sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
मीऩाट्चियम्मै पिळ्ळैत्तमिऴ्

काप्पु

विनायक वणक्कम्

कार्कॊण्ट कवुण्मतक् कटैवॆळ्ळ मुङ्कट्
कटैक्कटैक् कऩलु मॆल्लै
कटवातु तटवुक् कुऴैच्चॆवि मुकन्तॆऱि
कटैक्का ऱिट्ट वॆङ्कोऩ्

पोर्कॊण्ट वॆण्टो ट्पॊलऩ्कुवटु पॊतियुम्वॆण्
पॊटितुटि यटित्तु वैत्तुप्
पुऴुतियाट् टयरावॊ रयिराव णत्तुलवु
पॊऱ्‌कळिऱ्‌ ऱैत्तु तिप्पान्

तार्कॊण्ट मतिमुटि यॊरुत्तऩ् ऱिरुक्कण्मलर्
चात्तक् किळर्न्तु पॊङ्कित्
तवऴुमिळ वॆयिलुमऴ निलवुमळ वळवलाऱ्‌
ऱण्णॆऩ्ऱु वॆच्चॆऩ्ऱु पॊऩ्

वार्कॊण्ट टणिन्तमुलै मलैवल्लि कर्प्पूर
वल्लियपि राम वल्लि
माणिक्क वल्लिमर कतवल्लि यपिटेक
वल्लि चॊऱ्‌ ऱमिऴ् तऴैयवे.

1-वतु काप्पुप् परुवम्

तिरुमाल्

मणिकॊण्ट नॆटुनेमि वलयञ् चुमन्ताऱ्‌ऱु
माकणच् चूट्टु मोट्टु
माल्कळिऱु पिटर्वैत्त वळरॊळि विमाऩत्तु
वालुळै मटङ्क ऱाङ्कुम्

अणिकॊण्ट पीटिकैयि ऩम्पॊऩ्मुटि मुटिवैत्ते
मैयऩॊटु वीऱ्‌ऱि रुक्कु
मङ्कयऱ्‌ कण्णमुतै मङ्कैयर्क् करचियैयॆ
मम्मऩैयै यिऩितु काक्क

कणिकॊण्ट तण्टुऴाय्क् काटलैत् तोटुतेङ्
कऴलुऴिपाय्न् तळऱु चॆय्यक्
कऴऩिपटु नटवैयिऱ्‌ कमलत् तणङ्करचॊर्
कैयणै मुकन्तु चॆल्लप्

पणिकॊण्ट तुत्तिप् पटप्पाय्च् चुरुट्टुप्
पणैत्तो ळॆरुत्त लैप्पप्
पऴमऱैकण् मुऱैयिटप् पैन्तमिऴ्प् पिऩ्चॆऩ्ऱ
पच्चैप् पचुङ् कॊण्टले.
1

परमचिवऩ्
वेऱु

चिकर वटवरै कुऩिय निमिर्तरु
चॆरुवि लॊरुपॊरु विल्लॆऩक्कोट्टिऩर्
चॆटिकॊळ् पऱितलै यमण रॆतिरॆतिर्
चॆलवॊर् मतलैचॊल् वैयैयिऱ्‌ कूट्टिऩर्

तिरुवु मिमैयवर् तरुवु मरवॊलि
चॆयव लवर्कॊळ नल्कुकैत् तीट्टिऩर्
चिऱिय वॆऩ तुपुऩ् मॊऴियुम् वटितमिऴ्
तॆरियु मवर्मुतु चॊल्लॆऩच् चूट्टिऩर्

पकरु मिचैतिचै परव विरुवर्कळ्
पयिलु मियऱॆरि वॆळ्वळैत् तोट्टिऩर्
पचिय वऱुकॊटु वॆळिय निलविरि
पवळ वऩमटर् पल्चटैक् काट्टिऩर्

पतुम मुतल्वऩु मॆऴुत वरियतॊर्
पऩुव लॆऴुतिय वैतिकप् पाट्टिऩर्
परचु मिरचत चपैयि ऩटमिटु
परत पतयुक मुळ्ळम्वैत् तेत्तुन्

तकरमॊऴुकिय कुऴलु निलवुमिऴ्
तरळ नकैयुमॆ मैयऩैप् पार्त्तॆतिर्
चरुवि यमर्पॊरु विऴियु मऱुकिटै
तळर वळर्वतॊर् चॆव्विमुऱ्‌ ऱाक्कऩ

तऩमु मऩऩुऱ वॆऴुति यॆऴुतरु
तमतु वटिवैयु मॆळ्ळिमट् टूऱ्‌ऱिय
तवळ मलर्वरु मिळमि ऩॊटुचत
तळमिऩ् वऴिपटु तैयलैत् तूत्तिरै

मकर मॆऱिकट लमुतै यमुतुकु
मऴलै पऴकिय किळ्ळैयैप् पेट्टऩ
मटव नटैपयिल् पिटियै विरैचॆऱि
वरैचॆय् पुयमिचै वैयम् वैत्ताऱ्‌ऱिय

वऴुतियुटैय कण् मणियॊ टुलवु पॆण्
मणियै यणितिकऴ् चॆल्वियैत् तेक्कमऴ्
मतुर मॊऴुकिय तमिऴि ऩियल्पयिऩ्
मतुरै मरकत वल्लियैक् काक्कवे.
2

चित्ति विऩायकर्
वेऱु

कैत्तल मोटिरु करटक् करैत्तिरै
कैक्कुक टामुटैक् कटलिऱ्‌ कुळित्तॆमर्
चित्तम तामॊरु तऱियिऱ्‌ ऱुवक्कुऱु
चित्तिवि नायक ऩिचैयैप् पऴिच्चुतुम्

पुत्तमु तोवरु टऴैयत् तऴैत्ततॊर्
पॊऱ्‌कोटि योवॆऩ मतुरित् तुवट्टॆऴु
मुत्तमिऴ् तेर्तरु मतुरैत् तलत्तुऱै
मुत्तऩ मेवुपॆ णरचैप् पुरक्कवे.
3

मुरुकवेळ्
वेऱु

पकर मटुप्पक् कटामॆटुत् तूऱ्‌ऱुमॊर्
पकटु नटत्तिप् पुलोमचैच् चूऱ्‌पुयल्
परुकि यिटक्कऱ्‌ पकाटविप् पाऱ्‌पॊलि
परवै यिटैप् पऱ्‌ पमातॆऩत् तोऱ्‌ऱिय

कुमरि यिरुक्कक् कलामयिऱ्‌ कूत्तयर्
कुळिर्पुऩ मॊय्त्तिट् टचारलिऱ्‌ पोय्च्चिऱु
कुऱवर् मकट्कुच् चलामिटऱ्‌ केक्कऱु
कुमरऩै मुत्तुक्कुमारऩैप् पोऱ्‌ऱुतुम्

इमिऴ्तिरै मुऱ्‌ऱत् तुमेरुमत् तार्त्तुमुळ्
ळॆयिऱु नच्चुप् पणाटवित् ताप्पिचैत्
तिऱुक विऱुक्कित् तुऴाय् मुटित् तीर्त्तऩॊ
टॆवरु मतित्तुप् परापवत् तीच्चुट

वमुतुचॆय् वित्तिट् टपोऩकत् ताऱ्‌चुट
रटरु मिरुट्टुक् किरीवमट् टाक्किय
वऴकिय चॊक्कऱ्‌ कुमाल्चॆयत् तोट्टिक
लमर्चॆय् कयऱ्‌कट् कुमारियैक् काक्कवे.
4

नाऩ्मुकऩ्
वेऱु

मेकप् पचुङ्कुऴवि वाय्मटुत् तुण्णवुम्
विट्पुलम् विरुन् तयरवुम्
वॆळ्ळमुतम् वीचुङ् करुन्तिरैप् पैन्तुकिल्
विरित्तुटुत् तुत्ति विरियुम्

नाकत्तु मीच्चुटिकै नटुवट् किटन्तमट
नङ्कैयैप् पॆऱ्‌ऱु मऱ्‌ऱन्
नाकणैत् तुञ्चुतऩ् ऱन्तैक्कु वन्तुतवु
नळिऩक् कुऴन्तै काक्क

पाकत्तु मरकतक् कुऩ्ऱॆऩ्ऱॊर् तमऩियक्
कुऩ्ऱॊटु किळैत्तु निऩ्ऱ
पवळत् तटङ्कुऩ् ऱुळक्कण्ण तॆऩ्ऱप्
परञ्चुटर् मुटिक्कु मुटिमूऩ्

ऱाकत् तमैत्तुप्पि ऩॊरुमुटित् तऩ्मुटिवैत्
तणङ्करचु वीऱ्‌ऱि रुक्कुम्
अपिटेक वल्लियै यळिक्कुल मुऴक्कुकुऴ
लङ्कयऱ्‌ कण्ण मुतैये.
5

तेवेन्तिरऩ्
वेऱु

चुऴियुङ् करुङ्कट् कुण्टकऴि
चुवऱ्‌ऱुञ् चुटर्वेऱ्‌ किरितिरित्त
तोऩ्ऱऱ्‌ कळित्तुच् चुऱवुयर्त्त
चॊक्कप् पॆरुमाऩ् चॆक्कर्मुटि

पॊऴियुन् तरङ्कक् कङ्कैविरैप्
पुऩल्काल् पाय्च्चत् तऴैन्तुविरि
पुवऩन् तऩिपूत् तरुळ्पऴुत्त
पॊऩ्ऩङ् कॊटियैप् पुरक्कवऴिन्

तिऴियुन् तुणर्क्कऱ्‌ पकत्तिऩऱ
वितऴ्त्तेऩ् कुटित्तुक् कुमट्टियॆति
रॆटुक्कुम् चिऱैवण् टुवट्टुऱवुण्
टिरैक्कक् करैक्कु मतक्कलुऴिक्

कुऴियुञ् चिऱुक णेऱ्‌ऱुरुमुक्
कुरल्वॆण् पुयलुङ् करुम्पुयलुङ्
कुऩ्ऱङ् कुलैय वुकैत्तेऱुङ्
कुलिचत् तटक्कै पुत्तळे.
6

तिरुमकळ्
वेऱु

वॆञ्चूट्टु नॆट्टुटल् विरिक्कुम् पटप्पायऩ्
मीमिचैत् तुञ्चु नील
मेकत्ति ऩाकत्तु विटुचुटर्प् पटलैमणि
मॆऩ्पर लुऱुत्त नொन्तु

पञ्चूट्टु चीऱटि पतैत्तुमतऩ् वॆङ्कतिर्प्
पटुमिळ वॆयिऱ्‌कु टैन्तुम्
पैन्तुऴाय्क् काटुविरि तण्णिऴ लॊतुन्कुमॊर्
पचुङ्कॊटियै यञ्च लिप्पा

मञ्चूट् टकट्टुनॆटु वाऩ्मुकटु तुरुवुमॊरु
मऱैयोति मञ्च लिक्क
मऱितिरैच् चिऱैविरियु मायिर मुकक्कटवुण्
मन्ताकि ऩिप्पॆ यर्त्त

चॆञ्चूट्टु वॆळ्ळो तिमङ्कुटि यिरुक्कुम्वळर्
चॆञ्चटैक् करुमि टऱ्‌ऱुत्
तेवुक्कु मुऩ्ऩिऩ्ऱ तॆय्वत्तै मुम्मुलैत्
तिरुवैप् पुरक्क वॆऩ्ऱे.
7

कलैमकळ्

वॆळ्ळित् तकट्टुनॆट् टेटविऴ्त् तिऩ्ऩिचै
विरुम्पुञ् चुरुम्पर् पाट
विळैनऱवु कक्कुम् पॊलऩ् पॊकुट् टलर्कमल
वीट्टुक् कॊऴित् तॆटुत्तुत्

तॆळ्ळित् तॆळिक्कुम् तमिऴ्कटलि ऩऩ्पिऩैन्
तिणैयॆऩ वॆटुत्त विऱैनूऱ्‌
ऱॆळ्ळमुतु कूट्टुणुमॊर् वॆळ्ळोति मत्तिऩिरु
चीऱटि मुटिप्पम् वळर्पैङ्

किळ्ळैक्कु मऴलैप् पचुङ्कुतलै यॊऴुकुतीङ्
किळवियुङ् कळि मयिऱ्‌कुक्
किळरिळञ् चायलु नव्विक्कु नोक्कुम्विरि
किञ्चुकच् चूट्ट रचऩप्

पिळ्ळैक्कु मटनटैयु मुटऩॊटु मकळिर्क्कॊर्
पेतमैयु मुतवि मुतिराप्
पिळ्ळैमैयिऩ् वळ्ळऩ्मै कॊळ्ळुमॊरु पाण्टिप्
पिराट्टियैक् काक्क वॆऩ्ऱे.
8

तुर्क्कै

वटिपट्ट मुक्कुटुमि वटिवे ऱिरित्तिट्टु
वळैकरुङ् कोट्टु मोट्टु
मकिटङ् कविऴ्त्तुक् कटाङ्कविऴ्क् कुञ्चिऱुकण्
माल्याऩै वीङ्क वाङ्कुन्

तुटिपट्ट कॊटिनुण् णुचुप्पिऱ्‌ कुटैन्तॆऩच्
चुटुकटैक् कऩलि तूण्टुञ्
चुऴल्कण् मुटङ्कुळै मटङ्कलै युकैत्तेऱु
चूररिप् पिणवु काक्क

पिटिपट्ट मटनटैक् केक्कऱ्‌ऱ कून्तऱ्‌
पिटिक्कुऴाञ् चुऱ्‌ऱ वॊऱ्‌ऱैप्
पिऱैमरुप् पुटैयतॊर् कळिऱ्‌ऱिऩैप् पॆऱ्‌ऱॆन्तै
पिट्टुण्टु कट्टुण्टु निऩ्

ऱटिपट्ट तिरुमेऩि कुऴैयक् कुऴैत्तिट्ट
वणिमणिक् किम्पु रिक्को
टाकत्त ताकक् कटम्पा टविक्कुळ् विळै
याटुमॊर् मटप्पिटि यैये.
9

चत्त मातर्कळ्
वेऱु

कटकळि ऱुतवुक पाय्मिचैप् पोर्त्तवळ्
कविकुवि तुऱुकलिऩ् वारियैत् तूर्त्तवळ्
कटल्वयि ऱॆरियवॊळ् वेलिऩैप् पार्त्तवळ्
कटिकमऴ् तरुमलर् तार्मुटिच् चेर्त्तवळ्

इटियुक वटलरि येऱुकैत् तार्त्तवळ्
ऎऴुतरु मुऴुमऱै नूलिऩिऱ्‌ कूर्त्तवळ्
ऎयिऱुकॊ टुऴुतॆऴु पारिऩैप् पेर्त्तवळ्
ऎऩुमिव रॆऴुवर्क टाण्मुटिच् चूट्टुतुम्

कुटमॊटु कुटवियर् पाणिकैक् कोत्तिटु
कुरवैयु मलतॊर्प णामुटिच् चूट्टरुळ्
कुतिकॊळ नटमिटु पाटलुक् केऱ्‌पवॊर्
कुऴलिचै पऴकळि पाटिटक् केट्टुटै

मटलविऴ् तुळपन ऱावॆटुत् तूऱ्‌ऱिट
मऴकळि ऱॆऩवॆऴु कार्मुकच् चूऱ्‌पुयल्
वरवरु मिळैयकु मारियैक् कोट्टॆयिऩ्
मतुरैयिल् वळर्कवु मारियैक् काक्कवे.
10

मुप्पत्तु मूवर्
वेऱु

अमरिल् वॆन्निटुम वुतियर् पिऩ्ऩिटुमॊ
रपयर् मुऩ्ऩिटुव ऩत्तॊक्क वोटवुम्
अळवु मॆम्मुटैय तिऱैयि तॆऩ्ऩमुटि
यरच रॆण्णिलरॊर् मुऱ्‌ऱत्तु वाटवुम्

अकिल मऩ्ऩरवर् तिचैयिऩ् मऩ्ऩरिव
रमर रॆऩ्ऩुमुरै तिक्कॆट्टु मूटवुम्
अमुत वॆण्मतियिऩ् मरपै युऩ्ऩियुऩि
यलरि यण्णल्मुऴु वॆप्पत्तु मूऴ्कवुम्

कुमरि पॊऩ्ऩिवैयै पॊरुणै नऩ्ऩतिकळ्
कुतिकॊळ् विण्णतियिऩ् मिक्कुक् कुलाववुङ्
कुवटु तॆऩ्मलैयि ऩिकर तिऩ्मैचुरर्
कुटिकॊळ् पॊऩ्मलैतु तित्तुप्प राववुङ्

कुमरर् मुऩ्ऩिरुव रमर रऩ्ऩैयिवळ्
कुमरि यिऩ्ऩमुमॆ ऩच्चित्तर् पाटवुङ्
कुरवै विम्मवर मकळिर् मण्णिलॆऴिल्
कुलवु कऩ्ऩियर्कळ् कैक्कॊक्क वाटवुम्

कमलऩ् मुऩ्ऩियिटु मरच वऩ्ऩमॆऴु
कटलि लऩ्ऩमुट ऩट्पुक्कै कूटवुङ्
करिय चॆम्मलॊटु मिळैय चॆम्मल्विटु
करुटऩ् मञ्चैयॊटॊर् कट्चिक्कु ळूटवुङ्

कटवि विण्णरचु नटवुम् वॆम्मुऩैय
कळिऱु कैम्मलैचॆल् कॊप्पत्तु वीऴवुङ्
कऩक मऩ्ऩुतट नळिऩि तुऩ्ऩियिरु
कमल मिऩ्ऩुमॊरु पऱ्‌पत्तुण् मेववुम्

इमय मॆऩ्ऩमऩु मुऱैकॊ टॆऩ्ऩरुमॆ
मिऱैयै नऩ्मरुकॆ ऩप्पॆऱ्‌ऱु वाऴवुम्
ऎवर्कॊल् पण्णवर्क ळॆवर्कॊऩ् मण्णवर्क
ळॆतुकॊल् पॊऩ्ऩुलकॆ ऩत्तट्टु माऱवुम्

ऎऴिल्चॆय् तॆऩ्मतुरै तऴैय मुम्मुलैयॊ
टॆऴुमॆ ऩम्मऩै वऩप्पुक्कॊर् कावलर्
इरुव रॆण्मर्पति ऩॊरुवर् पऩ्ऩिरुव
रॆऩुम् विण्णवर्कण् मुप्पत्तु मूवरे.
11

काप्पुप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

2-वतु चॆङ्कीरैप् परुवम्

नीराट्टि याट्टुपॊऱ्‌ चुण्णन् तिमिर्न्तळ्ळि
नॆऱ्‌ऱियिऱ्‌ ऱॊट्टिट्ट वॆण्
णीऱ्‌ऱिऩॊटु पुण्टरक् कीऱ्‌ऱुक्कु मेऱ्‌ऱिटवॊर्
नित्तिलच् चुट्टि चात्तित्

ताराट्टु चूऴियक् कॊण्टैयु मुटित्तुत्
तलैप्पणि तिरुत्ति मुत्तिऩ्
ऱण्णॊळि ततुम्पुङ् कुतम्पैयॊटु कातुक्कॊर्
तमऩियक् कॊप्पु मिट्टुप्

पाराट्टु पाण्टिप् पॆरुन्तेवि तिरुमुलैप्
पालमुत मूट्टि यॊरुनिऩ्
पाऩाऱु कुमुतङ् कऩिन्तूऱु तेऱल्तऩ्
पट्टाटै मटिन ऩैप्पच्

चीराट्टि वैत्तुमुत् ताटुम् पचुङ्किळ्ळै
चॆङ्कीरै याटि यरुळे
तॆऩ्ऩऱ्‌कु मम्पॊऩ्मलै मऩ्ऩऱ्‌कु मॊरुचॆल्वि
चॆङ्कीरै याटि यरुळे.
1

उण्णिला वुवकैप् पॆरुङ्कळि तुळुम्पनिऩ्
ऱुऩ्ऱिरुत् तातै निऩ्ऩै
यॊरुमुऱै करम्पॊत्ति वरुकॆऩ वऴैत्तिटुमु
ऩोटित् तवऴ्न्तु चॆऩ्ऱु

तण्णुला मऴलैप् पचुङ्कुतलै यमुतिऩिय
ताय्वयिऱु कुळिर वूट्टित्
तटमार्प निऱैकुङ् कुमच्चे ऱळैन्तुपॊऱ्‌
ऱाटो य् तटक्कै पऱ्‌ऱिप्

पण्णुला वटितमिऴ्प् पैन्तामम् विरियुम्
पणैत्तो ळॆरुत्तमेऱिप्
पाचॊळिय मरकतत् तिरुमेऩि पच्चैप्
पचुङ्कतिर् ततुम्प मणिवाय्त्

तॆण्णिला विरिय निऩ्ऱाटुम् पचुन्तोकै
चॆङ्कीरै याटि यरुळे
तॆऩ्ऩऱ्‌कु मम्पॊऩ्मलै मऩ्ऩऱ्‌कु मॊरुचॆल्वि
चॆङ्कीरै याटि यरुळे.
2

चुऱ्‌ऱुनॆटु नेमिच् चुवर्क्किचैय वॆट्टुच्
चुवर्क्का ऩिऱुत्ति मेरुत्
तूणॊऩ्ऱु नटुनट्टु वॆळिमुकटु मूटियिरु
चुटर् विळक्किट्टु मुऱ्‌ऱ

ऎऱ्‌ऱुपुऩ लिऱ्‌कऴुवु पुवऩप् पऴङ्कल
मॆटुत्तटुक् किप्पु तुक्कू
ऴिऩ्ऩमुत मुञ्चमैत् तऩ्ऩै नीपऩ्मुऱै
यिऴैत्तिट वऴित्त ऴित्तोर्

मुऱ्‌ऱवॆळि यिऱ्‌ऱिरियु मत्तप् पॆरुम्पित्तऩ्
मुऩ्ऩिऩ्ऱु तॊन्तमिटवु
मुऩियातु वैकलु मॆटुत्तटुक् किप्पॆरिय
मूतण्ट कूटमूटुञ्

चिऱ्‌ऱिल्विळै याटुमॊरु पच्चिळम् पॆण्पिळ्ळै
चॆङ्कीरै याटि यरुळे
तॆऩ्ऩऱ्‌कु मम्पॊऩ्मलै मऩ्ऩऱ्‌कु मॊरुचॆल्वि
चॆङ्कीरै याटि यरुळे.
3

मङ्कुल्पटु कन्तरच् चुन्तरक् कटवुट्कु
मऴकतिर्क् कऱ्‌ऱै चुऱ्‌ऱुम्
वाणयऩ मूऩ्ऱुङ् कुळिर्न्तमुत कलैतलै
मटुप्पक् कटैक्क णோक्कुम्

पॊङ्कुमतर् नोक्किऱ्‌ पिऱन्तवा ऩन्तप्
पुतुप्पुणरि नीत्त मैयऩ्
पुन्तित् तटत्तिऩै निरप्पवऴि यटियर्पाऱ्‌
पोकचा करम टुप्प

अङ्कणॊटु ञालत्तु वित्तिऩ्ऱि वित्तिय
वऩैत् तुयिर्क ळुन्तळिर्प्प
वरुण्मटै तिऱन्तुकटै वॆळ्ळम् पॆरुक्कॆटुत्
तलैयॆऱिन् तुकळ वुकळुञ्

चॆङ्कयल् किटक्कुङ् करुङ्कट् पचुन्तोकै
चॆङ्कीरै याटि यरुळे
तॆऩ्ऩऱ्‌कु मम्पॊऩ्मलै मऩ्ऩऱ्‌कु मॊरुचॆल्वि
चॆङ्कीरै याटि यरुळे.
4

पण्णऱा वरिमिटऱ्‌ ऱऱुकाण् मटुप्पप्
पचुन्तेऱ लाऱ लैक्कुम्
पतुमपी टिकैयुमुतु पऴमऱै विरिन्तॊळि
पऴुत्तचॆन् नावु मिमैयाक्

कण्णऱा मरकतक् कऱ्‌ऱैक् कलामञ्ञै
कण्मुकि ऱतुम्प वेङ्कुङ्
कार्वरैयुम् वॆळ्ळॆऩवॊर् कऩ्ऩिमा टत्तुवळर्
कऱ्‌पूर वल्लि कतिर्काल्

विण्णऱा मतिमुयऱ्‌ कलैकिऴिन् तिऴियमुत
वॆळ्ळरुवि पाय वॆटिपोय्
मीळुन् तकट्टकट् टिळवाळै मोतमुकै
विण्टॊऴुकु मुण्ट कप्पून्

तॆण्णऱा वरुविपाय् मतुरैमर कतवल्लि
चॆङ्कीरै याटि यरुळे
तॆऩ्ऩऱ्‌कु मम्पॊऩ्मलै मऩ्ऩऱ्‌कु मॊरुचॆल्वि
चॆङ्कीरै याटि यरुळे.
5

वेऱु

मुकमति यूटॆऴु नकैनिल वाट
मुटिच्चू ऴियमाट
मुरिपुरु वक्कॊटि नुतलिटु चुट्टि
मुरिप्पॊ टचैन् ताट

इकल्विऴि मकरमु मम्मक रम्पॊरु
मिरुमक रमुमाट
विटुनू पुरवटि पॆयरक् किण्कि
णॆऩुङ्किण् किणियाटत्

तुकिलॊटु चोर्तरु कॊटिनुण् मरुङ्कु
ऱुवण्टु तुवण्टाटत्
तॊन्ति चरिन्तिट वुन्ति करन्तॊळिर्
चूलुटै यालिटैमऱ्‌

ऱकिल चराचर निकिलमॊ टाटिट
वाटुक चॆङ्कीरै
यवऩि तऴैन्तिट मवुलि पुऩैन्तव
ळाटुक चॆङ्कीरै.
6

तचैन्तिटु कॊङ्कै यिरण्टल तॆऩवुरै
तरुतिरु मार्पाटत्
ताय्वरु कॆऩ्पवर् पेतैमै कण्टु
ततुम्पुपु ऩकैयाटप्

पचैन्तिटु ञाल मलर्न्तमै वॆळिऱियॊर्
पच्चुटल् चॊल्लवुमोर्
पैङ्कॊटि यॊल्कवु मॊल्कि नुटङ्किय
पण्टि चरिन्ताट

इचैन्तिटु तेवै निऩैन्तऩ वॆऩ्ऩ
विरङ्किटु मेकलैयो
टिटुकिटै याट वियऱ्‌कै मणम्पॊति
यितऴ्वऴि तेऱलिऩो

टचैन्तॊचि किऩ्ऱ पचुङ्कॊटि यॆऩविऩि
ताटुक चॆङ्कीरै
यवऩि तऴैन्तिट मवुलि पुऩैन्तव
ळाटुक चॆङ्कीरै.
7

परिमळ मूऱिय वुच्चियिऩ् मुच्चि
पतिन्ता टच्चुटर्पॊऱ्‌
पट्टमु टऩ्चिऱु चुट्टियुम् वॆयिलॊटु
पऩिवॆण् णिलवाटत्

तिरुनुतऩ् मीतॆऴु कुऱुवॆयर् वाटत्
तॆय्वम णङ्कमऴुन्
तिरुमेऩियिऩ् मुऴु मरकत वॊळियॆण्
टिक्कुम् विरिन्ताटक्

करुविऩै नाऱु कुतम्पै ततुम्पिय
कातु तऴैन्ताटक्
कतिर्वॆण् मुऱुव लरुम्प मलर्न्तिटु
कमलत् तिरुमुकनिऩ्

अरुळ्विऴि यॊटुम्वळर् करुणै पॊऴिन्तिट
वाटुक चॆङ्कीरै
यवऩि तऴैन्तिट मवुलि पुऩैन्तव
ळाटुक चॆङ्कीरै.
8

वेऱु

कुरुमणि वॆयिल्विट मरकत निऴल्विरि
कुऩ्ऱे निऩ्ऱूतुङ्
कुऴलिचै पऴकिय मऴैमुकि लॆऴवॆऴु
कॊम्पे वॆम्पाच

मरुविय पिणिकॆट मलैतरु मरुमैम
रुन्ते चन्ताऩम्
वळर्पुव ऩमुमुणर् वरुमरु मऱैयिऩ्व
रम्पे चॆम्पोतिऱ्‌

करुणैयिऩ् मुऴुकिय कयऱिरि पचियक
रुम्पे वॆण्चोतिक्
कलैमति मरपिलॊ रिळमति यॆऩवळर्
कऩ्ऱे यॆऩ्ऱोतुम्

तिरुमकळ् कलैकमकटलैमकळ् मलैमकळ्
चॆङ्को चॆङ्कीरै
तॆळितमिऴ् मतुरैयिल् वळरुमॊ रिळमयिल्
चॆङ्को चॆङ्कीरै.
9

चङ्कुकि टन्तत टङ्कैनॆ टुम्पुय
ऱङ्काय् पङ्कायोर्
तमऩिय मलैपटर् कॊटियॆऩवटिवुत
ऴैन्ता यॆन्तायॆऩ्

ऱङ्कॆण टुम्पुव ऩङ्कटॊ ऴुन्तॊऱु
मञ्चे लॆऩ्ऱोतुम्
अपयमुम् वरतमु मुपयमु मुटैयव
णङ्के वॆङ्कोपक्

कङ्कुऩ्म तङ्कय मङ्कुल टङ्कवि
टुङ्का मऩ्चेमक्
कयल्कुटि पुकुमॊरु तुकिलिकै यॆऩनिऩ्
कण्पो लुञ्चायऱ्‌

चॆङ्कय ऱङ्कुपॊ लऩ्कॊटि मिऩ्कॊटि
चॆङ्को चॆङ्कीरै
तॆळितमिऴ् मतुरैयिल् वळरुमॊ रिळमयिल्
चॆङ्को चॆङ्कीरै.
10

चॆङ्कीरैप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

3 वतु तालप्परुवम्

तॆऩ्ऩऩ् ऱमिऴि ऩुटऩ्पिऱन्त
चिऱुका लरुम्पत् तीयरुम्पुन्
तेमा निऴऱ्‌कण् टुञ्चुमिळञ्
चॆङ्कट् कयवाय्प् पुऩिऱ्‌ऱॆरुमै

इऩ्ऩम् पचुम्पुऱ्‌ कऱिक्कल्ला
विळङ्कऩ् ऱुळ्ळि मटित्तलनिऩ्
ऱिऴिपा लरुवि युवट्टॆऱिय
वॆऱियुन् तिरैत्तीम् पुऩऱ्‌पॊय्कैप्

पॊऩ्ऩङ् कमलप् पचुन्तोट्टुप्
पॊऱ्‌ऱा ताटिक् कऱ्‌ऱैनिलाप्
पॊऴियुन् तरङ्कम् पॊऱैयुयिर्त्त
पॊऩ्पोऱ्‌ ऱॊटुतो लटिप्पॊलऩ्चूट्

टऩ्ऩम् पॊलियुन् तमिऴ् मतुरैक्
करचे तालो तालेलो
अरुळ्चूऱ्‌ कॊण्ट वङ्कयऱ्‌कण्
णमुते तालो तालेलो
1

वीक्कुञ् चिऱुपैन् तुकिऱ्‌ऱोकै
विरियुङ् कलाप मरुङ्कलैप्प
विळैयाट् टयरु मणऱ्‌चिऱ्‌ऱिल्
वीट्टुक् कुटिपुक् कोट्टियिरुळ्

चीक्कुञ् चुटर्तूङ् कऴऩ्मणियिऩ्
चॆन्ती मटुत्त चूट्टटुप्पिऱ्‌
चॆऴुन्ताट् पवळत् तुवरटुक्कित्
तॆळिक्कु नऱुन्तण् टेऱलुलै

वाक्कुङ् कुटक्कूऩ् कुऴिचियिलम्
मतुवार्त् तरित्त नित्तिलत्तिऩ्
वल्चि पुकट्टि वटित्तॆटुत्तु
वयऩ्मा मकळिर् कुऴाञ्चिऱुचो

ऱाक्कुम् पॆरुन्तण् पणैमतुरैक्
करचे तालो तालेलो
अरुळ्चूऱ्‌ कॊण्ट वङ्कयऱ्‌कण्
णमुते तालो तालेलो
2

ओटुम् पटलै मुकिऱ्‌पटल
मुवर्नीत् तुवरि मेय्न्तुकरु
वूऱुङ् कमञ्चूल् वयिऱुटैय
वुकैत्तुक् कटवुट् कऱ्‌पकप्पूङ्

काटुन् तरङ्कक् कङ्कै नॆटुङ्
कऴियु नीन्ति यमुतिऱैक्कुङ्
कलैवॆण् मतियिऩ् मुयऱटविक्
कतिर्मीऩ् कऱ्‌ऱै तिरैत्तुतऱि

मूटुङ् ककऩ वॆळिक्कूट
मुकटु तिऱन्तु पुऱङ्कोत्त
मुन्नी रुऴक्किच् चिऩवाळै
मूरिच् चुऱवि ऩोटुम्विळै

याटुम् पऴऩत् तमिऴ्मतुरैक्
करचे तालो तालेलो
अरुळ्चूऱ्‌ कॊण्ट वङ्कयऱ्‌कण्
णमुते तालो तालेलो
3

ऊऱुङ् करटक् कटत्तुमुकन्
तूऱ्‌ऱु मतमा मटवियर्निऩ्
ऱुतऱुङ् कुऴऱ्‌पून् तुकळटङ्क
वोट विटुत्त कुङ्कुमच् चॆञ्

चेऱु वऴुक्कि योट्टऱुक्कुन्
तिरुमा मऱुकि लरचर् पॆरुन्
तिण्टे रॊतुङ्कक् कॊटुञ्चि नॆटुञ्
चिऱुते रुरुट्ट्टुञ् चॆङ्कण्मऴ

वेऱु पॊरुवे लिळैञर्कटवु
इवुळि कटैवाय् कुतट्टवऴिन्
तिऴियुम् विलाऴि कुमिऴियॆऱिन्
तिरैत्तुत् तिरैत्तु नुरैत्तॊरुपे

राऱु मटुक्कुन् तमिऴ्मतुरैक्
करचे तालो तालेलो
अरुळ्चूऱ्‌ कॊण्ट वङ्कयऱ्‌कण्
णमुते तालो तालेलो
4

वार्क्कुऩ् ऱिरण्टु चुमन्तॊचियु
मलर्कॊम् पऩैयार् कुऴऱ्‌ऱुञ्चु
मऴलैच् चुरुम्पर् पुकुन्तुऴक्क
मलर्त्ता तुकुत्तु वाऩतियैत्

तूर्क्कुम् पॊतुम्पिऩ् मुयऱ्‌कलैमेऱ्‌
ऱुळ्ळि युकळु मुचुक्कलैयिऩ्
ऱुऴऩिक् कॊतुङ्किक् कऴऩियिऩॆऱ्‌
चूट्टुप् पटप्पै मेय्न्तुकतिर्प्

पोर्क्कुऩ् ऱेऱुङ् करुमुकिलै
वॆळ्वाय् मळ्ळर् पिणैयलिटुम्
पॊरुकोट् टॆरुमैप् पोत्तिऩॊटुम्
पूट्टि यटिक्क विटिक्कुरल् विट्

टार्क्कुम् पऴऩत् तमिऴ्मतुरैक्
करचे तालो तालेलो
अरुळ्चूऱ्‌ कॊण्ट वङ्कयऱ्‌कण्
णमुते तालो तालेलो
5

वेऱु

कारिऱ्‌ पॊऴिमऴै नीरिऱ्‌ चुऴियॆऱि
कऴियिऱ्‌ चिऱुकुऴियिऱ्‌
करैयिऱ्‌ करैपॊरु तिरैयिऱ्‌ ऱलैविरि
कण्टलिऩ् वण्टलिऩॆऱ्‌

पोरिऱ्‌ कळनिऱै चेरिऱ्‌ कुळनिऱै
पुऩलिऱ्‌ पॊरुकयलिऱ्‌
पॊऴिलिऱ्‌ चुरुळ्पुरि कुऴलिऱ्‌ कणिकैयर्
कुऴैयिऱ्‌ पॊरुकयल्पोय्त्

तेरिऱ्‌ कुमरर्कण् मार्पिऱ्‌ पॊलितरु
तिरुविऱ्‌ पॊरुविल्वरिच्
चिलैयिऱ्‌ ऱिरळ्पुय मलैयिऱ्‌ पुलविति
रुत्तिट वूऴ्त्तमुटित्

तारिऱ्‌ पॊरुतिटु मतुरैत् तुरैमकळ्
तालो तालेलो
चङ्कम् वळर्न्तिट निऩ्ऱ पॊलऩ्कॊटि
तालो तालेलो.
6

चेऩैत् तलैवर्क टिचैयिऱ्‌ ऱलैवर्कळ्
चॆरुविऱ्‌ ऱलैवर्कळाऱ्‌
चिलैयिऱ्‌ ऱटमुटि तेरिऱ्‌ कॊटियॊटु
चिन्तच् चिन्तियिटुञ्

चोऩैक् कणैमऴै चॊरियप् पॆरुकिय
कुरुतिक् कटलिटैये
तॊन्त मिटुम्पल् कवन्त निवन्तॊरु
चुऴियिऱ्‌ पवुरिकॊळ

आऩैत् तिरळॊटु कुतिरैत् तिरळैयु
मप्पॆयर् मीऩैमुकन्
तम्मऩै याटुक टऱ्‌ऱिरै पोल
वटऱ्‌ऱिरै मोतवॆऴुन्

ताऩैक् कटलॊटु पॊलियुन् तिरुमकळ्
तालो तालेलो
चङ्कम् वळर्न्तिट निऩ्ऱ पॊलऩ्कॊटि
तालो तालेलो.
7

अमरर्क् कतिपति वॆळिऱक् कळिऱॆतिर्
पिळिऱक् कुळिऱियिटा
वण्ट मिचैप्पॊलि कॊण्ट लुकैत्तिटु
ममरिऱ्‌ ऱमरिऩॊटुङ्

कमरिऱ्‌ कविऴ्तरु तिचैयिऱ्‌ ऱलैवर्कण्
मलैयिल् चिऱकरियुङ्
कटवुट् पटैयॊटु पिऱकिट् टुटैवतु
कण्टु मुकङ्कुळिराप्

पमरत् तरुमलर् मिलैयप् पटुमुटि
तॊलैयक् कॊटुमुटि ताऴ्
पैम्पॊऱ्‌ ऱटवरै तिरियक् कटल्वयि
ऱॆरियप् पटैतिरियाच्

चमरिऱ्‌ पॊरुतिरु मकऩैत् तरुमयिल्
तालो तालेलो
चङ्कम् वळर्न्तिट निऩ्ऱ पॊलऩ्कॊटि
तालो तालेलो.
8

मुतुचॊऱ्‌ पुलवर् तॆळित्त पचुन्तमिऴ्
नूल्पाऴ् पोकामे
मुळरिक् कटवुळ् पटैत्त वचुन्तरै
कीऴ्मे लाकामे

अतिरप् पॊरुतु कलिप्पकै ञऩ्ऱमिऴ्
नीर्ना टाळामे
अकिलत् तुयिर्क ळयर्त्तु मऱङ्कटै
नीणीर् तोयामे

चितैवुऱ्‌ ऱरचिय ऩऱ्‌ऱरु मङ्कुटि
पोय्माय् वाकामे
चॆऴियर्क् कपयरु मॊप्पॆऩ निऩ्ऱुण
राता रोतामे

मतुरैप् पतितऴै यत्तऴै युङ्कॊटि
तालो तालेलो
मलैयत् तुवचऩ् वळर्त्त पचुङ्किळि
तालो तालेलो.
9

तकरक् करिय कुऴऱ्‌चिऱु पॆण्पिळ्ळै
नीयो तूयोऩ्वाऴ्
चयिलत् तॆयिलै वळैप्पव ळॆऩ्ऱॆतिर्
चीऱा वीऱोता

निकरिट् टमर्चॆय् कणत्तवर् नन्तिपि
राऩो टेयोटा
निलैकॆट् टुलैय वुटऱ्‌ऱवु टैन्ततॊ
राऩे ऱाकमे

चिकरप् पॊतिय मिचैत्तव ऴुञ्चिऱु
तेर्मे लेपोयोर्
चिवऩैप् पॊरुत चमर्त्त ऩुकन्तरुळ्
चेल्पोऩ् मायामे

मकरत् तुवच मुयर्त्तपॊ लऩ्कॊटि
तालो तालेलो
मलैयत् तुवचऩ् वळर्त्त पचुङ्किळि
तालो तालेलो.
10

तालप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

4-वतु चप्पाणिप् परुवम्

नाळवट् टत्तळिम नळिऩत् तॊटुन्तुत्ति
नाकणैयुम् विट्टॊ रॆट्टु
नाट्टत्त ऩुम्परम वीट्टत्त ऩुन्तुञ्चु
नळ्ळिरुळि ऩाप्प णण्ट

कोळवट् टम्पऴैय नेमिवट् टत्तिऩॊटु
कुप्पुऱ्‌ऱु वॆऱ्‌पट्टुमेऴ्
कुट्टत्ति ऩिऱ्‌कविऴ मूतण्ट वेतण्ट
कोतण्ट मोटु चक्र

वाळवट् टञ्चुऴल मट्टित्तु नट्टमिटु
मतुमत्तर् चुत्त नित्त
वट्टत्ति ऩुक्किचैय वॊऱ्‌ऱिक्क ऩत्तऩ
वट्टत्तै यॊत्तिट्ट तोर्

ताळवट् टङ्कॊट्टु कैप्पाणि यॊप्पवॊरु
चप्पाणि कॊट्टियरुळे
तमिऴॊटु पिऱन्तुपऴ मतुरैयिल् वळर्न्तकॊटि
चप्पाणि कॊट्टियरुळे.
1

पॊय्वन्त नुण्णिटै नुटङ्कक् कॊटिञ्चिप्
पॊलन्तेरॊ टमर कत्तुप्
पॊऩ्मेरु विल्लियै यॆतिर्प्पट्ट ञाऩ्ऱम्मै
पॊम्मऩ्मुलै मूऩ्ऱिलॊऩ्ऱु

कैवन्त कॊऴुनरॊटु मुळ्ळप् पुणर्च्चिक्
करुत्ता ऩाकत्तॊटुङ्कक्
कविऴ्तलै वणक्कॊटु मुलैक्कण्वैत् तिटुमॊरु
कटैक्कणோक् कमुत मूऱ्‌ऱ

मॆय्वन्त नाणिऩॊटु नुतल्वन् तॆऴुङ्कुऱु
वॆयर्प्पिऩो टुयिर्प्पु वीङ्कुम्
विम्मितमु माय्निऩ्ऱ वुयिरोव मॆऩवूऩ्ऱु
विऱ्‌कटै विरऱ्‌कटै तऴीइत्

तैवन्त नाणिऩॊटु तवऴ्तन्त चॆङ्कैकॊटु
चप्पाणि कॊट्टि यरुळे
तमिऴॊटु पिऱन्तुपऴ मतुरैयिल् वळर्न्तकॊटि
चप्पाणि कॊट्टियरुळे.
2

पूमरु वॆटिप्पमुकै विण्टतण् टलैयीऩ्ऱ
पुऩैऩऱुन् तळिर्कळ् कॊय्तुम्
पॊय्तऱ्‌ पिणाक्कळॊटु वण्टऱ्‌ कलम्पॆय्तु
पुऴुतिविळै याट्ट यर्न्तुम्

कामरु मयिऱ्‌कुञ्चु मटवऩप् पार्प्पिऩॊटु
पुऱवुपिऱ वुम्व ळर्त्तुङ्
कान्तळ्चॆङ् कमलत्त कऴुनीर् मणन्तॆऩक्
कण्पॊत्ति विळैया टियुन्

तेमरु पचुङ्किळ्ळै वैत्तुमुत् ताटियुन्
तिरळ्पॊऱ्‌ कऴङ् काटियुञ्
चॆयऱ्‌कैया ऩऩ्ऱियु मियऱ्‌कैच् चिवप्पूऱु
चेयितऴ् विरिन्त तॆय्वत्

तामरै पऴुत्तकैत् तळिरॊळि तुळुम्पवॊरु
चप्पाणि कॊट्टि यरुळे
तमिऴॊटु पिऱन्तुपऴ मतुरैयिल् वळर्न्तकॊटि
चप्पाणि कॊट्टियरुळे.
3

विण्णळिक् कुञ्चुटर् विमाऩमुम् परनात
वॆळियिऱ्‌ ऱुवात चान्त
वीटुङ् कटम्पुपॊति काटुन् तटम्पणै
विरिन्त तमिऴ् नाटुम् नॆऱ्‌ऱिक्

कण्णळिक् कुञ्चुन् तरक्कटवुळ् पॊलियुमाऱु
काऱ्‌पीट मुमॆम् पिराऩ्
कामर्परि यङ्कक् कविऩ्ऱङ्कु पळ्ळियङ्
कट्टिलुन् तॊट्टिलाकप्

पण्णळिक् कुङ्कुतलै यमुतॊऴुकु कुमुतप्
पचुन्तेऱ लूऱ लाटुम्
पैङ्कुऴवि पॆरुविरल् चुवैत्तु नी परुकिटप्
पैन्तेऱलूऱु वण्कैत्

तण्णळिक् कमलञ् चिवप्पूऱ वम्मैयॊरु
चप्पाणि कॊट्टि यरुळे
तमिऴॊटु पिऱन्तुपऴ मतुरैयिल् वळर्न्तकॊटि
चप्पाणि कॊट्टि यरुळे.
4

चेलाट्टु वाट्कट् करुङ्कटऱ्‌ कटैमटै
तिऱन्तमुत मूऱ्‌ऱु करुणैत्
तॆण्टिरै कॊऴित्तॆऱिय वॆण्टिरै नॆरुप्पूट्टु
तॆय्वक् कुऴन्तै यैच्चॆङ्

कोलाट्टु निऩ्चिऱु कणैक्काऱ्‌ किटत्तिक्
कुळिप्पाट्टि युच्चि मुच्चिक्
कुञ्चिक्कु नॆय्पोऱ्‌ऱि वॆण्काप्पु मिट्टुवळर्
कॊङ्कैयिऱ्‌ चङ्कु वार्क्कुम्

पालाट्टि वायितऴ् नॆरित्तूट्टि युटलिऱ्‌
पचुञ्चुण्ण मुन्ति मिर्न्तु
पैम्पॊऱ्‌ कुऱङ्किऩिऱ्‌ कण्वळर्त् तिच्चिऱु
परूउमणित् तॊट्टिलेऱ्‌ऱित्

तालाट्टि याट्टुकैत् तामरै मुकिऴ्त्तम्मै
चप्पाणि कॊट्टि यरुळे
तमिऴॊटु पिऱन्तुपऴ मतुरैयिल् वळर्न्तकॊटि
चप्पाणि कॊट्टियरुळे.
5

वेऱु

वाऩत् तुरुमॊ टुटुत्तिरळ् चिन्त
मलैन्त पऱन्तलैयिऩ्
मण्णवर् पण्णवर् वाळिऩ् मऱिन्तवर्
मऱ्‌ऱवर् पॊऱ्‌ऱॊटियार्

पाऩऱ्‌ कणैयु मुलैक्कुव टुम्पॊरु
पटैयिऱ्‌ पटविमैयोर्
पैङ्कुटर् मूळैयॊ टुम्पुति तुण्टु
पचुन्तटि चुवैकाणाच्

चेऩप् पन्तरि ऩलैकैत् तिरळ्पल
कुरवै पिणैत्ताटत्
तिचैयिऱ्‌ ऱलैवर्कळ् पॆरुना णॆय्तच्
चिऱुना णॊलिचॆय्याक्

कूऩऱ्‌ चिलैयि ऩॆटुङ्कणै तॊट्टवळ्
कॊट्टुक चप्पाणि
कुटैनिऴ लिऱ्‌पुवि मकळै वळर्त्तवळ्
कॊट्टुक चप्पाणि.
6

चमरिऱ्‌ पिऱकिटु मुतियरु मपयरु
मॆतिरिट् टमराटत्
तण्टतरऩ्चॆल् करुम्प टिन्तिरऩ्
वॆण्पक टो टुटैयात्

तिमिरक् कटल्पुक वरुणऩ् विटुञ्चुऱ
वरुणऩ् विटुङ्कटवुट्
टेरिऩुकण्टॆऴ वार्विल् वऴङ्कु
कॊटुङ्कोल् चॆङ्कोला

इमयत्
तॊटुम्वळर् कुलवॆऱ्‌ पॆट्टैयु
मॆल्लैक् कल्लिऩिऱीइ
ऎण्टिचै युन्तऩि कॊण्टु पुरन्तु
वटातु कटऱ्‌ऱुऱै तॆऩ्

कुमरित् तुऱैयॆऩ वाटु मटप्पटि
कॊट्टुक चप्पाणि
कुटैनिऴ विऱ्‌पुवि मकळै वळर्त्तवळ्
कॊट्टुक चप्पाणि.
7

चॆऩ्ऱिटु वाळिकळ् कूळिकळ् काळिकळ्
ञाळियि लाळियॆऩच्
चॆरुमलै चॆम्मलै मुतलियर् चिन्तच्
चिन्तिट नन्तिपिराऩ्

निऩ्ऱिल ऩोटलु मुऩ्ऩऴ कुम्मवऩ्
पिऩ्ऩऴ कुङ्काणा
निलवुवि रिन्तिटु कुऱुनकै कॊण्टु
नॆटुङ्कयि लैक्किरियिऩ्

मुऩ्ऱिलि ऩाटऩ् मऱन्तम राटियॊर्
मूरिच् चिलैकुऩिया
मुरिपुरु वच्चिलै कटैकुऩि
यच्चिल
मुळरिक् कणैतॊट्टुक्

कुऩ्ऱवि लाळियै वॆऩ्ऱ तटातकै
कॊट्टुक चप्पाणि
कुटैनिऴ लिऱ्‌पुवि मकळै वळर्त्तवळ्
कॊट्टुक चप्पाणि.
8

वेऱु

ऒऴुकिय करुणैयु वट्टॆऴ
वैत्तव रुट्पार्वैक्
कुळनॆकि ऴटियर्प वक्कटल्
वऱ्‌ऱव लैत्तोटिक्

कुऴैयॊटु पॊरुतुकॊ लैक्कणै
यैप्पिणै यैच्चीऱिक्
कुमिऴॊटु पऴकिम तर्त्तक
यऱ्‌कण्म टप्पावाय्

तऴैकॆऴु पॊऴिलिऩ्मु चुक्कलै
मैप्पुय विऱ्‌पायत्
तवऴिळ मतिकलै नॆक्कुकु
पुत्तमु तत्तोटे

मऴैपॊऴि यिमयम यिऱ्‌पॆटै
कॊट्टुक चप्पाणि
मतुरैयिल् वळरु मटप्पिटि
कॊट्टुक चप्पाणि.
9

चॆऴुमऱै तॆळियव टित्तत
मिऴ्प्पति कत्तोटे
तिरुवरु ळमुतुकु ऴैत्तुवि
टुत्तमु लैप्पालाऱ्‌

कऴुमल मतलैव यिऱ्‌ऱैनि
रप्पिम यिऱ्‌चेयैक्
कळिऱॊटुम् वळरव ळर्त्तव
रुट्चॆवि लित्ताये

कुऴलिचै पऴकिमु ऴुप्पिर
चत्तिर चत्तोटे
कुतिकॊळु नऱियक ऩिच्चुवै
नॆक्कपॆ रुक्केपोऩ्

मऴलैयिऩ मुतुकु चॊऱ्‌किळि
कॊट्टुक चप्पाणि
मतुरैयिल् वळरुम टप्पिटि
कॊट्टुक चप्पाणि.
10

चप्पाणिप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

5-वतु मुत्तप् परुवम्

कालत् तॊटुकऱ्‌ पऩैकटन्त
करुवू लत्तुप् पऴम्पाटऱ्‌
कलैमाच् चॆल्वर् तेटिवैत्त
कटवुण् मणिये युयिराल

वालत् तुणर्वि ऩीर्पाय्च्चि
वळर्प्पार्क् कॊळिपूत् तरुळ्पऴुत्त
मलर्क्कऱ्‌ पकमे यॆऴुताच्चॊऩ्
मऴलै ततुम्पु पचुङ्कुतलैच्

चोलैक् किळिये युयिर्त्तुणैयान्
तोऩ्ऱात् तुणैक्कोर् तुणैयाकित्
तुवात चान्तप् पॆरुवॆळियिऱ्‌
ऱुरियङ् कटन्त परनात

मूलत् तलत्तु मुळैत्तमुऴु
मुतले मुत्तन् तरुकवे
मुक्कट् चुटर्क्कु विरुन्तिटुमुम्
मुलैयाय् मुत्तन् तरुकवे.
1

उरुकि युरुकि नॆक्कुनॆक्कु
ळुटैन्तु कचिन्तिट् टचुम्पूऱुम्
उऴुव लऩ्पिऱ्‌ पऴवटिया
रुळ्ळत् तटत्ति लूऱ्‌ऱॆटुत्तुप्

पॆरुकु परमा ऩन्त वॆळ्ळप्
पॆरुक्के चिऱियेम् पॆऱ्‌ऱपॆरुम्
पेऱे यूऱु नऱैक्कून्तऱ्‌
पिटिये कॊटिनुण् णुचुप्पॊचिय

वरुकुङ् कुमक्कुऩ् ऱिरण्टेन्तु
मलर्प्पूङ् कॊम्पे तीङ्कुऴलिऩ्
मतुरङ् कऩिन्त पचुङ्कुतलै
मऴलै यरुम्पच् चेताम्पऩ्

मुरुकु विरियुञ् चॆङ्कऩिवाय्
मुत्तन् तरुक मुत्तमे
मुक्कट् चुटर्क्कु विरुन्तिटुमुम्
मुलैयाय् मुत्तन् तरुकवे.
2

कॊऴुति मतर्वण् टुऴक्कुकुऴऱ्‌
कोतैक् कुटैन्त कॊण्टलुनिऩ्
कुतलैक् किळिमॆऩ् मॊऴिक्कुटैन्त
कुऱुङ्कट् करुम्पुङ् कूऩ्पिऱैक्को

टुऴत पॊलऩ्ची ऱटिक्कुटैन्त
चॆन्ता मरैयुम् पचुङ्कऴुत्तुक्
कुटैन्त कमञ्चूऱ्‌ चङ्कुमॊऴु
कॊळिय कमुकु मऴकुतॊय्यिल्

ऎऴुतु तटन्तोट् कुटैन्ततटम्
पणैयुम् पणैमॆऩ् मुलैक्कुटैन्त
इणैमा मरुप्पुन् तरुमुत्तुऩ्
टिरुमुत् तॊव्वा विकपरङ्कळ्

मुऴुतुन् तरुवाय् निऩ्कऩिवाय्
मुत्तन् तरुक मुत्तमे
मुक्कट् चुटर्क्कु विरुन्तिटुमुम्
मुलैयाय् मुत्तन् तरुकवे.
3

मत्त मतमाक् कवुट्टॊरुनाऩ्
मरुप्पुप् पॊरुप्पु मिचैप्पॊलिन्त
वाऩत् तरचु कोयिल्वळर्
चिन्ता मणियुम् वटपुलत्तार्

नत्तम् वळर वळकैयर्को
ऩकरिल् वळरुम् वाऩ्मणियुम्
नळिऩप् पॊकुट्टिल् वीऱ्‌ऱिरुक्कु
नङ्कै मऩैक्कोर् विळक्कमॆऩप्

पैत्त चुटिकैप् पटप्पायऱ्‌
पतुमनापऩ् मार्पिल्वळर्
परिति मणियु मॆमक्कम्मै
पणियल् वाऴि वेयीऩ्ऱ

मुत्त मुकुन्त निऩ्कऩिवाय्
मुत्तन् तरुक मुत्तमे
मुक्कट् चुटर्क्कु विरुन्तिटुमुम्
मुलैयाय्
मुत्तन् तरुकवे.
4

कोटुङ् कुवटुम् पॊरुतरङ्कक्
कुमरित् तुऱैयिऱ्‌ पटुमुत्तुम्
कॊऱ्‌कैत् तुऱैयिऱ्‌ ऱुऱैवाणर्
कुळिक्कुञ् चलापक् कुवाऩ्मुत्तुम्

आटुम् पॆरुन्तण् टुऱैप्पॊरुनै
याऱ्‌ऱिऱ्‌ पटुतॆण् णिलामुत्तुम्
अन्तण् पॊतियत् तटञ्चार
लरुवि चॊरियुङ् कुळिर्मुत्तुम्

वाटुङ् कॊटिनुण् णुचुप्पॊचिय
मटव मकळि रुटऩाटुम्
वण्टऱ्‌ ऱुऱैक्कु वैत्तुनॆय्त्तु
मणन्ताऴ् नऱुमॆऩ् पुकैप्पटलम्

मूटुङ् कुऴलाय् निऩ्कऩिवाय्
मुत्तन् तरुक मुत्तमे
मुक्कट् चुटर्क्कु विरुन्तिटुमुम्
मुलैयाय् मुत्तन् तरुकवे.
5

वेऱु

पैवैत्त तुत्तिप् परूउच्चुटिकै मुऩ्ऱिऱ्‌
पचुङ्कॊटि युटुक्कै किऴियप्
पायिरुट् पटलङ् किऴित्तॆऴु चुटर्प्परिति
परितिक् कॊटिञ्चि माऩ्ऱेर्

मॊय्वैत्त कॊय्युळै वयप्पुरवि वाय्च्चॆल्ल
मुट्कोल् पिटित्तु नॆटुवाऩ्
मुऱ्‌ऱत्तै यिरुळ्पट विऴुङ्कुन् तुकिऱ्‌कॊटि
मुऩैक्कणै वटिम्पु नक्का

मैवैत्त चॆञ्चिलैयु मम्पुलियु मोटनॆटु
वाऩ्मीऩ् मणन्तु कन्त
वटवरै मुकन्तनिऩ् वयक्कॊटि यॆऩप्पॊलियु
मञ्चिवर् वळाक नொच्चित्

तॆय्वत् तमिऴ्क्कूट ऱऴैयत् तऴैत्तव
टिरुप्पवळ मुत्त मरुळे
चेल्वैत्त वॊण्कॊटियै वलम्वैत्त पॆण्कॊटि
तिरुप्पवळ मुत्त मरुळे.
6

पिऩ्ऩऱ्‌ ऱिऱैक्कटऩ् मतुक्कुट मऱत्तेक्कु
पॆय्मुकिऱ्‌ कारुटलम् वॆण्
पिऱैमतिक् कूऩ्कुयक् कैक्कटैञ रॊटुपुटै
पॆयर्न्तिटै नुटङ्क वॊल्कु

मिऩ्ऩऱ्‌ ऱटित्तुक् करुम्पॊऱ्‌ऱॊटिक्कटैचि
मॆल्लियर् वॆरीइप् पॆयरवाऩ्
मीऩ्कणम् वॆरुक्कॊळ्ळ वॆटिवराल् कुतिकॊळ्ळुम्
विट्पुलम् विळै पुलमॆऩक्

कऩ्ऩऱ्‌ पॆरुङ्काटु कऱ्‌पकक् काट्टुवळर्
कटवुण्मा कवळङ् कॊळक्
कामते ऩुवुनिऩ्ऱु कटैवाय् कुतट्टक्
कतिर्क्कुलै मुतिर्न्तु विळैयुञ्

चॆन्नॆऱ्‌ पटप्पैमतु रैप्पति पुरप्पव
टिरुप्पवळ मुत्त मरुळे
चेल्वैत्त वॊण्कॊटियै वलम्वैत्त पॆण्कॊटि
तिरुप्पवळ मुत्त मरुळे.
7

चङ्को लिटुङ्कटऱ्‌ ऱाऩैक्कु वॆन्निटु
तरापतिकण् मुऩ्ऱिऱूर्त्त
तमऩियक् कुप्पैयुन् तिचैमुतल्वर् तटमुटित्
ताममुन् तलैम यङ्कक्

कॊङ्को लिटुङ्कैक् कॊटुङ्को लॊटुन्तिरि
कुऱुम्पऩ् कॊटिच्चुऱवु निऩ्
कॊऱ्‌ऱप् पताकैक् कुऴात्तिऩॊटु मिरचतक्
कुऩ्ऱिऩुञ् चॆऩ्ऱु लावप्

पॊऩ्कोल वेलैप् पुऱत्तिऩॊ टकत्तिऩिमिर्
पोराऴि परिति यिरतप्
पॊङ्काऴि मऱ्‌ऱप् पॊरुप्पाऴि यिऱ्‌ऱिरि
पुलम्पप् पुलम्पु चॆय्यच्

चॆङ्को ऱिरुत्तिय मुटिच्चॆऴियर् कोमक
टिरुप्पवळ मुत्त मरुळे
चेल्वैत्त वॊण्कॊटियै वलम्वैत्त पॆण्कॊटि
तिरुप्पवळ मुत्त मरुळे.
8

वेऱु

परुवरै मुतुपल वटियिऩि ऩॆटुनिल
नॆक्ककु टक्कऩियिऱ्‌
पटुनऱै पटुनिऱै कटमुटै पटुवक
टुप्पवु वट्टॆऴवुम्

विरितलै मुतलॊटु विळैपुल मुलैयवु
ऴक्किय मुट्चुऱविऩ्
विचैयिऩिऩ् वऴिनऱै मिटऱॊटि कमुकिऩ्वि
ऴुक्कुलै नॆक्कुकवुम्

करैयॆऱि पुणरियि ऩिरुमटि पॆरुकुत
टत्तुम टुत्तमटक्
कळिऱॊटु पिळिऱिय विकलिय मुकिलिऩि
रट्टियि रट्टियमुम्

मुरचतिर् कटिनकर् मतुरैयिल् वळर्किळि
मुत्तम ळित्तरुळे
मुऴुतुल कुटैयतॊर् कवुरियर् कुलमणि
मुत्तम ळित्तरुळे.
9

पुतैयिरुळ् किऴितर वॆऴुतरु परितिव
ळैत्तक टऱ्‌पुवियिऱ्‌
पॊतुवऱ वटिमैचॆय् तिटुम्वऴि यटियर्पॊ
रुट्टलर् वट्टणैयिऱ्‌

ऱतैमलर् पॊतुळिय कळियळि कुमिऱुकु
ऴऱ्‌ऱिरु वैत्तवळच्
चततळ मुळरियिऩ् वऩितैयै युतवुक
टैक्कण्म टप्पिटिये

पतुममॊ टॊऴुकॊळि वळैयुनि ऩळिऩमु
कत्तुकि टऱ्‌ऱुमुऱप्
पऩिमिति यॊटुचुवै यमुतमु नुतलॊटु
चॊऱ्‌कुत लैक्कणिऱीइ

मुतुतमि ऴुततियिल् वरुमॊरु तिरुमकऩ्
मुत्तम ळित्तरुळे
मुऴुतुल कुटैयतॊर् कवुरियर् कुलमणि
मुत्तम ळित्तरुळे.
10

मुत्तप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

6-वतु वरुकैप् परुवम्

अञ्चिलम् पोलिट वरिक्कुरऱ्‌ किण्किणि
यरऱ्‌ऱुचॆञ् चीऱटि पॆयर्त्
तटियिटुन् तॊऱुनिऩ् ऩलत्तकच् चुवटुपट्
टम्पुवि यरम्पैयर्कटम्

मञ्चुतुञ् चळकत् तिळम्पिऱैयु मॆन्तैमुटि
वळरिळम् पिऱैयुनाऱ
मणिनू पुरत्तविऴु मॆऩ्कुरऱ्‌ कोवचैयु
मटनटैक् कोतॊटर्न्तुऩ्

चॆञ्चिलम् पटिपऱ्‌ऱु तॆय्वक्कु ऴात्तिऩॊटु
चिऱैयोति मम्पिऩ् चॆलच्
चिऱ्‌ऱिटैक् कॊल्किमणि मेकलैयिरङ्कत्
तिरुक्कोयि लॆऩवॆऩञ्चक्

कञ्चमुञ् चॆञ्चॊऱ्‌ ऱमिऴ्क् कूटलुङ् कॊण्ट
कामर्पूङ् कॊटिवरुकवे
कऱ्‌पका टवियिऱ्‌ कटम्पा टविप्पॊलि
कयऱ्‌कणा यकिवरुकवे.
1

कुण्टुपटु पेरकऴि वयिऱुळैन् तीऩ्ऱपैङ्
कोतैयुम् मतुरमॊऴुकुङ्
कॊऴितमिऴ्प् पऩुवऱ्‌ ऱुऱैप्पटियु मटनटैक्
कून्तलम् पिटियुमऱुकाल्

वण्टुपटु मुण्टक मऩैक्कुटि पुकच्चिव
मणङ्कमऴ विण्टतॊण्टर्
माऩतत् तटमलर्प् पॊऱ्‌कोयिल् कुटिकॊण्ट
माणिक्क वल्लिविल्वे

टुण्टुपटु मतिनुतऱ्‌ ऱोकैयॊटु मळविल्पल
तॊल्लुरु वॆटुत्तमर्चॆयुन्
तॊटुचिलै यॆऩक्ककऩ मुकटुमुट् टिप्पून्
तुणर्त्तलै वणङ्किनिऱ्‌कुङ्

कण्टुपटु कऩ्ऩल्पैङ् काटुपटु कूटऱ्‌
कलापमामयिल् वरुकवे
कऱ्‌पका टवियिऱ्‌ कटम्पा टविप्पॊलि
कयऱ्‌कणा यकिवरुकवे.
2

मुयल्पाय् मतिक्कुऴवि तवऴ्चू लटिप्पलविऩ्
मुट्पॊति कुटक्कऩियॊटु
मुटवुत् तटन्ताऴै मुप्पुटैक् कऩिचिन्त
मोतिनी रुण्टिरुण्ट

पुयल्पाय् पटप्पैत् तटम्पॊऴिल्क ळऩ्ऱियेऴ्
पॊऴिलैयु मॊरुङ्कलैत्तुप्
पुऱमूटु मण्टच् चुवर्त्तलमिटित्तप्
पुऱक्कटऩ् मटुत्तुऴक्किच्

चॆयल्पाय् कटऱ्‌ऱाऩै चॆङ्कळङ् कॊळवम्मै
तिक्कुविच यङ्कॊण्टनाळ्
तॆय्वक् कयऱ्‌कॊटिक टिचैतिचै यॆटुत्तॆऩत्
तिक्कॆट्टु मुट्टवॆटिपोय्क्

कयल्पाय् कुरम्पणै पॆरुम्पणैत् तमिऴ्मतुरै
कावलऩ् मकळ्वरुकवे
कऱ्‌पका टवियिऱ्‌ कटम्पा टविप्पॊलि
कयऱ्‌कणा यकिवरुकवे.
3

वटम्पट्ट निऩ्ऱुणैक् कॊङ्कैक् कुटङ्कॊट्टु
मतुरवमु तुण्टु कटैवाय्
वऴियुम्वॆळ् ळरुवियॆऩ निलवुपॊऴि किम्पुरि
मरुप्पिऱ्‌ पॊरुपिटित्तुत्

तटम्पट्ट पॊऱ्‌ऱातु चिन्तुरङ् कुम्पत्
तलत्तणिव तॊप्पवप्पिच्
चलराचि येऴुन् तटक्कैयिऩ् मुकन्तुपिऩ्
ऱाऩनी राऩिरप्पि

मुटम्पट्ट मतियङ् कुचप्पटै यॆऩक्ककऩ
मुकटुकै तटवियुटुमीऩ्
मुत्तम् पतित्तिट्ट मुकपटा मॆऩवॆऴु
मुकिऱ्‌पटा नॆऱ्‌ऱिचुऱ्‌ऱुङ्

कटम्पट्ट चिऱुकट् पॆरुङ्कॊलैय मऴविळङ्
कळिऱीऩ्ऱ पिटिवरुकवे
कऱ्‌पका टवियिऱ्‌ कटम्पा टविप्पॊलि
कयऱ्‌कणा यकिवरुकवे.
4

तेऩॊऴुकु कञ्चप् पॊलऩ्ची ऱटिक्कूट्टु
चॆम्पञ्चि यिऩ्कुऴम्पाल्
तॆळ्ळमु तिऱैक्कुम् पचुङ्कुऴवि वॆण्टिङ्कळ्
चॆक्कर्मति याक्करैपॊरुम्

वाऩॊऴुकु तुङ्कत् तरङ्कप् पॆरुङ्कङ्कै
वाणिनति याच्चिवपिराऩ्
मकुटको टीरत् तटिच्चुव टऴुत्तियिटु
मरकतक् कॊम्पुकतिर्काल्

मीऩॊऴुकु मायिरु विचुम्पिऱ्‌ चॆलुङ्कटवुळ्
वेऴत्तिऩ् मत्तकत्तु
वीऱ्‌ऱिरुक् कुञ्चे यिऴैक्कुम् पचुङ्कमुकु
वॆण्कवरि वीचुम् वाचक्

काऩॊऴुकु तटमलर्क् कटिपॊऴिऱ्‌ कूटल्वळर्
कवुरियऩ् मकळ्वरुकवे
कऱ्‌पका टवियिऱ्‌ कटम्पा टविप्पॊलि
कयऱ्‌कणा यकिवरुकवे.
5

वेऱु

वटक्कुङ् कुमक्कुऩ् ऱिरण्टेन्तुम्
वण्टऩ् मकळिर् चिऱुमुऱ्‌ऱिल्
वारिक् कुवित्त मणिक्कुप्पै
वाऩा ऱटैप्प वऴिपिऴैत्तु

नटक्कुङ् कतिर्पॊऱ्‌ परिचिला
नकुवॆण् पिऱैकैत् तोणियता
नाण्मीऩ् परप्पुच् चिऱुमितप्पा
नाप्पण् मितप्प नाऱ्‌कोट्टुक्

कटक्कुञ् चरत्तिऩ् मतिनतियुङ्
कङ्का नतियु मॆतिर्कॊळ्ळक्
ककऩ वॆळियुङ् कऱ्‌पकप्पूङ्
काटुङ् कटन्तु कटल्चुरुङ्क

मटुक्कुन् तिरैत्तण् टुऱैवैयै
वळनाट् टरचे वरुकवे
मलैयत् तुवचऩ् पॆऱ्‌ऱपॆरु
वाऴ्वे वरुक वरुकवे.
6

कण्णन् तिमिर्न्तु तेऩरुवि
तुळैन्ता टऱुकाऱ्‌ ऱुम्पिपचुन्
तोट्टुक् कतवन्तिऱप्प मलर्त्
तोकै कुटिपुक् कोकैचॆयुन्

तण्णङ् कमलक् कोयिल्पल
चमैत्त मरुतत् तच्चऩ्मुऴु
ताऱ्‌ऱुक् कमुकु नाऱ्‌ऱियिटुन्
तटङ्का वणप्पन् तरिल्वीक्कुम्

विण्णम् पॊतिन्त मेकपटा
मिचैत्तूक् कियम्पऩ् मणिक्कॊत्तु
विरिन्ता लॆऩक्का ऩिमिर्न्तुतलै
विरियुङ् कुलैनॆऱ्‌ कऱ्‌ऱैपल

वण्णम् पॊलियुम् पण्णैवयऩ्
मतुरैक् करचे वरुकवे
मलैयत् तुवचऩ् पॆऱ्‌ऱपॆरु
वाऴ्वे वरुक वरुकवे.
7

तकरक् कुऴलि ऩऱैयुनऱै
तरुतीम् पुकैयुन् तिचैक्कळिऱ्‌ऱिऩ्
ऱटक्कै नाचिप् पुऴैमटुप्पत्
तळरुञ् चिऱुनुण् मरुङ्कुल्पॆरुञ्

चिकरक् कळपप् पॊम्मऩ्मुलैत्
तॆय्व मकळिर् पुटैयिरट्टुञ्
चॆङ्कैक् कवरि मुकन्तॆऱियुञ्
चिऱुकाऱ्‌ कॊचिन्तु कुटिवाङ्क

मुकरक् कळिवण् टटैकिटक्कु
मुळरिक् कॊटिक्कुङ् कलैक्कॊटिक्कु
मुरुन्तु मुऱुवल् विरुन्तिटुपुऩ्
मूर ऩॆटुवॆण् णिलवॆऱिप्प

मकरक् करुङ्कट् चॆङ्कऩिवाय्
मटमाऩ् कऩ्ऱु वरुकवे
मलैयत् तुवचऩ् पॆऱ्‌ऱपॆरु
वाऴ्वे वरुक वरुकवे.
8

तॊटुक्कुङ् कटवुट् पऴम्पाटऱ्‌
ऱॊटैयिऩ् पयऩे नऱैपऴुत्त
तुऱैत्तीन् तमिऴि ऩॊऴुकुनऱुञ्
चुवैये यकन्तैक् किऴङ्कैयकऴ्न्

तॆटुक्कुम् तॊऴुम्प रुळक्कोयिऱ्‌
केऱ्‌ऱुम् विळक्के वळर्चिमय
विमयप् पॊरुप्पिल् विळैयाटु
मिळमॆऩ् पिटिये यॆऱितरङ्कम्

उटुक्कुम् पुवऩङ् कटन्तुनिऩ्ऱ
वॊरुवऩ् ऱिरुवुळ् ळत्तिलऴ
कॊऴुक वॆऴुतिप् पार्त्तिरुक्कु
मुयिऱो वियमे मतुकरम्वाय्

मटुक्कुङ् कुऴऱ्‌का टेन्तुमिळ
वञ्चिक्कॊटिये वरुकवे
मलैयत् तुवचऩ् पॆऱ्‌ऱपॆरु
वाऴ्वे वरुक वरुकवे.
9

पॆरुन्ते ऩिऱैक्कु नऱैक्कून्तऱ्‌
पिटिये वरुक मुऴुञाऩप्
पॆरुक्के वरुक पिऱैमौलिप्
पॆम्माऩ् मुक्कट् चुटर्क्किटुनल्

विरुन्ते वरुक मुम्मुतऱ्‌कुम्
वित्ते वरुक वित्तिऩ्ऱि
विळैक्कुम् परमा ऩन्तत्तिऩ्
विळैवे वरुक पऴमऱैयिऩ्

कुरुन्ते वरुक वरुळ्पऴुत्त
कॊम्पे वरुक तिरुक्कटैक्कण्
कॊऴित्त करुणैप् पॆरुवॆळ्ळङ्
कुटैवार् पिऱविप् पॆरुम्पिणिक्कोर्

मरुन्ते वरुक पचुङ्कुतलै
मऴलैक् किळिये वरुकवे
मलैयत् तुवचऩ् पॆऱ्‌ऱपॆरु
वाऴ्वे वरुक वरुकवे.
10

वरुकैप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

7-वतु अम्पुलिप् परुवम्

कण्टुपटु कुतलैप् पचुङ्किळि यिवट्कॊरु
कलापेत मॆऩ्ऩनिऩ्ऩैक्
कलैमऱैकण् मुऱैयिटुव कण्टो वलातॊण्
कलानिति यॆऩत्तॆरिन्तो

वण्टुपटु तॆरियऱ्‌ ऱिरुत्तातै यार्मरपिऩ्
वऴिमुत लॆऩक्कुऱित्तो
वळर्चटै मुटिक्कॆन्तै तण्णऱुङ् कण्णिया
वैत्ततु कटैप्पिटित्तो

कुण्टुपटु पाऱ्‌कटल् वरुन्तिरुच् चेटियॊटु
कूटप् पिऱन्तोर्न्तो
कोमाट्टि यिवणिऩ्ऩै वम्मॆऩक् कॊम्मॆऩक्
कूविटप् पॆऱ्‌ऱायुऩक्

कण्टुपटु चीरितऩ् ऱातला लिवळुट
ऩम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
1

कुलत्तॊटु तॆय्वक् कुऴाम्पिऴिन् तूऱ्‌ऱिक्
कुटित्तुच् चुवैत्तुमिऴ्न्त
कोतॆऩ्ऱु मऴल्विटङ् कॊप्पुळिक् किऩ्ऱविरु
कोळिऩुच् चिट्टमॆऩ्ऱुम्

कलैत्तोटु मूटिक् कळङ्कम् पॊतिन्तिट्ट
कयरोकि यॆऩ्ऱुमॊरुनाळ्
कण्कॊण्टु पार्क्कवुङ् कटवतऩ् ऱॆऩवुम्
कटऱ्‌पुवि यॆटुत्त्तिकऴविट्

पुलत्तोरु मुटुमीऩ् कणत्तोटु मोटुनिऩ्
पोल्वार्क्कु मापातकम्
पोक्कुमित् तलमलतु पुकलिल्लै काण्मिचैप्
पॊङ्कुपुऩल् कऱ्‌पकक्का

टलैत्तोटु वैयैत् तुऱैप्पटि मटप्पिटियॊ
टम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
2

कीऱ्‌ऱुमति यॆऩनिलवु तोऱ्‌ऱुपरु वत्तिलॊळि
किळर्नुतऱ्‌ चॆव्विवव्विक्
कॆण्टैत् तटङ्कणा रॆरुविट् टिऱैञ्चक्
किटन्ततु मुटैन्तमुतम्विण्

टूऱ्‌ऱुपुतु वॆण्कलै युटुत्तुमुऴु मतियॆऩ
वुतित्तवमै यत्तुमम्मै
यॊण्मुकत् तॊऴुकुतिरु वऴकैक् कवर्न्तुकॊण्
टो टिऩतु निऱ्‌कमऱ्‌ऱै

माऱ्‌ऱव ळॊटुङ् केळ्वर् मौलियि लुऱैन्ततु
मऱैन्तुऩै यऴैत्त पॊऴुते
मऱ्‌ऱिवळ् पॆरुङ्करुणै चॊऱ्‌ऱिटक् कटवतो
मण्मुऴुतुम् विम्मुपुयम् वैत्

ताऱ्‌ऱुमुटि यरचुतवु मरचिळङ् कुमरियुट
ऩम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
3

विण्टलम् पॊलियप् पॊलिन्तिटुति येलुऩतु
वॆम्पणिप् पकै विऴुङ्कि
विक्किटक् कक्किटत् तॊक्किटर्प् पटुतिवॆयिल्
विरियुञ् चुटर्प् परितियिऩ्

मण्टलम् पुक्कऩै यिरुत्तियॆऩि ऩॊऩ्ळॊळि
मऴुङ्किट वऴुङ्किटुतिपॊऩ्
वळर्चटैक् काट्टॆन्तै वैत्तिटप् पॆऱुतियेऩ्
माकणञ् चुऱ्‌ऱवच्चङ्

कॊण्टुकण् टुञ्चा तिरुप्पतु मरुप्पॊङ्कु
कोतैयिवळ् चीऱटिकणिऩ्
कुटर् कुऴम्पिटवे कुमैप्पतुम् पॆऱुतियॆङ्
कोमाट्टि पालटैन्ताल्

अण्टपुकि रण्टमु मकण्टमुम् पॆऱुतिया
लम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
4

ऎण्णिल्पल पुवऩप्पॆरुन् तट्टै यूटुरुवि
यिवळ्पॆरुम् पुकऴ् नॆटुनिला
ऎङ्कणु निऱैन्तिटुव तङ्कतऩिऩ् मॆळ्ळनी
यॆळ्ळळवु मॊण्टुकॊण्टु

वॆण्णिलवु पॊऴिवतु किटैत्तऩै मटुत्तिवळ्
विऴिक्कटै कॊऴित्त करुणै
वॆळ्ळन् तिळैत्ताटु पॆऱ्‌ऱियाऱ्‌ ऱण्णळि
विळैप्पतुम् पॆऱ्‌ऱऩै कॊलाम्

मण्णिलॊण् पैङ्कूऴ् वळर्प्पतु ऩिटत्तम्मै
वैत्तिटुञ् चत्तियेकाण्
मऱ्‌ऱॊरु चुतन्तिर निऩैक्कॆऩ विलैकलै
मतिक्कटवु णीयुमुणर्वाय्

अण्णलङ् कळियाऩै यरचर्को मकळुट
ऩम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
5

मुऩ्पुम्प ररचुचॆय् पॆरुम्पाव मुङ्कोप
मूरिमात् तॊटर् चापमुम्
मुम्मैत् तमिऴ्चॆऴियऩ् वॆप्पॊटु कॊटुङ्कूऩु
मोचित्त वित्तलत्तिऩ्

ऱऩ्पॆरुन् तऩ्मैयै युणर्न्तिलै कॊल् चिवाराच
ताऩियाय्च् चीवऩ्मुत्तित्
तलमुमाय्त् तुवातचान् तत्तलमु माऩतित्
तलमित् तलत्तिटैयेल्

मऩ्पॆरुङ् कुरवर् पिऴैत्त पावमुमऱ्‌ऱै
मामटिकळिटु चापमुम्
वळरिळम् परुवत्तु नरैतिरैयु मुतिर्कूऩु
माऱ्‌ऱिटप् पॆऱुतिकण्टाय्

अऩ्परॆऩ् पुरुकक् कचिन्तिटु पचुन्तेऩॊ
टम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
6

कुम्पञ् चुमन्तमत वॆळ्ळनीर् कॊट्टुङ्
कॊटुङ्कळि ऱिटुम्पोर्वैयाऩ्
कुटिलको टीरत् तिरुन्तुकॊण् टन्नलार्
कॊय्तळिर्क् कैवरुटवुञ्

चॆम्पञ् चुऱुत्तवुम् पतैपतैत् तारऴऱ्‌
चिकैयॆऩक् कॊप्पुळिक्कुञ्
चीऱटिकळ् कऩ्ऱिच् चिवन्तिट चॆय्वतुन्
तिरुवुळत् तटैयातु पॊऱ्‌

ऱम्पञ् चुमन्तीऩ्ऱ माऩुट विलङ्किऩ्
तऩिप्पुतल्वऩुक्कु वट्टत्
तण्कुटै निऴऱ्‌ऱुनिऩै वम्मॆऩ वऴैत्तऩ
टऴैत्तिटु कऴैक् करुम्पॊऩ्

ऱम्पञ् चुटऩ्कॊण्ट मकरक् कॊटिक्कॊटियॊ
टम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
7

तुळितूङ्कु तॆळ्ळमुत वॆळ्ळरुवि पॊऴियुनिऩ्
ऱॊऩ्मरपु तऴैयवन्तु
तोऩ्ऱिटुङ् कौरियर् कुलक्कॊऴुन्तैक्कण्टु
तुणैविऴियु मऩमुनिऩ्ऱु

कळितूङ्क वळवळाय् वाऴाम लुण्णमुतु
कलैयॊटु मिऴन्तुवॆऱुमट्
कलत्तिटु पुतुक्कू ऴिऩुक्किरवु पूण्टॊरु
कळङ्कम्वैत् तायितुवलाल्

ऒळितूङ्कु तॆळिविचुम् पिऩिऩिऩ्ऩॊ टॊत्तव
ऩॊरुत्तऩ् करत्तिऩ् वारि
उण्टॊतुक् कियमिच्चि नळ्ळिरुळि लळ्ळियुण्
टो टुकिऩ् ऱायॆऩ् चॆय्ताय्

अळितूङ्कु ञिमिऱॆऴुन् तार्क्कुङ् कुऴऱ्‌ऱिरुवॊ
टम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
8

मऴैकॊन् तळक्कोतै वम्मिऩॆऩ् ऱळविऩी
वन्तिलै यॆऩक् कटुकलुम्
वाण्मुकच् चॆव्विक् कुटैन्तॊतुङ् किऩवऩॆतिर्
वरवॊल्कि योपणिकळ्को

ळिऴैक्कुङ्कॊल् पिऩ्ऱॊटर्न् तॆऩवञ्चि योताऴ्त्
तिरुन्तऩऩ् पोलुमॆऩया
मित्तुणैयु मॊरुवाऱु तप्पुवित् तोम्वॆकुळि
लिऩियॊरु पिऴैप्पिल्लैकाण्

टऴैक्कुन् तुकिऱ्‌कॊटि मुकिऱ्‌कॊटि तिरैत्तुमेऱ्‌
ऱलम्वळर् नकिऱ्‌कॊटिकळैत्
ताऴ्कुऴलु नीविनुतल् वॆयर्वुन् तुटैतम्मै
चमयमितु वॆऩ्ऱलुवलिट्

टऴैक्कुन् तटम्पुरिचै मतुरैत् तुरैप्पॆणुट
ऩम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
9

एटकत् तॆऴुतात वेतच् चिरत्तर
चिरुक्कुमिवळ् चीऱटिकणिऩ्
ऩितयत् तटत्तुम् पॊलिन्तवर् तिरुवुळत्
तॆण्णियऩ् ऱेकपटमा

नाटकत् तैन्तॊऴि ऩटिक्कुम् पिराऩ्ऱॆय्व
नतियॊटु मुटित्तल् पॆऱ्‌ऱाय्
नङ्कैयिव टिरुवुळ मकिऴ्च्चिपॆऱि लितुपोलॊर्
नऱ्‌ऱवप् पेऱिल्लैकाण्

माटकक् कटैतिरित् तिऩ्ऩरम् पार्त्तुकिर्
वटिम्पुतै वरुमन्नलार्
मकरयाऴ् मऴलैक्कु मरवङ्क णुण्टुकिल्
वऴङ्कक् कॊऴुङ्कोङ्कुतूङ्

काटकप् पॊऱ्‌किऴि यविऴ्क्कुमतु रैतिरुवॊ
टम्पुली याटवावे
आणिप्पॊऩ् विल्लिपुणर् माणिक्क वल्लियुट
ऩम्पुली याटवावे.
10

अम्पुलिप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

8-वतु अम्माऩैप् परुवम्

करैक्कुङ् कटामिरु कवुट्कुट मुटैन्तूऱ्‌ऱु
कळिऱुपॆरु वयिऱुतूर्प्पक्
कवळन् तिरट्टिक् कॊटुप्पतॆऩ वुञ्चूऴ्न्तॊर्
कलैमतिक् कलचवमुतुक्

किरैक्कुम् पॆरुन्तेवर् पुऩ्कण् टुटैत्तिट
वॆटुत्तमुत कलचम् वॆव्वे
ऱीन्तिटुव तॆऩवुमुऴु मुत्तिट् टिऴैत्तिट्ट
वॆऱिपन्तिऩ् निरैयॆऩ्ऩवुम्

विरैक्कुन् तळिर्क्कैक् कॊऴुन्ता मरैत्तुञ्चि
मीतॆऴुन् तार्त्तपिळ्ळै
वॆळ्ळोति मत्तिरळि तॆऩवुन् करुम्पाऱै
मीमिचैच् चॆन्चान्तुवैत्

तरैक्कुन्तिरैक्कैवॆळ् ळरुविवै यैत्तुऱैवि
यम्माऩै याटियरुळे
आकङ् कलन्तॊरुवर् पाकम् पकिर्न्तपॆण्
णम्माऩै याटियरुळे.
1

तिङ्कट् कॊऴुन्तैक् कॊऴुन्तुपटु पटर्चटैच्
चॆरुकुतिरु मणवाळऩ्मेऱ्‌
चॆऴुमणप् पन्तरि लॆटुत्तॆऱियु ममुतवॆण्
टिरळैयिऱ्‌ पुरळुमऱुकाऱ्‌

पैङ्कट् चुरुम्पॆऩ विचुम्पिऱ्‌ पटर्न्तॆऴुम्
पऩिमति मिचैत्ताविटुम्
परुवमट माऩॆऩवॆ ऩम्मऩैनि ऩम्मऩैप्
पटैविऴिक् कयल्पाय्न्तॆऴु

वॆङ्कट् कटुङ्कॊलैय वेऴक्कु ऴामितॆऩ
मेकक् कुऴात्तैमुट्टि
विळैयाटु मऴकळिऱु कटैवाय् कुतट्टमुकै
विण्टवम् पैन्तुकोत्त

अङ्कट् करुम्पेन्तु मपिटेक वल्लितिरु
वम्माऩै याटियरुळे
आकङ् कलन्तॊरुवर् पाकम् पकिर्न्तपॆण्
णम्माऩै याटियरुळे.
2

कळ्ळूऱु कञ्चक् करत्तूऱु चेयॊळि
कलप्पच् चिवप्पूऱियुम्
करुणैप् पॆरुक्कूऱ वमुतूऱु पार्वैक्
कटैक्कट् कऱुप्पूऱियुम्

नळ्ळूऱु मऱुवू ऱकऱ्‌ऱुमुक मतियिल्वॆण्
णकैयूऱु निलवूऱियुम्
नऱ्‌ऱारळ वम्मऩैयॊर् चिऱ्‌कुणत् तिऩैमूऩ्ऱु
नऱ्‌कुणङ् कतुवल् काट्ट

उळ्ळूऱु कळितुळुम् पक्कुरव रिरुवीरु
मुऱ्‌ऱिटु तुवात चान्तत्
तॊरुपॆरु वॆळिक्के विऴित्तुऱङ् कुन्तॊण्ट
रुऴुवलऩ् पॆऩ्पुरुकनॆक्

कळ्ळूऱ वुळ्ळे कचिन्तूऱु पैन्तेऱ
लम्माऩै याटियरुळे
आकङ् कलन्तॊरुवर् पाकम् पकिर्न्तपॆण्
णम्माऩै याटियरुळे.
3

कुलैपट्ट कान्तट् टळिर्क्कैयिऱ्‌ चॆम्मणि
कुयिऩ्ऱवम् मऩैनित्तिलङ्
कोत्तवम् मऩैमुऩ् चॆलप्पिऩ् चॆलुन्तऩ्मै
कोकऩक मऩैयाट्टिपाऱ्‌

कलैपट्ट वॆण्चुटर्क् कटवुटो य्न् तेकवतु
कण्टुकॊण् टेपुऴुङ्कुङ्
काय्कतिर्क् कटवुळुम् पिऩ्ऱॊटर्व तेय्प्पक्
कऱङ्करुवि तूङ्कुवोङ्कु

मलैप्पट्ट वारमुम् वयिरमुम् पिऱवुमा
मामणित् तिरळैवारि
मऱितिरैक् कैया लॆटुत्तॆऱिय नाऱ्‌कोट्टु
मतकळिऱु पिळिऱियोटुम्

अलैपट्ट वैयैत् तुऱैच्चिऱै यऩप्पेटै
यम्माऩै याटियरुळे
आकङ् कलन्तॊरुवर् पाकम् पकिर्न्तपॆण्
णम्माऩै याटियरुळे.
4

तमराऩ निऩ्ऱुणैच् चेटियरि लॊरुचिलर्
तटक्कैयि नॆटुत्ताटुनिऩ्
ऱरळवम् मऩैपिटित् तॆतिर्वीचि वीचियिट
चारिवल चारितिरिया

निमिरामु ऩम्मऩैयॊ रायिर मॆटुत्तॆऱिय
निरैनिरैय ताय्ककऩमेल्
निऱ्‌किऩ्ऱ तम्मैनी पॆऱ्‌ऱवकि लाण्टमु
निरैत्तुवैत् ततुकटुप्प

इमिरा वरिच्चुरुम् पार्त्तॆऴप् पॊऴिलू
टॆऴुन्तपैन् तातुल कॆलाम्
इरुळ्चॆयच् चॆय्तुनिऩ् चेऩा पराकमॆऩु
मेक्कमळ कापुरिक्कुम्

अमरा मतिक्कुञ्चॆय् मतुरा पुरित्तलैवि
यम्माऩै याटियरुळे
आकङ् कलन्तॊरुवर् पाकम् पकिर्न्तपॆण्
णम्माऩै याटियरुळे.
5

उयिरा यिरुक्किऩ्ऱ चेटियरिऩ् मलर्मी
तुतित्तव ळॆतिर्त्तुनिऩ्ऩो
टॊट्टियॆट् टिप्पिटित् तिट्टवम् मऩैतेटि
योटिया टित्तिरियनी

पॆयरा तिरुन्तुविळै याटुवतु कण्टॆन्तै
पिऱैमुटि तुळक्क मुटिमेऱ्‌
पॆरुकुचुर कङ्कैनुरै पॊङ्कलम् माऩैयप्
पॆण्कॊटियु माटऩ्माऩ

वॆयरा मऩम्पुऴुङ् किटुममरर् तच्चऩुम्
वियप्पच् चॆयुन्तवळमा
मेटैयुन् तण्टरळ माटमुन् तॆण्णिला
वीचत् तिचैक्कळिऱॆलाम्

अयिरा वतत्तिऩै निकर्क्कुमतु रैत्तलैवि
यम्माऩै याटियरुळे
आकङ् कलन्तॊरुवर् पाकम् पकिर्न्तपॆण्
णम्माऩै याटियरुळे.
6

वेऱु

मुत्तम ऴुत्तिय वम्मऩै कैम्मलर्
मुळरिम णङ्कमऴ
मॊय्कुऴल् वण्टुनिऩ् मैविऴि वण्टिऩ्
मुयङ्कि मयङ्कियिटक्

कॊत्तु मणित्तिर ळिऱ्‌चॆयु मम्मऩै
कुयिलिऩ्मि ऴऱ्‌ऱियनिऩ्
कुऴलिऩि चैक्कुरु किप्पऩि तूङ्कु
कुऱुन्तुळि चिन्तियिट

वित्तुरु मत्तिलि ऴैत्तवु निऩ्कै
विरऱ्‌पव ळत्तळिरिऩ्
विळैतरु मॊळ्ळॊळि तिरुटप् पोवतु
मीळ्वतु माय्त्तिरिय

अत्तऩ् मऩत्तॆऴु तियवुयि रोविय
माटुक वम्माऩैये
अऴकु तऴैन्तकल् याणचवुन्तरि
याटुक वम्माऩैये.
7

किळनिल वुमिऴ्परु मुत्तिऩ् कोवै
यॆटुत्तवर् तिरुमार्पुक्
किटुव कटुप्पवु मप्परि चेपल
मणियि ऩियऱ्‌ऱियिटुम्

वळरॊळि विम्मिय वम्मऩै चॆल्वतु
वाऩवि लॊत्तिटवुम्
मऩऩॆक् कुरुकप् परमा ऩन्त
मटुत्त तिरुत्तॊण्टर्क्

कळिकऩि यत्तिरु वरुळ्कऩि युङ्कऩि
याटुक वम्माऩैये
अऴकु तऴैन्तकल् याण चवुन्तरि
याटुक वम्माऩैये.
8

कैम्मल रिऱ्‌पॊलि कतिर्मुत् तम्मऩै
नकैमुत् तॊळितोयक्
कण्टवर् निऱ्‌कप् पिऱर्चिलर् चॆङ्कैक्
कमलच् चुटर्कतुवच्

चॆम्मणि यिऱ्‌चॆय् तिऴैत्तऩ वॆऩवुञ्
चिऱ्‌चिलर् कट्कटैयिऩ्
चॆव्वियै वव्विय पिऩ्करु मणियिऱ्‌
चॆय्तऩ कॊल्लॆऩवुन्

तम्मऩ मॊप्प वुरैप्पऩ मऱ्‌ऱैच्
चमयत् तमैवुपॆऱार्
तत्तमि ऩिऩ्ऱु पितऱ्‌ऱुव पॊरुवत्
तऩिमुतल् यामॆऩ्पार्क्

कम्मऩै यायवर् तम्मऩै याऩव
ळाटुक वम्माऩैये
अऴकु तऴैन्तकल् याण चवुन्तरि
याटुक वम्माऩैये.
9

ऒळ्ळॊळि मरकत मुम्मुऴु नीलमु
मॊण्टर ळत्तिरळुम्
ऒऴुकॊळि पॊङ्क विळैन्तिटु मम्मऩै
यॊरुमूऩ् ऱटैविलॆटाक्

कळ्ळविऴ् कोतै विचुम्पुऱ वीचुव
कण्णुतल् पाऱ्‌चॆलनिऩ्
कैयिल् वळर्त्त पचुङ्किळि युम्वळर्
कामर् करुङ्कुयिलुम्

पिळ्ळैवॆ ळोतिम मुम्मुऱै मुऱैयाऱ्‌
पॆरुकिय कातलैमेऱ्‌
पेच विटुप्प कटुप्प वणैत्तॊरु
पॆटैयो टाचवऩम्

अळ्ळल् वयिऱ्‌ऱुयिऩ् मतुरैत् तुरैमक
ळाटुक वम्माऩैये
अऴकु तऴैन्तकल् याणचवुन्तरि
याटुक वम्माऩैये.
10

अम्माऩैप् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

9-वतु नीराटऱ्‌ परुवम्

वळैयाटु वण्कैप् पॊलऩ्चङ् कॊटुम्पॊङ्कु
मऱितिरैच् चङ्कॊलिट
मतररिक् कट्कयल् वरिक्कय लॊटुम्पुरळ
मकरन्त मुण्टुवण्टिऩ्

किळैयॊटु निऩ्ऱिरुक् केचपा चत्तिऩॊटु
किळर्चैव लक्कॊत्तॆऴक्
किटैयात पुतुविरुन् तॆतिर्कॊण्टु तत्तमिऱ्‌
केळिर्क टऴीइक्कॊण्टॆऩत्

तळैयॊटु करैयटिच् चिऱुकट् पॆरुङ्कैत्
तटक्कळि ऱॆटुत्तु मऱ्‌ऱत्
तवळक् कळिऱ्‌ऱिऩॊटु मुट्टविट् टॆट्टुमत
तन्तियुम् पन्तटित्तु

विळैयाटुम् वैयैत् तटन्तुऱै कुटैन्तुपुतु
वॆळ्ळनी राटियरुळे
विटैक्कॊटि यवर्कॊरु कयऱ्‌कॊटि कॊटुत्तकॊटि
वॆळ्ळनी राटियरुळे.
1

निरैपॊङ् किटुञ्चॆङ्कै वॆळ्वळै कळिप्पनकै
निलवुविरि पवळम्वॆळिऱ
नीलक् करुङ्कुवळै चॆङ्कुवळै पूप्पवऱ
ऩॆऱिकुऴऱ्‌ कऱ्‌ऱै चरियत्

तिरैपॊङ्कु तण्णन् तुऱैकुटैन् ताटुव
चॆऴुन्तरङ् कक्कङ्कैनुण्
चिऱुतिवलै याप्पॊङ्कु माऩन्त माक्कट
ऱिळैत्ताटु किऩ्ऱतेय्प्पक्

करैपॊङ्कु मऱितिरैक् कैयाऱ्‌ ऱटम्पणैक्
कऴऩियिऱ्‌ कऩ्ऩियामुलैक्
कळपक् कुऴम्पैक् करैत्तुविट् टळ्ळऱ्‌
करुञ्चेऱु चॆञ्चेऱताय्

विरैपॊङ् किटत्तुङ्क वेकवति पॊङ्कुपुतु
वॆळ्ळनी राटियरुळे
विटैक्कॊटि यवर्क्कॊरु कयऱ्‌कॊटि कॊटुत्तकॊटि
वॆळ्ळनी राटियरुळे.
2

पण्णाऱु किळिमॊऴिप् पावैनिऩ् ऱिरुमेऩि
पाचॊळि विरिप्प वन्तण्
पवळक् कॊटिक्कामर् पच्चिळङ् कॊटियताय्प्
परुमुत्त मरकतमाय्त्

तण्णाऱु मल्लऱ्‌ ऱुऱैच्चिऱै यऩङ्कळि
तऴैक्कुङ् कलामञ्ञैपाय्च्
चकलमुन् निऩ्ऱिरुच् चॊरुपमॆऩ् ऱोलिटुञ्
चतुमऱैप् पॊरुळ् वॆळियिटक्

कण्णाऱु कुऴलियर् कुटक्कॊङ्कै पॊङ्कुचॆङ्
कळपमुङ् कत्तूरियुम्
कर्प्पुरमु मॊक्कक् करैत्तोटि वाणियुङ्
काळिन्ति युङ्कङ्कैयाम्

विण्णाऱु मळवळाय् विळैयाटु वैयैपुतु
वॆळ्ळनी राटियरुळे
विटैक्कॊटि यवर्क्कॊरु कयऱ्‌कॊटि कॊटुत्तकॊटि
वॆळ्ळनी राटियरुळे.
3

तूङ्कुचिऱै यऱुका लुऱङ्कुकुऴ ऩिऩ्ऱुणैत्
तोऴियर्कण् मॆऱ्‌कुङ्कुमन्
तोयुम् पऩित्तुऱैच् चिविऱवी चक्कुऱुन्
तुळियॆम् मरुङ्कुमोटि

वाङ्कुमलै विल्लिमार् विण्णुऱु नऩैन्तवर्
वऩैन्तिटु तिकम्परञ् चॆव्
वण्णमाच् चॆय्वतच् चॆव्वाऩ वण्णरॊटु
मञ्चळ्विळै याटलेय्प्पत्

तेङ्कुमलै यरुविनॆटु नीत्ततु माचुणत्
तिरळ्पुऱञ् चुऱ्‌ऱियीर्प्पच्
चिऩवेऴ मॊऩ्ऱॊरु चुऴिच्चुऴलऩ् मन्तरन्
तिरैकटऩ् मतित्तऩ्माऩुम्

वीङ्कुपुऩल् वैयैत्तटन्तुऱै कुटैन्तुपुतु
वॆळ्ळनी राटियरुळे
विटैक्कॊटि यवर्कॊरु कयऱ्‌कॊटि कॊटुत्तकॊटि
वॆळ्ळनी राटियरुळे.
4

तुळिक्कुम् पऩित्तिवलै चितऱक् कुटैन्ताटु
तुऱैयिऱ्‌ ऱुऱैत्तमिऴॊटुम्
तॊऩ्मऱै तॆळिक्कुङ् कलैक्कॊटि यॆऩुन्तुणैत्
तोऴीमूऴ् किप्पुऩऩ्मटुत्

तॊळिक्कुम् पतत्तुमऱ्‌ ऱवळॆऩ वऩप्पेटै
योटिप् पिटिप्पतम्मै
यॊण्परि पुरत्तॊऩियु मटनटैयुम् वௌविऩ
तुणर्न्तुपिऩ् ऱॊटर्वतेय्प्प

नॆळिक्कुन् तरङ्कत् तटङ्कङ्कै युटऩॊट्टि
नित्तिलप् पन्ताटवुम्
निरैमणित् तिरळिऩ् कऴङ्काट वुन्तऩ्
ऩॆटुत्तिरैक् कैयॆटुत्तु

विळिक्कुम् पॆरुन्तण् टुऱैक्कटवुळ् वैयैनॆटु
वॆळ्ळनी राटियरुळे
विटैक्कॊटि यवर्कॊरु कयऱ्‌कॊटि कॊटुत्तकॊटि
वॆळ्ळनी राटियरुळे.
5

वेऱु

तुङ्क मुलैप्पॊऱ्‌ कुटङ्कॊण्टु
तूनीर्नीन्ति विळैयाटुन्
तुणैच्चे टियर्कण् मेऱ्‌पचुम्पॊऱ्‌
चुण्ण मॆऱिय वरच्चेन्त

अङ्कण् विचुम्पि ऩिऩ्कुऴऱ्‌काट्
टऱुकाऱ्‌ करुम्प रॆऴुन्तार्प्प
तैयऩ् ऱिरुमे ऩियलम्मै
यरुट्कट् चुरुम्पार्त् तॆऴऩ्माऩच्

चॆङ्क णिळैञर् कळिर्कामत्
तीमुण् टिटक्कण् टिळमकळिर्
चॆऴुमॆऩ् कुऴऱ्‌कूट् टकिऱ्‌पुकैयाऱ्‌
ऱिरळ्काय्क् कतलि पऴुत्तुनऱै

पॊङ्कु मतुरैप् पॆरुमाट्टि
पुतुनी राटि यरुळुकवे
पॊरुनैत् तुऱैवऩ् पॊऱ्‌पावाय्
पुतुनी राटि यरुळूकवे.
6

इऴियुम् पुऩऱ्‌ऱण् टुऱैमुऩ्ऱि
लितुवॆम् पॆरुमाऩ् मण्चुमन्त
इटमॆऩ् ऱलर्वॆण् कमलप्पॆण्
णिचैप्पक् कचिन्तुळ् ळुरुकियिरु

विऴियुञ् चिवप्पवाऩन्त
वॆळ्ळम्पॊऴिन्तु निऩ्ऱऩैयाल्
मीण्टुम् पॆरुक विटुत्तवर्कोर्
वेलै यिटुतऩ् मिकैयऩ्ऱे

पिऴियु नऱैक्कऱ्‌ पकमलर्न्त
पिरच मलर्पून् तुकण्मूऴ्कुम्
पिऱैक्कोट् टयिरा वतङ्कून्तऱ्‌
पिटियो टाटत् तेऩरुवि

पॊऴियुम् पॊऴिऱ्‌कू टलिऱ्‌पॊलिवाय्
पुतुनी राटि यरुळुकवे
पॊरुनैत् तुऱैवऩ् पॊऱ्‌पावाय्
पुतुनी राटि यरुळूकवे.
7

मऱिक्कुन् तिरैत्तण् पुऩल्वैयै
वण्ट लिटुमण् कूटैकट्टि
वारिच् चुमन्तोर्क् कम्मैतुणै
मणिप्पॊऱ्‌ कुटत्तिऱ्‌ करैत्तूऱ्‌ऱुम्

वॆऱिक्कुङ् कुमच्चे ऱॆक्करिटुम्
विरैप्पून् तुऱैमण् पोलॊरुत्ति
वॆण्पिट् टिटवु मटित्तॊरुवऩ्
वेलै कॊळवुम् वेण्टुमॆऩक्

कुऱिक्कु मिटत्तिऱ्‌ ऱटन्तूनीर्
कुटैयप् पॆऱिऩक् कङ्कैतिरुक्
कोटी रत्तुक् कुटियिरुप्पुङ्
कूटा पोलुम् पॊलऩ्कुवट्टुप्

पॊऱिक्कुञ् चुऱवक् कॊटियुयर्तताय्
पुतुनी राटि यरुळुकवे
पॊरुनैत् तुऱैवऩ् पॊऱ्‌पावाय्
पुतुनी राटि यरुळूकवे.
8

वेऱु

चॊऱ्‌कॊटि योटु मलर्क्कॊटि कॊय्तु
तॊटुत्त विरैत्तॊटैयुम्
चुन्तरि तीट्टिय चिन्तुर मुम्मिरु
तुङ्कक् कॊङ्कैकळिऩ्

विऱ्‌कॊटि कोट्टिय कुङ्कुम मुङ्कुटै
वॆळ्ळङ् कॊळ्ळैकॊळ
वॆळिये कण्टुनिऩ् वटिवऴ कैयऩ्
विऴिक्कु विरुन्तु चॆय

विऱ्‌कॊटि योटु कयऱ्‌कॊटि वीर
ऩॆटुत्त करुप्पुविलुम्
इन्तिर तऩुवुम् वणङ्क वणङ्कु
मिणैप्पुरु वक्कॊटिचेर्

पॊऱ्‌कॊटि यिमय मटक्कॊटि वैयैप्
पुतुनी राटुकवे
पॊरुनैत् तुऱैयॊटु कुमरित् तुऱैयवळ्
पुतुनी राटुकवे.
9

कॊळ्ळैवॆ ळरुवि पटिन्तिटु मिमयक्
कून्तऩ् मटप्पिटिपोल्
कॊऱ्‌कैत् तुऱैयिऱ्‌ चिऱैविरि यप्पुऩल्
कुटैयु मऩप्पॆटैपोल्

तॆळ्ळमु तक्कट ऩटुविऱ्‌ ऱोऩ्ऱु
चॆऴुङ्कम लक्कुयिल्पोल्
तॆय्वक् कङ्कैत् तिरैयू टॆऴुमॊरु
चॆम्पव ळक्कॊटिपोल्

कळ्ळविऴ् कोतैयर् कुऴलिऱ्‌ कुऴलिचै
कऱ्‌ऱुप् पॊऱ्‌ऱरुविऱ्‌
कळिनऱ वुण्ट मटप्पॆटैयोटु
कलन्तु मुयङ्किवरिप्

पुळ्ळुऱै पूम्पॊऴिऩ् मतुरैत् तुरैमकळ्
पुतुनी राटुकवे
पॊरुनैत् तुऱैयॊटु कुमरित् तुऱैयवळ्
पुतुनी राटुकवे.
10

नीराटऱ्‌ परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

10-वतु ऊचऱ्‌ परुवम्

ऒळ्ळॊळिय पवळक् कॊऴुङ्काऩ् मिचैप्पॊङ्कु
मॊऴुकॊळिय वयिरविट्टत्
तूऱ्‌ऱुञ् चॆऴुन्तण् णिलाक्काल् विऴुन्तऩैय
वॊण्टरळ वटम्वीक्किये

अळ्ळिट वऴिन्तुचॆऱ्‌ ऱॊळितुळुम् पुङ्किरण
वरुणरन् नप्पलकैपुक्
काटुनिऩ् ऱोऱ्‌ऱमप् परितिमण् टलम्वळ
ररुम्पॆरुञ् चुटरैयेय्प्पत्

तॆळ्ळुचुवै यमुतङ् कऩिन्तवा ऩन्तत्
तिरैकटऩ् मटित्तुऴक्कुञ्
चॆल्वच् चॆरुक्कर्कण् मऩक्कमल नॆक्कपूञ्
चेर्क्कैयिऱ्‌ पऴैय पाटऱ्‌

पुळ्ळॊलि यॆऴक्कुटि पुकुन्तचुन् तरवल्लि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
1

विऱ्‌पॊलिय निलवुपॊऴि वॆण्णित् तिलम्पूण्टु
विऴुतुपट मऴकतिर्विटुम्
वॆण्टाळ वूचलिऩ् मिचैप्पॊलितल् पुण्टरिक
वीट्टिल् पॊलिन्तुमतुरच्

चॊऱ्‌पॊलि पऴम्पाटल् चॊल्लुकिऩ् ऱवळुनिऩ्
चॊरुपमॆऩ् पतुमिळनिलात्
तूऱ्‌ऱुमति मण्टलत् तमुतमा यम्मैनी
तोऩ्ऱुकिऩ् ऱतुम्विरिप्प

ऎऱ्‌पॊलिय वॊऴुकुमुऴु माणिक्क मणिमुकप्
पेऱिमऴै मुकिऱवऴ्वतव्
वॆऱिचुटर्क् कटवुटिरु मटियिलवऩ् मटमक
ळिरुन्तुविळै याटलेय्क्कुम्

पॊऱ्‌पुरिचै मतुरा पुरिप्पॊलि तिरुप्पावै
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
2

उरुकिय पचुम्पॊऩ् ऩचुम्पवॆयिल् वीचुपॊऩ्
ऩूचलै युतैन्ताटलुम्
ऒण्टळि रटिच्चुव टुऱप्पॆऱु मचोकुनऱ
वॊऴुकुमलर् पूत्तुतिर्वतुऩ्

ऱिरुमुऩुरु वङ्करन् तॆन्तैयार् निऱ्‌पतु
तॆरिन्तिट नमक्कितुवॆऩाच्
चॆञ्चिलैक् कळ्वऩॊरु वऩ्ऱॊटै मटक्कातु
तॆरिकणैकळ् चॊरिवतेय्प्प

ऎरिमणि कुयिऩ्ऱपॊऱ्‌ चॆय्कुऩ्ऱु मऴकति
रॆरिप्पवॆऴु चॆञ्चोतियू
टिळमति यिमैप्पतुऩ् ऱिरुमुकच् चॆल्विवेट्
टॆऴुनात् तलैत्तवमवऩ्

पुरिवतु कटुक्कुमतु रापुरि मटक्किळ्ळै
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
3

कङ्कैमुटि मकिऴ्नर्तिरु वुळमचैन् ताटक्
कलन्ताटु पॊऩ्ऩूचलक्
कटवुटिरु नोक्कत्तु नॆक्कुरुकि यिटनिऩ्
कटैक्कणோक् कत्तुमऱ्‌ऱच्

चॆङ्कण्विटै यवर्मऩमु मॊक्कक् करैन्तुरुकु
चॆय्कैयवर् चित्तमे पॊऱ्‌
ऱिरुवूचलाविरुन् ताटुकिऩ् ऱायॆऩुञ्
चॆय्तियै यॆटुत्तुरैप्प

अङ्कणॆटु निलम्विटर् पटक्किऴित् तोटुवे
रटियिऱ्‌ पऴुत्त पलविऩ्
अळिपॊऱ्‌ चुळैक्कुटक् कऩियुटैन् तूऱ्‌ऱते
ऩरुविपिल मेऴुमुट्टिप्

पॊङ्किवऴि पॊऴिऩ्मतुर मतुरैना यकितिरुप्
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
4

चेर्क्कुञ् चुवैप्पाट लमितॊऴुक वॊऴुकुपॊऱ्‌
ऱिरुवूचल् पाटियाटच्
चिवपिराऩ् ऱिरुमुटि यचैप्पमुटि मेऱ्‌पॊङ्कु
चॆङ्कणा वरचकिलम्वैत्

तार्क्कुम् पणाटवि यचैप्पच् चराचरमु
मचैकिऩ्ऱ तम्मऩैयचैन्
ताटला लण्टमु मकण्टपकि रण्टमु
मचैन्ताटु किऩ्ऱ तेय्प्पक्

कार्कॊन् तळक्कोतै मटवियर् कुऴऱ्‌कूट्टु
कमऴ्नऱुम् पुकैविण्मिचैक्
कैपरन् तॆऴुवतुरु माऱिरवि मण्टलङ्
कैक्कॊळ विरुप्पटलवाऩ्

पोर्क्किऩ्ऱ तॊक्कुमतु रापुरि मटक्किळ्ळै
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
5

तेर्क्कोल मॊटुनिऩ् ऱिरुक्कोल मुङ्कण्टु
चिन्तऩै पुऴुङ्कु कोपत्
तीयविय मूण्टॆऴुङ् कामा ऩलङ्काऩ्ऱ
चिकैयॆऩ वॆऴुन्तुपॊङ्कुन्

तार्क्कोल वेणियर्त मुळ्ळमॆऩ वेपॊऱ्‌
ऱटञ्चिलैयु मुरुकियोटत्
तण्मति मुटित्ततुम् वॆळ्विटैक् कॊण्मणि
तरित्ततुम् विरुत्तमाकक्

कार्क्कोल नीलक् करुङ्कळत् तोटॊरुवर्
चॆङ्कळत् तेऱ्‌ऱलमरक्
कट्कणै तुरक्कुङ् करुम्पुरुव विल्लॊटॊरु
कैविऱ्‌ कुऩित्तुनिऩ्ऱ

पोर्क्कोल मेतिरु मणक्कोल माऩपॆण्
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
6

कुऴियुम् पचुङ्कण् मुचुक्कलै वॆरीइच्चिऱु
कुऱुम्पलवि ऩॆटियपारक्
कॊम्पॊटि पटत्तूङ्कु मुट्पुऱक् कऩियिऩ्
कुटङ्कॊण्टु नीन्तऩ् मटैवाय्

वऴियुङ् कॊऴुन्ते ऩुवट्टॆऴु तटङ्काविऩ्
वळ्ळुकिर्क् करुविरऱ्‌कूऩ्
मन्तिक ळिर्न्तेकुम् विचैयिऩिल् विचैन्तॆऴु
मरक्कोटु पायवयिऱु

किऴियुङ् कलैत्तिङ्क ळमुतरुवि तूङ्कुव
किळैत्तुवण् टुऴुपैन्तुऴाय्क्
केचवऩ् काल्वीच वण्टको ळकैमुकटु
कीण्टुवॆळ् ळरुविपॊङ्किप्

पॊऴियुन् तिऱत्तिऩै निकर्क्कुमतु रैत्तलैवि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
7

ऒल्कुङ् कॊटिच्चिऱु मरुङ्किऱ्‌ किरङ्किमॆल्
लोतिवण् टार्न्तॆऴप्पॊऩ्
ऩूचलै युतैन्ताटु मळविऩ्मलर् मकळम्मै
युळ्ळटिक् कूऩ्पिऱैतऴीइ

मल्कुञ् चुवट्टिऩै वलम्पुरिक् कीऱ्‌ऱितुकॊल्
वाणियॆऩ् ऱचतियाटि
मणिमुऱुवल् कोट्टनिऩ् वणङ्का मुटिक्कॊरु
वणक्कनॆटु नाण्वऴङ्कप्

पिल्कुङ् कुऱुम्पऩिक् कूतिर्क् कुटैन्तॆऩप्
पिरचना ऱैम्पाऱ्‌किळम्
पेतैयर्क ळूट्टुम् कॊऴुम्पुकै मटुत्तुमॆऩ्
पॆनटॆयॊटु वरिच्चुरुम्पर्

पुल्कुन् तटम्पणै युटुत्तमतु रैत्तलैवि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
8

कॊऩ्चॆय्त चॆऴुमणित् तिरुवूच लरमकळिर्
कॊण्टाट वाटुन्तॊऱुङ्
कुऱुमुऱुव ऩॆटुनिल वरुन्तुञ् चकोरमाय्क्
कून्तलङ् कऱ्‌ऱै चुऱ्‌ऱुन्

तॆऩ्चॆय्त मऴलैच् चुरुम्पराय् मङ्कैनिऩ्
चॆङ्कैप् पचुङ्किळ्ळैयाय्त्
तेवते वऩ्पॊलिव ऱॆव्वुरुवु मामवऩ्
ऱिरुवुरुविऩ् मुऱैतॆरिप्प

मिऩ्चॆय्त चायलवर् मेऱ्‌ऱलत् ताटिय
विरैप्पुऩलि ऩरुवि कुटैयुम्
वॆळ्ळाऩै कुङ्कुमच् चॆञ्चेऱु नाऱमट
मॆऩ्पिटियै यञ्चिनिऱ्‌कुम्

पॊऩ्चॆय्त माटमलि कूटऱ्‌ पॆरुञ्चॆल्वि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
9

इरुपतुमु मॆऩ्कुरऱ्‌ किण्किणियु मुऱैयिट्
टिरैन्तिटु मरिच्चिलम्पुम्
इऱुमिऱु मरुङ्कॆऩ् ऱिरङ्कुमे कलैयुम्पॊ
ऩॆऴुतुम्चॆम् पट्टु वीक्कुन्

तिरुविटैयु मुटैतार मुम्मॊट् टियाणमुञ्
चॆङ्कैप् पचुङ्किळ्ळैयुन्
तिरुमुलैत् तरळवुत् तरियमुम् मङ्कलत्
तिरुनाणु मऴकॊऴुकनिऩ्

ऱरुळ्पॊऴियु मतिमुकमु मुकमतियि ऩॆटुनिल
वरुम्पुकुऱु नकैयुञाऩ
आऩन्त माक्कटल् कुटैन्तुकुऴै मकरत्तॊ
टमराटु मोटरिक्कट्

पॊरुकयलुम् वटिवऴकु पूत्तचुन् तरवल्लि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे
पुऴुकुनॆय्च् चॊक्कर्तिरु वऴकिऩुक् कॊत्तकॊटि
पॊऩ्ऩूच लाटियरुळे.
10

ऊचऱ्‌प् परुवम् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

मतुरै मीऩाट्चियम्मै पिळ्ळैत् तमिऴ् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org