Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
મીન઼ાટ્ચિયમ્મૈ પિળ્ળૈત્તમિળ઼્

કાપ્પુ

વિનાયક વણક્કમ્

કાર્કોણ્ટ કવુણ્મતક્ કટૈવેળ્ળ મુઙ્કટ્
કટૈક્કટૈક્ કન઼લુ મેલ્લૈ
કટવાતુ તટવુક્ કુળ઼ૈચ્ચેવિ મુકન્તેર઼િ
કટૈક્કા ર઼િટ્ટ વેઙ્કોન઼્

પોર્કોણ્ટ વેણ્ટો ટ્પોલન઼્કુવટુ પોતિયુમ્વેણ્
પોટિતુટિ યટિત્તુ વૈત્તુપ્
પુળ઼ુતિયાટ્ ટયરાવો રયિરાવ ણત્તુલવુ
પોર઼્કળિર઼્ ર઼ૈત્તુ તિપ્પાન્

તાર્કોણ્ટ મતિમુટિ યોરુત્તન઼્ ર઼િરુક્કણ્મલર્
ચાત્તક્ કિળર્ન્તુ પોઙ્કિત્
તવળ઼ુમિળ વેયિલુમળ઼ નિલવુમળ વળવલાર઼્
ર઼ણ્ણેન઼્ર઼ુ વેચ્ચેન઼્ર઼ુ પોન઼્

વાર્કોણ્ટ ટણિન્તમુલૈ મલૈવલ્લિ કર્પ્પૂર
વલ્લિયપિ રામ વલ્લિ
માણિક્ક વલ્લિમર કતવલ્લિ યપિટેક
વલ્લિ ચોર઼્ ર઼મિળ઼્ તળ઼ૈયવે.

1-વતુ કાપ્પુપ્ પરુવમ્

તિરુમાલ્

મણિકોણ્ટ નેટુનેમિ વલયઞ્ ચુમન્તાર઼્ર઼ુ
માકણચ્ ચૂટ્ટુ મોટ્ટુ
માલ્કળિર઼ુ પિટર્વૈત્ત વળરોળિ વિમાન઼ત્તુ
વાલુળૈ મટઙ્ક ર઼ાઙ્કુમ્

અણિકોણ્ટ પીટિકૈયિ ન઼મ્પોન઼્મુટિ મુટિવૈત્તે
મૈયન઼ોટુ વીર઼્ર઼િ રુક્કુ
મઙ્કયર઼્ કણ્ણમુતૈ મઙ્કૈયર્ક્ કરચિયૈયે
મમ્મન઼ૈયૈ યિન઼િતુ કાક્ક

કણિકોણ્ટ તણ્ટુળ઼ાય્ક્ કાટલૈત્ તોટુતેઙ્
કળ઼લુળ઼િપાય્ન્ તળર઼ુ ચેય્યક્
કળ઼ન઼િપટુ નટવૈયિર઼્ કમલત્ તણઙ્કરચોર્
કૈયણૈ મુકન્તુ ચેલ્લપ્

પણિકોણ્ટ તુત્તિપ્ પટપ્પાય્ચ્ ચુરુટ્ટુપ્
પણૈત્તો ળેરુત્ત લૈપ્પપ્
પળ઼મર઼ૈકણ્ મુર઼ૈયિટપ્ પૈન્તમિળ઼્પ્ પિન઼્ચેન઼્ર઼
પચ્ચૈપ્ પચુઙ્ કોણ્ટલે.
1

પરમચિવન઼્
વેર઼ુ

ચિકર વટવરૈ કુન઼િય નિમિર્તરુ
ચેરુવિ લોરુપોરુ વિલ્લેન઼ક્કોટ્ટિન઼ર્
ચેટિકોળ્ પર઼િતલૈ યમણ રેતિરેતિર્
ચેલવોર્ મતલૈચોલ્ વૈયૈયિર઼્ કૂટ્ટિન઼ર્

તિરુવુ મિમૈયવર્ તરુવુ મરવોલિ
ચેયવ લવર્કોળ નલ્કુકૈત્ તીટ્ટિન઼ર્
ચિર઼િય વેન઼ તુપુન઼્ મોળ઼િયુમ્ વટિતમિળ઼્
તેરિયુ મવર્મુતુ ચોલ્લેન઼ચ્ ચૂટ્ટિન઼ર્

પકરુ મિચૈતિચૈ પરવ વિરુવર્કળ્
પયિલુ મિયર઼ેરિ વેળ્વળૈત્ તોટ્ટિન઼ર્
પચિય વર઼ુકોટુ વેળિય નિલવિરિ
પવળ વન઼મટર્ પલ્ચટૈક્ કાટ્ટિન઼ર્

પતુમ મુતલ્વન઼ુ મેળ઼ુત વરિયતોર્
પન઼ુવ લેળ઼ુતિય વૈતિકપ્ પાટ્ટિન઼ર્
પરચુ મિરચત ચપૈયિ ન઼ટમિટુ
પરત પતયુક મુળ્ળમ્વૈત્ તેત્તુન્

તકરમોળ઼ુકિય કુળ઼લુ નિલવુમિળ઼્
તરળ નકૈયુમે મૈયન઼ૈપ્ પાર્ત્તેતિર્
ચરુવિ યમર્પોરુ વિળ઼િયુ મર઼ુકિટૈ
તળર વળર્વતોર્ ચેવ્વિમુર઼્ ર઼ાક્કન઼

તન઼મુ મન઼ન઼ુર઼ વેળ઼ુતિ યેળ઼ુતરુ
તમતુ વટિવૈયુ મેળ્ળિમટ્ ટૂર઼્ર઼િય
તવળ મલર્વરુ મિળમિ ન઼ોટુચત
તળમિન઼્ વળ઼િપટુ તૈયલૈત્ તૂત્તિરૈ

મકર મેર઼િકટ લમુતૈ યમુતુકુ
મળ઼લૈ પળ઼કિય કિળ્ળૈયૈપ્ પેટ્ટન઼
મટવ નટૈપયિલ્ પિટિયૈ વિરૈચેર઼િ
વરૈચેય્ પુયમિચૈ વૈયમ્ વૈત્તાર઼્ર઼િય

વળ઼ુતિયુટૈય કણ્ મણિયો ટુલવુ પેણ્
મણિયૈ યણિતિકળ઼્ ચેલ્વિયૈત્ તેક્કમળ઼્
મતુર મોળ઼ુકિય તમિળ઼િ ન઼િયલ્પયિન઼્
મતુરૈ મરકત વલ્લિયૈક્ કાક્કવે.
2

ચિત્તિ વિન઼ાયકર્
વેર઼ુ

કૈત્તલ મોટિરુ કરટક્ કરૈત્તિરૈ
કૈક્કુક ટામુટૈક્ કટલિર઼્ કુળિત્તેમર્
ચિત્તમ તામોરુ તર઼િયિર઼્ ર઼ુવક્કુર઼ુ
ચિત્તિવિ નાયક ન઼િચૈયૈપ્ પળ઼િચ્ચુતુમ્

પુત્તમુ તોવરુ ટળ઼ૈયત્ તળ઼ૈત્તતોર્
પોર઼્કોટિ યોવેન઼ મતુરિત્ તુવટ્ટેળ઼ુ
મુત્તમિળ઼્ તેર્તરુ મતુરૈત્ તલત્તુર઼ૈ
મુત્તન઼ મેવુપે ણરચૈપ્ પુરક્કવે.
3

મુરુકવેળ્
વેર઼ુ

પકર મટુપ્પક્ કટામેટુત્ તૂર઼્ર઼ુમોર્
પકટુ નટત્તિપ્ પુલોમચૈચ્ ચૂર઼્પુયલ્
પરુકિ યિટક્કર઼્ પકાટવિપ્ પાર઼્પોલિ
પરવૈ યિટૈપ્ પર઼્ પમાતેન઼ત્ તોર઼્ર઼િય

કુમરિ યિરુક્કક્ કલામયિર઼્ કૂત્તયર્
કુળિર્પુન઼ મોય્ત્તિટ્ ટચારલિર઼્ પોય્ચ્ચિર઼ુ
કુર઼વર્ મકટ્કુચ્ ચલામિટર઼્ કેક્કર઼ુ
કુમરન઼ૈ મુત્તુક્કુમારન઼ૈપ્ પોર઼્ર઼ુતુમ્

ઇમિળ઼્તિરૈ મુર઼્ર઼ત્ તુમેરુમત્ તાર્ત્તુમુળ્
ળેયિર઼ુ નચ્ચુપ્ પણાટવિત્ તાપ્પિચૈત્
તિર઼ુક વિર઼ુક્કિત્ તુળ઼ાય્ મુટિત્ તીર્ત્તન઼ો
ટેવરુ મતિત્તુપ્ પરાપવત્ તીચ્ચુટ

વમુતુચેય્ વિત્તિટ્ ટપોન઼કત્ તાર઼્ચુટ
રટરુ મિરુટ્ટુક્ કિરીવમટ્ ટાક્કિય
વળ઼કિય ચોક્કર઼્ કુમાલ્ચેયત્ તોટ્ટિક
લમર્ચેય્ કયર઼્કટ્ કુમારિયૈક્ કાક્કવે.
4

નાન઼્મુકન઼્
વેર઼ુ

મેકપ્ પચુઙ્કુળ઼વિ વાય્મટુત્ તુણ્ણવુમ્
વિટ્પુલમ્ વિરુન્ તયરવુમ્
વેળ્ળમુતમ્ વીચુઙ્ કરુન્તિરૈપ્ પૈન્તુકિલ્
વિરિત્તુટુત્ તુત્તિ વિરિયુમ્

નાકત્તુ મીચ્ચુટિકૈ નટુવટ્ કિટન્તમટ
નઙ્કૈયૈપ્ પેર઼્ર઼ુ મર઼્ર઼ન્
નાકણૈત્ તુઞ્ચુતન઼્ ર઼ન્તૈક્કુ વન્તુતવુ
નળિન઼ક્ કુળ઼ન્તૈ કાક્ક

પાકત્તુ મરકતક્ કુન઼્ર઼ેન઼્ર઼ોર્ તમન઼િયક્
કુન઼્ર઼ોટુ કિળૈત્તુ નિન઼્ર઼
પવળત્ તટઙ્કુન઼્ ર઼ુળક્કણ્ણ તેન઼્ર઼પ્
પરઞ્ચુટર્ મુટિક્કુ મુટિમૂન઼્

ર઼ાકત્ તમૈત્તુપ્પિ ન઼ોરુમુટિત્ તન઼્મુટિવૈત્
તણઙ્કરચુ વીર઼્ર઼િ રુક્કુમ્
અપિટેક વલ્લિયૈ યળિક્કુલ મુળ઼ક્કુકુળ઼
લઙ્કયર઼્ કણ્ણ મુતૈયે.
5

તેવેન્તિરન઼્
વેર઼ુ

ચુળ઼િયુઙ્ કરુઙ્કટ્ કુણ્ટકળ઼િ
ચુવર઼્ર઼ુઞ્ ચુટર્વેર઼્ કિરિતિરિત્ત
તોન઼્ર઼ર઼્ કળિત્તુચ્ ચુર઼વુયર્ત્ત
ચોક્કપ્ પેરુમાન઼્ ચેક્કર્મુટિ

પોળ઼િયુન્ તરઙ્કક્ કઙ્કૈવિરૈપ્
પુન઼લ્કાલ્ પાય્ચ્ચત્ તળ઼ૈન્તુવિરિ
પુવન઼ન્ તન઼િપૂત્ તરુળ્પળ઼ુત્ત
પોન઼્ન઼ઙ્ કોટિયૈપ્ પુરક્કવળ઼િન્

તિળ઼િયુન્ તુણર્ક્કર઼્ પકત્તિન઼ર઼
વિતળ઼્ત્તેન઼્ કુટિત્તુક્ કુમટ્ટિયેતિ
રેટુક્કુમ્ ચિર઼ૈવણ્ ટુવટ્ટુર઼વુણ્
ટિરૈક્કક્ કરૈક્કુ મતક્કલુળ઼િક્

કુળ઼િયુઞ્ ચિર઼ુક ણેર઼્ર઼ુરુમુક્
કુરલ્વેણ્ પુયલુઙ્ કરુમ્પુયલુઙ્
કુન઼્ર઼ઙ્ કુલૈય વુકૈત્તેર઼ુઙ્
કુલિચત્ તટક્કૈ પુત્તળે.
6

તિરુમકળ્
વેર઼ુ

વેઞ્ચૂટ્ટુ નેટ્ટુટલ્ વિરિક્કુમ્ પટપ્પાયન઼્
મીમિચૈત્ તુઞ્ચુ નીલ
મેકત્તિ ન઼ાકત્તુ વિટુચુટર્પ્ પટલૈમણિ
મેન઼્પર લુર઼ુત્ત નொન્તુ

પઞ્ચૂટ્ટુ ચીર઼ટિ પતૈત્તુમતન઼્ વેઙ્કતિર્પ્
પટુમિળ વેયિર઼્કુ ટૈન્તુમ્
પૈન્તુળ઼ાય્ક્ કાટુવિરિ તણ્ણિળ઼ લોતુન્કુમોર્
પચુઙ્કોટિયૈ યઞ્ચ લિપ્પા

મઞ્ચૂટ્ ટકટ્ટુનેટુ વાન઼્મુકટુ તુરુવુમોરુ
મર઼ૈયોતિ મઞ્ચ લિક્ક
મર઼િતિરૈચ્ ચિર઼ૈવિરિયુ માયિર મુકક્કટવુણ્
મન્તાકિ ન઼િપ્પે યર્ત્ત

ચેઞ્ચૂટ્ટુ વેળ્ળો તિમઙ્કુટિ યિરુક્કુમ્વળર્
ચેઞ્ચટૈક્ કરુમિ ટર઼્ર઼ુત્
તેવુક્કુ મુન઼્ન઼િન઼્ર઼ તેય્વત્તૈ મુમ્મુલૈત્
તિરુવૈપ્ પુરક્ક વેન઼્ર઼ે.
7

કલૈમકળ્

વેળ્ળિત્ તકટ્ટુનેટ્ ટેટવિળ઼્ત્ તિન઼્ન઼િચૈ
વિરુમ્પુઞ્ ચુરુમ્પર્ પાટ
વિળૈનર઼વુ કક્કુમ્ પોલન઼્ પોકુટ્ ટલર્કમલ
વીટ્ટુક્ કોળ઼િત્ તેટુત્તુત્

તેળ્ળિત્ તેળિક્કુમ્ તમિળ઼્કટલિ ન઼ન઼્પિન઼ૈન્
તિણૈયેન઼ વેટુત્ત વિર઼ૈનૂર઼્
ર઼ેળ્ળમુતુ કૂટ્ટુણુમોર્ વેળ્ળોતિ મત્તિન઼િરુ
ચીર઼ટિ મુટિપ્પમ્ વળર્પૈઙ્

કિળ્ળૈક્કુ મળ઼લૈપ્ પચુઙ્કુતલૈ યોળ઼ુકુતીઙ્
કિળવિયુઙ્ કળિ મયિર઼્કુક્
કિળરિળઞ્ ચાયલુ નવ્વિક્કુ નોક્કુમ્વિરિ
કિઞ્ચુકચ્ ચૂટ્ટ રચન઼પ્

પિળ્ળૈક્કુ મટનટૈયુ મુટન઼ોટુ મકળિર્ક્કોર્
પેતમૈયુ મુતવિ મુતિરાપ્
પિળ્ળૈમૈયિન઼્ વળ્ળન઼્મૈ કોળ્ળુમોરુ પાણ્ટિપ્
પિરાટ્ટિયૈક્ કાક્ક વેન઼્ર઼ે.
8

તુર્ક્કૈ

વટિપટ્ટ મુક્કુટુમિ વટિવે ર઼િરિત્તિટ્ટુ
વળૈકરુઙ્ કોટ્ટુ મોટ્ટુ
મકિટઙ્ કવિળ઼્ત્તુક્ કટાઙ્કવિળ઼્ક્ કુઞ્ચિર઼ુકણ્
માલ્યાન઼ૈ વીઙ્ક વાઙ્કુન્

તુટિપટ્ટ કોટિનુણ્ ણુચુપ્પિર઼્ કુટૈન્તેન઼ચ્
ચુટુકટૈક્ કન઼લિ તૂણ્ટુઞ્
ચુળ઼લ્કણ્ મુટઙ્કુળૈ મટઙ્કલૈ યુકૈત્તેર઼ુ
ચૂરરિપ્ પિણવુ કાક્ક

પિટિપટ્ટ મટનટૈક્ કેક્કર઼્ર઼ કૂન્તર઼્
પિટિક્કુળ઼ાઞ્ ચુર઼્ર઼ વોર઼્ર઼ૈપ્
પિર઼ૈમરુપ્ પુટૈયતોર્ કળિર઼્ર઼િન઼ૈપ્ પેર઼્ર઼ેન્તૈ
પિટ્ટુણ્ટુ કટ્ટુણ્ટુ નિન઼્

ર઼ટિપટ્ટ તિરુમેન઼િ કુળ઼ૈયક્ કુળ઼ૈત્તિટ્ટ
વણિમણિક્ કિમ્પુ રિક્કો
ટાકત્ત તાકક્ કટમ્પા ટવિક્કુળ્ વિળૈ
યાટુમોર્ મટપ્પિટિ યૈયે.
9

ચત્ત માતર્કળ્
વેર઼ુ

કટકળિ ર઼ુતવુક પાય્મિચૈપ્ પોર્ત્તવળ્
કવિકુવિ તુર઼ુકલિન઼્ વારિયૈત્ તૂર્ત્તવળ્
કટલ્વયિ ર઼ેરિયવોળ્ વેલિન઼ૈપ્ પાર્ત્તવળ્
કટિકમળ઼્ તરુમલર્ તાર્મુટિચ્ ચેર્ત્તવળ્

ઇટિયુક વટલરિ યેર઼ુકૈત્ તાર્ત્તવળ્
એળ઼ુતરુ મુળ઼ુમર઼ૈ નૂલિન઼િર઼્ કૂર્ત્તવળ્
એયિર઼ુકો ટુળ઼ુતેળ઼ુ પારિન઼ૈપ્ પેર્ત્તવળ્
એન઼ુમિવ રેળ઼ુવર્ક ટાણ્મુટિચ્ ચૂટ્ટુતુમ્

કુટમોટુ કુટવિયર્ પાણિકૈક્ કોત્તિટુ
કુરવૈયુ મલતોર્પ ણામુટિચ્ ચૂટ્ટરુળ્
કુતિકોળ નટમિટુ પાટલુક્ કેર઼્પવોર્
કુળ઼લિચૈ પળ઼કળિ પાટિટક્ કેટ્ટુટૈ

મટલવિળ઼્ તુળપન ર઼ાવેટુત્ તૂર઼્ર઼િટ
મળ઼કળિ ર઼ેન઼વેળ઼ુ કાર્મુકચ્ ચૂર઼્પુયલ્
વરવરુ મિળૈયકુ મારિયૈક્ કોટ્ટેયિન઼્
મતુરૈયિલ્ વળર્કવુ મારિયૈક્ કાક્કવે.
10

મુપ્પત્તુ મૂવર્
વેર઼ુ

અમરિલ્ વેન્નિટુમ વુતિયર્ પિન઼્ન઼િટુમો
રપયર્ મુન઼્ન઼િટુવ ન઼ત્તોક્ક વોટવુમ્
અળવુ મેમ્મુટૈય તિર઼ૈયિ તેન઼્ન઼મુટિ
યરચ રેણ્ણિલરોર્ મુર઼્ર઼ત્તુ વાટવુમ્

અકિલ મન઼્ન઼રવર્ તિચૈયિન઼્ મન઼્ન઼રિવ
રમર રેન઼્ન઼ુમુરૈ તિક્કેટ્ટુ મૂટવુમ્
અમુત વેણ્મતિયિન઼્ મરપૈ યુન઼્ન઼િયુન઼િ
યલરિ યણ્ણલ્મુળ઼ુ વેપ્પત્તુ મૂળ઼્કવુમ્

કુમરિ પોન઼્ન઼િવૈયૈ પોરુણૈ નન઼્ન઼તિકળ્
કુતિકોળ્ વિણ્ણતિયિન઼્ મિક્કુક્ કુલાવવુઙ્
કુવટુ તેન઼્મલૈયિ ન઼િકર તિન઼્મૈચુરર્
કુટિકોળ્ પોન઼્મલૈતુ તિત્તુપ્પ રાવવુઙ્

કુમરર્ મુન઼્ન઼િરુવ રમર રન઼્ન઼ૈયિવળ્
કુમરિ યિન઼્ન઼મુમે ન઼ચ્ચિત્તર્ પાટવુઙ્
કુરવૈ વિમ્મવર મકળિર્ મણ્ણિલેળ઼િલ્
કુલવુ કન઼્ન઼િયર્કળ્ કૈક્કોક્ક વાટવુમ્

કમલન઼્ મુન઼્ન઼િયિટુ મરચ વન઼્ન઼મેળ઼ુ
કટલિ લન઼્ન઼મુટ ન઼ટ્પુક્કૈ કૂટવુઙ્
કરિય ચેમ્મલોટુ મિળૈય ચેમ્મલ્વિટુ
કરુટન઼્ મઞ્ચૈયોટોર્ કટ્ચિક્કુ ળૂટવુઙ્

કટવિ વિણ્ણરચુ નટવુમ્ વેમ્મુન઼ૈય
કળિર઼ુ કૈમ્મલૈચેલ્ કોપ્પત્તુ વીળ઼વુઙ્
કન઼ક મન઼્ન઼ુતટ નળિન઼િ તુન઼્ન઼િયિરુ
કમલ મિન઼્ન઼ુમોરુ પર઼્પત્તુણ્ મેવવુમ્

ઇમય મેન઼્ન઼મન઼ુ મુર઼ૈકો ટેન઼્ન઼રુમે
મિર઼ૈયૈ નન઼્મરુકે ન઼પ્પેર઼્ર઼ુ વાળ઼વુમ્
એવર્કોલ્ પણ્ણવર્ક ળેવર્કોન઼્ મણ્ણવર્ક
ળેતુકોલ્ પોન઼્ન઼ુલકે ન઼ત્તટ્ટુ માર઼વુમ્

એળ઼િલ્ચેય્ તેન઼્મતુરૈ તળ઼ૈય મુમ્મુલૈયો
ટેળ઼ુમે ન઼મ્મન઼ૈ વન઼પ્પુક્કોર્ કાવલર્
ઇરુવ રેણ્મર્પતિ ન઼ોરુવર્ પન઼્ન઼િરુવ
રેન઼ુમ્ વિણ્ણવર્કણ્ મુપ્પત્તુ મૂવરે.
11

કાપ્પુપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

2-વતુ ચેઙ્કીરૈપ્ પરુવમ્

નીરાટ્ટિ યાટ્ટુપોર઼્ ચુણ્ણન્ તિમિર્ન્તળ્ળિ
નેર઼્ર઼િયિર઼્ ર઼ોટ્ટિટ્ટ વેણ્
ણીર઼્ર઼િન઼ોટુ પુણ્ટરક્ કીર઼્ર઼ુક્કુ મેર઼્ર઼િટવોર્
નિત્તિલચ્ ચુટ્ટિ ચાત્તિત્

તારાટ્ટુ ચૂળ઼િયક્ કોણ્ટૈયુ મુટિત્તુત્
તલૈપ્પણિ તિરુત્તિ મુત્તિન઼્
ર઼ણ્ણોળિ તતુમ્પુઙ્ કુતમ્પૈયોટુ કાતુક્કોર્
તમન઼િયક્ કોપ્પુ મિટ્ટુપ્

પારાટ્ટુ પાણ્ટિપ્ પેરુન્તેવિ તિરુમુલૈપ્
પાલમુત મૂટ્ટિ યોરુનિન઼્
પાન઼ાર઼ુ કુમુતઙ્ કન઼િન્તૂર઼ુ તેર઼લ્તન઼્
પટ્ટાટૈ મટિન ન઼ૈપ્પચ્

ચીરાટ્ટિ વૈત્તુમુત્ તાટુમ્ પચુઙ્કિળ્ળૈ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે
તેન઼્ન઼ર઼્કુ મમ્પોન઼્મલૈ મન઼્ન઼ર઼્કુ મોરુચેલ્વિ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે.
1

ઉણ્ણિલા વુવકૈપ્ પેરુઙ્કળિ તુળુમ્પનિન઼્
ર઼ુન઼્ર઼િરુત્ તાતૈ નિન઼્ન઼ૈ
યોરુમુર઼ૈ કરમ્પોત્તિ વરુકેન઼ વળ઼ૈત્તિટુમુ
ન઼ોટિત્ તવળ઼્ન્તુ ચેન઼્ર઼ુ

તણ્ણુલા મળ઼લૈપ્ પચુઙ્કુતલૈ યમુતિન઼િય
તાય્વયિર઼ુ કુળિર વૂટ્ટિત્
તટમાર્પ નિર઼ૈકુઙ્ કુમચ્ચે ર઼ળૈન્તુપોર઼્
ર઼ાટો ય્ તટક્કૈ પર઼્ર઼િપ્

પણ્ણુલા વટિતમિળ઼્પ્ પૈન્તામમ્ વિરિયુમ્
પણૈત્તો ળેરુત્તમેર઼િપ્
પાચોળિય મરકતત્ તિરુમેન઼િ પચ્ચૈપ્
પચુઙ્કતિર્ તતુમ્પ મણિવાય્ત્

તેણ્ણિલા વિરિય નિન઼્ર઼ાટુમ્ પચુન્તોકૈ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે
તેન઼્ન઼ર઼્કુ મમ્પોન઼્મલૈ મન઼્ન઼ર઼્કુ મોરુચેલ્વિ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે.
2

ચુર઼્ર઼ુનેટુ નેમિચ્ ચુવર્ક્કિચૈય વેટ્ટુચ્
ચુવર્ક્કા ન઼િર઼ુત્તિ મેરુત્
તૂણોન઼્ર઼ુ નટુનટ્ટુ વેળિમુકટુ મૂટિયિરુ
ચુટર્ વિળક્કિટ્ટુ મુર઼્ર઼

એર઼્ર઼ુપુન઼ લિર઼્કળ઼ુવુ પુવન઼પ્ પળ઼ઙ્કલ
મેટુત્તટુક્ કિપ્પુ તુક્કૂ
ળ઼િન઼્ન઼મુત મુઞ્ચમૈત્ તન઼્ન઼ૈ નીપન઼્મુર઼ૈ
યિળ઼ૈત્તિટ વળ઼િત્ત ળ઼િત્તોર્

મુર઼્ર઼વેળિ યિર઼્ર઼િરિયુ મત્તપ્ પેરુમ્પિત્તન઼્
મુન઼્ન઼િન઼્ર઼ુ તોન્તમિટવુ
મુન઼િયાતુ વૈકલુ મેટુત્તટુક્ કિપ્પેરિય
મૂતણ્ટ કૂટમૂટુઞ્

ચિર઼્ર઼િલ્વિળૈ યાટુમોરુ પચ્ચિળમ્ પેણ્પિળ્ળૈ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે
તેન઼્ન઼ર઼્કુ મમ્પોન઼્મલૈ મન઼્ન઼ર઼્કુ મોરુચેલ્વિ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે.
3

મઙ્કુલ્પટુ કન્તરચ્ ચુન્તરક્ કટવુટ્કુ
મળ઼કતિર્ક્ કર઼્ર઼ૈ ચુર઼્ર઼ુમ્
વાણયન઼ મૂન઼્ર઼ુઙ્ કુળિર્ન્તમુત કલૈતલૈ
મટુપ્પક્ કટૈક્ક ણோક્કુમ્

પોઙ્કુમતર્ નોક્કિર઼્ પિર઼ન્તવા ન઼ન્તપ્
પુતુપ્પુણરિ નીત્ત મૈયન઼્
પુન્તિત્ તટત્તિન઼ૈ નિરપ્પવળ઼િ યટિયર્પાર઼્
પોકચા કરમ ટુપ્પ

અઙ્કણોટુ ઞાલત્તુ વિત્તિન઼્ર઼િ વિત્તિય
વન઼ૈત્ તુયિર્ક ળુન્તળિર્પ્પ
વરુણ્મટૈ તિર઼ન્તુકટૈ વેળ્ળમ્ પેરુક્કેટુત્
તલૈયેર઼િન્ તુકળ વુકળુઞ્

ચેઙ્કયલ્ કિટક્કુઙ્ કરુઙ્કટ્ પચુન્તોકૈ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે
તેન઼્ન઼ર઼્કુ મમ્પોન઼્મલૈ મન઼્ન઼ર઼્કુ મોરુચેલ્વિ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે.
4

પણ્ણર઼ા વરિમિટર઼્ ર઼ર઼ુકાણ્ મટુપ્પપ્
પચુન્તેર઼ લાર઼ લૈક્કુમ્
પતુમપી ટિકૈયુમુતુ પળ઼મર઼ૈ વિરિન્તોળિ
પળ઼ુત્તચેન્ નાવુ મિમૈયાક્

કણ્ણર઼ા મરકતક્ કર઼્ર઼ૈક્ કલામઞ્ઞૈ
કણ્મુકિ ર઼તુમ્પ વેઙ્કુઙ્
કાર્વરૈયુમ્ વેળ્ળેન઼વોર્ કન઼્ન઼િમા ટત્તુવળર્
કર઼્પૂર વલ્લિ કતિર્કાલ્

વિણ્ણર઼ા મતિમુયર઼્ કલૈકિળ઼િન્ તિળ઼િયમુત
વેળ્ળરુવિ પાય વેટિપોય્
મીળુન્ તકટ્ટકટ્ ટિળવાળૈ મોતમુકૈ
વિણ્ટોળ઼ુકુ મુણ્ટ કપ્પૂન્

તેણ્ણર઼ા વરુવિપાય્ મતુરૈમર કતવલ્લિ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે
તેન઼્ન઼ર઼્કુ મમ્પોન઼્મલૈ મન઼્ન઼ર઼્કુ મોરુચેલ્વિ
ચેઙ્કીરૈ યાટિ યરુળે.
5

વેર઼ુ

મુકમતિ યૂટેળ઼ુ નકૈનિલ વાટ
મુટિચ્ચૂ ળ઼િયમાટ
મુરિપુરુ વક્કોટિ નુતલિટુ ચુટ્ટિ
મુરિપ્પો ટચૈન્ તાટ

ઇકલ્વિળ઼િ મકરમુ મમ્મક રમ્પોરુ
મિરુમક રમુમાટ
વિટુનૂ પુરવટિ પેયરક્ કિણ્કિ
ણેન઼ુઙ્કિણ્ કિણિયાટત્

તુકિલોટુ ચોર્તરુ કોટિનુણ્ મરુઙ્કુ
ર઼ુવણ્ટુ તુવણ્ટાટત્
તોન્તિ ચરિન્તિટ વુન્તિ કરન્તોળિર્
ચૂલુટૈ યાલિટૈમર઼્

ર઼કિલ ચરાચર નિકિલમો ટાટિટ
વાટુક ચેઙ્કીરૈ
યવન઼િ તળ઼ૈન્તિટ મવુલિ પુન઼ૈન્તવ
ળાટુક ચેઙ્કીરૈ.
6

તચૈન્તિટુ કોઙ્કૈ યિરણ્ટલ તેન઼વુરૈ
તરુતિરુ માર્પાટત્
તાય્વરુ કેન઼્પવર્ પેતૈમૈ કણ્ટુ
તતુમ્પુપુ ન઼કૈયાટપ્

પચૈન્તિટુ ઞાલ મલર્ન્તમૈ વેળિર઼િયોર્
પચ્ચુટલ્ ચોલ્લવુમોર્
પૈઙ્કોટિ યોલ્કવુ મોલ્કિ નુટઙ્કિય
પણ્ટિ ચરિન્તાટ

ઇચૈન્તિટુ તેવૈ નિન઼ૈન્તન઼ વેન઼્ન઼
વિરઙ્કિટુ મેકલૈયો
ટિટુકિટૈ યાટ વિયર઼્કૈ મણમ્પોતિ
યિતળ઼્વળ઼િ તેર઼લિન઼ો

ટચૈન્તોચિ કિન઼્ર઼ પચુઙ્કોટિ યેન઼વિન઼િ
તાટુક ચેઙ્કીરૈ
યવન઼િ તળ઼ૈન્તિટ મવુલિ પુન઼ૈન્તવ
ળાટુક ચેઙ્કીરૈ.
7

પરિમળ મૂર઼િય વુચ્ચિયિન઼્ મુચ્ચિ
પતિન્તા ટચ્ચુટર્પોર઼્
પટ્ટમુ ટન઼્ચિર઼ુ ચુટ્ટિયુમ્ વેયિલોટુ
પન઼િવેણ્ ણિલવાટત્

તિરુનુતન઼્ મીતેળ઼ુ કુર઼ુવેયર્ વાટત્
તેય્વમ ણઙ્કમળ઼ુન્
તિરુમેન઼િયિન઼્ મુળ઼ુ મરકત વોળિયેણ્
ટિક્કુમ્ વિરિન્તાટક્

કરુવિન઼ૈ નાર઼ુ કુતમ્પૈ તતુમ્પિય
કાતુ તળ઼ૈન્તાટક્
કતિર્વેણ્ મુર઼ુવ લરુમ્પ મલર્ન્તિટુ
કમલત્ તિરુમુકનિન઼્

અરુળ્વિળ઼િ યોટુમ્વળર્ કરુણૈ પોળ઼િન્તિટ
વાટુક ચેઙ્કીરૈ
યવન઼િ તળ઼ૈન્તિટ મવુલિ પુન઼ૈન્તવ
ળાટુક ચેઙ્કીરૈ.
8

વેર઼ુ

કુરુમણિ વેયિલ્વિટ મરકત નિળ઼લ્વિરિ
કુન઼્ર઼ે નિન઼્ર઼ૂતુઙ્
કુળ઼લિચૈ પળ઼કિય મળ઼ૈમુકિ લેળ઼વેળ઼ુ
કોમ્પે વેમ્પાચ

મરુવિય પિણિકેટ મલૈતરુ મરુમૈમ
રુન્તે ચન્તાન઼મ્
વળર્પુવ ન઼મુમુણર્ વરુમરુ મર઼ૈયિન઼્વ
રમ્પે ચેમ્પોતિર઼્

કરુણૈયિન઼્ મુળ઼ુકિય કયર઼િરિ પચિયક
રુમ્પે વેણ્ચોતિક્
કલૈમતિ મરપિલો રિળમતિ યેન઼વળર્
કન઼્ર઼ે યેન઼્ર઼ોતુમ્

તિરુમકળ્ કલૈકમકટલૈમકળ્ મલૈમકળ્
ચેઙ્કો ચેઙ્કીરૈ
તેળિતમિળ઼્ મતુરૈયિલ્ વળરુમો રિળમયિલ્
ચેઙ્કો ચેઙ્કીરૈ.
9

ચઙ્કુકિ ટન્તત ટઙ્કૈને ટુમ્પુય
ર઼ઙ્કાય્ પઙ્કાયોર્
તમન઼િય મલૈપટર્ કોટિયેન઼વટિવુત
ળ઼ૈન્તા યેન્તાયેન઼્

ર઼ઙ્કેણ ટુમ્પુવ ન઼ઙ્કટો ળ઼ુન્તોર઼ુ
મઞ્ચે લેન઼્ર઼ોતુમ્
અપયમુમ્ વરતમુ મુપયમુ મુટૈયવ
ણઙ્કે વેઙ્કોપક્

કઙ્કુન઼્મ તઙ્કય મઙ્કુલ ટઙ્કવિ
ટુઙ્કા મન઼્ચેમક્
કયલ્કુટિ પુકુમોરુ તુકિલિકૈ યેન઼નિન઼્
કણ્પો લુઞ્ચાયર઼્

ચેઙ્કય ર઼ઙ્કુપો લન઼્કોટિ મિન઼્કોટિ
ચેઙ્કો ચેઙ્કીરૈ
તેળિતમિળ઼્ મતુરૈયિલ્ વળરુમો રિળમયિલ્
ચેઙ્કો ચેઙ્કીરૈ.
10

ચેઙ્કીરૈપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

3 વતુ તાલપ્પરુવમ્

તેન઼્ન઼ન઼્ ર઼મિળ઼િ ન઼ુટન઼્પિર઼ન્ત
ચિર઼ુકા લરુમ્પત્ તીયરુમ્પુન્
તેમા નિળ઼ર઼્કણ્ ટુઞ્ચુમિળઞ્
ચેઙ્કટ્ કયવાય્પ્ પુન઼િર઼્ર઼ેરુમૈ

ઇન઼્ન઼મ્ પચુમ્પુર઼્ કર઼િક્કલ્લા
વિળઙ્કન઼્ ર઼ુળ્ળિ મટિત્તલનિન઼્
ર઼િળ઼િપા લરુવિ યુવટ્ટેર઼િય
વેર઼િયુન્ તિરૈત્તીમ્ પુન઼ર઼્પોય્કૈપ્

પોન઼્ન઼ઙ્ કમલપ્ પચુન્તોટ્ટુપ્
પોર઼્ર઼ા તાટિક્ કર઼્ર઼ૈનિલાપ્
પોળ઼િયુન્ તરઙ્કમ્ પોર઼ૈયુયિર્ત્ત
પોન઼્પોર઼્ ર઼ોટુતો લટિપ્પોલન઼્ચૂટ્

ટન઼્ન઼મ્ પોલિયુન્ તમિળ઼્ મતુરૈક્
કરચે તાલો તાલેલો
અરુળ્ચૂર઼્ કોણ્ટ વઙ્કયર઼્કણ્
ણમુતે તાલો તાલેલો
1

વીક્કુઞ્ ચિર઼ુપૈન્ તુકિર઼્ર઼ોકૈ
વિરિયુઙ્ કલાપ મરુઙ્કલૈપ્પ
વિળૈયાટ્ ટયરુ મણર઼્ચિર઼્ર઼િલ્
વીટ્ટુક્ કુટિપુક્ કોટ્ટિયિરુળ્

ચીક્કુઞ્ ચુટર્તૂઙ્ કળ઼ન઼્મણિયિન઼્
ચેન્તી મટુત્ત ચૂટ્ટટુપ્પિર઼્
ચેળ઼ુન્તાટ્ પવળત્ તુવરટુક્કિત્
તેળિક્કુ નર઼ુન્તણ્ ટેર઼લુલૈ

વાક્કુઙ્ કુટક્કૂન઼્ કુળ઼િચિયિલમ્
મતુવાર્ત્ તરિત્ત નિત્તિલત્તિન઼્
વલ્ચિ પુકટ્ટિ વટિત્તેટુત્તુ
વયન઼્મા મકળિર્ કુળ઼ાઞ્ચિર઼ુચો

ર઼ાક્કુમ્ પેરુન્તણ્ પણૈમતુરૈક્
કરચે તાલો તાલેલો
અરુળ્ચૂર઼્ કોણ્ટ વઙ્કયર઼્કણ્
ણમુતે તાલો તાલેલો
2

ઓટુમ્ પટલૈ મુકિર઼્પટલ
મુવર્નીત્ તુવરિ મેય્ન્તુકરુ
વૂર઼ુઙ્ કમઞ્ચૂલ્ વયિર઼ુટૈય
વુકૈત્તુક્ કટવુટ્ કર઼્પકપ્પૂઙ્

કાટુન્ તરઙ્કક્ કઙ્કૈ નેટુઙ્
કળ઼િયુ નીન્તિ યમુતિર઼ૈક્કુઙ્
કલૈવેણ્ મતિયિન઼્ મુયર઼ટવિક્
કતિર્મીન઼્ કર઼્ર઼ૈ તિરૈત્તુતર઼િ

મૂટુઙ્ કકન઼ વેળિક્કૂટ
મુકટુ તિર઼ન્તુ પુર઼ઙ્કોત્ત
મુન્ની રુળ઼ક્કિચ્ ચિન઼વાળૈ
મૂરિચ્ ચુર઼વિ ન઼ોટુમ્વિળૈ

યાટુમ્ પળ઼ન઼ત્ તમિળ઼્મતુરૈક્
કરચે તાલો તાલેલો
અરુળ્ચૂર઼્ કોણ્ટ વઙ્કયર઼્કણ્
ણમુતે તાલો તાલેલો
3

ઊર઼ુઙ્ કરટક્ કટત્તુમુકન્
તૂર઼્ર઼ુ મતમા મટવિયર્નિન઼્
ર઼ુતર઼ુઙ્ કુળ઼ર઼્પૂન્ તુકળટઙ્ક
વોટ વિટુત્ત કુઙ્કુમચ્ ચેઞ્

ચેર઼ુ વળ઼ુક્કિ યોટ્ટર઼ુક્કુન્
તિરુમા મર઼ુકિ લરચર્ પેરુન્
તિણ્ટે રોતુઙ્કક્ કોટુઞ્ચિ નેટુઞ્
ચિર઼ુતે રુરુટ્ટ્ટુઞ્ ચેઙ્કણ્મળ઼

વેર઼ુ પોરુવે લિળૈઞર્કટવુ
ઇવુળિ કટૈવાય્ કુતટ્ટવળ઼િન્
તિળ઼િયુમ્ વિલાળ઼િ કુમિળ઼િયેર઼િન્
તિરૈત્તુત્ તિરૈત્તુ નુરૈત્તોરુપે

રાર઼ુ મટુક્કુન્ તમિળ઼્મતુરૈક્
કરચે તાલો તાલેલો
અરુળ્ચૂર઼્ કોણ્ટ વઙ્કયર઼્કણ્
ણમુતે તાલો તાલેલો
4

વાર્ક્કુન઼્ ર઼િરણ્ટુ ચુમન્તોચિયુ
મલર્કોમ્ પન઼ૈયાર્ કુળ઼ર઼્ર઼ુઞ્ચુ
મળ઼લૈચ્ ચુરુમ્પર્ પુકુન્તુળ઼ક્ક
મલર્ત્તા તુકુત્તુ વાન઼તિયૈત્

તૂર્ક્કુમ્ પોતુમ્પિન઼્ મુયર઼્કલૈમેર઼્
ર઼ુળ્ળિ યુકળુ મુચુક્કલૈયિન઼્
ર઼ુળ઼ન઼િક્ કોતુઙ્કિક્ કળ઼ન઼િયિન઼ેર઼્
ચૂટ્ટુપ્ પટપ્પૈ મેય્ન્તુકતિર્પ્

પોર્ક્કુન઼્ ર઼ેર઼ુઙ્ કરુમુકિલૈ
વેળ્વાય્ મળ્ળર્ પિણૈયલિટુમ્
પોરુકોટ્ ટેરુમૈપ્ પોત્તિન઼ોટુમ્
પૂટ્ટિ યટિક્ક વિટિક્કુરલ્ વિટ્

ટાર્ક્કુમ્ પળ઼ન઼ત્ તમિળ઼્મતુરૈક્
કરચે તાલો તાલેલો
અરુળ્ચૂર઼્ કોણ્ટ વઙ્કયર઼્કણ્
ણમુતે તાલો તાલેલો
5

વેર઼ુ

કારિર઼્ પોળ઼િમળ઼ૈ નીરિર઼્ ચુળ઼િયેર઼િ
કળ઼િયિર઼્ ચિર઼ુકુળ઼િયિર઼્
કરૈયિર઼્ કરૈપોરુ તિરૈયિર઼્ ર઼લૈવિરિ
કણ્ટલિન઼્ વણ્ટલિન઼ેર઼્

પોરિર઼્ કળનિર઼ૈ ચેરિર઼્ કુળનિર઼ૈ
પુન઼લિર઼્ પોરુકયલિર઼્
પોળ઼િલિર઼્ ચુરુળ્પુરિ કુળ઼લિર઼્ કણિકૈયર્
કુળ઼ૈયિર઼્ પોરુકયલ્પોય્ત્

તેરિર઼્ કુમરર્કણ્ માર્પિર઼્ પોલિતરુ
તિરુવિર઼્ પોરુવિલ્વરિચ્
ચિલૈયિર઼્ ર઼િરળ્પુય મલૈયિર઼્ પુલવિતિ
રુત્તિટ વૂળ઼્ત્તમુટિત્

તારિર઼્ પોરુતિટુ મતુરૈત્ તુરૈમકળ્
તાલો તાલેલો
ચઙ્કમ્ વળર્ન્તિટ નિન઼્ર઼ પોલન઼્કોટિ
તાલો તાલેલો.
6

ચેન઼ૈત્ તલૈવર્ક ટિચૈયિર઼્ ર઼લૈવર્કળ્
ચેરુવિર઼્ ર઼લૈવર્કળાર઼્
ચિલૈયિર઼્ ર઼ટમુટિ તેરિર઼્ કોટિયોટુ
ચિન્તચ્ ચિન્તિયિટુઞ્

ચોન઼ૈક્ કણૈમળ઼ૈ ચોરિયપ્ પેરુકિય
કુરુતિક્ કટલિટૈયે
તોન્ત મિટુમ્પલ્ કવન્ત નિવન્તોરુ
ચુળ઼િયિર઼્ પવુરિકોળ

આન઼ૈત્ તિરળોટુ કુતિરૈત્ તિરળૈયુ
મપ્પેયર્ મીન઼ૈમુકન્
તમ્મન઼ૈ યાટુક ટર઼્ર઼િરૈ પોલ
વટર઼્ર઼િરૈ મોતવેળ઼ુન્

તાન઼ૈક્ કટલોટુ પોલિયુન્ તિરુમકળ્
તાલો તાલેલો
ચઙ્કમ્ વળર્ન્તિટ નિન઼્ર઼ પોલન઼્કોટિ
તાલો તાલેલો.
7

અમરર્ક્ કતિપતિ વેળિર઼ક્ કળિર઼ેતિર્
પિળિર઼ક્ કુળિર઼િયિટા
વણ્ટ મિચૈપ્પોલિ કોણ્ટ લુકૈત્તિટુ
મમરિર઼્ ર઼મરિન઼ોટુઙ્

કમરિર઼્ કવિળ઼્તરુ તિચૈયિર઼્ ર઼લૈવર્કણ્
મલૈયિલ્ ચિર઼કરિયુઙ્
કટવુટ્ પટૈયોટુ પિર઼કિટ્ ટુટૈવતુ
કણ્ટુ મુકઙ્કુળિરાપ્

પમરત્ તરુમલર્ મિલૈયપ્ પટુમુટિ
તોલૈયક્ કોટુમુટિ તાળ઼્
પૈમ્પોર઼્ ર઼ટવરૈ તિરિયક્ કટલ્વયિ
ર઼ેરિયપ્ પટૈતિરિયાચ્

ચમરિર઼્ પોરુતિરુ મકન઼ૈત્ તરુમયિલ્
તાલો તાલેલો
ચઙ્કમ્ વળર્ન્તિટ નિન઼્ર઼ પોલન઼્કોટિ
તાલો તાલેલો.
8

મુતુચોર઼્ પુલવર્ તેળિત્ત પચુન્તમિળ઼્
નૂલ્પાળ઼્ પોકામે
મુળરિક્ કટવુળ્ પટૈત્ત વચુન્તરૈ
કીળ઼્મે લાકામે

અતિરપ્ પોરુતુ કલિપ્પકૈ ઞન઼્ર઼મિળ઼્
નીર્ના ટાળામે
અકિલત્ તુયિર્ક ળયર્ત્તુ મર઼ઙ્કટૈ
નીણીર્ તોયામે

ચિતૈવુર઼્ ર઼રચિય ન઼ર઼્ર઼રુ મઙ્કુટિ
પોય્માય્ વાકામે
ચેળ઼િયર્ક્ કપયરુ મોપ્પેન઼ નિન઼્ર઼ુણ
રાતા રોતામે

મતુરૈપ્ પતિતળ઼ૈ યત્તળ઼ૈ યુઙ્કોટિ
તાલો તાલેલો
મલૈયત્ તુવચન઼્ વળર્ત્ત પચુઙ્કિળિ
તાલો તાલેલો.
9

તકરક્ કરિય કુળ઼ર઼્ચિર઼ુ પેણ્પિળ્ળૈ
નીયો તૂયોન઼્વાળ઼્
ચયિલત્ તેયિલૈ વળૈપ્પવ ળેન઼્ર઼ેતિર્
ચીર઼ા વીર઼ોતા

નિકરિટ્ ટમર્ચેય્ કણત્તવર્ નન્તિપિ
રાન઼ો ટેયોટા
નિલૈકેટ્ ટુલૈય વુટર઼્ર઼વુ ટૈન્તતો
રાન઼ે ર઼ાકમે

ચિકરપ્ પોતિય મિચૈત્તવ ળ઼ુઞ્ચિર઼ુ
તેર્મે લેપોયોર્
ચિવન઼ૈપ્ પોરુત ચમર્ત્ત ન઼ુકન્તરુળ્
ચેલ્પોન઼્ માયામે

મકરત્ તુવચ મુયર્ત્તપો લન઼્કોટિ
તાલો તાલેલો
મલૈયત્ તુવચન઼્ વળર્ત્ત પચુઙ્કિળિ
તાલો તાલેલો.
10

તાલપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

4-વતુ ચપ્પાણિપ્ પરુવમ્

નાળવટ્ ટત્તળિમ નળિન઼ત્ તોટુન્તુત્તિ
નાકણૈયુમ્ વિટ્ટો રેટ્ટુ
નાટ્ટત્ત ન઼ુમ્પરમ વીટ્ટત્ત ન઼ુન્તુઞ્ચુ
નળ્ળિરુળિ ન઼ાપ્પ ણણ્ટ

કોળવટ્ ટમ્પળ઼ૈય નેમિવટ્ ટત્તિન઼ોટુ
કુપ્પુર઼્ર઼ુ વેર઼્પટ્ટુમેળ઼્
કુટ્ટત્તિ ન઼િર઼્કવિળ઼ મૂતણ્ટ વેતણ્ટ
કોતણ્ટ મોટુ ચક્ર

વાળવટ્ ટઞ્ચુળ઼લ મટ્ટિત્તુ નટ્ટમિટુ
મતુમત્તર્ ચુત્ત નિત્ત
વટ્ટત્તિ ન઼ુક્કિચૈય વોર઼્ર઼િક્ક ન઼ત્તન઼
વટ્ટત્તૈ યોત્તિટ્ટ તોર્

તાળવટ્ ટઙ્કોટ્ટુ કૈપ્પાણિ યોપ્પવોરુ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિયરુળે
તમિળ઼ોટુ પિર઼ન્તુપળ઼ મતુરૈયિલ્ વળર્ન્તકોટિ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિયરુળે.
1

પોય્વન્ત નુણ્ણિટૈ નુટઙ્કક્ કોટિઞ્ચિપ્
પોલન્તેરો ટમર કત્તુપ્
પોન઼્મેરુ વિલ્લિયૈ યેતિર્પ્પટ્ટ ઞાન઼્ર઼મ્મૈ
પોમ્મન઼્મુલૈ મૂન઼્ર઼િલોન઼્ર઼ુ

કૈવન્ત કોળ઼ુનરોટુ મુળ્ળપ્ પુણર્ચ્ચિક્
કરુત્તા ન઼ાકત્તોટુઙ્કક્
કવિળ઼્તલૈ વણક્કોટુ મુલૈક્કણ્વૈત્ તિટુમોરુ
કટૈક્કણோક્ કમુત મૂર઼્ર઼

મેય્વન્ત નાણિન઼ોટુ નુતલ્વન્ તેળ઼ુઙ્કુર઼ુ
વેયર્પ્પિન઼ો ટુયિર્પ્પુ વીઙ્કુમ્
વિમ્મિતમુ માય્નિન઼્ર઼ વુયિરોવ મેન઼વૂન઼્ર઼ુ
વિર઼્કટૈ વિરર઼્કટૈ તળ઼ીઇત્

તૈવન્ત નાણિન઼ોટુ તવળ઼્તન્ત ચેઙ્કૈકોટુ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિ યરુળે
તમિળ઼ોટુ પિર઼ન્તુપળ઼ મતુરૈયિલ્ વળર્ન્તકોટિ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિયરુળે.
2

પૂમરુ વેટિપ્પમુકૈ વિણ્ટતણ્ ટલૈયીન઼્ર઼
પુન઼ૈન઼ર઼ુન્ તળિર્કળ્ કોય્તુમ્
પોય્તર઼્ પિણાક્કળોટુ વણ્ટર઼્ કલમ્પેય્તુ
પુળ઼ુતિવિળૈ યાટ્ટ યર્ન્તુમ્

કામરુ મયિર઼્કુઞ્ચુ મટવન઼પ્ પાર્પ્પિન઼ોટુ
પુર઼વુપિર઼ વુમ્વ ળર્ત્તુઙ્
કાન્તળ્ચેઙ્ કમલત્ત કળ઼ુનીર્ મણન્તેન઼ક્
કણ્પોત્તિ વિળૈયા ટિયુન્

તેમરુ પચુઙ્કિળ્ળૈ વૈત્તુમુત્ તાટિયુન્
તિરળ્પોર઼્ કળ઼ઙ્ કાટિયુઞ્
ચેયર઼્કૈયા ન઼ન઼્ર઼િયુ મિયર઼્કૈચ્ ચિવપ્પૂર઼ુ
ચેયિતળ઼્ વિરિન્ત તેય્વત્

તામરૈ પળ઼ુત્તકૈત્ તળિરોળિ તુળુમ્પવોરુ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિ યરુળે
તમિળ઼ોટુ પિર઼ન્તુપળ઼ મતુરૈયિલ્ વળર્ન્તકોટિ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિયરુળે.
3

વિણ્ણળિક્ કુઞ્ચુટર્ વિમાન઼મુમ્ પરનાત
વેળિયિર઼્ ર઼ુવાત ચાન્ત
વીટુઙ્ કટમ્પુપોતિ કાટુન્ તટમ્પણૈ
વિરિન્ત તમિળ઼્ નાટુમ્ નેર઼્ર઼િક્

કણ્ણળિક્ કુઞ્ચુન્ તરક્કટવુળ્ પોલિયુમાર઼ુ
કાર઼્પીટ મુમેમ્ પિરાન઼્
કામર્પરિ યઙ્કક્ કવિન઼્ર઼ઙ્કુ પળ્ળિયઙ્
કટ્ટિલુન્ તોટ્ટિલાકપ્

પણ્ણળિક્ કુઙ્કુતલૈ યમુતોળ઼ુકુ કુમુતપ્
પચુન્તેર઼ લૂર઼ લાટુમ્
પૈઙ્કુળ઼વિ પેરુવિરલ્ ચુવૈત્તુ ની પરુકિટપ્
પૈન્તેર઼લૂર઼ુ વણ્કૈત્

તણ્ણળિક્ કમલઞ્ ચિવપ્પૂર઼ વમ્મૈયોરુ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિ યરુળે
તમિળ઼ોટુ પિર઼ન્તુપળ઼ મતુરૈયિલ્ વળર્ન્તકોટિ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિ યરુળે.
4

ચેલાટ્ટુ વાટ્કટ્ કરુઙ્કટર઼્ કટૈમટૈ
તિર઼ન્તમુત મૂર઼્ર઼ુ કરુણૈત્
તેણ્ટિરૈ કોળ઼િત્તેર઼િય વેણ્ટિરૈ નેરુપ્પૂટ્ટુ
તેય્વક્ કુળ઼ન્તૈ યૈચ્ચેઙ્

કોલાટ્ટુ નિન઼્ચિર઼ુ કણૈક્કાર઼્ કિટત્તિક્
કુળિપ્પાટ્ટિ યુચ્ચિ મુચ્ચિક્
કુઞ્ચિક્કુ નેય્પોર઼્ર઼િ વેણ્કાપ્પુ મિટ્ટુવળર્
કોઙ્કૈયિર઼્ ચઙ્કુ વાર્ક્કુમ્

પાલાટ્ટિ વાયિતળ઼્ નેરિત્તૂટ્ટિ યુટલિર઼્
પચુઞ્ચુણ્ણ મુન્તિ મિર્ન્તુ
પૈમ્પોર઼્ કુર઼ઙ્કિન઼િર઼્ કણ્વળર્ત્ તિચ્ચિર઼ુ
પરૂઉમણિત્ તોટ્ટિલેર઼્ર઼િત્

તાલાટ્ટિ યાટ્ટુકૈત્ તામરૈ મુકિળ઼્ત્તમ્મૈ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિ યરુળે
તમિળ઼ોટુ પિર઼ન્તુપળ઼ મતુરૈયિલ્ વળર્ન્તકોટિ
ચપ્પાણિ કોટ્ટિયરુળે.
5

વેર઼ુ

વાન઼ત્ તુરુમો ટુટુત્તિરળ્ ચિન્ત
મલૈન્ત પર઼ન્તલૈયિન઼્
મણ્ણવર્ પણ્ણવર્ વાળિન઼્ મર઼િન્તવર્
મર઼્ર઼વર્ પોર઼્ર઼ોટિયાર્

પાન઼ર઼્ કણૈયુ મુલૈક્કુવ ટુમ્પોરુ
પટૈયિર઼્ પટવિમૈયોર્
પૈઙ્કુટર્ મૂળૈયો ટુમ્પુતિ તુણ્ટુ
પચુન્તટિ ચુવૈકાણાચ્

ચેન઼પ્ પન્તરિ ન઼લૈકૈત્ તિરળ્પલ
કુરવૈ પિણૈત્તાટત્
તિચૈયિર઼્ ર઼લૈવર્કળ્ પેરુના ણેય્તચ્
ચિર઼ુના ણોલિચેય્યાક્

કૂન઼ર઼્ ચિલૈયિ ન઼ેટુઙ્કણૈ તોટ્ટવળ્
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ
કુટૈનિળ઼ લિર઼્પુવિ મકળૈ વળર્ત્તવળ્
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ.
6

ચમરિર઼્ પિર઼કિટુ મુતિયરુ મપયરુ
મેતિરિટ્ ટમરાટત્
તણ્ટતરન઼્ચેલ્ કરુમ્પ ટિન્તિરન઼્
વેણ્પક ટો ટુટૈયાત્

તિમિરક્ કટલ્પુક વરુણન઼્ વિટુઞ્ચુર઼
વરુણન઼્ વિટુઙ્કટવુટ્
ટેરિન઼ુકણ્ટેળ઼ વાર્વિલ્ વળ઼ઙ્કુ
કોટુઙ્કોલ્ ચેઙ્કોલા

ઇમયત્
તોટુમ્વળર્ કુલવેર઼્ પેટ્ટૈયુ
મેલ્લૈક્ કલ્લિન઼િર઼ીઇ
એણ્ટિચૈ યુન્તન઼િ કોણ્ટુ પુરન્તુ
વટાતુ કટર઼્ર઼ુર઼ૈ તેન઼્

કુમરિત્ તુર઼ૈયેન઼ વાટુ મટપ્પટિ
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ
કુટૈનિળ઼ વિર઼્પુવિ મકળૈ વળર્ત્તવળ્
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ.
7

ચેન઼્ર઼િટુ વાળિકળ્ કૂળિકળ્ કાળિકળ્
ઞાળિયિ લાળિયેન઼ચ્
ચેરુમલૈ ચેમ્મલૈ મુતલિયર્ ચિન્તચ્
ચિન્તિટ નન્તિપિરાન઼્

નિન઼્ર઼િલ ન઼ોટલુ મુન઼્ન઼ળ઼ કુમ્મવન઼્
પિન઼્ન઼ળ઼ કુઙ્કાણા
નિલવુવિ રિન્તિટુ કુર઼ુનકૈ કોણ્ટુ
નેટુઙ્કયિ લૈક્કિરિયિન઼્

મુન઼્ર઼િલિ ન઼ાટન઼્ મર઼ન્તમ રાટિયોર્
મૂરિચ્ ચિલૈકુન઼િયા
મુરિપુરુ વચ્ચિલૈ કટૈકુન઼િ
યચ્ચિલ
મુળરિક્ કણૈતોટ્ટુક્

કુન઼્ર઼વિ લાળિયૈ વેન઼્ર઼ તટાતકૈ
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ
કુટૈનિળ઼ લિર઼્પુવિ મકળૈ વળર્ત્તવળ્
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ.
8

વેર઼ુ

ઓળ઼ુકિય કરુણૈયુ વટ્ટેળ઼
વૈત્તવ રુટ્પાર્વૈક્
કુળનેકિ ળ઼ટિયર્પ વક્કટલ્
વર઼્ર઼વ લૈત્તોટિક્

કુળ઼ૈયોટુ પોરુતુકો લૈક્કણૈ
યૈપ્પિણૈ યૈચ્ચીર઼િક્
કુમિળ઼ોટુ પળ઼કિમ તર્ત્તક
યર઼્કણ્મ ટપ્પાવાય્

તળ઼ૈકેળ઼ુ પોળ઼િલિન઼્મુ ચુક્કલૈ
મૈપ્પુય વિર઼્પાયત્
તવળ઼િળ મતિકલૈ નેક્કુકુ
પુત્તમુ તત્તોટે

મળ઼ૈપોળ઼િ યિમયમ યિર઼્પેટૈ
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ
મતુરૈયિલ્ વળરુ મટપ્પિટિ
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ.
9

ચેળ઼ુમર઼ૈ તેળિયવ ટિત્તત
મિળ઼્પ્પતિ કત્તોટે
તિરુવરુ ળમુતુકુ ળ઼ૈત્તુવિ
ટુત્તમુ લૈપ્પાલાર઼્

કળ઼ુમલ મતલૈવ યિર઼્ર઼ૈનિ
રપ્પિમ યિર઼્ચેયૈક્
કળિર઼ોટુમ્ વળરવ ળર્ત્તવ
રુટ્ચેવિ લિત્તાયે

કુળ઼લિચૈ પળ઼કિમુ ળ઼ુપ્પિર
ચત્તિર ચત્તોટે
કુતિકોળુ નર઼િયક ન઼િચ્ચુવૈ
નેક્કપે રુક્કેપોન઼્

મળ઼લૈયિન઼ મુતુકુ ચોર઼્કિળિ
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ
મતુરૈયિલ્ વળરુમ ટપ્પિટિ
કોટ્ટુક ચપ્પાણિ.
10

ચપ્પાણિપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

5-વતુ મુત્તપ્ પરુવમ્

કાલત્ તોટુકર઼્ પન઼ૈકટન્ત
કરુવૂ લત્તુપ્ પળ઼મ્પાટર઼્
કલૈમાચ્ ચેલ્વર્ તેટિવૈત્ત
કટવુણ્ મણિયે યુયિરાલ

વાલત્ તુણર્વિ ન઼ીર્પાય્ચ્ચિ
વળર્પ્પાર્ક્ કોળિપૂત્ તરુળ્પળ઼ુત્ત
મલર્ક્કર઼્ પકમે યેળ઼ુતાચ્ચોન઼્
મળ઼લૈ તતુમ્પુ પચુઙ્કુતલૈચ્

ચોલૈક્ કિળિયે યુયિર્ત્તુણૈયાન્
તોન઼્ર઼ાત્ તુણૈક્કોર્ તુણૈયાકિત્
તુવાત ચાન્તપ્ પેરુવેળિયિર઼્
ર઼ુરિયઙ્ કટન્ત પરનાત

મૂલત્ તલત્તુ મુળૈત્તમુળ઼ુ
મુતલે મુત્તન્ તરુકવે
મુક્કટ્ ચુટર્ક્કુ વિરુન્તિટુમુમ્
મુલૈયાય્ મુત્તન્ તરુકવે.
1

ઉરુકિ યુરુકિ નેક્કુનેક્કુ
ળુટૈન્તુ કચિન્તિટ્ ટચુમ્પૂર઼ુમ્
ઉળ઼ુવ લન઼્પિર઼્ પળ઼વટિયા
રુળ્ળત્ તટત્તિ લૂર઼્ર઼ેટુત્તુપ્

પેરુકુ પરમા ન઼ન્ત વેળ્ળપ્
પેરુક્કે ચિર઼િયેમ્ પેર઼્ર઼પેરુમ્
પેર઼ે યૂર઼ુ નર઼ૈક્કૂન્તર઼્
પિટિયે કોટિનુણ્ ણુચુપ્પોચિય

વરુકુઙ્ કુમક્કુન઼્ ર઼િરણ્ટેન્તુ
મલર્પ્પૂઙ્ કોમ્પે તીઙ્કુળ઼લિન઼્
મતુરઙ્ કન઼િન્ત પચુઙ્કુતલૈ
મળ઼લૈ યરુમ્પચ્ ચેતામ્પન઼્

મુરુકુ વિરિયુઞ્ ચેઙ્કન઼િવાય્
મુત્તન્ તરુક મુત્તમે
મુક્કટ્ ચુટર્ક્કુ વિરુન્તિટુમુમ્
મુલૈયાય્ મુત્તન્ તરુકવે.
2

કોળ઼ુતિ મતર્વણ્ ટુળ઼ક્કુકુળ઼ર઼્
કોતૈક્ કુટૈન્ત કોણ્ટલુનિન઼્
કુતલૈક્ કિળિમેન઼્ મોળ઼િક્કુટૈન્ત
કુર઼ુઙ્કટ્ કરુમ્પુઙ્ કૂન઼્પિર઼ૈક્કો

ટુળ઼ત પોલન઼્ચી ર઼ટિક્કુટૈન્ત
ચેન્તા મરૈયુમ્ પચુઙ્કળ઼ુત્તુક્
કુટૈન્ત કમઞ્ચૂર઼્ ચઙ્કુમોળ઼ુ
કોળિય કમુકુ મળ઼કુતોય્યિલ્

એળ઼ુતુ તટન્તોટ્ કુટૈન્તતટમ્
પણૈયુમ્ પણૈમેન઼્ મુલૈક્કુટૈન્ત
ઇણૈમા મરુપ્પુન્ તરુમુત્તુન઼્
ટિરુમુત્ તોવ્વા વિકપરઙ્કળ્

મુળ઼ુતુન્ તરુવાય્ નિન઼્કન઼િવાય્
મુત્તન્ તરુક મુત્તમે
મુક્કટ્ ચુટર્ક્કુ વિરુન્તિટુમુમ્
મુલૈયાય્ મુત્તન્ તરુકવે.
3

મત્ત મતમાક્ કવુટ્ટોરુનાન઼્
મરુપ્પુપ્ પોરુપ્પુ મિચૈપ્પોલિન્ત
વાન઼ત્ તરચુ કોયિલ્વળર્
ચિન્તા મણિયુમ્ વટપુલત્તાર્

નત્તમ્ વળર વળકૈયર્કો
ન઼કરિલ્ વળરુમ્ વાન઼્મણિયુમ્
નળિન઼પ્ પોકુટ્ટિલ્ વીર઼્ર઼િરુક્કુ
નઙ્કૈ મન઼ૈક્કોર્ વિળક્કમેન઼પ્

પૈત્ત ચુટિકૈપ્ પટપ્પાયર઼્
પતુમનાપન઼્ માર્પિલ્વળર્
પરિતિ મણિયુ મેમક્કમ્મૈ
પણિયલ્ વાળ઼િ વેયીન઼્ર઼

મુત્ત મુકુન્ત નિન઼્કન઼િવાય્
મુત્તન્ તરુક મુત્તમે
મુક્કટ્ ચુટર્ક્કુ વિરુન્તિટુમુમ્
મુલૈયાય્
મુત્તન્ તરુકવે.
4

કોટુઙ્ કુવટુમ્ પોરુતરઙ્કક્
કુમરિત્ તુર઼ૈયિર઼્ પટુમુત્તુમ્
કોર઼્કૈત્ તુર઼ૈયિર઼્ ર઼ુર઼ૈવાણર્
કુળિક્કુઞ્ ચલાપક્ કુવાન઼્મુત્તુમ્

આટુમ્ પેરુન્તણ્ ટુર઼ૈપ્પોરુનૈ
યાર઼્ર઼િર઼્ પટુતેણ્ ણિલામુત્તુમ્
અન્તણ્ પોતિયત્ તટઞ્ચાર
લરુવિ ચોરિયુઙ્ કુળિર્મુત્તુમ્

વાટુઙ્ કોટિનુણ્ ણુચુપ્પોચિય
મટવ મકળિ રુટન઼ાટુમ્
વણ્ટર઼્ ર઼ુર઼ૈક્કુ વૈત્તુનેય્ત્તુ
મણન્તાળ઼્ નર઼ુમેન઼્ પુકૈપ્પટલમ્

મૂટુઙ્ કુળ઼લાય્ નિન઼્કન઼િવાય્
મુત્તન્ તરુક મુત્તમે
મુક્કટ્ ચુટર્ક્કુ વિરુન્તિટુમુમ્
મુલૈયાય્ મુત્તન્ તરુકવે.
5

વેર઼ુ

પૈવૈત્ત તુત્તિપ્ પરૂઉચ્ચુટિકૈ મુન઼્ર઼િર઼્
પચુઙ્કોટિ યુટુક્કૈ કિળ઼િયપ્
પાયિરુટ્ પટલઙ્ કિળ઼િત્તેળ઼ુ ચુટર્પ્પરિતિ
પરિતિક્ કોટિઞ્ચિ માન઼્ર઼ેર્

મોય્વૈત્ત કોય્યુળૈ વયપ્પુરવિ વાય્ચ્ચેલ્લ
મુટ્કોલ્ પિટિત્તુ નેટુવાન઼્
મુર઼્ર઼ત્તૈ યિરુળ્પટ વિળ઼ુઙ્કુન્ તુકિર઼્કોટિ
મુન઼ૈક્કણૈ વટિમ્પુ નક્કા

મૈવૈત્ત ચેઞ્ચિલૈયુ મમ્પુલિયુ મોટનેટુ
વાન઼્મીન઼્ મણન્તુ કન્ત
વટવરૈ મુકન્તનિન઼્ વયક્કોટિ યેન઼પ્પોલિયુ
મઞ્ચિવર્ વળાક નொચ્ચિત્

તેય્વત્ તમિળ઼્ક્કૂટ ર઼ળ઼ૈયત્ તળ઼ૈત્તવ
ટિરુપ્પવળ મુત્ત મરુળે
ચેલ્વૈત્ત વોણ્કોટિયૈ વલમ્વૈત્ત પેણ્કોટિ
તિરુપ્પવળ મુત્ત મરુળે.
6

પિન઼્ન઼ર઼્ ર઼િર઼ૈક્કટન઼્ મતુક્કુટ મર઼ત્તેક્કુ
પેય્મુકિર઼્ કારુટલમ્ વેણ્
પિર઼ૈમતિક્ કૂન઼્કુયક્ કૈક્કટૈઞ રોટુપુટૈ
પેયર્ન્તિટૈ નુટઙ્ક વોલ્કુ

મિન઼્ન઼ર઼્ ર઼ટિત્તુક્ કરુમ્પોર઼્ર઼ોટિક્કટૈચિ
મેલ્લિયર્ વેરીઇપ્ પેયરવાન઼્
મીન઼્કણમ્ વેરુક્કોળ્ળ વેટિવરાલ્ કુતિકોળ્ળુમ્
વિટ્પુલમ્ વિળૈ પુલમેન઼ક્

કન઼્ન઼ર઼્ પેરુઙ્કાટુ કર઼્પકક્ કાટ્ટુવળર્
કટવુણ્મા કવળઙ્ કોળક્
કામતે ન઼ુવુનિન઼્ર઼ુ કટૈવાય્ કુતટ્ટક્
કતિર્ક્કુલૈ મુતિર્ન્તુ વિળૈયુઞ્

ચેન્નેર઼્ પટપ્પૈમતુ રૈપ્પતિ પુરપ્પવ
ટિરુપ્પવળ મુત્ત મરુળે
ચેલ્વૈત્ત વોણ્કોટિયૈ વલમ્વૈત્ત પેણ્કોટિ
તિરુપ્પવળ મુત્ત મરુળે.
7

ચઙ્કો લિટુઙ્કટર઼્ ર઼ાન઼ૈક્કુ વેન્નિટુ
તરાપતિકણ્ મુન઼્ર઼િર઼ૂર્ત્ત
તમન઼િયક્ કુપ્પૈયુન્ તિચૈમુતલ્વર્ તટમુટિત્
તામમુન્ તલૈમ યઙ્કક્

કોઙ્કો લિટુઙ્કૈક્ કોટુઙ્કો લોટુન્તિરિ
કુર઼ુમ્પન઼્ કોટિચ્ચુર઼વુ નિન઼્
કોર઼્ર઼પ્ પતાકૈક્ કુળ઼ાત્તિન઼ોટુ મિરચતક્
કુન઼્ર઼િન઼ુઞ્ ચેન઼્ર઼ુ લાવપ્

પોન઼્કોલ વેલૈપ્ પુર઼ત્તિન઼ો ટકત્તિન઼િમિર્
પોરાળ઼િ પરિતિ યિરતપ્
પોઙ્કાળ઼િ મર઼્ર઼પ્ પોરુપ્પાળ઼િ યિર઼્ર઼િરિ
પુલમ્પપ્ પુલમ્પુ ચેય્યચ્

ચેઙ્કો ર઼િરુત્તિય મુટિચ્ચેળ઼િયર્ કોમક
ટિરુપ્પવળ મુત્ત મરુળે
ચેલ્વૈત્ત વોણ્કોટિયૈ વલમ્વૈત્ત પેણ્કોટિ
તિરુપ્પવળ મુત્ત મરુળે.
8

વેર઼ુ

પરુવરૈ મુતુપલ વટિયિન઼િ ન઼ેટુનિલ
નેક્કકુ ટક્કન઼િયિર઼્
પટુનર઼ૈ પટુનિર઼ૈ કટમુટૈ પટુવક
ટુપ્પવુ વટ્ટેળ઼વુમ્

વિરિતલૈ મુતલોટુ વિળૈપુલ મુલૈયવુ
ળ઼ક્કિય મુટ્ચુર઼વિન઼્
વિચૈયિન઼િન઼્ વળ઼િનર઼ૈ મિટર઼ોટિ કમુકિન઼્વિ
ળ઼ુક્કુલૈ નેક્કુકવુમ્

કરૈયેર઼િ પુણરિયિ ન઼િરુમટિ પેરુકુત
ટત્તુમ ટુત્તમટક્
કળિર઼ોટુ પિળિર઼િય વિકલિય મુકિલિન઼િ
રટ્ટિયિ રટ્ટિયમુમ્

મુરચતિર્ કટિનકર્ મતુરૈયિલ્ વળર્કિળિ
મુત્તમ ળિત્તરુળે
મુળ઼ુતુલ કુટૈયતોર્ કવુરિયર્ કુલમણિ
મુત્તમ ળિત્તરુળે.
9

પુતૈયિરુળ્ કિળ઼િતર વેળ઼ુતરુ પરિતિવ
ળૈત્તક ટર઼્પુવિયિર઼્
પોતુવર઼ વટિમૈચેય્ તિટુમ્વળ઼િ યટિયર્પો
રુટ્ટલર્ વટ્ટણૈયિર઼્

ર઼તૈમલર્ પોતુળિય કળિયળિ કુમિર઼ુકુ
ળ઼ર઼્ર઼િરુ વૈત્તવળચ્
ચતતળ મુળરિયિન઼્ વન઼િતૈયૈ યુતવુક
ટૈક્કણ્મ ટપ્પિટિયે

પતુમમો ટોળ઼ુકોળિ વળૈયુનિ ન઼ળિન઼મુ
કત્તુકિ ટર઼્ર઼ુમુર઼પ્
પન઼િમિતિ યોટુચુવૈ યમુતમુ નુતલોટુ
ચોર઼્કુત લૈક્કણિર઼ીઇ

મુતુતમિ ળ઼ુતતિયિલ્ વરુમોરુ તિરુમકન઼્
મુત્તમ ળિત્તરુળે
મુળ઼ુતુલ કુટૈયતોર્ કવુરિયર્ કુલમણિ
મુત્તમ ળિત્તરુળે.
10

મુત્તપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

6-વતુ વરુકૈપ્ પરુવમ્

અઞ્ચિલમ્ પોલિટ વરિક્કુરર઼્ કિણ્કિણિ
યરર઼્ર઼ુચેઞ્ ચીર઼ટિ પેયર્ત્
તટિયિટુન્ તોર઼ુનિન઼્ ન઼લત્તકચ્ ચુવટુપટ્
ટમ્પુવિ યરમ્પૈયર્કટમ્

મઞ્ચુતુઞ્ ચળકત્ તિળમ્પિર઼ૈયુ મેન્તૈમુટિ
વળરિળમ્ પિર઼ૈયુનાર઼
મણિનૂ પુરત્તવિળ઼ુ મેન઼્કુરર઼્ કોવચૈયુ
મટનટૈક્ કોતોટર્ન્તુન઼્

ચેઞ્ચિલમ્ પટિપર઼્ર઼ુ તેય્વક્કુ ળ઼ાત્તિન઼ોટુ
ચિર઼ૈયોતિ મમ્પિન઼્ ચેલચ્
ચિર઼્ર઼િટૈક્ કોલ્કિમણિ મેકલૈયિરઙ્કત્
તિરુક્કોયિ લેન઼વેન઼ઞ્ચક્

કઞ્ચમુઞ્ ચેઞ્ચોર઼્ ર઼મિળ઼્ક્ કૂટલુઙ્ કોણ્ટ
કામર્પૂઙ્ કોટિવરુકવે
કર઼્પકા ટવિયિર઼્ કટમ્પા ટવિપ્પોલિ
કયર઼્કણા યકિવરુકવે.
1

કુણ્ટુપટુ પેરકળ઼િ વયિર઼ુળૈન્ તીન઼્ર઼પૈઙ્
કોતૈયુમ્ મતુરમોળ઼ુકુઙ્
કોળ઼િતમિળ઼્પ્ પન઼ુવર઼્ ર઼ુર઼ૈપ્પટિયુ મટનટૈક્
કૂન્તલમ્ પિટિયુમર઼ુકાલ્

વણ્ટુપટુ મુણ્ટક મન઼ૈક્કુટિ પુકચ્ચિવ
મણઙ્કમળ઼ વિણ્ટતોણ્ટર્
માન઼તત્ તટમલર્પ્ પોર઼્કોયિલ્ કુટિકોણ્ટ
માણિક્ક વલ્લિવિલ્વે

ટુણ્ટુપટુ મતિનુતર઼્ ર઼ોકૈયોટુ મળવિલ્પલ
તોલ્લુરુ વેટુત્તમર્ચેયુન્
તોટુચિલૈ યેન઼ક્કકન઼ મુકટુમુટ્ ટિપ્પૂન્
તુણર્ત્તલૈ વણઙ્કિનિર઼્કુઙ્

કણ્ટુપટુ કન઼્ન઼લ્પૈઙ્ કાટુપટુ કૂટર઼્
કલાપમામયિલ્ વરુકવે
કર઼્પકા ટવિયિર઼્ કટમ્પા ટવિપ્પોલિ
કયર઼્કણા યકિવરુકવે.
2

મુયલ્પાય્ મતિક્કુળ઼વિ તવળ઼્ચૂ લટિપ્પલવિન઼્
મુટ્પોતિ કુટક્કન઼િયોટુ
મુટવુત્ તટન્તાળ઼ૈ મુપ્પુટૈક્ કન઼િચિન્ત
મોતિની રુણ્ટિરુણ્ટ

પુયલ્પાય્ પટપ્પૈત્ તટમ્પોળ઼િલ્ક ળન઼્ર઼િયેળ઼્
પોળ઼િલૈયુ મોરુઙ્કલૈત્તુપ્
પુર઼મૂટુ મણ્ટચ્ ચુવર્ત્તલમિટિત્તપ્
પુર઼ક્કટન઼્ મટુત્તુળ઼ક્કિચ્

ચેયલ્પાય્ કટર઼્ર઼ાન઼ૈ ચેઙ્કળઙ્ કોળવમ્મૈ
તિક્કુવિચ યઙ્કોણ્ટનાળ્
તેય્વક્ કયર઼્કોટિક ટિચૈતિચૈ યેટુત્તેન઼ત્
તિક્કેટ્ટુ મુટ્ટવેટિપોય્ક્

કયલ્પાય્ કુરમ્પણૈ પેરુમ્પણૈત્ તમિળ઼્મતુરૈ
કાવલન઼્ મકળ્વરુકવે
કર઼્પકા ટવિયિર઼્ કટમ્પા ટવિપ્પોલિ
કયર઼્કણા યકિવરુકવે.
3

વટમ્પટ્ટ નિન઼્ર઼ુણૈક્ કોઙ્કૈક્ કુટઙ્કોટ્ટુ
મતુરવમુ તુણ્ટુ કટૈવાય્
વળ઼િયુમ્વેળ્ ળરુવિયેન઼ નિલવુપોળ઼િ કિમ્પુરિ
મરુપ્પિર઼્ પોરુપિટિત્તુત્

તટમ્પટ્ટ પોર઼્ર઼ાતુ ચિન્તુરઙ્ કુમ્પત્
તલત્તણિવ તોપ્પવપ્પિચ્
ચલરાચિ યેળ઼ુન્ તટક્કૈયિન઼્ મુકન્તુપિન઼્
ર઼ાન઼ની રાન઼િરપ્પિ

મુટમ્પટ્ટ મતિયઙ્ કુચપ્પટૈ યેન઼ક્કકન઼
મુકટુકૈ તટવિયુટુમીન઼્
મુત્તમ્ પતિત્તિટ્ટ મુકપટા મેન઼વેળ઼ુ
મુકિર઼્પટા નેર઼્ર઼િચુર઼્ર઼ુઙ્

કટમ્પટ્ટ ચિર઼ુકટ્ પેરુઙ્કોલૈય મળ઼વિળઙ્
કળિર઼ીન઼્ર઼ પિટિવરુકવે
કર઼્પકા ટવિયિર઼્ કટમ્પા ટવિપ્પોલિ
કયર઼્કણા યકિવરુકવે.
4

તેન઼ોળ઼ુકુ કઞ્ચપ્ પોલન઼્ચી ર઼ટિક્કૂટ્ટુ
ચેમ્પઞ્ચિ યિન઼્કુળ઼મ્પાલ્
તેળ્ળમુ તિર઼ૈક્કુમ્ પચુઙ્કુળ઼વિ વેણ્ટિઙ્કળ્
ચેક્કર્મતિ યાક્કરૈપોરુમ્

વાન઼ોળ઼ુકુ તુઙ્કત્ તરઙ્કપ્ પેરુઙ્કઙ્કૈ
વાણિનતિ યાચ્ચિવપિરાન઼્
મકુટકો ટીરત્ તટિચ્ચુવ ટળ઼ુત્તિયિટુ
મરકતક્ કોમ્પુકતિર્કાલ્

મીન઼ોળ઼ુકુ માયિરુ વિચુમ્પિર઼્ ચેલુઙ્કટવુળ્
વેળ઼ત્તિન઼્ મત્તકત્તુ
વીર઼્ર઼િરુક્ કુઞ્ચે યિળ઼ૈક્કુમ્ પચુઙ્કમુકુ
વેણ્કવરિ વીચુમ્ વાચક્

કાન઼ોળ઼ુકુ તટમલર્ક્ કટિપોળ઼િર઼્ કૂટલ્વળર્
કવુરિયન઼્ મકળ્વરુકવે
કર઼્પકા ટવિયિર઼્ કટમ્પા ટવિપ્પોલિ
કયર઼્કણા યકિવરુકવે.
5

વેર઼ુ

વટક્કુઙ્ કુમક્કુન઼્ ર઼િરણ્ટેન્તુમ્
વણ્ટન઼્ મકળિર્ ચિર઼ુમુર઼્ર઼િલ્
વારિક્ કુવિત્ત મણિક્કુપ્પૈ
વાન઼ા ર઼ટૈપ્પ વળ઼િપિળ઼ૈત્તુ

નટક્કુઙ્ કતિર્પોર઼્ પરિચિલા
નકુવેણ્ પિર઼ૈકૈત્ તોણિયતા
નાણ્મીન઼્ પરપ્પુચ્ ચિર઼ુમિતપ્પા
નાપ્પણ્ મિતપ્પ નાર઼્કોટ્ટુક્

કટક્કુઞ્ ચરત્તિન઼્ મતિનતિયુઙ્
કઙ્કા નતિયુ મેતિર્કોળ્ળક્
કકન઼ વેળિયુઙ્ કર઼્પકપ્પૂઙ્
કાટુઙ્ કટન્તુ કટલ્ચુરુઙ્ક

મટુક્કુન્ તિરૈત્તણ્ ટુર઼ૈવૈયૈ
વળનાટ્ ટરચે વરુકવે
મલૈયત્ તુવચન઼્ પેર઼્ર઼પેરુ
વાળ઼્વે વરુક વરુકવે.
6

કણ્ણન્ તિમિર્ન્તુ તેન઼રુવિ
તુળૈન્તા ટર઼ુકાર઼્ ર઼ુમ્પિપચુન્
તોટ્ટુક્ કતવન્તિર઼પ્પ મલર્ત્
તોકૈ કુટિપુક્ કોકૈચેયુન્

તણ્ણઙ્ કમલક્ કોયિલ્પલ
ચમૈત્ત મરુતત્ તચ્ચન઼્મુળ઼ુ
તાર઼્ર઼ુક્ કમુકુ નાર઼્ર઼િયિટુન્
તટઙ્કા વણપ્પન્ તરિલ્વીક્કુમ્

વિણ્ણમ્ પોતિન્ત મેકપટા
મિચૈત્તૂક્ કિયમ્પન઼્ મણિક્કોત્તુ
વિરિન્તા લેન઼ક્કા ન઼િમિર્ન્તુતલૈ
વિરિયુઙ્ કુલૈનેર઼્ કર઼્ર઼ૈપલ

વણ્ણમ્ પોલિયુમ્ પણ્ણૈવયન઼્
મતુરૈક્ કરચે વરુકવે
મલૈયત્ તુવચન઼્ પેર઼્ર઼પેરુ
વાળ઼્વે વરુક વરુકવે.
7

તકરક્ કુળ઼લિ ન઼ર઼ૈયુનર઼ૈ
તરુતીમ્ પુકૈયુન્ તિચૈક્કળિર઼્ર઼િન઼્
ર઼ટક્કૈ નાચિપ્ પુળ઼ૈમટુપ્પત્
તળરુઞ્ ચિર઼ુનુણ્ મરુઙ્કુલ્પેરુઞ્

ચિકરક્ કળપપ્ પોમ્મન઼્મુલૈત્
તેય્વ મકળિર્ પુટૈયિરટ્ટુઞ્
ચેઙ્કૈક્ કવરિ મુકન્તેર઼િયુઞ્
ચિર઼ુકાર઼્ કોચિન્તુ કુટિવાઙ્ક

મુકરક્ કળિવણ્ ટટૈકિટક્કુ
મુળરિક્ કોટિક્કુઙ્ કલૈક્કોટિક્કુ
મુરુન્તુ મુર઼ુવલ્ વિરુન્તિટુપુન઼્
મૂર ન઼ેટુવેણ્ ણિલવેર઼િપ્પ

મકરક્ કરુઙ્કટ્ ચેઙ્કન઼િવાય્
મટમાન઼્ કન઼્ર઼ુ વરુકવે
મલૈયત્ તુવચન઼્ પેર઼્ર઼પેરુ
વાળ઼્વે વરુક વરુકવે.
8

તોટુક્કુઙ્ કટવુટ્ પળ઼મ્પાટર઼્
ર઼ોટૈયિન઼્ પયન઼ે નર઼ૈપળ઼ુત્ત
તુર઼ૈત્તીન્ તમિળ઼િ ન઼ોળ઼ુકુનર઼ુઞ્
ચુવૈયે યકન્તૈક્ કિળ઼ઙ્કૈયકળ઼્ન્

તેટુક્કુમ્ તોળ઼ુમ્પ રુળક્કોયિર઼્
કેર઼્ર઼ુમ્ વિળક્કે વળર્ચિમય
વિમયપ્ પોરુપ્પિલ્ વિળૈયાટુ
મિળમેન઼્ પિટિયે યેર઼િતરઙ્કમ્

ઉટુક્કુમ્ પુવન઼ઙ્ કટન્તુનિન઼્ર઼
વોરુવન઼્ ર઼િરુવુળ્ ળત્તિલળ઼
કોળ઼ુક વેળ઼ુતિપ્ પાર્ત્તિરુક્કુ
મુયિર઼ો વિયમે મતુકરમ્વાય્

મટુક્કુઙ્ કુળ઼ર઼્કા ટેન્તુમિળ
વઞ્ચિક્કોટિયે વરુકવે
મલૈયત્ તુવચન઼્ પેર઼્ર઼પેરુ
વાળ઼્વે વરુક વરુકવે.
9

પેરુન્તે ન઼િર઼ૈક્કુ નર઼ૈક્કૂન્તર઼્
પિટિયે વરુક મુળ઼ુઞાન઼પ્
પેરુક્કે વરુક પિર઼ૈમૌલિપ્
પેમ્માન઼્ મુક્કટ્ ચુટર્ક્કિટુનલ્

વિરુન્તે વરુક મુમ્મુતર઼્કુમ્
વિત્તે વરુક વિત્તિન઼્ર઼િ
વિળૈક્કુમ્ પરમા ન઼ન્તત્તિન઼્
વિળૈવે વરુક પળ઼મર઼ૈયિન઼્

કુરુન્તે વરુક વરુળ્પળ઼ુત્ત
કોમ્પે વરુક તિરુક્કટૈક્કણ્
કોળ઼િત્ત કરુણૈપ્ પેરુવેળ્ળઙ્
કુટૈવાર્ પિર઼વિપ્ પેરુમ્પિણિક્કોર્

મરુન્તે વરુક પચુઙ્કુતલૈ
મળ઼લૈક્ કિળિયે વરુકવે
મલૈયત્ તુવચન઼્ પેર઼્ર઼પેરુ
વાળ઼્વે વરુક વરુકવે.
10

વરુકૈપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

7-વતુ અમ્પુલિપ્ પરુવમ્

કણ્ટુપટુ કુતલૈપ્ પચુઙ્કિળિ યિવટ્કોરુ
કલાપેત મેન઼્ન઼નિન઼્ન઼ૈક્
કલૈમર઼ૈકણ્ મુર઼ૈયિટુવ કણ્ટો વલાતોણ્
કલાનિતિ યેન઼ત્તેરિન્તો

વણ્ટુપટુ તેરિયર઼્ ર઼િરુત્તાતૈ યાર્મરપિન઼્
વળ઼િમુત લેન઼ક્કુર઼િત્તો
વળર્ચટૈ મુટિક્કેન્તૈ તણ્ણર઼ુઙ્ કણ્ણિયા
વૈત્તતુ કટૈપ્પિટિત્તો

કુણ્ટુપટુ પાર઼્કટલ્ વરુન્તિરુચ્ ચેટિયોટુ
કૂટપ્ પિર઼ન્તોર્ન્તો
કોમાટ્ટિ યિવણિન઼્ન઼ૈ વમ્મેન઼ક્ કોમ્મેન઼ક્
કૂવિટપ્ પેર઼્ર઼ાયુન઼ક્

કણ્ટુપટુ ચીરિતન઼્ ર઼ાતલા લિવળુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
1

કુલત્તોટુ તેય્વક્ કુળ઼ામ્પિળ઼િન્ તૂર઼્ર઼િક્
કુટિત્તુચ્ ચુવૈત્તુમિળ઼્ન્ત
કોતેન઼્ર઼ુ મળ઼લ્વિટઙ્ કોપ્પુળિક્ કિન઼્ર઼વિરુ
કોળિન઼ુચ્ ચિટ્ટમેન઼્ર઼ુમ્

કલૈત્તોટુ મૂટિક્ કળઙ્કમ્ પોતિન્તિટ્ટ
કયરોકિ યેન઼્ર઼ુમોરુનાળ્
કણ્કોણ્ટુ પાર્ક્કવુઙ્ કટવતન઼્ ર઼ેન઼વુમ્
કટર઼્પુવિ યેટુત્ત્તિકળ઼વિટ્

પુલત્તોરુ મુટુમીન઼્ કણત્તોટુ મોટુનિન઼્
પોલ્વાર્ક્કુ માપાતકમ્
પોક્કુમિત્ તલમલતુ પુકલિલ્લૈ કાણ્મિચૈપ્
પોઙ્કુપુન઼લ્ કર઼્પકક્કા

ટલૈત્તોટુ વૈયૈત્ તુર઼ૈપ્પટિ મટપ્પિટિયો
ટમ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
2

કીર઼્ર઼ુમતિ યેન઼નિલવુ તોર઼્ર઼ુપરુ વત્તિલોળિ
કિળર્નુતર઼્ ચેવ્વિવવ્વિક્
કેણ્ટૈત્ તટઙ્કણા રેરુવિટ્ ટિર઼ૈઞ્ચક્
કિટન્તતુ મુટૈન્તમુતમ્વિણ્

ટૂર઼્ર઼ુપુતુ વેણ્કલૈ યુટુત્તુમુળ઼ુ મતિયેન઼
વુતિત્તવમૈ યત્તુમમ્મૈ
યોણ્મુકત્ તોળ઼ુકુતિરુ વળ઼કૈક્ કવર્ન્તુકોણ્
ટો ટિન઼તુ નિર઼્કમર઼્ર઼ૈ

માર઼્ર઼વ ળોટુઙ્ કેળ્વર્ મૌલિયિ લુર઼ૈન્તતુ
મર઼ૈન્તુન઼ૈ યળ઼ૈત્ત પોળ઼ુતે
મર઼્ર઼િવળ્ પેરુઙ્કરુણૈ ચોર઼્ર઼િટક્ કટવતો
મણ્મુળ઼ુતુમ્ વિમ્મુપુયમ્ વૈત્

તાર઼્ર઼ુમુટિ યરચુતવુ મરચિળઙ્ કુમરિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
3

વિણ્ટલમ્ પોલિયપ્ પોલિન્તિટુતિ યેલુન઼તુ
વેમ્પણિપ્ પકૈ વિળ઼ુઙ્કિ
વિક્કિટક્ કક્કિટત્ તોક્કિટર્પ્ પટુતિવેયિલ્
વિરિયુઞ્ ચુટર્પ્ પરિતિયિન઼્

મણ્ટલમ્ પુક્કન઼ૈ યિરુત્તિયેન઼િ ન઼ોન઼્ળોળિ
મળ઼ુઙ્કિટ વળ઼ુઙ્કિટુતિપોન઼્
વળર્ચટૈક્ કાટ્ટેન્તૈ વૈત્તિટપ્ પેર઼ુતિયેન઼્
માકણઞ્ ચુર઼્ર઼વચ્ચઙ્

કોણ્ટુકણ્ ટુઞ્ચા તિરુપ્પતુ મરુપ્પોઙ્કુ
કોતૈયિવળ્ ચીર઼ટિકણિન઼્
કુટર્ કુળ઼મ્પિટવે કુમૈપ્પતુમ્ પેર઼ુતિયેઙ્
કોમાટ્ટિ પાલટૈન્તાલ્

અણ્ટપુકિ રણ્ટમુ મકણ્ટમુમ્ પેર઼ુતિયા
લમ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
4

એણ્ણિલ્પલ પુવન઼પ્પેરુન્ તટ્ટૈ યૂટુરુવિ
યિવળ્પેરુમ્ પુકળ઼્ નેટુનિલા
એઙ્કણુ નિર઼ૈન્તિટુવ તઙ્કતન઼િન઼્ મેળ્ળની
યેળ્ળળવુ મોણ્ટુકોણ્ટુ

વેણ્ણિલવુ પોળ઼િવતુ કિટૈત્તન઼ૈ મટુત્તિવળ્
વિળ઼િક્કટૈ કોળ઼િત્ત કરુણૈ
વેળ્ળન્ તિળૈત્તાટુ પેર઼્ર઼િયાર઼્ ર઼ણ્ણળિ
વિળૈપ્પતુમ્ પેર઼્ર઼ન઼ૈ કોલામ્

મણ્ણિલોણ્ પૈઙ્કૂળ઼્ વળર્પ્પતુ ન઼િટત્તમ્મૈ
વૈત્તિટુઞ્ ચત્તિયેકાણ્
મર઼્ર઼ોરુ ચુતન્તિર નિન઼ૈક્કેન઼ વિલૈકલૈ
મતિક્કટવુ ણીયુમુણર્વાય્

અણ્ણલઙ્ કળિયાન઼ૈ યરચર્કો મકળુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
5

મુન઼્પુમ્પ રરચુચેય્ પેરુમ્પાવ મુઙ્કોપ
મૂરિમાત્ તોટર્ ચાપમુમ્
મુમ્મૈત્ તમિળ઼્ચેળ઼િયન઼્ વેપ્પોટુ કોટુઙ્કૂન઼ુ
મોચિત્ત વિત્તલત્તિન઼્

ર઼ન઼્પેરુન્ તન઼્મૈયૈ યુણર્ન્તિલૈ કોલ્ ચિવારાચ
તાન઼િયાય્ચ્ ચીવન઼્મુત્તિત્
તલમુમાય્ત્ તુવાતચાન્ તત્તલમુ માન઼તિત્
તલમિત્ તલત્તિટૈયેલ્

મન઼્પેરુઙ્ કુરવર્ પિળ઼ૈત્ત પાવમુમર઼્ર઼ૈ
મામટિકળિટુ ચાપમુમ્
વળરિળમ્ પરુવત્તુ નરૈતિરૈયુ મુતિર્કૂન઼ુ
માર઼્ર઼િટપ્ પેર઼ુતિકણ્ટાય્

અન઼્પરેન઼્ પુરુકક્ કચિન્તિટુ પચુન્તેન઼ો
ટમ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
6

કુમ્પઞ્ ચુમન્તમત વેળ્ળનીર્ કોટ્ટુઙ્
કોટુઙ્કળિ ર઼િટુમ્પોર્વૈયાન઼્
કુટિલકો ટીરત્ તિરુન્તુકોણ્ ટન્નલાર્
કોય્તળિર્ક્ કૈવરુટવુઞ્

ચેમ્પઞ્ ચુર઼ુત્તવુમ્ પતૈપતૈત્ તારળ઼ર઼્
ચિકૈયેન઼ક્ કોપ્પુળિક્કુઞ્
ચીર઼ટિકળ્ કન઼્ર઼િચ્ ચિવન્તિટ ચેય્વતુન્
તિરુવુળત્ તટૈયાતુ પોર઼્

ર઼મ્પઞ્ ચુમન્તીન઼્ર઼ માન઼ુટ વિલઙ્કિન઼્
તન઼િપ્પુતલ્વન઼ુક્કુ વટ્ટત્
તણ્કુટૈ નિળ઼ર઼્ર઼ુનિન઼ૈ વમ્મેન઼ વળ઼ૈત્તન઼
ટળ઼ૈત્તિટુ કળ઼ૈક્ કરુમ્પોન઼્

ર઼મ્પઞ્ ચુટન઼્કોણ્ટ મકરક્ કોટિક્કોટિયો
ટમ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
7

તુળિતૂઙ્કુ તેળ્ળમુત વેળ્ળરુવિ પોળ઼િયુનિન઼્
ર઼ોન઼્મરપુ તળ઼ૈયવન્તુ
તોન઼્ર઼િટુઙ્ કૌરિયર્ કુલક્કોળ઼ુન્તૈક્કણ્ટુ
તુણૈવિળ઼િયુ મન઼મુનિન઼્ર઼ુ

કળિતૂઙ્ક વળવળાય્ વાળ઼ામ લુણ્ણમુતુ
કલૈયોટુ મિળ઼ન્તુવેર઼ુમટ્
કલત્તિટુ પુતુક્કૂ ળ઼િન઼ુક્કિરવુ પૂણ્ટોરુ
કળઙ્કમ્વૈત્ તાયિતુવલાલ્

ઓળિતૂઙ્કુ તેળિવિચુમ્ પિન઼િન઼િન઼્ન઼ો ટોત્તવ
ન઼ોરુત્તન઼્ કરત્તિન઼્ વારિ
ઉણ્ટોતુક્ કિયમિચ્ચિ નળ્ળિરુળિ લળ્ળિયુણ્
ટો ટુકિન઼્ ર઼ાયેન઼્ ચેય્તાય્

અળિતૂઙ્કુ ઞિમિર઼ેળ઼ુન્ તાર્ક્કુઙ્ કુળ઼ર઼્ર઼િરુવો
ટમ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
8

મળ઼ૈકોન્ તળક્કોતૈ વમ્મિન઼ેન઼્ ર઼ળવિન઼ી
વન્તિલૈ યેન઼ક્ કટુકલુમ્
વાણ્મુકચ્ ચેવ્વિક્ કુટૈન્તોતુઙ્ કિન઼વન઼ેતિર્
વરવોલ્કિ યોપણિકળ્કો

ળિળ઼ૈક્કુઙ્કોલ્ પિન઼્ર઼ોટર્ન્ તેન઼વઞ્ચિ યોતાળ઼્ત્
તિરુન્તન઼ન઼્ પોલુમેન઼યા
મિત્તુણૈયુ મોરુવાર઼ુ તપ્પુવિત્ તોમ્વેકુળિ
લિન઼િયોરુ પિળ઼ૈપ્પિલ્લૈકાણ્

ટળ઼ૈક્કુન્ તુકિર઼્કોટિ મુકિર઼્કોટિ તિરૈત્તુમેર઼્
ર઼લમ્વળર્ નકિર઼્કોટિકળૈત્
તાળ઼્કુળ઼લુ નીવિનુતલ્ વેયર્વુન્ તુટૈતમ્મૈ
ચમયમિતુ વેન઼્ર઼લુવલિટ્

ટળ઼ૈક્કુન્ તટમ્પુરિચૈ મતુરૈત્ તુરૈપ્પેણુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
9

એટકત્ તેળ઼ુતાત વેતચ્ ચિરત્તર
ચિરુક્કુમિવળ્ ચીર઼ટિકણિન઼્
ન઼િતયત્ તટત્તુમ્ પોલિન્તવર્ તિરુવુળત્
તેણ્ણિયન઼્ ર઼ેકપટમા

નાટકત્ તૈન્તોળ઼િ ન઼ટિક્કુમ્ પિરાન઼્ર઼ેય્વ
નતિયોટુ મુટિત્તલ્ પેર઼્ર઼ાય્
નઙ્કૈયિવ ટિરુવુળ મકિળ઼્ચ્ચિપેર઼િ લિતુપોલોર્
નર઼્ર઼વપ્ પેર઼િલ્લૈકાણ્

માટકક્ કટૈતિરિત્ તિન઼્ન઼રમ્ પાર્ત્તુકિર્
વટિમ્પુતૈ વરુમન્નલાર્
મકરયાળ઼્ મળ઼લૈક્કુ મરવઙ્ક ણુણ્ટુકિલ્
વળ઼ઙ્કક્ કોળ઼ુઙ્કોઙ્કુતૂઙ્

કાટકપ્ પોર઼્કિળ઼િ યવિળ઼્ક્કુમતુ રૈતિરુવો
ટમ્પુલી યાટવાવે
આણિપ્પોન઼્ વિલ્લિપુણર્ માણિક્ક વલ્લિયુટ
ન઼મ્પુલી યાટવાવે.
10

અમ્પુલિપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

8-વતુ અમ્માન઼ૈપ્ પરુવમ્

કરૈક્કુઙ્ કટામિરુ કવુટ્કુટ મુટૈન્તૂર઼્ર઼ુ
કળિર઼ુપેરુ વયિર઼ુતૂર્પ્પક્
કવળન્ તિરટ્ટિક્ કોટુપ્પતેન઼ વુઞ્ચૂળ઼્ન્તોર્
કલૈમતિક્ કલચવમુતુક્

કિરૈક્કુમ્ પેરુન્તેવર્ પુન઼્કણ્ ટુટૈત્તિટ
વેટુત્તમુત કલચમ્ વેવ્વે
ર઼ીન્તિટુવ તેન઼વુમુળ઼ુ મુત્તિટ્ ટિળ઼ૈત્તિટ્ટ
વેર઼િપન્તિન઼્ નિરૈયેન઼્ન઼વુમ્

વિરૈક્કુન્ તળિર્ક્કૈક્ કોળ઼ુન્તા મરૈત્તુઞ્ચિ
મીતેળ઼ુન્ તાર્ત્તપિળ્ળૈ
વેળ્ળોતિ મત્તિરળિ તેન઼વુન્ કરુમ્પાર઼ૈ
મીમિચૈચ્ ચેન્ચાન્તુવૈત્

તરૈક્કુન્તિરૈક્કૈવેળ્ ળરુવિવૈ યૈત્તુર઼ૈવિ
યમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે
આકઙ્ કલન્તોરુવર્ પાકમ્ પકિર્ન્તપેણ્
ણમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે.
1

તિઙ્કટ્ કોળ઼ુન્તૈક્ કોળ઼ુન્તુપટુ પટર્ચટૈચ્
ચેરુકુતિરુ મણવાળન઼્મેર઼્
ચેળ઼ુમણપ્ પન્તરિ લેટુત્તેર઼િયુ મમુતવેણ્
ટિરળૈયિર઼્ પુરળુમર઼ુકાર઼્

પૈઙ્કટ્ ચુરુમ્પેન઼ વિચુમ્પિર઼્ પટર્ન્તેળ઼ુમ્
પન઼િમતિ મિચૈત્તાવિટુમ્
પરુવમટ માન઼ેન઼વે ન઼મ્મન઼ૈનિ ન઼મ્મન઼ૈપ્
પટૈવિળ઼િક્ કયલ્પાય્ન્તેળ઼ુ

વેઙ્કટ્ કટુઙ્કોલૈય વેળ઼ક્કુ ળ઼ામિતેન઼
મેકક્ કુળ઼ાત્તૈમુટ્ટિ
વિળૈયાટુ મળ઼કળિર઼ુ કટૈવાય્ કુતટ્ટમુકૈ
વિણ્ટવમ્ પૈન્તુકોત્ત

અઙ્કટ્ કરુમ્પેન્તુ મપિટેક વલ્લિતિરુ
વમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે
આકઙ્ કલન્તોરુવર્ પાકમ્ પકિર્ન્તપેણ્
ણમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે.
2

કળ્ળૂર઼ુ કઞ્ચક્ કરત્તૂર઼ુ ચેયોળિ
કલપ્પચ્ ચિવપ્પૂર઼િયુમ્
કરુણૈપ્ પેરુક્કૂર઼ વમુતૂર઼ુ પાર્વૈક્
કટૈક્કટ્ કર઼ુપ્પૂર઼િયુમ્

નળ્ળૂર઼ુ મર઼ુવૂ ર઼કર઼્ર઼ુમુક મતિયિલ્વેણ્
ણકૈયૂર઼ુ નિલવૂર઼િયુમ્
નર઼્ર઼ારળ વમ્મન઼ૈયોર્ ચિર઼્કુણત્ તિન઼ૈમૂન઼્ર઼ુ
નર઼્કુણઙ્ કતુવલ્ કાટ્ટ

ઉળ્ળૂર઼ુ કળિતુળુમ્ પક્કુરવ રિરુવીરુ
મુર઼્ર઼િટુ તુવાત ચાન્તત્
તોરુપેરુ વેળિક્કે વિળ઼િત્તુર઼ઙ્ કુન્તોણ્ટ
રુળ઼ુવલન઼્ પેન઼્પુરુકનેક્

કળ્ળૂર઼ વુળ્ળે કચિન્તૂર઼ુ પૈન્તેર઼
લમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે
આકઙ્ કલન્તોરુવર્ પાકમ્ પકિર્ન્તપેણ્
ણમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે.
3

કુલૈપટ્ટ કાન્તટ્ ટળિર્ક્કૈયિર઼્ ચેમ્મણિ
કુયિન઼્ર઼વમ્ મન઼ૈનિત્તિલઙ્
કોત્તવમ્ મન઼ૈમુન઼્ ચેલપ્પિન઼્ ચેલુન્તન઼્મૈ
કોકન઼ક મન઼ૈયાટ્ટિપાર઼્

કલૈપટ્ટ વેણ્ચુટર્ક્ કટવુટો ય્ન્ તેકવતુ
કણ્ટુકોણ્ ટેપુળ઼ુઙ્કુઙ્
કાય્કતિર્ક્ કટવુળુમ્ પિન઼્ર઼ોટર્વ તેય્પ્પક્
કર઼ઙ્કરુવિ તૂઙ્કુવોઙ્કુ

મલૈપ્પટ્ટ વારમુમ્ વયિરમુમ્ પિર઼વુમા
મામણિત્ તિરળૈવારિ
મર઼િતિરૈક્ કૈયા લેટુત્તેર઼િય નાર઼્કોટ્ટુ
મતકળિર઼ુ પિળિર઼િયોટુમ્

અલૈપટ્ટ વૈયૈત્ તુર઼ૈચ્ચિર઼ૈ યન઼પ્પેટૈ
યમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે
આકઙ્ કલન્તોરુવર્ પાકમ્ પકિર્ન્તપેણ્
ણમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે.
4

તમરાન઼ નિન઼્ર઼ુણૈચ્ ચેટિયરિ લોરુચિલર્
તટક્કૈયિ નેટુત્તાટુનિન઼્
ર઼રળવમ્ મન઼ૈપિટિત્ તેતિર્વીચિ વીચિયિટ
ચારિવલ ચારિતિરિયા

નિમિરામુ ન઼મ્મન઼ૈયો રાયિર મેટુત્તેર઼િય
નિરૈનિરૈય તાય્કકન઼મેલ્
નિર઼્કિન઼્ર઼ તમ્મૈની પેર઼્ર઼વકિ લાણ્ટમુ
નિરૈત્તુવૈત્ તતુકટુપ્પ

ઇમિરા વરિચ્ચુરુમ્ પાર્ત્તેળ઼પ્ પોળ઼િલૂ
ટેળ઼ુન્તપૈન્ તાતુલ કેલામ્
ઇરુળ્ચેયચ્ ચેય્તુનિન઼્ ચેન઼ા પરાકમેન઼ુ
મેક્કમળ કાપુરિક્કુમ્

અમરા મતિક્કુઞ્ચેય્ મતુરા પુરિત્તલૈવિ
યમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે
આકઙ્ કલન્તોરુવર્ પાકમ્ પકિર્ન્તપેણ્
ણમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે.
5

ઉયિરા યિરુક્કિન઼્ર઼ ચેટિયરિન઼્ મલર્મી
તુતિત્તવ ળેતિર્ત્તુનિન઼્ન઼ો
ટોટ્ટિયેટ્ ટિપ્પિટિત્ તિટ્ટવમ્ મન઼ૈતેટિ
યોટિયા ટિત્તિરિયની

પેયરા તિરુન્તુવિળૈ યાટુવતુ કણ્ટેન્તૈ
પિર઼ૈમુટિ તુળક્ક મુટિમેર઼્
પેરુકુચુર કઙ્કૈનુરૈ પોઙ્કલમ્ માન઼ૈયપ્
પેણ્કોટિયુ માટન઼્માન઼

વેયરા મન઼મ્પુળ઼ુઙ્ કિટુમમરર્ તચ્ચન઼ુમ્
વિયપ્પચ્ ચેયુન્તવળમા
મેટૈયુન્ તણ્ટરળ માટમુન્ તેણ્ણિલા
વીચત્ તિચૈક્કળિર઼ેલામ્

અયિરા વતત્તિન઼ૈ નિકર્ક્કુમતુ રૈત્તલૈવિ
યમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે
આકઙ્ કલન્તોરુવર્ પાકમ્ પકિર્ન્તપેણ્
ણમ્માન઼ૈ યાટિયરુળે.
6

વેર઼ુ

મુત્તમ ળ઼ુત્તિય વમ્મન઼ૈ કૈમ્મલર્
મુળરિમ ણઙ્કમળ઼
મોય્કુળ઼લ્ વણ્ટુનિન઼્ મૈવિળ઼િ વણ્ટિન઼્
મુયઙ્કિ મયઙ્કિયિટક્

કોત્તુ મણિત્તિર ળિર઼્ચેયુ મમ્મન઼ૈ
કુયિલિન઼્મિ ળ઼ર઼્ર઼િયનિન઼્
કુળ઼લિન઼િ ચૈક્કુરુ કિપ્પન઼િ તૂઙ્કુ
કુર઼ુન્તુળિ ચિન્તિયિટ

વિત્તુરુ મત્તિલિ ળ઼ૈત્તવુ નિન઼્કૈ
વિરર઼્પવ ળત્તળિરિન઼્
વિળૈતરુ મોળ્ળોળિ તિરુટપ્ પોવતુ
મીળ્વતુ માય્ત્તિરિય

અત્તન઼્ મન઼ત્તેળ઼ુ તિયવુયિ રોવિય
માટુક વમ્માન઼ૈયે
અળ઼કુ તળ઼ૈન્તકલ્ યાણચવુન્તરિ
યાટુક વમ્માન઼ૈયે.
7

કિળનિલ વુમિળ઼્પરુ મુત્તિન઼્ કોવૈ
યેટુત્તવર્ તિરુમાર્પુક્
કિટુવ કટુપ્પવુ મપ્પરિ ચેપલ
મણિયિ ન઼િયર઼્ર઼િયિટુમ્

વળરોળિ વિમ્મિય વમ્મન઼ૈ ચેલ્વતુ
વાન઼વિ લોત્તિટવુમ્
મન઼ન઼ેક્ કુરુકપ્ પરમા ન઼ન્ત
મટુત્ત તિરુત્તોણ્ટર્ક્

કળિકન઼િ યત્તિરુ વરુળ્કન઼િ યુઙ્કન઼િ
યાટુક વમ્માન઼ૈયે
અળ઼કુ તળ઼ૈન્તકલ્ યાણ ચવુન્તરિ
યાટુક વમ્માન઼ૈયે.
8

કૈમ્મલ રિર઼્પોલિ કતિર્મુત્ તમ્મન઼ૈ
નકૈમુત્ તોળિતોયક્
કણ્ટવર્ નિર઼્કપ્ પિર઼ર્ચિલર્ ચેઙ્કૈક્
કમલચ્ ચુટર્કતુવચ્

ચેમ્મણિ યિર઼્ચેય્ તિળ઼ૈત્તન઼ વેન઼વુઞ્
ચિર઼્ચિલર્ કટ્કટૈયિન઼્
ચેવ્વિયૈ વવ્વિય પિન઼્કરુ મણિયિર઼્
ચેય્તન઼ કોલ્લેન઼વુન્

તમ્મન઼ મોપ્પ વુરૈપ્પન઼ મર઼્ર઼ૈચ્
ચમયત્ તમૈવુપેર઼ાર્
તત્તમિ ન઼િન઼્ર઼ુ પિતર઼્ર઼ુવ પોરુવત્
તન઼િમુતલ્ યામેન઼્પાર્ક્

કમ્મન઼ૈ યાયવર્ તમ્મન઼ૈ યાન઼વ
ળાટુક વમ્માન઼ૈયે
અળ઼કુ તળ઼ૈન્તકલ્ યાણ ચવુન્તરિ
યાટુક વમ્માન઼ૈયે.
9

ઓળ્ળોળિ મરકત મુમ્મુળ઼ુ નીલમુ
મોણ્ટર ળત્તિરળુમ્
ઓળ઼ુકોળિ પોઙ્ક વિળૈન્તિટુ મમ્મન઼ૈ
યોરુમૂન઼્ ર઼ટૈવિલેટાક્

કળ્ળવિળ઼્ કોતૈ વિચુમ્પુર઼ વીચુવ
કણ્ણુતલ્ પાર઼્ચેલનિન઼્
કૈયિલ્ વળર્ત્ત પચુઙ્કિળિ યુમ્વળર્
કામર્ કરુઙ્કુયિલુમ્

પિળ્ળૈવે ળોતિમ મુમ્મુર઼ૈ મુર઼ૈયાર઼્
પેરુકિય કાતલૈમેર઼્
પેચ વિટુપ્પ કટુપ્પ વણૈત્તોરુ
પેટૈયો ટાચવન઼મ્

અળ્ળલ્ વયિર઼્ર઼ુયિન઼્ મતુરૈત્ તુરૈમક
ળાટુક વમ્માન઼ૈયે
અળ઼કુ તળ઼ૈન્તકલ્ યાણચવુન્તરિ
યાટુક વમ્માન઼ૈયે.
10

અમ્માન઼ૈપ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

9-વતુ નીરાટર઼્ પરુવમ્

વળૈયાટુ વણ્કૈપ્ પોલન઼્ચઙ્ કોટુમ્પોઙ્કુ
મર઼િતિરૈચ્ ચઙ્કોલિટ
મતરરિક્ કટ્કયલ્ વરિક્કય લોટુમ્પુરળ
મકરન્ત મુણ્ટુવણ્ટિન઼્

કિળૈયોટુ નિન઼્ર઼િરુક્ કેચપા ચત્તિન઼ોટુ
કિળર્ચૈવ લક્કોત્તેળ઼ક્
કિટૈયાત પુતુવિરુન્ તેતિર્કોણ્ટુ તત્તમિર઼્
કેળિર્ક ટળ઼ીઇક્કોણ્ટેન઼ત્

તળૈયોટુ કરૈયટિચ્ ચિર઼ુકટ્ પેરુઙ્કૈત્
તટક્કળિ ર઼ેટુત્તુ મર઼્ર઼ત્
તવળક્ કળિર઼્ર઼િન઼ોટુ મુટ્ટવિટ્ ટેટ્ટુમત
તન્તિયુમ્ પન્તટિત્તુ

વિળૈયાટુમ્ વૈયૈત્ તટન્તુર઼ૈ કુટૈન્તુપુતુ
વેળ્ળની રાટિયરુળે
વિટૈક્કોટિ યવર્કોરુ કયર઼્કોટિ કોટુત્તકોટિ
વેળ્ળની રાટિયરુળે.
1

નિરૈપોઙ્ કિટુઞ્ચેઙ્કૈ વેળ્વળૈ કળિપ્પનકૈ
નિલવુવિરિ પવળમ્વેળિર઼
નીલક્ કરુઙ્કુવળૈ ચેઙ્કુવળૈ પૂપ્પવર઼
ન઼ેર઼િકુળ઼ર઼્ કર઼્ર઼ૈ ચરિયત્

તિરૈપોઙ્કુ તણ્ણન્ તુર઼ૈકુટૈન્ તાટુવ
ચેળ઼ુન્તરઙ્ કક્કઙ્કૈનુણ્
ચિર઼ુતિવલૈ યાપ્પોઙ્કુ માન઼ન્ત માક્કટ
ર઼િળૈત્તાટુ કિન઼્ર઼તેય્પ્પક્

કરૈપોઙ્કુ મર઼િતિરૈક્ કૈયાર઼્ ર઼ટમ્પણૈક્
કળ઼ન઼િયિર઼્ કન઼્ન઼િયામુલૈક્
કળપક્ કુળ઼મ્પૈક્ કરૈત્તુવિટ્ ટળ્ળર઼્
કરુઞ્ચેર઼ુ ચેઞ્ચેર઼તાય્

વિરૈપોઙ્ કિટત્તુઙ્ક વેકવતિ પોઙ્કુપુતુ
વેળ્ળની રાટિયરુળે
વિટૈક્કોટિ યવર્ક્કોરુ કયર઼્કોટિ કોટુત્તકોટિ
વેળ્ળની રાટિયરુળે.
2

પણ્ણાર઼ુ કિળિમોળ઼િપ્ પાવૈનિન઼્ ર઼િરુમેન઼િ
પાચોળિ વિરિપ્પ વન્તણ્
પવળક્ કોટિક્કામર્ પચ્ચિળઙ્ કોટિયતાય્પ્
પરુમુત્ત મરકતમાય્ત્

તણ્ણાર઼ુ મલ્લર઼્ ર઼ુર઼ૈચ્ચિર઼ૈ યન઼ઙ્કળિ
તળ઼ૈક્કુઙ્ કલામઞ્ઞૈપાય્ચ્
ચકલમુન્ નિન઼્ર઼િરુચ્ ચોરુપમેન઼્ ર઼ોલિટુઞ્
ચતુમર઼ૈપ્ પોરુળ્ વેળિયિટક્

કણ્ણાર઼ુ કુળ઼લિયર્ કુટક્કોઙ્કૈ પોઙ્કુચેઙ્
કળપમુઙ્ કત્તૂરિયુમ્
કર્પ્પુરમુ મોક્કક્ કરૈત્તોટિ વાણિયુઙ્
કાળિન્તિ યુઙ્કઙ્કૈયામ્

વિણ્ણાર઼ુ મળવળાય્ વિળૈયાટુ વૈયૈપુતુ
વેળ્ળની રાટિયરુળે
વિટૈક્કોટિ યવર્ક્કોરુ કયર઼્કોટિ કોટુત્તકોટિ
વેળ્ળની રાટિયરુળે.
3

તૂઙ્કુચિર઼ૈ યર઼ુકા લુર઼ઙ્કુકુળ઼ ન઼િન઼્ર઼ુણૈત્
તોળ઼િયર્કણ્ મેર઼્કુઙ્કુમન્
તોયુમ્ પન઼િત્તુર઼ૈચ્ ચિવિર઼વી ચક્કુર઼ુન્
તુળિયેમ્ મરુઙ્કુમોટિ

વાઙ્કુમલૈ વિલ્લિમાર્ વિણ્ણુર઼ુ નન઼ૈન્તવર્
વન઼ૈન્તિટુ તિકમ્પરઞ્ ચેવ્
વણ્ણમાચ્ ચેય્વતચ્ ચેવ્વાન઼ વણ્ણરોટુ
મઞ્ચળ્વિળૈ યાટલેય્પ્પત્

તેઙ્કુમલૈ યરુવિનેટુ નીત્તતુ માચુણત્
તિરળ્પુર઼ઞ્ ચુર઼્ર઼િયીર્પ્પચ્
ચિન઼વેળ઼ મોન઼્ર઼ોરુ ચુળ઼િચ્ચુળ઼લન઼્ મન્તરન્
તિરૈકટન઼્ મતિત્તન઼્માન઼ુમ્

વીઙ્કુપુન઼લ્ વૈયૈત્તટન્તુર઼ૈ કુટૈન્તુપુતુ
વેળ્ળની રાટિયરુળે
વિટૈક્કોટિ યવર્કોરુ કયર઼્કોટિ કોટુત્તકોટિ
વેળ્ળની રાટિયરુળે.
4

તુળિક્કુમ્ પન઼િત્તિવલૈ ચિતર઼ક્ કુટૈન્તાટુ
તુર઼ૈયિર઼્ ર઼ુર઼ૈત્તમિળ઼ોટુમ્
તોન઼્મર઼ૈ તેળિક્કુઙ્ કલૈક્કોટિ યેન઼ુન્તુણૈત્
તોળ઼ીમૂળ઼્ કિપ્પુન઼ન઼્મટુત્

તોળિક્કુમ્ પતત્તુમર઼્ ર઼વળેન઼ વન઼પ્પેટૈ
યોટિપ્ પિટિપ્પતમ્મૈ
યોણ્પરિ પુરત્તોન઼િયુ મટનટૈયુમ્ વௌવિન઼
તુણર્ન્તુપિન઼્ ર઼ોટર્વતેય્પ્પ

નેળિક્કુન્ તરઙ્કત્ તટઙ્કઙ્કૈ યુટન઼ોટ્ટિ
નિત્તિલપ્ પન્તાટવુમ્
નિરૈમણિત્ તિરળિન઼્ કળ઼ઙ્કાટ વુન્તન઼્
ન઼ેટુત્તિરૈક્ કૈયેટુત્તુ

વિળિક્કુમ્ પેરુન્તણ્ ટુર઼ૈક્કટવુળ્ વૈયૈનેટુ
વેળ્ળની રાટિયરુળે
વિટૈક્કોટિ યવર્કોરુ કયર઼્કોટિ કોટુત્તકોટિ
વેળ્ળની રાટિયરુળે.
5

વેર઼ુ

તુઙ્ક મુલૈપ્પોર઼્ કુટઙ્કોણ્ટુ
તૂનીર્નીન્તિ વિળૈયાટુન્
તુણૈચ્ચે ટિયર્કણ્ મેર઼્પચુમ્પોર઼્
ચુણ્ણ મેર઼િય વરચ્ચેન્ત

અઙ્કણ્ વિચુમ્પિ ન઼િન઼્કુળ઼ર઼્કાટ્
ટર઼ુકાર઼્ કરુમ્પ રેળ઼ુન્તાર્પ્પ
તૈયન઼્ ર઼િરુમે ન઼િયલમ્મૈ
યરુટ્કટ્ ચુરુમ્પાર્ત્ તેળ઼ન઼્માન઼ચ્

ચેઙ્ક ણિળૈઞર્ કળિર્કામત્
તીમુણ્ ટિટક્કણ્ ટિળમકળિર્
ચેળ઼ુમેન઼્ કુળ઼ર઼્કૂટ્ ટકિર઼્પુકૈયાર઼્
ર઼િરળ્કાય્ક્ કતલિ પળ઼ુત્તુનર઼ૈ

પોઙ્કુ મતુરૈપ્ પેરુમાટ્ટિ
પુતુની રાટિ યરુળુકવે
પોરુનૈત્ તુર઼ૈવન઼્ પોર઼્પાવાય્
પુતુની રાટિ યરુળૂકવે.
6

ઇળ઼િયુમ્ પુન઼ર઼્ર઼ણ્ ટુર઼ૈમુન઼્ર઼િ
લિતુવેમ્ પેરુમાન઼્ મણ્ચુમન્ત
ઇટમેન઼્ ર઼લર્વેણ્ કમલપ્પેણ્
ણિચૈપ્પક્ કચિન્તુળ્ ળુરુકિયિરુ

વિળ઼િયુઞ્ ચિવપ્પવાન઼ન્ત
વેળ્ળમ્પોળ઼િન્તુ નિન઼્ર઼ન઼ૈયાલ્
મીણ્ટુમ્ પેરુક વિટુત્તવર્કોર્
વેલૈ યિટુતન઼્ મિકૈયન઼્ર઼ે

પિળ઼િયુ નર઼ૈક્કર઼્ પકમલર્ન્ત
પિરચ મલર્પૂન્ તુકણ્મૂળ઼્કુમ્
પિર઼ૈક્કોટ્ ટયિરા વતઙ્કૂન્તર઼્
પિટિયો ટાટત્ તેન઼રુવિ

પોળ઼િયુમ્ પોળ઼િર઼્કૂ ટલિર઼્પોલિવાય્
પુતુની રાટિ યરુળુકવે
પોરુનૈત્ તુર઼ૈવન઼્ પોર઼્પાવાય્
પુતુની રાટિ યરુળૂકવે.
7

મર઼િક્કુન્ તિરૈત્તણ્ પુન઼લ્વૈયૈ
વણ્ટ લિટુમણ્ કૂટૈકટ્ટિ
વારિચ્ ચુમન્તોર્ક્ કમ્મૈતુણૈ
મણિપ્પોર઼્ કુટત્તિર઼્ કરૈત્તૂર઼્ર઼ુમ્

વેર઼િક્કુઙ્ કુમચ્ચે ર઼ેક્કરિટુમ્
વિરૈપ્પૂન્ તુર઼ૈમણ્ પોલોરુત્તિ
વેણ્પિટ્ ટિટવુ મટિત્તોરુવન઼્
વેલૈ કોળવુમ્ વેણ્ટુમેન઼ક્

કુર઼િક્કુ મિટત્તિર઼્ ર઼ટન્તૂનીર્
કુટૈયપ્ પેર઼િન઼ક્ કઙ્કૈતિરુક્
કોટી રત્તુક્ કુટિયિરુપ્પુઙ્
કૂટા પોલુમ્ પોલન઼્કુવટ્ટુપ્

પોર઼િક્કુઞ્ ચુર઼વક્ કોટિયુયર્તતાય્
પુતુની રાટિ યરુળુકવે
પોરુનૈત્ તુર઼ૈવન઼્ પોર઼્પાવાય્
પુતુની રાટિ યરુળૂકવે.
8

વેર઼ુ

ચોર઼્કોટિ યોટુ મલર્ક્કોટિ કોય્તુ
તોટુત્ત વિરૈત્તોટૈયુમ્
ચુન્તરિ તીટ્ટિય ચિન્તુર મુમ્મિરુ
તુઙ્કક્ કોઙ્કૈકળિન઼્

વિર઼્કોટિ કોટ્ટિય કુઙ્કુમ મુઙ્કુટૈ
વેળ્ળઙ્ કોળ્ળૈકોળ
વેળિયે કણ્ટુનિન઼્ વટિવળ઼ કૈયન઼્
વિળ઼િક્કુ વિરુન્તુ ચેય

વિર઼્કોટિ યોટુ કયર઼્કોટિ વીર
ન઼ેટુત્ત કરુપ્પુવિલુમ્
ઇન્તિર તન઼ુવુમ્ વણઙ્ક વણઙ્કુ
મિણૈપ્પુરુ વક્કોટિચેર્

પોર઼્કોટિ યિમય મટક્કોટિ વૈયૈપ્
પુતુની રાટુકવે
પોરુનૈત્ તુર઼ૈયોટુ કુમરિત્ તુર઼ૈયવળ્
પુતુની રાટુકવે.
9

કોળ્ળૈવે ળરુવિ પટિન્તિટુ મિમયક્
કૂન્તન઼્ મટપ્પિટિપોલ્
કોર઼્કૈત્ તુર઼ૈયિર઼્ ચિર઼ૈવિરિ યપ્પુન઼લ્
કુટૈયુ મન઼પ્પેટૈપોલ્

તેળ્ળમુ તક્કટ ન઼ટુવિર઼્ ર઼ોન઼્ર઼ુ
ચેળ઼ુઙ્કમ લક્કુયિલ્પોલ્
તેય્વક્ કઙ્કૈત્ તિરૈયૂ ટેળ઼ુમોરુ
ચેમ્પવ ળક્કોટિપોલ્

કળ્ળવિળ઼્ કોતૈયર્ કુળ઼લિર઼્ કુળ઼લિચૈ
કર઼્ર઼ુપ્ પોર઼્ર઼રુવિર઼્
કળિનર઼ વુણ્ટ મટપ્પેટૈયોટુ
કલન્તુ મુયઙ્કિવરિપ્

પુળ્ળુર઼ૈ પૂમ્પોળ઼િન઼્ મતુરૈત્ તુરૈમકળ્
પુતુની રાટુકવે
પોરુનૈત્ તુર઼ૈયોટુ કુમરિત્ તુર઼ૈયવળ્
પુતુની રાટુકવે.
10

નીરાટર઼્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

10-વતુ ઊચર઼્ પરુવમ્

ઓળ્ળોળિય પવળક્ કોળ઼ુઙ્કાન઼્ મિચૈપ્પોઙ્કુ
મોળ઼ુકોળિય વયિરવિટ્ટત્
તૂર઼્ર઼ુઞ્ ચેળ઼ુન્તણ્ ણિલાક્કાલ્ વિળ઼ુન્તન઼ૈય
વોણ્ટરળ વટમ્વીક્કિયે

અળ્ળિટ વળ઼િન્તુચેર઼્ ર઼ોળિતુળુમ્ પુઙ્કિરણ
વરુણરન્ નપ્પલકૈપુક્
કાટુનિન઼્ ર઼ોર઼્ર઼મપ્ પરિતિમણ્ ટલમ્વળ
રરુમ્પેરુઞ્ ચુટરૈયેય્પ્પત્

તેળ્ળુચુવૈ યમુતઙ્ કન઼િન્તવા ન઼ન્તત્
તિરૈકટન઼્ મટિત્તુળ઼ક્કુઞ્
ચેલ્વચ્ ચેરુક્કર્કણ્ મન઼ક્કમલ નેક્કપૂઞ્
ચેર્ક્કૈયિર઼્ પળ઼ૈય પાટર઼્

પુળ્ળોલિ યેળ઼ક્કુટિ પુકુન્તચુન્ તરવલ્લિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
1

વિર઼્પોલિય નિલવુપોળ઼િ વેણ્ણિત્ તિલમ્પૂણ્ટુ
વિળ઼ુતુપટ મળ઼કતિર્વિટુમ્
વેણ્ટાળ વૂચલિન઼્ મિચૈપ્પોલિતલ્ પુણ્ટરિક
વીટ્ટિલ્ પોલિન્તુમતુરચ્

ચોર઼્પોલિ પળ઼મ્પાટલ્ ચોલ્લુકિન઼્ ર઼વળુનિન઼્
ચોરુપમેન઼્ પતુમિળનિલાત્
તૂર઼્ર઼ુમતિ મણ્ટલત્ તમુતમા યમ્મૈની
તોન઼્ર઼ુકિન઼્ ર઼તુમ્વિરિપ્પ

એર઼્પોલિય વોળ઼ુકુમુળ઼ુ માણિક્ક મણિમુકપ્
પેર઼િમળ઼ૈ મુકિર઼વળ઼્વતવ્
વેર઼િચુટર્ક્ કટવુટિરુ મટિયિલવન઼્ મટમક
ળિરુન્તુવિળૈ યાટલેય્ક્કુમ્

પોર઼્પુરિચૈ મતુરા પુરિપ્પોલિ તિરુપ્પાવૈ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
2

ઉરુકિય પચુમ્પોન઼્ ન઼ચુમ્પવેયિલ્ વીચુપોન઼્
ન઼ૂચલૈ યુતૈન્તાટલુમ્
ઓણ્ટળિ રટિચ્ચુવ ટુર઼પ્પેર઼ુ મચોકુનર઼
વોળ઼ુકુમલર્ પૂત્તુતિર્વતુન઼્

ર઼િરુમુન઼ુરુ વઙ્કરન્ તેન્તૈયાર્ નિર઼્પતુ
તેરિન્તિટ નમક્કિતુવેન઼ાચ્
ચેઞ્ચિલૈક્ કળ્વન઼ોરુ વન઼્ર઼ોટૈ મટક્કાતુ
તેરિકણૈકળ્ ચોરિવતેય્પ્પ

એરિમણિ કુયિન઼્ર઼પોર઼્ ચેય્કુન઼્ર઼ુ મળ઼કતિ
રેરિપ્પવેળ઼ુ ચેઞ્ચોતિયૂ
ટિળમતિ યિમૈપ્પતુન઼્ ર઼િરુમુકચ્ ચેલ્વિવેટ્
ટેળ઼ુનાત્ તલૈત્તવમવન઼્

પુરિવતુ કટુક્કુમતુ રાપુરિ મટક્કિળ્ળૈ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
3

કઙ્કૈમુટિ મકિળ઼્નર્તિરુ વુળમચૈન્ તાટક્
કલન્તાટુ પોન઼્ન઼ૂચલક્
કટવુટિરુ નોક્કત્તુ નેક્કુરુકિ યિટનિન઼્
કટૈક્કણோક્ કત્તુમર઼્ર઼ચ્

ચેઙ્કણ્વિટૈ યવર્મન઼મુ મોક્કક્ કરૈન્તુરુકુ
ચેય્કૈયવર્ ચિત્તમે પોર઼્
ર઼િરુવૂચલાવિરુન્ તાટુકિન઼્ ર઼ાયેન઼ુઞ્
ચેય્તિયૈ યેટુત્તુરૈપ્પ

અઙ્કણેટુ નિલમ્વિટર્ પટક્કિળ઼િત્ તોટુવે
રટિયિર઼્ પળ઼ુત્ત પલવિન઼્
અળિપોર઼્ ચુળૈક્કુટક્ કન઼િયુટૈન્ તૂર઼્ર઼તે
ન઼રુવિપિલ મેળ઼ુમુટ્ટિપ્

પોઙ્કિવળ઼િ પોળ઼િન઼્મતુર મતુરૈના યકિતિરુપ્
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
4

ચેર્ક્કુઞ્ ચુવૈપ્પાટ લમિતોળ઼ુક વોળ઼ુકુપોર઼્
ર઼િરુવૂચલ્ પાટિયાટચ્
ચિવપિરાન઼્ ર઼િરુમુટિ યચૈપ્પમુટિ મેર઼્પોઙ્કુ
ચેઙ્કણા વરચકિલમ્વૈત્

તાર્ક્કુમ્ પણાટવિ યચૈપ્પચ્ ચરાચરમુ
મચૈકિન઼્ર઼ તમ્મન઼ૈયચૈન્
તાટલા લણ્ટમુ મકણ્ટપકિ રણ્ટમુ
મચૈન્તાટુ કિન઼્ર઼ તેય્પ્પક્

કાર્કોન્ તળક્કોતૈ મટવિયર્ કુળ઼ર઼્કૂટ્ટુ
કમળ઼્નર઼ુમ્ પુકૈવિણ્મિચૈક્
કૈપરન્ તેળ઼ુવતુરુ માર઼િરવિ મણ્ટલઙ્
કૈક્કોળ વિરુપ્પટલવાન઼્

પોર્ક્કિન઼્ર઼ તોક્કુમતુ રાપુરિ મટક્કિળ્ળૈ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
5

તેર્ક્કોલ મોટુનિન઼્ ર઼િરુક્કોલ મુઙ્કણ્ટુ
ચિન્તન઼ૈ પુળ઼ુઙ્કુ કોપત્
તીયવિય મૂણ્ટેળ઼ુઙ્ કામા ન઼લઙ્કાન઼્ર઼
ચિકૈયેન઼ વેળ઼ુન્તુપોઙ્કુન્

તાર્ક્કોલ વેણિયર્ત મુળ્ળમેન઼ વેપોર઼્
ર઼ટઞ્ચિલૈયુ મુરુકિયોટત્
તણ્મતિ મુટિત્તતુમ્ વેળ્વિટૈક્ કોણ્મણિ
તરિત્તતુમ્ વિરુત્તમાકક્

કાર્ક્કોલ નીલક્ કરુઙ્કળત્ તોટોરુવર્
ચેઙ્કળત્ તેર઼્ર઼લમરક્
કટ્કણૈ તુરક્કુઙ્ કરુમ્પુરુવ વિલ્લોટોરુ
કૈવિર઼્ કુન઼િત્તુનિન઼્ર઼

પોર્ક્કોલ મેતિરુ મણક્કોલ માન઼પેણ્
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
6

કુળ઼િયુમ્ પચુઙ્કણ્ મુચુક્કલૈ વેરીઇચ્ચિર઼ુ
કુર઼ુમ્પલવિ ન઼ેટિયપારક્
કોમ્પોટિ પટત્તૂઙ્કુ મુટ્પુર઼ક્ કન઼િયિન઼્
કુટઙ્કોણ્ટુ નીન્તન઼્ મટૈવાય્

વળ઼િયુઙ્ કોળ઼ુન્તે ન઼ુવટ્ટેળ઼ુ તટઙ્કાવિન઼્
વળ્ળુકિર્ક્ કરુવિરર઼્કૂન઼્
મન્તિક ળિર્ન્તેકુમ્ વિચૈયિન઼િલ્ વિચૈન્તેળ઼ુ
મરક્કોટુ પાયવયિર઼ુ

કિળ઼િયુઙ્ કલૈત્તિઙ્ક ળમુતરુવિ તૂઙ્કુવ
કિળૈત્તુવણ્ ટુળ઼ુપૈન્તુળ઼ાય્ક્
કેચવન઼્ કાલ્વીચ વણ્ટકો ળકૈમુકટુ
કીણ્ટુવેળ્ ળરુવિપોઙ્કિપ્

પોળ઼િયુન્ તિર઼ત્તિન઼ૈ નિકર્ક્કુમતુ રૈત્તલૈવિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
7

ઓલ્કુઙ્ કોટિચ્ચિર઼ુ મરુઙ્કિર઼્ કિરઙ્કિમેલ્
લોતિવણ્ ટાર્ન્તેળ઼પ્પોન઼્
ન઼ૂચલૈ યુતૈન્તાટુ મળવિન઼્મલર્ મકળમ્મૈ
યુળ્ળટિક્ કૂન઼્પિર઼ૈતળ઼ીઇ

મલ્કુઞ્ ચુવટ્ટિન઼ૈ વલમ્પુરિક્ કીર઼્ર઼િતુકોલ્
વાણિયેન઼્ ર઼ચતિયાટિ
મણિમુર઼ુવલ્ કોટ્ટનિન઼્ વણઙ્કા મુટિક્કોરુ
વણક્કનેટુ નાણ્વળ઼ઙ્કપ્

પિલ્કુઙ્ કુર઼ુમ્પન઼િક્ કૂતિર્ક્ કુટૈન્તેન઼પ્
પિરચના ર઼ૈમ્પાર઼્કિળમ્
પેતૈયર્ક ળૂટ્ટુમ્ કોળ઼ુમ્પુકૈ મટુત્તુમેન઼્
પેનટેયોટુ વરિચ્ચુરુમ્પર્

પુલ્કુન્ તટમ્પણૈ યુટુત્તમતુ રૈત્તલૈવિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
8

કોન઼્ચેય્ત ચેળ઼ુમણિત્ તિરુવૂચ લરમકળિર્
કોણ્ટાટ વાટુન્તોર઼ુઙ્
કુર઼ુમુર઼ુવ ન઼ેટુનિલ વરુન્તુઞ્ ચકોરમાય્ક્
કૂન્તલઙ્ કર઼્ર઼ૈ ચુર઼્ર઼ુન્

તેન઼્ચેય્ત મળ઼લૈચ્ ચુરુમ્પરાય્ મઙ્કૈનિન઼્
ચેઙ્કૈપ્ પચુઙ્કિળ્ળૈયાય્ત્
તેવતે વન઼્પોલિવ ર઼ેવ્વુરુવુ મામવન઼્
ર઼િરુવુરુવિન઼્ મુર઼ૈતેરિપ્પ

મિન઼્ચેય્ત ચાયલવર્ મેર઼્ર઼લત્ તાટિય
વિરૈપ્પુન઼લિ ન઼રુવિ કુટૈયુમ્
વેળ્ળાન઼ૈ કુઙ્કુમચ્ ચેઞ્ચેર઼ુ નાર઼મટ
મેન઼્પિટિયૈ યઞ્ચિનિર઼્કુમ્

પોન઼્ચેય્ત માટમલિ કૂટર઼્ પેરુઞ્ચેલ્વિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
9

ઇરુપતુમુ મેન઼્કુરર઼્ કિણ્કિણિયુ મુર઼ૈયિટ્
ટિરૈન્તિટુ મરિચ્ચિલમ્પુમ્
ઇર઼ુમિર઼ુ મરુઙ્કેન઼્ ર઼િરઙ્કુમે કલૈયુમ્પો
ન઼ેળ઼ુતુમ્ચેમ્ પટ્ટુ વીક્કુન્

તિરુવિટૈયુ મુટૈતાર મુમ્મોટ્ ટિયાણમુઞ્
ચેઙ્કૈપ્ પચુઙ્કિળ્ળૈયુન્
તિરુમુલૈત્ તરળવુત્ તરિયમુમ્ મઙ્કલત્
તિરુનાણુ મળ઼કોળ઼ુકનિન઼્

ર઼રુળ્પોળ઼િયુ મતિમુકમુ મુકમતિયિ ન઼ેટુનિલ
વરુમ્પુકુર઼ુ નકૈયુઞાન઼
આન઼ન્ત માક્કટલ્ કુટૈન્તુકુળ઼ૈ મકરત્તો
ટમરાટુ મોટરિક્કટ્

પોરુકયલુમ્ વટિવળ઼કુ પૂત્તચુન્ તરવલ્લિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે
પુળ઼ુકુનેય્ચ્ ચોક્કર્તિરુ વળ઼કિન઼ુક્ કોત્તકોટિ
પોન઼્ન઼ૂચ લાટિયરુળે.
10

ઊચર઼્પ્ પરુવમ્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

મતુરૈ મીન઼ાટ્ચિયમ્મૈ પિળ્ળૈત્ તમિળ઼્ મુર઼્ર઼િર઼્ર઼ુ

Back to Top

This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 21:38:53 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org