Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
shrImat pAmpa^n kumarakurutAcha chuvAmikaL aruLiya
paripUraNa pa~nchAmirta vaNNam


pAkam 1 - pAl | pAkam 2 - tayir | pAkam 3 - n^ey | pAkam 4 - charkkarai | pAkam 5 - te^n

pAkam 1 - pAl
chuppiramaNiya p^erumA^n chUrapatma^nuTa^n poriTum makimai. muruka^ni^n por v^eRRi kuRittu j^eyakoSham. piNipokka viNNappam.
1 - 1
ila~Nku na^nkalai viri~ncha^noTu
a^nanta^num chata maka^nchatA
viya^nk^oL tampiyarkaLum p^o^nATu
uRainta pu~NkavarkaLum k^eTAtu
^e^nRum k^o^nRai aNinto^nAr
tan taN tiN tiraLum cheyAm
^e^nRa^n ch^ontami^num tItetu
^e^nRu a~Nka~Nku aNi kaNTu oyAtu
entu va^npaTaivel vali chernta tiNpuyame
eynta kaNTakarkAl t^oTai mU~nchi kantaramoTu
^elumpuRum talaikaLum tuNintiTa
aTarnta chaNTaikaL t^oTarntupey
^e^num kuNu~NkukaL niNa~NkaL uNTu ara^n
maka^n puRa~nchayam ^e^numch^ole . . . . . . kaLamichaiy^ezhumARe

1 - 2
tula~Nkuma~nchiRai ala~Nkave
viLa~Nka vantav^or chikaNTiye
tuNintiruntu uyarkara~NkaN mA
vara~NkaL mi~nchiya virumpukUr
tu^nRum taNTam^oTu ampu IrvAL
k^oNTu aNTa~NkaLil ni^nRUTe
chuNTum pu~Nkam azhintu elAtu
a~nchum paNTachura^n chUte
chUzhnt^ezhump^ozhute karam vA~Nki ^oN tiNivel
tUNTi ni^nRava^ne kiLaiyo~Nka ni^nRuLamA
tuvantuvam paTa vakirntu v^e^nRu ati
palamp^oruntiya nira~ncha^nA
chukamk^oLum tavar vaNa~Nkum i~Nkitam
ukanta chuntara ala~NkrutA . . . . . . aripiramarumeyo

1 - 3
alaintu chantatam aRintiTAtu
^ezhunta ch^entazhal uTampi^nAr
aTa~Nki a~Nkamum iRai~nchiye
pukazhntu a^nRum^ey m^ozhintavA
a~Nki~N k^e^npatu aRuntevA
^e~Nkum tu^nRi niRainto^ne
aNTum t^oNTar varuntAme
i^npam tantaruLum tALA
Ampi tantiTumA maNi pUNTa antaLaiyA
ANTava^n kumarA ^e^nai ANTa ch^e~ncharaNA
alarnta intuLa ala~Nkalum kaTi
ch^eRinta chanta^na chukantame
aNintu ku^nRavar nalam p^oruntiTa
vaLarnta panta^naNa ^e^num p^eNAL . . . . . . ta^nai aNai maNavALA

1 - 4
kulu~NkiraNTu mukaiyumkaLAr
iruNTa k^ontaLa ^ozhu~Nkumvel
kura~Nkum ampakam atum ch^evAy
atum chamaintuLa maTantaimAr
k^o~nchum pu^nt^ozhilum kAl orum
chaNTa^n ch^eyalum chUTe
k^oNTu a~Nkam paTarum chIzhnoy
aNTam tantam vizhumpAzh noy
kU^nch^eyum piNikAl karam vI~Nkazhu~Nkalum vAy
kUmpaNa~Nku kaNaோy tuyar chArnta pu^nkaNume
kuyi^nk^oLum kaTal vaLainta i~Nk^e^nai
aTaintiTumpaTi i^numch^eyel
kuvintu n^e~nchamuLaNaintu ni^npatam
ni^naintu uyyumpaTi ma^namch^eye . . . . . . tiruvaruL muruko^ne
Back to Top

pAkam 2 - tayir
mupp^erum tevikaLA^na malaimakaL, alaimakaL, kalaimakaL, maRRum t^eyvayA^naiyi^n chiRappiyalpukaL.
melum vaLLiyai nATich ch^e^nRu avaLukkut ta^n^nait tantu kaTimaNam purintu k^oNTatu.
2 - 1
kaTittuNar ^o^nRiya mukiRkuzhalum kuLir
kalaippiRai ^e^nRiTu nutal tilakam tikazh
kAchu umaiyAL iLam mAmaka^ne
kaLa~Nka intuvai mu^nintu na^nku atu
kaTantu vi~nchiya mukam chiRant^oLi
kAl ayilAr vizhimA marukA . . . . . . viraich^eRiaNimArpA

2 - 2
ka^nattuyar ku^nRaiyum iNaittuLa kumpa
kalachattaiyum vi~nchiya ta^nattichai ma~Nkaik^oL
kAtala^n nA^nmuka ^nATamute
kamazhnta ku~Nkuma narantamum timir
karump^e^num ch^olai iyampu ku~nchari
kAvala^ne kuka^ne para^ne . . . . . . amararkaL t^ozhupAtA

2 - 3
uTukkiTaiyi^n paNi aTukkuTaiyu~Nka^na
uraippu uyar ma~nchuRu patakkam^oTu ampata
oviya nUpura motirame
uyarnta taNt^oTaikaLum kara~NkaLil
uRum pachunt^oTikaLum kuya~NkaLil
Ur ^ezhilvAr^oTu nAchiyile . . . . . . mi^numaNi nakaiyoTe

2 - 4
ulappaRu ilampakami^nukkiya ch^entiru
uruppaNi yumpala tarittu aTar painti^nai
ovalilA araNe ch^eyumARu
^ozhu~NkuRum pu^namiruntu ma~nchulam
uRainta ki~nchuka naRum ch^ol ^e^nRiTa
olamate iTukA^navar mA . . . . . . makaL^e^num ^orumA^nAm

2 - 5
maTakk^oTimu^n talai viruppuTa^n vantu ati
va^nattuRai ku^nRavar uRupp^oTu ni^nRaLa
mA^ni^niye ka^niye i^ninI
varuntum ^e^nRa^nai aNaintu chantatam
ma^nam kuLirntiTa iNa~Nki vantaruLAy
mayile kuyile ^ezhile . . . . . . maTa va^nani^nater Ar

2 - 6
maTikk^oru vanta^nam aTikk^oru vanta^nam
vaLaikk^oru vanta^nam vizhikk^oru vanta^nam
vA^e^num or m^ozhiye ch^olunI
maNa~NkiLarntanal uTampu ila~NkiTu
mata~Nki yi^nRuLam makizhn tiTumpaTi
mA^nmakaLe ^e^naiAL nitiye . . . . . . ^e^num m^ozhi palanURe

2 - 7
paTittavaL ta^nkaikaL piTittumu^nam ch^o^na
paTikku maNantuaruL aLitta a^nanta
kirupA kara^ne vara^ne ara^ne
paTarnta ch^entamizh ti^nam ch^ol i^np^oTu
patam kura~Nkunar uLam t^eLintu aruL
pAvakiye chikiyUr iRaiye . . . . . . tirumalichamar UrA

2 - 8
pavakkaTal ^e^npatu kaTakkavuni^n tuNai
palittiTavum pizhai ch^eRuttiTavum kavi
pATavumnI naTamATavume
paTarntu taNTayai nitam ch^eyumpaTi
paNinta ^e^nRa^nai ni^naintu vantaruL
pAla^na^ne ^e^naiyAL chiva^ne . . . . . . vaLar ayil muruko^ne.
Back to Top

pAkam 3 - n^ey
va~nchakari^n kUTTu illAmalum, t^oNTarkaLi^n aNimaiyum, chiva - chaktiyari^n tANTavak kolamum, kantapirA^ni^n kATchikkAka e~Nkum ta^nmaiyum kANmi^n.


3 - 1
va~ncham chUt^o^nRumper tu^npam cha~NkaTam maNTum per
ma~Nkumpey nampumper tu~nchum pu^nch^ol vazha~Nkum per
mA^n kaNAr p^eNAr tamAli^nA^n
matiyatuk^eTTut tiripavartittippu
^e^na matu tuyttuch chuzhalpavar ichchitte
ma^namuyir uTkach chitaittume
nukartti^na tukkak kuNatti^nor
vachaiyuRu tuTTach chi^natti^nor
maTich^ola m^ettach chuRukkuLor
valieRiya kUramuLor utavAr
naTu etumilAr izhivAr kaLavor
maNamalar aTiyiNai viTupavar tamaiyi^num
naNukiTa ^e^naiviTuvatu chari ilaiye . . . . . . t^oNTarkaL paticherAy


3 - 2
vi~nchumkAr na~ncham tA^n uNTun ti~NkaL aNintumkAl
v^empumpot^oNch^entAL k^oNTa~nchu a~nchautaintum
pUmI^n patA kaiyo^n m^eyvIyu mA
vizhiyai vizhittuk kaTuka ^erittuk
kariyai urittut ta^numichai chuRRikkoL
vizhaivaRu chuttach chiRappi^nAr
piNaimazhu chattik karatti^nAr
vijaya uTukkaip piTittuLAr
puramatu ^erikkach chirittuLAr
viti mAtava^nAr aRiyA vaTivor
^orupAti p^eNAy ^oLirvor chuchinIL
viTaita^nil ivarpavar paNapaNam aNipavar
ka^naikazhal ^olitara naTamiTupavarchey . . . . . . ^e^nRuLa kurunAtA
3 - 3
ta~ncham cher ch^ontam chAlamch^empa~Nkaya ma~nchu~NkAl
tantantA tantantA tantan tanta^na tantantA
tAm tatI tatI tatI tatI
tatimiti tattit tarikiTa tattat
tirikiTa tattat t^ey^e^na naTikkachchUzh
ta^ni naTa^nakruttiyatti^nAL
makiTa^nai v^eTTich chitaittuLAL
taTamiku mukkaT kayatti^nAL
churata^n uvakkap pakuttuLAL
chamikU viLamoTu aRukAr aNivAL
^oruko TuTaiyo^n a^naiyAy varuvAL
chatumaRai kaLumvazhi paTavaLar pavaNmalai
makaL^e^na v^orup^eyaruTaiyavaL chuta^ne . . . . . . aNTarkaL t^ozhutevA

3 - 4
pi~nchamchUzh ma~nch^oN cheyumchanta~Nk^oL pata~Nka~NkUr
pimpampol a~Nkam chAru~NkaN kaNkaLila~Nkum chIr
o~Nkave ulAvu kAl viNaோr
pirama^n^oTu ^eTTuk kulakiri tikkuk
kariy^oTu tuttip paTavara uTkappAr
piLiRa naTattik kaLittavA
kirik^eTa ^ekkit tuLaittavA
piriyaka m^ettat tarittavA
tamiya^nai nachchich chuLittavA
piNamA mu^name aruLvAy aruLvAy
tu^niyAvaiyu nI kaTiyAy kaTiyAy
pichiy^oTu palapizhai p^oRup^oRu p^oRup^oRu
chatatamu maRaivaRu tiruvaTi taravA . . . . . . ^e^nkaLi muruko^ne.
Back to Top

pAkam 4 - charkkarai
nALum koLum na^nmakkaLukku na^nmaiye ch^eyyumAm.
ava^n kuTiyirukkum aRupaTaivITu ava^n tiruvaTiyi^n tiyA^nach chiRappukURak keNmi^n.
4 - 1
mAtamum ti^na vAramum titi
yokamum pala nALkaLum paTar
mAtiram tiri koLkaLum kazhal
peNum a^nparkaL pAl nalam tara
vaRchalam atuch^eyum aruTkuNA
chiRanta viRpa^nar akakkaNA
maRpuya achurarai ^ozhittavA
a^nanta chitturu ^eTuttavA
mAl aya^n churarko^num umpar
^elArum vanta^name purintiTu
vA^nava^n chuTar velava^n kuru
~nA^na kantapirA^n ^e^numpaTi
mattaka michaimuTi tarittavA
kuLirnta kattikai parittavA
maTTaRum ikal ayil piTittavA
chivanta akki^ni nutaRkaNA . . . . . . chivakuru ^e^num nAtA.

4 - 2
nAta i~Nkita vetamum pal
purANamum kalaiAkama~NkaLum
nAta u^n ta^ni vAyil vanta^nave
^e^nuntuNipe aRintapi^n
nachchuvatu ivaN^etu kaNittaiyo
ch^eRinta ShaTpakai k^eTuttume
naTpuTai aruLamizhtu uNil chatA
chiRanta tuttiyai aLikkume
nALum i^npuuyar te^ni^num chuvai
Iyum viNTalame varum churar
nATiyuNTiTu poja^nam ta^ni
leyum vi~nchiTume karump^oTu
naTTam i^n muppazha muvarkkume
viLainta charkkarai kachakkume
naRchuchi muRRiya payatt^oTe
kalanta puttamu ti^nikkumo . . . . . . atai i^ni aruLAyo.

4 - 3
pUtalam ta^nileyu (m) na^nku uTai
mItalam ta^ni leyum vaNTu aRu
pU malarntavu ^nAta vampata
neyam ^e^npatuve ti^nam tikazh
p^oRpuRum azhakatu k^oTukkume
uyarnta m^eypp^eyar puNarttume
p^oyttiTa vi^naikaLai aRukkume
mikunta chittikaL p^erukkume
pUraNam tarume nirampu ^ezhil
Ata^nam tarumeaNintiTu
pUTaNam tarume ikanta^nil
vAzhvatum tarume uTamp^oTu
p^okkaRu pukazhi^nai aLikkume
piRantu ch^ettiTal t^olaikkume
puttiyil aRivi^nai viLakkume
niRainta muttiyum ichaikkume . . . . . . itainitam utavAyo.

4 - 4
chItaLam ch^ori kotil pa~Nkayame
malarntiTu vAvi ta~Nkiya
chIr aTarntavir Avi^na^nkuTi
erakam parapUta ramchiva
chittarum mu^nivarum vachitta
cholaiyum tiraikkaTal aTikkumvAy
ch^eRkaNam ulaviTu p^orupp^elAm
iruntu aLittaruL ayil kaiyA
te^n uRaintiTu kA^na kanta^nil
mA^niLam chutaiyAl irum charai
cher uTampu taLATa vanta
cha^nyAcha chuntararUpa ampara
chiRpara v^eLita^nil naTikkumA
akaNTa tattuva parattuvA
ch^epparum rakachiya nilaikkuLe
viLa~Nku taRpara tirittuvA . . . . . . tiruvaLar muruko^ne.
Back to Top

pAkam 5 - te^n
kanta^n ATi varum vaNNattaik kaNTu, aNTa charAcharamum atil uLLa atta^nai perkaLum i^npamuTa^n ATum azhakaik kANmi^n.
5 - 1
chUlatara^nAr ATa otimakaLATa na^ni
t^ozhupUta kaNamATa ari ATa aya^noTu
tUyakalai mAtu ATa mA naLi^ni yATa uyar
churaroTu churaloka patiyATa ^eliyeRu
chUkaimuka^nAr ATa mUrimuka^n ATa oru
t^oTar~nALi michaiUru mazhavATa vachuvIra
chUlipati tA^nATa nIlanama ^nATaniRai
chuchinAra iRaiyATa valichAl nirutiyATa . . . . . . arikaramaka^noTe


5 - 2
kAliliyu meyATa vAzhnitiya ^nATamiku
ka^na~nAla makaLATa varaveNi chachitevi
kAmamata veLATa mAmairati yATa avir
katirATa matiyATa maNinAka arachu okai
kANum mu^nivorATa mANaRami^nATa iru
kazhalATa azhakAya taLaiyATa maNimAchu il
kA^namayil tA^nATa ~nA^na ayilATa ^oLir
karavALa matuvATa ^eRichUla mazhuvATa . . . . . . vayiramal ^eRuzhoTe

5 - 3
kola arai ~nANATa nU^nmarumamATa nirai
k^oLunIpa aNiyATa uTaiyATa aTalnITu
kozhi ayarAtu ATa vAkuvaNi yATamiLir
kuzhaiyATa vaLaiyATa upayARu karamechil
kokanata mARAR^oTARu vizhiyATa malar
kuzhakAya itazhATa ^oLirARu chiramoTu
kURukalai nAvATa mUral ^oLiyATa valar
kuvaTeRu puyamATa miTaRATa maTiyATa . . . . . . aka^nmutukuramoTe

5 - 4
nAlumaRai yeyATa mel nutalkaLATa viya^n
naliyAta ^ezhilATa azhiyAta kuNamATa
nAkarikame mevu veTarmakaLATa aruL
nayavA^nai makaLATa muchuvA^na muka^nATa
nAratamakA^n ATa ochaimu^ni ATa viRa
^navavIrar putarATa ^oru kAvaTiya^n ATa
~nA^na aTiyArATa mANavarkaL ATa itai
navil tAcha^n uTa^nATa ituveLai ^eNivAk^oL . . . . . . aruLmali muruko^ne.This page was last modified on Fri, 06 Jan 2023 06:54:04 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org