Paamban Kumara Swamigal Pagai Kadithal in hindi San Francisco Bay Area, CA ThiruMurai and Thiruppugazh Group பகை கடிதல் पकै कटितल् పకై కటితల్ പകൈ കടിതൽ பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் அருளிய பகை கடிதல்' San Francisco Bay Area, CA ThiruMurai and Thiruppugazh Group
sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
पाम्पऩ् श्रीमत् कुमरकुरुताच चुवामिकळ् अरुळिय 'पकै कटितल्'
Audio

तिरुवळर् चुटरुरुवे चिवैकरम् अमरुरुवे
अरुमऱै पुकऴुरुवे अऱवर्कळ् तॊऴुमुरुवे
इरुळ्तपुम् ऒळियुरुवे ऎऩनिऩै ऎऩतॆतिरे
कुरुकुकऩ् मुतऩ्मयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(1)

मऱैपुकऴ् इऱैमुऩरे मऱैमुतल् पकरुरुवे
पॊऱैमलि युलकुरुवे पुऩनटै तरुमुरुवे
इऱैयिळ मुक उरुवे ऎऩनिऩै ऎऩतॆतिरे
कुऱैवऱु तिरुमयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(2)

इतरर्कळ् पलर्पॊरवे इवणुऱै ऎऩतॆतिरे
मतिरवि पल वॆऩ तेर् वळर् चरणिटै ऎऩमा
चतुरॊटु वरुमयिले तटवरै यचैवुऱवे
कुतितरु मॊरु मयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(3)

पवनटै मऩुटर्मुऩे पटरुऱुम् ऎऩतॆतिरे
नवमणि नुतल् अणियेर् नकैपल मिटर् अणिमाल्
चिवणिय तिरुमयिले तिटऩॊटु नொटिवलमे
कुवलयम् वरुमयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(4)

अऴकुऱु मलर् मुकऩे अमरर्कळ्पणि कुकऩे
मऴवुऱु उटैयवऩे मतिननि पॆरियवऩे
इऴविलर् इऱैयवऩे ऎऩनिऩै ऎऩतॆतिरे
कुऴकतुमिळिर् मयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(5)

इणैयऱुम् अऱुमुकऩे इतचचि मरुमकऩे
इणरणि पुरळ्पुयऩे ऎऩनिऩै ऎऩतॆतिरे
कणपण वरवुरमे कलैवुऱ ऎऴुतरुमोर्
कुणमुऱु मणिमयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(6)

ऎळिय ऎऩ् इऱैव कुका ऎऩनिऩै ऎऩतॆतिरे
वॆळिनिकऴ् तिरळ्कळैमीऩ् मिळिर्चिऩैयॆऩ मिटैवाऩ्
पळपळ ऎऩमिऩुमा पलचिऱै विरितरुनीळ्
कुळिर्मणि विऴिमयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(7)

इलकयिल् मयिल्मुरुका ऎऩनिऩै ऎऩतॆतिरे
पलपल कळमणिये पलपल पतमणिये
कलकल कल ऎऩमा कविऩॊटुवरुमयिले
कुलविटुचिकैमयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(8)

इकलऱु चिवकुमरा ऎऩनिऩै ऎऩतॆतिरे
चुकमुऩिवरर् ऎऴिलार् चुरर्पलर् पुकऴ् चॆयवे
तॊकुतॊकु तॊकु ऎऩवे चुरनट मिटुमयिले
कुकपति अमर् मयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(9)

करुणैपॆय् कऩमुकिले कटमुऩि पणिमुतले
अरुण् अयऩ् अरऩ् ऎऩवे अकनिऩै ऎऩतॆतिरे
मरुमलर् अणिपलवे मरुविटु कळमयिले
कुरुपल वविर्मयिले कॊणर्तियुऩ् इऱैवऩैये. ---(10)

... श्री पकै कटितल् मुऱ्‌ऱिऱ्‌ऱु.
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org