मऩातिकळुक्कु ऎट्टा वटिवाय्त् - तऩातरुळिऩ्
पञ्चवित रूप परचुकमाय् ऎव्वुयिर्क्कुम्
तञ्चमॆऩ निऱ्‌कुम् तऩिप्पॊरुळाय् - ऎञ्चात --- 3

पूरणमाय् नित्तमाय्प् पोक्कुवरवुम् पुणर्वुम्
कारणमुम् इल्लाक् कतियाकित् - तारणियिल्
इन्तिरचालम् पुरिवोऩ् यावरैयुम् ताऩ्मयक्कुम्
तन्तिरत्तिल् चारातु चार्वतुपोल् - मुन्तुम् --- 4

करुविऩ्ऱि निऩ्ऱ करुवाय् अरुळे
उरुविऩ्ऱि निऩ्ऱ उरुवाय्त् - तिरिकरणम्
आकवरुम् इच्चै अऱिवु इयऱ्‌ऱ लाल् इलय
पोकअति कारप् पॊरुळाकि - एकत्तु --- 5

उरुवुम् अरुवुम् उरुअरुवुम् आकिप्
परुव वटिवम् पलवाय् - इरुळ्मलत्तुळ्
मोकमुऱुम् पल्लुयिर्क्कु मुत्तिअळित् तऱ्‌कुमल
पाकमुऱवे कटैक्कण् पालित्तुत् - तेकमुऱत् --- 6

तन्त अरुवुरुवम् चार्न्तविन्तु मोकिऩिमाऩ्
पॆन्त मुऱवे पिणिप्पित्तु - मन्त्रमुतल्
आऱत्तु वावुम् अण्टत्तु आर्न्तअत्तु वाक्कळुम्मुऱ्‌
कूऱत् तकुम् चिमिऴ्प्पिल् कूट्टुवित्तु - माऱिवरुम् --- 7

ईरिरण्टु तोऱ्‌ऱत्तु ऎऴुपिऱप्पुळ् योऩिऎऩ्पाऩ्
आरवन्त नाऩ्कुनू ऱायिरत्तुळ् - तीर्वरिय
कऩ्मत्तुक्कु ईटाय्क् कऱङ्कुम् चकटमुम् पोऱ्‌
चॆऩ्मित्तु उऴलत् तिरोतित्तु - वॆन्निरय --- 8

चॊर्क्काति पोकमॆलाम् तुय्प्पित्तुप् पक्कुवत्ताल्
नऱ्‌कारणम् चिऱितु नण्णुतलुम् - तर्क्कमिटुम्
तॊऩ्ऩूल् परचमयम् तोऱुम् अतुवतुवे
नऩ्ऩूल् ऎऩत्तॆरिन्तु नाट्टुवित्तु - मुऩ्ऩूल् --- 9

विरतमुत लायपल मॆय्त्तवत्तिऩ् उण्मैत्
चरियैकिरि यायोकम् चार्वित्तु - अरुळ्पॆरुकु
चालोक चामीप चारूपमुम् पुचिप्पित्तु
आलोकम् तऩ्ऩै अकऱ्‌ऱुवित्तु - नाल्वकैयाम् --- 10
Back to Top

चत्तिनि पातम् तरुतऱ्‌कु इरुविऩैयुम्
ऒत्तुवरुम् कालम् उळवाकिप् - पॆत्त
मलपरि पाकम् वरुमळविल् पऩ्ऩाळ्
अलमरुतल् कण्णुऱ्‌ऱु अरुळि - उलवातु --- 11

अऱिवुक्कु अऱिवाकि अव्वऱिवुक्कु ऎट्टा
नॆऱियिल् चॆऱिन्तनिलै नीङ्किप् - पिरियाक्
करुणै तिरुउरुवाय्क् काचिऩिक्के तोऩ्ऱिक्
कुरुपरऩॆऩ्ऱु ओर्तिरुप्पेर् कॊण्टु - तिरुनोक्काल् --- 12

ऊऴ्विऩैयैप् पोक्कि उटलऱुपत् तॆट्टुनिलम्
एऴुम् अत्तुवाक्कळ् इरुमूऩ्ऱुम् - पाऴाक
आणवमाऩ पटलम् किऴित्तु अऱिविल्
काणरिय मॆय्ञ्ञाऩक् कण्काट्टिप् - पूणुम् --- 13

अटिञाऩत् ताऱ्‌पॊरुळुम् आऩ्मावुम् काट्टिक्
कटियार् पुवऩमुऱ्‌ऱुम् काट्टि - मुटियातु
तेक्कुपर माऩन्तम् तॆळ्ळमुतम् आकिऎङ्कुम्
नीक्कमऱ निऩ्ऱ निलैकाट्टिप् - पोक्कुम् --- 14

वरवुम् निऩैप्पुम् मऱप्पुम् पकलुम्
इरवुम् कटन्तुलवा इऩ्पम् - मरुवुवित्तुक्
कऩ्ममलत् तार्क्कुमलर्क् कण्मूऩ्ऱुम् ताऴ्चटैयुम्
वऩ्मऴुवुम् माऩुमुटऩ् माल्विटैमेल् - मिऩ्ऩिटत्तुप् --- 15

पूत्त पवळप् पॊरुप्पु ऒऩ्ऱु वॆळ्ळिवॆऱ्‌पिल्
वाय्त्तऩैय तॆय्व वटिवाकि - मूत्त
करुममलक् कट्टऱुत्तुक् कण्णरुळ् चॆय्तु उळ्निऩ्ऱु
ऒरुमलर्त्तार्क्कु इऩ्पम् उतविप् - पॆरुकियॆऴु --- 16

मूऩ्ऱवत्तै युम्कऴऱ्‌ऱि मुत्तरुट ऩेइरुत्ति
आऩ्ऱपर मुत्ति अटैवित्तुत् - तोऩ्ऱवरुम्
याऩॆऩतॆऩ्ऱु अऱ्‌ऱ इटमे तिरुवटिया
मोऩपरा ऩन्तम् मुटियाक - ञाऩम् --- 17

तिरुउरुवा इच्चै चॆयलऱिवु कण्णा
अरुळतुवे चॆङ्कै अलरा - इरुनिलमे
चन्नितिया निऱ्‌कुम् तऩिच्चुटरे ऎव्वुयिर्क्कुम्
पिऩ्ऩमऱ निऩ्ऱ पॆरुमाऩे - मिऩ्ऩुरुवम् --- 18

तोय्न्त नवरत्नच् चुटर्मणियाल् चॆय्त पैम्पॊऩ्
वाय्न्त किरण मणिमुटियुम् - तेय्न्तपिऱैत्
तुण्टम्इरु मूऩ्ऱुनिरै तोऩ्ऱप् पतित्तऩैय
पुण्टरम् पूत्तनुतल् पॊट्टऴकुम् - विण्ट --- 19

परुवमलर्प् पुण्टरिकम् पऩ्ऩिरण्टु पूत्ताङ्कु
अरुळ्पॊऴियुम् कण्मलर् ईराऱुम् - परुति
पलवुम् ऎऴुन्तुचुटर् पालित्ताऱ्‌ पोलक्
कुलवु मकरक् कुऴैयुम् - निलवुमिऴुम् --- 20
Back to Top

पुऩ्मुऱुवल् पूत्तलर्न्त पूङ्कुमुतच् चॆव्वायुम्
चॆऩ्मविटाय् तीर्क्कुम् तिरुमॊऴियुम् - विऩ्मलितोळ्
वॆव्वचुरर् पोऱ्‌ऱिचैक्कुम् वॆञ्चूर ऩैत्तटिन्तु
तॆव्वरुयिर् चिन्तुम् तिरुमुकमुम् - ऎव्वुयिर्क्कुम् --- 21

ऊऴ्विऩैयै माऱ्‌ऱि उलवात पेरिऩ्प
वाऴ्वुतरुम् चॆय्य मलर्मुकमुम् - चूऴ्वोर्
वटिक्कुम् पऴमऱैकळ् आकमङ्कळ् यावुम्
मुटिक्कुम् कमल मुकमुम् - विटुत्तकलाप् --- 22

पाच इरुळ्तुरन्तु पल्कतिरिल् चोतिविटुम्
वाच मलर्वतऩ मण्टलमुम् - नेचमुटऩ्
पोकमुऱुम् वळ्ळिक्कुम् पुत्तेळिर् पूङ्कॊटिक्कुम्
मोकम् अळिक्कुम् मुकमतियुम् - ताकमुटऩ् --- 23

वन्तटियिल् चेर्न्तोर् मकिऴ वरम्पलवुम्
तन्तरुळुम् तॆय्वमुकत् तामरैयुम् - कॊन्तविऴ्न्त
वेरिक् कटम्पुम् विरैक्कुरवुम् पूत्तलर्न्त
पारप् पुयचयिलम् पऩ्ऩिरण्टुम् - आरमुतम् --- 24

तेवर्क्कु उतवुम् तिरुक्करमुम् चूर्मकळिर्
मेवक् कुऴैन्तणैन्त मॆऩ्करमुम् - ओवातु
मारि पॊऴिन्त मलर्क्करमुम् पून्तॊटैयल्
चेर अणिन्त तिरुक्करमुम् - मार्पकत्तिल् --- 25

वैत्त करतलमुम् वाममरुङ् किऱ्‌करमुम्
उय्त्त कुऱङ्किल् ऒरुकरमुम् - मॊय्त्त
चिऱुतॊटिचेर् कैयुम्मणि चेर् न्ततटङ् कैयुम्
कऱुवुचमर् अङ्कुचम्चेर् कैयुम् - तॆऱुपोर्--- 26

अतिर्के टकम् चुऴऱ्‌ऱुम् अङ्कैत् तलमुम्
कतिर्वाळ् वितिर्क्कुम् करमुम् - मुतिरात
कुम्पमुलैच् चॆव्वाय्क् कॊटियिटैयार् वेट् टणैन्त
अम्पॊऩ् मणिप्पूण् अकऩ्मार्पुम् - पैम्पॊऩ् --- 27

पुरिनूलुम् कण्टिकैयुम् पूम्पट् टुटैयुम्
अरैञाणुम् कच्चै अऴकुम् - तिरुवरैयुम्
नातक्कऴलुम् नकुमणिप् पॊऱ्‌ किण्किणियुम्
पातत्तु अणिन्त परिपुरमुम् - चोति --- 28

इळम्परुति नूऱा यिरङ्कोटि पोल
वळन्तरु तॆय्वीक वटिवुम् - उळन्तऩिल्कण्टु
आतरिप्पोर्क्कु आरुयिराय् अऩ्परकत् तामरैयिऩ्
मीतिरुक्कुम् तॆय्व विळक्कॊळिये - ओतियऐन्तु --- 29

ओङ्कारत्तु उळ्ळॊळिक्कुम् उळ्ळॊळियाय् ऐन्तॊऴिऱ्‌कुम्
नीङ्कात पेरुरुवाय् निऩ्ऱोऩे - ताङ्करिय
मन्तिरमे चोरिया वाऩ्पतमे मामुटियात्
तॊन्तमुऱुम् वऩ्ऩमे तॊक्काकप् - पन्तऩैयाल् --- 30
Back to Top

ऒत्त पुवऩत् तुरुवे उरोममात्
तत्तुवङ्क ळेचत्त तातुवा - वैत्त
कलैये अवयवमाक् काट्टुम् अत्तु वाविऩ्
निलैये वटिवमा निऩ्ऱोय् - पलकोटि --- 31

अण्टम् उरुवाकि अङ्कम् चराचरमाय्क्
कण्टचक्ति मूऩ्ऱुट् करणमाय्त् - तॊण्टुपटुम्
आविप् पुलऩुक्कु अऱिवु अळिप्प ऐन्तॊऴिलुम्
एवित् तऩिनटत्तुम् ऎङ्कोवे - मेव --- 32

वरुम्अट्ट मूर्त्तमाम् वाऴ्वेमॆय्ञ् ञाऩम्
तरुम्अट्ट योकत् तवमे - परुवत्तु
अकलात पेरऩ्पु अटैन्तोर् अकत्तुळ्
पुकलाकुम् इऩ्पप् पॊरुप्पुम् - चुकलळितप् --- 33

पेरिऩ्प वॆळ्ळप् पॆरुक्काऱु मीताऩम्
तेरिऩ्प नल्कुम् तिरुनाटुम् - पारिऩ्पम्
ऎल्लाम् कटन्त इरुनिलत्तुळ् पोक्कुवरवु
अल्लातु उयर्न्त अणिनकरुम् - तॊल्लुलकिल् --- 34

ईऱुम् मुतलुमकऩ्ऱु ऎङ्कुनिऱैन्तु ऐन्तॆऴुत्तैक्
कूऱि नटात्तुम् कुरकतमुम् - एऱुमतम्
तोय्न्तु कळित्तोर् तुतिक्कैयिऩाल् पञ्चमलम्
काय्न्त चिवञाऩक् कटाक्कळिऱुम् - वाय्न्तचिव --- 35

पूरणत्तुळ् पूरणमाम् पोतम् पुतुमलरा
नारकत्तुळ् कट्टु नऱुन्तॊटैयुम् - कारणत्तुळ्
ऐन्तॊऴिलुम् ओवातु अळित्तुयर्न्त वाऩ्कॊटियुम्
वन्तनव नात मणिमुरचुम् - चन्ततमुम् --- 36

नीक्कमिऩ्ऱि आटि निऴलचैप्पाऩ् पोल्पुवऩम्
आक्कि अचैत्तरुळुम् आणैयुम् - तेक्कमऴ्न्तु
वीचुम् पऩुवल् विपुतर् तऩित्तऩिये
पेचुम् तचाङ्कमॆऩप् पॆऱ्‌ऱोऩे - तेचुतिकऴ् --- 37

पूङ्कयिलै वॆऱ्‌पिल् पुऩैमलर्प्पूङ् कोतैयिटप्
पाङ्कुऱैयुम् मुक्कण् परञ्चोति - आङ्कॊरुनाळ्
वॆन्तकुवर्क्कु आऱ्‌ऱात विण्णோर् मुऱैक्किरङ्कि
ऐन्तु मुकत्तोटु अतोमुकमुम् - तन्तु --- 38

तिरुमुकङ्कळ् आऱाकिच् चॆन्तऴऱ्‌कण् आऱुम्
ऒरुमुकमाय्त् तीप्पॊऱियाऱु उय्प्प - विरिपुवऩम्
ऎङ्कुम् परक्क इमैयोर् कण्टु अञ्चुतलुम्
पॊङ्कुम् तऴल्पिऴम्पैप् पॊऱ्‌करत्ताल् - अङ्कण् --- 39

ऎटुत्तमैत्तु वायुवैक्कॊण्टु एकुतियॆऩ्ऱु ऎम्माऩ्
कॊटुत्तळिप्प मॆल्लक् कॊटुपोय् - अटुत्ततॊरु
पूतत् तलैवकॊटु पोतिऎऩत् तीक्कटवुळ्
चीतप् पकीरतिक्के चॆऩ्ऱुय्प्पप् - पोतॊरुचऱ्‌ऱु --- 40
Back to Top

अऩ्ऩवळुम् कॊण्टमैतऱ्‌कु आऱ्‌ऱाळ् चरवणत्तिल्
चॆऩ्ऩियिल् कॊण्टु उय्प्पत् तिरुउरुवाय् - मुऩ्ऩर्
अऱुमीऩ् मुलैयुण्टु अऴुतुविळै याटि
नऱुनीर् मुटिक्कणिन्त नातऩ् - कुऱुमुऱुवल् --- 41

कऩ्ऩियॊटुम् चॆऩ्ऱु अवट्कुक् कातलुरुक् काट्टुतलुम्
अऩ्ऩवळ्कण्टु अव्वुरुवम् आऱिऩैयुम् - तऩ्ऩिरण्टु
कैयाल् ऎटुत्तणैत्तुक् कन्तऩॆऩप् पेर्पुऩैन्तु
मॆय्याऱुम् ऒऩ्ऱाक मेवुवित्तुच् - चॆय्य --- 42

मुकत्तिल् अणैत्तुच् चि मोन्तु मुलैप्पाल्
अकत्तुळ् मकिऴ्पूत्तु अळित्तुच् - चकत्तळन्त
वॆळ्ळै विटैमेल् विमलऩ् करत्तिल् अळित्तु
उळ्ळम् उवप्प उयर्न्तोऩे - किळ्ळैमॊऴि --- 43

मङ्कै चिलम्पिऩ् मणिऒऩ्प तिल्तोऩ्ऱुम्
तुङ्क मटवार् तुयर्तीर्न्तु - तङ्कळ्
विरुप्पाल् अळित्तनव वीररुक्कुळ् मुऩ्ऩोऩ्
मरुप्पायुम् तार्वीर वाकु - नॆरुप्पिलुतित्तु --- 44

अङ्कण् पुवऩम् अऩैत्तुम् अऴित्तुलवुम्
चॆङ्कण् कटा अतऩैच् चॆऩ्ऱु कॊणर्न्तु - ऎङ्कोऩ्
विटुक्कुति ऎऩ्ऱु उय्प्प अतऩ् मीतिवर्न्तु ऎण्टिक्कुम्
नटत्ति विळैयाटुम् नाता - पटैप्पोऩ् --- 45

अकन्तै उरैप्पमऱै आति ऎऴुत्तॊऩ्ऱु
उकन्त पिरणवत्तिऩ् उण्मै - पुकऩ्ऱिलैयाल्
चिट्टित् तॊऴिलतऩैच् चॆय्वतॆङ्कऩ् ऎऩ्ऱुमुऩम्
कुट्टिच् चिऱैयिरुत्तुम् कोमाऩे - मट्टविऴुम् --- 46

पॊऩ्ऩम् कटुक्कैप् पुरिचटैयोऩ् पोऱ्‌ऱिचैप्प
मुऩ्ऩम् पिरमम् मॊऴिन्तोऩे - कॊऩ्ऩॆटुवेल्
तारकऩुम् मायत् तटङ्किरियुम् तूळाक
वीरवटि वेल् विटुत्तोऩे - चीरलैवाय्त् --- 47

तॆळ्ळु तिरै कॊऴिक्कुम् चॆन्तूरिल् पोय्क्करुणै
वॆळ्ळम् ऎऩत्तविचिऩ् वीऱ्‌ऱिरुन्तु - वॆळ्ळैक्
कयेन्तिरऩुक्कु अञ्चल् अळित्तुक् कटल्चूऴ्
मयेन्तिरत्तिल् पुक्कु इमैयोर् वाऴच् - चयेन्तिरऩाम् --- 48

चूरऩैच् चोतित्तुवरु कॆऩ्ऱुतटम् तोळ्विचय
वीरऩैत् तूताक विटुत्तोऩे - कारवुणऩ्
वाऩवरै विट्टु वणङ्कामै याल् कॊटिय
ताऩवर्कळ् नाऱ्‌पटैयुम् चङ्करित्तुप् - पाऩु --- 49

पकैवऩ् मुतलाय पालरुटऩ् चिङ्क
मुकऩैवॆऩ्ऱु वाकै मुटित्तोय् - चकमुटुत्त
वारितऩिल् पुतिय मावाय्क् किटन्तनॆटुम्
चूरुटलम् कीण्ट चुटर् वेलोय् - पोरवुणऩ् --- 50
Back to Top

अङ्कम्इरु कूऱाय् अटऩ्मयिलुम् चेवलुमाय्त्
तुङ्कमुटऩ् आर्त्तॆऴुन्तु तोऩ्ऱुतलुम् - अङ्कवऱ्‌ऱुळ्
चीऱुम्अर वैप्पॊरुत चित्रमयिल् वाकऩमा
एऱि नटात्तुम् इळैयोऩे - माऱिवरु --- 51

चेवल् पकैयैत् तिऱल्चेर् पताकैऎऩ
मेवत् तऩित्तुयर्त्त मेलोऩे - मूवर्
कुऱैमुटित्तु विण्णम् कुटियेऱ्‌ऱित् तेवर्
चिऱैविटुत्तु आट् कॊण्टळित्त तेवे - मऱैमुटिवाम् --- 52

चैवक्कॊऴुन्ते तवक्कटले वाऩुतवुम्
तॆय्वक् कळिऱ्‌ऱै मणम्चॆय्तोऩे - पॊय्विरवु
कामम् मुऩिन्त कलैमुऩिवऩ् कण्णरुळाल्
वाममट माऩिऩ् वयिऱ्‌ऱुतित्तप् - पूमरुवु --- 53

काऩक् कुऱवर् कळिकूरप् पूङ्कुयिल्पोल्
एऩऱ्‌ पुऩङ्कात्तु इऩितिरुन्तु - मेऩ्मैपॆऱत्
तॆळ्ळित् तिऩैमावुम् तेऩुम् परिन्तळित्त
वळ्ळिक् कॊटियै मणन्तोऩे - उळ्ळम् उवन्तु --- 54

आऱुतिरुप् पतिकण्टु आऱॆऴुत्तुम् अऩ्पिऩुटऩ्
कूऱुम् अवर् चिन्तैकुटि कॊण्टोऩे - नाऱुमलर्क्
कन्तिप् पॊतुम्पर्ऎऴु कारलैक्कुम् चीरलैवाय्च्
चॆन्तिल् पतिपुरक्कुम् चॆव्वेळे - चन्ततमुम् --- 55

पल्कोटि चऩ्मप् पकैयुम् अवमिरुत्तुम्
पल्कोटि विक्किऩमुम् पल्पिणियुम् - पल्कोटि
पातकमुम् चॆय्विऩैयुम् पाम्पुम् पचाचुम्अटल्
पूतमुम् ती नीरुम् पॊरुपटैयुम् - तीतु अकला --- 56

वॆव्विटमुम् तुट्ट मिरुकमुतलाम् ऎवैयुम्
ऎव्विटम् वन्तु ऎम्मै ऎतिर्न्तालुम् - अव्विटत्तिल्
पच्चैमयिल् वाकऩमुम् पऩ्ऩिरण्टु तिण्तोळुम्
अच्चम् अकऱ्‌ऱुम् अयिल्वेलुम् - कच्चैत् --- 57

तिरुवरैयुम् चीऱटियुम् चॆङ्कैयुम् ईराऱु
अरुळ्विऴियुम् मामुकङ्कळ् आऱुम् - विरिकिरणम्
चिन्तप् पुऩैन्त तिरुमुटिकळ् ओराऱुम्
ऎन्तत् तिचैयुम् ऎतिर्तोऩ्ऱ - वन्तिटुक्कण् --- 58

ऎल्लाम् पॊटिपटुत्ति ऎव्वरमुम् तन्तुपुकुन्तु
उल्लाचमाक उळत्तिरुन्तु - पल्वितमाम्
आचुमुतल् नाऱ्‌कवियुम् अट्टाव ताऩमुम्चीर्प्
पेचुम् इयल् पल्काप् पियत् तॊकैयुम् - ओचै --- 59

ऎऴुत्तुमुत लाम् ऐन्तु इलक्कणमुम् तोय्न्तु
पऴुत्त तमिऴ्प्पुलमै पालित्तु - ऒऴुक्कमुटऩ्
इम्मैप् पिऱप्पिल् इरुवा तऩै अकऱ्‌ऱि
मुम्मैप् पॆरुमलङ्कळ् मोचित्तुत् - तम्मैविटुत्तु --- 60

आयुम् पऴैय अटिया रुटऩ्कूट्टित्
तोयुम् परपोकम् तुय्प्पित्तुच् - चेय
कटियेऱ्‌कुम् पूङ्कमलक् काल्काट्टि आट्कॊण्टु
अटियेऱ्‌कु मुऩ्ऩिऩ्ऱु अरुळ्. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org