Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
มีนาฏฺจิยมฺไม ปิฬฺไฬตฺตมิฬฺ

กาปฺปุ

วินายก วณกฺกมฺ

การฺโกะณฺฏ กวุณฺมตกฺ กไฏเวะฬฺฬ มุงฺกฏฺ
กไฏกฺกไฏกฺ กนลุ เมะลฺไล
กฏวาตุ ตฏวุกฺ กุไฬจฺเจะวิ มุกนฺเตะริ
กไฏกฺกา ริฏฺฏ เวะงฺโกนฺ

โปรฺโกะณฺฏ เวะณฺโฏ ฏฺโปะลนฺกุวฏุ โปะติยุมฺเวะณฺ
โปะฏิตุฏิ ยฏิตฺตุ ไวตฺตุปฺ
ปุฬุติยาฏฺ ฏยราโวะ รยิราว ณตฺตุลวุ
โปะรฺกฬิรฺ ไรตฺตุ ติปฺปานฺ

ตารฺโกะณฺฏ มติมุฏิ โยะรุตฺตนฺ ริรุกฺกณฺมลรฺ
จาตฺตกฺ กิฬรฺนฺตุ โปะงฺกิตฺ
ตวฬุมิฬ เวะยิลุมฬ นิลวุมฬ วฬวลารฺ
รณฺเณะนฺรุ เวะจฺเจะนฺรุ โปะนฺ

วารฺโกะณฺฏ ฏณินฺตมุไล มไลวลฺลิ กรฺปฺปูร
วลฺลิยปิ ราม วลฺลิ
มาณิกฺก วลฺลิมร กตวลฺลิ ยปิเฏก
วลฺลิ โจะรฺ รมิฬฺ ตไฬยเว.

1-วตุ กาปฺปุปฺ ปรุวมฺ

ติรุมาลฺ

มณิโกะณฺฏ เนะฏุเนมิ วลยญฺ จุมนฺตารฺรุ
มากณจฺ จูฏฺฏุ โมฏฺฏุ
มาลฺกฬิรุ ปิฏรฺไวตฺต วฬโระฬิ วิมานตฺตุ
วาลุไฬ มฏงฺก รางฺกุมฺ

อณิโกะณฺฏ ปีฏิไกยิ นมฺโปะนฺมุฏิ มุฏิไวตฺเต
ไมยโนะฏุ วีรฺริ รุกฺกุ
มงฺกยรฺ กณฺณมุไต มงฺไกยรฺกฺ กรจิไยเยะ
มมฺมไนไย ยินิตุ กากฺก

กณิโกะณฺฏ ตณฺฏุฬายฺกฺ กาฏไลตฺ โตฏุเตงฺ
กฬลุฬิปายฺนฺ ตฬรุ เจะยฺยกฺ
กฬนิปฏุ นฏไวยิรฺ กมลตฺ ตณงฺกรโจะรฺ
ไกยไณ มุกนฺตุ เจะลฺลปฺ

ปณิโกะณฺฏ ตุตฺติปฺ ปฏปฺปายฺจฺ จุรุฏฺฏุปฺ
ปไณตฺโต เฬะรุตฺต ไลปฺปปฺ
ปฬมไรกณฺ มุไรยิฏปฺ ไปนฺตมิฬฺปฺ ปินฺเจะนฺร
ปจฺไจปฺ ปจุงฺ โกะณฺฏเล.
1

ปรมจิวนฺ
เวรุ

จิกร วฏวไร กุนิย นิมิรฺตรุ
เจะรุวิ โละรุโปะรุ วิลฺเละนกฺโกฏฺฏินรฺ
เจะฏิโกะฬฺ ปริตไล ยมณ เระติเระติรฺ
เจะลโวะรฺ มตไลโจะลฺ ไวไยยิรฺ กูฏฺฏินรฺ

ติรุวุ มิไมยวรฺ ตรุวุ มรโวะลิ
เจะยว ลวรฺโกะฬ นลฺกุไกตฺ ตีฏฺฏินรฺ
จิริย เวะน ตุปุนฺ โมะฬิยุมฺ วฏิตมิฬฺ
เตะริยุ มวรฺมุตุ โจะลฺเละนจฺ จูฏฺฏินรฺ

ปกรุ มิไจติไจ ปรว วิรุวรฺกฬฺ
ปยิลุ มิยเระริ เวะฬฺวไฬตฺ โตฏฺฏินรฺ
ปจิย วรุโกะฏุ เวะฬิย นิลวิริ
ปวฬ วนมฏรฺ ปลฺจไฏกฺ กาฏฺฏินรฺ

ปตุม มุตลฺวนุ เมะฬุต วริยโตะรฺ
ปนุว เละฬุติย ไวติกปฺ ปาฏฺฏินรฺ
ปรจุ มิรจต จไปยิ นฏมิฏุ
ปรต ปตยุก มุฬฺฬมฺไวตฺ เตตฺตุนฺ

ตกรโมะฬุกิย กุฬลุ นิลวุมิฬฺ
ตรฬ นไกยุเมะ ไมยไนปฺ ปารฺตฺเตะติรฺ
จรุวิ ยมรฺโปะรุ วิฬิยุ มรุกิไฏ
ตฬร วฬรฺวโตะรฺ เจะวฺวิมุรฺ รากฺกน

ตนมุ มนนุร เวะฬุติ เยะฬุตรุ
ตมตุ วฏิไวยุ เมะฬฺฬิมฏฺ ฏูรฺริย
ตวฬ มลรฺวรุ มิฬมิ โนะฏุจต
ตฬมินฺ วฬิปฏุ ไตยไลตฺ ตูตฺติไร

มกร เมะริกฏ ลมุไต ยมุตุกุ
มฬไล ปฬกิย กิฬฺไฬไยปฺ เปฏฺฏน
มฏว นไฏปยิลฺ ปิฏิไย วิไรเจะริ
วไรเจะยฺ ปุยมิไจ ไวยมฺ ไวตฺตารฺริย

วฬุติยุไฏย กณฺ มณิโยะ ฏุลวุ เปะณฺ
มณิไย ยณิติกฬฺ เจะลฺวิไยตฺ เตกฺกมฬฺ
มตุร โมะฬุกิย ตมิฬิ นิยลฺปยินฺ
มตุไร มรกต วลฺลิไยกฺ กากฺกเว.
2

จิตฺติ วินายกรฺ
เวรุ

ไกตฺตล โมฏิรุ กรฏกฺ กไรตฺติไร
ไกกฺกุก ฏามุไฏกฺ กฏลิรฺ กุฬิตฺเตะมรฺ
จิตฺตม ตาโมะรุ ตริยิรฺ รุวกฺกุรุ
จิตฺติวิ นายก นิไจไยปฺ ปฬิจฺจุตุมฺ

ปุตฺตมุ โตวรุ ฏไฬยตฺ ตไฬตฺตโตะรฺ
โปะรฺโกฏิ โยเวะน มตุริตฺ ตุวฏฺเฏะฬุ
มุตฺตมิฬฺ เตรฺตรุ มตุไรตฺ ตลตฺตุไร
มุตฺตน เมวุเปะ ณรไจปฺ ปุรกฺกเว.
3

มุรุกเวฬฺ
เวรุ

ปกร มฏุปฺปกฺ กฏาเมะฏุตฺ ตูรฺรุโมะรฺ
ปกฏุ นฏตฺติปฺ ปุโลมไจจฺ จูรฺปุยลฺ
ปรุกิ ยิฏกฺกรฺ ปกาฏวิปฺ ปารฺโปะลิ
ปรไว ยิไฏปฺ ปรฺ ปมาเตะนตฺ โตรฺริย

กุมริ ยิรุกฺกกฺ กลามยิรฺ กูตฺตยรฺ
กุฬิรฺปุน โมะยฺตฺติฏฺ ฏจารลิรฺ โปยฺจฺจิรุ
กุรวรฺ มกฏฺกุจฺ จลามิฏรฺ เกกฺกรุ
กุมรไน มุตฺตุกฺกุมารไนปฺ โปรฺรุตุมฺ

อิมิฬฺติไร มุรฺรตฺ ตุเมรุมตฺ ตารฺตฺตุมุฬฺ
เฬะยิรุ นจฺจุปฺ ปณาฏวิตฺ ตาปฺปิไจตฺ
ติรุก วิรุกฺกิตฺ ตุฬายฺ มุฏิตฺ ตีรฺตฺตโนะ
เฏะวรุ มติตฺตุปฺ ปราปวตฺ ตีจฺจุฏ

วมุตุเจะยฺ วิตฺติฏฺ ฏโปนกตฺ ตารฺจุฏ
รฏรุ มิรุฏฺฏุกฺ กิรีวมฏฺ ฏากฺกิย
วฬกิย โจะกฺกรฺ กุมาลฺเจะยตฺ โตฏฺฏิก
ลมรฺเจะยฺ กยรฺกฏฺ กุมาริไยกฺ กากฺกเว.
4

นานฺมุกนฺ
เวรุ

เมกปฺ ปจุงฺกุฬวิ วายฺมฏุตฺ ตุณฺณวุมฺ
วิฏฺปุลมฺ วิรุนฺ ตยรวุมฺ
เวะฬฺฬมุตมฺ วีจุงฺ กรุนฺติไรปฺ ไปนฺตุกิลฺ
วิริตฺตุฏุตฺ ตุตฺติ วิริยุมฺ

นากตฺตุ มีจฺจุฏิไก นฏุวฏฺ กิฏนฺตมฏ
นงฺไกไยปฺ เปะรฺรุ มรฺรนฺ
นากไณตฺ ตุญฺจุตนฺ รนฺไตกฺกุ วนฺตุตวุ
นฬินกฺ กุฬนฺไต กากฺก

ปากตฺตุ มรกตกฺ กุนฺเระนฺโระรฺ ตมนิยกฺ
กุนฺโระฏุ กิไฬตฺตุ นินฺร
ปวฬตฺ ตฏงฺกุนฺ รุฬกฺกณฺณ เตะนฺรปฺ
ปรญฺจุฏรฺ มุฏิกฺกุ มุฏิมูนฺ

รากตฺ ตไมตฺตุปฺปิ โนะรุมุฏิตฺ ตนฺมุฏิไวตฺ
ตณงฺกรจุ วีรฺริ รุกฺกุมฺ
อปิเฏก วลฺลิไย ยฬิกฺกุล มุฬกฺกุกุฬ
ลงฺกยรฺ กณฺณ มุไตเย.
5

เตเวนฺติรนฺ
เวรุ

จุฬิยุงฺ กรุงฺกฏฺ กุณฺฏกฬิ
จุวรฺรุญฺ จุฏรฺเวรฺ กิริติริตฺต
โตนฺรรฺ กฬิตฺตุจฺ จุรวุยรฺตฺต
โจะกฺกปฺ เปะรุมานฺ เจะกฺกรฺมุฏิ

โปะฬิยุนฺ ตรงฺกกฺ กงฺไกวิไรปฺ
ปุนลฺกาลฺ ปายฺจฺจตฺ ตไฬนฺตุวิริ
ปุวนนฺ ตนิปูตฺ ตรุฬฺปฬุตฺต
โปะนฺนงฺ โกะฏิไยปฺ ปุรกฺกวฬินฺ

ติฬิยุนฺ ตุณรฺกฺกรฺ ปกตฺตินร
วิตฬฺตฺเตนฺ กุฏิตฺตุกฺ กุมฏฺฏิเยะติ
เระฏุกฺกุมฺ จิไรวณฺ ฏุวฏฺฏุรวุณฺ
ฏิไรกฺกกฺ กไรกฺกุ มตกฺกลุฬิกฺ

กุฬิยุญฺ จิรุก เณรฺรุรุมุกฺ
กุรลฺเวะณฺ ปุยลุงฺ กรุมฺปุยลุงฺ
กุนฺรงฺ กุไลย วุไกตฺเตรุงฺ
กุลิจตฺ ตฏกฺไก ปุตฺตเฬ.
6

ติรุมกฬฺ
เวรุ

เวะญฺจูฏฺฏุ เนะฏฺฏุฏลฺ วิริกฺกุมฺ ปฏปฺปายนฺ
มีมิไจตฺ ตุญฺจุ นีล
เมกตฺติ นากตฺตุ วิฏุจุฏรฺปฺ ปฏไลมณิ
เมะนฺปร ลุรุตฺต นொนฺตุ

ปญฺจูฏฺฏุ จีรฏิ ปไตตฺตุมตนฺ เวะงฺกติรฺปฺ
ปฏุมิฬ เวะยิรฺกุ ไฏนฺตุมฺ
ไปนฺตุฬายฺกฺ กาฏุวิริ ตณฺณิฬ โละตุนฺกุโมะรฺ
ปจุงฺโกะฏิไย ยญฺจ ลิปฺปา

มญฺจูฏฺ ฏกฏฺฏุเนะฏุ วานฺมุกฏุ ตุรุวุโมะรุ
มไรโยติ มญฺจ ลิกฺก
มริติไรจฺ จิไรวิริยุ มายิร มุกกฺกฏวุณฺ
มนฺตากิ นิปฺเปะ ยรฺตฺต

เจะญฺจูฏฺฏุ เวะฬฺโฬ ติมงฺกุฏิ ยิรุกฺกุมฺวฬรฺ
เจะญฺจไฏกฺ กรุมิ ฏรฺรุตฺ
เตวุกฺกุ มุนฺนินฺร เตะยฺวตฺไต มุมฺมุไลตฺ
ติรุไวปฺ ปุรกฺก เวะนฺเร.
7

กไลมกฬฺ

เวะฬฺฬิตฺ ตกฏฺฏุเนะฏฺ เฏฏวิฬฺตฺ ตินฺนิไจ
วิรุมฺปุญฺ จุรุมฺปรฺ ปาฏ
วิไฬนรวุ กกฺกุมฺ โปะลนฺ โปะกุฏฺ ฏลรฺกมล
วีฏฺฏุกฺ โกะฬิตฺ เตะฏุตฺตุตฺ

เตะฬฺฬิตฺ เตะฬิกฺกุมฺ ตมิฬฺกฏลิ นนฺปิไนนฺ
ติไณเยะน เวะฏุตฺต วิไรนูรฺ
เระฬฺฬมุตุ กูฏฺฏุณุโมะรฺ เวะฬฺโฬติ มตฺตินิรุ
จีรฏิ มุฏิปฺปมฺ วฬรฺไปงฺ

กิฬฺไฬกฺกุ มฬไลปฺ ปจุงฺกุตไล โยะฬุกุตีงฺ
กิฬวิยุงฺ กฬิ มยิรฺกุกฺ
กิฬริฬญฺ จายลุ นวฺวิกฺกุ โนกฺกุมฺวิริ
กิญฺจุกจฺ จูฏฺฏ รจนปฺ

ปิฬฺไฬกฺกุ มฏนไฏยุ มุฏโนะฏุ มกฬิรฺกฺโกะรฺ
เปตไมยุ มุตวิ มุติราปฺ
ปิฬฺไฬไมยินฺ วฬฺฬนฺไม โกะฬฺฬุโมะรุ ปาณฺฏิปฺ
ปิราฏฺฏิไยกฺ กากฺก เวะนฺเร.
8

ตุรฺกฺไก

วฏิปฏฺฏ มุกฺกุฏุมิ วฏิเว ริริตฺติฏฺฏุ
วไฬกรุงฺ โกฏฺฏุ โมฏฺฏุ
มกิฏงฺ กวิฬฺตฺตุกฺ กฏางฺกวิฬฺกฺ กุญฺจิรุกณฺ
มาลฺยาไน วีงฺก วางฺกุนฺ

ตุฏิปฏฺฏ โกะฏินุณฺ ณุจุปฺปิรฺ กุไฏนฺเตะนจฺ
จุฏุกไฏกฺ กนลิ ตูณฺฏุญฺ
จุฬลฺกณฺ มุฏงฺกุไฬ มฏงฺกไล ยุไกตฺเตรุ
จูรริปฺ ปิณวุ กากฺก

ปิฏิปฏฺฏ มฏนไฏกฺ เกกฺกรฺร กูนฺตรฺ
ปิฏิกฺกุฬาญฺ จุรฺร โวะรฺไรปฺ
ปิไรมรุปฺ ปุไฏยโตะรฺ กฬิรฺริไนปฺ เปะรฺเระนฺไต
ปิฏฺฏุณฺฏุ กฏฺฏุณฺฏุ นินฺ

รฏิปฏฺฏ ติรุเมนิ กุไฬยกฺ กุไฬตฺติฏฺฏ
วณิมณิกฺ กิมฺปุ ริกฺโก
ฏากตฺต ตากกฺ กฏมฺปา ฏวิกฺกุฬฺ วิไฬ
ยาฏุโมะรฺ มฏปฺปิฏิ ไยเย.
9

จตฺต มาตรฺกฬฺ
เวรุ

กฏกฬิ รุตวุก ปายฺมิไจปฺ โปรฺตฺตวฬฺ
กวิกุวิ ตุรุกลินฺ วาริไยตฺ ตูรฺตฺตวฬฺ
กฏลฺวยิ เระริยโวะฬฺ เวลิไนปฺ ปารฺตฺตวฬฺ
กฏิกมฬฺ ตรุมลรฺ ตารฺมุฏิจฺ เจรฺตฺตวฬฺ

อิฏิยุก วฏลริ เยรุไกตฺ ตารฺตฺตวฬฺ
เอะฬุตรุ มุฬุมไร นูลินิรฺ กูรฺตฺตวฬฺ
เอะยิรุโกะ ฏุฬุเตะฬุ ปาริไนปฺ เปรฺตฺตวฬฺ
เอะนุมิว เระฬุวรฺก ฏาณฺมุฏิจฺ จูฏฺฏุตุมฺ

กุฏโมะฏุ กุฏวิยรฺ ปาณิไกกฺ โกตฺติฏุ
กุรไวยุ มลโตะรฺป ณามุฏิจฺ จูฏฺฏรุฬฺ
กุติโกะฬ นฏมิฏุ ปาฏลุกฺ เกรฺปโวะรฺ
กุฬลิไจ ปฬกฬิ ปาฏิฏกฺ เกฏฺฏุไฏ

มฏลวิฬฺ ตุฬปน ราเวะฏุตฺ ตูรฺริฏ
มฬกฬิ เระนเวะฬุ การฺมุกจฺ จูรฺปุยลฺ
วรวรุ มิไฬยกุ มาริไยกฺ โกฏฺเฏะยินฺ
มตุไรยิลฺ วฬรฺกวุ มาริไยกฺ กากฺกเว.
10

มุปฺปตฺตุ มูวรฺ
เวรุ

อมริลฺ เวะนฺนิฏุม วุติยรฺ ปินฺนิฏุโมะ
รปยรฺ มุนฺนิฏุว นตฺโตะกฺก โวฏวุมฺ
อฬวุ เมะมฺมุไฏย ติไรยิ เตะนฺนมุฏิ
ยรจ เระณฺณิลโระรฺ มุรฺรตฺตุ วาฏวุมฺ

อกิล มนฺนรวรฺ ติไจยินฺ มนฺนริว
รมร เระนฺนุมุไร ติกฺเกะฏฺฏุ มูฏวุมฺ
อมุต เวะณฺมติยินฺ มรไป ยุนฺนิยุนิ
ยลริ ยณฺณลฺมุฬุ เวะปฺปตฺตุ มูฬฺกวุมฺ

กุมริ โปะนฺนิไวไย โปะรุไณ นนฺนติกฬฺ
กุติโกะฬฺ วิณฺณติยินฺ มิกฺกุกฺ กุลาววุงฺ
กุวฏุ เตะนฺมไลยิ นิกร ตินฺไมจุรรฺ
กุฏิโกะฬฺ โปะนฺมไลตุ ติตฺตุปฺป ราววุงฺ

กุมรรฺ มุนฺนิรุว รมร รนฺไนยิวฬฺ
กุมริ ยินฺนมุเมะ นจฺจิตฺตรฺ ปาฏวุงฺ
กุรไว วิมฺมวร มกฬิรฺ มณฺณิเละฬิลฺ
กุลวุ กนฺนิยรฺกฬฺ ไกกฺโกะกฺก วาฏวุมฺ

กมลนฺ มุนฺนิยิฏุ มรจ วนฺนเมะฬุ
กฏลิ ลนฺนมุฏ นฏฺปุกฺไก กูฏวุงฺ
กริย เจะมฺมโละฏุ มิไฬย เจะมฺมลฺวิฏุ
กรุฏนฺ มญฺไจโยะโฏะรฺ กฏฺจิกฺกุ ฬูฏวุงฺ

กฏวิ วิณฺณรจุ นฏวุมฺ เวะมฺมุไนย
กฬิรุ ไกมฺมไลเจะลฺ โกะปฺปตฺตุ วีฬวุงฺ
กนก มนฺนุตฏ นฬินิ ตุนฺนิยิรุ
กมล มินฺนุโมะรุ ปรฺปตฺตุณฺ เมววุมฺ

อิมย เมะนฺนมนุ มุไรโกะ เฏะนฺนรุเมะ
มิไรไย นนฺมรุเกะ นปฺเปะรฺรุ วาฬวุมฺ
เอะวรฺโกะลฺ ปณฺณวรฺก เฬะวรฺโกะนฺ มณฺณวรฺก
เฬะตุโกะลฺ โปะนฺนุลเกะ นตฺตฏฺฏุ มารวุมฺ

เอะฬิลฺเจะยฺ เตะนฺมตุไร ตไฬย มุมฺมุไลโยะ
เฏะฬุเมะ นมฺมไน วนปฺปุกฺโกะรฺ กาวลรฺ
อิรุว เระณฺมรฺปติ โนะรุวรฺ ปนฺนิรุว
เระนุมฺ วิณฺณวรฺกณฺ มุปฺปตฺตุ มูวเร.
11

กาปฺปุปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

2-วตุ เจะงฺกีไรปฺ ปรุวมฺ

นีราฏฺฏิ ยาฏฺฏุโปะรฺ จุณฺณนฺ ติมิรฺนฺตฬฺฬิ
เนะรฺริยิรฺ โระฏฺฏิฏฺฏ เวะณฺ
ณีรฺริโนะฏุ ปุณฺฏรกฺ กีรฺรุกฺกุ เมรฺริฏโวะรฺ
นิตฺติลจฺ จุฏฺฏิ จาตฺติตฺ

ตาราฏฺฏุ จูฬิยกฺ โกะณฺไฏยุ มุฏิตฺตุตฺ
ตไลปฺปณิ ติรุตฺติ มุตฺตินฺ
รณฺโณะฬิ ตตุมฺปุงฺ กุตมฺไปโยะฏุ กาตุกฺโกะรฺ
ตมนิยกฺ โกะปฺปุ มิฏฺฏุปฺ

ปาราฏฺฏุ ปาณฺฏิปฺ เปะรุนฺเตวิ ติรุมุไลปฺ
ปาลมุต มูฏฺฏิ โยะรุนินฺ
ปานารุ กุมุตงฺ กนินฺตูรุ เตรลฺตนฺ
ปฏฺฏาไฏ มฏิน ไนปฺปจฺ

จีราฏฺฏิ ไวตฺตุมุตฺ ตาฏุมฺ ปจุงฺกิฬฺไฬ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ
เตะนฺนรฺกุ มมฺโปะนฺมไล มนฺนรฺกุ โมะรุเจะลฺวิ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ.
1

อุณฺณิลา วุวไกปฺ เปะรุงฺกฬิ ตุฬุมฺปนินฺ
รุนฺริรุตฺ ตาไต นินฺไน
โยะรุมุไร กรมฺโปะตฺติ วรุเกะน วไฬตฺติฏุมุ
โนฏิตฺ ตวฬฺนฺตุ เจะนฺรุ

ตณฺณุลา มฬไลปฺ ปจุงฺกุตไล ยมุตินิย
ตายฺวยิรุ กุฬิร วูฏฺฏิตฺ
ตฏมารฺป นิไรกุงฺ กุมจฺเจ รไฬนฺตุโปะรฺ
ราโฏ ยฺ ตฏกฺไก ปรฺริปฺ

ปณฺณุลา วฏิตมิฬฺปฺ ไปนฺตามมฺ วิริยุมฺ
ปไณตฺโต เฬะรุตฺตเมริปฺ
ปาโจะฬิย มรกตตฺ ติรุเมนิ ปจฺไจปฺ
ปจุงฺกติรฺ ตตุมฺป มณิวายฺตฺ

เตะณฺณิลา วิริย นินฺราฏุมฺ ปจุนฺโตไก
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ
เตะนฺนรฺกุ มมฺโปะนฺมไล มนฺนรฺกุ โมะรุเจะลฺวิ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ.
2

จุรฺรุเนะฏุ เนมิจฺ จุวรฺกฺกิไจย เวะฏฺฏุจฺ
จุวรฺกฺกา นิรุตฺติ เมรุตฺ
ตูโณะนฺรุ นฏุนฏฺฏุ เวะฬิมุกฏุ มูฏิยิรุ
จุฏรฺ วิฬกฺกิฏฺฏุ มุรฺร

เอะรฺรุปุน ลิรฺกฬุวุ ปุวนปฺ ปฬงฺกล
เมะฏุตฺตฏุกฺ กิปฺปุ ตุกฺกู
ฬินฺนมุต มุญฺจไมตฺ ตนฺไน นีปนฺมุไร
ยิไฬตฺติฏ วฬิตฺต ฬิตฺโตรฺ

มุรฺรเวะฬิ ยิรฺริริยุ มตฺตปฺ เปะรุมฺปิตฺตนฺ
มุนฺนินฺรุ โตะนฺตมิฏวุ
มุนิยาตุ ไวกลุ เมะฏุตฺตฏุกฺ กิปฺเปะริย
มูตณฺฏ กูฏมูฏุญฺ

จิรฺริลฺวิไฬ ยาฏุโมะรุ ปจฺจิฬมฺ เปะณฺปิฬฺไฬ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ
เตะนฺนรฺกุ มมฺโปะนฺมไล มนฺนรฺกุ โมะรุเจะลฺวิ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ.
3

มงฺกุลฺปฏุ กนฺตรจฺ จุนฺตรกฺ กฏวุฏฺกุ
มฬกติรฺกฺ กรฺไร จุรฺรุมฺ
วาณยน มูนฺรุงฺ กุฬิรฺนฺตมุต กไลตไล
มฏุปฺปกฺ กไฏกฺก ณோกฺกุมฺ

โปะงฺกุมตรฺ โนกฺกิรฺ ปิรนฺตวา นนฺตปฺ
ปุตุปฺปุณริ นีตฺต ไมยนฺ
ปุนฺติตฺ ตฏตฺติไน นิรปฺปวฬิ ยฏิยรฺปารฺ
โปกจา กรม ฏุปฺป

องฺกโณะฏุ ญาลตฺตุ วิตฺตินฺริ วิตฺติย
วไนตฺ ตุยิรฺก ฬุนฺตฬิรฺปฺป
วรุณฺมไฏ ติรนฺตุกไฏ เวะฬฺฬมฺ เปะรุกฺเกะฏุตฺ
ตไลเยะรินฺ ตุกฬ วุกฬุญฺ

เจะงฺกยลฺ กิฏกฺกุงฺ กรุงฺกฏฺ ปจุนฺโตไก
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ
เตะนฺนรฺกุ มมฺโปะนฺมไล มนฺนรฺกุ โมะรุเจะลฺวิ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ.
4

ปณฺณรา วริมิฏรฺ รรุกาณฺ มฏุปฺปปฺ
ปจุนฺเตร ลาร ไลกฺกุมฺ
ปตุมปี ฏิไกยุมุตุ ปฬมไร วิรินฺโตะฬิ
ปฬุตฺตเจะนฺ นาวุ มิไมยากฺ

กณฺณรา มรกตกฺ กรฺไรกฺ กลามญฺไญ
กณฺมุกิ รตุมฺป เวงฺกุงฺ
การฺวไรยุมฺ เวะฬฺเฬะนโวะรฺ กนฺนิมา ฏตฺตุวฬรฺ
กรฺปูร วลฺลิ กติรฺกาลฺ

วิณฺณรา มติมุยรฺ กไลกิฬินฺ ติฬิยมุต
เวะฬฺฬรุวิ ปาย เวะฏิโปยฺ
มีฬุนฺ ตกฏฺฏกฏฺ ฏิฬวาไฬ โมตมุไก
วิณฺโฏะฬุกุ มุณฺฏ กปฺปูนฺ

เตะณฺณรา วรุวิปายฺ มตุไรมร กตวลฺลิ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ
เตะนฺนรฺกุ มมฺโปะนฺมไล มนฺนรฺกุ โมะรุเจะลฺวิ
เจะงฺกีไร ยาฏิ ยรุเฬ.
5

เวรุ

มุกมติ ยูเฏะฬุ นไกนิล วาฏ
มุฏิจฺจู ฬิยมาฏ
มุริปุรุ วกฺโกะฏิ นุตลิฏุ จุฏฺฏิ
มุริปฺโปะ ฏไจนฺ ตาฏ

อิกลฺวิฬิ มกรมุ มมฺมก รมฺโปะรุ
มิรุมก รมุมาฏ
วิฏุนู ปุรวฏิ เปะยรกฺ กิณฺกิ
เณะนุงฺกิณฺ กิณิยาฏตฺ

ตุกิโละฏุ โจรฺตรุ โกะฏินุณฺ มรุงฺกุ
รุวณฺฏุ ตุวณฺฏาฏตฺ
โตะนฺติ จรินฺติฏ วุนฺติ กรนฺโตะฬิรฺ
จูลุไฏ ยาลิไฏมรฺ

รกิล จราจร นิกิลโมะ ฏาฏิฏ
วาฏุก เจะงฺกีไร
ยวนิ ตไฬนฺติฏ มวุลิ ปุไนนฺตว
ฬาฏุก เจะงฺกีไร.
6

ตไจนฺติฏุ โกะงฺไก ยิรณฺฏล เตะนวุไร
ตรุติรุ มารฺปาฏตฺ
ตายฺวรุ เกะนฺปวรฺ เปไตไม กณฺฏุ
ตตุมฺปุปุ นไกยาฏปฺ

ปไจนฺติฏุ ญาล มลรฺนฺตไม เวะฬิริโยะรฺ
ปจฺจุฏลฺ โจะลฺลวุโมรฺ
ไปงฺโกะฏิ โยะลฺกวุ โมะลฺกิ นุฏงฺกิย
ปณฺฏิ จรินฺตาฏ

อิไจนฺติฏุ เตไว นิไนนฺตน เวะนฺน
วิรงฺกิฏุ เมกไลโย
ฏิฏุกิไฏ ยาฏ วิยรฺไก มณมฺโปะติ
ยิตฬฺวฬิ เตรลิโน

ฏไจนฺโตะจิ กินฺร ปจุงฺโกะฏิ เยะนวินิ
ตาฏุก เจะงฺกีไร
ยวนิ ตไฬนฺติฏ มวุลิ ปุไนนฺตว
ฬาฏุก เจะงฺกีไร.
7

ปริมฬ มูริย วุจฺจิยินฺ มุจฺจิ
ปตินฺตา ฏจฺจุฏรฺโปะรฺ
ปฏฺฏมุ ฏนฺจิรุ จุฏฺฏิยุมฺ เวะยิโละฏุ
ปนิเวะณฺ ณิลวาฏตฺ

ติรุนุตนฺ มีเตะฬุ กุรุเวะยรฺ วาฏตฺ
เตะยฺวม ณงฺกมฬุนฺ
ติรุเมนิยินฺ มุฬุ มรกต โวะฬิเยะณฺ
ฏิกฺกุมฺ วิรินฺตาฏกฺ

กรุวิไน นารุ กุตมฺไป ตตุมฺปิย
กาตุ ตไฬนฺตาฏกฺ
กติรฺเวะณฺ มุรุว ลรุมฺป มลรฺนฺติฏุ
กมลตฺ ติรุมุกนินฺ

อรุฬฺวิฬิ โยะฏุมฺวฬรฺ กรุไณ โปะฬินฺติฏ
วาฏุก เจะงฺกีไร
ยวนิ ตไฬนฺติฏ มวุลิ ปุไนนฺตว
ฬาฏุก เจะงฺกีไร.
8

เวรุ

กุรุมณิ เวะยิลฺวิฏ มรกต นิฬลฺวิริ
กุนฺเร นินฺรูตุงฺ
กุฬลิไจ ปฬกิย มไฬมุกิ เละฬเวะฬุ
โกะมฺเป เวะมฺปาจ

มรุวิย ปิณิเกะฏ มไลตรุ มรุไมม
รุนฺเต จนฺตานมฺ
วฬรฺปุว นมุมุณรฺ วรุมรุ มไรยินฺว
รมฺเป เจะมฺโปติรฺ

กรุไณยินฺ มุฬุกิย กยริริ ปจิยก
รุมฺเป เวะณฺโจติกฺ
กไลมติ มรปิโละ ริฬมติ เยะนวฬรฺ
กนฺเร เยะนฺโรตุมฺ

ติรุมกฬฺ กไลกมกฏไลมกฬฺ มไลมกฬฺ
เจะงฺโก เจะงฺกีไร
เตะฬิตมิฬฺ มตุไรยิลฺ วฬรุโมะ ริฬมยิลฺ
เจะงฺโก เจะงฺกีไร.
9

จงฺกุกิ ฏนฺตต ฏงฺไกเนะ ฏุมฺปุย
รงฺกายฺ ปงฺกาโยรฺ
ตมนิย มไลปฏรฺ โกะฏิเยะนวฏิวุต
ไฬนฺตา เยะนฺตาเยะนฺ

รงฺเกะณ ฏุมฺปุว นงฺกโฏะ ฬุนฺโตะรุ
มญฺเจ เละนฺโรตุมฺ
อปยมุมฺ วรตมุ มุปยมุ มุไฏยว
ณงฺเก เวะงฺโกปกฺ

กงฺกุนฺม ตงฺกย มงฺกุล ฏงฺกวิ
ฏุงฺกา มนฺเจมกฺ
กยลฺกุฏิ ปุกุโมะรุ ตุกิลิไก เยะนนินฺ
กณฺโป ลุญฺจายรฺ

เจะงฺกย รงฺกุโปะ ลนฺโกะฏิ มินฺโกะฏิ
เจะงฺโก เจะงฺกีไร
เตะฬิตมิฬฺ มตุไรยิลฺ วฬรุโมะ ริฬมยิลฺ
เจะงฺโก เจะงฺกีไร.
10

เจะงฺกีไรปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

3 วตุ ตาลปฺปรุวมฺ

เตะนฺนนฺ รมิฬิ นุฏนฺปิรนฺต
จิรุกา ลรุมฺปตฺ ตียรุมฺปุนฺ
เตมา นิฬรฺกณฺ ฏุญฺจุมิฬญฺ
เจะงฺกฏฺ กยวายฺปฺ ปุนิรฺเระรุไม

อินฺนมฺ ปจุมฺปุรฺ กริกฺกลฺลา
วิฬงฺกนฺ รุฬฺฬิ มฏิตฺตลนินฺ
ริฬิปา ลรุวิ ยุวฏฺเฏะริย
เวะริยุนฺ ติไรตฺตีมฺ ปุนรฺโปะยฺไกปฺ

โปะนฺนงฺ กมลปฺ ปจุนฺโตฏฺฏุปฺ
โปะรฺรา ตาฏิกฺ กรฺไรนิลาปฺ
โปะฬิยุนฺ ตรงฺกมฺ โปะไรยุยิรฺตฺต
โปะนฺโปรฺ โระฏุโต ลฏิปฺโปะลนฺจูฏฺ

ฏนฺนมฺ โปะลิยุนฺ ตมิฬฺ มตุไรกฺ
กรเจ ตาโล ตาเลโล
อรุฬฺจูรฺ โกะณฺฏ วงฺกยรฺกณฺ
ณมุเต ตาโล ตาเลโล
1

วีกฺกุญฺ จิรุไปนฺ ตุกิรฺโรไก
วิริยุงฺ กลาป มรุงฺกไลปฺป
วิไฬยาฏฺ ฏยรุ มณรฺจิรฺริลฺ
วีฏฺฏุกฺ กุฏิปุกฺ โกฏฺฏิยิรุฬฺ

จีกฺกุญฺ จุฏรฺตูงฺ กฬนฺมณิยินฺ
เจะนฺตี มฏุตฺต จูฏฺฏฏุปฺปิรฺ
เจะฬุนฺตาฏฺ ปวฬตฺ ตุวรฏุกฺกิตฺ
เตะฬิกฺกุ นรุนฺตณฺ เฏรลุไล

วากฺกุงฺ กุฏกฺกูนฺ กุฬิจิยิลมฺ
มตุวารฺตฺ ตริตฺต นิตฺติลตฺตินฺ
วลฺจิ ปุกฏฺฏิ วฏิตฺเตะฏุตฺตุ
วยนฺมา มกฬิรฺ กุฬาญฺจิรุโจ

รากฺกุมฺ เปะรุนฺตณฺ ปไณมตุไรกฺ
กรเจ ตาโล ตาเลโล
อรุฬฺจูรฺ โกะณฺฏ วงฺกยรฺกณฺ
ณมุเต ตาโล ตาเลโล
2

โอฏุมฺ ปฏไล มุกิรฺปฏล
มุวรฺนีตฺ ตุวริ เมยฺนฺตุกรุ
วูรุงฺ กมญฺจูลฺ วยิรุไฏย
วุไกตฺตุกฺ กฏวุฏฺ กรฺปกปฺปูงฺ

กาฏุนฺ ตรงฺกกฺ กงฺไก เนะฏุงฺ
กฬิยุ นีนฺติ ยมุติไรกฺกุงฺ
กไลเวะณฺ มติยินฺ มุยรฏวิกฺ
กติรฺมีนฺ กรฺไร ติไรตฺตุตริ

มูฏุงฺ กกน เวะฬิกฺกูฏ
มุกฏุ ติรนฺตุ ปุรงฺโกตฺต
มุนฺนี รุฬกฺกิจฺ จินวาไฬ
มูริจฺ จุรวิ โนฏุมฺวิไฬ

ยาฏุมฺ ปฬนตฺ ตมิฬฺมตุไรกฺ
กรเจ ตาโล ตาเลโล
อรุฬฺจูรฺ โกะณฺฏ วงฺกยรฺกณฺ
ณมุเต ตาโล ตาเลโล
3

อูรุงฺ กรฏกฺ กฏตฺตุมุกนฺ
ตูรฺรุ มตมา มฏวิยรฺนินฺ
รุตรุงฺ กุฬรฺปูนฺ ตุกฬฏงฺก
โวฏ วิฏุตฺต กุงฺกุมจฺ เจะญฺ

เจรุ วฬุกฺกิ โยฏฺฏรุกฺกุนฺ
ติรุมา มรุกิ ลรจรฺ เปะรุนฺ
ติณฺเฏ โระตุงฺกกฺ โกะฏุญฺจิ เนะฏุญฺ
จิรุเต รุรุฏฺฏฺฏุญฺ เจะงฺกณฺมฬ

เวรุ โปะรุเว ลิไฬญรฺกฏวุ
อิวุฬิ กไฏวายฺ กุตฏฺฏวฬินฺ
ติฬิยุมฺ วิลาฬิ กุมิฬิเยะรินฺ
ติไรตฺตุตฺ ติไรตฺตุ นุไรตฺโตะรุเป

รารุ มฏุกฺกุนฺ ตมิฬฺมตุไรกฺ
กรเจ ตาโล ตาเลโล
อรุฬฺจูรฺ โกะณฺฏ วงฺกยรฺกณฺ
ณมุเต ตาโล ตาเลโล
4

วารฺกฺกุนฺ ริรณฺฏุ จุมนฺโตะจิยุ
มลรฺโกะมฺ ปไนยารฺ กุฬรฺรุญฺจุ
มฬไลจฺ จุรุมฺปรฺ ปุกุนฺตุฬกฺก
มลรฺตฺตา ตุกุตฺตุ วานติไยตฺ

ตูรฺกฺกุมฺ โปะตุมฺปินฺ มุยรฺกไลเมรฺ
รุฬฺฬิ ยุกฬุ มุจุกฺกไลยินฺ
รุฬนิกฺ โกะตุงฺกิกฺ กฬนิยิเนะรฺ
จูฏฺฏุปฺ ปฏปฺไป เมยฺนฺตุกติรฺปฺ

โปรฺกฺกุนฺ เรรุงฺ กรุมุกิไล
เวะฬฺวายฺ มฬฺฬรฺ ปิไณยลิฏุมฺ
โปะรุโกฏฺ เฏะรุไมปฺ โปตฺติโนะฏุมฺ
ปูฏฺฏิ ยฏิกฺก วิฏิกฺกุรลฺ วิฏฺ

ฏารฺกฺกุมฺ ปฬนตฺ ตมิฬฺมตุไรกฺ
กรเจ ตาโล ตาเลโล
อรุฬฺจูรฺ โกะณฺฏ วงฺกยรฺกณฺ
ณมุเต ตาโล ตาเลโล
5

เวรุ

การิรฺ โปะฬิมไฬ นีริรฺ จุฬิเยะริ
กฬิยิรฺ จิรุกุฬิยิรฺ
กไรยิรฺ กไรโปะรุ ติไรยิรฺ รไลวิริ
กณฺฏลินฺ วณฺฏลิเนะรฺ

โปริรฺ กฬนิไร เจริรฺ กุฬนิไร
ปุนลิรฺ โปะรุกยลิรฺ
โปะฬิลิรฺ จุรุฬฺปุริ กุฬลิรฺ กณิไกยรฺ
กุไฬยิรฺ โปะรุกยลฺโปยฺตฺ

เตริรฺ กุมรรฺกณฺ มารฺปิรฺ โปะลิตรุ
ติรุวิรฺ โปะรุวิลฺวริจฺ
จิไลยิรฺ ริรฬฺปุย มไลยิรฺ ปุลวิติ
รุตฺติฏ วูฬฺตฺตมุฏิตฺ

ตาริรฺ โปะรุติฏุ มตุไรตฺ ตุไรมกฬฺ
ตาโล ตาเลโล
จงฺกมฺ วฬรฺนฺติฏ นินฺร โปะลนฺโกะฏิ
ตาโล ตาเลโล.
6

เจไนตฺ ตไลวรฺก ฏิไจยิรฺ รไลวรฺกฬฺ
เจะรุวิรฺ รไลวรฺกฬารฺ
จิไลยิรฺ รฏมุฏิ เตริรฺ โกะฏิโยะฏุ
จินฺตจฺ จินฺติยิฏุญฺ

โจไนกฺ กไณมไฬ โจะริยปฺ เปะรุกิย
กุรุติกฺ กฏลิไฏเย
โตะนฺต มิฏุมฺปลฺ กวนฺต นิวนฺโตะรุ
จุฬิยิรฺ ปวุริโกะฬ

อาไนตฺ ติรโฬะฏุ กุติไรตฺ ติรไฬยุ
มปฺเปะยรฺ มีไนมุกนฺ
ตมฺมไน ยาฏุก ฏรฺริไร โปล
วฏรฺริไร โมตเวะฬุนฺ

ตาไนกฺ กฏโละฏุ โปะลิยุนฺ ติรุมกฬฺ
ตาโล ตาเลโล
จงฺกมฺ วฬรฺนฺติฏ นินฺร โปะลนฺโกะฏิ
ตาโล ตาเลโล.
7

อมรรฺกฺ กติปติ เวะฬิรกฺ กฬิเระติรฺ
ปิฬิรกฺ กุฬิริยิฏา
วณฺฏ มิไจปฺโปะลิ โกะณฺฏ ลุไกตฺติฏุ
มมริรฺ รมริโนะฏุงฺ

กมริรฺ กวิฬฺตรุ ติไจยิรฺ รไลวรฺกณฺ
มไลยิลฺ จิรกริยุงฺ
กฏวุฏฺ ปไฏโยะฏุ ปิรกิฏฺ ฏุไฏวตุ
กณฺฏุ มุกงฺกุฬิราปฺ

ปมรตฺ ตรุมลรฺ มิไลยปฺ ปฏุมุฏิ
โตะไลยกฺ โกะฏุมุฏิ ตาฬฺ
ไปมฺโปะรฺ รฏวไร ติริยกฺ กฏลฺวยิ
เระริยปฺ ปไฏติริยาจฺ

จมริรฺ โปะรุติรุ มกไนตฺ ตรุมยิลฺ
ตาโล ตาเลโล
จงฺกมฺ วฬรฺนฺติฏ นินฺร โปะลนฺโกะฏิ
ตาโล ตาเลโล.
8

มุตุโจะรฺ ปุลวรฺ เตะฬิตฺต ปจุนฺตมิฬฺ
นูลฺปาฬฺ โปกาเม
มุฬริกฺ กฏวุฬฺ ปไฏตฺต วจุนฺตไร
กีฬฺเม ลากาเม

อติรปฺ โปะรุตุ กลิปฺปไก ญนฺรมิฬฺ
นีรฺนา ฏาฬาเม
อกิลตฺ ตุยิรฺก ฬยรฺตฺตุ มรงฺกไฏ
นีณีรฺ โตยาเม

จิไตวุรฺ รรจิย นรฺรรุ มงฺกุฏิ
โปยฺมายฺ วากาเม
เจะฬิยรฺกฺ กปยรุ โมะปฺเปะน นินฺรุณ
ราตา โรตาเม

มตุไรปฺ ปติตไฬ ยตฺตไฬ ยุงฺโกะฏิ
ตาโล ตาเลโล
มไลยตฺ ตุวจนฺ วฬรฺตฺต ปจุงฺกิฬิ
ตาโล ตาเลโล.
9

ตกรกฺ กริย กุฬรฺจิรุ เปะณฺปิฬฺไฬ
นีโย ตูโยนฺวาฬฺ
จยิลตฺ เตะยิไล วไฬปฺปว เฬะนฺเระติรฺ
จีรา วีโรตา

นิกริฏฺ ฏมรฺเจะยฺ กณตฺตวรฺ นนฺติปิ
ราโน เฏโยฏา
นิไลเกะฏฺ ฏุไลย วุฏรฺรวุ ไฏนฺตโตะ
ราเน รากเม

จิกรปฺ โปะติย มิไจตฺตว ฬุญฺจิรุ
เตรฺเม เลโปโยรฺ
จิวไนปฺ โปะรุต จมรฺตฺต นุกนฺตรุฬฺ
เจลฺโปนฺ มายาเม

มกรตฺ ตุวจ มุยรฺตฺตโปะ ลนฺโกะฏิ
ตาโล ตาเลโล
มไลยตฺ ตุวจนฺ วฬรฺตฺต ปจุงฺกิฬิ
ตาโล ตาเลโล.
10

ตาลปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

4-วตุ จปฺปาณิปฺ ปรุวมฺ

นาฬวฏฺ ฏตฺตฬิม นฬินตฺ โตะฏุนฺตุตฺติ
นากไณยุมฺ วิฏฺโฏะ เระฏฺฏุ
นาฏฺฏตฺต นุมฺปรม วีฏฺฏตฺต นุนฺตุญฺจุ
นฬฺฬิรุฬิ นาปฺป ณณฺฏ

โกฬวฏฺ ฏมฺปไฬย เนมิวฏฺ ฏตฺติโนะฏุ
กุปฺปุรฺรุ เวะรฺปฏฺฏุเมฬฺ
กุฏฺฏตฺติ นิรฺกวิฬ มูตณฺฏ เวตณฺฏ
โกตณฺฏ โมฏุ จกฺร

วาฬวฏฺ ฏญฺจุฬล มฏฺฏิตฺตุ นฏฺฏมิฏุ
มตุมตฺตรฺ จุตฺต นิตฺต
วฏฺฏตฺติ นุกฺกิไจย โวะรฺริกฺก นตฺตน
วฏฺฏตฺไต โยะตฺติฏฺฏ โตรฺ

ตาฬวฏฺ ฏงฺโกะฏฺฏุ ไกปฺปาณิ โยะปฺปโวะรุ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิยรุเฬ
ตมิโฬะฏุ ปิรนฺตุปฬ มตุไรยิลฺ วฬรฺนฺตโกะฏิ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิยรุเฬ.
1

โปะยฺวนฺต นุณฺณิไฏ นุฏงฺกกฺ โกะฏิญฺจิปฺ
โปะลนฺเตโระ ฏมร กตฺตุปฺ
โปะนฺเมรุ วิลฺลิไย เยะติรฺปฺปฏฺฏ ญานฺรมฺไม
โปะมฺมนฺมุไล มูนฺริโละนฺรุ

ไกวนฺต โกะฬุนโระฏุ มุฬฺฬปฺ ปุณรฺจฺจิกฺ
กรุตฺตา นากตฺโตะฏุงฺกกฺ
กวิฬฺตไล วณกฺโกะฏุ มุไลกฺกณฺไวตฺ ติฏุโมะรุ
กไฏกฺกณோกฺ กมุต มูรฺร

เมะยฺวนฺต นาณิโนะฏุ นุตลฺวนฺ เตะฬุงฺกุรุ
เวะยรฺปฺปิโน ฏุยิรฺปฺปุ วีงฺกุมฺ
วิมฺมิตมุ มายฺนินฺร วุยิโรว เมะนวูนฺรุ
วิรฺกไฏ วิรรฺกไฏ ตฬีอิตฺ

ไตวนฺต นาณิโนะฏุ ตวฬฺตนฺต เจะงฺไกโกะฏุ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิ ยรุเฬ
ตมิโฬะฏุ ปิรนฺตุปฬ มตุไรยิลฺ วฬรฺนฺตโกะฏิ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิยรุเฬ.
2

ปูมรุ เวะฏิปฺปมุไก วิณฺฏตณฺ ฏไลยีนฺร
ปุไนนรุนฺ ตฬิรฺกฬฺ โกะยฺตุมฺ
โปะยฺตรฺ ปิณากฺกโฬะฏุ วณฺฏรฺ กลมฺเปะยฺตุ
ปุฬุติวิไฬ ยาฏฺฏ ยรฺนฺตุมฺ

กามรุ มยิรฺกุญฺจุ มฏวนปฺ ปารฺปฺปิโนะฏุ
ปุรวุปิร วุมฺว ฬรฺตฺตุงฺ
กานฺตฬฺเจะงฺ กมลตฺต กฬุนีรฺ มณนฺเตะนกฺ
กณฺโปะตฺติ วิไฬยา ฏิยุนฺ

เตมรุ ปจุงฺกิฬฺไฬ ไวตฺตุมุตฺ ตาฏิยุนฺ
ติรฬฺโปะรฺ กฬงฺ กาฏิยุญฺ
เจะยรฺไกยา นนฺริยุ มิยรฺไกจฺ จิวปฺปูรุ
เจยิตฬฺ วิรินฺต เตะยฺวตฺ

ตามไร ปฬุตฺตไกตฺ ตฬิโระฬิ ตุฬุมฺปโวะรุ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิ ยรุเฬ
ตมิโฬะฏุ ปิรนฺตุปฬ มตุไรยิลฺ วฬรฺนฺตโกะฏิ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิยรุเฬ.
3

วิณฺณฬิกฺ กุญฺจุฏรฺ วิมานมุมฺ ปรนาต
เวะฬิยิรฺ รุวาต จานฺต
วีฏุงฺ กฏมฺปุโปะติ กาฏุนฺ ตฏมฺปไณ
วิรินฺต ตมิฬฺ นาฏุมฺ เนะรฺริกฺ

กณฺณฬิกฺ กุญฺจุนฺ ตรกฺกฏวุฬฺ โปะลิยุมารุ
การฺปีฏ มุเมะมฺ ปิรานฺ
กามรฺปริ ยงฺกกฺ กวินฺรงฺกุ ปฬฺฬิยงฺ
กฏฺฏิลุนฺ โตะฏฺฏิลากปฺ

ปณฺณฬิกฺ กุงฺกุตไล ยมุโตะฬุกุ กุมุตปฺ
ปจุนฺเตร ลูร ลาฏุมฺ
ไปงฺกุฬวิ เปะรุวิรลฺ จุไวตฺตุ นี ปรุกิฏปฺ
ไปนฺเตรลูรุ วณฺไกตฺ

ตณฺณฬิกฺ กมลญฺ จิวปฺปูร วมฺไมโยะรุ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิ ยรุเฬ
ตมิโฬะฏุ ปิรนฺตุปฬ มตุไรยิลฺ วฬรฺนฺตโกะฏิ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิ ยรุเฬ.
4

เจลาฏฺฏุ วาฏฺกฏฺ กรุงฺกฏรฺ กไฏมไฏ
ติรนฺตมุต มูรฺรุ กรุไณตฺ
เตะณฺฏิไร โกะฬิตฺเตะริย เวะณฺฏิไร เนะรุปฺปูฏฺฏุ
เตะยฺวกฺ กุฬนฺไต ไยจฺเจะงฺ

โกลาฏฺฏุ นินฺจิรุ กไณกฺการฺ กิฏตฺติกฺ
กุฬิปฺปาฏฺฏิ ยุจฺจิ มุจฺจิกฺ
กุญฺจิกฺกุ เนะยฺโปรฺริ เวะณฺกาปฺปุ มิฏฺฏุวฬรฺ
โกะงฺไกยิรฺ จงฺกุ วารฺกฺกุมฺ

ปาลาฏฺฏิ วายิตฬฺ เนะริตฺตูฏฺฏิ ยุฏลิรฺ
ปจุญฺจุณฺณ มุนฺติ มิรฺนฺตุ
ไปมฺโปะรฺ กุรงฺกินิรฺ กณฺวฬรฺตฺ ติจฺจิรุ
ปรูอุมณิตฺ โตะฏฺฏิเลรฺริตฺ

ตาลาฏฺฏิ ยาฏฺฏุไกตฺ ตามไร มุกิฬฺตฺตมฺไม
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิ ยรุเฬ
ตมิโฬะฏุ ปิรนฺตุปฬ มตุไรยิลฺ วฬรฺนฺตโกะฏิ
จปฺปาณิ โกะฏฺฏิยรุเฬ.
5

เวรุ

วานตฺ ตุรุโมะ ฏุฏุตฺติรฬฺ จินฺต
มไลนฺต ปรนฺตไลยินฺ
มณฺณวรฺ ปณฺณวรฺ วาฬินฺ มรินฺตวรฺ
มรฺรวรฺ โปะรฺโระฏิยารฺ

ปานรฺ กไณยุ มุไลกฺกุว ฏุมฺโปะรุ
ปไฏยิรฺ ปฏวิไมโยรฺ
ไปงฺกุฏรฺ มูไฬโยะ ฏุมฺปุติ ตุณฺฏุ
ปจุนฺตฏิ จุไวกาณาจฺ

เจนปฺ ปนฺตริ นไลไกตฺ ติรฬฺปล
กุรไว ปิไณตฺตาฏตฺ
ติไจยิรฺ รไลวรฺกฬฺ เปะรุนา เณะยฺตจฺ
จิรุนา โณะลิเจะยฺยากฺ

กูนรฺ จิไลยิ เนะฏุงฺกไณ โตะฏฺฏวฬฺ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ
กุไฏนิฬ ลิรฺปุวิ มกไฬ วฬรฺตฺตวฬฺ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ.
6

จมริรฺ ปิรกิฏุ มุติยรุ มปยรุ
เมะติริฏฺ ฏมราฏตฺ
ตณฺฏตรนฺเจะลฺ กรุมฺป ฏินฺติรนฺ
เวะณฺปก โฏ ฏุไฏยาตฺ

ติมิรกฺ กฏลฺปุก วรุณนฺ วิฏุญฺจุร
วรุณนฺ วิฏุงฺกฏวุฏฺ
เฏรินุกณฺเฏะฬ วารฺวิลฺ วฬงฺกุ
โกะฏุงฺโกลฺ เจะงฺโกลา

อิมยตฺ
โตะฏุมฺวฬรฺ กุลเวะรฺ เปะฏฺไฏยุ
เมะลฺไลกฺ กลฺลินิรีอิ
เอะณฺฏิไจ ยุนฺตนิ โกะณฺฏุ ปุรนฺตุ
วฏาตุ กฏรฺรุไร เตะนฺ

กุมริตฺ ตุไรเยะน วาฏุ มฏปฺปฏิ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ
กุไฏนิฬ วิรฺปุวิ มกไฬ วฬรฺตฺตวฬฺ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ.
7

เจะนฺริฏุ วาฬิกฬฺ กูฬิกฬฺ กาฬิกฬฺ
ญาฬิยิ ลาฬิเยะนจฺ
เจะรุมไล เจะมฺมไล มุตลิยรฺ จินฺตจฺ
จินฺติฏ นนฺติปิรานฺ

นินฺริล โนฏลุ มุนฺนฬ กุมฺมวนฺ
ปินฺนฬ กุงฺกาณา
นิลวุวิ รินฺติฏุ กุรุนไก โกะณฺฏุ
เนะฏุงฺกยิ ไลกฺกิริยินฺ

มุนฺริลิ นาฏนฺ มรนฺตม ราฏิโยะรฺ
มูริจฺ จิไลกุนิยา
มุริปุรุ วจฺจิไล กไฏกุนิ
ยจฺจิล
มุฬริกฺ กไณโตะฏฺฏุกฺ

กุนฺรวิ ลาฬิไย เวะนฺร ตฏาตไก
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ
กุไฏนิฬ ลิรฺปุวิ มกไฬ วฬรฺตฺตวฬฺ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ.
8

เวรุ

โอะฬุกิย กรุไณยุ วฏฺเฏะฬ
ไวตฺตว รุฏฺปารฺไวกฺ
กุฬเนะกิ ฬฏิยรฺป วกฺกฏลฺ
วรฺรว ไลตฺโตฏิกฺ

กุไฬโยะฏุ โปะรุตุโกะ ไลกฺกไณ
ไยปฺปิไณ ไยจฺจีริกฺ
กุมิโฬะฏุ ปฬกิม ตรฺตฺตก
ยรฺกณฺม ฏปฺปาวายฺ

ตไฬเกะฬุ โปะฬิลินฺมุ จุกฺกไล
ไมปฺปุย วิรฺปายตฺ
ตวฬิฬ มติกไล เนะกฺกุกุ
ปุตฺตมุ ตตฺโตเฏ

มไฬโปะฬิ ยิมยม ยิรฺเปะไฏ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ
มตุไรยิลฺ วฬรุ มฏปฺปิฏิ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ.
9

เจะฬุมไร เตะฬิยว ฏิตฺตต
มิฬฺปฺปติ กตฺโตเฏ
ติรุวรุ ฬมุตุกุ ไฬตฺตุวิ
ฏุตฺตมุ ไลปฺปาลารฺ

กฬุมล มตไลว ยิรฺไรนิ
รปฺปิม ยิรฺเจไยกฺ
กฬิโระฏุมฺ วฬรว ฬรฺตฺตว
รุฏฺเจะวิ ลิตฺตาเย

กุฬลิไจ ปฬกิมุ ฬุปฺปิร
จตฺติร จตฺโตเฏ
กุติโกะฬุ นริยก นิจฺจุไว
เนะกฺกเปะ รุกฺเกโปนฺ

มฬไลยิน มุตุกุ โจะรฺกิฬิ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ
มตุไรยิลฺ วฬรุม ฏปฺปิฏิ
โกะฏฺฏุก จปฺปาณิ.
10

จปฺปาณิปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

5-วตุ มุตฺตปฺ ปรุวมฺ

กาลตฺ โตะฏุกรฺ ปไนกฏนฺต
กรุวู ลตฺตุปฺ ปฬมฺปาฏรฺ
กไลมาจฺ เจะลฺวรฺ เตฏิไวตฺต
กฏวุณฺ มณิเย ยุยิราล

วาลตฺ ตุณรฺวิ นีรฺปายฺจฺจิ
วฬรฺปฺปารฺกฺ โกะฬิปูตฺ ตรุฬฺปฬุตฺต
มลรฺกฺกรฺ ปกเม เยะฬุตาจฺโจะนฺ
มฬไล ตตุมฺปุ ปจุงฺกุตไลจฺ

โจไลกฺ กิฬิเย ยุยิรฺตฺตุไณยานฺ
โตนฺราตฺ ตุไณกฺโกรฺ ตุไณยากิตฺ
ตุวาต จานฺตปฺ เปะรุเวะฬิยิรฺ
รุริยงฺ กฏนฺต ปรนาต

มูลตฺ ตลตฺตุ มุไฬตฺตมุฬุ
มุตเล มุตฺตนฺ ตรุกเว
มุกฺกฏฺ จุฏรฺกฺกุ วิรุนฺติฏุมุมฺ
มุไลยายฺ มุตฺตนฺ ตรุกเว.
1

อุรุกิ ยุรุกิ เนะกฺกุเนะกฺกุ
ฬุไฏนฺตุ กจินฺติฏฺ ฏจุมฺปูรุมฺ
อุฬุว ลนฺปิรฺ ปฬวฏิยา
รุฬฺฬตฺ ตฏตฺติ ลูรฺเระฏุตฺตุปฺ

เปะรุกุ ปรมา นนฺต เวะฬฺฬปฺ
เปะรุกฺเก จิริเยมฺ เปะรฺรเปะรุมฺ
เปเร ยูรุ นไรกฺกูนฺตรฺ
ปิฏิเย โกะฏินุณฺ ณุจุปฺโปะจิย

วรุกุงฺ กุมกฺกุนฺ ริรณฺเฏนฺตุ
มลรฺปฺปูงฺ โกะมฺเป ตีงฺกุฬลินฺ
มตุรงฺ กนินฺต ปจุงฺกุตไล
มฬไล ยรุมฺปจฺ เจตามฺปนฺ

มุรุกุ วิริยุญฺ เจะงฺกนิวายฺ
มุตฺตนฺ ตรุก มุตฺตเม
มุกฺกฏฺ จุฏรฺกฺกุ วิรุนฺติฏุมุมฺ
มุไลยายฺ มุตฺตนฺ ตรุกเว.
2

โกะฬุติ มตรฺวณฺ ฏุฬกฺกุกุฬรฺ
โกไตกฺ กุไฏนฺต โกะณฺฏลุนินฺ
กุตไลกฺ กิฬิเมะนฺ โมะฬิกฺกุไฏนฺต
กุรุงฺกฏฺ กรุมฺปุงฺ กูนฺปิไรกฺโก

ฏุฬต โปะลนฺจี รฏิกฺกุไฏนฺต
เจะนฺตา มไรยุมฺ ปจุงฺกฬุตฺตุกฺ
กุไฏนฺต กมญฺจูรฺ จงฺกุโมะฬุ
โกะฬิย กมุกุ มฬกุโตะยฺยิลฺ

เอะฬุตุ ตฏนฺโตฏฺ กุไฏนฺตตฏมฺ
ปไณยุมฺ ปไณเมะนฺ มุไลกฺกุไฏนฺต
อิไณมา มรุปฺปุนฺ ตรุมุตฺตุนฺ
ฏิรุมุตฺ โตะวฺวา วิกปรงฺกฬฺ

มุฬุตุนฺ ตรุวายฺ นินฺกนิวายฺ
มุตฺตนฺ ตรุก มุตฺตเม
มุกฺกฏฺ จุฏรฺกฺกุ วิรุนฺติฏุมุมฺ
มุไลยายฺ มุตฺตนฺ ตรุกเว.
3

มตฺต มตมากฺ กวุฏฺโฏะรุนานฺ
มรุปฺปุปฺ โปะรุปฺปุ มิไจปฺโปะลินฺต
วานตฺ ตรจุ โกยิลฺวฬรฺ
จินฺตา มณิยุมฺ วฏปุลตฺตารฺ

นตฺตมฺ วฬร วฬไกยรฺโก
นกริลฺ วฬรุมฺ วานฺมณิยุมฺ
นฬินปฺ โปะกุฏฺฏิลฺ วีรฺริรุกฺกุ
นงฺไก มไนกฺโกรฺ วิฬกฺกเมะนปฺ

ไปตฺต จุฏิไกปฺ ปฏปฺปายรฺ
ปตุมนาปนฺ มารฺปิลฺวฬรฺ
ปริติ มณิยุ เมะมกฺกมฺไม
ปณิยลฺ วาฬิ เวยีนฺร

มุตฺต มุกุนฺต นินฺกนิวายฺ
มุตฺตนฺ ตรุก มุตฺตเม
มุกฺกฏฺ จุฏรฺกฺกุ วิรุนฺติฏุมุมฺ
มุไลยายฺ
มุตฺตนฺ ตรุกเว.
4

โกฏุงฺ กุวฏุมฺ โปะรุตรงฺกกฺ
กุมริตฺ ตุไรยิรฺ ปฏุมุตฺตุมฺ
โกะรฺไกตฺ ตุไรยิรฺ รุไรวาณรฺ
กุฬิกฺกุญฺ จลาปกฺ กุวานฺมุตฺตุมฺ

อาฏุมฺ เปะรุนฺตณฺ ฏุไรปฺโปะรุไน
ยารฺริรฺ ปฏุเตะณฺ ณิลามุตฺตุมฺ
อนฺตณฺ โปะติยตฺ ตฏญฺจาร
ลรุวิ โจะริยุงฺ กุฬิรฺมุตฺตุมฺ

วาฏุงฺ โกะฏินุณฺ ณุจุปฺโปะจิย
มฏว มกฬิ รุฏนาฏุมฺ
วณฺฏรฺ รุไรกฺกุ ไวตฺตุเนะยฺตฺตุ
มณนฺตาฬฺ นรุเมะนฺ ปุไกปฺปฏลมฺ

มูฏุงฺ กุฬลายฺ นินฺกนิวายฺ
มุตฺตนฺ ตรุก มุตฺตเม
มุกฺกฏฺ จุฏรฺกฺกุ วิรุนฺติฏุมุมฺ
มุไลยายฺ มุตฺตนฺ ตรุกเว.
5

เวรุ

ไปไวตฺต ตุตฺติปฺ ปรูอุจฺจุฏิไก มุนฺริรฺ
ปจุงฺโกะฏิ ยุฏุกฺไก กิฬิยปฺ
ปายิรุฏฺ ปฏลงฺ กิฬิตฺเตะฬุ จุฏรฺปฺปริติ
ปริติกฺ โกะฏิญฺจิ มานฺเรรฺ

โมะยฺไวตฺต โกะยฺยุไฬ วยปฺปุรวิ วายฺจฺเจะลฺล
มุฏฺโกลฺ ปิฏิตฺตุ เนะฏุวานฺ
มุรฺรตฺไต ยิรุฬฺปฏ วิฬุงฺกุนฺ ตุกิรฺโกะฏิ
มุไนกฺกไณ วฏิมฺปุ นกฺกา

ไมไวตฺต เจะญฺจิไลยุ มมฺปุลิยุ โมฏเนะฏุ
วานฺมีนฺ มณนฺตุ กนฺต
วฏวไร มุกนฺตนินฺ วยกฺโกะฏิ เยะนปฺโปะลิยุ
มญฺจิวรฺ วฬาก นொจฺจิตฺ

เตะยฺวตฺ ตมิฬฺกฺกูฏ รไฬยตฺ ตไฬตฺตว
ฏิรุปฺปวฬ มุตฺต มรุเฬ
เจลฺไวตฺต โวะณฺโกะฏิไย วลมฺไวตฺต เปะณฺโกะฏิ
ติรุปฺปวฬ มุตฺต มรุเฬ.
6

ปินฺนรฺ ริไรกฺกฏนฺ มตุกฺกุฏ มรตฺเตกฺกุ
เปะยฺมุกิรฺ การุฏลมฺ เวะณฺ
ปิไรมติกฺ กูนฺกุยกฺ ไกกฺกไฏญ โระฏุปุไฏ
เปะยรฺนฺติไฏ นุฏงฺก โวะลฺกุ

มินฺนรฺ รฏิตฺตุกฺ กรุมฺโปะรฺโระฏิกฺกไฏจิ
เมะลฺลิยรฺ เวะรีอิปฺ เปะยรวานฺ
มีนฺกณมฺ เวะรุกฺโกะฬฺฬ เวะฏิวราลฺ กุติโกะฬฺฬุมฺ
วิฏฺปุลมฺ วิไฬ ปุลเมะนกฺ

กนฺนรฺ เปะรุงฺกาฏุ กรฺปกกฺ กาฏฺฏุวฬรฺ
กฏวุณฺมา กวฬงฺ โกะฬกฺ
กามเต นุวุนินฺรุ กไฏวายฺ กุตฏฺฏกฺ
กติรฺกฺกุไล มุติรฺนฺตุ วิไฬยุญฺ

เจะนฺเนะรฺ ปฏปฺไปมตุ ไรปฺปติ ปุรปฺปว
ฏิรุปฺปวฬ มุตฺต มรุเฬ
เจลฺไวตฺต โวะณฺโกะฏิไย วลมฺไวตฺต เปะณฺโกะฏิ
ติรุปฺปวฬ มุตฺต มรุเฬ.
7

จงฺโก ลิฏุงฺกฏรฺ ราไนกฺกุ เวะนฺนิฏุ
ตราปติกณฺ มุนฺริรูรฺตฺต
ตมนิยกฺ กุปฺไปยุนฺ ติไจมุตลฺวรฺ ตฏมุฏิตฺ
ตามมุนฺ ตไลม ยงฺกกฺ

โกะงฺโก ลิฏุงฺไกกฺ โกะฏุงฺโก โละฏุนฺติริ
กุรุมฺปนฺ โกะฏิจฺจุรวุ นินฺ
โกะรฺรปฺ ปตาไกกฺ กุฬาตฺติโนะฏุ มิรจตกฺ
กุนฺรินุญฺ เจะนฺรุ ลาวปฺ

โปะนฺโกล เวไลปฺ ปุรตฺติโนะ ฏกตฺตินิมิรฺ
โปราฬิ ปริติ ยิรตปฺ
โปะงฺกาฬิ มรฺรปฺ โปะรุปฺปาฬิ ยิรฺริริ
ปุลมฺปปฺ ปุลมฺปุ เจะยฺยจฺ

เจะงฺโก ริรุตฺติย มุฏิจฺเจะฬิยรฺ โกมก
ฏิรุปฺปวฬ มุตฺต มรุเฬ
เจลฺไวตฺต โวะณฺโกะฏิไย วลมฺไวตฺต เปะณฺโกะฏิ
ติรุปฺปวฬ มุตฺต มรุเฬ.
8

เวรุ

ปรุวไร มุตุปล วฏิยินิ เนะฏุนิล
เนะกฺกกุ ฏกฺกนิยิรฺ
ปฏุนไร ปฏุนิไร กฏมุไฏ ปฏุวก
ฏุปฺปวุ วฏฺเฏะฬวุมฺ

วิริตไล มุตโละฏุ วิไฬปุล มุไลยวุ
ฬกฺกิย มุฏฺจุรวินฺ
วิไจยินินฺ วฬินไร มิฏโระฏิ กมุกินฺวิ
ฬุกฺกุไล เนะกฺกุกวุมฺ

กไรเยะริ ปุณริยิ นิรุมฏิ เปะรุกุต
ฏตฺตุม ฏุตฺตมฏกฺ
กฬิโระฏุ ปิฬิริย วิกลิย มุกิลินิ
รฏฺฏิยิ รฏฺฏิยมุมฺ

มุรจติรฺ กฏินกรฺ มตุไรยิลฺ วฬรฺกิฬิ
มุตฺตม ฬิตฺตรุเฬ
มุฬุตุล กุไฏยโตะรฺ กวุริยรฺ กุลมณิ
มุตฺตม ฬิตฺตรุเฬ.
9

ปุไตยิรุฬฺ กิฬิตร เวะฬุตรุ ปริติว
ไฬตฺตก ฏรฺปุวิยิรฺ
โปะตุวร วฏิไมเจะยฺ ติฏุมฺวฬิ ยฏิยรฺโปะ
รุฏฺฏลรฺ วฏฺฏไณยิรฺ

รไตมลรฺ โปะตุฬิย กฬิยฬิ กุมิรุกุ
ฬรฺริรุ ไวตฺตวฬจฺ
จตตฬ มุฬริยินฺ วนิไตไย ยุตวุก
ไฏกฺกณฺม ฏปฺปิฏิเย

ปตุมโมะ โฏะฬุโกะฬิ วไฬยุนิ นฬินมุ
กตฺตุกิ ฏรฺรุมุรปฺ
ปนิมิติ โยะฏุจุไว ยมุตมุ นุตโละฏุ
โจะรฺกุต ไลกฺกณิรีอิ

มุตุตมิ ฬุตติยิลฺ วรุโมะรุ ติรุมกนฺ
มุตฺตม ฬิตฺตรุเฬ
มุฬุตุล กุไฏยโตะรฺ กวุริยรฺ กุลมณิ
มุตฺตม ฬิตฺตรุเฬ.
10

มุตฺตปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

6-วตุ วรุไกปฺ ปรุวมฺ

อญฺจิลมฺ โปลิฏ วริกฺกุรรฺ กิณฺกิณิ
ยรรฺรุเจะญฺ จีรฏิ เปะยรฺตฺ
ตฏิยิฏุนฺ โตะรุนินฺ นลตฺตกจฺ จุวฏุปฏฺ
ฏมฺปุวิ ยรมฺไปยรฺกฏมฺ

มญฺจุตุญฺ จฬกตฺ ติฬมฺปิไรยุ เมะนฺไตมุฏิ
วฬริฬมฺ ปิไรยุนาร
มณินู ปุรตฺตวิฬุ เมะนฺกุรรฺ โกวไจยุ
มฏนไฏกฺ โกโตะฏรฺนฺตุนฺ

เจะญฺจิลมฺ ปฏิปรฺรุ เตะยฺวกฺกุ ฬาตฺติโนะฏุ
จิไรโยติ มมฺปินฺ เจะลจฺ
จิรฺริไฏกฺ โกะลฺกิมณิ เมกไลยิรงฺกตฺ
ติรุกฺโกยิ เละนเวะนญฺจกฺ

กญฺจมุญฺ เจะญฺโจะรฺ รมิฬฺกฺ กูฏลุงฺ โกะณฺฏ
กามรฺปูงฺ โกะฏิวรุกเว
กรฺปกา ฏวิยิรฺ กฏมฺปา ฏวิปฺโปะลิ
กยรฺกณา ยกิวรุกเว.
1

กุณฺฏุปฏุ เปรกฬิ วยิรุไฬนฺ ตีนฺรไปงฺ
โกไตยุมฺ มตุรโมะฬุกุงฺ
โกะฬิตมิฬฺปฺ ปนุวรฺ รุไรปฺปฏิยุ มฏนไฏกฺ
กูนฺตลมฺ ปิฏิยุมรุกาลฺ

วณฺฏุปฏุ มุณฺฏก มไนกฺกุฏิ ปุกจฺจิว
มณงฺกมฬ วิณฺฏโตะณฺฏรฺ
มานตตฺ ตฏมลรฺปฺ โปะรฺโกยิลฺ กุฏิโกะณฺฏ
มาณิกฺก วลฺลิวิลฺเว

ฏุณฺฏุปฏุ มตินุตรฺ โรไกโยะฏุ มฬวิลฺปล
โตะลฺลุรุ เวะฏุตฺตมรฺเจะยุนฺ
โตะฏุจิไล เยะนกฺกกน มุกฏุมุฏฺ ฏิปฺปูนฺ
ตุณรฺตฺตไล วณงฺกินิรฺกุงฺ

กณฺฏุปฏุ กนฺนลฺไปงฺ กาฏุปฏุ กูฏรฺ
กลาปมามยิลฺ วรุกเว
กรฺปกา ฏวิยิรฺ กฏมฺปา ฏวิปฺโปะลิ
กยรฺกณา ยกิวรุกเว.
2

มุยลฺปายฺ มติกฺกุฬวิ ตวฬฺจู ลฏิปฺปลวินฺ
มุฏฺโปะติ กุฏกฺกนิโยะฏุ
มุฏวุตฺ ตฏนฺตาไฬ มุปฺปุไฏกฺ กนิจินฺต
โมตินี รุณฺฏิรุณฺฏ

ปุยลฺปายฺ ปฏปฺไปตฺ ตฏมฺโปะฬิลฺก ฬนฺริเยฬฺ
โปะฬิไลยุ โมะรุงฺกไลตฺตุปฺ
ปุรมูฏุ มณฺฏจฺ จุวรฺตฺตลมิฏิตฺตปฺ
ปุรกฺกฏนฺ มฏุตฺตุฬกฺกิจฺ

เจะยลฺปายฺ กฏรฺราไน เจะงฺกฬงฺ โกะฬวมฺไม
ติกฺกุวิจ ยงฺโกะณฺฏนาฬฺ
เตะยฺวกฺ กยรฺโกะฏิก ฏิไจติไจ เยะฏุตฺเตะนตฺ
ติกฺเกะฏฺฏุ มุฏฺฏเวะฏิโปยฺกฺ

กยลฺปายฺ กุรมฺปไณ เปะรุมฺปไณตฺ ตมิฬฺมตุไร
กาวลนฺ มกฬฺวรุกเว
กรฺปกา ฏวิยิรฺ กฏมฺปา ฏวิปฺโปะลิ
กยรฺกณา ยกิวรุกเว.
3

วฏมฺปฏฺฏ นินฺรุไณกฺ โกะงฺไกกฺ กุฏงฺโกะฏฺฏุ
มตุรวมุ ตุณฺฏุ กไฏวายฺ
วฬิยุมฺเวะฬฺ ฬรุวิเยะน นิลวุโปะฬิ กิมฺปุริ
มรุปฺปิรฺ โปะรุปิฏิตฺตุตฺ

ตฏมฺปฏฺฏ โปะรฺราตุ จินฺตุรงฺ กุมฺปตฺ
ตลตฺตณิว โตะปฺปวปฺปิจฺ
จลราจิ เยฬุนฺ ตฏกฺไกยินฺ มุกนฺตุปินฺ
รานนี รานิรปฺปิ

มุฏมฺปฏฺฏ มติยงฺ กุจปฺปไฏ เยะนกฺกกน
มุกฏุไก ตฏวิยุฏุมีนฺ
มุตฺตมฺ ปติตฺติฏฺฏ มุกปฏา เมะนเวะฬุ
มุกิรฺปฏา เนะรฺริจุรฺรุงฺ

กฏมฺปฏฺฏ จิรุกฏฺ เปะรุงฺโกะไลย มฬวิฬงฺ
กฬิรีนฺร ปิฏิวรุกเว
กรฺปกา ฏวิยิรฺ กฏมฺปา ฏวิปฺโปะลิ
กยรฺกณา ยกิวรุกเว.
4

เตโนะฬุกุ กญฺจปฺ โปะลนฺจี รฏิกฺกูฏฺฏุ
เจะมฺปญฺจิ ยินฺกุฬมฺปาลฺ
เตะฬฺฬมุ ติไรกฺกุมฺ ปจุงฺกุฬวิ เวะณฺฏิงฺกฬฺ
เจะกฺกรฺมติ ยากฺกไรโปะรุมฺ

วาโนะฬุกุ ตุงฺกตฺ ตรงฺกปฺ เปะรุงฺกงฺไก
วาณินติ ยาจฺจิวปิรานฺ
มกุฏโก ฏีรตฺ ตฏิจฺจุว ฏฬุตฺติยิฏุ
มรกตกฺ โกะมฺปุกติรฺกาลฺ

มีโนะฬุกุ มายิรุ วิจุมฺปิรฺ เจะลุงฺกฏวุฬฺ
เวฬตฺตินฺ มตฺตกตฺตุ
วีรฺริรุกฺ กุญฺเจ ยิไฬกฺกุมฺ ปจุงฺกมุกุ
เวะณฺกวริ วีจุมฺ วาจกฺ

กาโนะฬุกุ ตฏมลรฺกฺ กฏิโปะฬิรฺ กูฏลฺวฬรฺ
กวุริยนฺ มกฬฺวรุกเว
กรฺปกา ฏวิยิรฺ กฏมฺปา ฏวิปฺโปะลิ
กยรฺกณา ยกิวรุกเว.
5

เวรุ

วฏกฺกุงฺ กุมกฺกุนฺ ริรณฺเฏนฺตุมฺ
วณฺฏนฺ มกฬิรฺ จิรุมุรฺริลฺ
วาริกฺ กุวิตฺต มณิกฺกุปฺไป
วานา รไฏปฺป วฬิปิไฬตฺตุ

นฏกฺกุงฺ กติรฺโปะรฺ ปริจิลา
นกุเวะณฺ ปิไรไกตฺ โตณิยตา
นาณฺมีนฺ ปรปฺปุจฺ จิรุมิตปฺปา
นาปฺปณฺ มิตปฺป นารฺโกฏฺฏุกฺ

กฏกฺกุญฺ จรตฺตินฺ มตินติยุงฺ
กงฺกา นติยุ เมะติรฺโกะฬฺฬกฺ
กกน เวะฬิยุงฺ กรฺปกปฺปูงฺ
กาฏุงฺ กฏนฺตุ กฏลฺจุรุงฺก

มฏุกฺกุนฺ ติไรตฺตณฺ ฏุไรไวไย
วฬนาฏฺ ฏรเจ วรุกเว
มไลยตฺ ตุวจนฺ เปะรฺรเปะรุ
วาฬฺเว วรุก วรุกเว.
6

กณฺณนฺ ติมิรฺนฺตุ เตนรุวิ
ตุไฬนฺตา ฏรุการฺ รุมฺปิปจุนฺ
โตฏฺฏุกฺ กตวนฺติรปฺป มลรฺตฺ
โตไก กุฏิปุกฺ โกไกเจะยุนฺ

ตณฺณงฺ กมลกฺ โกยิลฺปล
จไมตฺต มรุตตฺ ตจฺจนฺมุฬุ
ตารฺรุกฺ กมุกุ นารฺริยิฏุนฺ
ตฏงฺกา วณปฺปนฺ ตริลฺวีกฺกุมฺ

วิณฺณมฺ โปะตินฺต เมกปฏา
มิไจตฺตูกฺ กิยมฺปนฺ มณิกฺโกะตฺตุ
วิรินฺตา เละนกฺกา นิมิรฺนฺตุตไล
วิริยุงฺ กุไลเนะรฺ กรฺไรปล

วณฺณมฺ โปะลิยุมฺ ปณฺไณวยนฺ
มตุไรกฺ กรเจ วรุกเว
มไลยตฺ ตุวจนฺ เปะรฺรเปะรุ
วาฬฺเว วรุก วรุกเว.
7

ตกรกฺ กุฬลิ นไรยุนไร
ตรุตีมฺ ปุไกยุนฺ ติไจกฺกฬิรฺรินฺ
รฏกฺไก นาจิปฺ ปุไฬมฏุปฺปตฺ
ตฬรุญฺ จิรุนุณฺ มรุงฺกุลฺเปะรุญฺ

จิกรกฺ กฬปปฺ โปะมฺมนฺมุไลตฺ
เตะยฺว มกฬิรฺ ปุไฏยิรฏฺฏุญฺ
เจะงฺไกกฺ กวริ มุกนฺเตะริยุญฺ
จิรุการฺ โกะจินฺตุ กุฏิวางฺก

มุกรกฺ กฬิวณฺ ฏไฏกิฏกฺกุ
มุฬริกฺ โกะฏิกฺกุงฺ กไลกฺโกะฏิกฺกุ
มุรุนฺตุ มุรุวลฺ วิรุนฺติฏุปุนฺ
มูร เนะฏุเวะณฺ ณิลเวะริปฺป

มกรกฺ กรุงฺกฏฺ เจะงฺกนิวายฺ
มฏมานฺ กนฺรุ วรุกเว
มไลยตฺ ตุวจนฺ เปะรฺรเปะรุ
วาฬฺเว วรุก วรุกเว.
8

โตะฏุกฺกุงฺ กฏวุฏฺ ปฬมฺปาฏรฺ
โระไฏยินฺ ปยเน นไรปฬุตฺต
ตุไรตฺตีนฺ ตมิฬิ โนะฬุกุนรุญฺ
จุไวเย ยกนฺไตกฺ กิฬงฺไกยกฬฺนฺ

เตะฏุกฺกุมฺ โตะฬุมฺป รุฬกฺโกยิรฺ
เกรฺรุมฺ วิฬกฺเก วฬรฺจิมย
วิมยปฺ โปะรุปฺปิลฺ วิไฬยาฏุ
มิฬเมะนฺ ปิฏิเย เยะริตรงฺกมฺ

อุฏุกฺกุมฺ ปุวนงฺ กฏนฺตุนินฺร
โวะรุวนฺ ริรุวุฬฺ ฬตฺติลฬ
โกะฬุก เวะฬุติปฺ ปารฺตฺติรุกฺกุ
มุยิโร วิยเม มตุกรมฺวายฺ

มฏุกฺกุงฺ กุฬรฺกา เฏนฺตุมิฬ
วญฺจิกฺโกะฏิเย วรุกเว
มไลยตฺ ตุวจนฺ เปะรฺรเปะรุ
วาฬฺเว วรุก วรุกเว.
9

เปะรุนฺเต นิไรกฺกุ นไรกฺกูนฺตรฺ
ปิฏิเย วรุก มุฬุญานปฺ
เปะรุกฺเก วรุก ปิไรเมาลิปฺ
เปะมฺมานฺ มุกฺกฏฺ จุฏรฺกฺกิฏุนลฺ

วิรุนฺเต วรุก มุมฺมุตรฺกุมฺ
วิตฺเต วรุก วิตฺตินฺริ
วิไฬกฺกุมฺ ปรมา นนฺตตฺตินฺ
วิไฬเว วรุก ปฬมไรยินฺ

กุรุนฺเต วรุก วรุฬฺปฬุตฺต
โกะมฺเป วรุก ติรุกฺกไฏกฺกณฺ
โกะฬิตฺต กรุไณปฺ เปะรุเวะฬฺฬงฺ
กุไฏวารฺ ปิรวิปฺ เปะรุมฺปิณิกฺโกรฺ

มรุนฺเต วรุก ปจุงฺกุตไล
มฬไลกฺ กิฬิเย วรุกเว
มไลยตฺ ตุวจนฺ เปะรฺรเปะรุ
วาฬฺเว วรุก วรุกเว.
10

วรุไกปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

7-วตุ อมฺปุลิปฺ ปรุวมฺ

กณฺฏุปฏุ กุตไลปฺ ปจุงฺกิฬิ ยิวฏฺโกะรุ
กลาเปต เมะนฺนนินฺไนกฺ
กไลมไรกณฺ มุไรยิฏุว กณฺโฏ วลาโตะณฺ
กลานิติ เยะนตฺเตะรินฺโต

วณฺฏุปฏุ เตะริยรฺ ริรุตฺตาไต ยารฺมรปินฺ
วฬิมุต เละนกฺกุริตฺโต
วฬรฺจไฏ มุฏิกฺเกะนฺไต ตณฺณรุงฺ กณฺณิยา
ไวตฺตตุ กไฏปฺปิฏิตฺโต

กุณฺฏุปฏุ ปารฺกฏลฺ วรุนฺติรุจฺ เจฏิโยะฏุ
กูฏปฺ ปิรนฺโตรฺนฺโต
โกมาฏฺฏิ ยิวณินฺไน วมฺเมะนกฺ โกะมฺเมะนกฺ
กูวิฏปฺ เปะรฺรายุนกฺ

กณฺฏุปฏุ จีริตนฺ ราตลา ลิวฬุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
1

กุลตฺโตะฏุ เตะยฺวกฺ กุฬามฺปิฬินฺ ตูรฺริกฺ
กุฏิตฺตุจฺ จุไวตฺตุมิฬฺนฺต
โกเตะนฺรุ มฬลฺวิฏงฺ โกะปฺปุฬิกฺ กินฺรวิรุ
โกฬินุจฺ จิฏฺฏเมะนฺรุมฺ

กไลตฺโตฏุ มูฏิกฺ กฬงฺกมฺ โปะตินฺติฏฺฏ
กยโรกิ เยะนฺรุโมะรุนาฬฺ
กณฺโกะณฺฏุ ปารฺกฺกวุงฺ กฏวตนฺ เระนวุมฺ
กฏรฺปุวิ เยะฏุตฺตฺติกฬวิฏฺ

ปุลตฺโตรุ มุฏุมีนฺ กณตฺโตฏุ โมฏุนินฺ
โปลฺวารฺกฺกุ มาปาตกมฺ
โปกฺกุมิตฺ ตลมลตุ ปุกลิลฺไล กาณฺมิไจปฺ
โปะงฺกุปุนลฺ กรฺปกกฺกา

ฏไลตฺโตฏุ ไวไยตฺ ตุไรปฺปฏิ มฏปฺปิฏิโยะ
ฏมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
2

กีรฺรุมติ เยะนนิลวุ โตรฺรุปรุ วตฺติโละฬิ
กิฬรฺนุตรฺ เจะวฺวิววฺวิกฺ
เกะณฺไฏตฺ ตฏงฺกณา เระรุวิฏฺ ฏิไรญฺจกฺ
กิฏนฺตตุ มุไฏนฺตมุตมฺวิณฺ

ฏูรฺรุปุตุ เวะณฺกไล ยุฏุตฺตุมุฬุ มติเยะน
วุติตฺตวไม ยตฺตุมมฺไม
โยะณฺมุกตฺ โตะฬุกุติรุ วฬไกกฺ กวรฺนฺตุโกะณฺ
โฏ ฏินตุ นิรฺกมรฺไร

มารฺรว โฬะฏุงฺ เกฬฺวรฺ เมาลิยิ ลุไรนฺตตุ
มไรนฺตุไน ยไฬตฺต โปะฬุเต
มรฺริวฬฺ เปะรุงฺกรุไณ โจะรฺริฏกฺ กฏวโต
มณฺมุฬุตุมฺ วิมฺมุปุยมฺ ไวตฺ

ตารฺรุมุฏิ ยรจุตวุ มรจิฬงฺ กุมริยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
3

วิณฺฏลมฺ โปะลิยปฺ โปะลินฺติฏุติ เยลุนตุ
เวะมฺปณิปฺ ปไก วิฬุงฺกิ
วิกฺกิฏกฺ กกฺกิฏตฺ โตะกฺกิฏรฺปฺ ปฏุติเวะยิลฺ
วิริยุญฺ จุฏรฺปฺ ปริติยินฺ

มณฺฏลมฺ ปุกฺกไน ยิรุตฺติเยะนิ โนะนฺโฬะฬิ
มฬุงฺกิฏ วฬุงฺกิฏุติโปะนฺ
วฬรฺจไฏกฺ กาฏฺเฏะนฺไต ไวตฺติฏปฺ เปะรุติเยนฺ
มากณญฺ จุรฺรวจฺจงฺ

โกะณฺฏุกณฺ ฏุญฺจา ติรุปฺปตุ มรุปฺโปะงฺกุ
โกไตยิวฬฺ จีรฏิกณินฺ
กุฏรฺ กุฬมฺปิฏเว กุไมปฺปตุมฺ เปะรุติเยะงฺ
โกมาฏฺฏิ ปาลไฏนฺตาลฺ

อณฺฏปุกิ รณฺฏมุ มกณฺฏมุมฺ เปะรุติยา
ลมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
4

เอะณฺณิลฺปล ปุวนปฺเปะรุนฺ ตฏฺไฏ ยูฏุรุวิ
ยิวฬฺเปะรุมฺ ปุกฬฺ เนะฏุนิลา
เอะงฺกณุ นิไรนฺติฏุว ตงฺกตนินฺ เมะฬฺฬนี
เยะฬฺฬฬวุ โมะณฺฏุโกะณฺฏุ

เวะณฺณิลวุ โปะฬิวตุ กิไฏตฺตไน มฏุตฺติวฬฺ
วิฬิกฺกไฏ โกะฬิตฺต กรุไณ
เวะฬฺฬนฺ ติไฬตฺตาฏุ เปะรฺริยารฺ รณฺณฬิ
วิไฬปฺปตุมฺ เปะรฺรไน โกะลามฺ

มณฺณิโละณฺ ไปงฺกูฬฺ วฬรฺปฺปตุ นิฏตฺตมฺไม
ไวตฺติฏุญฺ จตฺติเยกาณฺ
มรฺโระรุ จุตนฺติร นิไนกฺเกะน วิไลกไล
มติกฺกฏวุ ณียุมุณรฺวายฺ

อณฺณลงฺ กฬิยาไน ยรจรฺโก มกฬุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
5

มุนฺปุมฺป รรจุเจะยฺ เปะรุมฺปาว มุงฺโกป
มูริมาตฺ โตะฏรฺ จาปมุมฺ
มุมฺไมตฺ ตมิฬฺเจะฬิยนฺ เวะปฺโปะฏุ โกะฏุงฺกูนุ
โมจิตฺต วิตฺตลตฺตินฺ

รนฺเปะรุนฺ ตนฺไมไย ยุณรฺนฺติไล โกะลฺ จิวาราจ
ตานิยายฺจฺ จีวนฺมุตฺติตฺ
ตลมุมายฺตฺ ตุวาตจานฺ ตตฺตลมุ มานติตฺ
ตลมิตฺ ตลตฺติไฏเยลฺ

มนฺเปะรุงฺ กุรวรฺ ปิไฬตฺต ปาวมุมรฺไร
มามฏิกฬิฏุ จาปมุมฺ
วฬริฬมฺ ปรุวตฺตุ นไรติไรยุ มุติรฺกูนุ
มารฺริฏปฺ เปะรุติกณฺฏายฺ

อนฺปเระนฺ ปุรุกกฺ กจินฺติฏุ ปจุนฺเตโนะ
ฏมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
6

กุมฺปญฺ จุมนฺตมต เวะฬฺฬนีรฺ โกะฏฺฏุงฺ
โกะฏุงฺกฬิ ริฏุมฺโปรฺไวยานฺ
กุฏิลโก ฏีรตฺ ติรุนฺตุโกะณฺ ฏนฺนลารฺ
โกะยฺตฬิรฺกฺ ไกวรุฏวุญฺ

เจะมฺปญฺ จุรุตฺตวุมฺ ปไตปไตตฺ ตารฬรฺ
จิไกเยะนกฺ โกะปฺปุฬิกฺกุญฺ
จีรฏิกฬฺ กนฺริจฺ จิวนฺติฏ เจะยฺวตุนฺ
ติรุวุฬตฺ ตไฏยาตุ โปะรฺ

รมฺปญฺ จุมนฺตีนฺร มานุฏ วิลงฺกินฺ
ตนิปฺปุตลฺวนุกฺกุ วฏฺฏตฺ
ตณฺกุไฏ นิฬรฺรุนิไน วมฺเมะน วไฬตฺตน
ฏไฬตฺติฏุ กไฬกฺ กรุมฺโปะนฺ

รมฺปญฺ จุฏนฺโกะณฺฏ มกรกฺ โกะฏิกฺโกะฏิโยะ
ฏมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
7

ตุฬิตูงฺกุ เตะฬฺฬมุต เวะฬฺฬรุวิ โปะฬิยุนินฺ
โระนฺมรปุ ตไฬยวนฺตุ
โตนฺริฏุงฺ เการิยรฺ กุลกฺโกะฬุนฺไตกฺกณฺฏุ
ตุไณวิฬิยุ มนมุนินฺรุ

กฬิตูงฺก วฬวฬายฺ วาฬาม ลุณฺณมุตุ
กไลโยะฏุ มิฬนฺตุเวะรุมฏฺ
กลตฺติฏุ ปุตุกฺกู ฬินุกฺกิรวุ ปูณฺโฏะรุ
กฬงฺกมฺไวตฺ ตายิตุวลาลฺ

โอะฬิตูงฺกุ เตะฬิวิจุมฺ ปินินินฺโนะ โฏะตฺตว
โนะรุตฺตนฺ กรตฺตินฺ วาริ
อุณฺโฏะตุกฺ กิยมิจฺจิ นฬฺฬิรุฬิ ลฬฺฬิยุณฺ
โฏ ฏุกินฺ ราเยะนฺ เจะยฺตายฺ

อฬิตูงฺกุ ญิมิเระฬุนฺ ตารฺกฺกุงฺ กุฬรฺริรุโวะ
ฏมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
8

มไฬโกะนฺ ตฬกฺโกไต วมฺมิเนะนฺ รฬวินี
วนฺติไล เยะนกฺ กฏุกลุมฺ
วาณฺมุกจฺ เจะวฺวิกฺ กุไฏนฺโตะตุงฺ กินวเนะติรฺ
วรโวะลฺกิ โยปณิกฬฺโก

ฬิไฬกฺกุงฺโกะลฺ ปินฺโระฏรฺนฺ เตะนวญฺจิ โยตาฬฺตฺ
ติรุนฺตนนฺ โปลุเมะนยา
มิตฺตุไณยุ โมะรุวารุ ตปฺปุวิตฺ โตมฺเวะกุฬิ
ลินิโยะรุ ปิไฬปฺปิลฺไลกาณฺ

ฏไฬกฺกุนฺ ตุกิรฺโกะฏิ มุกิรฺโกะฏิ ติไรตฺตุเมรฺ
รลมฺวฬรฺ นกิรฺโกะฏิกไฬตฺ
ตาฬฺกุฬลุ นีวินุตลฺ เวะยรฺวุนฺ ตุไฏตมฺไม
จมยมิตุ เวะนฺรลุวลิฏฺ

ฏไฬกฺกุนฺ ตฏมฺปุริไจ มตุไรตฺ ตุไรปฺเปะณุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
9

เอฏกตฺ เตะฬุตาต เวตจฺ จิรตฺตร
จิรุกฺกุมิวฬฺ จีรฏิกณินฺ
นิตยตฺ ตฏตฺตุมฺ โปะลินฺตวรฺ ติรุวุฬตฺ
เตะณฺณิยนฺ เรกปฏมา

นาฏกตฺ ไตนฺโตะฬิ นฏิกฺกุมฺ ปิรานฺเระยฺว
นติโยะฏุ มุฏิตฺตลฺ เปะรฺรายฺ
นงฺไกยิว ฏิรุวุฬ มกิฬฺจฺจิเปะริ ลิตุโปโละรฺ
นรฺรวปฺ เปริลฺไลกาณฺ

มาฏกกฺ กไฏติริตฺ ตินฺนรมฺ ปารฺตฺตุกิรฺ
วฏิมฺปุไต วรุมนฺนลารฺ
มกรยาฬฺ มฬไลกฺกุ มรวงฺก ณุณฺฏุกิลฺ
วฬงฺกกฺ โกะฬุงฺโกงฺกุตูงฺ

กาฏกปฺ โปะรฺกิฬิ ยวิฬฺกฺกุมตุ ไรติรุโวะ
ฏมฺปุลี ยาฏวาเว
อาณิปฺโปะนฺ วิลฺลิปุณรฺ มาณิกฺก วลฺลิยุฏ
นมฺปุลี ยาฏวาเว.
10

อมฺปุลิปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

8-วตุ อมฺมาไนปฺ ปรุวมฺ

กไรกฺกุงฺ กฏามิรุ กวุฏฺกุฏ มุไฏนฺตูรฺรุ
กฬิรุเปะรุ วยิรุตูรฺปฺปกฺ
กวฬนฺ ติรฏฺฏิกฺ โกะฏุปฺปเตะน วุญฺจูฬฺนฺโตะรฺ
กไลมติกฺ กลจวมุตุกฺ

กิไรกฺกุมฺ เปะรุนฺเตวรฺ ปุนฺกณฺ ฏุไฏตฺติฏ
เวะฏุตฺตมุต กลจมฺ เวะวฺเว
รีนฺติฏุว เตะนวุมุฬุ มุตฺติฏฺ ฏิไฬตฺติฏฺฏ
เวะริปนฺตินฺ นิไรเยะนฺนวุมฺ

วิไรกฺกุนฺ ตฬิรฺกฺไกกฺ โกะฬุนฺตา มไรตฺตุญฺจิ
มีเตะฬุนฺ ตารฺตฺตปิฬฺไฬ
เวะฬฺโฬติ มตฺติรฬิ เตะนวุนฺ กรุมฺปาไร
มีมิไจจฺ เจะนฺจานฺตุไวตฺ

ตไรกฺกุนฺติไรกฺไกเวะฬฺ ฬรุวิไว ไยตฺตุไรวิ
ยมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ
อากงฺ กลนฺโตะรุวรฺ ปากมฺ ปกิรฺนฺตเปะณฺ
ณมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ.
1

ติงฺกฏฺ โกะฬุนฺไตกฺ โกะฬุนฺตุปฏุ ปฏรฺจไฏจฺ
เจะรุกุติรุ มณวาฬนฺเมรฺ
เจะฬุมณปฺ ปนฺตริ เละฏุตฺเตะริยุ มมุตเวะณฺ
ฏิรไฬยิรฺ ปุรฬุมรุการฺ

ไปงฺกฏฺ จุรุมฺเปะน วิจุมฺปิรฺ ปฏรฺนฺเตะฬุมฺ
ปนิมติ มิไจตฺตาวิฏุมฺ
ปรุวมฏ มาเนะนเวะ นมฺมไนนิ นมฺมไนปฺ
ปไฏวิฬิกฺ กยลฺปายฺนฺเตะฬุ

เวะงฺกฏฺ กฏุงฺโกะไลย เวฬกฺกุ ฬามิเตะน
เมกกฺ กุฬาตฺไตมุฏฺฏิ
วิไฬยาฏุ มฬกฬิรุ กไฏวายฺ กุตฏฺฏมุไก
วิณฺฏวมฺ ไปนฺตุโกตฺต

องฺกฏฺ กรุมฺเปนฺตุ มปิเฏก วลฺลิติรุ
วมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ
อากงฺ กลนฺโตะรุวรฺ ปากมฺ ปกิรฺนฺตเปะณฺ
ณมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ.
2

กฬฺฬูรุ กญฺจกฺ กรตฺตูรุ เจโยะฬิ
กลปฺปจฺ จิวปฺปูริยุมฺ
กรุไณปฺ เปะรุกฺกูร วมุตูรุ ปารฺไวกฺ
กไฏกฺกฏฺ กรุปฺปูริยุมฺ

นฬฺฬูรุ มรุวู รกรฺรุมุก มติยิลฺเวะณฺ
ณไกยูรุ นิลวูริยุมฺ
นรฺรารฬ วมฺมไนโยะรฺ จิรฺกุณตฺ ติไนมูนฺรุ
นรฺกุณงฺ กตุวลฺ กาฏฺฏ

อุฬฺฬูรุ กฬิตุฬุมฺ ปกฺกุรว ริรุวีรุ
มุรฺริฏุ ตุวาต จานฺตตฺ
โตะรุเปะรุ เวะฬิกฺเก วิฬิตฺตุรงฺ กุนฺโตะณฺฏ
รุฬุวลนฺ เปะนฺปุรุกเนะกฺ

กฬฺฬูร วุฬฺเฬ กจินฺตูรุ ไปนฺเตร
ลมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ
อากงฺ กลนฺโตะรุวรฺ ปากมฺ ปกิรฺนฺตเปะณฺ
ณมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ.
3

กุไลปฏฺฏ กานฺตฏฺ ฏฬิรฺกฺไกยิรฺ เจะมฺมณิ
กุยินฺรวมฺ มไนนิตฺติลงฺ
โกตฺตวมฺ มไนมุนฺ เจะลปฺปินฺ เจะลุนฺตนฺไม
โกกนก มไนยาฏฺฏิปารฺ

กไลปฏฺฏ เวะณฺจุฏรฺกฺ กฏวุโฏ ยฺนฺ เตกวตุ
กณฺฏุโกะณฺ เฏปุฬุงฺกุงฺ
กายฺกติรฺกฺ กฏวุฬุมฺ ปินฺโระฏรฺว เตยฺปฺปกฺ
กรงฺกรุวิ ตูงฺกุโวงฺกุ

มไลปฺปฏฺฏ วารมุมฺ วยิรมุมฺ ปิรวุมา
มามณิตฺ ติรไฬวาริ
มริติไรกฺ ไกยา เละฏุตฺเตะริย นารฺโกฏฺฏุ
มตกฬิรุ ปิฬิริโยฏุมฺ

อไลปฏฺฏ ไวไยตฺ ตุไรจฺจิไร ยนปฺเปไฏ
ยมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ
อากงฺ กลนฺโตะรุวรฺ ปากมฺ ปกิรฺนฺตเปะณฺ
ณมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ.
4

ตมราน นินฺรุไณจฺ เจฏิยริ โละรุจิลรฺ
ตฏกฺไกยิ เนะฏุตฺตาฏุนินฺ
รรฬวมฺ มไนปิฏิตฺ เตะติรฺวีจิ วีจิยิฏ
จาริวล จาริติริยา

นิมิรามุ นมฺมไนโยะ รายิร เมะฏุตฺเตะริย
นิไรนิไรย ตายฺกกนเมลฺ
นิรฺกินฺร ตมฺไมนี เปะรฺรวกิ ลาณฺฏมุ
นิไรตฺตุไวตฺ ตตุกฏุปฺป

อิมิรา วริจฺจุรุมฺ ปารฺตฺเตะฬปฺ โปะฬิลู
เฏะฬุนฺตไปนฺ ตาตุล เกะลามฺ
อิรุฬฺเจะยจฺ เจะยฺตุนินฺ เจนา ปรากเมะนุ
เมกฺกมฬ กาปุริกฺกุมฺ

อมรา มติกฺกุญฺเจะยฺ มตุรา ปุริตฺตไลวิ
ยมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ
อากงฺ กลนฺโตะรุวรฺ ปากมฺ ปกิรฺนฺตเปะณฺ
ณมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ.
5

อุยิรา ยิรุกฺกินฺร เจฏิยรินฺ มลรฺมี
ตุติตฺตว เฬะติรฺตฺตุนินฺโน
โฏะฏฺฏิเยะฏฺ ฏิปฺปิฏิตฺ ติฏฺฏวมฺ มไนเตฏิ
โยฏิยา ฏิตฺติริยนี

เปะยรา ติรุนฺตุวิไฬ ยาฏุวตุ กณฺเฏะนฺไต
ปิไรมุฏิ ตุฬกฺก มุฏิเมรฺ
เปะรุกุจุร กงฺไกนุไร โปะงฺกลมฺ มาไนยปฺ
เปะณฺโกะฏิยุ มาฏนฺมาน

เวะยรา มนมฺปุฬุงฺ กิฏุมมรรฺ ตจฺจนุมฺ
วิยปฺปจฺ เจะยุนฺตวฬมา
เมไฏยุนฺ ตณฺฏรฬ มาฏมุนฺ เตะณฺณิลา
วีจตฺ ติไจกฺกฬิเระลามฺ

อยิรา วตตฺติไน นิกรฺกฺกุมตุ ไรตฺตไลวิ
ยมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ
อากงฺ กลนฺโตะรุวรฺ ปากมฺ ปกิรฺนฺตเปะณฺ
ณมฺมาไน ยาฏิยรุเฬ.
6

เวรุ

มุตฺตม ฬุตฺติย วมฺมไน ไกมฺมลรฺ
มุฬริม ณงฺกมฬ
โมะยฺกุฬลฺ วณฺฏุนินฺ ไมวิฬิ วณฺฏินฺ
มุยงฺกิ มยงฺกิยิฏกฺ

โกะตฺตุ มณิตฺติร ฬิรฺเจะยุ มมฺมไน
กุยิลินฺมิ ฬรฺริยนินฺ
กุฬลินิ ไจกฺกุรุ กิปฺปนิ ตูงฺกุ
กุรุนฺตุฬิ จินฺติยิฏ

วิตฺตุรุ มตฺติลิ ไฬตฺตวุ นินฺไก
วิรรฺปว ฬตฺตฬิรินฺ
วิไฬตรุ โมะฬฺโฬะฬิ ติรุฏปฺ โปวตุ
มีฬฺวตุ มายฺตฺติริย

อตฺตนฺ มนตฺเตะฬุ ติยวุยิ โรวิย
มาฏุก วมฺมาไนเย
อฬกุ ตไฬนฺตกลฺ ยาณจวุนฺตริ
ยาฏุก วมฺมาไนเย.
7

กิฬนิล วุมิฬฺปรุ มุตฺตินฺ โกไว
เยะฏุตฺตวรฺ ติรุมารฺปุกฺ
กิฏุว กฏุปฺปวุ มปฺปริ เจปล
มณิยิ นิยรฺริยิฏุมฺ

วฬโระฬิ วิมฺมิย วมฺมไน เจะลฺวตุ
วานวิ โละตฺติฏวุมฺ
มนเนะกฺ กุรุกปฺ ปรมา นนฺต
มฏุตฺต ติรุตฺโตะณฺฏรฺกฺ

กฬิกนิ ยตฺติรุ วรุฬฺกนิ ยุงฺกนิ
ยาฏุก วมฺมาไนเย
อฬกุ ตไฬนฺตกลฺ ยาณ จวุนฺตริ
ยาฏุก วมฺมาไนเย.
8

ไกมฺมล ริรฺโปะลิ กติรฺมุตฺ ตมฺมไน
นไกมุตฺ โตะฬิโตยกฺ
กณฺฏวรฺ นิรฺกปฺ ปิรรฺจิลรฺ เจะงฺไกกฺ
กมลจฺ จุฏรฺกตุวจฺ

เจะมฺมณิ ยิรฺเจะยฺ ติไฬตฺตน เวะนวุญฺ
จิรฺจิลรฺ กฏฺกไฏยินฺ
เจะวฺวิไย ววฺวิย ปินฺกรุ มณิยิรฺ
เจะยฺตน โกะลฺเละนวุนฺ

ตมฺมน โมะปฺป วุไรปฺปน มรฺไรจฺ
จมยตฺ ตไมวุเปะรารฺ
ตตฺตมิ นินฺรุ ปิตรฺรุว โปะรุวตฺ
ตนิมุตลฺ ยาเมะนฺปารฺกฺ

กมฺมไน ยายวรฺ ตมฺมไน ยานว
ฬาฏุก วมฺมาไนเย
อฬกุ ตไฬนฺตกลฺ ยาณ จวุนฺตริ
ยาฏุก วมฺมาไนเย.
9

โอะฬฺโฬะฬิ มรกต มุมฺมุฬุ นีลมุ
โมะณฺฏร ฬตฺติรฬุมฺ
โอะฬุโกะฬิ โปะงฺก วิไฬนฺติฏุ มมฺมไน
โยะรุมูนฺ รไฏวิเละฏากฺ

กฬฺฬวิฬฺ โกไต วิจุมฺปุร วีจุว
กณฺณุตลฺ ปารฺเจะลนินฺ
ไกยิลฺ วฬรฺตฺต ปจุงฺกิฬิ ยุมฺวฬรฺ
กามรฺ กรุงฺกุยิลุมฺ

ปิฬฺไฬเวะ โฬติม มุมฺมุไร มุไรยารฺ
เปะรุกิย กาตไลเมรฺ
เปจ วิฏุปฺป กฏุปฺป วไณตฺโตะรุ
เปะไฏโย ฏาจวนมฺ

อฬฺฬลฺ วยิรฺรุยินฺ มตุไรตฺ ตุไรมก
ฬาฏุก วมฺมาไนเย
อฬกุ ตไฬนฺตกลฺ ยาณจวุนฺตริ
ยาฏุก วมฺมาไนเย.
10

อมฺมาไนปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

9-วตุ นีราฏรฺ ปรุวมฺ

วไฬยาฏุ วณฺไกปฺ โปะลนฺจงฺ โกะฏุมฺโปะงฺกุ
มริติไรจฺ จงฺโกะลิฏ
มตรริกฺ กฏฺกยลฺ วริกฺกย โละฏุมฺปุรฬ
มกรนฺต มุณฺฏุวณฺฏินฺ

กิไฬโยะฏุ นินฺริรุกฺ เกจปา จตฺติโนะฏุ
กิฬรฺไจว ลกฺโกะตฺเตะฬกฺ
กิไฏยาต ปุตุวิรุนฺ เตะติรฺโกะณฺฏุ ตตฺตมิรฺ
เกฬิรฺก ฏฬีอิกฺโกะณฺเฏะนตฺ

ตไฬโยะฏุ กไรยฏิจฺ จิรุกฏฺ เปะรุงฺไกตฺ
ตฏกฺกฬิ เระฏุตฺตุ มรฺรตฺ
ตวฬกฺ กฬิรฺริโนะฏุ มุฏฺฏวิฏฺ เฏะฏฺฏุมต
ตนฺติยุมฺ ปนฺตฏิตฺตุ

วิไฬยาฏุมฺ ไวไยตฺ ตฏนฺตุไร กุไฏนฺตุปุตุ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ
วิไฏกฺโกะฏิ ยวรฺโกะรุ กยรฺโกะฏิ โกะฏุตฺตโกะฏิ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ.
1

นิไรโปะงฺ กิฏุญฺเจะงฺไก เวะฬฺวไฬ กฬิปฺปนไก
นิลวุวิริ ปวฬมฺเวะฬิร
นีลกฺ กรุงฺกุวไฬ เจะงฺกุวไฬ ปูปฺปวร
เนะริกุฬรฺ กรฺไร จริยตฺ

ติไรโปะงฺกุ ตณฺณนฺ ตุไรกุไฏนฺ ตาฏุว
เจะฬุนฺตรงฺ กกฺกงฺไกนุณฺ
จิรุติวไล ยาปฺโปะงฺกุ มานนฺต มากฺกฏ
ริไฬตฺตาฏุ กินฺรเตยฺปฺปกฺ

กไรโปะงฺกุ มริติไรกฺ ไกยารฺ รฏมฺปไณกฺ
กฬนิยิรฺ กนฺนิยามุไลกฺ
กฬปกฺ กุฬมฺไปกฺ กไรตฺตุวิฏฺ ฏฬฺฬรฺ
กรุญฺเจรุ เจะญฺเจรตายฺ

วิไรโปะงฺ กิฏตฺตุงฺก เวกวติ โปะงฺกุปุตุ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ
วิไฏกฺโกะฏิ ยวรฺกฺโกะรุ กยรฺโกะฏิ โกะฏุตฺตโกะฏิ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ.
2

ปณฺณารุ กิฬิโมะฬิปฺ ปาไวนินฺ ริรุเมนิ
ปาโจะฬิ วิริปฺป วนฺตณฺ
ปวฬกฺ โกะฏิกฺกามรฺ ปจฺจิฬงฺ โกะฏิยตายฺปฺ
ปรุมุตฺต มรกตมายฺตฺ

ตณฺณารุ มลฺลรฺ รุไรจฺจิไร ยนงฺกฬิ
ตไฬกฺกุงฺ กลามญฺไญปายฺจฺ
จกลมุนฺ นินฺริรุจฺ โจะรุปเมะนฺ โรลิฏุญฺ
จตุมไรปฺ โปะรุฬฺ เวะฬิยิฏกฺ

กณฺณารุ กุฬลิยรฺ กุฏกฺโกะงฺไก โปะงฺกุเจะงฺ
กฬปมุงฺ กตฺตูริยุมฺ
กรฺปฺปุรมุ โมะกฺกกฺ กไรตฺโตฏิ วาณิยุงฺ
กาฬินฺติ ยุงฺกงฺไกยามฺ

วิณฺณารุ มฬวฬายฺ วิไฬยาฏุ ไวไยปุตุ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ
วิไฏกฺโกะฏิ ยวรฺกฺโกะรุ กยรฺโกะฏิ โกะฏุตฺตโกะฏิ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ.
3

ตูงฺกุจิไร ยรุกา ลุรงฺกุกุฬ นินฺรุไณตฺ
โตฬิยรฺกณฺ เมะรฺกุงฺกุมนฺ
โตยุมฺ ปนิตฺตุไรจฺ จิวิรวี จกฺกุรุนฺ
ตุฬิเยะมฺ มรุงฺกุโมฏิ

วางฺกุมไล วิลฺลิมารฺ วิณฺณุรุ นไนนฺตวรฺ
วไนนฺติฏุ ติกมฺปรญฺ เจะวฺ
วณฺณมาจฺ เจะยฺวตจฺ เจะวฺวาน วณฺณโระฏุ
มญฺจฬฺวิไฬ ยาฏเลยฺปฺปตฺ

เตงฺกุมไล ยรุวิเนะฏุ นีตฺตตุ มาจุณตฺ
ติรฬฺปุรญฺ จุรฺริยีรฺปฺปจฺ
จินเวฬ โมะนฺโระรุ จุฬิจฺจุฬลนฺ มนฺตรนฺ
ติไรกฏนฺ มติตฺตนฺมานุมฺ

วีงฺกุปุนลฺ ไวไยตฺตฏนฺตุไร กุไฏนฺตุปุตุ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ
วิไฏกฺโกะฏิ ยวรฺโกะรุ กยรฺโกะฏิ โกะฏุตฺตโกะฏิ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ.
4

ตุฬิกฺกุมฺ ปนิตฺติวไล จิตรกฺ กุไฏนฺตาฏุ
ตุไรยิรฺ รุไรตฺตมิโฬะฏุมฺ
โตะนฺมไร เตะฬิกฺกุงฺ กไลกฺโกะฏิ เยะนุนฺตุไณตฺ
โตฬีมูฬฺ กิปฺปุนนฺมฏุตฺ

โตะฬิกฺกุมฺ ปตตฺตุมรฺ รวเฬะน วนปฺเปไฏ
โยฏิปฺ ปิฏิปฺปตมฺไม
โยะณฺปริ ปุรตฺโตะนิยุ มฏนไฏยุมฺ วௌวิน
ตุณรฺนฺตุปินฺ โระฏรฺวเตยฺปฺป

เนะฬิกฺกุนฺ ตรงฺกตฺ ตฏงฺกงฺไก ยุฏโนะฏฺฏิ
นิตฺติลปฺ ปนฺตาฏวุมฺ
นิไรมณิตฺ ติรฬินฺ กฬงฺกาฏ วุนฺตนฺ
เนะฏุตฺติไรกฺ ไกเยะฏุตฺตุ

วิฬิกฺกุมฺ เปะรุนฺตณฺ ฏุไรกฺกฏวุฬฺ ไวไยเนะฏุ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ
วิไฏกฺโกะฏิ ยวรฺโกะรุ กยรฺโกะฏิ โกะฏุตฺตโกะฏิ
เวะฬฺฬนี ราฏิยรุเฬ.
5

เวรุ

ตุงฺก มุไลปฺโปะรฺ กุฏงฺโกะณฺฏุ
ตูนีรฺนีนฺติ วิไฬยาฏุนฺ
ตุไณจฺเจ ฏิยรฺกณฺ เมรฺปจุมฺโปะรฺ
จุณฺณ เมะริย วรจฺเจนฺต

องฺกณฺ วิจุมฺปิ นินฺกุฬรฺกาฏฺ
ฏรุการฺ กรุมฺป เระฬุนฺตารฺปฺป
ไตยนฺ ริรุเม นิยลมฺไม
ยรุฏฺกฏฺ จุรุมฺปารฺตฺ เตะฬนฺมานจฺ

เจะงฺก ณิไฬญรฺ กฬิรฺกามตฺ
ตีมุณฺ ฏิฏกฺกณฺ ฏิฬมกฬิรฺ
เจะฬุเมะนฺ กุฬรฺกูฏฺ ฏกิรฺปุไกยารฺ
ริรฬฺกายฺกฺ กตลิ ปฬุตฺตุนไร

โปะงฺกุ มตุไรปฺ เปะรุมาฏฺฏิ
ปุตุนี ราฏิ ยรุฬุกเว
โปะรุไนตฺ ตุไรวนฺ โปะรฺปาวายฺ
ปุตุนี ราฏิ ยรุฬูกเว.
6

อิฬิยุมฺ ปุนรฺรณฺ ฏุไรมุนฺริ
ลิตุเวะมฺ เปะรุมานฺ มณฺจุมนฺต
อิฏเมะนฺ รลรฺเวะณฺ กมลปฺเปะณฺ
ณิไจปฺปกฺ กจินฺตุฬฺ ฬุรุกิยิรุ

วิฬิยุญฺ จิวปฺปวานนฺต
เวะฬฺฬมฺโปะฬินฺตุ นินฺรไนยาลฺ
มีณฺฏุมฺ เปะรุก วิฏุตฺตวรฺโกรฺ
เวไล ยิฏุตนฺ มิไกยนฺเร

ปิฬิยุ นไรกฺกรฺ ปกมลรฺนฺต
ปิรจ มลรฺปูนฺ ตุกณฺมูฬฺกุมฺ
ปิไรกฺโกฏฺ ฏยิรา วตงฺกูนฺตรฺ
ปิฏิโย ฏาฏตฺ เตนรุวิ

โปะฬิยุมฺ โปะฬิรฺกู ฏลิรฺโปะลิวายฺ
ปุตุนี ราฏิ ยรุฬุกเว
โปะรุไนตฺ ตุไรวนฺ โปะรฺปาวายฺ
ปุตุนี ราฏิ ยรุฬูกเว.
7

มริกฺกุนฺ ติไรตฺตณฺ ปุนลฺไวไย
วณฺฏ ลิฏุมณฺ กูไฏกฏฺฏิ
วาริจฺ จุมนฺโตรฺกฺ กมฺไมตุไณ
มณิปฺโปะรฺ กุฏตฺติรฺ กไรตฺตูรฺรุมฺ

เวะริกฺกุงฺ กุมจฺเจ เระกฺกริฏุมฺ
วิไรปฺปูนฺ ตุไรมณฺ โปโละรุตฺติ
เวะณฺปิฏฺ ฏิฏวุ มฏิตฺโตะรุวนฺ
เวไล โกะฬวุมฺ เวณฺฏุเมะนกฺ

กุริกฺกุ มิฏตฺติรฺ รฏนฺตูนีรฺ
กุไฏยปฺ เปะรินกฺ กงฺไกติรุกฺ
โกฏี รตฺตุกฺ กุฏิยิรุปฺปุงฺ
กูฏา โปลุมฺ โปะลนฺกุวฏฺฏุปฺ

โปะริกฺกุญฺ จุรวกฺ โกะฏิยุยรฺตตายฺ
ปุตุนี ราฏิ ยรุฬุกเว
โปะรุไนตฺ ตุไรวนฺ โปะรฺปาวายฺ
ปุตุนี ราฏิ ยรุฬูกเว.
8

เวรุ

โจะรฺโกะฏิ โยฏุ มลรฺกฺโกะฏิ โกะยฺตุ
โตะฏุตฺต วิไรตฺโตะไฏยุมฺ
จุนฺตริ ตีฏฺฏิย จินฺตุร มุมฺมิรุ
ตุงฺกกฺ โกะงฺไกกฬินฺ

วิรฺโกะฏิ โกฏฺฏิย กุงฺกุม มุงฺกุไฏ
เวะฬฺฬงฺ โกะฬฺไฬโกะฬ
เวะฬิเย กณฺฏุนินฺ วฏิวฬ ไกยนฺ
วิฬิกฺกุ วิรุนฺตุ เจะย

วิรฺโกะฏิ โยฏุ กยรฺโกะฏิ วีร
เนะฏุตฺต กรุปฺปุวิลุมฺ
อินฺติร ตนุวุมฺ วณงฺก วณงฺกุ
มิไณปฺปุรุ วกฺโกะฏิเจรฺ

โปะรฺโกะฏิ ยิมย มฏกฺโกะฏิ ไวไยปฺ
ปุตุนี ราฏุกเว
โปะรุไนตฺ ตุไรโยะฏุ กุมริตฺ ตุไรยวฬฺ
ปุตุนี ราฏุกเว.
9

โกะฬฺไฬเวะ ฬรุวิ ปฏินฺติฏุ มิมยกฺ
กูนฺตนฺ มฏปฺปิฏิโปลฺ
โกะรฺไกตฺ ตุไรยิรฺ จิไรวิริ ยปฺปุนลฺ
กุไฏยุ มนปฺเปะไฏโปลฺ

เตะฬฺฬมุ ตกฺกฏ นฏุวิรฺ โรนฺรุ
เจะฬุงฺกม ลกฺกุยิลฺโปลฺ
เตะยฺวกฺ กงฺไกตฺ ติไรยู เฏะฬุโมะรุ
เจะมฺปว ฬกฺโกะฏิโปลฺ

กฬฺฬวิฬฺ โกไตยรฺ กุฬลิรฺ กุฬลิไจ
กรฺรุปฺ โปะรฺรรุวิรฺ
กฬินร วุณฺฏ มฏปฺเปะไฏโยฏุ
กลนฺตุ มุยงฺกิวริปฺ

ปุฬฺฬุไร ปูมฺโปะฬินฺ มตุไรตฺ ตุไรมกฬฺ
ปุตุนี ราฏุกเว
โปะรุไนตฺ ตุไรโยะฏุ กุมริตฺ ตุไรยวฬฺ
ปุตุนี ราฏุกเว.
10

นีราฏรฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

10-วตุ อูจรฺ ปรุวมฺ

โอะฬฺโฬะฬิย ปวฬกฺ โกะฬุงฺกานฺ มิไจปฺโปะงฺกุ
โมะฬุโกะฬิย วยิรวิฏฺฏตฺ
ตูรฺรุญฺ เจะฬุนฺตณฺ ณิลากฺกาลฺ วิฬุนฺตไนย
โวะณฺฏรฬ วฏมฺวีกฺกิเย

อฬฺฬิฏ วฬินฺตุเจะรฺ โระฬิตุฬุมฺ ปุงฺกิรณ
วรุณรนฺ นปฺปลไกปุกฺ
กาฏุนินฺ โรรฺรมปฺ ปริติมณฺ ฏลมฺวฬ
รรุมฺเปะรุญฺ จุฏไรเยยฺปฺปตฺ

เตะฬฺฬุจุไว ยมุตงฺ กนินฺตวา นนฺตตฺ
ติไรกฏนฺ มฏิตฺตุฬกฺกุญฺ
เจะลฺวจฺ เจะรุกฺกรฺกณฺ มนกฺกมล เนะกฺกปูญฺ
เจรฺกฺไกยิรฺ ปไฬย ปาฏรฺ

ปุฬฺโฬะลิ เยะฬกฺกุฏิ ปุกุนฺตจุนฺ ตรวลฺลิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
1

วิรฺโปะลิย นิลวุโปะฬิ เวะณฺณิตฺ ติลมฺปูณฺฏุ
วิฬุตุปฏ มฬกติรฺวิฏุมฺ
เวะณฺฏาฬ วูจลินฺ มิไจปฺโปะลิตลฺ ปุณฺฏริก
วีฏฺฏิลฺ โปะลินฺตุมตุรจฺ

โจะรฺโปะลิ ปฬมฺปาฏลฺ โจะลฺลุกินฺ รวฬุนินฺ
โจะรุปเมะนฺ ปตุมิฬนิลาตฺ
ตูรฺรุมติ มณฺฏลตฺ ตมุตมา ยมฺไมนี
โตนฺรุกินฺ รตุมฺวิริปฺป

เอะรฺโปะลิย โวะฬุกุมุฬุ มาณิกฺก มณิมุกปฺ
เปริมไฬ มุกิรวฬฺวตวฺ
เวะริจุฏรฺกฺ กฏวุฏิรุ มฏิยิลวนฺ มฏมก
ฬิรุนฺตุวิไฬ ยาฏเลยฺกฺกุมฺ

โปะรฺปุริไจ มตุรา ปุริปฺโปะลิ ติรุปฺปาไว
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
2

อุรุกิย ปจุมฺโปะนฺ นจุมฺปเวะยิลฺ วีจุโปะนฺ
นูจไล ยุไตนฺตาฏลุมฺ
โอะณฺฏฬิ รฏิจฺจุว ฏุรปฺเปะรุ มโจกุนร
โวะฬุกุมลรฺ ปูตฺตุติรฺวตุนฺ

ริรุมุนุรุ วงฺกรนฺ เตะนฺไตยารฺ นิรฺปตุ
เตะรินฺติฏ นมกฺกิตุเวะนาจฺ
เจะญฺจิไลกฺ กฬฺวโนะรุ วนฺโระไฏ มฏกฺกาตุ
เตะริกไณกฬฺ โจะริวเตยฺปฺป

เอะริมณิ กุยินฺรโปะรฺ เจะยฺกุนฺรุ มฬกติ
เระริปฺปเวะฬุ เจะญฺโจติยู
ฏิฬมติ ยิไมปฺปตุนฺ ริรุมุกจฺ เจะลฺวิเวฏฺ
เฏะฬุนาตฺ ตไลตฺตวมวนฺ

ปุริวตุ กฏุกฺกุมตุ ราปุริ มฏกฺกิฬฺไฬ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
3

กงฺไกมุฏิ มกิฬฺนรฺติรุ วุฬมไจนฺ ตาฏกฺ
กลนฺตาฏุ โปะนฺนูจลกฺ
กฏวุฏิรุ โนกฺกตฺตุ เนะกฺกุรุกิ ยิฏนินฺ
กไฏกฺกณோกฺ กตฺตุมรฺรจฺ

เจะงฺกณฺวิไฏ ยวรฺมนมุ โมะกฺกกฺ กไรนฺตุรุกุ
เจะยฺไกยวรฺ จิตฺตเม โปะรฺ
ริรุวูจลาวิรุนฺ ตาฏุกินฺ ราเยะนุญฺ
เจะยฺติไย เยะฏุตฺตุไรปฺป

องฺกเณะฏุ นิลมฺวิฏรฺ ปฏกฺกิฬิตฺ โตฏุเว
รฏิยิรฺ ปฬุตฺต ปลวินฺ
อฬิโปะรฺ จุไฬกฺกุฏกฺ กนิยุไฏนฺ ตูรฺรเต
นรุวิปิล เมฬุมุฏฺฏิปฺ

โปะงฺกิวฬิ โปะฬินฺมตุร มตุไรนา ยกิติรุปฺ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
4

เจรฺกฺกุญฺ จุไวปฺปาฏ ลมิโตะฬุก โวะฬุกุโปะรฺ
ริรุวูจลฺ ปาฏิยาฏจฺ
จิวปิรานฺ ริรุมุฏิ ยไจปฺปมุฏิ เมรฺโปะงฺกุ
เจะงฺกณา วรจกิลมฺไวตฺ

ตารฺกฺกุมฺ ปณาฏวิ ยไจปฺปจฺ จราจรมุ
มไจกินฺร ตมฺมไนยไจนฺ
ตาฏลา ลณฺฏมุ มกณฺฏปกิ รณฺฏมุ
มไจนฺตาฏุ กินฺร เตยฺปฺปกฺ

การฺโกะนฺ ตฬกฺโกไต มฏวิยรฺ กุฬรฺกูฏฺฏุ
กมฬฺนรุมฺ ปุไกวิณฺมิไจกฺ
ไกปรนฺ เตะฬุวตุรุ มาริรวิ มณฺฏลงฺ
ไกกฺโกะฬ วิรุปฺปฏลวานฺ

โปรฺกฺกินฺร โตะกฺกุมตุ ราปุริ มฏกฺกิฬฺไฬ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
5

เตรฺกฺโกล โมะฏุนินฺ ริรุกฺโกล มุงฺกณฺฏุ
จินฺตไน ปุฬุงฺกุ โกปตฺ
ตียวิย มูณฺเฏะฬุงฺ กามา นลงฺกานฺร
จิไกเยะน เวะฬุนฺตุโปะงฺกุนฺ

ตารฺกฺโกล เวณิยรฺต มุฬฺฬเมะน เวโปะรฺ
รฏญฺจิไลยุ มุรุกิโยฏตฺ
ตณฺมติ มุฏิตฺตตุมฺ เวะฬฺวิไฏกฺ โกะณฺมณิ
ตริตฺตตุมฺ วิรุตฺตมากกฺ

การฺกฺโกล นีลกฺ กรุงฺกฬตฺ โตโฏะรุวรฺ
เจะงฺกฬตฺ เตรฺรลมรกฺ
กฏฺกไณ ตุรกฺกุงฺ กรุมฺปุรุว วิลฺโละโฏะรุ
ไกวิรฺ กุนิตฺตุนินฺร

โปรฺกฺโกล เมติรุ มณกฺโกล มานเปะณฺ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
6

กุฬิยุมฺ ปจุงฺกณฺ มุจุกฺกไล เวะรีอิจฺจิรุ
กุรุมฺปลวิ เนะฏิยปารกฺ
โกะมฺโปะฏิ ปฏตฺตูงฺกุ มุฏฺปุรกฺ กนิยินฺ
กุฏงฺโกะณฺฏุ นีนฺตนฺ มไฏวายฺ

วฬิยุงฺ โกะฬุนฺเต นุวฏฺเฏะฬุ ตฏงฺกาวินฺ
วฬฺฬุกิรฺกฺ กรุวิรรฺกูนฺ
มนฺติก ฬิรฺนฺเตกุมฺ วิไจยินิลฺ วิไจนฺเตะฬุ
มรกฺโกฏุ ปายวยิรุ

กิฬิยุงฺ กไลตฺติงฺก ฬมุตรุวิ ตูงฺกุว
กิไฬตฺตุวณฺ ฏุฬุไปนฺตุฬายฺกฺ
เกจวนฺ กาลฺวีจ วณฺฏโก ฬไกมุกฏุ
กีณฺฏุเวะฬฺ ฬรุวิโปะงฺกิปฺ

โปะฬิยุนฺ ติรตฺติไน นิกรฺกฺกุมตุ ไรตฺตไลวิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
7

โอะลฺกุงฺ โกะฏิจฺจิรุ มรุงฺกิรฺ กิรงฺกิเมะลฺ
โลติวณฺ ฏารฺนฺเตะฬปฺโปะนฺ
นูจไล ยุไตนฺตาฏุ มฬวินฺมลรฺ มกฬมฺไม
ยุฬฺฬฏิกฺ กูนฺปิไรตฬีอิ

มลฺกุญฺ จุวฏฺฏิไน วลมฺปุริกฺ กีรฺริตุโกะลฺ
วาณิเยะนฺ รจติยาฏิ
มณิมุรุวลฺ โกฏฺฏนินฺ วณงฺกา มุฏิกฺโกะรุ
วณกฺกเนะฏุ นาณฺวฬงฺกปฺ

ปิลฺกุงฺ กุรุมฺปนิกฺ กูติรฺกฺ กุไฏนฺเตะนปฺ
ปิรจนา ไรมฺปารฺกิฬมฺ
เปไตยรฺก ฬูฏฺฏุมฺ โกะฬุมฺปุไก มฏุตฺตุเมะนฺ
เปะนเฏะโยะฏุ วริจฺจุรุมฺปรฺ

ปุลฺกุนฺ ตฏมฺปไณ ยุฏุตฺตมตุ ไรตฺตไลวิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
8

โกะนฺเจะยฺต เจะฬุมณิตฺ ติรุวูจ ลรมกฬิรฺ
โกะณฺฏาฏ วาฏุนฺโตะรุงฺ
กุรุมุรุว เนะฏุนิล วรุนฺตุญฺ จโกรมายฺกฺ
กูนฺตลงฺ กรฺไร จุรฺรุนฺ

เตะนฺเจะยฺต มฬไลจฺ จุรุมฺปรายฺ มงฺไกนินฺ
เจะงฺไกปฺ ปจุงฺกิฬฺไฬยายฺตฺ
เตวเต วนฺโปะลิว เระวฺวุรุวุ มามวนฺ
ริรุวุรุวินฺ มุไรเตะริปฺป

มินฺเจะยฺต จายลวรฺ เมรฺรลตฺ ตาฏิย
วิไรปฺปุนลิ นรุวิ กุไฏยุมฺ
เวะฬฺฬาไน กุงฺกุมจฺ เจะญฺเจรุ นารมฏ
เมะนฺปิฏิไย ยญฺจินิรฺกุมฺ

โปะนฺเจะยฺต มาฏมลิ กูฏรฺ เปะรุญฺเจะลฺวิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
9

อิรุปตุมุ เมะนฺกุรรฺ กิณฺกิณิยุ มุไรยิฏฺ
ฏิไรนฺติฏุ มริจฺจิลมฺปุมฺ
อิรุมิรุ มรุงฺเกะนฺ ริรงฺกุเม กไลยุมฺโปะ
เนะฬุตุมฺเจะมฺ ปฏฺฏุ วีกฺกุนฺ

ติรุวิไฏยุ มุไฏตาร มุมฺโมะฏฺ ฏิยาณมุญฺ
เจะงฺไกปฺ ปจุงฺกิฬฺไฬยุนฺ
ติรุมุไลตฺ ตรฬวุตฺ ตริยมุมฺ มงฺกลตฺ
ติรุนาณุ มฬโกะฬุกนินฺ

รรุฬฺโปะฬิยุ มติมุกมุ มุกมติยิ เนะฏุนิล
วรุมฺปุกุรุ นไกยุญาน
อานนฺต มากฺกฏลฺ กุไฏนฺตุกุไฬ มกรตฺโตะ
ฏมราฏุ โมฏริกฺกฏฺ

โปะรุกยลุมฺ วฏิวฬกุ ปูตฺตจุนฺ ตรวลฺลิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ
ปุฬุกุเนะยฺจฺ โจะกฺกรฺติรุ วฬกินุกฺ โกะตฺตโกะฏิ
โปะนฺนูจ ลาฏิยรุเฬ.
10

อูจรฺปฺ ปรุวมฺ มุรฺริรฺรุ

มตุไร มีนาฏฺจิยมฺไม ปิฬฺไฬตฺ ตมิฬฺ มุรฺริรฺรุ

Back to Top

This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 21:38:53 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org