sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
శ్రీ కుమర కురుపర చువామికళ్ అరుళియ
తిరుచ్చెన్తూర్ కన్తర్ కలి వెణ్పా


పూమేవు చెఙ్కమలప్ పుత్తేళుమ్ తేఱరియ
పామేవు తెయ్వప్ పఴమఱైయుమ్ - తేమేవు
నాతముమ్ నాతాన్త ముటివుమ్ నవైతీర్న్త
పోతముమ్ కాణాత పోతమాయ్ - ఆతినటు --- 1

అన్తమ్ కటన్తనిత్తి యానన్త పోతమాయ్ప్
పన్తమ్ తణన్త పరఞ్చుటరాయ్ - వన్త
కుఱియుమ్ కుణముమొరు కోలముమఱ్ఱు ఎఙ్కుమ్
చెఱియుమ్ పరమ చివమాయ్ - అఱివుక్కు --- 2

అనాతియాయ్ ఐన్తొఴిఱ్కుమ్ అప్పుఱమాయ్ అన్ఱే
మనాతికళుక్కు ఎట్టా వటివాయ్త్ - తనాతరుళిన్
పఞ్చవిత రూప పరచుకమాయ్ ఎవ్వుయిర్క్కుమ్
తఞ్చమెన నిఱ్కుమ్ తనిప్పొరుళాయ్ - ఎఞ్చాత --- 3

పూరణమాయ్ నిత్తమాయ్ప్ పోక్కువరవుమ్ పుణర్వుమ్
కారణముమ్ ఇల్లాక్ కతియాకిత్ - తారణియిల్
ఇన్తిరచాలమ్ పురివోన్ యావరైయుమ్ తాన్మయక్కుమ్
తన్తిరత్తిల్ చారాతు చార్వతుపోల్ - మున్తుమ్ --- 4

కరువిన్ఱి నిన్ఱ కరువాయ్ అరుళే
ఉరువిన్ఱి నిన్ఱ ఉరువాయ్త్ - తిరికరణమ్
ఆకవరుమ్ ఇచ్చై అఱివు ఇయఱ్ఱ లాల్ ఇలయ
పోకఅతి కారప్ పొరుళాకి - ఏకత్తు --- 5

ఉరువుమ్ అరువుమ్ ఉరుఅరువుమ్ ఆకిప్
పరువ వటివమ్ పలవాయ్ - ఇరుళ్మలత్తుళ్
మోకముఱుమ్ పల్లుయిర్క్కు ముత్తిఅళిత్ తఱ్కుమల
పాకముఱవే కటైక్కణ్ పాలిత్తుత్ - తేకముఱత్ --- 6

తన్త అరువురువమ్ చార్న్తవిన్తు మోకినిమాన్
పెన్త ముఱవే పిణిప్పిత్తు - మన్త్రముతల్
ఆఱత్తు వావుమ్ అణ్టత్తు ఆర్న్తఅత్తు వాక్కళుమ్ముఱ్
కూఱత్ తకుమ్ చిమిఴ్ప్పిల్ కూట్టువిత్తు - మాఱివరుమ్ --- 7

ఈరిరణ్టు తోఱ్ఱత్తు ఎఴుపిఱప్పుళ్ యోనిఎన్పాన్
ఆరవన్త నాన్కునూ ఱాయిరత్తుళ్ - తీర్వరియ
కన్మత్తుక్కు ఈటాయ్క్ కఱఙ్కుమ్ చకటముమ్ పోఱ్
చెన్మిత్తు ఉఴలత్ తిరోతిత్తు - వెన్నిరయ --- 8

చొర్క్కాతి పోకమెలామ్ తుయ్ప్పిత్తుప్ పక్కువత్తాల్
నఱ్కారణమ్ చిఱితు నణ్ణుతలుమ్ - తర్క్కమిటుమ్
తొన్నూల్ పరచమయమ్ తోఱుమ్ అతువతువే
నన్నూల్ ఎనత్తెరిన్తు నాట్టువిత్తు - మున్నూల్ --- 9

విరతముత లాయపల మెయ్త్తవత్తిన్ ఉణ్మైత్
చరియైకిరి యాయోకమ్ చార్విత్తు - అరుళ్పెరుకు
చాలోక చామీప చారూపముమ్ పుచిప్పిత్తు
ఆలోకమ్ తన్నై అకఱ్ఱువిత్తు - నాల్వకైయామ్ --- 10
Back to Top

చత్తిని పాతమ్ తరుతఱ్కు ఇరువినైయుమ్
ఒత్తువరుమ్ కాలమ్ ఉళవాకిప్ - పెత్త
మలపరి పాకమ్ వరుమళవిల్ పన్నాళ్
అలమరుతల్ కణ్ణుఱ్ఱు అరుళి - ఉలవాతు --- 11

అఱివుక్కు అఱివాకి అవ్వఱివుక్కు ఎట్టా
నెఱియిల్ చెఱిన్తనిలై నీఙ్కిప్ - పిరియాక్
కరుణై తిరుఉరువాయ్క్ కాచినిక్కే తోన్ఱిక్
కురుపరనెన్ఱు ఓర్తిరుప్పేర్ కొణ్టు - తిరునోక్కాల్ --- 12

ఊఴ్వినైయైప్ పోక్కి ఉటలఱుపత్ తెట్టునిలమ్
ఏఴుమ్ అత్తువాక్కళ్ ఇరుమూన్ఱుమ్ - పాఴాక
ఆణవమాన పటలమ్ కిఴిత్తు అఱివిల్
కాణరియ మెయ్ఞ్ఞానక్ కణ్కాట్టిప్ - పూణుమ్ --- 13

అటిఞానత్ తాఱ్పొరుళుమ్ ఆన్మావుమ్ కాట్టిక్
కటియార్ పువనముఱ్ఱుమ్ కాట్టి - ముటియాతు
తేక్కుపర మానన్తమ్ తెళ్ళముతమ్ ఆకిఎఙ్కుమ్
నీక్కమఱ నిన్ఱ నిలైకాట్టిప్ - పోక్కుమ్ --- 14

వరవుమ్ నినైప్పుమ్ మఱప్పుమ్ పకలుమ్
ఇరవుమ్ కటన్తులవా ఇన్పమ్ - మరువువిత్తుక్
కన్మమలత్ తార్క్కుమలర్క్ కణ్మూన్ఱుమ్ తాఴ్చటైయుమ్
వన్మఴువుమ్ మానుముటన్ మాల్విటైమేల్ - మిన్నిటత్తుప్ --- 15

పూత్త పవళప్ పొరుప్పు ఒన్ఱు వెళ్ళివెఱ్పిల్
వాయ్త్తనైయ తెయ్వ వటివాకి - మూత్త
కరుమమలక్ కట్టఱుత్తుక్ కణ్ణరుళ్ చెయ్తు ఉళ్నిన్ఱు
ఒరుమలర్త్తార్క్కు ఇన్పమ్ ఉతవిప్ - పెరుకియెఴు --- 16

మూన్ఱవత్తై యుమ్కఴఱ్ఱి ముత్తరుట నేఇరుత్తి
ఆన్ఱపర ముత్తి అటైవిత్తుత్ - తోన్ఱవరుమ్
యానెనతెన్ఱు అఱ్ఱ ఇటమే తిరువటియా
మోనపరా నన్తమ్ ముటియాక - ఞానమ్ --- 17

తిరుఉరువా ఇచ్చై చెయలఱివు కణ్ణా
అరుళతువే చెఙ్కై అలరా - ఇరునిలమే
చన్నితియా నిఱ్కుమ్ తనిచ్చుటరే ఎవ్వుయిర్క్కుమ్
పిన్నమఱ నిన్ఱ పెరుమానే - మిన్నురువమ్ --- 18

తోయ్న్త నవరత్నచ్ చుటర్మణియాల్ చెయ్త పైమ్పొన్
వాయ్న్త కిరణ మణిముటియుమ్ - తేయ్న్తపిఱైత్
తుణ్టమ్ఇరు మూన్ఱునిరై తోన్ఱప్ పతిత్తనైయ
పుణ్టరమ్ పూత్తనుతల్ పొట్టఴకుమ్ - విణ్ట --- 19

పరువమలర్ప్ పుణ్టరికమ్ పన్నిరణ్టు పూత్తాఙ్కు
అరుళ్పొఴియుమ్ కణ్మలర్ ఈరాఱుమ్ - పరుతి
పలవుమ్ ఎఴున్తుచుటర్ పాలిత్తాఱ్ పోలక్
కులవు మకరక్ కుఴైయుమ్ - నిలవుమిఴుమ్ --- 20
Back to Top

పున్ముఱువల్ పూత్తలర్న్త పూఙ్కుముతచ్ చెవ్వాయుమ్
చెన్మవిటాయ్ తీర్క్కుమ్ తిరుమొఴియుమ్ - విన్మలితోళ్
వెవ్వచురర్ పోఱ్ఱిచైక్కుమ్ వెఞ్చూర నైత్తటిన్తు
తెవ్వరుయిర్ చిన్తుమ్ తిరుముకముమ్ - ఎవ్వుయిర్క్కుమ్ --- 21

ఊఴ్వినైయై మాఱ్ఱి ఉలవాత పేరిన్ప
వాఴ్వుతరుమ్ చెయ్య మలర్ముకముమ్ - చూఴ్వోర్
వటిక్కుమ్ పఴమఱైకళ్ ఆకమఙ్కళ్ యావుమ్
ముటిక్కుమ్ కమల ముకముమ్ - విటుత్తకలాప్ --- 22

పాచ ఇరుళ్తురన్తు పల్కతిరిల్ చోతివిటుమ్
వాచ మలర్వతన మణ్టలముమ్ - నేచముటన్
పోకముఱుమ్ వళ్ళిక్కుమ్ పుత్తేళిర్ పూఙ్కొటిక్కుమ్
మోకమ్ అళిక్కుమ్ ముకమతియుమ్ - తాకముటన్ --- 23

వన్తటియిల్ చేర్న్తోర్ మకిఴ వరమ్పలవుమ్
తన్తరుళుమ్ తెయ్వముకత్ తామరైయుమ్ - కొన్తవిఴ్న్త
వేరిక్ కటమ్పుమ్ విరైక్కురవుమ్ పూత్తలర్న్త
పారప్ పుయచయిలమ్ పన్నిరణ్టుమ్ - ఆరముతమ్ --- 24

తేవర్క్కు ఉతవుమ్ తిరుక్కరముమ్ చూర్మకళిర్
మేవక్ కుఴైన్తణైన్త మెన్కరముమ్ - ఓవాతు
మారి పొఴిన్త మలర్క్కరముమ్ పూన్తొటైయల్
చేర అణిన్త తిరుక్కరముమ్ - మార్పకత్తిల్ --- 25

వైత్త కరతలముమ్ వామమరుఙ్ కిఱ్కరముమ్
ఉయ్త్త కుఱఙ్కిల్ ఒరుకరముమ్ - మొయ్త్త
చిఱుతొటిచేర్ కైయుమ్మణి చేర్ న్తతటఙ్ కైయుమ్
కఱువుచమర్ అఙ్కుచమ్చేర్ కైయుమ్ - తెఱుపోర్--- 26

అతిర్కే టకమ్ చుఴఱ్ఱుమ్ అఙ్కైత్ తలముమ్
కతిర్వాళ్ వితిర్క్కుమ్ కరముమ్ - ముతిరాత
కుమ్పములైచ్ చెవ్వాయ్క్ కొటియిటైయార్ వేట్ టణైన్త
అమ్పొన్ మణిప్పూణ్ అకన్మార్పుమ్ - పైమ్పొన్ --- 27

పురినూలుమ్ కణ్టికైయుమ్ పూమ్పట్ టుటైయుమ్
అరైఞాణుమ్ కచ్చై అఴకుమ్ - తిరువరైయుమ్
నాతక్కఴలుమ్ నకుమణిప్ పొఱ్ కిణ్కిణియుమ్
పాతత్తు అణిన్త పరిపురముమ్ - చోతి --- 28

ఇళమ్పరుతి నూఱా యిరఙ్కోటి పోల
వళన్తరు తెయ్వీక వటివుమ్ - ఉళన్తనిల్కణ్టు
ఆతరిప్పోర్క్కు ఆరుయిరాయ్ అన్పరకత్ తామరైయిన్
మీతిరుక్కుమ్ తెయ్వ విళక్కొళియే - ఓతియఐన్తు --- 29

ఓఙ్కారత్తు ఉళ్ళొళిక్కుమ్ ఉళ్ళొళియాయ్ ఐన్తొఴిఱ్కుమ్
నీఙ్కాత పేరురువాయ్ నిన్ఱోనే - తాఙ్కరియ
మన్తిరమే చోరియా వాన్పతమే మాముటియాత్
తొన్తముఱుమ్ వన్నమే తొక్కాకప్ - పన్తనైయాల్ --- 30
Back to Top

ఒత్త పువనత్ తురువే ఉరోమమాత్
తత్తువఙ్క ళేచత్త తాతువా - వైత్త
కలైయే అవయవమాక్ కాట్టుమ్ అత్తు వావిన్
నిలైయే వటివమా నిన్ఱోయ్ - పలకోటి --- 31

అణ్టమ్ ఉరువాకి అఙ్కమ్ చరాచరమాయ్క్
కణ్టచక్తి మూన్ఱుట్ కరణమాయ్త్ - తొణ్టుపటుమ్
ఆవిప్ పులనుక్కు అఱివు అళిప్ప ఐన్తొఴిలుమ్
ఏవిత్ తనినటత్తుమ్ ఎఙ్కోవే - మేవ --- 32

వరుమ్అట్ట మూర్త్తమామ్ వాఴ్వేమెయ్ఞ్ ఞానమ్
తరుమ్అట్ట యోకత్ తవమే - పరువత్తు
అకలాత పేరన్పు అటైన్తోర్ అకత్తుళ్
పుకలాకుమ్ ఇన్పప్ పొరుప్పుమ్ - చుకలళితప్ --- 33

పేరిన్ప వెళ్ళప్ పెరుక్కాఱు మీతానమ్
తేరిన్ప నల్కుమ్ తిరునాటుమ్ - పారిన్పమ్
ఎల్లామ్ కటన్త ఇరునిలత్తుళ్ పోక్కువరవు
అల్లాతు ఉయర్న్త అణినకరుమ్ - తొల్లులకిల్ --- 34

ఈఱుమ్ ముతలుమకన్ఱు ఎఙ్కునిఱైన్తు ఐన్తెఴుత్తైక్
కూఱి నటాత్తుమ్ కురకతముమ్ - ఏఱుమతమ్
తోయ్న్తు కళిత్తోర్ తుతిక్కైయినాల్ పఞ్చమలమ్
కాయ్న్త చివఞానక్ కటాక్కళిఱుమ్ - వాయ్న్తచివ --- 35

పూరణత్తుళ్ పూరణమామ్ పోతమ్ పుతుమలరా
నారకత్తుళ్ కట్టు నఱున్తొటైయుమ్ - కారణత్తుళ్
ఐన్తొఴిలుమ్ ఓవాతు అళిత్తుయర్న్త వాన్కొటియుమ్
వన్తనవ నాత మణిమురచుమ్ - చన్తతముమ్ --- 36

నీక్కమిన్ఱి ఆటి నిఴలచైప్పాన్ పోల్పువనమ్
ఆక్కి అచైత్తరుళుమ్ ఆణైయుమ్ - తేక్కమఴ్న్తు
వీచుమ్ పనువల్ విపుతర్ తనిత్తనియే
పేచుమ్ తచాఙ్కమెనప్ పెఱ్ఱోనే - తేచుతికఴ్ --- 37

పూఙ్కయిలై వెఱ్పిల్ పునైమలర్ప్పూఙ్ కోతైయిటప్
పాఙ్కుఱైయుమ్ ముక్కణ్ పరఞ్చోతి - ఆఙ్కొరునాళ్
వెన్తకువర్క్కు ఆఱ్ఱాత విణ్ణோర్ ముఱైక్కిరఙ్కి
ఐన్తు ముకత్తోటు అతోముకముమ్ - తన్తు --- 38

తిరుముకఙ్కళ్ ఆఱాకిచ్ చెన్తఴఱ్కణ్ ఆఱుమ్
ఒరుముకమాయ్త్ తీప్పొఱియాఱు ఉయ్ప్ప - విరిపువనమ్
ఎఙ్కుమ్ పరక్క ఇమైయోర్ కణ్టు అఞ్చుతలుమ్
పొఙ్కుమ్ తఴల్పిఴమ్పైప్ పొఱ్కరత్తాల్ - అఙ్కణ్ --- 39

ఎటుత్తమైత్తు వాయువైక్కొణ్టు ఏకుతియెన్ఱు ఎమ్మాన్
కొటుత్తళిప్ప మెల్లక్ కొటుపోయ్ - అటుత్తతొరు
పూతత్ తలైవకొటు పోతిఎనత్ తీక్కటవుళ్
చీతప్ పకీరతిక్కే చెన్ఱుయ్ప్పప్ - పోతొరుచఱ్ఱు --- 40
Back to Top

అన్నవళుమ్ కొణ్టమైతఱ్కు ఆఱ్ఱాళ్ చరవణత్తిల్
చెన్నియిల్ కొణ్టు ఉయ్ప్పత్ తిరుఉరువాయ్ - మున్నర్
అఱుమీన్ ములైయుణ్టు అఴుతువిళై యాటి
నఱునీర్ ముటిక్కణిన్త నాతన్ - కుఱుముఱువల్ --- 41

కన్నియొటుమ్ చెన్ఱు అవట్కుక్ కాతలురుక్ కాట్టుతలుమ్
అన్నవళ్కణ్టు అవ్వురువమ్ ఆఱినైయుమ్ - తన్నిరణ్టు
కైయాల్ ఎటుత్తణైత్తుక్ కన్తనెనప్ పేర్పునైన్తు
మెయ్యాఱుమ్ ఒన్ఱాక మేవువిత్తుచ్ - చెయ్య --- 42

ముకత్తిల్ అణైత్తుచ్ చి మోన్తు ములైప్పాల్
అకత్తుళ్ మకిఴ్పూత్తు అళిత్తుచ్ - చకత్తళన్త
వెళ్ళై విటైమేల్ విమలన్ కరత్తిల్ అళిత్తు
ఉళ్ళమ్ ఉవప్ప ఉయర్న్తోనే - కిళ్ళైమొఴి --- 43

మఙ్కై చిలమ్పిన్ మణిఒన్ప తిల్తోన్ఱుమ్
తుఙ్క మటవార్ తుయర్తీర్న్తు - తఙ్కళ్
విరుప్పాల్ అళిత్తనవ వీరరుక్కుళ్ మున్నోన్
మరుప్పాయుమ్ తార్వీర వాకు - నెరుప్పిలుతిత్తు --- 44

అఙ్కణ్ పువనమ్ అనైత్తుమ్ అఴిత్తులవుమ్
చెఙ్కణ్ కటా అతనైచ్ చెన్ఱు కొణర్న్తు - ఎఙ్కోన్
విటుక్కుతి ఎన్ఱు ఉయ్ప్ప అతన్ మీతివర్న్తు ఎణ్టిక్కుమ్
నటత్తి విళైయాటుమ్ నాతా - పటైప్పోన్ --- 45

అకన్తై ఉరైప్పమఱై ఆతి ఎఴుత్తొన్ఱు
ఉకన్త పిరణవత్తిన్ ఉణ్మై - పుకన్ఱిలైయాల్
చిట్టిత్ తొఴిలతనైచ్ చెయ్వతెఙ్కన్ ఎన్ఱుమునమ్
కుట్టిచ్ చిఱైయిరుత్తుమ్ కోమానే - మట్టవిఴుమ్ --- 46

పొన్నమ్ కటుక్కైప్ పురిచటైయోన్ పోఱ్ఱిచైప్ప
మున్నమ్ పిరమమ్ మొఴిన్తోనే - కొన్నెటువేల్
తారకనుమ్ మాయత్ తటఙ్కిరియుమ్ తూళాక
వీరవటి వేల్ విటుత్తోనే - చీరలైవాయ్త్ --- 47

తెళ్ళు తిరై కొఴిక్కుమ్ చెన్తూరిల్ పోయ్క్కరుణై
వెళ్ళమ్ ఎనత్తవిచిన్ వీఱ్ఱిరున్తు - వెళ్ళైక్
కయేన్తిరనుక్కు అఞ్చల్ అళిత్తుక్ కటల్చూఴ్
మయేన్తిరత్తిల్ పుక్కు ఇమైయోర్ వాఴచ్ - చయేన్తిరనామ్ --- 48

చూరనైచ్ చోతిత్తువరు కెన్ఱుతటమ్ తోళ్విచయ
వీరనైత్ తూతాక విటుత్తోనే - కారవుణన్
వానవరై విట్టు వణఙ్కామై యాల్ కొటియ
తానవర్కళ్ నాఱ్పటైయుమ్ చఙ్కరిత్తుప్ - పాను --- 49

పకైవన్ ముతలాయ పాలరుటన్ చిఙ్క
ముకనైవెన్ఱు వాకై ముటిత్తోయ్ - చకముటుత్త
వారితనిల్ పుతియ మావాయ్క్ కిటన్తనెటుమ్
చూరుటలమ్ కీణ్ట చుటర్ వేలోయ్ - పోరవుణన్ --- 50
Back to Top

అఙ్కమ్ఇరు కూఱాయ్ అటన్మయిలుమ్ చేవలుమాయ్త్
తుఙ్కముటన్ ఆర్త్తెఴున్తు తోన్ఱుతలుమ్ - అఙ్కవఱ్ఱుళ్
చీఱుమ్అర వైప్పొరుత చిత్రమయిల్ వాకనమా
ఏఱి నటాత్తుమ్ ఇళైయోనే - మాఱివరు --- 51

చేవల్ పకైయైత్ తిఱల్చేర్ పతాకైఎన
మేవత్ తనిత్తుయర్త్త మేలోనే - మూవర్
కుఱైముటిత్తు విణ్ణమ్ కుటియేఱ్ఱిత్ తేవర్
చిఱైవిటుత్తు ఆట్ కొణ్టళిత్త తేవే - మఱైముటివామ్ --- 52

చైవక్కొఴున్తే తవక్కటలే వానుతవుమ్
తెయ్వక్ కళిఱ్ఱై మణమ్చెయ్తోనే - పొయ్విరవు
కామమ్ మునిన్త కలైమునివన్ కణ్ణరుళాల్
వామమట మానిన్ వయిఱ్ఱుతిత్తప్ - పూమరువు --- 53

కానక్ కుఱవర్ కళికూరప్ పూఙ్కుయిల్పోల్
ఏనఱ్ పునఙ్కాత్తు ఇనితిరున్తు - మేన్మైపెఱత్
తెళ్ళిత్ తినైమావుమ్ తేనుమ్ పరిన్తళిత్త
వళ్ళిక్ కొటియై మణన్తోనే - ఉళ్ళమ్ ఉవన్తు --- 54

ఆఱుతిరుప్ పతికణ్టు ఆఱెఴుత్తుమ్ అన్పినుటన్
కూఱుమ్ అవర్ చిన్తైకుటి కొణ్టోనే - నాఱుమలర్క్
కన్తిప్ పొతుమ్పర్ఎఴు కారలైక్కుమ్ చీరలైవాయ్చ్
చెన్తిల్ పతిపురక్కుమ్ చెవ్వేళే - చన్తతముమ్ --- 55

పల్కోటి చన్మప్ పకైయుమ్ అవమిరుత్తుమ్
పల్కోటి విక్కినముమ్ పల్పిణియుమ్ - పల్కోటి
పాతకముమ్ చెయ్వినైయుమ్ పామ్పుమ్ పచాచుమ్అటల్
పూతముమ్ తీ నీరుమ్ పొరుపటైయుమ్ - తీతు అకలా --- 56

వెవ్విటముమ్ తుట్ట మిరుకముతలామ్ ఎవైయుమ్
ఎవ్విటమ్ వన్తు ఎమ్మై ఎతిర్న్తాలుమ్ - అవ్విటత్తిల్
పచ్చైమయిల్ వాకనముమ్ పన్నిరణ్టు తిణ్తోళుమ్
అచ్చమ్ అకఱ్ఱుమ్ అయిల్వేలుమ్ - కచ్చైత్ --- 57

తిరువరైయుమ్ చీఱటియుమ్ చెఙ్కైయుమ్ ఈరాఱు
అరుళ్విఴియుమ్ మాముకఙ్కళ్ ఆఱుమ్ - విరికిరణమ్
చిన్తప్ పునైన్త తిరుముటికళ్ ఓరాఱుమ్
ఎన్తత్ తిచైయుమ్ ఎతిర్తోన్ఱ - వన్తిటుక్కణ్ --- 58

ఎల్లామ్ పొటిపటుత్తి ఎవ్వరముమ్ తన్తుపుకున్తు
ఉల్లాచమాక ఉళత్తిరున్తు - పల్వితమామ్
ఆచుముతల్ నాఱ్కవియుమ్ అట్టావ తానముమ్చీర్ప్
పేచుమ్ ఇయల్ పల్కాప్ పియత్ తొకైయుమ్ - ఓచై --- 59

ఎఴుత్తుముత లామ్ ఐన్తు ఇలక్కణముమ్ తోయ్న్తు
పఴుత్త తమిఴ్ప్పులమై పాలిత్తు - ఒఴుక్కముటన్
ఇమ్మైప్ పిఱప్పిల్ ఇరువా తనై అకఱ్ఱి
ముమ్మైప్ పెరుమలఙ్కళ్ మోచిత్తుత్ - తమ్మైవిటుత్తు --- 60

ఆయుమ్ పఴైయ అటియా రుటన్కూట్టిత్
తోయుమ్ పరపోకమ్ తుయ్ప్పిత్తుచ్ - చేయ
కటియేఱ్కుమ్ పూఙ్కమలక్ కాల్కాట్టి ఆట్కొణ్టు
అటియేఱ్కు మున్నిన్ఱు అరుళ్. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org