Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
શ્રીમત્ પામ્પન઼્ કુમરકુરુતાચ ચુવામિકળ્ અરુળિય
પરિપૂરણ પઞ્ચામિર્ત વણ્ણમ્


પાકમ્ 1 - પાલ્ | પાકમ્ 2 - તયિર્ | પાકમ્ 3 - નેય્ | પાકમ્ 4 - ચર્ક્કરૈ | પાકમ્ 5 - તેન઼્

પાકમ્ 1 - પાલ્
ચુપ્પિરમણિય પેરુમાન઼્ ચૂરપત્મન઼ુટન઼્ પોરિટુમ્ મકિમૈ. મુરુકન઼િન઼્ પોર્ વેર઼્ર઼િ કુર઼િત્તુ જેયકોષમ્. પિણિપોક્ક વિણ્ણપ્પમ્.
1 - 1
ઇલઙ્કુ નન઼્કલૈ વિરિઞ્ચન઼ોટુ
અન઼ન્તન઼ુમ્ ચત મકન઼્ચતા
વિયન઼્કોળ્ તમ્પિયર્કળુમ્ પોન઼ાટુ
ઉર઼ૈન્ત પુઙ્કવર્કળુમ્ કેટાતુ
એન઼્ર઼ુમ્ કોન઼્ર઼ૈ અણિન્તોન઼ાર્
તન્ તણ્ તિણ્ તિરળુમ્ ચેયામ્
એન઼્ર઼ન઼્ ચોન્તમિન઼ુમ્ તીતેતુ
એન઼્ર઼ુ અઙ્કઙ્કુ અણિ કણ્ટુ ઓયાતુ
એન્તુ વન઼્પટૈવેલ્ વલિ ચેર્ન્ત તિણ્પુયમે
એય્ન્ત કણ્ટકર્કાલ્ તોટૈ મૂઞ્ચિ કન્તરમોટુ
એલુમ્પુર઼ુમ્ તલૈકળુમ્ તુણિન્તિટ
અટર્ન્ત ચણ્ટૈકળ્ તોટર્ન્તુપેય્
એન઼ુમ્ કુણુઙ્કુકળ્ નિણઙ્કળ્ ઉણ્ટુ અરન઼્
મકન઼્ પુર઼ઞ્ચયમ્ એન઼ુમ્ચોલે . . . . . . કળમિચૈયેળ઼ુમાર઼ે

1 - 2
તુલઙ્કુમઞ્ચિર઼ૈ અલઙ્કવે
વિળઙ્ક વન્તવોર્ ચિકણ્ટિયે
તુણિન્તિરુન્તુ ઉયર્કરઙ્કણ્ મા
વરઙ્કળ્ મિઞ્ચિય વિરુમ્પુકૂર્
તુન઼્ર઼ુમ્ તણ્ટમોટુ અમ્પુ ઈર્વાળ્
કોણ્ટુ અણ્ટઙ્કળિલ્ નિન઼્ર઼ૂટે
ચુણ્ટુમ્ પુઙ્કમ્ અળ઼િન્તુ એલાતુ
અઞ્ચુમ્ પણ્ટચુરન઼્ ચૂતે
ચૂળ઼્ન્તેળ઼ુમ્પોળ઼ુતે કરમ્ વાઙ્કિ ઓણ્ તિણિવેલ્
તૂણ્ટિ નિન઼્ર઼વન઼ે કિળૈયોઙ્ક નિન઼્ર઼ુળમા
તુવન્તુવમ્ પટ વકિર્ન્તુ વેન઼્ર઼ુ અતિ
પલમ્પોરુન્તિય નિરઞ્ચન઼ા
ચુકમ્કોળુમ્ તવર્ વણઙ્કુમ્ ઇઙ્કિતમ્
ઉકન્ત ચુન્તર અલઙ્ક્રુતા . . . . . . અરિપિરમરુમેયો

1 - 3
અલૈન્તુ ચન્તતમ્ અર઼િન્તિટાતુ
એળ઼ુન્ત ચેન્તળ઼લ્ ઉટમ્પિન઼ાર્
અટઙ્કિ અઙ્કમુમ્ ઇર઼ૈઞ્ચિયે
પુકળ઼્ન્તુ અન઼્ર઼ુમેય્ મોળ઼િન્તવા
અઙ્કિઙ્ કેન઼્પતુ અર઼ુન્તેવા
એઙ્કુમ્ તુન઼્ર઼િ નિર઼ૈન્તોન઼ે
અણ્ટુમ્ તોણ્ટર્ વરુન્તામે
ઇન઼્પમ્ તન્તરુળુમ્ તાળા
આમ્પિ તન્તિટુમા મણિ પૂણ્ટ અન્તળૈયા
આણ્ટવન઼્ કુમરા એન઼ૈ આણ્ટ ચેઞ્ચરણા
અલર્ન્ત ઇન્તુળ અલઙ્કલુમ્ કટિ
ચેર઼િન્ત ચન્તન઼ ચુકન્તમે
અણિન્તુ કુન઼્ર઼વર્ નલમ્ પોરુન્તિટ
વળર્ન્ત પન્તન઼ણ એન઼ુમ્ પેણાળ્ . . . . . . તન઼ૈ અણૈ મણવાળા

1 - 4
કુલુઙ્કિરણ્ટુ મુકૈયુમ્કળાર્
ઇરુણ્ટ કોન્તળ ઓળ઼ુઙ્કુમ્વેલ્
કુરઙ્કુમ્ અમ્પકમ્ અતુમ્ ચેવાય્
અતુમ્ ચમૈન્તુળ મટન્તૈમાર્
કોઞ્ચુમ્ પુન઼્તોળ઼િલુમ્ કાલ્ ઓરુમ્
ચણ્ટન઼્ ચેયલુમ્ ચૂટે
કોણ્ટુ અઙ્કમ્ પટરુમ્ ચીળ઼્નોય્
અણ્ટમ્ તન્તમ્ વિળ઼ુમ્પાળ઼્ નોય્
કૂન઼્ચેયુમ્ પિણિકાલ્ કરમ્ વીઙ્કળ઼ુઙ્કલુમ્ વાય્
કૂમ્પણઙ્કુ કણோય્ તુયર્ ચાર્ન્ત પુન઼્કણુમે
કુયિન઼્કોળુમ્ કટલ્ વળૈન્ત ઇઙ્કેન઼ૈ
અટૈન્તિટુમ્પટિ ઇન઼ુમ્ચેયેલ્
કુવિન્તુ નેઞ્ચમુળણૈન્તુ નિન઼્પતમ્
નિન઼ૈન્તુ ઉય્યુમ્પટિ મન઼મ્ચેયે . . . . . . તિરુવરુળ્ મુરુકોન઼ે
Back to Top

પાકમ્ 2 - તયિર્
મુપ્પેરુમ્ તેવિકળાન઼ મલૈમકળ્, અલૈમકળ્, કલૈમકળ્, મર઼્ર઼ુમ્ તેય્વયાન઼ૈયિન઼્ ચિર઼પ્પિયલ્પુકળ્.
મેલુમ્ વળ્ળિયૈ નાટિચ્ ચેન઼્ર઼ુ અવળુક્કુત્ તન઼્ન઼ૈત્ તન્તુ કટિમણમ્ પુરિન્તુ કોણ્ટતુ.
2 - 1
કટિત્તુણર્ ઓન઼્ર઼િય મુકિર઼્કુળ઼લુમ્ કુળિર્
કલૈપ્પિર઼ૈ એન઼્ર઼િટુ નુતલ્ તિલકમ્ તિકળ઼્
કાચુ ઉમૈયાળ્ ઇળમ્ મામકન઼ે
કળઙ્ક ઇન્તુવૈ મુન઼િન્તુ નન઼્કુ અતુ
કટન્તુ વિઞ્ચિય મુકમ્ ચિર઼ન્તોળિ
કાલ્ અયિલાર્ વિળ઼િમા મરુકા . . . . . . વિરૈચેર઼િઅણિમાર્પા

2 - 2
કન઼ત્તુયર્ કુન઼્ર઼ૈયુમ્ ઇણૈત્તુળ કુમ્પ
કલચત્તૈયુમ્ વિઞ્ચિય તન઼ત્તિચૈ મઙ્કૈકોળ્
કાતલન઼્ નાન઼્મુક ન઼ાટમુતે
કમળ઼્ન્ત કુઙ્કુમ નરન્તમુમ્ તિમિર્
કરુમ્પેન઼ુમ્ ચોલૈ ઇયમ્પુ કુઞ્ચરિ
કાવલન઼ે કુકન઼ે પરન઼ે . . . . . . અમરર્કળ્ તોળ઼ુપાતા

2 - 3
ઉટુક્કિટૈયિન઼્ પણિ અટુક્કુટૈયુઙ્કન઼
ઉરૈપ્પુ ઉયર્ મઞ્ચુર઼ુ પતક્કમોટુ અમ્પત
ઓવિય નૂપુર મોતિરમે
ઉયર્ન્ત તણ્તોટૈકળુમ્ કરઙ્કળિલ્
ઉર઼ુમ્ પચુન્તોટિકળુમ્ કુયઙ્કળિલ્
ઊર્ એળ઼િલ્વારોટુ નાચિયિલે . . . . . . મિન઼ુમ્અણિ નકૈયોટે

2 - 4
ઉલપ્પર઼ુ ઇલમ્પકમિન઼ુક્કિય ચેન્તિરુ
ઉરુપ્પણિ યુમ્પલ તરિત્તુ અટર્ પૈન્તિન઼ૈ
ઓવલિલા અરણે ચેયુમાર઼ુ
ઓળ઼ુઙ્કુર઼ુમ્ પુન઼મિરુન્તુ મઞ્ચુલમ્
ઉર઼ૈન્ત કિઞ્ચુક નર઼ુમ્ ચોલ્ એન઼્ર઼િટ
ઓલમતે ઇટુકાન઼વર્ મા . . . . . . મકળેન઼ુમ્ ઓરુમાન઼ામ્

2 - 5
મટક્કોટિમુન઼્ તલૈ વિરુપ્પુટન઼્ વન્તુ અતિ
વન઼ત્તુર઼ૈ કુન઼્ર઼વર્ ઉર઼ુપ્પોટુ નિન઼્ર઼ળ
માન઼િન઼િયે કન઼િયે ઇન઼િની
વરુન્તુમ્ એન઼્ર઼ન઼ૈ અણૈન્તુ ચન્તતમ્
મન઼મ્ કુળિર્ન્તિટ ઇણઙ્કિ વન્તરુળાય્
મયિલે કુયિલે એળ઼િલે . . . . . . મટ વન઼નિન઼તેર્ આર્

2 - 6
મટિક્કોરુ વન્તન઼મ્ અટિક્કોરુ વન્તન઼મ્
વળૈક્કોરુ વન્તન઼મ્ વિળ઼િક્કોરુ વન્તન઼મ્
વાએન઼ુમ્ ઓર્ મોળ઼િયે ચોલુની
મણઙ્કિળર્ન્તનલ્ ઉટમ્પુ ઇલઙ્કિટુ
મતઙ્કિ યિન઼્ર઼ુળમ્ મકિળ઼્ન્ તિટુમ્પટિ
માન઼્મકળે એન઼ૈઆળ્ નિતિયે . . . . . . એન઼ુમ્ મોળ઼િ પલનૂર઼ે

2 - 7
પટિત્તવળ્ તન઼્કૈકળ્ પિટિત્તુમુન઼મ્ ચોન઼
પટિક્કુ મણન્તુઅરુળ્ અળિત્ત અન઼ન્ત
કિરુપા કરન઼ે વરન઼ે અરન઼ે
પટર્ન્ત ચેન્તમિળ઼્ તિન઼મ્ ચોલ્ ઇન઼્પોટુ
પતમ્ કુરઙ્કુનર્ ઉળમ્ તેળિન્તુ અરુળ્
પાવકિયે ચિકિયૂર્ ઇર઼ૈયે . . . . . . તિરુમલિચમર્ ઊરા

2 - 8
પવક્કટલ્ એન઼્પતુ કટક્કવુનિન઼્ તુણૈ
પલિત્તિટવુમ્ પિળ઼ૈ ચેર઼ુત્તિટવુમ્ કવિ
પાટવુમ્ની નટમાટવુમે
પટર્ન્તુ તણ્ટયૈ નિતમ્ ચેયુમ્પટિ
પણિન્ત એન઼્ર઼ન઼ૈ નિન઼ૈન્તુ વન્તરુળ્
પાલન઼ન઼ે એન઼ૈયાળ્ ચિવન઼ે . . . . . . વળર્ અયિલ્ મુરુકોન઼ે.
Back to Top

પાકમ્ 3 - નેય્
વઞ્ચકરિન઼્ કૂટ્ટુ ઇલ્લામલુમ્, તોણ્ટર્કળિન઼્ અણિમૈયુમ્, ચિવ - ચક્તિયરિન઼્ તાણ્ટવક્ કોલમુમ્, કન્તપિરાન઼િન઼્ કાટ્ચિક્કાક એઙ્કુમ્ તન઼્મૈયુમ્ કાણ્મિન઼્.


3 - 1
વઞ્ચમ્ ચૂતોન઼્ર઼ુમ્પેર્ તુન઼્પમ્ ચઙ્કટમ્ મણ્ટુમ્ પેર્
મઙ્કુમ્પેય્ નમ્પુમ્પેર્ તુઞ્ચુમ્ પુન઼્ચોલ્ વળ઼ઙ્કુમ્ પેર્
માન઼્ કણાર્ પેણાર્ તમાલિન઼ાન઼્
મતિયતુકેટ્ટુત્ તિરિપવર્તિત્તિપ્પુ
એન઼ મતુ તુય્ત્તુચ્ ચુળ઼લ્પવર્ ઇચ્ચિત્તે
મન઼મુયિર્ ઉટ્કચ્ ચિતૈત્તુમે
નુકર્ત્તિન઼ તુક્કક્ કુણત્તિન઼ોર્
વચૈયુર઼ુ તુટ્ટચ્ ચિન઼ત્તિન઼ોર્
મટિચોલ મેત્તચ્ ચુર઼ુક્કુળોર્
વલિએર઼િય કૂરમુળોર્ ઉતવાર્
નટુ એતુમિલાર્ ઇળ઼િવાર્ કળવોર્
મણમલર્ અટિયિણૈ વિટુપવર્ તમૈયિન઼ુમ્
નણુકિટ એન઼ૈવિટુવતુ ચરિ ઇલૈયે . . . . . . તોણ્ટર્કળ્ પતિચેરાય્


3 - 2
વિઞ્ચુમ્કાર્ નઞ્ચમ્ તાન઼્ ઉણ્ટુન્ તિઙ્કળ્ અણિન્તુમ્કાલ્
વેમ્પુમ્પોતોણ્ચેન્તાળ્ કોણ્ટઞ્ચુ અઞ્ચઉતૈન્તુમ્
પૂમીન઼્ પતા કૈયોન઼્ મેય્વીયુ મા
વિળ઼િયૈ વિળ઼િત્તુક્ કટુક એરિત્તુક્
કરિયૈ ઉરિત્તુત્ તન઼ુમિચૈ ચુર઼્ર઼િક્કોળ્
વિળ઼ૈવર઼ુ ચુત્તચ્ ચિર઼પ્પિન઼ાર્
પિણૈમળ઼ુ ચત્તિક્ કરત્તિન઼ાર્
વિજય ઉટુક્કૈપ્ પિટિત્તુળાર્
પુરમતુ એરિક્કચ્ ચિરિત્તુળાર્
વિતિ માતવન઼ાર્ અર઼િયા વટિવોર્
ઓરુપાતિ પેણાય્ ઓળિર્વોર્ ચુચિનીળ્
વિટૈતન઼િલ્ ઇવર્પવર્ પણપણમ્ અણિપવર્
કન઼ૈકળ઼લ્ ઓલિતર નટમિટુપવર્ચેય્ . . . . . . એન઼્ર઼ુળ કુરુનાતા
3 - 3
તઞ્ચમ્ ચેર્ ચોન્તમ્ ચાલમ્ચેમ્પઙ્કય મઞ્ચુઙ્કાલ્
તન્તન્તા તન્તન્તા તન્તન્ તન્તન઼ તન્તન્તા
તામ્ તતી તતી તતી તતી
તતિમિતિ તત્તિત્ તરિકિટ તત્તત્
તિરિકિટ તત્તત્ તેયેન઼ નટિક્કચ્ચૂળ઼્
તન઼િ નટન઼ક્રુત્તિયત્તિન઼ાળ્
મકિટન઼ૈ વેટ્ટિચ્ ચિતૈત્તુળાળ્
તટમિકુ મુક્કટ્ કયત્તિન઼ાળ્
ચુરતન઼્ ઉવક્કપ્ પકુત્તુળાળ્
ચમિકૂ વિળમોટુ અર઼ુકાર્ અણિવાળ્
ઓરુકો ટુટૈયોન઼્ અન઼ૈયાય્ વરુવાળ્
ચતુમર઼ૈ કળુમ્વળ઼િ પટવળર્ પવણ્મલૈ
મકળેન઼ વોરુપેયરુટૈયવળ્ ચુતન઼ે . . . . . . અણ્ટર્કળ્ તોળ઼ુતેવા

3 - 4
પિઞ્ચમ્ચૂળ઼્ મઞ્ચોણ્ ચેયુમ્ચન્તઙ્કોળ્ પતઙ્કઙ્કૂર્
પિમ્પમ્પોલ્ અઙ્કમ્ ચારુઙ્કણ્ કણ્કળ્ઇલઙ્કુમ્ ચીર્
ઓઙ્કવે ઉલાવુ કાલ્ વિણோર્
પિરમન઼ોટુ એટ્ટુક્ કુલકિરિ તિક્કુક્
કરિયોટુ તુત્તિપ્ પટવર ઉટ્કપ્પાર્
પિળિર઼ નટત્તિક્ કળિત્તવા
કિરિકેટ એક્કિત્ તુળૈત્તવા
પિરિયક મેત્તત્ તરિત્તવા
તમિયન઼ૈ નચ્ચિચ્ ચુળિત્તવા
પિણમા મુન઼મે અરુળ્વાય્ અરુળ્વાય્
તુન઼િયાવૈયુ ની કટિયાય્ કટિયાય્
પિચિયોટુ પલપિળ઼ૈ પોર઼ુપોર઼ુ પોર઼ુપોર઼ુ
ચતતમુ મર઼ૈવર઼ુ તિરુવટિ તરવા . . . . . . એન઼્કળિ મુરુકોન઼ે.
Back to Top

પાકમ્ 4 - ચર્ક્કરૈ
નાળુમ્ કોળુમ્ નન઼્મક્કળુક્કુ નન઼્મૈયે ચેય્યુમામ્.
અવન઼્ કુટિયિરુક્કુમ્ અર઼ુપટૈવીટુ અવન઼્ તિરુવટિયિન઼્ તિયાન઼ચ્ ચિર઼પ્પુકૂર઼ક્ કેણ્મિન઼્.
4 - 1
માતમુમ્ તિન઼ વારમુમ્ તિતિ
યોકમુમ્ પલ નાળ્કળુમ્ પટર્
માતિરમ્ તિરિ કોળ્કળુમ્ કળ઼લ્
પેણુમ્ અન઼્પર્કળ્ પાલ્ નલમ્ તર
વર઼્ચલમ્ અતુચેયુમ્ અરુટ્કુણા
ચિર઼ન્ત વિર઼્પન઼ર્ અકક્કણા
મર઼્પુય અચુરરૈ ઓળ઼િત્તવા
અન઼ન્ત ચિત્તુરુ એટુત્તવા
માલ્ અયન઼્ ચુરર્કોન઼ુમ્ ઉમ્પર્
એલારુમ્ વન્તન઼મે પુરિન્તિટુ
વાન઼વન઼્ ચુટર્ વેલવન઼્ કુરુ
ઞાન઼ કન્તપિરાન઼્ એન઼ુમ્પટિ
મત્તક મિચૈમુટિ તરિત્તવા
કુળિર્ન્ત કત્તિકૈ પરિત્તવા
મટ્ટર઼ુમ્ ઇકલ્ અયિલ્ પિટિત્તવા
ચિવન્ત અક્કિન઼િ નુતર઼્કણા . . . . . . ચિવકુરુ એન઼ુમ્ નાતા.

4 - 2
નાત ઇઙ્કિત વેતમુમ્ પલ્
પુરાણમુમ્ કલૈઆકમઙ્કળુમ્
નાત ઉન઼્ તન઼િ વાયિલ્ વન્તન઼વે
એન઼ુન્તુણિપે અર઼િન્તપિન઼્
નચ્ચુવતુ ઇવણ્એતુ કણિત્તૈયો
ચેર઼િન્ત ષટ્પકૈ કેટુત્તુમે
નટ્પુટૈ અરુળમિળ઼્તુ ઉણિલ્ ચતા
ચિર઼ન્ત તુત્તિયૈ અળિક્કુમે
નાળુમ્ ઇન઼્પુઉયર્ તેન઼િન઼ુમ્ ચુવૈ
ઈયુમ્ વિણ્ટલમે વરુમ્ ચુરર્
નાટિયુણ્ટિટુ પોજન઼મ્ તન઼િ
લેયુમ્ વિઞ્ચિટુમે કરુમ્પોટુ
નટ્ટમ્ ઇન઼્ મુપ્પળ઼ મુવર્ક્કુમે
વિળૈન્ત ચર્ક્કરૈ કચક્કુમે
નર઼્ચુચિ મુર઼્ર઼િય પયત્તોટે
કલન્ત પુત્તમુ તિન઼િક્કુમો . . . . . . અતૈ ઇન઼િ અરુળાયો.

4 - 3
પૂતલમ્ તન઼િલેયુ (મ્) નન઼્કુ ઉટૈ
મીતલમ્ તન઼િ લેયુમ્ વણ્ટુ અર઼ુ
પૂ મલર્ન્તવુ ન઼ાત વમ્પત
નેયમ્ એન઼્પતુવે તિન઼મ્ તિકળ઼્
પોર઼્પુર઼ુમ્ અળ઼કતુ કોટુક્કુમે
ઉયર્ન્ત મેય્પ્પેયર્ પુણર્ત્તુમે
પોય્ત્તિટ વિન઼ૈકળૈ અર઼ુક્કુમે
મિકુન્ત ચિત્તિકળ્ પેરુક્કુમે
પૂરણમ્ તરુમે નિરમ્પુ એળ઼િલ્
આતન઼મ્ તરુમેઅણિન્તિટુ
પૂટણમ્ તરુમે ઇકન્તન઼િલ્
વાળ઼્વતુમ્ તરુમે ઉટમ્પોટુ
પોક્કર઼ુ પુકળ઼િન઼ૈ અળિક્કુમે
પિર઼ન્તુ ચેત્તિટલ્ તોલૈક્કુમે
પુત્તિયિલ્ અર઼િવિન઼ૈ વિળક્કુમે
નિર઼ૈન્ત મુત્તિયુમ્ ઇચૈક્કુમે . . . . . . ઇતૈનિતમ્ ઉતવાયો.

4 - 4
ચીતળમ્ ચોરિ કોતિલ્ પઙ્કયમે
મલર્ન્તિટુ વાવિ તઙ્કિય
ચીર્ અટર્ન્તવિર્ આવિન઼ન઼્કુટિ
એરકમ્ પરપૂત રમ્ચિવ
ચિત્તરુમ્ મુન઼િવરુમ્ વચિત્ત
ચોલૈયુમ્ તિરૈક્કટલ્ અટિક્કુમ્વાય્
ચેર઼્કણમ્ ઉલવિટુ પોરુપ્પેલામ્
ઇરુન્તુ અળિત્તરુળ્ અયિલ્ કૈયા
તેન઼્ ઉર઼ૈન્તિટુ કાન઼ કન્તન઼િલ્
માન઼િળમ્ ચુતૈયાલ્ ઇરુમ્ ચરૈ
ચેર્ ઉટમ્પુ તળાટ વન્ત
ચન઼્યાચ ચુન્તરરૂપ અમ્પર
ચિર઼્પર વેળિતન઼િલ્ નટિક્કુમા
અકણ્ટ તત્તુવ પરત્તુવા
ચેપ્પરુમ્ રકચિય નિલૈક્કુળે
વિળઙ્કુ તર઼્પર તિરિત્તુવા . . . . . . તિરુવળર્ મુરુકોન઼ે.
Back to Top

પાકમ્ 5 - તેન઼્
કન્તન઼્ આટિ વરુમ્ વણ્ણત્તૈક્ કણ્ટુ, અણ્ટ ચરાચરમુમ્ અતિલ્ ઉળ્ળ અત્તન઼ૈ પેર્કળુમ્ ઇન઼્પમુટન઼્ આટુમ્ અળ઼કૈક્ કાણ્મિન઼્.
5 - 1
ચૂલતરન઼ાર્ આટ ઓતિમકળાટ નન઼િ
તોળ઼ુપૂત કણમાટ અરિ આટ અયન઼ોટુ
તૂયકલૈ માતુ આટ મા નળિન઼િ યાટ ઉયર્
ચુરરોટુ ચુરલોક પતિયાટ એલિયેર઼ુ
ચૂકૈમુકન઼ાર્ આટ મૂરિમુકન઼્ આટ ઓરુ
તોટર્ઞાળિ મિચૈઊરુ મળ઼વાટ વચુવીર
ચૂલિપતિ તાન઼ાટ નીલનમ ન઼ાટનિર઼ૈ
ચુચિનાર ઇર઼ૈયાટ વલિચાલ્ નિરુતિયાટ . . . . . . અરિકરમકન઼ોટે


5 - 2
કાલિલિયુ મેયાટ વાળ઼્નિતિય ન઼ાટમિકુ
કન઼ઞાલ મકળાટ વરવેણિ ચચિતેવિ
કામમત વેળાટ મામૈરતિ યાટ અવિર્
કતિરાટ મતિયાટ મણિનાક અરચુ ઓકૈ
કાણુમ્ મુન઼િવોરાટ માણર઼મિન઼ાટ ઇરુ
કળ઼લાટ અળ઼કાય તળૈયાટ મણિમાચુ ઇલ્
કાન઼મયિલ્ તાન઼ાટ ઞાન઼ અયિલાટ ઓળિર્
કરવાળ મતુવાટ એર઼િચૂલ મળ઼ુવાટ . . . . . . વયિરમલ્ એર઼ુળ઼ોટે

5 - 3
કોલ અરૈ ઞાણાટ નૂન઼્મરુમમાટ નિરૈ
કોળુનીપ અણિયાટ ઉટૈયાટ અટલ્નીટુ
કોળ઼િ અયરાતુ આટ વાકુવણિ યાટમિળિર્
કુળ઼ૈયાટ વળૈયાટ ઉપયાર઼ુ કરમેચિલ્
કોકનત માર઼ાર઼ોટાર઼ુ વિળ઼િયાટ મલર્
કુળ઼કાય ઇતળ઼ાટ ઓળિરાર઼ુ ચિરમોટુ
કૂર઼ુકલૈ નાવાટ મૂરલ્ ઓળિયાટ વલર્
કુવટેર઼ુ પુયમાટ મિટર઼ાટ મટિયાટ . . . . . . અકન઼્મુતુકુરમોટે

5 - 4
નાલુમર઼ૈ યેયાટ મેલ્ નુતલ્કળાટ વિયન઼્
નલિયાત એળ઼િલાટ અળ઼િયાત કુણમાટ
નાકરિકમે મેવુ વેટર્મકળાટ અરુળ્
નયવાન઼ૈ મકળાટ મુચુવાન઼ મુકન઼ાટ
નારતમકાન઼્ આટ ઓચૈમુન઼િ આટ વિર઼
ન઼વવીરર્ પુતરાટ ઓરુ કાવટિયન઼્ આટ
ઞાન઼ અટિયારાટ માણવર્કળ્ આટ ઇતૈ
નવિલ્ તાચન઼્ ઉટન઼ાટ ઇતુવેળૈ એણિવાકોળ્ . . . . . . અરુળ્મલિ મુરુકોન઼ે.This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 13:29:21 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org