Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
श्री अकत्तिय मुऩिवर् अरुळिय ललिता नवरत्तिऩ मालै
<प्र्> ञाऩ केणचा चरणम् चरणम्
ञाऩ स्कन्ता चरणम् चरणम्
ञाऩ चत्कुरु चरणम् चरणम्
ञाऩाऩन्ता चरणम् चरणम्

आक्कुम् तॊऴिल्ऐन् तरऩाऱ्‌ऱनलम्
पूक्कुम् नकैयाळ् पुवऩेष्वरिपाल्
चेर्क्कुम् नवरत्तिऩ मालैयिऩैक्
काक्कुम् कणनायकवारणमे

1. वैरम्
कऱ्‌ऱुम् तॆळियार् काटे कतियाय्
कण्मूटि नॆटुङ्कऩ वाऩतवम्
पॆऱ्‌ऱुम् तॆरियार् निऩैयॆऩ्ऩिल् अवम्
पॆरुकुम् पिऴैयेऩ् पेचत् तकुमो

पऱ्‌ऱुम् पयिरप् पटैवाळ् वयिरप्
पकैवर्क्कॆमऩाक ऎटुत्तवळे
वऱ्‌ऱात अरुट् चुऩैये वरुवाय्
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

2. नीलम्
मूलक् कऩले चरणम् चरणम्
मुटिया मुतले चरणम् चरणम्
कोलक् किळिये चरणम् चरणम्
कुऩ्ऱात ऒळिक् कुवैये चरणम्

नीलत् तिरुमेऩियिले निऩैवाय्
निऩैवऱ्‌ऱॆळियेऩ् निऩ्ऱेऩ् अरुळ्वाय्
वालैक् कुमरि वरुवाय् वरुवाय्
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

3. मुत्तु
मुत्ते वरुम्मुत् तॊऴिलाऱ्‌ ऱिटवे
मुऩ्ऩिऩ्ऱु अरुळुम् मुतल्वि चरणम्
वित्ते विळैवे चरणम् चरणम्
वेतान्त निवाचिऩिये चरणम्

तत्तेऱियनाऩ् तऩयऩ् ताय् नी
चाकात वरम् तरवे वरुवाय्
मत्तेरु ततिक् किणैवाऴ्वटैयेऩ्
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

4. पवळम्
अन्ति मयङ्किय वाऩ विताऩम्
अऩ्ऩै नटम् चॆय्युम् आऩन्त मेटै
चिन्तै निऱम्पवळम् पॊऴि पारो
तेम् पॊऴिलामितु चॆय्तवळ् यारो

ऎन्तयिटत्तुम् मऩत्तुम् इरुप्पाळ्
ऎण्णु पवर्क्करुळ् ऎण्ण मिकुन्ताळ्
मन्तिर वेत मयप्पॊरुळाऩाळ्
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

5. माणिक्कम्
काणक् किटैयाक् कतियाऩवळे
करुतक् किटैयाप् कलैयाऩवळे
पूणक् किटैयाप् पॊलिवाऩवळे
पुतुमैक् किटैयाप् पुतुमैत्तवळे

नाणित् तिरुनाममुम्निऩ् तुतियुम्
नविलातवरै नाटा तवळे
माणिक्क ऒळिक् कतिरे वरुवाय्
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

6. मरकतम्
मरकत वटिवे चरणम् चरणम्
मतुरित पतमे चरणम् चरणम्
चुरपति पणियत् तिकऴ्वाय् चरणम्
च्रुति जतिलयमे इचैये चरणम्

अरहर चिवऎऩ्ऱटियवर् कुऴुम
अवररुळ् पॆऱअरुळमुते चरणम्
वरनव नितिये चरणम् चरणम्
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

7. कोमेतकम्
पूमेवियनाऩ् पुरियुम् चॆयल्कळ्
पॊऩ्ऱातु पयऩ् कुऩ्ऱा वरमुम्
तीमेल् इटिऩुम् जॆयचक्ति ऎऩत्
तिटमाय् अटियेऩ् मॊऴियुम् तिऱमुम्

कोमेतकमे कुळिर्वाऩ् निलवे
कुऴल्वाय् मॊऴिये वरुवाय् तरुवाय्
मामेरुविले वळर्को किलमे
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

8. पतुमराकम्
रञ्चऩि नन्तिऩि अङ्कणि पतुम
राक विलास वियापिऩि अम्प
चञ्चल रोक निवारणि वाणि
चाम्पवि चन्त्र कलातरि राणि

अञ्चऩ मेऩि अलङ्क्रुत पूरणि
अम्रुत स्वरूपिणि नित्य कल्याणि
मञ्चुळ मेरु चिरुङ्क निवासिऩि
माता जॆयओम् ललिताम्पिकैये

9. वैटूरियम्
वलैयॊत्तविऩै कलैयॊत् तमऩम्
मरुळप् पऱैयाऱॊलियॊत् तविताल्
निलैयऱ्‌ ऱॆळियेऩ् मुटियत् तकुमो
निकळम् तुकळाक वरम् तरुवाय्

अलैवऱ्‌ ऱचैवाऱ्‌ऱऩुपूति पॆरुम्
अटियार् मुटिवाऴ् वैटूरियमे
मलैयत् तुवचऩ् मकळे वरुवाय्
माता जॆय ओम् ललिताम्पिकैये

पलस्तुति
ऎवर्ऎत् तिऩमुम् इचैवाय् ललिता
नवरत्तिऩ मालै नविऩ्ऱिटुवार्
अवर्अऱ्‌पुतचक्ति ऎल्लाम् अटैवार्
चिवरत्तिऩमाय् तिकऴ्वारवरे

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 20:12:11 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org