Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ш́рӣмат па̄мпан̱ кумаракурута̄ча чува̄микал̤ арул̤ийа
парипӯран̣а пан̃ча̄мирта ван̣н̣ам


па̄кам 1 - па̄л | па̄кам 2 - тайир | па̄кам 3 - нэ̆й | па̄кам 4 - чарккараи | па̄кам 5 - тэн̱

па̄кам 1 - па̄л
чуппираман̣ийа пэ̆рума̄н̱ чӯрапатман̱ут̣ан̱ порит̣ум макимаи. мурукан̱ин̱ пор вэ̆р̱р̱и кур̱итту джэ̆йакошам. пин̣ипокка вин̣н̣аппам.
1 - 1
илан̇ку нан̱калаи вирин̃чан̱от̣у
ан̱антан̱ум чата макан̱чата̄
вийан̱ко̆л̤ тампийаркал̤ум по̆н̱а̄т̣у
ур̱аинта пун̇каваркал̤ум кэ̆т̣а̄ту
э̆н̱р̱ум ко̆н̱р̱аи ан̣интон̱а̄р
тан тан̣ тин̣ тирал̤ум чэйа̄м
э̆н̱р̱ан̱ чо̆нтамин̱ум тӣтэту
э̆н̱р̱у ан̇кан̇ку ан̣и кан̣т̣у ойа̄ту
энту ван̱пат̣аивэл вали чэрнта тин̣пуйамэ
эйнта кан̣т̣акарка̄л то̆т̣аи мӯн̃чи кантарамот̣у
э̆лумпур̱ум талаикал̤ум тун̣интит̣а
ат̣арнта чан̣т̣аикал̤ то̆т̣арнтупэй
э̆н̱ум кун̣ун̇кукал̤ нин̣ан̇кал̤ ун̣т̣у аран̱
макан̱ пур̱ан̃чайам э̆н̱умчо̆лэ . . . . . . кал̤амичаийэ̆л̱ума̄р̱э

1 - 2
тулан̇куман̃чир̱аи алан̇кавэ
вил̤ан̇ка вантаво̆р чикан̣т̣ийэ
тун̣интирунту уйаркаран̇кан̣ ма̄
варан̇кал̤ мин̃чийа вирумпукӯр
тун̱р̱ум тан̣т̣амо̆т̣у ампу ӣрва̄л̤
ко̆н̣т̣у ан̣т̣ан̇кал̤ил нин̱р̱ӯт̣э
чун̣т̣ум пун̇кам ал̱инту эла̄ту
ан̃чум пан̣т̣ачуран̱ чӯтэ
чӯл̱нтэ̆л̱умпо̆л̱утэ карам ва̄н̇ки о̆н̣ тин̣ивэл
тӯн̣т̣и нин̱р̱аван̱э кил̤аийон̇ка нин̱р̱ул̤ама̄
тувантувам пат̣а вакирнту вэ̆н̱р̱у ати
палампо̆рунтийа ниран̃чан̱а̄
чукамко̆л̤ум тавар ван̣ан̇кум ин̇китам
уканта чунтара алан̇крута̄ . . . . . . арипирамарумэйо

1 - 3
алаинту чантатам ар̱интит̣а̄ту
э̆л̱унта чэ̆нтал̱ал ут̣ампин̱а̄р
ат̣ан̇ки ан̇камум ир̱аин̃чийэ
пукал̱нту ан̱р̱умэ̆й мо̆л̱интава̄
ан̇кин̇ кэ̆н̱пату ар̱унтэва̄
э̆н̇кум тун̱р̱и нир̱аинтон̱э
ан̣т̣ум то̆н̣т̣ар варунта̄мэ
ин̱пам тантарул̤ум та̄л̤а̄
а̄мпи тантит̣ума̄ ман̣и пӯн̣т̣а антал̤аийа̄
а̄н̣т̣аван̱ кумара̄ э̆н̱аи а̄н̣т̣а чэ̆н̃чаран̣а̄
аларнта интул̤а алан̇калум кат̣и
чэ̆р̱инта чантан̱а чукантамэ
ан̣инту кун̱р̱авар налам по̆рунтит̣а
вал̤арнта пантан̱ан̣а э̆н̱ум пэ̆н̣а̄л̤ . . . . . . тан̱аи ан̣аи ман̣ава̄л̤а̄

1 - 4
кулун̇киран̣т̣у мукаийумкал̤а̄р
ирун̣т̣а ко̆нтал̤а о̆л̱ун̇кумвэл
куран̇кум ампакам атум чэ̆ва̄й
атум чамаинтул̤а мат̣антаима̄р
ко̆н̃чум пун̱то̆л̱илум ка̄л орум
чан̣т̣ан̱ чэ̆йалум чӯт̣э
ко̆н̣т̣у ан̇кам пат̣арум чӣл̱ной
ан̣т̣ам тантам вил̱умпа̄л̱ ной
кӯн̱чэ̆йум пин̣ика̄л карам вӣн̇кал̱ун̇калум ва̄й
кӯмпан̣ан̇ку кан̣аோй туйар ча̄рнта пун̱кан̣умэ
куйин̱ко̆л̤ум кат̣ал вал̤аинта ин̇кэ̆н̱аи
ат̣аинтит̣умпат̣и ин̱умчэ̆йэл
кувинту нэ̆н̃чамул̤ан̣аинту нин̱патам
нин̱аинту уййумпат̣и ман̱амчэ̆йэ . . . . . . тируварул̤ мурукон̱э
Back to Top

па̄кам 2 - тайир
муппэ̆рум тэвикал̤а̄н̱а малаимакал̤, алаимакал̤, калаимакал̤, мар̱р̱ум тэ̆йвайа̄н̱аийин̱ чир̱аппийалпукал̤.
мэлум вал̤л̤ийаи на̄т̣ич чэ̆н̱р̱у авал̤уккут тан̱н̱аит танту кат̣иман̣ам пуринту ко̆н̣т̣ату.
2 - 1
кат̣иттун̣ар о̆н̱р̱ийа мукир̱кул̱алум кул̤ир
калаиппир̱аи э̆н̱р̱ит̣у нутал тилакам тикал̱
ка̄чу умаийа̄л̤ ил̤ам ма̄макан̱э
кал̤ан̇ка интуваи мун̱инту нан̱ку ату
кат̣анту вин̃чийа мукам чир̱анто̆л̤и
ка̄л айила̄р вил̱има̄ марука̄ . . . . . . вираичэ̆р̱иан̣има̄рпа̄

2 - 2
кан̱аттуйар кун̱р̱аийум ин̣аиттул̤а кумпа
калачаттаийум вин̃чийа тан̱аттичаи ман̇каико̆л̤
ка̄талан̱ на̄н̱мука н̱а̄т̣амутэ
камал̱нта кун̇кума нарантамум тимир
карумпэ̆н̱ум чо̆лаи ийампу кун̃чари
ка̄валан̱э кукан̱э паран̱э . . . . . . амараркал̤ то̆л̱упа̄та̄

2 - 3
ут̣уккит̣аийин̱ пан̣и ат̣уккут̣аийун̇кан̱а
ураиппу уйар ман̃чур̱у патаккамо̆т̣у ампата
овийа нӯпура мотирамэ
уйарнта тан̣то̆т̣аикал̤ум каран̇кал̤ил
ур̱ум пачунто̆т̣икал̤ум куйан̇кал̤ил
ӯр э̆л̱илва̄ро̆т̣у на̄чийилэ . . . . . . мин̱уман̣и накаийот̣э

2 - 4
улаппар̱у илампакамин̱уккийа чэ̆нтиру
уруппан̣и йумпала таритту ат̣ар паинтин̱аи
овалила̄ аран̣э чэ̆йума̄р̱у
о̆л̱ун̇кур̱ум пун̱амирунту ман̃чулам
ур̱аинта кин̃чука нар̱ум чо̆л э̆н̱р̱ит̣а
оламатэ ит̣ука̄н̱авар ма̄ . . . . . . макал̤э̆н̱ум о̆рума̄н̱а̄м

2 - 5
мат̣акко̆т̣имун̱ талаи вируппут̣ан̱ ванту ати
ван̱аттур̱аи кун̱р̱авар ур̱уппо̆т̣у нин̱р̱ал̤а
ма̄н̱ин̱ийэ кан̱ийэ ин̱инӣ
варунтум э̆н̱р̱ан̱аи ан̣аинту чантатам
ман̱ам кул̤ирнтит̣а ин̣ан̇ки вантарул̤а̄й
майилэ куйилэ э̆л̱илэ . . . . . . мат̣а ван̱анин̱атэр а̄р

2 - 6
мат̣икко̆ру вантан̱ам ат̣икко̆ру вантан̱ам
вал̤аикко̆ру вантан̱ам вил̱икко̆ру вантан̱ам
ва̄э̆н̱ум ор мо̆л̱ийэ чо̆лунӣ
ман̣ан̇кил̤арнтанал ут̣ампу илан̇кит̣у
матан̇ки йин̱р̱ул̤ам макил̱н тит̣умпат̣и
ма̄н̱макал̤э э̆н̱аиа̄л̤ нитийэ . . . . . . э̆н̱ум мо̆л̱и паланӯр̱э

2 - 7
пат̣иттавал̤ тан̱каикал̤ пит̣иттумун̱ам чо̆н̱а
пат̣икку ман̣антуарул̤ ал̤итта ан̱анта
кирупа̄ каран̱э варан̱э аран̱э
пат̣арнта чэ̆нтамил̱ тин̱ам чо̆л ин̱по̆т̣у
патам куран̇кунар ул̤ам тэ̆л̤инту арул̤
па̄вакийэ чикийӯр ир̱аийэ . . . . . . тирумаличамар ӯра̄

2 - 8
паваккат̣ал э̆н̱пату кат̣аккавунин̱ тун̣аи
палиттит̣авум пил̱аи чэ̆р̱уттит̣авум кави
па̄т̣авумнӣ нат̣ама̄т̣авумэ
пат̣арнту тан̣т̣айаи нитам чэ̆йумпат̣и
пан̣инта э̆н̱р̱ан̱аи нин̱аинту вантарул̤
па̄лан̱ан̱э э̆н̱аийа̄л̤ чиван̱э . . . . . . вал̤ар айил мурукон̱э.
Back to Top

па̄кам 3 - нэ̆й
ван̃чакарин̱ кӯт̣т̣у илла̄малум, то̆н̣т̣аркал̤ин̱ ан̣имаийум, чива - чактийарин̱ та̄н̣т̣авак коламум, кантапира̄н̱ин̱ ка̄т̣чикка̄ка эн̇кум тан̱маийум ка̄н̣мин̱.


3 - 1
ван̃чам чӯто̆н̱р̱умпэр тун̱пам чан̇кат̣ам ман̣т̣ум пэр
ман̇кумпэй нампумпэр тун̃чум пун̱чо̆л вал̱ан̇кум пэр
ма̄н̱ кан̣а̄р пэ̆н̣а̄р тама̄лин̱а̄н̱
матийатукэ̆т̣т̣ут тирипавартиттиппу
э̆н̱а мату туйттуч чул̱алпавар иччиттэ
ман̱амуйир ут̣кач читаиттумэ
нукарттин̱а туккак кун̣аттин̱ор
вачаийур̱у тут̣т̣ач чин̱аттин̱ор
мат̣ичо̆ла мэ̆ттач чур̱уккул̤ор
валиэр̱ийа кӯрамул̤ор утава̄р
нат̣у этумила̄р ил̱ива̄р кал̤авор
ман̣амалар ат̣ийин̣аи вит̣упавар тамаийин̱ум
нан̣укит̣а э̆н̱аивит̣увату чари илаийэ . . . . . . то̆н̣т̣аркал̤ патичэра̄й


3 - 2
вин̃чумка̄р нан̃чам та̄н̱ ун̣т̣ун тин̇кал̤ ан̣интумка̄л
вэ̆мпумпото̆н̣чэ̆нта̄л̤ ко̆н̣т̣ан̃чу ан̃чаутаинтум
пӯмӣн̱ пата̄ каийон̱ мэ̆йвӣйу ма̄
вил̱ийаи вил̱иттук кат̣ука э̆риттук
карийаи уриттут тан̱умичаи чур̱р̱иккол̤
вил̱аивар̱у чуттач чир̱аппин̱а̄р
пин̣аимал̱у чаттик караттин̱а̄р
виджайа ут̣уккаип пит̣иттул̤а̄р
пурамату э̆риккач чириттул̤а̄р
вити ма̄таван̱а̄р ар̱ийа̄ ват̣ивор
о̆рупа̄ти пэ̆н̣а̄й о̆л̤ирвор чучинӣл̤
вит̣аитан̱ил иварпавар пан̣апан̣ам ан̣ипавар
кан̱аикал̱ал о̆литара нат̣амит̣упаварчэй . . . . . . э̆н̱р̱ул̤а куруна̄та̄
3 - 3
тан̃чам чэр чо̆нтам ча̄ламчэ̆мпан̇кайа ман̃чун̇ка̄л
тантанта̄ тантанта̄ тантан тантан̱а тантанта̄
та̄м татӣ татӣ татӣ татӣ
татимити таттит тарикит̣а таттат
тирикит̣а таттат тэ̆йэ̆н̱а нат̣иккаччӯл̱
тан̱и нат̣ан̱акруттийаттин̱а̄л̤
макит̣ан̱аи вэ̆т̣т̣ич читаиттул̤а̄л̤
тат̣амику муккат̣ кайаттин̱а̄л̤
чуратан̱ уваккап пакуттул̤а̄л̤
чамикӯ вил̤амот̣у ар̱ука̄р ан̣ива̄л̤
о̆руко т̣ут̣аийон̱ ан̱аийа̄й варува̄л̤
чатумар̱аи кал̤умвал̱и пат̣авал̤ар паван̣малаи
макал̤э̆н̱а во̆рупэ̆йарут̣аийавал̤ чутан̱э . . . . . . ан̣т̣аркал̤ то̆л̱утэва̄

3 - 4
пин̃чамчӯл̱ ман̃чо̆н̣ чэйумчантан̇ко̆л̤ патан̇кан̇кӯр
пимпампол ан̇кам ча̄рун̇кан̣ кан̣кал̤илан̇кум чӣр
он̇кавэ ула̄ву ка̄л вин̣аோр
пираман̱о̆т̣у э̆т̣т̣ук кулакири тиккук
карийо̆т̣у туттип пат̣авара ут̣каппа̄р
пил̤ир̱а нат̣аттик кал̤иттава̄
кирикэ̆т̣а э̆ккит тул̤аиттава̄
пирийака мэ̆ттат тариттава̄
тамийан̱аи наччич чул̤иттава̄
пин̣ама̄ мун̱амэ арул̤ва̄й арул̤ва̄й
тун̱ийа̄ваийу нӣ кат̣ийа̄й кат̣ийа̄й
пичийо̆т̣у палапил̱аи по̆р̱упо̆р̱у по̆р̱упо̆р̱у
чататаму мар̱аивар̱у тируват̣и тарава̄ . . . . . . э̆н̱кал̤и мурукон̱э.
Back to Top

па̄кам 4 - чарккараи
на̄л̤ум кол̤ум нан̱маккал̤укку нан̱маийэ чэ̆ййума̄м.
аван̱ кут̣ийируккум ар̱упат̣аивӣт̣у аван̱ тируват̣ийин̱ тийа̄н̱ач чир̱аппукӯр̱ак кэн̣мин̱.
4 - 1
ма̄тамум тин̱а ва̄рамум тити
йокамум пала на̄л̤кал̤ум пат̣ар
ма̄тирам тири кол̤кал̤ум кал̱ал
пэн̣ум ан̱паркал̤ па̄л налам тара
вар̱чалам атучэ̆йум арут̣кун̣а̄
чир̱анта вир̱пан̱ар акаккан̣а̄
мар̱пуйа ачурараи о̆л̱иттава̄
ан̱анта читтуру э̆т̣уттава̄
ма̄л айан̱ чураркон̱ум умпар
э̆ла̄рум вантан̱амэ пуринтит̣у
ва̄н̱аван̱ чут̣ар вэлаван̱ куру
н̃а̄н̱а кантапира̄н̱ э̆н̱умпат̣и
маттака мичаимут̣и тариттава̄
кул̤ирнта каттикаи париттава̄
мат̣т̣ар̱ум икал айил пит̣иттава̄
чиванта аккин̱и нутар̱кан̣а̄ . . . . . . чивакуру э̆н̱ум на̄та̄.

4 - 2
на̄та ин̇кита вэтамум пал
пура̄н̣амум калаиа̄каман̇кал̤ум
на̄та ун̱ тан̱и ва̄йил вантан̱авэ
э̆н̱унтун̣ипэ ар̱интапин̱
наччувату иван̣э̆ту кан̣иттаийо
чэ̆р̱инта шат̣пакаи кэ̆т̣уттумэ
нат̣пут̣аи арул̤амил̱ту ун̣ил чата̄
чир̱анта туттийаи ал̤иккумэ
на̄л̤ум ин̱пууйар тэн̱ин̱ум чуваи
ӣйум вин̣т̣аламэ варум чурар
на̄т̣ийун̣т̣ит̣у поджан̱ам тан̱и
лэйум вин̃чит̣умэ карумпо̆т̣у
нат̣т̣ам ин̱ муппал̱а муварккумэ
вил̤аинта чарккараи качаккумэ
нар̱чучи мур̱р̱ийа пайатто̆т̣э
каланта путтаму тин̱иккумо . . . . . . атаи ин̱и арул̤а̄йо.

4 - 3
пӯталам тан̱илэйу (м) нан̱ку ут̣аи
мӣталам тан̱и лэйум ван̣т̣у ар̱у
пӯ маларнтаву н̱а̄та вампата
нэйам э̆н̱патувэ тин̱ам тикал̱
по̆р̱пур̱ум ал̱акату ко̆т̣уккумэ
уйарнта мэ̆йппэ̆йар пун̣арттумэ
по̆йттит̣а вин̱аикал̤аи ар̱уккумэ
микунта читтикал̤ пэ̆руккумэ
пӯран̣ам тарумэ нирампу э̆л̱ил
а̄тан̱ам тарумэан̣интит̣у
пӯт̣ан̣ам тарумэ икантан̱ил
ва̄л̱ватум тарумэ ут̣ампо̆т̣у
по̆ккар̱у пукал̱ин̱аи ал̤иккумэ
пир̱анту чэ̆ттит̣ал то̆лаиккумэ
путтийил ар̱ивин̱аи вил̤аккумэ
нир̱аинта муттийум ичаиккумэ . . . . . . итаинитам утава̄йо.

4 - 4
чӣтал̤ам чо̆ри котил пан̇кайамэ
маларнтит̣у ва̄ви тан̇кийа
чӣр ат̣арнтавир а̄вин̱ан̱кут̣и
эракам парапӯта рамчива
читтарум мун̱иварум вачитта
чолаийум тираиккат̣ал ат̣иккумва̄й
чэ̆р̱кан̣ам улавит̣у по̆руппэ̆ла̄м
ирунту ал̤иттарул̤ айил каийа̄
тэн̱ ур̱аинтит̣у ка̄н̱а кантан̱ил
ма̄н̱ил̤ам чутаийа̄л ирум чараи
чэр ут̣ампу тал̤а̄т̣а ванта
чан̱йа̄ча чунтарарӯпа ампара
чир̱пара вэ̆л̤итан̱ил нат̣иккума̄
акан̣т̣а таттува параттува̄
чэ̆ппарум ракачийа нилаиккул̤э
вил̤ан̇ку тар̱пара тириттува̄ . . . . . . тирувал̤ар мурукон̱э.
Back to Top

па̄кам 5 - тэн̱
кантан̱ а̄т̣и варум ван̣н̣аттаик кан̣т̣у, ан̣т̣а чара̄чарамум атил ул̤л̤а аттан̱аи пэркал̤ум ин̱памут̣ан̱ а̄т̣ум ал̱акаик ка̄н̣мин̱.
5 - 1
чӯлатаран̱а̄р а̄т̣а отимакал̤а̄т̣а нан̱и
то̆л̱упӯта кан̣ама̄т̣а ари а̄т̣а айан̱от̣у
тӯйакалаи ма̄ту а̄т̣а ма̄ нал̤ин̱и йа̄т̣а уйар
чурарот̣у чуралока патийа̄т̣а э̆лийэр̱у
чӯкаимукан̱а̄р а̄т̣а мӯримукан̱ а̄т̣а ору
то̆т̣арн̃а̄л̤и мичаиӯру мал̱ава̄т̣а вачувӣра
чӯлипати та̄н̱а̄т̣а нӣланама н̱а̄т̣анир̱аи
чучина̄ра ир̱аийа̄т̣а валича̄л нирутийа̄т̣а . . . . . . арикарамакан̱от̣э


5 - 2
ка̄лилийу мэйа̄т̣а ва̄л̱нитийа н̱а̄т̣амику
кан̱ан̃а̄ла макал̤а̄т̣а варавэн̣и чачитэви
ка̄мамата вэл̤а̄т̣а ма̄маирати йа̄т̣а авир
катира̄т̣а матийа̄т̣а ман̣ина̄ка арачу окаи
ка̄н̣ум мун̱ивора̄т̣а ма̄н̣ар̱амин̱а̄т̣а иру
кал̱ала̄т̣а ал̱ака̄йа тал̤аийа̄т̣а ман̣има̄чу ил
ка̄н̱амайил та̄н̱а̄т̣а н̃а̄н̱а айила̄т̣а о̆л̤ир
карава̄л̤а матува̄т̣а э̆р̱ичӯла мал̱ува̄т̣а . . . . . . вайирамал э̆р̱ул̱от̣э

5 - 3
кола араи н̃а̄н̣а̄т̣а нӯн̱марумама̄т̣а нираи
ко̆л̤унӣпа ан̣ийа̄т̣а ут̣аийа̄т̣а ат̣алнӣт̣у
кол̱и айара̄ту а̄т̣а ва̄куван̣и йа̄т̣амил̤ир
кул̱аийа̄т̣а вал̤аийа̄т̣а упайа̄р̱у карамэчил
коканата ма̄р̱а̄р̱о̆т̣а̄р̱у вил̱ийа̄т̣а малар
кул̱ака̄йа итал̱а̄т̣а о̆л̤ира̄р̱у чирамот̣у
кӯр̱укалаи на̄ва̄т̣а мӯрал о̆л̤ийа̄т̣а валар
куват̣эр̱у пуйама̄т̣а мит̣ар̱а̄т̣а мат̣ийа̄т̣а . . . . . . акан̱мутукурамот̣э

5 - 4
на̄лумар̱аи йэйа̄т̣а мэл нуталкал̤а̄т̣а вийан̱
налийа̄та э̆л̱ила̄т̣а ал̱ийа̄та кун̣ама̄т̣а
на̄карикамэ мэву вэт̣армакал̤а̄т̣а арул̤
найава̄н̱аи макал̤а̄т̣а мучува̄н̱а мукан̱а̄т̣а
на̄ратамака̄н̱ а̄т̣а очаимун̱и а̄т̣а вир̱а
н̱ававӣрар путара̄т̣а о̆ру ка̄ват̣ийан̱ а̄т̣а
н̃а̄н̱а ат̣ийа̄ра̄т̣а ма̄н̣аваркал̤ а̄т̣а итаи
навил та̄чан̱ ут̣ан̱а̄т̣а итувэл̤аи э̆н̣ива̄ко̆л̤ . . . . . . арул̤мали мурукон̱э.This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 13:29:21 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org