sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ശ്രീ കുമര കുരുപര ചുവാമികള് അരുളിയ
തിരുച്ചെന്തൂര് കന്തര് കലി വെണ്പാ


പൂമേവു ചെങ്കമലപ് പുത്തേളുമ് തേറരിയ
പാമേവു തെയ്വപ് പഴമറൈയുമ് - തേമേവു
നാതമുമ് നാതാന്ത മുടിവുമ് നവൈതീര്ന്ത
പോതമുമ് കാണാത പോതമായ് - ആതിനടു --- 1

അന്തമ് കടന്തനിത്തി യാനന്ത പോതമായ്പ്
പന്തമ് തണന്ത പരഞ്ചുടരായ് - വന്ത
കുറിയുമ് കുണമുമൊരു കോലമുമറ്റു എങ്കുമ്
ചെറിയുമ് പരമ ചിവമായ് - അറിവുക്കു --- 2

അനാതിയായ് ഐന്തൊഴിറ്കുമ് അപ്പുറമായ് അന്റേ
മനാതികളുക്കു എട്ടാ വടിവായ്ത് - തനാതരുളിന്
പഞ്ചവിത രൂപ പരചുകമായ് എവ്വുയിര്ക്കുമ്
തഞ്ചമെന നിറ്കുമ് തനിപ്പൊരുളായ് - എഞ്ചാത --- 3

പൂരണമായ് നിത്തമായ്പ് പോക്കുവരവുമ് പുണര്വുമ്
കാരണമുമ് ഇല്ലാക് കതിയാകിത് - താരണിയില്
ഇന്തിരചാലമ് പുരിവോന് യാവരൈയുമ് താന്മയക്കുമ്
തന്തിരത്തില് ചാരാതു ചാര്വതുപോല് - മുന്തുമ് --- 4

കരുവിന്റി നിന്റ കരുവായ് അരുളേ
ഉരുവിന്റി നിന്റ ഉരുവായ്ത് - തിരികരണമ്
ആകവരുമ് ഇച്ചൈ അറിവു ഇയറ്റ ലാല് ഇലയ
പോകഅതി കാരപ് പൊരുളാകി - ഏകത്തു --- 5

ഉരുവുമ് അരുവുമ് ഉരുഅരുവുമ് ആകിപ്
പരുവ വടിവമ് പലവായ് - ഇരുള്മലത്തുള്
മോകമുറുമ് പല്ലുയിര്ക്കു മുത്തിഅളിത് തറ്കുമല
പാകമുറവേ കടൈക്കണ് പാലിത്തുത് - തേകമുറത് --- 6

തന്ത അരുവുരുവമ് ചാര്ന്തവിന്തു മോകിനിമാന്
പെന്ത മുറവേ പിണിപ്പിത്തു - മന്ത്രമുതല്
ആറത്തു വാവുമ് അണ്ടത്തു ആര്ന്തഅത്തു വാക്കളുമ്മുറ്
കൂറത് തകുമ് ചിമിഴ്പ്പില് കൂട്ടുവിത്തു - മാറിവരുമ് --- 7

ഈരിരണ്ടു തോറ്റത്തു എഴുപിറപ്പുള് യോനിഎന്പാന്
ആരവന്ത നാന്കുനൂ റായിരത്തുള് - തീര്വരിയ
കന്മത്തുക്കു ഈടായ്ക് കറങ്കുമ് ചകടമുമ് പോറ്
ചെന്മിത്തു ഉഴലത് തിരോതിത്തു - വെന്നിരയ --- 8

ചൊര്ക്കാതി പോകമെലാമ് തുയ്പ്പിത്തുപ് പക്കുവത്താല്
നറ്കാരണമ് ചിറിതു നണ്ണുതലുമ് - തര്ക്കമിടുമ്
തൊന്നൂല് പരചമയമ് തോറുമ് അതുവതുവേ
നന്നൂല് എനത്തെരിന്തു നാട്ടുവിത്തു - മുന്നൂല് --- 9

വിരതമുത ലായപല മെയ്ത്തവത്തിന് ഉണ്മൈത്
ചരിയൈകിരി യായോകമ് ചാര്വിത്തു - അരുള്പെരുകു
ചാലോക ചാമീപ ചാരൂപമുമ് പുചിപ്പിത്തു
ആലോകമ് തന്നൈ അകറ്റുവിത്തു - നാല്വകൈയാമ് --- 10
Back to Top

ചത്തിനി പാതമ് തരുതറ്കു ഇരുവിനൈയുമ്
ഒത്തുവരുമ് കാലമ് ഉളവാകിപ് - പെത്ത
മലപരി പാകമ് വരുമളവില് പന്നാള്
അലമരുതല് കണ്ണുറ്റു അരുളി - ഉലവാതു --- 11

അറിവുക്കു അറിവാകി അവ്വറിവുക്കു എട്ടാ
നെറിയില് ചെറിന്തനിലൈ നീങ്കിപ് - പിരിയാക്
കരുണൈ തിരുഉരുവായ്ക് കാചിനിക്കേ തോന്റിക്
കുരുപരനെന്റു ഓര്തിരുപ്പേര് കൊണ്ടു - തിരുനോക്കാല് --- 12

ഊഴ്വിനൈയൈപ് പോക്കി ഉടലറുപത് തെട്ടുനിലമ്
ഏഴുമ് അത്തുവാക്കള് ഇരുമൂന്റുമ് - പാഴാക
ആണവമാന പടലമ് കിഴിത്തു അറിവില്
കാണരിയ മെയ്ഞ്ഞാനക് കണ്കാട്ടിപ് - പൂണുമ് --- 13

അടിഞാനത് താറ്പൊരുളുമ് ആന്മാവുമ് കാട്ടിക്
കടിയാര് പുവനമുറ്റുമ് കാട്ടി - മുടിയാതു
തേക്കുപര മാനന്തമ് തെള്ളമുതമ് ആകിഎങ്കുമ്
നീക്കമറ നിന്റ നിലൈകാട്ടിപ് - പോക്കുമ് --- 14

വരവുമ് നിനൈപ്പുമ് മറപ്പുമ് പകലുമ്
ഇരവുമ് കടന്തുലവാ ഇന്പമ് - മരുവുവിത്തുക്
കന്മമലത് താര്ക്കുമലര്ക് കണ്മൂന്റുമ് താഴ്ചടൈയുമ്
വന്മഴുവുമ് മാനുമുടന് മാല്വിടൈമേല് - മിന്നിടത്തുപ് --- 15

പൂത്ത പവളപ് പൊരുപ്പു ഒന്റു വെള്ളിവെറ്പില്
വായ്ത്തനൈയ തെയ്വ വടിവാകി - മൂത്ത
കരുമമലക് കട്ടറുത്തുക് കണ്ണരുള് ചെയ്തു ഉള്നിന്റു
ഒരുമലര്ത്താര്ക്കു ഇന്പമ് ഉതവിപ് - പെരുകിയെഴു --- 16

മൂന്റവത്തൈ യുമ്കഴറ്റി മുത്തരുട നേഇരുത്തി
ആന്റപര മുത്തി അടൈവിത്തുത് - തോന്റവരുമ്
യാനെനതെന്റു അറ്റ ഇടമേ തിരുവടിയാ
മോനപരാ നന്തമ് മുടിയാക - ഞാനമ് --- 17

തിരുഉരുവാ ഇച്ചൈ ചെയലറിവു കണ്ണാ
അരുളതുവേ ചെങ്കൈ അലരാ - ഇരുനിലമേ
ചന്നിതിയാ നിറ്കുമ് തനിച്ചുടരേ എവ്വുയിര്ക്കുമ്
പിന്നമറ നിന്റ പെരുമാനേ - മിന്നുരുവമ് --- 18

തോയ്ന്ത നവരത്നച് ചുടര്മണിയാല് ചെയ്ത പൈമ്പൊന്
വായ്ന്ത കിരണ മണിമുടിയുമ് - തേയ്ന്തപിറൈത്
തുണ്ടമ്ഇരു മൂന്റുനിരൈ തോന്റപ് പതിത്തനൈയ
പുണ്ടരമ് പൂത്തനുതല് പൊട്ടഴകുമ് - വിണ്ട --- 19

പരുവമലര്പ് പുണ്ടരികമ് പന്നിരണ്ടു പൂത്താങ്കു
അരുള്പൊഴിയുമ് കണ്മലര് ഈരാറുമ് - പരുതി
പലവുമ് എഴുന്തുചുടര് പാലിത്താറ് പോലക്
കുലവു മകരക് കുഴൈയുമ് - നിലവുമിഴുമ് --- 20
Back to Top

പുന്മുറുവല് പൂത്തലര്ന്ത പൂങ്കുമുതച് ചെവ്വായുമ്
ചെന്മവിടായ് തീര്ക്കുമ് തിരുമൊഴിയുമ് - വിന്മലിതോള്
വെവ്വചുരര് പോറ്റിചൈക്കുമ് വെഞ്ചൂര നൈത്തടിന്തു
തെവ്വരുയിര് ചിന്തുമ് തിരുമുകമുമ് - എവ്വുയിര്ക്കുമ് --- 21

ഊഴ്വിനൈയൈ മാറ്റി ഉലവാത പേരിന്പ
വാഴ്വുതരുമ് ചെയ്യ മലര്മുകമുമ് - ചൂഴ്വോര്
വടിക്കുമ് പഴമറൈകള് ആകമങ്കള് യാവുമ്
മുടിക്കുമ് കമല മുകമുമ് - വിടുത്തകലാപ് --- 22

പാച ഇരുള്തുരന്തു പല്കതിരില് ചോതിവിടുമ്
വാച മലര്വതന മണ്ടലമുമ് - നേചമുടന്
പോകമുറുമ് വള്ളിക്കുമ് പുത്തേളിര് പൂങ്കൊടിക്കുമ്
മോകമ് അളിക്കുമ് മുകമതിയുമ് - താകമുടന് --- 23

വന്തടിയില് ചേര്ന്തോര് മകിഴ വരമ്പലവുമ്
തന്തരുളുമ് തെയ്വമുകത് താമരൈയുമ് - കൊന്തവിഴ്ന്ത
വേരിക് കടമ്പുമ് വിരൈക്കുരവുമ് പൂത്തലര്ന്ത
പാരപ് പുയചയിലമ് പന്നിരണ്ടുമ് - ആരമുതമ് --- 24

തേവര്ക്കു ഉതവുമ് തിരുക്കരമുമ് ചൂര്മകളിര്
മേവക് കുഴൈന്തണൈന്ത മെന്കരമുമ് - ഓവാതു
മാരി പൊഴിന്ത മലര്ക്കരമുമ് പൂന്തൊടൈയല്
ചേര അണിന്ത തിരുക്കരമുമ് - മാര്പകത്തില് --- 25

വൈത്ത കരതലമുമ് വാമമരുങ് കിറ്കരമുമ്
ഉയ്ത്ത കുറങ്കില് ഒരുകരമുമ് - മൊയ്ത്ത
ചിറുതൊടിചേര് കൈയുമ്മണി ചേര് ന്തതടങ് കൈയുമ്
കറുവുചമര് അങ്കുചമ്ചേര് കൈയുമ് - തെറുപോര്--- 26

അതിര്കേ ടകമ് ചുഴറ്റുമ് അങ്കൈത് തലമുമ്
കതിര്വാള് വിതിര്ക്കുമ് കരമുമ് - മുതിരാത
കുമ്പമുലൈച് ചെവ്വായ്ക് കൊടിയിടൈയാര് വേട് ടണൈന്ത
അമ്പൊന് മണിപ്പൂണ് അകന്മാര്പുമ് - പൈമ്പൊന് --- 27

പുരിനൂലുമ് കണ്ടികൈയുമ് പൂമ്പട് ടുടൈയുമ്
അരൈഞാണുമ് കച്ചൈ അഴകുമ് - തിരുവരൈയുമ്
നാതക്കഴലുമ് നകുമണിപ് പൊറ് കിണ്കിണിയുമ്
പാതത്തു അണിന്ത പരിപുരമുമ് - ചോതി --- 28

ഇളമ്പരുതി നൂറാ യിരങ്കോടി പോല
വളന്തരു തെയ്വീക വടിവുമ് - ഉളന്തനില്കണ്ടു
ആതരിപ്പോര്ക്കു ആരുയിരായ് അന്പരകത് താമരൈയിന്
മീതിരുക്കുമ് തെയ്വ വിളക്കൊളിയേ - ഓതിയഐന്തു --- 29

ഓങ്കാരത്തു ഉള്ളൊളിക്കുമ് ഉള്ളൊളിയായ് ഐന്തൊഴിറ്കുമ്
നീങ്കാത പേരുരുവായ് നിന്റോനേ - താങ്കരിയ
മന്തിരമേ ചോരിയാ വാന്പതമേ മാമുടിയാത്
തൊന്തമുറുമ് വന്നമേ തൊക്കാകപ് - പന്തനൈയാല് --- 30
Back to Top

ഒത്ത പുവനത് തുരുവേ ഉരോമമാത്
തത്തുവങ്ക ളേചത്ത താതുവാ - വൈത്ത
കലൈയേ അവയവമാക് കാട്ടുമ് അത്തു വാവിന്
നിലൈയേ വടിവമാ നിന്റോയ് - പലകോടി --- 31

അണ്ടമ് ഉരുവാകി അങ്കമ് ചരാചരമായ്ക്
കണ്ടചക്തി മൂന്റുട് കരണമായ്ത് - തൊണ്ടുപടുമ്
ആവിപ് പുലനുക്കു അറിവു അളിപ്പ ഐന്തൊഴിലുമ്
ഏവിത് തനിനടത്തുമ് എങ്കോവേ - മേവ --- 32

വരുമ്അട്ട മൂര്ത്തമാമ് വാഴ്വേമെയ്ഞ് ഞാനമ്
തരുമ്അട്ട യോകത് തവമേ - പരുവത്തു
അകലാത പേരന്പു അടൈന്തോര് അകത്തുള്
പുകലാകുമ് ഇന്പപ് പൊരുപ്പുമ് - ചുകലളിതപ് --- 33

പേരിന്പ വെള്ളപ് പെരുക്കാറു മീതാനമ്
തേരിന്പ നല്കുമ് തിരുനാടുമ് - പാരിന്പമ്
എല്ലാമ് കടന്ത ഇരുനിലത്തുള് പോക്കുവരവു
അല്ലാതു ഉയര്ന്ത അണിനകരുമ് - തൊല്ലുലകില് --- 34

ഈറുമ് മുതലുമകന്റു എങ്കുനിറൈന്തു ഐന്തെഴുത്തൈക്
കൂറി നടാത്തുമ് കുരകതമുമ് - ഏറുമതമ്
തോയ്ന്തു കളിത്തോര് തുതിക്കൈയിനാല് പഞ്ചമലമ്
കായ്ന്ത ചിവഞാനക് കടാക്കളിറുമ് - വായ്ന്തചിവ --- 35

പൂരണത്തുള് പൂരണമാമ് പോതമ് പുതുമലരാ
നാരകത്തുള് കട്ടു നറുന്തൊടൈയുമ് - കാരണത്തുള്
ഐന്തൊഴിലുമ് ഓവാതു അളിത്തുയര്ന്ത വാന്കൊടിയുമ്
വന്തനവ നാത മണിമുരചുമ് - ചന്തതമുമ് --- 36

നീക്കമിന്റി ആടി നിഴലചൈപ്പാന് പോല്പുവനമ്
ആക്കി അചൈത്തരുളുമ് ആണൈയുമ് - തേക്കമഴ്ന്തു
വീചുമ് പനുവല് വിപുതര് തനിത്തനിയേ
പേചുമ് തചാങ്കമെനപ് പെറ്റോനേ - തേചുതികഴ് --- 37

പൂങ്കയിലൈ വെറ്പില് പുനൈമലര്പ്പൂങ് കോതൈയിടപ്
പാങ്കുറൈയുമ് മുക്കണ് പരഞ്ചോതി - ആങ്കൊരുനാള്
വെന്തകുവര്ക്കു ആറ്റാത വിണ്ണோര് മുറൈക്കിരങ്കി
ഐന്തു മുകത്തോടു അതോമുകമുമ് - തന്തു --- 38

തിരുമുകങ്കള് ആറാകിച് ചെന്തഴറ്കണ് ആറുമ്
ഒരുമുകമായ്ത് തീപ്പൊറിയാറു ഉയ്പ്പ - വിരിപുവനമ്
എങ്കുമ് പരക്ക ഇമൈയോര് കണ്ടു അഞ്ചുതലുമ്
പൊങ്കുമ് തഴല്പിഴമ്പൈപ് പൊറ്കരത്താല് - അങ്കണ് --- 39

എടുത്തമൈത്തു വായുവൈക്കൊണ്ടു ഏകുതിയെന്റു എമ്മാന്
കൊടുത്തളിപ്പ മെല്ലക് കൊടുപോയ് - അടുത്തതൊരു
പൂതത് തലൈവകൊടു പോതിഎനത് തീക്കടവുള്
ചീതപ് പകീരതിക്കേ ചെന്റുയ്പ്പപ് - പോതൊരുചറ്റു --- 40
Back to Top

അന്നവളുമ് കൊണ്ടമൈതറ്കു ആറ്റാള് ചരവണത്തില്
ചെന്നിയില് കൊണ്ടു ഉയ്പ്പത് തിരുഉരുവായ് - മുന്നര്
അറുമീന് മുലൈയുണ്ടു അഴുതുവിളൈ യാടി
നറുനീര് മുടിക്കണിന്ത നാതന് - കുറുമുറുവല് --- 41

കന്നിയൊടുമ് ചെന്റു അവട്കുക് കാതലുരുക് കാട്ടുതലുമ്
അന്നവള്കണ്ടു അവ്വുരുവമ് ആറിനൈയുമ് - തന്നിരണ്ടു
കൈയാല് എടുത്തണൈത്തുക് കന്തനെനപ് പേര്പുനൈന്തു
മെയ്യാറുമ് ഒന്റാക മേവുവിത്തുച് - ചെയ്യ --- 42

മുകത്തില് അണൈത്തുച് ചി മോന്തു മുലൈപ്പാല്
അകത്തുള് മകിഴ്പൂത്തു അളിത്തുച് - ചകത്തളന്ത
വെള്ളൈ വിടൈമേല് വിമലന് കരത്തില് അളിത്തു
ഉള്ളമ് ഉവപ്പ ഉയര്ന്തോനേ - കിള്ളൈമൊഴി --- 43

മങ്കൈ ചിലമ്പിന് മണിഒന്പ തില്തോന്റുമ്
തുങ്ക മടവാര് തുയര്തീര്ന്തു - തങ്കള്
വിരുപ്പാല് അളിത്തനവ വീരരുക്കുള് മുന്നോന്
മരുപ്പായുമ് താര്വീര വാകു - നെരുപ്പിലുതിത്തു --- 44

അങ്കണ് പുവനമ് അനൈത്തുമ് അഴിത്തുലവുമ്
ചെങ്കണ് കടാ അതനൈച് ചെന്റു കൊണര്ന്തു - എങ്കോന്
വിടുക്കുതി എന്റു ഉയ്പ്പ അതന് മീതിവര്ന്തു എണ്ടിക്കുമ്
നടത്തി വിളൈയാടുമ് നാതാ - പടൈപ്പോന് --- 45

അകന്തൈ ഉരൈപ്പമറൈ ആതി എഴുത്തൊന്റു
ഉകന്ത പിരണവത്തിന് ഉണ്മൈ - പുകന്റിലൈയാല്
ചിട്ടിത് തൊഴിലതനൈച് ചെയ്വതെങ്കന് എന്റുമുനമ്
കുട്ടിച് ചിറൈയിരുത്തുമ് കോമാനേ - മട്ടവിഴുമ് --- 46

പൊന്നമ് കടുക്കൈപ് പുരിചടൈയോന് പോറ്റിചൈപ്പ
മുന്നമ് പിരമമ് മൊഴിന്തോനേ - കൊന്നെടുവേല്
താരകനുമ് മായത് തടങ്കിരിയുമ് തൂളാക
വീരവടി വേല് വിടുത്തോനേ - ചീരലൈവായ്ത് --- 47

തെള്ളു തിരൈ കൊഴിക്കുമ് ചെന്തൂരില് പോയ്ക്കരുണൈ
വെള്ളമ് എനത്തവിചിന് വീറ്റിരുന്തു - വെള്ളൈക്
കയേന്തിരനുക്കു അഞ്ചല് അളിത്തുക് കടല്ചൂഴ്
മയേന്തിരത്തില് പുക്കു ഇമൈയോര് വാഴച് - ചയേന്തിരനാമ് --- 48

ചൂരനൈച് ചോതിത്തുവരു കെന്റുതടമ് തോള്വിചയ
വീരനൈത് തൂതാക വിടുത്തോനേ - കാരവുണന്
വാനവരൈ വിട്ടു വണങ്കാമൈ യാല് കൊടിയ
താനവര്കള് നാറ്പടൈയുമ് ചങ്കരിത്തുപ് - പാനു --- 49

പകൈവന് മുതലായ പാലരുടന് ചിങ്ക
മുകനൈവെന്റു വാകൈ മുടിത്തോയ് - ചകമുടുത്ത
വാരിതനില് പുതിയ മാവായ്ക് കിടന്തനെടുമ്
ചൂരുടലമ് കീണ്ട ചുടര് വേലോയ് - പോരവുണന് --- 50
Back to Top

അങ്കമ്ഇരു കൂറായ് അടന്മയിലുമ് ചേവലുമായ്ത്
തുങ്കമുടന് ആര്ത്തെഴുന്തു തോന്റുതലുമ് - അങ്കവറ്റുള്
ചീറുമ്അര വൈപ്പൊരുത ചിത്രമയില് വാകനമാ
ഏറി നടാത്തുമ് ഇളൈയോനേ - മാറിവരു --- 51

ചേവല് പകൈയൈത് തിറല്ചേര് പതാകൈഎന
മേവത് തനിത്തുയര്ത്ത മേലോനേ - മൂവര്
കുറൈമുടിത്തു വിണ്ണമ് കുടിയേറ്റിത് തേവര്
ചിറൈവിടുത്തു ആട് കൊണ്ടളിത്ത തേവേ - മറൈമുടിവാമ് --- 52

ചൈവക്കൊഴുന്തേ തവക്കടലേ വാനുതവുമ്
തെയ്വക് കളിറ്റൈ മണമ്ചെയ്തോനേ - പൊയ്വിരവു
കാമമ് മുനിന്ത കലൈമുനിവന് കണ്ണരുളാല്
വാമമട മാനിന് വയിറ്റുതിത്തപ് - പൂമരുവു --- 53

കാനക് കുറവര് കളികൂരപ് പൂങ്കുയില്പോല്
ഏനറ് പുനങ്കാത്തു ഇനിതിരുന്തു - മേന്മൈപെറത്
തെള്ളിത് തിനൈമാവുമ് തേനുമ് പരിന്തളിത്ത
വള്ളിക് കൊടിയൈ മണന്തോനേ - ഉള്ളമ് ഉവന്തു --- 54

ആറുതിരുപ് പതികണ്ടു ആറെഴുത്തുമ് അന്പിനുടന്
കൂറുമ് അവര് ചിന്തൈകുടി കൊണ്ടോനേ - നാറുമലര്ക്
കന്തിപ് പൊതുമ്പര്എഴു കാരലൈക്കുമ് ചീരലൈവായ്ച്
ചെന്തില് പതിപുരക്കുമ് ചെവ്വേളേ - ചന്തതമുമ് --- 55

പല്കോടി ചന്മപ് പകൈയുമ് അവമിരുത്തുമ്
പല്കോടി വിക്കിനമുമ് പല്പിണിയുമ് - പല്കോടി
പാതകമുമ് ചെയ്വിനൈയുമ് പാമ്പുമ് പചാചുമ്അടല്
പൂതമുമ് തീ നീരുമ് പൊരുപടൈയുമ് - തീതു അകലാ --- 56

വെവ്വിടമുമ് തുട്ട മിരുകമുതലാമ് എവൈയുമ്
എവ്വിടമ് വന്തു എമ്മൈ എതിര്ന്താലുമ് - അവ്വിടത്തില്
പച്ചൈമയില് വാകനമുമ് പന്നിരണ്ടു തിണ്തോളുമ്
അച്ചമ് അകറ്റുമ് അയില്വേലുമ് - കച്ചൈത് --- 57

തിരുവരൈയുമ് ചീറടിയുമ് ചെങ്കൈയുമ് ഈരാറു
അരുള്വിഴിയുമ് മാമുകങ്കള് ആറുമ് - വിരികിരണമ്
ചിന്തപ് പുനൈന്ത തിരുമുടികള് ഓരാറുമ്
എന്തത് തിചൈയുമ് എതിര്തോന്റ - വന്തിടുക്കണ് --- 58

എല്ലാമ് പൊടിപടുത്തി എവ്വരമുമ് തന്തുപുകുന്തു
ഉല്ലാചമാക ഉളത്തിരുന്തു - പല്വിതമാമ്
ആചുമുതല് നാറ്കവിയുമ് അട്ടാവ താനമുമ്ചീര്പ്
പേചുമ് ഇയല് പല്കാപ് പിയത് തൊകൈയുമ് - ഓചൈ --- 59

എഴുത്തുമുത ലാമ് ഐന്തു ഇലക്കണമുമ് തോയ്ന്തു
പഴുത്ത തമിഴ്പ്പുലമൈ പാലിത്തു - ഒഴുക്കമുടന്
ഇമ്മൈപ് പിറപ്പില് ഇരുവാ തനൈ അകറ്റി
മുമ്മൈപ് പെരുമലങ്കള് മോചിത്തുത് - തമ്മൈവിടുത്തു --- 60

ആയുമ് പഴൈയ അടിയാ രുടന്കൂട്ടിത്
തോയുമ് പരപോകമ് തുയ്പ്പിത്തുച് - ചേയ
കടിയേറ്കുമ് പൂങ്കമലക് കാല്കാട്ടി ആട്കൊണ്ടു
അടിയേറ്കു മുന്നിന്റു അരുള്. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org