sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ಮೀನ಼ಾಟ್ಚಿಯಮ್ಮೈ ಪಿಳ್ಳೈತ್ತಮಿೞ್

ಕಾಪ್ಪು

ವಿನಾಯಕ ವಣಕ್ಕಮ್

ಕಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಕವುಣ್ಮತಕ್ ಕಟೈವೆಳ್ಳ ಮುಙ್ಕಟ್
ಕಟೈಕ್ಕಟೈಕ್ ಕನ಼ಲು ಮೆಲ್ಲೈ
ಕಟವಾತು ತಟವುಕ್ ಕುೞೈಚ್ಚೆವಿ ಮುಕನ್ತೆಱಿ
ಕಟೈಕ್ಕಾ ಱಿಟ್ಟ ವೆಙ್ಕೋನ಼್

ಪೋರ್ಕೊಣ್ಟ ವೆಣ್ಟೋ ಟ್ಪೊಲನ಼್ಕುವಟು ಪೊತಿಯುಮ್ವೆಣ್
ಪೊಟಿತುಟಿ ಯಟಿತ್ತು ವೈತ್ತುಪ್
ಪುೞುತಿಯಾಟ್ ಟಯರಾವೊ ರಯಿರಾವ ಣತ್ತುಲವು
ಪೊಱ್ಕಳಿಱ್ ಱೈತ್ತು ತಿಪ್ಪಾನ್

ತಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಮತಿಮುಟಿ ಯೊರುತ್ತನ಼್ ಱಿರುಕ್ಕಣ್ಮಲರ್
ಚಾತ್ತಕ್ ಕಿಳರ್ನ್ತು ಪೊಙ್ಕಿತ್
ತವೞುಮಿಳ ವೆಯಿಲುಮೞ ನಿಲವುಮಳ ವಳವಲಾಱ್
ಱಣ್ಣೆನ಼್ಱು ವೆಚ್ಚೆನ಼್ಱು ಪೊನ಼್

ವಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಟಣಿನ್ತಮುಲೈ ಮಲೈವಲ್ಲಿ ಕರ್ಪ್ಪೂರ
ವಲ್ಲಿಯಪಿ ರಾಮ ವಲ್ಲಿ
ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಮರ ಕತವಲ್ಲಿ ಯಪಿಟೇಕ
ವಲ್ಲಿ ಚೊಱ್ ಱಮಿೞ್ ತೞೈಯವೇ.

1-ವತು ಕಾಪ್ಪುಪ್ ಪರುವಮ್

ತಿರುಮಾಲ್

ಮಣಿಕೊಣ್ಟ ನೆಟುನೇಮಿ ವಲಯಞ್ ಚುಮನ್ತಾಱ್ಱು
ಮಾಕಣಚ್ ಚೂಟ್ಟು ಮೋಟ್ಟು
ಮಾಲ್ಕಳಿಱು ಪಿಟರ್ವೈತ್ತ ವಳರೊಳಿ ವಿಮಾನ಼ತ್ತು
ವಾಲುಳೈ ಮಟಙ್ಕ ಱಾಙ್ಕುಮ್

ಅಣಿಕೊಣ್ಟ ಪೀಟಿಕೈಯಿ ನ಼ಮ್ಪೊನ಼್ಮುಟಿ ಮುಟಿವೈತ್ತೇ
ಮೈಯನ಼ೊಟು ವೀಱ್ಱಿ ರುಕ್ಕು
ಮಙ್ಕಯಱ್ ಕಣ್ಣಮುತೈ ಮಙ್ಕೈಯರ್ಕ್ ಕರಚಿಯೈಯೆ
ಮಮ್ಮನ಼ೈಯೈ ಯಿನ಼ಿತು ಕಾಕ್ಕ

ಕಣಿಕೊಣ್ಟ ತಣ್ಟುೞಾಯ್ಕ್ ಕಾಟಲೈತ್ ತೋಟುತೇಙ್
ಕೞಲುೞಿಪಾಯ್ನ್ ತಳಱು ಚೆಯ್ಯಕ್
ಕೞನ಼ಿಪಟು ನಟವೈಯಿಱ್ ಕಮಲತ್ ತಣಙ್ಕರಚೊರ್
ಕೈಯಣೈ ಮುಕನ್ತು ಚೆಲ್ಲಪ್

ಪಣಿಕೊಣ್ಟ ತುತ್ತಿಪ್ ಪಟಪ್ಪಾಯ್ಚ್ ಚುರುಟ್ಟುಪ್
ಪಣೈತ್ತೋ ಳೆರುತ್ತ ಲೈಪ್ಪಪ್
ಪೞಮಱೈಕಣ್ ಮುಱೈಯಿಟಪ್ ಪೈನ್ತಮಿೞ್ಪ್ ಪಿನ಼್ಚೆನ಼್ಱ
ಪಚ್ಚೈಪ್ ಪಚುಙ್ ಕೊಣ್ಟಲೇ.
1

ಪರಮಚಿವನ಼್
ವೇಱು

ಚಿಕರ ವಟವರೈ ಕುನ಼ಿಯ ನಿಮಿರ್ತರು
ಚೆರುವಿ ಲೊರುಪೊರು ವಿಲ್ಲೆನ಼ಕ್ಕೋಟ್ಟಿನ಼ರ್
ಚೆಟಿಕೊಳ್ ಪಱಿತಲೈ ಯಮಣ ರೆತಿರೆತಿರ್
ಚೆಲವೊರ್ ಮತಲೈಚೊಲ್ ವೈಯೈಯಿಱ್ ಕೂಟ್ಟಿನ಼ರ್

ತಿರುವು ಮಿಮೈಯವರ್ ತರುವು ಮರವೊಲಿ
ಚೆಯವ ಲವರ್ಕೊಳ ನಲ್ಕುಕೈತ್ ತೀಟ್ಟಿನ಼ರ್
ಚಿಱಿಯ ವೆನ಼ ತುಪುನ಼್ ಮೊೞಿಯುಮ್ ವಟಿತಮಿೞ್
ತೆರಿಯು ಮವರ್ಮುತು ಚೊಲ್ಲೆನ಼ಚ್ ಚೂಟ್ಟಿನ಼ರ್

ಪಕರು ಮಿಚೈತಿಚೈ ಪರವ ವಿರುವರ್ಕಳ್
ಪಯಿಲು ಮಿಯಱೆರಿ ವೆಳ್ವಳೈತ್ ತೋಟ್ಟಿನ಼ರ್
ಪಚಿಯ ವಱುಕೊಟು ವೆಳಿಯ ನಿಲವಿರಿ
ಪವಳ ವನ಼ಮಟರ್ ಪಲ್ಚಟೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನ಼ರ್

ಪತುಮ ಮುತಲ್ವನ಼ು ಮೆೞುತ ವರಿಯತೊರ್
ಪನ಼ುವ ಲೆೞುತಿಯ ವೈತಿಕಪ್ ಪಾಟ್ಟಿನ಼ರ್
ಪರಚು ಮಿರಚತ ಚಪೈಯಿ ನ಼ಟಮಿಟು
ಪರತ ಪತಯುಕ ಮುಳ್ಳಮ್ವೈತ್ ತೇತ್ತುನ್

ತಕರಮೊೞುಕಿಯ ಕುೞಲು ನಿಲವುಮಿೞ್
ತರಳ ನಕೈಯುಮೆ ಮೈಯನ಼ೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತೆತಿರ್
ಚರುವಿ ಯಮರ್ಪೊರು ವಿೞಿಯು ಮಱುಕಿಟೈ
ತಳರ ವಳರ್ವತೊರ್ ಚೆವ್ವಿಮುಱ್ ಱಾಕ್ಕನ಼

ತನ಼ಮು ಮನ಼ನ಼ುಱ ವೆೞುತಿ ಯೆೞುತರು
ತಮತು ವಟಿವೈಯು ಮೆಳ್ಳಿಮಟ್ ಟೂಱ್ಱಿಯ
ತವಳ ಮಲರ್ವರು ಮಿಳಮಿ ನ಼ೊಟುಚತ
ತಳಮಿನ಼್ ವೞಿಪಟು ತೈಯಲೈತ್ ತೂತ್ತಿರೈ

ಮಕರ ಮೆಱಿಕಟ ಲಮುತೈ ಯಮುತುಕು
ಮೞಲೈ ಪೞಕಿಯ ಕಿಳ್ಳೈಯೈಪ್ ಪೇಟ್ಟನ಼
ಮಟವ ನಟೈಪಯಿಲ್ ಪಿಟಿಯೈ ವಿರೈಚೆಱಿ
ವರೈಚೆಯ್ ಪುಯಮಿಚೈ ವೈಯಮ್ ವೈತ್ತಾಱ್ಱಿಯ

ವೞುತಿಯುಟೈಯ ಕಣ್ ಮಣಿಯೊ ಟುಲವು ಪೆಣ್
ಮಣಿಯೈ ಯಣಿತಿಕೞ್ ಚೆಲ್ವಿಯೈತ್ ತೇಕ್ಕಮೞ್
ಮತುರ ಮೊೞುಕಿಯ ತಮಿೞಿ ನ಼ಿಯಲ್ಪಯಿನ಼್
ಮತುರೈ ಮರಕತ ವಲ್ಲಿಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕವೇ.
2

ಚಿತ್ತಿ ವಿನ಼ಾಯಕರ್
ವೇಱು

ಕೈತ್ತಲ ಮೋಟಿರು ಕರಟಕ್ ಕರೈತ್ತಿರೈ
ಕೈಕ್ಕುಕ ಟಾಮುಟೈಕ್ ಕಟಲಿಱ್ ಕುಳಿತ್ತೆಮರ್
ಚಿತ್ತಮ ತಾಮೊರು ತಱಿಯಿಱ್ ಱುವಕ್ಕುಱು
ಚಿತ್ತಿವಿ ನಾಯಕ ನ಼ಿಚೈಯೈಪ್ ಪೞಿಚ್ಚುತುಮ್

ಪುತ್ತಮು ತೋವರು ಟೞೈಯತ್ ತೞೈತ್ತತೊರ್
ಪೊಱ್ಕೋಟಿ ಯೋವೆನ಼ ಮತುರಿತ್ ತುವಟ್ಟೆೞು
ಮುತ್ತಮಿೞ್ ತೇರ್ತರು ಮತುರೈತ್ ತಲತ್ತುಱೈ
ಮುತ್ತನ಼ ಮೇವುಪೆ ಣರಚೈಪ್ ಪುರಕ್ಕವೇ.
3

ಮುರುಕವೇಳ್
ವೇಱು

ಪಕರ ಮಟುಪ್ಪಕ್ ಕಟಾಮೆಟುತ್ ತೂಱ್ಱುಮೊರ್
ಪಕಟು ನಟತ್ತಿಪ್ ಪುಲೋಮಚೈಚ್ ಚೂಱ್ಪುಯಲ್
ಪರುಕಿ ಯಿಟಕ್ಕಱ್ ಪಕಾಟವಿಪ್ ಪಾಱ್ಪೊಲಿ
ಪರವೈ ಯಿಟೈಪ್ ಪಱ್ ಪಮಾತೆನ಼ತ್ ತೋಱ್ಱಿಯ

ಕುಮರಿ ಯಿರುಕ್ಕಕ್ ಕಲಾಮಯಿಱ್ ಕೂತ್ತಯರ್
ಕುಳಿರ್ಪುನ಼ ಮೊಯ್ತ್ತಿಟ್ ಟಚಾರಲಿಱ್ ಪೋಯ್ಚ್ಚಿಱು
ಕುಱವರ್ ಮಕಟ್ಕುಚ್ ಚಲಾಮಿಟಱ್ ಕೇಕ್ಕಱು
ಕುಮರನ಼ೈ ಮುತ್ತುಕ್ಕುಮಾರನ಼ೈಪ್ ಪೋಱ್ಱುತುಮ್

ಇಮಿೞ್ತಿರೈ ಮುಱ್ಱತ್ ತುಮೇರುಮತ್ ತಾರ್ತ್ತುಮುಳ್
ಳೆಯಿಱು ನಚ್ಚುಪ್ ಪಣಾಟವಿತ್ ತಾಪ್ಪಿಚೈತ್
ತಿಱುಕ ವಿಱುಕ್ಕಿತ್ ತುೞಾಯ್ ಮುಟಿತ್ ತೀರ್ತ್ತನ಼ೊ
ಟೆವರು ಮತಿತ್ತುಪ್ ಪರಾಪವತ್ ತೀಚ್ಚುಟ

ವಮುತುಚೆಯ್ ವಿತ್ತಿಟ್ ಟಪೋನ಼ಕತ್ ತಾಱ್ಚುಟ
ರಟರು ಮಿರುಟ್ಟುಕ್ ಕಿರೀವಮಟ್ ಟಾಕ್ಕಿಯ
ವೞಕಿಯ ಚೊಕ್ಕಱ್ ಕುಮಾಲ್ಚೆಯತ್ ತೋಟ್ಟಿಕ
ಲಮರ್ಚೆಯ್ ಕಯಱ್ಕಟ್ ಕುಮಾರಿಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕವೇ.
4

ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್
ವೇಱು

ಮೇಕಪ್ ಪಚುಙ್ಕುೞವಿ ವಾಯ್ಮಟುತ್ ತುಣ್ಣವುಮ್
ವಿಟ್ಪುಲಮ್ ವಿರುನ್ ತಯರವುಮ್
ವೆಳ್ಳಮುತಮ್ ವೀಚುಙ್ ಕರುನ್ತಿರೈಪ್ ಪೈನ್ತುಕಿಲ್
ವಿರಿತ್ತುಟುತ್ ತುತ್ತಿ ವಿರಿಯುಮ್

ನಾಕತ್ತು ಮೀಚ್ಚುಟಿಕೈ ನಟುವಟ್ ಕಿಟನ್ತಮಟ
ನಙ್ಕೈಯೈಪ್ ಪೆಱ್ಱು ಮಱ್ಱನ್
ನಾಕಣೈತ್ ತುಞ್ಚುತನ಼್ ಱನ್ತೈಕ್ಕು ವನ್ತುತವು
ನಳಿನ಼ಕ್ ಕುೞನ್ತೈ ಕಾಕ್ಕ

ಪಾಕತ್ತು ಮರಕತಕ್ ಕುನ಼್ಱೆನ಼್ಱೊರ್ ತಮನ಼ಿಯಕ್
ಕುನ಼್ಱೊಟು ಕಿಳೈತ್ತು ನಿನ಼್ಱ
ಪವಳತ್ ತಟಙ್ಕುನ಼್ ಱುಳಕ್ಕಣ್ಣ ತೆನ಼್ಱಪ್
ಪರಞ್ಚುಟರ್ ಮುಟಿಕ್ಕು ಮುಟಿಮೂನ಼್

ಱಾಕತ್ ತಮೈತ್ತುಪ್ಪಿ ನ಼ೊರುಮುಟಿತ್ ತನ಼್ಮುಟಿವೈತ್
ತಣಙ್ಕರಚು ವೀಱ್ಱಿ ರುಕ್ಕುಮ್
ಅಪಿಟೇಕ ವಲ್ಲಿಯೈ ಯಳಿಕ್ಕುಲ ಮುೞಕ್ಕುಕುೞ
ಲಙ್ಕಯಱ್ ಕಣ್ಣ ಮುತೈಯೇ.
5

ತೇವೇನ್ತಿರನ಼್
ವೇಱು

ಚುೞಿಯುಙ್ ಕರುಙ್ಕಟ್ ಕುಣ್ಟಕೞಿ
ಚುವಱ್ಱುಞ್ ಚುಟರ್ವೇಱ್ ಕಿರಿತಿರಿತ್ತ
ತೋನ಼್ಱಱ್ ಕಳಿತ್ತುಚ್ ಚುಱವುಯರ್ತ್ತ
ಚೊಕ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಚೆಕ್ಕರ್ಮುಟಿ

ಪೊೞಿಯುನ್ ತರಙ್ಕಕ್ ಕಙ್ಕೈವಿರೈಪ್
ಪುನ಼ಲ್ಕಾಲ್ ಪಾಯ್ಚ್ಚತ್ ತೞೈನ್ತುವಿರಿ
ಪುವನ಼ನ್ ತನ಼ಿಪೂತ್ ತರುಳ್ಪೞುತ್ತ
ಪೊನ಼್ನ಼ಙ್ ಕೊಟಿಯೈಪ್ ಪುರಕ್ಕವೞಿನ್

ತಿೞಿಯುನ್ ತುಣರ್ಕ್ಕಱ್ ಪಕತ್ತಿನ಼ಱ
ವಿತೞ್ತ್ತೇನ಼್ ಕುಟಿತ್ತುಕ್ ಕುಮಟ್ಟಿಯೆತಿ
ರೆಟುಕ್ಕುಮ್ ಚಿಱೈವಣ್ ಟುವಟ್ಟುಱವುಣ್
ಟಿರೈಕ್ಕಕ್ ಕರೈಕ್ಕು ಮತಕ್ಕಲುೞಿಕ್

ಕುೞಿಯುಞ್ ಚಿಱುಕ ಣೇಱ್ಱುರುಮುಕ್
ಕುರಲ್ವೆಣ್ ಪುಯಲುಙ್ ಕರುಮ್ಪುಯಲುಙ್
ಕುನ಼್ಱಙ್ ಕುಲೈಯ ವುಕೈತ್ತೇಱುಙ್
ಕುಲಿಚತ್ ತಟಕ್ಕೈ ಪುತ್ತಳೇ.
6

ತಿರುಮಕಳ್
ವೇಱು

ವೆಞ್ಚೂಟ್ಟು ನೆಟ್ಟುಟಲ್ ವಿರಿಕ್ಕುಮ್ ಪಟಪ್ಪಾಯನ಼್
ಮೀಮಿಚೈತ್ ತುಞ್ಚು ನೀಲ
ಮೇಕತ್ತಿ ನ಼ಾಕತ್ತು ವಿಟುಚುಟರ್ಪ್ ಪಟಲೈಮಣಿ
ಮೆನ಼್ಪರ ಲುಱುತ್ತ ನொನ್ತು

ಪಞ್ಚೂಟ್ಟು ಚೀಱಟಿ ಪತೈತ್ತುಮತನ಼್ ವೆಙ್ಕತಿರ್ಪ್
ಪಟುಮಿಳ ವೆಯಿಱ್ಕು ಟೈನ್ತುಮ್
ಪೈನ್ತುೞಾಯ್ಕ್ ಕಾಟುವಿರಿ ತಣ್ಣಿೞ ಲೊತುನ್ಕುಮೊರ್
ಪಚುಙ್ಕೊಟಿಯೈ ಯಞ್ಚ ಲಿಪ್ಪಾ

ಮಞ್ಚೂಟ್ ಟಕಟ್ಟುನೆಟು ವಾನ಼್ಮುಕಟು ತುರುವುಮೊರು
ಮಱೈಯೋತಿ ಮಞ್ಚ ಲಿಕ್ಕ
ಮಱಿತಿರೈಚ್ ಚಿಱೈವಿರಿಯು ಮಾಯಿರ ಮುಕಕ್ಕಟವುಣ್
ಮನ್ತಾಕಿ ನ಼ಿಪ್ಪೆ ಯರ್ತ್ತ

ಚೆಞ್ಚೂಟ್ಟು ವೆಳ್ಳೋ ತಿಮಙ್ಕುಟಿ ಯಿರುಕ್ಕುಮ್ವಳರ್
ಚೆಞ್ಚಟೈಕ್ ಕರುಮಿ ಟಱ್ಱುತ್
ತೇವುಕ್ಕು ಮುನ಼್ನ಼ಿನ಼್ಱ ತೆಯ್ವತ್ತೈ ಮುಮ್ಮುಲೈತ್
ತಿರುವೈಪ್ ಪುರಕ್ಕ ವೆನ಼್ಱೇ.
7

ಕಲೈಮಕಳ್

ವೆಳ್ಳಿತ್ ತಕಟ್ಟುನೆಟ್ ಟೇಟವಿೞ್ತ್ ತಿನ಼್ನ಼ಿಚೈ
ವಿರುಮ್ಪುಞ್ ಚುರುಮ್ಪರ್ ಪಾಟ
ವಿಳೈನಱವು ಕಕ್ಕುಮ್ ಪೊಲನ಼್ ಪೊಕುಟ್ ಟಲರ್ಕಮಲ
ವೀಟ್ಟುಕ್ ಕೊೞಿತ್ ತೆಟುತ್ತುತ್

ತೆಳ್ಳಿತ್ ತೆಳಿಕ್ಕುಮ್ ತಮಿೞ್ಕಟಲಿ ನ಼ನ಼್ಪಿನ಼ೈನ್
ತಿಣೈಯೆನ಼ ವೆಟುತ್ತ ವಿಱೈನೂಱ್
ಱೆಳ್ಳಮುತು ಕೂಟ್ಟುಣುಮೊರ್ ವೆಳ್ಳೋತಿ ಮತ್ತಿನ಼ಿರು
ಚೀಱಟಿ ಮುಟಿಪ್ಪಮ್ ವಳರ್ಪೈಙ್

ಕಿಳ್ಳೈಕ್ಕು ಮೞಲೈಪ್ ಪಚುಙ್ಕುತಲೈ ಯೊೞುಕುತೀಙ್
ಕಿಳವಿಯುಙ್ ಕಳಿ ಮಯಿಱ್ಕುಕ್
ಕಿಳರಿಳಞ್ ಚಾಯಲು ನವ್ವಿಕ್ಕು ನೋಕ್ಕುಮ್ವಿರಿ
ಕಿಞ್ಚುಕಚ್ ಚೂಟ್ಟ ರಚನ಼ಪ್

ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕು ಮಟನಟೈಯು ಮುಟನ಼ೊಟು ಮಕಳಿರ್ಕ್ಕೊರ್
ಪೇತಮೈಯು ಮುತವಿ ಮುತಿರಾಪ್
ಪಿಳ್ಳೈಮೈಯಿನ಼್ ವಳ್ಳನ಼್ಮೈ ಕೊಳ್ಳುಮೊರು ಪಾಣ್ಟಿಪ್
ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ ವೆನ಼್ಱೇ.
8

ತುರ್ಕ್ಕೈ

ವಟಿಪಟ್ಟ ಮುಕ್ಕುಟುಮಿ ವಟಿವೇ ಱಿರಿತ್ತಿಟ್ಟು
ವಳೈಕರುಙ್ ಕೋಟ್ಟು ಮೋಟ್ಟು
ಮಕಿಟಙ್ ಕವಿೞ್ತ್ತುಕ್ ಕಟಾಙ್ಕವಿೞ್ಕ್ ಕುಞ್ಚಿಱುಕಣ್
ಮಾಲ್ಯಾನ಼ೈ ವೀಙ್ಕ ವಾಙ್ಕುನ್

ತುಟಿಪಟ್ಟ ಕೊಟಿನುಣ್ ಣುಚುಪ್ಪಿಱ್ ಕುಟೈನ್ತೆನ಼ಚ್
ಚುಟುಕಟೈಕ್ ಕನ಼ಲಿ ತೂಣ್ಟುಞ್
ಚುೞಲ್ಕಣ್ ಮುಟಙ್ಕುಳೈ ಮಟಙ್ಕಲೈ ಯುಕೈತ್ತೇಱು
ಚೂರರಿಪ್ ಪಿಣವು ಕಾಕ್ಕ

ಪಿಟಿಪಟ್ಟ ಮಟನಟೈಕ್ ಕೇಕ್ಕಱ್ಱ ಕೂನ್ತಱ್
ಪಿಟಿಕ್ಕುೞಾಞ್ ಚುಱ್ಱ ವೊಱ್ಱೈಪ್
ಪಿಱೈಮರುಪ್ ಪುಟೈಯತೊರ್ ಕಳಿಱ್ಱಿನ಼ೈಪ್ ಪೆಱ್ಱೆನ್ತೈ
ಪಿಟ್ಟುಣ್ಟು ಕಟ್ಟುಣ್ಟು ನಿನ಼್

ಱಟಿಪಟ್ಟ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಕುೞೈಯಕ್ ಕುೞೈತ್ತಿಟ್ಟ
ವಣಿಮಣಿಕ್ ಕಿಮ್ಪು ರಿಕ್ಕೋ
ಟಾಕತ್ತ ತಾಕಕ್ ಕಟಮ್ಪಾ ಟವಿಕ್ಕುಳ್ ವಿಳೈ
ಯಾಟುಮೊರ್ ಮಟಪ್ಪಿಟಿ ಯೈಯೇ.
9

ಚತ್ತ ಮಾತರ್ಕಳ್
ವೇಱು

ಕಟಕಳಿ ಱುತವುಕ ಪಾಯ್ಮಿಚೈಪ್ ಪೋರ್ತ್ತವಳ್
ಕವಿಕುವಿ ತುಱುಕಲಿನ಼್ ವಾರಿಯೈತ್ ತೂರ್ತ್ತವಳ್
ಕಟಲ್ವಯಿ ಱೆರಿಯವೊಳ್ ವೇಲಿನ಼ೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತವಳ್
ಕಟಿಕಮೞ್ ತರುಮಲರ್ ತಾರ್ಮುಟಿಚ್ ಚೇರ್ತ್ತವಳ್

ಇಟಿಯುಕ ವಟಲರಿ ಯೇಱುಕೈತ್ ತಾರ್ತ್ತವಳ್
ಎೞುತರು ಮುೞುಮಱೈ ನೂಲಿನ಼ಿಱ್ ಕೂರ್ತ್ತವಳ್
ಎಯಿಱುಕೊ ಟುೞುತೆೞು ಪಾರಿನ಼ೈಪ್ ಪೇರ್ತ್ತವಳ್
ಎನ಼ುಮಿವ ರೆೞುವರ್ಕ ಟಾಣ್ಮುಟಿಚ್ ಚೂಟ್ಟುತುಮ್

ಕುಟಮೊಟು ಕುಟವಿಯರ್ ಪಾಣಿಕೈಕ್ ಕೋತ್ತಿಟು
ಕುರವೈಯು ಮಲತೊರ್ಪ ಣಾಮುಟಿಚ್ ಚೂಟ್ಟರುಳ್
ಕುತಿಕೊಳ ನಟಮಿಟು ಪಾಟಲುಕ್ ಕೇಱ್ಪವೊರ್
ಕುೞಲಿಚೈ ಪೞಕಳಿ ಪಾಟಿಟಕ್ ಕೇಟ್ಟುಟೈ

ಮಟಲವಿೞ್ ತುಳಪನ ಱಾವೆಟುತ್ ತೂಱ್ಱಿಟ
ಮೞಕಳಿ ಱೆನ಼ವೆೞು ಕಾರ್ಮುಕಚ್ ಚೂಱ್ಪುಯಲ್
ವರವರು ಮಿಳೈಯಕು ಮಾರಿಯೈಕ್ ಕೋಟ್ಟೆಯಿನ಼್
ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರ್ಕವು ಮಾರಿಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕವೇ.
10

ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರ್
ವೇಱು

ಅಮರಿಲ್ ವೆನ್ನಿಟುಮ ವುತಿಯರ್ ಪಿನ಼್ನ಼ಿಟುಮೊ
ರಪಯರ್ ಮುನ಼್ನ಼ಿಟುವ ನ಼ತ್ತೊಕ್ಕ ವೋಟವುಮ್
ಅಳವು ಮೆಮ್ಮುಟೈಯ ತಿಱೈಯಿ ತೆನ಼್ನ಼ಮುಟಿ
ಯರಚ ರೆಣ್ಣಿಲರೊರ್ ಮುಱ್ಱತ್ತು ವಾಟವುಮ್

ಅಕಿಲ ಮನ಼್ನ಼ರವರ್ ತಿಚೈಯಿನ಼್ ಮನ಼್ನ಼ರಿವ
ರಮರ ರೆನ಼್ನ಼ುಮುರೈ ತಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಮೂಟವುಮ್
ಅಮುತ ವೆಣ್ಮತಿಯಿನ಼್ ಮರಪೈ ಯುನ಼್ನ಼ಿಯುನ಼ಿ
ಯಲರಿ ಯಣ್ಣಲ್ಮುೞು ವೆಪ್ಪತ್ತು ಮೂೞ್ಕವುಮ್

ಕುಮರಿ ಪೊನ಼್ನ಼ಿವೈಯೈ ಪೊರುಣೈ ನನ಼್ನ಼ತಿಕಳ್
ಕುತಿಕೊಳ್ ವಿಣ್ಣತಿಯಿನ಼್ ಮಿಕ್ಕುಕ್ ಕುಲಾವವುಙ್
ಕುವಟು ತೆನ಼್ಮಲೈಯಿ ನ಼ಿಕರ ತಿನ಼್ಮೈಚುರರ್
ಕುಟಿಕೊಳ್ ಪೊನ಼್ಮಲೈತು ತಿತ್ತುಪ್ಪ ರಾವವುಙ್

ಕುಮರರ್ ಮುನ಼್ನ಼ಿರುವ ರಮರ ರನ಼್ನ಼ೈಯಿವಳ್
ಕುಮರಿ ಯಿನ಼್ನ಼ಮುಮೆ ನ಼ಚ್ಚಿತ್ತರ್ ಪಾಟವುಙ್
ಕುರವೈ ವಿಮ್ಮವರ ಮಕಳಿರ್ ಮಣ್ಣಿಲೆೞಿಲ್
ಕುಲವು ಕನ಼್ನ಼ಿಯರ್ಕಳ್ ಕೈಕ್ಕೊಕ್ಕ ವಾಟವುಮ್

ಕಮಲನ಼್ ಮುನ಼್ನ಼ಿಯಿಟು ಮರಚ ವನ಼್ನ಼ಮೆೞು
ಕಟಲಿ ಲನ಼್ನ಼ಮುಟ ನ಼ಟ್ಪುಕ್ಕೈ ಕೂಟವುಙ್
ಕರಿಯ ಚೆಮ್ಮಲೊಟು ಮಿಳೈಯ ಚೆಮ್ಮಲ್ವಿಟು
ಕರುಟನ಼್ ಮಞ್ಚೈಯೊಟೊರ್ ಕಟ್ಚಿಕ್ಕು ಳೂಟವುಙ್

ಕಟವಿ ವಿಣ್ಣರಚು ನಟವುಮ್ ವೆಮ್ಮುನ಼ೈಯ
ಕಳಿಱು ಕೈಮ್ಮಲೈಚೆಲ್ ಕೊಪ್ಪತ್ತು ವೀೞವುಙ್
ಕನ಼ಕ ಮನ಼್ನ಼ುತಟ ನಳಿನ಼ಿ ತುನ಼್ನ಼ಿಯಿರು
ಕಮಲ ಮಿನ಼್ನ಼ುಮೊರು ಪಱ್ಪತ್ತುಣ್ ಮೇವವುಮ್

ಇಮಯ ಮೆನ಼್ನ಼ಮನ಼ು ಮುಱೈಕೊ ಟೆನ಼್ನ಼ರುಮೆ
ಮಿಱೈಯೈ ನನ಼್ಮರುಕೆ ನ಼ಪ್ಪೆಱ್ಱು ವಾೞವುಮ್
ಎವರ್ಕೊಲ್ ಪಣ್ಣವರ್ಕ ಳೆವರ್ಕೊನ಼್ ಮಣ್ಣವರ್ಕ
ಳೆತುಕೊಲ್ ಪೊನ಼್ನ಼ುಲಕೆ ನ಼ತ್ತಟ್ಟು ಮಾಱವುಮ್

ಎೞಿಲ್ಚೆಯ್ ತೆನ಼್ಮತುರೈ ತೞೈಯ ಮುಮ್ಮುಲೈಯೊ
ಟೆೞುಮೆ ನ಼ಮ್ಮನ಼ೈ ವನ಼ಪ್ಪುಕ್ಕೊರ್ ಕಾವಲರ್
ಇರುವ ರೆಣ್ಮರ್ಪತಿ ನ಼ೊರುವರ್ ಪನ಼್ನ಼ಿರುವ
ರೆನ಼ುಮ್ ವಿಣ್ಣವರ್ಕಣ್ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರೇ.
11

ಕಾಪ್ಪುಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

2-ವತು ಚೆಙ್ಕೀರೈಪ್ ಪರುವಮ್

ನೀರಾಟ್ಟಿ ಯಾಟ್ಟುಪೊಱ್ ಚುಣ್ಣನ್ ತಿಮಿರ್ನ್ತಳ್ಳಿ
ನೆಱ್ಱಿಯಿಱ್ ಱೊಟ್ಟಿಟ್ಟ ವೆಣ್
ಣೀಱ್ಱಿನ಼ೊಟು ಪುಣ್ಟರಕ್ ಕೀಱ್ಱುಕ್ಕು ಮೇಱ್ಱಿಟವೊರ್
ನಿತ್ತಿಲಚ್ ಚುಟ್ಟಿ ಚಾತ್ತಿತ್

ತಾರಾಟ್ಟು ಚೂೞಿಯಕ್ ಕೊಣ್ಟೈಯು ಮುಟಿತ್ತುತ್
ತಲೈಪ್ಪಣಿ ತಿರುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿನ಼್
ಱಣ್ಣೊಳಿ ತತುಮ್ಪುಙ್ ಕುತಮ್ಪೈಯೊಟು ಕಾತುಕ್ಕೊರ್
ತಮನ಼ಿಯಕ್ ಕೊಪ್ಪು ಮಿಟ್ಟುಪ್

ಪಾರಾಟ್ಟು ಪಾಣ್ಟಿಪ್ ಪೆರುನ್ತೇವಿ ತಿರುಮುಲೈಪ್
ಪಾಲಮುತ ಮೂಟ್ಟಿ ಯೊರುನಿನ಼್
ಪಾನ಼ಾಱು ಕುಮುತಙ್ ಕನ಼ಿನ್ತೂಱು ತೇಱಲ್ತನ಼್
ಪಟ್ಟಾಟೈ ಮಟಿನ ನ಼ೈಪ್ಪಚ್

ಚೀರಾಟ್ಟಿ ವೈತ್ತುಮುತ್ ತಾಟುಮ್ ಪಚುಙ್ಕಿಳ್ಳೈ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ
ತೆನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮಮ್ಪೊನ಼್ಮಲೈ ಮನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮೊರುಚೆಲ್ವಿ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ.
1

ಉಣ್ಣಿಲಾ ವುವಕೈಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಳಿ ತುಳುಮ್ಪನಿನ಼್
ಱುನ಼್ಱಿರುತ್ ತಾತೈ ನಿನ಼್ನ಼ೈ
ಯೊರುಮುಱೈ ಕರಮ್ಪೊತ್ತಿ ವರುಕೆನ಼ ವೞೈತ್ತಿಟುಮು
ನ಼ೋಟಿತ್ ತವೞ್ನ್ತು ಚೆನ಼್ಱು

ತಣ್ಣುಲಾ ಮೞಲೈಪ್ ಪಚುಙ್ಕುತಲೈ ಯಮುತಿನ಼ಿಯ
ತಾಯ್ವಯಿಱು ಕುಳಿರ ವೂಟ್ಟಿತ್
ತಟಮಾರ್ಪ ನಿಱೈಕುಙ್ ಕುಮಚ್ಚೇ ಱಳೈನ್ತುಪೊಱ್
ಱಾಟೋ ಯ್ ತಟಕ್ಕೈ ಪಱ್ಱಿಪ್

ಪಣ್ಣುಲಾ ವಟಿತಮಿೞ್ಪ್ ಪೈನ್ತಾಮಮ್ ವಿರಿಯುಮ್
ಪಣೈತ್ತೋ ಳೆರುತ್ತಮೇಱಿಪ್
ಪಾಚೊಳಿಯ ಮರಕತತ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಪಚ್ಚೈಪ್
ಪಚುಙ್ಕತಿರ್ ತತುಮ್ಪ ಮಣಿವಾಯ್ತ್

ತೆಣ್ಣಿಲಾ ವಿರಿಯ ನಿನ಼್ಱಾಟುಮ್ ಪಚುನ್ತೋಕೈ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ
ತೆನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮಮ್ಪೊನ಼್ಮಲೈ ಮನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮೊರುಚೆಲ್ವಿ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ.
2

ಚುಱ್ಱುನೆಟು ನೇಮಿಚ್ ಚುವರ್ಕ್ಕಿಚೈಯ ವೆಟ್ಟುಚ್
ಚುವರ್ಕ್ಕಾ ನ಼ಿಱುತ್ತಿ ಮೇರುತ್
ತೂಣೊನ಼್ಱು ನಟುನಟ್ಟು ವೆಳಿಮುಕಟು ಮೂಟಿಯಿರು
ಚುಟರ್ ವಿಳಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮುಱ್ಱ

ಎಱ್ಱುಪುನ಼ ಲಿಱ್ಕೞುವು ಪುವನ಼ಪ್ ಪೞಙ್ಕಲ
ಮೆಟುತ್ತಟುಕ್ ಕಿಪ್ಪು ತುಕ್ಕೂ
ೞಿನ಼್ನ಼ಮುತ ಮುಞ್ಚಮೈತ್ ತನ಼್ನ಼ೈ ನೀಪನ಼್ಮುಱೈ
ಯಿೞೈತ್ತಿಟ ವೞಿತ್ತ ೞಿತ್ತೋರ್

ಮುಱ್ಱವೆಳಿ ಯಿಱ್ಱಿರಿಯು ಮತ್ತಪ್ ಪೆರುಮ್ಪಿತ್ತನ಼್
ಮುನ಼್ನ಼ಿನ಼್ಱು ತೊನ್ತಮಿಟವು
ಮುನ಼ಿಯಾತು ವೈಕಲು ಮೆಟುತ್ತಟುಕ್ ಕಿಪ್ಪೆರಿಯ
ಮೂತಣ್ಟ ಕೂಟಮೂಟುಞ್

ಚಿಱ್ಱಿಲ್ವಿಳೈ ಯಾಟುಮೊರು ಪಚ್ಚಿಳಮ್ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳೈ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ
ತೆನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮಮ್ಪೊನ಼್ಮಲೈ ಮನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮೊರುಚೆಲ್ವಿ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ.
3

ಮಙ್ಕುಲ್ಪಟು ಕನ್ತರಚ್ ಚುನ್ತರಕ್ ಕಟವುಟ್ಕು
ಮೞಕತಿರ್ಕ್ ಕಱ್ಱೈ ಚುಱ್ಱುಮ್
ವಾಣಯನ಼ ಮೂನ಼್ಱುಙ್ ಕುಳಿರ್ನ್ತಮುತ ಕಲೈತಲೈ
ಮಟುಪ್ಪಕ್ ಕಟೈಕ್ಕ ಣோಕ್ಕುಮ್

ಪೊಙ್ಕುಮತರ್ ನೋಕ್ಕಿಱ್ ಪಿಱನ್ತವಾ ನ಼ನ್ತಪ್
ಪುತುಪ್ಪುಣರಿ ನೀತ್ತ ಮೈಯನ಼್
ಪುನ್ತಿತ್ ತಟತ್ತಿನ಼ೈ ನಿರಪ್ಪವೞಿ ಯಟಿಯರ್ಪಾಱ್
ಪೋಕಚಾ ಕರಮ ಟುಪ್ಪ

ಅಙ್ಕಣೊಟು ಞಾಲತ್ತು ವಿತ್ತಿನ಼್ಱಿ ವಿತ್ತಿಯ
ವನ಼ೈತ್ ತುಯಿರ್ಕ ಳುನ್ತಳಿರ್ಪ್ಪ
ವರುಣ್ಮಟೈ ತಿಱನ್ತುಕಟೈ ವೆಳ್ಳಮ್ ಪೆರುಕ್ಕೆಟುತ್
ತಲೈಯೆಱಿನ್ ತುಕಳ ವುಕಳುಞ್

ಚೆಙ್ಕಯಲ್ ಕಿಟಕ್ಕುಙ್ ಕರುಙ್ಕಟ್ ಪಚುನ್ತೋಕೈ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ
ತೆನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮಮ್ಪೊನ಼್ಮಲೈ ಮನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮೊರುಚೆಲ್ವಿ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ.
4

ಪಣ್ಣಱಾ ವರಿಮಿಟಱ್ ಱಱುಕಾಣ್ ಮಟುಪ್ಪಪ್
ಪಚುನ್ತೇಱ ಲಾಱ ಲೈಕ್ಕುಮ್
ಪತುಮಪೀ ಟಿಕೈಯುಮುತು ಪೞಮಱೈ ವಿರಿನ್ತೊಳಿ
ಪೞುತ್ತಚೆನ್ ನಾವು ಮಿಮೈಯಾಕ್

ಕಣ್ಣಱಾ ಮರಕತಕ್ ಕಱ್ಱೈಕ್ ಕಲಾಮಞ್ಞೈ
ಕಣ್ಮುಕಿ ಱತುಮ್ಪ ವೇಙ್ಕುಙ್
ಕಾರ್ವರೈಯುಮ್ ವೆಳ್ಳೆನ಼ವೊರ್ ಕನ಼್ನ಼ಿಮಾ ಟತ್ತುವಳರ್
ಕಱ್ಪೂರ ವಲ್ಲಿ ಕತಿರ್ಕಾಲ್

ವಿಣ್ಣಱಾ ಮತಿಮುಯಱ್ ಕಲೈಕಿೞಿನ್ ತಿೞಿಯಮುತ
ವೆಳ್ಳರುವಿ ಪಾಯ ವೆಟಿಪೋಯ್
ಮೀಳುನ್ ತಕಟ್ಟಕಟ್ ಟಿಳವಾಳೈ ಮೋತಮುಕೈ
ವಿಣ್ಟೊೞುಕು ಮುಣ್ಟ ಕಪ್ಪೂನ್

ತೆಣ್ಣಱಾ ವರುವಿಪಾಯ್ ಮತುರೈಮರ ಕತವಲ್ಲಿ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ
ತೆನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮಮ್ಪೊನ಼್ಮಲೈ ಮನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಮೊರುಚೆಲ್ವಿ
ಚೆಙ್ಕೀರೈ ಯಾಟಿ ಯರುಳೇ.
5

ವೇಱು

ಮುಕಮತಿ ಯೂಟೆೞು ನಕೈನಿಲ ವಾಟ
ಮುಟಿಚ್ಚೂ ೞಿಯಮಾಟ
ಮುರಿಪುರು ವಕ್ಕೊಟಿ ನುತಲಿಟು ಚುಟ್ಟಿ
ಮುರಿಪ್ಪೊ ಟಚೈನ್ ತಾಟ

ಇಕಲ್ವಿೞಿ ಮಕರಮು ಮಮ್ಮಕ ರಮ್ಪೊರು
ಮಿರುಮಕ ರಮುಮಾಟ
ವಿಟುನೂ ಪುರವಟಿ ಪೆಯರಕ್ ಕಿಣ್ಕಿ
ಣೆನ಼ುಙ್ಕಿಣ್ ಕಿಣಿಯಾಟತ್

ತುಕಿಲೊಟು ಚೋರ್ತರು ಕೊಟಿನುಣ್ ಮರುಙ್ಕು
ಱುವಣ್ಟು ತುವಣ್ಟಾಟತ್
ತೊನ್ತಿ ಚರಿನ್ತಿಟ ವುನ್ತಿ ಕರನ್ತೊಳಿರ್
ಚೂಲುಟೈ ಯಾಲಿಟೈಮಱ್

ಱಕಿಲ ಚರಾಚರ ನಿಕಿಲಮೊ ಟಾಟಿಟ
ವಾಟುಕ ಚೆಙ್ಕೀರೈ
ಯವನ಼ಿ ತೞೈನ್ತಿಟ ಮವುಲಿ ಪುನ಼ೈನ್ತವ
ಳಾಟುಕ ಚೆಙ್ಕೀರೈ.
6

ತಚೈನ್ತಿಟು ಕೊಙ್ಕೈ ಯಿರಣ್ಟಲ ತೆನ಼ವುರೈ
ತರುತಿರು ಮಾರ್ಪಾಟತ್
ತಾಯ್ವರು ಕೆನ಼್ಪವರ್ ಪೇತೈಮೈ ಕಣ್ಟು
ತತುಮ್ಪುಪು ನ಼ಕೈಯಾಟಪ್

ಪಚೈನ್ತಿಟು ಞಾಲ ಮಲರ್ನ್ತಮೈ ವೆಳಿಱಿಯೊರ್
ಪಚ್ಚುಟಲ್ ಚೊಲ್ಲವುಮೋರ್
ಪೈಙ್ಕೊಟಿ ಯೊಲ್ಕವು ಮೊಲ್ಕಿ ನುಟಙ್ಕಿಯ
ಪಣ್ಟಿ ಚರಿನ್ತಾಟ

ಇಚೈನ್ತಿಟು ತೇವೈ ನಿನ಼ೈನ್ತನ಼ ವೆನ಼್ನ಼
ವಿರಙ್ಕಿಟು ಮೇಕಲೈಯೋ
ಟಿಟುಕಿಟೈ ಯಾಟ ವಿಯಱ್ಕೈ ಮಣಮ್ಪೊತಿ
ಯಿತೞ್ವೞಿ ತೇಱಲಿನ಼ೋ

ಟಚೈನ್ತೊಚಿ ಕಿನ಼್ಱ ಪಚುಙ್ಕೊಟಿ ಯೆನ಼ವಿನ಼ಿ
ತಾಟುಕ ಚೆಙ್ಕೀರೈ
ಯವನ಼ಿ ತೞೈನ್ತಿಟ ಮವುಲಿ ಪುನ಼ೈನ್ತವ
ಳಾಟುಕ ಚೆಙ್ಕೀರೈ.
7

ಪರಿಮಳ ಮೂಱಿಯ ವುಚ್ಚಿಯಿನ಼್ ಮುಚ್ಚಿ
ಪತಿನ್ತಾ ಟಚ್ಚುಟರ್ಪೊಱ್
ಪಟ್ಟಮು ಟನ಼್ಚಿಱು ಚುಟ್ಟಿಯುಮ್ ವೆಯಿಲೊಟು
ಪನ಼ಿವೆಣ್ ಣಿಲವಾಟತ್

ತಿರುನುತನ಼್ ಮೀತೆೞು ಕುಱುವೆಯರ್ ವಾಟತ್
ತೆಯ್ವಮ ಣಙ್ಕಮೞುನ್
ತಿರುಮೇನ಼ಿಯಿನ಼್ ಮುೞು ಮರಕತ ವೊಳಿಯೆಣ್
ಟಿಕ್ಕುಮ್ ವಿರಿನ್ತಾಟಕ್

ಕರುವಿನ಼ೈ ನಾಱು ಕುತಮ್ಪೈ ತತುಮ್ಪಿಯ
ಕಾತು ತೞೈನ್ತಾಟಕ್
ಕತಿರ್ವೆಣ್ ಮುಱುವ ಲರುಮ್ಪ ಮಲರ್ನ್ತಿಟು
ಕಮಲತ್ ತಿರುಮುಕನಿನ಼್

ಅರುಳ್ವಿೞಿ ಯೊಟುಮ್ವಳರ್ ಕರುಣೈ ಪೊೞಿನ್ತಿಟ
ವಾಟುಕ ಚೆಙ್ಕೀರೈ
ಯವನ಼ಿ ತೞೈನ್ತಿಟ ಮವುಲಿ ಪುನ಼ೈನ್ತವ
ಳಾಟುಕ ಚೆಙ್ಕೀರೈ.
8

ವೇಱು

ಕುರುಮಣಿ ವೆಯಿಲ್ವಿಟ ಮರಕತ ನಿೞಲ್ವಿರಿ
ಕುನ಼್ಱೇ ನಿನ಼್ಱೂತುಙ್
ಕುೞಲಿಚೈ ಪೞಕಿಯ ಮೞೈಮುಕಿ ಲೆೞವೆೞು
ಕೊಮ್ಪೇ ವೆಮ್ಪಾಚ

ಮರುವಿಯ ಪಿಣಿಕೆಟ ಮಲೈತರು ಮರುಮೈಮ
ರುನ್ತೇ ಚನ್ತಾನ಼ಮ್
ವಳರ್ಪುವ ನ಼ಮುಮುಣರ್ ವರುಮರು ಮಱೈಯಿನ಼್ವ
ರಮ್ಪೇ ಚೆಮ್ಪೋತಿಱ್

ಕರುಣೈಯಿನ಼್ ಮುೞುಕಿಯ ಕಯಱಿರಿ ಪಚಿಯಕ
ರುಮ್ಪೇ ವೆಣ್ಚೋತಿಕ್
ಕಲೈಮತಿ ಮರಪಿಲೊ ರಿಳಮತಿ ಯೆನ಼ವಳರ್
ಕನ಼್ಱೇ ಯೆನ಼್ಱೋತುಮ್

ತಿರುಮಕಳ್ ಕಲೈಕಮಕಟಲೈಮಕಳ್ ಮಲೈಮಕಳ್
ಚೆಙ್ಕೋ ಚೆಙ್ಕೀರೈ
ತೆಳಿತಮಿೞ್ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರುಮೊ ರಿಳಮಯಿಲ್
ಚೆಙ್ಕೋ ಚೆಙ್ಕೀರೈ.
9

ಚಙ್ಕುಕಿ ಟನ್ತತ ಟಙ್ಕೈನೆ ಟುಮ್ಪುಯ
ಱಙ್ಕಾಯ್ ಪಙ್ಕಾಯೋರ್
ತಮನ಼ಿಯ ಮಲೈಪಟರ್ ಕೊಟಿಯೆನ಼ವಟಿವುತ
ೞೈನ್ತಾ ಯೆನ್ತಾಯೆನ಼್

ಱಙ್ಕೆಣ ಟುಮ್ಪುವ ನ಼ಙ್ಕಟೊ ೞುನ್ತೊಱು
ಮಞ್ಚೇ ಲೆನ಼್ಱೋತುಮ್
ಅಪಯಮುಮ್ ವರತಮು ಮುಪಯಮು ಮುಟೈಯವ
ಣಙ್ಕೇ ವೆಙ್ಕೋಪಕ್

ಕಙ್ಕುನ಼್ಮ ತಙ್ಕಯ ಮಙ್ಕುಲ ಟಙ್ಕವಿ
ಟುಙ್ಕಾ ಮನ಼್ಚೇಮಕ್
ಕಯಲ್ಕುಟಿ ಪುಕುಮೊರು ತುಕಿಲಿಕೈ ಯೆನ಼ನಿನ಼್
ಕಣ್ಪೋ ಲುಞ್ಚಾಯಱ್

ಚೆಙ್ಕಯ ಱಙ್ಕುಪೊ ಲನ಼್ಕೊಟಿ ಮಿನ಼್ಕೊಟಿ
ಚೆಙ್ಕೋ ಚೆಙ್ಕೀರೈ
ತೆಳಿತಮಿೞ್ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರುಮೊ ರಿಳಮಯಿಲ್
ಚೆಙ್ಕೋ ಚೆಙ್ಕೀರೈ.
10

ಚೆಙ್ಕೀರೈಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

3 ವತು ತಾಲಪ್ಪರುವಮ್

ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಱಮಿೞಿ ನ಼ುಟನ಼್ಪಿಱನ್ತ
ಚಿಱುಕಾ ಲರುಮ್ಪತ್ ತೀಯರುಮ್ಪುನ್
ತೇಮಾ ನಿೞಱ್ಕಣ್ ಟುಞ್ಚುಮಿಳಞ್
ಚೆಙ್ಕಟ್ ಕಯವಾಯ್ಪ್ ಪುನ಼ಿಱ್ಱೆರುಮೈ

ಇನ಼್ನ಼ಮ್ ಪಚುಮ್ಪುಱ್ ಕಱಿಕ್ಕಲ್ಲಾ
ವಿಳಙ್ಕನ಼್ ಱುಳ್ಳಿ ಮಟಿತ್ತಲನಿನ಼್
ಱಿೞಿಪಾ ಲರುವಿ ಯುವಟ್ಟೆಱಿಯ
ವೆಱಿಯುನ್ ತಿರೈತ್ತೀಮ್ ಪುನ಼ಱ್ಪೊಯ್ಕೈಪ್

ಪೊನ಼್ನ಼ಙ್ ಕಮಲಪ್ ಪಚುನ್ತೋಟ್ಟುಪ್
ಪೊಱ್ಱಾ ತಾಟಿಕ್ ಕಱ್ಱೈನಿಲಾಪ್
ಪೊೞಿಯುನ್ ತರಙ್ಕಮ್ ಪೊಱೈಯುಯಿರ್ತ್ತ
ಪೊನ಼್ಪೋಱ್ ಱೊಟುತೋ ಲಟಿಪ್ಪೊಲನ಼್ಚೂಟ್

ಟನ಼್ನ಼ಮ್ ಪೊಲಿಯುನ್ ತಮಿೞ್ ಮತುರೈಕ್
ಕರಚೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಅರುಳ್ಚೂಱ್ ಕೊಣ್ಟ ವಙ್ಕಯಱ್ಕಣ್
ಣಮುತೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
1

ವೀಕ್ಕುಞ್ ಚಿಱುಪೈನ್ ತುಕಿಱ್ಱೋಕೈ
ವಿರಿಯುಙ್ ಕಲಾಪ ಮರುಙ್ಕಲೈಪ್ಪ
ವಿಳೈಯಾಟ್ ಟಯರು ಮಣಱ್ಚಿಱ್ಱಿಲ್
ವೀಟ್ಟುಕ್ ಕುಟಿಪುಕ್ ಕೋಟ್ಟಿಯಿರುಳ್

ಚೀಕ್ಕುಞ್ ಚುಟರ್ತೂಙ್ ಕೞನ಼್ಮಣಿಯಿನ಼್
ಚೆನ್ತೀ ಮಟುತ್ತ ಚೂಟ್ಟಟುಪ್ಪಿಱ್
ಚೆೞುನ್ತಾಟ್ ಪವಳತ್ ತುವರಟುಕ್ಕಿತ್
ತೆಳಿಕ್ಕು ನಱುನ್ತಣ್ ಟೇಱಲುಲೈ

ವಾಕ್ಕುಙ್ ಕುಟಕ್ಕೂನ಼್ ಕುೞಿಚಿಯಿಲಮ್
ಮತುವಾರ್ತ್ ತರಿತ್ತ ನಿತ್ತಿಲತ್ತಿನ಼್
ವಲ್ಚಿ ಪುಕಟ್ಟಿ ವಟಿತ್ತೆಟುತ್ತು
ವಯನ಼್ಮಾ ಮಕಳಿರ್ ಕುೞಾಞ್ಚಿಱುಚೋ

ಱಾಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುನ್ತಣ್ ಪಣೈಮತುರೈಕ್
ಕರಚೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಅರುಳ್ಚೂಱ್ ಕೊಣ್ಟ ವಙ್ಕಯಱ್ಕಣ್
ಣಮುತೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
2

ಓಟುಮ್ ಪಟಲೈ ಮುಕಿಱ್ಪಟಲ
ಮುವರ್ನೀತ್ ತುವರಿ ಮೇಯ್ನ್ತುಕರು
ವೂಱುಙ್ ಕಮಞ್ಚೂಲ್ ವಯಿಱುಟೈಯ
ವುಕೈತ್ತುಕ್ ಕಟವುಟ್ ಕಱ್ಪಕಪ್ಪೂಙ್

ಕಾಟುನ್ ತರಙ್ಕಕ್ ಕಙ್ಕೈ ನೆಟುಙ್
ಕೞಿಯು ನೀನ್ತಿ ಯಮುತಿಱೈಕ್ಕುಙ್
ಕಲೈವೆಣ್ ಮತಿಯಿನ಼್ ಮುಯಱಟವಿಕ್
ಕತಿರ್ಮೀನ಼್ ಕಱ್ಱೈ ತಿರೈತ್ತುತಱಿ

ಮೂಟುಙ್ ಕಕನ಼ ವೆಳಿಕ್ಕೂಟ
ಮುಕಟು ತಿಱನ್ತು ಪುಱಙ್ಕೋತ್ತ
ಮುನ್ನೀ ರುೞಕ್ಕಿಚ್ ಚಿನ಼ವಾಳೈ
ಮೂರಿಚ್ ಚುಱವಿ ನ಼ೋಟುಮ್ವಿಳೈ

ಯಾಟುಮ್ ಪೞನ಼ತ್ ತಮಿೞ್ಮತುರೈಕ್
ಕರಚೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಅರುಳ್ಚೂಱ್ ಕೊಣ್ಟ ವಙ್ಕಯಱ್ಕಣ್
ಣಮುತೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
3

ಊಱುಙ್ ಕರಟಕ್ ಕಟತ್ತುಮುಕನ್
ತೂಱ್ಱು ಮತಮಾ ಮಟವಿಯರ್ನಿನ಼್
ಱುತಱುಙ್ ಕುೞಱ್ಪೂನ್ ತುಕಳಟಙ್ಕ
ವೋಟ ವಿಟುತ್ತ ಕುಙ್ಕುಮಚ್ ಚೆಞ್

ಚೇಱು ವೞುಕ್ಕಿ ಯೋಟ್ಟಱುಕ್ಕುನ್
ತಿರುಮಾ ಮಱುಕಿ ಲರಚರ್ ಪೆರುನ್
ತಿಣ್ಟೇ ರೊತುಙ್ಕಕ್ ಕೊಟುಞ್ಚಿ ನೆಟುಞ್
ಚಿಱುತೇ ರುರುಟ್ಟ್ಟುಞ್ ಚೆಙ್ಕಣ್ಮೞ

ವೇಱು ಪೊರುವೇ ಲಿಳೈಞರ್ಕಟವು
ಇವುಳಿ ಕಟೈವಾಯ್ ಕುತಟ್ಟವೞಿನ್
ತಿೞಿಯುಮ್ ವಿಲಾೞಿ ಕುಮಿೞಿಯೆಱಿನ್
ತಿರೈತ್ತುತ್ ತಿರೈತ್ತು ನುರೈತ್ತೊರುಪೇ

ರಾಱು ಮಟುಕ್ಕುನ್ ತಮಿೞ್ಮತುರೈಕ್
ಕರಚೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಅರುಳ್ಚೂಱ್ ಕೊಣ್ಟ ವಙ್ಕಯಱ್ಕಣ್
ಣಮುತೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
4

ವಾರ್ಕ್ಕುನ಼್ ಱಿರಣ್ಟು ಚುಮನ್ತೊಚಿಯು
ಮಲರ್ಕೊಮ್ ಪನ಼ೈಯಾರ್ ಕುೞಱ್ಱುಞ್ಚು
ಮೞಲೈಚ್ ಚುರುಮ್ಪರ್ ಪುಕುನ್ತುೞಕ್ಕ
ಮಲರ್ತ್ತಾ ತುಕುತ್ತು ವಾನ಼ತಿಯೈತ್

ತೂರ್ಕ್ಕುಮ್ ಪೊತುಮ್ಪಿನ಼್ ಮುಯಱ್ಕಲೈಮೇಱ್
ಱುಳ್ಳಿ ಯುಕಳು ಮುಚುಕ್ಕಲೈಯಿನ಼್
ಱುೞನ಼ಿಕ್ ಕೊತುಙ್ಕಿಕ್ ಕೞನ಼ಿಯಿನ಼ೆಱ್
ಚೂಟ್ಟುಪ್ ಪಟಪ್ಪೈ ಮೇಯ್ನ್ತುಕತಿರ್ಪ್

ಪೋರ್ಕ್ಕುನ಼್ ಱೇಱುಙ್ ಕರುಮುಕಿಲೈ
ವೆಳ್ವಾಯ್ ಮಳ್ಳರ್ ಪಿಣೈಯಲಿಟುಮ್
ಪೊರುಕೋಟ್ ಟೆರುಮೈಪ್ ಪೋತ್ತಿನ಼ೊಟುಮ್
ಪೂಟ್ಟಿ ಯಟಿಕ್ಕ ವಿಟಿಕ್ಕುರಲ್ ವಿಟ್

ಟಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಪೞನ಼ತ್ ತಮಿೞ್ಮತುರೈಕ್
ಕರಚೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಅರುಳ್ಚೂಱ್ ಕೊಣ್ಟ ವಙ್ಕಯಱ್ಕಣ್
ಣಮುತೇ ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
5

ವೇಱು

ಕಾರಿಱ್ ಪೊೞಿಮೞೈ ನೀರಿಱ್ ಚುೞಿಯೆಱಿ
ಕೞಿಯಿಱ್ ಚಿಱುಕುೞಿಯಿಱ್
ಕರೈಯಿಱ್ ಕರೈಪೊರು ತಿರೈಯಿಱ್ ಱಲೈವಿರಿ
ಕಣ್ಟಲಿನ಼್ ವಣ್ಟಲಿನ಼ೆಱ್

ಪೋರಿಱ್ ಕಳನಿಱೈ ಚೇರಿಱ್ ಕುಳನಿಱೈ
ಪುನ಼ಲಿಱ್ ಪೊರುಕಯಲಿಱ್
ಪೊೞಿಲಿಱ್ ಚುರುಳ್ಪುರಿ ಕುೞಲಿಱ್ ಕಣಿಕೈಯರ್
ಕುೞೈಯಿಱ್ ಪೊರುಕಯಲ್ಪೋಯ್ತ್

ತೇರಿಱ್ ಕುಮರರ್ಕಣ್ ಮಾರ್ಪಿಱ್ ಪೊಲಿತರು
ತಿರುವಿಱ್ ಪೊರುವಿಲ್ವರಿಚ್
ಚಿಲೈಯಿಱ್ ಱಿರಳ್ಪುಯ ಮಲೈಯಿಱ್ ಪುಲವಿತಿ
ರುತ್ತಿಟ ವೂೞ್ತ್ತಮುಟಿತ್

ತಾರಿಱ್ ಪೊರುತಿಟು ಮತುರೈತ್ ತುರೈಮಕಳ್
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಚಙ್ಕಮ್ ವಳರ್ನ್ತಿಟ ನಿನ಼್ಱ ಪೊಲನ಼್ಕೊಟಿ
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ.
6

ಚೇನ಼ೈತ್ ತಲೈವರ್ಕ ಟಿಚೈಯಿಱ್ ಱಲೈವರ್ಕಳ್
ಚೆರುವಿಱ್ ಱಲೈವರ್ಕಳಾಱ್
ಚಿಲೈಯಿಱ್ ಱಟಮುಟಿ ತೇರಿಱ್ ಕೊಟಿಯೊಟು
ಚಿನ್ತಚ್ ಚಿನ್ತಿಯಿಟುಞ್

ಚೋನ಼ೈಕ್ ಕಣೈಮೞೈ ಚೊರಿಯಪ್ ಪೆರುಕಿಯ
ಕುರುತಿಕ್ ಕಟಲಿಟೈಯೇ
ತೊನ್ತ ಮಿಟುಮ್ಪಲ್ ಕವನ್ತ ನಿವನ್ತೊರು
ಚುೞಿಯಿಱ್ ಪವುರಿಕೊಳ

ಆನ಼ೈತ್ ತಿರಳೊಟು ಕುತಿರೈತ್ ತಿರಳೈಯು
ಮಪ್ಪೆಯರ್ ಮೀನ಼ೈಮುಕನ್
ತಮ್ಮನ಼ೈ ಯಾಟುಕ ಟಱ್ಱಿರೈ ಪೋಲ
ವಟಱ್ಱಿರೈ ಮೋತವೆೞುನ್

ತಾನ಼ೈಕ್ ಕಟಲೊಟು ಪೊಲಿಯುನ್ ತಿರುಮಕಳ್
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಚಙ್ಕಮ್ ವಳರ್ನ್ತಿಟ ನಿನ಼್ಱ ಪೊಲನ಼್ಕೊಟಿ
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ.
7

ಅಮರರ್ಕ್ ಕತಿಪತಿ ವೆಳಿಱಕ್ ಕಳಿಱೆತಿರ್
ಪಿಳಿಱಕ್ ಕುಳಿಱಿಯಿಟಾ
ವಣ್ಟ ಮಿಚೈಪ್ಪೊಲಿ ಕೊಣ್ಟ ಲುಕೈತ್ತಿಟು
ಮಮರಿಱ್ ಱಮರಿನ಼ೊಟುಙ್

ಕಮರಿಱ್ ಕವಿೞ್ತರು ತಿಚೈಯಿಱ್ ಱಲೈವರ್ಕಣ್
ಮಲೈಯಿಲ್ ಚಿಱಕರಿಯುಙ್
ಕಟವುಟ್ ಪಟೈಯೊಟು ಪಿಱಕಿಟ್ ಟುಟೈವತು
ಕಣ್ಟು ಮುಕಙ್ಕುಳಿರಾಪ್

ಪಮರತ್ ತರುಮಲರ್ ಮಿಲೈಯಪ್ ಪಟುಮುಟಿ
ತೊಲೈಯಕ್ ಕೊಟುಮುಟಿ ತಾೞ್
ಪೈಮ್ಪೊಱ್ ಱಟವರೈ ತಿರಿಯಕ್ ಕಟಲ್ವಯಿ
ಱೆರಿಯಪ್ ಪಟೈತಿರಿಯಾಚ್

ಚಮರಿಱ್ ಪೊರುತಿರು ಮಕನ಼ೈತ್ ತರುಮಯಿಲ್
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಚಙ್ಕಮ್ ವಳರ್ನ್ತಿಟ ನಿನ಼್ಱ ಪೊಲನ಼್ಕೊಟಿ
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ.
8

ಮುತುಚೊಱ್ ಪುಲವರ್ ತೆಳಿತ್ತ ಪಚುನ್ತಮಿೞ್
ನೂಲ್ಪಾೞ್ ಪೋಕಾಮೇ
ಮುಳರಿಕ್ ಕಟವುಳ್ ಪಟೈತ್ತ ವಚುನ್ತರೈ
ಕೀೞ್ಮೇ ಲಾಕಾಮೇ

ಅತಿರಪ್ ಪೊರುತು ಕಲಿಪ್ಪಕೈ ಞನ಼್ಱಮಿೞ್
ನೀರ್ನಾ ಟಾಳಾಮೇ
ಅಕಿಲತ್ ತುಯಿರ್ಕ ಳಯರ್ತ್ತು ಮಱಙ್ಕಟೈ
ನೀಣೀರ್ ತೋಯಾಮೇ

ಚಿತೈವುಱ್ ಱರಚಿಯ ನ಼ಱ್ಱರು ಮಙ್ಕುಟಿ
ಪೋಯ್ಮಾಯ್ ವಾಕಾಮೇ
ಚೆೞಿಯರ್ಕ್ ಕಪಯರು ಮೊಪ್ಪೆನ಼ ನಿನ಼್ಱುಣ
ರಾತಾ ರೋತಾಮೇ

ಮತುರೈಪ್ ಪತಿತೞೈ ಯತ್ತೞೈ ಯುಙ್ಕೊಟಿ
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಮಲೈಯತ್ ತುವಚನ಼್ ವಳರ್ತ್ತ ಪಚುಙ್ಕಿಳಿ
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ.
9

ತಕರಕ್ ಕರಿಯ ಕುೞಱ್ಚಿಱು ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳೈ
ನೀಯೋ ತೂಯೋನ಼್ವಾೞ್
ಚಯಿಲತ್ ತೆಯಿಲೈ ವಳೈಪ್ಪವ ಳೆನ಼್ಱೆತಿರ್
ಚೀಱಾ ವೀಱೋತಾ

ನಿಕರಿಟ್ ಟಮರ್ಚೆಯ್ ಕಣತ್ತವರ್ ನನ್ತಿಪಿ
ರಾನ಼ೋ ಟೇಯೋಟಾ
ನಿಲೈಕೆಟ್ ಟುಲೈಯ ವುಟಱ್ಱವು ಟೈನ್ತತೊ
ರಾನ಼ೇ ಱಾಕಮೇ

ಚಿಕರಪ್ ಪೊತಿಯ ಮಿಚೈತ್ತವ ೞುಞ್ಚಿಱು
ತೇರ್ಮೇ ಲೇಪೋಯೋರ್
ಚಿವನ಼ೈಪ್ ಪೊರುತ ಚಮರ್ತ್ತ ನ಼ುಕನ್ತರುಳ್
ಚೇಲ್ಪೋನ಼್ ಮಾಯಾಮೇ

ಮಕರತ್ ತುವಚ ಮುಯರ್ತ್ತಪೊ ಲನ಼್ಕೊಟಿ
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ
ಮಲೈಯತ್ ತುವಚನ಼್ ವಳರ್ತ್ತ ಪಚುಙ್ಕಿಳಿ
ತಾಲೋ ತಾಲೇಲೋ.
10

ತಾಲಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

4-ವತು ಚಪ್ಪಾಣಿಪ್ ಪರುವಮ್

ನಾಳವಟ್ ಟತ್ತಳಿಮ ನಳಿನ಼ತ್ ತೊಟುನ್ತುತ್ತಿ
ನಾಕಣೈಯುಮ್ ವಿಟ್ಟೊ ರೆಟ್ಟು
ನಾಟ್ಟತ್ತ ನ಼ುಮ್ಪರಮ ವೀಟ್ಟತ್ತ ನ಼ುನ್ತುಞ್ಚು
ನಳ್ಳಿರುಳಿ ನ಼ಾಪ್ಪ ಣಣ್ಟ

ಕೋಳವಟ್ ಟಮ್ಪೞೈಯ ನೇಮಿವಟ್ ಟತ್ತಿನ಼ೊಟು
ಕುಪ್ಪುಱ್ಱು ವೆಱ್ಪಟ್ಟುಮೇೞ್
ಕುಟ್ಟತ್ತಿ ನ಼ಿಱ್ಕವಿೞ ಮೂತಣ್ಟ ವೇತಣ್ಟ
ಕೋತಣ್ಟ ಮೋಟು ಚಕ್ರ

ವಾಳವಟ್ ಟಞ್ಚುೞಲ ಮಟ್ಟಿತ್ತು ನಟ್ಟಮಿಟು
ಮತುಮತ್ತರ್ ಚುತ್ತ ನಿತ್ತ
ವಟ್ಟತ್ತಿ ನ಼ುಕ್ಕಿಚೈಯ ವೊಱ್ಱಿಕ್ಕ ನ಼ತ್ತನ಼
ವಟ್ಟತ್ತೈ ಯೊತ್ತಿಟ್ಟ ತೋರ್

ತಾಳವಟ್ ಟಙ್ಕೊಟ್ಟು ಕೈಪ್ಪಾಣಿ ಯೊಪ್ಪವೊರು
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಯರುಳೇ
ತಮಿೞೊಟು ಪಿಱನ್ತುಪೞ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರ್ನ್ತಕೊಟಿ
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಯರುಳೇ.
1

ಪೊಯ್ವನ್ತ ನುಣ್ಣಿಟೈ ನುಟಙ್ಕಕ್ ಕೊಟಿಞ್ಚಿಪ್
ಪೊಲನ್ತೇರೊ ಟಮರ ಕತ್ತುಪ್
ಪೊನ಼್ಮೇರು ವಿಲ್ಲಿಯೈ ಯೆತಿರ್ಪ್ಪಟ್ಟ ಞಾನ಼್ಱಮ್ಮೈ
ಪೊಮ್ಮನ಼್ಮುಲೈ ಮೂನ಼್ಱಿಲೊನ಼್ಱು

ಕೈವನ್ತ ಕೊೞುನರೊಟು ಮುಳ್ಳಪ್ ಪುಣರ್ಚ್ಚಿಕ್
ಕರುತ್ತಾ ನ಼ಾಕತ್ತೊಟುಙ್ಕಕ್
ಕವಿೞ್ತಲೈ ವಣಕ್ಕೊಟು ಮುಲೈಕ್ಕಣ್ವೈತ್ ತಿಟುಮೊರು
ಕಟೈಕ್ಕಣோಕ್ ಕಮುತ ಮೂಱ್ಱ

ಮೆಯ್ವನ್ತ ನಾಣಿನ಼ೊಟು ನುತಲ್ವನ್ ತೆೞುಙ್ಕುಱು
ವೆಯರ್ಪ್ಪಿನ಼ೋ ಟುಯಿರ್ಪ್ಪು ವೀಙ್ಕುಮ್
ವಿಮ್ಮಿತಮು ಮಾಯ್ನಿನ಼್ಱ ವುಯಿರೋವ ಮೆನ಼ವೂನ಼್ಱು
ವಿಱ್ಕಟೈ ವಿರಱ್ಕಟೈ ತೞೀಇತ್

ತೈವನ್ತ ನಾಣಿನ಼ೊಟು ತವೞ್ತನ್ತ ಚೆಙ್ಕೈಕೊಟು
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಯರುಳೇ
ತಮಿೞೊಟು ಪಿಱನ್ತುಪೞ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರ್ನ್ತಕೊಟಿ
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಯರುಳೇ.
2

ಪೂಮರು ವೆಟಿಪ್ಪಮುಕೈ ವಿಣ್ಟತಣ್ ಟಲೈಯೀನ಼್ಱ
ಪುನ಼ೈನ಼ಱುನ್ ತಳಿರ್ಕಳ್ ಕೊಯ್ತುಮ್
ಪೊಯ್ತಱ್ ಪಿಣಾಕ್ಕಳೊಟು ವಣ್ಟಱ್ ಕಲಮ್ಪೆಯ್ತು
ಪುೞುತಿವಿಳೈ ಯಾಟ್ಟ ಯರ್ನ್ತುಮ್

ಕಾಮರು ಮಯಿಱ್ಕುಞ್ಚು ಮಟವನ಼ಪ್ ಪಾರ್ಪ್ಪಿನ಼ೊಟು
ಪುಱವುಪಿಱ ವುಮ್ವ ಳರ್ತ್ತುಙ್
ಕಾನ್ತಳ್ಚೆಙ್ ಕಮಲತ್ತ ಕೞುನೀರ್ ಮಣನ್ತೆನ಼ಕ್
ಕಣ್ಪೊತ್ತಿ ವಿಳೈಯಾ ಟಿಯುನ್

ತೇಮರು ಪಚುಙ್ಕಿಳ್ಳೈ ವೈತ್ತುಮುತ್ ತಾಟಿಯುನ್
ತಿರಳ್ಪೊಱ್ ಕೞಙ್ ಕಾಟಿಯುಞ್
ಚೆಯಱ್ಕೈಯಾ ನ಼ನ಼್ಱಿಯು ಮಿಯಱ್ಕೈಚ್ ಚಿವಪ್ಪೂಱು
ಚೇಯಿತೞ್ ವಿರಿನ್ತ ತೆಯ್ವತ್

ತಾಮರೈ ಪೞುತ್ತಕೈತ್ ತಳಿರೊಳಿ ತುಳುಮ್ಪವೊರು
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಯರುಳೇ
ತಮಿೞೊಟು ಪಿಱನ್ತುಪೞ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರ್ನ್ತಕೊಟಿ
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಯರುಳೇ.
3

ವಿಣ್ಣಳಿಕ್ ಕುಞ್ಚುಟರ್ ವಿಮಾನ಼ಮುಮ್ ಪರನಾತ
ವೆಳಿಯಿಱ್ ಱುವಾತ ಚಾನ್ತ
ವೀಟುಙ್ ಕಟಮ್ಪುಪೊತಿ ಕಾಟುನ್ ತಟಮ್ಪಣೈ
ವಿರಿನ್ತ ತಮಿೞ್ ನಾಟುಮ್ ನೆಱ್ಱಿಕ್

ಕಣ್ಣಳಿಕ್ ಕುಞ್ಚುನ್ ತರಕ್ಕಟವುಳ್ ಪೊಲಿಯುಮಾಱು
ಕಾಱ್ಪೀಟ ಮುಮೆಮ್ ಪಿರಾನ಼್
ಕಾಮರ್ಪರಿ ಯಙ್ಕಕ್ ಕವಿನ಼್ಱಙ್ಕು ಪಳ್ಳಿಯಙ್
ಕಟ್ಟಿಲುನ್ ತೊಟ್ಟಿಲಾಕಪ್

ಪಣ್ಣಳಿಕ್ ಕುಙ್ಕುತಲೈ ಯಮುತೊೞುಕು ಕುಮುತಪ್
ಪಚುನ್ತೇಱ ಲೂಱ ಲಾಟುಮ್
ಪೈಙ್ಕುೞವಿ ಪೆರುವಿರಲ್ ಚುವೈತ್ತು ನೀ ಪರುಕಿಟಪ್
ಪೈನ್ತೇಱಲೂಱು ವಣ್ಕೈತ್

ತಣ್ಣಳಿಕ್ ಕಮಲಞ್ ಚಿವಪ್ಪೂಱ ವಮ್ಮೈಯೊರು
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಯರುಳೇ
ತಮಿೞೊಟು ಪಿಱನ್ತುಪೞ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರ್ನ್ತಕೊಟಿ
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಯರುಳೇ.
4

ಚೇಲಾಟ್ಟು ವಾಟ್ಕಟ್ ಕರುಙ್ಕಟಱ್ ಕಟೈಮಟೈ
ತಿಱನ್ತಮುತ ಮೂಱ್ಱು ಕರುಣೈತ್
ತೆಣ್ಟಿರೈ ಕೊೞಿತ್ತೆಱಿಯ ವೆಣ್ಟಿರೈ ನೆರುಪ್ಪೂಟ್ಟು
ತೆಯ್ವಕ್ ಕುೞನ್ತೈ ಯೈಚ್ಚೆಙ್

ಕೋಲಾಟ್ಟು ನಿನ಼್ಚಿಱು ಕಣೈಕ್ಕಾಱ್ ಕಿಟತ್ತಿಕ್
ಕುಳಿಪ್ಪಾಟ್ಟಿ ಯುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿಕ್
ಕುಞ್ಚಿಕ್ಕು ನೆಯ್ಪೋಱ್ಱಿ ವೆಣ್ಕಾಪ್ಪು ಮಿಟ್ಟುವಳರ್
ಕೊಙ್ಕೈಯಿಱ್ ಚಙ್ಕು ವಾರ್ಕ್ಕುಮ್

ಪಾಲಾಟ್ಟಿ ವಾಯಿತೞ್ ನೆರಿತ್ತೂಟ್ಟಿ ಯುಟಲಿಱ್
ಪಚುಞ್ಚುಣ್ಣ ಮುನ್ತಿ ಮಿರ್ನ್ತು
ಪೈಮ್ಪೊಱ್ ಕುಱಙ್ಕಿನ಼ಿಱ್ ಕಣ್ವಳರ್ತ್ ತಿಚ್ಚಿಱು
ಪರೂಉಮಣಿತ್ ತೊಟ್ಟಿಲೇಱ್ಱಿತ್

ತಾಲಾಟ್ಟಿ ಯಾಟ್ಟುಕೈತ್ ತಾಮರೈ ಮುಕಿೞ್ತ್ತಮ್ಮೈ
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಯರುಳೇ
ತಮಿೞೊಟು ಪಿಱನ್ತುಪೞ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರ್ನ್ತಕೊಟಿ
ಚಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಯರುಳೇ.
5

ವೇಱು

ವಾನ಼ತ್ ತುರುಮೊ ಟುಟುತ್ತಿರಳ್ ಚಿನ್ತ
ಮಲೈನ್ತ ಪಱನ್ತಲೈಯಿನ಼್
ಮಣ್ಣವರ್ ಪಣ್ಣವರ್ ವಾಳಿನ಼್ ಮಱಿನ್ತವರ್
ಮಱ್ಱವರ್ ಪೊಱ್ಱೊಟಿಯಾರ್

ಪಾನ಼ಱ್ ಕಣೈಯು ಮುಲೈಕ್ಕುವ ಟುಮ್ಪೊರು
ಪಟೈಯಿಱ್ ಪಟವಿಮೈಯೋರ್
ಪೈಙ್ಕುಟರ್ ಮೂಳೈಯೊ ಟುಮ್ಪುತಿ ತುಣ್ಟು
ಪಚುನ್ತಟಿ ಚುವೈಕಾಣಾಚ್

ಚೇನ಼ಪ್ ಪನ್ತರಿ ನ಼ಲೈಕೈತ್ ತಿರಳ್ಪಲ
ಕುರವೈ ಪಿಣೈತ್ತಾಟತ್
ತಿಚೈಯಿಱ್ ಱಲೈವರ್ಕಳ್ ಪೆರುನಾ ಣೆಯ್ತಚ್
ಚಿಱುನಾ ಣೊಲಿಚೆಯ್ಯಾಕ್

ಕೂನ಼ಱ್ ಚಿಲೈಯಿ ನ಼ೆಟುಙ್ಕಣೈ ತೊಟ್ಟವಳ್
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ
ಕುಟೈನಿೞ ಲಿಱ್ಪುವಿ ಮಕಳೈ ವಳರ್ತ್ತವಳ್
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ.
6

ಚಮರಿಱ್ ಪಿಱಕಿಟು ಮುತಿಯರು ಮಪಯರು
ಮೆತಿರಿಟ್ ಟಮರಾಟತ್
ತಣ್ಟತರನ಼್ಚೆಲ್ ಕರುಮ್ಪ ಟಿನ್ತಿರನ಼್
ವೆಣ್ಪಕ ಟೋ ಟುಟೈಯಾತ್

ತಿಮಿರಕ್ ಕಟಲ್ಪುಕ ವರುಣನ಼್ ವಿಟುಞ್ಚುಱ
ವರುಣನ಼್ ವಿಟುಙ್ಕಟವುಟ್
ಟೇರಿನ಼ುಕಣ್ಟೆೞ ವಾರ್ವಿಲ್ ವೞಙ್ಕು
ಕೊಟುಙ್ಕೋಲ್ ಚೆಙ್ಕೋಲಾ

ಇಮಯತ್
ತೊಟುಮ್ವಳರ್ ಕುಲವೆಱ್ ಪೆಟ್ಟೈಯು
ಮೆಲ್ಲೈಕ್ ಕಲ್ಲಿನ಼ಿಱೀಇ
ಎಣ್ಟಿಚೈ ಯುನ್ತನ಼ಿ ಕೊಣ್ಟು ಪುರನ್ತು
ವಟಾತು ಕಟಱ್ಱುಱೈ ತೆನ಼್

ಕುಮರಿತ್ ತುಱೈಯೆನ಼ ವಾಟು ಮಟಪ್ಪಟಿ
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ
ಕುಟೈನಿೞ ವಿಱ್ಪುವಿ ಮಕಳೈ ವಳರ್ತ್ತವಳ್
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ.
7

ಚೆನ಼್ಱಿಟು ವಾಳಿಕಳ್ ಕೂಳಿಕಳ್ ಕಾಳಿಕಳ್
ಞಾಳಿಯಿ ಲಾಳಿಯೆನ಼ಚ್
ಚೆರುಮಲೈ ಚೆಮ್ಮಲೈ ಮುತಲಿಯರ್ ಚಿನ್ತಚ್
ಚಿನ್ತಿಟ ನನ್ತಿಪಿರಾನ಼್

ನಿನ಼್ಱಿಲ ನ಼ೋಟಲು ಮುನ಼್ನ಼ೞ ಕುಮ್ಮವನ಼್
ಪಿನ಼್ನ಼ೞ ಕುಙ್ಕಾಣಾ
ನಿಲವುವಿ ರಿನ್ತಿಟು ಕುಱುನಕೈ ಕೊಣ್ಟು
ನೆಟುಙ್ಕಯಿ ಲೈಕ್ಕಿರಿಯಿನ಼್

ಮುನ಼್ಱಿಲಿ ನ಼ಾಟನ಼್ ಮಱನ್ತಮ ರಾಟಿಯೊರ್
ಮೂರಿಚ್ ಚಿಲೈಕುನ಼ಿಯಾ
ಮುರಿಪುರು ವಚ್ಚಿಲೈ ಕಟೈಕುನ಼ಿ
ಯಚ್ಚಿಲ
ಮುಳರಿಕ್ ಕಣೈತೊಟ್ಟುಕ್

ಕುನ಼್ಱವಿ ಲಾಳಿಯೈ ವೆನ಼್ಱ ತಟಾತಕೈ
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ
ಕುಟೈನಿೞ ಲಿಱ್ಪುವಿ ಮಕಳೈ ವಳರ್ತ್ತವಳ್
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ.
8

ವೇಱು

ಒೞುಕಿಯ ಕರುಣೈಯು ವಟ್ಟೆೞ
ವೈತ್ತವ ರುಟ್ಪಾರ್ವೈಕ್
ಕುಳನೆಕಿ ೞಟಿಯರ್ಪ ವಕ್ಕಟಲ್
ವಱ್ಱವ ಲೈತ್ತೋಟಿಕ್

ಕುೞೈಯೊಟು ಪೊರುತುಕೊ ಲೈಕ್ಕಣೈ
ಯೈಪ್ಪಿಣೈ ಯೈಚ್ಚೀಱಿಕ್
ಕುಮಿೞೊಟು ಪೞಕಿಮ ತರ್ತ್ತಕ
ಯಱ್ಕಣ್ಮ ಟಪ್ಪಾವಾಯ್

ತೞೈಕೆೞು ಪೊೞಿಲಿನ಼್ಮು ಚುಕ್ಕಲೈ
ಮೈಪ್ಪುಯ ವಿಱ್ಪಾಯತ್
ತವೞಿಳ ಮತಿಕಲೈ ನೆಕ್ಕುಕು
ಪುತ್ತಮು ತತ್ತೋಟೇ

ಮೞೈಪೊೞಿ ಯಿಮಯಮ ಯಿಱ್ಪೆಟೈ
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ
ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರು ಮಟಪ್ಪಿಟಿ
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ.
9

ಚೆೞುಮಱೈ ತೆಳಿಯವ ಟಿತ್ತತ
ಮಿೞ್ಪ್ಪತಿ ಕತ್ತೋಟೇ
ತಿರುವರು ಳಮುತುಕು ೞೈತ್ತುವಿ
ಟುತ್ತಮು ಲೈಪ್ಪಾಲಾಱ್

ಕೞುಮಲ ಮತಲೈವ ಯಿಱ್ಱೈನಿ
ರಪ್ಪಿಮ ಯಿಱ್ಚೇಯೈಕ್
ಕಳಿಱೊಟುಮ್ ವಳರವ ಳರ್ತ್ತವ
ರುಟ್ಚೆವಿ ಲಿತ್ತಾಯೇ

ಕುೞಲಿಚೈ ಪೞಕಿಮು ೞುಪ್ಪಿರ
ಚತ್ತಿರ ಚತ್ತೋಟೇ
ಕುತಿಕೊಳು ನಱಿಯಕ ನ಼ಿಚ್ಚುವೈ
ನೆಕ್ಕಪೆ ರುಕ್ಕೇಪೋನ಼್

ಮೞಲೈಯಿನ಼ ಮುತುಕು ಚೊಱ್ಕಿಳಿ
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ
ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರುಮ ಟಪ್ಪಿಟಿ
ಕೊಟ್ಟುಕ ಚಪ್ಪಾಣಿ.
10

ಚಪ್ಪಾಣಿಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

5-ವತು ಮುತ್ತಪ್ ಪರುವಮ್

ಕಾಲತ್ ತೊಟುಕಱ್ ಪನ಼ೈಕಟನ್ತ
ಕರುವೂ ಲತ್ತುಪ್ ಪೞಮ್ಪಾಟಱ್
ಕಲೈಮಾಚ್ ಚೆಲ್ವರ್ ತೇಟಿವೈತ್ತ
ಕಟವುಣ್ ಮಣಿಯೇ ಯುಯಿರಾಲ

ವಾಲತ್ ತುಣರ್ವಿ ನ಼ೀರ್ಪಾಯ್ಚ್ಚಿ
ವಳರ್ಪ್ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಳಿಪೂತ್ ತರುಳ್ಪೞುತ್ತ
ಮಲರ್ಕ್ಕಱ್ ಪಕಮೇ ಯೆೞುತಾಚ್ಚೊನ಼್
ಮೞಲೈ ತತುಮ್ಪು ಪಚುಙ್ಕುತಲೈಚ್

ಚೋಲೈಕ್ ಕಿಳಿಯೇ ಯುಯಿರ್ತ್ತುಣೈಯಾನ್
ತೋನ಼್ಱಾತ್ ತುಣೈಕ್ಕೋರ್ ತುಣೈಯಾಕಿತ್
ತುವಾತ ಚಾನ್ತಪ್ ಪೆರುವೆಳಿಯಿಱ್
ಱುರಿಯಙ್ ಕಟನ್ತ ಪರನಾತ

ಮೂಲತ್ ತಲತ್ತು ಮುಳೈತ್ತಮುೞು
ಮುತಲೇ ಮುತ್ತನ್ ತರುಕವೇ
ಮುಕ್ಕಟ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕು ವಿರುನ್ತಿಟುಮುಮ್
ಮುಲೈಯಾಯ್ ಮುತ್ತನ್ ತರುಕವೇ.
1

ಉರುಕಿ ಯುರುಕಿ ನೆಕ್ಕುನೆಕ್ಕು
ಳುಟೈನ್ತು ಕಚಿನ್ತಿಟ್ ಟಚುಮ್ಪೂಱುಮ್
ಉೞುವ ಲನ಼್ಪಿಱ್ ಪೞವಟಿಯಾ
ರುಳ್ಳತ್ ತಟತ್ತಿ ಲೂಱ್ಱೆಟುತ್ತುಪ್

ಪೆರುಕು ಪರಮಾ ನ಼ನ್ತ ವೆಳ್ಳಪ್
ಪೆರುಕ್ಕೇ ಚಿಱಿಯೇಮ್ ಪೆಱ್ಱಪೆರುಮ್
ಪೇಱೇ ಯೂಱು ನಱೈಕ್ಕೂನ್ತಱ್
ಪಿಟಿಯೇ ಕೊಟಿನುಣ್ ಣುಚುಪ್ಪೊಚಿಯ

ವರುಕುಙ್ ಕುಮಕ್ಕುನ಼್ ಱಿರಣ್ಟೇನ್ತು
ಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್ ಕೊಮ್ಪೇ ತೀಙ್ಕುೞಲಿನ಼್
ಮತುರಙ್ ಕನ಼ಿನ್ತ ಪಚುಙ್ಕುತಲೈ
ಮೞಲೈ ಯರುಮ್ಪಚ್ ಚೇತಾಮ್ಪನ಼್

ಮುರುಕು ವಿರಿಯುಞ್ ಚೆಙ್ಕನ಼ಿವಾಯ್
ಮುತ್ತನ್ ತರುಕ ಮುತ್ತಮೇ
ಮುಕ್ಕಟ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕು ವಿರುನ್ತಿಟುಮುಮ್
ಮುಲೈಯಾಯ್ ಮುತ್ತನ್ ತರುಕವೇ.
2

ಕೊೞುತಿ ಮತರ್ವಣ್ ಟುೞಕ್ಕುಕುೞಱ್
ಕೋತೈಕ್ ಕುಟೈನ್ತ ಕೊಣ್ಟಲುನಿನ಼್
ಕುತಲೈಕ್ ಕಿಳಿಮೆನ಼್ ಮೊೞಿಕ್ಕುಟೈನ್ತ
ಕುಱುಙ್ಕಟ್ ಕರುಮ್ಪುಙ್ ಕೂನ಼್ಪಿಱೈಕ್ಕೋ

ಟುೞತ ಪೊಲನ಼್ಚೀ ಱಟಿಕ್ಕುಟೈನ್ತ
ಚೆನ್ತಾ ಮರೈಯುಮ್ ಪಚುಙ್ಕೞುತ್ತುಕ್
ಕುಟೈನ್ತ ಕಮಞ್ಚೂಱ್ ಚಙ್ಕುಮೊೞು
ಕೊಳಿಯ ಕಮುಕು ಮೞಕುತೊಯ್ಯಿಲ್

ಎೞುತು ತಟನ್ತೋಟ್ ಕುಟೈನ್ತತಟಮ್
ಪಣೈಯುಮ್ ಪಣೈಮೆನ಼್ ಮುಲೈಕ್ಕುಟೈನ್ತ
ಇಣೈಮಾ ಮರುಪ್ಪುನ್ ತರುಮುತ್ತುನ಼್
ಟಿರುಮುತ್ ತೊವ್ವಾ ವಿಕಪರಙ್ಕಳ್

ಮುೞುತುನ್ ತರುವಾಯ್ ನಿನ಼್ಕನ಼ಿವಾಯ್
ಮುತ್ತನ್ ತರುಕ ಮುತ್ತಮೇ
ಮುಕ್ಕಟ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕು ವಿರುನ್ತಿಟುಮುಮ್
ಮುಲೈಯಾಯ್ ಮುತ್ತನ್ ತರುಕವೇ.
3

ಮತ್ತ ಮತಮಾಕ್ ಕವುಟ್ಟೊರುನಾನ಼್
ಮರುಪ್ಪುಪ್ ಪೊರುಪ್ಪು ಮಿಚೈಪ್ಪೊಲಿನ್ತ
ವಾನ಼ತ್ ತರಚು ಕೋಯಿಲ್ವಳರ್
ಚಿನ್ತಾ ಮಣಿಯುಮ್ ವಟಪುಲತ್ತಾರ್

ನತ್ತಮ್ ವಳರ ವಳಕೈಯರ್ಕೋ
ನ಼ಕರಿಲ್ ವಳರುಮ್ ವಾನ಼್ಮಣಿಯುಮ್
ನಳಿನ಼ಪ್ ಪೊಕುಟ್ಟಿಲ್ ವೀಱ್ಱಿರುಕ್ಕು
ನಙ್ಕೈ ಮನ಼ೈಕ್ಕೋರ್ ವಿಳಕ್ಕಮೆನ಼ಪ್

ಪೈತ್ತ ಚುಟಿಕೈಪ್ ಪಟಪ್ಪಾಯಱ್
ಪತುಮನಾಪನ಼್ ಮಾರ್ಪಿಲ್ವಳರ್
ಪರಿತಿ ಮಣಿಯು ಮೆಮಕ್ಕಮ್ಮೈ
ಪಣಿಯಲ್ ವಾೞಿ ವೇಯೀನ಼್ಱ

ಮುತ್ತ ಮುಕುನ್ತ ನಿನ಼್ಕನ಼ಿವಾಯ್
ಮುತ್ತನ್ ತರುಕ ಮುತ್ತಮೇ
ಮುಕ್ಕಟ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕು ವಿರುನ್ತಿಟುಮುಮ್
ಮುಲೈಯಾಯ್
ಮುತ್ತನ್ ತರುಕವೇ.
4

ಕೋಟುಙ್ ಕುವಟುಮ್ ಪೊರುತರಙ್ಕಕ್
ಕುಮರಿತ್ ತುಱೈಯಿಱ್ ಪಟುಮುತ್ತುಮ್
ಕೊಱ್ಕೈತ್ ತುಱೈಯಿಱ್ ಱುಱೈವಾಣರ್
ಕುಳಿಕ್ಕುಞ್ ಚಲಾಪಕ್ ಕುವಾನ಼್ಮುತ್ತುಮ್

ಆಟುಮ್ ಪೆರುನ್ತಣ್ ಟುಱೈಪ್ಪೊರುನೈ
ಯಾಱ್ಱಿಱ್ ಪಟುತೆಣ್ ಣಿಲಾಮುತ್ತುಮ್
ಅನ್ತಣ್ ಪೊತಿಯತ್ ತಟಞ್ಚಾರ
ಲರುವಿ ಚೊರಿಯುಙ್ ಕುಳಿರ್ಮುತ್ತುಮ್

ವಾಟುಙ್ ಕೊಟಿನುಣ್ ಣುಚುಪ್ಪೊಚಿಯ
ಮಟವ ಮಕಳಿ ರುಟನ಼ಾಟುಮ್
ವಣ್ಟಱ್ ಱುಱೈಕ್ಕು ವೈತ್ತುನೆಯ್ತ್ತು
ಮಣನ್ತಾೞ್ ನಱುಮೆನ಼್ ಪುಕೈಪ್ಪಟಲಮ್

ಮೂಟುಙ್ ಕುೞಲಾಯ್ ನಿನ಼್ಕನ಼ಿವಾಯ್
ಮುತ್ತನ್ ತರುಕ ಮುತ್ತಮೇ
ಮುಕ್ಕಟ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕು ವಿರುನ್ತಿಟುಮುಮ್
ಮುಲೈಯಾಯ್ ಮುತ್ತನ್ ತರುಕವೇ.
5

ವೇಱು

ಪೈವೈತ್ತ ತುತ್ತಿಪ್ ಪರೂಉಚ್ಚುಟಿಕೈ ಮುನ಼್ಱಿಱ್
ಪಚುಙ್ಕೊಟಿ ಯುಟುಕ್ಕೈ ಕಿೞಿಯಪ್
ಪಾಯಿರುಟ್ ಪಟಲಙ್ ಕಿೞಿತ್ತೆೞು ಚುಟರ್ಪ್ಪರಿತಿ
ಪರಿತಿಕ್ ಕೊಟಿಞ್ಚಿ ಮಾನ಼್ಱೇರ್

ಮೊಯ್ವೈತ್ತ ಕೊಯ್ಯುಳೈ ವಯಪ್ಪುರವಿ ವಾಯ್ಚ್ಚೆಲ್ಲ
ಮುಟ್ಕೋಲ್ ಪಿಟಿತ್ತು ನೆಟುವಾನ಼್
ಮುಱ್ಱತ್ತೈ ಯಿರುಳ್ಪಟ ವಿೞುಙ್ಕುನ್ ತುಕಿಱ್ಕೊಟಿ
ಮುನ಼ೈಕ್ಕಣೈ ವಟಿಮ್ಪು ನಕ್ಕಾ

ಮೈವೈತ್ತ ಚೆಞ್ಚಿಲೈಯು ಮಮ್ಪುಲಿಯು ಮೋಟನೆಟು
ವಾನ಼್ಮೀನ಼್ ಮಣನ್ತು ಕನ್ತ
ವಟವರೈ ಮುಕನ್ತನಿನ಼್ ವಯಕ್ಕೊಟಿ ಯೆನ಼ಪ್ಪೊಲಿಯು
ಮಞ್ಚಿವರ್ ವಳಾಕ ನொಚ್ಚಿತ್

ತೆಯ್ವತ್ ತಮಿೞ್ಕ್ಕೂಟ ಱೞೈಯತ್ ತೞೈತ್ತವ
ಟಿರುಪ್ಪವಳ ಮುತ್ತ ಮರುಳೇ
ಚೇಲ್ವೈತ್ತ ವೊಣ್ಕೊಟಿಯೈ ವಲಮ್ವೈತ್ತ ಪೆಣ್ಕೊಟಿ
ತಿರುಪ್ಪವಳ ಮುತ್ತ ಮರುಳೇ.
6

ಪಿನ಼್ನ಼ಱ್ ಱಿಱೈಕ್ಕಟನ಼್ ಮತುಕ್ಕುಟ ಮಱತ್ತೇಕ್ಕು
ಪೆಯ್ಮುಕಿಱ್ ಕಾರುಟಲಮ್ ವೆಣ್
ಪಿಱೈಮತಿಕ್ ಕೂನ಼್ಕುಯಕ್ ಕೈಕ್ಕಟೈಞ ರೊಟುಪುಟೈ
ಪೆಯರ್ನ್ತಿಟೈ ನುಟಙ್ಕ ವೊಲ್ಕು

ಮಿನ಼್ನ಼ಱ್ ಱಟಿತ್ತುಕ್ ಕರುಮ್ಪೊಱ್ಱೊಟಿಕ್ಕಟೈಚಿ
ಮೆಲ್ಲಿಯರ್ ವೆರೀಇಪ್ ಪೆಯರವಾನ಼್
ಮೀನ಼್ಕಣಮ್ ವೆರುಕ್ಕೊಳ್ಳ ವೆಟಿವರಾಲ್ ಕುತಿಕೊಳ್ಳುಮ್
ವಿಟ್ಪುಲಮ್ ವಿಳೈ ಪುಲಮೆನ಼ಕ್

ಕನ಼್ನ಼ಱ್ ಪೆರುಙ್ಕಾಟು ಕಱ್ಪಕಕ್ ಕಾಟ್ಟುವಳರ್
ಕಟವುಣ್ಮಾ ಕವಳಙ್ ಕೊಳಕ್
ಕಾಮತೇ ನ಼ುವುನಿನ಼್ಱು ಕಟೈವಾಯ್ ಕುತಟ್ಟಕ್
ಕತಿರ್ಕ್ಕುಲೈ ಮುತಿರ್ನ್ತು ವಿಳೈಯುಞ್

ಚೆನ್ನೆಱ್ ಪಟಪ್ಪೈಮತು ರೈಪ್ಪತಿ ಪುರಪ್ಪವ
ಟಿರುಪ್ಪವಳ ಮುತ್ತ ಮರುಳೇ
ಚೇಲ್ವೈತ್ತ ವೊಣ್ಕೊಟಿಯೈ ವಲಮ್ವೈತ್ತ ಪೆಣ್ಕೊಟಿ
ತಿರುಪ್ಪವಳ ಮುತ್ತ ಮರುಳೇ.
7

ಚಙ್ಕೋ ಲಿಟುಙ್ಕಟಱ್ ಱಾನ಼ೈಕ್ಕು ವೆನ್ನಿಟು
ತರಾಪತಿಕಣ್ ಮುನ಼್ಱಿಱೂರ್ತ್ತ
ತಮನ಼ಿಯಕ್ ಕುಪ್ಪೈಯುನ್ ತಿಚೈಮುತಲ್ವರ್ ತಟಮುಟಿತ್
ತಾಮಮುನ್ ತಲೈಮ ಯಙ್ಕಕ್

ಕೊಙ್ಕೋ ಲಿಟುಙ್ಕೈಕ್ ಕೊಟುಙ್ಕೋ ಲೊಟುನ್ತಿರಿ
ಕುಱುಮ್ಪನ಼್ ಕೊಟಿಚ್ಚುಱವು ನಿನ಼್
ಕೊಱ್ಱಪ್ ಪತಾಕೈಕ್ ಕುೞಾತ್ತಿನ಼ೊಟು ಮಿರಚತಕ್
ಕುನ಼್ಱಿನ಼ುಞ್ ಚೆನ಼್ಱು ಲಾವಪ್

ಪೊನ಼್ಕೋಲ ವೇಲೈಪ್ ಪುಱತ್ತಿನ಼ೊ ಟಕತ್ತಿನ಼ಿಮಿರ್
ಪೋರಾೞಿ ಪರಿತಿ ಯಿರತಪ್
ಪೊಙ್ಕಾೞಿ ಮಱ್ಱಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಾೞಿ ಯಿಱ್ಱಿರಿ
ಪುಲಮ್ಪಪ್ ಪುಲಮ್ಪು ಚೆಯ್ಯಚ್

ಚೆಙ್ಕೋ ಱಿರುತ್ತಿಯ ಮುಟಿಚ್ಚೆೞಿಯರ್ ಕೋಮಕ
ಟಿರುಪ್ಪವಳ ಮುತ್ತ ಮರುಳೇ
ಚೇಲ್ವೈತ್ತ ವೊಣ್ಕೊಟಿಯೈ ವಲಮ್ವೈತ್ತ ಪೆಣ್ಕೊಟಿ
ತಿರುಪ್ಪವಳ ಮುತ್ತ ಮರುಳೇ.
8

ವೇಱು

ಪರುವರೈ ಮುತುಪಲ ವಟಿಯಿನ಼ಿ ನ಼ೆಟುನಿಲ
ನೆಕ್ಕಕು ಟಕ್ಕನ಼ಿಯಿಱ್
ಪಟುನಱೈ ಪಟುನಿಱೈ ಕಟಮುಟೈ ಪಟುವಕ
ಟುಪ್ಪವು ವಟ್ಟೆೞವುಮ್

ವಿರಿತಲೈ ಮುತಲೊಟು ವಿಳೈಪುಲ ಮುಲೈಯವು
ೞಕ್ಕಿಯ ಮುಟ್ಚುಱವಿನ಼್
ವಿಚೈಯಿನ಼ಿನ಼್ ವೞಿನಱೈ ಮಿಟಱೊಟಿ ಕಮುಕಿನ಼್ವಿ
ೞುಕ್ಕುಲೈ ನೆಕ್ಕುಕವುಮ್

ಕರೈಯೆಱಿ ಪುಣರಿಯಿ ನ಼ಿರುಮಟಿ ಪೆರುಕುತ
ಟತ್ತುಮ ಟುತ್ತಮಟಕ್
ಕಳಿಱೊಟು ಪಿಳಿಱಿಯ ವಿಕಲಿಯ ಮುಕಿಲಿನ಼ಿ
ರಟ್ಟಿಯಿ ರಟ್ಟಿಯಮುಮ್

ಮುರಚತಿರ್ ಕಟಿನಕರ್ ಮತುರೈಯಿಲ್ ವಳರ್ಕಿಳಿ
ಮುತ್ತಮ ಳಿತ್ತರುಳೇ
ಮುೞುತುಲ ಕುಟೈಯತೊರ್ ಕವುರಿಯರ್ ಕುಲಮಣಿ
ಮುತ್ತಮ ಳಿತ್ತರುಳೇ.
9

ಪುತೈಯಿರುಳ್ ಕಿೞಿತರ ವೆೞುತರು ಪರಿತಿವ
ಳೈತ್ತಕ ಟಱ್ಪುವಿಯಿಱ್
ಪೊತುವಱ ವಟಿಮೈಚೆಯ್ ತಿಟುಮ್ವೞಿ ಯಟಿಯರ್ಪೊ
ರುಟ್ಟಲರ್ ವಟ್ಟಣೈಯಿಱ್

ಱತೈಮಲರ್ ಪೊತುಳಿಯ ಕಳಿಯಳಿ ಕುಮಿಱುಕು
ೞಱ್ಱಿರು ವೈತ್ತವಳಚ್
ಚತತಳ ಮುಳರಿಯಿನ಼್ ವನ಼ಿತೈಯೈ ಯುತವುಕ
ಟೈಕ್ಕಣ್ಮ ಟಪ್ಪಿಟಿಯೇ

ಪತುಮಮೊ ಟೊೞುಕೊಳಿ ವಳೈಯುನಿ ನ಼ಳಿನ಼ಮು
ಕತ್ತುಕಿ ಟಱ್ಱುಮುಱಪ್
ಪನ಼ಿಮಿತಿ ಯೊಟುಚುವೈ ಯಮುತಮು ನುತಲೊಟು
ಚೊಱ್ಕುತ ಲೈಕ್ಕಣಿಱೀಇ

ಮುತುತಮಿ ೞುತತಿಯಿಲ್ ವರುಮೊರು ತಿರುಮಕನ಼್
ಮುತ್ತಮ ಳಿತ್ತರುಳೇ
ಮುೞುತುಲ ಕುಟೈಯತೊರ್ ಕವುರಿಯರ್ ಕುಲಮಣಿ
ಮುತ್ತಮ ಳಿತ್ತರುಳೇ.
10

ಮುತ್ತಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

6-ವತು ವರುಕೈಪ್ ಪರುವಮ್

ಅಞ್ಚಿಲಮ್ ಪೋಲಿಟ ವರಿಕ್ಕುರಱ್ ಕಿಣ್ಕಿಣಿ
ಯರಱ್ಱುಚೆಞ್ ಚೀಱಟಿ ಪೆಯರ್ತ್
ತಟಿಯಿಟುನ್ ತೊಱುನಿನ಼್ ನ಼ಲತ್ತಕಚ್ ಚುವಟುಪಟ್
ಟಮ್ಪುವಿ ಯರಮ್ಪೈಯರ್ಕಟಮ್

ಮಞ್ಚುತುಞ್ ಚಳಕತ್ ತಿಳಮ್ಪಿಱೈಯು ಮೆನ್ತೈಮುಟಿ
ವಳರಿಳಮ್ ಪಿಱೈಯುನಾಱ
ಮಣಿನೂ ಪುರತ್ತವಿೞು ಮೆನ಼್ಕುರಱ್ ಕೋವಚೈಯು
ಮಟನಟೈಕ್ ಕೋತೊಟರ್ನ್ತುನ಼್

ಚೆಞ್ಚಿಲಮ್ ಪಟಿಪಱ್ಱು ತೆಯ್ವಕ್ಕು ೞಾತ್ತಿನ಼ೊಟು
ಚಿಱೈಯೋತಿ ಮಮ್ಪಿನ಼್ ಚೆಲಚ್
ಚಿಱ್ಱಿಟೈಕ್ ಕೊಲ್ಕಿಮಣಿ ಮೇಕಲೈಯಿರಙ್ಕತ್
ತಿರುಕ್ಕೋಯಿ ಲೆನ಼ವೆನ಼ಞ್ಚಕ್

ಕಞ್ಚಮುಞ್ ಚೆಞ್ಚೊಱ್ ಱಮಿೞ್ಕ್ ಕೂಟಲುಙ್ ಕೊಣ್ಟ
ಕಾಮರ್ಪೂಙ್ ಕೊಟಿವರುಕವೇ
ಕಱ್ಪಕಾ ಟವಿಯಿಱ್ ಕಟಮ್ಪಾ ಟವಿಪ್ಪೊಲಿ
ಕಯಱ್ಕಣಾ ಯಕಿವರುಕವೇ.
1

ಕುಣ್ಟುಪಟು ಪೇರಕೞಿ ವಯಿಱುಳೈನ್ ತೀನ಼್ಱಪೈಙ್
ಕೋತೈಯುಮ್ ಮತುರಮೊೞುಕುಙ್
ಕೊೞಿತಮಿೞ್ಪ್ ಪನ಼ುವಱ್ ಱುಱೈಪ್ಪಟಿಯು ಮಟನಟೈಕ್
ಕೂನ್ತಲಮ್ ಪಿಟಿಯುಮಱುಕಾಲ್

ವಣ್ಟುಪಟು ಮುಣ್ಟಕ ಮನ಼ೈಕ್ಕುಟಿ ಪುಕಚ್ಚಿವ
ಮಣಙ್ಕಮೞ ವಿಣ್ಟತೊಣ್ಟರ್
ಮಾನ಼ತತ್ ತಟಮಲರ್ಪ್ ಪೊಱ್ಕೋಯಿಲ್ ಕುಟಿಕೊಣ್ಟ
ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿವಿಲ್ವೇ

ಟುಣ್ಟುಪಟು ಮತಿನುತಱ್ ಱೋಕೈಯೊಟು ಮಳವಿಲ್ಪಲ
ತೊಲ್ಲುರು ವೆಟುತ್ತಮರ್ಚೆಯುನ್
ತೊಟುಚಿಲೈ ಯೆನ಼ಕ್ಕಕನ಼ ಮುಕಟುಮುಟ್ ಟಿಪ್ಪೂನ್
ತುಣರ್ತ್ತಲೈ ವಣಙ್ಕಿನಿಱ್ಕುಙ್

ಕಣ್ಟುಪಟು ಕನ಼್ನ಼ಲ್ಪೈಙ್ ಕಾಟುಪಟು ಕೂಟಱ್
ಕಲಾಪಮಾಮಯಿಲ್ ವರುಕವೇ
ಕಱ್ಪಕಾ ಟವಿಯಿಱ್ ಕಟಮ್ಪಾ ಟವಿಪ್ಪೊಲಿ
ಕಯಱ್ಕಣಾ ಯಕಿವರುಕವೇ.
2

ಮುಯಲ್ಪಾಯ್ ಮತಿಕ್ಕುೞವಿ ತವೞ್ಚೂ ಲಟಿಪ್ಪಲವಿನ಼್
ಮುಟ್ಪೊತಿ ಕುಟಕ್ಕನ಼ಿಯೊಟು
ಮುಟವುತ್ ತಟನ್ತಾೞೈ ಮುಪ್ಪುಟೈಕ್ ಕನ಼ಿಚಿನ್ತ
ಮೋತಿನೀ ರುಣ್ಟಿರುಣ್ಟ

ಪುಯಲ್ಪಾಯ್ ಪಟಪ್ಪೈತ್ ತಟಮ್ಪೊೞಿಲ್ಕ ಳನ಼್ಱಿಯೇೞ್
ಪೊೞಿಲೈಯು ಮೊರುಙ್ಕಲೈತ್ತುಪ್
ಪುಱಮೂಟು ಮಣ್ಟಚ್ ಚುವರ್ತ್ತಲಮಿಟಿತ್ತಪ್
ಪುಱಕ್ಕಟನ಼್ ಮಟುತ್ತುೞಕ್ಕಿಚ್

ಚೆಯಲ್ಪಾಯ್ ಕಟಱ್ಱಾನ಼ೈ ಚೆಙ್ಕಳಙ್ ಕೊಳವಮ್ಮೈ
ತಿಕ್ಕುವಿಚ ಯಙ್ಕೊಣ್ಟನಾಳ್
ತೆಯ್ವಕ್ ಕಯಱ್ಕೊಟಿಕ ಟಿಚೈತಿಚೈ ಯೆಟುತ್ತೆನ಼ತ್
ತಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟವೆಟಿಪೋಯ್ಕ್

ಕಯಲ್ಪಾಯ್ ಕುರಮ್ಪಣೈ ಪೆರುಮ್ಪಣೈತ್ ತಮಿೞ್ಮತುರೈ
ಕಾವಲನ಼್ ಮಕಳ್ವರುಕವೇ
ಕಱ್ಪಕಾ ಟವಿಯಿಱ್ ಕಟಮ್ಪಾ ಟವಿಪ್ಪೊಲಿ
ಕಯಱ್ಕಣಾ ಯಕಿವರುಕವೇ.
3

ವಟಮ್ಪಟ್ಟ ನಿನ಼್ಱುಣೈಕ್ ಕೊಙ್ಕೈಕ್ ಕುಟಙ್ಕೊಟ್ಟು
ಮತುರವಮು ತುಣ್ಟು ಕಟೈವಾಯ್
ವೞಿಯುಮ್ವೆಳ್ ಳರುವಿಯೆನ಼ ನಿಲವುಪೊೞಿ ಕಿಮ್ಪುರಿ
ಮರುಪ್ಪಿಱ್ ಪೊರುಪಿಟಿತ್ತುತ್

ತಟಮ್ಪಟ್ಟ ಪೊಱ್ಱಾತು ಚಿನ್ತುರಙ್ ಕುಮ್ಪತ್
ತಲತ್ತಣಿವ ತೊಪ್ಪವಪ್ಪಿಚ್
ಚಲರಾಚಿ ಯೇೞುನ್ ತಟಕ್ಕೈಯಿನ಼್ ಮುಕನ್ತುಪಿನ಼್
ಱಾನ಼ನೀ ರಾನ಼ಿರಪ್ಪಿ

ಮುಟಮ್ಪಟ್ಟ ಮತಿಯಙ್ ಕುಚಪ್ಪಟೈ ಯೆನ಼ಕ್ಕಕನ಼
ಮುಕಟುಕೈ ತಟವಿಯುಟುಮೀನ಼್
ಮುತ್ತಮ್ ಪತಿತ್ತಿಟ್ಟ ಮುಕಪಟಾ ಮೆನ಼ವೆೞು
ಮುಕಿಱ್ಪಟಾ ನೆಱ್ಱಿಚುಱ್ಱುಙ್

ಕಟಮ್ಪಟ್ಟ ಚಿಱುಕಟ್ ಪೆರುಙ್ಕೊಲೈಯ ಮೞವಿಳಙ್
ಕಳಿಱೀನ಼್ಱ ಪಿಟಿವರುಕವೇ
ಕಱ್ಪಕಾ ಟವಿಯಿಱ್ ಕಟಮ್ಪಾ ಟವಿಪ್ಪೊಲಿ
ಕಯಱ್ಕಣಾ ಯಕಿವರುಕವೇ.
4

ತೇನ಼ೊೞುಕು ಕಞ್ಚಪ್ ಪೊಲನ಼್ಚೀ ಱಟಿಕ್ಕೂಟ್ಟು
ಚೆಮ್ಪಞ್ಚಿ ಯಿನ಼್ಕುೞಮ್ಪಾಲ್
ತೆಳ್ಳಮು ತಿಱೈಕ್ಕುಮ್ ಪಚುಙ್ಕುೞವಿ ವೆಣ್ಟಿಙ್ಕಳ್
ಚೆಕ್ಕರ್ಮತಿ ಯಾಕ್ಕರೈಪೊರುಮ್

ವಾನ಼ೊೞುಕು ತುಙ್ಕತ್ ತರಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಙ್ಕೈ
ವಾಣಿನತಿ ಯಾಚ್ಚಿವಪಿರಾನ಼್
ಮಕುಟಕೋ ಟೀರತ್ ತಟಿಚ್ಚುವ ಟೞುತ್ತಿಯಿಟು
ಮರಕತಕ್ ಕೊಮ್ಪುಕತಿರ್ಕಾಲ್

ಮೀನ಼ೊೞುಕು ಮಾಯಿರು ವಿಚುಮ್ಪಿಱ್ ಚೆಲುಙ್ಕಟವುಳ್
ವೇೞತ್ತಿನ಼್ ಮತ್ತಕತ್ತು
ವೀಱ್ಱಿರುಕ್ ಕುಞ್ಚೇ ಯಿೞೈಕ್ಕುಮ್ ಪಚುಙ್ಕಮುಕು
ವೆಣ್ಕವರಿ ವೀಚುಮ್ ವಾಚಕ್

ಕಾನ಼ೊೞುಕು ತಟಮಲರ್ಕ್ ಕಟಿಪೊೞಿಱ್ ಕೂಟಲ್ವಳರ್
ಕವುರಿಯನ಼್ ಮಕಳ್ವರುಕವೇ
ಕಱ್ಪಕಾ ಟವಿಯಿಱ್ ಕಟಮ್ಪಾ ಟವಿಪ್ಪೊಲಿ
ಕಯಱ್ಕಣಾ ಯಕಿವರುಕವೇ.
5

ವೇಱು

ವಟಕ್ಕುಙ್ ಕುಮಕ್ಕುನ಼್ ಱಿರಣ್ಟೇನ್ತುಮ್
ವಣ್ಟನ಼್ ಮಕಳಿರ್ ಚಿಱುಮುಱ್ಱಿಲ್
ವಾರಿಕ್ ಕುವಿತ್ತ ಮಣಿಕ್ಕುಪ್ಪೈ
ವಾನ಼ಾ ಱಟೈಪ್ಪ ವೞಿಪಿೞೈತ್ತು

ನಟಕ್ಕುಙ್ ಕತಿರ್ಪೊಱ್ ಪರಿಚಿಲಾ
ನಕುವೆಣ್ ಪಿಱೈಕೈತ್ ತೋಣಿಯತಾ
ನಾಣ್ಮೀನ಼್ ಪರಪ್ಪುಚ್ ಚಿಱುಮಿತಪ್ಪಾ
ನಾಪ್ಪಣ್ ಮಿತಪ್ಪ ನಾಱ್ಕೋಟ್ಟುಕ್

ಕಟಕ್ಕುಞ್ ಚರತ್ತಿನ಼್ ಮತಿನತಿಯುಙ್
ಕಙ್ಕಾ ನತಿಯು ಮೆತಿರ್ಕೊಳ್ಳಕ್
ಕಕನ಼ ವೆಳಿಯುಙ್ ಕಱ್ಪಕಪ್ಪೂಙ್
ಕಾಟುಙ್ ಕಟನ್ತು ಕಟಲ್ಚುರುಙ್ಕ

ಮಟುಕ್ಕುನ್ ತಿರೈತ್ತಣ್ ಟುಱೈವೈಯೈ
ವಳನಾಟ್ ಟರಚೇ ವರುಕವೇ
ಮಲೈಯತ್ ತುವಚನ಼್ ಪೆಱ್ಱಪೆರು
ವಾೞ್ವೇ ವರುಕ ವರುಕವೇ.
6

ಕಣ್ಣನ್ ತಿಮಿರ್ನ್ತು ತೇನ಼ರುವಿ
ತುಳೈನ್ತಾ ಟಱುಕಾಱ್ ಱುಮ್ಪಿಪಚುನ್
ತೋಟ್ಟುಕ್ ಕತವನ್ತಿಱಪ್ಪ ಮಲರ್ತ್
ತೋಕೈ ಕುಟಿಪುಕ್ ಕೋಕೈಚೆಯುನ್

ತಣ್ಣಙ್ ಕಮಲಕ್ ಕೋಯಿಲ್ಪಲ
ಚಮೈತ್ತ ಮರುತತ್ ತಚ್ಚನ಼್ಮುೞು
ತಾಱ್ಱುಕ್ ಕಮುಕು ನಾಱ್ಱಿಯಿಟುನ್
ತಟಙ್ಕಾ ವಣಪ್ಪನ್ ತರಿಲ್ವೀಕ್ಕುಮ್

ವಿಣ್ಣಮ್ ಪೊತಿನ್ತ ಮೇಕಪಟಾ
ಮಿಚೈತ್ತೂಕ್ ಕಿಯಮ್ಪನ಼್ ಮಣಿಕ್ಕೊತ್ತು
ವಿರಿನ್ತಾ ಲೆನ಼ಕ್ಕಾ ನ಼ಿಮಿರ್ನ್ತುತಲೈ
ವಿರಿಯುಙ್ ಕುಲೈನೆಱ್ ಕಱ್ಱೈಪಲ

ವಣ್ಣಮ್ ಪೊಲಿಯುಮ್ ಪಣ್ಣೈವಯನ಼್
ಮತುರೈಕ್ ಕರಚೇ ವರುಕವೇ
ಮಲೈಯತ್ ತುವಚನ಼್ ಪೆಱ್ಱಪೆರು
ವಾೞ್ವೇ ವರುಕ ವರುಕವೇ.
7

ತಕರಕ್ ಕುೞಲಿ ನ಼ಱೈಯುನಱೈ
ತರುತೀಮ್ ಪುಕೈಯುನ್ ತಿಚೈಕ್ಕಳಿಱ್ಱಿನ಼್
ಱಟಕ್ಕೈ ನಾಚಿಪ್ ಪುೞೈಮಟುಪ್ಪತ್
ತಳರುಞ್ ಚಿಱುನುಣ್ ಮರುಙ್ಕುಲ್ಪೆರುಞ್

ಚಿಕರಕ್ ಕಳಪಪ್ ಪೊಮ್ಮನ಼್ಮುಲೈತ್
ತೆಯ್ವ ಮಕಳಿರ್ ಪುಟೈಯಿರಟ್ಟುಞ್
ಚೆಙ್ಕೈಕ್ ಕವರಿ ಮುಕನ್ತೆಱಿಯುಞ್
ಚಿಱುಕಾಱ್ ಕೊಚಿನ್ತು ಕುಟಿವಾಙ್ಕ

ಮುಕರಕ್ ಕಳಿವಣ್ ಟಟೈಕಿಟಕ್ಕು
ಮುಳರಿಕ್ ಕೊಟಿಕ್ಕುಙ್ ಕಲೈಕ್ಕೊಟಿಕ್ಕು
ಮುರುನ್ತು ಮುಱುವಲ್ ವಿರುನ್ತಿಟುಪುನ಼್
ಮೂರ ನ಼ೆಟುವೆಣ್ ಣಿಲವೆಱಿಪ್ಪ

ಮಕರಕ್ ಕರುಙ್ಕಟ್ ಚೆಙ್ಕನ಼ಿವಾಯ್
ಮಟಮಾನ಼್ ಕನ಼್ಱು ವರುಕವೇ
ಮಲೈಯತ್ ತುವಚನ಼್ ಪೆಱ್ಱಪೆರು
ವಾೞ್ವೇ ವರುಕ ವರುಕವೇ.
8

ತೊಟುಕ್ಕುಙ್ ಕಟವುಟ್ ಪೞಮ್ಪಾಟಱ್
ಱೊಟೈಯಿನ಼್ ಪಯನ಼ೇ ನಱೈಪೞುತ್ತ
ತುಱೈತ್ತೀನ್ ತಮಿೞಿ ನ಼ೊೞುಕುನಱುಞ್
ಚುವೈಯೇ ಯಕನ್ತೈಕ್ ಕಿೞಙ್ಕೈಯಕೞ್ನ್

ತೆಟುಕ್ಕುಮ್ ತೊೞುಮ್ಪ ರುಳಕ್ಕೋಯಿಱ್
ಕೇಱ್ಱುಮ್ ವಿಳಕ್ಕೇ ವಳರ್ಚಿಮಯ
ವಿಮಯಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಿಲ್ ವಿಳೈಯಾಟು
ಮಿಳಮೆನ಼್ ಪಿಟಿಯೇ ಯೆಱಿತರಙ್ಕಮ್

ಉಟುಕ್ಕುಮ್ ಪುವನ಼ಙ್ ಕಟನ್ತುನಿನ಼್ಱ
ವೊರುವನ಼್ ಱಿರುವುಳ್ ಳತ್ತಿಲೞ
ಕೊೞುಕ ವೆೞುತಿಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಿರುಕ್ಕು
ಮುಯಿಱೋ ವಿಯಮೇ ಮತುಕರಮ್ವಾಯ್

ಮಟುಕ್ಕುಙ್ ಕುೞಱ್ಕಾ ಟೇನ್ತುಮಿಳ
ವಞ್ಚಿಕ್ಕೊಟಿಯೇ ವರುಕವೇ
ಮಲೈಯತ್ ತುವಚನ಼್ ಪೆಱ್ಱಪೆರು
ವಾೞ್ವೇ ವರುಕ ವರುಕವೇ.
9

ಪೆರುನ್ತೇ ನ಼ಿಱೈಕ್ಕು ನಱೈಕ್ಕೂನ್ತಱ್
ಪಿಟಿಯೇ ವರುಕ ಮುೞುಞಾನ಼ಪ್
ಪೆರುಕ್ಕೇ ವರುಕ ಪಿಱೈಮೌಲಿಪ್
ಪೆಮ್ಮಾನ಼್ ಮುಕ್ಕಟ್ ಚುಟರ್ಕ್ಕಿಟುನಲ್

ವಿರುನ್ತೇ ವರುಕ ಮುಮ್ಮುತಱ್ಕುಮ್
ವಿತ್ತೇ ವರುಕ ವಿತ್ತಿನ಼್ಱಿ
ವಿಳೈಕ್ಕುಮ್ ಪರಮಾ ನ಼ನ್ತತ್ತಿನ಼್
ವಿಳೈವೇ ವರುಕ ಪೞಮಱೈಯಿನ಼್

ಕುರುನ್ತೇ ವರುಕ ವರುಳ್ಪೞುತ್ತ
ಕೊಮ್ಪೇ ವರುಕ ತಿರುಕ್ಕಟೈಕ್ಕಣ್
ಕೊೞಿತ್ತ ಕರುಣೈಪ್ ಪೆರುವೆಳ್ಳಙ್
ಕುಟೈವಾರ್ ಪಿಱವಿಪ್ ಪೆರುಮ್ಪಿಣಿಕ್ಕೋರ್

ಮರುನ್ತೇ ವರುಕ ಪಚುಙ್ಕುತಲೈ
ಮೞಲೈಕ್ ಕಿಳಿಯೇ ವರುಕವೇ
ಮಲೈಯತ್ ತುವಚನ಼್ ಪೆಱ್ಱಪೆರು
ವಾೞ್ವೇ ವರುಕ ವರುಕವೇ.
10

ವರುಕೈಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

7-ವತು ಅಮ್ಪುಲಿಪ್ ಪರುವಮ್

ಕಣ್ಟುಪಟು ಕುತಲೈಪ್ ಪಚುಙ್ಕಿಳಿ ಯಿವಟ್ಕೊರು
ಕಲಾಪೇತ ಮೆನ಼್ನ಼ನಿನ಼್ನ಼ೈಕ್
ಕಲೈಮಱೈಕಣ್ ಮುಱೈಯಿಟುವ ಕಣ್ಟೋ ವಲಾತೊಣ್
ಕಲಾನಿತಿ ಯೆನ಼ತ್ತೆರಿನ್ತೋ

ವಣ್ಟುಪಟು ತೆರಿಯಱ್ ಱಿರುತ್ತಾತೈ ಯಾರ್ಮರಪಿನ಼್
ವೞಿಮುತ ಲೆನ಼ಕ್ಕುಱಿತ್ತೋ
ವಳರ್ಚಟೈ ಮುಟಿಕ್ಕೆನ್ತೈ ತಣ್ಣಱುಙ್ ಕಣ್ಣಿಯಾ
ವೈತ್ತತು ಕಟೈಪ್ಪಿಟಿತ್ತೋ

ಕುಣ್ಟುಪಟು ಪಾಱ್ಕಟಲ್ ವರುನ್ತಿರುಚ್ ಚೇಟಿಯೊಟು
ಕೂಟಪ್ ಪಿಱನ್ತೋರ್ನ್ತೋ
ಕೋಮಾಟ್ಟಿ ಯಿವಣಿನ಼್ನ಼ೈ ವಮ್ಮೆನ಼ಕ್ ಕೊಮ್ಮೆನ಼ಕ್
ಕೂವಿಟಪ್ ಪೆಱ್ಱಾಯುನ಼ಕ್

ಕಣ್ಟುಪಟು ಚೀರಿತನ಼್ ಱಾತಲಾ ಲಿವಳುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
1

ಕುಲತ್ತೊಟು ತೆಯ್ವಕ್ ಕುೞಾಮ್ಪಿೞಿನ್ ತೂಱ್ಱಿಕ್
ಕುಟಿತ್ತುಚ್ ಚುವೈತ್ತುಮಿೞ್ನ್ತ
ಕೋತೆನ಼್ಱು ಮೞಲ್ವಿಟಙ್ ಕೊಪ್ಪುಳಿಕ್ ಕಿನ಼್ಱವಿರು
ಕೋಳಿನ಼ುಚ್ ಚಿಟ್ಟಮೆನ಼್ಱುಮ್

ಕಲೈತ್ತೋಟು ಮೂಟಿಕ್ ಕಳಙ್ಕಮ್ ಪೊತಿನ್ತಿಟ್ಟ
ಕಯರೋಕಿ ಯೆನ಼್ಱುಮೊರುನಾಳ್
ಕಣ್ಕೊಣ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ಕವುಙ್ ಕಟವತನ಼್ ಱೆನ಼ವುಮ್
ಕಟಱ್ಪುವಿ ಯೆಟುತ್ತ್ತಿಕೞವಿಟ್

ಪುಲತ್ತೋರು ಮುಟುಮೀನ಼್ ಕಣತ್ತೋಟು ಮೋಟುನಿನ಼್
ಪೋಲ್ವಾರ್ಕ್ಕು ಮಾಪಾತಕಮ್
ಪೋಕ್ಕುಮಿತ್ ತಲಮಲತು ಪುಕಲಿಲ್ಲೈ ಕಾಣ್ಮಿಚೈಪ್
ಪೊಙ್ಕುಪುನ಼ಲ್ ಕಱ್ಪಕಕ್ಕಾ

ಟಲೈತ್ತೋಟು ವೈಯೈತ್ ತುಱೈಪ್ಪಟಿ ಮಟಪ್ಪಿಟಿಯೊ
ಟಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
2

ಕೀಱ್ಱುಮತಿ ಯೆನ಼ನಿಲವು ತೋಱ್ಱುಪರು ವತ್ತಿಲೊಳಿ
ಕಿಳರ್ನುತಱ್ ಚೆವ್ವಿವವ್ವಿಕ್
ಕೆಣ್ಟೈತ್ ತಟಙ್ಕಣಾ ರೆರುವಿಟ್ ಟಿಱೈಞ್ಚಕ್
ಕಿಟನ್ತತು ಮುಟೈನ್ತಮುತಮ್ವಿಣ್

ಟೂಱ್ಱುಪುತು ವೆಣ್ಕಲೈ ಯುಟುತ್ತುಮುೞು ಮತಿಯೆನ಼
ವುತಿತ್ತವಮೈ ಯತ್ತುಮಮ್ಮೈ
ಯೊಣ್ಮುಕತ್ ತೊೞುಕುತಿರು ವೞಕೈಕ್ ಕವರ್ನ್ತುಕೊಣ್
ಟೋ ಟಿನ಼ತು ನಿಱ್ಕಮಱ್ಱೈ

ಮಾಱ್ಱವ ಳೊಟುಙ್ ಕೇಳ್ವರ್ ಮೌಲಿಯಿ ಲುಱೈನ್ತತು
ಮಱೈನ್ತುನ಼ೈ ಯೞೈತ್ತ ಪೊೞುತೇ
ಮಱ್ಱಿವಳ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ಚೊಱ್ಱಿಟಕ್ ಕಟವತೋ
ಮಣ್ಮುೞುತುಮ್ ವಿಮ್ಮುಪುಯಮ್ ವೈತ್

ತಾಱ್ಱುಮುಟಿ ಯರಚುತವು ಮರಚಿಳಙ್ ಕುಮರಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
3

ವಿಣ್ಟಲಮ್ ಪೊಲಿಯಪ್ ಪೊಲಿನ್ತಿಟುತಿ ಯೇಲುನ಼ತು
ವೆಮ್ಪಣಿಪ್ ಪಕೈ ವಿೞುಙ್ಕಿ
ವಿಕ್ಕಿಟಕ್ ಕಕ್ಕಿಟತ್ ತೊಕ್ಕಿಟರ್ಪ್ ಪಟುತಿವೆಯಿಲ್
ವಿರಿಯುಞ್ ಚುಟರ್ಪ್ ಪರಿತಿಯಿನ಼್

ಮಣ್ಟಲಮ್ ಪುಕ್ಕನ಼ೈ ಯಿರುತ್ತಿಯೆನ಼ಿ ನ಼ೊನ಼್ಳೊಳಿ
ಮೞುಙ್ಕಿಟ ವೞುಙ್ಕಿಟುತಿಪೊನ಼್
ವಳರ್ಚಟೈಕ್ ಕಾಟ್ಟೆನ್ತೈ ವೈತ್ತಿಟಪ್ ಪೆಱುತಿಯೇನ಼್
ಮಾಕಣಞ್ ಚುಱ್ಱವಚ್ಚಙ್

ಕೊಣ್ಟುಕಣ್ ಟುಞ್ಚಾ ತಿರುಪ್ಪತು ಮರುಪ್ಪೊಙ್ಕು
ಕೋತೈಯಿವಳ್ ಚೀಱಟಿಕಣಿನ಼್
ಕುಟರ್ ಕುೞಮ್ಪಿಟವೇ ಕುಮೈಪ್ಪತುಮ್ ಪೆಱುತಿಯೆಙ್
ಕೋಮಾಟ್ಟಿ ಪಾಲಟೈನ್ತಾಲ್

ಅಣ್ಟಪುಕಿ ರಣ್ಟಮು ಮಕಣ್ಟಮುಮ್ ಪೆಱುತಿಯಾ
ಲಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
4

ಎಣ್ಣಿಲ್ಪಲ ಪುವನ಼ಪ್ಪೆರುನ್ ತಟ್ಟೈ ಯೂಟುರುವಿ
ಯಿವಳ್ಪೆರುಮ್ ಪುಕೞ್ ನೆಟುನಿಲಾ
ಎಙ್ಕಣು ನಿಱೈನ್ತಿಟುವ ತಙ್ಕತನ಼ಿನ಼್ ಮೆಳ್ಳನೀ
ಯೆಳ್ಳಳವು ಮೊಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು

ವೆಣ್ಣಿಲವು ಪೊೞಿವತು ಕಿಟೈತ್ತನ಼ೈ ಮಟುತ್ತಿವಳ್
ವಿೞಿಕ್ಕಟೈ ಕೊೞಿತ್ತ ಕರುಣೈ
ವೆಳ್ಳನ್ ತಿಳೈತ್ತಾಟು ಪೆಱ್ಱಿಯಾಱ್ ಱಣ್ಣಳಿ
ವಿಳೈಪ್ಪತುಮ್ ಪೆಱ್ಱನ಼ೈ ಕೊಲಾಮ್

ಮಣ್ಣಿಲೊಣ್ ಪೈಙ್ಕೂೞ್ ವಳರ್ಪ್ಪತು ನ಼ಿಟತ್ತಮ್ಮೈ
ವೈತ್ತಿಟುಞ್ ಚತ್ತಿಯೇಕಾಣ್
ಮಱ್ಱೊರು ಚುತನ್ತಿರ ನಿನ಼ೈಕ್ಕೆನ಼ ವಿಲೈಕಲೈ
ಮತಿಕ್ಕಟವು ಣೀಯುಮುಣರ್ವಾಯ್

ಅಣ್ಣಲಙ್ ಕಳಿಯಾನ಼ೈ ಯರಚರ್ಕೋ ಮಕಳುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
5

ಮುನ಼್ಪುಮ್ಪ ರರಚುಚೆಯ್ ಪೆರುಮ್ಪಾವ ಮುಙ್ಕೋಪ
ಮೂರಿಮಾತ್ ತೊಟರ್ ಚಾಪಮುಮ್
ಮುಮ್ಮೈತ್ ತಮಿೞ್ಚೆೞಿಯನ಼್ ವೆಪ್ಪೊಟು ಕೊಟುಙ್ಕೂನ಼ು
ಮೋಚಿತ್ತ ವಿತ್ತಲತ್ತಿನ಼್

ಱನ಼್ಪೆರುನ್ ತನ಼್ಮೈಯೈ ಯುಣರ್ನ್ತಿಲೈ ಕೊಲ್ ಚಿವಾರಾಚ
ತಾನ಼ಿಯಾಯ್ಚ್ ಚೀವನ಼್ಮುತ್ತಿತ್
ತಲಮುಮಾಯ್ತ್ ತುವಾತಚಾನ್ ತತ್ತಲಮು ಮಾನ಼ತಿತ್
ತಲಮಿತ್ ತಲತ್ತಿಟೈಯೇಲ್

ಮನ಼್ಪೆರುಙ್ ಕುರವರ್ ಪಿೞೈತ್ತ ಪಾವಮುಮಱ್ಱೈ
ಮಾಮಟಿಕಳಿಟು ಚಾಪಮುಮ್
ವಳರಿಳಮ್ ಪರುವತ್ತು ನರೈತಿರೈಯು ಮುತಿರ್ಕೂನ಼ು
ಮಾಱ್ಱಿಟಪ್ ಪೆಱುತಿಕಣ್ಟಾಯ್

ಅನ಼್ಪರೆನ಼್ ಪುರುಕಕ್ ಕಚಿನ್ತಿಟು ಪಚುನ್ತೇನ಼ೊ
ಟಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
6

ಕುಮ್ಪಞ್ ಚುಮನ್ತಮತ ವೆಳ್ಳನೀರ್ ಕೊಟ್ಟುಙ್
ಕೊಟುಙ್ಕಳಿ ಱಿಟುಮ್ಪೋರ್ವೈಯಾನ಼್
ಕುಟಿಲಕೋ ಟೀರತ್ ತಿರುನ್ತುಕೊಣ್ ಟನ್ನಲಾರ್
ಕೊಯ್ತಳಿರ್ಕ್ ಕೈವರುಟವುಞ್

ಚೆಮ್ಪಞ್ ಚುಱುತ್ತವುಮ್ ಪತೈಪತೈತ್ ತಾರೞಱ್
ಚಿಕೈಯೆನ಼ಕ್ ಕೊಪ್ಪುಳಿಕ್ಕುಞ್
ಚೀಱಟಿಕಳ್ ಕನ಼್ಱಿಚ್ ಚಿವನ್ತಿಟ ಚೆಯ್ವತುನ್
ತಿರುವುಳತ್ ತಟೈಯಾತು ಪೊಱ್

ಱಮ್ಪಞ್ ಚುಮನ್ತೀನ಼್ಱ ಮಾನ಼ುಟ ವಿಲಙ್ಕಿನ಼್
ತನ಼ಿಪ್ಪುತಲ್ವನ಼ುಕ್ಕು ವಟ್ಟತ್
ತಣ್ಕುಟೈ ನಿೞಱ್ಱುನಿನ಼ೈ ವಮ್ಮೆನ಼ ವೞೈತ್ತನ಼
ಟೞೈತ್ತಿಟು ಕೞೈಕ್ ಕರುಮ್ಪೊನ಼್

ಱಮ್ಪಞ್ ಚುಟನ಼್ಕೊಣ್ಟ ಮಕರಕ್ ಕೊಟಿಕ್ಕೊಟಿಯೊ
ಟಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
7

ತುಳಿತೂಙ್ಕು ತೆಳ್ಳಮುತ ವೆಳ್ಳರುವಿ ಪೊೞಿಯುನಿನ಼್
ಱೊನ಼್ಮರಪು ತೞೈಯವನ್ತು
ತೋನ಼್ಱಿಟುಙ್ ಕೌರಿಯರ್ ಕುಲಕ್ಕೊೞುನ್ತೈಕ್ಕಣ್ಟು
ತುಣೈವಿೞಿಯು ಮನ಼ಮುನಿನ಼್ಱು

ಕಳಿತೂಙ್ಕ ವಳವಳಾಯ್ ವಾೞಾಮ ಲುಣ್ಣಮುತು
ಕಲೈಯೊಟು ಮಿೞನ್ತುವೆಱುಮಟ್
ಕಲತ್ತಿಟು ಪುತುಕ್ಕೂ ೞಿನ಼ುಕ್ಕಿರವು ಪೂಣ್ಟೊರು
ಕಳಙ್ಕಮ್ವೈತ್ ತಾಯಿತುವಲಾಲ್

ಒಳಿತೂಙ್ಕು ತೆಳಿವಿಚುಮ್ ಪಿನ಼ಿನ಼ಿನ಼್ನ಼ೊ ಟೊತ್ತವ
ನ಼ೊರುತ್ತನ಼್ ಕರತ್ತಿನ಼್ ವಾರಿ
ಉಣ್ಟೊತುಕ್ ಕಿಯಮಿಚ್ಚಿ ನಳ್ಳಿರುಳಿ ಲಳ್ಳಿಯುಣ್
ಟೋ ಟುಕಿನ಼್ ಱಾಯೆನ಼್ ಚೆಯ್ತಾಯ್

ಅಳಿತೂಙ್ಕು ಞಿಮಿಱೆೞುನ್ ತಾರ್ಕ್ಕುಙ್ ಕುೞಱ್ಱಿರುವೊ
ಟಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
8

ಮೞೈಕೊನ್ ತಳಕ್ಕೋತೈ ವಮ್ಮಿನ಼ೆನ಼್ ಱಳವಿನ಼ೀ
ವನ್ತಿಲೈ ಯೆನ಼ಕ್ ಕಟುಕಲುಮ್
ವಾಣ್ಮುಕಚ್ ಚೆವ್ವಿಕ್ ಕುಟೈನ್ತೊತುಙ್ ಕಿನ಼ವನ಼ೆತಿರ್
ವರವೊಲ್ಕಿ ಯೋಪಣಿಕಳ್ಕೋ

ಳಿೞೈಕ್ಕುಙ್ಕೊಲ್ ಪಿನ಼್ಱೊಟರ್ನ್ ತೆನ಼ವಞ್ಚಿ ಯೋತಾೞ್ತ್
ತಿರುನ್ತನ಼ನ಼್ ಪೋಲುಮೆನ಼ಯಾ
ಮಿತ್ತುಣೈಯು ಮೊರುವಾಱು ತಪ್ಪುವಿತ್ ತೋಮ್ವೆಕುಳಿ
ಲಿನ಼ಿಯೊರು ಪಿೞೈಪ್ಪಿಲ್ಲೈಕಾಣ್

ಟೞೈಕ್ಕುನ್ ತುಕಿಱ್ಕೊಟಿ ಮುಕಿಱ್ಕೊಟಿ ತಿರೈತ್ತುಮೇಱ್
ಱಲಮ್ವಳರ್ ನಕಿಱ್ಕೊಟಿಕಳೈತ್
ತಾೞ್ಕುೞಲು ನೀವಿನುತಲ್ ವೆಯರ್ವುನ್ ತುಟೈತಮ್ಮೈ
ಚಮಯಮಿತು ವೆನ಼್ಱಲುವಲಿಟ್

ಟೞೈಕ್ಕುನ್ ತಟಮ್ಪುರಿಚೈ ಮತುರೈತ್ ತುರೈಪ್ಪೆಣುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
9

ಏಟಕತ್ ತೆೞುತಾತ ವೇತಚ್ ಚಿರತ್ತರ
ಚಿರುಕ್ಕುಮಿವಳ್ ಚೀಱಟಿಕಣಿನ಼್
ನ಼ಿತಯತ್ ತಟತ್ತುಮ್ ಪೊಲಿನ್ತವರ್ ತಿರುವುಳತ್
ತೆಣ್ಣಿಯನ಼್ ಱೇಕಪಟಮಾ

ನಾಟಕತ್ ತೈನ್ತೊೞಿ ನ಼ಟಿಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಾನ಼್ಱೆಯ್ವ
ನತಿಯೊಟು ಮುಟಿತ್ತಲ್ ಪೆಱ್ಱಾಯ್
ನಙ್ಕೈಯಿವ ಟಿರುವುಳ ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿಪೆಱಿ ಲಿತುಪೋಲೊರ್
ನಱ್ಱವಪ್ ಪೇಱಿಲ್ಲೈಕಾಣ್

ಮಾಟಕಕ್ ಕಟೈತಿರಿತ್ ತಿನ಼್ನ಼ರಮ್ ಪಾರ್ತ್ತುಕಿರ್
ವಟಿಮ್ಪುತೈ ವರುಮನ್ನಲಾರ್
ಮಕರಯಾೞ್ ಮೞಲೈಕ್ಕು ಮರವಙ್ಕ ಣುಣ್ಟುಕಿಲ್
ವೞಙ್ಕಕ್ ಕೊೞುಙ್ಕೋಙ್ಕುತೂಙ್

ಕಾಟಕಪ್ ಪೊಱ್ಕಿೞಿ ಯವಿೞ್ಕ್ಕುಮತು ರೈತಿರುವೊ
ಟಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ
ಆಣಿಪ್ಪೊನ಼್ ವಿಲ್ಲಿಪುಣರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಿಯುಟ
ನ಼ಮ್ಪುಲೀ ಯಾಟವಾವೇ.
10

ಅಮ್ಪುಲಿಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

8-ವತು ಅಮ್ಮಾನ಼ೈಪ್ ಪರುವಮ್

ಕರೈಕ್ಕುಙ್ ಕಟಾಮಿರು ಕವುಟ್ಕುಟ ಮುಟೈನ್ತೂಱ್ಱು
ಕಳಿಱುಪೆರು ವಯಿಱುತೂರ್ಪ್ಪಕ್
ಕವಳನ್ ತಿರಟ್ಟಿಕ್ ಕೊಟುಪ್ಪತೆನ಼ ವುಞ್ಚೂೞ್ನ್ತೊರ್
ಕಲೈಮತಿಕ್ ಕಲಚವಮುತುಕ್

ಕಿರೈಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುನ್ತೇವರ್ ಪುನ಼್ಕಣ್ ಟುಟೈತ್ತಿಟ
ವೆಟುತ್ತಮುತ ಕಲಚಮ್ ವೆವ್ವೇ
ಱೀನ್ತಿಟುವ ತೆನ಼ವುಮುೞು ಮುತ್ತಿಟ್ ಟಿೞೈತ್ತಿಟ್ಟ
ವೆಱಿಪನ್ತಿನ಼್ ನಿರೈಯೆನ಼್ನ಼ವುಮ್

ವಿರೈಕ್ಕುನ್ ತಳಿರ್ಕ್ಕೈಕ್ ಕೊೞುನ್ತಾ ಮರೈತ್ತುಞ್ಚಿ
ಮೀತೆೞುನ್ ತಾರ್ತ್ತಪಿಳ್ಳೈ
ವೆಳ್ಳೋತಿ ಮತ್ತಿರಳಿ ತೆನ಼ವುನ್ ಕರುಮ್ಪಾಱೈ
ಮೀಮಿಚೈಚ್ ಚೆನ್ಚಾನ್ತುವೈತ್

ತರೈಕ್ಕುನ್ತಿರೈಕ್ಕೈವೆಳ್ ಳರುವಿವೈ ಯೈತ್ತುಱೈವಿ
ಯಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ
ಆಕಙ್ ಕಲನ್ತೊರುವರ್ ಪಾಕಮ್ ಪಕಿರ್ನ್ತಪೆಣ್
ಣಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ.
1

ತಿಙ್ಕಟ್ ಕೊೞುನ್ತೈಕ್ ಕೊೞುನ್ತುಪಟು ಪಟರ್ಚಟೈಚ್
ಚೆರುಕುತಿರು ಮಣವಾಳನ಼್ಮೇಱ್
ಚೆೞುಮಣಪ್ ಪನ್ತರಿ ಲೆಟುತ್ತೆಱಿಯು ಮಮುತವೆಣ್
ಟಿರಳೈಯಿಱ್ ಪುರಳುಮಱುಕಾಱ್

ಪೈಙ್ಕಟ್ ಚುರುಮ್ಪೆನ಼ ವಿಚುಮ್ಪಿಱ್ ಪಟರ್ನ್ತೆೞುಮ್
ಪನ಼ಿಮತಿ ಮಿಚೈತ್ತಾವಿಟುಮ್
ಪರುವಮಟ ಮಾನ಼ೆನ಼ವೆ ನ಼ಮ್ಮನ಼ೈನಿ ನ಼ಮ್ಮನ಼ೈಪ್
ಪಟೈವಿೞಿಕ್ ಕಯಲ್ಪಾಯ್ನ್ತೆೞು

ವೆಙ್ಕಟ್ ಕಟುಙ್ಕೊಲೈಯ ವೇೞಕ್ಕು ೞಾಮಿತೆನ಼
ಮೇಕಕ್ ಕುೞಾತ್ತೈಮುಟ್ಟಿ
ವಿಳೈಯಾಟು ಮೞಕಳಿಱು ಕಟೈವಾಯ್ ಕುತಟ್ಟಮುಕೈ
ವಿಣ್ಟವಮ್ ಪೈನ್ತುಕೋತ್ತ

ಅಙ್ಕಟ್ ಕರುಮ್ಪೇನ್ತು ಮಪಿಟೇಕ ವಲ್ಲಿತಿರು
ವಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ
ಆಕಙ್ ಕಲನ್ತೊರುವರ್ ಪಾಕಮ್ ಪಕಿರ್ನ್ತಪೆಣ್
ಣಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ.
2

ಕಳ್ಳೂಱು ಕಞ್ಚಕ್ ಕರತ್ತೂಱು ಚೇಯೊಳಿ
ಕಲಪ್ಪಚ್ ಚಿವಪ್ಪೂಱಿಯುಮ್
ಕರುಣೈಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೂಱ ವಮುತೂಱು ಪಾರ್ವೈಕ್
ಕಟೈಕ್ಕಟ್ ಕಱುಪ್ಪೂಱಿಯುಮ್

ನಳ್ಳೂಱು ಮಱುವೂ ಱಕಱ್ಱುಮುಕ ಮತಿಯಿಲ್ವೆಣ್
ಣಕೈಯೂಱು ನಿಲವೂಱಿಯುಮ್
ನಱ್ಱಾರಳ ವಮ್ಮನ಼ೈಯೊರ್ ಚಿಱ್ಕುಣತ್ ತಿನ಼ೈಮೂನ಼್ಱು
ನಱ್ಕುಣಙ್ ಕತುವಲ್ ಕಾಟ್ಟ

ಉಳ್ಳೂಱು ಕಳಿತುಳುಮ್ ಪಕ್ಕುರವ ರಿರುವೀರು
ಮುಱ್ಱಿಟು ತುವಾತ ಚಾನ್ತತ್
ತೊರುಪೆರು ವೆಳಿಕ್ಕೇ ವಿೞಿತ್ತುಱಙ್ ಕುನ್ತೊಣ್ಟ
ರುೞುವಲನ಼್ ಪೆನ಼್ಪುರುಕನೆಕ್

ಕಳ್ಳೂಱ ವುಳ್ಳೇ ಕಚಿನ್ತೂಱು ಪೈನ್ತೇಱ
ಲಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ
ಆಕಙ್ ಕಲನ್ತೊರುವರ್ ಪಾಕಮ್ ಪಕಿರ್ನ್ತಪೆಣ್
ಣಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ.
3

ಕುಲೈಪಟ್ಟ ಕಾನ್ತಟ್ ಟಳಿರ್ಕ್ಕೈಯಿಱ್ ಚೆಮ್ಮಣಿ
ಕುಯಿನ಼್ಱವಮ್ ಮನ಼ೈನಿತ್ತಿಲಙ್
ಕೋತ್ತವಮ್ ಮನ಼ೈಮುನ಼್ ಚೆಲಪ್ಪಿನ಼್ ಚೆಲುನ್ತನ಼್ಮೈ
ಕೋಕನ಼ಕ ಮನ಼ೈಯಾಟ್ಟಿಪಾಱ್

ಕಲೈಪಟ್ಟ ವೆಣ್ಚುಟರ್ಕ್ ಕಟವುಟೋ ಯ್ನ್ ತೇಕವತು
ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇಪುೞುಙ್ಕುಙ್
ಕಾಯ್ಕತಿರ್ಕ್ ಕಟವುಳುಮ್ ಪಿನ಼್ಱೊಟರ್ವ ತೇಯ್ಪ್ಪಕ್
ಕಱಙ್ಕರುವಿ ತೂಙ್ಕುವೋಙ್ಕು

ಮಲೈಪ್ಪಟ್ಟ ವಾರಮುಮ್ ವಯಿರಮುಮ್ ಪಿಱವುಮಾ
ಮಾಮಣಿತ್ ತಿರಳೈವಾರಿ
ಮಱಿತಿರೈಕ್ ಕೈಯಾ ಲೆಟುತ್ತೆಱಿಯ ನಾಱ್ಕೋಟ್ಟು
ಮತಕಳಿಱು ಪಿಳಿಱಿಯೋಟುಮ್

ಅಲೈಪಟ್ಟ ವೈಯೈತ್ ತುಱೈಚ್ಚಿಱೈ ಯನ಼ಪ್ಪೇಟೈ
ಯಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ
ಆಕಙ್ ಕಲನ್ತೊರುವರ್ ಪಾಕಮ್ ಪಕಿರ್ನ್ತಪೆಣ್
ಣಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ.
4

ತಮರಾನ಼ ನಿನ಼್ಱುಣೈಚ್ ಚೇಟಿಯರಿ ಲೊರುಚಿಲರ್
ತಟಕ್ಕೈಯಿ ನೆಟುತ್ತಾಟುನಿನ಼್
ಱರಳವಮ್ ಮನ಼ೈಪಿಟಿತ್ ತೆತಿರ್ವೀಚಿ ವೀಚಿಯಿಟ
ಚಾರಿವಲ ಚಾರಿತಿರಿಯಾ

ನಿಮಿರಾಮು ನ಼ಮ್ಮನ಼ೈಯೊ ರಾಯಿರ ಮೆಟುತ್ತೆಱಿಯ
ನಿರೈನಿರೈಯ ತಾಯ್ಕಕನ಼ಮೇಲ್
ನಿಱ್ಕಿನ಼್ಱ ತಮ್ಮೈನೀ ಪೆಱ್ಱವಕಿ ಲಾಣ್ಟಮು
ನಿರೈತ್ತುವೈತ್ ತತುಕಟುಪ್ಪ

ಇಮಿರಾ ವರಿಚ್ಚುರುಮ್ ಪಾರ್ತ್ತೆೞಪ್ ಪೊೞಿಲೂ
ಟೆೞುನ್ತಪೈನ್ ತಾತುಲ ಕೆಲಾಮ್
ಇರುಳ್ಚೆಯಚ್ ಚೆಯ್ತುನಿನ಼್ ಚೇನ಼ಾ ಪರಾಕಮೆನ಼ು
ಮೇಕ್ಕಮಳ ಕಾಪುರಿಕ್ಕುಮ್

ಅಮರಾ ಮತಿಕ್ಕುಞ್ಚೆಯ್ ಮತುರಾ ಪುರಿತ್ತಲೈವಿ
ಯಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ
ಆಕಙ್ ಕಲನ್ತೊರುವರ್ ಪಾಕಮ್ ಪಕಿರ್ನ್ತಪೆಣ್
ಣಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ.
5

ಉಯಿರಾ ಯಿರುಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಚೇಟಿಯರಿನ಼್ ಮಲರ್ಮೀ
ತುತಿತ್ತವ ಳೆತಿರ್ತ್ತುನಿನ಼್ನ಼ೋ
ಟೊಟ್ಟಿಯೆಟ್ ಟಿಪ್ಪಿಟಿತ್ ತಿಟ್ಟವಮ್ ಮನ಼ೈತೇಟಿ
ಯೋಟಿಯಾ ಟಿತ್ತಿರಿಯನೀ

ಪೆಯರಾ ತಿರುನ್ತುವಿಳೈ ಯಾಟುವತು ಕಣ್ಟೆನ್ತೈ
ಪಿಱೈಮುಟಿ ತುಳಕ್ಕ ಮುಟಿಮೇಱ್
ಪೆರುಕುಚುರ ಕಙ್ಕೈನುರೈ ಪೊಙ್ಕಲಮ್ ಮಾನ಼ೈಯಪ್
ಪೆಣ್ಕೊಟಿಯು ಮಾಟನ಼್ಮಾನ಼

ವೆಯರಾ ಮನ಼ಮ್ಪುೞುಙ್ ಕಿಟುಮಮರರ್ ತಚ್ಚನ಼ುಮ್
ವಿಯಪ್ಪಚ್ ಚೆಯುನ್ತವಳಮಾ
ಮೇಟೈಯುನ್ ತಣ್ಟರಳ ಮಾಟಮುನ್ ತೆಣ್ಣಿಲಾ
ವೀಚತ್ ತಿಚೈಕ್ಕಳಿಱೆಲಾಮ್

ಅಯಿರಾ ವತತ್ತಿನ಼ೈ ನಿಕರ್ಕ್ಕುಮತು ರೈತ್ತಲೈವಿ
ಯಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ
ಆಕಙ್ ಕಲನ್ತೊರುವರ್ ಪಾಕಮ್ ಪಕಿರ್ನ್ತಪೆಣ್
ಣಮ್ಮಾನ಼ೈ ಯಾಟಿಯರುಳೇ.
6

ವೇಱು

ಮುತ್ತಮ ೞುತ್ತಿಯ ವಮ್ಮನ಼ೈ ಕೈಮ್ಮಲರ್
ಮುಳರಿಮ ಣಙ್ಕಮೞ
ಮೊಯ್ಕುೞಲ್ ವಣ್ಟುನಿನ಼್ ಮೈವಿೞಿ ವಣ್ಟಿನ಼್
ಮುಯಙ್ಕಿ ಮಯಙ್ಕಿಯಿಟಕ್

ಕೊತ್ತು ಮಣಿತ್ತಿರ ಳಿಱ್ಚೆಯು ಮಮ್ಮನ಼ೈ
ಕುಯಿಲಿನ಼್ಮಿ ೞಱ್ಱಿಯನಿನ಼್
ಕುೞಲಿನ಼ಿ ಚೈಕ್ಕುರು ಕಿಪ್ಪನ಼ಿ ತೂಙ್ಕು
ಕುಱುನ್ತುಳಿ ಚಿನ್ತಿಯಿಟ

ವಿತ್ತುರು ಮತ್ತಿಲಿ ೞೈತ್ತವು ನಿನ಼್ಕೈ
ವಿರಱ್ಪವ ಳತ್ತಳಿರಿನ಼್
ವಿಳೈತರು ಮೊಳ್ಳೊಳಿ ತಿರುಟಪ್ ಪೋವತು
ಮೀಳ್ವತು ಮಾಯ್ತ್ತಿರಿಯ

ಅತ್ತನ಼್ ಮನ಼ತ್ತೆೞು ತಿಯವುಯಿ ರೋವಿಯ
ಮಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ
ಅೞಕು ತೞೈನ್ತಕಲ್ ಯಾಣಚವುನ್ತರಿ
ಯಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ.
7

ಕಿಳನಿಲ ವುಮಿೞ್ಪರು ಮುತ್ತಿನ಼್ ಕೋವೈ
ಯೆಟುತ್ತವರ್ ತಿರುಮಾರ್ಪುಕ್
ಕಿಟುವ ಕಟುಪ್ಪವು ಮಪ್ಪರಿ ಚೇಪಲ
ಮಣಿಯಿ ನ಼ಿಯಱ್ಱಿಯಿಟುಮ್

ವಳರೊಳಿ ವಿಮ್ಮಿಯ ವಮ್ಮನ಼ೈ ಚೆಲ್ವತು
ವಾನ಼ವಿ ಲೊತ್ತಿಟವುಮ್
ಮನ಼ನ಼ೆಕ್ ಕುರುಕಪ್ ಪರಮಾ ನ಼ನ್ತ
ಮಟುತ್ತ ತಿರುತ್ತೊಣ್ಟರ್ಕ್

ಕಳಿಕನ಼ಿ ಯತ್ತಿರು ವರುಳ್ಕನ಼ಿ ಯುಙ್ಕನ಼ಿ
ಯಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ
ಅೞಕು ತೞೈನ್ತಕಲ್ ಯಾಣ ಚವುನ್ತರಿ
ಯಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ.
8

ಕೈಮ್ಮಲ ರಿಱ್ಪೊಲಿ ಕತಿರ್ಮುತ್ ತಮ್ಮನ಼ೈ
ನಕೈಮುತ್ ತೊಳಿತೋಯಕ್
ಕಣ್ಟವರ್ ನಿಱ್ಕಪ್ ಪಿಱರ್ಚಿಲರ್ ಚೆಙ್ಕೈಕ್
ಕಮಲಚ್ ಚುಟರ್ಕತುವಚ್

ಚೆಮ್ಮಣಿ ಯಿಱ್ಚೆಯ್ ತಿೞೈತ್ತನ಼ ವೆನ಼ವುಞ್
ಚಿಱ್ಚಿಲರ್ ಕಟ್ಕಟೈಯಿನ಼್
ಚೆವ್ವಿಯೈ ವವ್ವಿಯ ಪಿನ಼್ಕರು ಮಣಿಯಿಱ್
ಚೆಯ್ತನ಼ ಕೊಲ್ಲೆನ಼ವುನ್

ತಮ್ಮನ಼ ಮೊಪ್ಪ ವುರೈಪ್ಪನ಼ ಮಱ್ಱೈಚ್
ಚಮಯತ್ ತಮೈವುಪೆಱಾರ್
ತತ್ತಮಿ ನ಼ಿನ಼್ಱು ಪಿತಱ್ಱುವ ಪೊರುವತ್
ತನ಼ಿಮುತಲ್ ಯಾಮೆನ಼್ಪಾರ್ಕ್

ಕಮ್ಮನ಼ೈ ಯಾಯವರ್ ತಮ್ಮನ಼ೈ ಯಾನ಼ವ
ಳಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ
ಅೞಕು ತೞೈನ್ತಕಲ್ ಯಾಣ ಚವುನ್ತರಿ
ಯಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ.
9

ಒಳ್ಳೊಳಿ ಮರಕತ ಮುಮ್ಮುೞು ನೀಲಮು
ಮೊಣ್ಟರ ಳತ್ತಿರಳುಮ್
ಒೞುಕೊಳಿ ಪೊಙ್ಕ ವಿಳೈನ್ತಿಟು ಮಮ್ಮನ಼ೈ
ಯೊರುಮೂನ಼್ ಱಟೈವಿಲೆಟಾಕ್

ಕಳ್ಳವಿೞ್ ಕೋತೈ ವಿಚುಮ್ಪುಱ ವೀಚುವ
ಕಣ್ಣುತಲ್ ಪಾಱ್ಚೆಲನಿನ಼್
ಕೈಯಿಲ್ ವಳರ್ತ್ತ ಪಚುಙ್ಕಿಳಿ ಯುಮ್ವಳರ್
ಕಾಮರ್ ಕರುಙ್ಕುಯಿಲುಮ್

ಪಿಳ್ಳೈವೆ ಳೋತಿಮ ಮುಮ್ಮುಱೈ ಮುಱೈಯಾಱ್
ಪೆರುಕಿಯ ಕಾತಲೈಮೇಱ್
ಪೇಚ ವಿಟುಪ್ಪ ಕಟುಪ್ಪ ವಣೈತ್ತೊರು
ಪೆಟೈಯೋ ಟಾಚವನ಼ಮ್

ಅಳ್ಳಲ್ ವಯಿಱ್ಱುಯಿನ಼್ ಮತುರೈತ್ ತುರೈಮಕ
ಳಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ
ಅೞಕು ತೞೈನ್ತಕಲ್ ಯಾಣಚವುನ್ತರಿ
ಯಾಟುಕ ವಮ್ಮಾನ಼ೈಯೇ.
10

ಅಮ್ಮಾನ಼ೈಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

9-ವತು ನೀರಾಟಱ್ ಪರುವಮ್

ವಳೈಯಾಟು ವಣ್ಕೈಪ್ ಪೊಲನ಼್ಚಙ್ ಕೊಟುಮ್ಪೊಙ್ಕು
ಮಱಿತಿರೈಚ್ ಚಙ್ಕೊಲಿಟ
ಮತರರಿಕ್ ಕಟ್ಕಯಲ್ ವರಿಕ್ಕಯ ಲೊಟುಮ್ಪುರಳ
ಮಕರನ್ತ ಮುಣ್ಟುವಣ್ಟಿನ಼್

ಕಿಳೈಯೊಟು ನಿನ಼್ಱಿರುಕ್ ಕೇಚಪಾ ಚತ್ತಿನ಼ೊಟು
ಕಿಳರ್ಚೈವ ಲಕ್ಕೊತ್ತೆೞಕ್
ಕಿಟೈಯಾತ ಪುತುವಿರುನ್ ತೆತಿರ್ಕೊಣ್ಟು ತತ್ತಮಿಱ್
ಕೇಳಿರ್ಕ ಟೞೀಇಕ್ಕೊಣ್ಟೆನ಼ತ್

ತಳೈಯೊಟು ಕರೈಯಟಿಚ್ ಚಿಱುಕಟ್ ಪೆರುಙ್ಕೈತ್
ತಟಕ್ಕಳಿ ಱೆಟುತ್ತು ಮಱ್ಱತ್
ತವಳಕ್ ಕಳಿಱ್ಱಿನ಼ೊಟು ಮುಟ್ಟವಿಟ್ ಟೆಟ್ಟುಮತ
ತನ್ತಿಯುಮ್ ಪನ್ತಟಿತ್ತು

ವಿಳೈಯಾಟುಮ್ ವೈಯೈತ್ ತಟನ್ತುಱೈ ಕುಟೈನ್ತುಪುತು
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ
ವಿಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಯವರ್ಕೊರು ಕಯಱ್ಕೊಟಿ ಕೊಟುತ್ತಕೊಟಿ
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ.
1

ನಿರೈಪೊಙ್ ಕಿಟುಞ್ಚೆಙ್ಕೈ ವೆಳ್ವಳೈ ಕಳಿಪ್ಪನಕೈ
ನಿಲವುವಿರಿ ಪವಳಮ್ವೆಳಿಱ
ನೀಲಕ್ ಕರುಙ್ಕುವಳೈ ಚೆಙ್ಕುವಳೈ ಪೂಪ್ಪವಱ
ನ಼ೆಱಿಕುೞಱ್ ಕಱ್ಱೈ ಚರಿಯತ್

ತಿರೈಪೊಙ್ಕು ತಣ್ಣನ್ ತುಱೈಕುಟೈನ್ ತಾಟುವ
ಚೆೞುನ್ತರಙ್ ಕಕ್ಕಙ್ಕೈನುಣ್
ಚಿಱುತಿವಲೈ ಯಾಪ್ಪೊಙ್ಕು ಮಾನ಼ನ್ತ ಮಾಕ್ಕಟ
ಱಿಳೈತ್ತಾಟು ಕಿನ಼್ಱತೇಯ್ಪ್ಪಕ್

ಕರೈಪೊಙ್ಕು ಮಱಿತಿರೈಕ್ ಕೈಯಾಱ್ ಱಟಮ್ಪಣೈಕ್
ಕೞನ಼ಿಯಿಱ್ ಕನ಼್ನ಼ಿಯಾಮುಲೈಕ್
ಕಳಪಕ್ ಕುೞಮ್ಪೈಕ್ ಕರೈತ್ತುವಿಟ್ ಟಳ್ಳಱ್
ಕರುಞ್ಚೇಱು ಚೆಞ್ಚೇಱತಾಯ್

ವಿರೈಪೊಙ್ ಕಿಟತ್ತುಙ್ಕ ವೇಕವತಿ ಪೊಙ್ಕುಪುತು
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ
ವಿಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಯವರ್ಕ್ಕೊರು ಕಯಱ್ಕೊಟಿ ಕೊಟುತ್ತಕೊಟಿ
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ.
2

ಪಣ್ಣಾಱು ಕಿಳಿಮೊೞಿಪ್ ಪಾವೈನಿನ಼್ ಱಿರುಮೇನ಼ಿ
ಪಾಚೊಳಿ ವಿರಿಪ್ಪ ವನ್ತಣ್
ಪವಳಕ್ ಕೊಟಿಕ್ಕಾಮರ್ ಪಚ್ಚಿಳಙ್ ಕೊಟಿಯತಾಯ್ಪ್
ಪರುಮುತ್ತ ಮರಕತಮಾಯ್ತ್

ತಣ್ಣಾಱು ಮಲ್ಲಱ್ ಱುಱೈಚ್ಚಿಱೈ ಯನ಼ಙ್ಕಳಿ
ತೞೈಕ್ಕುಙ್ ಕಲಾಮಞ್ಞೈಪಾಯ್ಚ್
ಚಕಲಮುನ್ ನಿನ಼್ಱಿರುಚ್ ಚೊರುಪಮೆನ಼್ ಱೋಲಿಟುಞ್
ಚತುಮಱೈಪ್ ಪೊರುಳ್ ವೆಳಿಯಿಟಕ್

ಕಣ್ಣಾಱು ಕುೞಲಿಯರ್ ಕುಟಕ್ಕೊಙ್ಕೈ ಪೊಙ್ಕುಚೆಙ್
ಕಳಪಮುಙ್ ಕತ್ತೂರಿಯುಮ್
ಕರ್ಪ್ಪುರಮು ಮೊಕ್ಕಕ್ ಕರೈತ್ತೋಟಿ ವಾಣಿಯುಙ್
ಕಾಳಿನ್ತಿ ಯುಙ್ಕಙ್ಕೈಯಾಮ್

ವಿಣ್ಣಾಱು ಮಳವಳಾಯ್ ವಿಳೈಯಾಟು ವೈಯೈಪುತು
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ
ವಿಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಯವರ್ಕ್ಕೊರು ಕಯಱ್ಕೊಟಿ ಕೊಟುತ್ತಕೊಟಿ
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ.
3

ತೂಙ್ಕುಚಿಱೈ ಯಱುಕಾ ಲುಱಙ್ಕುಕುೞ ನ಼ಿನ಼್ಱುಣೈತ್
ತೋೞಿಯರ್ಕಣ್ ಮೆಱ್ಕುಙ್ಕುಮನ್
ತೋಯುಮ್ ಪನ಼ಿತ್ತುಱೈಚ್ ಚಿವಿಱವೀ ಚಕ್ಕುಱುನ್
ತುಳಿಯೆಮ್ ಮರುಙ್ಕುಮೋಟಿ

ವಾಙ್ಕುಮಲೈ ವಿಲ್ಲಿಮಾರ್ ವಿಣ್ಣುಱು ನನ಼ೈನ್ತವರ್
ವನ಼ೈನ್ತಿಟು ತಿಕಮ್ಪರಞ್ ಚೆವ್
ವಣ್ಣಮಾಚ್ ಚೆಯ್ವತಚ್ ಚೆವ್ವಾನ಼ ವಣ್ಣರೊಟು
ಮಞ್ಚಳ್ವಿಳೈ ಯಾಟಲೇಯ್ಪ್ಪತ್

ತೇಙ್ಕುಮಲೈ ಯರುವಿನೆಟು ನೀತ್ತತು ಮಾಚುಣತ್
ತಿರಳ್ಪುಱಞ್ ಚುಱ್ಱಿಯೀರ್ಪ್ಪಚ್
ಚಿನ಼ವೇೞ ಮೊನ಼್ಱೊರು ಚುೞಿಚ್ಚುೞಲನ಼್ ಮನ್ತರನ್
ತಿರೈಕಟನ಼್ ಮತಿತ್ತನ಼್ಮಾನ಼ುಮ್

ವೀಙ್ಕುಪುನ಼ಲ್ ವೈಯೈತ್ತಟನ್ತುಱೈ ಕುಟೈನ್ತುಪುತು
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ
ವಿಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಯವರ್ಕೊರು ಕಯಱ್ಕೊಟಿ ಕೊಟುತ್ತಕೊಟಿ
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ.
4

ತುಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪನ಼ಿತ್ತಿವಲೈ ಚಿತಱಕ್ ಕುಟೈನ್ತಾಟು
ತುಱೈಯಿಱ್ ಱುಱೈತ್ತಮಿೞೊಟುಮ್
ತೊನ಼್ಮಱೈ ತೆಳಿಕ್ಕುಙ್ ಕಲೈಕ್ಕೊಟಿ ಯೆನ಼ುನ್ತುಣೈತ್
ತೋೞೀಮೂೞ್ ಕಿಪ್ಪುನ಼ನ಼್ಮಟುತ್

ತೊಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪತತ್ತುಮಱ್ ಱವಳೆನ಼ ವನ಼ಪ್ಪೇಟೈ
ಯೋಟಿಪ್ ಪಿಟಿಪ್ಪತಮ್ಮೈ
ಯೊಣ್ಪರಿ ಪುರತ್ತೊನ಼ಿಯು ಮಟನಟೈಯುಮ್ ವௌವಿನ಼
ತುಣರ್ನ್ತುಪಿನ಼್ ಱೊಟರ್ವತೇಯ್ಪ್ಪ

ನೆಳಿಕ್ಕುನ್ ತರಙ್ಕತ್ ತಟಙ್ಕಙ್ಕೈ ಯುಟನ಼ೊಟ್ಟಿ
ನಿತ್ತಿಲಪ್ ಪನ್ತಾಟವುಮ್
ನಿರೈಮಣಿತ್ ತಿರಳಿನ಼್ ಕೞಙ್ಕಾಟ ವುನ್ತನ಼್
ನ಼ೆಟುತ್ತಿರೈಕ್ ಕೈಯೆಟುತ್ತು

ವಿಳಿಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುನ್ತಣ್ ಟುಱೈಕ್ಕಟವುಳ್ ವೈಯೈನೆಟು
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ
ವಿಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಯವರ್ಕೊರು ಕಯಱ್ಕೊಟಿ ಕೊಟುತ್ತಕೊಟಿ
ವೆಳ್ಳನೀ ರಾಟಿಯರುಳೇ.
5

ವೇಱು

ತುಙ್ಕ ಮುಲೈಪ್ಪೊಱ್ ಕುಟಙ್ಕೊಣ್ಟು
ತೂನೀರ್ನೀನ್ತಿ ವಿಳೈಯಾಟುನ್
ತುಣೈಚ್ಚೇ ಟಿಯರ್ಕಣ್ ಮೇಱ್ಪಚುಮ್ಪೊಱ್
ಚುಣ್ಣ ಮೆಱಿಯ ವರಚ್ಚೇನ್ತ

ಅಙ್ಕಣ್ ವಿಚುಮ್ಪಿ ನ಼ಿನ಼್ಕುೞಱ್ಕಾಟ್
ಟಱುಕಾಱ್ ಕರುಮ್ಪ ರೆೞುನ್ತಾರ್ಪ್ಪ
ತೈಯನ಼್ ಱಿರುಮೇ ನ಼ಿಯಲಮ್ಮೈ
ಯರುಟ್ಕಟ್ ಚುರುಮ್ಪಾರ್ತ್ ತೆೞನ಼್ಮಾನ಼ಚ್

ಚೆಙ್ಕ ಣಿಳೈಞರ್ ಕಳಿರ್ಕಾಮತ್
ತೀಮುಣ್ ಟಿಟಕ್ಕಣ್ ಟಿಳಮಕಳಿರ್
ಚೆೞುಮೆನ಼್ ಕುೞಱ್ಕೂಟ್ ಟಕಿಱ್ಪುಕೈಯಾಱ್
ಱಿರಳ್ಕಾಯ್ಕ್ ಕತಲಿ ಪೞುತ್ತುನಱೈ

ಪೊಙ್ಕು ಮತುರೈಪ್ ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿ
ಪುತುನೀ ರಾಟಿ ಯರುಳುಕವೇ
ಪೊರುನೈತ್ ತುಱೈವನ಼್ ಪೊಱ್ಪಾವಾಯ್
ಪುತುನೀ ರಾಟಿ ಯರುಳೂಕವೇ.
6

ಇೞಿಯುಮ್ ಪುನ಼ಱ್ಱಣ್ ಟುಱೈಮುನ಼್ಱಿ
ಲಿತುವೆಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಮಣ್ಚುಮನ್ತ
ಇಟಮೆನ಼್ ಱಲರ್ವೆಣ್ ಕಮಲಪ್ಪೆಣ್
ಣಿಚೈಪ್ಪಕ್ ಕಚಿನ್ತುಳ್ ಳುರುಕಿಯಿರು

ವಿೞಿಯುಞ್ ಚಿವಪ್ಪವಾನ಼ನ್ತ
ವೆಳ್ಳಮ್ಪೊೞಿನ್ತು ನಿನ಼್ಱನ಼ೈಯಾಲ್
ಮೀಣ್ಟುಮ್ ಪೆರುಕ ವಿಟುತ್ತವರ್ಕೋರ್
ವೇಲೈ ಯಿಟುತನ಼್ ಮಿಕೈಯನ಼್ಱೇ

ಪಿೞಿಯು ನಱೈಕ್ಕಱ್ ಪಕಮಲರ್ನ್ತ
ಪಿರಚ ಮಲರ್ಪೂನ್ ತುಕಣ್ಮೂೞ್ಕುಮ್
ಪಿಱೈಕ್ಕೋಟ್ ಟಯಿರಾ ವತಙ್ಕೂನ್ತಱ್
ಪಿಟಿಯೋ ಟಾಟತ್ ತೇನ಼ರುವಿ

ಪೊೞಿಯುಮ್ ಪೊೞಿಱ್ಕೂ ಟಲಿಱ್ಪೊಲಿವಾಯ್
ಪುತುನೀ ರಾಟಿ ಯರುಳುಕವೇ
ಪೊರುನೈತ್ ತುಱೈವನ಼್ ಪೊಱ್ಪಾವಾಯ್
ಪುತುನೀ ರಾಟಿ ಯರುಳೂಕವೇ.
7

ಮಱಿಕ್ಕುನ್ ತಿರೈತ್ತಣ್ ಪುನ಼ಲ್ವೈಯೈ
ವಣ್ಟ ಲಿಟುಮಣ್ ಕೂಟೈಕಟ್ಟಿ
ವಾರಿಚ್ ಚುಮನ್ತೋರ್ಕ್ ಕಮ್ಮೈತುಣೈ
ಮಣಿಪ್ಪೊಱ್ ಕುಟತ್ತಿಱ್ ಕರೈತ್ತೂಱ್ಱುಮ್

ವೆಱಿಕ್ಕುಙ್ ಕುಮಚ್ಚೇ ಱೆಕ್ಕರಿಟುಮ್
ವಿರೈಪ್ಪೂನ್ ತುಱೈಮಣ್ ಪೋಲೊರುತ್ತಿ
ವೆಣ್ಪಿಟ್ ಟಿಟವು ಮಟಿತ್ತೊರುವನ಼್
ವೇಲೈ ಕೊಳವುಮ್ ವೇಣ್ಟುಮೆನ಼ಕ್

ಕುಱಿಕ್ಕು ಮಿಟತ್ತಿಱ್ ಱಟನ್ತೂನೀರ್
ಕುಟೈಯಪ್ ಪೆಱಿನ಼ಕ್ ಕಙ್ಕೈತಿರುಕ್
ಕೋಟೀ ರತ್ತುಕ್ ಕುಟಿಯಿರುಪ್ಪುಙ್
ಕೂಟಾ ಪೋಲುಮ್ ಪೊಲನ಼್ಕುವಟ್ಟುಪ್

ಪೊಱಿಕ್ಕುಞ್ ಚುಱವಕ್ ಕೊಟಿಯುಯರ್ತತಾಯ್
ಪುತುನೀ ರಾಟಿ ಯರುಳುಕವೇ
ಪೊರುನೈತ್ ತುಱೈವನ಼್ ಪೊಱ್ಪಾವಾಯ್
ಪುತುನೀ ರಾಟಿ ಯರುಳೂಕವೇ.
8

ವೇಱು

ಚೊಱ್ಕೊಟಿ ಯೋಟು ಮಲರ್ಕ್ಕೊಟಿ ಕೊಯ್ತು
ತೊಟುತ್ತ ವಿರೈತ್ತೊಟೈಯುಮ್
ಚುನ್ತರಿ ತೀಟ್ಟಿಯ ಚಿನ್ತುರ ಮುಮ್ಮಿರು
ತುಙ್ಕಕ್ ಕೊಙ್ಕೈಕಳಿನ಼್

ವಿಱ್ಕೊಟಿ ಕೋಟ್ಟಿಯ ಕುಙ್ಕುಮ ಮುಙ್ಕುಟೈ
ವೆಳ್ಳಙ್ ಕೊಳ್ಳೈಕೊಳ
ವೆಳಿಯೇ ಕಣ್ಟುನಿನ಼್ ವಟಿವೞ ಕೈಯನ಼್
ವಿೞಿಕ್ಕು ವಿರುನ್ತು ಚೆಯ

ವಿಱ್ಕೊಟಿ ಯೋಟು ಕಯಱ್ಕೊಟಿ ವೀರ
ನ಼ೆಟುತ್ತ ಕರುಪ್ಪುವಿಲುಮ್
ಇನ್ತಿರ ತನ಼ುವುಮ್ ವಣಙ್ಕ ವಣಙ್ಕು
ಮಿಣೈಪ್ಪುರು ವಕ್ಕೊಟಿಚೇರ್

ಪೊಱ್ಕೊಟಿ ಯಿಮಯ ಮಟಕ್ಕೊಟಿ ವೈಯೈಪ್
ಪುತುನೀ ರಾಟುಕವೇ
ಪೊರುನೈತ್ ತುಱೈಯೊಟು ಕುಮರಿತ್ ತುಱೈಯವಳ್
ಪುತುನೀ ರಾಟುಕವೇ.
9

ಕೊಳ್ಳೈವೆ ಳರುವಿ ಪಟಿನ್ತಿಟು ಮಿಮಯಕ್
ಕೂನ್ತನ಼್ ಮಟಪ್ಪಿಟಿಪೋಲ್
ಕೊಱ್ಕೈತ್ ತುಱೈಯಿಱ್ ಚಿಱೈವಿರಿ ಯಪ್ಪುನ಼ಲ್
ಕುಟೈಯು ಮನ಼ಪ್ಪೆಟೈಪೋಲ್

ತೆಳ್ಳಮು ತಕ್ಕಟ ನ಼ಟುವಿಱ್ ಱೋನ಼್ಱು
ಚೆೞುಙ್ಕಮ ಲಕ್ಕುಯಿಲ್ಪೋಲ್
ತೆಯ್ವಕ್ ಕಙ್ಕೈತ್ ತಿರೈಯೂ ಟೆೞುಮೊರು
ಚೆಮ್ಪವ ಳಕ್ಕೊಟಿಪೋಲ್

ಕಳ್ಳವಿೞ್ ಕೋತೈಯರ್ ಕುೞಲಿಱ್ ಕುೞಲಿಚೈ
ಕಱ್ಱುಪ್ ಪೊಱ್ಱರುವಿಱ್
ಕಳಿನಱ ವುಣ್ಟ ಮಟಪ್ಪೆಟೈಯೋಟು
ಕಲನ್ತು ಮುಯಙ್ಕಿವರಿಪ್

ಪುಳ್ಳುಱೈ ಪೂಮ್ಪೊೞಿನ಼್ ಮತುರೈತ್ ತುರೈಮಕಳ್
ಪುತುನೀ ರಾಟುಕವೇ
ಪೊರುನೈತ್ ತುಱೈಯೊಟು ಕುಮರಿತ್ ತುಱೈಯವಳ್
ಪುತುನೀ ರಾಟುಕವೇ.
10

ನೀರಾಟಱ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

10-ವತು ಊಚಱ್ ಪರುವಮ್

ಒಳ್ಳೊಳಿಯ ಪವಳಕ್ ಕೊೞುಙ್ಕಾನ಼್ ಮಿಚೈಪ್ಪೊಙ್ಕು
ಮೊೞುಕೊಳಿಯ ವಯಿರವಿಟ್ಟತ್
ತೂಱ್ಱುಞ್ ಚೆೞುನ್ತಣ್ ಣಿಲಾಕ್ಕಾಲ್ ವಿೞುನ್ತನ಼ೈಯ
ವೊಣ್ಟರಳ ವಟಮ್ವೀಕ್ಕಿಯೇ

ಅಳ್ಳಿಟ ವೞಿನ್ತುಚೆಱ್ ಱೊಳಿತುಳುಮ್ ಪುಙ್ಕಿರಣ
ವರುಣರನ್ ನಪ್ಪಲಕೈಪುಕ್
ಕಾಟುನಿನ಼್ ಱೋಱ್ಱಮಪ್ ಪರಿತಿಮಣ್ ಟಲಮ್ವಳ
ರರುಮ್ಪೆರುಞ್ ಚುಟರೈಯೇಯ್ಪ್ಪತ್

ತೆಳ್ಳುಚುವೈ ಯಮುತಙ್ ಕನ಼ಿನ್ತವಾ ನ಼ನ್ತತ್
ತಿರೈಕಟನ಼್ ಮಟಿತ್ತುೞಕ್ಕುಞ್
ಚೆಲ್ವಚ್ ಚೆರುಕ್ಕರ್ಕಣ್ ಮನ಼ಕ್ಕಮಲ ನೆಕ್ಕಪೂಞ್
ಚೇರ್ಕ್ಕೈಯಿಱ್ ಪೞೈಯ ಪಾಟಱ್

ಪುಳ್ಳೊಲಿ ಯೆೞಕ್ಕುಟಿ ಪುಕುನ್ತಚುನ್ ತರವಲ್ಲಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
1

ವಿಱ್ಪೊಲಿಯ ನಿಲವುಪೊೞಿ ವೆಣ್ಣಿತ್ ತಿಲಮ್ಪೂಣ್ಟು
ವಿೞುತುಪಟ ಮೞಕತಿರ್ವಿಟುಮ್
ವೆಣ್ಟಾಳ ವೂಚಲಿನ಼್ ಮಿಚೈಪ್ಪೊಲಿತಲ್ ಪುಣ್ಟರಿಕ
ವೀಟ್ಟಿಲ್ ಪೊಲಿನ್ತುಮತುರಚ್

ಚೊಱ್ಪೊಲಿ ಪೞಮ್ಪಾಟಲ್ ಚೊಲ್ಲುಕಿನ಼್ ಱವಳುನಿನ಼್
ಚೊರುಪಮೆನ಼್ ಪತುಮಿಳನಿಲಾತ್
ತೂಱ್ಱುಮತಿ ಮಣ್ಟಲತ್ ತಮುತಮಾ ಯಮ್ಮೈನೀ
ತೋನ಼್ಱುಕಿನ಼್ ಱತುಮ್ವಿರಿಪ್ಪ

ಎಱ್ಪೊಲಿಯ ವೊೞುಕುಮುೞು ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಣಿಮುಕಪ್
ಪೇಱಿಮೞೈ ಮುಕಿಱವೞ್ವತವ್
ವೆಱಿಚುಟರ್ಕ್ ಕಟವುಟಿರು ಮಟಿಯಿಲವನ಼್ ಮಟಮಕ
ಳಿರುನ್ತುವಿಳೈ ಯಾಟಲೇಯ್ಕ್ಕುಮ್

ಪೊಱ್ಪುರಿಚೈ ಮತುರಾ ಪುರಿಪ್ಪೊಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
2

ಉರುಕಿಯ ಪಚುಮ್ಪೊನ಼್ ನ಼ಚುಮ್ಪವೆಯಿಲ್ ವೀಚುಪೊನ಼್
ನ಼ೂಚಲೈ ಯುತೈನ್ತಾಟಲುಮ್
ಒಣ್ಟಳಿ ರಟಿಚ್ಚುವ ಟುಱಪ್ಪೆಱು ಮಚೋಕುನಱ
ವೊೞುಕುಮಲರ್ ಪೂತ್ತುತಿರ್ವತುನ಼್

ಱಿರುಮುನ಼ುರು ವಙ್ಕರನ್ ತೆನ್ತೈಯಾರ್ ನಿಱ್ಪತು
ತೆರಿನ್ತಿಟ ನಮಕ್ಕಿತುವೆನ಼ಾಚ್
ಚೆಞ್ಚಿಲೈಕ್ ಕಳ್ವನ಼ೊರು ವನ಼್ಱೊಟೈ ಮಟಕ್ಕಾತು
ತೆರಿಕಣೈಕಳ್ ಚೊರಿವತೇಯ್ಪ್ಪ

ಎರಿಮಣಿ ಕುಯಿನ಼್ಱಪೊಱ್ ಚೆಯ್ಕುನ಼್ಱು ಮೞಕತಿ
ರೆರಿಪ್ಪವೆೞು ಚೆಞ್ಚೋತಿಯೂ
ಟಿಳಮತಿ ಯಿಮೈಪ್ಪತುನ಼್ ಱಿರುಮುಕಚ್ ಚೆಲ್ವಿವೇಟ್
ಟೆೞುನಾತ್ ತಲೈತ್ತವಮವನ಼್

ಪುರಿವತು ಕಟುಕ್ಕುಮತು ರಾಪುರಿ ಮಟಕ್ಕಿಳ್ಳೈ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
3

ಕಙ್ಕೈಮುಟಿ ಮಕಿೞ್ನರ್ತಿರು ವುಳಮಚೈನ್ ತಾಟಕ್
ಕಲನ್ತಾಟು ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚಲಕ್
ಕಟವುಟಿರು ನೋಕ್ಕತ್ತು ನೆಕ್ಕುರುಕಿ ಯಿಟನಿನ಼್
ಕಟೈಕ್ಕಣோಕ್ ಕತ್ತುಮಱ್ಱಚ್

ಚೆಙ್ಕಣ್ವಿಟೈ ಯವರ್ಮನ಼ಮು ಮೊಕ್ಕಕ್ ಕರೈನ್ತುರುಕು
ಚೆಯ್ಕೈಯವರ್ ಚಿತ್ತಮೇ ಪೊಱ್
ಱಿರುವೂಚಲಾವಿರುನ್ ತಾಟುಕಿನ಼್ ಱಾಯೆನ಼ುಞ್
ಚೆಯ್ತಿಯೈ ಯೆಟುತ್ತುರೈಪ್ಪ

ಅಙ್ಕಣೆಟು ನಿಲಮ್ವಿಟರ್ ಪಟಕ್ಕಿೞಿತ್ ತೋಟುವೇ
ರಟಿಯಿಱ್ ಪೞುತ್ತ ಪಲವಿನ಼್
ಅಳಿಪೊಱ್ ಚುಳೈಕ್ಕುಟಕ್ ಕನ಼ಿಯುಟೈನ್ ತೂಱ್ಱತೇ
ನ಼ರುವಿಪಿಲ ಮೇೞುಮುಟ್ಟಿಪ್

ಪೊಙ್ಕಿವೞಿ ಪೊೞಿನ಼್ಮತುರ ಮತುರೈನಾ ಯಕಿತಿರುಪ್
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
4

ಚೇರ್ಕ್ಕುಞ್ ಚುವೈಪ್ಪಾಟ ಲಮಿತೊೞುಕ ವೊೞುಕುಪೊಱ್
ಱಿರುವೂಚಲ್ ಪಾಟಿಯಾಟಚ್
ಚಿವಪಿರಾನ಼್ ಱಿರುಮುಟಿ ಯಚೈಪ್ಪಮುಟಿ ಮೇಱ್ಪೊಙ್ಕು
ಚೆಙ್ಕಣಾ ವರಚಕಿಲಮ್ವೈತ್

ತಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಪಣಾಟವಿ ಯಚೈಪ್ಪಚ್ ಚರಾಚರಮು
ಮಚೈಕಿನ಼್ಱ ತಮ್ಮನ಼ೈಯಚೈನ್
ತಾಟಲಾ ಲಣ್ಟಮು ಮಕಣ್ಟಪಕಿ ರಣ್ಟಮು
ಮಚೈನ್ತಾಟು ಕಿನ಼್ಱ ತೇಯ್ಪ್ಪಕ್

ಕಾರ್ಕೊನ್ ತಳಕ್ಕೋತೈ ಮಟವಿಯರ್ ಕುೞಱ್ಕೂಟ್ಟು
ಕಮೞ್ನಱುಮ್ ಪುಕೈವಿಣ್ಮಿಚೈಕ್
ಕೈಪರನ್ ತೆೞುವತುರು ಮಾಱಿರವಿ ಮಣ್ಟಲಙ್
ಕೈಕ್ಕೊಳ ವಿರುಪ್ಪಟಲವಾನ಼್

ಪೋರ್ಕ್ಕಿನ಼್ಱ ತೊಕ್ಕುಮತು ರಾಪುರಿ ಮಟಕ್ಕಿಳ್ಳೈ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
5

ತೇರ್ಕ್ಕೋಲ ಮೊಟುನಿನ಼್ ಱಿರುಕ್ಕೋಲ ಮುಙ್ಕಣ್ಟು
ಚಿನ್ತನ಼ೈ ಪುೞುಙ್ಕು ಕೋಪತ್
ತೀಯವಿಯ ಮೂಣ್ಟೆೞುಙ್ ಕಾಮಾ ನ಼ಲಙ್ಕಾನ಼್ಱ
ಚಿಕೈಯೆನ಼ ವೆೞುನ್ತುಪೊಙ್ಕುನ್

ತಾರ್ಕ್ಕೋಲ ವೇಣಿಯರ್ತ ಮುಳ್ಳಮೆನ಼ ವೇಪೊಱ್
ಱಟಞ್ಚಿಲೈಯು ಮುರುಕಿಯೋಟತ್
ತಣ್ಮತಿ ಮುಟಿತ್ತತುಮ್ ವೆಳ್ವಿಟೈಕ್ ಕೊಣ್ಮಣಿ
ತರಿತ್ತತುಮ್ ವಿರುತ್ತಮಾಕಕ್

ಕಾರ್ಕ್ಕೋಲ ನೀಲಕ್ ಕರುಙ್ಕಳತ್ ತೋಟೊರುವರ್
ಚೆಙ್ಕಳತ್ ತೇಱ್ಱಲಮರಕ್
ಕಟ್ಕಣೈ ತುರಕ್ಕುಙ್ ಕರುಮ್ಪುರುವ ವಿಲ್ಲೊಟೊರು
ಕೈವಿಱ್ ಕುನ಼ಿತ್ತುನಿನ಼್ಱ

ಪೋರ್ಕ್ಕೋಲ ಮೇತಿರು ಮಣಕ್ಕೋಲ ಮಾನ಼ಪೆಣ್
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
6

ಕುೞಿಯುಮ್ ಪಚುಙ್ಕಣ್ ಮುಚುಕ್ಕಲೈ ವೆರೀಇಚ್ಚಿಱು
ಕುಱುಮ್ಪಲವಿ ನ಼ೆಟಿಯಪಾರಕ್
ಕೊಮ್ಪೊಟಿ ಪಟತ್ತೂಙ್ಕು ಮುಟ್ಪುಱಕ್ ಕನ಼ಿಯಿನ಼್
ಕುಟಙ್ಕೊಣ್ಟು ನೀನ್ತನ಼್ ಮಟೈವಾಯ್

ವೞಿಯುಙ್ ಕೊೞುನ್ತೇ ನ಼ುವಟ್ಟೆೞು ತಟಙ್ಕಾವಿನ಼್
ವಳ್ಳುಕಿರ್ಕ್ ಕರುವಿರಱ್ಕೂನ಼್
ಮನ್ತಿಕ ಳಿರ್ನ್ತೇಕುಮ್ ವಿಚೈಯಿನ಼ಿಲ್ ವಿಚೈನ್ತೆೞು
ಮರಕ್ಕೋಟು ಪಾಯವಯಿಱು

ಕಿೞಿಯುಙ್ ಕಲೈತ್ತಿಙ್ಕ ಳಮುತರುವಿ ತೂಙ್ಕುವ
ಕಿಳೈತ್ತುವಣ್ ಟುೞುಪೈನ್ತುೞಾಯ್ಕ್
ಕೇಚವನ಼್ ಕಾಲ್ವೀಚ ವಣ್ಟಕೋ ಳಕೈಮುಕಟು
ಕೀಣ್ಟುವೆಳ್ ಳರುವಿಪೊಙ್ಕಿಪ್

ಪೊೞಿಯುನ್ ತಿಱತ್ತಿನ಼ೈ ನಿಕರ್ಕ್ಕುಮತು ರೈತ್ತಲೈವಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
7

ಒಲ್ಕುಙ್ ಕೊಟಿಚ್ಚಿಱು ಮರುಙ್ಕಿಱ್ ಕಿರಙ್ಕಿಮೆಲ್
ಲೋತಿವಣ್ ಟಾರ್ನ್ತೆೞಪ್ಪೊನ಼್
ನ಼ೂಚಲೈ ಯುತೈನ್ತಾಟು ಮಳವಿನ಼್ಮಲರ್ ಮಕಳಮ್ಮೈ
ಯುಳ್ಳಟಿಕ್ ಕೂನ಼್ಪಿಱೈತೞೀಇ

ಮಲ್ಕುಞ್ ಚುವಟ್ಟಿನ಼ೈ ವಲಮ್ಪುರಿಕ್ ಕೀಱ್ಱಿತುಕೊಲ್
ವಾಣಿಯೆನ಼್ ಱಚತಿಯಾಟಿ
ಮಣಿಮುಱುವಲ್ ಕೋಟ್ಟನಿನ಼್ ವಣಙ್ಕಾ ಮುಟಿಕ್ಕೊರು
ವಣಕ್ಕನೆಟು ನಾಣ್ವೞಙ್ಕಪ್

ಪಿಲ್ಕುಙ್ ಕುಱುಮ್ಪನ಼ಿಕ್ ಕೂತಿರ್ಕ್ ಕುಟೈನ್ತೆನ಼ಪ್
ಪಿರಚನಾ ಱೈಮ್ಪಾಱ್ಕಿಳಮ್
ಪೇತೈಯರ್ಕ ಳೂಟ್ಟುಮ್ ಕೊೞುಮ್ಪುಕೈ ಮಟುತ್ತುಮೆನ಼್
ಪೆನಟೆಯೊಟು ವರಿಚ್ಚುರುಮ್ಪರ್

ಪುಲ್ಕುನ್ ತಟಮ್ಪಣೈ ಯುಟುತ್ತಮತು ರೈತ್ತಲೈವಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
8

ಕೊನ಼್ಚೆಯ್ತ ಚೆೞುಮಣಿತ್ ತಿರುವೂಚ ಲರಮಕಳಿರ್
ಕೊಣ್ಟಾಟ ವಾಟುನ್ತೊಱುಙ್
ಕುಱುಮುಱುವ ನ಼ೆಟುನಿಲ ವರುನ್ತುಞ್ ಚಕೋರಮಾಯ್ಕ್
ಕೂನ್ತಲಙ್ ಕಱ್ಱೈ ಚುಱ್ಱುನ್

ತೆನ಼್ಚೆಯ್ತ ಮೞಲೈಚ್ ಚುರುಮ್ಪರಾಯ್ ಮಙ್ಕೈನಿನ಼್
ಚೆಙ್ಕೈಪ್ ಪಚುಙ್ಕಿಳ್ಳೈಯಾಯ್ತ್
ತೇವತೇ ವನ಼್ಪೊಲಿವ ಱೆವ್ವುರುವು ಮಾಮವನ಼್
ಱಿರುವುರುವಿನ಼್ ಮುಱೈತೆರಿಪ್ಪ

ಮಿನ಼್ಚೆಯ್ತ ಚಾಯಲವರ್ ಮೇಱ್ಱಲತ್ ತಾಟಿಯ
ವಿರೈಪ್ಪುನ಼ಲಿ ನ಼ರುವಿ ಕುಟೈಯುಮ್
ವೆಳ್ಳಾನ಼ೈ ಕುಙ್ಕುಮಚ್ ಚೆಞ್ಚೇಱು ನಾಱಮಟ
ಮೆನ಼್ಪಿಟಿಯೈ ಯಞ್ಚಿನಿಱ್ಕುಮ್

ಪೊನ಼್ಚೆಯ್ತ ಮಾಟಮಲಿ ಕೂಟಱ್ ಪೆರುಞ್ಚೆಲ್ವಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
9

ಇರುಪತುಮು ಮೆನ಼್ಕುರಱ್ ಕಿಣ್ಕಿಣಿಯು ಮುಱೈಯಿಟ್
ಟಿರೈನ್ತಿಟು ಮರಿಚ್ಚಿಲಮ್ಪುಮ್
ಇಱುಮಿಱು ಮರುಙ್ಕೆನ಼್ ಱಿರಙ್ಕುಮೇ ಕಲೈಯುಮ್ಪೊ
ನ಼ೆೞುತುಮ್ಚೆಮ್ ಪಟ್ಟು ವೀಕ್ಕುನ್

ತಿರುವಿಟೈಯು ಮುಟೈತಾರ ಮುಮ್ಮೊಟ್ ಟಿಯಾಣಮುಞ್
ಚೆಙ್ಕೈಪ್ ಪಚುಙ್ಕಿಳ್ಳೈಯುನ್
ತಿರುಮುಲೈತ್ ತರಳವುತ್ ತರಿಯಮುಮ್ ಮಙ್ಕಲತ್
ತಿರುನಾಣು ಮೞಕೊೞುಕನಿನ಼್

ಱರುಳ್ಪೊೞಿಯು ಮತಿಮುಕಮು ಮುಕಮತಿಯಿ ನ಼ೆಟುನಿಲ
ವರುಮ್ಪುಕುಱು ನಕೈಯುಞಾನ಼
ಆನ಼ನ್ತ ಮಾಕ್ಕಟಲ್ ಕುಟೈನ್ತುಕುೞೈ ಮಕರತ್ತೊ
ಟಮರಾಟು ಮೋಟರಿಕ್ಕಟ್

ಪೊರುಕಯಲುಮ್ ವಟಿವೞಕು ಪೂತ್ತಚುನ್ ತರವಲ್ಲಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ
ಪುೞುಕುನೆಯ್ಚ್ ಚೊಕ್ಕರ್ತಿರು ವೞಕಿನ಼ುಕ್ ಕೊತ್ತಕೊಟಿ
ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚ ಲಾಟಿಯರುಳೇ.
10

ಊಚಱ್ಪ್ ಪರುವಮ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

ಮತುರೈ ಮೀನ಼ಾಟ್ಚಿಯಮ್ಮೈ ಪಿಳ್ಳೈತ್ ತಮಿೞ್ ಮುಱ್ಱಿಱ್ಱು

Back to Top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:03:34 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org