sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
श्री तेवराय चुवामिकळ् अरुळिय कन्तर् चष्टि कवचम् Audio
कुऱळ् वॆण्पा

तुतिप्पोर्क्कु वल्विऩैपोम्, तुऩ्पम् पोम्,
नॆञ्चिल् पतिप्पोर्क्कुच् चॆल्वम् पलित्तुक् कतित्तु ओङ्कुम्,
निष्टैयुङ् कैकूटुम्,
निमलर् अरुळ् कन्तर् चष्टि कवचन् तऩै.

काप्पु

अमरर् इटर्तीर अमरम् पुरिन्त
कुमरऩ् अटि नॆञ्चे कुऱि.

नूल्

चष्ट्टियै नोक्क चरवणपवऩार्
चिष्ट्टरुक्कु उतवुम् चॆङ्कतिर् वेलोऩ्
पातमिरण्टिल् पऩ्मणिच् चतङ्कै
कीतम् पाट किण्किणि याट
मैयल् नटञ्चॆय्युम् मयिल्वाकऩऩार् -- 5

कैयिल् वेलाल् ऎऩैक् काक्कवॆऩ्ऱु वन्तु
वर वर वेला युतऩार् वरुक
वरुक वरुक मयिलोऩ् वरुक
इन्तिर मुतला ऎण्तिचै पोऱ्‌ऱ
मन्तिर वटिवेल् वरुक वरुक -- 10

वाचवऩ् मरुका वरुक वरुक
नेचक् कुऱमकळ् निऩैवोऩ् वरुक
आऱुमुकम् पटैत्त ऐया वरुक
नीऱिटुम् वेलवऩ् नित्तम् वरुक
चिरकिरि वेलवऩ् चीक्किरम् वरुक -- 15

चरहणपवऩार् चटुतियिल् वरुक
रहण पवच रररर ररर
रिहण पवच रिरिरिरि रिरिरि
विणपव चरहण वीरा नमो नम
निपव चरहण निऱनिऱ निऱॆऩ -- 20

वचर हणप वरुक वरुक
अचुरर् कुटिकॆटुत्त ऐया वरुक
ऎऩ्ऩै आळुम् इळैयोऩ् कैयिल्
पऩ्ऩिरण्टा युतम् पाच अङ्कुचमुम्
परन्त विऴिकळ् पऩ्ऩिरण्टिलङ्क -- 25

विरैन्तु ऎऩैक् काक्क वेलोऩ्वरुक
ऐयुम् किलियुम् अटैवुटऩ्चॆळवुम्
उय्यॊळि चॆळवुम् उयिर् ऐयुम् किलियुम्
किलियुम् चॆळवुम् किळरॊळि ऐयुम्
निलै पॆऱ्‌ ऱॆऩ्मुऩ् नित्तम् ऒळिरुम् -- 30

चण्मुकम् नीयुम् तणियॊळि यॊव्वुम्
कुण्टलि याम् चिव कुकऩ्तिऩम् वरुक
आऱुमुकमुम् अणिमुटि आऱुम्
नीऱिटु नॆऱ्‌ऱियुम् नीण्ट पुरुवमुम्
पऩ्ऩिरु कण्णुम् पवळच् चॆव्वायुम् -- 35

नऩ्ऩॆऱि नॆऱ्‌ऱियिल् नवमणिच् चुट्टियुम्
ईराऱु चॆवियिल् इलकु कुण्टलमुम्
आऱिरु तिण्पुयत् तऴकिय मार्पिल्
पल् पूषणमुम् पतक्कमुम् तरित्तु
नऩ्मणि पूण्ट नवरत्ऩ मालैयुम् -- 40

मुप्पुरि नूलुम् मुत्तणि मार्पुम्
चॆप्पऴकुटैय तिरुवयिऱु उन्तियुम्
तुवण्ट मरुङ्किल् चुटरॊळिप् पट्टुम्
नवरत्तिऩम् पतित्त नऱ्‌चीरावुम्
इरुतॊटै अऴकुम् इणैमुऴन्ताळुम् -- 45

तिरुवटि यतऩिल् चिलम्पॊलि मुऴङ्क
चॆककण चॆककण चॆककण चॆकण
मॊकमॊक मॊकमॊक मॊकमॊक मॊकॆऩ
नकनक नकनक नकनक नकॆऩ
टिकुकुण टिकुटिकु टिकुकुण टिकुण -- 50

रररर रररर रररर ररर
रिरिरिरि रिरिरिरि रिरिरिरि रिरिरि
टुटुटुटु टुटुटुटु टुटुटुटु टुटुटु
टकुटकु टिकुटिकु टङ्कु टिङ्कुकु
विन्तु विन्तु मयिलोऩ् विन्तु -- 55

मुन्तु मुन्तु मुरुकवेळ् मुन्तु
ऎऩ्ऱऩै याळुम् एरकच् चॆल्व
मैन्तऩ् वेण्टुम् वरमकिऴ्न्तु तवुम्
लाला लाला लाला वेचमुम्
लीला लीला लीला विऩोतऩॆऩ्ऱु -- 60

उऩ्तिरु वटियै उरुति यॆऩ्ऱॆण्णुम्
ऎऩ्तलै वैत्तुऩ् इणैयटि काक्क
ऎऩ् उयिर्क् कुयिराम् इऱैवऩ् काक्क
पऩ्ऩिरु विऴियाल् पालऩैक् काक्क
अटियेऩ् वतऩम् अऴकुवेल् काक्क -- 65

पॊटिपुऩै नॆऱ्‌ऱियैप् पुऩितवेल् काक्क
कतिर्वेल् इरण्टुम् कण्णिऩैक् काक्क
वितिचॆवि यिरण्टुम् वेलवर् काक्क
नाचिकळिरण्टुम् नल्वेल् काक्क
पेचिय वाय्तऩैप् पॆरुवेल् काक्क -- 70

मुप्पत् तिरुपल् मुऩैवेल् काक्क
चॆप्पिय नावैच् चॆव्वेल् काक्क
कऩ्ऩमिरण्टुम् कतिर्वेल् काक्क
ऎऩ्इळङ् कऴुत्तै इऩियवेल् काक्क
मार्पै इरत्ऩ वटिवेल् काक्क -- 75

चेरिळ मुलैमार् तिरुवेल् काक्क
वटिवेल् इरुतोळ् वळम्पॆऱक् काक्क
पिटरिक ळिरण्टुम् पॆरुवेल् काक्क
अऴकुटऩ् मुतुकै अरुळ्वेल् काक्क
पऴुपति ऩाऱुम् परुवेल् काक्क -- 80

वॆऱ्‌ऱिवेल् वयिऱ्‌ऱै विळङ्कवे काक्क
चिऱ्‌ऱिटै अऴकुऱच् चॆव्वेल् काक्क
नाण् आम् कयिऱ्‌ऱै नल्वेल् काक्क
आण्पॆण्कुऱिकळै अयिल्वेल् काक्क
पिट्ट मिरण्टुम् पॆरुवेल् काक्क -- 85

वट्टक् कुतत्तै वल्वेल् काक्क
पणैत्तॊटै यिरण्टुम् परुवेल् काक्क
कणैक्काल् मुऴन्ताळ् कतिर्वेल् काक्क
ऐविरल् अटियिणै अरुळ्वेल् काक्क
कैक ळिरण्टुम् करुणैवेल् काक्क -- 90

मुऩ्कैयिरण्टुम् मुरण्वेल् काक्क
पिऩ्कैयिरण्टुम् पिऩ्ऩवळ् इरुक्क
नाविल् चरचुवति नऱ्‌ऱुणै आक
नापिक् कमलम् नल्वेल् काक्क
मुप्पाल् नाटियै मुऩै वेल् काक्क -- 95

ऎप्पॊऴुतुम् ऎऩै ऎतिर्वेल् काक्क
अटियेऩ् वचऩम् अचैवुळ नेरम्
कटुकवे वन्तु कऩक वेल् काक्क
वरुम् पकल् तऩ्ऩिल् वच्चिरवेल् काक्क
अऱैयिरुळ् तऩ्ऩिल् अऩैयवेल् काक्क -- 100

एमत्तिल् चामत्तिल् ऎतिर्वेल् काक्क
तामतम् नीक्किच् चतुर्वेल् काक्क
काक्क काक्क कऩकवेल् काक्क
नोक्क नोक्क नொटियिल् नोक्क
ताक्कत् ताक्कत् तटैयऱत् ताक्क -- 105

पार्क्कप् पार्क्कप् पावम् पॊटिपट
पिल्लि चूऩियम् पॆरुम्पकै अकल
वल्ल पूतम् वलाष्टिकप् पेय्कळ्
अल्लऱ्‌ पटुत्तुम् अटङ्का मुऩियुम्
पिळ्ळैकळ् तिऩ्ऩुम् पुऴक्कटै मुऩियुम् -- 110

कॊळ्ळिवाय्प् पेय्कळुम् कुऱळैप् पेय्कळुम्
पॆण्कळैत् तॊटरुम् पिरमराट्चतरुम्
अटियऩैक् कण्टाल् अलऱिक्कलङ्किट
इरिचिक् काट्टेरि इत्तुऩ्प चेऩैयुम्
ऎल्लिऩुम् इरुट्टिऩुम् ऎतिर्पटुम् अण्णरुम् -- 115

कऩपूचै कॊळ्ळुम् काळियोटऩे वरुम्
विट्टाङ् काररुम् मिकुपल पेय्कळुम्
तण्टियक् काररुम् चण्टाळर्कळुम्
ऎऩ्पॆयर् चॊल्लवुम् इटिविऴुन्तोटिट
आऩै अटियिऩिल् अरुम्पावैकळुम् -- 120

पूऩै मयिरुम् पिळ्ळैकळ् ऎऩ्पुम्
नकमुम् मयिरुम् नीण्मुटि मण्टैयुम्
पावैकळुटऩे पलकलचत्तुटऩ्
मऩैयिऱ्‌ पुतैत्त वञ्चऩै तऩैयुम्
ऒट्टियच् चॆरुक्कुम् ऒट्टियप् पावैयुम् -- 125

काचुम् पणमुम् कावुटऩ् चोऱुम्
ओतुम् अञ्चऩमुम् ऒरुवऴिप् पोक्कुम्
अटियऩैक् कण्टाल् अलैन्तु कुलैन्तिट
माऱ्‌ऱार् वञ्चकर् वन्तु वणङ्किट
काल तूताळ् ऎऩैक्कण्टाऱ्‌ कलङ्किट -- 130

अञ्चि नटुङ्किट अरण्टु पुरण्टिट
वाय्विट्टलऱि मतिकॆट्टोट
पटियिऩिल् मुट्ट पाचक्क यिऱ्‌ऱाल्
कट्टुटऩ् अङ्कम् कतऱिटक् कट्टु
कट्टि उरुट्टु काल्कै मुऱिय -- 135

कट्टु कट्टु कतऱिटक् कट्टु
मुट्टु मुट्टु मुऴिकळ् पितुङ्किट
चॆक्कु चॆक्कु चॆतिल् चॆतिलाक
चॊक्कु चॊक्कुच् चूर्प्पकैच् चॊक्कु
कुत्तु कुत्तु कूर्वटि वेलाल् -- 140

पऱ्‌ऱु पऱ्‌ऱु पकलवऩ् तणलॆरि
तणलॆरि तणलॆरि तणलतु वाक
विटु विटु वेलै वॆरुण्टतु वोट
पुलियुम् नरियुम् पुऩ्ऩरि नायुम्
ऎलियुम् करटियुम् इऩित्तॊटर्न् तोट -- 145

तेळुम् पाम्पुम् चॆय्याऩ् पूराऩ्
कटिविट विषङ्कळ् कटित्तुय रङ्कम्
एऱिय विषङ्कळ् ऎळितिऩिल् इऱङ्क
ऒळिप्पुञ् चुळुक्कुम् ऒरुतलै नोयुम्
वातम् चयित्तियम् वलिप्पुप् पित्तम् -- 150

चूलैचयङ् कुऩ्मम् चॊक्कुच् चिरङ्कु
कुटैच्चल् चिलन्ति कुटल्विप् पिरुति
पक्कप् पिळवै पटर् तॊटै वाऴै
कटुवऩ् पटुवऩ् कैत्ताळ् चिलन्ति
पऱ्‌कुत्तु अरणै परुअरै याप्पुम् -- 155

ऎल्लाप् पिणियुम् ऎन्तऩैक् कण्टाल्
निल्ला तोट नी ऎऩक् करुळ्वाय्
ईरेऴ् उलकमुम् ऎऩक्कु उऱवाक
आणुम् पॆण्णुम् अऩैवरुम् ऎऩक्का
मण्णाळ् अरचरुम् मकिऴ्न्तुऱ वाकवुम् -- 160

उऩ्ऩैत् तुतिक्क उऩ् तिरुनामम्
चरहण पवऩे चैलॊळि पवऩे
तिरिपुर पवऩे तिकऴॊळि पवऩे
परिपुर पवऩे पवम्ऒळि पवऩे
अरितिरु मरुका अमरा पतियैक् -- 165

कात्तुत् तेवर्कळ् कटुञ्चिऱै विटुत्ताय्
कन्ता कुकऩे कतिर्वेलवऩे
कार्त्तिकै मैन्ता कटम्पा कटम्पऩे
इटुम्पऩै एऱ्‌ऱ इऩियवेल् मुरुका
तणिका चलऩे चङ्करऩ् पुतल्वा -- 170

कतिर्का मत्तुऱै कतिर्वेल् मुरुका
पऴनिप् पतिवाऴ् पाल कुमारा
आविऩऩ् कुटिवाऴ् अऴकिय वेला
चॆन्तिऩ्मा मलैयुऱुम् चॆङ्कल्वराया
चमरा पुरिवाऴ् चण्मुकत् तरचे -- 175

कारार् कुऴलाळ् कलैमकळ् नऩ्ऱाय्
ऎऩ्ना इरुक्क याऩ् उऩैप् पाट
ऎऩैत्तॊटर्न् तिरुक्कुम् ऎन्तै मुरुकऩैप्
पाटिऩेऩ् आटिऩेऩ् परवचमाक
आटिऩेऩ् नाटिऩेऩ् आविऩऩ् पूतियै -- 180

नेच मुटऩ्याऩ् नॆऱ्‌ऱियिल् अणियप्
पाच विऩैकळ् पऱ्‌ऱतु नीङ्कि
उऩ्पतम् पॆऱवे उऩ्ऩरुळाक
अऩ्पुटऩ् इरक्षि अऩ्ऩमुञ् चॊऩ्ऩमुम्
मॆत्त मॆत् ताक वेला युतऩार् -- 185

चित्तिपॆऱ्‌ ऱटियेऩ् चिऱप्पुटऩ् वाऴ्क
वाऴ्क वाऴ्क मयिलोऩ् वाऴ्क
वाऴ्क वाऴ्क वटिवेल् वाऴ्क
वाऴ्क वाऴ्क मलैक्कुरु वाऴ्क
वाऴ्क वाऴ्क मलैक्कुऱ मकळुटऩ् -- 190

वाऴ्क वाऴ्क वारणत्तुवचम्
वाऴ्क वाऴ्क ऎऩ् वऱुमैकळ् नीङ्क
ऎत्तऩै कुऱैकळ् ऎत्तऩै पिऴैकळ्
ऎत्तऩै यटियेऩ् ऎत्तऩै चॆय्ताल्
पॆऱ्‌ऱवऩ् नी कुरु पॊऱुप्पतु उऩ् कटऩ् -- 195

पॆऱ्‌ऱवळ्कुऱमकळ् पॆऱ्‌ऱवळामे
पिळ्ळैयॆऩ् ऱऩ्पाय् पिरिय मळित्तु
मैन्तऩॆऩ् मीतु उऩ् मऩमकिऴ्न् तरुळित्
तञ्चमॆऩ् ऱटियार् तऴैत्तिट अरुळ् चॆय्
कन्तर् चष्टि कवचम् विरुम्पिय -- 200

पालऩ् तेव रायऩ् पकर्न्ततैक्
कालैयिल् मालैयिल् करुत्तुटऩ् नाळुम्
आचा रत्तुटऩ् अङ्कन् तुलक्कि
नेच मुटऩ्ऒरु निऩैवतु वाकि
कन्तर् चष्टिक् कवचम् इतऩैच् -- 205

चिन्तै कलङ्कातु तियाऩिप्पवर्कळ्
ऒरुनाळ् मुप्पत् ताऱुरुक् कॊण्टु
ओतिये चॆपित्तु उकन्तु नीऱणिय
अष्टतिक् कुळ्ळोर् अटङ्कलुम् वचमाय्त्
तिचैमऩ्ऩर् ऎण्मर् चॆयलतु अरुळुवर् -- 210

माऱ्‌ऱल रॆल्लाम् वन्तु वणङ्कुवर्
नवकोळ् मकिऴ्न्तु नऩ्मै यळित्तिटुम्
नवमत ऩॆऩवुम् नल्लॆऴिल् पॆऱुवर्
ऎन्त नाळुम् ईरॆट्टाय् वाऴ्वर्
कन्तर्कै वेलाम् कवचत् तटियै -- 215

वऴियाऱ्‌ काण मॆय्याय् विळङ्कुम्
विऴियाऱ्‌ काण वॆरुण्टिटुम् पेय्कळ्
पॊल्ला तवरैप् पॊटिप् पॊटि याक्कुम्
नल्लोर् निऩैविल् नटऩम् पुरियुम्
चर्व चत्तुरु चङ्का रत्तटि -- 220

अऱिन्तॆऩतु उळ्ळम् अष्टलट् चुमिकळिल्
वीरलट् चुमिक्कु विरुन्तुण वाकच्
चूरपत्मावैत् तुणित्तकै यतऩाल्
इरुपत् तेऴ्वर्क्कु उवन्तमु तळित्त
कुरुपरऩ् पऴनिक् कुऩ्ऱिऩि लिरुक्कुम् -- 225

चिऩ्ऩक् कुऴन्तै चेवटि पोऱ्‌ऱि
ऎऩैत्तटुत् ताट्कॊळ ऎऩ्ऱऩ तुळ्ळम्
मेविय वटिवुऱुम् वेलव पोऱ्‌ऱि
तेवर्कळ् चेऩा पतिये पोऱ्‌ऱि
कुऱमकळ् मऩमकिऴ् कोवे पोऱ्‌ऱि -- 230

तिऱमिकु तिव्विय तेका पोऱ्‌ऱि
इटुम्पा युतऩे इटुम्पा पोऱ्‌ऱि
कटम्पा पोऱ्‌ऱि कन्ता पोऱ्‌ऱि
वॆट्चि पुऩैयुम् वेळे पोऱ्‌ऱि
उयर्किरि कऩक चपैक्कु ओररचे -- 235

मयिल्नट मिटुवोय् मलर् अटि चरणम्
चरणम् चरणम् चरहण पव ओम्
चरणम् चरणम् चण्मुका चरणम्.

श्री कन्तर् चष्टि कवचम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु.

Back to Top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 16:53:01 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org