Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
mI^nATchiyammai piLLaittamizh

kAppu

vinAyaka vaNakkam

kArk^oNTa kavuNmatak kaTaiv^eLLa mu~NkaT
kaTaikkaTaik ka^nalu m^ellai
kaTavAtu taTavuk kuzhaichch^evi mukant^eRi
kaTaikkA RiTTa v^e~Nko^n

pork^oNTa v^eNTo Tp^ola^nkuvaTu p^otiyumv^eN
p^oTituTi yaTittu vaittup
puzhutiyAT TayarAv^o rayirAva Nattulavu
p^oRkaLiR Raittu tippAn

tArk^oNTa matimuTi y^orutta^n RirukkaNmalar
chAttak kiLarntu p^o~Nkit
tavazhumiLa v^eyilumazha nilavumaLa vaLavalAR
RaNN^e^nRu v^echch^e^nRu p^o^n

vArk^oNTa TaNintamulai malaivalli karppUra
valliyapi rAma valli
mANikka vallimara katavalli yapiTeka
valli ch^oR Ramizh tazhaiyave.

1-vatu kAppup paruvam

tirumAl

maNik^oNTa n^eTunemi valaya~n chumantARRu
mAkaNach chUTTu moTTu
mAlkaLiRu piTarvaitta vaLar^oLi vimA^nattu
vAluLai maTa~Nka RA~Nkum

aNik^oNTa pITikaiyi ^namp^o^nmuTi muTivaitte
maiya^n^oTu vIRRi rukku
ma~NkayaR kaNNamutai ma~Nkaiyark karachiyaiy^e
mamma^naiyai yi^nitu kAkka

kaNik^oNTa taNTuzhAyk kATalait toTute~N
kazhaluzhipAyn taLaRu ch^eyyak
kazha^nipaTu naTavaiyiR kamalat taNa~Nkarach^or
kaiyaNai mukantu ch^ellap

paNik^oNTa tuttip paTappAych churuTTup
paNaitto L^erutta laippap
pazhamaRaikaN muRaiyiTap paintamizhp pi^nch^e^nRa
pachchaip pachu~N k^oNTale.
1

paramachiva^n
veRu

chikara vaTavarai ku^niya nimirtaru
ch^eruvi l^orup^oru vill^e^nakkoTTi^nar
ch^eTik^oL paRitalai yamaNa r^etir^etir
ch^elav^or matalaich^ol vaiyaiyiR kUTTi^nar

tiruvu mimaiyavar taruvu marav^oli
ch^eyava lavark^oLa nalkukait tITTi^nar
chiRiya v^e^na tupu^n m^ozhiyum vaTitamizh
t^eriyu mavarmutu ch^oll^e^nach chUTTi^nar

pakaru michaitichai parava viruvarkaL
payilu miyaR^eri v^eLvaLait toTTi^nar
pachiya vaRuk^oTu v^eLiya nilaviri
pavaLa va^namaTar palchaTaik kATTi^nar

patuma mutalva^nu m^ezhuta variyat^or
pa^nuva l^ezhutiya vaitikap pATTi^nar
parachu mirachata chapaiyi ^naTamiTu
parata patayuka muLLamvait tettun

takaram^ozhukiya kuzhalu nilavumizh
taraLa nakaiyum^e maiya^naip pArtt^etir
charuvi yamarp^oru vizhiyu maRukiTai
taLara vaLarvat^or ch^evvimuR RAkka^na

ta^namu ma^na^nuRa v^ezhuti y^ezhutaru
tamatu vaTivaiyu m^eLLimaT TURRiya
tavaLa malarvaru miLami ^n^oTuchata
taLami^n vazhipaTu taiyalait tUttirai

makara m^eRikaTa lamutai yamutuku
mazhalai pazhakiya kiLLaiyaip peTTa^na
maTava naTaipayil piTiyai viraich^eRi
varaich^ey puyamichai vaiyam vaittARRiya

vazhutiyuTaiya kaN maNiy^o Tulavu p^eN
maNiyai yaNitikazh ch^elviyait tekkamazh
matura m^ozhukiya tamizhi ^niyalpayi^n
maturai marakata valliyaik kAkkave.
2

chitti vi^nAyakar
veRu

kaittala moTiru karaTak karaittirai
kaikkuka TAmuTaik kaTaliR kuLitt^emar
chittama tAm^oru taRiyiR RuvakkuRu
chittivi nAyaka ^nichaiyaip pazhichchutum

puttamu tovaru Tazhaiyat tazhaittat^or
p^oRkoTi yov^e^na maturit tuvaTT^ezhu
muttamizh tertaru maturait talattuRai
mutta^na mevup^e Narachaip purakkave.
3

murukaveL
veRu

pakara maTuppak kaTAm^eTut tURRum^or
pakaTu naTattip pulomachaich chURpuyal
paruki yiTakkaR pakATavip pARp^oli
paravai yiTaip paR pamAt^e^nat toRRiya

kumari yirukkak kalAmayiR kUttayar
kuLirpu^na m^oyttiT TachAraliR poychchiRu
kuRavar makaTkuch chalAmiTaR kekkaRu
kumara^nai muttukkumAra^naip poRRutum

imizhtirai muRRat tumerumat tArttumuL
L^eyiRu nachchup paNATavit tAppichait
tiRuka viRukkit tuzhAy muTit tIrtta^n^o
T^evaru matittup parApavat tIchchuTa

vamutuch^ey vittiT Tapo^nakat tARchuTa
raTaru miruTTuk kirIvamaT TAkkiya
vazhakiya ch^okkaR kumAlch^eyat toTTika
lamarch^ey kayaRkaT kumAriyaik kAkkave.
4

nA^nmuka^n
veRu

mekap pachu~Nkuzhavi vAymaTut tuNNavum
viTpulam virun tayaravum
v^eLLamutam vIchu~N karuntiraip paintukil
virittuTut tutti viriyum

nAkattu mIchchuTikai naTuvaT kiTantamaTa
na~Nkaiyaip p^eRRu maRRan
nAkaNait tu~nchuta^n Rantaikku vantutavu
naLi^nak kuzhantai kAkka

pAkattu marakatak ku^nR^e^nR^or tama^niyak
ku^nR^oTu kiLaittu ni^nRa
pavaLat taTa~Nku^n RuLakkaNNa t^e^nRap
para~nchuTar muTikku muTimU^n

RAkat tamaittuppi ^n^orumuTit ta^nmuTivait
taNa~Nkarachu vIRRi rukkum
apiTeka valliyai yaLikkula muzhakkukuzha
la~NkayaR kaNNa mutaiye.
5

teventira^n
veRu

chuzhiyu~N karu~NkaT kuNTakazhi
chuvaRRu~n chuTarveR kiritiritta
to^nRaR kaLittuch chuRavuyartta
ch^okkap p^erumA^n ch^ekkarmuTi

p^ozhiyun tara~Nkak ka~Nkaiviraip
pu^nalkAl pAychchat tazhaintuviri
puva^nan ta^nipUt taruLpazhutta
p^o^n^na~N k^oTiyaip purakkavazhin

tizhiyun tuNarkkaR pakatti^naRa
vitazhtte^n kuTittuk kumaTTiy^eti
r^eTukkum chiRaivaN TuvaTTuRavuN
Tiraikkak karaikku matakkaluzhik

kuzhiyu~n chiRuka NeRRurumuk
kuralv^eN puyalu~N karumpuyalu~N
ku^nRa~N kulaiya vukaitteRu~N
kulichat taTakkai puttaLe.
6

tirumakaL
veRu

v^e~nchUTTu n^eTTuTal virikkum paTappAya^n
mImichait tu~nchu nIla
mekatti ^nAkattu viTuchuTarp paTalaimaNi
m^e^npara luRutta naொntu

pa~nchUTTu chIRaTi pataittumata^n v^e~Nkatirp
paTumiLa v^eyiRku Taintum
paintuzhAyk kATuviri taNNizha l^otunkum^or
pachu~Nk^oTiyai ya~ncha lippA

ma~nchUT TakaTTun^eTu vA^nmukaTu turuvum^oru
maRaiyoti ma~ncha likka
maRitiraich chiRaiviriyu mAyira mukakkaTavuN
mantAki ^nipp^e yartta

ch^e~nchUTTu v^eLLo tima~NkuTi yirukkumvaLar
ch^e~nchaTaik karumi TaRRut
tevukku mu^n^ni^nRa t^eyvattai mummulait
tiruvaip purakka v^e^nRe.
7

kalaimakaL

v^eLLit takaTTun^eT TeTavizht ti^n^nichai
virumpu~n churumpar pATa
viLainaRavu kakkum p^ola^n p^okuT Talarkamala
vITTuk k^ozhit t^eTuttut

t^eLLit t^eLikkum tamizhkaTali ^na^npi^nain
tiNaiy^e^na v^eTutta viRainUR
R^eLLamutu kUTTuNum^or v^eLLoti matti^niru
chIRaTi muTippam vaLarpai~N

kiLLaikku mazhalaip pachu~Nkutalai y^ozhukutI~N
kiLaviyu~N kaLi mayiRkuk
kiLariLa~n chAyalu navvikku nokkumviri
ki~nchukach chUTTa racha^nap

piLLaikku maTanaTaiyu muTa^n^oTu makaLirkk^or
petamaiyu mutavi mutirAp
piLLaimaiyi^n vaLLa^nmai k^oLLum^oru pANTip
pirATTiyaik kAkka v^e^nRe.
8

turkkai

vaTipaTTa mukkuTumi vaTive RirittiTTu
vaLaikaru~N koTTu moTTu
makiTa~N kavizhttuk kaTA~Nkavizhk ku~nchiRukaN
mAlyA^nai vI~Nka vA~Nkun

tuTipaTTa k^oTinuN NuchuppiR kuTaint^e^nach
chuTukaTaik ka^nali tUNTu~n
chuzhalkaN muTa~NkuLai maTa~Nkalai yukaitteRu
chUrarip piNavu kAkka

piTipaTTa maTanaTaik kekkaRRa kUntaR
piTikkuzhA~n chuRRa v^oRRaip
piRaimarup puTaiyat^or kaLiRRi^naip p^eRR^entai
piTTuNTu kaTTuNTu ni^n

RaTipaTTa tirume^ni kuzhaiyak kuzhaittiTTa
vaNimaNik kimpu rikko
TAkatta tAkak kaTampA TavikkuL viLai
yATum^or maTappiTi yaiye.
9

chatta mAtarkaL
veRu

kaTakaLi Rutavuka pAymichaip porttavaL
kavikuvi tuRukali^n vAriyait tUrttavaL
kaTalvayi R^eriyav^oL veli^naip pArttavaL
kaTikamazh tarumalar tArmuTich cherttavaL

iTiyuka vaTalari yeRukait tArttavaL
^ezhutaru muzhumaRai nUli^niR kUrttavaL
^eyiRuk^o Tuzhut^ezhu pAri^naip perttavaL
^e^numiva r^ezhuvarka TANmuTich chUTTutum

kuTam^oTu kuTaviyar pANikaik kottiTu
kuravaiyu malat^orpa NAmuTich chUTTaruL
kutik^oLa naTamiTu pATaluk keRpav^or
kuzhalichai pazhakaLi pATiTak keTTuTai

maTalavizh tuLapana RAv^eTut tURRiTa
mazhakaLi R^e^nav^ezhu kArmukach chURpuyal
varavaru miLaiyaku mAriyaik koTT^eyi^n
maturaiyil vaLarkavu mAriyaik kAkkave.
10

muppattu mUvar
veRu

amaril v^enniTuma vutiyar pi^n^niTum^o
rapayar mu^n^niTuva ^natt^okka voTavum
aLavu m^emmuTaiya tiRaiyi t^e^n^namuTi
yaracha r^eNNilar^or muRRattu vATavum

akila ma^n^naravar tichaiyi^n ma^n^nariva
ramara r^e^n^numurai tikk^eTTu mUTavum
amuta v^eNmatiyi^n marapai yu^n^niyu^ni
yalari yaNNalmuzhu v^eppattu mUzhkavum

kumari p^o^n^nivaiyai p^oruNai na^n^natikaL
kutik^oL viNNatiyi^n mikkuk kulAvavu~N
kuvaTu t^e^nmalaiyi ^nikara ti^nmaichurar
kuTik^oL p^o^nmalaitu tittuppa rAvavu~N

kumarar mu^n^niruva ramara ra^n^naiyivaL
kumari yi^n^namum^e ^nachchittar pATavu~N
kuravai vimmavara makaLir maNNil^ezhil
kulavu ka^n^niyarkaL kaikk^okka vATavum

kamala^n mu^n^niyiTu maracha va^n^nam^ezhu
kaTali la^n^namuTa ^naTpukkai kUTavu~N
kariya ch^emmal^oTu miLaiya ch^emmalviTu
karuTa^n ma~nchaiy^oT^or kaTchikku LUTavu~N

kaTavi viNNarachu naTavum v^emmu^naiya
kaLiRu kaimmalaich^el k^oppattu vIzhavu~N
ka^naka ma^n^nutaTa naLi^ni tu^n^niyiru
kamala mi^n^num^oru paRpattuN mevavum

imaya m^e^n^nama^nu muRaik^o T^e^n^narum^e
miRaiyai na^nmaruk^e ^napp^eRRu vAzhavum
^evark^ol paNNavarka L^evark^o^n maNNavarka
L^etuk^ol p^o^n^nulak^e ^nattaTTu mARavum

^ezhilch^ey t^e^nmaturai tazhaiya mummulaiy^o
T^ezhum^e ^namma^nai va^nappukk^or kAvalar
iruva r^eNmarpati ^n^oruvar pa^n^niruva
r^e^num viNNavarkaN muppattu mUvare.
11

kAppup paruvam muRRiRRu

2-vatu ch^e~NkIraip paruvam

nIrATTi yATTup^oR chuNNan timirntaLLi
n^eRRiyiR R^oTTiTTa v^eN
NIRRi^n^oTu puNTarak kIRRukku meRRiTav^or
nittilach chuTTi chAttit

tArATTu chUzhiyak k^oNTaiyu muTittut
talaippaNi tirutti mutti^n
RaNN^oLi tatumpu~N kutampaiy^oTu kAtukk^or
tama^niyak k^oppu miTTup

pArATTu pANTip p^eruntevi tirumulaip
pAlamuta mUTTi y^oruni^n
pA^nARu kumuta~N ka^nintURu teRalta^n
paTTATai maTina ^naippach

chIrATTi vaittumut tATum pachu~NkiLLai
ch^e~NkIrai yATi yaruLe
t^e^n^naRku mamp^o^nmalai ma^n^naRku m^oruch^elvi
ch^e~NkIrai yATi yaruLe.
1

uNNilA vuvakaip p^eru~NkaLi tuLumpani^n
Ru^nRirut tAtai ni^n^nai
y^orumuRai karamp^otti varuk^e^na vazhaittiTumu
^noTit tavazhntu ch^e^nRu

taNNulA mazhalaip pachu~Nkutalai yamuti^niya
tAyvayiRu kuLira vUTTit
taTamArpa niRaiku~N kumachche RaLaintup^oR
RATo y taTakkai paRRip

paNNulA vaTitamizhp paintAmam viriyum
paNaitto L^eruttameRip
pAch^oLiya marakatat tirume^ni pachchaip
pachu~Nkatir tatumpa maNivAyt

t^eNNilA viriya ni^nRATum pachuntokai
ch^e~NkIrai yATi yaruLe
t^e^n^naRku mamp^o^nmalai ma^n^naRku m^oruch^elvi
ch^e~NkIrai yATi yaruLe.
2

chuRRun^eTu nemich chuvarkkichaiya v^eTTuch
chuvarkkA ^niRutti merut
tUN^o^nRu naTunaTTu v^eLimukaTu mUTiyiru
chuTar viLakkiTTu muRRa

^eRRupu^na liRkazhuvu puva^nap pazha~Nkala
m^eTuttaTuk kippu tukkU
zhi^n^namuta mu~nchamait ta^n^nai nIpa^nmuRai
yizhaittiTa vazhitta zhittor

muRRav^eLi yiRRiriyu mattap p^erumpitta^n
mu^n^ni^nRu t^ontamiTavu
mu^niyAtu vaikalu m^eTuttaTuk kipp^eriya
mUtaNTa kUTamUTu~n

chiRRilviLai yATum^oru pachchiLam p^eNpiLLai
ch^e~NkIrai yATi yaruLe
t^e^n^naRku mamp^o^nmalai ma^n^naRku m^oruch^elvi
ch^e~NkIrai yATi yaruLe.
3

ma~NkulpaTu kantarach chuntarak kaTavuTku
mazhakatirk kaRRai chuRRum
vANaya^na mU^nRu~N kuLirntamuta kalaitalai
maTuppak kaTaikka Naோkkum

p^o~Nkumatar nokkiR piRantavA ^nantap
putuppuNari nItta maiya^n
puntit taTatti^nai nirappavazhi yaTiyarpAR
pokachA karama Tuppa

a~NkaN^oTu ~nAlattu vitti^nRi vittiya
va^nait tuyirka LuntaLirppa
varuNmaTai tiRantukaTai v^eLLam p^erukk^eTut
talaiy^eRin tukaLa vukaLu~n

ch^e~Nkayal kiTakku~N karu~NkaT pachuntokai
ch^e~NkIrai yATi yaruLe
t^e^n^naRku mamp^o^nmalai ma^n^naRku m^oruch^elvi
ch^e~NkIrai yATi yaruLe.
4

paNNaRA varimiTaR RaRukAN maTuppap
pachunteRa lARa laikkum
patumapI Tikaiyumutu pazhamaRai virint^oLi
pazhuttach^en nAvu mimaiyAk

kaNNaRA marakatak kaRRaik kalAma~n~nai
kaNmuki Ratumpa ve~Nku~N
kArvaraiyum v^eLL^e^nav^or ka^n^nimA TattuvaLar
kaRpUra valli katirkAl

viNNaRA matimuyaR kalaikizhin tizhiyamuta
v^eLLaruvi pAya v^eTipoy
mILun takaTTakaT TiLavALai motamukai
viNT^ozhuku muNTa kappUn

t^eNNaRA varuvipAy maturaimara katavalli
ch^e~NkIrai yATi yaruLe
t^e^n^naRku mamp^o^nmalai ma^n^naRku m^oruch^elvi
ch^e~NkIrai yATi yaruLe.
5

veRu

mukamati yUT^ezhu nakainila vATa
muTichchU zhiyamATa
muripuru vakk^oTi nutaliTu chuTTi
muripp^o Tachain tATa

ikalvizhi makaramu mammaka ramp^oru
mirumaka ramumATa
viTunU puravaTi p^eyarak kiNki
N^e^nu~NkiN kiNiyATat

tukil^oTu chortaru k^oTinuN maru~Nku
RuvaNTu tuvaNTATat
t^onti charintiTa vunti karant^oLir
chUluTai yAliTaimaR

Rakila charAchara nikilam^o TATiTa
vATuka ch^e~NkIrai
yava^ni tazhaintiTa mavuli pu^naintava
LATuka ch^e~NkIrai.
6

tachaintiTu k^o~Nkai yiraNTala t^e^navurai
tarutiru mArpATat
tAyvaru k^e^npavar petaimai kaNTu
tatumpupu ^nakaiyATap

pachaintiTu ~nAla malarntamai v^eLiRiy^or
pachchuTal ch^ollavumor
pai~Nk^oTi y^olkavu m^olki nuTa~Nkiya
paNTi charintATa

ichaintiTu tevai ni^nainta^na v^e^n^na
vira~NkiTu mekalaiyo
TiTukiTai yATa viyaRkai maNamp^oti
yitazhvazhi teRali^no

Tachaint^ochi ki^nRa pachu~Nk^oTi y^e^navi^ni
tATuka ch^e~NkIrai
yava^ni tazhaintiTa mavuli pu^naintava
LATuka ch^e~NkIrai.
7

parimaLa mURiya vuchchiyi^n muchchi
patintA TachchuTarp^oR
paTTamu Ta^nchiRu chuTTiyum v^eyil^oTu
pa^niv^eN NilavATat

tirunuta^n mIt^ezhu kuRuv^eyar vATat
t^eyvama Na~Nkamazhun
tirume^niyi^n muzhu marakata v^oLiy^eN
Tikkum virintATak

karuvi^nai nARu kutampai tatumpiya
kAtu tazhaintATak
katirv^eN muRuva larumpa malarntiTu
kamalat tirumukani^n

aruLvizhi y^oTumvaLar karuNai p^ozhintiTa
vATuka ch^e~NkIrai
yava^ni tazhaintiTa mavuli pu^naintava
LATuka ch^e~NkIrai.
8

veRu

kurumaNi v^eyilviTa marakata nizhalviri
ku^nRe ni^nRUtu~N
kuzhalichai pazhakiya mazhaimuki l^ezhav^ezhu
k^ompe v^empAcha

maruviya piNik^eTa malaitaru marumaima
runte chantA^nam
vaLarpuva ^namumuNar varumaru maRaiyi^nva
rampe ch^empotiR

karuNaiyi^n muzhukiya kayaRiri pachiyaka
rumpe v^eNchotik
kalaimati marapil^o riLamati y^e^navaLar
ka^nRe y^e^nRotum

tirumakaL kalaikamakaTalaimakaL malaimakaL
ch^e~Nko ch^e~NkIrai
t^eLitamizh maturaiyil vaLarum^o riLamayil
ch^e~Nko ch^e~NkIrai.
9

cha~Nkuki Tantata Ta~Nkain^e Tumpuya
Ra~NkAy pa~NkAyor
tama^niya malaipaTar k^oTiy^e^navaTivuta
zhaintA y^entAy^e^n

Ra~Nk^eNa Tumpuva ^na~NkaT^o zhunt^oRu
ma~nche l^e^nRotum
apayamum varatamu mupayamu muTaiyava
Na~Nke v^e~Nkopak

ka~Nku^nma ta~Nkaya ma~Nkula Ta~Nkavi
Tu~NkA ma^nchemak
kayalkuTi pukum^oru tukilikai y^e^nani^n
kaNpo lu~nchAyaR

ch^e~Nkaya Ra~Nkup^o la^nk^oTi mi^nk^oTi
ch^e~Nko ch^e~NkIrai
t^eLitamizh maturaiyil vaLarum^o riLamayil
ch^e~Nko ch^e~NkIrai.
10

ch^e~NkIraip paruvam muRRiRRu

3 vatu tAlapparuvam

t^e^n^na^n Ramizhi ^nuTa^npiRanta
chiRukA larumpat tIyarumpun
temA nizhaRkaN Tu~nchumiLa~n
ch^e~NkaT kayavAyp pu^niRR^erumai

i^n^nam pachumpuR kaRikkallA
viLa~Nka^n RuLLi maTittalani^n
RizhipA laruvi yuvaTT^eRiya
v^eRiyun tiraittIm pu^naRp^oykaip

p^o^n^na~N kamalap pachuntoTTup
p^oRRA tATik kaRRainilAp
p^ozhiyun tara~Nkam p^oRaiyuyirtta
p^o^npoR R^oTuto laTipp^ola^nchUT

Ta^n^nam p^oliyun tamizh maturaik
karache tAlo tAlelo
aruLchUR k^oNTa va~NkayaRkaN
Namute tAlo tAlelo
1

vIkku~n chiRupain tukiRRokai
viriyu~N kalApa maru~Nkalaippa
viLaiyAT Tayaru maNaRchiRRil
vITTuk kuTipuk koTTiyiruL

chIkku~n chuTartU~N kazha^nmaNiyi^n
ch^entI maTutta chUTTaTuppiR
ch^ezhuntAT pavaLat tuvaraTukkit
t^eLikku naRuntaN TeRalulai

vAkku~N kuTakkU^n kuzhichiyilam
matuvArt taritta nittilatti^n
valchi pukaTTi vaTitt^eTuttu
vaya^nmA makaLir kuzhA~nchiRucho

RAkkum p^eruntaN paNaimaturaik
karache tAlo tAlelo
aruLchUR k^oNTa va~NkayaRkaN
Namute tAlo tAlelo
2

oTum paTalai mukiRpaTala
muvarnIt tuvari meyntukaru
vURu~N kama~nchUl vayiRuTaiya
vukaittuk kaTavuT kaRpakappU~N

kATun tara~Nkak ka~Nkai n^eTu~N
kazhiyu nInti yamutiRaikku~N
kalaiv^eN matiyi^n muyaRaTavik
katirmI^n kaRRai tiraittutaRi

mUTu~N kaka^na v^eLikkUTa
mukaTu tiRantu puRa~Nkotta
munnI ruzhakkich chi^navALai
mUrich chuRavi ^noTumviLai

yATum pazha^nat tamizhmaturaik
karache tAlo tAlelo
aruLchUR k^oNTa va~NkayaRkaN
Namute tAlo tAlelo
3

URu~N karaTak kaTattumukan
tURRu matamA maTaviyarni^n
RutaRu~N kuzhaRpUn tukaLaTa~Nka
voTa viTutta ku~Nkumach ch^e~n

cheRu vazhukki yoTTaRukkun
tirumA maRuki larachar p^erun
tiNTe r^otu~Nkak k^oTu~nchi n^eTu~n
chiRute ruruTTTu~n ch^e~NkaNmazha

veRu p^oruve liLai~narkaTavu
ivuLi kaTaivAy kutaTTavazhin
tizhiyum vilAzhi kumizhiy^eRin
tiraittut tiraittu nuraitt^orupe

rARu maTukkun tamizhmaturaik
karache tAlo tAlelo
aruLchUR k^oNTa va~NkayaRkaN
Namute tAlo tAlelo
4

vArkku^n RiraNTu chumant^ochiyu
malark^om pa^naiyAr kuzhaRRu~nchu
mazhalaich churumpar pukuntuzhakka
malarttA tukuttu vA^natiyait

tUrkkum p^otumpi^n muyaRkalaimeR
RuLLi yukaLu muchukkalaiyi^n
Ruzha^nik k^otu~Nkik kazha^niyi^n^eR
chUTTup paTappai meyntukatirp

porkku^n ReRu~N karumukilai
v^eLvAy maLLar piNaiyaliTum
p^orukoT T^erumaip potti^n^oTum
pUTTi yaTikka viTikkural viT

TArkkum pazha^nat tamizhmaturaik
karache tAlo tAlelo
aruLchUR k^oNTa va~NkayaRkaN
Namute tAlo tAlelo
5

veRu

kAriR p^ozhimazhai nIriR chuzhiy^eRi
kazhiyiR chiRukuzhiyiR
karaiyiR karaip^oru tiraiyiR Ralaiviri
kaNTali^n vaNTali^n^eR

poriR kaLaniRai cheriR kuLaniRai
pu^naliR p^orukayaliR
p^ozhiliR churuLpuri kuzhaliR kaNikaiyar
kuzhaiyiR p^orukayalpoyt

teriR kumararkaN mArpiR p^olitaru
tiruviR p^oruvilvarich
chilaiyiR RiraLpuya malaiyiR pulaviti
ruttiTa vUzhttamuTit

tAriR p^orutiTu maturait turaimakaL
tAlo tAlelo
cha~Nkam vaLarntiTa ni^nRa p^ola^nk^oTi
tAlo tAlelo.
6

che^nait talaivarka TichaiyiR RalaivarkaL
ch^eruviR RalaivarkaLAR
chilaiyiR RaTamuTi teriR k^oTiy^oTu
chintach chintiyiTu~n

cho^naik kaNaimazhai ch^oriyap p^erukiya
kurutik kaTaliTaiye
t^onta miTumpal kavanta nivant^oru
chuzhiyiR pavurik^oLa

A^nait tiraL^oTu kutirait tiraLaiyu
mapp^eyar mI^naimukan
tamma^nai yATuka TaRRirai pola
vaTaRRirai motav^ezhun

tA^naik kaTal^oTu p^oliyun tirumakaL
tAlo tAlelo
cha~Nkam vaLarntiTa ni^nRa p^ola^nk^oTi
tAlo tAlelo.
7

amarark katipati v^eLiRak kaLiR^etir
piLiRak kuLiRiyiTA
vaNTa michaipp^oli k^oNTa lukaittiTu
mamariR Ramari^n^oTu~N

kamariR kavizhtaru tichaiyiR RalaivarkaN
malaiyil chiRakariyu~N
kaTavuT paTaiy^oTu piRakiT TuTaivatu
kaNTu muka~NkuLirAp

pamarat tarumalar milaiyap paTumuTi
t^olaiyak k^oTumuTi tAzh
paimp^oR RaTavarai tiriyak kaTalvayi
R^eriyap paTaitiriyAch

chamariR p^orutiru maka^nait tarumayil
tAlo tAlelo
cha~Nkam vaLarntiTa ni^nRa p^ola^nk^oTi
tAlo tAlelo.
8

mutuch^oR pulavar t^eLitta pachuntamizh
nUlpAzh pokAme
muLarik kaTavuL paTaitta vachuntarai
kIzhme lAkAme

atirap p^orutu kalippakai ~na^nRamizh
nIrnA TALAme
akilat tuyirka Layarttu maRa~NkaTai
nINIr toyAme

chitaivuR Rarachiya ^naRRaru ma~NkuTi
poymAy vAkAme
ch^ezhiyark kapayaru m^opp^e^na ni^nRuNa
rAtA rotAme

maturaip patitazhai yattazhai yu~Nk^oTi
tAlo tAlelo
malaiyat tuvacha^n vaLartta pachu~NkiLi
tAlo tAlelo.
9

takarak kariya kuzhaRchiRu p^eNpiLLai
nIyo tUyo^nvAzh
chayilat t^eyilai vaLaippava L^e^nR^etir
chIRA vIRotA

nikariT Tamarch^ey kaNattavar nantipi
rA^no TeyoTA
nilaik^eT Tulaiya vuTaRRavu Taintat^o
rA^ne RAkame

chikarap p^otiya michaittava zhu~nchiRu
terme lepoyor
chiva^naip p^oruta chamartta ^nukantaruL
chelpo^n mAyAme

makarat tuvacha muyarttap^o la^nk^oTi
tAlo tAlelo
malaiyat tuvacha^n vaLartta pachu~NkiLi
tAlo tAlelo.
10

tAlap paruvam muRRiRRu

4-vatu chappANip paruvam

nALavaT TattaLima naLi^nat t^oTuntutti
nAkaNaiyum viTT^o r^eTTu
nATTatta ^numparama vITTatta ^nuntu~nchu
naLLiruLi ^nAppa NaNTa

koLavaT Tampazhaiya nemivaT Tatti^n^oTu
kuppuRRu v^eRpaTTumezh
kuTTatti ^niRkavizha mUtaNTa vetaNTa
kotaNTa moTu chakra

vALavaT Ta~nchuzhala maTTittu naTTamiTu
matumattar chutta nitta
vaTTatti ^nukkichaiya v^oRRikka ^natta^na
vaTTattai y^ottiTTa tor

tALavaT Ta~Nk^oTTu kaippANi y^oppav^oru
chappANi k^oTTiyaruLe
tamizh^oTu piRantupazha maturaiyil vaLarntak^oTi
chappANi k^oTTiyaruLe.
1

p^oyvanta nuNNiTai nuTa~Nkak k^oTi~nchip
p^olanter^o Tamara kattup
p^o^nmeru villiyai y^etirppaTTa ~nA^nRammai
p^omma^nmulai mU^nRil^o^nRu

kaivanta k^ozhunar^oTu muLLap puNarchchik
karuttA ^nAkatt^oTu~Nkak
kavizhtalai vaNakk^oTu mulaikkaNvait tiTum^oru
kaTaikkaNaோk kamuta mURRa

m^eyvanta nANi^n^oTu nutalvan t^ezhu~NkuRu
v^eyarppi^no Tuyirppu vI~Nkum
vimmitamu mAyni^nRa vuyirova m^e^navU^nRu
viRkaTai viraRkaTai tazhIit

taivanta nANi^n^oTu tavazhtanta ch^e~Nkaik^oTu
chappANi k^oTTi yaruLe
tamizh^oTu piRantupazha maturaiyil vaLarntak^oTi
chappANi k^oTTiyaruLe.
2

pUmaru v^eTippamukai viNTataN TalaiyI^nRa
pu^nai^naRun taLirkaL k^oytum
p^oytaR piNAkkaL^oTu vaNTaR kalamp^eytu
puzhutiviLai yATTa yarntum

kAmaru mayiRku~nchu maTava^nap pArppi^n^oTu
puRavupiRa vumva Larttu~N
kAntaLch^e~N kamalatta kazhunIr maNant^e^nak
kaNp^otti viLaiyA Tiyun

temaru pachu~NkiLLai vaittumut tATiyun
tiraLp^oR kazha~N kATiyu~n
ch^eyaRkaiyA ^na^nRiyu miyaRkaich chivappURu
cheyitazh virinta t^eyvat

tAmarai pazhuttakait taLir^oLi tuLumpav^oru
chappANi k^oTTi yaruLe
tamizh^oTu piRantupazha maturaiyil vaLarntak^oTi
chappANi k^oTTiyaruLe.
3

viNNaLik ku~nchuTar vimA^namum paranAta
v^eLiyiR RuvAta chAnta
vITu~N kaTampup^oti kATun taTampaNai
virinta tamizh nATum n^eRRik

kaNNaLik ku~nchun tarakkaTavuL p^oliyumARu
kARpITa mum^em pirA^n
kAmarpari ya~Nkak kavi^nRa~Nku paLLiya~N
kaTTilun t^oTTilAkap

paNNaLik ku~Nkutalai yamut^ozhuku kumutap
pachunteRa lURa lATum
pai~Nkuzhavi p^eruviral chuvaittu nI parukiTap
painteRalURu vaNkait

taNNaLik kamala~n chivappURa vammaiy^oru
chappANi k^oTTi yaruLe
tamizh^oTu piRantupazha maturaiyil vaLarntak^oTi
chappANi k^oTTi yaruLe.
4

chelATTu vATkaT karu~NkaTaR kaTaimaTai
tiRantamuta mURRu karuNait
t^eNTirai k^ozhitt^eRiya v^eNTirai n^eruppUTTu
t^eyvak kuzhantai yaichch^e~N

kolATTu ni^nchiRu kaNaikkAR kiTattik
kuLippATTi yuchchi muchchik
ku~nchikku n^eypoRRi v^eNkAppu miTTuvaLar
k^o~NkaiyiR cha~Nku vArkkum

pAlATTi vAyitazh n^erittUTTi yuTaliR
pachu~nchuNNa munti mirntu
paimp^oR kuRa~Nki^niR kaNvaLart tichchiRu
parUumaNit t^oTTileRRit

tAlATTi yATTukait tAmarai mukizhttammai
chappANi k^oTTi yaruLe
tamizh^oTu piRantupazha maturaiyil vaLarntak^oTi
chappANi k^oTTiyaruLe.
5

veRu

vA^nat turum^o TuTuttiraL chinta
malainta paRantalaiyi^n
maNNavar paNNavar vALi^n maRintavar
maRRavar p^oRR^oTiyAr

pA^naR kaNaiyu mulaikkuva Tump^oru
paTaiyiR paTavimaiyor
pai~NkuTar mULaiy^o Tumputi tuNTu
pachuntaTi chuvaikANAch

che^nap pantari ^nalaikait tiraLpala
kuravai piNaittATat
tichaiyiR RalaivarkaL p^erunA N^eytach
chiRunA N^olich^eyyAk

kU^naR chilaiyi ^n^eTu~NkaNai t^oTTavaL
k^oTTuka chappANi
kuTainizha liRpuvi makaLai vaLarttavaL
k^oTTuka chappANi.
6

chamariR piRakiTu mutiyaru mapayaru
m^etiriT TamarATat
taNTatara^nch^el karumpa Tintira^n
v^eNpaka To TuTaiyAt

timirak kaTalpuka varuNa^n viTu~nchuRa
varuNa^n viTu~NkaTavuT
Teri^nukaNT^ezha vArvil vazha~Nku
k^oTu~Nkol ch^e~NkolA

imayat
t^oTumvaLar kulav^eR p^eTTaiyu
m^ellaik kalli^niRIi
^eNTichai yunta^ni k^oNTu purantu
vaTAtu kaTaRRuRai t^e^n

kumarit tuRaiy^e^na vATu maTappaTi
k^oTTuka chappANi
kuTainizha viRpuvi makaLai vaLarttavaL
k^oTTuka chappANi.
7

ch^e^nRiTu vALikaL kULikaL kALikaL
~nALiyi lALiy^e^nach
ch^erumalai ch^emmalai mutaliyar chintach
chintiTa nantipirA^n

ni^nRila ^noTalu mu^n^nazha kummava^n
pi^n^nazha ku~NkANA
nilavuvi rintiTu kuRunakai k^oNTu
n^eTu~Nkayi laikkiriyi^n

mu^nRili ^nATa^n maRantama rATiy^or
mUrich chilaiku^niyA
muripuru vachchilai kaTaiku^ni
yachchila
muLarik kaNait^oTTuk

ku^nRavi lALiyai v^e^nRa taTAtakai
k^oTTuka chappANi
kuTainizha liRpuvi makaLai vaLarttavaL
k^oTTuka chappANi.
8

veRu

^ozhukiya karuNaiyu vaTT^ezha
vaittava ruTpArvaik
kuLan^eki zhaTiyarpa vakkaTal
vaRRava laittoTik

kuzhaiy^oTu p^orutuk^o laikkaNai
yaippiNai yaichchIRik
kumizh^oTu pazhakima tarttaka
yaRkaNma TappAvAy

tazhaik^ezhu p^ozhili^nmu chukkalai
maippuya viRpAyat
tavazhiLa matikalai n^ekkuku
puttamu tattoTe

mazhaip^ozhi yimayama yiRp^eTai
k^oTTuka chappANi
maturaiyil vaLaru maTappiTi
k^oTTuka chappANi.
9

ch^ezhumaRai t^eLiyava Tittata
mizhppati kattoTe
tiruvaru Lamutuku zhaittuvi
Tuttamu laippAlAR

kazhumala matalaiva yiRRaini
rappima yiRcheyaik
kaLiR^oTum vaLarava Larttava
ruTch^evi littAye

kuzhalichai pazhakimu zhuppira
chattira chattoTe
kutik^oLu naRiyaka ^nichchuvai
n^ekkap^e rukkepo^n

mazhalaiyi^na mutuku ch^oRkiLi
k^oTTuka chappANi
maturaiyil vaLaruma TappiTi
k^oTTuka chappANi.
10

chappANip paruvam muRRiRRu

5-vatu muttap paruvam

kAlat t^oTukaR pa^naikaTanta
karuvU lattup pazhampATaR
kalaimAch ch^elvar teTivaitta
kaTavuN maNiye yuyirAla

vAlat tuNarvi ^nIrpAychchi
vaLarppArk k^oLipUt taruLpazhutta
malarkkaR pakame y^ezhutAchch^o^n
mazhalai tatumpu pachu~Nkutalaich

cholaik kiLiye yuyirttuNaiyAn
to^nRAt tuNaikkor tuNaiyAkit
tuvAta chAntap p^eruv^eLiyiR
Ruriya~N kaTanta paranAta

mUlat talattu muLaittamuzhu
mutale muttan tarukave
mukkaT chuTarkku viruntiTumum
mulaiyAy muttan tarukave.
1

uruki yuruki n^ekkun^ekku
LuTaintu kachintiT TachumpURum
uzhuva la^npiR pazhavaTiyA
ruLLat taTatti lURR^eTuttup

p^eruku paramA ^nanta v^eLLap
p^erukke chiRiyem p^eRRap^erum
peRe yURu naRaikkUntaR
piTiye k^oTinuN Nuchupp^ochiya

varuku~N kumakku^n RiraNTentu
malarppU~N k^ompe tI~Nkuzhali^n
matura~N ka^ninta pachu~Nkutalai
mazhalai yarumpach chetAmpa^n

muruku viriyu~n ch^e~Nka^nivAy
muttan taruka muttame
mukkaT chuTarkku viruntiTumum
mulaiyAy muttan tarukave.
2

k^ozhuti matarvaN TuzhakkukuzhaR
kotaik kuTainta k^oNTaluni^n
kutalaik kiLim^e^n m^ozhikkuTainta
kuRu~NkaT karumpu~N kU^npiRaikko

Tuzhata p^ola^nchI RaTikkuTainta
ch^entA maraiyum pachu~Nkazhuttuk
kuTainta kama~nchUR cha~Nkum^ozhu
k^oLiya kamuku mazhakut^oyyil

^ezhutu taTantoT kuTaintataTam
paNaiyum paNaim^e^n mulaikkuTainta
iNaimA maruppun tarumuttu^n
Tirumut t^ovvA vikapara~NkaL

muzhutun taruvAy ni^nka^nivAy
muttan taruka muttame
mukkaT chuTarkku viruntiTumum
mulaiyAy muttan tarukave.
3

matta matamAk kavuTT^orunA^n
maruppup p^oruppu michaipp^olinta
vA^nat tarachu koyilvaLar
chintA maNiyum vaTapulattAr

nattam vaLara vaLakaiyarko
^nakaril vaLarum vA^nmaNiyum
naLi^nap p^okuTTil vIRRirukku
na~Nkai ma^naikkor viLakkam^e^nap

paitta chuTikaip paTappAyaR
patumanApa^n mArpilvaLar
pariti maNiyu m^emakkammai
paNiyal vAzhi veyI^nRa

mutta mukunta ni^nka^nivAy
muttan taruka muttame
mukkaT chuTarkku viruntiTumum
mulaiyAy
muttan tarukave.
4

koTu~N kuvaTum p^orutara~Nkak
kumarit tuRaiyiR paTumuttum
k^oRkait tuRaiyiR RuRaivANar
kuLikku~n chalApak kuvA^nmuttum

ATum p^eruntaN TuRaipp^orunai
yARRiR paTut^eN NilAmuttum
antaN p^otiyat taTa~nchAra
laruvi ch^oriyu~N kuLirmuttum

vATu~N k^oTinuN Nuchupp^ochiya
maTava makaLi ruTa^nATum
vaNTaR RuRaikku vaittun^eyttu
maNantAzh naRum^e^n pukaippaTalam

mUTu~N kuzhalAy ni^nka^nivAy
muttan taruka muttame
mukkaT chuTarkku viruntiTumum
mulaiyAy muttan tarukave.
5

veRu

paivaitta tuttip parUuchchuTikai mu^nRiR
pachu~Nk^oTi yuTukkai kizhiyap
pAyiruT paTala~N kizhitt^ezhu chuTarppariti
paritik k^oTi~nchi mA^nRer

m^oyvaitta k^oyyuLai vayappuravi vAychch^ella
muTkol piTittu n^eTuvA^n
muRRattai yiruLpaTa vizhu~Nkun tukiRk^oTi
mu^naikkaNai vaTimpu nakkA

maivaitta ch^e~nchilaiyu mampuliyu moTan^eTu
vA^nmI^n maNantu kanta
vaTavarai mukantani^n vayakk^oTi y^e^napp^oliyu
ma~nchivar vaLAka naொchchit

t^eyvat tamizhkkUTa Razhaiyat tazhaittava
TiruppavaLa mutta maruLe
chelvaitta v^oNk^oTiyai valamvaitta p^eNk^oTi
tiruppavaLa mutta maruLe.
6

pi^n^naR RiRaikkaTa^n matukkuTa maRattekku
p^eymukiR kAruTalam v^eN
piRaimatik kU^nkuyak kaikkaTai~na r^oTupuTai
p^eyarntiTai nuTa~Nka v^olku

mi^n^naR RaTittuk karump^oRR^oTikkaTaichi
m^elliyar v^erIip p^eyaravA^n
mI^nkaNam v^erukk^oLLa v^eTivarAl kutik^oLLum
viTpulam viLai pulam^e^nak

ka^n^naR p^eru~NkATu kaRpakak kATTuvaLar
kaTavuNmA kavaLa~N k^oLak
kAmate ^nuvuni^nRu kaTaivAy kutaTTak
katirkkulai mutirntu viLaiyu~n

ch^enn^eR paTappaimatu raippati purappava
TiruppavaLa mutta maruLe
chelvaitta v^oNk^oTiyai valamvaitta p^eNk^oTi
tiruppavaLa mutta maruLe.
7

cha~Nko liTu~NkaTaR RA^naikku v^enniTu
tarApatikaN mu^nRiRUrtta
tama^niyak kuppaiyun tichaimutalvar taTamuTit
tAmamun talaima ya~Nkak

k^o~Nko liTu~Nkaik k^oTu~Nko l^oTuntiri
kuRumpa^n k^oTichchuRavu ni^n
k^oRRap patAkaik kuzhAtti^n^oTu mirachatak
ku^nRi^nu~n ch^e^nRu lAvap

p^o^nkola velaip puRatti^n^o Takatti^nimir
porAzhi pariti yiratap
p^o~NkAzhi maRRap p^oruppAzhi yiRRiri
pulampap pulampu ch^eyyach

ch^e~Nko Riruttiya muTichch^ezhiyar komaka
TiruppavaLa mutta maruLe
chelvaitta v^oNk^oTiyai valamvaitta p^eNk^oTi
tiruppavaLa mutta maruLe.
8

veRu

paruvarai mutupala vaTiyi^ni ^n^eTunila
n^ekkaku Takka^niyiR
paTunaRai paTuniRai kaTamuTai paTuvaka
Tuppavu vaTT^ezhavum

viritalai mutal^oTu viLaipula mulaiyavu
zhakkiya muTchuRavi^n
vichaiyi^ni^n vazhinaRai miTaR^oTi kamuki^nvi
zhukkulai n^ekkukavum

karaiy^eRi puNariyi ^nirumaTi p^erukuta
Tattuma TuttamaTak
kaLiR^oTu piLiRiya vikaliya mukili^ni
raTTiyi raTTiyamum

murachatir kaTinakar maturaiyil vaLarkiLi
muttama LittaruLe
muzhutula kuTaiyat^or kavuriyar kulamaNi
muttama LittaruLe.
9

putaiyiruL kizhitara v^ezhutaru paritiva
Laittaka TaRpuviyiR
p^otuvaRa vaTimaich^ey tiTumvazhi yaTiyarp^o
ruTTalar vaTTaNaiyiR

Rataimalar p^otuLiya kaLiyaLi kumiRuku
zhaRRiru vaittavaLach
chatataLa muLariyi^n va^nitaiyai yutavuka
TaikkaNma TappiTiye

patumam^o T^ozhuk^oLi vaLaiyuni ^naLi^namu
kattuki TaRRumuRap
pa^nimiti y^oTuchuvai yamutamu nutal^oTu
ch^oRkuta laikkaNiRIi

mututami zhutatiyil varum^oru tirumaka^n
muttama LittaruLe
muzhutula kuTaiyat^or kavuriyar kulamaNi
muttama LittaruLe.
10

muttap paruvam muRRiRRu

6-vatu varukaip paruvam

a~nchilam poliTa varikkuraR kiNkiNi
yaraRRuch^e~n chIRaTi p^eyart
taTiyiTun t^oRuni^n ^nalattakach chuvaTupaT
Tampuvi yarampaiyarkaTam

ma~nchutu~n chaLakat tiLampiRaiyu m^entaimuTi
vaLariLam piRaiyunARa
maNinU purattavizhu m^e^nkuraR kovachaiyu
maTanaTaik kot^oTarntu^n

ch^e~nchilam paTipaRRu t^eyvakku zhAtti^n^oTu
chiRaiyoti mampi^n ch^elach
chiRRiTaik k^olkimaNi mekalaiyira~Nkat
tirukkoyi l^e^nav^e^na~nchak

ka~nchamu~n ch^e~nch^oR Ramizhk kUTalu~N k^oNTa
kAmarpU~N k^oTivarukave
kaRpakA TaviyiR kaTampA Tavipp^oli
kayaRkaNA yakivarukave.
1

kuNTupaTu perakazhi vayiRuLain tI^nRapai~N
kotaiyum maturam^ozhuku~N
k^ozhitamizhp pa^nuvaR RuRaippaTiyu maTanaTaik
kUntalam piTiyumaRukAl

vaNTupaTu muNTaka ma^naikkuTi pukachchiva
maNa~Nkamazha viNTat^oNTar
mA^natat taTamalarp p^oRkoyil kuTik^oNTa
mANikka vallivilve

TuNTupaTu matinutaR Rokaiy^oTu maLavilpala
t^olluru v^eTuttamarch^eyun
t^oTuchilai y^e^nakkaka^na mukaTumuT TippUn
tuNarttalai vaNa~NkiniRku~N

kaNTupaTu ka^n^nalpai~N kATupaTu kUTaR
kalApamAmayil varukave
kaRpakA TaviyiR kaTampA Tavipp^oli
kayaRkaNA yakivarukave.
2

muyalpAy matikkuzhavi tavazhchU laTippalavi^n
muTp^oti kuTakka^niy^oTu
muTavut taTantAzhai muppuTaik ka^nichinta
motinI ruNTiruNTa

puyalpAy paTappait taTamp^ozhilka La^nRiyezh
p^ozhilaiyu m^oru~Nkalaittup
puRamUTu maNTach chuvarttalamiTittap
puRakkaTa^n maTuttuzhakkich

ch^eyalpAy kaTaRRA^nai ch^e~NkaLa~N k^oLavammai
tikkuvicha ya~Nk^oNTanAL
t^eyvak kayaRk^oTika Tichaitichai y^eTutt^e^nat
tikk^eTTu muTTav^eTipoyk

kayalpAy kurampaNai p^erumpaNait tamizhmaturai
kAvala^n makaLvarukave
kaRpakA TaviyiR kaTampA Tavipp^oli
kayaRkaNA yakivarukave.
3

vaTampaTTa ni^nRuNaik k^o~Nkaik kuTa~Nk^oTTu
maturavamu tuNTu kaTaivAy
vazhiyumv^eL Laruviy^e^na nilavup^ozhi kimpuri
maruppiR p^orupiTittut

taTampaTTa p^oRRAtu chintura~N kumpat
talattaNiva t^oppavappich
chalarAchi yezhun taTakkaiyi^n mukantupi^n
RA^nanI rA^nirappi

muTampaTTa matiya~N kuchappaTai y^e^nakkaka^na
mukaTukai taTaviyuTumI^n
muttam patittiTTa mukapaTA m^e^nav^ezhu
mukiRpaTA n^eRRichuRRu~N

kaTampaTTa chiRukaT p^eru~Nk^olaiya mazhaviLa~N
kaLiRI^nRa piTivarukave
kaRpakA TaviyiR kaTampA Tavipp^oli
kayaRkaNA yakivarukave.
4

te^n^ozhuku ka~nchap p^ola^nchI RaTikkUTTu
ch^empa~nchi yi^nkuzhampAl
t^eLLamu tiRaikkum pachu~Nkuzhavi v^eNTi~NkaL
ch^ekkarmati yAkkaraip^orum

vA^n^ozhuku tu~Nkat tara~Nkap p^eru~Nka~Nkai
vANinati yAchchivapirA^n
makuTako TIrat taTichchuva TazhuttiyiTu
marakatak k^ompukatirkAl

mI^n^ozhuku mAyiru vichumpiR ch^elu~NkaTavuL
vezhatti^n mattakattu
vIRRiruk ku~nche yizhaikkum pachu~Nkamuku
v^eNkavari vIchum vAchak

kA^n^ozhuku taTamalark kaTip^ozhiR kUTalvaLar
kavuriya^n makaLvarukave
kaRpakA TaviyiR kaTampA Tavipp^oli
kayaRkaNA yakivarukave.
5

veRu

vaTakku~N kumakku^n RiraNTentum
vaNTa^n makaLir chiRumuRRil
vArik kuvitta maNikkuppai
vA^nA RaTaippa vazhipizhaittu

naTakku~N katirp^oR parichilA
nakuv^eN piRaikait toNiyatA
nANmI^n parappuch chiRumitappA
nAppaN mitappa nARkoTTuk

kaTakku~n charatti^n matinatiyu~N
ka~NkA natiyu m^etirk^oLLak
kaka^na v^eLiyu~N kaRpakappU~N
kATu~N kaTantu kaTalchuru~Nka

maTukkun tiraittaN TuRaivaiyai
vaLanAT Tarache varukave
malaiyat tuvacha^n p^eRRap^eru
vAzhve varuka varukave.
6

kaNNan timirntu te^naruvi
tuLaintA TaRukAR Rumpipachun
toTTuk katavantiRappa malart
tokai kuTipuk kokaich^eyun

taNNa~N kamalak koyilpala
chamaitta marutat tachcha^nmuzhu
tARRuk kamuku nARRiyiTun
taTa~NkA vaNappan tarilvIkkum

viNNam p^otinta mekapaTA
michaittUk kiyampa^n maNikk^ottu
virintA l^e^nakkA ^nimirntutalai
viriyu~N kulain^eR kaRRaipala

vaNNam p^oliyum paNNaivaya^n
maturaik karache varukave
malaiyat tuvacha^n p^eRRap^eru
vAzhve varuka varukave.
7

takarak kuzhali ^naRaiyunaRai
tarutIm pukaiyun tichaikkaLiRRi^n
RaTakkai nAchip puzhaimaTuppat
taLaru~n chiRunuN maru~Nkulp^eru~n

chikarak kaLapap p^omma^nmulait
t^eyva makaLir puTaiyiraTTu~n
ch^e~Nkaik kavari mukant^eRiyu~n
chiRukAR k^ochintu kuTivA~Nka

mukarak kaLivaN TaTaikiTakku
muLarik k^oTikku~N kalaikk^oTikku
muruntu muRuval viruntiTupu^n
mUra ^n^eTuv^eN Nilav^eRippa

makarak karu~NkaT ch^e~Nka^nivAy
maTamA^n ka^nRu varukave
malaiyat tuvacha^n p^eRRap^eru
vAzhve varuka varukave.
8

t^oTukku~N kaTavuT pazhampATaR
R^oTaiyi^n paya^ne naRaipazhutta
tuRaittIn tamizhi ^n^ozhukunaRu~n
chuvaiye yakantaik kizha~Nkaiyakazhn

t^eTukkum t^ozhumpa ruLakkoyiR
keRRum viLakke vaLarchimaya
vimayap p^oruppil viLaiyATu
miLam^e^n piTiye y^eRitara~Nkam

uTukkum puva^na~N kaTantuni^nRa
v^oruva^n RiruvuL Lattilazha
k^ozhuka v^ezhutip pArttirukku
muyiRo viyame matukaramvAy

maTukku~N kuzhaRkA TentumiLa
va~nchikk^oTiye varukave
malaiyat tuvacha^n p^eRRap^eru
vAzhve varuka varukave.
9

p^erunte ^niRaikku naRaikkUntaR
piTiye varuka muzhu~nA^nap
p^erukke varuka piRaimaulip
p^emmA^n mukkaT chuTarkkiTunal

virunte varuka mummutaRkum
vitte varuka vitti^nRi
viLaikkum paramA ^nantatti^n
viLaive varuka pazhamaRaiyi^n

kurunte varuka varuLpazhutta
k^ompe varuka tirukkaTaikkaN
k^ozhitta karuNaip p^eruv^eLLa~N
kuTaivAr piRavip p^erumpiNikkor

marunte varuka pachu~Nkutalai
mazhalaik kiLiye varukave
malaiyat tuvacha^n p^eRRap^eru
vAzhve varuka varukave.
10

varukaip paruvam muRRiRRu

7-vatu ampulip paruvam

kaNTupaTu kutalaip pachu~NkiLi yivaTk^oru
kalApeta m^e^n^nani^n^naik
kalaimaRaikaN muRaiyiTuva kaNTo valAt^oN
kalAniti y^e^natt^erinto

vaNTupaTu t^eriyaR RiruttAtai yArmarapi^n
vazhimuta l^e^nakkuRitto
vaLarchaTai muTikk^entai taNNaRu~N kaNNiyA
vaittatu kaTaippiTitto

kuNTupaTu pARkaTal varuntiruch cheTiy^oTu
kUTap piRantornto
komATTi yivaNi^n^nai vamm^e^nak k^omm^e^nak
kUviTap p^eRRAyu^nak

kaNTupaTu chIrita^n RAtalA livaLuTa
^nampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
1

kulatt^oTu t^eyvak kuzhAmpizhin tURRik
kuTittuch chuvaittumizhnta
kot^e^nRu mazhalviTa~N k^oppuLik ki^nRaviru
koLi^nuch chiTTam^e^nRum

kalaittoTu mUTik kaLa~Nkam p^otintiTTa
kayaroki y^e^nRum^orunAL
kaNk^oNTu pArkkavu~N kaTavata^n R^e^navum
kaTaRpuvi y^eTutttikazhaviT

pulattoru muTumI^n kaNattoTu moTuni^n
polvArkku mApAtakam
pokkumit talamalatu pukalillai kANmichaip
p^o~Nkupu^nal kaRpakakkA

TalaittoTu vaiyait tuRaippaTi maTappiTiy^o
TampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
2

kIRRumati y^e^nanilavu toRRuparu vattil^oLi
kiLarnutaR ch^evvivavvik
k^eNTait taTa~NkaNA r^eruviT TiRai~nchak
kiTantatu muTaintamutamviN

TURRuputu v^eNkalai yuTuttumuzhu matiy^e^na
vutittavamai yattumammai
y^oNmukat t^ozhukutiru vazhakaik kavarntuk^oN
To Ti^natu niRkamaRRai

mARRava L^oTu~N keLvar mauliyi luRaintatu
maRaintu^nai yazhaitta p^ozhute
maRRivaL p^eru~NkaruNai ch^oRRiTak kaTavato
maNmuzhutum vimmupuyam vait

tARRumuTi yarachutavu marachiLa~N kumariyuTa
^nampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
3

viNTalam p^oliyap p^olintiTuti yelu^natu
v^empaNip pakai vizhu~Nki
vikkiTak kakkiTat t^okkiTarp paTutiv^eyil
viriyu~n chuTarp paritiyi^n

maNTalam pukka^nai yiruttiy^e^ni ^n^o^nL^oLi
mazhu~NkiTa vazhu~NkiTutip^o^n
vaLarchaTaik kATT^entai vaittiTap p^eRutiye^n
mAkaNa~n chuRRavachcha~N

k^oNTukaN Tu~nchA tiruppatu marupp^o~Nku
kotaiyivaL chIRaTikaNi^n
kuTar kuzhampiTave kumaippatum p^eRutiy^e~N
komATTi pAlaTaintAl

aNTapuki raNTamu makaNTamum p^eRutiyA
lampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
4

^eNNilpala puva^napp^erun taTTai yUTuruvi
yivaLp^erum pukazh n^eTunilA
^e~NkaNu niRaintiTuva ta~Nkata^ni^n m^eLLanI
y^eLLaLavu m^oNTuk^oNTu

v^eNNilavu p^ozhivatu kiTaitta^nai maTuttivaL
vizhikkaTai k^ozhitta karuNai
v^eLLan tiLaittATu p^eRRiyAR RaNNaLi
viLaippatum p^eRRa^nai k^olAm

maNNil^oN pai~NkUzh vaLarppatu ^niTattammai
vaittiTu~n chattiyekAN
maRR^oru chutantira ni^naikk^e^na vilaikalai
matikkaTavu NIyumuNarvAy

aNNala~N kaLiyA^nai yaracharko makaLuTa
^nampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
5

mu^npumpa rarachuch^ey p^erumpAva mu~Nkopa
mUrimAt t^oTar chApamum
mummait tamizhch^ezhiya^n v^epp^oTu k^oTu~NkU^nu
mochitta vittalatti^n

Ra^np^erun ta^nmaiyai yuNarntilai k^ol chivArAcha
tA^niyAych chIva^nmuttit
talamumAyt tuvAtachAn tattalamu mA^natit
talamit talattiTaiyel

ma^np^eru~N kuravar pizhaitta pAvamumaRRai
mAmaTikaLiTu chApamum
vaLariLam paruvattu naraitiraiyu mutirkU^nu
mARRiTap p^eRutikaNTAy

a^npar^e^n purukak kachintiTu pachunte^n^o
TampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
6

kumpa~n chumantamata v^eLLanIr k^oTTu~N
k^oTu~NkaLi RiTumporvaiyA^n
kuTilako TIrat tiruntuk^oN TannalAr
k^oytaLirk kaivaruTavu~n

ch^empa~n chuRuttavum pataipatait tArazhaR
chikaiy^e^nak k^oppuLikku~n
chIRaTikaL ka^nRich chivantiTa ch^eyvatun
tiruvuLat taTaiyAtu p^oR

Rampa~n chumantI^nRa mA^nuTa vila~Nki^n
ta^nipputalva^nukku vaTTat
taNkuTai nizhaRRuni^nai vamm^e^na vazhaitta^na
TazhaittiTu kazhaik karump^o^n

Rampa~n chuTa^nk^oNTa makarak k^oTikk^oTiy^o
TampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
7

tuLitU~Nku t^eLLamuta v^eLLaruvi p^ozhiyuni^n
R^o^nmarapu tazhaiyavantu
to^nRiTu~N kauriyar kulakk^ozhuntaikkaNTu
tuNaivizhiyu ma^namuni^nRu

kaLitU~Nka vaLavaLAy vAzhAma luNNamutu
kalaiy^oTu mizhantuv^eRumaT
kalattiTu putukkU zhi^nukkiravu pUNT^oru
kaLa~Nkamvait tAyituvalAl

^oLitU~Nku t^eLivichum pi^ni^ni^n^n^o T^ottava
^n^orutta^n karatti^n vAri
uNT^otuk kiyamichchi naLLiruLi laLLiyuN
To Tuki^n RAy^e^n ch^eytAy

aLitU~Nku ~nimiR^ezhun tArkku~N kuzhaRRiruv^o
TampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
8

mazhaik^on taLakkotai vammi^n^e^n RaLavi^nI
vantilai y^e^nak kaTukalum
vANmukach ch^evvik kuTaint^otu~N ki^nava^n^etir
varav^olki yopaNikaLko

Lizhaikku~Nk^ol pi^nR^oTarn t^e^nava~nchi yotAzht
tirunta^na^n polum^e^nayA
mittuNaiyu m^oruvARu tappuvit tomv^ekuLi
li^niy^oru pizhaippillaikAN

Tazhaikkun tukiRk^oTi mukiRk^oTi tiraittumeR
RalamvaLar nakiRk^oTikaLait
tAzhkuzhalu nIvinutal v^eyarvun tuTaitammai
chamayamitu v^e^nRaluvaliT

Tazhaikkun taTampurichai maturait turaipp^eNuTa
^nampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
9

eTakat t^ezhutAta vetach chirattara
chirukkumivaL chIRaTikaNi^n
^nitayat taTattum p^olintavar tiruvuLat
t^eNNiya^n RekapaTamA

nATakat taint^ozhi ^naTikkum pirA^nR^eyva
natiy^oTu muTittal p^eRRAy
na~Nkaiyiva TiruvuLa makizhchchip^eRi litupol^or
naRRavap peRillaikAN

mATakak kaTaitirit ti^n^naram pArttukir
vaTimputai varumannalAr
makarayAzh mazhalaikku marava~Nka NuNTukil
vazha~Nkak k^ozhu~Nko~NkutU~N

kATakap p^oRkizhi yavizhkkumatu raitiruv^o
TampulI yATavAve
ANipp^o^n villipuNar mANikka valliyuTa
^nampulI yATavAve.
10

ampulip paruvam muRRiRRu

8-vatu ammA^naip paruvam

karaikku~N kaTAmiru kavuTkuTa muTaintURRu
kaLiRup^eru vayiRutUrppak
kavaLan tiraTTik k^oTuppat^e^na vu~nchUzhnt^or
kalaimatik kalachavamutuk

kiraikkum p^eruntevar pu^nkaN TuTaittiTa
v^eTuttamuta kalacham v^evve
RIntiTuva t^e^navumuzhu muttiT TizhaittiTTa
v^eRipanti^n niraiy^e^n^navum

viraikkun taLirkkaik k^ozhuntA maraittu~nchi
mIt^ezhun tArttapiLLai
v^eLLoti mattiraLi t^e^navun karumpARai
mImichaich ch^enchAntuvait

taraikkuntiraikkaiv^eL Laruvivai yaittuRaivi
yammA^nai yATiyaruLe
Aka~N kalant^oruvar pAkam pakirntap^eN
NammA^nai yATiyaruLe.
1

ti~NkaT k^ozhuntaik k^ozhuntupaTu paTarchaTaich
ch^erukutiru maNavALa^nmeR
ch^ezhumaNap pantari l^eTutt^eRiyu mamutav^eN
TiraLaiyiR puraLumaRukAR

pai~NkaT churump^e^na vichumpiR paTarnt^ezhum
pa^nimati michaittAviTum
paruvamaTa mA^n^e^nav^e ^namma^naini ^namma^naip
paTaivizhik kayalpAynt^ezhu

v^e~NkaT kaTu~Nk^olaiya vezhakku zhAmit^e^na
mekak kuzhAttaimuTTi
viLaiyATu mazhakaLiRu kaTaivAy kutaTTamukai
viNTavam paintukotta

a~NkaT karumpentu mapiTeka vallitiru
vammA^nai yATiyaruLe
Aka~N kalant^oruvar pAkam pakirntap^eN
NammA^nai yATiyaruLe.
2

kaLLURu ka~nchak karattURu chey^oLi
kalappach chivappURiyum
karuNaip p^erukkURa vamutURu pArvaik
kaTaikkaT kaRuppURiyum

naLLURu maRuvU RakaRRumuka matiyilv^eN
NakaiyURu nilavURiyum
naRRAraLa vamma^naiy^or chiRkuNat ti^naimU^nRu
naRkuNa~N katuval kATTa

uLLURu kaLituLum pakkurava riruvIru
muRRiTu tuvAta chAntat
t^orup^eru v^eLikke vizhittuRa~N kunt^oNTa
ruzhuvala^n p^e^npurukan^ek

kaLLURa vuLLe kachintURu painteRa
lammA^nai yATiyaruLe
Aka~N kalant^oruvar pAkam pakirntap^eN
NammA^nai yATiyaruLe.
3

kulaipaTTa kAntaT TaLirkkaiyiR ch^emmaNi
kuyi^nRavam ma^nainittila~N
kottavam ma^naimu^n ch^elappi^n ch^elunta^nmai
koka^naka ma^naiyATTipAR

kalaipaTTa v^eNchuTark kaTavuTo yn tekavatu
kaNTuk^oN Tepuzhu~Nku~N
kAykatirk kaTavuLum pi^nR^oTarva teyppak
kaRa~Nkaruvi tU~Nkuvo~Nku

malaippaTTa vAramum vayiramum piRavumA
mAmaNit tiraLaivAri
maRitiraik kaiyA l^eTutt^eRiya nARkoTTu
matakaLiRu piLiRiyoTum

alaipaTTa vaiyait tuRaichchiRai ya^nappeTai
yammA^nai yATiyaruLe
Aka~N kalant^oruvar pAkam pakirntap^eN
NammA^nai yATiyaruLe.
4

tamarA^na ni^nRuNaich cheTiyari l^oruchilar
taTakkaiyi n^eTuttATuni^n
RaraLavam ma^naipiTit t^etirvIchi vIchiyiTa
chArivala chAritiriyA

nimirAmu ^namma^naiy^o rAyira m^eTutt^eRiya
nirainiraiya tAykaka^namel
niRki^nRa tammainI p^eRRavaki lANTamu
niraittuvait tatukaTuppa

imirA varichchurum pArtt^ezhap p^ozhilU
T^ezhuntapain tAtula k^elAm
iruLch^eyach ch^eytuni^n che^nA parAkam^e^nu
mekkamaLa kApurikkum

amarA matikku~nch^ey maturA purittalaivi
yammA^nai yATiyaruLe
Aka~N kalant^oruvar pAkam pakirntap^eN
NammA^nai yATiyaruLe.
5

uyirA yirukki^nRa cheTiyari^n malarmI
tutittava L^etirttuni^n^no
T^oTTiy^eT TippiTit tiTTavam ma^naiteTi
yoTiyA TittiriyanI

p^eyarA tiruntuviLai yATuvatu kaNT^entai
piRaimuTi tuLakka muTimeR
p^erukuchura ka~Nkainurai p^o~Nkalam mA^naiyap
p^eNk^oTiyu mATa^nmA^na

v^eyarA ma^nampuzhu~N kiTumamarar tachcha^num
viyappach ch^eyuntavaLamA
meTaiyun taNTaraLa mATamun t^eNNilA
vIchat tichaikkaLiR^elAm

ayirA vatatti^nai nikarkkumatu raittalaivi
yammA^nai yATiyaruLe
Aka~N kalant^oruvar pAkam pakirntap^eN
NammA^nai yATiyaruLe.
6

veRu

muttama zhuttiya vamma^nai kaimmalar
muLarima Na~Nkamazha
m^oykuzhal vaNTuni^n maivizhi vaNTi^n
muya~Nki maya~NkiyiTak

k^ottu maNittira LiRch^eyu mamma^nai
kuyili^nmi zhaRRiyani^n
kuzhali^ni chaikkuru kippa^ni tU~Nku
kuRuntuLi chintiyiTa

vitturu mattili zhaittavu ni^nkai
viraRpava LattaLiri^n
viLaitaru m^oLL^oLi tiruTap povatu
mILvatu mAyttiriya

atta^n ma^natt^ezhu tiyavuyi roviya
mATuka vammA^naiye
azhaku tazhaintakal yANachavuntari
yATuka vammA^naiye.
7

kiLanila vumizhparu mutti^n kovai
y^eTuttavar tirumArpuk
kiTuva kaTuppavu mappari chepala
maNiyi ^niyaRRiyiTum

vaLar^oLi vimmiya vamma^nai ch^elvatu
vA^navi l^ottiTavum
ma^na^n^ek kurukap paramA ^nanta
maTutta tirutt^oNTark

kaLika^ni yattiru varuLka^ni yu~Nka^ni
yATuka vammA^naiye
azhaku tazhaintakal yANa chavuntari
yATuka vammA^naiye.
8

kaimmala riRp^oli katirmut tamma^nai
nakaimut t^oLitoyak
kaNTavar niRkap piRarchilar ch^e~Nkaik
kamalach chuTarkatuvach

ch^emmaNi yiRch^ey tizhaitta^na v^e^navu~n
chiRchilar kaTkaTaiyi^n
ch^evviyai vavviya pi^nkaru maNiyiR
ch^eyta^na k^oll^e^navun

tamma^na m^oppa vuraippa^na maRRaich
chamayat tamaivup^eRAr
tattami ^ni^nRu pitaRRuva p^oruvat
ta^nimutal yAm^e^npArk

kamma^nai yAyavar tamma^nai yA^nava
LATuka vammA^naiye
azhaku tazhaintakal yANa chavuntari
yATuka vammA^naiye.
9

^oLL^oLi marakata mummuzhu nIlamu
m^oNTara LattiraLum
^ozhuk^oLi p^o~Nka viLaintiTu mamma^nai
y^orumU^n RaTaivil^eTAk

kaLLavizh kotai vichumpuRa vIchuva
kaNNutal pARch^elani^n
kaiyil vaLartta pachu~NkiLi yumvaLar
kAmar karu~Nkuyilum

piLLaiv^e Lotima mummuRai muRaiyAR
p^erukiya kAtalaimeR
pecha viTuppa kaTuppa vaNaitt^oru
p^eTaiyo TAchava^nam

aLLal vayiRRuyi^n maturait turaimaka
LATuka vammA^naiye
azhaku tazhaintakal yANachavuntari
yATuka vammA^naiye.
10

ammA^naip paruvam muRRiRRu

9-vatu nIrATaR paruvam

vaLaiyATu vaNkaip p^ola^ncha~N k^oTump^o~Nku
maRitiraich cha~Nk^oliTa
matararik kaTkayal varikkaya l^oTumpuraLa
makaranta muNTuvaNTi^n

kiLaiy^oTu ni^nRiruk kechapA chatti^n^oTu
kiLarchaiva lakk^ott^ezhak
kiTaiyAta putuvirun t^etirk^oNTu tattamiR
keLirka TazhIikk^oNT^e^nat

taLaiy^oTu karaiyaTich chiRukaT p^eru~Nkait
taTakkaLi R^eTuttu maRRat
tavaLak kaLiRRi^n^oTu muTTaviT T^eTTumata
tantiyum pantaTittu

viLaiyATum vaiyait taTantuRai kuTaintuputu
v^eLLanI rATiyaruLe
viTaikk^oTi yavark^oru kayaRk^oTi k^oTuttak^oTi
v^eLLanI rATiyaruLe.
1

niraip^o~N kiTu~nch^e~Nkai v^eLvaLai kaLippanakai
nilavuviri pavaLamv^eLiRa
nIlak karu~NkuvaLai ch^e~NkuvaLai pUppavaRa
^n^eRikuzhaR kaRRai chariyat

tiraip^o~Nku taNNan tuRaikuTain tATuva
ch^ezhuntara~N kakka~NkainuN
chiRutivalai yApp^o~Nku mA^nanta mAkkaTa
RiLaittATu ki^nRateyppak

karaip^o~Nku maRitiraik kaiyAR RaTampaNaik
kazha^niyiR ka^n^niyAmulaik
kaLapak kuzhampaik karaittuviT TaLLaR
karu~ncheRu ch^e~ncheRatAy

viraip^o~N kiTattu~Nka vekavati p^o~Nkuputu
v^eLLanI rATiyaruLe
viTaikk^oTi yavarkk^oru kayaRk^oTi k^oTuttak^oTi
v^eLLanI rATiyaruLe.
2

paNNARu kiLim^ozhip pAvaini^n Rirume^ni
pAch^oLi virippa vantaN
pavaLak k^oTikkAmar pachchiLa~N k^oTiyatAyp
parumutta marakatamAyt

taNNARu mallaR RuRaichchiRai ya^na~NkaLi
tazhaikku~N kalAma~n~naipAych
chakalamun ni^nRiruch ch^orupam^e^n RoliTu~n
chatumaRaip p^oruL v^eLiyiTak

kaNNARu kuzhaliyar kuTakk^o~Nkai p^o~Nkuch^e~N
kaLapamu~N kattUriyum
karppuramu m^okkak karaittoTi vANiyu~N
kALinti yu~Nka~NkaiyAm

viNNARu maLavaLAy viLaiyATu vaiyaiputu
v^eLLanI rATiyaruLe
viTaikk^oTi yavarkk^oru kayaRk^oTi k^oTuttak^oTi
v^eLLanI rATiyaruLe.
3

tU~NkuchiRai yaRukA luRa~Nkukuzha ^ni^nRuNait
tozhiyarkaN m^eRku~Nkuman
toyum pa^nittuRaich chiviRavI chakkuRun
tuLiy^em maru~NkumoTi

vA~Nkumalai villimAr viNNuRu na^naintavar
va^naintiTu tikampara~n ch^ev
vaNNamAch ch^eyvatach ch^evvA^na vaNNar^oTu
ma~nchaLviLai yATaleyppat

te~Nkumalai yaruvin^eTu nIttatu mAchuNat
tiraLpuRa~n chuRRiyIrppach
chi^navezha m^o^nR^oru chuzhichchuzhala^n mantaran
tiraikaTa^n matitta^nmA^num

vI~Nkupu^nal vaiyaittaTantuRai kuTaintuputu
v^eLLanI rATiyaruLe
viTaikk^oTi yavark^oru kayaRk^oTi k^oTuttak^oTi
v^eLLanI rATiyaruLe.
4

tuLikkum pa^nittivalai chitaRak kuTaintATu
tuRaiyiR RuRaittamizh^oTum
t^o^nmaRai t^eLikku~N kalaikk^oTi y^e^nuntuNait
tozhImUzh kippu^na^nmaTut

t^oLikkum patattumaR RavaL^e^na va^nappeTai
yoTip piTippatammai
y^oNpari puratt^o^niyu maTanaTaiyum vaௌvi^na
tuNarntupi^n R^oTarvateyppa

n^eLikkun tara~Nkat taTa~Nka~Nkai yuTa^n^oTTi
nittilap pantATavum
niraimaNit tiraLi^n kazha~NkATa vunta^n
^n^eTuttiraik kaiy^eTuttu

viLikkum p^eruntaN TuRaikkaTavuL vaiyain^eTu
v^eLLanI rATiyaruLe
viTaikk^oTi yavark^oru kayaRk^oTi k^oTuttak^oTi
v^eLLanI rATiyaruLe.
5

veRu

tu~Nka mulaipp^oR kuTa~Nk^oNTu
tUnIrnInti viLaiyATun
tuNaichche TiyarkaN meRpachump^oR
chuNNa m^eRiya varachchenta

a~NkaN vichumpi ^ni^nkuzhaRkAT
TaRukAR karumpa r^ezhuntArppa
taiya^n Rirume ^niyalammai
yaruTkaT churumpArt t^ezha^nmA^nach

ch^e~Nka NiLai~nar kaLirkAmat
tImuN TiTakkaN TiLamakaLir
ch^ezhum^e^n kuzhaRkUT TakiRpukaiyAR
RiraLkAyk katali pazhuttunaRai

p^o~Nku maturaip p^erumATTi
putunI rATi yaruLukave
p^orunait tuRaiva^n p^oRpAvAy
putunI rATi yaruLUkave.
6

izhiyum pu^naRRaN TuRaimu^nRi
lituv^em p^erumA^n maNchumanta
iTam^e^n Ralarv^eN kamalapp^eN
Nichaippak kachintuL Lurukiyiru

vizhiyu~n chivappavA^nanta
v^eLLamp^ozhintu ni^nRa^naiyAl
mINTum p^eruka viTuttavarkor
velai yiTuta^n mikaiya^nRe

pizhiyu naRaikkaR pakamalarnta
piracha malarpUn tukaNmUzhkum
piRaikkoT TayirA vata~NkUntaR
piTiyo TATat te^naruvi

p^ozhiyum p^ozhiRkU TaliRp^olivAy
putunI rATi yaruLukave
p^orunait tuRaiva^n p^oRpAvAy
putunI rATi yaruLUkave.
7

maRikkun tiraittaN pu^nalvaiyai
vaNTa liTumaN kUTaikaTTi
vArich chumantork kammaituNai
maNipp^oR kuTattiR karaittURRum

v^eRikku~N kumachche R^ekkariTum
viraippUn tuRaimaN pol^orutti
v^eNpiT TiTavu maTitt^oruva^n
velai k^oLavum veNTum^e^nak

kuRikku miTattiR RaTantUnIr
kuTaiyap p^eRi^nak ka~Nkaitiruk
koTI rattuk kuTiyiruppu~N
kUTA polum p^ola^nkuvaTTup

p^oRikku~n chuRavak k^oTiyuyartatAy
putunI rATi yaruLukave
p^orunait tuRaiva^n p^oRpAvAy
putunI rATi yaruLUkave.
8

veRu

ch^oRk^oTi yoTu malarkk^oTi k^oytu
t^oTutta viraitt^oTaiyum
chuntari tITTiya chintura mummiru
tu~Nkak k^o~NkaikaLi^n

viRk^oTi koTTiya ku~Nkuma mu~NkuTai
v^eLLa~N k^oLLaik^oLa
v^eLiye kaNTuni^n vaTivazha kaiya^n
vizhikku viruntu ch^eya

viRk^oTi yoTu kayaRk^oTi vIra
^n^eTutta karuppuvilum
intira ta^nuvum vaNa~Nka vaNa~Nku
miNaippuru vakk^oTicher

p^oRk^oTi yimaya maTakk^oTi vaiyaip
putunI rATukave
p^orunait tuRaiy^oTu kumarit tuRaiyavaL
putunI rATukave.
9

k^oLLaiv^e Laruvi paTintiTu mimayak
kUnta^n maTappiTipol
k^oRkait tuRaiyiR chiRaiviri yappu^nal
kuTaiyu ma^napp^eTaipol

t^eLLamu takkaTa ^naTuviR Ro^nRu
ch^ezhu~Nkama lakkuyilpol
t^eyvak ka~Nkait tiraiyU T^ezhum^oru
ch^empava Lakk^oTipol

kaLLavizh kotaiyar kuzhaliR kuzhalichai
kaRRup p^oRRaruviR
kaLinaRa vuNTa maTapp^eTaiyoTu
kalantu muya~Nkivarip

puLLuRai pUmp^ozhi^n maturait turaimakaL
putunI rATukave
p^orunait tuRaiy^oTu kumarit tuRaiyavaL
putunI rATukave.
10

nIrATaR paruvam muRRiRRu

10-vatu UchaR paruvam

^oLL^oLiya pavaLak k^ozhu~NkA^n michaipp^o~Nku
m^ozhuk^oLiya vayiraviTTat
tURRu~n ch^ezhuntaN NilAkkAl vizhunta^naiya
v^oNTaraLa vaTamvIkkiye

aLLiTa vazhintuch^eR R^oLituLum pu~NkiraNa
varuNaran nappalakaipuk
kATuni^n RoRRamap paritimaN TalamvaLa
rarump^eru~n chuTaraiyeyppat

t^eLLuchuvai yamuta~N ka^nintavA ^nantat
tiraikaTa^n maTittuzhakku~n
ch^elvach ch^erukkarkaN ma^nakkamala n^ekkapU~n
cherkkaiyiR pazhaiya pATaR

puLL^oli y^ezhakkuTi pukuntachun taravalli
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
1

viRp^oliya nilavup^ozhi v^eNNit tilampUNTu
vizhutupaTa mazhakatirviTum
v^eNTALa vUchali^n michaipp^olital puNTarika
vITTil p^olintumaturach

ch^oRp^oli pazhampATal ch^olluki^n RavaLuni^n
ch^orupam^e^n patumiLanilAt
tURRumati maNTalat tamutamA yammainI
to^nRuki^n Ratumvirippa

^eRp^oliya v^ozhukumuzhu mANikka maNimukap
peRimazhai mukiRavazhvatav
v^eRichuTark kaTavuTiru maTiyilava^n maTamaka
LiruntuviLai yATaleykkum

p^oRpurichai maturA puripp^oli tiruppAvai
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
2

urukiya pachump^o^n ^nachumpav^eyil vIchup^o^n
^nUchalai yutaintATalum
^oNTaLi raTichchuva TuRapp^eRu machokunaRa
v^ozhukumalar pUttutirvatu^n

Rirumu^nuru va~Nkaran t^entaiyAr niRpatu
t^erintiTa namakkituv^e^nAch
ch^e~nchilaik kaLva^n^oru va^nR^oTai maTakkAtu
t^erikaNaikaL ch^orivateyppa

^erimaNi kuyi^nRap^oR ch^eyku^nRu mazhakati
r^erippav^ezhu ch^e~nchotiyU
TiLamati yimaippatu^n Rirumukach ch^elviveT
T^ezhunAt talaittavamava^n

purivatu kaTukkumatu rApuri maTakkiLLai
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
3

ka~NkaimuTi makizhnartiru vuLamachain tATak
kalantATu p^o^n^nUchalak
kaTavuTiru nokkattu n^ekkuruki yiTani^n
kaTaikkaNaோk kattumaRRach

ch^e~NkaNviTai yavarma^namu m^okkak karainturuku
ch^eykaiyavar chittame p^oR
RiruvUchalAvirun tATuki^n RAy^e^nu~n
ch^eytiyai y^eTutturaippa

a~NkaN^eTu nilamviTar paTakkizhit toTuve
raTiyiR pazhutta palavi^n
aLip^oR chuLaikkuTak ka^niyuTain tURRate
^naruvipila mezhumuTTip

p^o~Nkivazhi p^ozhi^nmatura maturainA yakitirup
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
4

cherkku~n chuvaippATa lamit^ozhuka v^ozhukup^oR
RiruvUchal pATiyATach
chivapirA^n RirumuTi yachaippamuTi meRp^o~Nku
ch^e~NkaNA varachakilamvait

tArkkum paNATavi yachaippach charAcharamu
machaiki^nRa tamma^naiyachain
tATalA laNTamu makaNTapaki raNTamu
machaintATu ki^nRa teyppak

kArk^on taLakkotai maTaviyar kuzhaRkUTTu
kamazhnaRum pukaiviNmichaik
kaiparan t^ezhuvaturu mARiravi maNTala~N
kaikk^oLa viruppaTalavA^n

porkki^nRa t^okkumatu rApuri maTakkiLLai
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
5

terkkola m^oTuni^n Rirukkola mu~NkaNTu
chinta^nai puzhu~Nku kopat
tIyaviya mUNT^ezhu~N kAmA ^nala~NkA^nRa
chikaiy^e^na v^ezhuntup^o~Nkun

tArkkola veNiyarta muLLam^e^na vep^oR
RaTa~nchilaiyu murukiyoTat
taNmati muTittatum v^eLviTaik k^oNmaNi
tarittatum viruttamAkak

kArkkola nIlak karu~NkaLat toT^oruvar
ch^e~NkaLat teRRalamarak
kaTkaNai turakku~N karumpuruva vill^oT^oru
kaiviR ku^nittuni^nRa

porkkola metiru maNakkola mA^nap^eN
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
6

kuzhiyum pachu~NkaN muchukkalai v^erIichchiRu
kuRumpalavi ^n^eTiyapArak
k^omp^oTi paTattU~Nku muTpuRak ka^niyi^n
kuTa~Nk^oNTu nInta^n maTaivAy

vazhiyu~N k^ozhunte ^nuvaTT^ezhu taTa~NkAvi^n
vaLLukirk karuviraRkU^n
mantika Lirntekum vichaiyi^nil vichaint^ezhu
marakkoTu pAyavayiRu

kizhiyu~N kalaitti~Nka Lamutaruvi tU~Nkuva
kiLaittuvaN TuzhupaintuzhAyk
kechava^n kAlvIcha vaNTako LakaimukaTu
kINTuv^eL Laruvip^o~Nkip

p^ozhiyun tiRatti^nai nikarkkumatu raittalaivi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
7

^olku~N k^oTichchiRu maru~NkiR kira~Nkim^el
lotivaN TArnt^ezhapp^o^n
^nUchalai yutaintATu maLavi^nmalar makaLammai
yuLLaTik kU^npiRaitazhIi

malku~n chuvaTTi^nai valampurik kIRRituk^ol
vANiy^e^n RachatiyATi
maNimuRuval koTTani^n vaNa~NkA muTikk^oru
vaNakkan^eTu nANvazha~Nkap

pilku~N kuRumpa^nik kUtirk kuTaint^e^nap
pirachanA RaimpARkiLam
petaiyarka LUTTum k^ozhumpukai maTuttum^e^n
p^enaT^ey^oTu varichchurumpar

pulkun taTampaNai yuTuttamatu raittalaivi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
8

k^o^nch^eyta ch^ezhumaNit tiruvUcha laramakaLir
k^oNTATa vATunt^oRu~N
kuRumuRuva ^n^eTunila varuntu~n chakoramAyk
kUntala~N kaRRai chuRRun

t^e^nch^eyta mazhalaich churumparAy ma~Nkaini^n
ch^e~Nkaip pachu~NkiLLaiyAyt
tevate va^np^oliva R^evvuruvu mAmava^n
Riruvuruvi^n muRait^erippa

mi^nch^eyta chAyalavar meRRalat tATiya
viraippu^nali ^naruvi kuTaiyum
v^eLLA^nai ku~Nkumach ch^e~ncheRu nARamaTa
m^e^npiTiyai ya~nchiniRkum

p^o^nch^eyta mATamali kUTaR p^eru~nch^elvi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
9

irupatumu m^e^nkuraR kiNkiNiyu muRaiyiT
TiraintiTu marichchilampum
iRumiRu maru~Nk^e^n Rira~Nkume kalaiyump^o
^n^ezhutumch^em paTTu vIkkun

tiruviTaiyu muTaitAra mumm^oT TiyANamu~n
ch^e~Nkaip pachu~NkiLLaiyun
tirumulait taraLavut tariyamum ma~Nkalat
tirunANu mazhak^ozhukani^n

RaruLp^ozhiyu matimukamu mukamatiyi ^n^eTunila
varumpukuRu nakaiyu~nA^na
A^nanta mAkkaTal kuTaintukuzhai makaratt^o
TamarATu moTarikkaT

p^orukayalum vaTivazhaku pUttachun taravalli
p^o^n^nUcha lATiyaruLe
puzhukun^eych ch^okkartiru vazhaki^nuk k^ottak^oTi
p^o^n^nUcha lATiyaruLe.
10

UchaRp paruvam muRRiRRu

maturai mI^nATchiyammai piLLait tamizh muRRiRRu

Back to Top

This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 21:38:53 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org