sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
മീനാട്ചിയമ്മൈ പിള്ളൈത്തമിഴ്

കാപ്പു

വിനായക വണക്കമ്

കാര്കൊണ്ട കവുണ്മതക് കടൈവെള്ള മുങ്കട്
കടൈക്കടൈക് കനലു മെല്ലൈ
കടവാതു തടവുക് കുഴൈച്ചെവി മുകന്തെറി
കടൈക്കാ റിട്ട വെങ്കോന്

പോര്കൊണ്ട വെണ്ടോ ട്പൊലന്കുവടു പൊതിയുമ്വെണ്
പൊടിതുടി യടിത്തു വൈത്തുപ്
പുഴുതിയാട് ടയരാവൊ രയിരാവ ണത്തുലവു
പൊറ്കളിറ് റൈത്തു തിപ്പാന്

താര്കൊണ്ട മതിമുടി യൊരുത്തന് റിരുക്കണ്മലര്
ചാത്തക് കിളര്ന്തു പൊങ്കിത്
തവഴുമിള വെയിലുമഴ നിലവുമള വളവലാറ്
റണ്ണെന്റു വെച്ചെന്റു പൊന്

വാര്കൊണ്ട ടണിന്തമുലൈ മലൈവല്ലി കര്പ്പൂര
വല്ലിയപി രാമ വല്ലി
മാണിക്ക വല്ലിമര കതവല്ലി യപിടേക
വല്ലി ചൊറ് റമിഴ് തഴൈയവേ.

1-വതു കാപ്പുപ് പരുവമ്

തിരുമാല്

മണികൊണ്ട നെടുനേമി വലയഞ് ചുമന്താറ്റു
മാകണച് ചൂട്ടു മോട്ടു
മാല്കളിറു പിടര്വൈത്ത വളരൊളി വിമാനത്തു
വാലുളൈ മടങ്ക റാങ്കുമ്

അണികൊണ്ട പീടികൈയി നമ്പൊന്മുടി മുടിവൈത്തേ
മൈയനൊടു വീറ്റി രുക്കു
മങ്കയറ് കണ്ണമുതൈ മങ്കൈയര്ക് കരചിയൈയെ
മമ്മനൈയൈ യിനിതു കാക്ക

കണികൊണ്ട തണ്ടുഴായ്ക് കാടലൈത് തോടുതേങ്
കഴലുഴിപായ്ന് തളറു ചെയ്യക്
കഴനിപടു നടവൈയിറ് കമലത് തണങ്കരചൊര്
കൈയണൈ മുകന്തു ചെല്ലപ്

പണികൊണ്ട തുത്തിപ് പടപ്പായ്ച് ചുരുട്ടുപ്
പണൈത്തോ ളെരുത്ത ലൈപ്പപ്
പഴമറൈകണ് മുറൈയിടപ് പൈന്തമിഴ്പ് പിന്ചെന്റ
പച്ചൈപ് പചുങ് കൊണ്ടലേ.
1

പരമചിവന്
വേറു

ചികര വടവരൈ കുനിയ നിമിര്തരു
ചെരുവി ലൊരുപൊരു വില്ലെനക്കോട്ടിനര്
ചെടികൊള് പറിതലൈ യമണ രെതിരെതിര്
ചെലവൊര് മതലൈചൊല് വൈയൈയിറ് കൂട്ടിനര്

തിരുവു മിമൈയവര് തരുവു മരവൊലി
ചെയവ ലവര്കൊള നല്കുകൈത് തീട്ടിനര്
ചിറിയ വെന തുപുന് മൊഴിയുമ് വടിതമിഴ്
തെരിയു മവര്മുതു ചൊല്ലെനച് ചൂട്ടിനര്

പകരു മിചൈതിചൈ പരവ വിരുവര്കള്
പയിലു മിയറെരി വെള്വളൈത് തോട്ടിനര്
പചിയ വറുകൊടു വെളിയ നിലവിരി
പവള വനമടര് പല്ചടൈക് കാട്ടിനര്

പതുമ മുതല്വനു മെഴുത വരിയതൊര്
പനുവ ലെഴുതിയ വൈതികപ് പാട്ടിനര്
പരചു മിരചത ചപൈയി നടമിടു
പരത പതയുക മുള്ളമ്വൈത് തേത്തുന്

തകരമൊഴുകിയ കുഴലു നിലവുമിഴ്
തരള നകൈയുമെ മൈയനൈപ് പാര്ത്തെതിര്
ചരുവി യമര്പൊരു വിഴിയു മറുകിടൈ
തളര വളര്വതൊര് ചെവ്വിമുറ് റാക്കന

തനമു മനനുറ വെഴുതി യെഴുതരു
തമതു വടിവൈയു മെള്ളിമട് ടൂറ്റിയ
തവള മലര്വരു മിളമി നൊടുചത
തളമിന് വഴിപടു തൈയലൈത് തൂത്തിരൈ

മകര മെറികട ലമുതൈ യമുതുകു
മഴലൈ പഴകിയ കിള്ളൈയൈപ് പേട്ടന
മടവ നടൈപയില് പിടിയൈ വിരൈചെറി
വരൈചെയ് പുയമിചൈ വൈയമ് വൈത്താറ്റിയ

വഴുതിയുടൈയ കണ് മണിയൊ ടുലവു പെണ്
മണിയൈ യണിതികഴ് ചെല്വിയൈത് തേക്കമഴ്
മതുര മൊഴുകിയ തമിഴി നിയല്പയിന്
മതുരൈ മരകത വല്ലിയൈക് കാക്കവേ.
2

ചിത്തി വിനായകര്
വേറു

കൈത്തല മോടിരു കരടക് കരൈത്തിരൈ
കൈക്കുക ടാമുടൈക് കടലിറ് കുളിത്തെമര്
ചിത്തമ താമൊരു തറിയിറ് റുവക്കുറു
ചിത്തിവി നായക നിചൈയൈപ് പഴിച്ചുതുമ്

പുത്തമു തോവരു ടഴൈയത് തഴൈത്തതൊര്
പൊറ്കോടി യോവെന മതുരിത് തുവട്ടെഴു
മുത്തമിഴ് തേര്തരു മതുരൈത് തലത്തുറൈ
മുത്തന മേവുപെ ണരചൈപ് പുരക്കവേ.
3

മുരുകവേള്
വേറു

പകര മടുപ്പക് കടാമെടുത് തൂറ്റുമൊര്
പകടു നടത്തിപ് പുലോമചൈച് ചൂറ്പുയല്
പരുകി യിടക്കറ് പകാടവിപ് പാറ്പൊലി
പരവൈ യിടൈപ് പറ് പമാതെനത് തോറ്റിയ

കുമരി യിരുക്കക് കലാമയിറ് കൂത്തയര്
കുളിര്പുന മൊയ്ത്തിട് ടചാരലിറ് പോയ്ച്ചിറു
കുറവര് മകട്കുച് ചലാമിടറ് കേക്കറു
കുമരനൈ മുത്തുക്കുമാരനൈപ് പോറ്റുതുമ്

ഇമിഴ്തിരൈ മുറ്റത് തുമേരുമത് താര്ത്തുമുള്
ളെയിറു നച്ചുപ് പണാടവിത് താപ്പിചൈത്
തിറുക വിറുക്കിത് തുഴായ് മുടിത് തീര്ത്തനൊ
ടെവരു മതിത്തുപ് പരാപവത് തീച്ചുട

വമുതുചെയ് വിത്തിട് ടപോനകത് താറ്ചുട
രടരു മിരുട്ടുക് കിരീവമട് ടാക്കിയ
വഴകിയ ചൊക്കറ് കുമാല്ചെയത് തോട്ടിക
ലമര്ചെയ് കയറ്കട് കുമാരിയൈക് കാക്കവേ.
4

നാന്മുകന്
വേറു

മേകപ് പചുങ്കുഴവി വായ്മടുത് തുണ്ണവുമ്
വിട്പുലമ് വിരുന് തയരവുമ്
വെള്ളമുതമ് വീചുങ് കരുന്തിരൈപ് പൈന്തുകില്
വിരിത്തുടുത് തുത്തി വിരിയുമ്

നാകത്തു മീച്ചുടികൈ നടുവട് കിടന്തമട
നങ്കൈയൈപ് പെറ്റു മറ്റന്
നാകണൈത് തുഞ്ചുതന് റന്തൈക്കു വന്തുതവു
നളിനക് കുഴന്തൈ കാക്ക

പാകത്തു മരകതക് കുന്റെന്റൊര് തമനിയക്
കുന്റൊടു കിളൈത്തു നിന്റ
പവളത് തടങ്കുന് റുളക്കണ്ണ തെന്റപ്
പരഞ്ചുടര് മുടിക്കു മുടിമൂന്

റാകത് തമൈത്തുപ്പി നൊരുമുടിത് തന്മുടിവൈത്
തണങ്കരചു വീറ്റി രുക്കുമ്
അപിടേക വല്ലിയൈ യളിക്കുല മുഴക്കുകുഴ
ലങ്കയറ് കണ്ണ മുതൈയേ.
5

തേവേന്തിരന്
വേറു

ചുഴിയുങ് കരുങ്കട് കുണ്ടകഴി
ചുവറ്റുഞ് ചുടര്വേറ് കിരിതിരിത്ത
തോന്ററ് കളിത്തുച് ചുറവുയര്ത്ത
ചൊക്കപ് പെരുമാന് ചെക്കര്മുടി

പൊഴിയുന് തരങ്കക് കങ്കൈവിരൈപ്
പുനല്കാല് പായ്ച്ചത് തഴൈന്തുവിരി
പുവനന് തനിപൂത് തരുള്പഴുത്ത
പൊന്നങ് കൊടിയൈപ് പുരക്കവഴിന്

തിഴിയുന് തുണര്ക്കറ് പകത്തിനറ
വിതഴ്ത്തേന് കുടിത്തുക് കുമട്ടിയെതി
രെടുക്കുമ് ചിറൈവണ് ടുവട്ടുറവുണ്
ടിരൈക്കക് കരൈക്കു മതക്കലുഴിക്

കുഴിയുഞ് ചിറുക ണേറ്റുരുമുക്
കുരല്വെണ് പുയലുങ് കരുമ്പുയലുങ്
കുന്റങ് കുലൈയ വുകൈത്തേറുങ്
കുലിചത് തടക്കൈ പുത്തളേ.
6

തിരുമകള്
വേറു

വെഞ്ചൂട്ടു നെട്ടുടല് വിരിക്കുമ് പടപ്പായന്
മീമിചൈത് തുഞ്ചു നീല
മേകത്തി നാകത്തു വിടുചുടര്പ് പടലൈമണി
മെന്പര ലുറുത്ത നொന്തു

പഞ്ചൂട്ടു ചീറടി പതൈത്തുമതന് വെങ്കതിര്പ്
പടുമിള വെയിറ്കു ടൈന്തുമ്
പൈന്തുഴായ്ക് കാടുവിരി തണ്ണിഴ ലൊതുന്കുമൊര്
പചുങ്കൊടിയൈ യഞ്ച ലിപ്പാ

മഞ്ചൂട് ടകട്ടുനെടു വാന്മുകടു തുരുവുമൊരു
മറൈയോതി മഞ്ച ലിക്ക
മറിതിരൈച് ചിറൈവിരിയു മായിര മുകക്കടവുണ്
മന്താകി നിപ്പെ യര്ത്ത

ചെഞ്ചൂട്ടു വെള്ളോ തിമങ്കുടി യിരുക്കുമ്വളര്
ചെഞ്ചടൈക് കരുമി ടറ്റുത്
തേവുക്കു മുന്നിന്റ തെയ്വത്തൈ മുമ്മുലൈത്
തിരുവൈപ് പുരക്ക വെന്റേ.
7

കലൈമകള്

വെള്ളിത് തകട്ടുനെട് ടേടവിഴ്ത് തിന്നിചൈ
വിരുമ്പുഞ് ചുരുമ്പര് പാട
വിളൈനറവു കക്കുമ് പൊലന് പൊകുട് ടലര്കമല
വീട്ടുക് കൊഴിത് തെടുത്തുത്

തെള്ളിത് തെളിക്കുമ് തമിഴ്കടലി നന്പിനൈന്
തിണൈയെന വെടുത്ത വിറൈനൂറ്
റെള്ളമുതു കൂട്ടുണുമൊര് വെള്ളോതി മത്തിനിരു
ചീറടി മുടിപ്പമ് വളര്പൈങ്

കിള്ളൈക്കു മഴലൈപ് പചുങ്കുതലൈ യൊഴുകുതീങ്
കിളവിയുങ് കളി മയിറ്കുക്
കിളരിളഞ് ചായലു നവ്വിക്കു നോക്കുമ്വിരി
കിഞ്ചുകച് ചൂട്ട രചനപ്

പിള്ളൈക്കു മടനടൈയു മുടനൊടു മകളിര്ക്കൊര്
പേതമൈയു മുതവി മുതിരാപ്
പിള്ളൈമൈയിന് വള്ളന്മൈ കൊള്ളുമൊരു പാണ്ടിപ്
പിരാട്ടിയൈക് കാക്ക വെന്റേ.
8

തുര്ക്കൈ

വടിപട്ട മുക്കുടുമി വടിവേ റിരിത്തിട്ടു
വളൈകരുങ് കോട്ടു മോട്ടു
മകിടങ് കവിഴ്ത്തുക് കടാങ്കവിഴ്ക് കുഞ്ചിറുകണ്
മാല്യാനൈ വീങ്ക വാങ്കുന്

തുടിപട്ട കൊടിനുണ് ണുചുപ്പിറ് കുടൈന്തെനച്
ചുടുകടൈക് കനലി തൂണ്ടുഞ്
ചുഴല്കണ് മുടങ്കുളൈ മടങ്കലൈ യുകൈത്തേറു
ചൂരരിപ് പിണവു കാക്ക

പിടിപട്ട മടനടൈക് കേക്കറ്റ കൂന്തറ്
പിടിക്കുഴാഞ് ചുറ്റ വൊറ്റൈപ്
പിറൈമരുപ് പുടൈയതൊര് കളിറ്റിനൈപ് പെറ്റെന്തൈ
പിട്ടുണ്ടു കട്ടുണ്ടു നിന്

റടിപട്ട തിരുമേനി കുഴൈയക് കുഴൈത്തിട്ട
വണിമണിക് കിമ്പു രിക്കോ
ടാകത്ത താകക് കടമ്പാ ടവിക്കുള് വിളൈ
യാടുമൊര് മടപ്പിടി യൈയേ.
9

ചത്ത മാതര്കള്
വേറു

കടകളി റുതവുക പായ്മിചൈപ് പോര്ത്തവള്
കവികുവി തുറുകലിന് വാരിയൈത് തൂര്ത്തവള്
കടല്വയി റെരിയവൊള് വേലിനൈപ് പാര്ത്തവള്
കടികമഴ് തരുമലര് താര്മുടിച് ചേര്ത്തവള്

ഇടിയുക വടലരി യേറുകൈത് താര്ത്തവള്
എഴുതരു മുഴുമറൈ നൂലിനിറ് കൂര്ത്തവള്
എയിറുകൊ ടുഴുതെഴു പാരിനൈപ് പേര്ത്തവള്
എനുമിവ രെഴുവര്ക ടാണ്മുടിച് ചൂട്ടുതുമ്

കുടമൊടു കുടവിയര് പാണികൈക് കോത്തിടു
കുരവൈയു മലതൊര്പ ണാമുടിച് ചൂട്ടരുള്
കുതികൊള നടമിടു പാടലുക് കേറ്പവൊര്
കുഴലിചൈ പഴകളി പാടിടക് കേട്ടുടൈ

മടലവിഴ് തുളപന റാവെടുത് തൂറ്റിട
മഴകളി റെനവെഴു കാര്മുകച് ചൂറ്പുയല്
വരവരു മിളൈയകു മാരിയൈക് കോട്ടെയിന്
മതുരൈയില് വളര്കവു മാരിയൈക് കാക്കവേ.
10

മുപ്പത്തു മൂവര്
വേറു

അമരില് വെന്നിടുമ വുതിയര് പിന്നിടുമൊ
രപയര് മുന്നിടുവ നത്തൊക്ക വോടവുമ്
അളവു മെമ്മുടൈയ തിറൈയി തെന്നമുടി
യരച രെണ്ണിലരൊര് മുറ്റത്തു വാടവുമ്

അകില മന്നരവര് തിചൈയിന് മന്നരിവ
രമര രെന്നുമുരൈ തിക്കെട്ടു മൂടവുമ്
അമുത വെണ്മതിയിന് മരപൈ യുന്നിയുനി
യലരി യണ്ണല്മുഴു വെപ്പത്തു മൂഴ്കവുമ്

കുമരി പൊന്നിവൈയൈ പൊരുണൈ നന്നതികള്
കുതികൊള് വിണ്ണതിയിന് മിക്കുക് കുലാവവുങ്
കുവടു തെന്മലൈയി നികര തിന്മൈചുരര്
കുടികൊള് പൊന്മലൈതു തിത്തുപ്പ രാവവുങ്

കുമരര് മുന്നിരുവ രമര രന്നൈയിവള്
കുമരി യിന്നമുമെ നച്ചിത്തര് പാടവുങ്
കുരവൈ വിമ്മവര മകളിര് മണ്ണിലെഴില്
കുലവു കന്നിയര്കള് കൈക്കൊക്ക വാടവുമ്

കമലന് മുന്നിയിടു മരച വന്നമെഴു
കടലി ലന്നമുട നട്പുക്കൈ കൂടവുങ്
കരിയ ചെമ്മലൊടു മിളൈയ ചെമ്മല്വിടു
കരുടന് മഞ്ചൈയൊടൊര് കട്ചിക്കു ളൂടവുങ്

കടവി വിണ്ണരചു നടവുമ് വെമ്മുനൈയ
കളിറു കൈമ്മലൈചെല് കൊപ്പത്തു വീഴവുങ്
കനക മന്നുതട നളിനി തുന്നിയിരു
കമല മിന്നുമൊരു പറ്പത്തുണ് മേവവുമ്

ഇമയ മെന്നമനു മുറൈകൊ ടെന്നരുമെ
മിറൈയൈ നന്മരുകെ നപ്പെറ്റു വാഴവുമ്
എവര്കൊല് പണ്ണവര്ക ളെവര്കൊന് മണ്ണവര്ക
ളെതുകൊല് പൊന്നുലകെ നത്തട്ടു മാറവുമ്

എഴില്ചെയ് തെന്മതുരൈ തഴൈയ മുമ്മുലൈയൊ
ടെഴുമെ നമ്മനൈ വനപ്പുക്കൊര് കാവലര്
ഇരുവ രെണ്മര്പതി നൊരുവര് പന്നിരുവ
രെനുമ് വിണ്ണവര്കണ് മുപ്പത്തു മൂവരേ.
11

കാപ്പുപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

2-വതു ചെങ്കീരൈപ് പരുവമ്

നീരാട്ടി യാട്ടുപൊറ് ചുണ്ണന് തിമിര്ന്തള്ളി
നെറ്റിയിറ് റൊട്ടിട്ട വെണ്
ണീറ്റിനൊടു പുണ്ടരക് കീറ്റുക്കു മേറ്റിടവൊര്
നിത്തിലച് ചുട്ടി ചാത്തിത്

താരാട്ടു ചൂഴിയക് കൊണ്ടൈയു മുടിത്തുത്
തലൈപ്പണി തിരുത്തി മുത്തിന്
റണ്ണൊളി തതുമ്പുങ് കുതമ്പൈയൊടു കാതുക്കൊര്
തമനിയക് കൊപ്പു മിട്ടുപ്

പാരാട്ടു പാണ്ടിപ് പെരുന്തേവി തിരുമുലൈപ്
പാലമുത മൂട്ടി യൊരുനിന്
പാനാറു കുമുതങ് കനിന്തൂറു തേറല്തന്
പട്ടാടൈ മടിന നൈപ്പച്

ചീരാട്ടി വൈത്തുമുത് താടുമ് പചുങ്കിള്ളൈ
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ
തെന്നറ്കു മമ്പൊന്മലൈ മന്നറ്കു മൊരുചെല്വി
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ.
1

ഉണ്ണിലാ വുവകൈപ് പെരുങ്കളി തുളുമ്പനിന്
റുന്റിരുത് താതൈ നിന്നൈ
യൊരുമുറൈ കരമ്പൊത്തി വരുകെന വഴൈത്തിടുമു
നോടിത് തവഴ്ന്തു ചെന്റു

തണ്ണുലാ മഴലൈപ് പചുങ്കുതലൈ യമുതിനിയ
തായ്വയിറു കുളിര വൂട്ടിത്
തടമാര്പ നിറൈകുങ് കുമച്ചേ റളൈന്തുപൊറ്
റാടോ യ് തടക്കൈ പറ്റിപ്

പണ്ണുലാ വടിതമിഴ്പ് പൈന്താമമ് വിരിയുമ്
പണൈത്തോ ളെരുത്തമേറിപ്
പാചൊളിയ മരകതത് തിരുമേനി പച്ചൈപ്
പചുങ്കതിര് തതുമ്പ മണിവായ്ത്

തെണ്ണിലാ വിരിയ നിന്റാടുമ് പചുന്തോകൈ
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ
തെന്നറ്കു മമ്പൊന്മലൈ മന്നറ്കു മൊരുചെല്വി
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ.
2

ചുറ്റുനെടു നേമിച് ചുവര്ക്കിചൈയ വെട്ടുച്
ചുവര്ക്കാ നിറുത്തി മേരുത്
തൂണൊന്റു നടുനട്ടു വെളിമുകടു മൂടിയിരു
ചുടര് വിളക്കിട്ടു മുറ്റ

എറ്റുപുന ലിറ്കഴുവു പുവനപ് പഴങ്കല
മെടുത്തടുക് കിപ്പു തുക്കൂ
ഴിന്നമുത മുഞ്ചമൈത് തന്നൈ നീപന്മുറൈ
യിഴൈത്തിട വഴിത്ത ഴിത്തോര്

മുറ്റവെളി യിറ്റിരിയു മത്തപ് പെരുമ്പിത്തന്
മുന്നിന്റു തൊന്തമിടവു
മുനിയാതു വൈകലു മെടുത്തടുക് കിപ്പെരിയ
മൂതണ്ട കൂടമൂടുഞ്

ചിറ്റില്വിളൈ യാടുമൊരു പച്ചിളമ് പെണ്പിള്ളൈ
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ
തെന്നറ്കു മമ്പൊന്മലൈ മന്നറ്കു മൊരുചെല്വി
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ.
3

മങ്കുല്പടു കന്തരച് ചുന്തരക് കടവുട്കു
മഴകതിര്ക് കറ്റൈ ചുറ്റുമ്
വാണയന മൂന്റുങ് കുളിര്ന്തമുത കലൈതലൈ
മടുപ്പക് കടൈക്ക ണோക്കുമ്

പൊങ്കുമതര് നോക്കിറ് പിറന്തവാ നന്തപ്
പുതുപ്പുണരി നീത്ത മൈയന്
പുന്തിത് തടത്തിനൈ നിരപ്പവഴി യടിയര്പാറ്
പോകചാ കരമ ടുപ്പ

അങ്കണൊടു ഞാലത്തു വിത്തിന്റി വിത്തിയ
വനൈത് തുയിര്ക ളുന്തളിര്പ്പ
വരുണ്മടൈ തിറന്തുകടൈ വെള്ളമ് പെരുക്കെടുത്
തലൈയെറിന് തുകള വുകളുഞ്

ചെങ്കയല് കിടക്കുങ് കരുങ്കട് പചുന്തോകൈ
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ
തെന്നറ്കു മമ്പൊന്മലൈ മന്നറ്കു മൊരുചെല്വി
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ.
4

പണ്ണറാ വരിമിടറ് ററുകാണ് മടുപ്പപ്
പചുന്തേറ ലാറ ലൈക്കുമ്
പതുമപീ ടികൈയുമുതു പഴമറൈ വിരിന്തൊളി
പഴുത്തചെന് നാവു മിമൈയാക്

കണ്ണറാ മരകതക് കറ്റൈക് കലാമഞ്ഞൈ
കണ്മുകി റതുമ്പ വേങ്കുങ്
കാര്വരൈയുമ് വെള്ളെനവൊര് കന്നിമാ ടത്തുവളര്
കറ്പൂര വല്ലി കതിര്കാല്

വിണ്ണറാ മതിമുയറ് കലൈകിഴിന് തിഴിയമുത
വെള്ളരുവി പായ വെടിപോയ്
മീളുന് തകട്ടകട് ടിളവാളൈ മോതമുകൈ
വിണ്ടൊഴുകു മുണ്ട കപ്പൂന്

തെണ്ണറാ വരുവിപായ് മതുരൈമര കതവല്ലി
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ
തെന്നറ്കു മമ്പൊന്മലൈ മന്നറ്കു മൊരുചെല്വി
ചെങ്കീരൈ യാടി യരുളേ.
5

വേറു

മുകമതി യൂടെഴു നകൈനില വാട
മുടിച്ചൂ ഴിയമാട
മുരിപുരു വക്കൊടി നുതലിടു ചുട്ടി
മുരിപ്പൊ ടചൈന് താട

ഇകല്വിഴി മകരമു മമ്മക രമ്പൊരു
മിരുമക രമുമാട
വിടുനൂ പുരവടി പെയരക് കിണ്കി
ണെനുങ്കിണ് കിണിയാടത്

തുകിലൊടു ചോര്തരു കൊടിനുണ് മരുങ്കു
റുവണ്ടു തുവണ്ടാടത്
തൊന്തി ചരിന്തിട വുന്തി കരന്തൊളിര്
ചൂലുടൈ യാലിടൈമറ്

റകില ചരാചര നികിലമൊ ടാടിട
വാടുക ചെങ്കീരൈ
യവനി തഴൈന്തിട മവുലി പുനൈന്തവ
ളാടുക ചെങ്കീരൈ.
6

തചൈന്തിടു കൊങ്കൈ യിരണ്ടല തെനവുരൈ
തരുതിരു മാര്പാടത്
തായ്വരു കെന്പവര് പേതൈമൈ കണ്ടു
തതുമ്പുപു നകൈയാടപ്

പചൈന്തിടു ഞാല മലര്ന്തമൈ വെളിറിയൊര്
പച്ചുടല് ചൊല്ലവുമോര്
പൈങ്കൊടി യൊല്കവു മൊല്കി നുടങ്കിയ
പണ്ടി ചരിന്താട

ഇചൈന്തിടു തേവൈ നിനൈന്തന വെന്ന
വിരങ്കിടു മേകലൈയോ
ടിടുകിടൈ യാട വിയറ്കൈ മണമ്പൊതി
യിതഴ്വഴി തേറലിനോ

ടചൈന്തൊചി കിന്റ പചുങ്കൊടി യെനവിനി
താടുക ചെങ്കീരൈ
യവനി തഴൈന്തിട മവുലി പുനൈന്തവ
ളാടുക ചെങ്കീരൈ.
7

പരിമള മൂറിയ വുച്ചിയിന് മുച്ചി
പതിന്താ ടച്ചുടര്പൊറ്
പട്ടമു ടന്ചിറു ചുട്ടിയുമ് വെയിലൊടു
പനിവെണ് ണിലവാടത്

തിരുനുതന് മീതെഴു കുറുവെയര് വാടത്
തെയ്വമ ണങ്കമഴുന്
തിരുമേനിയിന് മുഴു മരകത വൊളിയെണ്
ടിക്കുമ് വിരിന്താടക്

കരുവിനൈ നാറു കുതമ്പൈ തതുമ്പിയ
കാതു തഴൈന്താടക്
കതിര്വെണ് മുറുവ ലരുമ്പ മലര്ന്തിടു
കമലത് തിരുമുകനിന്

അരുള്വിഴി യൊടുമ്വളര് കരുണൈ പൊഴിന്തിട
വാടുക ചെങ്കീരൈ
യവനി തഴൈന്തിട മവുലി പുനൈന്തവ
ളാടുക ചെങ്കീരൈ.
8

വേറു

കുരുമണി വെയില്വിട മരകത നിഴല്വിരി
കുന്റേ നിന്റൂതുങ്
കുഴലിചൈ പഴകിയ മഴൈമുകി ലെഴവെഴു
കൊമ്പേ വെമ്പാച

മരുവിയ പിണികെട മലൈതരു മരുമൈമ
രുന്തേ ചന്താനമ്
വളര്പുവ നമുമുണര് വരുമരു മറൈയിന്വ
രമ്പേ ചെമ്പോതിറ്

കരുണൈയിന് മുഴുകിയ കയറിരി പചിയക
രുമ്പേ വെണ്ചോതിക്
കലൈമതി മരപിലൊ രിളമതി യെനവളര്
കന്റേ യെന്റോതുമ്

തിരുമകള് കലൈകമകടലൈമകള് മലൈമകള്
ചെങ്കോ ചെങ്കീരൈ
തെളിതമിഴ് മതുരൈയില് വളരുമൊ രിളമയില്
ചെങ്കോ ചെങ്കീരൈ.
9

ചങ്കുകി ടന്തത ടങ്കൈനെ ടുമ്പുയ
റങ്കായ് പങ്കായോര്
തമനിയ മലൈപടര് കൊടിയെനവടിവുത
ഴൈന്താ യെന്തായെന്

റങ്കെണ ടുമ്പുവ നങ്കടൊ ഴുന്തൊറു
മഞ്ചേ ലെന്റോതുമ്
അപയമുമ് വരതമു മുപയമു മുടൈയവ
ണങ്കേ വെങ്കോപക്

കങ്കുന്മ തങ്കയ മങ്കുല ടങ്കവി
ടുങ്കാ മന്ചേമക്
കയല്കുടി പുകുമൊരു തുകിലികൈ യെനനിന്
കണ്പോ ലുഞ്ചായറ്

ചെങ്കയ റങ്കുപൊ ലന്കൊടി മിന്കൊടി
ചെങ്കോ ചെങ്കീരൈ
തെളിതമിഴ് മതുരൈയില് വളരുമൊ രിളമയില്
ചെങ്കോ ചെങ്കീരൈ.
10

ചെങ്കീരൈപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

3 വതു താലപ്പരുവമ്

തെന്നന് റമിഴി നുടന്പിറന്ത
ചിറുകാ ലരുമ്പത് തീയരുമ്പുന്
തേമാ നിഴറ്കണ് ടുഞ്ചുമിളഞ്
ചെങ്കട് കയവായ്പ് പുനിറ്റെരുമൈ

ഇന്നമ് പചുമ്പുറ് കറിക്കല്ലാ
വിളങ്കന് റുള്ളി മടിത്തലനിന്
റിഴിപാ ലരുവി യുവട്ടെറിയ
വെറിയുന് തിരൈത്തീമ് പുനറ്പൊയ്കൈപ്

പൊന്നങ് കമലപ് പചുന്തോട്ടുപ്
പൊറ്റാ താടിക് കറ്റൈനിലാപ്
പൊഴിയുന് തരങ്കമ് പൊറൈയുയിര്ത്ത
പൊന്പോറ് റൊടുതോ ലടിപ്പൊലന്ചൂട്

ടന്നമ് പൊലിയുന് തമിഴ് മതുരൈക്
കരചേ താലോ താലേലോ
അരുള്ചൂറ് കൊണ്ട വങ്കയറ്കണ്
ണമുതേ താലോ താലേലോ
1

വീക്കുഞ് ചിറുപൈന് തുകിറ്റോകൈ
വിരിയുങ് കലാപ മരുങ്കലൈപ്പ
വിളൈയാട് ടയരു മണറ്ചിറ്റില്
വീട്ടുക് കുടിപുക് കോട്ടിയിരുള്

ചീക്കുഞ് ചുടര്തൂങ് കഴന്മണിയിന്
ചെന്തീ മടുത്ത ചൂട്ടടുപ്പിറ്
ചെഴുന്താട് പവളത് തുവരടുക്കിത്
തെളിക്കു നറുന്തണ് ടേറലുലൈ

വാക്കുങ് കുടക്കൂന് കുഴിചിയിലമ്
മതുവാര്ത് തരിത്ത നിത്തിലത്തിന്
വല്ചി പുകട്ടി വടിത്തെടുത്തു
വയന്മാ മകളിര് കുഴാഞ്ചിറുചോ

റാക്കുമ് പെരുന്തണ് പണൈമതുരൈക്
കരചേ താലോ താലേലോ
അരുള്ചൂറ് കൊണ്ട വങ്കയറ്കണ്
ണമുതേ താലോ താലേലോ
2

ഓടുമ് പടലൈ മുകിറ്പടല
മുവര്നീത് തുവരി മേയ്ന്തുകരു
വൂറുങ് കമഞ്ചൂല് വയിറുടൈയ
വുകൈത്തുക് കടവുട് കറ്പകപ്പൂങ്

കാടുന് തരങ്കക് കങ്കൈ നെടുങ്
കഴിയു നീന്തി യമുതിറൈക്കുങ്
കലൈവെണ് മതിയിന് മുയറടവിക്
കതിര്മീന് കറ്റൈ തിരൈത്തുതറി

മൂടുങ് കകന വെളിക്കൂട
മുകടു തിറന്തു പുറങ്കോത്ത
മുന്നീ രുഴക്കിച് ചിനവാളൈ
മൂരിച് ചുറവി നോടുമ്വിളൈ

യാടുമ് പഴനത് തമിഴ്മതുരൈക്
കരചേ താലോ താലേലോ
അരുള്ചൂറ് കൊണ്ട വങ്കയറ്കണ്
ണമുതേ താലോ താലേലോ
3

ഊറുങ് കരടക് കടത്തുമുകന്
തൂറ്റു മതമാ മടവിയര്നിന്
റുതറുങ് കുഴറ്പൂന് തുകളടങ്ക
വോട വിടുത്ത കുങ്കുമച് ചെഞ്

ചേറു വഴുക്കി യോട്ടറുക്കുന്
തിരുമാ മറുകി ലരചര് പെരുന്
തിണ്ടേ രൊതുങ്കക് കൊടുഞ്ചി നെടുഞ്
ചിറുതേ രുരുട്ട്ടുഞ് ചെങ്കണ്മഴ

വേറു പൊരുവേ ലിളൈഞര്കടവു
ഇവുളി കടൈവായ് കുതട്ടവഴിന്
തിഴിയുമ് വിലാഴി കുമിഴിയെറിന്
തിരൈത്തുത് തിരൈത്തു നുരൈത്തൊരുപേ

രാറു മടുക്കുന് തമിഴ്മതുരൈക്
കരചേ താലോ താലേലോ
അരുള്ചൂറ് കൊണ്ട വങ്കയറ്കണ്
ണമുതേ താലോ താലേലോ
4

വാര്ക്കുന് റിരണ്ടു ചുമന്തൊചിയു
മലര്കൊമ് പനൈയാര് കുഴറ്റുഞ്ചു
മഴലൈച് ചുരുമ്പര് പുകുന്തുഴക്ക
മലര്ത്താ തുകുത്തു വാനതിയൈത്

തൂര്ക്കുമ് പൊതുമ്പിന് മുയറ്കലൈമേറ്
റുള്ളി യുകളു മുചുക്കലൈയിന്
റുഴനിക് കൊതുങ്കിക് കഴനിയിനെറ്
ചൂട്ടുപ് പടപ്പൈ മേയ്ന്തുകതിര്പ്

പോര്ക്കുന് റേറുങ് കരുമുകിലൈ
വെള്വായ് മള്ളര് പിണൈയലിടുമ്
പൊരുകോട് ടെരുമൈപ് പോത്തിനൊടുമ്
പൂട്ടി യടിക്ക വിടിക്കുരല് വിട്

ടാര്ക്കുമ് പഴനത് തമിഴ്മതുരൈക്
കരചേ താലോ താലേലോ
അരുള്ചൂറ് കൊണ്ട വങ്കയറ്കണ്
ണമുതേ താലോ താലേലോ
5

വേറു

കാരിറ് പൊഴിമഴൈ നീരിറ് ചുഴിയെറി
കഴിയിറ് ചിറുകുഴിയിറ്
കരൈയിറ് കരൈപൊരു തിരൈയിറ് റലൈവിരി
കണ്ടലിന് വണ്ടലിനെറ്

പോരിറ് കളനിറൈ ചേരിറ് കുളനിറൈ
പുനലിറ് പൊരുകയലിറ്
പൊഴിലിറ് ചുരുള്പുരി കുഴലിറ് കണികൈയര്
കുഴൈയിറ് പൊരുകയല്പോയ്ത്

തേരിറ് കുമരര്കണ് മാര്പിറ് പൊലിതരു
തിരുവിറ് പൊരുവില്വരിച്
ചിലൈയിറ് റിരള്പുയ മലൈയിറ് പുലവിതി
രുത്തിട വൂഴ്ത്തമുടിത്

താരിറ് പൊരുതിടു മതുരൈത് തുരൈമകള്
താലോ താലേലോ
ചങ്കമ് വളര്ന്തിട നിന്റ പൊലന്കൊടി
താലോ താലേലോ.
6

ചേനൈത് തലൈവര്ക ടിചൈയിറ് റലൈവര്കള്
ചെരുവിറ് റലൈവര്കളാറ്
ചിലൈയിറ് റടമുടി തേരിറ് കൊടിയൊടു
ചിന്തച് ചിന്തിയിടുഞ്

ചോനൈക് കണൈമഴൈ ചൊരിയപ് പെരുകിയ
കുരുതിക് കടലിടൈയേ
തൊന്ത മിടുമ്പല് കവന്ത നിവന്തൊരു
ചുഴിയിറ് പവുരികൊള

ആനൈത് തിരളൊടു കുതിരൈത് തിരളൈയു
മപ്പെയര് മീനൈമുകന്
തമ്മനൈ യാടുക ടറ്റിരൈ പോല
വടറ്റിരൈ മോതവെഴുന്

താനൈക് കടലൊടു പൊലിയുന് തിരുമകള്
താലോ താലേലോ
ചങ്കമ് വളര്ന്തിട നിന്റ പൊലന്കൊടി
താലോ താലേലോ.
7

അമരര്ക് കതിപതി വെളിറക് കളിറെതിര്
പിളിറക് കുളിറിയിടാ
വണ്ട മിചൈപ്പൊലി കൊണ്ട ലുകൈത്തിടു
മമരിറ് റമരിനൊടുങ്

കമരിറ് കവിഴ്തരു തിചൈയിറ് റലൈവര്കണ്
മലൈയില് ചിറകരിയുങ്
കടവുട് പടൈയൊടു പിറകിട് ടുടൈവതു
കണ്ടു മുകങ്കുളിരാപ്

പമരത് തരുമലര് മിലൈയപ് പടുമുടി
തൊലൈയക് കൊടുമുടി താഴ്
പൈമ്പൊറ് റടവരൈ തിരിയക് കടല്വയി
റെരിയപ് പടൈതിരിയാച്

ചമരിറ് പൊരുതിരു മകനൈത് തരുമയില്
താലോ താലേലോ
ചങ്കമ് വളര്ന്തിട നിന്റ പൊലന്കൊടി
താലോ താലേലോ.
8

മുതുചൊറ് പുലവര് തെളിത്ത പചുന്തമിഴ്
നൂല്പാഴ് പോകാമേ
മുളരിക് കടവുള് പടൈത്ത വചുന്തരൈ
കീഴ്മേ ലാകാമേ

അതിരപ് പൊരുതു കലിപ്പകൈ ഞന്റമിഴ്
നീര്നാ ടാളാമേ
അകിലത് തുയിര്ക ളയര്ത്തു മറങ്കടൈ
നീണീര് തോയാമേ

ചിതൈവുറ് റരചിയ നറ്റരു മങ്കുടി
പോയ്മായ് വാകാമേ
ചെഴിയര്ക് കപയരു മൊപ്പെന നിന്റുണ
രാതാ രോതാമേ

മതുരൈപ് പതിതഴൈ യത്തഴൈ യുങ്കൊടി
താലോ താലേലോ
മലൈയത് തുവചന് വളര്ത്ത പചുങ്കിളി
താലോ താലേലോ.
9

തകരക് കരിയ കുഴറ്ചിറു പെണ്പിള്ളൈ
നീയോ തൂയോന്വാഴ്
ചയിലത് തെയിലൈ വളൈപ്പവ ളെന്റെതിര്
ചീറാ വീറോതാ

നികരിട് ടമര്ചെയ് കണത്തവര് നന്തിപി
രാനോ ടേയോടാ
നിലൈകെട് ടുലൈയ വുടറ്റവു ടൈന്തതൊ
രാനേ റാകമേ

ചികരപ് പൊതിയ മിചൈത്തവ ഴുഞ്ചിറു
തേര്മേ ലേപോയോര്
ചിവനൈപ് പൊരുത ചമര്ത്ത നുകന്തരുള്
ചേല്പോന് മായാമേ

മകരത് തുവച മുയര്ത്തപൊ ലന്കൊടി
താലോ താലേലോ
മലൈയത് തുവചന് വളര്ത്ത പചുങ്കിളി
താലോ താലേലോ.
10

താലപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

4-വതു ചപ്പാണിപ് പരുവമ്

നാളവട് ടത്തളിമ നളിനത് തൊടുന്തുത്തി
നാകണൈയുമ് വിട്ടൊ രെട്ടു
നാട്ടത്ത നുമ്പരമ വീട്ടത്ത നുന്തുഞ്ചു
നള്ളിരുളി നാപ്പ ണണ്ട

കോളവട് ടമ്പഴൈയ നേമിവട് ടത്തിനൊടു
കുപ്പുറ്റു വെറ്പട്ടുമേഴ്
കുട്ടത്തി നിറ്കവിഴ മൂതണ്ട വേതണ്ട
കോതണ്ട മോടു ചക്ര

വാളവട് ടഞ്ചുഴല മട്ടിത്തു നട്ടമിടു
മതുമത്തര് ചുത്ത നിത്ത
വട്ടത്തി നുക്കിചൈയ വൊറ്റിക്ക നത്തന
വട്ടത്തൈ യൊത്തിട്ട തോര്

താളവട് ടങ്കൊട്ടു കൈപ്പാണി യൊപ്പവൊരു
ചപ്പാണി കൊട്ടിയരുളേ
തമിഴൊടു പിറന്തുപഴ മതുരൈയില് വളര്ന്തകൊടി
ചപ്പാണി കൊട്ടിയരുളേ.
1

പൊയ്വന്ത നുണ്ണിടൈ നുടങ്കക് കൊടിഞ്ചിപ്
പൊലന്തേരൊ ടമര കത്തുപ്
പൊന്മേരു വില്ലിയൈ യെതിര്പ്പട്ട ഞാന്റമ്മൈ
പൊമ്മന്മുലൈ മൂന്റിലൊന്റു

കൈവന്ത കൊഴുനരൊടു മുള്ളപ് പുണര്ച്ചിക്
കരുത്താ നാകത്തൊടുങ്കക്
കവിഴ്തലൈ വണക്കൊടു മുലൈക്കണ്വൈത് തിടുമൊരു
കടൈക്കണோക് കമുത മൂറ്റ

മെയ്വന്ത നാണിനൊടു നുതല്വന് തെഴുങ്കുറു
വെയര്പ്പിനോ ടുയിര്പ്പു വീങ്കുമ്
വിമ്മിതമു മായ്നിന്റ വുയിരോവ മെനവൂന്റു
വിറ്കടൈ വിരറ്കടൈ തഴീഇത്

തൈവന്ത നാണിനൊടു തവഴ്തന്ത ചെങ്കൈകൊടു
ചപ്പാണി കൊട്ടി യരുളേ
തമിഴൊടു പിറന്തുപഴ മതുരൈയില് വളര്ന്തകൊടി
ചപ്പാണി കൊട്ടിയരുളേ.
2

പൂമരു വെടിപ്പമുകൈ വിണ്ടതണ് ടലൈയീന്റ
പുനൈനറുന് തളിര്കള് കൊയ്തുമ്
പൊയ്തറ് പിണാക്കളൊടു വണ്ടറ് കലമ്പെയ്തു
പുഴുതിവിളൈ യാട്ട യര്ന്തുമ്

കാമരു മയിറ്കുഞ്ചു മടവനപ് പാര്പ്പിനൊടു
പുറവുപിറ വുമ്വ ളര്ത്തുങ്
കാന്തള്ചെങ് കമലത്ത കഴുനീര് മണന്തെനക്
കണ്പൊത്തി വിളൈയാ ടിയുന്

തേമരു പചുങ്കിള്ളൈ വൈത്തുമുത് താടിയുന്
തിരള്പൊറ് കഴങ് കാടിയുഞ്
ചെയറ്കൈയാ നന്റിയു മിയറ്കൈച് ചിവപ്പൂറു
ചേയിതഴ് വിരിന്ത തെയ്വത്

താമരൈ പഴുത്തകൈത് തളിരൊളി തുളുമ്പവൊരു
ചപ്പാണി കൊട്ടി യരുളേ
തമിഴൊടു പിറന്തുപഴ മതുരൈയില് വളര്ന്തകൊടി
ചപ്പാണി കൊട്ടിയരുളേ.
3

വിണ്ണളിക് കുഞ്ചുടര് വിമാനമുമ് പരനാത
വെളിയിറ് റുവാത ചാന്ത
വീടുങ് കടമ്പുപൊതി കാടുന് തടമ്പണൈ
വിരിന്ത തമിഴ് നാടുമ് നെറ്റിക്

കണ്ണളിക് കുഞ്ചുന് തരക്കടവുള് പൊലിയുമാറു
കാറ്പീട മുമെമ് പിരാന്
കാമര്പരി യങ്കക് കവിന്റങ്കു പള്ളിയങ്
കട്ടിലുന് തൊട്ടിലാകപ്

പണ്ണളിക് കുങ്കുതലൈ യമുതൊഴുകു കുമുതപ്
പചുന്തേറ ലൂറ ലാടുമ്
പൈങ്കുഴവി പെരുവിരല് ചുവൈത്തു നീ പരുകിടപ്
പൈന്തേറലൂറു വണ്കൈത്

തണ്ണളിക് കമലഞ് ചിവപ്പൂറ വമ്മൈയൊരു
ചപ്പാണി കൊട്ടി യരുളേ
തമിഴൊടു പിറന്തുപഴ മതുരൈയില് വളര്ന്തകൊടി
ചപ്പാണി കൊട്ടി യരുളേ.
4

ചേലാട്ടു വാട്കട് കരുങ്കടറ് കടൈമടൈ
തിറന്തമുത മൂറ്റു കരുണൈത്
തെണ്ടിരൈ കൊഴിത്തെറിയ വെണ്ടിരൈ നെരുപ്പൂട്ടു
തെയ്വക് കുഴന്തൈ യൈച്ചെങ്

കോലാട്ടു നിന്ചിറു കണൈക്കാറ് കിടത്തിക്
കുളിപ്പാട്ടി യുച്ചി മുച്ചിക്
കുഞ്ചിക്കു നെയ്പോറ്റി വെണ്കാപ്പു മിട്ടുവളര്
കൊങ്കൈയിറ് ചങ്കു വാര്ക്കുമ്

പാലാട്ടി വായിതഴ് നെരിത്തൂട്ടി യുടലിറ്
പചുഞ്ചുണ്ണ മുന്തി മിര്ന്തു
പൈമ്പൊറ് കുറങ്കിനിറ് കണ്വളര്ത് തിച്ചിറു
പരൂഉമണിത് തൊട്ടിലേറ്റിത്

താലാട്ടി യാട്ടുകൈത് താമരൈ മുകിഴ്ത്തമ്മൈ
ചപ്പാണി കൊട്ടി യരുളേ
തമിഴൊടു പിറന്തുപഴ മതുരൈയില് വളര്ന്തകൊടി
ചപ്പാണി കൊട്ടിയരുളേ.
5

വേറു

വാനത് തുരുമൊ ടുടുത്തിരള് ചിന്ത
മലൈന്ത പറന്തലൈയിന്
മണ്ണവര് പണ്ണവര് വാളിന് മറിന്തവര്
മറ്റവര് പൊറ്റൊടിയാര്

പാനറ് കണൈയു മുലൈക്കുവ ടുമ്പൊരു
പടൈയിറ് പടവിമൈയോര്
പൈങ്കുടര് മൂളൈയൊ ടുമ്പുതി തുണ്ടു
പചുന്തടി ചുവൈകാണാച്

ചേനപ് പന്തരി നലൈകൈത് തിരള്പല
കുരവൈ പിണൈത്താടത്
തിചൈയിറ് റലൈവര്കള് പെരുനാ ണെയ്തച്
ചിറുനാ ണൊലിചെയ്യാക്

കൂനറ് ചിലൈയി നെടുങ്കണൈ തൊട്ടവള്
കൊട്ടുക ചപ്പാണി
കുടൈനിഴ ലിറ്പുവി മകളൈ വളര്ത്തവള്
കൊട്ടുക ചപ്പാണി.
6

ചമരിറ് പിറകിടു മുതിയരു മപയരു
മെതിരിട് ടമരാടത്
തണ്ടതരന്ചെല് കരുമ്പ ടിന്തിരന്
വെണ്പക ടോ ടുടൈയാത്

തിമിരക് കടല്പുക വരുണന് വിടുഞ്ചുറ
വരുണന് വിടുങ്കടവുട്
ടേരിനുകണ്ടെഴ വാര്വില് വഴങ്കു
കൊടുങ്കോല് ചെങ്കോലാ

ഇമയത്
തൊടുമ്വളര് കുലവെറ് പെട്ടൈയു
മെല്ലൈക് കല്ലിനിറീഇ
എണ്ടിചൈ യുന്തനി കൊണ്ടു പുരന്തു
വടാതു കടറ്റുറൈ തെന്

കുമരിത് തുറൈയെന വാടു മടപ്പടി
കൊട്ടുക ചപ്പാണി
കുടൈനിഴ വിറ്പുവി മകളൈ വളര്ത്തവള്
കൊട്ടുക ചപ്പാണി.
7

ചെന്റിടു വാളികള് കൂളികള് കാളികള്
ഞാളിയി ലാളിയെനച്
ചെരുമലൈ ചെമ്മലൈ മുതലിയര് ചിന്തച്
ചിന്തിട നന്തിപിരാന്

നിന്റില നോടലു മുന്നഴ കുമ്മവന്
പിന്നഴ കുങ്കാണാ
നിലവുവി രിന്തിടു കുറുനകൈ കൊണ്ടു
നെടുങ്കയി ലൈക്കിരിയിന്

മുന്റിലി നാടന് മറന്തമ രാടിയൊര്
മൂരിച് ചിലൈകുനിയാ
മുരിപുരു വച്ചിലൈ കടൈകുനി
യച്ചില
മുളരിക് കണൈതൊട്ടുക്

കുന്റവി ലാളിയൈ വെന്റ തടാതകൈ
കൊട്ടുക ചപ്പാണി
കുടൈനിഴ ലിറ്പുവി മകളൈ വളര്ത്തവള്
കൊട്ടുക ചപ്പാണി.
8

വേറു

ഒഴുകിയ കരുണൈയു വട്ടെഴ
വൈത്തവ രുട്പാര്വൈക്
കുളനെകി ഴടിയര്പ വക്കടല്
വറ്റവ ലൈത്തോടിക്

കുഴൈയൊടു പൊരുതുകൊ ലൈക്കണൈ
യൈപ്പിണൈ യൈച്ചീറിക്
കുമിഴൊടു പഴകിമ തര്ത്തക
യറ്കണ്മ ടപ്പാവായ്

തഴൈകെഴു പൊഴിലിന്മു ചുക്കലൈ
മൈപ്പുയ വിറ്പായത്
തവഴിള മതികലൈ നെക്കുകു
പുത്തമു തത്തോടേ

മഴൈപൊഴി യിമയമ യിറ്പെടൈ
കൊട്ടുക ചപ്പാണി
മതുരൈയില് വളരു മടപ്പിടി
കൊട്ടുക ചപ്പാണി.
9

ചെഴുമറൈ തെളിയവ ടിത്തത
മിഴ്പ്പതി കത്തോടേ
തിരുവരു ളമുതുകു ഴൈത്തുവി
ടുത്തമു ലൈപ്പാലാറ്

കഴുമല മതലൈവ യിറ്റൈനി
രപ്പിമ യിറ്ചേയൈക്
കളിറൊടുമ് വളരവ ളര്ത്തവ
രുട്ചെവി ലിത്തായേ

കുഴലിചൈ പഴകിമു ഴുപ്പിര
ചത്തിര ചത്തോടേ
കുതികൊളു നറിയക നിച്ചുവൈ
നെക്കപെ രുക്കേപോന്

മഴലൈയിന മുതുകു ചൊറ്കിളി
കൊട്ടുക ചപ്പാണി
മതുരൈയില് വളരുമ ടപ്പിടി
കൊട്ടുക ചപ്പാണി.
10

ചപ്പാണിപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

5-വതു മുത്തപ് പരുവമ്

കാലത് തൊടുകറ് പനൈകടന്ത
കരുവൂ ലത്തുപ് പഴമ്പാടറ്
കലൈമാച് ചെല്വര് തേടിവൈത്ത
കടവുണ് മണിയേ യുയിരാല

വാലത് തുണര്വി നീര്പായ്ച്ചി
വളര്പ്പാര്ക് കൊളിപൂത് തരുള്പഴുത്ത
മലര്ക്കറ് പകമേ യെഴുതാച്ചൊന്
മഴലൈ തതുമ്പു പചുങ്കുതലൈച്

ചോലൈക് കിളിയേ യുയിര്ത്തുണൈയാന്
തോന്റാത് തുണൈക്കോര് തുണൈയാകിത്
തുവാത ചാന്തപ് പെരുവെളിയിറ്
റുരിയങ് കടന്ത പരനാത

മൂലത് തലത്തു മുളൈത്തമുഴു
മുതലേ മുത്തന് തരുകവേ
മുക്കട് ചുടര്ക്കു വിരുന്തിടുമുമ്
മുലൈയായ് മുത്തന് തരുകവേ.
1

ഉരുകി യുരുകി നെക്കുനെക്കു
ളുടൈന്തു കചിന്തിട് ടചുമ്പൂറുമ്
ഉഴുവ ലന്പിറ് പഴവടിയാ
രുള്ളത് തടത്തി ലൂറ്റെടുത്തുപ്

പെരുകു പരമാ നന്ത വെള്ളപ്
പെരുക്കേ ചിറിയേമ് പെറ്റപെരുമ്
പേറേ യൂറു നറൈക്കൂന്തറ്
പിടിയേ കൊടിനുണ് ണുചുപ്പൊചിയ

വരുകുങ് കുമക്കുന് റിരണ്ടേന്തു
മലര്പ്പൂങ് കൊമ്പേ തീങ്കുഴലിന്
മതുരങ് കനിന്ത പചുങ്കുതലൈ
മഴലൈ യരുമ്പച് ചേതാമ്പന്

മുരുകു വിരിയുഞ് ചെങ്കനിവായ്
മുത്തന് തരുക മുത്തമേ
മുക്കട് ചുടര്ക്കു വിരുന്തിടുമുമ്
മുലൈയായ് മുത്തന് തരുകവേ.
2

കൊഴുതി മതര്വണ് ടുഴക്കുകുഴറ്
കോതൈക് കുടൈന്ത കൊണ്ടലുനിന്
കുതലൈക് കിളിമെന് മൊഴിക്കുടൈന്ത
കുറുങ്കട് കരുമ്പുങ് കൂന്പിറൈക്കോ

ടുഴത പൊലന്ചീ റടിക്കുടൈന്ത
ചെന്താ മരൈയുമ് പചുങ്കഴുത്തുക്
കുടൈന്ത കമഞ്ചൂറ് ചങ്കുമൊഴു
കൊളിയ കമുകു മഴകുതൊയ്യില്

എഴുതു തടന്തോട് കുടൈന്തതടമ്
പണൈയുമ് പണൈമെന് മുലൈക്കുടൈന്ത
ഇണൈമാ മരുപ്പുന് തരുമുത്തുന്
ടിരുമുത് തൊവ്വാ വികപരങ്കള്

മുഴുതുന് തരുവായ് നിന്കനിവായ്
മുത്തന് തരുക മുത്തമേ
മുക്കട് ചുടര്ക്കു വിരുന്തിടുമുമ്
മുലൈയായ് മുത്തന് തരുകവേ.
3

മത്ത മതമാക് കവുട്ടൊരുനാന്
മരുപ്പുപ് പൊരുപ്പു മിചൈപ്പൊലിന്ത
വാനത് തരചു കോയില്വളര്
ചിന്താ മണിയുമ് വടപുലത്താര്

നത്തമ് വളര വളകൈയര്കോ
നകരില് വളരുമ് വാന്മണിയുമ്
നളിനപ് പൊകുട്ടില് വീറ്റിരുക്കു
നങ്കൈ മനൈക്കോര് വിളക്കമെനപ്

പൈത്ത ചുടികൈപ് പടപ്പായറ്
പതുമനാപന് മാര്പില്വളര്
പരിതി മണിയു മെമക്കമ്മൈ
പണിയല് വാഴി വേയീന്റ

മുത്ത മുകുന്ത നിന്കനിവായ്
മുത്തന് തരുക മുത്തമേ
മുക്കട് ചുടര്ക്കു വിരുന്തിടുമുമ്
മുലൈയായ്
മുത്തന് തരുകവേ.
4

കോടുങ് കുവടുമ് പൊരുതരങ്കക്
കുമരിത് തുറൈയിറ് പടുമുത്തുമ്
കൊറ്കൈത് തുറൈയിറ് റുറൈവാണര്
കുളിക്കുഞ് ചലാപക് കുവാന്മുത്തുമ്

ആടുമ് പെരുന്തണ് ടുറൈപ്പൊരുനൈ
യാറ്റിറ് പടുതെണ് ണിലാമുത്തുമ്
അന്തണ് പൊതിയത് തടഞ്ചാര
ലരുവി ചൊരിയുങ് കുളിര്മുത്തുമ്

വാടുങ് കൊടിനുണ് ണുചുപ്പൊചിയ
മടവ മകളി രുടനാടുമ്
വണ്ടറ് റുറൈക്കു വൈത്തുനെയ്ത്തു
മണന്താഴ് നറുമെന് പുകൈപ്പടലമ്

മൂടുങ് കുഴലായ് നിന്കനിവായ്
മുത്തന് തരുക മുത്തമേ
മുക്കട് ചുടര്ക്കു വിരുന്തിടുമുമ്
മുലൈയായ് മുത്തന് തരുകവേ.
5

വേറു

പൈവൈത്ത തുത്തിപ് പരൂഉച്ചുടികൈ മുന്റിറ്
പചുങ്കൊടി യുടുക്കൈ കിഴിയപ്
പായിരുട് പടലങ് കിഴിത്തെഴു ചുടര്പ്പരിതി
പരിതിക് കൊടിഞ്ചി മാന്റേര്

മൊയ്വൈത്ത കൊയ്യുളൈ വയപ്പുരവി വായ്ച്ചെല്ല
മുട്കോല് പിടിത്തു നെടുവാന്
മുറ്റത്തൈ യിരുള്പട വിഴുങ്കുന് തുകിറ്കൊടി
മുനൈക്കണൈ വടിമ്പു നക്കാ

മൈവൈത്ത ചെഞ്ചിലൈയു മമ്പുലിയു മോടനെടു
വാന്മീന് മണന്തു കന്ത
വടവരൈ മുകന്തനിന് വയക്കൊടി യെനപ്പൊലിയു
മഞ്ചിവര് വളാക നொച്ചിത്

തെയ്വത് തമിഴ്ക്കൂട റഴൈയത് തഴൈത്തവ
ടിരുപ്പവള മുത്ത മരുളേ
ചേല്വൈത്ത വൊണ്കൊടിയൈ വലമ്വൈത്ത പെണ്കൊടി
തിരുപ്പവള മുത്ത മരുളേ.
6

പിന്നറ് റിറൈക്കടന് മതുക്കുട മറത്തേക്കു
പെയ്മുകിറ് കാരുടലമ് വെണ്
പിറൈമതിക് കൂന്കുയക് കൈക്കടൈഞ രൊടുപുടൈ
പെയര്ന്തിടൈ നുടങ്ക വൊല്കു

മിന്നറ് റടിത്തുക് കരുമ്പൊറ്റൊടിക്കടൈചി
മെല്ലിയര് വെരീഇപ് പെയരവാന്
മീന്കണമ് വെരുക്കൊള്ള വെടിവരാല് കുതികൊള്ളുമ്
വിട്പുലമ് വിളൈ പുലമെനക്

കന്നറ് പെരുങ്കാടു കറ്പകക് കാട്ടുവളര്
കടവുണ്മാ കവളങ് കൊളക്
കാമതേ നുവുനിന്റു കടൈവായ് കുതട്ടക്
കതിര്ക്കുലൈ മുതിര്ന്തു വിളൈയുഞ്

ചെന്നെറ് പടപ്പൈമതു രൈപ്പതി പുരപ്പവ
ടിരുപ്പവള മുത്ത മരുളേ
ചേല്വൈത്ത വൊണ്കൊടിയൈ വലമ്വൈത്ത പെണ്കൊടി
തിരുപ്പവള മുത്ത മരുളേ.
7

ചങ്കോ ലിടുങ്കടറ് റാനൈക്കു വെന്നിടു
തരാപതികണ് മുന്റിറൂര്ത്ത
തമനിയക് കുപ്പൈയുന് തിചൈമുതല്വര് തടമുടിത്
താമമുന് തലൈമ യങ്കക്

കൊങ്കോ ലിടുങ്കൈക് കൊടുങ്കോ ലൊടുന്തിരി
കുറുമ്പന് കൊടിച്ചുറവു നിന്
കൊറ്റപ് പതാകൈക് കുഴാത്തിനൊടു മിരചതക്
കുന്റിനുഞ് ചെന്റു ലാവപ്

പൊന്കോല വേലൈപ് പുറത്തിനൊ ടകത്തിനിമിര്
പോരാഴി പരിതി യിരതപ്
പൊങ്കാഴി മറ്റപ് പൊരുപ്പാഴി യിറ്റിരി
പുലമ്പപ് പുലമ്പു ചെയ്യച്

ചെങ്കോ റിരുത്തിയ മുടിച്ചെഴിയര് കോമക
ടിരുപ്പവള മുത്ത മരുളേ
ചേല്വൈത്ത വൊണ്കൊടിയൈ വലമ്വൈത്ത പെണ്കൊടി
തിരുപ്പവള മുത്ത മരുളേ.
8

വേറു

പരുവരൈ മുതുപല വടിയിനി നെടുനില
നെക്കകു ടക്കനിയിറ്
പടുനറൈ പടുനിറൈ കടമുടൈ പടുവക
ടുപ്പവു വട്ടെഴവുമ്

വിരിതലൈ മുതലൊടു വിളൈപുല മുലൈയവു
ഴക്കിയ മുട്ചുറവിന്
വിചൈയിനിന് വഴിനറൈ മിടറൊടി കമുകിന്വി
ഴുക്കുലൈ നെക്കുകവുമ്

കരൈയെറി പുണരിയി നിരുമടി പെരുകുത
ടത്തുമ ടുത്തമടക്
കളിറൊടു പിളിറിയ വികലിയ മുകിലിനി
രട്ടിയി രട്ടിയമുമ്

മുരചതിര് കടിനകര് മതുരൈയില് വളര്കിളി
മുത്തമ ളിത്തരുളേ
മുഴുതുല കുടൈയതൊര് കവുരിയര് കുലമണി
മുത്തമ ളിത്തരുളേ.
9

പുതൈയിരുള് കിഴിതര വെഴുതരു പരിതിവ
ളൈത്തക ടറ്പുവിയിറ്
പൊതുവറ വടിമൈചെയ് തിടുമ്വഴി യടിയര്പൊ
രുട്ടലര് വട്ടണൈയിറ്

റതൈമലര് പൊതുളിയ കളിയളി കുമിറുകു
ഴറ്റിരു വൈത്തവളച്
ചതതള മുളരിയിന് വനിതൈയൈ യുതവുക
ടൈക്കണ്മ ടപ്പിടിയേ

പതുമമൊ ടൊഴുകൊളി വളൈയുനി നളിനമു
കത്തുകി ടറ്റുമുറപ്
പനിമിതി യൊടുചുവൈ യമുതമു നുതലൊടു
ചൊറ്കുത ലൈക്കണിറീഇ

മുതുതമി ഴുതതിയില് വരുമൊരു തിരുമകന്
മുത്തമ ളിത്തരുളേ
മുഴുതുല കുടൈയതൊര് കവുരിയര് കുലമണി
മുത്തമ ളിത്തരുളേ.
10

മുത്തപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

6-വതു വരുകൈപ് പരുവമ്

അഞ്ചിലമ് പോലിട വരിക്കുരറ് കിണ്കിണി
യരറ്റുചെഞ് ചീറടി പെയര്ത്
തടിയിടുന് തൊറുനിന് നലത്തകച് ചുവടുപട്
ടമ്പുവി യരമ്പൈയര്കടമ്

മഞ്ചുതുഞ് ചളകത് തിളമ്പിറൈയു മെന്തൈമുടി
വളരിളമ് പിറൈയുനാറ
മണിനൂ പുരത്തവിഴു മെന്കുരറ് കോവചൈയു
മടനടൈക് കോതൊടര്ന്തുന്

ചെഞ്ചിലമ് പടിപറ്റു തെയ്വക്കു ഴാത്തിനൊടു
ചിറൈയോതി മമ്പിന് ചെലച്
ചിറ്റിടൈക് കൊല്കിമണി മേകലൈയിരങ്കത്
തിരുക്കോയി ലെനവെനഞ്ചക്

കഞ്ചമുഞ് ചെഞ്ചൊറ് റമിഴ്ക് കൂടലുങ് കൊണ്ട
കാമര്പൂങ് കൊടിവരുകവേ
കറ്പകാ ടവിയിറ് കടമ്പാ ടവിപ്പൊലി
കയറ്കണാ യകിവരുകവേ.
1

കുണ്ടുപടു പേരകഴി വയിറുളൈന് തീന്റപൈങ്
കോതൈയുമ് മതുരമൊഴുകുങ്
കൊഴിതമിഴ്പ് പനുവറ് റുറൈപ്പടിയു മടനടൈക്
കൂന്തലമ് പിടിയുമറുകാല്

വണ്ടുപടു മുണ്ടക മനൈക്കുടി പുകച്ചിവ
മണങ്കമഴ വിണ്ടതൊണ്ടര്
മാനതത് തടമലര്പ് പൊറ്കോയില് കുടികൊണ്ട
മാണിക്ക വല്ലിവില്വേ

ടുണ്ടുപടു മതിനുതറ് റോകൈയൊടു മളവില്പല
തൊല്ലുരു വെടുത്തമര്ചെയുന്
തൊടുചിലൈ യെനക്കകന മുകടുമുട് ടിപ്പൂന്
തുണര്ത്തലൈ വണങ്കിനിറ്കുങ്

കണ്ടുപടു കന്നല്പൈങ് കാടുപടു കൂടറ്
കലാപമാമയില് വരുകവേ
കറ്പകാ ടവിയിറ് കടമ്പാ ടവിപ്പൊലി
കയറ്കണാ യകിവരുകവേ.
2

മുയല്പായ് മതിക്കുഴവി തവഴ്ചൂ ലടിപ്പലവിന്
മുട്പൊതി കുടക്കനിയൊടു
മുടവുത് തടന്താഴൈ മുപ്പുടൈക് കനിചിന്ത
മോതിനീ രുണ്ടിരുണ്ട

പുയല്പായ് പടപ്പൈത് തടമ്പൊഴില്ക ളന്റിയേഴ്
പൊഴിലൈയു മൊരുങ്കലൈത്തുപ്
പുറമൂടു മണ്ടച് ചുവര്ത്തലമിടിത്തപ്
പുറക്കടന് മടുത്തുഴക്കിച്

ചെയല്പായ് കടറ്റാനൈ ചെങ്കളങ് കൊളവമ്മൈ
തിക്കുവിച യങ്കൊണ്ടനാള്
തെയ്വക് കയറ്കൊടിക ടിചൈതിചൈ യെടുത്തെനത്
തിക്കെട്ടു മുട്ടവെടിപോയ്ക്

കയല്പായ് കുരമ്പണൈ പെരുമ്പണൈത് തമിഴ്മതുരൈ
കാവലന് മകള്വരുകവേ
കറ്പകാ ടവിയിറ് കടമ്പാ ടവിപ്പൊലി
കയറ്കണാ യകിവരുകവേ.
3

വടമ്പട്ട നിന്റുണൈക് കൊങ്കൈക് കുടങ്കൊട്ടു
മതുരവമു തുണ്ടു കടൈവായ്
വഴിയുമ്വെള് ളരുവിയെന നിലവുപൊഴി കിമ്പുരി
മരുപ്പിറ് പൊരുപിടിത്തുത്

തടമ്പട്ട പൊറ്റാതു ചിന്തുരങ് കുമ്പത്
തലത്തണിവ തൊപ്പവപ്പിച്
ചലരാചി യേഴുന് തടക്കൈയിന് മുകന്തുപിന്
റാനനീ രാനിരപ്പി

മുടമ്പട്ട മതിയങ് കുചപ്പടൈ യെനക്കകന
മുകടുകൈ തടവിയുടുമീന്
മുത്തമ് പതിത്തിട്ട മുകപടാ മെനവെഴു
മുകിറ്പടാ നെറ്റിചുറ്റുങ്

കടമ്പട്ട ചിറുകട് പെരുങ്കൊലൈയ മഴവിളങ്
കളിറീന്റ പിടിവരുകവേ
കറ്പകാ ടവിയിറ് കടമ്പാ ടവിപ്പൊലി
കയറ്കണാ യകിവരുകവേ.
4

തേനൊഴുകു കഞ്ചപ് പൊലന്ചീ റടിക്കൂട്ടു
ചെമ്പഞ്ചി യിന്കുഴമ്പാല്
തെള്ളമു തിറൈക്കുമ് പചുങ്കുഴവി വെണ്ടിങ്കള്
ചെക്കര്മതി യാക്കരൈപൊരുമ്

വാനൊഴുകു തുങ്കത് തരങ്കപ് പെരുങ്കങ്കൈ
വാണിനതി യാച്ചിവപിരാന്
മകുടകോ ടീരത് തടിച്ചുവ ടഴുത്തിയിടു
മരകതക് കൊമ്പുകതിര്കാല്

മീനൊഴുകു മായിരു വിചുമ്പിറ് ചെലുങ്കടവുള്
വേഴത്തിന് മത്തകത്തു
വീറ്റിരുക് കുഞ്ചേ യിഴൈക്കുമ് പചുങ്കമുകു
വെണ്കവരി വീചുമ് വാചക്

കാനൊഴുകു തടമലര്ക് കടിപൊഴിറ് കൂടല്വളര്
കവുരിയന് മകള്വരുകവേ
കറ്പകാ ടവിയിറ് കടമ്പാ ടവിപ്പൊലി
കയറ്കണാ യകിവരുകവേ.
5

വേറു

വടക്കുങ് കുമക്കുന് റിരണ്ടേന്തുമ്
വണ്ടന് മകളിര് ചിറുമുറ്റില്
വാരിക് കുവിത്ത മണിക്കുപ്പൈ
വാനാ റടൈപ്പ വഴിപിഴൈത്തു

നടക്കുങ് കതിര്പൊറ് പരിചിലാ
നകുവെണ് പിറൈകൈത് തോണിയതാ
നാണ്മീന് പരപ്പുച് ചിറുമിതപ്പാ
നാപ്പണ് മിതപ്പ നാറ്കോട്ടുക്

കടക്കുഞ് ചരത്തിന് മതിനതിയുങ്
കങ്കാ നതിയു മെതിര്കൊള്ളക്
കകന വെളിയുങ് കറ്പകപ്പൂങ്
കാടുങ് കടന്തു കടല്ചുരുങ്ക

മടുക്കുന് തിരൈത്തണ് ടുറൈവൈയൈ
വളനാട് ടരചേ വരുകവേ
മലൈയത് തുവചന് പെറ്റപെരു
വാഴ്വേ വരുക വരുകവേ.
6

കണ്ണന് തിമിര്ന്തു തേനരുവി
തുളൈന്താ ടറുകാറ് റുമ്പിപചുന്
തോട്ടുക് കതവന്തിറപ്പ മലര്ത്
തോകൈ കുടിപുക് കോകൈചെയുന്

തണ്ണങ് കമലക് കോയില്പല
ചമൈത്ത മരുതത് തച്ചന്മുഴു
താറ്റുക് കമുകു നാറ്റിയിടുന്
തടങ്കാ വണപ്പന് തരില്വീക്കുമ്

വിണ്ണമ് പൊതിന്ത മേകപടാ
മിചൈത്തൂക് കിയമ്പന് മണിക്കൊത്തു
വിരിന്താ ലെനക്കാ നിമിര്ന്തുതലൈ
വിരിയുങ് കുലൈനെറ് കറ്റൈപല

വണ്ണമ് പൊലിയുമ് പണ്ണൈവയന്
മതുരൈക് കരചേ വരുകവേ
മലൈയത് തുവചന് പെറ്റപെരു
വാഴ്വേ വരുക വരുകവേ.
7

തകരക് കുഴലി നറൈയുനറൈ
തരുതീമ് പുകൈയുന് തിചൈക്കളിറ്റിന്
റടക്കൈ നാചിപ് പുഴൈമടുപ്പത്
തളരുഞ് ചിറുനുണ് മരുങ്കുല്പെരുഞ്

ചികരക് കളപപ് പൊമ്മന്മുലൈത്
തെയ്വ മകളിര് പുടൈയിരട്ടുഞ്
ചെങ്കൈക് കവരി മുകന്തെറിയുഞ്
ചിറുകാറ് കൊചിന്തു കുടിവാങ്ക

മുകരക് കളിവണ് ടടൈകിടക്കു
മുളരിക് കൊടിക്കുങ് കലൈക്കൊടിക്കു
മുരുന്തു മുറുവല് വിരുന്തിടുപുന്
മൂര നെടുവെണ് ണിലവെറിപ്പ

മകരക് കരുങ്കട് ചെങ്കനിവായ്
മടമാന് കന്റു വരുകവേ
മലൈയത് തുവചന് പെറ്റപെരു
വാഴ്വേ വരുക വരുകവേ.
8

തൊടുക്കുങ് കടവുട് പഴമ്പാടറ്
റൊടൈയിന് പയനേ നറൈപഴുത്ത
തുറൈത്തീന് തമിഴി നൊഴുകുനറുഞ്
ചുവൈയേ യകന്തൈക് കിഴങ്കൈയകഴ്ന്

തെടുക്കുമ് തൊഴുമ്പ രുളക്കോയിറ്
കേറ്റുമ് വിളക്കേ വളര്ചിമയ
വിമയപ് പൊരുപ്പില് വിളൈയാടു
മിളമെന് പിടിയേ യെറിതരങ്കമ്

ഉടുക്കുമ് പുവനങ് കടന്തുനിന്റ
വൊരുവന് റിരുവുള് ളത്തിലഴ
കൊഴുക വെഴുതിപ് പാര്ത്തിരുക്കു
മുയിറോ വിയമേ മതുകരമ്വായ്

മടുക്കുങ് കുഴറ്കാ ടേന്തുമിള
വഞ്ചിക്കൊടിയേ വരുകവേ
മലൈയത് തുവചന് പെറ്റപെരു
വാഴ്വേ വരുക വരുകവേ.
9

പെരുന്തേ നിറൈക്കു നറൈക്കൂന്തറ്
പിടിയേ വരുക മുഴുഞാനപ്
പെരുക്കേ വരുക പിറൈമൗലിപ്
പെമ്മാന് മുക്കട് ചുടര്ക്കിടുനല്

വിരുന്തേ വരുക മുമ്മുതറ്കുമ്
വിത്തേ വരുക വിത്തിന്റി
വിളൈക്കുമ് പരമാ നന്തത്തിന്
വിളൈവേ വരുക പഴമറൈയിന്

കുരുന്തേ വരുക വരുള്പഴുത്ത
കൊമ്പേ വരുക തിരുക്കടൈക്കണ്
കൊഴിത്ത കരുണൈപ് പെരുവെള്ളങ്
കുടൈവാര് പിറവിപ് പെരുമ്പിണിക്കോര്

മരുന്തേ വരുക പചുങ്കുതലൈ
മഴലൈക് കിളിയേ വരുകവേ
മലൈയത് തുവചന് പെറ്റപെരു
വാഴ്വേ വരുക വരുകവേ.
10

വരുകൈപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

7-വതു അമ്പുലിപ് പരുവമ്

കണ്ടുപടു കുതലൈപ് പചുങ്കിളി യിവട്കൊരു
കലാപേത മെന്നനിന്നൈക്
കലൈമറൈകണ് മുറൈയിടുവ കണ്ടോ വലാതൊണ്
കലാനിതി യെനത്തെരിന്തോ

വണ്ടുപടു തെരിയറ് റിരുത്താതൈ യാര്മരപിന്
വഴിമുത ലെനക്കുറിത്തോ
വളര്ചടൈ മുടിക്കെന്തൈ തണ്ണറുങ് കണ്ണിയാ
വൈത്തതു കടൈപ്പിടിത്തോ

കുണ്ടുപടു പാറ്കടല് വരുന്തിരുച് ചേടിയൊടു
കൂടപ് പിറന്തോര്ന്തോ
കോമാട്ടി യിവണിന്നൈ വമ്മെനക് കൊമ്മെനക്
കൂവിടപ് പെറ്റായുനക്

കണ്ടുപടു ചീരിതന് റാതലാ ലിവളുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
1

കുലത്തൊടു തെയ്വക് കുഴാമ്പിഴിന് തൂറ്റിക്
കുടിത്തുച് ചുവൈത്തുമിഴ്ന്ത
കോതെന്റു മഴല്വിടങ് കൊപ്പുളിക് കിന്റവിരു
കോളിനുച് ചിട്ടമെന്റുമ്

കലൈത്തോടു മൂടിക് കളങ്കമ് പൊതിന്തിട്ട
കയരോകി യെന്റുമൊരുനാള്
കണ്കൊണ്ടു പാര്ക്കവുങ് കടവതന് റെനവുമ്
കടറ്പുവി യെടുത്ത്തികഴവിട്

പുലത്തോരു മുടുമീന് കണത്തോടു മോടുനിന്
പോല്വാര്ക്കു മാപാതകമ്
പോക്കുമിത് തലമലതു പുകലില്ലൈ കാണ്മിചൈപ്
പൊങ്കുപുനല് കറ്പകക്കാ

ടലൈത്തോടു വൈയൈത് തുറൈപ്പടി മടപ്പിടിയൊ
ടമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
2

കീറ്റുമതി യെനനിലവു തോറ്റുപരു വത്തിലൊളി
കിളര്നുതറ് ചെവ്വിവവ്വിക്
കെണ്ടൈത് തടങ്കണാ രെരുവിട് ടിറൈഞ്ചക്
കിടന്തതു മുടൈന്തമുതമ്വിണ്

ടൂറ്റുപുതു വെണ്കലൈ യുടുത്തുമുഴു മതിയെന
വുതിത്തവമൈ യത്തുമമ്മൈ
യൊണ്മുകത് തൊഴുകുതിരു വഴകൈക് കവര്ന്തുകൊണ്
ടോ ടിനതു നിറ്കമറ്റൈ

മാറ്റവ ളൊടുങ് കേള്വര് മൗലിയി ലുറൈന്തതു
മറൈന്തുനൈ യഴൈത്ത പൊഴുതേ
മറ്റിവള് പെരുങ്കരുണൈ ചൊറ്റിടക് കടവതോ
മണ്മുഴുതുമ് വിമ്മുപുയമ് വൈത്

താറ്റുമുടി യരചുതവു മരചിളങ് കുമരിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
3

വിണ്ടലമ് പൊലിയപ് പൊലിന്തിടുതി യേലുനതു
വെമ്പണിപ് പകൈ വിഴുങ്കി
വിക്കിടക് കക്കിടത് തൊക്കിടര്പ് പടുതിവെയില്
വിരിയുഞ് ചുടര്പ് പരിതിയിന്

മണ്ടലമ് പുക്കനൈ യിരുത്തിയെനി നൊന്ളൊളി
മഴുങ്കിട വഴുങ്കിടുതിപൊന്
വളര്ചടൈക് കാട്ടെന്തൈ വൈത്തിടപ് പെറുതിയേന്
മാകണഞ് ചുറ്റവച്ചങ്

കൊണ്ടുകണ് ടുഞ്ചാ തിരുപ്പതു മരുപ്പൊങ്കു
കോതൈയിവള് ചീറടികണിന്
കുടര് കുഴമ്പിടവേ കുമൈപ്പതുമ് പെറുതിയെങ്
കോമാട്ടി പാലടൈന്താല്

അണ്ടപുകി രണ്ടമു മകണ്ടമുമ് പെറുതിയാ
ലമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
4

എണ്ണില്പല പുവനപ്പെരുന് തട്ടൈ യൂടുരുവി
യിവള്പെരുമ് പുകഴ് നെടുനിലാ
എങ്കണു നിറൈന്തിടുവ തങ്കതനിന് മെള്ളനീ
യെള്ളളവു മൊണ്ടുകൊണ്ടു

വെണ്ണിലവു പൊഴിവതു കിടൈത്തനൈ മടുത്തിവള്
വിഴിക്കടൈ കൊഴിത്ത കരുണൈ
വെള്ളന് തിളൈത്താടു പെറ്റിയാറ് റണ്ണളി
വിളൈപ്പതുമ് പെറ്റനൈ കൊലാമ്

മണ്ണിലൊണ് പൈങ്കൂഴ് വളര്പ്പതു നിടത്തമ്മൈ
വൈത്തിടുഞ് ചത്തിയേകാണ്
മറ്റൊരു ചുതന്തിര നിനൈക്കെന വിലൈകലൈ
മതിക്കടവു ണീയുമുണര്വായ്

അണ്ണലങ് കളിയാനൈ യരചര്കോ മകളുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
5

മുന്പുമ്പ രരചുചെയ് പെരുമ്പാവ മുങ്കോപ
മൂരിമാത് തൊടര് ചാപമുമ്
മുമ്മൈത് തമിഴ്ചെഴിയന് വെപ്പൊടു കൊടുങ്കൂനു
മോചിത്ത വിത്തലത്തിന്

റന്പെരുന് തന്മൈയൈ യുണര്ന്തിലൈ കൊല് ചിവാരാച
താനിയായ്ച് ചീവന്മുത്തിത്
തലമുമായ്ത് തുവാതചാന് തത്തലമു മാനതിത്
തലമിത് തലത്തിടൈയേല്

മന്പെരുങ് കുരവര് പിഴൈത്ത പാവമുമറ്റൈ
മാമടികളിടു ചാപമുമ്
വളരിളമ് പരുവത്തു നരൈതിരൈയു മുതിര്കൂനു
മാറ്റിടപ് പെറുതികണ്ടായ്

അന്പരെന് പുരുകക് കചിന്തിടു പചുന്തേനൊ
ടമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
6

കുമ്പഞ് ചുമന്തമത വെള്ളനീര് കൊട്ടുങ്
കൊടുങ്കളി റിടുമ്പോര്വൈയാന്
കുടിലകോ ടീരത് തിരുന്തുകൊണ് ടന്നലാര്
കൊയ്തളിര്ക് കൈവരുടവുഞ്

ചെമ്പഞ് ചുറുത്തവുമ് പതൈപതൈത് താരഴറ്
ചികൈയെനക് കൊപ്പുളിക്കുഞ്
ചീറടികള് കന്റിച് ചിവന്തിട ചെയ്വതുന്
തിരുവുളത് തടൈയാതു പൊറ്

റമ്പഞ് ചുമന്തീന്റ മാനുട വിലങ്കിന്
തനിപ്പുതല്വനുക്കു വട്ടത്
തണ്കുടൈ നിഴറ്റുനിനൈ വമ്മെന വഴൈത്തന
ടഴൈത്തിടു കഴൈക് കരുമ്പൊന്

റമ്പഞ് ചുടന്കൊണ്ട മകരക് കൊടിക്കൊടിയൊ
ടമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
7

തുളിതൂങ്കു തെള്ളമുത വെള്ളരുവി പൊഴിയുനിന്
റൊന്മരപു തഴൈയവന്തു
തോന്റിടുങ് കൗരിയര് കുലക്കൊഴുന്തൈക്കണ്ടു
തുണൈവിഴിയു മനമുനിന്റു

കളിതൂങ്ക വളവളായ് വാഴാമ ലുണ്ണമുതു
കലൈയൊടു മിഴന്തുവെറുമട്
കലത്തിടു പുതുക്കൂ ഴിനുക്കിരവു പൂണ്ടൊരു
കളങ്കമ്വൈത് തായിതുവലാല്

ഒളിതൂങ്കു തെളിവിചുമ് പിനിനിന്നൊ ടൊത്തവ
നൊരുത്തന് കരത്തിന് വാരി
ഉണ്ടൊതുക് കിയമിച്ചി നള്ളിരുളി ലള്ളിയുണ്
ടോ ടുകിന് റായെന് ചെയ്തായ്

അളിതൂങ്കു ഞിമിറെഴുന് താര്ക്കുങ് കുഴറ്റിരുവൊ
ടമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
8

മഴൈകൊന് തളക്കോതൈ വമ്മിനെന് റളവിനീ
വന്തിലൈ യെനക് കടുകലുമ്
വാണ്മുകച് ചെവ്വിക് കുടൈന്തൊതുങ് കിനവനെതിര്
വരവൊല്കി യോപണികള്കോ

ളിഴൈക്കുങ്കൊല് പിന്റൊടര്ന് തെനവഞ്ചി യോതാഴ്ത്
തിരുന്തനന് പോലുമെനയാ
മിത്തുണൈയു മൊരുവാറു തപ്പുവിത് തോമ്വെകുളി
ലിനിയൊരു പിഴൈപ്പില്ലൈകാണ്

ടഴൈക്കുന് തുകിറ്കൊടി മുകിറ്കൊടി തിരൈത്തുമേറ്
റലമ്വളര് നകിറ്കൊടികളൈത്
താഴ്കുഴലു നീവിനുതല് വെയര്വുന് തുടൈതമ്മൈ
ചമയമിതു വെന്റലുവലിട്

ടഴൈക്കുന് തടമ്പുരിചൈ മതുരൈത് തുരൈപ്പെണുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
9

ഏടകത് തെഴുതാത വേതച് ചിരത്തര
ചിരുക്കുമിവള് ചീറടികണിന്
നിതയത് തടത്തുമ് പൊലിന്തവര് തിരുവുളത്
തെണ്ണിയന് റേകപടമാ

നാടകത് തൈന്തൊഴി നടിക്കുമ് പിരാന്റെയ്വ
നതിയൊടു മുടിത്തല് പെറ്റായ്
നങ്കൈയിവ ടിരുവുള മകിഴ്ച്ചിപെറി ലിതുപോലൊര്
നറ്റവപ് പേറില്ലൈകാണ്

മാടകക് കടൈതിരിത് തിന്നരമ് പാര്ത്തുകിര്
വടിമ്പുതൈ വരുമന്നലാര്
മകരയാഴ് മഴലൈക്കു മരവങ്ക ണുണ്ടുകില്
വഴങ്കക് കൊഴുങ്കോങ്കുതൂങ്

കാടകപ് പൊറ്കിഴി യവിഴ്ക്കുമതു രൈതിരുവൊ
ടമ്പുലീ യാടവാവേ
ആണിപ്പൊന് വില്ലിപുണര് മാണിക്ക വല്ലിയുട
നമ്പുലീ യാടവാവേ.
10

അമ്പുലിപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

8-വതു അമ്മാനൈപ് പരുവമ്

കരൈക്കുങ് കടാമിരു കവുട്കുട മുടൈന്തൂറ്റു
കളിറുപെരു വയിറുതൂര്പ്പക്
കവളന് തിരട്ടിക് കൊടുപ്പതെന വുഞ്ചൂഴ്ന്തൊര്
കലൈമതിക് കലചവമുതുക്

കിരൈക്കുമ് പെരുന്തേവര് പുന്കണ് ടുടൈത്തിട
വെടുത്തമുത കലചമ് വെവ്വേ
റീന്തിടുവ തെനവുമുഴു മുത്തിട് ടിഴൈത്തിട്ട
വെറിപന്തിന് നിരൈയെന്നവുമ്

വിരൈക്കുന് തളിര്ക്കൈക് കൊഴുന്താ മരൈത്തുഞ്ചി
മീതെഴുന് താര്ത്തപിള്ളൈ
വെള്ളോതി മത്തിരളി തെനവുന് കരുമ്പാറൈ
മീമിചൈച് ചെന്ചാന്തുവൈത്

തരൈക്കുന്തിരൈക്കൈവെള് ളരുവിവൈ യൈത്തുറൈവി
യമ്മാനൈ യാടിയരുളേ
ആകങ് കലന്തൊരുവര് പാകമ് പകിര്ന്തപെണ്
ണമ്മാനൈ യാടിയരുളേ.
1

തിങ്കട് കൊഴുന്തൈക് കൊഴുന്തുപടു പടര്ചടൈച്
ചെരുകുതിരു മണവാളന്മേറ്
ചെഴുമണപ് പന്തരി ലെടുത്തെറിയു മമുതവെണ്
ടിരളൈയിറ് പുരളുമറുകാറ്

പൈങ്കട് ചുരുമ്പെന വിചുമ്പിറ് പടര്ന്തെഴുമ്
പനിമതി മിചൈത്താവിടുമ്
പരുവമട മാനെനവെ നമ്മനൈനി നമ്മനൈപ്
പടൈവിഴിക് കയല്പായ്ന്തെഴു

വെങ്കട് കടുങ്കൊലൈയ വേഴക്കു ഴാമിതെന
മേകക് കുഴാത്തൈമുട്ടി
വിളൈയാടു മഴകളിറു കടൈവായ് കുതട്ടമുകൈ
വിണ്ടവമ് പൈന്തുകോത്ത

അങ്കട് കരുമ്പേന്തു മപിടേക വല്ലിതിരു
വമ്മാനൈ യാടിയരുളേ
ആകങ് കലന്തൊരുവര് പാകമ് പകിര്ന്തപെണ്
ണമ്മാനൈ യാടിയരുളേ.
2

കള്ളൂറു കഞ്ചക് കരത്തൂറു ചേയൊളി
കലപ്പച് ചിവപ്പൂറിയുമ്
കരുണൈപ് പെരുക്കൂറ വമുതൂറു പാര്വൈക്
കടൈക്കട് കറുപ്പൂറിയുമ്

നള്ളൂറു മറുവൂ റകറ്റുമുക മതിയില്വെണ്
ണകൈയൂറു നിലവൂറിയുമ്
നറ്റാരള വമ്മനൈയൊര് ചിറ്കുണത് തിനൈമൂന്റു
നറ്കുണങ് കതുവല് കാട്ട

ഉള്ളൂറു കളിതുളുമ് പക്കുരവ രിരുവീരു
മുറ്റിടു തുവാത ചാന്തത്
തൊരുപെരു വെളിക്കേ വിഴിത്തുറങ് കുന്തൊണ്ട
രുഴുവലന് പെന്പുരുകനെക്

കള്ളൂറ വുള്ളേ കചിന്തൂറു പൈന്തേറ
ലമ്മാനൈ യാടിയരുളേ
ആകങ് കലന്തൊരുവര് പാകമ് പകിര്ന്തപെണ്
ണമ്മാനൈ യാടിയരുളേ.
3

കുലൈപട്ട കാന്തട് ടളിര്ക്കൈയിറ് ചെമ്മണി
കുയിന്റവമ് മനൈനിത്തിലങ്
കോത്തവമ് മനൈമുന് ചെലപ്പിന് ചെലുന്തന്മൈ
കോകനക മനൈയാട്ടിപാറ്

കലൈപട്ട വെണ്ചുടര്ക് കടവുടോ യ്ന് തേകവതു
കണ്ടുകൊണ് ടേപുഴുങ്കുങ്
കായ്കതിര്ക് കടവുളുമ് പിന്റൊടര്വ തേയ്പ്പക്
കറങ്കരുവി തൂങ്കുവോങ്കു

മലൈപ്പട്ട വാരമുമ് വയിരമുമ് പിറവുമാ
മാമണിത് തിരളൈവാരി
മറിതിരൈക് കൈയാ ലെടുത്തെറിയ നാറ്കോട്ടു
മതകളിറു പിളിറിയോടുമ്

അലൈപട്ട വൈയൈത് തുറൈച്ചിറൈ യനപ്പേടൈ
യമ്മാനൈ യാടിയരുളേ
ആകങ് കലന്തൊരുവര് പാകമ് പകിര്ന്തപെണ്
ണമ്മാനൈ യാടിയരുളേ.
4

തമരാന നിന്റുണൈച് ചേടിയരി ലൊരുചിലര്
തടക്കൈയി നെടുത്താടുനിന്
റരളവമ് മനൈപിടിത് തെതിര്വീചി വീചിയിട
ചാരിവല ചാരിതിരിയാ

നിമിരാമു നമ്മനൈയൊ രായിര മെടുത്തെറിയ
നിരൈനിരൈയ തായ്കകനമേല്
നിറ്കിന്റ തമ്മൈനീ പെറ്റവകി ലാണ്ടമു
നിരൈത്തുവൈത് തതുകടുപ്പ

ഇമിരാ വരിച്ചുരുമ് പാര്ത്തെഴപ് പൊഴിലൂ
ടെഴുന്തപൈന് താതുല കെലാമ്
ഇരുള്ചെയച് ചെയ്തുനിന് ചേനാ പരാകമെനു
മേക്കമള കാപുരിക്കുമ്

അമരാ മതിക്കുഞ്ചെയ് മതുരാ പുരിത്തലൈവി
യമ്മാനൈ യാടിയരുളേ
ആകങ് കലന്തൊരുവര് പാകമ് പകിര്ന്തപെണ്
ണമ്മാനൈ യാടിയരുളേ.
5

ഉയിരാ യിരുക്കിന്റ ചേടിയരിന് മലര്മീ
തുതിത്തവ ളെതിര്ത്തുനിന്നോ
ടൊട്ടിയെട് ടിപ്പിടിത് തിട്ടവമ് മനൈതേടി
യോടിയാ ടിത്തിരിയനീ

പെയരാ തിരുന്തുവിളൈ യാടുവതു കണ്ടെന്തൈ
പിറൈമുടി തുളക്ക മുടിമേറ്
പെരുകുചുര കങ്കൈനുരൈ പൊങ്കലമ് മാനൈയപ്
പെണ്കൊടിയു മാടന്മാന

വെയരാ മനമ്പുഴുങ് കിടുമമരര് തച്ചനുമ്
വിയപ്പച് ചെയുന്തവളമാ
മേടൈയുന് തണ്ടരള മാടമുന് തെണ്ണിലാ
വീചത് തിചൈക്കളിറെലാമ്

അയിരാ വതത്തിനൈ നികര്ക്കുമതു രൈത്തലൈവി
യമ്മാനൈ യാടിയരുളേ
ആകങ് കലന്തൊരുവര് പാകമ് പകിര്ന്തപെണ്
ണമ്മാനൈ യാടിയരുളേ.
6

വേറു

മുത്തമ ഴുത്തിയ വമ്മനൈ കൈമ്മലര്
മുളരിമ ണങ്കമഴ
മൊയ്കുഴല് വണ്ടുനിന് മൈവിഴി വണ്ടിന്
മുയങ്കി മയങ്കിയിടക്

കൊത്തു മണിത്തിര ളിറ്ചെയു മമ്മനൈ
കുയിലിന്മി ഴറ്റിയനിന്
കുഴലിനി ചൈക്കുരു കിപ്പനി തൂങ്കു
കുറുന്തുളി ചിന്തിയിട

വിത്തുരു മത്തിലി ഴൈത്തവു നിന്കൈ
വിരറ്പവ ളത്തളിരിന്
വിളൈതരു മൊള്ളൊളി തിരുടപ് പോവതു
മീള്വതു മായ്ത്തിരിയ

അത്തന് മനത്തെഴു തിയവുയി രോവിയ
മാടുക വമ്മാനൈയേ
അഴകു തഴൈന്തകല് യാണചവുന്തരി
യാടുക വമ്മാനൈയേ.
7

കിളനില വുമിഴ്പരു മുത്തിന് കോവൈ
യെടുത്തവര് തിരുമാര്പുക്
കിടുവ കടുപ്പവു മപ്പരി ചേപല
മണിയി നിയറ്റിയിടുമ്

വളരൊളി വിമ്മിയ വമ്മനൈ ചെല്വതു
വാനവി ലൊത്തിടവുമ്
മനനെക് കുരുകപ് പരമാ നന്ത
മടുത്ത തിരുത്തൊണ്ടര്ക്

കളികനി യത്തിരു വരുള്കനി യുങ്കനി
യാടുക വമ്മാനൈയേ
അഴകു തഴൈന്തകല് യാണ ചവുന്തരി
യാടുക വമ്മാനൈയേ.
8

കൈമ്മല രിറ്പൊലി കതിര്മുത് തമ്മനൈ
നകൈമുത് തൊളിതോയക്
കണ്ടവര് നിറ്കപ് പിറര്ചിലര് ചെങ്കൈക്
കമലച് ചുടര്കതുവച്

ചെമ്മണി യിറ്ചെയ് തിഴൈത്തന വെനവുഞ്
ചിറ്ചിലര് കട്കടൈയിന്
ചെവ്വിയൈ വവ്വിയ പിന്കരു മണിയിറ്
ചെയ്തന കൊല്ലെനവുന്

തമ്മന മൊപ്പ വുരൈപ്പന മറ്റൈച്
ചമയത് തമൈവുപെറാര്
തത്തമി നിന്റു പിതറ്റുവ പൊരുവത്
തനിമുതല് യാമെന്പാര്ക്

കമ്മനൈ യായവര് തമ്മനൈ യാനവ
ളാടുക വമ്മാനൈയേ
അഴകു തഴൈന്തകല് യാണ ചവുന്തരി
യാടുക വമ്മാനൈയേ.
9

ഒള്ളൊളി മരകത മുമ്മുഴു നീലമു
മൊണ്ടര ളത്തിരളുമ്
ഒഴുകൊളി പൊങ്ക വിളൈന്തിടു മമ്മനൈ
യൊരുമൂന് റടൈവിലെടാക്

കള്ളവിഴ് കോതൈ വിചുമ്പുറ വീചുവ
കണ്ണുതല് പാറ്ചെലനിന്
കൈയില് വളര്ത്ത പചുങ്കിളി യുമ്വളര്
കാമര് കരുങ്കുയിലുമ്

പിള്ളൈവെ ളോതിമ മുമ്മുറൈ മുറൈയാറ്
പെരുകിയ കാതലൈമേറ്
പേച വിടുപ്പ കടുപ്പ വണൈത്തൊരു
പെടൈയോ ടാചവനമ്

അള്ളല് വയിറ്റുയിന് മതുരൈത് തുരൈമക
ളാടുക വമ്മാനൈയേ
അഴകു തഴൈന്തകല് യാണചവുന്തരി
യാടുക വമ്മാനൈയേ.
10

അമ്മാനൈപ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

9-വതു നീരാടറ് പരുവമ്

വളൈയാടു വണ്കൈപ് പൊലന്ചങ് കൊടുമ്പൊങ്കു
മറിതിരൈച് ചങ്കൊലിട
മതരരിക് കട്കയല് വരിക്കയ ലൊടുമ്പുരള
മകരന്ത മുണ്ടുവണ്ടിന്

കിളൈയൊടു നിന്റിരുക് കേചപാ ചത്തിനൊടു
കിളര്ചൈവ ലക്കൊത്തെഴക്
കിടൈയാത പുതുവിരുന് തെതിര്കൊണ്ടു തത്തമിറ്
കേളിര്ക ടഴീഇക്കൊണ്ടെനത്

തളൈയൊടു കരൈയടിച് ചിറുകട് പെരുങ്കൈത്
തടക്കളി റെടുത്തു മറ്റത്
തവളക് കളിറ്റിനൊടു മുട്ടവിട് ടെട്ടുമത
തന്തിയുമ് പന്തടിത്തു

വിളൈയാടുമ് വൈയൈത് തടന്തുറൈ കുടൈന്തുപുതു
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ
വിടൈക്കൊടി യവര്കൊരു കയറ്കൊടി കൊടുത്തകൊടി
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ.
1

നിരൈപൊങ് കിടുഞ്ചെങ്കൈ വെള്വളൈ കളിപ്പനകൈ
നിലവുവിരി പവളമ്വെളിറ
നീലക് കരുങ്കുവളൈ ചെങ്കുവളൈ പൂപ്പവറ
നെറികുഴറ് കറ്റൈ ചരിയത്

തിരൈപൊങ്കു തണ്ണന് തുറൈകുടൈന് താടുവ
ചെഴുന്തരങ് കക്കങ്കൈനുണ്
ചിറുതിവലൈ യാപ്പൊങ്കു മാനന്ത മാക്കട
റിളൈത്താടു കിന്റതേയ്പ്പക്

കരൈപൊങ്കു മറിതിരൈക് കൈയാറ് റടമ്പണൈക്
കഴനിയിറ് കന്നിയാമുലൈക്
കളപക് കുഴമ്പൈക് കരൈത്തുവിട് ടള്ളറ്
കരുഞ്ചേറു ചെഞ്ചേറതായ്

വിരൈപൊങ് കിടത്തുങ്ക വേകവതി പൊങ്കുപുതു
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ
വിടൈക്കൊടി യവര്ക്കൊരു കയറ്കൊടി കൊടുത്തകൊടി
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ.
2

പണ്ണാറു കിളിമൊഴിപ് പാവൈനിന് റിരുമേനി
പാചൊളി വിരിപ്പ വന്തണ്
പവളക് കൊടിക്കാമര് പച്ചിളങ് കൊടിയതായ്പ്
പരുമുത്ത മരകതമായ്ത്

തണ്ണാറു മല്ലറ് റുറൈച്ചിറൈ യനങ്കളി
തഴൈക്കുങ് കലാമഞ്ഞൈപായ്ച്
ചകലമുന് നിന്റിരുച് ചൊരുപമെന് റോലിടുഞ്
ചതുമറൈപ് പൊരുള് വെളിയിടക്

കണ്ണാറു കുഴലിയര് കുടക്കൊങ്കൈ പൊങ്കുചെങ്
കളപമുങ് കത്തൂരിയുമ്
കര്പ്പുരമു മൊക്കക് കരൈത്തോടി വാണിയുങ്
കാളിന്തി യുങ്കങ്കൈയാമ്

വിണ്ണാറു മളവളായ് വിളൈയാടു വൈയൈപുതു
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ
വിടൈക്കൊടി യവര്ക്കൊരു കയറ്കൊടി കൊടുത്തകൊടി
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ.
3

തൂങ്കുചിറൈ യറുകാ ലുറങ്കുകുഴ നിന്റുണൈത്
തോഴിയര്കണ് മെറ്കുങ്കുമന്
തോയുമ് പനിത്തുറൈച് ചിവിറവീ ചക്കുറുന്
തുളിയെമ് മരുങ്കുമോടി

വാങ്കുമലൈ വില്ലിമാര് വിണ്ണുറു നനൈന്തവര്
വനൈന്തിടു തികമ്പരഞ് ചെവ്
വണ്ണമാച് ചെയ്വതച് ചെവ്വാന വണ്ണരൊടു
മഞ്ചള്വിളൈ യാടലേയ്പ്പത്

തേങ്കുമലൈ യരുവിനെടു നീത്തതു മാചുണത്
തിരള്പുറഞ് ചുറ്റിയീര്പ്പച്
ചിനവേഴ മൊന്റൊരു ചുഴിച്ചുഴലന് മന്തരന്
തിരൈകടന് മതിത്തന്മാനുമ്

വീങ്കുപുനല് വൈയൈത്തടന്തുറൈ കുടൈന്തുപുതു
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ
വിടൈക്കൊടി യവര്കൊരു കയറ്കൊടി കൊടുത്തകൊടി
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ.
4

തുളിക്കുമ് പനിത്തിവലൈ ചിതറക് കുടൈന്താടു
തുറൈയിറ് റുറൈത്തമിഴൊടുമ്
തൊന്മറൈ തെളിക്കുങ് കലൈക്കൊടി യെനുന്തുണൈത്
തോഴീമൂഴ് കിപ്പുനന്മടുത്

തൊളിക്കുമ് പതത്തുമറ് റവളെന വനപ്പേടൈ
യോടിപ് പിടിപ്പതമ്മൈ
യൊണ്പരി പുരത്തൊനിയു മടനടൈയുമ് വௌവിന
തുണര്ന്തുപിന് റൊടര്വതേയ്പ്പ

നെളിക്കുന് തരങ്കത് തടങ്കങ്കൈ യുടനൊട്ടി
നിത്തിലപ് പന്താടവുമ്
നിരൈമണിത് തിരളിന് കഴങ്കാട വുന്തന്
നെടുത്തിരൈക് കൈയെടുത്തു

വിളിക്കുമ് പെരുന്തണ് ടുറൈക്കടവുള് വൈയൈനെടു
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ
വിടൈക്കൊടി യവര്കൊരു കയറ്കൊടി കൊടുത്തകൊടി
വെള്ളനീ രാടിയരുളേ.
5

വേറു

തുങ്ക മുലൈപ്പൊറ് കുടങ്കൊണ്ടു
തൂനീര്നീന്തി വിളൈയാടുന്
തുണൈച്ചേ ടിയര്കണ് മേറ്പചുമ്പൊറ്
ചുണ്ണ മെറിയ വരച്ചേന്ത

അങ്കണ് വിചുമ്പി നിന്കുഴറ്കാട്
ടറുകാറ് കരുമ്പ രെഴുന്താര്പ്പ
തൈയന് റിരുമേ നിയലമ്മൈ
യരുട്കട് ചുരുമ്പാര്ത് തെഴന്മാനച്

ചെങ്ക ണിളൈഞര് കളിര്കാമത്
തീമുണ് ടിടക്കണ് ടിളമകളിര്
ചെഴുമെന് കുഴറ്കൂട് ടകിറ്പുകൈയാറ്
റിരള്കായ്ക് കതലി പഴുത്തുനറൈ

പൊങ്കു മതുരൈപ് പെരുമാട്ടി
പുതുനീ രാടി യരുളുകവേ
പൊരുനൈത് തുറൈവന് പൊറ്പാവായ്
പുതുനീ രാടി യരുളൂകവേ.
6

ഇഴിയുമ് പുനറ്റണ് ടുറൈമുന്റി
ലിതുവെമ് പെരുമാന് മണ്ചുമന്ത
ഇടമെന് റലര്വെണ് കമലപ്പെണ്
ണിചൈപ്പക് കചിന്തുള് ളുരുകിയിരു

വിഴിയുഞ് ചിവപ്പവാനന്ത
വെള്ളമ്പൊഴിന്തു നിന്റനൈയാല്
മീണ്ടുമ് പെരുക വിടുത്തവര്കോര്
വേലൈ യിടുതന് മികൈയന്റേ

പിഴിയു നറൈക്കറ് പകമലര്ന്ത
പിരച മലര്പൂന് തുകണ്മൂഴ്കുമ്
പിറൈക്കോട് ടയിരാ വതങ്കൂന്തറ്
പിടിയോ ടാടത് തേനരുവി

പൊഴിയുമ് പൊഴിറ്കൂ ടലിറ്പൊലിവായ്
പുതുനീ രാടി യരുളുകവേ
പൊരുനൈത് തുറൈവന് പൊറ്പാവായ്
പുതുനീ രാടി യരുളൂകവേ.
7

മറിക്കുന് തിരൈത്തണ് പുനല്വൈയൈ
വണ്ട ലിടുമണ് കൂടൈകട്ടി
വാരിച് ചുമന്തോര്ക് കമ്മൈതുണൈ
മണിപ്പൊറ് കുടത്തിറ് കരൈത്തൂറ്റുമ്

വെറിക്കുങ് കുമച്ചേ റെക്കരിടുമ്
വിരൈപ്പൂന് തുറൈമണ് പോലൊരുത്തി
വെണ്പിട് ടിടവു മടിത്തൊരുവന്
വേലൈ കൊളവുമ് വേണ്ടുമെനക്

കുറിക്കു മിടത്തിറ് റടന്തൂനീര്
കുടൈയപ് പെറിനക് കങ്കൈതിരുക്
കോടീ രത്തുക് കുടിയിരുപ്പുങ്
കൂടാ പോലുമ് പൊലന്കുവട്ടുപ്

പൊറിക്കുഞ് ചുറവക് കൊടിയുയര്തതായ്
പുതുനീ രാടി യരുളുകവേ
പൊരുനൈത് തുറൈവന് പൊറ്പാവായ്
പുതുനീ രാടി യരുളൂകവേ.
8

വേറു

ചൊറ്കൊടി യോടു മലര്ക്കൊടി കൊയ്തു
തൊടുത്ത വിരൈത്തൊടൈയുമ്
ചുന്തരി തീട്ടിയ ചിന്തുര മുമ്മിരു
തുങ്കക് കൊങ്കൈകളിന്

വിറ്കൊടി കോട്ടിയ കുങ്കുമ മുങ്കുടൈ
വെള്ളങ് കൊള്ളൈകൊള
വെളിയേ കണ്ടുനിന് വടിവഴ കൈയന്
വിഴിക്കു വിരുന്തു ചെയ

വിറ്കൊടി യോടു കയറ്കൊടി വീര
നെടുത്ത കരുപ്പുവിലുമ്
ഇന്തിര തനുവുമ് വണങ്ക വണങ്കു
മിണൈപ്പുരു വക്കൊടിചേര്

പൊറ്കൊടി യിമയ മടക്കൊടി വൈയൈപ്
പുതുനീ രാടുകവേ
പൊരുനൈത് തുറൈയൊടു കുമരിത് തുറൈയവള്
പുതുനീ രാടുകവേ.
9

കൊള്ളൈവെ ളരുവി പടിന്തിടു മിമയക്
കൂന്തന് മടപ്പിടിപോല്
കൊറ്കൈത് തുറൈയിറ് ചിറൈവിരി യപ്പുനല്
കുടൈയു മനപ്പെടൈപോല്

തെള്ളമു തക്കട നടുവിറ് റോന്റു
ചെഴുങ്കമ ലക്കുയില്പോല്
തെയ്വക് കങ്കൈത് തിരൈയൂ ടെഴുമൊരു
ചെമ്പവ ളക്കൊടിപോല്

കള്ളവിഴ് കോതൈയര് കുഴലിറ് കുഴലിചൈ
കറ്റുപ് പൊറ്റരുവിറ്
കളിനറ വുണ്ട മടപ്പെടൈയോടു
കലന്തു മുയങ്കിവരിപ്

പുള്ളുറൈ പൂമ്പൊഴിന് മതുരൈത് തുരൈമകള്
പുതുനീ രാടുകവേ
പൊരുനൈത് തുറൈയൊടു കുമരിത് തുറൈയവള്
പുതുനീ രാടുകവേ.
10

നീരാടറ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

10-വതു ഊചറ് പരുവമ്

ഒള്ളൊളിയ പവളക് കൊഴുങ്കാന് മിചൈപ്പൊങ്കു
മൊഴുകൊളിയ വയിരവിട്ടത്
തൂറ്റുഞ് ചെഴുന്തണ് ണിലാക്കാല് വിഴുന്തനൈയ
വൊണ്ടരള വടമ്വീക്കിയേ

അള്ളിട വഴിന്തുചെറ് റൊളിതുളുമ് പുങ്കിരണ
വരുണരന് നപ്പലകൈപുക്
കാടുനിന് റോറ്റമപ് പരിതിമണ് ടലമ്വള
രരുമ്പെരുഞ് ചുടരൈയേയ്പ്പത്

തെള്ളുചുവൈ യമുതങ് കനിന്തവാ നന്തത്
തിരൈകടന് മടിത്തുഴക്കുഞ്
ചെല്വച് ചെരുക്കര്കണ് മനക്കമല നെക്കപൂഞ്
ചേര്ക്കൈയിറ് പഴൈയ പാടറ്

പുള്ളൊലി യെഴക്കുടി പുകുന്തചുന് തരവല്ലി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
1

വിറ്പൊലിയ നിലവുപൊഴി വെണ്ണിത് തിലമ്പൂണ്ടു
വിഴുതുപട മഴകതിര്വിടുമ്
വെണ്ടാള വൂചലിന് മിചൈപ്പൊലിതല് പുണ്ടരിക
വീട്ടില് പൊലിന്തുമതുരച്

ചൊറ്പൊലി പഴമ്പാടല് ചൊല്ലുകിന് റവളുനിന്
ചൊരുപമെന് പതുമിളനിലാത്
തൂറ്റുമതി മണ്ടലത് തമുതമാ യമ്മൈനീ
തോന്റുകിന് റതുമ്വിരിപ്പ

എറ്പൊലിയ വൊഴുകുമുഴു മാണിക്ക മണിമുകപ്
പേറിമഴൈ മുകിറവഴ്വതവ്
വെറിചുടര്ക് കടവുടിരു മടിയിലവന് മടമക
ളിരുന്തുവിളൈ യാടലേയ്ക്കുമ്

പൊറ്പുരിചൈ മതുരാ പുരിപ്പൊലി തിരുപ്പാവൈ
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
2

ഉരുകിയ പചുമ്പൊന് നചുമ്പവെയില് വീചുപൊന്
നൂചലൈ യുതൈന്താടലുമ്
ഒണ്ടളി രടിച്ചുവ ടുറപ്പെറു മചോകുനറ
വൊഴുകുമലര് പൂത്തുതിര്വതുന്

റിരുമുനുരു വങ്കരന് തെന്തൈയാര് നിറ്പതു
തെരിന്തിട നമക്കിതുവെനാച്
ചെഞ്ചിലൈക് കള്വനൊരു വന്റൊടൈ മടക്കാതു
തെരികണൈകള് ചൊരിവതേയ്പ്പ

എരിമണി കുയിന്റപൊറ് ചെയ്കുന്റു മഴകതി
രെരിപ്പവെഴു ചെഞ്ചോതിയൂ
ടിളമതി യിമൈപ്പതുന് റിരുമുകച് ചെല്വിവേട്
ടെഴുനാത് തലൈത്തവമവന്

പുരിവതു കടുക്കുമതു രാപുരി മടക്കിള്ളൈ
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
3

കങ്കൈമുടി മകിഴ്നര്തിരു വുളമചൈന് താടക്
കലന്താടു പൊന്നൂചലക്
കടവുടിരു നോക്കത്തു നെക്കുരുകി യിടനിന്
കടൈക്കണோക് കത്തുമറ്റച്

ചെങ്കണ്വിടൈ യവര്മനമു മൊക്കക് കരൈന്തുരുകു
ചെയ്കൈയവര് ചിത്തമേ പൊറ്
റിരുവൂചലാവിരുന് താടുകിന് റായെനുഞ്
ചെയ്തിയൈ യെടുത്തുരൈപ്പ

അങ്കണെടു നിലമ്വിടര് പടക്കിഴിത് തോടുവേ
രടിയിറ് പഴുത്ത പലവിന്
അളിപൊറ് ചുളൈക്കുടക് കനിയുടൈന് തൂറ്റതേ
നരുവിപില മേഴുമുട്ടിപ്

പൊങ്കിവഴി പൊഴിന്മതുര മതുരൈനാ യകിതിരുപ്
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
4

ചേര്ക്കുഞ് ചുവൈപ്പാട ലമിതൊഴുക വൊഴുകുപൊറ്
റിരുവൂചല് പാടിയാടച്
ചിവപിരാന് റിരുമുടി യചൈപ്പമുടി മേറ്പൊങ്കു
ചെങ്കണാ വരചകിലമ്വൈത്

താര്ക്കുമ് പണാടവി യചൈപ്പച് ചരാചരമു
മചൈകിന്റ തമ്മനൈയചൈന്
താടലാ ലണ്ടമു മകണ്ടപകി രണ്ടമു
മചൈന്താടു കിന്റ തേയ്പ്പക്

കാര്കൊന് തളക്കോതൈ മടവിയര് കുഴറ്കൂട്ടു
കമഴ്നറുമ് പുകൈവിണ്മിചൈക്
കൈപരന് തെഴുവതുരു മാറിരവി മണ്ടലങ്
കൈക്കൊള വിരുപ്പടലവാന്

പോര്ക്കിന്റ തൊക്കുമതു രാപുരി മടക്കിള്ളൈ
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
5

തേര്ക്കോല മൊടുനിന് റിരുക്കോല മുങ്കണ്ടു
ചിന്തനൈ പുഴുങ്കു കോപത്
തീയവിയ മൂണ്ടെഴുങ് കാമാ നലങ്കാന്റ
ചികൈയെന വെഴുന്തുപൊങ്കുന്

താര്ക്കോല വേണിയര്ത മുള്ളമെന വേപൊറ്
റടഞ്ചിലൈയു മുരുകിയോടത്
തണ്മതി മുടിത്തതുമ് വെള്വിടൈക് കൊണ്മണി
തരിത്തതുമ് വിരുത്തമാകക്

കാര്ക്കോല നീലക് കരുങ്കളത് തോടൊരുവര്
ചെങ്കളത് തേറ്റലമരക്
കട്കണൈ തുരക്കുങ് കരുമ്പുരുവ വില്ലൊടൊരു
കൈവിറ് കുനിത്തുനിന്റ

പോര്ക്കോല മേതിരു മണക്കോല മാനപെണ്
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
6

കുഴിയുമ് പചുങ്കണ് മുചുക്കലൈ വെരീഇച്ചിറു
കുറുമ്പലവി നെടിയപാരക്
കൊമ്പൊടി പടത്തൂങ്കു മുട്പുറക് കനിയിന്
കുടങ്കൊണ്ടു നീന്തന് മടൈവായ്

വഴിയുങ് കൊഴുന്തേ നുവട്ടെഴു തടങ്കാവിന്
വള്ളുകിര്ക് കരുവിരറ്കൂന്
മന്തിക ളിര്ന്തേകുമ് വിചൈയിനില് വിചൈന്തെഴു
മരക്കോടു പായവയിറു

കിഴിയുങ് കലൈത്തിങ്ക ളമുതരുവി തൂങ്കുവ
കിളൈത്തുവണ് ടുഴുപൈന്തുഴായ്ക്
കേചവന് കാല്വീച വണ്ടകോ ളകൈമുകടു
കീണ്ടുവെള് ളരുവിപൊങ്കിപ്

പൊഴിയുന് തിറത്തിനൈ നികര്ക്കുമതു രൈത്തലൈവി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
7

ഒല്കുങ് കൊടിച്ചിറു മരുങ്കിറ് കിരങ്കിമെല്
ലോതിവണ് ടാര്ന്തെഴപ്പൊന്
നൂചലൈ യുതൈന്താടു മളവിന്മലര് മകളമ്മൈ
യുള്ളടിക് കൂന്പിറൈതഴീഇ

മല്കുഞ് ചുവട്ടിനൈ വലമ്പുരിക് കീറ്റിതുകൊല്
വാണിയെന് റചതിയാടി
മണിമുറുവല് കോട്ടനിന് വണങ്കാ മുടിക്കൊരു
വണക്കനെടു നാണ്വഴങ്കപ്

പില്കുങ് കുറുമ്പനിക് കൂതിര്ക് കുടൈന്തെനപ്
പിരചനാ റൈമ്പാറ്കിളമ്
പേതൈയര്ക ളൂട്ടുമ് കൊഴുമ്പുകൈ മടുത്തുമെന്
പെനടെയൊടു വരിച്ചുരുമ്പര്

പുല്കുന് തടമ്പണൈ യുടുത്തമതു രൈത്തലൈവി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
8

കൊന്ചെയ്ത ചെഴുമണിത് തിരുവൂച ലരമകളിര്
കൊണ്ടാട വാടുന്തൊറുങ്
കുറുമുറുവ നെടുനില വരുന്തുഞ് ചകോരമായ്ക്
കൂന്തലങ് കറ്റൈ ചുറ്റുന്

തെന്ചെയ്ത മഴലൈച് ചുരുമ്പരായ് മങ്കൈനിന്
ചെങ്കൈപ് പചുങ്കിള്ളൈയായ്ത്
തേവതേ വന്പൊലിവ റെവ്വുരുവു മാമവന്
റിരുവുരുവിന് മുറൈതെരിപ്പ

മിന്ചെയ്ത ചായലവര് മേറ്റലത് താടിയ
വിരൈപ്പുനലി നരുവി കുടൈയുമ്
വെള്ളാനൈ കുങ്കുമച് ചെഞ്ചേറു നാറമട
മെന്പിടിയൈ യഞ്ചിനിറ്കുമ്

പൊന്ചെയ്ത മാടമലി കൂടറ് പെരുഞ്ചെല്വി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
9

ഇരുപതുമു മെന്കുരറ് കിണ്കിണിയു മുറൈയിട്
ടിരൈന്തിടു മരിച്ചിലമ്പുമ്
ഇറുമിറു മരുങ്കെന് റിരങ്കുമേ കലൈയുമ്പൊ
നെഴുതുമ്ചെമ് പട്ടു വീക്കുന്

തിരുവിടൈയു മുടൈതാര മുമ്മൊട് ടിയാണമുഞ്
ചെങ്കൈപ് പചുങ്കിള്ളൈയുന്
തിരുമുലൈത് തരളവുത് തരിയമുമ് മങ്കലത്
തിരുനാണു മഴകൊഴുകനിന്

റരുള്പൊഴിയു മതിമുകമു മുകമതിയി നെടുനില
വരുമ്പുകുറു നകൈയുഞാന
ആനന്ത മാക്കടല് കുടൈന്തുകുഴൈ മകരത്തൊ
ടമരാടു മോടരിക്കട്

പൊരുകയലുമ് വടിവഴകു പൂത്തചുന് തരവല്ലി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ
പുഴുകുനെയ്ച് ചൊക്കര്തിരു വഴകിനുക് കൊത്തകൊടി
പൊന്നൂച ലാടിയരുളേ.
10

ഊചറ്പ് പരുവമ് മുറ്റിറ്റു

മതുരൈ മീനാട്ചിയമ്മൈ പിള്ളൈത് തമിഴ് മുറ്റിറ്റു

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org