sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾಮ್ಪನ಼್ ಕುಮರಕುರುತಾಚ ಚುವಾಮಿಕಳ್ ಅರುಳಿಯ
ಪರಿಪೂರಣ ಪಞ್ಚಾಮಿರ್ತ ವಣ್ಣಮ್


ಪಾಕಮ್ 1 - ಪಾಲ್ | ಪಾಕಮ್ 2 - ತಯಿರ್ | ಪಾಕಮ್ 3 - ನೆಯ್ | ಪಾಕಮ್ 4 - ಚರ್ಕ್ಕರೈ | ಪಾಕಮ್ 5 - ತೇನ಼್

ಪಾಕಮ್ 1 - ಪಾಲ್
ಚುಪ್ಪಿರಮಣಿಯ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಚೂರಪತ್ಮನ಼ುಟನ಼್ ಪೋರಿಟುಮ್ ಮಕಿಮೈ. ಮುರುಕನ಼ಿನ಼್ ಪೋರ್ ವೆಱ್ಱಿ ಕುಱಿತ್ತು ಜೆಯಕೋಷಮ್. ಪಿಣಿಪೋಕ್ಕ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮ್.
1 - 1
ಇಲಙ್ಕು ನನ಼್ಕಲೈ ವಿರಿಞ್ಚನ಼ೋಟು
ಅನ಼ನ್ತನ಼ುಮ್ ಚತ ಮಕನ಼್ಚತಾ
ವಿಯನ಼್ಕೊಳ್ ತಮ್ಪಿಯರ್ಕಳುಮ್ ಪೊನ಼ಾಟು
ಉಱೈನ್ತ ಪುಙ್ಕವರ್ಕಳುಮ್ ಕೆಟಾತು
ಎನ಼್ಱುಮ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಅಣಿನ್ತೋನ಼ಾರ್
ತನ್ ತಣ್ ತಿಣ್ ತಿರಳುಮ್ ಚೇಯಾಮ್
ಎನ಼್ಱನ಼್ ಚೊನ್ತಮಿನ಼ುಮ್ ತೀತೇತು
ಎನ಼್ಱು ಅಙ್ಕಙ್ಕು ಅಣಿ ಕಣ್ಟು ಓಯಾತು
ಏನ್ತು ವನ಼್ಪಟೈವೇಲ್ ವಲಿ ಚೇರ್ನ್ತ ತಿಣ್ಪುಯಮೇ
ಏಯ್ನ್ತ ಕಣ್ಟಕರ್ಕಾಲ್ ತೊಟೈ ಮೂಞ್ಚಿ ಕನ್ತರಮೋಟು
ಎಲುಮ್ಪುಱುಮ್ ತಲೈಕಳುಮ್ ತುಣಿನ್ತಿಟ
ಅಟರ್ನ್ತ ಚಣ್ಟೈಕಳ್ ತೊಟರ್ನ್ತುಪೇಯ್
ಎನ಼ುಮ್ ಕುಣುಙ್ಕುಕಳ್ ನಿಣಙ್ಕಳ್ ಉಣ್ಟು ಅರನ಼್
ಮಕನ಼್ ಪುಱಞ್ಚಯಮ್ ಎನ಼ುಮ್ಚೊಲೇ . . . . . . ಕಳಮಿಚೈಯೆೞುಮಾಱೇ

1 - 2
ತುಲಙ್ಕುಮಞ್ಚಿಱೈ ಅಲಙ್ಕವೇ
ವಿಳಙ್ಕ ವನ್ತವೊರ್ ಚಿಕಣ್ಟಿಯೇ
ತುಣಿನ್ತಿರುನ್ತು ಉಯರ್ಕರಙ್ಕಣ್ ಮಾ
ವರಙ್ಕಳ್ ಮಿಞ್ಚಿಯ ವಿರುಮ್ಪುಕೂರ್
ತುನ಼್ಱುಮ್ ತಣ್ಟಮೊಟು ಅಮ್ಪು ಈರ್ವಾಳ್
ಕೊಣ್ಟು ಅಣ್ಟಙ್ಕಳಿಲ್ ನಿನ಼್ಱೂಟೇ
ಚುಣ್ಟುಮ್ ಪುಙ್ಕಮ್ ಅೞಿನ್ತು ಏಲಾತು
ಅಞ್ಚುಮ್ ಪಣ್ಟಚುರನ಼್ ಚೂತೇ
ಚೂೞ್ನ್ತೆೞುಮ್ಪೊೞುತೇ ಕರಮ್ ವಾಙ್ಕಿ ಒಣ್ ತಿಣಿವೇಲ್
ತೂಣ್ಟಿ ನಿನ಼್ಱವನ಼ೇ ಕಿಳೈಯೋಙ್ಕ ನಿನ಼್ಱುಳಮಾ
ತುವನ್ತುವಮ್ ಪಟ ವಕಿರ್ನ್ತು ವೆನ಼್ಱು ಅತಿ
ಪಲಮ್ಪೊರುನ್ತಿಯ ನಿರಞ್ಚನ಼ಾ
ಚುಕಮ್ಕೊಳುಮ್ ತವರ್ ವಣಙ್ಕುಮ್ ಇಙ್ಕಿತಮ್
ಉಕನ್ತ ಚುನ್ತರ ಅಲಙ್ಕ್ರುತಾ . . . . . . ಅರಿಪಿರಮರುಮೇಯೋ

1 - 3
ಅಲೈನ್ತು ಚನ್ತತಮ್ ಅಱಿನ್ತಿಟಾತು
ಎೞುನ್ತ ಚೆನ್ತೞಲ್ ಉಟಮ್ಪಿನ಼ಾರ್
ಅಟಙ್ಕಿ ಅಙ್ಕಮುಮ್ ಇಱೈಞ್ಚಿಯೇ
ಪುಕೞ್ನ್ತು ಅನ಼್ಱುಮೆಯ್ ಮೊೞಿನ್ತವಾ
ಅಙ್ಕಿಙ್ ಕೆನ಼್ಪತು ಅಱುನ್ತೇವಾ
ಎಙ್ಕುಮ್ ತುನ಼್ಱಿ ನಿಱೈನ್ತೋನ಼ೇ
ಅಣ್ಟುಮ್ ತೊಣ್ಟರ್ ವರುನ್ತಾಮೇ
ಇನ಼್ಪಮ್ ತನ್ತರುಳುಮ್ ತಾಳಾ
ಆಮ್ಪಿ ತನ್ತಿಟುಮಾ ಮಣಿ ಪೂಣ್ಟ ಅನ್ತಳೈಯಾ
ಆಣ್ಟವನ಼್ ಕುಮರಾ ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಚೆಞ್ಚರಣಾ
ಅಲರ್ನ್ತ ಇನ್ತುಳ ಅಲಙ್ಕಲುಮ್ ಕಟಿ
ಚೆಱಿನ್ತ ಚನ್ತನ಼ ಚುಕನ್ತಮೇ
ಅಣಿನ್ತು ಕುನ಼್ಱವರ್ ನಲಮ್ ಪೊರುನ್ತಿಟ
ವಳರ್ನ್ತ ಪನ್ತನ಼ಣ ಎನ಼ುಮ್ ಪೆಣಾಳ್ . . . . . . ತನ಼ೈ ಅಣೈ ಮಣವಾಳಾ

1 - 4
ಕುಲುಙ್ಕಿರಣ್ಟು ಮುಕೈಯುಮ್ಕಳಾರ್
ಇರುಣ್ಟ ಕೊನ್ತಳ ಒೞುಙ್ಕುಮ್ವೇಲ್
ಕುರಙ್ಕುಮ್ ಅಮ್ಪಕಮ್ ಅತುಮ್ ಚೆವಾಯ್
ಅತುಮ್ ಚಮೈನ್ತುಳ ಮಟನ್ತೈಮಾರ್
ಕೊಞ್ಚುಮ್ ಪುನ಼್ತೊೞಿಲುಮ್ ಕಾಲ್ ಓರುಮ್
ಚಣ್ಟನ಼್ ಚೆಯಲುಮ್ ಚೂಟೇ
ಕೊಣ್ಟು ಅಙ್ಕಮ್ ಪಟರುಮ್ ಚೀೞ್ನೋಯ್
ಅಣ್ಟಮ್ ತನ್ತಮ್ ವಿೞುಮ್ಪಾೞ್ ನೋಯ್
ಕೂನ಼್ಚೆಯುಮ್ ಪಿಣಿಕಾಲ್ ಕರಮ್ ವೀಙ್ಕೞುಙ್ಕಲುಮ್ ವಾಯ್
ಕೂಮ್ಪಣಙ್ಕು ಕಣோಯ್ ತುಯರ್ ಚಾರ್ನ್ತ ಪುನ಼್ಕಣುಮೇ
ಕುಯಿನ಼್ಕೊಳುಮ್ ಕಟಲ್ ವಳೈನ್ತ ಇಙ್ಕೆನ಼ೈ
ಅಟೈನ್ತಿಟುಮ್ಪಟಿ ಇನ಼ುಮ್ಚೆಯೇಲ್
ಕುವಿನ್ತು ನೆಞ್ಚಮುಳಣೈನ್ತು ನಿನ಼್ಪತಮ್
ನಿನ಼ೈನ್ತು ಉಯ್ಯುಮ್ಪಟಿ ಮನ಼ಮ್ಚೆಯೇ . . . . . . ತಿರುವರುಳ್ ಮುರುಕೋನ಼ೇ
Back to Top

ಪಾಕಮ್ 2 - ತಯಿರ್
ಮುಪ್ಪೆರುಮ್ ತೇವಿಕಳಾನ಼ ಮಲೈಮಕಳ್, ಅಲೈಮಕಳ್, ಕಲೈಮಕಳ್, ಮಱ್ಱುಮ್ ತೆಯ್ವಯಾನ಼ೈಯಿನ಼್ ಚಿಱಪ್ಪಿಯಲ್ಪುಕಳ್.
ಮೇಲುಮ್ ವಳ್ಳಿಯೈ ನಾಟಿಚ್ ಚೆನ಼್ಱು ಅವಳುಕ್ಕುತ್ ತನ಼್ನ಼ೈತ್ ತನ್ತು ಕಟಿಮಣಮ್ ಪುರಿನ್ತು ಕೊಣ್ಟತು.
2 - 1
ಕಟಿತ್ತುಣರ್ ಒನ಼್ಱಿಯ ಮುಕಿಱ್ಕುೞಲುಮ್ ಕುಳಿರ್
ಕಲೈಪ್ಪಿಱೈ ಎನ಼್ಱಿಟು ನುತಲ್ ತಿಲಕಮ್ ತಿಕೞ್
ಕಾಚು ಉಮೈಯಾಳ್ ಇಳಮ್ ಮಾಮಕನ಼ೇ
ಕಳಙ್ಕ ಇನ್ತುವೈ ಮುನ಼ಿನ್ತು ನನ಼್ಕು ಅತು
ಕಟನ್ತು ವಿಞ್ಚಿಯ ಮುಕಮ್ ಚಿಱನ್ತೊಳಿ
ಕಾಲ್ ಅಯಿಲಾರ್ ವಿೞಿಮಾ ಮರುಕಾ . . . . . . ವಿರೈಚೆಱಿಅಣಿಮಾರ್ಪಾ

2 - 2
ಕನ಼ತ್ತುಯರ್ ಕುನ಼್ಱೈಯುಮ್ ಇಣೈತ್ತುಳ ಕುಮ್ಪ
ಕಲಚತ್ತೈಯುಮ್ ವಿಞ್ಚಿಯ ತನ಼ತ್ತಿಚೈ ಮಙ್ಕೈಕೊಳ್
ಕಾತಲನ಼್ ನಾನ಼್ಮುಕ ನ಼ಾಟಮುತೇ
ಕಮೞ್ನ್ತ ಕುಙ್ಕುಮ ನರನ್ತಮುಮ್ ತಿಮಿರ್
ಕರುಮ್ಪೆನ಼ುಮ್ ಚೊಲೈ ಇಯಮ್ಪು ಕುಞ್ಚರಿ
ಕಾವಲನ಼ೇ ಕುಕನ಼ೇ ಪರನ಼ೇ . . . . . . ಅಮರರ್ಕಳ್ ತೊೞುಪಾತಾ

2 - 3
ಉಟುಕ್ಕಿಟೈಯಿನ಼್ ಪಣಿ ಅಟುಕ್ಕುಟೈಯುಙ್ಕನ಼
ಉರೈಪ್ಪು ಉಯರ್ ಮಞ್ಚುಱು ಪತಕ್ಕಮೊಟು ಅಮ್ಪತ
ಓವಿಯ ನೂಪುರ ಮೋತಿರಮೇ
ಉಯರ್ನ್ತ ತಣ್ತೊಟೈಕಳುಮ್ ಕರಙ್ಕಳಿಲ್
ಉಱುಮ್ ಪಚುನ್ತೊಟಿಕಳುಮ್ ಕುಯಙ್ಕಳಿಲ್
ಊರ್ ಎೞಿಲ್ವಾರೊಟು ನಾಚಿಯಿಲೇ . . . . . . ಮಿನ಼ುಮ್ಅಣಿ ನಕೈಯೋಟೇ

2 - 4
ಉಲಪ್ಪಱು ಇಲಮ್ಪಕಮಿನ಼ುಕ್ಕಿಯ ಚೆನ್ತಿರು
ಉರುಪ್ಪಣಿ ಯುಮ್ಪಲ ತರಿತ್ತು ಅಟರ್ ಪೈನ್ತಿನ಼ೈ
ಓವಲಿಲಾ ಅರಣೇ ಚೆಯುಮಾಱು
ಒೞುಙ್ಕುಱುಮ್ ಪುನ಼ಮಿರುನ್ತು ಮಞ್ಚುಲಮ್
ಉಱೈನ್ತ ಕಿಞ್ಚುಕ ನಱುಮ್ ಚೊಲ್ ಎನ಼್ಱಿಟ
ಓಲಮತೇ ಇಟುಕಾನ಼ವರ್ ಮಾ . . . . . . ಮಕಳೆನ಼ುಮ್ ಒರುಮಾನ಼ಾಮ್

2 - 5
ಮಟಕ್ಕೊಟಿಮುನ಼್ ತಲೈ ವಿರುಪ್ಪುಟನ಼್ ವನ್ತು ಅತಿ
ವನ಼ತ್ತುಱೈ ಕುನ಼್ಱವರ್ ಉಱುಪ್ಪೊಟು ನಿನ಼್ಱಳ
ಮಾನ಼ಿನ಼ಿಯೇ ಕನ಼ಿಯೇ ಇನ಼ಿನೀ
ವರುನ್ತುಮ್ ಎನ಼್ಱನ಼ೈ ಅಣೈನ್ತು ಚನ್ತತಮ್
ಮನ಼ಮ್ ಕುಳಿರ್ನ್ತಿಟ ಇಣಙ್ಕಿ ವನ್ತರುಳಾಯ್
ಮಯಿಲೇ ಕುಯಿಲೇ ಎೞಿಲೇ . . . . . . ಮಟ ವನ಼ನಿನ಼ತೇರ್ ಆರ್

2 - 6
ಮಟಿಕ್ಕೊರು ವನ್ತನ಼ಮ್ ಅಟಿಕ್ಕೊರು ವನ್ತನ಼ಮ್
ವಳೈಕ್ಕೊರು ವನ್ತನ಼ಮ್ ವಿೞಿಕ್ಕೊರು ವನ್ತನ಼ಮ್
ವಾಎನ಼ುಮ್ ಓರ್ ಮೊೞಿಯೇ ಚೊಲುನೀ
ಮಣಙ್ಕಿಳರ್ನ್ತನಲ್ ಉಟಮ್ಪು ಇಲಙ್ಕಿಟು
ಮತಙ್ಕಿ ಯಿನ಼್ಱುಳಮ್ ಮಕಿೞ್ನ್ ತಿಟುಮ್ಪಟಿ
ಮಾನ಼್ಮಕಳೇ ಎನ಼ೈಆಳ್ ನಿತಿಯೇ . . . . . . ಎನ಼ುಮ್ ಮೊೞಿ ಪಲನೂಱೇ

2 - 7
ಪಟಿತ್ತವಳ್ ತನ಼್ಕೈಕಳ್ ಪಿಟಿತ್ತುಮುನ಼ಮ್ ಚೊನ಼
ಪಟಿಕ್ಕು ಮಣನ್ತುಅರುಳ್ ಅಳಿತ್ತ ಅನ಼ನ್ತ
ಕಿರುಪಾ ಕರನ಼ೇ ವರನ಼ೇ ಅರನ಼ೇ
ಪಟರ್ನ್ತ ಚೆನ್ತಮಿೞ್ ತಿನ಼ಮ್ ಚೊಲ್ ಇನ಼್ಪೊಟು
ಪತಮ್ ಕುರಙ್ಕುನರ್ ಉಳಮ್ ತೆಳಿನ್ತು ಅರುಳ್
ಪಾವಕಿಯೇ ಚಿಕಿಯೂರ್ ಇಱೈಯೇ . . . . . . ತಿರುಮಲಿಚಮರ್ ಊರಾ

2 - 8
ಪವಕ್ಕಟಲ್ ಎನ಼್ಪತು ಕಟಕ್ಕವುನಿನ಼್ ತುಣೈ
ಪಲಿತ್ತಿಟವುಮ್ ಪಿೞೈ ಚೆಱುತ್ತಿಟವುಮ್ ಕವಿ
ಪಾಟವುಮ್ನೀ ನಟಮಾಟವುಮೇ
ಪಟರ್ನ್ತು ತಣ್ಟಯೈ ನಿತಮ್ ಚೆಯುಮ್ಪಟಿ
ಪಣಿನ್ತ ಎನ಼್ಱನ಼ೈ ನಿನ಼ೈನ್ತು ವನ್ತರುಳ್
ಪಾಲನ಼ನ಼ೇ ಎನ಼ೈಯಾಳ್ ಚಿವನ಼ೇ . . . . . . ವಳರ್ ಅಯಿಲ್ ಮುರುಕೋನ಼ೇ.
Back to Top

ಪಾಕಮ್ 3 - ನೆಯ್
ವಞ್ಚಕರಿನ಼್ ಕೂಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಮಲುಮ್, ತೊಣ್ಟರ್ಕಳಿನ಼್ ಅಣಿಮೈಯುಮ್, ಚಿವ - ಚಕ್ತಿಯರಿನ಼್ ತಾಣ್ಟವಕ್ ಕೋಲಮುಮ್, ಕನ್ತಪಿರಾನ಼ಿನ಼್ ಕಾಟ್ಚಿಕ್ಕಾಕ ಏಙ್ಕುಮ್ ತನ಼್ಮೈಯುಮ್ ಕಾಣ್ಮಿನ಼್.


3 - 1
ವಞ್ಚಮ್ ಚೂತೊನ಼್ಱುಮ್ಪೇರ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ಚಙ್ಕಟಮ್ ಮಣ್ಟುಮ್ ಪೇರ್
ಮಙ್ಕುಮ್ಪೇಯ್ ನಮ್ಪುಮ್ಪೇರ್ ತುಞ್ಚುಮ್ ಪುನ಼್ಚೊಲ್ ವೞಙ್ಕುಮ್ ಪೇರ್
ಮಾನ಼್ ಕಣಾರ್ ಪೆಣಾರ್ ತಮಾಲಿನ಼ಾನ಼್
ಮತಿಯತುಕೆಟ್ಟುತ್ ತಿರಿಪವರ್ತಿತ್ತಿಪ್ಪು
ಎನ಼ ಮತು ತುಯ್ತ್ತುಚ್ ಚುೞಲ್ಪವರ್ ಇಚ್ಚಿತ್ತೇ
ಮನ಼ಮುಯಿರ್ ಉಟ್ಕಚ್ ಚಿತೈತ್ತುಮೇ
ನುಕರ್ತ್ತಿನ಼ ತುಕ್ಕಕ್ ಕುಣತ್ತಿನ಼ೋರ್
ವಚೈಯುಱು ತುಟ್ಟಚ್ ಚಿನ಼ತ್ತಿನ಼ೋರ್
ಮಟಿಚೊಲ ಮೆತ್ತಚ್ ಚುಱುಕ್ಕುಳೋರ್
ವಲಿಏಱಿಯ ಕೂರಮುಳೋರ್ ಉತವಾರ್
ನಟು ಏತುಮಿಲಾರ್ ಇೞಿವಾರ್ ಕಳವೋರ್
ಮಣಮಲರ್ ಅಟಿಯಿಣೈ ವಿಟುಪವರ್ ತಮೈಯಿನ಼ುಮ್
ನಣುಕಿಟ ಎನ಼ೈವಿಟುವತು ಚರಿ ಇಲೈಯೇ . . . . . . ತೊಣ್ಟರ್ಕಳ್ ಪತಿಚೇರಾಯ್


3 - 2
ವಿಞ್ಚುಮ್ಕಾರ್ ನಞ್ಚಮ್ ತಾನ಼್ ಉಣ್ಟುನ್ ತಿಙ್ಕಳ್ ಅಣಿನ್ತುಮ್ಕಾಲ್
ವೆಮ್ಪುಮ್ಪೋತೊಣ್ಚೆನ್ತಾಳ್ ಕೊಣ್ಟಞ್ಚು ಅಞ್ಚಉತೈನ್ತುಮ್
ಪೂಮೀನ಼್ ಪತಾ ಕೈಯೋನ಼್ ಮೆಯ್ವೀಯು ಮಾ
ವಿೞಿಯೈ ವಿೞಿತ್ತುಕ್ ಕಟುಕ ಎರಿತ್ತುಕ್
ಕರಿಯೈ ಉರಿತ್ತುತ್ ತನ಼ುಮಿಚೈ ಚುಱ್ಱಿಕ್ಕೋಳ್
ವಿೞೈವಱು ಚುತ್ತಚ್ ಚಿಱಪ್ಪಿನ಼ಾರ್
ಪಿಣೈಮೞು ಚತ್ತಿಕ್ ಕರತ್ತಿನ಼ಾರ್
ವಿಜಯ ಉಟುಕ್ಕೈಪ್ ಪಿಟಿತ್ತುಳಾರ್
ಪುರಮತು ಎರಿಕ್ಕಚ್ ಚಿರಿತ್ತುಳಾರ್
ವಿತಿ ಮಾತವನ಼ಾರ್ ಅಱಿಯಾ ವಟಿವೋರ್
ಒರುಪಾತಿ ಪೆಣಾಯ್ ಒಳಿರ್ವೋರ್ ಚುಚಿನೀಳ್
ವಿಟೈತನ಼ಿಲ್ ಇವರ್ಪವರ್ ಪಣಪಣಮ್ ಅಣಿಪವರ್
ಕನ಼ೈಕೞಲ್ ಒಲಿತರ ನಟಮಿಟುಪವರ್ಚೇಯ್ . . . . . . ಎನ಼್ಱುಳ ಕುರುನಾತಾ
3 - 3
ತಞ್ಚಮ್ ಚೇರ್ ಚೊನ್ತಮ್ ಚಾಲಮ್ಚೆಮ್ಪಙ್ಕಯ ಮಞ್ಚುಙ್ಕಾಲ್
ತನ್ತನ್ತಾ ತನ್ತನ್ತಾ ತನ್ತನ್ ತನ್ತನ಼ ತನ್ತನ್ತಾ
ತಾಮ್ ತತೀ ತತೀ ತತೀ ತತೀ
ತತಿಮಿತಿ ತತ್ತಿತ್ ತರಿಕಿಟ ತತ್ತತ್
ತಿರಿಕಿಟ ತತ್ತತ್ ತೆಯೆನ಼ ನಟಿಕ್ಕಚ್ಚೂೞ್
ತನ಼ಿ ನಟನ಼ಕ್ರುತ್ತಿಯತ್ತಿನ಼ಾಳ್
ಮಕಿಟನ಼ೈ ವೆಟ್ಟಿಚ್ ಚಿತೈತ್ತುಳಾಳ್
ತಟಮಿಕು ಮುಕ್ಕಟ್ ಕಯತ್ತಿನ಼ಾಳ್
ಚುರತನ಼್ ಉವಕ್ಕಪ್ ಪಕುತ್ತುಳಾಳ್
ಚಮಿಕೂ ವಿಳಮೋಟು ಅಱುಕಾರ್ ಅಣಿವಾಳ್
ಒರುಕೋ ಟುಟೈಯೋನ಼್ ಅನ಼ೈಯಾಯ್ ವರುವಾಳ್
ಚತುಮಱೈ ಕಳುಮ್ವೞಿ ಪಟವಳರ್ ಪವಣ್ಮಲೈ
ಮಕಳೆನ಼ ವೊರುಪೆಯರುಟೈಯವಳ್ ಚುತನ಼ೇ . . . . . . ಅಣ್ಟರ್ಕಳ್ ತೊೞುತೇವಾ

3 - 4
ಪಿಞ್ಚಮ್ಚೂೞ್ ಮಞ್ಚೊಣ್ ಚೇಯುಮ್ಚನ್ತಙ್ಕೊಳ್ ಪತಙ್ಕಙ್ಕೂರ್
ಪಿಮ್ಪಮ್ಪೋಲ್ ಅಙ್ಕಮ್ ಚಾರುಙ್ಕಣ್ ಕಣ್ಕಳ್ಇಲಙ್ಕುಮ್ ಚೀರ್
ಓಙ್ಕವೇ ಉಲಾವು ಕಾಲ್ ವಿಣோರ್
ಪಿರಮನ಼ೊಟು ಎಟ್ಟುಕ್ ಕುಲಕಿರಿ ತಿಕ್ಕುಕ್
ಕರಿಯೊಟು ತುತ್ತಿಪ್ ಪಟವರ ಉಟ್ಕಪ್ಪಾರ್
ಪಿಳಿಱ ನಟತ್ತಿಕ್ ಕಳಿತ್ತವಾ
ಕಿರಿಕೆಟ ಎಕ್ಕಿತ್ ತುಳೈತ್ತವಾ
ಪಿರಿಯಕ ಮೆತ್ತತ್ ತರಿತ್ತವಾ
ತಮಿಯನ಼ೈ ನಚ್ಚಿಚ್ ಚುಳಿತ್ತವಾ
ಪಿಣಮಾ ಮುನ಼ಮೇ ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಅರುಳ್ವಾಯ್
ತುನ಼ಿಯಾವೈಯು ನೀ ಕಟಿಯಾಯ್ ಕಟಿಯಾಯ್
ಪಿಚಿಯೊಟು ಪಲಪಿೞೈ ಪೊಱುಪೊಱು ಪೊಱುಪೊಱು
ಚತತಮು ಮಱೈವಱು ತಿರುವಟಿ ತರವಾ . . . . . . ಎನ಼್ಕಳಿ ಮುರುಕೋನ಼ೇ.
Back to Top

ಪಾಕಮ್ 4 - ಚರ್ಕ್ಕರೈ
ನಾಳುಮ್ ಕೋಳುಮ್ ನನ಼್ಮಕ್ಕಳುಕ್ಕು ನನ಼್ಮೈಯೇ ಚೆಯ್ಯುಮಾಮ್.
ಅವನ಼್ ಕುಟಿಯಿರುಕ್ಕುಮ್ ಅಱುಪಟೈವೀಟು ಅವನ಼್ ತಿರುವಟಿಯಿನ಼್ ತಿಯಾನ಼ಚ್ ಚಿಱಪ್ಪುಕೂಱಕ್ ಕೇಣ್ಮಿನ಼್.
4 - 1
ಮಾತಮುಮ್ ತಿನ಼ ವಾರಮುಮ್ ತಿತಿ
ಯೋಕಮುಮ್ ಪಲ ನಾಳ್ಕಳುಮ್ ಪಟರ್
ಮಾತಿರಮ್ ತಿರಿ ಕೋಳ್ಕಳುಮ್ ಕೞಲ್
ಪೇಣುಮ್ ಅನ಼್ಪರ್ಕಳ್ ಪಾಲ್ ನಲಮ್ ತರ
ವಱ್ಚಲಮ್ ಅತುಚೆಯುಮ್ ಅರುಟ್ಕುಣಾ
ಚಿಱನ್ತ ವಿಱ್ಪನ಼ರ್ ಅಕಕ್ಕಣಾ
ಮಱ್ಪುಯ ಅಚುರರೈ ಒೞಿತ್ತವಾ
ಅನ಼ನ್ತ ಚಿತ್ತುರು ಎಟುತ್ತವಾ
ಮಾಲ್ ಅಯನ಼್ ಚುರರ್ಕೋನ಼ುಮ್ ಉಮ್ಪರ್
ಎಲಾರುಮ್ ವನ್ತನ಼ಮೇ ಪುರಿನ್ತಿಟು
ವಾನ಼ವನ಼್ ಚುಟರ್ ವೇಲವನ಼್ ಕುರು
ಞಾನ಼ ಕನ್ತಪಿರಾನ಼್ ಎನ಼ುಮ್ಪಟಿ
ಮತ್ತಕ ಮಿಚೈಮುಟಿ ತರಿತ್ತವಾ
ಕುಳಿರ್ನ್ತ ಕತ್ತಿಕೈ ಪರಿತ್ತವಾ
ಮಟ್ಟಱುಮ್ ಇಕಲ್ ಅಯಿಲ್ ಪಿಟಿತ್ತವಾ
ಚಿವನ್ತ ಅಕ್ಕಿನ಼ಿ ನುತಱ್ಕಣಾ . . . . . . ಚಿವಕುರು ಎನ಼ುಮ್ ನಾತಾ.

4 - 2
ನಾತ ಇಙ್ಕಿತ ವೇತಮುಮ್ ಪಲ್
ಪುರಾಣಮುಮ್ ಕಲೈಆಕಮಙ್ಕಳುಮ್
ನಾತ ಉನ಼್ ತನ಼ಿ ವಾಯಿಲ್ ವನ್ತನ಼ವೇ
ಎನ಼ುನ್ತುಣಿಪೇ ಅಱಿನ್ತಪಿನ಼್
ನಚ್ಚುವತು ಇವಣ್ಎತು ಕಣಿತ್ತೈಯೋ
ಚೆಱಿನ್ತ ಷಟ್ಪಕೈ ಕೆಟುತ್ತುಮೇ
ನಟ್ಪುಟೈ ಅರುಳಮಿೞ್ತು ಉಣಿಲ್ ಚತಾ
ಚಿಱನ್ತ ತುತ್ತಿಯೈ ಅಳಿಕ್ಕುಮೇ
ನಾಳುಮ್ ಇನ಼್ಪುಉಯರ್ ತೇನ಼ಿನ಼ುಮ್ ಚುವೈ
ಈಯುಮ್ ವಿಣ್ಟಲಮೇ ವರುಮ್ ಚುರರ್
ನಾಟಿಯುಣ್ಟಿಟು ಪೋಜನ಼ಮ್ ತನ಼ಿ
ಲೇಯುಮ್ ವಿಞ್ಚಿಟುಮೇ ಕರುಮ್ಪೊಟು
ನಟ್ಟಮ್ ಇನ಼್ ಮುಪ್ಪೞ ಮುವರ್ಕ್ಕುಮೇ
ವಿಳೈನ್ತ ಚರ್ಕ್ಕರೈ ಕಚಕ್ಕುಮೇ
ನಱ್ಚುಚಿ ಮುಱ್ಱಿಯ ಪಯತ್ತೊಟೇ
ಕಲನ್ತ ಪುತ್ತಮು ತಿನ಼ಿಕ್ಕುಮೋ . . . . . . ಅತೈ ಇನ಼ಿ ಅರುಳಾಯೋ.

4 - 3
ಪೂತಲಮ್ ತನ಼ಿಲೇಯು (ಮ್) ನನ಼್ಕು ಉಟೈ
ಮೀತಲಮ್ ತನ಼ಿ ಲೇಯುಮ್ ವಣ್ಟು ಅಱು
ಪೂ ಮಲರ್ನ್ತವು ನ಼ಾತ ವಮ್ಪತ
ನೇಯಮ್ ಎನ಼್ಪತುವೇ ತಿನ಼ಮ್ ತಿಕೞ್
ಪೊಱ್ಪುಱುಮ್ ಅೞಕತು ಕೊಟುಕ್ಕುಮೇ
ಉಯರ್ನ್ತ ಮೆಯ್ಪ್ಪೆಯರ್ ಪುಣರ್ತ್ತುಮೇ
ಪೊಯ್ತ್ತಿಟ ವಿನ಼ೈಕಳೈ ಅಱುಕ್ಕುಮೇ
ಮಿಕುನ್ತ ಚಿತ್ತಿಕಳ್ ಪೆರುಕ್ಕುಮೇ
ಪೂರಣಮ್ ತರುಮೇ ನಿರಮ್ಪು ಎೞಿಲ್
ಆತನ಼ಮ್ ತರುಮೇಅಣಿನ್ತಿಟು
ಪೂಟಣಮ್ ತರುಮೇ ಇಕನ್ತನ಼ಿಲ್
ವಾೞ್ವತುಮ್ ತರುಮೇ ಉಟಮ್ಪೊಟು
ಪೊಕ್ಕಱು ಪುಕೞಿನ಼ೈ ಅಳಿಕ್ಕುಮೇ
ಪಿಱನ್ತು ಚೆತ್ತಿಟಲ್ ತೊಲೈಕ್ಕುಮೇ
ಪುತ್ತಿಯಿಲ್ ಅಱಿವಿನ಼ೈ ವಿಳಕ್ಕುಮೇ
ನಿಱೈನ್ತ ಮುತ್ತಿಯುಮ್ ಇಚೈಕ್ಕುಮೇ . . . . . . ಇತೈನಿತಮ್ ಉತವಾಯೋ.

4 - 4
ಚೀತಳಮ್ ಚೊರಿ ಕೋತಿಲ್ ಪಙ್ಕಯಮೇ
ಮಲರ್ನ್ತಿಟು ವಾವಿ ತಙ್ಕಿಯ
ಚೀರ್ ಅಟರ್ನ್ತವಿರ್ ಆವಿನ಼ನ಼್ಕುಟಿ
ಏರಕಮ್ ಪರಪೂತ ರಮ್ಚಿವ
ಚಿತ್ತರುಮ್ ಮುನ಼ಿವರುಮ್ ವಚಿತ್ತ
ಚೋಲೈಯುಮ್ ತಿರೈಕ್ಕಟಲ್ ಅಟಿಕ್ಕುಮ್ವಾಯ್
ಚೆಱ್ಕಣಮ್ ಉಲವಿಟು ಪೊರುಪ್ಪೆಲಾಮ್
ಇರುನ್ತು ಅಳಿತ್ತರುಳ್ ಅಯಿಲ್ ಕೈಯಾ
ತೇನ಼್ ಉಱೈನ್ತಿಟು ಕಾನ಼ ಕನ್ತನ಼ಿಲ್
ಮಾನ಼ಿಳಮ್ ಚುತೈಯಾಲ್ ಇರುಮ್ ಚರೈ
ಚೇರ್ ಉಟಮ್ಪು ತಳಾಟ ವನ್ತ
ಚನ಼್ಯಾಚ ಚುನ್ತರರೂಪ ಅಮ್ಪರ
ಚಿಱ್ಪರ ವೆಳಿತನ಼ಿಲ್ ನಟಿಕ್ಕುಮಾ
ಅಕಣ್ಟ ತತ್ತುವ ಪರತ್ತುವಾ
ಚೆಪ್ಪರುಮ್ ರಕಚಿಯ ನಿಲೈಕ್ಕುಳೇ
ವಿಳಙ್ಕು ತಱ್ಪರ ತಿರಿತ್ತುವಾ . . . . . . ತಿರುವಳರ್ ಮುರುಕೋನ಼ೇ.
Back to Top

ಪಾಕಮ್ 5 - ತೇನ಼್
ಕನ್ತನ಼್ ಆಟಿ ವರುಮ್ ವಣ್ಣತ್ತೈಕ್ ಕಣ್ಟು, ಅಣ್ಟ ಚರಾಚರಮುಮ್ ಅತಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಅತ್ತನ಼ೈ ಪೇರ್ಕಳುಮ್ ಇನ಼್ಪಮುಟನ಼್ ಆಟುಮ್ ಅೞಕೈಕ್ ಕಾಣ್ಮಿನ಼್.
5 - 1
ಚೂಲತರನ಼ಾರ್ ಆಟ ಓತಿಮಕಳಾಟ ನನ಼ಿ
ತೊೞುಪೂತ ಕಣಮಾಟ ಅರಿ ಆಟ ಅಯನ಼ೋಟು
ತೂಯಕಲೈ ಮಾತು ಆಟ ಮಾ ನಳಿನ಼ಿ ಯಾಟ ಉಯರ್
ಚುರರೋಟು ಚುರಲೋಕ ಪತಿಯಾಟ ಎಲಿಯೇಱು
ಚೂಕೈಮುಕನ಼ಾರ್ ಆಟ ಮೂರಿಮುಕನ಼್ ಆಟ ಓರು
ತೊಟರ್ಞಾಳಿ ಮಿಚೈಊರು ಮೞವಾಟ ವಚುವೀರ
ಚೂಲಿಪತಿ ತಾನ಼ಾಟ ನೀಲನಮ ನ಼ಾಟನಿಱೈ
ಚುಚಿನಾರ ಇಱೈಯಾಟ ವಲಿಚಾಲ್ ನಿರುತಿಯಾಟ . . . . . . ಅರಿಕರಮಕನ಼ೋಟೇ


5 - 2
ಕಾಲಿಲಿಯು ಮೇಯಾಟ ವಾೞ್ನಿತಿಯ ನ಼ಾಟಮಿಕು
ಕನ಼ಞಾಲ ಮಕಳಾಟ ವರವೇಣಿ ಚಚಿತೇವಿ
ಕಾಮಮತ ವೇಳಾಟ ಮಾಮೈರತಿ ಯಾಟ ಅವಿರ್
ಕತಿರಾಟ ಮತಿಯಾಟ ಮಣಿನಾಕ ಅರಚು ಓಕೈ
ಕಾಣುಮ್ ಮುನ಼ಿವೋರಾಟ ಮಾಣಱಮಿನ಼ಾಟ ಇರು
ಕೞಲಾಟ ಅೞಕಾಯ ತಳೈಯಾಟ ಮಣಿಮಾಚು ಇಲ್
ಕಾನ಼ಮಯಿಲ್ ತಾನ಼ಾಟ ಞಾನ಼ ಅಯಿಲಾಟ ಒಳಿರ್
ಕರವಾಳ ಮತುವಾಟ ಎಱಿಚೂಲ ಮೞುವಾಟ . . . . . . ವಯಿರಮಲ್ ಎಱುೞೋಟೇ

5 - 3
ಕೋಲ ಅರೈ ಞಾಣಾಟ ನೂನ಼್ಮರುಮಮಾಟ ನಿರೈ
ಕೊಳುನೀಪ ಅಣಿಯಾಟ ಉಟೈಯಾಟ ಅಟಲ್ನೀಟು
ಕೋೞಿ ಅಯರಾತು ಆಟ ವಾಕುವಣಿ ಯಾಟಮಿಳಿರ್
ಕುೞೈಯಾಟ ವಳೈಯಾಟ ಉಪಯಾಱು ಕರಮೇಚಿಲ್
ಕೋಕನತ ಮಾಱಾಱೊಟಾಱು ವಿೞಿಯಾಟ ಮಲರ್
ಕುೞಕಾಯ ಇತೞಾಟ ಒಳಿರಾಱು ಚಿರಮೋಟು
ಕೂಱುಕಲೈ ನಾವಾಟ ಮೂರಲ್ ಒಳಿಯಾಟ ವಲರ್
ಕುವಟೇಱು ಪುಯಮಾಟ ಮಿಟಱಾಟ ಮಟಿಯಾಟ . . . . . . ಅಕನ಼್ಮುತುಕುರಮೋಟೇ

5 - 4
ನಾಲುಮಱೈ ಯೇಯಾಟ ಮೇಲ್ ನುತಲ್ಕಳಾಟ ವಿಯನ಼್
ನಲಿಯಾತ ಎೞಿಲಾಟ ಅೞಿಯಾತ ಕುಣಮಾಟ
ನಾಕರಿಕಮೇ ಮೇವು ವೇಟರ್ಮಕಳಾಟ ಅರುಳ್
ನಯವಾನ಼ೈ ಮಕಳಾಟ ಮುಚುವಾನ಼ ಮುಕನ಼ಾಟ
ನಾರತಮಕಾನ಼್ ಆಟ ಓಚೈಮುನ಼ಿ ಆಟ ವಿಱ
ನ಼ವವೀರರ್ ಪುತರಾಟ ಒರು ಕಾವಟಿಯನ಼್ ಆಟ
ಞಾನ಼ ಅಟಿಯಾರಾಟ ಮಾಣವರ್ಕಳ್ ಆಟ ಇತೈ
ನವಿಲ್ ತಾಚನ಼್ ಉಟನ಼ಾಟ ಇತುವೇಳೈ ಎಣಿವಾಕೊಳ್ . . . . . . ಅರುಳ್ಮಲಿ ಮುರುಕೋನ಼ೇ.This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:04:10 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org