sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ಶ್ರೀ ಕುಮರ ಕುರುಪರ ಚುವಾಮಿಕಳ್ ಅರುಳಿಯ
ತಿರುಚ್ಚೆನ್ತೂರ್ ಕನ್ತರ್ ಕಲಿ ವೆಣ್ಪಾ


ಪೂಮೇವು ಚೆಙ್ಕಮಲಪ್ ಪುತ್ತೇಳುಮ್ ತೇಱರಿಯ
ಪಾಮೇವು ತೆಯ್ವಪ್ ಪೞಮಱೈಯುಮ್ - ತೇಮೇವು
ನಾತಮುಮ್ ನಾತಾನ್ತ ಮುಟಿವುಮ್ ನವೈತೀರ್ನ್ತ
ಪೋತಮುಮ್ ಕಾಣಾತ ಪೋತಮಾಯ್ - ಆತಿನಟು --- 1

ಅನ್ತಮ್ ಕಟನ್ತನಿತ್ತಿ ಯಾನ಼ನ್ತ ಪೋತಮಾಯ್ಪ್
ಪನ್ತಮ್ ತಣನ್ತ ಪರಞ್ಚುಟರಾಯ್ - ವನ್ತ
ಕುಱಿಯುಮ್ ಕುಣಮುಮೊರು ಕೋಲಮುಮಱ್ಱು ಎಙ್ಕುಮ್
ಚೆಱಿಯುಮ್ ಪರಮ ಚಿವಮಾಯ್ - ಅಱಿವುಕ್ಕು --- 2

ಅನ಼ಾತಿಯಾಯ್ ಐನ್ತೊೞಿಱ್ಕುಮ್ ಅಪ್ಪುಱಮಾಯ್ ಅನ಼್ಱೇ
ಮನ಼ಾತಿಕಳುಕ್ಕು ಎಟ್ಟಾ ವಟಿವಾಯ್ತ್ - ತನ಼ಾತರುಳಿನ಼್
ಪಞ್ಚವಿತ ರೂಪ ಪರಚುಕಮಾಯ್ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್
ತಞ್ಚಮೆನ಼ ನಿಱ್ಕುಮ್ ತನ಼ಿಪ್ಪೊರುಳಾಯ್ - ಎಞ್ಚಾತ --- 3

ಪೂರಣಮಾಯ್ ನಿತ್ತಮಾಯ್ಪ್ ಪೋಕ್ಕುವರವುಮ್ ಪುಣರ್ವುಮ್
ಕಾರಣಮುಮ್ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಕತಿಯಾಕಿತ್ - ತಾರಣಿಯಿಲ್
ಇನ್ತಿರಚಾಲಮ್ ಪುರಿವೋನ಼್ ಯಾವರೈಯುಮ್ ತಾನ಼್ಮಯಕ್ಕುಮ್
ತನ್ತಿರತ್ತಿಲ್ ಚಾರಾತು ಚಾರ್ವತುಪೋಲ್ - ಮುನ್ತುಮ್ --- 4

ಕರುವಿನ಼್ಱಿ ನಿನ಼್ಱ ಕರುವಾಯ್ ಅರುಳೇ
ಉರುವಿನ಼್ಱಿ ನಿನ಼್ಱ ಉರುವಾಯ್ತ್ - ತಿರಿಕರಣಮ್
ಆಕವರುಮ್ ಇಚ್ಚೈ ಅಱಿವು ಇಯಱ್ಱ ಲಾಲ್ ಇಲಯ
ಪೋಕಅತಿ ಕಾರಪ್ ಪೊರುಳಾಕಿ - ಏಕತ್ತು --- 5

ಉರುವುಮ್ ಅರುವುಮ್ ಉರುಅರುವುಮ್ ಆಕಿಪ್
ಪರುವ ವಟಿವಮ್ ಪಲವಾಯ್ - ಇರುಳ್ಮಲತ್ತುಳ್
ಮೋಕಮುಱುಮ್ ಪಲ್ಲುಯಿರ್ಕ್ಕು ಮುತ್ತಿಅಳಿತ್ ತಱ್ಕುಮಲ
ಪಾಕಮುಱವೇ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ ಪಾಲಿತ್ತುತ್ - ತೇಕಮುಱತ್ --- 6

ತನ್ತ ಅರುವುರುವಮ್ ಚಾರ್ನ್ತವಿನ್ತು ಮೋಕಿನ಼ಿಮಾನ಼್
ಪೆನ್ತ ಮುಱವೇ ಪಿಣಿಪ್ಪಿತ್ತು - ಮನ್ತ್ರಮುತಲ್
ಆಱತ್ತು ವಾವುಮ್ ಅಣ್ಟತ್ತು ಆರ್ನ್ತಅತ್ತು ವಾಕ್ಕಳುಮ್ಮುಱ್
ಕೂಱತ್ ತಕುಮ್ ಚಿಮಿೞ್ಪ್ಪಿಲ್ ಕೂಟ್ಟುವಿತ್ತು - ಮಾಱಿವರುಮ್ --- 7

ಈರಿರಣ್ಟು ತೋಱ್ಱತ್ತು ಎೞುಪಿಱಪ್ಪುಳ್ ಯೋನ಼ಿಎನ಼್ಪಾನ಼್
ಆರವನ್ತ ನಾನ಼್ಕುನೂ ಱಾಯಿರತ್ತುಳ್ - ತೀರ್ವರಿಯ
ಕನ಼್ಮತ್ತುಕ್ಕು ಈಟಾಯ್ಕ್ ಕಱಙ್ಕುಮ್ ಚಕಟಮುಮ್ ಪೋಱ್
ಚೆನ಼್ಮಿತ್ತು ಉೞಲತ್ ತಿರೋತಿತ್ತು - ವೆನ್ನಿರಯ --- 8

ಚೊರ್ಕ್ಕಾತಿ ಪೋಕಮೆಲಾಮ್ ತುಯ್ಪ್ಪಿತ್ತುಪ್ ಪಕ್ಕುವತ್ತಾಲ್
ನಱ್ಕಾರಣಮ್ ಚಿಱಿತು ನಣ್ಣುತಲುಮ್ - ತರ್ಕ್ಕಮಿಟುಮ್
ತೊನ಼್ನ಼ೂಲ್ ಪರಚಮಯಮ್ ತೋಱುಮ್ ಅತುವತುವೇ
ನನ಼್ನ಼ೂಲ್ ಎನ಼ತ್ತೆರಿನ್ತು ನಾಟ್ಟುವಿತ್ತು - ಮುನ಼್ನ಼ೂಲ್ --- 9

ವಿರತಮುತ ಲಾಯಪಲ ಮೆಯ್ತ್ತವತ್ತಿನ಼್ ಉಣ್ಮೈತ್
ಚರಿಯೈಕಿರಿ ಯಾಯೋಕಮ್ ಚಾರ್ವಿತ್ತು - ಅರುಳ್ಪೆರುಕು
ಚಾಲೋಕ ಚಾಮೀಪ ಚಾರೂಪಮುಮ್ ಪುಚಿಪ್ಪಿತ್ತು
ಆಲೋಕಮ್ ತನ಼್ನ಼ೈ ಅಕಱ್ಱುವಿತ್ತು - ನಾಲ್ವಕೈಯಾಮ್ --- 10
Back to Top

ಚತ್ತಿನಿ ಪಾತಮ್ ತರುತಱ್ಕು ಇರುವಿನ಼ೈಯುಮ್
ಒತ್ತುವರುಮ್ ಕಾಲಮ್ ಉಳವಾಕಿಪ್ - ಪೆತ್ತ
ಮಲಪರಿ ಪಾಕಮ್ ವರುಮಳವಿಲ್ ಪನ಼್ನ಼ಾಳ್
ಅಲಮರುತಲ್ ಕಣ್ಣುಱ್ಱು ಅರುಳಿ - ಉಲವಾತು --- 11

ಅಱಿವುಕ್ಕು ಅಱಿವಾಕಿ ಅವ್ವಱಿವುಕ್ಕು ಎಟ್ಟಾ
ನೆಱಿಯಿಲ್ ಚೆಱಿನ್ತನಿಲೈ ನೀಙ್ಕಿಪ್ - ಪಿರಿಯಾಕ್
ಕರುಣೈ ತಿರುಉರುವಾಯ್ಕ್ ಕಾಚಿನ಼ಿಕ್ಕೇ ತೋನ಼್ಱಿಕ್
ಕುರುಪರನ಼ೆನ಼್ಱು ಓರ್ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಕೊಣ್ಟು - ತಿರುನೋಕ್ಕಾಲ್ --- 12

ಊೞ್ವಿನ಼ೈಯೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಿ ಉಟಲಱುಪತ್ ತೆಟ್ಟುನಿಲಮ್
ಏೞುಮ್ ಅತ್ತುವಾಕ್ಕಳ್ ಇರುಮೂನ಼್ಱುಮ್ - ಪಾೞಾಕ
ಆಣವಮಾನ಼ ಪಟಲಮ್ ಕಿೞಿತ್ತು ಅಱಿವಿಲ್
ಕಾಣರಿಯ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ಼ಕ್ ಕಣ್ಕಾಟ್ಟಿಪ್ - ಪೂಣುಮ್ --- 13

ಅಟಿಞಾನ಼ತ್ ತಾಱ್ಪೊರುಳುಮ್ ಆನ಼್ಮಾವುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿಕ್
ಕಟಿಯಾರ್ ಪುವನ಼ಮುಱ್ಱುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ - ಮುಟಿಯಾತು
ತೇಕ್ಕುಪರ ಮಾನ಼ನ್ತಮ್ ತೆಳ್ಳಮುತಮ್ ಆಕಿಎಙ್ಕುಮ್
ನೀಕ್ಕಮಱ ನಿನ಼್ಱ ನಿಲೈಕಾಟ್ಟಿಪ್ - ಪೋಕ್ಕುಮ್ --- 14

ವರವುಮ್ ನಿನ಼ೈಪ್ಪುಮ್ ಮಱಪ್ಪುಮ್ ಪಕಲುಮ್
ಇರವುಮ್ ಕಟನ್ತುಲವಾ ಇನ಼್ಪಮ್ - ಮರುವುವಿತ್ತುಕ್
ಕನ಼್ಮಮಲತ್ ತಾರ್ಕ್ಕುಮಲರ್ಕ್ ಕಣ್ಮೂನ಼್ಱುಮ್ ತಾೞ್ಚಟೈಯುಮ್
ವನ಼್ಮೞುವುಮ್ ಮಾನ಼ುಮುಟನ಼್ ಮಾಲ್ವಿಟೈಮೇಲ್ - ಮಿನ಼್ನ಼ಿಟತ್ತುಪ್ --- 15

ಪೂತ್ತ ಪವಳಪ್ ಪೊರುಪ್ಪು ಒನ಼್ಱು ವೆಳ್ಳಿವೆಱ್ಪಿಲ್
ವಾಯ್ತ್ತನ಼ೈಯ ತೆಯ್ವ ವಟಿವಾಕಿ - ಮೂತ್ತ
ಕರುಮಮಲಕ್ ಕಟ್ಟಱುತ್ತುಕ್ ಕಣ್ಣರುಳ್ ಚೆಯ್ತು ಉಳ್ನಿನ಼್ಱು
ಒರುಮಲರ್ತ್ತಾರ್ಕ್ಕು ಇನ಼್ಪಮ್ ಉತವಿಪ್ - ಪೆರುಕಿಯೆೞು --- 16

ಮೂನ಼್ಱವತ್ತೈ ಯುಮ್ಕೞಱ್ಱಿ ಮುತ್ತರುಟ ನ಼ೇಇರುತ್ತಿ
ಆನ಼್ಱಪರ ಮುತ್ತಿ ಅಟೈವಿತ್ತುತ್ - ತೋನ಼್ಱವರುಮ್
ಯಾನ಼ೆನ಼ತೆನ಼್ಱು ಅಱ್ಱ ಇಟಮೇ ತಿರುವಟಿಯಾ
ಮೋನ಼ಪರಾ ನ಼ನ್ತಮ್ ಮುಟಿಯಾಕ - ಞಾನ಼ಮ್ --- 17

ತಿರುಉರುವಾ ಇಚ್ಚೈ ಚೆಯಲಱಿವು ಕಣ್ಣಾ
ಅರುಳತುವೇ ಚೆಙ್ಕೈ ಅಲರಾ - ಇರುನಿಲಮೇ
ಚನ್ನಿತಿಯಾ ನಿಱ್ಕುಮ್ ತನ಼ಿಚ್ಚುಟರೇ ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್
ಪಿನ಼್ನ಼ಮಱ ನಿನ಼್ಱ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ - ಮಿನ಼್ನ಼ುರುವಮ್ --- 18

ತೋಯ್ನ್ತ ನವರತ್ನಚ್ ಚುಟರ್ಮಣಿಯಾಲ್ ಚೆಯ್ತ ಪೈಮ್ಪೊನ಼್
ವಾಯ್ನ್ತ ಕಿರಣ ಮಣಿಮುಟಿಯುಮ್ - ತೇಯ್ನ್ತಪಿಱೈತ್
ತುಣ್ಟಮ್ಇರು ಮೂನ಼್ಱುನಿರೈ ತೋನ಼್ಱಪ್ ಪತಿತ್ತನ಼ೈಯ
ಪುಣ್ಟರಮ್ ಪೂತ್ತನುತಲ್ ಪೊಟ್ಟೞಕುಮ್ - ವಿಣ್ಟ --- 19

ಪರುವಮಲರ್ಪ್ ಪುಣ್ಟರಿಕಮ್ ಪನ಼್ನ಼ಿರಣ್ಟು ಪೂತ್ತಾಙ್ಕು
ಅರುಳ್ಪೊೞಿಯುಮ್ ಕಣ್ಮಲರ್ ಈರಾಱುಮ್ - ಪರುತಿ
ಪಲವುಮ್ ಎೞುನ್ತುಚುಟರ್ ಪಾಲಿತ್ತಾಱ್ ಪೋಲಕ್
ಕುಲವು ಮಕರಕ್ ಕುೞೈಯುಮ್ - ನಿಲವುಮಿೞುಮ್ --- 20
Back to Top

ಪುನ಼್ಮುಱುವಲ್ ಪೂತ್ತಲರ್ನ್ತ ಪೂಙ್ಕುಮುತಚ್ ಚೆವ್ವಾಯುಮ್
ಚೆನ಼್ಮವಿಟಾಯ್ ತೀರ್ಕ್ಕುಮ್ ತಿರುಮೊೞಿಯುಮ್ - ವಿನ಼್ಮಲಿತೋಳ್
ವೆವ್ವಚುರರ್ ಪೋಱ್ಱಿಚೈಕ್ಕುಮ್ ವೆಞ್ಚೂರ ನ಼ೈತ್ತಟಿನ್ತು
ತೆವ್ವರುಯಿರ್ ಚಿನ್ತುಮ್ ತಿರುಮುಕಮುಮ್ - ಎವ್ವುಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ --- 21

ಊೞ್ವಿನ಼ೈಯೈ ಮಾಱ್ಱಿ ಉಲವಾತ ಪೇರಿನ಼್ಪ
ವಾೞ್ವುತರುಮ್ ಚೆಯ್ಯ ಮಲರ್ಮುಕಮುಮ್ - ಚೂೞ್ವೋರ್
ವಟಿಕ್ಕುಮ್ ಪೞಮಱೈಕಳ್ ಆಕಮಙ್ಕಳ್ ಯಾವುಮ್
ಮುಟಿಕ್ಕುಮ್ ಕಮಲ ಮುಕಮುಮ್ - ವಿಟುತ್ತಕಲಾಪ್ --- 22

ಪಾಚ ಇರುಳ್ತುರನ್ತು ಪಲ್ಕತಿರಿಲ್ ಚೋತಿವಿಟುಮ್
ವಾಚ ಮಲರ್ವತನ಼ ಮಣ್ಟಲಮುಮ್ - ನೇಚಮುಟನ಼್
ಪೋಕಮುಱುಮ್ ವಳ್ಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪುತ್ತೇಳಿರ್ ಪೂಙ್ಕೊಟಿಕ್ಕುಮ್
ಮೋಕಮ್ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ಮುಕಮತಿಯುಮ್ - ತಾಕಮುಟನ಼್ --- 23

ವನ್ತಟಿಯಿಲ್ ಚೇರ್ನ್ತೋರ್ ಮಕಿೞ ವರಮ್ಪಲವುಮ್
ತನ್ತರುಳುಮ್ ತೆಯ್ವಮುಕತ್ ತಾಮರೈಯುಮ್ - ಕೊನ್ತವಿೞ್ನ್ತ
ವೇರಿಕ್ ಕಟಮ್ಪುಮ್ ವಿರೈಕ್ಕುರವುಮ್ ಪೂತ್ತಲರ್ನ್ತ
ಪಾರಪ್ ಪುಯಚಯಿಲಮ್ ಪನ಼್ನ಼ಿರಣ್ಟುಮ್ - ಆರಮುತಮ್ --- 24

ತೇವರ್ಕ್ಕು ಉತವುಮ್ ತಿರುಕ್ಕರಮುಮ್ ಚೂರ್ಮಕಳಿರ್
ಮೇವಕ್ ಕುೞೈನ್ತಣೈನ್ತ ಮೆನ಼್ಕರಮುಮ್ - ಓವಾತು
ಮಾರಿ ಪೊೞಿನ್ತ ಮಲರ್ಕ್ಕರಮುಮ್ ಪೂನ್ತೊಟೈಯಲ್
ಚೇರ ಅಣಿನ್ತ ತಿರುಕ್ಕರಮುಮ್ - ಮಾರ್ಪಕತ್ತಿಲ್ --- 25

ವೈತ್ತ ಕರತಲಮುಮ್ ವಾಮಮರುಙ್ ಕಿಱ್ಕರಮುಮ್
ಉಯ್ತ್ತ ಕುಱಙ್ಕಿಲ್ ಒರುಕರಮುಮ್ - ಮೊಯ್ತ್ತ
ಚಿಱುತೊಟಿಚೇರ್ ಕೈಯುಮ್ಮಣಿ ಚೇರ್ ನ್ತತಟಙ್ ಕೈಯುಮ್
ಕಱುವುಚಮರ್ ಅಙ್ಕುಚಮ್ಚೇರ್ ಕೈಯುಮ್ - ತೆಱುಪೋರ್--- 26

ಅತಿರ್ಕೇ ಟಕಮ್ ಚುೞಱ್ಱುಮ್ ಅಙ್ಕೈತ್ ತಲಮುಮ್
ಕತಿರ್ವಾಳ್ ವಿತಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ಕರಮುಮ್ - ಮುತಿರಾತ
ಕುಮ್ಪಮುಲೈಚ್ ಚೆವ್ವಾಯ್ಕ್ ಕೊಟಿಯಿಟೈಯಾರ್ ವೇಟ್ ಟಣೈನ್ತ
ಅಮ್ಪೊನ಼್ ಮಣಿಪ್ಪೂಣ್ ಅಕನ಼್ಮಾರ್ಪುಮ್ - ಪೈಮ್ಪೊನ಼್ --- 27

ಪುರಿನೂಲುಮ್ ಕಣ್ಟಿಕೈಯುಮ್ ಪೂಮ್ಪಟ್ ಟುಟೈಯುಮ್
ಅರೈಞಾಣುಮ್ ಕಚ್ಚೈ ಅೞಕುಮ್ - ತಿರುವರೈಯುಮ್
ನಾತಕ್ಕೞಲುಮ್ ನಕುಮಣಿಪ್ ಪೊಱ್ ಕಿಣ್ಕಿಣಿಯುಮ್
ಪಾತತ್ತು ಅಣಿನ್ತ ಪರಿಪುರಮುಮ್ - ಚೋತಿ --- 28

ಇಳಮ್ಪರುತಿ ನೂಱಾ ಯಿರಙ್ಕೋಟಿ ಪೋಲ
ವಳನ್ತರು ತೆಯ್ವೀಕ ವಟಿವುಮ್ - ಉಳನ್ತನ಼ಿಲ್ಕಣ್ಟು
ಆತರಿಪ್ಪೋರ್ಕ್ಕು ಆರುಯಿರಾಯ್ ಅನ಼್ಪರಕತ್ ತಾಮರೈಯಿನ಼್
ಮೀತಿರುಕ್ಕುಮ್ ತೆಯ್ವ ವಿಳಕ್ಕೊಳಿಯೇ - ಓತಿಯಐನ್ತು --- 29

ಓಙ್ಕಾರತ್ತು ಉಳ್ಳೊಳಿಕ್ಕುಮ್ ಉಳ್ಳೊಳಿಯಾಯ್ ಐನ್ತೊೞಿಱ್ಕುಮ್
ನೀಙ್ಕಾತ ಪೇರುರುವಾಯ್ ನಿನ಼್ಱೋನ಼ೇ - ತಾಙ್ಕರಿಯ
ಮನ್ತಿರಮೇ ಚೋರಿಯಾ ವಾನ಼್ಪತಮೇ ಮಾಮುಟಿಯಾತ್
ತೊನ್ತಮುಱುಮ್ ವನ಼್ನ಼ಮೇ ತೊಕ್ಕಾಕಪ್ - ಪನ್ತನ಼ೈಯಾಲ್ --- 30
Back to Top

ಒತ್ತ ಪುವನ಼ತ್ ತುರುವೇ ಉರೋಮಮಾತ್
ತತ್ತುವಙ್ಕ ಳೇಚತ್ತ ತಾತುವಾ - ವೈತ್ತ
ಕಲೈಯೇ ಅವಯವಮಾಕ್ ಕಾಟ್ಟುಮ್ ಅತ್ತು ವಾವಿನ಼್
ನಿಲೈಯೇ ವಟಿವಮಾ ನಿನ಼್ಱೋಯ್ - ಪಲಕೋಟಿ --- 31

ಅಣ್ಟಮ್ ಉರುವಾಕಿ ಅಙ್ಕಮ್ ಚರಾಚರಮಾಯ್ಕ್
ಕಣ್ಟಚಕ್ತಿ ಮೂನ಼್ಱುಟ್ ಕರಣಮಾಯ್ತ್ - ತೊಣ್ಟುಪಟುಮ್
ಆವಿಪ್ ಪುಲನ಼ುಕ್ಕು ಅಱಿವು ಅಳಿಪ್ಪ ಐನ್ತೊೞಿಲುಮ್
ಏವಿತ್ ತನ಼ಿನಟತ್ತುಮ್ ಎಙ್ಕೋವೇ - ಮೇವ --- 32

ವರುಮ್ಅಟ್ಟ ಮೂರ್ತ್ತಮಾಮ್ ವಾೞ್ವೇಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನ಼ಮ್
ತರುಮ್ಅಟ್ಟ ಯೋಕತ್ ತವಮೇ - ಪರುವತ್ತು
ಅಕಲಾತ ಪೇರನ಼್ಪು ಅಟೈನ್ತೋರ್ ಅಕತ್ತುಳ್
ಪುಕಲಾಕುಮ್ ಇನ಼್ಪಪ್ ಪೊರುಪ್ಪುಮ್ - ಚುಕಲಳಿತಪ್ --- 33

ಪೇರಿನ಼್ಪ ವೆಳ್ಳಪ್ ಪೆರುಕ್ಕಾಱು ಮೀತಾನ಼ಮ್
ತೇರಿನ಼್ಪ ನಲ್ಕುಮ್ ತಿರುನಾಟುಮ್ - ಪಾರಿನ಼್ಪಮ್
ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕಟನ್ತ ಇರುನಿಲತ್ತುಳ್ ಪೋಕ್ಕುವರವು
ಅಲ್ಲಾತು ಉಯರ್ನ್ತ ಅಣಿನಕರುಮ್ - ತೊಲ್ಲುಲಕಿಲ್ --- 34

ಈಱುಮ್ ಮುತಲುಮಕನ಼್ಱು ಎಙ್ಕುನಿಱೈನ್ತು ಐನ್ತೆೞುತ್ತೈಕ್
ಕೂಱಿ ನಟಾತ್ತುಮ್ ಕುರಕತಮುಮ್ - ಏಱುಮತಮ್
ತೋಯ್ನ್ತು ಕಳಿತ್ತೋರ್ ತುತಿಕ್ಕೈಯಿನ಼ಾಲ್ ಪಞ್ಚಮಲಮ್
ಕಾಯ್ನ್ತ ಚಿವಞಾನ಼ಕ್ ಕಟಾಕ್ಕಳಿಱುಮ್ - ವಾಯ್ನ್ತಚಿವ --- 35

ಪೂರಣತ್ತುಳ್ ಪೂರಣಮಾಮ್ ಪೋತಮ್ ಪುತುಮಲರಾ
ನಾರಕತ್ತುಳ್ ಕಟ್ಟು ನಱುನ್ತೊಟೈಯುಮ್ - ಕಾರಣತ್ತುಳ್
ಐನ್ತೊೞಿಲುಮ್ ಓವಾತು ಅಳಿತ್ತುಯರ್ನ್ತ ವಾನ಼್ಕೊಟಿಯುಮ್
ವನ್ತನವ ನಾತ ಮಣಿಮುರಚುಮ್ - ಚನ್ತತಮುಮ್ --- 36

ನೀಕ್ಕಮಿನ಼್ಱಿ ಆಟಿ ನಿೞಲಚೈಪ್ಪಾನ಼್ ಪೋಲ್ಪುವನ಼ಮ್
ಆಕ್ಕಿ ಅಚೈತ್ತರುಳುಮ್ ಆಣೈಯುಮ್ - ತೇಕ್ಕಮೞ್ನ್ತು
ವೀಚುಮ್ ಪನ಼ುವಲ್ ವಿಪುತರ್ ತನ಼ಿತ್ತನ಼ಿಯೇ
ಪೇಚುಮ್ ತಚಾಙ್ಕಮೆನ಼ಪ್ ಪೆಱ್ಱೋನ಼ೇ - ತೇಚುತಿಕೞ್ --- 37

ಪೂಙ್ಕಯಿಲೈ ವೆಱ್ಪಿಲ್ ಪುನ಼ೈಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್ ಕೋತೈಯಿಟಪ್
ಪಾಙ್ಕುಱೈಯುಮ್ ಮುಕ್ಕಣ್ ಪರಞ್ಚೋತಿ - ಆಙ್ಕೊರುನಾಳ್
ವೆನ್ತಕುವರ್ಕ್ಕು ಆಱ್ಱಾತ ವಿಣ್ಣோರ್ ಮುಱೈಕ್ಕಿರಙ್ಕಿ
ಐನ್ತು ಮುಕತ್ತೋಟು ಅತೋಮುಕಮುಮ್ - ತನ್ತು --- 38

ತಿರುಮುಕಙ್ಕಳ್ ಆಱಾಕಿಚ್ ಚೆನ್ತೞಱ್ಕಣ್ ಆಱುಮ್
ಒರುಮುಕಮಾಯ್ತ್ ತೀಪ್ಪೊಱಿಯಾಱು ಉಯ್ಪ್ಪ - ವಿರಿಪುವನ಼ಮ್
ಎಙ್ಕುಮ್ ಪರಕ್ಕ ಇಮೈಯೋರ್ ಕಣ್ಟು ಅಞ್ಚುತಲುಮ್
ಪೊಙ್ಕುಮ್ ತೞಲ್ಪಿೞಮ್ಪೈಪ್ ಪೊಱ್ಕರತ್ತಾಲ್ - ಅಙ್ಕಣ್ --- 39

ಎಟುತ್ತಮೈತ್ತು ವಾಯುವೈಕ್ಕೊಣ್ಟು ಏಕುತಿಯೆನ಼್ಱು ಎಮ್ಮಾನ಼್
ಕೊಟುತ್ತಳಿಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಕೊಟುಪೋಯ್ - ಅಟುತ್ತತೊರು
ಪೂತತ್ ತಲೈವಕೊಟು ಪೋತಿಎನ಼ತ್ ತೀಕ್ಕಟವುಳ್
ಚೀತಪ್ ಪಕೀರತಿಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱುಯ್ಪ್ಪಪ್ - ಪೋತೊರುಚಱ್ಱು --- 40
Back to Top

ಅನ಼್ನ಼ವಳುಮ್ ಕೊಣ್ಟಮೈತಱ್ಕು ಆಱ್ಱಾಳ್ ಚರವಣತ್ತಿಲ್
ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯಿಲ್ ಕೊಣ್ಟು ಉಯ್ಪ್ಪತ್ ತಿರುಉರುವಾಯ್ - ಮುನ಼್ನ಼ರ್
ಅಱುಮೀನ಼್ ಮುಲೈಯುಣ್ಟು ಅೞುತುವಿಳೈ ಯಾಟಿ
ನಱುನೀರ್ ಮುಟಿಕ್ಕಣಿನ್ತ ನಾತನ಼್ - ಕುಱುಮುಱುವಲ್ --- 41

ಕನ಼್ನ಼ಿಯೊಟುಮ್ ಚೆನ಼್ಱು ಅವಟ್ಕುಕ್ ಕಾತಲುರುಕ್ ಕಾಟ್ಟುತಲುಮ್
ಅನ಼್ನ಼ವಳ್ಕಣ್ಟು ಅವ್ವುರುವಮ್ ಆಱಿನ಼ೈಯುಮ್ - ತನ಼್ನ಼ಿರಣ್ಟು
ಕೈಯಾಲ್ ಎಟುತ್ತಣೈತ್ತುಕ್ ಕನ್ತನ಼ೆನ಼ಪ್ ಪೇರ್ಪುನ಼ೈನ್ತು
ಮೆಯ್ಯಾಱುಮ್ ಒನ಼್ಱಾಕ ಮೇವುವಿತ್ತುಚ್ - ಚೆಯ್ಯ --- 42

ಮುಕತ್ತಿಲ್ ಅಣೈತ್ತುಚ್ ಚಿ ಮೋನ್ತು ಮುಲೈಪ್ಪಾಲ್
ಅಕತ್ತುಳ್ ಮಕಿೞ್ಪೂತ್ತು ಅಳಿತ್ತುಚ್ - ಚಕತ್ತಳನ್ತ
ವೆಳ್ಳೈ ವಿಟೈಮೇಲ್ ವಿಮಲನ಼್ ಕರತ್ತಿಲ್ ಅಳಿತ್ತು
ಉಳ್ಳಮ್ ಉವಪ್ಪ ಉಯರ್ನ್ತೋನ಼ೇ - ಕಿಳ್ಳೈಮೊೞಿ --- 43

ಮಙ್ಕೈ ಚಿಲಮ್ಪಿನ಼್ ಮಣಿಒನ಼್ಪ ತಿಲ್ತೋನ಼್ಱುಮ್
ತುಙ್ಕ ಮಟವಾರ್ ತುಯರ್ತೀರ್ನ್ತು - ತಙ್ಕಳ್
ವಿರುಪ್ಪಾಲ್ ಅಳಿತ್ತನವ ವೀರರುಕ್ಕುಳ್ ಮುನ಼್ನ಼ೋನ಼್
ಮರುಪ್ಪಾಯುಮ್ ತಾರ್ವೀರ ವಾಕು - ನೆರುಪ್ಪಿಲುತಿತ್ತು --- 44

ಅಙ್ಕಣ್ ಪುವನ಼ಮ್ ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಅೞಿತ್ತುಲವುಮ್
ಚೆಙ್ಕಣ್ ಕಟಾ ಅತನ಼ೈಚ್ ಚೆನ಼್ಱು ಕೊಣರ್ನ್ತು - ಎಙ್ಕೋನ಼್
ವಿಟುಕ್ಕುತಿ ಎನ಼್ಱು ಉಯ್ಪ್ಪ ಅತನ಼್ ಮೀತಿವರ್ನ್ತು ಎಣ್ಟಿಕ್ಕುಮ್
ನಟತ್ತಿ ವಿಳೈಯಾಟುಮ್ ನಾತಾ - ಪಟೈಪ್ಪೋನ಼್ --- 45

ಅಕನ್ತೈ ಉರೈಪ್ಪಮಱೈ ಆತಿ ಎೞುತ್ತೊನ಼್ಱು
ಉಕನ್ತ ಪಿರಣವತ್ತಿನ಼್ ಉಣ್ಮೈ - ಪುಕನ಼್ಱಿಲೈಯಾಲ್
ಚಿಟ್ಟಿತ್ ತೊೞಿಲತನ಼ೈಚ್ ಚೆಯ್ವತೆಙ್ಕನ಼್ ಎನ಼್ಱುಮುನ಼ಮ್
ಕುಟ್ಟಿಚ್ ಚಿಱೈಯಿರುತ್ತುಮ್ ಕೋಮಾನ಼ೇ - ಮಟ್ಟವಿೞುಮ್ --- 46

ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ ಕಟುಕ್ಕೈಪ್ ಪುರಿಚಟೈಯೋನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿಚೈಪ್ಪ
ಮುನ಼್ನ಼ಮ್ ಪಿರಮಮ್ ಮೊೞಿನ್ತೋನ಼ೇ - ಕೊನ಼್ನ಼ೆಟುವೇಲ್
ತಾರಕನ಼ುಮ್ ಮಾಯತ್ ತಟಙ್ಕಿರಿಯುಮ್ ತೂಳಾಕ
ವೀರವಟಿ ವೇಲ್ ವಿಟುತ್ತೋನ಼ೇ - ಚೀರಲೈವಾಯ್ತ್ --- 47

ತೆಳ್ಳು ತಿರೈ ಕೊೞಿಕ್ಕುಮ್ ಚೆನ್ತೂರಿಲ್ ಪೋಯ್ಕ್ಕರುಣೈ
ವೆಳ್ಳಮ್ ಎನ಼ತ್ತವಿಚಿನ಼್ ವೀಱ್ಱಿರುನ್ತು - ವೆಳ್ಳೈಕ್
ಕಯೇನ್ತಿರನ಼ುಕ್ಕು ಅಞ್ಚಲ್ ಅಳಿತ್ತುಕ್ ಕಟಲ್ಚೂೞ್
ಮಯೇನ್ತಿರತ್ತಿಲ್ ಪುಕ್ಕು ಇಮೈಯೋರ್ ವಾೞಚ್ - ಚಯೇನ್ತಿರನ಼ಾಮ್ --- 48

ಚೂರನ಼ೈಚ್ ಚೋತಿತ್ತುವರು ಕೆನ಼್ಱುತಟಮ್ ತೋಳ್ವಿಚಯ
ವೀರನ಼ೈತ್ ತೂತಾಕ ವಿಟುತ್ತೋನ಼ೇ - ಕಾರವುಣನ಼್
ವಾನ಼ವರೈ ವಿಟ್ಟು ವಣಙ್ಕಾಮೈ ಯಾಲ್ ಕೊಟಿಯ
ತಾನ಼ವರ್ಕಳ್ ನಾಱ್ಪಟೈಯುಮ್ ಚಙ್ಕರಿತ್ತುಪ್ - ಪಾನ಼ು --- 49

ಪಕೈವನ಼್ ಮುತಲಾಯ ಪಾಲರುಟನ಼್ ಚಿಙ್ಕ
ಮುಕನ಼ೈವೆನ಼್ಱು ವಾಕೈ ಮುಟಿತ್ತೋಯ್ - ಚಕಮುಟುತ್ತ
ವಾರಿತನ಼ಿಲ್ ಪುತಿಯ ಮಾವಾಯ್ಕ್ ಕಿಟನ್ತನೆಟುಮ್
ಚೂರುಟಲಮ್ ಕೀಣ್ಟ ಚುಟರ್ ವೇಲೋಯ್ - ಪೋರವುಣನ಼್ --- 50
Back to Top

ಅಙ್ಕಮ್ಇರು ಕೂಱಾಯ್ ಅಟನ಼್ಮಯಿಲುಮ್ ಚೇವಲುಮಾಯ್ತ್
ತುಙ್ಕಮುಟನ಼್ ಆರ್ತ್ತೆೞುನ್ತು ತೋನ಼್ಱುತಲುಮ್ - ಅಙ್ಕವಱ್ಱುಳ್
ಚೀಱುಮ್ಅರ ವೈಪ್ಪೊರುತ ಚಿತ್ರಮಯಿಲ್ ವಾಕನ಼ಮಾ
ಏಱಿ ನಟಾತ್ತುಮ್ ಇಳೈಯೋನ಼ೇ - ಮಾಱಿವರು --- 51

ಚೇವಲ್ ಪಕೈಯೈತ್ ತಿಱಲ್ಚೇರ್ ಪತಾಕೈಎನ಼
ಮೇವತ್ ತನ಼ಿತ್ತುಯರ್ತ್ತ ಮೇಲೋನ಼ೇ - ಮೂವರ್
ಕುಱೈಮುಟಿತ್ತು ವಿಣ್ಣಮ್ ಕುಟಿಯೇಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್
ಚಿಱೈವಿಟುತ್ತು ಆಟ್ ಕೊಣ್ಟಳಿತ್ತ ತೇವೇ - ಮಱೈಮುಟಿವಾಮ್ --- 52

ಚೈವಕ್ಕೊೞುನ್ತೇ ತವಕ್ಕಟಲೇ ವಾನ಼ುತವುಮ್
ತೆಯ್ವಕ್ ಕಳಿಱ್ಱೈ ಮಣಮ್ಚೆಯ್ತೋನ಼ೇ - ಪೊಯ್ವಿರವು
ಕಾಮಮ್ ಮುನ಼ಿನ್ತ ಕಲೈಮುನ಼ಿವನ಼್ ಕಣ್ಣರುಳಾಲ್
ವಾಮಮಟ ಮಾನ಼ಿನ಼್ ವಯಿಱ್ಱುತಿತ್ತಪ್ - ಪೂಮರುವು --- 53

ಕಾನ಼ಕ್ ಕುಱವರ್ ಕಳಿಕೂರಪ್ ಪೂಙ್ಕುಯಿಲ್ಪೋಲ್
ಏನ಼ಱ್ ಪುನ಼ಙ್ಕಾತ್ತು ಇನ಼ಿತಿರುನ್ತು - ಮೇನ಼್ಮೈಪೆಱತ್
ತೆಳ್ಳಿತ್ ತಿನ಼ೈಮಾವುಮ್ ತೇನ಼ುಮ್ ಪರಿನ್ತಳಿತ್ತ
ವಳ್ಳಿಕ್ ಕೊಟಿಯೈ ಮಣನ್ತೋನ಼ೇ - ಉಳ್ಳಮ್ ಉವನ್ತು --- 54

ಆಱುತಿರುಪ್ ಪತಿಕಣ್ಟು ಆಱೆೞುತ್ತುಮ್ ಅನ಼್ಪಿನ಼ುಟನ಼್
ಕೂಱುಮ್ ಅವರ್ ಚಿನ್ತೈಕುಟಿ ಕೊಣ್ಟೋನ಼ೇ - ನಾಱುಮಲರ್ಕ್
ಕನ್ತಿಪ್ ಪೊತುಮ್ಪರ್ಎೞು ಕಾರಲೈಕ್ಕುಮ್ ಚೀರಲೈವಾಯ್ಚ್
ಚೆನ್ತಿಲ್ ಪತಿಪುರಕ್ಕುಮ್ ಚೆವ್ವೇಳೇ - ಚನ್ತತಮುಮ್ --- 55

ಪಲ್ಕೋಟಿ ಚನ಼್ಮಪ್ ಪಕೈಯುಮ್ ಅವಮಿರುತ್ತುಮ್
ಪಲ್ಕೋಟಿ ವಿಕ್ಕಿನ಼ಮುಮ್ ಪಲ್ಪಿಣಿಯುಮ್ - ಪಲ್ಕೋಟಿ
ಪಾತಕಮುಮ್ ಚೆಯ್ವಿನ಼ೈಯುಮ್ ಪಾಮ್ಪುಮ್ ಪಚಾಚುಮ್ಅಟಲ್
ಪೂತಮುಮ್ ತೀ ನೀರುಮ್ ಪೊರುಪಟೈಯುಮ್ - ತೀತು ಅಕಲಾ --- 56

ವೆವ್ವಿಟಮುಮ್ ತುಟ್ಟ ಮಿರುಕಮುತಲಾಮ್ ಎವೈಯುಮ್
ಎವ್ವಿಟಮ್ ವನ್ತು ಎಮ್ಮೈ ಎತಿರ್ನ್ತಾಲುಮ್ - ಅವ್ವಿಟತ್ತಿಲ್
ಪಚ್ಚೈಮಯಿಲ್ ವಾಕನ಼ಮುಮ್ ಪನ಼್ನ಼ಿರಣ್ಟು ತಿಣ್ತೋಳುಮ್
ಅಚ್ಚಮ್ ಅಕಱ್ಱುಮ್ ಅಯಿಲ್ವೇಲುಮ್ - ಕಚ್ಚೈತ್ --- 57

ತಿರುವರೈಯುಮ್ ಚೀಱಟಿಯುಮ್ ಚೆಙ್ಕೈಯುಮ್ ಈರಾಱು
ಅರುಳ್ವಿೞಿಯುಮ್ ಮಾಮುಕಙ್ಕಳ್ ಆಱುಮ್ - ವಿರಿಕಿರಣಮ್
ಚಿನ್ತಪ್ ಪುನ಼ೈನ್ತ ತಿರುಮುಟಿಕಳ್ ಓರಾಱುಮ್
ಎನ್ತತ್ ತಿಚೈಯುಮ್ ಎತಿರ್ತೋನ಼್ಱ - ವನ್ತಿಟುಕ್ಕಣ್ --- 58

ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪೊಟಿಪಟುತ್ತಿ ಎವ್ವರಮುಮ್ ತನ್ತುಪುಕುನ್ತು
ಉಲ್ಲಾಚಮಾಕ ಉಳತ್ತಿರುನ್ತು - ಪಲ್ವಿತಮಾಮ್
ಆಚುಮುತಲ್ ನಾಱ್ಕವಿಯುಮ್ ಅಟ್ಟಾವ ತಾನ಼ಮುಮ್ಚೀರ್ಪ್
ಪೇಚುಮ್ ಇಯಲ್ ಪಲ್ಕಾಪ್ ಪಿಯತ್ ತೊಕೈಯುಮ್ - ಓಚೈ --- 59

ಎೞುತ್ತುಮುತ ಲಾಮ್ ಐನ್ತು ಇಲಕ್ಕಣಮುಮ್ ತೋಯ್ನ್ತು
ಪೞುತ್ತ ತಮಿೞ್ಪ್ಪುಲಮೈ ಪಾಲಿತ್ತು - ಒೞುಕ್ಕಮುಟನ಼್
ಇಮ್ಮೈಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲ್ ಇರುವಾ ತನ಼ೈ ಅಕಱ್ಱಿ
ಮುಮ್ಮೈಪ್ ಪೆರುಮಲಙ್ಕಳ್ ಮೋಚಿತ್ತುತ್ - ತಮ್ಮೈವಿಟುತ್ತು --- 60

ಆಯುಮ್ ಪೞೈಯ ಅಟಿಯಾ ರುಟನ಼್ಕೂಟ್ಟಿತ್
ತೋಯುಮ್ ಪರಪೋಕಮ್ ತುಯ್ಪ್ಪಿತ್ತುಚ್ - ಚೇಯ
ಕಟಿಯೇಱ್ಕುಮ್ ಪೂಙ್ಕಮಲಕ್ ಕಾಲ್ಕಾಟ್ಟಿ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು
ಅಟಿಯೇಱ್ಕು ಮುನ಼್ನ಼ಿನ಼್ಱು ಅರುಳ್. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org