Paamban Kumara Swamigal Pagai Kadithal in malayalam San Francisco Bay Area, CA ThiruMurai and Thiruppugazh Group பகை கடிதல் पकै कटितल् పకై కటితల్ പകൈ കടിതൽ பாம்பன் ஸ்ரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் அருளிய பகை கடிதல்' San Francisco Bay Area, CA ThiruMurai and Thiruppugazh Group
sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
പാമ്പന് ശ്രീമത് കുമരകുരുതാച ചുവാമികള് അരുളിയ 'പകൈ കടിതല്'
Audio

തിരുവളര് ചുടരുരുവേ ചിവൈകരമ് അമരുരുവേ
അരുമറൈ പുകഴുരുവേ അറവര്കള് തൊഴുമുരുവേ
ഇരുള്തപുമ് ഒളിയുരുവേ എനനിനൈ എനതെതിരേ
കുരുകുകന് മുതന്മയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(1)

മറൈപുകഴ് ഇറൈമുനരേ മറൈമുതല് പകരുരുവേ
പൊറൈമലി യുലകുരുവേ പുനനടൈ തരുമുരുവേ
ഇറൈയിള മുക ഉരുവേ എനനിനൈ എനതെതിരേ
കുറൈവറു തിരുമയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(2)

ഇതരര്കള് പലര്പൊരവേ ഇവണുറൈ എനതെതിരേ
മതിരവി പല വെന തേര് വളര് ചരണിടൈ എനമാ
ചതുരൊടു വരുമയിലേ തടവരൈ യചൈവുറവേ
കുതിതരു മൊരു മയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(3)

പവനടൈ മനുടര്മുനേ പടരുറുമ് എനതെതിരേ
നവമണി നുതല് അണിയേര് നകൈപല മിടര് അണിമാല്
ചിവണിയ തിരുമയിലേ തിടനൊടു നொടിവലമേ
കുവലയമ് വരുമയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(4)

അഴകുറു മലര് മുകനേ അമരര്കള്പണി കുകനേ
മഴവുറു ഉടൈയവനേ മതിനനി പെരിയവനേ
ഇഴവിലര് ഇറൈയവനേ എനനിനൈ എനതെതിരേ
കുഴകതുമിളിര് മയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(5)

ഇണൈയറുമ് അറുമുകനേ ഇതചചി മരുമകനേ
ഇണരണി പുരള്പുയനേ എനനിനൈ എനതെതിരേ
കണപണ വരവുരമേ കലൈവുറ എഴുതരുമോര്
കുണമുറു മണിമയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(6)

എളിയ എന് ഇറൈവ കുകാ എനനിനൈ എനതെതിരേ
വെളിനികഴ് തിരള്കളൈമീന് മിളിര്ചിനൈയെന മിടൈവാന്
പളപള എനമിനുമാ പലചിറൈ വിരിതരുനീള്
കുളിര്മണി വിഴിമയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(7)

ഇലകയില് മയില്മുരുകാ എനനിനൈ എനതെതിരേ
പലപല കളമണിയേ പലപല പതമണിയേ
കലകല കല എനമാ കവിനൊടുവരുമയിലേ
കുലവിടുചികൈമയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(8)

ഇകലറു ചിവകുമരാ എനനിനൈ എനതെതിരേ
ചുകമുനിവരര് എഴിലാര് ചുരര്പലര് പുകഴ് ചെയവേ
തൊകുതൊകു തൊകു എനവേ ചുരനട മിടുമയിലേ
കുകപതി അമര് മയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(9)

കരുണൈപെയ് കനമുകിലേ കടമുനി പണിമുതലേ
അരുണ് അയന് അരന് എനവേ അകനിനൈ എനതെതിരേ
മരുമലര് അണിപലവേ മരുവിടു കളമയിലേ
കുരുപല വവിര്മയിലേ കൊണര്തിയുന് ഇറൈവനൈയേ. ---(10)

... ശ്രീ പകൈ കടിതല് മുറ്റിറ്റു.
Back to Top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:03:59 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org