sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
श्रीमत् पाम्पऩ् कुमरकुरुताच चुवामिकळ् अरुळिय
परिपूरण पञ्चामिर्त वण्णम्


पाकम् 1 - पाल् | पाकम् 2 - तयिर् | पाकम् 3 - नॆय् | पाकम् 4 - चर्क्करै | पाकम् 5 - तेऩ्

पाकम् 1 - पाल्
चुप्पिरमणिय पॆरुमाऩ् चूरपत्मऩुटऩ् पोरिटुम् मकिमै. मुरुकऩिऩ् पोर् वॆऱ्‌ऱि कुऱित्तु जॆयकोषम्. पिणिपोक्क विण्णप्पम्.
1 - 1
इलङ्कु नऩ्कलै विरिञ्चऩोटु
अऩन्तऩुम् चत मकऩ्चता
वियऩ्कॊळ् तम्पियर्कळुम् पॊऩाटु
उऱैन्त पुङ्कवर्कळुम् कॆटातु
ऎऩ्ऱुम् कॊऩ्ऱै अणिन्तोऩार्
तन् तण् तिण् तिरळुम् चेयाम्
ऎऩ्ऱऩ् चॊन्तमिऩुम् तीतेतु
ऎऩ्ऱु अङ्कङ्कु अणि कण्टु ओयातु
एन्तु वऩ्पटैवेल् वलि चेर्न्त तिण्पुयमे
एय्न्त कण्टकर्काल् तॊटै मूञ्चि कन्तरमोटु
ऎलुम्पुऱुम् तलैकळुम् तुणिन्तिट
अटर्न्त चण्टैकळ् तॊटर्न्तुपेय्
ऎऩुम् कुणुङ्कुकळ् निणङ्कळ् उण्टु अरऩ्
मकऩ् पुऱञ्चयम् ऎऩुम्चॊले . . . . . . कळमिचैयॆऴुमाऱे

1 - 2
तुलङ्कुमञ्चिऱै अलङ्कवे
विळङ्क वन्तवॊर् चिकण्टिये
तुणिन्तिरुन्तु उयर्करङ्कण् मा
वरङ्कळ् मिञ्चिय विरुम्पुकूर्
तुऩ्ऱुम् तण्टमॊटु अम्पु ईर्वाळ्
कॊण्टु अण्टङ्कळिल् निऩ्ऱूटे
चुण्टुम् पुङ्कम् अऴिन्तु एलातु
अञ्चुम् पण्टचुरऩ् चूते
चूऴ्न्तॆऴुम्पॊऴुते करम् वाङ्कि ऒण् तिणिवेल्
तूण्टि निऩ्ऱवऩे किळैयोङ्क निऩ्ऱुळमा
तुवन्तुवम् पट वकिर्न्तु वॆऩ्ऱु अति
पलम्पॊरुन्तिय निरञ्चऩा
चुकम्कॊळुम् तवर् वणङ्कुम् इङ्कितम्
उकन्त चुन्तर अलङ्क्रुता . . . . . . अरिपिरमरुमेयो

1 - 3
अलैन्तु चन्ततम् अऱिन्तिटातु
ऎऴुन्त चॆन्तऴल् उटम्पिऩार्
अटङ्कि अङ्कमुम् इऱैञ्चिये
पुकऴ्न्तु अऩ्ऱुमॆय् मॊऴिन्तवा
अङ्किङ् कॆऩ्पतु अऱुन्तेवा
ऎङ्कुम् तुऩ्ऱि निऱैन्तोऩे
अण्टुम् तॊण्टर् वरुन्तामे
इऩ्पम् तन्तरुळुम् ताळा
आम्पि तन्तिटुमा मणि पूण्ट अन्तळैया
आण्टवऩ् कुमरा ऎऩै आण्ट चॆञ्चरणा
अलर्न्त इन्तुळ अलङ्कलुम् कटि
चॆऱिन्त चन्तऩ चुकन्तमे
अणिन्तु कुऩ्ऱवर् नलम् पॊरुन्तिट
वळर्न्त पन्तऩण ऎऩुम् पॆणाळ् . . . . . . तऩै अणै मणवाळा

1 - 4
कुलुङ्किरण्टु मुकैयुम्कळार्
इरुण्ट कॊन्तळ ऒऴुङ्कुम्वेल्
कुरङ्कुम् अम्पकम् अतुम् चॆवाय्
अतुम् चमैन्तुळ मटन्तैमार्
कॊञ्चुम् पुऩ्तॊऴिलुम् काल् ओरुम्
चण्टऩ् चॆयलुम् चूटे
कॊण्टु अङ्कम् पटरुम् चीऴ्नोय्
अण्टम् तन्तम् विऴुम्पाऴ् नोय्
कूऩ्चॆयुम् पिणिकाल् करम् वीङ्कऴुङ्कलुम् वाय्
कूम्पणङ्कु कणோय् तुयर् चार्न्त पुऩ्कणुमे
कुयिऩ्कॊळुम् कटल् वळैन्त इङ्कॆऩै
अटैन्तिटुम्पटि इऩुम्चॆयेल्
कुविन्तु नॆञ्चमुळणैन्तु निऩ्पतम्
निऩैन्तु उय्युम्पटि मऩम्चॆये . . . . . . तिरुवरुळ् मुरुकोऩे
Back to Top

पाकम् 2 - तयिर्
मुप्पॆरुम् तेविकळाऩ मलैमकळ्, अलैमकळ्, कलैमकळ्, मऱ्‌ऱुम् तॆय्वयाऩैयिऩ् चिऱप्पियल्पुकळ्.
मेलुम् वळ्ळियै नाटिच् चॆऩ्ऱु अवळुक्कुत् तऩ्ऩैत् तन्तु कटिमणम् पुरिन्तु कॊण्टतु.
2 - 1
कटित्तुणर् ऒऩ्ऱिय मुकिऱ्‌कुऴलुम् कुळिर्
कलैप्पिऱै ऎऩ्ऱिटु नुतल् तिलकम् तिकऴ्
काचु उमैयाळ् इळम् मामकऩे
कळङ्क इन्तुवै मुऩिन्तु नऩ्कु अतु
कटन्तु विञ्चिय मुकम् चिऱन्तॊळि
काल् अयिलार् विऴिमा मरुका . . . . . . विरैचॆऱिअणिमार्पा

2 - 2
कऩत्तुयर् कुऩ्ऱैयुम् इणैत्तुळ कुम्प
कलचत्तैयुम् विञ्चिय तऩत्तिचै मङ्कैकॊळ्
कातलऩ् नाऩ्मुक ऩाटमुते
कमऴ्न्त कुङ्कुम नरन्तमुम् तिमिर्
करुम्पॆऩुम् चॊलै इयम्पु कुञ्चरि
कावलऩे कुकऩे परऩे . . . . . . अमरर्कळ् तॊऴुपाता

2 - 3
उटुक्किटैयिऩ् पणि अटुक्कुटैयुङ्कऩ
उरैप्पु उयर् मञ्चुऱु पतक्कमॊटु अम्पत
ओविय नूपुर मोतिरमे
उयर्न्त तण्तॊटैकळुम् करङ्कळिल्
उऱुम् पचुन्तॊटिकळुम् कुयङ्कळिल्
ऊर् ऎऴिल्वारॊटु नाचियिले . . . . . . मिऩुम्अणि नकैयोटे

2 - 4
उलप्पऱु इलम्पकमिऩुक्किय चॆन्तिरु
उरुप्पणि युम्पल तरित्तु अटर् पैन्तिऩै
ओवलिला अरणे चॆयुमाऱु
ऒऴुङ्कुऱुम् पुऩमिरुन्तु मञ्चुलम्
उऱैन्त किञ्चुक नऱुम् चॊल् ऎऩ्ऱिट
ओलमते इटुकाऩवर् मा . . . . . . मकळॆऩुम् ऒरुमाऩाम्

2 - 5
मटक्कॊटिमुऩ् तलै विरुप्पुटऩ् वन्तु अति
वऩत्तुऱै कुऩ्ऱवर् उऱुप्पॊटु निऩ्ऱळ
माऩिऩिये कऩिये इऩिनी
वरुन्तुम् ऎऩ्ऱऩै अणैन्तु चन्ततम्
मऩम् कुळिर्न्तिट इणङ्कि वन्तरुळाय्
मयिले कुयिले ऎऴिले . . . . . . मट वऩनिऩतेर् आर्

2 - 6
मटिक्कॊरु वन्तऩम् अटिक्कॊरु वन्तऩम्
वळैक्कॊरु वन्तऩम् विऴिक्कॊरु वन्तऩम्
वाऎऩुम् ओर् मॊऴिये चॊलुनी
मणङ्किळर्न्तनल् उटम्पु इलङ्किटु
मतङ्कि यिऩ्ऱुळम् मकिऴ्न् तिटुम्पटि
माऩ्मकळे ऎऩैआळ् नितिये . . . . . . ऎऩुम् मॊऴि पलनूऱे

2 - 7
पटित्तवळ् तऩ्कैकळ् पिटित्तुमुऩम् चॊऩ
पटिक्कु मणन्तुअरुळ् अळित्त अऩन्त
किरुपा करऩे वरऩे अरऩे
पटर्न्त चॆन्तमिऴ् तिऩम् चॊल् इऩ्पॊटु
पतम् कुरङ्कुनर् उळम् तॆळिन्तु अरुळ्
पावकिये चिकियूर् इऱैये . . . . . . तिरुमलिचमर् ऊरा

2 - 8
पवक्कटल् ऎऩ्पतु कटक्कवुनिऩ् तुणै
पलित्तिटवुम् पिऴै चॆऱुत्तिटवुम् कवि
पाटवुम्नी नटमाटवुमे
पटर्न्तु तण्टयै नितम् चॆयुम्पटि
पणिन्त ऎऩ्ऱऩै निऩैन्तु वन्तरुळ्
पालऩऩे ऎऩैयाळ् चिवऩे . . . . . . वळर् अयिल् मुरुकोऩे.
Back to Top

पाकम् 3 - नॆय्
वञ्चकरिऩ् कूट्टु इल्लामलुम्, तॊण्टर्कळिऩ् अणिमैयुम्, चिव - चक्तियरिऩ् ताण्टवक् कोलमुम्, कन्तपिराऩिऩ् काट्चिक्काक एङ्कुम् तऩ्मैयुम् काण्मिऩ्.


3 - 1
वञ्चम् चूतॊऩ्ऱुम्पेर् तुऩ्पम् चङ्कटम् मण्टुम् पेर्
मङ्कुम्पेय् नम्पुम्पेर् तुञ्चुम् पुऩ्चॊल् वऴङ्कुम् पेर्
माऩ् कणार् पॆणार् तमालिऩाऩ्
मतियतुकॆट्टुत् तिरिपवर्तित्तिप्पु
ऎऩ मतु तुय्त्तुच् चुऴल्पवर् इच्चित्ते
मऩमुयिर् उट्कच् चितैत्तुमे
नुकर्त्तिऩ तुक्कक् कुणत्तिऩोर्
वचैयुऱु तुट्टच् चिऩत्तिऩोर्
मटिचॊल मॆत्तच् चुऱुक्कुळोर्
वलिएऱिय कूरमुळोर् उतवार्
नटु एतुमिलार् इऴिवार् कळवोर्
मणमलर् अटियिणै विटुपवर् तमैयिऩुम्
नणुकिट ऎऩैविटुवतु चरि इलैये . . . . . . तॊण्टर्कळ् पतिचेराय्


3 - 2
विञ्चुम्कार् नञ्चम् ताऩ् उण्टुन् तिङ्कळ् अणिन्तुम्काल्
वॆम्पुम्पोतॊण्चॆन्ताळ् कॊण्टञ्चु अञ्चउतैन्तुम्
पूमीऩ् पता कैयोऩ् मॆय्वीयु मा
विऴियै विऴित्तुक् कटुक ऎरित्तुक्
करियै उरित्तुत् तऩुमिचै चुऱ्‌ऱिक्कोळ्
विऴैवऱु चुत्तच् चिऱप्पिऩार्
पिणैमऴु चत्तिक् करत्तिऩार्
विजय उटुक्कैप् पिटित्तुळार्
पुरमतु ऎरिक्कच् चिरित्तुळार्
विति मातवऩार् अऱिया वटिवोर्
ऒरुपाति पॆणाय् ऒळिर्वोर् चुचिनीळ्
विटैतऩिल् इवर्पवर् पणपणम् अणिपवर्
कऩैकऴल् ऒलितर नटमिटुपवर्चेय् . . . . . . ऎऩ्ऱुळ कुरुनाता
3 - 3
तञ्चम् चेर् चॊन्तम् चालम्चॆम्पङ्कय मञ्चुङ्काल्
तन्तन्ता तन्तन्ता तन्तन् तन्तऩ तन्तन्ता
ताम् तती तती तती तती
ततिमिति तत्तित् तरिकिट तत्तत्
तिरिकिट तत्तत् तॆयॆऩ नटिक्कच्चूऴ्
तऩि नटऩक्रुत्तियत्तिऩाळ्
मकिटऩै वॆट्टिच् चितैत्तुळाळ्
तटमिकु मुक्कट् कयत्तिऩाळ्
चुरतऩ् उवक्कप् पकुत्तुळाळ्
चमिकू विळमोटु अऱुकार् अणिवाळ्
ऒरुको टुटैयोऩ् अऩैयाय् वरुवाळ्
चतुमऱै कळुम्वऴि पटवळर् पवण्मलै
मकळॆऩ वॊरुपॆयरुटैयवळ् चुतऩे . . . . . . अण्टर्कळ् तॊऴुतेवा

3 - 4
पिञ्चम्चूऴ् मञ्चॊण् चेयुम्चन्तङ्कॊळ् पतङ्कङ्कूर्
पिम्पम्पोल् अङ्कम् चारुङ्कण् कण्कळ्इलङ्कुम् चीर्
ओङ्कवे उलावु काल् विणோर्
पिरमऩॊटु ऎट्टुक् कुलकिरि तिक्कुक्
करियॊटु तुत्तिप् पटवर उट्कप्पार्
पिळिऱ नटत्तिक् कळित्तवा
किरिकॆट ऎक्कित् तुळैत्तवा
पिरियक मॆत्तत् तरित्तवा
तमियऩै नच्चिच् चुळित्तवा
पिणमा मुऩमे अरुळ्वाय् अरुळ्वाय्
तुऩियावैयु नी कटियाय् कटियाय्
पिचियॊटु पलपिऴै पॊऱुपॊऱु पॊऱुपॊऱु
चततमु मऱैवऱु तिरुवटि तरवा . . . . . . ऎऩ्कळि मुरुकोऩे.
Back to Top

पाकम् 4 - चर्क्करै
नाळुम् कोळुम् नऩ्मक्कळुक्कु नऩ्मैये चॆय्युमाम्.
अवऩ् कुटियिरुक्कुम् अऱुपटैवीटु अवऩ् तिरुवटियिऩ् तियाऩच् चिऱप्पुकूऱक् केण्मिऩ्.
4 - 1
मातमुम् तिऩ वारमुम् तिति
योकमुम् पल नाळ्कळुम् पटर्
मातिरम् तिरि कोळ्कळुम् कऴल्
पेणुम् अऩ्पर्कळ् पाल् नलम् तर
वऱ्‌चलम् अतुचॆयुम् अरुट्कुणा
चिऱन्त विऱ्‌पऩर् अकक्कणा
मऱ्‌पुय अचुररै ऒऴित्तवा
अऩन्त चित्तुरु ऎटुत्तवा
माल् अयऩ् चुरर्कोऩुम् उम्पर्
ऎलारुम् वन्तऩमे पुरिन्तिटु
वाऩवऩ् चुटर् वेलवऩ् कुरु
ञाऩ कन्तपिराऩ् ऎऩुम्पटि
मत्तक मिचैमुटि तरित्तवा
कुळिर्न्त कत्तिकै परित्तवा
मट्टऱुम् इकल् अयिल् पिटित्तवा
चिवन्त अक्किऩि नुतऱ्‌कणा . . . . . . चिवकुरु ऎऩुम् नाता.

4 - 2
नात इङ्कित वेतमुम् पल्
पुराणमुम् कलैआकमङ्कळुम्
नात उऩ् तऩि वायिल् वन्तऩवे
ऎऩुन्तुणिपे अऱिन्तपिऩ्
नच्चुवतु इवण्ऎतु कणित्तैयो
चॆऱिन्त षट्पकै कॆटुत्तुमे
नट्पुटै अरुळमिऴ्तु उणिल् चता
चिऱन्त तुत्तियै अळिक्कुमे
नाळुम् इऩ्पुउयर् तेऩिऩुम् चुवै
ईयुम् विण्टलमे वरुम् चुरर्
नाटियुण्टिटु पोजऩम् तऩि
लेयुम् विञ्चिटुमे करुम्पॊटु
नट्टम् इऩ् मुप्पऴ मुवर्क्कुमे
विळैन्त चर्क्करै कचक्कुमे
नऱ्‌चुचि मुऱ्‌ऱिय पयत्तॊटे
कलन्त पुत्तमु तिऩिक्कुमो . . . . . . अतै इऩि अरुळायो.

4 - 3
पूतलम् तऩिलेयु (म्) नऩ्कु उटै
मीतलम् तऩि लेयुम् वण्टु अऱु
पू मलर्न्तवु ऩात वम्पत
नेयम् ऎऩ्पतुवे तिऩम् तिकऴ्
पॊऱ्‌पुऱुम् अऴकतु कॊटुक्कुमे
उयर्न्त मॆय्प्पॆयर् पुणर्त्तुमे
पॊय्त्तिट विऩैकळै अऱुक्कुमे
मिकुन्त चित्तिकळ् पॆरुक्कुमे
पूरणम् तरुमे निरम्पु ऎऴिल्
आतऩम् तरुमेअणिन्तिटु
पूटणम् तरुमे इकन्तऩिल्
वाऴ्वतुम् तरुमे उटम्पॊटु
पॊक्कऱु पुकऴिऩै अळिक्कुमे
पिऱन्तु चॆत्तिटल् तॊलैक्कुमे
पुत्तियिल् अऱिविऩै विळक्कुमे
निऱैन्त मुत्तियुम् इचैक्कुमे . . . . . . इतैनितम् उतवायो.

4 - 4
चीतळम् चॊरि कोतिल् पङ्कयमे
मलर्न्तिटु वावि तङ्किय
चीर् अटर्न्तविर् आविऩऩ्कुटि
एरकम् परपूत रम्चिव
चित्तरुम् मुऩिवरुम् वचित्त
चोलैयुम् तिरैक्कटल् अटिक्कुम्वाय्
चॆऱ्‌कणम् उलविटु पॊरुप्पॆलाम्
इरुन्तु अळित्तरुळ् अयिल् कैया
तेऩ् उऱैन्तिटु काऩ कन्तऩिल्
माऩिळम् चुतैयाल् इरुम् चरै
चेर् उटम्पु तळाट वन्त
चऩ्याच चुन्तररूप अम्पर
चिऱ्‌पर वॆळितऩिल् नटिक्कुमा
अकण्ट तत्तुव परत्तुवा
चॆप्परुम् रकचिय निलैक्कुळे
विळङ्कु तऱ्‌पर तिरित्तुवा . . . . . . तिरुवळर् मुरुकोऩे.
Back to Top

पाकम् 5 - तेऩ्
कन्तऩ् आटि वरुम् वण्णत्तैक् कण्टु, अण्ट चराचरमुम् अतिल् उळ्ळ अत्तऩै पेर्कळुम् इऩ्पमुटऩ् आटुम् अऴकैक् काण्मिऩ्.
5 - 1
चूलतरऩार् आट ओतिमकळाट नऩि
तॊऴुपूत कणमाट अरि आट अयऩोटु
तूयकलै मातु आट मा नळिऩि याट उयर्
चुररोटु चुरलोक पतियाट ऎलियेऱु
चूकैमुकऩार् आट मूरिमुकऩ् आट ओरु
तॊटर्ञाळि मिचैऊरु मऴवाट वचुवीर
चूलिपति ताऩाट नीलनम ऩाटनिऱै
चुचिनार इऱैयाट वलिचाल् निरुतियाट . . . . . . अरिकरमकऩोटे


5 - 2
कालिलियु मेयाट वाऴ्नितिय ऩाटमिकु
कऩञाल मकळाट वरवेणि चचितेवि
काममत वेळाट मामैरति याट अविर्
कतिराट मतियाट मणिनाक अरचु ओकै
काणुम् मुऩिवोराट माणऱमिऩाट इरु
कऴलाट अऴकाय तळैयाट मणिमाचु इल्
काऩमयिल् ताऩाट ञाऩ अयिलाट ऒळिर्
करवाळ मतुवाट ऎऱिचूल मऴुवाट . . . . . . वयिरमल् ऎऱुऴोटे

5 - 3
कोल अरै ञाणाट नूऩ्मरुममाट निरै
कॊळुनीप अणियाट उटैयाट अटल्नीटु
कोऴि अयरातु आट वाकुवणि याटमिळिर्
कुऴैयाट वळैयाट उपयाऱु करमेचिल्
कोकनत माऱाऱॊटाऱु विऴियाट मलर्
कुऴकाय इतऴाट ऒळिराऱु चिरमोटु
कूऱुकलै नावाट मूरल् ऒळियाट वलर्
कुवटेऱु पुयमाट मिटऱाट मटियाट . . . . . . अकऩ्मुतुकुरमोटे

5 - 4
नालुमऱै येयाट मेल् नुतल्कळाट वियऩ्
नलियात ऎऴिलाट अऴियात कुणमाट
नाकरिकमे मेवु वेटर्मकळाट अरुळ्
नयवाऩै मकळाट मुचुवाऩ मुकऩाट
नारतमकाऩ् आट ओचैमुऩि आट विऱ
ऩववीरर् पुतराट ऒरु कावटियऩ् आट
ञाऩ अटियाराट माणवर्कळ् आट इतै
नविल् ताचऩ् उटऩाट इतुवेळै ऎणिवाकॊळ् . . . . . . अरुळ्मलि मुरुकोऩे.This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org