sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
మీనాట్చియమ్మై పిళ్ళైత్తమిఴ్

కాప్పు

వినాయక వణక్కమ్

కార్కొణ్ట కవుణ్మతక్ కటైవెళ్ళ ముఙ్కట్
కటైక్కటైక్ కనలు మెల్లై
కటవాతు తటవుక్ కుఴైచ్చెవి ముకన్తెఱి
కటైక్కా ఱిట్ట వెఙ్కోన్

పోర్కొణ్ట వెణ్టో ట్పొలన్కువటు పొతియుమ్వెణ్
పొటితుటి యటిత్తు వైత్తుప్
పుఴుతియాట్ టయరావొ రయిరావ ణత్తులవు
పొఱ్కళిఱ్ ఱైత్తు తిప్పాన్

తార్కొణ్ట మతిముటి యొరుత్తన్ ఱిరుక్కణ్మలర్
చాత్తక్ కిళర్న్తు పొఙ్కిత్
తవఴుమిళ వెయిలుమఴ నిలవుమళ వళవలాఱ్
ఱణ్ణెన్ఱు వెచ్చెన్ఱు పొన్

వార్కొణ్ట టణిన్తములై మలైవల్లి కర్ప్పూర
వల్లియపి రామ వల్లి
మాణిక్క వల్లిమర కతవల్లి యపిటేక
వల్లి చొఱ్ ఱమిఴ్ తఴైయవే.

1-వతు కాప్పుప్ పరువమ్

తిరుమాల్

మణికొణ్ట నెటునేమి వలయఞ్ చుమన్తాఱ్ఱు
మాకణచ్ చూట్టు మోట్టు
మాల్కళిఱు పిటర్వైత్త వళరొళి విమానత్తు
వాలుళై మటఙ్క ఱాఙ్కుమ్

అణికొణ్ట పీటికైయి నమ్పొన్ముటి ముటివైత్తే
మైయనొటు వీఱ్ఱి రుక్కు
మఙ్కయఱ్ కణ్ణముతై మఙ్కైయర్క్ కరచియైయె
మమ్మనైయై యినితు కాక్క

కణికొణ్ట తణ్టుఴాయ్క్ కాటలైత్ తోటుతేఙ్
కఴలుఴిపాయ్న్ తళఱు చెయ్యక్
కఴనిపటు నటవైయిఱ్ కమలత్ తణఙ్కరచొర్
కైయణై ముకన్తు చెల్లప్

పణికొణ్ట తుత్తిప్ పటప్పాయ్చ్ చురుట్టుప్
పణైత్తో ళెరుత్త లైప్పప్
పఴమఱైకణ్ ముఱైయిటప్ పైన్తమిఴ్ప్ పిన్చెన్ఱ
పచ్చైప్ పచుఙ్ కొణ్టలే.
1

పరమచివన్
వేఱు

చికర వటవరై కునియ నిమిర్తరు
చెరువి లొరుపొరు విల్లెనక్కోట్టినర్
చెటికొళ్ పఱితలై యమణ రెతిరెతిర్
చెలవొర్ మతలైచొల్ వైయైయిఱ్ కూట్టినర్

తిరువు మిమైయవర్ తరువు మరవొలి
చెయవ లవర్కొళ నల్కుకైత్ తీట్టినర్
చిఱియ వెన తుపున్ మొఴియుమ్ వటితమిఴ్
తెరియు మవర్ముతు చొల్లెనచ్ చూట్టినర్

పకరు మిచైతిచై పరవ విరువర్కళ్
పయిలు మియఱెరి వెళ్వళైత్ తోట్టినర్
పచియ వఱుకొటు వెళియ నిలవిరి
పవళ వనమటర్ పల్చటైక్ కాట్టినర్

పతుమ ముతల్వను మెఴుత వరియతొర్
పనువ లెఴుతియ వైతికప్ పాట్టినర్
పరచు మిరచత చపైయి నటమిటు
పరత పతయుక ముళ్ళమ్వైత్ తేత్తున్

తకరమొఴుకియ కుఴలు నిలవుమిఴ్
తరళ నకైయుమె మైయనైప్ పార్త్తెతిర్
చరువి యమర్పొరు విఴియు మఱుకిటై
తళర వళర్వతొర్ చెవ్విముఱ్ ఱాక్కన

తనము మననుఱ వెఴుతి యెఴుతరు
తమతు వటివైయు మెళ్ళిమట్ టూఱ్ఱియ
తవళ మలర్వరు మిళమి నొటుచత
తళమిన్ వఴిపటు తైయలైత్ తూత్తిరై

మకర మెఱికట లముతై యముతుకు
మఴలై పఴకియ కిళ్ళైయైప్ పేట్టన
మటవ నటైపయిల్ పిటియై విరైచెఱి
వరైచెయ్ పుయమిచై వైయమ్ వైత్తాఱ్ఱియ

వఴుతియుటైయ కణ్ మణియొ టులవు పెణ్
మణియై యణితికఴ్ చెల్వియైత్ తేక్కమఴ్
మతుర మొఴుకియ తమిఴి నియల్పయిన్
మతురై మరకత వల్లియైక్ కాక్కవే.
2

చిత్తి వినాయకర్
వేఱు

కైత్తల మోటిరు కరటక్ కరైత్తిరై
కైక్కుక టాముటైక్ కటలిఱ్ కుళిత్తెమర్
చిత్తమ తామొరు తఱియిఱ్ ఱువక్కుఱు
చిత్తివి నాయక నిచైయైప్ పఴిచ్చుతుమ్

పుత్తము తోవరు టఴైయత్ తఴైత్తతొర్
పొఱ్కోటి యోవెన మతురిత్ తువట్టెఴు
ముత్తమిఴ్ తేర్తరు మతురైత్ తలత్తుఱై
ముత్తన మేవుపె ణరచైప్ పురక్కవే.
3

మురుకవేళ్
వేఱు

పకర మటుప్పక్ కటామెటుత్ తూఱ్ఱుమొర్
పకటు నటత్తిప్ పులోమచైచ్ చూఱ్పుయల్
పరుకి యిటక్కఱ్ పకాటవిప్ పాఱ్పొలి
పరవై యిటైప్ పఱ్ పమాతెనత్ తోఱ్ఱియ

కుమరి యిరుక్కక్ కలామయిఱ్ కూత్తయర్
కుళిర్పున మొయ్త్తిట్ టచారలిఱ్ పోయ్చ్చిఱు
కుఱవర్ మకట్కుచ్ చలామిటఱ్ కేక్కఱు
కుమరనై ముత్తుక్కుమారనైప్ పోఱ్ఱుతుమ్

ఇమిఴ్తిరై ముఱ్ఱత్ తుమేరుమత్ తార్త్తుముళ్
ళెయిఱు నచ్చుప్ పణాటవిత్ తాప్పిచైత్
తిఱుక విఱుక్కిత్ తుఴాయ్ ముటిత్ తీర్త్తనొ
టెవరు మతిత్తుప్ పరాపవత్ తీచ్చుట

వముతుచెయ్ విత్తిట్ టపోనకత్ తాఱ్చుట
రటరు మిరుట్టుక్ కిరీవమట్ టాక్కియ
వఴకియ చొక్కఱ్ కుమాల్చెయత్ తోట్టిక
లమర్చెయ్ కయఱ్కట్ కుమారియైక్ కాక్కవే.
4

నాన్ముకన్
వేఱు

మేకప్ పచుఙ్కుఴవి వాయ్మటుత్ తుణ్ణవుమ్
విట్పులమ్ విరున్ తయరవుమ్
వెళ్ళముతమ్ వీచుఙ్ కరున్తిరైప్ పైన్తుకిల్
విరిత్తుటుత్ తుత్తి విరియుమ్

నాకత్తు మీచ్చుటికై నటువట్ కిటన్తమట
నఙ్కైయైప్ పెఱ్ఱు మఱ్ఱన్
నాకణైత్ తుఞ్చుతన్ ఱన్తైక్కు వన్తుతవు
నళినక్ కుఴన్తై కాక్క

పాకత్తు మరకతక్ కున్ఱెన్ఱొర్ తమనియక్
కున్ఱొటు కిళైత్తు నిన్ఱ
పవళత్ తటఙ్కున్ ఱుళక్కణ్ణ తెన్ఱప్
పరఞ్చుటర్ ముటిక్కు ముటిమూన్

ఱాకత్ తమైత్తుప్పి నొరుముటిత్ తన్ముటివైత్
తణఙ్కరచు వీఱ్ఱి రుక్కుమ్
అపిటేక వల్లియై యళిక్కుల ముఴక్కుకుఴ
లఙ్కయఱ్ కణ్ణ ముతైయే.
5

తేవేన్తిరన్
వేఱు

చుఴియుఙ్ కరుఙ్కట్ కుణ్టకఴి
చువఱ్ఱుఞ్ చుటర్వేఱ్ కిరితిరిత్త
తోన్ఱఱ్ కళిత్తుచ్ చుఱవుయర్త్త
చొక్కప్ పెరుమాన్ చెక్కర్ముటి

పొఴియున్ తరఙ్కక్ కఙ్కైవిరైప్
పునల్కాల్ పాయ్చ్చత్ తఴైన్తువిరి
పువనన్ తనిపూత్ తరుళ్పఴుత్త
పొన్నఙ్ కొటియైప్ పురక్కవఴిన్

తిఴియున్ తుణర్క్కఱ్ పకత్తినఱ
వితఴ్త్తేన్ కుటిత్తుక్ కుమట్టియెతి
రెటుక్కుమ్ చిఱైవణ్ టువట్టుఱవుణ్
టిరైక్కక్ కరైక్కు మతక్కలుఴిక్

కుఴియుఞ్ చిఱుక ణేఱ్ఱురుముక్
కురల్వెణ్ పుయలుఙ్ కరుమ్పుయలుఙ్
కున్ఱఙ్ కులైయ వుకైత్తేఱుఙ్
కులిచత్ తటక్కై పుత్తళే.
6

తిరుమకళ్
వేఱు

వెఞ్చూట్టు నెట్టుటల్ విరిక్కుమ్ పటప్పాయన్
మీమిచైత్ తుఞ్చు నీల
మేకత్తి నాకత్తు విటుచుటర్ప్ పటలైమణి
మెన్పర లుఱుత్త నொన్తు

పఞ్చూట్టు చీఱటి పతైత్తుమతన్ వెఙ్కతిర్ప్
పటుమిళ వెయిఱ్కు టైన్తుమ్
పైన్తుఴాయ్క్ కాటువిరి తణ్ణిఴ లొతున్కుమొర్
పచుఙ్కొటియై యఞ్చ లిప్పా

మఞ్చూట్ టకట్టునెటు వాన్ముకటు తురువుమొరు
మఱైయోతి మఞ్చ లిక్క
మఱితిరైచ్ చిఱైవిరియు మాయిర ముకక్కటవుణ్
మన్తాకి నిప్పె యర్త్త

చెఞ్చూట్టు వెళ్ళో తిమఙ్కుటి యిరుక్కుమ్వళర్
చెఞ్చటైక్ కరుమి టఱ్ఱుత్
తేవుక్కు మున్నిన్ఱ తెయ్వత్తై ముమ్ములైత్
తిరువైప్ పురక్క వెన్ఱే.
7

కలైమకళ్

వెళ్ళిత్ తకట్టునెట్ టేటవిఴ్త్ తిన్నిచై
విరుమ్పుఞ్ చురుమ్పర్ పాట
విళైనఱవు కక్కుమ్ పొలన్ పొకుట్ టలర్కమల
వీట్టుక్ కొఴిత్ తెటుత్తుత్

తెళ్ళిత్ తెళిక్కుమ్ తమిఴ్కటలి నన్పినైన్
తిణైయెన వెటుత్త విఱైనూఱ్
ఱెళ్ళముతు కూట్టుణుమొర్ వెళ్ళోతి మత్తినిరు
చీఱటి ముటిప్పమ్ వళర్పైఙ్

కిళ్ళైక్కు మఴలైప్ పచుఙ్కుతలై యొఴుకుతీఙ్
కిళవియుఙ్ కళి మయిఱ్కుక్
కిళరిళఞ్ చాయలు నవ్విక్కు నోక్కుమ్విరి
కిఞ్చుకచ్ చూట్ట రచనప్

పిళ్ళైక్కు మటనటైయు ముటనొటు మకళిర్క్కొర్
పేతమైయు ముతవి ముతిరాప్
పిళ్ళైమైయిన్ వళ్ళన్మై కొళ్ళుమొరు పాణ్టిప్
పిరాట్టియైక్ కాక్క వెన్ఱే.
8

తుర్క్కై

వటిపట్ట ముక్కుటుమి వటివే ఱిరిత్తిట్టు
వళైకరుఙ్ కోట్టు మోట్టు
మకిటఙ్ కవిఴ్త్తుక్ కటాఙ్కవిఴ్క్ కుఞ్చిఱుకణ్
మాల్యానై వీఙ్క వాఙ్కున్

తుటిపట్ట కొటినుణ్ ణుచుప్పిఱ్ కుటైన్తెనచ్
చుటుకటైక్ కనలి తూణ్టుఞ్
చుఴల్కణ్ ముటఙ్కుళై మటఙ్కలై యుకైత్తేఱు
చూరరిప్ పిణవు కాక్క

పిటిపట్ట మటనటైక్ కేక్కఱ్ఱ కూన్తఱ్
పిటిక్కుఴాఞ్ చుఱ్ఱ వొఱ్ఱైప్
పిఱైమరుప్ పుటైయతొర్ కళిఱ్ఱినైప్ పెఱ్ఱెన్తై
పిట్టుణ్టు కట్టుణ్టు నిన్

ఱటిపట్ట తిరుమేని కుఴైయక్ కుఴైత్తిట్ట
వణిమణిక్ కిమ్పు రిక్కో
టాకత్త తాకక్ కటమ్పా టవిక్కుళ్ విళై
యాటుమొర్ మటప్పిటి యైయే.
9

చత్త మాతర్కళ్
వేఱు

కటకళి ఱుతవుక పాయ్మిచైప్ పోర్త్తవళ్
కవికువి తుఱుకలిన్ వారియైత్ తూర్త్తవళ్
కటల్వయి ఱెరియవొళ్ వేలినైప్ పార్త్తవళ్
కటికమఴ్ తరుమలర్ తార్ముటిచ్ చేర్త్తవళ్

ఇటియుక వటలరి యేఱుకైత్ తార్త్తవళ్
ఎఴుతరు ముఴుమఱై నూలినిఱ్ కూర్త్తవళ్
ఎయిఱుకొ టుఴుతెఴు పారినైప్ పేర్త్తవళ్
ఎనుమివ రెఴువర్క టాణ్ముటిచ్ చూట్టుతుమ్

కుటమొటు కుటవియర్ పాణికైక్ కోత్తిటు
కురవైయు మలతొర్ప ణాముటిచ్ చూట్టరుళ్
కుతికొళ నటమిటు పాటలుక్ కేఱ్పవొర్
కుఴలిచై పఴకళి పాటిటక్ కేట్టుటై

మటలవిఴ్ తుళపన ఱావెటుత్ తూఱ్ఱిట
మఴకళి ఱెనవెఴు కార్ముకచ్ చూఱ్పుయల్
వరవరు మిళైయకు మారియైక్ కోట్టెయిన్
మతురైయిల్ వళర్కవు మారియైక్ కాక్కవే.
10

ముప్పత్తు మూవర్
వేఱు

అమరిల్ వెన్నిటుమ వుతియర్ పిన్నిటుమొ
రపయర్ మున్నిటువ నత్తొక్క వోటవుమ్
అళవు మెమ్ముటైయ తిఱైయి తెన్నముటి
యరచ రెణ్ణిలరొర్ ముఱ్ఱత్తు వాటవుమ్

అకిల మన్నరవర్ తిచైయిన్ మన్నరివ
రమర రెన్నుమురై తిక్కెట్టు మూటవుమ్
అముత వెణ్మతియిన్ మరపై యున్నియుని
యలరి యణ్ణల్ముఴు వెప్పత్తు మూఴ్కవుమ్

కుమరి పొన్నివైయై పొరుణై నన్నతికళ్
కుతికొళ్ విణ్ణతియిన్ మిక్కుక్ కులావవుఙ్
కువటు తెన్మలైయి నికర తిన్మైచురర్
కుటికొళ్ పొన్మలైతు తిత్తుప్ప రావవుఙ్

కుమరర్ మున్నిరువ రమర రన్నైయివళ్
కుమరి యిన్నముమె నచ్చిత్తర్ పాటవుఙ్
కురవై విమ్మవర మకళిర్ మణ్ణిలెఴిల్
కులవు కన్నియర్కళ్ కైక్కొక్క వాటవుమ్

కమలన్ మున్నియిటు మరచ వన్నమెఴు
కటలి లన్నముట నట్పుక్కై కూటవుఙ్
కరియ చెమ్మలొటు మిళైయ చెమ్మల్విటు
కరుటన్ మఞ్చైయొటొర్ కట్చిక్కు ళూటవుఙ్

కటవి విణ్ణరచు నటవుమ్ వెమ్మునైయ
కళిఱు కైమ్మలైచెల్ కొప్పత్తు వీఴవుఙ్
కనక మన్నుతట నళిని తున్నియిరు
కమల మిన్నుమొరు పఱ్పత్తుణ్ మేవవుమ్

ఇమయ మెన్నమను ముఱైకొ టెన్నరుమె
మిఱైయై నన్మరుకె నప్పెఱ్ఱు వాఴవుమ్
ఎవర్కొల్ పణ్ణవర్క ళెవర్కొన్ మణ్ణవర్క
ళెతుకొల్ పొన్నులకె నత్తట్టు మాఱవుమ్

ఎఴిల్చెయ్ తెన్మతురై తఴైయ ముమ్ములైయొ
టెఴుమె నమ్మనై వనప్పుక్కొర్ కావలర్
ఇరువ రెణ్మర్పతి నొరువర్ పన్నిరువ
రెనుమ్ విణ్ణవర్కణ్ ముప్పత్తు మూవరే.
11

కాప్పుప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

2-వతు చెఙ్కీరైప్ పరువమ్

నీరాట్టి యాట్టుపొఱ్ చుణ్ణన్ తిమిర్న్తళ్ళి
నెఱ్ఱియిఱ్ ఱొట్టిట్ట వెణ్
ణీఱ్ఱినొటు పుణ్టరక్ కీఱ్ఱుక్కు మేఱ్ఱిటవొర్
నిత్తిలచ్ చుట్టి చాత్తిత్

తారాట్టు చూఴియక్ కొణ్టైయు ముటిత్తుత్
తలైప్పణి తిరుత్తి ముత్తిన్
ఱణ్ణొళి తతుమ్పుఙ్ కుతమ్పైయొటు కాతుక్కొర్
తమనియక్ కొప్పు మిట్టుప్

పారాట్టు పాణ్టిప్ పెరున్తేవి తిరుములైప్
పాలముత మూట్టి యొరునిన్
పానాఱు కుముతఙ్ కనిన్తూఱు తేఱల్తన్
పట్టాటై మటిన నైప్పచ్

చీరాట్టి వైత్తుముత్ తాటుమ్ పచుఙ్కిళ్ళై
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే
తెన్నఱ్కు మమ్పొన్మలై మన్నఱ్కు మొరుచెల్వి
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే.
1

ఉణ్ణిలా వువకైప్ పెరుఙ్కళి తుళుమ్పనిన్
ఱున్ఱిరుత్ తాతై నిన్నై
యొరుముఱై కరమ్పొత్తి వరుకెన వఴైత్తిటుము
నోటిత్ తవఴ్న్తు చెన్ఱు

తణ్ణులా మఴలైప్ పచుఙ్కుతలై యముతినియ
తాయ్వయిఱు కుళిర వూట్టిత్
తటమార్ప నిఱైకుఙ్ కుమచ్చే ఱళైన్తుపొఱ్
ఱాటో య్ తటక్కై పఱ్ఱిప్

పణ్ణులా వటితమిఴ్ప్ పైన్తామమ్ విరియుమ్
పణైత్తో ళెరుత్తమేఱిప్
పాచొళియ మరకతత్ తిరుమేని పచ్చైప్
పచుఙ్కతిర్ తతుమ్ప మణివాయ్త్

తెణ్ణిలా విరియ నిన్ఱాటుమ్ పచున్తోకై
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే
తెన్నఱ్కు మమ్పొన్మలై మన్నఱ్కు మొరుచెల్వి
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే.
2

చుఱ్ఱునెటు నేమిచ్ చువర్క్కిచైయ వెట్టుచ్
చువర్క్కా నిఱుత్తి మేరుత్
తూణొన్ఱు నటునట్టు వెళిముకటు మూటియిరు
చుటర్ విళక్కిట్టు ముఱ్ఱ

ఎఱ్ఱుపున లిఱ్కఴువు పువనప్ పఴఙ్కల
మెటుత్తటుక్ కిప్పు తుక్కూ
ఴిన్నముత ముఞ్చమైత్ తన్నై నీపన్ముఱై
యిఴైత్తిట వఴిత్త ఴిత్తోర్

ముఱ్ఱవెళి యిఱ్ఱిరియు మత్తప్ పెరుమ్పిత్తన్
మున్నిన్ఱు తొన్తమిటవు
మునియాతు వైకలు మెటుత్తటుక్ కిప్పెరియ
మూతణ్ట కూటమూటుఞ్

చిఱ్ఱిల్విళై యాటుమొరు పచ్చిళమ్ పెణ్పిళ్ళై
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే
తెన్నఱ్కు మమ్పొన్మలై మన్నఱ్కు మొరుచెల్వి
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే.
3

మఙ్కుల్పటు కన్తరచ్ చున్తరక్ కటవుట్కు
మఴకతిర్క్ కఱ్ఱై చుఱ్ఱుమ్
వాణయన మూన్ఱుఙ్ కుళిర్న్తముత కలైతలై
మటుప్పక్ కటైక్క ణோక్కుమ్

పొఙ్కుమతర్ నోక్కిఱ్ పిఱన్తవా నన్తప్
పుతుప్పుణరి నీత్త మైయన్
పున్తిత్ తటత్తినై నిరప్పవఴి యటియర్పాఱ్
పోకచా కరమ టుప్ప

అఙ్కణొటు ఞాలత్తు విత్తిన్ఱి విత్తియ
వనైత్ తుయిర్క ళున్తళిర్ప్ప
వరుణ్మటై తిఱన్తుకటై వెళ్ళమ్ పెరుక్కెటుత్
తలైయెఱిన్ తుకళ వుకళుఞ్

చెఙ్కయల్ కిటక్కుఙ్ కరుఙ్కట్ పచున్తోకై
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే
తెన్నఱ్కు మమ్పొన్మలై మన్నఱ్కు మొరుచెల్వి
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే.
4

పణ్ణఱా వరిమిటఱ్ ఱఱుకాణ్ మటుప్పప్
పచున్తేఱ లాఱ లైక్కుమ్
పతుమపీ టికైయుముతు పఴమఱై విరిన్తొళి
పఴుత్తచెన్ నావు మిమైయాక్

కణ్ణఱా మరకతక్ కఱ్ఱైక్ కలామఞ్ఞై
కణ్ముకి ఱతుమ్ప వేఙ్కుఙ్
కార్వరైయుమ్ వెళ్ళెనవొర్ కన్నిమా టత్తువళర్
కఱ్పూర వల్లి కతిర్కాల్

విణ్ణఱా మతిముయఱ్ కలైకిఴిన్ తిఴియముత
వెళ్ళరువి పాయ వెటిపోయ్
మీళున్ తకట్టకట్ టిళవాళై మోతముకై
విణ్టొఴుకు ముణ్ట కప్పూన్

తెణ్ణఱా వరువిపాయ్ మతురైమర కతవల్లి
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే
తెన్నఱ్కు మమ్పొన్మలై మన్నఱ్కు మొరుచెల్వి
చెఙ్కీరై యాటి యరుళే.
5

వేఱు

ముకమతి యూటెఴు నకైనిల వాట
ముటిచ్చూ ఴియమాట
మురిపురు వక్కొటి నుతలిటు చుట్టి
మురిప్పొ టచైన్ తాట

ఇకల్విఴి మకరము మమ్మక రమ్పొరు
మిరుమక రముమాట
విటునూ పురవటి పెయరక్ కిణ్కి
ణెనుఙ్కిణ్ కిణియాటత్

తుకిలొటు చోర్తరు కొటినుణ్ మరుఙ్కు
ఱువణ్టు తువణ్టాటత్
తొన్తి చరిన్తిట వున్తి కరన్తొళిర్
చూలుటై యాలిటైమఱ్

ఱకిల చరాచర నికిలమొ టాటిట
వాటుక చెఙ్కీరై
యవని తఴైన్తిట మవులి పునైన్తవ
ళాటుక చెఙ్కీరై.
6

తచైన్తిటు కొఙ్కై యిరణ్టల తెనవురై
తరుతిరు మార్పాటత్
తాయ్వరు కెన్పవర్ పేతైమై కణ్టు
తతుమ్పుపు నకైయాటప్

పచైన్తిటు ఞాల మలర్న్తమై వెళిఱియొర్
పచ్చుటల్ చొల్లవుమోర్
పైఙ్కొటి యొల్కవు మొల్కి నుటఙ్కియ
పణ్టి చరిన్తాట

ఇచైన్తిటు తేవై నినైన్తన వెన్న
విరఙ్కిటు మేకలైయో
టిటుకిటై యాట వియఱ్కై మణమ్పొతి
యితఴ్వఴి తేఱలినో

టచైన్తొచి కిన్ఱ పచుఙ్కొటి యెనవిని
తాటుక చెఙ్కీరై
యవని తఴైన్తిట మవులి పునైన్తవ
ళాటుక చెఙ్కీరై.
7

పరిమళ మూఱియ వుచ్చియిన్ ముచ్చి
పతిన్తా టచ్చుటర్పొఱ్
పట్టము టన్చిఱు చుట్టియుమ్ వెయిలొటు
పనివెణ్ ణిలవాటత్

తిరునుతన్ మీతెఴు కుఱువెయర్ వాటత్
తెయ్వమ ణఙ్కమఴున్
తిరుమేనియిన్ ముఴు మరకత వొళియెణ్
టిక్కుమ్ విరిన్తాటక్

కరువినై నాఱు కుతమ్పై తతుమ్పియ
కాతు తఴైన్తాటక్
కతిర్వెణ్ ముఱువ లరుమ్ప మలర్న్తిటు
కమలత్ తిరుముకనిన్

అరుళ్విఴి యొటుమ్వళర్ కరుణై పొఴిన్తిట
వాటుక చెఙ్కీరై
యవని తఴైన్తిట మవులి పునైన్తవ
ళాటుక చెఙ్కీరై.
8

వేఱు

కురుమణి వెయిల్విట మరకత నిఴల్విరి
కున్ఱే నిన్ఱూతుఙ్
కుఴలిచై పఴకియ మఴైముకి లెఴవెఴు
కొమ్పే వెమ్పాచ

మరువియ పిణికెట మలైతరు మరుమైమ
రున్తే చన్తానమ్
వళర్పువ నముముణర్ వరుమరు మఱైయిన్వ
రమ్పే చెమ్పోతిఱ్

కరుణైయిన్ ముఴుకియ కయఱిరి పచియక
రుమ్పే వెణ్చోతిక్
కలైమతి మరపిలొ రిళమతి యెనవళర్
కన్ఱే యెన్ఱోతుమ్

తిరుమకళ్ కలైకమకటలైమకళ్ మలైమకళ్
చెఙ్కో చెఙ్కీరై
తెళితమిఴ్ మతురైయిల్ వళరుమొ రిళమయిల్
చెఙ్కో చెఙ్కీరై.
9

చఙ్కుకి టన్తత టఙ్కైనె టుమ్పుయ
ఱఙ్కాయ్ పఙ్కాయోర్
తమనియ మలైపటర్ కొటియెనవటివుత
ఴైన్తా యెన్తాయెన్

ఱఙ్కెణ టుమ్పువ నఙ్కటొ ఴున్తొఱు
మఞ్చే లెన్ఱోతుమ్
అపయముమ్ వరతము ముపయము ముటైయవ
ణఙ్కే వెఙ్కోపక్

కఙ్కున్మ తఙ్కయ మఙ్కుల టఙ్కవి
టుఙ్కా మన్చేమక్
కయల్కుటి పుకుమొరు తుకిలికై యెననిన్
కణ్పో లుఞ్చాయఱ్

చెఙ్కయ ఱఙ్కుపొ లన్కొటి మిన్కొటి
చెఙ్కో చెఙ్కీరై
తెళితమిఴ్ మతురైయిల్ వళరుమొ రిళమయిల్
చెఙ్కో చెఙ్కీరై.
10

చెఙ్కీరైప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

3 వతు తాలప్పరువమ్

తెన్నన్ ఱమిఴి నుటన్పిఱన్త
చిఱుకా లరుమ్పత్ తీయరుమ్పున్
తేమా నిఴఱ్కణ్ టుఞ్చుమిళఞ్
చెఙ్కట్ కయవాయ్ప్ పునిఱ్ఱెరుమై

ఇన్నమ్ పచుమ్పుఱ్ కఱిక్కల్లా
విళఙ్కన్ ఱుళ్ళి మటిత్తలనిన్
ఱిఴిపా లరువి యువట్టెఱియ
వెఱియున్ తిరైత్తీమ్ పునఱ్పొయ్కైప్

పొన్నఙ్ కమలప్ పచున్తోట్టుప్
పొఱ్ఱా తాటిక్ కఱ్ఱైనిలాప్
పొఴియున్ తరఙ్కమ్ పొఱైయుయిర్త్త
పొన్పోఱ్ ఱొటుతో లటిప్పొలన్చూట్

టన్నమ్ పొలియున్ తమిఴ్ మతురైక్
కరచే తాలో తాలేలో
అరుళ్చూఱ్ కొణ్ట వఙ్కయఱ్కణ్
ణముతే తాలో తాలేలో
1

వీక్కుఞ్ చిఱుపైన్ తుకిఱ్ఱోకై
విరియుఙ్ కలాప మరుఙ్కలైప్ప
విళైయాట్ టయరు మణఱ్చిఱ్ఱిల్
వీట్టుక్ కుటిపుక్ కోట్టియిరుళ్

చీక్కుఞ్ చుటర్తూఙ్ కఴన్మణియిన్
చెన్తీ మటుత్త చూట్టటుప్పిఱ్
చెఴున్తాట్ పవళత్ తువరటుక్కిత్
తెళిక్కు నఱున్తణ్ టేఱలులై

వాక్కుఙ్ కుటక్కూన్ కుఴిచియిలమ్
మతువార్త్ తరిత్త నిత్తిలత్తిన్
వల్చి పుకట్టి వటిత్తెటుత్తు
వయన్మా మకళిర్ కుఴాఞ్చిఱుచో

ఱాక్కుమ్ పెరున్తణ్ పణైమతురైక్
కరచే తాలో తాలేలో
అరుళ్చూఱ్ కొణ్ట వఙ్కయఱ్కణ్
ణముతే తాలో తాలేలో
2

ఓటుమ్ పటలై ముకిఱ్పటల
మువర్నీత్ తువరి మేయ్న్తుకరు
వూఱుఙ్ కమఞ్చూల్ వయిఱుటైయ
వుకైత్తుక్ కటవుట్ కఱ్పకప్పూఙ్

కాటున్ తరఙ్కక్ కఙ్కై నెటుఙ్
కఴియు నీన్తి యముతిఱైక్కుఙ్
కలైవెణ్ మతియిన్ ముయఱటవిక్
కతిర్మీన్ కఱ్ఱై తిరైత్తుతఱి

మూటుఙ్ కకన వెళిక్కూట
ముకటు తిఱన్తు పుఱఙ్కోత్త
మున్నీ రుఴక్కిచ్ చినవాళై
మూరిచ్ చుఱవి నోటుమ్విళై

యాటుమ్ పఴనత్ తమిఴ్మతురైక్
కరచే తాలో తాలేలో
అరుళ్చూఱ్ కొణ్ట వఙ్కయఱ్కణ్
ణముతే తాలో తాలేలో
3

ఊఱుఙ్ కరటక్ కటత్తుముకన్
తూఱ్ఱు మతమా మటవియర్నిన్
ఱుతఱుఙ్ కుఴఱ్పూన్ తుకళటఙ్క
వోట విటుత్త కుఙ్కుమచ్ చెఞ్

చేఱు వఴుక్కి యోట్టఱుక్కున్
తిరుమా మఱుకి లరచర్ పెరున్
తిణ్టే రొతుఙ్కక్ కొటుఞ్చి నెటుఞ్
చిఱుతే రురుట్ట్టుఞ్ చెఙ్కణ్మఴ

వేఱు పొరువే లిళైఞర్కటవు
ఇవుళి కటైవాయ్ కుతట్టవఴిన్
తిఴియుమ్ విలాఴి కుమిఴియెఱిన్
తిరైత్తుత్ తిరైత్తు నురైత్తొరుపే

రాఱు మటుక్కున్ తమిఴ్మతురైక్
కరచే తాలో తాలేలో
అరుళ్చూఱ్ కొణ్ట వఙ్కయఱ్కణ్
ణముతే తాలో తాలేలో
4

వార్క్కున్ ఱిరణ్టు చుమన్తొచియు
మలర్కొమ్ పనైయార్ కుఴఱ్ఱుఞ్చు
మఴలైచ్ చురుమ్పర్ పుకున్తుఴక్క
మలర్త్తా తుకుత్తు వానతియైత్

తూర్క్కుమ్ పొతుమ్పిన్ ముయఱ్కలైమేఱ్
ఱుళ్ళి యుకళు ముచుక్కలైయిన్
ఱుఴనిక్ కొతుఙ్కిక్ కఴనియినెఱ్
చూట్టుప్ పటప్పై మేయ్న్తుకతిర్ప్

పోర్క్కున్ ఱేఱుఙ్ కరుముకిలై
వెళ్వాయ్ మళ్ళర్ పిణైయలిటుమ్
పొరుకోట్ టెరుమైప్ పోత్తినొటుమ్
పూట్టి యటిక్క విటిక్కురల్ విట్

టార్క్కుమ్ పఴనత్ తమిఴ్మతురైక్
కరచే తాలో తాలేలో
అరుళ్చూఱ్ కొణ్ట వఙ్కయఱ్కణ్
ణముతే తాలో తాలేలో
5

వేఱు

కారిఱ్ పొఴిమఴై నీరిఱ్ చుఴియెఱి
కఴియిఱ్ చిఱుకుఴియిఱ్
కరైయిఱ్ కరైపొరు తిరైయిఱ్ ఱలైవిరి
కణ్టలిన్ వణ్టలినెఱ్

పోరిఱ్ కళనిఱై చేరిఱ్ కుళనిఱై
పునలిఱ్ పొరుకయలిఱ్
పొఴిలిఱ్ చురుళ్పురి కుఴలిఱ్ కణికైయర్
కుఴైయిఱ్ పొరుకయల్పోయ్త్

తేరిఱ్ కుమరర్కణ్ మార్పిఱ్ పొలితరు
తిరువిఱ్ పొరువిల్వరిచ్
చిలైయిఱ్ ఱిరళ్పుయ మలైయిఱ్ పులవితి
రుత్తిట వూఴ్త్తముటిత్

తారిఱ్ పొరుతిటు మతురైత్ తురైమకళ్
తాలో తాలేలో
చఙ్కమ్ వళర్న్తిట నిన్ఱ పొలన్కొటి
తాలో తాలేలో.
6

చేనైత్ తలైవర్క టిచైయిఱ్ ఱలైవర్కళ్
చెరువిఱ్ ఱలైవర్కళాఱ్
చిలైయిఱ్ ఱటముటి తేరిఱ్ కొటియొటు
చిన్తచ్ చిన్తియిటుఞ్

చోనైక్ కణైమఴై చొరియప్ పెరుకియ
కురుతిక్ కటలిటైయే
తొన్త మిటుమ్పల్ కవన్త నివన్తొరు
చుఴియిఱ్ పవురికొళ

ఆనైత్ తిరళొటు కుతిరైత్ తిరళైయు
మప్పెయర్ మీనైముకన్
తమ్మనై యాటుక టఱ్ఱిరై పోల
వటఱ్ఱిరై మోతవెఴున్

తానైక్ కటలొటు పొలియున్ తిరుమకళ్
తాలో తాలేలో
చఙ్కమ్ వళర్న్తిట నిన్ఱ పొలన్కొటి
తాలో తాలేలో.
7

అమరర్క్ కతిపతి వెళిఱక్ కళిఱెతిర్
పిళిఱక్ కుళిఱియిటా
వణ్ట మిచైప్పొలి కొణ్ట లుకైత్తిటు
మమరిఱ్ ఱమరినొటుఙ్

కమరిఱ్ కవిఴ్తరు తిచైయిఱ్ ఱలైవర్కణ్
మలైయిల్ చిఱకరియుఙ్
కటవుట్ పటైయొటు పిఱకిట్ టుటైవతు
కణ్టు ముకఙ్కుళిరాప్

పమరత్ తరుమలర్ మిలైయప్ పటుముటి
తొలైయక్ కొటుముటి తాఴ్
పైమ్పొఱ్ ఱటవరై తిరియక్ కటల్వయి
ఱెరియప్ పటైతిరియాచ్

చమరిఱ్ పొరుతిరు మకనైత్ తరుమయిల్
తాలో తాలేలో
చఙ్కమ్ వళర్న్తిట నిన్ఱ పొలన్కొటి
తాలో తాలేలో.
8

ముతుచొఱ్ పులవర్ తెళిత్త పచున్తమిఴ్
నూల్పాఴ్ పోకామే
ముళరిక్ కటవుళ్ పటైత్త వచున్తరై
కీఴ్మే లాకామే

అతిరప్ పొరుతు కలిప్పకై ఞన్ఱమిఴ్
నీర్నా టాళామే
అకిలత్ తుయిర్క ళయర్త్తు మఱఙ్కటై
నీణీర్ తోయామే

చితైవుఱ్ ఱరచియ నఱ్ఱరు మఙ్కుటి
పోయ్మాయ్ వాకామే
చెఴియర్క్ కపయరు మొప్పెన నిన్ఱుణ
రాతా రోతామే

మతురైప్ పతితఴై యత్తఴై యుఙ్కొటి
తాలో తాలేలో
మలైయత్ తువచన్ వళర్త్త పచుఙ్కిళి
తాలో తాలేలో.
9

తకరక్ కరియ కుఴఱ్చిఱు పెణ్పిళ్ళై
నీయో తూయోన్వాఴ్
చయిలత్ తెయిలై వళైప్పవ ళెన్ఱెతిర్
చీఱా వీఱోతా

నికరిట్ టమర్చెయ్ కణత్తవర్ నన్తిపి
రానో టేయోటా
నిలైకెట్ టులైయ వుటఱ్ఱవు టైన్తతొ
రానే ఱాకమే

చికరప్ పొతియ మిచైత్తవ ఴుఞ్చిఱు
తేర్మే లేపోయోర్
చివనైప్ పొరుత చమర్త్త నుకన్తరుళ్
చేల్పోన్ మాయామే

మకరత్ తువచ ముయర్త్తపొ లన్కొటి
తాలో తాలేలో
మలైయత్ తువచన్ వళర్త్త పచుఙ్కిళి
తాలో తాలేలో.
10

తాలప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

4-వతు చప్పాణిప్ పరువమ్

నాళవట్ టత్తళిమ నళినత్ తొటున్తుత్తి
నాకణైయుమ్ విట్టొ రెట్టు
నాట్టత్త నుమ్పరమ వీట్టత్త నున్తుఞ్చు
నళ్ళిరుళి నాప్ప ణణ్ట

కోళవట్ టమ్పఴైయ నేమివట్ టత్తినొటు
కుప్పుఱ్ఱు వెఱ్పట్టుమేఴ్
కుట్టత్తి నిఱ్కవిఴ మూతణ్ట వేతణ్ట
కోతణ్ట మోటు చక్ర

వాళవట్ టఞ్చుఴల మట్టిత్తు నట్టమిటు
మతుమత్తర్ చుత్త నిత్త
వట్టత్తి నుక్కిచైయ వొఱ్ఱిక్క నత్తన
వట్టత్తై యొత్తిట్ట తోర్

తాళవట్ టఙ్కొట్టు కైప్పాణి యొప్పవొరు
చప్పాణి కొట్టియరుళే
తమిఴొటు పిఱన్తుపఴ మతురైయిల్ వళర్న్తకొటి
చప్పాణి కొట్టియరుళే.
1

పొయ్వన్త నుణ్ణిటై నుటఙ్కక్ కొటిఞ్చిప్
పొలన్తేరొ టమర కత్తుప్
పొన్మేరు విల్లియై యెతిర్ప్పట్ట ఞాన్ఱమ్మై
పొమ్మన్ములై మూన్ఱిలొన్ఱు

కైవన్త కొఴునరొటు ముళ్ళప్ పుణర్చ్చిక్
కరుత్తా నాకత్తొటుఙ్కక్
కవిఴ్తలై వణక్కొటు ములైక్కణ్వైత్ తిటుమొరు
కటైక్కణோక్ కముత మూఱ్ఱ

మెయ్వన్త నాణినొటు నుతల్వన్ తెఴుఙ్కుఱు
వెయర్ప్పినో టుయిర్ప్పు వీఙ్కుమ్
విమ్మితము మాయ్నిన్ఱ వుయిరోవ మెనవూన్ఱు
విఱ్కటై విరఱ్కటై తఴీఇత్

తైవన్త నాణినొటు తవఴ్తన్త చెఙ్కైకొటు
చప్పాణి కొట్టి యరుళే
తమిఴొటు పిఱన్తుపఴ మతురైయిల్ వళర్న్తకొటి
చప్పాణి కొట్టియరుళే.
2

పూమరు వెటిప్పముకై విణ్టతణ్ టలైయీన్ఱ
పునైనఱున్ తళిర్కళ్ కొయ్తుమ్
పొయ్తఱ్ పిణాక్కళొటు వణ్టఱ్ కలమ్పెయ్తు
పుఴుతివిళై యాట్ట యర్న్తుమ్

కామరు మయిఱ్కుఞ్చు మటవనప్ పార్ప్పినొటు
పుఱవుపిఱ వుమ్వ ళర్త్తుఙ్
కాన్తళ్చెఙ్ కమలత్త కఴునీర్ మణన్తెనక్
కణ్పొత్తి విళైయా టియున్

తేమరు పచుఙ్కిళ్ళై వైత్తుముత్ తాటియున్
తిరళ్పొఱ్ కఴఙ్ కాటియుఞ్
చెయఱ్కైయా నన్ఱియు మియఱ్కైచ్ చివప్పూఱు
చేయితఴ్ విరిన్త తెయ్వత్

తామరై పఴుత్తకైత్ తళిరొళి తుళుమ్పవొరు
చప్పాణి కొట్టి యరుళే
తమిఴొటు పిఱన్తుపఴ మతురైయిల్ వళర్న్తకొటి
చప్పాణి కొట్టియరుళే.
3

విణ్ణళిక్ కుఞ్చుటర్ విమానముమ్ పరనాత
వెళియిఱ్ ఱువాత చాన్త
వీటుఙ్ కటమ్పుపొతి కాటున్ తటమ్పణై
విరిన్త తమిఴ్ నాటుమ్ నెఱ్ఱిక్

కణ్ణళిక్ కుఞ్చున్ తరక్కటవుళ్ పొలియుమాఱు
కాఱ్పీట ముమెమ్ పిరాన్
కామర్పరి యఙ్కక్ కవిన్ఱఙ్కు పళ్ళియఙ్
కట్టిలున్ తొట్టిలాకప్

పణ్ణళిక్ కుఙ్కుతలై యముతొఴుకు కుముతప్
పచున్తేఱ లూఱ లాటుమ్
పైఙ్కుఴవి పెరువిరల్ చువైత్తు నీ పరుకిటప్
పైన్తేఱలూఱు వణ్కైత్

తణ్ణళిక్ కమలఞ్ చివప్పూఱ వమ్మైయొరు
చప్పాణి కొట్టి యరుళే
తమిఴొటు పిఱన్తుపఴ మతురైయిల్ వళర్న్తకొటి
చప్పాణి కొట్టి యరుళే.
4

చేలాట్టు వాట్కట్ కరుఙ్కటఱ్ కటైమటై
తిఱన్తముత మూఱ్ఱు కరుణైత్
తెణ్టిరై కొఴిత్తెఱియ వెణ్టిరై నెరుప్పూట్టు
తెయ్వక్ కుఴన్తై యైచ్చెఙ్

కోలాట్టు నిన్చిఱు కణైక్కాఱ్ కిటత్తిక్
కుళిప్పాట్టి యుచ్చి ముచ్చిక్
కుఞ్చిక్కు నెయ్పోఱ్ఱి వెణ్కాప్పు మిట్టువళర్
కొఙ్కైయిఱ్ చఙ్కు వార్క్కుమ్

పాలాట్టి వాయితఴ్ నెరిత్తూట్టి యుటలిఱ్
పచుఞ్చుణ్ణ మున్తి మిర్న్తు
పైమ్పొఱ్ కుఱఙ్కినిఱ్ కణ్వళర్త్ తిచ్చిఱు
పరూఉమణిత్ తొట్టిలేఱ్ఱిత్

తాలాట్టి యాట్టుకైత్ తామరై ముకిఴ్త్తమ్మై
చప్పాణి కొట్టి యరుళే
తమిఴొటు పిఱన్తుపఴ మతురైయిల్ వళర్న్తకొటి
చప్పాణి కొట్టియరుళే.
5

వేఱు

వానత్ తురుమొ టుటుత్తిరళ్ చిన్త
మలైన్త పఱన్తలైయిన్
మణ్ణవర్ పణ్ణవర్ వాళిన్ మఱిన్తవర్
మఱ్ఱవర్ పొఱ్ఱొటియార్

పానఱ్ కణైయు ములైక్కువ టుమ్పొరు
పటైయిఱ్ పటవిమైయోర్
పైఙ్కుటర్ మూళైయొ టుమ్పుతి తుణ్టు
పచున్తటి చువైకాణాచ్

చేనప్ పన్తరి నలైకైత్ తిరళ్పల
కురవై పిణైత్తాటత్
తిచైయిఱ్ ఱలైవర్కళ్ పెరునా ణెయ్తచ్
చిఱునా ణొలిచెయ్యాక్

కూనఱ్ చిలైయి నెటుఙ్కణై తొట్టవళ్
కొట్టుక చప్పాణి
కుటైనిఴ లిఱ్పువి మకళై వళర్త్తవళ్
కొట్టుక చప్పాణి.
6

చమరిఱ్ పిఱకిటు ముతియరు మపయరు
మెతిరిట్ టమరాటత్
తణ్టతరన్చెల్ కరుమ్ప టిన్తిరన్
వెణ్పక టో టుటైయాత్

తిమిరక్ కటల్పుక వరుణన్ విటుఞ్చుఱ
వరుణన్ విటుఙ్కటవుట్
టేరినుకణ్టెఴ వార్విల్ వఴఙ్కు
కొటుఙ్కోల్ చెఙ్కోలా

ఇమయత్
తొటుమ్వళర్ కులవెఱ్ పెట్టైయు
మెల్లైక్ కల్లినిఱీఇ
ఎణ్టిచై యున్తని కొణ్టు పురన్తు
వటాతు కటఱ్ఱుఱై తెన్

కుమరిత్ తుఱైయెన వాటు మటప్పటి
కొట్టుక చప్పాణి
కుటైనిఴ విఱ్పువి మకళై వళర్త్తవళ్
కొట్టుక చప్పాణి.
7

చెన్ఱిటు వాళికళ్ కూళికళ్ కాళికళ్
ఞాళియి లాళియెనచ్
చెరుమలై చెమ్మలై ముతలియర్ చిన్తచ్
చిన్తిట నన్తిపిరాన్

నిన్ఱిల నోటలు మున్నఴ కుమ్మవన్
పిన్నఴ కుఙ్కాణా
నిలవువి రిన్తిటు కుఱునకై కొణ్టు
నెటుఙ్కయి లైక్కిరియిన్

మున్ఱిలి నాటన్ మఱన్తమ రాటియొర్
మూరిచ్ చిలైకునియా
మురిపురు వచ్చిలై కటైకుని
యచ్చిల
ముళరిక్ కణైతొట్టుక్

కున్ఱవి లాళియై వెన్ఱ తటాతకై
కొట్టుక చప్పాణి
కుటైనిఴ లిఱ్పువి మకళై వళర్త్తవళ్
కొట్టుక చప్పాణి.
8

వేఱు

ఒఴుకియ కరుణైయు వట్టెఴ
వైత్తవ రుట్పార్వైక్
కుళనెకి ఴటియర్ప వక్కటల్
వఱ్ఱవ లైత్తోటిక్

కుఴైయొటు పొరుతుకొ లైక్కణై
యైప్పిణై యైచ్చీఱిక్
కుమిఴొటు పఴకిమ తర్త్తక
యఱ్కణ్మ టప్పావాయ్

తఴైకెఴు పొఴిలిన్ము చుక్కలై
మైప్పుయ విఱ్పాయత్
తవఴిళ మతికలై నెక్కుకు
పుత్తము తత్తోటే

మఴైపొఴి యిమయమ యిఱ్పెటై
కొట్టుక చప్పాణి
మతురైయిల్ వళరు మటప్పిటి
కొట్టుక చప్పాణి.
9

చెఴుమఱై తెళియవ టిత్తత
మిఴ్ప్పతి కత్తోటే
తిరువరు ళముతుకు ఴైత్తువి
టుత్తము లైప్పాలాఱ్

కఴుమల మతలైవ యిఱ్ఱైని
రప్పిమ యిఱ్చేయైక్
కళిఱొటుమ్ వళరవ ళర్త్తవ
రుట్చెవి లిత్తాయే

కుఴలిచై పఴకిము ఴుప్పిర
చత్తిర చత్తోటే
కుతికొళు నఱియక నిచ్చువై
నెక్కపె రుక్కేపోన్

మఴలైయిన ముతుకు చొఱ్కిళి
కొట్టుక చప్పాణి
మతురైయిల్ వళరుమ టప్పిటి
కొట్టుక చప్పాణి.
10

చప్పాణిప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

5-వతు ముత్తప్ పరువమ్

కాలత్ తొటుకఱ్ పనైకటన్త
కరువూ లత్తుప్ పఴమ్పాటఱ్
కలైమాచ్ చెల్వర్ తేటివైత్త
కటవుణ్ మణియే యుయిరాల

వాలత్ తుణర్వి నీర్పాయ్చ్చి
వళర్ప్పార్క్ కొళిపూత్ తరుళ్పఴుత్త
మలర్క్కఱ్ పకమే యెఴుతాచ్చొన్
మఴలై తతుమ్పు పచుఙ్కుతలైచ్

చోలైక్ కిళియే యుయిర్త్తుణైయాన్
తోన్ఱాత్ తుణైక్కోర్ తుణైయాకిత్
తువాత చాన్తప్ పెరువెళియిఱ్
ఱురియఙ్ కటన్త పరనాత

మూలత్ తలత్తు ముళైత్తముఴు
ముతలే ముత్తన్ తరుకవే
ముక్కట్ చుటర్క్కు విరున్తిటుముమ్
ములైయాయ్ ముత్తన్ తరుకవే.
1

ఉరుకి యురుకి నెక్కునెక్కు
ళుటైన్తు కచిన్తిట్ టచుమ్పూఱుమ్
ఉఴువ లన్పిఱ్ పఴవటియా
రుళ్ళత్ తటత్తి లూఱ్ఱెటుత్తుప్

పెరుకు పరమా నన్త వెళ్ళప్
పెరుక్కే చిఱియేమ్ పెఱ్ఱపెరుమ్
పేఱే యూఱు నఱైక్కూన్తఱ్
పిటియే కొటినుణ్ ణుచుప్పొచియ

వరుకుఙ్ కుమక్కున్ ఱిరణ్టేన్తు
మలర్ప్పూఙ్ కొమ్పే తీఙ్కుఴలిన్
మతురఙ్ కనిన్త పచుఙ్కుతలై
మఴలై యరుమ్పచ్ చేతామ్పన్

మురుకు విరియుఞ్ చెఙ్కనివాయ్
ముత్తన్ తరుక ముత్తమే
ముక్కట్ చుటర్క్కు విరున్తిటుముమ్
ములైయాయ్ ముత్తన్ తరుకవే.
2

కొఴుతి మతర్వణ్ టుఴక్కుకుఴఱ్
కోతైక్ కుటైన్త కొణ్టలునిన్
కుతలైక్ కిళిమెన్ మొఴిక్కుటైన్త
కుఱుఙ్కట్ కరుమ్పుఙ్ కూన్పిఱైక్కో

టుఴత పొలన్చీ ఱటిక్కుటైన్త
చెన్తా మరైయుమ్ పచుఙ్కఴుత్తుక్
కుటైన్త కమఞ్చూఱ్ చఙ్కుమొఴు
కొళియ కముకు మఴకుతొయ్యిల్

ఎఴుతు తటన్తోట్ కుటైన్తతటమ్
పణైయుమ్ పణైమెన్ ములైక్కుటైన్త
ఇణైమా మరుప్పున్ తరుముత్తున్
టిరుముత్ తొవ్వా వికపరఙ్కళ్

ముఴుతున్ తరువాయ్ నిన్కనివాయ్
ముత్తన్ తరుక ముత్తమే
ముక్కట్ చుటర్క్కు విరున్తిటుముమ్
ములైయాయ్ ముత్తన్ తరుకవే.
3

మత్త మతమాక్ కవుట్టొరునాన్
మరుప్పుప్ పొరుప్పు మిచైప్పొలిన్త
వానత్ తరచు కోయిల్వళర్
చిన్తా మణియుమ్ వటపులత్తార్

నత్తమ్ వళర వళకైయర్కో
నకరిల్ వళరుమ్ వాన్మణియుమ్
నళినప్ పొకుట్టిల్ వీఱ్ఱిరుక్కు
నఙ్కై మనైక్కోర్ విళక్కమెనప్

పైత్త చుటికైప్ పటప్పాయఱ్
పతుమనాపన్ మార్పిల్వళర్
పరితి మణియు మెమక్కమ్మై
పణియల్ వాఴి వేయీన్ఱ

ముత్త ముకున్త నిన్కనివాయ్
ముత్తన్ తరుక ముత్తమే
ముక్కట్ చుటర్క్కు విరున్తిటుముమ్
ములైయాయ్
ముత్తన్ తరుకవే.
4

కోటుఙ్ కువటుమ్ పొరుతరఙ్కక్
కుమరిత్ తుఱైయిఱ్ పటుముత్తుమ్
కొఱ్కైత్ తుఱైయిఱ్ ఱుఱైవాణర్
కుళిక్కుఞ్ చలాపక్ కువాన్ముత్తుమ్

ఆటుమ్ పెరున్తణ్ టుఱైప్పొరునై
యాఱ్ఱిఱ్ పటుతెణ్ ణిలాముత్తుమ్
అన్తణ్ పొతియత్ తటఞ్చార
లరువి చొరియుఙ్ కుళిర్ముత్తుమ్

వాటుఙ్ కొటినుణ్ ణుచుప్పొచియ
మటవ మకళి రుటనాటుమ్
వణ్టఱ్ ఱుఱైక్కు వైత్తునెయ్త్తు
మణన్తాఴ్ నఱుమెన్ పుకైప్పటలమ్

మూటుఙ్ కుఴలాయ్ నిన్కనివాయ్
ముత్తన్ తరుక ముత్తమే
ముక్కట్ చుటర్క్కు విరున్తిటుముమ్
ములైయాయ్ ముత్తన్ తరుకవే.
5

వేఱు

పైవైత్త తుత్తిప్ పరూఉచ్చుటికై మున్ఱిఱ్
పచుఙ్కొటి యుటుక్కై కిఴియప్
పాయిరుట్ పటలఙ్ కిఴిత్తెఴు చుటర్ప్పరితి
పరితిక్ కొటిఞ్చి మాన్ఱేర్

మొయ్వైత్త కొయ్యుళై వయప్పురవి వాయ్చ్చెల్ల
ముట్కోల్ పిటిత్తు నెటువాన్
ముఱ్ఱత్తై యిరుళ్పట విఴుఙ్కున్ తుకిఱ్కొటి
మునైక్కణై వటిమ్పు నక్కా

మైవైత్త చెఞ్చిలైయు మమ్పులియు మోటనెటు
వాన్మీన్ మణన్తు కన్త
వటవరై ముకన్తనిన్ వయక్కొటి యెనప్పొలియు
మఞ్చివర్ వళాక నொచ్చిత్

తెయ్వత్ తమిఴ్క్కూట ఱఴైయత్ తఴైత్తవ
టిరుప్పవళ ముత్త మరుళే
చేల్వైత్త వొణ్కొటియై వలమ్వైత్త పెణ్కొటి
తిరుప్పవళ ముత్త మరుళే.
6

పిన్నఱ్ ఱిఱైక్కటన్ మతుక్కుట మఱత్తేక్కు
పెయ్ముకిఱ్ కారుటలమ్ వెణ్
పిఱైమతిక్ కూన్కుయక్ కైక్కటైఞ రొటుపుటై
పెయర్న్తిటై నుటఙ్క వొల్కు

మిన్నఱ్ ఱటిత్తుక్ కరుమ్పొఱ్ఱొటిక్కటైచి
మెల్లియర్ వెరీఇప్ పెయరవాన్
మీన్కణమ్ వెరుక్కొళ్ళ వెటివరాల్ కుతికొళ్ళుమ్
విట్పులమ్ విళై పులమెనక్

కన్నఱ్ పెరుఙ్కాటు కఱ్పకక్ కాట్టువళర్
కటవుణ్మా కవళఙ్ కొళక్
కామతే నువునిన్ఱు కటైవాయ్ కుతట్టక్
కతిర్క్కులై ముతిర్న్తు విళైయుఞ్

చెన్నెఱ్ పటప్పైమతు రైప్పతి పురప్పవ
టిరుప్పవళ ముత్త మరుళే
చేల్వైత్త వొణ్కొటియై వలమ్వైత్త పెణ్కొటి
తిరుప్పవళ ముత్త మరుళే.
7

చఙ్కో లిటుఙ్కటఱ్ ఱానైక్కు వెన్నిటు
తరాపతికణ్ మున్ఱిఱూర్త్త
తమనియక్ కుప్పైయున్ తిచైముతల్వర్ తటముటిత్
తామమున్ తలైమ యఙ్కక్

కొఙ్కో లిటుఙ్కైక్ కొటుఙ్కో లొటున్తిరి
కుఱుమ్పన్ కొటిచ్చుఱవు నిన్
కొఱ్ఱప్ పతాకైక్ కుఴాత్తినొటు మిరచతక్
కున్ఱినుఞ్ చెన్ఱు లావప్

పొన్కోల వేలైప్ పుఱత్తినొ టకత్తినిమిర్
పోరాఴి పరితి యిరతప్
పొఙ్కాఴి మఱ్ఱప్ పొరుప్పాఴి యిఱ్ఱిరి
పులమ్పప్ పులమ్పు చెయ్యచ్

చెఙ్కో ఱిరుత్తియ ముటిచ్చెఴియర్ కోమక
టిరుప్పవళ ముత్త మరుళే
చేల్వైత్త వొణ్కొటియై వలమ్వైత్త పెణ్కొటి
తిరుప్పవళ ముత్త మరుళే.
8

వేఱు

పరువరై ముతుపల వటియిని నెటునిల
నెక్కకు టక్కనియిఱ్
పటునఱై పటునిఱై కటముటై పటువక
టుప్పవు వట్టెఴవుమ్

విరితలై ముతలొటు విళైపుల ములైయవు
ఴక్కియ ముట్చుఱవిన్
విచైయినిన్ వఴినఱై మిటఱొటి కముకిన్వి
ఴుక్కులై నెక్కుకవుమ్

కరైయెఱి పుణరియి నిరుమటి పెరుకుత
టత్తుమ టుత్తమటక్
కళిఱొటు పిళిఱియ వికలియ ముకిలిని
రట్టియి రట్టియముమ్

మురచతిర్ కటినకర్ మతురైయిల్ వళర్కిళి
ముత్తమ ళిత్తరుళే
ముఴుతుల కుటైయతొర్ కవురియర్ కులమణి
ముత్తమ ళిత్తరుళే.
9

పుతైయిరుళ్ కిఴితర వెఴుతరు పరితివ
ళైత్తక టఱ్పువియిఱ్
పొతువఱ వటిమైచెయ్ తిటుమ్వఴి యటియర్పొ
రుట్టలర్ వట్టణైయిఱ్

ఱతైమలర్ పొతుళియ కళియళి కుమిఱుకు
ఴఱ్ఱిరు వైత్తవళచ్
చతతళ ముళరియిన్ వనితైయై యుతవుక
టైక్కణ్మ టప్పిటియే

పతుమమొ టొఴుకొళి వళైయుని నళినము
కత్తుకి టఱ్ఱుముఱప్
పనిమితి యొటుచువై యముతము నుతలొటు
చొఱ్కుత లైక్కణిఱీఇ

ముతుతమి ఴుతతియిల్ వరుమొరు తిరుమకన్
ముత్తమ ళిత్తరుళే
ముఴుతుల కుటైయతొర్ కవురియర్ కులమణి
ముత్తమ ళిత్తరుళే.
10

ముత్తప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

6-వతు వరుకైప్ పరువమ్

అఞ్చిలమ్ పోలిట వరిక్కురఱ్ కిణ్కిణి
యరఱ్ఱుచెఞ్ చీఱటి పెయర్త్
తటియిటున్ తొఱునిన్ నలత్తకచ్ చువటుపట్
టమ్పువి యరమ్పైయర్కటమ్

మఞ్చుతుఞ్ చళకత్ తిళమ్పిఱైయు మెన్తైముటి
వళరిళమ్ పిఱైయునాఱ
మణినూ పురత్తవిఴు మెన్కురఱ్ కోవచైయు
మటనటైక్ కోతొటర్న్తున్

చెఞ్చిలమ్ పటిపఱ్ఱు తెయ్వక్కు ఴాత్తినొటు
చిఱైయోతి మమ్పిన్ చెలచ్
చిఱ్ఱిటైక్ కొల్కిమణి మేకలైయిరఙ్కత్
తిరుక్కోయి లెనవెనఞ్చక్

కఞ్చముఞ్ చెఞ్చొఱ్ ఱమిఴ్క్ కూటలుఙ్ కొణ్ట
కామర్పూఙ్ కొటివరుకవే
కఱ్పకా టవియిఱ్ కటమ్పా టవిప్పొలి
కయఱ్కణా యకివరుకవే.
1

కుణ్టుపటు పేరకఴి వయిఱుళైన్ తీన్ఱపైఙ్
కోతైయుమ్ మతురమొఴుకుఙ్
కొఴితమిఴ్ప్ పనువఱ్ ఱుఱైప్పటియు మటనటైక్
కూన్తలమ్ పిటియుమఱుకాల్

వణ్టుపటు ముణ్టక మనైక్కుటి పుకచ్చివ
మణఙ్కమఴ విణ్టతొణ్టర్
మానతత్ తటమలర్ప్ పొఱ్కోయిల్ కుటికొణ్ట
మాణిక్క వల్లివిల్వే

టుణ్టుపటు మతినుతఱ్ ఱోకైయొటు మళవిల్పల
తొల్లురు వెటుత్తమర్చెయున్
తొటుచిలై యెనక్కకన ముకటుముట్ టిప్పూన్
తుణర్త్తలై వణఙ్కినిఱ్కుఙ్

కణ్టుపటు కన్నల్పైఙ్ కాటుపటు కూటఱ్
కలాపమామయిల్ వరుకవే
కఱ్పకా టవియిఱ్ కటమ్పా టవిప్పొలి
కయఱ్కణా యకివరుకవే.
2

ముయల్పాయ్ మతిక్కుఴవి తవఴ్చూ లటిప్పలవిన్
ముట్పొతి కుటక్కనియొటు
ముటవుత్ తటన్తాఴై ముప్పుటైక్ కనిచిన్త
మోతినీ రుణ్టిరుణ్ట

పుయల్పాయ్ పటప్పైత్ తటమ్పొఴిల్క ళన్ఱియేఴ్
పొఴిలైయు మొరుఙ్కలైత్తుప్
పుఱమూటు మణ్టచ్ చువర్త్తలమిటిత్తప్
పుఱక్కటన్ మటుత్తుఴక్కిచ్

చెయల్పాయ్ కటఱ్ఱానై చెఙ్కళఙ్ కొళవమ్మై
తిక్కువిచ యఙ్కొణ్టనాళ్
తెయ్వక్ కయఱ్కొటిక టిచైతిచై యెటుత్తెనత్
తిక్కెట్టు ముట్టవెటిపోయ్క్

కయల్పాయ్ కురమ్పణై పెరుమ్పణైత్ తమిఴ్మతురై
కావలన్ మకళ్వరుకవే
కఱ్పకా టవియిఱ్ కటమ్పా టవిప్పొలి
కయఱ్కణా యకివరుకవే.
3

వటమ్పట్ట నిన్ఱుణైక్ కొఙ్కైక్ కుటఙ్కొట్టు
మతురవము తుణ్టు కటైవాయ్
వఴియుమ్వెళ్ ళరువియెన నిలవుపొఴి కిమ్పురి
మరుప్పిఱ్ పొరుపిటిత్తుత్

తటమ్పట్ట పొఱ్ఱాతు చిన్తురఙ్ కుమ్పత్
తలత్తణివ తొప్పవప్పిచ్
చలరాచి యేఴున్ తటక్కైయిన్ ముకన్తుపిన్
ఱాననీ రానిరప్పి

ముటమ్పట్ట మతియఙ్ కుచప్పటై యెనక్కకన
ముకటుకై తటవియుటుమీన్
ముత్తమ్ పతిత్తిట్ట ముకపటా మెనవెఴు
ముకిఱ్పటా నెఱ్ఱిచుఱ్ఱుఙ్

కటమ్పట్ట చిఱుకట్ పెరుఙ్కొలైయ మఴవిళఙ్
కళిఱీన్ఱ పిటివరుకవే
కఱ్పకా టవియిఱ్ కటమ్పా టవిప్పొలి
కయఱ్కణా యకివరుకవే.
4

తేనొఴుకు కఞ్చప్ పొలన్చీ ఱటిక్కూట్టు
చెమ్పఞ్చి యిన్కుఴమ్పాల్
తెళ్ళము తిఱైక్కుమ్ పచుఙ్కుఴవి వెణ్టిఙ్కళ్
చెక్కర్మతి యాక్కరైపొరుమ్

వానొఴుకు తుఙ్కత్ తరఙ్కప్ పెరుఙ్కఙ్కై
వాణినతి యాచ్చివపిరాన్
మకుటకో టీరత్ తటిచ్చువ టఴుత్తియిటు
మరకతక్ కొమ్పుకతిర్కాల్

మీనొఴుకు మాయిరు విచుమ్పిఱ్ చెలుఙ్కటవుళ్
వేఴత్తిన్ మత్తకత్తు
వీఱ్ఱిరుక్ కుఞ్చే యిఴైక్కుమ్ పచుఙ్కముకు
వెణ్కవరి వీచుమ్ వాచక్

కానొఴుకు తటమలర్క్ కటిపొఴిఱ్ కూటల్వళర్
కవురియన్ మకళ్వరుకవే
కఱ్పకా టవియిఱ్ కటమ్పా టవిప్పొలి
కయఱ్కణా యకివరుకవే.
5

వేఱు

వటక్కుఙ్ కుమక్కున్ ఱిరణ్టేన్తుమ్
వణ్టన్ మకళిర్ చిఱుముఱ్ఱిల్
వారిక్ కువిత్త మణిక్కుప్పై
వానా ఱటైప్ప వఴిపిఴైత్తు

నటక్కుఙ్ కతిర్పొఱ్ పరిచిలా
నకువెణ్ పిఱైకైత్ తోణియతా
నాణ్మీన్ పరప్పుచ్ చిఱుమితప్పా
నాప్పణ్ మితప్ప నాఱ్కోట్టుక్

కటక్కుఞ్ చరత్తిన్ మతినతియుఙ్
కఙ్కా నతియు మెతిర్కొళ్ళక్
కకన వెళియుఙ్ కఱ్పకప్పూఙ్
కాటుఙ్ కటన్తు కటల్చురుఙ్క

మటుక్కున్ తిరైత్తణ్ టుఱైవైయై
వళనాట్ టరచే వరుకవే
మలైయత్ తువచన్ పెఱ్ఱపెరు
వాఴ్వే వరుక వరుకవే.
6

కణ్ణన్ తిమిర్న్తు తేనరువి
తుళైన్తా టఱుకాఱ్ ఱుమ్పిపచున్
తోట్టుక్ కతవన్తిఱప్ప మలర్త్
తోకై కుటిపుక్ కోకైచెయున్

తణ్ణఙ్ కమలక్ కోయిల్పల
చమైత్త మరుతత్ తచ్చన్ముఴు
తాఱ్ఱుక్ కముకు నాఱ్ఱియిటున్
తటఙ్కా వణప్పన్ తరిల్వీక్కుమ్

విణ్ణమ్ పొతిన్త మేకపటా
మిచైత్తూక్ కియమ్పన్ మణిక్కొత్తు
విరిన్తా లెనక్కా నిమిర్న్తుతలై
విరియుఙ్ కులైనెఱ్ కఱ్ఱైపల

వణ్ణమ్ పొలియుమ్ పణ్ణైవయన్
మతురైక్ కరచే వరుకవే
మలైయత్ తువచన్ పెఱ్ఱపెరు
వాఴ్వే వరుక వరుకవే.
7

తకరక్ కుఴలి నఱైయునఱై
తరుతీమ్ పుకైయున్ తిచైక్కళిఱ్ఱిన్
ఱటక్కై నాచిప్ పుఴైమటుప్పత్
తళరుఞ్ చిఱునుణ్ మరుఙ్కుల్పెరుఞ్

చికరక్ కళపప్ పొమ్మన్ములైత్
తెయ్వ మకళిర్ పుటైయిరట్టుఞ్
చెఙ్కైక్ కవరి ముకన్తెఱియుఞ్
చిఱుకాఱ్ కొచిన్తు కుటివాఙ్క

ముకరక్ కళివణ్ టటైకిటక్కు
ముళరిక్ కొటిక్కుఙ్ కలైక్కొటిక్కు
మురున్తు ముఱువల్ విరున్తిటుపున్
మూర నెటువెణ్ ణిలవెఱిప్ప

మకరక్ కరుఙ్కట్ చెఙ్కనివాయ్
మటమాన్ కన్ఱు వరుకవే
మలైయత్ తువచన్ పెఱ్ఱపెరు
వాఴ్వే వరుక వరుకవే.
8

తొటుక్కుఙ్ కటవుట్ పఴమ్పాటఱ్
ఱొటైయిన్ పయనే నఱైపఴుత్త
తుఱైత్తీన్ తమిఴి నొఴుకునఱుఞ్
చువైయే యకన్తైక్ కిఴఙ్కైయకఴ్న్

తెటుక్కుమ్ తొఴుమ్ప రుళక్కోయిఱ్
కేఱ్ఱుమ్ విళక్కే వళర్చిమయ
విమయప్ పొరుప్పిల్ విళైయాటు
మిళమెన్ పిటియే యెఱితరఙ్కమ్

ఉటుక్కుమ్ పువనఙ్ కటన్తునిన్ఱ
వొరువన్ ఱిరువుళ్ ళత్తిలఴ
కొఴుక వెఴుతిప్ పార్త్తిరుక్కు
ముయిఱో వియమే మతుకరమ్వాయ్

మటుక్కుఙ్ కుఴఱ్కా టేన్తుమిళ
వఞ్చిక్కొటియే వరుకవే
మలైయత్ తువచన్ పెఱ్ఱపెరు
వాఴ్వే వరుక వరుకవే.
9

పెరున్తే నిఱైక్కు నఱైక్కూన్తఱ్
పిటియే వరుక ముఴుఞానప్
పెరుక్కే వరుక పిఱైమౌలిప్
పెమ్మాన్ ముక్కట్ చుటర్క్కిటునల్

విరున్తే వరుక ముమ్ముతఱ్కుమ్
విత్తే వరుక విత్తిన్ఱి
విళైక్కుమ్ పరమా నన్తత్తిన్
విళైవే వరుక పఴమఱైయిన్

కురున్తే వరుక వరుళ్పఴుత్త
కొమ్పే వరుక తిరుక్కటైక్కణ్
కొఴిత్త కరుణైప్ పెరువెళ్ళఙ్
కుటైవార్ పిఱవిప్ పెరుమ్పిణిక్కోర్

మరున్తే వరుక పచుఙ్కుతలై
మఴలైక్ కిళియే వరుకవే
మలైయత్ తువచన్ పెఱ్ఱపెరు
వాఴ్వే వరుక వరుకవే.
10

వరుకైప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

7-వతు అమ్పులిప్ పరువమ్

కణ్టుపటు కుతలైప్ పచుఙ్కిళి యివట్కొరు
కలాపేత మెన్ననిన్నైక్
కలైమఱైకణ్ ముఱైయిటువ కణ్టో వలాతొణ్
కలానితి యెనత్తెరిన్తో

వణ్టుపటు తెరియఱ్ ఱిరుత్తాతై యార్మరపిన్
వఴిముత లెనక్కుఱిత్తో
వళర్చటై ముటిక్కెన్తై తణ్ణఱుఙ్ కణ్ణియా
వైత్తతు కటైప్పిటిత్తో

కుణ్టుపటు పాఱ్కటల్ వరున్తిరుచ్ చేటియొటు
కూటప్ పిఱన్తోర్న్తో
కోమాట్టి యివణిన్నై వమ్మెనక్ కొమ్మెనక్
కూవిటప్ పెఱ్ఱాయునక్

కణ్టుపటు చీరితన్ ఱాతలా లివళుట
నమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
1

కులత్తొటు తెయ్వక్ కుఴామ్పిఴిన్ తూఱ్ఱిక్
కుటిత్తుచ్ చువైత్తుమిఴ్న్త
కోతెన్ఱు మఴల్విటఙ్ కొప్పుళిక్ కిన్ఱవిరు
కోళినుచ్ చిట్టమెన్ఱుమ్

కలైత్తోటు మూటిక్ కళఙ్కమ్ పొతిన్తిట్ట
కయరోకి యెన్ఱుమొరునాళ్
కణ్కొణ్టు పార్క్కవుఙ్ కటవతన్ ఱెనవుమ్
కటఱ్పువి యెటుత్త్తికఴవిట్

పులత్తోరు ముటుమీన్ కణత్తోటు మోటునిన్
పోల్వార్క్కు మాపాతకమ్
పోక్కుమిత్ తలమలతు పుకలిల్లై కాణ్మిచైప్
పొఙ్కుపునల్ కఱ్పకక్కా

టలైత్తోటు వైయైత్ తుఱైప్పటి మటప్పిటియొ
టమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
2

కీఱ్ఱుమతి యెననిలవు తోఱ్ఱుపరు వత్తిలొళి
కిళర్నుతఱ్ చెవ్వివవ్విక్
కెణ్టైత్ తటఙ్కణా రెరువిట్ టిఱైఞ్చక్
కిటన్తతు ముటైన్తముతమ్విణ్

టూఱ్ఱుపుతు వెణ్కలై యుటుత్తుముఴు మతియెన
వుతిత్తవమై యత్తుమమ్మై
యొణ్ముకత్ తొఴుకుతిరు వఴకైక్ కవర్న్తుకొణ్
టో టినతు నిఱ్కమఱ్ఱై

మాఱ్ఱవ ళొటుఙ్ కేళ్వర్ మౌలియి లుఱైన్తతు
మఱైన్తునై యఴైత్త పొఴుతే
మఱ్ఱివళ్ పెరుఙ్కరుణై చొఱ్ఱిటక్ కటవతో
మణ్ముఴుతుమ్ విమ్ముపుయమ్ వైత్

తాఱ్ఱుముటి యరచుతవు మరచిళఙ్ కుమరియుట
నమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
3

విణ్టలమ్ పొలియప్ పొలిన్తిటుతి యేలునతు
వెమ్పణిప్ పకై విఴుఙ్కి
విక్కిటక్ కక్కిటత్ తొక్కిటర్ప్ పటుతివెయిల్
విరియుఞ్ చుటర్ప్ పరితియిన్

మణ్టలమ్ పుక్కనై యిరుత్తియెని నొన్ళొళి
మఴుఙ్కిట వఴుఙ్కిటుతిపొన్
వళర్చటైక్ కాట్టెన్తై వైత్తిటప్ పెఱుతియేన్
మాకణఞ్ చుఱ్ఱవచ్చఙ్

కొణ్టుకణ్ టుఞ్చా తిరుప్పతు మరుప్పొఙ్కు
కోతైయివళ్ చీఱటికణిన్
కుటర్ కుఴమ్పిటవే కుమైప్పతుమ్ పెఱుతియెఙ్
కోమాట్టి పాలటైన్తాల్

అణ్టపుకి రణ్టము మకణ్టముమ్ పెఱుతియా
లమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
4

ఎణ్ణిల్పల పువనప్పెరున్ తట్టై యూటురువి
యివళ్పెరుమ్ పుకఴ్ నెటునిలా
ఎఙ్కణు నిఱైన్తిటువ తఙ్కతనిన్ మెళ్ళనీ
యెళ్ళళవు మొణ్టుకొణ్టు

వెణ్ణిలవు పొఴివతు కిటైత్తనై మటుత్తివళ్
విఴిక్కటై కొఴిత్త కరుణై
వెళ్ళన్ తిళైత్తాటు పెఱ్ఱియాఱ్ ఱణ్ణళి
విళైప్పతుమ్ పెఱ్ఱనై కొలామ్

మణ్ణిలొణ్ పైఙ్కూఴ్ వళర్ప్పతు నిటత్తమ్మై
వైత్తిటుఞ్ చత్తియేకాణ్
మఱ్ఱొరు చుతన్తిర నినైక్కెన విలైకలై
మతిక్కటవు ణీయుముణర్వాయ్

అణ్ణలఙ్ కళియానై యరచర్కో మకళుట
నమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
5

మున్పుమ్ప రరచుచెయ్ పెరుమ్పావ ముఙ్కోప
మూరిమాత్ తొటర్ చాపముమ్
ముమ్మైత్ తమిఴ్చెఴియన్ వెప్పొటు కొటుఙ్కూను
మోచిత్త విత్తలత్తిన్

ఱన్పెరున్ తన్మైయై యుణర్న్తిలై కొల్ చివారాచ
తానియాయ్చ్ చీవన్ముత్తిత్
తలముమాయ్త్ తువాతచాన్ తత్తలము మానతిత్
తలమిత్ తలత్తిటైయేల్

మన్పెరుఙ్ కురవర్ పిఴైత్త పావముమఱ్ఱై
మామటికళిటు చాపముమ్
వళరిళమ్ పరువత్తు నరైతిరైయు ముతిర్కూను
మాఱ్ఱిటప్ పెఱుతికణ్టాయ్

అన్పరెన్ పురుకక్ కచిన్తిటు పచున్తేనొ
టమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
6

కుమ్పఞ్ చుమన్తమత వెళ్ళనీర్ కొట్టుఙ్
కొటుఙ్కళి ఱిటుమ్పోర్వైయాన్
కుటిలకో టీరత్ తిరున్తుకొణ్ టన్నలార్
కొయ్తళిర్క్ కైవరుటవుఞ్

చెమ్పఞ్ చుఱుత్తవుమ్ పతైపతైత్ తారఴఱ్
చికైయెనక్ కొప్పుళిక్కుఞ్
చీఱటికళ్ కన్ఱిచ్ చివన్తిట చెయ్వతున్
తిరువుళత్ తటైయాతు పొఱ్

ఱమ్పఞ్ చుమన్తీన్ఱ మానుట విలఙ్కిన్
తనిప్పుతల్వనుక్కు వట్టత్
తణ్కుటై నిఴఱ్ఱునినై వమ్మెన వఴైత్తన
టఴైత్తిటు కఴైక్ కరుమ్పొన్

ఱమ్పఞ్ చుటన్కొణ్ట మకరక్ కొటిక్కొటియొ
టమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
7

తుళితూఙ్కు తెళ్ళముత వెళ్ళరువి పొఴియునిన్
ఱొన్మరపు తఴైయవన్తు
తోన్ఱిటుఙ్ కౌరియర్ కులక్కొఴున్తైక్కణ్టు
తుణైవిఴియు మనమునిన్ఱు

కళితూఙ్క వళవళాయ్ వాఴామ లుణ్ణముతు
కలైయొటు మిఴన్తువెఱుమట్
కలత్తిటు పుతుక్కూ ఴినుక్కిరవు పూణ్టొరు
కళఙ్కమ్వైత్ తాయితువలాల్

ఒళితూఙ్కు తెళివిచుమ్ పినినిన్నొ టొత్తవ
నొరుత్తన్ కరత్తిన్ వారి
ఉణ్టొతుక్ కియమిచ్చి నళ్ళిరుళి లళ్ళియుణ్
టో టుకిన్ ఱాయెన్ చెయ్తాయ్

అళితూఙ్కు ఞిమిఱెఴున్ తార్క్కుఙ్ కుఴఱ్ఱిరువొ
టమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
8

మఴైకొన్ తళక్కోతై వమ్మినెన్ ఱళవినీ
వన్తిలై యెనక్ కటుకలుమ్
వాణ్ముకచ్ చెవ్విక్ కుటైన్తొతుఙ్ కినవనెతిర్
వరవొల్కి యోపణికళ్కో

ళిఴైక్కుఙ్కొల్ పిన్ఱొటర్న్ తెనవఞ్చి యోతాఴ్త్
తిరున్తనన్ పోలుమెనయా
మిత్తుణైయు మొరువాఱు తప్పువిత్ తోమ్వెకుళి
లినియొరు పిఴైప్పిల్లైకాణ్

టఴైక్కున్ తుకిఱ్కొటి ముకిఱ్కొటి తిరైత్తుమేఱ్
ఱలమ్వళర్ నకిఱ్కొటికళైత్
తాఴ్కుఴలు నీవినుతల్ వెయర్వున్ తుటైతమ్మై
చమయమితు వెన్ఱలువలిట్

టఴైక్కున్ తటమ్పురిచై మతురైత్ తురైప్పెణుట
నమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
9

ఏటకత్ తెఴుతాత వేతచ్ చిరత్తర
చిరుక్కుమివళ్ చీఱటికణిన్
నితయత్ తటత్తుమ్ పొలిన్తవర్ తిరువుళత్
తెణ్ణియన్ ఱేకపటమా

నాటకత్ తైన్తొఴి నటిక్కుమ్ పిరాన్ఱెయ్వ
నతియొటు ముటిత్తల్ పెఱ్ఱాయ్
నఙ్కైయివ టిరువుళ మకిఴ్చ్చిపెఱి లితుపోలొర్
నఱ్ఱవప్ పేఱిల్లైకాణ్

మాటకక్ కటైతిరిత్ తిన్నరమ్ పార్త్తుకిర్
వటిమ్పుతై వరుమన్నలార్
మకరయాఴ్ మఴలైక్కు మరవఙ్క ణుణ్టుకిల్
వఴఙ్కక్ కొఴుఙ్కోఙ్కుతూఙ్

కాటకప్ పొఱ్కిఴి యవిఴ్క్కుమతు రైతిరువొ
టమ్పులీ యాటవావే
ఆణిప్పొన్ విల్లిపుణర్ మాణిక్క వల్లియుట
నమ్పులీ యాటవావే.
10

అమ్పులిప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

8-వతు అమ్మానైప్ పరువమ్

కరైక్కుఙ్ కటామిరు కవుట్కుట ముటైన్తూఱ్ఱు
కళిఱుపెరు వయిఱుతూర్ప్పక్
కవళన్ తిరట్టిక్ కొటుప్పతెన వుఞ్చూఴ్న్తొర్
కలైమతిక్ కలచవముతుక్

కిరైక్కుమ్ పెరున్తేవర్ పున్కణ్ టుటైత్తిట
వెటుత్తముత కలచమ్ వెవ్వే
ఱీన్తిటువ తెనవుముఴు ముత్తిట్ టిఴైత్తిట్ట
వెఱిపన్తిన్ నిరైయెన్నవుమ్

విరైక్కున్ తళిర్క్కైక్ కొఴున్తా మరైత్తుఞ్చి
మీతెఴున్ తార్త్తపిళ్ళై
వెళ్ళోతి మత్తిరళి తెనవున్ కరుమ్పాఱై
మీమిచైచ్ చెన్చాన్తువైత్

తరైక్కున్తిరైక్కైవెళ్ ళరువివై యైత్తుఱైవి
యమ్మానై యాటియరుళే
ఆకఙ్ కలన్తొరువర్ పాకమ్ పకిర్న్తపెణ్
ణమ్మానై యాటియరుళే.
1

తిఙ్కట్ కొఴున్తైక్ కొఴున్తుపటు పటర్చటైచ్
చెరుకుతిరు మణవాళన్మేఱ్
చెఴుమణప్ పన్తరి లెటుత్తెఱియు మముతవెణ్
టిరళైయిఱ్ పురళుమఱుకాఱ్

పైఙ్కట్ చురుమ్పెన విచుమ్పిఱ్ పటర్న్తెఴుమ్
పనిమతి మిచైత్తావిటుమ్
పరువమట మానెనవె నమ్మనైని నమ్మనైప్
పటైవిఴిక్ కయల్పాయ్న్తెఴు

వెఙ్కట్ కటుఙ్కొలైయ వేఴక్కు ఴామితెన
మేకక్ కుఴాత్తైముట్టి
విళైయాటు మఴకళిఱు కటైవాయ్ కుతట్టముకై
విణ్టవమ్ పైన్తుకోత్త

అఙ్కట్ కరుమ్పేన్తు మపిటేక వల్లితిరు
వమ్మానై యాటియరుళే
ఆకఙ్ కలన్తొరువర్ పాకమ్ పకిర్న్తపెణ్
ణమ్మానై యాటియరుళే.
2

కళ్ళూఱు కఞ్చక్ కరత్తూఱు చేయొళి
కలప్పచ్ చివప్పూఱియుమ్
కరుణైప్ పెరుక్కూఱ వముతూఱు పార్వైక్
కటైక్కట్ కఱుప్పూఱియుమ్

నళ్ళూఱు మఱువూ ఱకఱ్ఱుముక మతియిల్వెణ్
ణకైయూఱు నిలవూఱియుమ్
నఱ్ఱారళ వమ్మనైయొర్ చిఱ్కుణత్ తినైమూన్ఱు
నఱ్కుణఙ్ కతువల్ కాట్ట

ఉళ్ళూఱు కళితుళుమ్ పక్కురవ రిరువీరు
ముఱ్ఱిటు తువాత చాన్తత్
తొరుపెరు వెళిక్కే విఴిత్తుఱఙ్ కున్తొణ్ట
రుఴువలన్ పెన్పురుకనెక్

కళ్ళూఱ వుళ్ళే కచిన్తూఱు పైన్తేఱ
లమ్మానై యాటియరుళే
ఆకఙ్ కలన్తొరువర్ పాకమ్ పకిర్న్తపెణ్
ణమ్మానై యాటియరుళే.
3

కులైపట్ట కాన్తట్ టళిర్క్కైయిఱ్ చెమ్మణి
కుయిన్ఱవమ్ మనైనిత్తిలఙ్
కోత్తవమ్ మనైమున్ చెలప్పిన్ చెలున్తన్మై
కోకనక మనైయాట్టిపాఱ్

కలైపట్ట వెణ్చుటర్క్ కటవుటో య్న్ తేకవతు
కణ్టుకొణ్ టేపుఴుఙ్కుఙ్
కాయ్కతిర్క్ కటవుళుమ్ పిన్ఱొటర్వ తేయ్ప్పక్
కఱఙ్కరువి తూఙ్కువోఙ్కు

మలైప్పట్ట వారముమ్ వయిరముమ్ పిఱవుమా
మామణిత్ తిరళైవారి
మఱితిరైక్ కైయా లెటుత్తెఱియ నాఱ్కోట్టు
మతకళిఱు పిళిఱియోటుమ్

అలైపట్ట వైయైత్ తుఱైచ్చిఱై యనప్పేటై
యమ్మానై యాటియరుళే
ఆకఙ్ కలన్తొరువర్ పాకమ్ పకిర్న్తపెణ్
ణమ్మానై యాటియరుళే.
4

తమరాన నిన్ఱుణైచ్ చేటియరి లొరుచిలర్
తటక్కైయి నెటుత్తాటునిన్
ఱరళవమ్ మనైపిటిత్ తెతిర్వీచి వీచియిట
చారివల చారితిరియా

నిమిరాము నమ్మనైయొ రాయిర మెటుత్తెఱియ
నిరైనిరైయ తాయ్కకనమేల్
నిఱ్కిన్ఱ తమ్మైనీ పెఱ్ఱవకి లాణ్టము
నిరైత్తువైత్ తతుకటుప్ప

ఇమిరా వరిచ్చురుమ్ పార్త్తెఴప్ పొఴిలూ
టెఴున్తపైన్ తాతుల కెలామ్
ఇరుళ్చెయచ్ చెయ్తునిన్ చేనా పరాకమెను
మేక్కమళ కాపురిక్కుమ్

అమరా మతిక్కుఞ్చెయ్ మతురా పురిత్తలైవి
యమ్మానై యాటియరుళే
ఆకఙ్ కలన్తొరువర్ పాకమ్ పకిర్న్తపెణ్
ణమ్మానై యాటియరుళే.
5

ఉయిరా యిరుక్కిన్ఱ చేటియరిన్ మలర్మీ
తుతిత్తవ ళెతిర్త్తునిన్నో
టొట్టియెట్ టిప్పిటిత్ తిట్టవమ్ మనైతేటి
యోటియా టిత్తిరియనీ

పెయరా తిరున్తువిళై యాటువతు కణ్టెన్తై
పిఱైముటి తుళక్క ముటిమేఱ్
పెరుకుచుర కఙ్కైనురై పొఙ్కలమ్ మానైయప్
పెణ్కొటియు మాటన్మాన

వెయరా మనమ్పుఴుఙ్ కిటుమమరర్ తచ్చనుమ్
వియప్పచ్ చెయున్తవళమా
మేటైయున్ తణ్టరళ మాటమున్ తెణ్ణిలా
వీచత్ తిచైక్కళిఱెలామ్

అయిరా వతత్తినై నికర్క్కుమతు రైత్తలైవి
యమ్మానై యాటియరుళే
ఆకఙ్ కలన్తొరువర్ పాకమ్ పకిర్న్తపెణ్
ణమ్మానై యాటియరుళే.
6

వేఱు

ముత్తమ ఴుత్తియ వమ్మనై కైమ్మలర్
ముళరిమ ణఙ్కమఴ
మొయ్కుఴల్ వణ్టునిన్ మైవిఴి వణ్టిన్
ముయఙ్కి మయఙ్కియిటక్

కొత్తు మణిత్తిర ళిఱ్చెయు మమ్మనై
కుయిలిన్మి ఴఱ్ఱియనిన్
కుఴలిని చైక్కురు కిప్పని తూఙ్కు
కుఱున్తుళి చిన్తియిట

విత్తురు మత్తిలి ఴైత్తవు నిన్కై
విరఱ్పవ ళత్తళిరిన్
విళైతరు మొళ్ళొళి తిరుటప్ పోవతు
మీళ్వతు మాయ్త్తిరియ

అత్తన్ మనత్తెఴు తియవుయి రోవియ
మాటుక వమ్మానైయే
అఴకు తఴైన్తకల్ యాణచవున్తరి
యాటుక వమ్మానైయే.
7

కిళనిల వుమిఴ్పరు ముత్తిన్ కోవై
యెటుత్తవర్ తిరుమార్పుక్
కిటువ కటుప్పవు మప్పరి చేపల
మణియి నియఱ్ఱియిటుమ్

వళరొళి విమ్మియ వమ్మనై చెల్వతు
వానవి లొత్తిటవుమ్
మననెక్ కురుకప్ పరమా నన్త
మటుత్త తిరుత్తొణ్టర్క్

కళికని యత్తిరు వరుళ్కని యుఙ్కని
యాటుక వమ్మానైయే
అఴకు తఴైన్తకల్ యాణ చవున్తరి
యాటుక వమ్మానైయే.
8

కైమ్మల రిఱ్పొలి కతిర్ముత్ తమ్మనై
నకైముత్ తొళితోయక్
కణ్టవర్ నిఱ్కప్ పిఱర్చిలర్ చెఙ్కైక్
కమలచ్ చుటర్కతువచ్

చెమ్మణి యిఱ్చెయ్ తిఴైత్తన వెనవుఞ్
చిఱ్చిలర్ కట్కటైయిన్
చెవ్వియై వవ్వియ పిన్కరు మణియిఱ్
చెయ్తన కొల్లెనవున్

తమ్మన మొప్ప వురైప్పన మఱ్ఱైచ్
చమయత్ తమైవుపెఱార్
తత్తమి నిన్ఱు పితఱ్ఱువ పొరువత్
తనిముతల్ యామెన్పార్క్

కమ్మనై యాయవర్ తమ్మనై యానవ
ళాటుక వమ్మానైయే
అఴకు తఴైన్తకల్ యాణ చవున్తరి
యాటుక వమ్మానైయే.
9

ఒళ్ళొళి మరకత ముమ్ముఴు నీలము
మొణ్టర ళత్తిరళుమ్
ఒఴుకొళి పొఙ్క విళైన్తిటు మమ్మనై
యొరుమూన్ ఱటైవిలెటాక్

కళ్ళవిఴ్ కోతై విచుమ్పుఱ వీచువ
కణ్ణుతల్ పాఱ్చెలనిన్
కైయిల్ వళర్త్త పచుఙ్కిళి యుమ్వళర్
కామర్ కరుఙ్కుయిలుమ్

పిళ్ళైవె ళోతిమ ముమ్ముఱై ముఱైయాఱ్
పెరుకియ కాతలైమేఱ్
పేచ విటుప్ప కటుప్ప వణైత్తొరు
పెటైయో టాచవనమ్

అళ్ళల్ వయిఱ్ఱుయిన్ మతురైత్ తురైమక
ళాటుక వమ్మానైయే
అఴకు తఴైన్తకల్ యాణచవున్తరి
యాటుక వమ్మానైయే.
10

అమ్మానైప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

9-వతు నీరాటఱ్ పరువమ్

వళైయాటు వణ్కైప్ పొలన్చఙ్ కొటుమ్పొఙ్కు
మఱితిరైచ్ చఙ్కొలిట
మతరరిక్ కట్కయల్ వరిక్కయ లొటుమ్పురళ
మకరన్త ముణ్టువణ్టిన్

కిళైయొటు నిన్ఱిరుక్ కేచపా చత్తినొటు
కిళర్చైవ లక్కొత్తెఴక్
కిటైయాత పుతువిరున్ తెతిర్కొణ్టు తత్తమిఱ్
కేళిర్క టఴీఇక్కొణ్టెనత్

తళైయొటు కరైయటిచ్ చిఱుకట్ పెరుఙ్కైత్
తటక్కళి ఱెటుత్తు మఱ్ఱత్
తవళక్ కళిఱ్ఱినొటు ముట్టవిట్ టెట్టుమత
తన్తియుమ్ పన్తటిత్తు

విళైయాటుమ్ వైయైత్ తటన్తుఱై కుటైన్తుపుతు
వెళ్ళనీ రాటియరుళే
విటైక్కొటి యవర్కొరు కయఱ్కొటి కొటుత్తకొటి
వెళ్ళనీ రాటియరుళే.
1

నిరైపొఙ్ కిటుఞ్చెఙ్కై వెళ్వళై కళిప్పనకై
నిలవువిరి పవళమ్వెళిఱ
నీలక్ కరుఙ్కువళై చెఙ్కువళై పూప్పవఱ
నెఱికుఴఱ్ కఱ్ఱై చరియత్

తిరైపొఙ్కు తణ్ణన్ తుఱైకుటైన్ తాటువ
చెఴున్తరఙ్ కక్కఙ్కైనుణ్
చిఱుతివలై యాప్పొఙ్కు మానన్త మాక్కట
ఱిళైత్తాటు కిన్ఱతేయ్ప్పక్

కరైపొఙ్కు మఱితిరైక్ కైయాఱ్ ఱటమ్పణైక్
కఴనియిఱ్ కన్నియాములైక్
కళపక్ కుఴమ్పైక్ కరైత్తువిట్ టళ్ళఱ్
కరుఞ్చేఱు చెఞ్చేఱతాయ్

విరైపొఙ్ కిటత్తుఙ్క వేకవతి పొఙ్కుపుతు
వెళ్ళనీ రాటియరుళే
విటైక్కొటి యవర్క్కొరు కయఱ్కొటి కొటుత్తకొటి
వెళ్ళనీ రాటియరుళే.
2

పణ్ణాఱు కిళిమొఴిప్ పావైనిన్ ఱిరుమేని
పాచొళి విరిప్ప వన్తణ్
పవళక్ కొటిక్కామర్ పచ్చిళఙ్ కొటియతాయ్ప్
పరుముత్త మరకతమాయ్త్

తణ్ణాఱు మల్లఱ్ ఱుఱైచ్చిఱై యనఙ్కళి
తఴైక్కుఙ్ కలామఞ్ఞైపాయ్చ్
చకలమున్ నిన్ఱిరుచ్ చొరుపమెన్ ఱోలిటుఞ్
చతుమఱైప్ పొరుళ్ వెళియిటక్

కణ్ణాఱు కుఴలియర్ కుటక్కొఙ్కై పొఙ్కుచెఙ్
కళపముఙ్ కత్తూరియుమ్
కర్ప్పురము మొక్కక్ కరైత్తోటి వాణియుఙ్
కాళిన్తి యుఙ్కఙ్కైయామ్

విణ్ణాఱు మళవళాయ్ విళైయాటు వైయైపుతు
వెళ్ళనీ రాటియరుళే
విటైక్కొటి యవర్క్కొరు కయఱ్కొటి కొటుత్తకొటి
వెళ్ళనీ రాటియరుళే.
3

తూఙ్కుచిఱై యఱుకా లుఱఙ్కుకుఴ నిన్ఱుణైత్
తోఴియర్కణ్ మెఱ్కుఙ్కుమన్
తోయుమ్ పనిత్తుఱైచ్ చివిఱవీ చక్కుఱున్
తుళియెమ్ మరుఙ్కుమోటి

వాఙ్కుమలై విల్లిమార్ విణ్ణుఱు ననైన్తవర్
వనైన్తిటు తికమ్పరఞ్ చెవ్
వణ్ణమాచ్ చెయ్వతచ్ చెవ్వాన వణ్ణరొటు
మఞ్చళ్విళై యాటలేయ్ప్పత్

తేఙ్కుమలై యరువినెటు నీత్తతు మాచుణత్
తిరళ్పుఱఞ్ చుఱ్ఱియీర్ప్పచ్
చినవేఴ మొన్ఱొరు చుఴిచ్చుఴలన్ మన్తరన్
తిరైకటన్ మతిత్తన్మానుమ్

వీఙ్కుపునల్ వైయైత్తటన్తుఱై కుటైన్తుపుతు
వెళ్ళనీ రాటియరుళే
విటైక్కొటి యవర్కొరు కయఱ్కొటి కొటుత్తకొటి
వెళ్ళనీ రాటియరుళే.
4

తుళిక్కుమ్ పనిత్తివలై చితఱక్ కుటైన్తాటు
తుఱైయిఱ్ ఱుఱైత్తమిఴొటుమ్
తొన్మఱై తెళిక్కుఙ్ కలైక్కొటి యెనున్తుణైత్
తోఴీమూఴ్ కిప్పునన్మటుత్

తొళిక్కుమ్ పతత్తుమఱ్ ఱవళెన వనప్పేటై
యోటిప్ పిటిప్పతమ్మై
యొణ్పరి పురత్తొనియు మటనటైయుమ్ వௌవిన
తుణర్న్తుపిన్ ఱొటర్వతేయ్ప్ప

నెళిక్కున్ తరఙ్కత్ తటఙ్కఙ్కై యుటనొట్టి
నిత్తిలప్ పన్తాటవుమ్
నిరైమణిత్ తిరళిన్ కఴఙ్కాట వున్తన్
నెటుత్తిరైక్ కైయెటుత్తు

విళిక్కుమ్ పెరున్తణ్ టుఱైక్కటవుళ్ వైయైనెటు
వెళ్ళనీ రాటియరుళే
విటైక్కొటి యవర్కొరు కయఱ్కొటి కొటుత్తకొటి
వెళ్ళనీ రాటియరుళే.
5

వేఱు

తుఙ్క ములైప్పొఱ్ కుటఙ్కొణ్టు
తూనీర్నీన్తి విళైయాటున్
తుణైచ్చే టియర్కణ్ మేఱ్పచుమ్పొఱ్
చుణ్ణ మెఱియ వరచ్చేన్త

అఙ్కణ్ విచుమ్పి నిన్కుఴఱ్కాట్
టఱుకాఱ్ కరుమ్ప రెఴున్తార్ప్ప
తైయన్ ఱిరుమే నియలమ్మై
యరుట్కట్ చురుమ్పార్త్ తెఴన్మానచ్

చెఙ్క ణిళైఞర్ కళిర్కామత్
తీముణ్ టిటక్కణ్ టిళమకళిర్
చెఴుమెన్ కుఴఱ్కూట్ టకిఱ్పుకైయాఱ్
ఱిరళ్కాయ్క్ కతలి పఴుత్తునఱై

పొఙ్కు మతురైప్ పెరుమాట్టి
పుతునీ రాటి యరుళుకవే
పొరునైత్ తుఱైవన్ పొఱ్పావాయ్
పుతునీ రాటి యరుళూకవే.
6

ఇఴియుమ్ పునఱ్ఱణ్ టుఱైమున్ఱి
లితువెమ్ పెరుమాన్ మణ్చుమన్త
ఇటమెన్ ఱలర్వెణ్ కమలప్పెణ్
ణిచైప్పక్ కచిన్తుళ్ ళురుకియిరు

విఴియుఞ్ చివప్పవానన్త
వెళ్ళమ్పొఴిన్తు నిన్ఱనైయాల్
మీణ్టుమ్ పెరుక విటుత్తవర్కోర్
వేలై యిటుతన్ మికైయన్ఱే

పిఴియు నఱైక్కఱ్ పకమలర్న్త
పిరచ మలర్పూన్ తుకణ్మూఴ్కుమ్
పిఱైక్కోట్ టయిరా వతఙ్కూన్తఱ్
పిటియో టాటత్ తేనరువి

పొఴియుమ్ పొఴిఱ్కూ టలిఱ్పొలివాయ్
పుతునీ రాటి యరుళుకవే
పొరునైత్ తుఱైవన్ పొఱ్పావాయ్
పుతునీ రాటి యరుళూకవే.
7

మఱిక్కున్ తిరైత్తణ్ పునల్వైయై
వణ్ట లిటుమణ్ కూటైకట్టి
వారిచ్ చుమన్తోర్క్ కమ్మైతుణై
మణిప్పొఱ్ కుటత్తిఱ్ కరైత్తూఱ్ఱుమ్

వెఱిక్కుఙ్ కుమచ్చే ఱెక్కరిటుమ్
విరైప్పూన్ తుఱైమణ్ పోలొరుత్తి
వెణ్పిట్ టిటవు మటిత్తొరువన్
వేలై కొళవుమ్ వేణ్టుమెనక్

కుఱిక్కు మిటత్తిఱ్ ఱటన్తూనీర్
కుటైయప్ పెఱినక్ కఙ్కైతిరుక్
కోటీ రత్తుక్ కుటియిరుప్పుఙ్
కూటా పోలుమ్ పొలన్కువట్టుప్

పొఱిక్కుఞ్ చుఱవక్ కొటియుయర్తతాయ్
పుతునీ రాటి యరుళుకవే
పొరునైత్ తుఱైవన్ పొఱ్పావాయ్
పుతునీ రాటి యరుళూకవే.
8

వేఱు

చొఱ్కొటి యోటు మలర్క్కొటి కొయ్తు
తొటుత్త విరైత్తొటైయుమ్
చున్తరి తీట్టియ చిన్తుర ముమ్మిరు
తుఙ్కక్ కొఙ్కైకళిన్

విఱ్కొటి కోట్టియ కుఙ్కుమ ముఙ్కుటై
వెళ్ళఙ్ కొళ్ళైకొళ
వెళియే కణ్టునిన్ వటివఴ కైయన్
విఴిక్కు విరున్తు చెయ

విఱ్కొటి యోటు కయఱ్కొటి వీర
నెటుత్త కరుప్పువిలుమ్
ఇన్తిర తనువుమ్ వణఙ్క వణఙ్కు
మిణైప్పురు వక్కొటిచేర్

పొఱ్కొటి యిమయ మటక్కొటి వైయైప్
పుతునీ రాటుకవే
పొరునైత్ తుఱైయొటు కుమరిత్ తుఱైయవళ్
పుతునీ రాటుకవే.
9

కొళ్ళైవె ళరువి పటిన్తిటు మిమయక్
కూన్తన్ మటప్పిటిపోల్
కొఱ్కైత్ తుఱైయిఱ్ చిఱైవిరి యప్పునల్
కుటైయు మనప్పెటైపోల్

తెళ్ళము తక్కట నటువిఱ్ ఱోన్ఱు
చెఴుఙ్కమ లక్కుయిల్పోల్
తెయ్వక్ కఙ్కైత్ తిరైయూ టెఴుమొరు
చెమ్పవ ళక్కొటిపోల్

కళ్ళవిఴ్ కోతైయర్ కుఴలిఱ్ కుఴలిచై
కఱ్ఱుప్ పొఱ్ఱరువిఱ్
కళినఱ వుణ్ట మటప్పెటైయోటు
కలన్తు ముయఙ్కివరిప్

పుళ్ళుఱై పూమ్పొఴిన్ మతురైత్ తురైమకళ్
పుతునీ రాటుకవే
పొరునైత్ తుఱైయొటు కుమరిత్ తుఱైయవళ్
పుతునీ రాటుకవే.
10

నీరాటఱ్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

10-వతు ఊచఱ్ పరువమ్

ఒళ్ళొళియ పవళక్ కొఴుఙ్కాన్ మిచైప్పొఙ్కు
మొఴుకొళియ వయిరవిట్టత్
తూఱ్ఱుఞ్ చెఴున్తణ్ ణిలాక్కాల్ విఴున్తనైయ
వొణ్టరళ వటమ్వీక్కియే

అళ్ళిట వఴిన్తుచెఱ్ ఱొళితుళుమ్ పుఙ్కిరణ
వరుణరన్ నప్పలకైపుక్
కాటునిన్ ఱోఱ్ఱమప్ పరితిమణ్ టలమ్వళ
రరుమ్పెరుఞ్ చుటరైయేయ్ప్పత్

తెళ్ళుచువై యముతఙ్ కనిన్తవా నన్తత్
తిరైకటన్ మటిత్తుఴక్కుఞ్
చెల్వచ్ చెరుక్కర్కణ్ మనక్కమల నెక్కపూఞ్
చేర్క్కైయిఱ్ పఴైయ పాటఱ్

పుళ్ళొలి యెఴక్కుటి పుకున్తచున్ తరవల్లి
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
1

విఱ్పొలియ నిలవుపొఴి వెణ్ణిత్ తిలమ్పూణ్టు
విఴుతుపట మఴకతిర్విటుమ్
వెణ్టాళ వూచలిన్ మిచైప్పొలితల్ పుణ్టరిక
వీట్టిల్ పొలిన్తుమతురచ్

చొఱ్పొలి పఴమ్పాటల్ చొల్లుకిన్ ఱవళునిన్
చొరుపమెన్ పతుమిళనిలాత్
తూఱ్ఱుమతి మణ్టలత్ తముతమా యమ్మైనీ
తోన్ఱుకిన్ ఱతుమ్విరిప్ప

ఎఱ్పొలియ వొఴుకుముఴు మాణిక్క మణిముకప్
పేఱిమఴై ముకిఱవఴ్వతవ్
వెఱిచుటర్క్ కటవుటిరు మటియిలవన్ మటమక
ళిరున్తువిళై యాటలేయ్క్కుమ్

పొఱ్పురిచై మతురా పురిప్పొలి తిరుప్పావై
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
2

ఉరుకియ పచుమ్పొన్ నచుమ్పవెయిల్ వీచుపొన్
నూచలై యుతైన్తాటలుమ్
ఒణ్టళి రటిచ్చువ టుఱప్పెఱు మచోకునఱ
వొఴుకుమలర్ పూత్తుతిర్వతున్

ఱిరుమునురు వఙ్కరన్ తెన్తైయార్ నిఱ్పతు
తెరిన్తిట నమక్కితువెనాచ్
చెఞ్చిలైక్ కళ్వనొరు వన్ఱొటై మటక్కాతు
తెరికణైకళ్ చొరివతేయ్ప్ప

ఎరిమణి కుయిన్ఱపొఱ్ చెయ్కున్ఱు మఴకతి
రెరిప్పవెఴు చెఞ్చోతియూ
టిళమతి యిమైప్పతున్ ఱిరుముకచ్ చెల్వివేట్
టెఴునాత్ తలైత్తవమవన్

పురివతు కటుక్కుమతు రాపురి మటక్కిళ్ళై
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
3

కఙ్కైముటి మకిఴ్నర్తిరు వుళమచైన్ తాటక్
కలన్తాటు పొన్నూచలక్
కటవుటిరు నోక్కత్తు నెక్కురుకి యిటనిన్
కటైక్కణோక్ కత్తుమఱ్ఱచ్

చెఙ్కణ్విటై యవర్మనము మొక్కక్ కరైన్తురుకు
చెయ్కైయవర్ చిత్తమే పొఱ్
ఱిరువూచలావిరున్ తాటుకిన్ ఱాయెనుఞ్
చెయ్తియై యెటుత్తురైప్ప

అఙ్కణెటు నిలమ్విటర్ పటక్కిఴిత్ తోటువే
రటియిఱ్ పఴుత్త పలవిన్
అళిపొఱ్ చుళైక్కుటక్ కనియుటైన్ తూఱ్ఱతే
నరువిపిల మేఴుముట్టిప్

పొఙ్కివఴి పొఴిన్మతుర మతురైనా యకితిరుప్
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
4

చేర్క్కుఞ్ చువైప్పాట లమితొఴుక వొఴుకుపొఱ్
ఱిరువూచల్ పాటియాటచ్
చివపిరాన్ ఱిరుముటి యచైప్పముటి మేఱ్పొఙ్కు
చెఙ్కణా వరచకిలమ్వైత్

తార్క్కుమ్ పణాటవి యచైప్పచ్ చరాచరము
మచైకిన్ఱ తమ్మనైయచైన్
తాటలా లణ్టము మకణ్టపకి రణ్టము
మచైన్తాటు కిన్ఱ తేయ్ప్పక్

కార్కొన్ తళక్కోతై మటవియర్ కుఴఱ్కూట్టు
కమఴ్నఱుమ్ పుకైవిణ్మిచైక్
కైపరన్ తెఴువతురు మాఱిరవి మణ్టలఙ్
కైక్కొళ విరుప్పటలవాన్

పోర్క్కిన్ఱ తొక్కుమతు రాపురి మటక్కిళ్ళై
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
5

తేర్క్కోల మొటునిన్ ఱిరుక్కోల ముఙ్కణ్టు
చిన్తనై పుఴుఙ్కు కోపత్
తీయవియ మూణ్టెఴుఙ్ కామా నలఙ్కాన్ఱ
చికైయెన వెఴున్తుపొఙ్కున్

తార్క్కోల వేణియర్త ముళ్ళమెన వేపొఱ్
ఱటఞ్చిలైయు మురుకియోటత్
తణ్మతి ముటిత్తతుమ్ వెళ్విటైక్ కొణ్మణి
తరిత్తతుమ్ విరుత్తమాకక్

కార్క్కోల నీలక్ కరుఙ్కళత్ తోటొరువర్
చెఙ్కళత్ తేఱ్ఱలమరక్
కట్కణై తురక్కుఙ్ కరుమ్పురువ విల్లొటొరు
కైవిఱ్ కునిత్తునిన్ఱ

పోర్క్కోల మేతిరు మణక్కోల మానపెణ్
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
6

కుఴియుమ్ పచుఙ్కణ్ ముచుక్కలై వెరీఇచ్చిఱు
కుఱుమ్పలవి నెటియపారక్
కొమ్పొటి పటత్తూఙ్కు ముట్పుఱక్ కనియిన్
కుటఙ్కొణ్టు నీన్తన్ మటైవాయ్

వఴియుఙ్ కొఴున్తే నువట్టెఴు తటఙ్కావిన్
వళ్ళుకిర్క్ కరువిరఱ్కూన్
మన్తిక ళిర్న్తేకుమ్ విచైయినిల్ విచైన్తెఴు
మరక్కోటు పాయవయిఱు

కిఴియుఙ్ కలైత్తిఙ్క ళముతరువి తూఙ్కువ
కిళైత్తువణ్ టుఴుపైన్తుఴాయ్క్
కేచవన్ కాల్వీచ వణ్టకో ళకైముకటు
కీణ్టువెళ్ ళరువిపొఙ్కిప్

పొఴియున్ తిఱత్తినై నికర్క్కుమతు రైత్తలైవి
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
7

ఒల్కుఙ్ కొటిచ్చిఱు మరుఙ్కిఱ్ కిరఙ్కిమెల్
లోతివణ్ టార్న్తెఴప్పొన్
నూచలై యుతైన్తాటు మళవిన్మలర్ మకళమ్మై
యుళ్ళటిక్ కూన్పిఱైతఴీఇ

మల్కుఞ్ చువట్టినై వలమ్పురిక్ కీఱ్ఱితుకొల్
వాణియెన్ ఱచతియాటి
మణిముఱువల్ కోట్టనిన్ వణఙ్కా ముటిక్కొరు
వణక్కనెటు నాణ్వఴఙ్కప్

పిల్కుఙ్ కుఱుమ్పనిక్ కూతిర్క్ కుటైన్తెనప్
పిరచనా ఱైమ్పాఱ్కిళమ్
పేతైయర్క ళూట్టుమ్ కొఴుమ్పుకై మటుత్తుమెన్
పెనటెయొటు వరిచ్చురుమ్పర్

పుల్కున్ తటమ్పణై యుటుత్తమతు రైత్తలైవి
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
8

కొన్చెయ్త చెఴుమణిత్ తిరువూచ లరమకళిర్
కొణ్టాట వాటున్తొఱుఙ్
కుఱుముఱువ నెటునిల వరున్తుఞ్ చకోరమాయ్క్
కూన్తలఙ్ కఱ్ఱై చుఱ్ఱున్

తెన్చెయ్త మఴలైచ్ చురుమ్పరాయ్ మఙ్కైనిన్
చెఙ్కైప్ పచుఙ్కిళ్ళైయాయ్త్
తేవతే వన్పొలివ ఱెవ్వురువు మామవన్
ఱిరువురువిన్ ముఱైతెరిప్ప

మిన్చెయ్త చాయలవర్ మేఱ్ఱలత్ తాటియ
విరైప్పునలి నరువి కుటైయుమ్
వెళ్ళానై కుఙ్కుమచ్ చెఞ్చేఱు నాఱమట
మెన్పిటియై యఞ్చినిఱ్కుమ్

పొన్చెయ్త మాటమలి కూటఱ్ పెరుఞ్చెల్వి
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
9

ఇరుపతుము మెన్కురఱ్ కిణ్కిణియు ముఱైయిట్
టిరైన్తిటు మరిచ్చిలమ్పుమ్
ఇఱుమిఱు మరుఙ్కెన్ ఱిరఙ్కుమే కలైయుమ్పొ
నెఴుతుమ్చెమ్ పట్టు వీక్కున్

తిరువిటైయు ముటైతార ముమ్మొట్ టియాణముఞ్
చెఙ్కైప్ పచుఙ్కిళ్ళైయున్
తిరుములైత్ తరళవుత్ తరియముమ్ మఙ్కలత్
తిరునాణు మఴకొఴుకనిన్

ఱరుళ్పొఴియు మతిముకము ముకమతియి నెటునిల
వరుమ్పుకుఱు నకైయుఞాన
ఆనన్త మాక్కటల్ కుటైన్తుకుఴై మకరత్తొ
టమరాటు మోటరిక్కట్

పొరుకయలుమ్ వటివఴకు పూత్తచున్ తరవల్లి
పొన్నూచ లాటియరుళే
పుఴుకునెయ్చ్ చొక్కర్తిరు వఴకినుక్ కొత్తకొటి
పొన్నూచ లాటియరుళే.
10

ఊచఱ్ప్ పరువమ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

మతురై మీనాట్చియమ్మై పిళ్ళైత్ తమిఴ్ ముఱ్ఱిఱ్ఱు

Back to Top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:03:34 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org