sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Karu Muthal Thiru Varai
2.048 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल्  (तिरुवॆण्काटु)  
3.046 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै  (तिरुक्करुकावूर्)  
1.098 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै,  (तिरुच्चिराप्पळ्ळि)  
5.085 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा
 (तिरुच्चिराप्पळ्ळि)  
1.001 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
4.001 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल
 (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम्)  
7.001 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल्
 (तिरुवॆण्णॆय्नल्लूर्)  
8.101 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
4.009 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु  (पॊतु - तिरुअङ्कमालै)  
2.085 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्,  (तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्))  
1.049 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  (तिरुनळ्ळाऱु)  
1.052 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  (तिरुनॆटुङ्कळम्)  
1.116 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अव् विऩैक्कु इव् विऩै  (पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम्)  
2.072 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पन्तु आर् विरल् मटवाळ्  (तिरुनणा (पवाऩि))  
1.080 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै  (कोयिल् (चितम्परम्))  
2.066 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर्  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
1.044 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  (तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि))  
3.072 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  (तिरुमाकऱल्)  
2.047 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल्  (तिरुमयिलै (मयिलाप्पूर्))  
7.074 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु  (तिरुत्तुरुत्तियुम् - तिरुवेळ्विक्कुटियुम्)  
4.018 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर्  (पॊतु - विटन्तीर्त्तत् तिरुप्पतिकम्)  
7.095 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मीळा अटिमै उमक्के आळ्  (तिरुवारूर्)  
7.061 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु  (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्))  
8.112 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु  (कोयिल् (चितम्परम्))  
5.092 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्  (पॊतु -कालपाचत् तिरुक्कुऱुन्तॊकै)  
1.128 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ओर् उरु आयिऩै; माऩ्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
3.022 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु
 (चीर्काऴि)  
3.049 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  (नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
4.011 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत्
 (पॊतु - नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
7.048 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि,  (तिरुप्पाण्टिक्कॊटुमुटि नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
8.138 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -तिरुवेचऱवु - इरुम्पुतरु मऩत्तेऩै  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
1.135 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्,  (तिरुप्पराय्तुऱै)  
1.129 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ्  (चीर्काऴि)  
1.134 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति  (तिरुप्पऱियलूर् (परचलूर्))  
1.130 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि,  (तिरुवैयाऱु)  
1.133 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ्  (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्))  
1.131 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्,  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
1.132 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु,  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.092 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.004 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  (तिरुवावटुतुऱै)  
7.063 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि  (पॊतु -तिरुमुतुकुऩ्ऱम्)  
7.005 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु  (तिरुओणकान्तऩ्तळि)  
7.034 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम्  (तिरुप्पुकलूर्)  
7.046 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु,  (तिरुनाकैक्कारोणम् (नाकप्पट्टिऩम्))  
3.108 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
8.114 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -तिरुउन्तियार् - वळैन्ततु विल्लु  (कोयिल् (चितम्परम्))  
5.001 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
3.054 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ्  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
7.049 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्,  (तिरुमुरुकऩ्पूण्टि)  
7.025 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
3.078 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीऱु, वरि आटु अरवॊटु,  (तिरुवेतिकुटि)  
2.018 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी!  (तिरुमरुकल्)  
2.016 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु  (ऎतिर्कॊळ्पाटि (मेलैत्तिरुमणञ्चेरि))  
5.087 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;  (ऎतिर्कॊळ्पाटि (मेलैत्तिरुमणञ्चेरि))  
3.024 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  (तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि))  
4.015 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर् पऴम्  (पावनाचत् तिरुप्पतिकम्)  
2.039 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्,  (चीर्काऴि)  
6.070 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि,  (पॊतु -क्षेत्तिरक्कोवै)  
7.047 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये!  (तिरुवारूर्)  
8.145 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -यात्तिरैप् पत्तु - पूवार् चॆऩ्ऩि  (कोयिल् (चितम्परम्))  
6.018 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम्  (तिरुप्पूवणम्)  
6.094 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -इरु निलऩ् आय्, ती  (निऩ्ऱत् तिरुत्ताण्टकम्)  
6.006 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्)  (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम्)  
6.005 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्,  (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम्)  
6.032 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
 (तिरुवारूर्)  
6.055 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि  (तिरुक्कयिलायम्)  
6.056 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पॊऱै उटैय पूमि, नीर्,  (तिरुक्कयिलायम्)  
6.057 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्,  (तिरुक्कयिलायम्)  
7.039 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम्  (तिरुवारूर्)  
6.001 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै  (कोयिल् (चितम्परम्))  
3.125 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  (तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्))  
6.099 तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
 (तिरुप्पुकलूर्)  
7.100 चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्;  (तिरुक्कयिलायम्)  
8.151 माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -अच्चोप् पतिकम् - मुत्तिनॆऱि अऱियात  (कोयिल् (चितम्परम्))  

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.048  
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल्  
Tune - चीकामरम्   (तिरुवॆण्काटु चुवेतारणियेचुवरर् पिरमवित्तियानायकियम्मै)

कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[1]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[2]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[3]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[4]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[5]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[6]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[7]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[8]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[9]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[10]
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.046  
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै  
Tune - कौचिकम्   (तिरुक्करुकावूर् मुल्लैवऩेचुवरर् करुम्पऩैयाळम्मै)

मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[1]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[2]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[3]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[4]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[5]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[6]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[7]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[9]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[10]
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.098  
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै,  
Tune - कुऱिञ्चि   (तिरुच्चिराप्पळ्ळि तायुमाऩेचुवरर् मट्टुवार्कुऴलम्मै)

नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[1]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[2]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[3]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[4]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[5]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[6]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[7]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[8]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[9]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[10]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 5   Pathigam # 5.085  
मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा
 
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (तिरुच्चिराप्पळ्ळि तायुमाऩेचुवरर् मट्टुवार्कुऴलम्मै)

मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा उकन्तु एऱुम् इऱैवऩार्;
कट्टु नीत्तवर्क्कु इऩ् अरुळे चॆयुम्
चिट्टर्पोलुम्-चिराप्पळ्ळिच् चॆल्वरे.

[1]
मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा उकन्तु एऱुम् इऱैवऩार्;
कट्टु नीत्तवर्क्कु इऩ् अरुळे चॆयुम्
चिट्टर्पोलुम्-चिराप्पळ्ळिच् चॆल्वरे.

[2]
मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा उकन्तु एऱुम् इऱैवऩार्;
कट्टु नीत्तवर्क्कु इऩ् अरुळे चॆयुम्
चिट्टर्पोलुम्-चिराप्पळ्ळिच् चॆल्वरे.

[3]
मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा उकन्तु एऱुम् इऱैवऩार्;
कट्टु नीत्तवर्क्कु इऩ् अरुळे चॆयुम्
चिट्टर्पोलुम्-चिराप्पळ्ळिच् चॆल्वरे.

[4]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.001  
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  
Tune - नट्टपाटै   (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) पिरमपुरीचर् तिरुनिलैनायकि )

तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[1]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[2]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[3]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[4]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[5]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[6]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[7]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[8]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[9]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[10]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 4   Pathigam # 4.001  
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल
 
Tune - कॊल्लि   (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम् वीरट्टाऩेचुवरर् तिरुवतिकैनायकि)

कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[1]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[2]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[3]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[4]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[5]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[6]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[7]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[8]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[9]
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.001  
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल्
 
Tune - इन्तळम्.   (तिरुवॆण्णॆय्नल्लूर् तटुत्ताट्कॊण्टवीचुवरर् वेऱ्‌कण्मङ्कैयम्मै)

पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[1]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[2]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[3]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[4]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[5]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[6]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[7]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[8]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[9]
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[10]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
Thirumurai # 8   Pathigam # 8.101  
चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क  
Tune -   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[1]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[2]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[3]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[4]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[5]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[6]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[7]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[8]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[9]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[10]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[11]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[12]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[13]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[14]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[15]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[16]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[17]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[18]
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[19]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 4   Pathigam # 4.009  
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु  
Tune - चातारि   (पॊतु - तिरुअङ्कमालै )

तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[1]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[2]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[3]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[4]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[5]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[6]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[7]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[8]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[9]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[10]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[11]
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[12]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.085  
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्,  
Tune - पियन्तैक्कान्तारम्   (तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्) )

वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[1]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[2]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[3]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[4]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[5]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[6]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[7]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[8]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[9]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[10]
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.049  
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (तिरुनळ्ळाऱु तॆर्प्पारणियर् पोकमार्त्तपूण्मुलैयम्मै)

पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[1]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[2]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[3]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[4]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[5]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[6]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[7]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[8]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[9]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[10]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.052  
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (तिरुनॆटुङ्कळम् नित्तियचुन्तरर् ऒप्पिलानायकियम्मै)

मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[1]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[2]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[3]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[4]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[5]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[6]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[7]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[8]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[9]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[10]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.116  
अव् विऩैक्कु इव् विऩै  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम् )

अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[1]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[2]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[3]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[4]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[5]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[6]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[7]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[8]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[9]
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.072  
पन्तु आर् विरल् मटवाळ्  
Tune - कान्तारम्   (तिरुनणा (पवाऩि) चङ्कमुकनातेचुवरर् वेतमङ्कैयम्मै)

पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[1]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[2]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[3]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[4]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[5]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[6]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[7]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[8]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[9]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[10]
पन्तु आर् विरल् मटवाळ् पाकमा, नाकम् पूण्टु, ऎरुतु एऱि,
अम् तार् अरवु अणिन्त अम्माऩ् इटम् पोलुम् अम् तण्चारल्
वन्तु आर् मटमन्ति कूत्तु आट, वार् पॊऴिलिल् वण्टु पाट,
चॆन्तेऩ् तॆळि ऒळिर, तेमाङ्कऩि उतिर्क्कुम् तिरु नणावे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.080  
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै  
Tune - कुऱिञ्चि   (कोयिल् (चितम्परम्) तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् चिवकामियम्मै)

कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[1]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[2]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[3]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[4]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[5]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[6]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[7]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[8]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[9]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[10]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.066  
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर्  
Tune - कान्तारम्   (तिरुआलवाय् (मतुरै) चॊक्कनातचुवामि मीऩाट्चियम्मै)

मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[1]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[2]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[3]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[4]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[5]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[6]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[7]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[8]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[9]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[10]
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.044  
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  
Tune - तक्कराकम्   (तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि) माऱ्‌ऱऱिवरतर् पालचुन्तरनायकियम्मै)

तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[1]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[2]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[3]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[4]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[5]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[6]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[7]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[8]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[9]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[10]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.072  
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  
Tune - चातारि   (तिरुमाकऱल् अटैक्कलङ्कात्तनातर् पुवऩनायकियम्मै)

विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[1]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[2]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[3]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[4]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[5]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[6]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[7]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[8]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[9]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[10]
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.047  
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल्  
Tune - चीकामरम्   (तिरुमयिलै (मयिलाप्पूर्) कपालीचुवरर् कऱ्‌पकवल्लियम्मै)

मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[1]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[2]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[3]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[4]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[5]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[6]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[7]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[8]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[9]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[10]
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.074  
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु  
Tune - कान्तारम्   (तिरुत्तुरुत्तियुम् - तिरुवेळ्विक्कुटियुम् )

मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[1]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[2]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[3]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[4]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[5]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[6]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[7]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[8]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[9]
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 4   Pathigam # 4.018  
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर्  
Tune - इन्तळम्   (पॊतु - विटन्तीर्त्तत् तिरुप्पतिकम् )

ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[1]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[2]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[3]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[4]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[5]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[6]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[7]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[8]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[9]
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.095  
मीळा अटिमै उमक्के आळ्  
Tune - चॆन्तुरुत्ति   (तिरुवारूर् वऩ्मीकनातर् अल्लियङ्कोतैयम्मै)

मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[1]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[2]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[3]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[4]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[5]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[6]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[7]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[8]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[9]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[10]
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.061  
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु  
Tune - तक्केचि   (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्) एकाम्परनातर् कामाट्चियम्मै)

आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[1]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[2]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[3]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[4]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[5]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[6]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[7]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[8]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[9]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[10]
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[11]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
Thirumurai # 8   Pathigam # 8.112  
तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु  
Tune - पूवेऱु कोऩुम् पुरन्तरऩुम्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[1]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[2]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[3]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[4]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[5]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[6]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[7]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[8]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[9]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[10]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[11]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[12]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[13]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[14]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[15]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[16]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[17]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[18]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[19]
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[20]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 5   Pathigam # 5.092  
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (पॊतु -कालपाचत् तिरुक्कुऱुन्तॊकै )

कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[1]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[2]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[3]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[4]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[5]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[6]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[7]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[8]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[9]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[10]
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.128  
ओर् उरु आयिऩै; माऩ्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) )

ओर् उरु आयिऩै; माऩ् आङ्कारत्तु
ईर् इयल्पु आय्, ऒरु विण् मुतल् पूतलम्
ऒऩ्ऱिय इरुचुटर् उम्पर्कळ् पिऱवुम्
पटैत्तु, अळित्तु, अऴिप्प, मुम्मूर्त्तिकळ् आयिऩै;
इरुवरोटु ऒरुवऩ् आकि निऩ्ऱऩै;

ओर् आल् नीऴल्, ऒण् कऴल् इरण्टुम्
मुप्पॊऴुतु एत्तिय नाल्वर्क्कु ऒळिनॆऱि
काट्टिऩै; नाट्टम् मूऩ्ऱुम् आकक् कोट्टिऩै;
इरु नति अरवमोटु ऒरुमति चूटिऩै;
ऒरुताळ् ईर् अयिल् मू इलैच् चूलम्,

नाल्काल् माऩ्मऱि, ऐन्तलै अरवम्,
एन्तिऩै; काय्न्त नाल् वाय् मुम् मतत्तु
इरु कोट्टु ऒरुकरि ईटु अऴित्तु उरित्तऩै;
ऒरु तऩु इरुकाल् वळैय वाङ्कि,
मुप्पुरत्तोटु नाऩिलम् अञ्च,

कॊऩ्ऱु तलत्तु उऱ अवुणरै अऱुत्तऩै;
ऐम्पुलऩ्, नाल् आम् अन्तक्करणम्,
मुक्कुणम्, इरुवळि, ऒरुङ्किय वाऩोर्
एत्त निऩ्ऱऩै; ऒरुङ्किय मऩत्तोटु,
इरु पिऱप्पु ओर्न्तु, मुप्पॊऴुतु कुऱै मुटित्तु,

नाल्मऱै ओति, ऐवकै वेळ्वि
अमैत्तु, आऱु अङ्कम् मुतल् ऎऴुत्तु ओति,
वरल् मुऱै पयिऩ्ऱु, ऎऴु वाऩ्तऩै वळर्क्कुम्
पिरमपुरम् पेणिऩै;
अऱुपतम् मुरलुम् वेणुपुरम् विरुम्पिऩै;

इकलि अमैन्तु उणर् पुकलि अमर्न्तऩै;
पॊङ्कु नाल्कटल् चूऴ् वॆङ्कुरु विळङ्किऩै;
पाणि मूउलकुम् पुतैय, मेल् मितन्त
तोणिपुरत्तु उऱैन्तऩै; तॊलैया इरुनिति
वाय्न्त पून्तराय् एय्न्तऩै;

वर पुरम् ऒऩ्ऱु उणर् चिरपुरत्तु उऱैन्तऩै;
ऒरुमलै ऎटुत्त इरुतिऱल् अरक्कऩ्
विऱल् कॆटुत्तु अरुळिऩै; पुऱवम् पुरिन्तऩै;
मुन्नीर्त् तुयिऩ्ऱोऩ्, नाऩ्मुकऩ्, अऱियाप्
पण्पॊटु निऩ्ऱऩै; चण्पै अमर्न्तऩै;

ऐयुऱुम् अमणरुम् अऱुवकैत् तेररुम्
ऊऴियुम् उणराक् काऴि अमर्न्तऩै;
ऎच्चऩ् एऴ् इचैयोऩ् कॊच्चैयै मॆच्चिऩै;
आऱुपतमुम्, ऐन्तु अमर् कल्वियुम्,
मऱै मुतल् नाऩ्कुम्,

मूऩ्ऱु कालमुम्, तोऩ्ऱ निऩ्ऱऩै;
इरुमैयिऩ् ऒरुमैयुम्, ऒरुमैयिऩ् पॆरुमैयुम्,
मऱु इला मऱैयोर्
कऴुमल मुतु पतिक् कवुणियऩ् कट्टुरै
कऴुमल मुतुपतिक्कवुणियऩ् अऱियुम्;

अऩैय तऩ्मैयै आतलिऩ्, निऩ्ऩै
निऩैय वल्लवर् इल्लै, नीळ् निलत्ते.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.022  
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु
 
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (चीर्काऴि )

तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[1]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[2]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[3]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[4]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[5]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[6]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[7]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[8]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[9]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[10]
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.049  
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  
Tune - कौचिकम्   (नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् )

कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[1]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[2]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[3]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[4]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[5]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[6]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[7]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[8]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[9]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[10]
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 4   Pathigam # 4.011  
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत्
 
Tune - कान्तारम्   (पॊतु - नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् )

चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[1]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[2]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[3]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[4]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[5]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[6]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[7]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[8]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[9]
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.048  
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि,  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (तिरुप्पाण्टिक्कॊटुमुटि नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् कॊटुमुटिनातर् पण्मॊऴियाळम्मै)

मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[1]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[2]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[3]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[4]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[5]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[6]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[7]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[8]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[9]
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[10]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
Thirumurai # 8   Pathigam # 8.138  
तिरुवेचऱवु - इरुम्पुतरु मऩत्तेऩै  
Tune - पूवेऱु कोऩुम् पुरन्तरऩुम्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[1]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[2]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[3]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[4]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[5]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[6]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[7]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[8]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[9]
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.135  
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (तिरुप्पराय्तुऱै तिरुप्पराय्त्तुऱैनातर् पचुम्पॊऩ्मयिलम्मै)

नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[1]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[2]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[3]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[4]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[5]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[6]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[7]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[8]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[9]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[10]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.129  
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ्  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (चीर्काऴि पिरमपुरीचर् तिरुनिलैनायकि)

चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[1]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[2]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[3]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[4]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[5]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[6]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[7]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[8]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[9]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[10]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.134  
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (तिरुप्पऱियलूर् (परचलूर्) तिरुवीरट्टम् )

करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[1]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[2]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[3]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[4]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[5]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[6]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[7]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[8]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[9]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[10]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.130  
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (तिरुवैयाऱु चॆम्पॊऩ्चोतीचुरर् अऱम्वळर्त्तनायकियम्मै)

पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[1]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[2]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[3]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[4]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[5]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[6]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[7]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[8]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[9]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[10]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.133  
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ्  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्) एकाम्परनातर् कामाट्चियम्मै)

वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[1]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[2]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[3]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[4]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[5]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[6]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[7]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[8]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[9]
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.131  
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) पऴमलैनातर् पॆरियनायकियम्मै)

मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[1]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[2]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[3]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[4]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[5]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[6]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[7]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[8]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[9]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[10]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.132  
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (तिरुवीऴिमिऴलै वीऴियऴकर् चुन्तरकुचाम्पिकै)

एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[1]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[2]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[3]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[4]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[5]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[6]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[7]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[8]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[9]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[10]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 1   Pathigam # 1.092  
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 
Tune - कुऱिञ्चि   (तिरुवीऴिमिऴलै वीऴियऴकर् चुन्तरकुचाम्पिकै)

वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[1]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[2]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[3]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[4]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[5]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[6]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[7]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[8]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[9]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[10]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.004  
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (तिरुवावटुतुऱै माचिलामणियीचुवरर् ऒप्पिलामुलैयम्मै)

इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[1]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[2]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[3]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[4]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[5]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[6]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[7]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[8]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[9]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[10]
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.063  
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि  
Tune - तक्केचि   (पॊतु -तिरुमुतुकुऩ्ऱम् )

मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[1]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[2]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[3]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[4]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[5]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[6]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[7]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[8]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[9]
मॆय्यै मुऱ्‌ऱप् पॊटिप् पूचि ऒर् नम्पि, वेतम् नाऩ्कुम् विरित्तु ओति ऒर् नम्पि,
कैयिल् ऒर् वॆण् मऴु एन्ति ऒर् नम्पि, कण्णुम् मूऩ्ऱुम् उटैयाय् ऒरु नम्पि,
चॆय्य नम्पि, चिऱु चॆञ्चटै नम्पि, तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱतु ओर् विल्लाल्
ऎय्त नम्पि, ऎऩ्ऩै आळ् उटै नम्पि ऎऴु पिऱप्पुम् ऎङ्कळ् नम्पि कण्टाये .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.005  
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु  
Tune - इन्तळम्   (तिरुओणकान्तऩ्तळि ओणकान्तीचुवरर् कामाट्चियम्मै)

नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[1]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[2]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[3]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[4]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[5]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[6]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[7]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[8]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[9]
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.034  
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम्  
Tune - कॊल्लि   (तिरुप्पुकलूर् अक्किऩियीचुवरर् करुन्तार्क्कुऴलियम्मै)

तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[1]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[2]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[3]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[4]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[5]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[6]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[7]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[8]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[9]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[10]
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.046  
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु,  
Tune - कॊल्लिक्कौवाणम्   (तिरुनाकैक्कारोणम् (नाकप्पट्टिऩम्) कायारोकणेचुवरर् नीलायताट्चियम्मै)

पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[1]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[2]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[3]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[4]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[5]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[6]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[7]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[8]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[9]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[10]
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.108  
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (तिरुआलवाय् (मतुरै) चॊक्कनातचुवामि मीऩाट्चियम्मै)

वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[1]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[2]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[3]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[4]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[5]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[6]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[7]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[8]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[9]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[10]
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[11]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
Thirumurai # 8   Pathigam # 8.114  
तिरुउन्तियार् - वळैन्ततु विल्लु  
Tune - अयिकिरि नन्तिऩि   (कोयिल् (चितम्परम्) )

वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[1]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[2]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[3]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[4]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[5]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[6]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[7]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[8]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[9]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[10]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[11]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[12]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[13]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[14]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[15]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[16]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[17]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[18]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[19]
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[20]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 5   Pathigam # 5.001  
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (कोयिल् (चितम्परम्) तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् चिवकामियम्मै)

अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[1]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[2]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[3]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[4]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[5]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[6]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[7]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[8]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[9]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[10]
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.054  
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ्  
Tune - कौचिकम्   (तिरुआलवाय् (मतुरै) )

वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[1]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[2]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[3]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[4]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[5]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[6]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[7]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[8]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[9]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[10]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[11]
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[12]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.049  
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्,  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (तिरुमुरुकऩ्पूण्टि आवुटैनायकर् आवुटैनायकियम्मै)

कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[1]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[2]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[3]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[4]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[5]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[6]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[7]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[8]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[9]
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.025  
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै  
Tune - नट्टराकम्   (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) पऴमलैनातर् पॆरियनायकियम्मै)

पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[1]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[2]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[3]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[4]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[5]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[6]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[7]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[8]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[9]
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.078  
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु,  
Tune - चातारि   (तिरुवेतिकुटि वेतपुरीचुवरर् मङ्कैयर्क्करचियम्मै)

नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[1]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[2]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[3]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[4]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[5]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[6]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[7]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[8]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[9]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[10]
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.018  
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी!  
Tune - इन्तळम्   (तिरुमरुकल् माणिक्कवण्णर् वण्टुवार्कुऴलि)

चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[1]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[2]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[3]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[4]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[5]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[6]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[7]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[8]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[9]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[10]
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.016  
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु  
Tune - इन्तळम्   (ऎतिर्कॊळ्पाटि (मेलैत्तिरुमणञ्चेरि) मणवाळनायकर् याऴ्मॊऴियम्मै)

अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[1]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[2]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[3]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[4]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[5]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[6]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[7]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[8]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[9]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[10]
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 5   Pathigam # 5.087  
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (ऎतिर्कॊळ्पाटि (मेलैत्तिरुमणञ्चेरि) मणवाळनायकर् याऴ्मॊऴियम्मै)

पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[1]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[2]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[3]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[4]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[5]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[6]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[7]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[8]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[9]
पट्टम् नॆऱ्‌ऱियर्; पाय् पुलित्तोलिऩर्;
नट्टम् निऩ्ऱु नविल्पवर्-नाळ्तॊऱुम्
चिट्टर् वाऴ् तिरु आर् मणञ्चेरि ऎम्
वट्टवार् चटैयार्; वण्णम् वाऴ्त्तुमे!

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.024  
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  
Tune - कॊल्लि   (तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि) पिरमपुरीचर् तिरुनिलैनायकि)

मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[1]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[2]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[3]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[4]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[5]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[6]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[7]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[8]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[9]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[10]
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 4   Pathigam # 4.015  
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर् पऴम्  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (पावनाचत् तिरुप्पतिकम् )

पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[1]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[2]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[3]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[4]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[5]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[6]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[7]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[8]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[9]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[10]
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 2   Pathigam # 2.039  
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्,  
Tune - इन्तळम्   (चीर्काऴि )

आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[1]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[2]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[3]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[4]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[5]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[6]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[7]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[8]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[9]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[10]
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.070  
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि,  
Tune - तक्केचि   (पॊतु -क्षेत्तिरक्कोवै )

तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[1]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[2]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[3]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[4]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[5]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[6]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[7]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[8]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[9]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[10]
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.047  
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये!  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (तिरुवारूर् )

काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[1]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[2]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[3]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[4]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[5]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[6]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[7]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[8]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[9]
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[10]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
Thirumurai # 8   Pathigam # 8.145  
यात्तिरैप् पत्तु - पूवार् चॆऩ्ऩि  
Tune - आटुक ऊञ्चल् आटुकवे   (कोयिल् (चितम्परम्) )

पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[1]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[2]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[3]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[4]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[5]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[6]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[7]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[8]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[9]
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.018  
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम्  
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (तिरुप्पूवणम् पूवणनातर् मिऩ्ऩाम्पिकैयम्मै)

वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[1]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[2]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[3]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[4]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[5]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[6]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[7]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[8]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[9]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[10]
वटि एऱु तिरिचूलम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
वळर्  चटैमेल् इळमतियम् तोऩ्ऱुम् तोऩ्ऱुम्;
कटि एऱु कमऴ् कॊऩ्ऱैक् कण्णि तोऩ्ऱुम्; 
कातिल् वॆण् कुऴैतोटु कलन्तु तोऩ्ऱुम्;
इटि एऱु कळिऱ्‌ऱु उरिवैप्पोर्वै तोऩ्ऱुम्;
  ऎऴिल् तिकऴुम् तिरुमुटियुम् इलङ्कित् तोऩ्ऱुम्
पॊटि एऱु तिरुमेऩि पॊलिन्तु तोऩ्ऱुम्
पॊऴिल्  तिकऴुम् पूवणत्तु ऎम् पुऩितऩार्क्के.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.094  
इरु निलऩ् आय्, ती  
Tune - पुऱनीर्मै   (निऩ्ऱत् तिरुत्ताण्टकम् )

इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[1]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[2]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[3]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[4]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[5]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[6]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[7]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[8]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[9]
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.006  
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्)  
Tune - कुऱिञ्चि   (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम् वीरट्टाऩेचुवरर् तिरुवतिकैनायकि)

अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[1]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[2]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[3]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[4]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[5]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[6]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[7]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[8]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[9]
अरवु अणैयाऩ् चिन्तित्तु अरऱ्‌ऱुम्(म्) अटि;
अरुमऱैयाऩ् चॆऩ्ऩिक्कु अणि आम् अटि;
चरवणत्ताऩ् कैतॊऴुतु चारुम्(म्) अटि;
चार्न्तार्कट्कु ऎल्लाम् चरण् आम् अटि;
परवुवार् पावम् पऱैक्कुम्(म्) अटि;
पतिऩॆण्कणङ्कळुम् पाटुम्(म्) अटि;
तिरै विरवु तॆऩ् कॆटिल नाटऩ्(ऩ्)अटि
तिरुवीरट्टाऩत्तु ऎम् चॆल्वऩ्(ऩ्) अटि.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.005  
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्,  
Tune - पोऱ्‌ऱित्तिरुत्ताण्टकम्   (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम् )

ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[1]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[2]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[3]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[4]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[5]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[6]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[7]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[8]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[9]
ऎल्लाम् चिवऩ् ऎऩ्ऩ निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎरिचुटर् आय् निऩ्ऱ इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् आर् मऴुवाळ्पटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल्लुम् कूऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱै उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल्लातार् काट्चिक्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱ्‌ऱार् इटुम्पै कळैवाय्, पोऱ्‌ऱि!
विल्लाल् वियऩ् अरणम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वीरट्टम् कातल् विमला, पोऱ्‌ऱि!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.032  
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
 
Tune - पोऱ्‌ऱित्तिरुत्ताण्टकम्   (तिरुवारूर् मुल्लैवऩेचुवरर् करुम्पऩैयाळम्मै)

कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.055  
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि  
Tune - कुऱिञ्चि   (तिरुक्कयिलायम् कयिलायनातर् पार्वतियम्मै)

वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[10]
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.056  
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्,  
Tune - पोऱ्‌ऱित्तिरुत्ताण्टकम्   (तिरुक्कयिलायम् कयिलायनातर् पार्वतियम्मै)

पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]
पॊऱै उटैय पूमि, नीर्, आऩाय्! पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै आळ् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
निऱै उटैय नॆञ्चिऩ् इटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱै उटैय वेतम् विरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩोर् वणङ्कप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
कऱै उटैय कण्टम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.057  
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्,  
Tune - पोऱ्‌ऱित्तिरुत्ताण्टकम्   (तिरुक्कयिलायम् कयिलायनातर् पार्वतियम्मै)

पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
पाट्टु आऩ नल्ल तॊटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
परिचै अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
चूट्टु आऩ तिङ्कळ् मुटियाय्, पोऱ्‌ऱि!
तू मालै मत्तम् अणिन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आट्टु आऩतु अञ्चुम् अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अटङ्कार् पुरम् ऎरिय नक्काय्, पोऱ्‌ऱि!
काट्टु आऩै मॆय्त्तोल् उरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.039  
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम्  
Tune - कॊल्लिक्कौवाणम्   (तिरुवारूर् )

तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[1]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[2]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[3]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[4]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[5]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[6]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[7]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[8]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[9]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[10]
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.001  
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै  
Tune - पॆरियतिरुत्ताण्टकम्   (कोयिल् (चितम्परम्) तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् चिवकामियम्मै)

अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[1]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[2]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[3]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[4]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[5]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[6]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[7]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[8]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[9]
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
Thirumurai # 3   Pathigam # 3.125  
कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  
Tune - अन्ताळिक्कुऱिञ्चि   (तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्) चिवलोकत्तियाकेचर् नङ्कैयुमैनायकियम्मै)

कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[1]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[2]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[3]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[4]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[5]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[6]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[7]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[8]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[9]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[10]
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
Thirumurai # 6   Pathigam # 6.099  
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
 
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (तिरुप्पुकलूर् अक्किऩीचुवरर् करुन्तार्क्कुऴलियम्मै)

ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[1]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[2]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[3]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[4]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[5]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[6]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[7]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[8]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[9]
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
Thirumurai # 7   Pathigam # 7.100  
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्;  
Tune - पञ्चमम्   (तिरुक्कयिलायम् )

ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[1]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[2]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[3]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[4]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[5]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[6]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[7]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[8]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[9]
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[10]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
Thirumurai # 8   Pathigam # 8.151  
अच्चोप् पतिकम् - मुत्तिनॆऱि अऱियात  
Tune - मुल्लैत् तीम्पाणि   (कोयिल् (चितम्परम्) )

मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[1]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[2]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[3]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[4]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[5]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[6]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[7]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[8]
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[9]

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org