Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
මීනාට්චියම්මෛ පිළ්ළෛත්තමිළ්

කාප්පු

විනායක වණක්කම්

කාර්කොණ්ට කවුණ්මතක් කටෛවෙළ්ළ මුඞ්කට්
කටෛක්කටෛක් කනලු මෙල්ලෛ
කටවාතු තටවුක් කුළෛච්චෙවි මුකන්තෙරි
කටෛක්කා රිට්ට වෙඞ්කෝන්

පෝර්කොණ්ට වෙණ්ටෝ ට්පොලන්කුවටු පොතියුම්වෙණ්
පොටිතුටි යටිත්තු වෛත්තුප්
පුළුතියාට් ටයරාවො රයිරාව ණත්තුලවු
පොර්කළිර් රෛත්තු තිප්පාන්

තාර්කොණ්ට මතිමුටි යොරුත්තන් රිරුක්කණ්මලර්
චාත්තක් කිළර්න්තු පොඞ්කිත්
තවළුමිළ වෙයිලුමළ නිලවුමළ වළවලාර්
රණ්ණෙන්රු වෙච්චෙන්රු පොන්

වාර්කොණ්ට ටණින්තමුලෛ මලෛවල්ලි කර්ප්පූර
වල්ලියපි රාම වල්ලි
මාණික්ක වල්ලිමර කතවල්ලි යපිටේක
වල්ලි චොර් රමිළ් තළෛයවේ.

1-වතු කාප්පුප් පරුවම්

තිරුමාල්

මණිකොණ්ට නෙටුනේමි වලයඤ් චුමන්තාර්රු
මාකණච් චූට්ටු මෝට්ටු
මාල්කළිරු පිටර්වෛත්ත වළරොළි විමානත්තු
වාලුළෛ මටඞ්ක රාඞ්කුම්

අණිකොණ්ට පීටිකෛයි නම්පොන්මුටි මුටිවෛත්තේ
මෛයනොටු වීර්රි රුක්කු
මඞ්කයර් කණ්ණමුතෛ මඞ්කෛයර්ක් කරචියෛයෙ
මම්මනෛයෛ යිනිතු කාක්ක

කණිකොණ්ට තණ්ටුළාය්ක් කාටලෛත් තෝටුතේඞ්
කළලුළිපාය්න් තළරු චෙය්යක්
කළනිපටු නටවෛයිර් කමලත් තණඞ්කරචොර්
කෛයණෛ මුකන්තු චෙල්ලප්

පණිකොණ්ට තුත්තිප් පටප්පාය්ච් චුරුට්ටුප්
පණෛත්තෝ ළෙරුත්ත ලෛප්පප්
පළමරෛකණ් මුරෛයිටප් පෛන්තමිළ්ප් පින්චෙන්ර
පච්චෛප් පචුඞ් කොණ්ටලේ.
1

පරමචිවන්
වේරු

චිකර වටවරෛ කුනිය නිමිර්තරු
චෙරුවි ලොරුපොරු විල්ලෙනක්කෝට්ටිනර්
චෙටිකොළ් පරිතලෛ යමණ රෙතිරෙතිර්
චෙලවොර් මතලෛචොල් වෛයෛයිර් කූට්ටිනර්

තිරුවු මිමෛයවර් තරුවු මරවොලි
චෙයව ලවර්කොළ නල්කුකෛත් තීට්ටිනර්
චිරිය වෙන තුපුන් මොළියුම් වටිතමිළ්
තෙරියු මවර්මුතු චොල්ලෙනච් චූට්ටිනර්

පකරු මිචෛතිචෛ පරව විරුවර්කළ්
පයිලු මියරෙරි වෙළ්වළෛත් තෝට්ටිනර්
පචිය වරුකොටු වෙළිය නිලවිරි
පවළ වනමටර් පල්චටෛක් කාට්ටිනර්

පතුම මුතල්වනු මෙළුත වරියතොර්
පනුව ලෙළුතිය වෛතිකප් පාට්ටිනර්
පරචු මිරචත චපෛයි නටමිටු
පරත පතයුක මුළ්ළම්වෛත් තේත්තුන්

තකරමොළුකිය කුළලු නිලවුමිළ්
තරළ නකෛයුමෙ මෛයනෛප් පාර්ත්තෙතිර්
චරුවි යමර්පොරු විළියු මරුකිටෛ
තළර වළර්වතොර් චෙව්විමුර් රාක්කන

තනමු මනනුර වෙළුති යෙළුතරු
තමතු වටිවෛයු මෙළ්ළිමට් ටූර්රිය
තවළ මලර්වරු මිළමි නොටුචත
තළමින් වළිපටු තෛයලෛත් තූත්තිරෛ

මකර මෙරිකට ලමුතෛ යමුතුකු
මළලෛ පළකිය කිළ්ළෛයෛප් පේට්ටන
මටව නටෛපයිල් පිටියෛ විරෛචෙරි
වරෛචෙය් පුයමිචෛ වෛයම් වෛත්තාර්රිය

වළුතියුටෛය කණ් මණියො ටුලවු පෙණ්
මණියෛ යණිතිකළ් චෙල්වියෛත් තේක්කමළ්
මතුර මොළුකිය තමිළි නියල්පයින්
මතුරෛ මරකත වල්ලියෛක් කාක්කවේ.
2

චිත්ති විනායකර්
වේරු

කෛත්තල මෝටිරු කරටක් කරෛත්තිරෛ
කෛක්කුක ටාමුටෛක් කටලිර් කුළිත්තෙමර්
චිත්තම තාමොරු තරියිර් රුවක්කුරු
චිත්තිවි නායක නිචෛයෛප් පළිච්චුතුම්

පුත්තමු තෝවරු ටළෛයත් තළෛත්තතොර්
පොර්කෝටි යෝවෙන මතුරිත් තුවට්ටෙළු
මුත්තමිළ් තේර්තරු මතුරෛත් තලත්තුරෛ
මුත්තන මේවුපෙ ණරචෛප් පුරක්කවේ.
3

මුරුකවේළ්
වේරු

පකර මටුප්පක් කටාමෙටුත් තූර්රුමොර්
පකටු නටත්තිප් පුලෝමචෛච් චූර්පුයල්
පරුකි යිටක්කර් පකාටවිප් පාර්පොලි
පරවෛ යිටෛප් පර් පමාතෙනත් තෝර්රිය

කුමරි යිරුක්කක් කලාමයිර් කූත්තයර්
කුළිර්පුන මොය්ත්තිට් ටචාරලිර් පෝය්ච්චිරු
කුරවර් මකට්කුච් චලාමිටර් කේක්කරු
කුමරනෛ මුත්තුක්කුමාරනෛප් පෝර්රුතුම්

ඉමිළ්තිරෛ මුර්රත් තුමේරුමත් තාර්ත්තුමුළ්
ළෙයිරු නච්චුප් පණාටවිත් තාප්පිචෛත්
තිරුක විරුක්කිත් තුළාය් මුටිත් තීර්ත්තනො
ටෙවරු මතිත්තුප් පරාපවත් තීච්චුට

වමුතුචෙය් විත්තිට් ටපෝනකත් තාර්චුට
රටරු මිරුට්ටුක් කිරීවමට් ටාක්කිය
වළකිය චොක්කර් කුමාල්චෙයත් තෝට්ටික
ලමර්චෙය් කයර්කට් කුමාරියෛක් කාක්කවේ.
4

නාන්මුකන්
වේරු

මේකප් පචුඞ්කුළවි වාය්මටුත් තුණ්ණවුම්
විට්පුලම් විරුන් තයරවුම්
වෙළ්ළමුතම් වීචුඞ් කරුන්තිරෛප් පෛන්තුකිල්
විරිත්තුටුත් තුත්ති විරියුම්

නාකත්තු මීච්චුටිකෛ නටුවට් කිටන්තමට
නඞ්කෛයෛප් පෙර්රු මර්රන්
නාකණෛත් තුඤ්චුතන් රන්තෛක්කු වන්තුතවු
නළිනක් කුළන්තෛ කාක්ක

පාකත්තු මරකතක් කුන්රෙන්රොර් තමනියක්
කුන්රොටු කිළෛත්තු නින්ර
පවළත් තටඞ්කුන් රුළක්කණ්ණ තෙන්රප්
පරඤ්චුටර් මුටික්කු මුටිමූන්

රාකත් තමෛත්තුප්පි නොරුමුටිත් තන්මුටිවෛත්
තණඞ්කරචු වීර්රි රුක්කුම්
අපිටේක වල්ලියෛ යළික්කුල මුළක්කුකුළ
ලඞ්කයර් කණ්ණ මුතෛයේ.
5

තේවේන්තිරන්
වේරු

චුළියුඞ් කරුඞ්කට් කුණ්ටකළි
චුවර්රුඤ් චුටර්වේර් කිරිතිරිත්ත
තෝන්රර් කළිත්තුච් චුරවුයර්ත්ත
චොක්කප් පෙරුමාන් චෙක්කර්මුටි

පොළියුන් තරඞ්කක් කඞ්කෛවිරෛප්
පුනල්කාල් පාය්ච්චත් තළෛන්තුවිරි
පුවනන් තනිපූත් තරුළ්පළුත්ත
පොන්නඞ් කොටියෛප් පුරක්කවළින්

තිළියුන් තුණර්ක්කර් පකත්තිනර
විතළ්ත්තේන් කුටිත්තුක් කුමට්ටියෙති
රෙටුක්කුම් චිරෛවණ් ටුවට්ටුරවුණ්
ටිරෛක්කක් කරෛක්කු මතක්කලුළික්

කුළියුඤ් චිරුක ණේර්රුරුමුක්
කුරල්වෙණ් පුයලුඞ් කරුම්පුයලුඞ්
කුන්රඞ් කුලෛය වුකෛත්තේරුඞ්
කුලිචත් තටක්කෛ පුත්තළේ.
6

තිරුමකළ්
වේරු

වෙඤ්චූට්ටු නෙට්ටුටල් විරික්කුම් පටප්පායන්
මීමිචෛත් තුඤ්චු නීල
මේකත්ති නාකත්තු විටුචුටර්ප් පටලෛමණි
මෙන්පර ලුරුත්ත නொන්තු

පඤ්චූට්ටු චීරටි පතෛත්තුමතන් වෙඞ්කතිර්ප්
පටුමිළ වෙයිර්කු ටෛන්තුම්
පෛන්තුළාය්ක් කාටුවිරි තණ්ණිළ ලොතුන්කුමොර්
පචුඞ්කොටියෛ යඤ්ච ලිප්පා

මඤ්චූට් ටකට්ටුනෙටු වාන්මුකටු තුරුවුමොරු
මරෛයෝති මඤ්ච ලික්ක
මරිතිරෛච් චිරෛවිරියු මායිර මුකක්කටවුණ්
මන්තාකි නිප්පෙ යර්ත්ත

චෙඤ්චූට්ටු වෙළ්ළෝ තිමඞ්කුටි යිරුක්කුම්වළර්
චෙඤ්චටෛක් කරුමි ටර්රුත්
තේවුක්කු මුන්නින්ර තෙය්වත්තෛ මුම්මුලෛත්
තිරුවෛප් පුරක්ක වෙන්රේ.
7

කලෛමකළ්

වෙළ්ළිත් තකට්ටුනෙට් ටේටවිළ්ත් තින්නිචෛ
විරුම්පුඤ් චුරුම්පර් පාට
විළෛනරවු කක්කුම් පොලන් පොකුට් ටලර්කමල
වීට්ටුක් කොළිත් තෙටුත්තුත්

තෙළ්ළිත් තෙළික්කුම් තමිළ්කටලි නන්පිනෛන්
තිණෛයෙන වෙටුත්ත විරෛනූර්
රෙළ්ළමුතු කූට්ටුණුමොර් වෙළ්ළෝති මත්තිනිරු
චීරටි මුටිප්පම් වළර්පෛඞ්

කිළ්ළෛක්කු මළලෛප් පචුඞ්කුතලෛ යොළුකුතීඞ්
කිළවියුඞ් කළි මයිර්කුක්
කිළරිළඤ් චායලු නව්වික්කු නෝක්කුම්විරි
කිඤ්චුකච් චූට්ට රචනප්

පිළ්ළෛක්කු මටනටෛයු මුටනොටු මකළිර්ක්කොර්
පේතමෛයු මුතවි මුතිරාප්
පිළ්ළෛමෛයින් වළ්ළන්මෛ කොළ්ළුමොරු පාණ්ටිප්
පිරාට්ටියෛක් කාක්ක වෙන්රේ.
8

තුර්ක්කෛ

වටිපට්ට මුක්කුටුමි වටිවේ රිරිත්තිට්ටු
වළෛකරුඞ් කෝට්ටු මෝට්ටු
මකිටඞ් කවිළ්ත්තුක් කටාඞ්කවිළ්ක් කුඤ්චිරුකණ්
මාල්යානෛ වීඞ්ක වාඞ්කුන්

තුටිපට්ට කොටිනුණ් ණුචුප්පිර් කුටෛන්තෙනච්
චුටුකටෛක් කනලි තූණ්ටුඤ්
චුළල්කණ් මුටඞ්කුළෛ මටඞ්කලෛ යුකෛත්තේරු
චූරරිප් පිණවු කාක්ක

පිටිපට්ට මටනටෛක් කේක්කර්ර කූන්තර්
පිටික්කුළාඤ් චුර්ර වොර්රෛප්
පිරෛමරුප් පුටෛයතොර් කළිර්රිනෛප් පෙර්රෙන්තෛ
පිට්ටුණ්ටු කට්ටුණ්ටු නින්

රටිපට්ට තිරුමේනි කුළෛයක් කුළෛත්තිට්ට
වණිමණික් කිම්පු රික්කෝ
ටාකත්ත තාකක් කටම්පා ටවික්කුළ් විළෛ
යාටුමොර් මටප්පිටි යෛයේ.
9

චත්ත මාතර්කළ්
වේරු

කටකළි රුතවුක පාය්මිචෛප් පෝර්ත්තවළ්
කවිකුවි තුරුකලින් වාරියෛත් තූර්ත්තවළ්
කටල්වයි රෙරියවොළ් වේලිනෛප් පාර්ත්තවළ්
කටිකමළ් තරුමලර් තාර්මුටිච් චේර්ත්තවළ්

ඉටියුක වටලරි යේරුකෛත් තාර්ත්තවළ්
එළුතරු මුළුමරෛ නූලිනිර් කූර්ත්තවළ්
එයිරුකො ටුළුතෙළු පාරිනෛප් පේර්ත්තවළ්
එනුමිව රෙළුවර්ක ටාණ්මුටිච් චූට්ටුතුම්

කුටමොටු කුටවියර් පාණිකෛක් කෝත්තිටු
කුරවෛයු මලතොර්ප ණාමුටිච් චූට්ටරුළ්
කුතිකොළ නටමිටු පාටලුක් කේර්පවොර්
කුළලිචෛ පළකළි පාටිටක් කේට්ටුටෛ

මටලවිළ් තුළපන රාවෙටුත් තූර්රිට
මළකළි රෙනවෙළු කාර්මුකච් චූර්පුයල්
වරවරු මිළෛයකු මාරියෛක් කෝට්ටෙයින්
මතුරෛයිල් වළර්කවු මාරියෛක් කාක්කවේ.
10

මුප්පත්තු මූවර්
වේරු

අමරිල් වෙන්නිටුම වුතියර් පින්නිටුමො
රපයර් මුන්නිටුව නත්තොක්ක වෝටවුම්
අළවු මෙම්මුටෛය තිරෛයි තෙන්නමුටි
යරච රෙණ්ණිලරොර් මුර්රත්තු වාටවුම්

අකිල මන්නරවර් තිචෛයින් මන්නරිව
රමර රෙන්නුමුරෛ තික්කෙට්ටු මූටවුම්
අමුත වෙණ්මතියින් මරපෛ යුන්නියුනි
යලරි යණ්ණල්මුළු වෙප්පත්තු මූළ්කවුම්

කුමරි පොන්නිවෛයෛ පොරුණෛ නන්නතිකළ්
කුතිකොළ් විණ්ණතියින් මික්කුක් කුලාවවුඞ්
කුවටු තෙන්මලෛයි නිකර තින්මෛචුරර්
කුටිකොළ් පොන්මලෛතු තිත්තුප්ප රාවවුඞ්

කුමරර් මුන්නිරුව රමර රන්නෛයිවළ්
කුමරි යින්නමුමෙ නච්චිත්තර් පාටවුඞ්
කුරවෛ විම්මවර මකළිර් මණ්ණිලෙළිල්
කුලවු කන්නියර්කළ් කෛක්කොක්ක වාටවුම්

කමලන් මුන්නියිටු මරච වන්නමෙළු
කටලි ලන්නමුට නට්පුක්කෛ කූටවුඞ්
කරිය චෙම්මලොටු මිළෛය චෙම්මල්විටු
කරුටන් මඤ්චෛයොටොර් කට්චික්කු ළූටවුඞ්

කටවි විණ්ණරචු නටවුම් වෙම්මුනෛය
කළිරු කෛම්මලෛචෙල් කොප්පත්තු වීළවුඞ්
කනක මන්නුතට නළිනි තුන්නියිරු
කමල මින්නුමොරු පර්පත්තුණ් මේවවුම්

ඉමය මෙන්නමනු මුරෛකො ටෙන්නරුමෙ
මිරෛයෛ නන්මරුකෙ නප්පෙර්රු වාළවුම්
එවර්කොල් පණ්ණවර්ක ළෙවර්කොන් මණ්ණවර්ක
ළෙතුකොල් පොන්නුලකෙ නත්තට්ටු මාරවුම්

එළිල්චෙය් තෙන්මතුරෛ තළෛය මුම්මුලෛයො
ටෙළුමෙ නම්මනෛ වනප්පුක්කොර් කාවලර්
ඉරුව රෙණ්මර්පති නොරුවර් පන්නිරුව
රෙනුම් විණ්ණවර්කණ් මුප්පත්තු මූවරේ.
11

කාප්පුප් පරුවම් මුර්රිර්රු

2-වතු චෙඞ්කීරෛප් පරුවම්

නීරාට්ටි යාට්ටුපොර් චුණ්ණන් තිමිර්න්තළ්ළි
නෙර්රියිර් රොට්ටිට්ට වෙණ්
ණීර්රිනොටු පුණ්ටරක් කීර්රුක්කු මේර්රිටවොර්
නිත්තිලච් චුට්ටි චාත්තිත්

තාරාට්ටු චූළියක් කොණ්ටෛයු මුටිත්තුත්
තලෛප්පණි තිරුත්ති මුත්තින්
රණ්ණොළි තතුම්පුඞ් කුතම්පෛයොටු කාතුක්කොර්
තමනියක් කොප්පු මිට්ටුප්

පාරාට්ටු පාණ්ටිප් පෙරුන්තේවි තිරුමුලෛප්
පාලමුත මූට්ටි යොරුනින්
පානාරු කුමුතඞ් කනින්තූරු තේරල්තන්
පට්ටාටෛ මටින නෛප්පච්

චීරාට්ටි වෛත්තුමුත් තාටුම් පචුඞ්කිළ්ළෛ
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ
තෙන්නර්කු මම්පොන්මලෛ මන්නර්කු මොරුචෙල්වි
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ.
1

උණ්ණිලා වුවකෛප් පෙරුඞ්කළි තුළුම්පනින්
රුන්රිරුත් තාතෛ නින්නෛ
යොරුමුරෛ කරම්පොත්ති වරුකෙන වළෛත්තිටුමු
නෝටිත් තවළ්න්තු චෙන්රු

තණ්ණුලා මළලෛප් පචුඞ්කුතලෛ යමුතිනිය
තාය්වයිරු කුළිර වූට්ටිත්
තටමාර්ප නිරෛකුඞ් කුමච්චේ රළෛන්තුපොර්
රාටෝ ය් තටක්කෛ පර්රිප්

පණ්ණුලා වටිතමිළ්ප් පෛන්තාමම් විරියුම්
පණෛත්තෝ ළෙරුත්තමේරිප්
පාචොළිය මරකතත් තිරුමේනි පච්චෛප්
පචුඞ්කතිර් තතුම්ප මණිවාය්ත්

තෙණ්ණිලා විරිය නින්රාටුම් පචුන්තෝකෛ
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ
තෙන්නර්කු මම්පොන්මලෛ මන්නර්කු මොරුචෙල්වි
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ.
2

චුර්රුනෙටු නේමිච් චුවර්ක්කිචෛය වෙට්ටුච්
චුවර්ක්කා නිරුත්ති මේරුත්
තූණොන්රු නටුනට්ටු වෙළිමුකටු මූටියිරු
චුටර් විළක්කිට්ටු මුර්ර

එර්රුපුන ලිර්කළුවු පුවනප් පළඞ්කල
මෙටුත්තටුක් කිප්පු තුක්කූ
ළින්නමුත මුඤ්චමෛත් තන්නෛ නීපන්මුරෛ
යිළෛත්තිට වළිත්ත ළිත්තෝර්

මුර්රවෙළි යිර්රිරියු මත්තප් පෙරුම්පිත්තන්
මුන්නින්රු තොන්තමිටවු
මුනියාතු වෛකලු මෙටුත්තටුක් කිප්පෙරිය
මූතණ්ට කූටමූටුඤ්

චිර්රිල්විළෛ යාටුමොරු පච්චිළම් පෙණ්පිළ්ළෛ
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ
තෙන්නර්කු මම්පොන්මලෛ මන්නර්කු මොරුචෙල්වි
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ.
3

මඞ්කුල්පටු කන්තරච් චුන්තරක් කටවුට්කු
මළකතිර්ක් කර්රෛ චුර්රුම්
වාණයන මූන්රුඞ් කුළිර්න්තමුත කලෛතලෛ
මටුප්පක් කටෛක්ක ණோක්කුම්

පොඞ්කුමතර් නෝක්කිර් පිරන්තවා නන්තප්
පුතුප්පුණරි නීත්ත මෛයන්
පුන්තිත් තටත්තිනෛ නිරප්පවළි යටියර්පාර්
පෝකචා කරම ටුප්ප

අඞ්කණොටු ඤාලත්තු විත්තින්රි විත්තිය
වනෛත් තුයිර්ක ළුන්තළිර්ප්ප
වරුණ්මටෛ තිරන්තුකටෛ වෙළ්ළම් පෙරුක්කෙටුත්
තලෛයෙරින් තුකළ වුකළුඤ්

චෙඞ්කයල් කිටක්කුඞ් කරුඞ්කට් පචුන්තෝකෛ
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ
තෙන්නර්කු මම්පොන්මලෛ මන්නර්කු මොරුචෙල්වි
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ.
4

පණ්ණරා වරිමිටර් රරුකාණ් මටුප්පප්
පචුන්තේර ලාර ලෛක්කුම්
පතුමපී ටිකෛයුමුතු පළමරෛ විරින්තොළි
පළුත්තචෙන් නාවු මිමෛයාක්

කණ්ණරා මරකතක් කර්රෛක් කලාමඤ්ඤෛ
කණ්මුකි රතුම්ප වේඞ්කුඞ්
කාර්වරෛයුම් වෙළ්ළෙනවොර් කන්නිමා ටත්තුවළර්
කර්පූර වල්ලි කතිර්කාල්

විණ්ණරා මතිමුයර් කලෛකිළින් තිළියමුත
වෙළ්ළරුවි පාය වෙටිපෝය්
මීළුන් තකට්ටකට් ටිළවාළෛ මෝතමුකෛ
විණ්ටොළුකු මුණ්ට කප්පූන්

තෙණ්ණරා වරුවිපාය් මතුරෛමර කතවල්ලි
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ
තෙන්නර්කු මම්පොන්මලෛ මන්නර්කු මොරුචෙල්වි
චෙඞ්කීරෛ යාටි යරුළේ.
5

වේරු

මුකමති යූටෙළු නකෛනිල වාට
මුටිච්චූ ළියමාට
මුරිපුරු වක්කොටි නුතලිටු චුට්ටි
මුරිප්පො ටචෛන් තාට

ඉකල්විළි මකරමු මම්මක රම්පොරු
මිරුමක රමුමාට
විටුනූ පුරවටි පෙයරක් කිණ්කි
ණෙනුඞ්කිණ් කිණියාටත්

තුකිලොටු චෝර්තරු කොටිනුණ් මරුඞ්කු
රුවණ්ටු තුවණ්ටාටත්
තොන්ති චරින්තිට වුන්ති කරන්තොළිර්
චූලුටෛ යාලිටෛමර්

රකිල චරාචර නිකිලමො ටාටිට
වාටුක චෙඞ්කීරෛ
යවනි තළෛන්තිට මවුලි පුනෛන්තව
ළාටුක චෙඞ්කීරෛ.
6

තචෛන්තිටු කොඞ්කෛ යිරණ්ටල තෙනවුරෛ
තරුතිරු මාර්පාටත්
තාය්වරු කෙන්පවර් පේතෛමෛ කණ්ටු
තතුම්පුපු නකෛයාටප්

පචෛන්තිටු ඤාල මලර්න්තමෛ වෙළිරියොර්
පච්චුටල් චොල්ලවුමෝර්
පෛඞ්කොටි යොල්කවු මොල්කි නුටඞ්කිය
පණ්ටි චරින්තාට

ඉචෛන්තිටු තේවෛ නිනෛන්තන වෙන්න
විරඞ්කිටු මේකලෛයෝ
ටිටුකිටෛ යාට වියර්කෛ මණම්පොති
යිතළ්වළි තේරලිනෝ

ටචෛන්තොචි කින්ර පචුඞ්කොටි යෙනවිනි
තාටුක චෙඞ්කීරෛ
යවනි තළෛන්තිට මවුලි පුනෛන්තව
ළාටුක චෙඞ්කීරෛ.
7

පරිමළ මූරිය වුච්චියින් මුච්චි
පතින්තා ටච්චුටර්පොර්
පට්ටමු ටන්චිරු චුට්ටියුම් වෙයිලොටු
පනිවෙණ් ණිලවාටත්

තිරුනුතන් මීතෙළු කුරුවෙයර් වාටත්
තෙය්වම ණඞ්කමළුන්
තිරුමේනියින් මුළු මරකත වොළියෙණ්
ටික්කුම් විරින්තාටක්

කරුවිනෛ නාරු කුතම්පෛ තතුම්පිය
කාතු තළෛන්තාටක්
කතිර්වෙණ් මුරුව ලරුම්ප මලර්න්තිටු
කමලත් තිරුමුකනින්

අරුළ්විළි යොටුම්වළර් කරුණෛ පොළින්තිට
වාටුක චෙඞ්කීරෛ
යවනි තළෛන්තිට මවුලි පුනෛන්තව
ළාටුක චෙඞ්කීරෛ.
8

වේරු

කුරුමණි වෙයිල්විට මරකත නිළල්විරි
කුන්රේ නින්රූතුඞ්
කුළලිචෛ පළකිය මළෛමුකි ලෙළවෙළු
කොම්පේ වෙම්පාච

මරුවිය පිණිකෙට මලෛතරු මරුමෛම
රුන්තේ චන්තානම්
වළර්පුව නමුමුණර් වරුමරු මරෛයින්ව
රම්පේ චෙම්පෝතිර්

කරුණෛයින් මුළුකිය කයරිරි පචියක
රුම්පේ වෙණ්චෝතික්
කලෛමති මරපිලො රිළමති යෙනවළර්
කන්රේ යෙන්රෝතුම්

තිරුමකළ් කලෛකමකටලෛමකළ් මලෛමකළ්
චෙඞ්කෝ චෙඞ්කීරෛ
තෙළිතමිළ් මතුරෛයිල් වළරුමො රිළමයිල්
චෙඞ්කෝ චෙඞ්කීරෛ.
9

චඞ්කුකි ටන්තත ටඞ්කෛනෙ ටුම්පුය
රඞ්කාය් පඞ්කායෝර්
තමනිය මලෛපටර් කොටියෙනවටිවුත
ළෛන්තා යෙන්තායෙන්

රඞ්කෙණ ටුම්පුව නඞ්කටො ළුන්තොරු
මඤ්චේ ලෙන්රෝතුම්
අපයමුම් වරතමු මුපයමු මුටෛයව
ණඞ්කේ වෙඞ්කෝපක්

කඞ්කුන්ම තඞ්කය මඞ්කුල ටඞ්කවි
ටුඞ්කා මන්චේමක්
කයල්කුටි පුකුමොරු තුකිලිකෛ යෙනනින්
කණ්පෝ ලුඤ්චායර්

චෙඞ්කය රඞ්කුපො ලන්කොටි මින්කොටි
චෙඞ්කෝ චෙඞ්කීරෛ
තෙළිතමිළ් මතුරෛයිල් වළරුමො රිළමයිල්
චෙඞ්කෝ චෙඞ්කීරෛ.
10

චෙඞ්කීරෛප් පරුවම් මුර්රිර්රු

3 වතු තාලප්පරුවම්

තෙන්නන් රමිළි නුටන්පිරන්ත
චිරුකා ලරුම්පත් තීයරුම්පුන්
තේමා නිළර්කණ් ටුඤ්චුමිළඤ්
චෙඞ්කට් කයවාය්ප් පුනිර්රෙරුමෛ

ඉන්නම් පචුම්පුර් කරික්කල්ලා
විළඞ්කන් රුළ්ළි මටිත්තලනින්
රිළිපා ලරුවි යුවට්ටෙරිය
වෙරියුන් තිරෛත්තීම් පුනර්පොය්කෛප්

පොන්නඞ් කමලප් පචුන්තෝට්ටුප්
පොර්රා තාටික් කර්රෛනිලාප්
පොළියුන් තරඞ්කම් පොරෛයුයිර්ත්ත
පොන්පෝර් රොටුතෝ ලටිප්පොලන්චූට්

ටන්නම් පොලියුන් තමිළ් මතුරෛක්
කරචේ තාලෝ තාලේලෝ
අරුළ්චූර් කොණ්ට වඞ්කයර්කණ්
ණමුතේ තාලෝ තාලේලෝ
1

වීක්කුඤ් චිරුපෛන් තුකිර්රෝකෛ
විරියුඞ් කලාප මරුඞ්කලෛප්ප
විළෛයාට් ටයරු මණර්චිර්රිල්
වීට්ටුක් කුටිපුක් කෝට්ටියිරුළ්

චීක්කුඤ් චුටර්තූඞ් කළන්මණියින්
චෙන්තී මටුත්ත චූට්ටටුප්පිර්
චෙළුන්තාට් පවළත් තුවරටුක්කිත්
තෙළික්කු නරුන්තණ් ටේරලුලෛ

වාක්කුඞ් කුටක්කූන් කුළිචියිලම්
මතුවාර්ත් තරිත්ත නිත්තිලත්තින්
වල්චි පුකට්ටි වටිත්තෙටුත්තු
වයන්මා මකළිර් කුළාඤ්චිරුචෝ

රාක්කුම් පෙරුන්තණ් පණෛමතුරෛක්
කරචේ තාලෝ තාලේලෝ
අරුළ්චූර් කොණ්ට වඞ්කයර්කණ්
ණමුතේ තාලෝ තාලේලෝ
2

ඕටුම් පටලෛ මුකිර්පටල
මුවර්නීත් තුවරි මේය්න්තුකරු
වූරුඞ් කමඤ්චූල් වයිරුටෛය
වුකෛත්තුක් කටවුට් කර්පකප්පූඞ්

කාටුන් තරඞ්කක් කඞ්කෛ නෙටුඞ්
කළියු නීන්ති යමුතිරෛක්කුඞ්
කලෛවෙණ් මතියින් මුයරටවික්
කතිර්මීන් කර්රෛ තිරෛත්තුතරි

මූටුඞ් කකන වෙළික්කූට
මුකටු තිරන්තු පුරඞ්කෝත්ත
මුන්නී රුළක්කිච් චිනවාළෛ
මූරිච් චුරවි නෝටුම්විළෛ

යාටුම් පළනත් තමිළ්මතුරෛක්
කරචේ තාලෝ තාලේලෝ
අරුළ්චූර් කොණ්ට වඞ්කයර්කණ්
ණමුතේ තාලෝ තාලේලෝ
3

ඌරුඞ් කරටක් කටත්තුමුකන්
තූර්රු මතමා මටවියර්නින්
රුතරුඞ් කුළර්පූන් තුකළටඞ්ක
වෝට විටුත්ත කුඞ්කුමච් චෙඤ්

චේරු වළුක්කි යෝට්ටරුක්කුන්
තිරුමා මරුකි ලරචර් පෙරුන්
තිණ්ටේ රොතුඞ්කක් කොටුඤ්චි නෙටුඤ්
චිරුතේ රුරුට්ට්ටුඤ් චෙඞ්කණ්මළ

වේරු පොරුවේ ලිළෛඤර්කටවු
ඉවුළි කටෛවාය් කුතට්ටවළින්
තිළියුම් විලාළි කුමිළියෙරින්
තිරෛත්තුත් තිරෛත්තු නුරෛත්තොරුපේ

රාරු මටුක්කුන් තමිළ්මතුරෛක්
කරචේ තාලෝ තාලේලෝ
අරුළ්චූර් කොණ්ට වඞ්කයර්කණ්
ණමුතේ තාලෝ තාලේලෝ
4

වාර්ක්කුන් රිරණ්ටු චුමන්තොචියු
මලර්කොම් පනෛයාර් කුළර්රුඤ්චු
මළලෛච් චුරුම්පර් පුකුන්තුළක්ක
මලර්ත්තා තුකුත්තු වානතියෛත්

තූර්ක්කුම් පොතුම්පින් මුයර්කලෛමේර්
රුළ්ළි යුකළු මුචුක්කලෛයින්
රුළනික් කොතුඞ්කික් කළනියිනෙර්
චූට්ටුප් පටප්පෛ මේය්න්තුකතිර්ප්

පෝර්ක්කුන් රේරුඞ් කරුමුකිලෛ
වෙළ්වාය් මළ්ළර් පිණෛයලිටුම්
පොරුකෝට් ටෙරුමෛප් පෝත්තිනොටුම්
පූට්ටි යටික්ක විටික්කුරල් විට්

ටාර්ක්කුම් පළනත් තමිළ්මතුරෛක්
කරචේ තාලෝ තාලේලෝ
අරුළ්චූර් කොණ්ට වඞ්කයර්කණ්
ණමුතේ තාලෝ තාලේලෝ
5

වේරු

කාරිර් පොළිමළෛ නීරිර් චුළියෙරි
කළියිර් චිරුකුළියිර්
කරෛයිර් කරෛපොරු තිරෛයිර් රලෛවිරි
කණ්ටලින් වණ්ටලිනෙර්

පෝරිර් කළනිරෛ චේරිර් කුළනිරෛ
පුනලිර් පොරුකයලිර්
පොළිලිර් චුරුළ්පුරි කුළලිර් කණිකෛයර්
කුළෛයිර් පොරුකයල්පෝය්ත්

තේරිර් කුමරර්කණ් මාර්පිර් පොලිතරු
තිරුවිර් පොරුවිල්වරිච්
චිලෛයිර් රිරළ්පුය මලෛයිර් පුලවිති
රුත්තිට වූළ්ත්තමුටිත්

තාරිර් පොරුතිටු මතුරෛත් තුරෛමකළ්
තාලෝ තාලේලෝ
චඞ්කම් වළර්න්තිට නින්ර පොලන්කොටි
තාලෝ තාලේලෝ.
6

චේනෛත් තලෛවර්ක ටිචෛයිර් රලෛවර්කළ්
චෙරුවිර් රලෛවර්කළාර්
චිලෛයිර් රටමුටි තේරිර් කොටියොටු
චින්තච් චින්තියිටුඤ්

චෝනෛක් කණෛමළෛ චොරියප් පෙරුකිය
කුරුතික් කටලිටෛයේ
තොන්ත මිටුම්පල් කවන්ත නිවන්තොරු
චුළියිර් පවුරිකොළ

ආනෛත් තිරළොටු කුතිරෛත් තිරළෛයු
මප්පෙයර් මීනෛමුකන්
තම්මනෛ යාටුක ටර්රිරෛ පෝල
වටර්රිරෛ මෝතවෙළුන්

තානෛක් කටලොටු පොලියුන් තිරුමකළ්
තාලෝ තාලේලෝ
චඞ්කම් වළර්න්තිට නින්ර පොලන්කොටි
තාලෝ තාලේලෝ.
7

අමරර්ක් කතිපති වෙළිරක් කළිරෙතිර්
පිළිරක් කුළිරියිටා
වණ්ට මිචෛප්පොලි කොණ්ට ලුකෛත්තිටු
මමරිර් රමරිනොටුඞ්

කමරිර් කවිළ්තරු තිචෛයිර් රලෛවර්කණ්
මලෛයිල් චිරකරියුඞ්
කටවුට් පටෛයොටු පිරකිට් ටුටෛවතු
කණ්ටු මුකඞ්කුළිරාප්

පමරත් තරුමලර් මිලෛයප් පටුමුටි
තොලෛයක් කොටුමුටි තාළ්
පෛම්පොර් රටවරෛ තිරියක් කටල්වයි
රෙරියප් පටෛතිරියාච්

චමරිර් පොරුතිරු මකනෛත් තරුමයිල්
තාලෝ තාලේලෝ
චඞ්කම් වළර්න්තිට නින්ර පොලන්කොටි
තාලෝ තාලේලෝ.
8

මුතුචොර් පුලවර් තෙළිත්ත පචුන්තමිළ්
නූල්පාළ් පෝකාමේ
මුළරික් කටවුළ් පටෛත්ත වචුන්තරෛ
කීළ්මේ ලාකාමේ

අතිරප් පොරුතු කලිප්පකෛ ඤන්රමිළ්
නීර්නා ටාළාමේ
අකිලත් තුයිර්ක ළයර්ත්තු මරඞ්කටෛ
නීණීර් තෝයාමේ

චිතෛවුර් රරචිය නර්රරු මඞ්කුටි
පෝය්මාය් වාකාමේ
චෙළියර්ක් කපයරු මොප්පෙන නින්රුණ
රාතා රෝතාමේ

මතුරෛප් පතිතළෛ යත්තළෛ යුඞ්කොටි
තාලෝ තාලේලෝ
මලෛයත් තුවචන් වළර්ත්ත පචුඞ්කිළි
තාලෝ තාලේලෝ.
9

තකරක් කරිය කුළර්චිරු පෙණ්පිළ්ළෛ
නීයෝ තූයෝන්වාළ්
චයිලත් තෙයිලෛ වළෛප්පව ළෙන්රෙතිර්
චීරා වීරෝතා

නිකරිට් ටමර්චෙය් කණත්තවර් නන්තිපි
රානෝ ටේයෝටා
නිලෛකෙට් ටුලෛය වුටර්රවු ටෛන්තතො
රානේ රාකමේ

චිකරප් පොතිය මිචෛත්තව ළුඤ්චිරු
තේර්මේ ලේපෝයෝර්
චිවනෛප් පොරුත චමර්ත්ත නුකන්තරුළ්
චේල්පෝන් මායාමේ

මකරත් තුවච මුයර්ත්තපො ලන්කොටි
තාලෝ තාලේලෝ
මලෛයත් තුවචන් වළර්ත්ත පචුඞ්කිළි
තාලෝ තාලේලෝ.
10

තාලප් පරුවම් මුර්රිර්රු

4-වතු චප්පාණිප් පරුවම්

නාළවට් ටත්තළිම නළිනත් තොටුන්තුත්ති
නාකණෛයුම් විට්ටො රෙට්ටු
නාට්ටත්ත නුම්පරම වීට්ටත්ත නුන්තුඤ්චු
නළ්ළිරුළි නාප්ප ණණ්ට

කෝළවට් ටම්පළෛය නේමිවට් ටත්තිනොටු
කුප්පුර්රු වෙර්පට්ටුමේළ්
කුට්ටත්ති නිර්කවිළ මූතණ්ට වේතණ්ට
කෝතණ්ට මෝටු චක්ර

වාළවට් ටඤ්චුළල මට්ටිත්තු නට්ටමිටු
මතුමත්තර් චුත්ත නිත්ත
වට්ටත්ති නුක්කිචෛය වොර්රික්ක නත්තන
වට්ටත්තෛ යොත්තිට්ට තෝර්

තාළවට් ටඞ්කොට්ටු කෛප්පාණි යොප්පවොරු
චප්පාණි කොට්ටියරුළේ
තමිළොටු පිරන්තුපළ මතුරෛයිල් වළර්න්තකොටි
චප්පාණි කොට්ටියරුළේ.
1

පොය්වන්ත නුණ්ණිටෛ නුටඞ්කක් කොටිඤ්චිප්
පොලන්තේරො ටමර කත්තුප්
පොන්මේරු විල්ලියෛ යෙතිර්ප්පට්ට ඤාන්රම්මෛ
පොම්මන්මුලෛ මූන්රිලොන්රු

කෛවන්ත කොළුනරොටු මුළ්ළප් පුණර්ච්චික්
කරුත්තා නාකත්තොටුඞ්කක්
කවිළ්තලෛ වණක්කොටු මුලෛක්කණ්වෛත් තිටුමොරු
කටෛක්කණோක් කමුත මූර්ර

මෙය්වන්ත නාණිනොටු නුතල්වන් තෙළුඞ්කුරු
වෙයර්ප්පිනෝ ටුයිර්ප්පු වීඞ්කුම්
විම්මිතමු මාය්නින්ර වුයිරෝව මෙනවූන්රු
විර්කටෛ විරර්කටෛ තළීඉත්

තෛවන්ත නාණිනොටු තවළ්තන්ත චෙඞ්කෛකොටු
චප්පාණි කොට්ටි යරුළේ
තමිළොටු පිරන්තුපළ මතුරෛයිල් වළර්න්තකොටි
චප්පාණි කොට්ටියරුළේ.
2

පූමරු වෙටිප්පමුකෛ විණ්ටතණ් ටලෛයීන්ර
පුනෛනරුන් තළිර්කළ් කොය්තුම්
පොය්තර් පිණාක්කළොටු වණ්ටර් කලම්පෙය්තු
පුළුතිවිළෛ යාට්ට යර්න්තුම්

කාමරු මයිර්කුඤ්චු මටවනප් පාර්ප්පිනොටු
පුරවුපිර වුම්ව ළර්ත්තුඞ්
කාන්තළ්චෙඞ් කමලත්ත කළුනීර් මණන්තෙනක්
කණ්පොත්ති විළෛයා ටියුන්

තේමරු පචුඞ්කිළ්ළෛ වෛත්තුමුත් තාටියුන්
තිරළ්පොර් කළඞ් කාටියුඤ්
චෙයර්කෛයා නන්රියු මියර්කෛච් චිවප්පූරු
චේයිතළ් විරින්ත තෙය්වත්

තාමරෛ පළුත්තකෛත් තළිරොළි තුළුම්පවොරු
චප්පාණි කොට්ටි යරුළේ
තමිළොටු පිරන්තුපළ මතුරෛයිල් වළර්න්තකොටි
චප්පාණි කොට්ටියරුළේ.
3

විණ්ණළික් කුඤ්චුටර් විමානමුම් පරනාත
වෙළියිර් රුවාත චාන්ත
වීටුඞ් කටම්පුපොති කාටුන් තටම්පණෛ
විරින්ත තමිළ් නාටුම් නෙර්රික්

කණ්ණළික් කුඤ්චුන් තරක්කටවුළ් පොලියුමාරු
කාර්පීට මුමෙම් පිරාන්
කාමර්පරි යඞ්කක් කවින්රඞ්කු පළ්ළියඞ්
කට්ටිලුන් තොට්ටිලාකප්

පණ්ණළික් කුඞ්කුතලෛ යමුතොළුකු කුමුතප්
පචුන්තේර ලූර ලාටුම්
පෛඞ්කුළවි පෙරුවිරල් චුවෛත්තු නී පරුකිටප්
පෛන්තේරලූරු වණ්කෛත්

තණ්ණළික් කමලඤ් චිවප්පූර වම්මෛයොරු
චප්පාණි කොට්ටි යරුළේ
තමිළොටු පිරන්තුපළ මතුරෛයිල් වළර්න්තකොටි
චප්පාණි කොට්ටි යරුළේ.
4

චේලාට්ටු වාට්කට් කරුඞ්කටර් කටෛමටෛ
තිරන්තමුත මූර්රු කරුණෛත්
තෙණ්ටිරෛ කොළිත්තෙරිය වෙණ්ටිරෛ නෙරුප්පූට්ටු
තෙය්වක් කුළන්තෛ යෛච්චෙඞ්

කෝලාට්ටු නින්චිරු කණෛක්කාර් කිටත්තික්
කුළිප්පාට්ටි යුච්චි මුච්චික්
කුඤ්චික්කු නෙය්පෝර්රි වෙණ්කාප්පු මිට්ටුවළර්
කොඞ්කෛයිර් චඞ්කු වාර්ක්කුම්

පාලාට්ටි වායිතළ් නෙරිත්තූට්ටි යුටලිර්
පචුඤ්චුණ්ණ මුන්ති මිර්න්තු
පෛම්පොර් කුරඞ්කිනිර් කණ්වළර්ත් තිච්චිරු
පරූඋමණිත් තොට්ටිලේර්රිත්

තාලාට්ටි යාට්ටුකෛත් තාමරෛ මුකිළ්ත්තම්මෛ
චප්පාණි කොට්ටි යරුළේ
තමිළොටු පිරන්තුපළ මතුරෛයිල් වළර්න්තකොටි
චප්පාණි කොට්ටියරුළේ.
5

වේරු

වානත් තුරුමො ටුටුත්තිරළ් චින්ත
මලෛන්ත පරන්තලෛයින්
මණ්ණවර් පණ්ණවර් වාළින් මරින්තවර්
මර්රවර් පොර්රොටියාර්

පානර් කණෛයු මුලෛක්කුව ටුම්පොරු
පටෛයිර් පටවිමෛයෝර්
පෛඞ්කුටර් මූළෛයො ටුම්පුති තුණ්ටු
පචුන්තටි චුවෛකාණාච්

චේනප් පන්තරි නලෛකෛත් තිරළ්පල
කුරවෛ පිණෛත්තාටත්
තිචෛයිර් රලෛවර්කළ් පෙරුනා ණෙය්තච්
චිරුනා ණොලිචෙය්යාක්

කූනර් චිලෛයි නෙටුඞ්කණෛ තොට්ටවළ්
කොට්ටුක චප්පාණි
කුටෛනිළ ලිර්පුවි මකළෛ වළර්ත්තවළ්
කොට්ටුක චප්පාණි.
6

චමරිර් පිරකිටු මුතියරු මපයරු
මෙතිරිට් ටමරාටත්
තණ්ටතරන්චෙල් කරුම්ප ටින්තිරන්
වෙණ්පක ටෝ ටුටෛයාත්

තිමිරක් කටල්පුක වරුණන් විටුඤ්චුර
වරුණන් විටුඞ්කටවුට්
ටේරිනුකණ්ටෙළ වාර්විල් වළඞ්කු
කොටුඞ්කෝල් චෙඞ්කෝලා

ඉමයත්
තොටුම්වළර් කුලවෙර් පෙට්ටෛයු
මෙල්ලෛක් කල්ලිනිරීඉ
එණ්ටිචෛ යුන්තනි කොණ්ටු පුරන්තු
වටාතු කටර්රුරෛ තෙන්

කුමරිත් තුරෛයෙන වාටු මටප්පටි
කොට්ටුක චප්පාණි
කුටෛනිළ විර්පුවි මකළෛ වළර්ත්තවළ්
කොට්ටුක චප්පාණි.
7

චෙන්රිටු වාළිකළ් කූළිකළ් කාළිකළ්
ඤාළියි ලාළියෙනච්
චෙරුමලෛ චෙම්මලෛ මුතලියර් චින්තච්
චින්තිට නන්තිපිරාන්

නින්රිල නෝටලු මුන්නළ කුම්මවන්
පින්නළ කුඞ්කාණා
නිලවුවි රින්තිටු කුරුනකෛ කොණ්ටු
නෙටුඞ්කයි ලෛක්කිරියින්

මුන්රිලි නාටන් මරන්තම රාටියොර්
මූරිච් චිලෛකුනියා
මුරිපුරු වච්චිලෛ කටෛකුනි
යච්චිල
මුළරික් කණෛතොට්ටුක්

කුන්රවි ලාළියෛ වෙන්ර තටාතකෛ
කොට්ටුක චප්පාණි
කුටෛනිළ ලිර්පුවි මකළෛ වළර්ත්තවළ්
කොට්ටුක චප්පාණි.
8

වේරු

ඔළුකිය කරුණෛයු වට්ටෙළ
වෛත්තව රුට්පාර්වෛක්
කුළනෙකි ළටියර්ප වක්කටල්
වර්රව ලෛත්තෝටික්

කුළෛයොටු පොරුතුකො ලෛක්කණෛ
යෛප්පිණෛ යෛච්චීරික්
කුමිළොටු පළකිම තර්ත්තක
යර්කණ්ම ටප්පාවාය්

තළෛකෙළු පොළිලින්මු චුක්කලෛ
මෛප්පුය විර්පායත්
තවළිළ මතිකලෛ නෙක්කුකු
පුත්තමු තත්තෝටේ

මළෛපොළි යිමයම යිර්පෙටෛ
කොට්ටුක චප්පාණි
මතුරෛයිල් වළරු මටප්පිටි
කොට්ටුක චප්පාණි.
9

චෙළුමරෛ තෙළියව ටිත්තත
මිළ්ප්පති කත්තෝටේ
තිරුවරු ළමුතුකු ළෛත්තුවි
ටුත්තමු ලෛප්පාලාර්

කළුමල මතලෛව යිර්රෛනි
රප්පිම යිර්චේයෛක්
කළිරොටුම් වළරව ළර්ත්තව
රුට්චෙවි ලිත්තායේ

කුළලිචෛ පළකිමු ළුප්පිර
චත්තිර චත්තෝටේ
කුතිකොළු නරියක නිච්චුවෛ
නෙක්කපෙ රුක්කේපෝන්

මළලෛයින මුතුකු චොර්කිළි
කොට්ටුක චප්පාණි
මතුරෛයිල් වළරුම ටප්පිටි
කොට්ටුක චප්පාණි.
10

චප්පාණිප් පරුවම් මුර්රිර්රු

5-වතු මුත්තප් පරුවම්

කාලත් තොටුකර් පනෛකටන්ත
කරුවූ ලත්තුප් පළම්පාටර්
කලෛමාච් චෙල්වර් තේටිවෛත්ත
කටවුණ් මණියේ යුයිරාල

වාලත් තුණර්වි නීර්පාය්ච්චි
වළර්ප්පාර්ක් කොළිපූත් තරුළ්පළුත්ත
මලර්ක්කර් පකමේ යෙළුතාච්චොන්
මළලෛ තතුම්පු පචුඞ්කුතලෛච්

චෝලෛක් කිළියේ යුයිර්ත්තුණෛයාන්
තෝන්රාත් තුණෛක්කෝර් තුණෛයාකිත්
තුවාත චාන්තප් පෙරුවෙළියිර්
රුරියඞ් කටන්ත පරනාත

මූලත් තලත්තු මුළෛත්තමුළු
මුතලේ මුත්තන් තරුකවේ
මුක්කට් චුටර්ක්කු විරුන්තිටුමුම්
මුලෛයාය් මුත්තන් තරුකවේ.
1

උරුකි යුරුකි නෙක්කුනෙක්කු
ළුටෛන්තු කචින්තිට් ටචුම්පූරුම්
උළුව ලන්පිර් පළවටියා
රුළ්ළත් තටත්ති ලූර්රෙටුත්තුප්

පෙරුකු පරමා නන්ත වෙළ්ළප්
පෙරුක්කේ චිරියේම් පෙර්රපෙරුම්
පේරේ යූරු නරෛක්කූන්තර්
පිටියේ කොටිනුණ් ණුචුප්පොචිය

වරුකුඞ් කුමක්කුන් රිරණ්ටේන්තු
මලර්ප්පූඞ් කොම්පේ තීඞ්කුළලින්
මතුරඞ් කනින්ත පචුඞ්කුතලෛ
මළලෛ යරුම්පච් චේතාම්පන්

මුරුකු විරියුඤ් චෙඞ්කනිවාය්
මුත්තන් තරුක මුත්තමේ
මුක්කට් චුටර්ක්කු විරුන්තිටුමුම්
මුලෛයාය් මුත්තන් තරුකවේ.
2

කොළුති මතර්වණ් ටුළක්කුකුළර්
කෝතෛක් කුටෛන්ත කොණ්ටලුනින්
කුතලෛක් කිළිමෙන් මොළික්කුටෛන්ත
කුරුඞ්කට් කරුම්පුඞ් කූන්පිරෛක්කෝ

ටුළත පොලන්චී රටික්කුටෛන්ත
චෙන්තා මරෛයුම් පචුඞ්කළුත්තුක්
කුටෛන්ත කමඤ්චූර් චඞ්කුමොළු
කොළිය කමුකු මළකුතොය්යිල්

එළුතු තටන්තෝට් කුටෛන්තතටම්
පණෛයුම් පණෛමෙන් මුලෛක්කුටෛන්ත
ඉණෛමා මරුප්පුන් තරුමුත්තුන්
ටිරුමුත් තොව්වා විකපරඞ්කළ්

මුළුතුන් තරුවාය් නින්කනිවාය්
මුත්තන් තරුක මුත්තමේ
මුක්කට් චුටර්ක්කු විරුන්තිටුමුම්
මුලෛයාය් මුත්තන් තරුකවේ.
3

මත්ත මතමාක් කවුට්ටොරුනාන්
මරුප්පුප් පොරුප්පු මිචෛප්පොලින්ත
වානත් තරචු කෝයිල්වළර්
චින්තා මණියුම් වටපුලත්තාර්

නත්තම් වළර වළකෛයර්කෝ
නකරිල් වළරුම් වාන්මණියුම්
නළිනප් පොකුට්ටිල් වීර්රිරුක්කු
නඞ්කෛ මනෛක්කෝර් විළක්කමෙනප්

පෛත්ත චුටිකෛප් පටප්පායර්
පතුමනාපන් මාර්පිල්වළර්
පරිති මණියු මෙමක්කම්මෛ
පණියල් වාළි වේයීන්ර

මුත්ත මුකුන්ත නින්කනිවාය්
මුත්තන් තරුක මුත්තමේ
මුක්කට් චුටර්ක්කු විරුන්තිටුමුම්
මුලෛයාය්
මුත්තන් තරුකවේ.
4

කෝටුඞ් කුවටුම් පොරුතරඞ්කක්
කුමරිත් තුරෛයිර් පටුමුත්තුම්
කොර්කෛත් තුරෛයිර් රුරෛවාණර්
කුළික්කුඤ් චලාපක් කුවාන්මුත්තුම්

ආටුම් පෙරුන්තණ් ටුරෛප්පොරුනෛ
යාර්රිර් පටුතෙණ් ණිලාමුත්තුම්
අන්තණ් පොතියත් තටඤ්චාර
ලරුවි චොරියුඞ් කුළිර්මුත්තුම්

වාටුඞ් කොටිනුණ් ණුචුප්පොචිය
මටව මකළි රුටනාටුම්
වණ්ටර් රුරෛක්කු වෛත්තුනෙය්ත්තු
මණන්තාළ් නරුමෙන් පුකෛප්පටලම්

මූටුඞ් කුළලාය් නින්කනිවාය්
මුත්තන් තරුක මුත්තමේ
මුක්කට් චුටර්ක්කු විරුන්තිටුමුම්
මුලෛයාය් මුත්තන් තරුකවේ.
5

වේරු

පෛවෛත්ත තුත්තිප් පරූඋච්චුටිකෛ මුන්රිර්
පචුඞ්කොටි යුටුක්කෛ කිළියප්
පායිරුට් පටලඞ් කිළිත්තෙළු චුටර්ප්පරිති
පරිතික් කොටිඤ්චි මාන්රේර්

මොය්වෛත්ත කොය්යුළෛ වයප්පුරවි වාය්ච්චෙල්ල
මුට්කෝල් පිටිත්තු නෙටුවාන්
මුර්රත්තෛ යිරුළ්පට විළුඞ්කුන් තුකිර්කොටි
මුනෛක්කණෛ වටිම්පු නක්කා

මෛවෛත්ත චෙඤ්චිලෛයු මම්පුලියු මෝටනෙටු
වාන්මීන් මණන්තු කන්ත
වටවරෛ මුකන්තනින් වයක්කොටි යෙනප්පොලියු
මඤ්චිවර් වළාක නொච්චිත්

තෙය්වත් තමිළ්ක්කූට රළෛයත් තළෛත්තව
ටිරුප්පවළ මුත්ත මරුළේ
චේල්වෛත්ත වොණ්කොටියෛ වලම්වෛත්ත පෙණ්කොටි
තිරුප්පවළ මුත්ත මරුළේ.
6

පින්නර් රිරෛක්කටන් මතුක්කුට මරත්තේක්කු
පෙය්මුකිර් කාරුටලම් වෙණ්
පිරෛමතික් කූන්කුයක් කෛක්කටෛඤ රොටුපුටෛ
පෙයර්න්තිටෛ නුටඞ්ක වොල්කු

මින්නර් රටිත්තුක් කරුම්පොර්රොටික්කටෛචි
මෙල්ලියර් වෙරීඉප් පෙයරවාන්
මීන්කණම් වෙරුක්කොළ්ළ වෙටිවරාල් කුතිකොළ්ළුම්
විට්පුලම් විළෛ පුලමෙනක්

කන්නර් පෙරුඞ්කාටු කර්පකක් කාට්ටුවළර්
කටවුණ්මා කවළඞ් කොළක්
කාමතේ නුවුනින්රු කටෛවාය් කුතට්ටක්
කතිර්ක්කුලෛ මුතිර්න්තු විළෛයුඤ්

චෙන්නෙර් පටප්පෛමතු රෛප්පති පුරප්පව
ටිරුප්පවළ මුත්ත මරුළේ
චේල්වෛත්ත වොණ්කොටියෛ වලම්වෛත්ත පෙණ්කොටි
තිරුප්පවළ මුත්ත මරුළේ.
7

චඞ්කෝ ලිටුඞ්කටර් රානෛක්කු වෙන්නිටු
තරාපතිකණ් මුන්රිරූර්ත්ත
තමනියක් කුප්පෛයුන් තිචෛමුතල්වර් තටමුටිත්
තාමමුන් තලෛම යඞ්කක්

කොඞ්කෝ ලිටුඞ්කෛක් කොටුඞ්කෝ ලොටුන්තිරි
කුරුම්පන් කොටිච්චුරවු නින්
කොර්රප් පතාකෛක් කුළාත්තිනොටු මිරචතක්
කුන්රිනුඤ් චෙන්රු ලාවප්

පොන්කෝල වේලෛප් පුරත්තිනො ටකත්තිනිමිර්
පෝරාළි පරිති යිරතප්
පොඞ්කාළි මර්රප් පොරුප්පාළි යිර්රිරි
පුලම්පප් පුලම්පු චෙය්යච්

චෙඞ්කෝ රිරුත්තිය මුටිච්චෙළියර් කෝමක
ටිරුප්පවළ මුත්ත මරුළේ
චේල්වෛත්ත වොණ්කොටියෛ වලම්වෛත්ත පෙණ්කොටි
තිරුප්පවළ මුත්ත මරුළේ.
8

වේරු

පරුවරෛ මුතුපල වටියිනි නෙටුනිල
නෙක්කකු ටක්කනියිර්
පටුනරෛ පටුනිරෛ කටමුටෛ පටුවක
ටුප්පවු වට්ටෙළවුම්

විරිතලෛ මුතලොටු විළෛපුල මුලෛයවු
ළක්කිය මුට්චුරවින්
විචෛයිනින් වළිනරෛ මිටරොටි කමුකින්වි
ළුක්කුලෛ නෙක්කුකවුම්

කරෛයෙරි පුණරියි නිරුමටි පෙරුකුත
ටත්තුම ටුත්තමටක්
කළිරොටු පිළිරිය විකලිය මුකිලිනි
රට්ටියි රට්ටියමුම්

මුරචතිර් කටිනකර් මතුරෛයිල් වළර්කිළි
මුත්තම ළිත්තරුළේ
මුළුතුල කුටෛයතොර් කවුරියර් කුලමණි
මුත්තම ළිත්තරුළේ.
9

පුතෛයිරුළ් කිළිතර වෙළුතරු පරිතිව
ළෛත්තක ටර්පුවියිර්
පොතුවර වටිමෛචෙය් තිටුම්වළි යටියර්පො
රුට්ටලර් වට්ටණෛයිර්

රතෛමලර් පොතුළිය කළියළි කුමිරුකු
ළර්රිරු වෛත්තවළච්
චතතළ මුළරියින් වනිතෛයෛ යුතවුක
ටෛක්කණ්ම ටප්පිටියේ

පතුමමො ටොළුකොළි වළෛයුනි නළිනමු
කත්තුකි ටර්රුමුරප්
පනිමිති යොටුචුවෛ යමුතමු නුතලොටු
චොර්කුත ලෛක්කණිරීඉ

මුතුතමි ළුතතියිල් වරුමොරු තිරුමකන්
මුත්තම ළිත්තරුළේ
මුළුතුල කුටෛයතොර් කවුරියර් කුලමණි
මුත්තම ළිත්තරුළේ.
10

මුත්තප් පරුවම් මුර්රිර්රු

6-වතු වරුකෛප් පරුවම්

අඤ්චිලම් පෝලිට වරික්කුරර් කිණ්කිණි
යරර්රුචෙඤ් චීරටි පෙයර්ත්
තටියිටුන් තොරුනින් නලත්තකච් චුවටුපට්
ටම්පුවි යරම්පෛයර්කටම්

මඤ්චුතුඤ් චළකත් තිළම්පිරෛයු මෙන්තෛමුටි
වළරිළම් පිරෛයුනාර
මණිනූ පුරත්තවිළු මෙන්කුරර් කෝවචෛයු
මටනටෛක් කෝතොටර්න්තුන්

චෙඤ්චිලම් පටිපර්රු තෙය්වක්කු ළාත්තිනොටු
චිරෛයෝති මම්පින් චෙලච්
චිර්රිටෛක් කොල්කිමණි මේකලෛයිරඞ්කත්
තිරුක්කෝයි ලෙනවෙනඤ්චක්

කඤ්චමුඤ් චෙඤ්චොර් රමිළ්ක් කූටලුඞ් කොණ්ට
කාමර්පූඞ් කොටිවරුකවේ
කර්පකා ටවියිර් කටම්පා ටවිප්පොලි
කයර්කණා යකිවරුකවේ.
1

කුණ්ටුපටු පේරකළි වයිරුළෛන් තීන්රපෛඞ්
කෝතෛයුම් මතුරමොළුකුඞ්
කොළිතමිළ්ප් පනුවර් රුරෛප්පටියු මටනටෛක්
කූන්තලම් පිටියුමරුකාල්

වණ්ටුපටු මුණ්ටක මනෛක්කුටි පුකච්චිව
මණඞ්කමළ විණ්ටතොණ්ටර්
මානතත් තටමලර්ප් පොර්කෝයිල් කුටිකොණ්ට
මාණික්ක වල්ලිවිල්වේ

ටුණ්ටුපටු මතිනුතර් රෝකෛයොටු මළවිල්පල
තොල්ලුරු වෙටුත්තමර්චෙයුන්
තොටුචිලෛ යෙනක්කකන මුකටුමුට් ටිප්පූන්
තුණර්ත්තලෛ වණඞ්කිනිර්කුඞ්

කණ්ටුපටු කන්නල්පෛඞ් කාටුපටු කූටර්
කලාපමාමයිල් වරුකවේ
කර්පකා ටවියිර් කටම්පා ටවිප්පොලි
කයර්කණා යකිවරුකවේ.
2

මුයල්පාය් මතික්කුළවි තවළ්චූ ලටිප්පලවින්
මුට්පොති කුටක්කනියොටු
මුටවුත් තටන්තාළෛ මුප්පුටෛක් කනිචින්ත
මෝතිනී රුණ්ටිරුණ්ට

පුයල්පාය් පටප්පෛත් තටම්පොළිල්ක ළන්රියේළ්
පොළිලෛයු මොරුඞ්කලෛත්තුප්
පුරමූටු මණ්ටච් චුවර්ත්තලමිටිත්තප්
පුරක්කටන් මටුත්තුළක්කිච්

චෙයල්පාය් කටර්රානෛ චෙඞ්කළඞ් කොළවම්මෛ
තික්කුවිච යඞ්කොණ්ටනාළ්
තෙය්වක් කයර්කොටික ටිචෛතිචෛ යෙටුත්තෙනත්
තික්කෙට්ටු මුට්ටවෙටිපෝය්ක්

කයල්පාය් කුරම්පණෛ පෙරුම්පණෛත් තමිළ්මතුරෛ
කාවලන් මකළ්වරුකවේ
කර්පකා ටවියිර් කටම්පා ටවිප්පොලි
කයර්කණා යකිවරුකවේ.
3

වටම්පට්ට නින්රුණෛක් කොඞ්කෛක් කුටඞ්කොට්ටු
මතුරවමු තුණ්ටු කටෛවාය්
වළියුම්වෙළ් ළරුවියෙන නිලවුපොළි කිම්පුරි
මරුප්පිර් පොරුපිටිත්තුත්

තටම්පට්ට පොර්රාතු චින්තුරඞ් කුම්පත්
තලත්තණිව තොප්පවප්පිච්
චලරාචි යේළුන් තටක්කෛයින් මුකන්තුපින්
රානනී රානිරප්පි

මුටම්පට්ට මතියඞ් කුචප්පටෛ යෙනක්කකන
මුකටුකෛ තටවියුටුමීන්
මුත්තම් පතිත්තිට්ට මුකපටා මෙනවෙළු
මුකිර්පටා නෙර්රිචුර්රුඞ්

කටම්පට්ට චිරුකට් පෙරුඞ්කොලෛය මළවිළඞ්
කළිරීන්ර පිටිවරුකවේ
කර්පකා ටවියිර් කටම්පා ටවිප්පොලි
කයර්කණා යකිවරුකවේ.
4

තේනොළුකු කඤ්චප් පොලන්චී රටික්කූට්ටු
චෙම්පඤ්චි යින්කුළම්පාල්
තෙළ්ළමු තිරෛක්කුම් පචුඞ්කුළවි වෙණ්ටිඞ්කළ්
චෙක්කර්මති යාක්කරෛපොරුම්

වානොළුකු තුඞ්කත් තරඞ්කප් පෙරුඞ්කඞ්කෛ
වාණිනති යාච්චිවපිරාන්
මකුටකෝ ටීරත් තටිච්චුව ටළුත්තියිටු
මරකතක් කොම්පුකතිර්කාල්

මීනොළුකු මායිරු විචුම්පිර් චෙලුඞ්කටවුළ්
වේළත්තින් මත්තකත්තු
වීර්රිරුක් කුඤ්චේ යිළෛක්කුම් පචුඞ්කමුකු
වෙණ්කවරි වීචුම් වාචක්

කානොළුකු තටමලර්ක් කටිපොළිර් කූටල්වළර්
කවුරියන් මකළ්වරුකවේ
කර්පකා ටවියිර් කටම්පා ටවිප්පොලි
කයර්කණා යකිවරුකවේ.
5

වේරු

වටක්කුඞ් කුමක්කුන් රිරණ්ටේන්තුම්
වණ්ටන් මකළිර් චිරුමුර්රිල්
වාරික් කුවිත්ත මණික්කුප්පෛ
වානා රටෛප්ප වළිපිළෛත්තු

නටක්කුඞ් කතිර්පොර් පරිචිලා
නකුවෙණ් පිරෛකෛත් තෝණියතා
නාණ්මීන් පරප්පුච් චිරුමිතප්පා
නාප්පණ් මිතප්ප නාර්කෝට්ටුක්

කටක්කුඤ් චරත්තින් මතිනතියුඞ්
කඞ්කා නතියු මෙතිර්කොළ්ළක්
කකන වෙළියුඞ් කර්පකප්පූඞ්
කාටුඞ් කටන්තු කටල්චුරුඞ්ක

මටුක්කුන් තිරෛත්තණ් ටුරෛවෛයෛ
වළනාට් ටරචේ වරුකවේ
මලෛයත් තුවචන් පෙර්රපෙරු
වාළ්වේ වරුක වරුකවේ.
6

කණ්ණන් තිමිර්න්තු තේනරුවි
තුළෛන්තා ටරුකාර් රුම්පිපචුන්
තෝට්ටුක් කතවන්තිරප්ප මලර්ත්
තෝකෛ කුටිපුක් කෝකෛචෙයුන්

තණ්ණඞ් කමලක් කෝයිල්පල
චමෛත්ත මරුතත් තච්චන්මුළු
තාර්රුක් කමුකු නාර්රියිටුන්
තටඞ්කා වණප්පන් තරිල්වීක්කුම්

විණ්ණම් පොතින්ත මේකපටා
මිචෛත්තූක් කියම්පන් මණික්කොත්තු
විරින්තා ලෙනක්කා නිමිර්න්තුතලෛ
විරියුඞ් කුලෛනෙර් කර්රෛපල

වණ්ණම් පොලියුම් පණ්ණෛවයන්
මතුරෛක් කරචේ වරුකවේ
මලෛයත් තුවචන් පෙර්රපෙරු
වාළ්වේ වරුක වරුකවේ.
7

තකරක් කුළලි නරෛයුනරෛ
තරුතීම් පුකෛයුන් තිචෛක්කළිර්රින්
රටක්කෛ නාචිප් පුළෛමටුප්පත්
තළරුඤ් චිරුනුණ් මරුඞ්කුල්පෙරුඤ්

චිකරක් කළපප් පොම්මන්මුලෛත්
තෙය්ව මකළිර් පුටෛයිරට්ටුඤ්
චෙඞ්කෛක් කවරි මුකන්තෙරියුඤ්
චිරුකාර් කොචින්තු කුටිවාඞ්ක

මුකරක් කළිවණ් ටටෛකිටක්කු
මුළරික් කොටික්කුඞ් කලෛක්කොටික්කු
මුරුන්තු මුරුවල් විරුන්තිටුපුන්
මූර නෙටුවෙණ් ණිලවෙරිප්ප

මකරක් කරුඞ්කට් චෙඞ්කනිවාය්
මටමාන් කන්රු වරුකවේ
මලෛයත් තුවචන් පෙර්රපෙරු
වාළ්වේ වරුක වරුකවේ.
8

තොටුක්කුඞ් කටවුට් පළම්පාටර්
රොටෛයින් පයනේ නරෛපළුත්ත
තුරෛත්තීන් තමිළි නොළුකුනරුඤ්
චුවෛයේ යකන්තෛක් කිළඞ්කෛයකළ්න්

තෙටුක්කුම් තොළුම්ප රුළක්කෝයිර්
කේර්රුම් විළක්කේ වළර්චිමය
විමයප් පොරුප්පිල් විළෛයාටු
මිළමෙන් පිටියේ යෙරිතරඞ්කම්

උටුක්කුම් පුවනඞ් කටන්තුනින්ර
වොරුවන් රිරුවුළ් ළත්තිලළ
කොළුක වෙළුතිප් පාර්ත්තිරුක්කු
මුයිරෝ වියමේ මතුකරම්වාය්

මටුක්කුඞ් කුළර්කා ටේන්තුමිළ
වඤ්චික්කොටියේ වරුකවේ
මලෛයත් තුවචන් පෙර්රපෙරු
වාළ්වේ වරුක වරුකවේ.
9

පෙරුන්තේ නිරෛක්කු නරෛක්කූන්තර්
පිටියේ වරුක මුළුඤානප්
පෙරුක්කේ වරුක පිරෛමෞලිප්
පෙම්මාන් මුක්කට් චුටර්ක්කිටුනල්

විරුන්තේ වරුක මුම්මුතර්කුම්
විත්තේ වරුක විත්තින්රි
විළෛක්කුම් පරමා නන්තත්තින්
විළෛවේ වරුක පළමරෛයින්

කුරුන්තේ වරුක වරුළ්පළුත්ත
කොම්පේ වරුක තිරුක්කටෛක්කණ්
කොළිත්ත කරුණෛප් පෙරුවෙළ්ළඞ්
කුටෛවාර් පිරවිප් පෙරුම්පිණික්කෝර්

මරුන්තේ වරුක පචුඞ්කුතලෛ
මළලෛක් කිළියේ වරුකවේ
මලෛයත් තුවචන් පෙර්රපෙරු
වාළ්වේ වරුක වරුකවේ.
10

වරුකෛප් පරුවම් මුර්රිර්රු

7-වතු අම්පුලිප් පරුවම්

කණ්ටුපටු කුතලෛප් පචුඞ්කිළි යිවට්කොරු
කලාපේත මෙන්නනින්නෛක්
කලෛමරෛකණ් මුරෛයිටුව කණ්ටෝ වලාතොණ්
කලානිති යෙනත්තෙරින්තෝ

වණ්ටුපටු තෙරියර් රිරුත්තාතෛ යාර්මරපින්
වළිමුත ලෙනක්කුරිත්තෝ
වළර්චටෛ මුටික්කෙන්තෛ තණ්ණරුඞ් කණ්ණියා
වෛත්තතු කටෛප්පිටිත්තෝ

කුණ්ටුපටු පාර්කටල් වරුන්තිරුච් චේටියොටු
කූටප් පිරන්තෝර්න්තෝ
කෝමාට්ටි යිවණින්නෛ වම්මෙනක් කොම්මෙනක්
කූවිටප් පෙර්රායුනක්

කණ්ටුපටු චීරිතන් රාතලා ලිවළුට
නම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
1

කුලත්තොටු තෙය්වක් කුළාම්පිළින් තූර්රික්
කුටිත්තුච් චුවෛත්තුමිළ්න්ත
කෝතෙන්රු මළල්විටඞ් කොප්පුළික් කින්රවිරු
කෝළිනුච් චිට්ටමෙන්රුම්

කලෛත්තෝටු මූටික් කළඞ්කම් පොතින්තිට්ට
කයරෝකි යෙන්රුමොරුනාළ්
කණ්කොණ්ටු පාර්ක්කවුඞ් කටවතන් රෙනවුම්
කටර්පුවි යෙටුත්ත්තිකළවිට්

පුලත්තෝරු මුටුමීන් කණත්තෝටු මෝටුනින්
පෝල්වාර්ක්කු මාපාතකම්
පෝක්කුමිත් තලමලතු පුකලිල්ලෛ කාණ්මිචෛප්
පොඞ්කුපුනල් කර්පකක්කා

ටලෛත්තෝටු වෛයෛත් තුරෛප්පටි මටප්පිටියො
ටම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
2

කීර්රුමති යෙනනිලවු තෝර්රුපරු වත්තිලොළි
කිළර්නුතර් චෙව්විවව්වික්
කෙණ්ටෛත් තටඞ්කණා රෙරුවිට් ටිරෛඤ්චක්
කිටන්තතු මුටෛන්තමුතම්විණ්

ටූර්රුපුතු වෙණ්කලෛ යුටුත්තුමුළු මතියෙන
වුතිත්තවමෛ යත්තුමම්මෛ
යොණ්මුකත් තොළුකුතිරු වළකෛක් කවර්න්තුකොණ්
ටෝ ටිනතු නිර්කමර්රෛ

මාර්රව ළොටුඞ් කේළ්වර් මෞලියි ලුරෛන්තතු
මරෛන්තුනෛ යළෛත්ත පොළුතේ
මර්රිවළ් පෙරුඞ්කරුණෛ චොර්රිටක් කටවතෝ
මණ්මුළුතුම් විම්මුපුයම් වෛත්

තාර්රුමුටි යරචුතවු මරචිළඞ් කුමරියුට
නම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
3

විණ්ටලම් පොලියප් පොලින්තිටුති යේලුනතු
වෙම්පණිප් පකෛ විළුඞ්කි
වික්කිටක් කක්කිටත් තොක්කිටර්ප් පටුතිවෙයිල්
විරියුඤ් චුටර්ප් පරිතියින්

මණ්ටලම් පුක්කනෛ යිරුත්තියෙනි නොන්ළොළි
මළුඞ්කිට වළුඞ්කිටුතිපොන්
වළර්චටෛක් කාට්ටෙන්තෛ වෛත්තිටප් පෙරුතියේන්
මාකණඤ් චුර්රවච්චඞ්

කොණ්ටුකණ් ටුඤ්චා තිරුප්පතු මරුප්පොඞ්කු
කෝතෛයිවළ් චීරටිකණින්
කුටර් කුළම්පිටවේ කුමෛප්පතුම් පෙරුතියෙඞ්
කෝමාට්ටි පාලටෛන්තාල්

අණ්ටපුකි රණ්ටමු මකණ්ටමුම් පෙරුතියා
ලම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
4

එණ්ණිල්පල පුවනප්පෙරුන් තට්ටෛ යූටුරුවි
යිවළ්පෙරුම් පුකළ් නෙටුනිලා
එඞ්කණු නිරෛන්තිටුව තඞ්කතනින් මෙළ්ළනී
යෙළ්ළළවු මොණ්ටුකොණ්ටු

වෙණ්ණිලවු පොළිවතු කිටෛත්තනෛ මටුත්තිවළ්
විළික්කටෛ කොළිත්ත කරුණෛ
වෙළ්ළන් තිළෛත්තාටු පෙර්රියාර් රණ්ණළි
විළෛප්පතුම් පෙර්රනෛ කොලාම්

මණ්ණිලොණ් පෛඞ්කූළ් වළර්ප්පතු නිටත්තම්මෛ
වෛත්තිටුඤ් චත්තියේකාණ්
මර්රොරු චුතන්තිර නිනෛක්කෙන විලෛකලෛ
මතික්කටවු ණීයුමුණර්වාය්

අණ්ණලඞ් කළියානෛ යරචර්කෝ මකළුට
නම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
5

මුන්පුම්ප රරචුචෙය් පෙරුම්පාව මුඞ්කෝප
මූරිමාත් තොටර් චාපමුම්
මුම්මෛත් තමිළ්චෙළියන් වෙප්පොටු කොටුඞ්කූනු
මෝචිත්ත විත්තලත්තින්

රන්පෙරුන් තන්මෛයෛ යුණර්න්තිලෛ කොල් චිවාරාච
තානියාය්ච් චීවන්මුත්තිත්
තලමුමාය්ත් තුවාතචාන් තත්තලමු මානතිත්
තලමිත් තලත්තිටෛයේල්

මන්පෙරුඞ් කුරවර් පිළෛත්ත පාවමුමර්රෛ
මාමටිකළිටු චාපමුම්
වළරිළම් පරුවත්තු නරෛතිරෛයු මුතිර්කූනු
මාර්රිටප් පෙරුතිකණ්ටාය්

අන්පරෙන් පුරුකක් කචින්තිටු පචුන්තේනො
ටම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
6

කුම්පඤ් චුමන්තමත වෙළ්ළනීර් කොට්ටුඞ්
කොටුඞ්කළි රිටුම්පෝර්වෛයාන්
කුටිලකෝ ටීරත් තිරුන්තුකොණ් ටන්නලාර්
කොය්තළිර්ක් කෛවරුටවුඤ්

චෙම්පඤ් චුරුත්තවුම් පතෛපතෛත් තාරළර්
චිකෛයෙනක් කොප්පුළික්කුඤ්
චීරටිකළ් කන්රිච් චිවන්තිට චෙය්වතුන්
තිරුවුළත් තටෛයාතු පොර්

රම්පඤ් චුමන්තීන්ර මානුට විලඞ්කින්
තනිප්පුතල්වනුක්කු වට්ටත්
තණ්කුටෛ නිළර්රුනිනෛ වම්මෙන වළෛත්තන
ටළෛත්තිටු කළෛක් කරුම්පොන්

රම්පඤ් චුටන්කොණ්ට මකරක් කොටික්කොටියො
ටම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
7

තුළිතූඞ්කු තෙළ්ළමුත වෙළ්ළරුවි පොළියුනින්
රොන්මරපු තළෛයවන්තු
තෝන්රිටුඞ් කෞරියර් කුලක්කොළුන්තෛක්කණ්ටු
තුණෛවිළියු මනමුනින්රු

කළිතූඞ්ක වළවළාය් වාළාම ලුණ්ණමුතු
කලෛයොටු මිළන්තුවෙරුමට්
කලත්තිටු පුතුක්කූ ළිනුක්කිරවු පූණ්ටොරු
කළඞ්කම්වෛත් තායිතුවලාල්

ඔළිතූඞ්කු තෙළිවිචුම් පිනිනින්නො ටොත්තව
නොරුත්තන් කරත්තින් වාරි
උණ්ටොතුක් කියමිච්චි නළ්ළිරුළි ලළ්ළියුණ්
ටෝ ටුකින් රායෙන් චෙය්තාය්

අළිතූඞ්කු ඤිමිරෙළුන් තාර්ක්කුඞ් කුළර්රිරුවො
ටම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
8

මළෛකොන් තළක්කෝතෛ වම්මිනෙන් රළවිනී
වන්තිලෛ යෙනක් කටුකලුම්
වාණ්මුකච් චෙව්වික් කුටෛන්තොතුඞ් කිනවනෙතිර්
වරවොල්කි යෝපණිකළ්කෝ

ළිළෛක්කුඞ්කොල් පින්රොටර්න් තෙනවඤ්චි යෝතාළ්ත්
තිරුන්තනන් පෝලුමෙනයා
මිත්තුණෛයු මොරුවාරු තප්පුවිත් තෝම්වෙකුළි
ලිනියොරු පිළෛප්පිල්ලෛකාණ්

ටළෛක්කුන් තුකිර්කොටි මුකිර්කොටි තිරෛත්තුමේර්
රලම්වළර් නකිර්කොටිකළෛත්
තාළ්කුළලු නීවිනුතල් වෙයර්වුන් තුටෛතම්මෛ
චමයමිතු වෙන්රලුවලිට්

ටළෛක්කුන් තටම්පුරිචෛ මතුරෛත් තුරෛප්පෙණුට
නම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
9

ඒටකත් තෙළුතාත වේතච් චිරත්තර
චිරුක්කුමිවළ් චීරටිකණින්
නිතයත් තටත්තුම් පොලින්තවර් තිරුවුළත්
තෙණ්ණියන් රේකපටමා

නාටකත් තෛන්තොළි නටික්කුම් පිරාන්රෙය්ව
නතියොටු මුටිත්තල් පෙර්රාය්
නඞ්කෛයිව ටිරුවුළ මකිළ්ච්චිපෙරි ලිතුපෝලොර්
නර්රවප් පේරිල්ලෛකාණ්

මාටකක් කටෛතිරිත් තින්නරම් පාර්ත්තුකිර්
වටිම්පුතෛ වරුමන්නලාර්
මකරයාළ් මළලෛක්කු මරවඞ්ක ණුණ්ටුකිල්
වළඞ්කක් කොළුඞ්කෝඞ්කුතූඞ්

කාටකප් පොර්කිළි යවිළ්ක්කුමතු රෛතිරුවො
ටම්පුලී යාටවාවේ
ආණිප්පොන් විල්ලිපුණර් මාණික්ක වල්ලියුට
නම්පුලී යාටවාවේ.
10

අම්පුලිප් පරුවම් මුර්රිර්රු

8-වතු අම්මානෛප් පරුවම්

කරෛක්කුඞ් කටාමිරු කවුට්කුට මුටෛන්තූර්රු
කළිරුපෙරු වයිරුතූර්ප්පක්
කවළන් තිරට්ටික් කොටුප්පතෙන වුඤ්චූළ්න්තොර්
කලෛමතික් කලචවමුතුක්

කිරෛක්කුම් පෙරුන්තේවර් පුන්කණ් ටුටෛත්තිට
වෙටුත්තමුත කලචම් වෙව්වේ
රීන්තිටුව තෙනවුමුළු මුත්තිට් ටිළෛත්තිට්ට
වෙරිපන්තින් නිරෛයෙන්නවුම්

විරෛක්කුන් තළිර්ක්කෛක් කොළුන්තා මරෛත්තුඤ්චි
මීතෙළුන් තාර්ත්තපිළ්ළෛ
වෙළ්ළෝති මත්තිරළි තෙනවුන් කරුම්පාරෛ
මීමිචෛච් චෙන්චාන්තුවෛත්

තරෛක්කුන්තිරෛක්කෛවෙළ් ළරුවිවෛ යෛත්තුරෛවි
යම්මානෛ යාටියරුළේ
ආකඞ් කලන්තොරුවර් පාකම් පකිර්න්තපෙණ්
ණම්මානෛ යාටියරුළේ.
1

තිඞ්කට් කොළුන්තෛක් කොළුන්තුපටු පටර්චටෛච්
චෙරුකුතිරු මණවාළන්මේර්
චෙළුමණප් පන්තරි ලෙටුත්තෙරියු මමුතවෙණ්
ටිරළෛයිර් පුරළුමරුකාර්

පෛඞ්කට් චුරුම්පෙන විචුම්පිර් පටර්න්තෙළුම්
පනිමති මිචෛත්තාවිටුම්
පරුවමට මානෙනවෙ නම්මනෛනි නම්මනෛප්
පටෛවිළික් කයල්පාය්න්තෙළු

වෙඞ්කට් කටුඞ්කොලෛය වේළක්කු ළාමිතෙන
මේකක් කුළාත්තෛමුට්ටි
විළෛයාටු මළකළිරු කටෛවාය් කුතට්ටමුකෛ
විණ්ටවම් පෛන්තුකෝත්ත

අඞ්කට් කරුම්පේන්තු මපිටේක වල්ලිතිරු
වම්මානෛ යාටියරුළේ
ආකඞ් කලන්තොරුවර් පාකම් පකිර්න්තපෙණ්
ණම්මානෛ යාටියරුළේ.
2

කළ්ළූරු කඤ්චක් කරත්තූරු චේයොළි
කලප්පච් චිවප්පූරියුම්
කරුණෛප් පෙරුක්කූර වමුතූරු පාර්වෛක්
කටෛක්කට් කරුප්පූරියුම්

නළ්ළූරු මරුවූ රකර්රුමුක මතියිල්වෙණ්
ණකෛයූරු නිලවූරියුම්
නර්රාරළ වම්මනෛයොර් චිර්කුණත් තිනෛමූන්රු
නර්කුණඞ් කතුවල් කාට්ට

උළ්ළූරු කළිතුළුම් පක්කුරව රිරුවීරු
මුර්රිටු තුවාත චාන්තත්
තොරුපෙරු වෙළික්කේ විළිත්තුරඞ් කුන්තොණ්ට
රුළුවලන් පෙන්පුරුකනෙක්

කළ්ළූර වුළ්ළේ කචින්තූරු පෛන්තේර
ලම්මානෛ යාටියරුළේ
ආකඞ් කලන්තොරුවර් පාකම් පකිර්න්තපෙණ්
ණම්මානෛ යාටියරුළේ.
3

කුලෛපට්ට කාන්තට් ටළිර්ක්කෛයිර් චෙම්මණි
කුයින්රවම් මනෛනිත්තිලඞ්
කෝත්තවම් මනෛමුන් චෙලප්පින් චෙලුන්තන්මෛ
කෝකනක මනෛයාට්ටිපාර්

කලෛපට්ට වෙණ්චුටර්ක් කටවුටෝ ය්න් තේකවතු
කණ්ටුකොණ් ටේපුළුඞ්කුඞ්
කාය්කතිර්ක් කටවුළුම් පින්රොටර්ව තේය්ප්පක්
කරඞ්කරුවි තූඞ්කුවෝඞ්කු

මලෛප්පට්ට වාරමුම් වයිරමුම් පිරවුමා
මාමණිත් තිරළෛවාරි
මරිතිරෛක් කෛයා ලෙටුත්තෙරිය නාර්කෝට්ටු
මතකළිරු පිළිරියෝටුම්

අලෛපට්ට වෛයෛත් තුරෛච්චිරෛ යනප්පේටෛ
යම්මානෛ යාටියරුළේ
ආකඞ් කලන්තොරුවර් පාකම් පකිර්න්තපෙණ්
ණම්මානෛ යාටියරුළේ.
4

තමරාන නින්රුණෛච් චේටියරි ලොරුචිලර්
තටක්කෛයි නෙටුත්තාටුනින්
රරළවම් මනෛපිටිත් තෙතිර්වීචි වීචියිට
චාරිවල චාරිතිරියා

නිමිරාමු නම්මනෛයො රායිර මෙටුත්තෙරිය
නිරෛනිරෛය තාය්කකනමේල්
නිර්කින්ර තම්මෛනී පෙර්රවකි ලාණ්ටමු
නිරෛත්තුවෛත් තතුකටුප්ප

ඉමිරා වරිච්චුරුම් පාර්ත්තෙළප් පොළිලූ
ටෙළුන්තපෛන් තාතුල කෙලාම්
ඉරුළ්චෙයච් චෙය්තුනින් චේනා පරාකමෙනු
මේක්කමළ කාපුරික්කුම්

අමරා මතික්කුඤ්චෙය් මතුරා පුරිත්තලෛවි
යම්මානෛ යාටියරුළේ
ආකඞ් කලන්තොරුවර් පාකම් පකිර්න්තපෙණ්
ණම්මානෛ යාටියරුළේ.
5

උයිරා යිරුක්කින්ර චේටියරින් මලර්මී
තුතිත්තව ළෙතිර්ත්තුනින්නෝ
ටොට්ටියෙට් ටිප්පිටිත් තිට්ටවම් මනෛතේටි
යෝටියා ටිත්තිරියනී

පෙයරා තිරුන්තුවිළෛ යාටුවතු කණ්ටෙන්තෛ
පිරෛමුටි තුළක්ක මුටිමේර්
පෙරුකුචුර කඞ්කෛනුරෛ පොඞ්කලම් මානෛයප්
පෙණ්කොටියු මාටන්මාන

වෙයරා මනම්පුළුඞ් කිටුමමරර් තච්චනුම්
වියප්පච් චෙයුන්තවළමා
මේටෛයුන් තණ්ටරළ මාටමුන් තෙණ්ණිලා
වීචත් තිචෛක්කළිරෙලාම්

අයිරා වතත්තිනෛ නිකර්ක්කුමතු රෛත්තලෛවි
යම්මානෛ යාටියරුළේ
ආකඞ් කලන්තොරුවර් පාකම් පකිර්න්තපෙණ්
ණම්මානෛ යාටියරුළේ.
6

වේරු

මුත්තම ළුත්තිය වම්මනෛ කෛම්මලර්
මුළරිම ණඞ්කමළ
මොය්කුළල් වණ්ටුනින් මෛවිළි වණ්ටින්
මුයඞ්කි මයඞ්කියිටක්

කොත්තු මණිත්තිර ළිර්චෙයු මම්මනෛ
කුයිලින්මි ළර්රියනින්
කුළලිනි චෛක්කුරු කිප්පනි තූඞ්කු
කුරුන්තුළි චින්තියිට

විත්තුරු මත්තිලි ළෛත්තවු නින්කෛ
විරර්පව ළත්තළිරින්
විළෛතරු මොළ්ළොළි තිරුටප් පෝවතු
මීළ්වතු මාය්ත්තිරිය

අත්තන් මනත්තෙළු තියවුයි රෝවිය
මාටුක වම්මානෛයේ
අළකු තළෛන්තකල් යාණචවුන්තරි
යාටුක වම්මානෛයේ.
7

කිළනිල වුමිළ්පරු මුත්තින් කෝවෛ
යෙටුත්තවර් තිරුමාර්පුක්
කිටුව කටුප්පවු මප්පරි චේපල
මණියි නියර්රියිටුම්

වළරොළි විම්මිය වම්මනෛ චෙල්වතු
වානවි ලොත්තිටවුම්
මනනෙක් කුරුකප් පරමා නන්ත
මටුත්ත තිරුත්තොණ්ටර්ක්

කළිකනි යත්තිරු වරුළ්කනි යුඞ්කනි
යාටුක වම්මානෛයේ
අළකු තළෛන්තකල් යාණ චවුන්තරි
යාටුක වම්මානෛයේ.
8

කෛම්මල රිර්පොලි කතිර්මුත් තම්මනෛ
නකෛමුත් තොළිතෝයක්
කණ්ටවර් නිර්කප් පිරර්චිලර් චෙඞ්කෛක්
කමලච් චුටර්කතුවච්

චෙම්මණි යිර්චෙය් තිළෛත්තන වෙනවුඤ්
චිර්චිලර් කට්කටෛයින්
චෙව්වියෛ වව්විය පින්කරු මණියිර්
චෙය්තන කොල්ලෙනවුන්

තම්මන මොප්ප වුරෛප්පන මර්රෛච්
චමයත් තමෛවුපෙරාර්
තත්තමි නින්රු පිතර්රුව පොරුවත්
තනිමුතල් යාමෙන්පාර්ක්

කම්මනෛ යායවර් තම්මනෛ යානව
ළාටුක වම්මානෛයේ
අළකු තළෛන්තකල් යාණ චවුන්තරි
යාටුක වම්මානෛයේ.
9

ඔළ්ළොළි මරකත මුම්මුළු නීලමු
මොණ්ටර ළත්තිරළුම්
ඔළුකොළි පොඞ්ක විළෛන්තිටු මම්මනෛ
යොරුමූන් රටෛවිලෙටාක්

කළ්ළවිළ් කෝතෛ විචුම්පුර වීචුව
කණ්ණුතල් පාර්චෙලනින්
කෛයිල් වළර්ත්ත පචුඞ්කිළි යුම්වළර්
කාමර් කරුඞ්කුයිලුම්

පිළ්ළෛවෙ ළෝතිම මුම්මුරෛ මුරෛයාර්
පෙරුකිය කාතලෛමේර්
පේච විටුප්ප කටුප්ප වණෛත්තොරු
පෙටෛයෝ ටාචවනම්

අළ්ළල් වයිර්රුයින් මතුරෛත් තුරෛමක
ළාටුක වම්මානෛයේ
අළකු තළෛන්තකල් යාණචවුන්තරි
යාටුක වම්මානෛයේ.
10

අම්මානෛප් පරුවම් මුර්රිර්රු

9-වතු නීරාටර් පරුවම්

වළෛයාටු වණ්කෛප් පොලන්චඞ් කොටුම්පොඞ්කු
මරිතිරෛච් චඞ්කොලිට
මතරරික් කට්කයල් වරික්කය ලොටුම්පුරළ
මකරන්ත මුණ්ටුවණ්ටින්

කිළෛයොටු නින්රිරුක් කේචපා චත්තිනොටු
කිළර්චෛව ලක්කොත්තෙළක්
කිටෛයාත පුතුවිරුන් තෙතිර්කොණ්ටු තත්තමිර්
කේළිර්ක ටළීඉක්කොණ්ටෙනත්

තළෛයොටු කරෛයටිච් චිරුකට් පෙරුඞ්කෛත්
තටක්කළි රෙටුත්තු මර්රත්
තවළක් කළිර්රිනොටු මුට්ටවිට් ටෙට්ටුමත
තන්තියුම් පන්තටිත්තු

විළෛයාටුම් වෛයෛත් තටන්තුරෛ කුටෛන්තුපුතු
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ
විටෛක්කොටි යවර්කොරු කයර්කොටි කොටුත්තකොටි
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ.
1

නිරෛපොඞ් කිටුඤ්චෙඞ්කෛ වෙළ්වළෛ කළිප්පනකෛ
නිලවුවිරි පවළම්වෙළිර
නීලක් කරුඞ්කුවළෛ චෙඞ්කුවළෛ පූප්පවර
නෙරිකුළර් කර්රෛ චරියත්

තිරෛපොඞ්කු තණ්ණන් තුරෛකුටෛන් තාටුව
චෙළුන්තරඞ් කක්කඞ්කෛනුණ්
චිරුතිවලෛ යාප්පොඞ්කු මානන්ත මාක්කට
රිළෛත්තාටු කින්රතේය්ප්පක්

කරෛපොඞ්කු මරිතිරෛක් කෛයාර් රටම්පණෛක්
කළනියිර් කන්නියාමුලෛක්
කළපක් කුළම්පෛක් කරෛත්තුවිට් ටළ්ළර්
කරුඤ්චේරු චෙඤ්චේරතාය්

විරෛපොඞ් කිටත්තුඞ්ක වේකවති පොඞ්කුපුතු
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ
විටෛක්කොටි යවර්ක්කොරු කයර්කොටි කොටුත්තකොටි
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ.
2

පණ්ණාරු කිළිමොළිප් පාවෛනින් රිරුමේනි
පාචොළි විරිප්ප වන්තණ්
පවළක් කොටික්කාමර් පච්චිළඞ් කොටියතාය්ප්
පරුමුත්ත මරකතමාය්ත්

තණ්ණාරු මල්ලර් රුරෛච්චිරෛ යනඞ්කළි
තළෛක්කුඞ් කලාමඤ්ඤෛපාය්ච්
චකලමුන් නින්රිරුච් චොරුපමෙන් රෝලිටුඤ්
චතුමරෛප් පොරුළ් වෙළියිටක්

කණ්ණාරු කුළලියර් කුටක්කොඞ්කෛ පොඞ්කුචෙඞ්
කළපමුඞ් කත්තූරියුම්
කර්ප්පුරමු මොක්කක් කරෛත්තෝටි වාණියුඞ්
කාළින්ති යුඞ්කඞ්කෛයාම්

විණ්ණාරු මළවළාය් විළෛයාටු වෛයෛපුතු
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ
විටෛක්කොටි යවර්ක්කොරු කයර්කොටි කොටුත්තකොටි
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ.
3

තූඞ්කුචිරෛ යරුකා ලුරඞ්කුකුළ නින්රුණෛත්
තෝළියර්කණ් මෙර්කුඞ්කුමන්
තෝයුම් පනිත්තුරෛච් චිවිරවී චක්කුරුන්
තුළියෙම් මරුඞ්කුමෝටි

වාඞ්කුමලෛ විල්ලිමාර් විණ්ණුරු නනෛන්තවර්
වනෛන්තිටු තිකම්පරඤ් චෙව්
වණ්ණමාච් චෙය්වතච් චෙව්වාන වණ්ණරොටු
මඤ්චළ්විළෛ යාටලේය්ප්පත්

තේඞ්කුමලෛ යරුවිනෙටු නීත්තතු මාචුණත්
තිරළ්පුරඤ් චුර්රියීර්ප්පච්
චිනවේළ මොන්රොරු චුළිච්චුළලන් මන්තරන්
තිරෛකටන් මතිත්තන්මානුම්

වීඞ්කුපුනල් වෛයෛත්තටන්තුරෛ කුටෛන්තුපුතු
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ
විටෛක්කොටි යවර්කොරු කයර්කොටි කොටුත්තකොටි
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ.
4

තුළික්කුම් පනිත්තිවලෛ චිතරක් කුටෛන්තාටු
තුරෛයිර් රුරෛත්තමිළොටුම්
තොන්මරෛ තෙළික්කුඞ් කලෛක්කොටි යෙනුන්තුණෛත්
තෝළීමූළ් කිප්පුනන්මටුත්

තොළික්කුම් පතත්තුමර් රවළෙන වනප්පේටෛ
යෝටිප් පිටිප්පතම්මෛ
යොණ්පරි පුරත්තොනියු මටනටෛයුම් වௌවින
තුණර්න්තුපින් රොටර්වතේය්ප්ප

නෙළික්කුන් තරඞ්කත් තටඞ්කඞ්කෛ යුටනොට්ටි
නිත්තිලප් පන්තාටවුම්
නිරෛමණිත් තිරළින් කළඞ්කාට වුන්තන්
නෙටුත්තිරෛක් කෛයෙටුත්තු

විළික්කුම් පෙරුන්තණ් ටුරෛක්කටවුළ් වෛයෛනෙටු
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ
විටෛක්කොටි යවර්කොරු කයර්කොටි කොටුත්තකොටි
වෙළ්ළනී රාටියරුළේ.
5

වේරු

තුඞ්ක මුලෛප්පොර් කුටඞ්කොණ්ටු
තූනීර්නීන්ති විළෛයාටුන්
තුණෛච්චේ ටියර්කණ් මේර්පචුම්පොර්
චුණ්ණ මෙරිය වරච්චේන්ත

අඞ්කණ් විචුම්පි නින්කුළර්කාට්
ටරුකාර් කරුම්ප රෙළුන්තාර්ප්ප
තෛයන් රිරුමේ නියලම්මෛ
යරුට්කට් චුරුම්පාර්ත් තෙළන්මානච්

චෙඞ්ක ණිළෛඤර් කළිර්කාමත්
තීමුණ් ටිටක්කණ් ටිළමකළිර්
චෙළුමෙන් කුළර්කූට් ටකිර්පුකෛයාර්
රිරළ්කාය්ක් කතලි පළුත්තුනරෛ

පොඞ්කු මතුරෛප් පෙරුමාට්ටි
පුතුනී රාටි යරුළුකවේ
පොරුනෛත් තුරෛවන් පොර්පාවාය්
පුතුනී රාටි යරුළූකවේ.
6

ඉළියුම් පුනර්රණ් ටුරෛමුන්රි
ලිතුවෙම් පෙරුමාන් මණ්චුමන්ත
ඉටමෙන් රලර්වෙණ් කමලප්පෙණ්
ණිචෛප්පක් කචින්තුළ් ළුරුකියිරු

විළියුඤ් චිවප්පවානන්ත
වෙළ්ළම්පොළින්තු නින්රනෛයාල්
මීණ්ටුම් පෙරුක විටුත්තවර්කෝර්
වේලෛ යිටුතන් මිකෛයන්රේ

පිළියු නරෛක්කර් පකමලර්න්ත
පිරච මලර්පූන් තුකණ්මූළ්කුම්
පිරෛක්කෝට් ටයිරා වතඞ්කූන්තර්
පිටියෝ ටාටත් තේනරුවි

පොළියුම් පොළිර්කූ ටලිර්පොලිවාය්
පුතුනී රාටි යරුළුකවේ
පොරුනෛත් තුරෛවන් පොර්පාවාය්
පුතුනී රාටි යරුළූකවේ.
7

මරික්කුන් තිරෛත්තණ් පුනල්වෛයෛ
වණ්ට ලිටුමණ් කූටෛකට්ටි
වාරිච් චුමන්තෝර්ක් කම්මෛතුණෛ
මණිප්පොර් කුටත්තිර් කරෛත්තූර්රුම්

වෙරික්කුඞ් කුමච්චේ රෙක්කරිටුම්
විරෛප්පූන් තුරෛමණ් පෝලොරුත්ති
වෙණ්පිට් ටිටවු මටිත්තොරුවන්
වේලෛ කොළවුම් වේණ්ටුමෙනක්

කුරික්කු මිටත්තිර් රටන්තූනීර්
කුටෛයප් පෙරිනක් කඞ්කෛතිරුක්
කෝටී රත්තුක් කුටියිරුප්පුඞ්
කූටා පෝලුම් පොලන්කුවට්ටුප්

පොරික්කුඤ් චුරවක් කොටියුයර්තතාය්
පුතුනී රාටි යරුළුකවේ
පොරුනෛත් තුරෛවන් පොර්පාවාය්
පුතුනී රාටි යරුළූකවේ.
8

වේරු

චොර්කොටි යෝටු මලර්ක්කොටි කොය්තු
තොටුත්ත විරෛත්තොටෛයුම්
චුන්තරි තීට්ටිය චින්තුර මුම්මිරු
තුඞ්කක් කොඞ්කෛකළින්

විර්කොටි කෝට්ටිය කුඞ්කුම මුඞ්කුටෛ
වෙළ්ළඞ් කොළ්ළෛකොළ
වෙළියේ කණ්ටුනින් වටිවළ කෛයන්
විළික්කු විරුන්තු චෙය

විර්කොටි යෝටු කයර්කොටි වීර
නෙටුත්ත කරුප්පුවිලුම්
ඉන්තිර තනුවුම් වණඞ්ක වණඞ්කු
මිණෛප්පුරු වක්කොටිචේර්

පොර්කොටි යිමය මටක්කොටි වෛයෛප්
පුතුනී රාටුකවේ
පොරුනෛත් තුරෛයොටු කුමරිත් තුරෛයවළ්
පුතුනී රාටුකවේ.
9

කොළ්ළෛවෙ ළරුවි පටින්තිටු මිමයක්
කූන්තන් මටප්පිටිපෝල්
කොර්කෛත් තුරෛයිර් චිරෛවිරි යප්පුනල්
කුටෛයු මනප්පෙටෛපෝල්

තෙළ්ළමු තක්කට නටුවිර් රෝන්රු
චෙළුඞ්කම ලක්කුයිල්පෝල්
තෙය්වක් කඞ්කෛත් තිරෛයූ ටෙළුමොරු
චෙම්පව ළක්කොටිපෝල්

කළ්ළවිළ් කෝතෛයර් කුළලිර් කුළලිචෛ
කර්රුප් පොර්රරුවිර්
කළිනර වුණ්ට මටප්පෙටෛයෝටු
කලන්තු මුයඞ්කිවරිප්

පුළ්ළුරෛ පූම්පොළින් මතුරෛත් තුරෛමකළ්
පුතුනී රාටුකවේ
පොරුනෛත් තුරෛයොටු කුමරිත් තුරෛයවළ්
පුතුනී රාටුකවේ.
10

නීරාටර් පරුවම් මුර්රිර්රු

10-වතු ඌචර් පරුවම්

ඔළ්ළොළිය පවළක් කොළුඞ්කාන් මිචෛප්පොඞ්කු
මොළුකොළිය වයිරවිට්ටත්
තූර්රුඤ් චෙළුන්තණ් ණිලාක්කාල් විළුන්තනෛය
වොණ්ටරළ වටම්වීක්කියේ

අළ්ළිට වළින්තුචෙර් රොළිතුළුම් පුඞ්කිරණ
වරුණරන් නප්පලකෛපුක්
කාටුනින් රෝර්රමප් පරිතිමණ් ටලම්වළ
රරුම්පෙරුඤ් චුටරෛයේය්ප්පත්

තෙළ්ළුචුවෛ යමුතඞ් කනින්තවා නන්තත්
තිරෛකටන් මටිත්තුළක්කුඤ්
චෙල්වච් චෙරුක්කර්කණ් මනක්කමල නෙක්කපූඤ්
චේර්ක්කෛයිර් පළෛය පාටර්

පුළ්ළොලි යෙළක්කුටි පුකුන්තචුන් තරවල්ලි
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
1

විර්පොලිය නිලවුපොළි වෙණ්ණිත් තිලම්පූණ්ටු
විළුතුපට මළකතිර්විටුම්
වෙණ්ටාළ වූචලින් මිචෛප්පොලිතල් පුණ්ටරික
වීට්ටිල් පොලින්තුමතුරච්

චොර්පොලි පළම්පාටල් චොල්ලුකින් රවළුනින්
චොරුපමෙන් පතුමිළනිලාත්
තූර්රුමති මණ්ටලත් තමුතමා යම්මෛනී
තෝන්රුකින් රතුම්විරිප්ප

එර්පොලිය වොළුකුමුළු මාණික්ක මණිමුකප්
පේරිමළෛ මුකිරවළ්වතව්
වෙරිචුටර්ක් කටවුටිරු මටියිලවන් මටමක
ළිරුන්තුවිළෛ යාටලේය්ක්කුම්

පොර්පුරිචෛ මතුරා පුරිප්පොලි තිරුප්පාවෛ
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
2

උරුකිය පචුම්පොන් නචුම්පවෙයිල් වීචුපොන්
නූචලෛ යුතෛන්තාටලුම්
ඔණ්ටළි රටිච්චුව ටුරප්පෙරු මචෝකුනර
වොළුකුමලර් පූත්තුතිර්වතුන්

රිරුමුනුරු වඞ්කරන් තෙන්තෛයාර් නිර්පතු
තෙරින්තිට නමක්කිතුවෙනාච්
චෙඤ්චිලෛක් කළ්වනොරු වන්රොටෛ මටක්කාතු
තෙරිකණෛකළ් චොරිවතේය්ප්ප

එරිමණි කුයින්රපොර් චෙය්කුන්රු මළකති
රෙරිප්පවෙළු චෙඤ්චෝතියූ
ටිළමති යිමෛප්පතුන් රිරුමුකච් චෙල්විවේට්
ටෙළුනාත් තලෛත්තවමවන්

පුරිවතු කටුක්කුමතු රාපුරි මටක්කිළ්ළෛ
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
3

කඞ්කෛමුටි මකිළ්නර්තිරු වුළමචෛන් තාටක්
කලන්තාටු පොන්නූචලක්
කටවුටිරු නෝක්කත්තු නෙක්කුරුකි යිටනින්
කටෛක්කණோක් කත්තුමර්රච්

චෙඞ්කණ්විටෛ යවර්මනමු මොක්කක් කරෛන්තුරුකු
චෙය්කෛයවර් චිත්තමේ පොර්
රිරුවූචලාවිරුන් තාටුකින් රායෙනුඤ්
චෙය්තියෛ යෙටුත්තුරෛප්ප

අඞ්කණෙටු නිලම්විටර් පටක්කිළිත් තෝටුවේ
රටියිර් පළුත්ත පලවින්
අළිපොර් චුළෛක්කුටක් කනියුටෛන් තූර්රතේ
නරුවිපිල මේළුමුට්ටිප්

පොඞ්කිවළි පොළින්මතුර මතුරෛනා යකිතිරුප්
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
4

චේර්ක්කුඤ් චුවෛප්පාට ලමිතොළුක වොළුකුපොර්
රිරුවූචල් පාටියාටච්
චිවපිරාන් රිරුමුටි යචෛප්පමුටි මේර්පොඞ්කු
චෙඞ්කණා වරචකිලම්වෛත්

තාර්ක්කුම් පණාටවි යචෛප්පච් චරාචරමු
මචෛකින්ර තම්මනෛයචෛන්
තාටලා ලණ්ටමු මකණ්ටපකි රණ්ටමු
මචෛන්තාටු කින්ර තේය්ප්පක්

කාර්කොන් තළක්කෝතෛ මටවියර් කුළර්කූට්ටු
කමළ්නරුම් පුකෛවිණ්මිචෛක්
කෛපරන් තෙළුවතුරු මාරිරවි මණ්ටලඞ්
කෛක්කොළ විරුප්පටලවාන්

පෝර්ක්කින්ර තොක්කුමතු රාපුරි මටක්කිළ්ළෛ
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
5

තේර්ක්කෝල මොටුනින් රිරුක්කෝල මුඞ්කණ්ටු
චින්තනෛ පුළුඞ්කු කෝපත්
තීයවිය මූණ්ටෙළුඞ් කාමා නලඞ්කාන්ර
චිකෛයෙන වෙළුන්තුපොඞ්කුන්

තාර්ක්කෝල වේණියර්ත මුළ්ළමෙන වේපොර්
රටඤ්චිලෛයු මුරුකියෝටත්
තණ්මති මුටිත්තතුම් වෙළ්විටෛක් කොණ්මණි
තරිත්තතුම් විරුත්තමාකක්

කාර්ක්කෝල නීලක් කරුඞ්කළත් තෝටොරුවර්
චෙඞ්කළත් තේර්රලමරක්
කට්කණෛ තුරක්කුඞ් කරුම්පුරුව විල්ලොටොරු
කෛවිර් කුනිත්තුනින්ර

පෝර්ක්කෝල මේතිරු මණක්කෝල මානපෙණ්
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
6

කුළියුම් පචුඞ්කණ් මුචුක්කලෛ වෙරීඉච්චිරු
කුරුම්පලවි නෙටියපාරක්
කොම්පොටි පටත්තූඞ්කු මුට්පුරක් කනියින්
කුටඞ්කොණ්ටු නීන්තන් මටෛවාය්

වළියුඞ් කොළුන්තේ නුවට්ටෙළු තටඞ්කාවින්
වළ්ළුකිර්ක් කරුවිරර්කූන්
මන්තික ළිර්න්තේකුම් විචෛයිනිල් විචෛන්තෙළු
මරක්කෝටු පායවයිරු

කිළියුඞ් කලෛත්තිඞ්ක ළමුතරුවි තූඞ්කුව
කිළෛත්තුවණ් ටුළුපෛන්තුළාය්ක්
කේචවන් කාල්වීච වණ්ටකෝ ළකෛමුකටු
කීණ්ටුවෙළ් ළරුවිපොඞ්කිප්

පොළියුන් තිරත්තිනෛ නිකර්ක්කුමතු රෛත්තලෛවි
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
7

ඔල්කුඞ් කොටිච්චිරු මරුඞ්කිර් කිරඞ්කිමෙල්
ලෝතිවණ් ටාර්න්තෙළප්පොන්
නූචලෛ යුතෛන්තාටු මළවින්මලර් මකළම්මෛ
යුළ්ළටික් කූන්පිරෛතළීඉ

මල්කුඤ් චුවට්ටිනෛ වලම්පුරික් කීර්රිතුකොල්
වාණියෙන් රචතියාටි
මණිමුරුවල් කෝට්ටනින් වණඞ්කා මුටික්කොරු
වණක්කනෙටු නාණ්වළඞ්කප්

පිල්කුඞ් කුරුම්පනික් කූතිර්ක් කුටෛන්තෙනප්
පිරචනා රෛම්පාර්කිළම්
පේතෛයර්ක ළූට්ටුම් කොළුම්පුකෛ මටුත්තුමෙන්
පෙනටෙයොටු වරිච්චුරුම්පර්

පුල්කුන් තටම්පණෛ යුටුත්තමතු රෛත්තලෛවි
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
8

කොන්චෙය්ත චෙළුමණිත් තිරුවූච ලරමකළිර්
කොණ්ටාට වාටුන්තොරුඞ්
කුරුමුරුව නෙටුනිල වරුන්තුඤ් චකෝරමාය්ක්
කූන්තලඞ් කර්රෛ චුර්රුන්

තෙන්චෙය්ත මළලෛච් චුරුම්පරාය් මඞ්කෛනින්
චෙඞ්කෛප් පචුඞ්කිළ්ළෛයාය්ත්
තේවතේ වන්පොලිව රෙව්වුරුවු මාමවන්
රිරුවුරුවින් මුරෛතෙරිප්ප

මින්චෙය්ත චායලවර් මේර්රලත් තාටිය
විරෛප්පුනලි නරුවි කුටෛයුම්
වෙළ්ළානෛ කුඞ්කුමච් චෙඤ්චේරු නාරමට
මෙන්පිටියෛ යඤ්චිනිර්කුම්

පොන්චෙය්ත මාටමලි කූටර් පෙරුඤ්චෙල්වි
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
9

ඉරුපතුමු මෙන්කුරර් කිණ්කිණියු මුරෛයිට්
ටිරෛන්තිටු මරිච්චිලම්පුම්
ඉරුමිරු මරුඞ්කෙන් රිරඞ්කුමේ කලෛයුම්පො
නෙළුතුම්චෙම් පට්ටු වීක්කුන්

තිරුවිටෛයු මුටෛතාර මුම්මොට් ටියාණමුඤ්
චෙඞ්කෛප් පචුඞ්කිළ්ළෛයුන්
තිරුමුලෛත් තරළවුත් තරියමුම් මඞ්කලත්
තිරුනාණු මළකොළුකනින්

රරුළ්පොළියු මතිමුකමු මුකමතියි නෙටුනිල
වරුම්පුකුරු නකෛයුඤාන
ආනන්ත මාක්කටල් කුටෛන්තුකුළෛ මකරත්තො
ටමරාටු මෝටරික්කට්

පොරුකයලුම් වටිවළකු පූත්තචුන් තරවල්ලි
පොන්නූච ලාටියරුළේ
පුළුකුනෙය්ච් චොක්කර්තිරු වළකිනුක් කොත්තකොටි
පොන්නූච ලාටියරුළේ.
10

ඌචර්ප් පරුවම් මුර්රිර්රු

මතුරෛ මීනාට්චියම්මෛ පිළ්ළෛත් තමිළ් මුර්රිර්රු

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:01:57 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org