Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
شْرِی کُمَرَ کُرُپَرَ چُوامِکَلْ اَرُلِیَ
تِرُچْچےنْتُورْ کَنْتَرْ کَلِ وےنْپا


پُومےوُ چےنْکَمَلَپْ پُتْتےلُمْ تےرَرِیَ
پامےوُ تےیْوَپْ پَلَمَرَےیُمْ - تےمےوُ
ناتَمُمْ ناتانْتَ مُٹِوُمْ نَوَےتِیرْنْتَ
پوتَمُمْ کاناتَ پوتَمایْ - آتِنَٹُ --- 1

اَنْتَمْ کَٹَنْتَنِتْتِ یانَنْتَ پوتَمایْپْ
پَنْتَمْ تَنَنْتَ پَرَنْچُٹَرایْ - وَنْتَ
کُرِیُمْ کُنَمُمورُ کولَمُمَرْرُ اےنْکُمْ
چےرِیُمْ پَرَمَ چِوَمایْ - اَرِوُکْکُ --- 2

اَناتِیایْ اَےنْتولِرْکُمْ اَپْپُرَمایْ اَنْرے
مَناتِکَلُکْکُ اےٹْٹا وَٹِوایْتْ - تَناتَرُلِنْ
پَنْچَوِتَ رُوپَ پَرَچُکَمایْ اےوْوُیِرْکْکُمْ
تَنْچَمےنَ نِرْکُمْ تَنِپْپورُلایْ - اےنْچاتَ --- 3

پُورَنَمایْ نِتْتَمایْپْ پوکْکُوَرَوُمْ پُنَرْوُمْ
کارَنَمُمْ اِلْلاکْ کَتِیاکِتْ - تارَنِیِلْ
اِنْتِرَچالَمْ پُرِوونْ یاوَرَےیُمْ تانْمَیَکْکُمْ
تَنْتِرَتْتِلْ چاراتُ چارْوَتُپولْ - مُنْتُمْ --- 4

کَرُوِنْرِ نِنْرَ کَرُوایْ اَرُلے
اُرُوِنْرِ نِنْرَ اُرُوایْتْ - تِرِکَرَنَمْ
آکَوَرُمْ اِچْچَے اَرِوُ اِیَرْرَ لالْ اِلَیَ
پوکَاَتِ کارَپْ پورُلاکِ - اےکَتْتُ --- 5

اُرُوُمْ اَرُوُمْ اُرُاَرُوُمْ آکِپْ
پَرُوَ وَٹِوَمْ پَلَوایْ - اِرُلْمَلَتْتُلْ
موکَمُرُمْ پَلْلُیِرْکْکُ مُتْتِاَلِتْ تَرْکُمَلَ
پاکَمُرَوے کَٹَےکْکَنْ پالِتْتُتْ - تےکَمُرَتْ --- 6

تَنْتَ اَرُوُرُوَمْ چارْنْتَوِنْتُ موکِنِمانْ
پےنْتَ مُرَوے پِنِپْپِتْتُ - مَنْتْرَمُتَلْ
آرَتْتُ واوُمْ اَنْٹَتْتُ آرْنْتَاَتْتُ واکْکَلُمْمُرْ
کُورَتْ تَکُمْ چِمِلْپْپِلْ کُوٹْٹُوِتْتُ - مارِوَرُمْ --- 7

اِیرِرَنْٹُ تورْرَتْتُ اےلُپِرَپْپُلْ یونِاےنْپانْ
آرَوَنْتَ نانْکُنُو رایِرَتْتُلْ - تِیرْوَرِیَ
کَنْمَتْتُکْکُ اِیٹایْکْ کَرَنْکُمْ چَکَٹَمُمْ پورْ
چےنْمِتْتُ اُلَلَتْ تِروتِتْتُ - وےنْنِرَیَ --- 8

چورْکْکاتِ پوکَمےلامْ تُیْپْپِتْتُپْ پَکْکُوَتْتالْ
نَرْکارَنَمْ چِرِتُ نَنْنُتَلُمْ - تَرْکْکَمِٹُمْ
تونْنُولْ پَرَچَمَیَمْ تورُمْ اَتُوَتُوے
نَنْنُولْ اےنَتْتےرِنْتُ ناٹْٹُوِتْتُ - مُنْنُولْ --- 9

وِرَتَمُتَ لایَپَلَ مےیْتْتَوَتْتِنْ اُنْمَےتْ
چَرِیَےکِرِ یایوکَمْ چارْوِتْتُ - اَرُلْپےرُکُ
چالوکَ چامِیپَ چارُوپَمُمْ پُچِپْپِتْتُ
آلوکَمْ تَنْنَے اَکَرْرُوِتْتُ - نالْوَکَےیامْ --- 10
Back to Top

چَتْتِنِ پاتَمْ تَرُتَرْکُ اِرُوِنَےیُمْ
اوتْتُوَرُمْ کالَمْ اُلَواکِپْ - پےتْتَ
مَلَپَرِ پاکَمْ وَرُمَلَوِلْ پَنْنالْ
اَلَمَرُتَلْ کَنْنُرْرُ اَرُلِ - اُلَواتُ --- 11

اَرِوُکْکُ اَرِواکِ اَوْوَرِوُکْکُ اےٹْٹا
نےرِیِلْ چےرِنْتَنِلَے نِینْکِپْ - پِرِیاکْ
کَرُنَے تِرُاُرُوایْکْ کاچِنِکْکے تونْرِکْ
کُرُپَرَنےنْرُ اورْتِرُپْپےرْ کونْٹُ - تِرُنوکْکالْ --- 12

اُولْوِنَےیَےپْ پوکْکِ اُٹَلَرُپَتْ تےٹْٹُنِلَمْ
اےلُمْ اَتْتُواکْکَلْ اِرُمُونْرُمْ - پالاکَ
آنَوَمانَ پَٹَلَمْ کِلِتْتُ اَرِوِلْ
کانَرِیَ مےیْنْنانَکْ کَنْکاٹْٹِپْ - پُونُمْ --- 13

اَٹِنانَتْ تارْپورُلُمْ آنْماوُمْ کاٹْٹِکْ
کَٹِیارْ پُوَنَمُرْرُمْ کاٹْٹِ - مُٹِیاتُ
تےکْکُپَرَ مانَنْتَمْ تےلْلَمُتَمْ آکِاےنْکُمْ
نِیکْکَمَرَ نِنْرَ نِلَےکاٹْٹِپْ - پوکْکُمْ --- 14

وَرَوُمْ نِنَےپْپُمْ مَرَپْپُمْ پَکَلُمْ
اِرَوُمْ کَٹَنْتُلَوا اِنْپَمْ - مَرُوُوِتْتُکْ
کَنْمَمَلَتْ تارْکْکُمَلَرْکْ کَنْمُونْرُمْ تالْچَٹَےیُمْ
وَنْمَلُوُمْ مانُمُٹَنْ مالْوِٹَےمےلْ - مِنْنِٹَتْتُپْ --- 15

پُوتْتَ پَوَلَپْ پورُپْپُ اونْرُ وےلْلِوےرْپِلْ
وایْتْتَنَےیَ تےیْوَ وَٹِواکِ - مُوتْتَ
کَرُمَمَلَکْ کَٹْٹَرُتْتُکْ کَنْنَرُلْ چےیْتُ اُلْنِنْرُ
اورُمَلَرْتْتارْکْکُ اِنْپَمْ اُتَوِپْ - پےرُکِیےلُ --- 16

مُونْرَوَتْتَے یُمْکَلَرْرِ مُتْتَرُٹَ نےاِرُتْتِ
آنْرَپَرَ مُتْتِ اَٹَےوِتْتُتْ - تونْرَوَرُمْ
یانےنَتےنْرُ اَرْرَ اِٹَمے تِرُوَٹِیا
مونَپَرا نَنْتَمْ مُٹِیاکَ - نانَمْ --- 17

تِرُاُرُوا اِچْچَے چےیَلَرِوُ کَنْنا
اَرُلَتُوے چےنْکَے اَلَرا - اِرُنِلَمے
چَنْنِتِیا نِرْکُمْ تَنِچْچُٹَرے اےوْوُیِرْکْکُمْ
پِنْنَمَرَ نِنْرَ پےرُمانے - مِنْنُرُوَمْ --- 18

تویْنْتَ نَوَرَتْنَچْ چُٹَرْمَنِیالْ چےیْتَ پَےمْپونْ
وایْنْتَ کِرَنَ مَنِمُٹِیُمْ - تےیْنْتَپِرَےتْ
تُنْٹَمْاِرُ مُونْرُنِرَے تونْرَپْ پَتِتْتَنَےیَ
پُنْٹَرَمْ پُوتْتَنُتَلْ پوٹْٹَلَکُمْ - وِنْٹَ --- 19

پَرُوَمَلَرْپْ پُنْٹَرِکَمْ پَنْنِرَنْٹُ پُوتْتانْکُ
اَرُلْپولِیُمْ کَنْمَلَرْ اِیرارُمْ - پَرُتِ
پَلَوُمْ اےلُنْتُچُٹَرْ پالِتْتارْ پولَکْ
کُلَوُ مَکَرَکْ کُلَےیُمْ - نِلَوُمِلُمْ --- 20
Back to Top

پُنْمُرُوَلْ پُوتْتَلَرْنْتَ پُونْکُمُتَچْ چےوْوایُمْ
چےنْمَوِٹایْ تِیرْکْکُمْ تِرُمولِیُمْ - وِنْمَلِتولْ
وےوْوَچُرَرْ پورْرِچَےکْکُمْ وےنْچُورَ نَےتْتَٹِنْتُ
تےوْوَرُیِرْ چِنْتُمْ تِرُمُکَمُمْ - اےوْوُیِرْکْکُمْ --- 21

اُولْوِنَےیَے مارْرِ اُلَواتَ پےرِنْپَ
والْوُتَرُمْ چےیْیَ مَلَرْمُکَمُمْ - چُولْوورْ
وَٹِکْکُمْ پَلَمَرَےکَلْ آکَمَنْکَلْ یاوُمْ
مُٹِکْکُمْ کَمَلَ مُکَمُمْ - وِٹُتْتَکَلاپْ --- 22

پاچَ اِرُلْتُرَنْتُ پَلْکَتِرِلْ چوتِوِٹُمْ
واچَ مَلَرْوَتَنَ مَنْٹَلَمُمْ - نےچَمُٹَنْ
پوکَمُرُمْ وَلْلِکْکُمْ پُتْتےلِرْ پُونْکوٹِکْکُمْ
موکَمْ اَلِکْکُمْ مُکَمَتِیُمْ - تاکَمُٹَنْ --- 23

وَنْتَٹِیِلْ چےرْنْتورْ مَکِلَ وَرَمْپَلَوُمْ
تَنْتَرُلُمْ تےیْوَمُکَتْ تامَرَےیُمْ - کونْتَوِلْنْتَ
وےرِکْ کَٹَمْپُمْ وِرَےکْکُرَوُمْ پُوتْتَلَرْنْتَ
پارَپْ پُیَچَیِلَمْ پَنْنِرَنْٹُمْ - آرَمُتَمْ --- 24

تےوَرْکْکُ اُتَوُمْ تِرُکْکَرَمُمْ چُورْمَکَلِرْ
مےوَکْ کُلَےنْتَنَےنْتَ مےنْکَرَمُمْ - اوواتُ
مارِ پولِنْتَ مَلَرْکْکَرَمُمْ پُونْتوٹَےیَلْ
چےرَ اَنِنْتَ تِرُکْکَرَمُمْ - مارْپَکَتْتِلْ --- 25

وَےتْتَ کَرَتَلَمُمْ وامَمَرُنْ کِرْکَرَمُمْ
اُیْتْتَ کُرَنْکِلْ اورُکَرَمُمْ - مویْتْتَ
چِرُتوٹِچےرْ کَےیُمْمَنِ چےرْ نْتَتَٹَنْ کَےیُمْ
کَرُوُچَمَرْ اَنْکُچَمْچےرْ کَےیُمْ - تےرُپورْ--- 26

اَتِرْکے ٹَکَمْ چُلَرْرُمْ اَنْکَےتْ تَلَمُمْ
کَتِرْوالْ وِتِرْکْکُمْ کَرَمُمْ - مُتِراتَ
کُمْپَمُلَےچْ چےوْوایْکْ کوٹِیِٹَےیارْ وےٹْ ٹَنَےنْتَ
اَمْپونْ مَنِپْپُونْ اَکَنْمارْپُمْ - پَےمْپونْ --- 27

پُرِنُولُمْ کَنْٹِکَےیُمْ پُومْپَٹْ ٹُٹَےیُمْ
اَرَےنانُمْ کَچْچَے اَلَکُمْ - تِرُوَرَےیُمْ
ناتَکْکَلَلُمْ نَکُمَنِپْ پورْ کِنْکِنِیُمْ
پاتَتْتُ اَنِنْتَ پَرِپُرَمُمْ - چوتِ --- 28

اِلَمْپَرُتِ نُورا یِرَنْکوٹِ پولَ
وَلَنْتَرُ تےیْوِیکَ وَٹِوُمْ - اُلَنْتَنِلْکَنْٹُ
آتَرِپْپورْکْکُ آرُیِرایْ اَنْپَرَکَتْ تامَرَےیِنْ
مِیتِرُکْکُمْ تےیْوَ وِلَکْکولِیے - اوتِیَاَےنْتُ --- 29

اونْکارَتْتُ اُلْلولِکْکُمْ اُلْلولِیایْ اَےنْتولِرْکُمْ
نِینْکاتَ پےرُرُوایْ نِنْرونے - تانْکَرِیَ
مَنْتِرَمے چورِیا وانْپَتَمے مامُٹِیاتْ
تونْتَمُرُمْ وَنْنَمے توکْکاکَپْ - پَنْتَنَےیالْ --- 30
Back to Top

اوتْتَ پُوَنَتْ تُرُوے اُرومَماتْ
تَتْتُوَنْکَ لےچَتْتَ تاتُوا - وَےتْتَ
کَلَےیے اَوَیَوَماکْ کاٹْٹُمْ اَتْتُ واوِنْ
نِلَےیے وَٹِوَما نِنْرویْ - پَلَکوٹِ --- 31

اَنْٹَمْ اُرُواکِ اَنْکَمْ چَراچَرَمایْکْ
کَنْٹَچَکْتِ مُونْرُٹْ کَرَنَمایْتْ - تونْٹُپَٹُمْ
آوِپْ پُلَنُکْکُ اَرِوُ اَلِپْپَ اَےنْتولِلُمْ
اےوِتْ تَنِنَٹَتْتُمْ اےنْکووے - مےوَ --- 32

وَرُمْاَٹْٹَ مُورْتْتَمامْ والْوےمےیْنْ نانَمْ
تَرُمْاَٹْٹَ یوکَتْ تَوَمے - پَرُوَتْتُ
اَکَلاتَ پےرَنْپُ اَٹَےنْتورْ اَکَتْتُلْ
پُکَلاکُمْ اِنْپَپْ پورُپْپُمْ - چُکَلَلِتَپْ --- 33

پےرِنْپَ وےلْلَپْ پےرُکْکارُ مِیتانَمْ
تےرِنْپَ نَلْکُمْ تِرُناٹُمْ - پارِنْپَمْ
اےلْلامْ کَٹَنْتَ اِرُنِلَتْتُلْ پوکْکُوَرَوُ
اَلْلاتُ اُیَرْنْتَ اَنِنَکَرُمْ - تولْلُلَکِلْ --- 34

اِیرُمْ مُتَلُمَکَنْرُ اےنْکُنِرَےنْتُ اَےنْتےلُتْتَےکْ
کُورِ نَٹاتْتُمْ کُرَکَتَمُمْ - اےرُمَتَمْ
تویْنْتُ کَلِتْتورْ تُتِکْکَےیِنالْ پَنْچَمَلَمْ
کایْنْتَ چِوَنانَکْ کَٹاکْکَلِرُمْ - وایْنْتَچِوَ --- 35

پُورَنَتْتُلْ پُورَنَمامْ پوتَمْ پُتُمَلَرا
نارَکَتْتُلْ کَٹْٹُ نَرُنْتوٹَےیُمْ - کارَنَتْتُلْ
اَےنْتولِلُمْ اوواتُ اَلِتْتُیَرْنْتَ وانْکوٹِیُمْ
وَنْتَنَوَ ناتَ مَنِمُرَچُمْ - چَنْتَتَمُمْ --- 36

نِیکْکَمِنْرِ آٹِ نِلَلَچَےپْپانْ پولْپُوَنَمْ
آکْکِ اَچَےتْتَرُلُمْ آنَےیُمْ - تےکْکَمَلْنْتُ
وِیچُمْ پَنُوَلْ وِپُتَرْ تَنِتْتَنِیے
پےچُمْ تَچانْکَمےنَپْ پےرْرونے - تےچُتِکَلْ --- 37

پُونْکَیِلَے وےرْپِلْ پُنَےمَلَرْپْپُونْ کوتَےیِٹَپْ
پانْکُرَےیُمْ مُکْکَنْ پَرَنْچوتِ - آنْکورُنالْ
وےنْتَکُوَرْکْکُ آرْراتَ وِنْنَோرْ مُرَےکْکِرَنْکِ
اَےنْتُ مُکَتْتوٹُ اَتومُکَمُمْ - تَنْتُ --- 38

تِرُمُکَنْکَلْ آراکِچْ چےنْتَلَرْکَنْ آرُمْ
اورُمُکَمایْتْ تِیپْپورِیارُ اُیْپْپَ - وِرِپُوَنَمْ
اےنْکُمْ پَرَکْکَ اِمَےیورْ کَنْٹُ اَنْچُتَلُمْ
پونْکُمْ تَلَلْپِلَمْپَےپْ پورْکَرَتْتالْ - اَنْکَنْ --- 39

اےٹُتْتَمَےتْتُ وایُوَےکْکونْٹُ اےکُتِیےنْرُ اےمْمانْ
کوٹُتْتَلِپْپَ مےلْلَکْ کوٹُپویْ - اَٹُتْتَتورُ
پُوتَتْ تَلَےوَکوٹُ پوتِاےنَتْ تِیکْکَٹَوُلْ
چِیتَپْ پَکِیرَتِکْکے چےنْرُیْپْپَپْ - پوتورُچَرْرُ --- 40
Back to Top

اَنْنَوَلُمْ کونْٹَمَےتَرْکُ آرْرالْ چَرَوَنَتْتِلْ
چےنْنِیِلْ کونْٹُ اُیْپْپَتْ تِرُاُرُوایْ - مُنْنَرْ
اَرُمِینْ مُلَےیُنْٹُ اَلُتُوِلَے یاٹِ
نَرُنِیرْ مُٹِکْکَنِنْتَ ناتَنْ - کُرُمُرُوَلْ --- 41

کَنْنِیوٹُمْ چےنْرُ اَوَٹْکُکْ کاتَلُرُکْ کاٹْٹُتَلُمْ
اَنْنَوَلْکَنْٹُ اَوْوُرُوَمْ آرِنَےیُمْ - تَنْنِرَنْٹُ
کَےیالْ اےٹُتْتَنَےتْتُکْ کَنْتَنےنَپْ پےرْپُنَےنْتُ
مےیْیارُمْ اونْراکَ مےوُوِتْتُچْ - چےیْیَ --- 42

مُکَتْتِلْ اَنَےتْتُچْ چِ مونْتُ مُلَےپْپالْ
اَکَتْتُلْ مَکِلْپُوتْتُ اَلِتْتُچْ - چَکَتْتَلَنْتَ
وےلْلَے وِٹَےمےلْ وِمَلَنْ کَرَتْتِلْ اَلِتْتُ
اُلْلَمْ اُوَپْپَ اُیَرْنْتونے - کِلْلَےمولِ --- 43

مَنْکَے چِلَمْپِنْ مَنِاونْپَ تِلْتونْرُمْ
تُنْکَ مَٹَوارْ تُیَرْتِیرْنْتُ - تَنْکَلْ
وِرُپْپالْ اَلِتْتَنَوَ وِیرَرُکْکُلْ مُنْنونْ
مَرُپْپایُمْ تارْوِیرَ واکُ - نےرُپْپِلُتِتْتُ --- 44

اَنْکَنْ پُوَنَمْ اَنَےتْتُمْ اَلِتْتُلَوُمْ
چےنْکَنْ کَٹا اَتَنَےچْ چےنْرُ کونَرْنْتُ - اےنْکونْ
وِٹُکْکُتِ اےنْرُ اُیْپْپَ اَتَنْ مِیتِوَرْنْتُ اےنْٹِکْکُمْ
نَٹَتْتِ وِلَےیاٹُمْ ناتا - پَٹَےپْپونْ --- 45

اَکَنْتَے اُرَےپْپَمَرَے آتِ اےلُتْتونْرُ
اُکَنْتَ پِرَنَوَتْتِنْ اُنْمَے - پُکَنْرِلَےیالْ
چِٹْٹِتْ تولِلَتَنَےچْ چےیْوَتےنْکَنْ اےنْرُمُنَمْ
کُٹْٹِچْ چِرَےیِرُتْتُمْ کومانے - مَٹْٹَوِلُمْ --- 46

پونْنَمْ کَٹُکْکَےپْ پُرِچَٹَےیونْ پورْرِچَےپْپَ
مُنْنَمْ پِرَمَمْ مولِنْتونے - کونْنےٹُوےلْ
تارَکَنُمْ مایَتْ تَٹَنْکِرِیُمْ تُولاکَ
وِیرَوَٹِ وےلْ وِٹُتْتونے - چِیرَلَےوایْتْ --- 47

تےلْلُ تِرَے کولِکْکُمْ چےنْتُورِلْ پویْکْکَرُنَے
وےلْلَمْ اےنَتْتَوِچِنْ وِیرْرِرُنْتُ - وےلْلَےکْ
کَیےنْتِرَنُکْکُ اَنْچَلْ اَلِتْتُکْ کَٹَلْچُولْ
مَیےنْتِرَتْتِلْ پُکْکُ اِمَےیورْ والَچْ - چَیےنْتِرَنامْ --- 48

چُورَنَےچْ چوتِتْتُوَرُ کےنْرُتَٹَمْ تولْوِچَیَ
وِیرَنَےتْ تُوتاکَ وِٹُتْتونے - کارَوُنَنْ
وانَوَرَے وِٹْٹُ وَنَنْکامَے یالْ کوٹِیَ
تانَوَرْکَلْ نارْپَٹَےیُمْ چَنْکَرِتْتُپْ - پانُ --- 49

پَکَےوَنْ مُتَلایَ پالَرُٹَنْ چِنْکَ
مُکَنَےوےنْرُ واکَے مُٹِتْتویْ - چَکَمُٹُتْتَ
وارِتَنِلْ پُتِیَ ماوایْکْ کِٹَنْتَنےٹُمْ
چُورُٹَلَمْ کِینْٹَ چُٹَرْ وےلویْ - پورَوُنَنْ --- 50
Back to Top

اَنْکَمْاِرُ کُورایْ اَٹَنْمَیِلُمْ چےوَلُمایْتْ
تُنْکَمُٹَنْ آرْتْتےلُنْتُ تونْرُتَلُمْ - اَنْکَوَرْرُلْ
چِیرُمْاَرَ وَےپْپورُتَ چِتْرَمَیِلْ واکَنَما
اےرِ نَٹاتْتُمْ اِلَےیونے - مارِوَرُ --- 51

چےوَلْ پَکَےیَےتْ تِرَلْچےرْ پَتاکَےاےنَ
مےوَتْ تَنِتْتُیَرْتْتَ مےلونے - مُووَرْ
کُرَےمُٹِتْتُ وِنْنَمْ کُٹِیےرْرِتْ تےوَرْ
چِرَےوِٹُتْتُ آٹْ کونْٹَلِتْتَ تےوے - مَرَےمُٹِوامْ --- 52

چَےوَکْکولُنْتے تَوَکْکَٹَلے وانُتَوُمْ
تےیْوَکْ کَلِرْرَے مَنَمْچےیْتونے - پویْوِرَوُ
کامَمْ مُنِنْتَ کَلَےمُنِوَنْ کَنْنَرُلالْ
وامَمَٹَ مانِنْ وَیِرْرُتِتْتَپْ - پُومَرُوُ --- 53

کانَکْ کُرَوَرْ کَلِکُورَپْ پُونْکُیِلْپولْ
اےنَرْ پُنَنْکاتْتُ اِنِتِرُنْتُ - مےنْمَےپےرَتْ
تےلْلِتْ تِنَےماوُمْ تےنُمْ پَرِنْتَلِتْتَ
وَلْلِکْ کوٹِیَے مَنَنْتونے - اُلْلَمْ اُوَنْتُ --- 54

آرُتِرُپْ پَتِکَنْٹُ آرےلُتْتُمْ اَنْپِنُٹَنْ
کُورُمْ اَوَرْ چِنْتَےکُٹِ کونْٹونے - نارُمَلَرْکْ
کَنْتِپْ پوتُمْپَرْاےلُ کارَلَےکْکُمْ چِیرَلَےوایْچْ
چےنْتِلْ پَتِپُرَکْکُمْ چےوْوےلے - چَنْتَتَمُمْ --- 55

پَلْکوٹِ چَنْمَپْ پَکَےیُمْ اَوَمِرُتْتُمْ
پَلْکوٹِ وِکْکِنَمُمْ پَلْپِنِیُمْ - پَلْکوٹِ
پاتَکَمُمْ چےیْوِنَےیُمْ پامْپُمْ پَچاچُمْاَٹَلْ
پُوتَمُمْ تِی نِیرُمْ پورُپَٹَےیُمْ - تِیتُ اَکَلا --- 56

وےوْوِٹَمُمْ تُٹْٹَ مِرُکَمُتَلامْ اےوَےیُمْ
اےوْوِٹَمْ وَنْتُ اےمْمَے اےتِرْنْتالُمْ - اَوْوِٹَتْتِلْ
پَچْچَےمَیِلْ واکَنَمُمْ پَنْنِرَنْٹُ تِنْتولُمْ
اَچْچَمْ اَکَرْرُمْ اَیِلْوےلُمْ - کَچْچَےتْ --- 57

تِرُوَرَےیُمْ چِیرَٹِیُمْ چےنْکَےیُمْ اِیرارُ
اَرُلْوِلِیُمْ مامُکَنْکَلْ آرُمْ - وِرِکِرَنَمْ
چِنْتَپْ پُنَےنْتَ تِرُمُٹِکَلْ اورارُمْ
اےنْتَتْ تِچَےیُمْ اےتِرْتونْرَ - وَنْتِٹُکْکَنْ --- 58

اےلْلامْ پوٹِپَٹُتْتِ اےوْوَرَمُمْ تَنْتُپُکُنْتُ
اُلْلاچَماکَ اُلَتْتِرُنْتُ - پَلْوِتَمامْ
آچُمُتَلْ نارْکَوِیُمْ اَٹْٹاوَ تانَمُمْچِیرْپْ
پےچُمْ اِیَلْ پَلْکاپْ پِیَتْ توکَےیُمْ - اوچَے --- 59

اےلُتْتُمُتَ لامْ اَےنْتُ اِلَکْکَنَمُمْ تویْنْتُ
پَلُتْتَ تَمِلْپْپُلَمَے پالِتْتُ - اولُکْکَمُٹَنْ
اِمْمَےپْ پِرَپْپِلْ اِرُوا تَنَے اَکَرْرِ
مُمْمَےپْ پےرُمَلَنْکَلْ موچِتْتُتْ - تَمْمَےوِٹُتْتُ --- 60

آیُمْ پَلَےیَ اَٹِیا رُٹَنْکُوٹْٹِتْ
تویُمْ پَرَپوکَمْ تُیْپْپِتْتُچْ - چےیَ
کَٹِیےرْکُمْ پُونْکَمَلَکْ کالْکاٹْٹِ آٹْکونْٹُ
اَٹِیےرْکُ مُنْنِنْرُ اَرُلْ. --- 61
Back to Top

This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 21:50:16 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org